அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்

Ablation
நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப்பொருள், (மண்) தேய்மானம்.
Ablation
பாறை, அரித்தல் (பனிப்பாறை)
Abney Level
அபினே மட்டம்
Abney Level
நில அளவி
Aborigin
பழங்குடு, ஆதிவாசி
Abrasion
தேய்த்தல், உராய்தல்
Abrasion
தேய்த்தல், சுரண்டுதல், உராய்வு.
Abrasion
தய்த்தல்
Abrasion
உராய்வு
Abrasion
சிராய்ப்பு
Abrasion
உரோஞ்சல், உராய்வு, தேய்ப்பு
Abrasion Platform
அரிமேடை
Abrasive
உராய்வுப்பொருள்,உராய்வுப்பொருள்,உரோஞ்சுகின்ற,விறாண்டுகின்ற
Abrasive
உராய்பொருள், தேய்ப்புப்பொருள், (பெ) உராய்கிற.
Abrasive
சாணைக்கல்
Abrasive
சிராய்ப்பொருள், சிராய்ப்பான்
Abrasive
விளக்குப்பொருள், உராய்பொருள்
Absolute Drought
தீவிரவறட்சி, கடும்வறட்சி
Absolute Humidity
தனியீரப்பதன்
Absolute Humidity
தனி ஈரப்பதம்
Absolute Humidity
சார்பற்ற ஈரப்பதம்
Absorption
உட்கவர்தல்
Absorption
உறிஞ்சுதல், உட்பட்டு மறைதல், சேர்ப்பு, கலப்பு, முழுஈடுபாடு.
Absorption
உட்கவர்வு
Absorption
உறிஞ்சுதல்
Absorption
உறிஞ்சல்
Abstraction (Stream)
இழுத்தெடுத்தல் (அருவி )
Abyssal
மிக ஆழமான
Abyssal Deposits
ஆழ்கடல் படுவு
Abyssal Deposits
ஆழ்கடற்படிவுகள்
Abyssalbenthic Zone
ஆழ்கடலடுத்தளம்
Accessibility Isopleth
அண்மை அளவுக்கோடு
Accident
எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி கருதிச் செய்யப்படாத செயல் எதிர்பாராத இடையூறு, விபத்து தற்செயலாய் நேரக்கூடிய எதிர்பாராது நிகழக்கூடிய முக்கியமல்லாத எதிர்பாராத விதமாய் காரணமின்றிச் செயல்கள் நிகழ்கின்றன என்னும் கோட்பாடு தற்செயலாக பத்திரமாக.
Accident
நிகழ்ச்சி (அரி அடுயிருமல் ஏற்பட்ட மாறுபாடு
Accidented
ஒழுங்கற்ற
Acclimatisation
புதுச்சூழற்கிணங்கல்
Acclimatisation
காலநிலை இணக்கம்
Acclimatisation
காலநிலைக்குப் பொருந்துதல்
Accordance
பொருத்தம், ஒத்த உயரம்,
Accordance
ஒரு சீரான
Accordance Of Summit Level
ஓர் உயர உச்சி மட்டம்
Accretion
வளர்ச்சிப்பெருக்கம் மேலும் சேர்க்கப்பெற்ற ஒன்று பாகங்கள் சேர்க்கப் பெறுவதால் உண்டாகும் பெருக்கம் வளர்ச்சி, திரட்சி மென்மேலும் வளர்ந்துகொண்டிருக்கிற சேர்ந்து ஒன்றாய் வளர்ந்த திரண்டு உருவாகு உருவாக்கு ஒன்றாக வளர் உடிசுதலாகும் இயல்புள்ள.
Accretion
குவிதல்
Accretion
குவிதல்
Accumulated Temperature
வெப்பக்கூட்டுத் தொகை
Acid Igneous Rock
அமில அழற் பாறை
Acid Lava (Rocks)
அமில எரிமலைக் குழம்பு (பாறைகள்)
Acid Rocks
அமிலப்பாறைகள்
Aclimatic Soil
காலநிலையால் மாறுபடாத மண்
Aclinic Line
சாய்வில் கோடு (சாய்வற்ற கோடு)்
Adaptation To Geographical Conditions
இடைநிலைக்கேற்ற அமைவு
Additives
சர்ப்பிகள்
Adiabatic Chart
வெப்பம் மாறாநிலையைக் காட்டும் படம்
Adiabatic Lapse Rate
வெப்ப செல்லாநிலை நழுவல் விகிதம்
Adit
கிடைக்குடை வழி
Adit
கிடைச்சுரங்கவழி
Adit
அணுகுதல், சுரங்கவாயில், சுரங்கவழி.
Adjusted Profile Of River
பொருந்திய ஆற்றுப்படுகை
Adjustment Of Error
வழுச்சீர்ப்படுத்துதல்
Adjustment Of Structure
அமைப்பு சீர்படுத்துதல்
Adobe
உணக்கிய செங்கல், வெயிலில் காய்வுற்ற பச்சைச்செங்கல், உணக்கிய செங்கல் கட்டிடம், (பெ.) உவ்க்கிய செங்கல்லால் ஆன, உணக்கிய செங்கல்லுக்குரிய.
Adobe
அடைபடுவு, காற்றடு வண்டல்
Adret
நிலநடுக்கோட்டைநோக்கும் மலைச்சரிவு
Advective
பக்க அசைவுள்ள
Aeolian
இயோலியாவைச் சார்ந்த கிரேக்கர்,(பெ.) இயோலியா அல்லது மேலே ஆசியாவைச் சார்ந்த, காற்றுக்குரிய, காற்றால் இயக்கப்படுகிற, காற்றுவெளியூடான.
Aeolian
காற்றாலாய (மணற்படுவு)
Aeolian Erosion
காற்று அரிப்பு
Aeration
காற்றுட்டல், வளிகலத்தல், வளிசெறித்தல், காற்றாடவிடல், உயிர்ப்புமூலம் குருதியுல்ன் உயிர்வளிகலக்கவிடல்.
Aeration
காற்றூட்டல்
Aeration
காற்றூட்டம்,காற்றூட்டல்
Aeration
காற்றூட்டம்
Aeration
வளி ஏற்றம்
Aereosol
ஏரோசோல்
Aerial
வான்கம்பி, உணர்கொம்பு, (பெ.) காற்றைச் சார்ந்த, காற்றுவெளிக்குரிய, காற்றுடான, வளிமண்டலத்துக்குரிய.
Aerial
காற்றுக்குரிய
Aerial
வளி சார்ந்த
Aerial
(ANTENNA) வானலை வாங்கி
Aerial Earth
வளி சார்ந்த பூமி
Aerodynamic Pressure
காற்றியக்க அழுத்தம்
Aerodynamics
வளியியக்கம் சார்ந்த இயற்பியல்.
Aerodynamics
காற்றியக்கவியல்
Aerodynamics
வளிஇயக்கவிசை இயல்
Aerodynamics
வளி இயக்கவியல்
Aerology
வளிமண்டல ஆய்வு நுல்.
Aerology
மண்புழையியல்
Aerology
வளிமண்டலவியல்
Aerology
வளிமண்டல இயல்
Aeronautical Map
வளிப்்போக்கு வரைபடம்
Aerosphere
வளிக்கோளம்
Aerosurveying
விமானத்திலிருந்து அளவிடுதல்
Affluent
வரவுகால், துணையாறு, (பெ.) வளமான, ஏராளமான, செல்வமிக்க, உள்நிறைகிற.
Affluent
உள்ளூறும் ஆறு
Afforestation
காடுவளர்ப்பு, காடாக மாற்றுதல்.
Afforestation
காடாக்குதல்
Afforestation
வனவளர்ப்பு
After Glow (Twilight)
அந்தி ஒளி
Age
வாழ்நாள், ஆயுள், பருவம், முதிர்ச்சி, சரியான, வயது, உரிமை வயது, முதுமை, காலப்பிரிவு, யுகம், ஊழி, தலைமுறை, (வினை) முதுமையுறு,முதுமைப்படுத்து, முதுமையாகத் தோற்று, முதிர்ச்சி அடை.
Age
காலம், கேம்
Age Of Composites
காவைப்பொருள் கம்
Age Of Metals
உலோகக்காலம்
Age Of The Tide
வற்றுப் பெருக்குப் பின்னடைவு
Aged Pyramids
முந்திய பிரமிடுகள்
Agents
இயற்றிகள்
Agglomeration
மண்டுதல்
Agglomeration
உருட்சி, திரட்சி, பல்கூட்டு.
Agglomeration
எரிமலைப் படுகைக் கல்
Aggrading
சரிவு உயர்தல்
Agonic Line
காந்த விலக்கமற்ற இடங்களைச் சேர்க்கும் கோடு
Agonic Line
அகோணக்கோடு
Agradation
படுவுகளால் நிரப்பப்படுதல், சரிவு உயருதல்
Agrarian Geography
விளைநிலப் புவியியல்
Agrarian Geography
விளைநிலப்பரப்பியல்
Air (Eyot)
ஆற்றிடைத் தீர்வு
Air Capacity
காற்று கொள்ளளவு
Air Drainage
காற்று வடுகை
Air Dryer
காற்று உலர்த்தும் கருவி
Air Gap
வளி அடைவு, வளி இடைவெளி
Air Gap
காற்றிடைவெளி
Air Hole
காற்றுக் குமிழ்
Air Mass
வளிப்பகுதி
Air Mass Analysis
வளி பாகுபாடு
Air Photography
வான நிகற்படம்
Air Profile
வளிமண்டலக் குறுக்கு வெட்டுப் படம்
Air Route
வான் வழி
Albs (Alps)
பனிப்பள்ளத்தாக்குத் திட்டுகள்
Alcohol
நறவம்,அற்ககோல்
Alcohol
வெறியம், சாராயச்சத்து, சர்க்கரைக் சலவைகளிலிருந்து வடித்தெடுக்கப்பட்ட வெறியச்சத்து, சாராயவகை, நீர்க்கரிமக் கலவைவகை.
Alcohol
சாராயம், வெறியம்
Alcohol
ஆல்கஹால்
Algae
அல்காக்கள்
Algae
பாசி,பாசிகள்,பாசிகள்
Algae
பாசி (ஆல்கா)
Alidade
வட்டச் சுற்றாரையம்
Alimentation
உணவு வழங்கல், ஊட்டமளித்தல், ஊட்டிவளர்த்தல்.
Alimentation
ஊட்டம்
Alimentation
ஊட்டம்
Alkali Pan
காரமண்தட்டு
Allogenic Stream
புறத்துப்பிறந்த அருவி
Allowance For Slope
சாய்விற்குத் தள்ளுபடு
Alluvial Fan (Cone)
வண்டல் விசிறி (கூம்பு)
Alluvial Flat
ஆற்றடுப் பரப்பு
Alluvial Plain
வண்டல் சமவெளி
Alluvial Plain
ஆற்றடுச் சமவெளி, வண்டல் சமவெளி
Alluvial Terrace
வண்டல் திட்டு
Alluvial Terrace
ஆற்றடு அடுக்குப் படுகள்
Alluvion
கடல் ஆறு ஆகியவற்றின் கரை அரிப்பு, வெள்ளம், நீர்ப்பெருக்கு, வண்டல், (சட்.) நீரின் செயலால் புதுவதாக நிலம் உருவாதல்.
Alluvion
கரைமோது நீர், நீர்கரை மோதுகை
Alluvium
வண்டல்
Alluvium
வண்டல்மண், ஆறிடுமண்.
Alluvium
வண்டலமண்,வண்டல் மண்
Alluvium
வண்டல் அடைகள்
Alpine Climate
ஆல்ப்ஸ் காலநிலை
Alpine Glacier
மலைப்பனியாறு
Alpine Orogeny
உயர் மலை ஆக்கம்
Alpine Period
ஆல்ப்ஸ் காலம்
Altimeter
உயரமானி, உயரத்தை மதிப்பிடும் அழுத்தமானி.
Altimeter
உயர அளவி
Altimeter
உயரமானி
Altimetric Curve
உயர நிகழ்ச்சி வளைகோடு
Altimetric Frequency (Graph)
உயர நிகழ்ச்சி எண்ணிக்கை
Altitude Tints
உயரத்திற்கேற்ற சாயை
Altocumulus (Cloud)
உயர்திரண்மேகம்
Altostratus
உயர்படை
Amber
அம்பர், நிமிளை
Amber
ஓர்க்கோலை, அம்பர், நிமிளை.
Ammonite
அம்மோனைட்
Ammonite
மரபிறந்துபோன புதைபடிவநத்தை வகையின் தோடு.
Amorphous
படுகமில்லாத, படுகமின்மை
Amorphous
படுகமல்லாத,்தூள் நிலை, பொடிமம்
Amorphous
வடிவமற்ற, ஒழுங்குமற்ற,(வேதி.,) மணிஉருவற்ற.
Amorphous
பளிங்குருவற்ற
Amorphous
உருவற்ற
Amphibians
நிலநீர் வாழ்வன
Amphitheatre
அரைவட்டப் பள்ளம்
Amphitheatre
சுற்றுமாளிகையரங்கம், திறந்தவெளியான நடுவிடத்தைச் சுற்றி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழும் இருக்கைகளைக் கொண்ட வட்டமான அல்லது நீள்வட்டமான கட்டிடம், பொது விளையாட்டரங்கு, பொதுக்காட்சிக்கூடம், வட்டரங்கம், அரங்கின் பகுதி, வடிவத்தில் பொதுவிளையாட்டரங்கினை யொத்த ஓரிடம், படியடுக்கான மலைவார இயற்கைக் காட்சி, போட்டி நடத்துமிடம்.
Amplitude
அகல்நிலை/விரிநிலை/நீள்நிலை/வீச்சு
Amplitude
வீச்சு
Amplitude
வீச்சு
Amplitude
அகலம், நிறைவு, பெரும்பரப்பு, வீச்சு, வளமை, மதிப்பு, மேன்மை, அதிர்வின் உச்ச இழிபெல்லை வேறுபாட்டளவு, (வான்.) கோளங்க்ள எழுகிற இடத்துக்கும் அடைகிற இடத்துக்கும் நேர்கிழக்கு மேற்கிலிருந்து ஏற்படும் தூரம், (இய.) அதிர்வு அலையின் வீச்சு, ஊசல் குண்டின் வீச்சு.
Anaceism
புவிநிலக் குத்ததிர்ச்சி
Anacline
சாய்வோடுசையாத
Anaglyph
நிலப்பரப்பின் மேடு பள்ளங்களைக் குறிக்கும் இரு வண்ணப்படம்
Anaglyph
பள்ளம்படச் செதுக்கப்பட்ட அணிமணிவகை, விழித்திரை வேற்றுமை விம்பங்க்ள, எதிர் நிரப்பு இணைவண்ணக்கண்ணாடிமூலம் ஒரே படமாகப் பார்க்கத்தக்க இருபடப் படிவங்க்ள, ஈரிணை வண்ணப்படம்.
Analemma
ஞாயிறுசரிவு காட்டுயின் அளவு மட்டை
Anemograph
காற்றுவிசை வரைவி
Anemograph
காற்றின் திசையம் வேகத்தையும் மதிப்பிட்டளக்கும் கருவி.
Anemometer
காற்றுவிசைமானி
Anemometer
காற்றுவிசையளவி
Anemometer
காற்றுவேகமானி,காற்றுவேக மானி
Anemometer
காற்று வேகமானி, கருவியில் காற்றழுத்தம் காட்டும் அமைவு.
Aneroid Barometer
நீர்மமற்ற பாரமானி
Angle Meter
காணமானி
Angle Of Dip
தொங்கு கோணம்
Angle Sextant
காணச் சட்டுமம்
Annluar Drainage
கங்கண வடுகால்
Antarctica
அண்ட்டார்க்ட்டுக்கா கண்டம்
Antecedent Drainage
முந்தியவடுகால்
Antecedent Drainage
முந்தைய வடிகால்
Anthracite Coal
அனல்மிகு நிலக்கரி
Anthropogeography
மன்பதை நில நூல்
Anthropogeography
மன்பதை நிலை நுல், மக்கள் இனங்க்ள உலகில் பரவி இருக்கும் பான்மை பற்றிய நுல்.
Anthropology
மன்பதை இயல், மனித இன இயல்
Anthropology
மானிடவியல்
Anthropology
மனித இன நுல், மனிதன் உடல் உளம் இரண்டும் சார்ந்த முழுவரலாற்று ஆராய்ச்சித்துறை.
Anticline
மல்முகமடுப்பு, மல் வளைவு
Anticline
(மண்.) நில அரக்கின் வளைமடிப்பு, மேல்வளைவு.
Anticlinorium
மல்வளைவுத் தொகுதி
Anticlinorium
(மண்.) வளைமடிப்புக்களடங்கிய மாபெருங் கவிகை மடிப்பு, மேல்வளைவுத்தொகுதி.
Anticyclone
எதிர்சூறாவளி
Anticyclone
எதிர்ச் சூறாவளி
Anticyclone
எதிர் சூறாவளி, அழுத்தமிக்க கையத்திலிருந்து புறநோக்கிச் சுக்ஷ்ன்று செல்லும் வான்காற்று.
Antidip
சாய்வுமுரண்
Antipodal Position
புவிநேர் பின்புற இலக்கு
Antipode
எதிர்மறை
Antitrades
எதிர் அயனக் காற்றுகள்
Apartheid
இன ஒதுக்கம்
Apartheid
தென்ஆப்பிரிக்க இன ஒதுக்கீட்டுக்கொள்கை, இன ஒதுக்கீடு.
Apatite
அப்பட்டைட்டு
Apatite
அபதைற்று
Aphelian
சய்மைநிலை உச்சம், கதிரவன் உச்சநிலை
Aphotic
ஒளிபுகா
Aphotic
ஒளியற்ற, ஒளியின்றி வளரக்கூடிய.
Apogee
பூமி உச்சநிலை, பூமி சேய்மைநிலை
Apogee
புவிச்சேய்மைநிலை
Apogee
(வான்.) புவிச்சேணிலை, ஞாயிறும் திங்களும் கோள்களும் நிலவுலகுக்கு உறுநெடுந்தொலைவாயிருக்கும் நிலை, பூமி உச்சநிலை, முகடு.
Apparent Dip
தோற்றச் சாய்வு
Apparent Time
தோற்ற நரம்
Appleton Layer
ஆப்பிள்ட்டன் அடுக்கு
Applied Geography
பயன்முறைப் புவியியல்
Apposed Glacier
ஒருங்கினப்பனி ஆறு
Aque Glacial (Cyluvio Glacial)
பனி ஆற்றுநீர்
Aqueduct
நீர்க்கட்டுக் கால்வாய்
Aqueduct
கட்டுக்கால்வாய், கால்வாய்ப்பாலம், உயர்தளத்தின் ஊடாகச் செல்லும் நீர்க்குழாய், சாலகம், (உட.) பாலுணிகளின் தலையில் அல்லது உடலில் உள்ள சிறுகுழாய்.
Aqueous Rocks
நீர்ப்பாறைகள், நீராலமைந்த பாறைகள்
Aquifer
நீர்கொள்படுகை
Aquifer
நீர்த்தேக்கம், நீர்கொள் படுகை
Aquifer
நீர்ப்படுகை
Archaeological Map
தொல்பொருளாய்வியல் வரைபடம்
Arches
பாறை வளைவுகள்
Arches, Natural Marine
கடலாலான, இயற்கை வளைவுகள்
Archipelago
ஈஜியக்கடல்.
Archipelago
தீவுக் குழு
Archs
பாறை வளைவு
Arctic Circle
வடதுருவ வட்டம்
Arcuate Delta
வளை கழிமுகம், வில் வளைவு கழிமுகம்
Arcuate Or Fan Shaped
வில் (அ) விசிறி வடுவம்
Areal Eruption
பரப்புமிழ்வு
Areal Graphs
பரப்பளவுக் கோட்டுப்படங்கள்
Areic
ஆறில்லாத
Arenaceous
மணல்நிறை
Arenaceous
மணல் போன்ற, மணற்பாங்கான, மணலில் வளர்கிற, மணலாலான, மணற்பாறையான.
Arenaceous Rocks
மணற்பாறைகள்
Arete
செங்குத்தான மலைச்சரிவு.
Arete
கத்திமுனைக்குன்று
Argillaceous
களி நிறைப் பாறை
Argillaceous
களிமண்ணாலான
Argillaceous
களிமண்ணால் ஆன.
Argillacous Rock
களிமண் பாறை
Aridity
வறட்சி, வெக்கை வறட்சி
Aridity
வறட்சி, பாழ்நிலை.
Arroyo
வறண்ட ஆறு
Artefacts
செய்யப்பட்ட தொல்பொருள்கள்
Artesian Well
இயல்புப் பொங்கு கிணறு
Artesian Well
ஆர்ட்டீசியன் கிணறு (பொங்கு கிணறு)
Artesian Well
பொங்கு ஊற்றுக்கிணறு,பொங்குகிணறு
Artificial Day
பொய்ப்பகல்
Artificial Horizon
செயற்கைத் தொடுவானம்
Artificial Horizon
மாயவடுவானம்
Asbestos
கன்னார், அசுபெத்தோசு
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Aseismic
புவிநடுக்கமின்றிய, புவிநடுக்கமற்ற
Ash Cone
சாம்பல் கூம்பு ( எரிமலை)
Aspect
நோக்கு, பார்வை, பார்க்கும் கோணம், சாய்வு, பக்கத்தோற்றம், எல்லைக்காட்சி, பண்புக்கூறு, வண்ணம், (இலக.) வினைவடிவ நுட்பவேறுபாடு.
Aspect
பார்வை புறம்
Aspect
விவரண நோக்கு நிரலாக்கம் oriented programming (aop ) (aop )
Asphalt
புகைக்கீல் போன்ற, புகைக்கீல் சார்ந்த, புகைக்கீல் கலந்த, கருங்காரையிட்ட.
Asphalt
நீலக்கல்
Asphalt
தார்
Asphalt
நிலக்கீல்
Assart
காடுவெட்டி உருவான நிலம், காடு கொன்று நாடாக்குதல், (வினை.) காடு அழித்துப் பாசன நிலமாக்கு.
Assart
காடழித்த நிலம்
Asteroid
சிறுகோள்
Asteroid
குறுங்கோள், செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்குமிடையே கோள்களுடனெத்துக் கதிரவனைச் சுற்றிச் சுற்றிச் செல்லும் நுண்கோள்களும் ஒன்று, வாணவேடிக்கை, (பெ.) விண்மீன் வடிவான.
Asthenosphere
மென்பாறைக் கோளம்
Astrogradation
சரிவு அதிகரித்தல்
Astrolite
அஸ்ட்ரோலைட்
Astronomical Map
விண்மண்டல வரைபடம்
Astronomy
விண்ணியல்
Astronomy
வானவியல்
Astronomy
வானுல், வான்கோளங்களின் ஆய்வியல்.
Astronomy
வானியல்
Astronomy
வானவியல்
Astrophysics
வானியற் பெளதிகம்
Astrophysics
வான்கோளவியல், வாள்கோளங்களின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை ஆயும் ஆராய்ச்சித்துறை.
Astrophysics
வான இயற்பியல்
Asymmetrical Fold
சமச்சீரற்ற மடுப்பு
Atlas
நிலப்பட ஏடு, வரைதாள் அளவு வகை, (உட்.) மண்டை ஓட்டைத் தாங்கும் கழுத்தெலும்புப் பூட்டு.
Atlas
நிலத்தரைப்படம், படநூல், தேசப்படத் தொகுதி
Atmosphere
வளிமண்டலம்
Atmosphere
வாவேெளி, வளிமண்டலம், காற்று மண்டலம்
Atmosphere
வளிமண்டலம், பவனம், வளிச்சூழல், ஆவியமுக்கம், படத்தின் பின்னணித் தொலை உணர்வு, சூழ்நிலை.
Atmosphere
வளிமண்டலம்
Atmosphere
காற்றுச்சூழல்,வளிமண்டலம், வளிக்கோளம்
Atmospheric Pollution
காற்று மண்டலச் சீர்கேடு, வளிமண்டலத் தூய்மைக்கேடு
Atmospheric Pollution
வளிமண்டல தூய்மைக்கேடு
Atmospheric Pressure
வாமேண்டல அழுத்தம்
Atmospheric Pressure
வளிமண்டலவமுக்கம்,வளிமண்டலக் காற்றழுத்தம்
Atmospheric Shell
காற்று மண்டல ஓடு
Attrition
உரசல்
Attrition
மாதி உடைதல்
Attrition
உராய்தல், சென்று தேய்ந்திறுதல், (மெய்.) பாபத்திற்காக ஓரளவு வருந்துதல்.
Augite
ஆகைட்டு
Aurora
அடர்ந்த மஞ்சட் சிவப்புநிறம், துருவமின்னொளி.
Aurora
துருவமுனைச்சோதி
Aurora
துருவ ஒளி
Aurora Australis
தென் துருவ விண்ணொளி.
Aurora Australis
தென்துருவ ஒளி
Aurora Borealis
வடதுருவ விண்ணொளி, வடமுனை வளரொளி.
Aurora Borealis
வடதுருவ ஒளி
Available Relief
ஏற்றத்தாழ்வின் வியாப்தி
Avalanche
பனிப்பாறைச் சரிவு.
Avalanche
பனிச்சரிவு, பனிப்பாறைச் சரிவு
Avalanche Cone
பனிவீழ்ச்சிக் கூம்பு
Avalanche Wind
பனிவீழ்ச்சிக் காற்று
Average Slope Maps
சராசரி சரிவுப்படம்
Aviation
விண்வழிப் போக்குவரத்து
Aviation
வானுர்திகளிற் பறத்தல், வானப்பயணம்.
Axis Of Warping
மடுப்பு அச்சு, மடுப்பின் போக்கு
Azimuth
திசைக்கோணம்
Azimuth
திசைவில்
Azimuth
திசைவில் கோணம்
Azimuth
திசை ரேகை – கிடைத்தளத்தில் வலஞ்சுழி கோண அளவு
Azimuth
முகட்டு வட்டை, திசைவில், வானுச்சியிலிருந்து அடிவானம் வரையிலுள்ள செங்கோண வளைவு.
Azoic Period
உயிர்தோன்றாக் காலம்
Azonal
மண்டலமற்ற
Azonal Soil
வளையமேற்படா மண்
Back Bearing
பின்னோக்கு திசையளவு
Back Bearing
பின்னோக்கு திசையளவு
Back Land
பின்னிலம்
Back Sight
பின்னுள்ள உரம், பின்பார்வை
Back Slope
பின் சாய்வு
Back Slope
பின் சாய்வு
Back Terrace
பின்பக்கப் படுவரிசை
Back Wash (Of Waves)
(அலைகளின்) பின்னிழுப்பு
Back Waters
கடற்கழி, உப்பங்கழி
Backing Wind Shift
பின்னிடை காற்றுப் பெயர்வு
Bad Lands
கரடு முரடான நிலங்கள், கேடு நிலங்கள்
Bahada
மலையடிக்குவியல் தொடர்
Bahada
மலையடுக் குவியல் தொடர்்
Ball Clay
உருட்டுக் களிமண்
Balneology
நீராடல் இயல்
Balneology
நீரூற்றியல்
Band Graph
பட்டைகோடு வரைபடம், பட்டைக்கோடு படம்
Bank
திட்டு, கரை
Bank
மேடு, திட்டு, திடல், அணைகரை, வரப்பு, ஆற்றங்கரை, ஏரிக்கரை, நீர்நிலை அடித்தளம், கடல் அடித்தளம் மேடு, பாதையோர உயர்வரம்பு, உச்சமட்ட மேகத்தொகுதி, உச்சம்மட்ட பனிக்கட்டித் தொகுதி, பள்ளத்தின் வாய் ஓரம், நிலக்கரிச் சுரங்க முப்ப்பு,ஞ நீராழமற்ற இடம், கிளிஞ்சல் படுகை. வானுர்தியின் ஒருபுறச் சாய்வு, (வினை) இருபுற வரம்பாக்கு, கரையாய் அமை, கரையெழுப்பு கரையாக இரு, ஊர்தி- வானுர்தி வகையில் ஒருளனசாய்வாகச் செயல், படியவிடு, குவி, சேமித்து வை, அடுக்கி வை, செருப்பின் எரியளவைக் குறைக்கும்படி மூடி இறுக்கு, மணிப்பொறியின் ஒழுங்குபடுத்தும் கருவியைக் கட்டுப்படுத்து.
Bank
வைப்பகம்
Banner Cloud
பதாகை முகில்
Bar Diagram
பட்டை விளக்கப்படம்
Barchan
பிறையுரு மணற்குன்று
Barchan
பிறை மணற்குன்று, பிறைவடுவ மணற்குன்று
Baro Thermograph
அழுத்தவெப்ப வரைவி
Barograph
அமுக்க வரைவி.
Barograph
அழுத்த அளவு வரைவி
Barograph
அழுத்தநிலை வரைவி
Barometer
காற்றழுத்தமமானி, பாரமானி, வானிலை முன்னறிதற்கும் கடல்மட்டத்தின் மேல் உயரங்களைக் கண்டறிதற்கும் பயன்படும் கருவி, மக்கள் கருத்துமாறுதலை மதிப்பிட்டுக் காட்டும் பொருள்.
Barometer
வாயுமானி
Barometer
பாரமானி
Baroseismic Strom
அமுக்கமாற்றப் புவி நடுக்கம்
Barrage
அணையிட்டுத் தடுத்தல், குறுக்கணை, (படை.) இடைத்தடையிடும் திட்டமிட்ட குண்டுமாரி.
Barrage
நீர் நிலைப்படுத்தி, அணைக்கட்டு
Barrage
நீர்ச்சிறை
Barrage
தடுப்பு, கொரம்பு
Barrage Reservoir
நீர்த்தேக்கம்
Barren
தரிசு நிலம், (பெ) மலடான, குழவி ஈனாத, பஷ்ன் தராத, விழைவு அளிக்காத, வெறுமையான, தரிசான, வளமற்ற, வறண்ட, ஊதியந்தாரத, மந்தமான.
Barren
பாழான
Barren
பயனற்ற, கனிபொருளற்ற
Barrier Ice
தடுப்புப் பனிக்கட்டு
Barrier Reef
கரைவிலகிய பவளத்திட்டு
Barrier Reef
கரைவிலகிய பவளத்திட்டு
Barter
பண்டமாற்று, பரிவர்த்தனை, பண்டமாற்றுவாணிகம், (கண.) ஒரு பண்டத்துக்கு நிகஜ்ன மற்றொரு பண்டத்தின் அளவுக் கணக்கீடு, (வினை) பண்டமாற்றுச் செய், சிறு பொருள் பெற்று வீணாகக் கொடுத்திழந்துவிடு.
Barter
பண்டமாற்று
Barysphere
நிலவுலகக் கோளகையின் மையத்திலிருப்பதாகக் கருதப்படும் பளுவேறிய உட்கருப் பகுதி.
Barysphere
உட்கற்கோளம், கோள அகம்
Baryte
பரைட்டு
Basal Wreck
அடு அழிமானம்
Basalt
எரிமலைப்பாறை
Base Map
ஆதாரப்படம்
Base Map
ஆதார வரைபடம்
Basic Igneous Rock
கார அழற்பாறை
Basic Lava
கார எரிமலைக் குழம்பு
Basic Module
அடுப்படைச் சிற்ப அளவு
Basic Rock
காரப் பாறை
Basin
தட்டம், வட்டில், கிண்ணம், வட்டில் நிறையளவு, குழிவான பள்ளம், நிலங்கவிந்த நீர்நிலை, நீர்த்தேக்க நீக்க வாய்ப்புடைய கப்பல்துறை, வடிநிலம், ஆற்றுப்பள்ளத் தாக்கு, நீள்வட்டப் பள்ளத்தாக்கு, (மண்) உட்குழிவான நில மடிப்பு உள்ள இடம், உள் மடிப்பிட நிலக்கரிப்படிவு, உள்மடிப்பிடக் கனிப்பொருள் படிவு.
Basin
வடிநிலம்
Basin
மடு
Basin
கிண்ணம்
Basin Drainage
வடுநிலம், மடுவடுகால்
Basin Structure
கொப்பரை அமைப்பு
Basset
பெரிய வேட்டைநாய் வகை.
Basset
முனைபாறை
Batholith
ஆழ் தீப்பாறைத் திரள்
Bathymeter
ஆழமானி
Bathymetric
ஆழ அளவியலுக்குரிய
Bathyorography
கடல்மலை அளவியல்
Bathyscaphe
நீர்முனை
Bathyscaphs
ஆழ்கடல் கப்பல்
Bathyscope
நீரகத்துருவி
Bathyseap
நீரகத் துருவி
Bathysphere
நீர்க்கோள், மூழ்கு கோளம்
Bauxite
பாக்சைட்டு
Bauxite
(கனி.) அலுமினியம் அகப்படும் இடத்தில் உள்ள மண் வகை.
Bauxite
போட்சைற்று
Bay
விரிகுடா
Bay
கருஞ்சிவப்புக் குதிரை, (பெ) கருஞ்சிவப்பான.
Bay Bar
விரிகுடாத் தடை
Bay Headbeach
விரிகுடா கடற்கரை
Bay Ice
அடை பனிக்கட்டு
Bayou
சற்றுக் சிறுகுடா
Bayou
வடஅமெரிக்காவின் தென்பகுதியில் ஏரி ஆறு ஆகியவற்றின் சேறார்ந்த கிளை.
Beacon Light
குறியொளி
Beaded Lakes
மணித்தொடர் ஏரிகள்
Bearing
தாங்கி
Bearing
திசையளவு
Bearing
நடத்தை, ஒழுகலாறு, கோலம், நடையுடைத்தோற்றம், மரபுவழிச் சின்னக் குறிப்பு, தொடர்புக் கூறு, நிலை, திசைக்கூறு, திசைநிலை, தாங்குதளம், (பெ) விளைவு தருகிற, தாங்குகிற.
Beck
சிற்றாறு, மலைப்பகுதியிலுள்ள ஓடை.
Beck
விசை அருவி
Bed Rock
படுகைப்பாறை
Bed Rock
அடுத்தளப் பாறை
Bedding Plane
பாறைப்படுமானம்
Beheaded River
தலையற்ற ஆறு
Beheading
கவர்தல்
Belt
மண்டலம்
Belt
பட்டை
Belt
மண்டலம்
Belt
அரைக்கச்சை, கோமான், வீரத்திருத்தகைக்குரிய அரைப்பட்டிகை, மேகலை, வார், இயந்திர உறுப்புகக்கலை இணைத்தியக்கும் தோல்பட்டைவார், பட்டிகை அணிவி, தோல்வகை முதலியவற்றால் கட்டு, வளை, சூழ்.
Belt Of Clam
அமைதிப் பிரதேசம், காற்றிசைவில்லா மண்டலம்
Belt Trade Winds
தடக்காற்று
Belted Outcrop Plain
வளையவெளியிருப்புப் பாறைச் சமநிலம்
Belts
மண்டலங்கள்
Bench
திண்ணைப்பாறை
Bench
மரத்தினால் அல்லது கல்லினால் ஆன நீண்ட இருக்கை, விசிப்பலகை, படகில் உட்காருமிடம், நடுவர் இருக்கை, நடுவர்நிலை, நீதிமன்றம், அதிகாரியின் இருக்கை, நடுவர் ஆயம், குற்ற நடுவர் ஆயம், பாராளுமன்றத்திதல் தனிக்குழவினர்க்கு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள இருக்கைக்ள, தச்சர் முதலியோர் வேலைசெய்யும் மேசை, மதிலின் பிதுக்கம், நிலப்படிக்கட்டு, (வினை) இருக்கையில் அமர்த்து, விசிப்பலகைகள் அமைத்துக்கொடு, நாய்களைக் காட்சிககு வை.
Bench Mark
பணி மதிப்பீட்டு அளவை திறனளவு
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
குறியீடு, மட்டக்குறியீடு இலக்கு
Benthos
கடல் அடித்தள உயிரினங்கள்
Benthos
தளஉயிரினம்
Benthos
கடல் அடியிலுள்ள, செடிகொடி உயிரினத்தொகுதி.
Benthos
கடற்றளவுயிரினம்
Bergschrund
பனி ஆற்றுப்பிரிவு
Bergschrund
மலையேறலில் செங்குத்தான மேற்சரிவனினின்றும் பனிப்படலம் விலகுமிடத்தில் ஏற்படும் பிளவு.
Berm
கரைவிளிம்பு, சாலைவிளிம்பு
Berm
கரைப்படுவு, திண்டுக்கரை
Berm
மதிலின் பிதுக்கம்.
Beryl
இரத்தின வகை, மரகதம், கடல் வண்ணக்கல் ஆகியவை உள்ளிட்ட மணிக்கல் வகை, கனிப்பொருள் இனத்தின் வகை. (பே.) இளம்பச்சையான.
Beryl
காமதகம்
Bevelled Hill Top
விளிம்பு மழுங்கிய குன்றின் உச்சி
Bhil Or Jhil
குட்டை
Bight
கயிற்றுச் சுருக்கு, சுருக்குக் கண்ணி, கடற்கரையில் அகல்வளைவான பகுதி, விரிகுடா.
Bight
பெருங்குடா
Bight
பெருங்குடா
Bing
கனிப்பொருட்குவை
Bing
குவியல், தொட்டி.
Biological Selection
உயிரினத்் தேர்வு
Biological Weathering
உயிரினச் சிதைவு
Biosphere
உயிரினக் கோளம்
Biotic Sector
வாழ்க்கைக் காரணி
Biotite
கறுப்பு அப்ரகம்
Bipectinate
இரட்டை சீப்பமைப்பு உடைய
Bipolar
இருதுருவ
Bipolar
இருமுனைக்கோடிகளையுடைய.
Bipolar
இருதுருவ
Bipolar
இருமுனைவுள்ள
Bird Foot Delta
பறவை பாதக் கழிமுகம்
Bituminous Coal
பிட்டூமினஸ் நிலக்கரி
Bivalve
இருதோடுடைய சிப்பி போன்ற உயிரினம், சிப்பி போன்ற விதை வகை, (பெ.) இருதோடுடைய.
Bivalve
இருமூடுளே்ள
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்,கரிசல் மண்
Black Iron Oxide
கரிய இரும்பு ஆக்சைடு
Blind Valley
பள்ளத்தாக்கு மூட்டு, செல்வழியற்ற ஆற்றுப்படுகை
Blizzard
பனிப்புயல், பனிச்சூறாவளி.
Blizzard
பனிப்புயல்
Block Diagram
கட்ட/தொகுதி வரைபடம் தொகுதி வரிப்படம்
Block Diagram
திண்ம விளக்கப்படம், கன உருவப்படம்
Block Disintegration
கனவடுவப்பிரிந்துடைதல்
Block Folding
பிண்ட மடுப்பு
Block Lava
கட்டு எரிமலைக்குழம்பு
Block Mountain
பிளவுப் பெயர்ச்சி மலை, பிண்டமலை
Block Pile Map
திண்ம உருவ அடுக்கு வரைபடம்
Blood Group
குருதி வகுப்பு
Blow Hole
ஊது துளை, பொறை
Blow Pipe
ஊது குழாய்
Blue Mud
நீல மண்
Blue Printing
நீலப்பதிவு முறை
Bluff
அகன்ற செங்குத்தான முகப்புடைய மேட்டு நிலம், சுவர் போன்ற மேட்டு முகப்பு,(பெ.) செங்குத்தான முகப்புடைய, முரட்டுத்தனமாகப் பேசுகிற, மொட்டையாகக் கூறுகிற, பருவெட்டமான, நௌிவுச்சுழிவற்ற, பண்பு நயமற்ற, மூடிமழுப்பாத, மனந்திறந்த, கட்டற்ற.
Bluff
செங்குத்துத் சரிவு
Bog
சதுப்புநிலம், அழுவம், சேறு, சகதி, (வினை) சேற்றில் அமிழ், முழுகிப்போ.
Bog
புதைமண்
Bog
சற்றுநிலம், சதுப்பு நிலம்
Boiling Point
கொதிநிலை
Boiling Point
கொதிநிலை
Booking, Offset
குத்தளவுக் குறித்தல்
Boomerang
வளைதடி, தாக்கித் திரும்பும் குறுந்தடி, தன்னையே சுடும்வினை, தன்னையே திருப்பித்தாக்கும் வாதம், தற்கேடு விளைக்கும் கருத்து.
Boomerang
பூமராங், எறிவளைதடு
Boreal
வடமுனைக்குரிய
Boreal
வடதிசைத் தொடர்பான, வடகாற்றைச் சார்ந்த.
Boretidal
ஓதப்பேரலை, ஏற்றவற்றப் பேரலை
Born Hardt
தனித்த உச்சி
Borough
அரசுரிமைப் பத்திரத்தின் படி நகராண்மைச் சலுகைகளுள்ள பேரூர், அரசியல் மாமன்றத்திற்கு உறுப்பினர் அனுப்பும் நகரம்.
Borough
பட்டுனம்
Boss
புடைப்பு, முனைப்பு, முகப்பு, உலோகக்குமிழ், குமிழ் போன்ற அணிகலம், (கட்.) கவிகைமாட மையக்குமிழ், (இயந்,) இயந்திரக் கம்பத்தின் புடைப்புப்பகுதி. (வினை) குமிழ் களால் அணிசெய்.
Boss
குமிப்பு
Boss
தலையிடு குமிழ் (துறுகல்)
Botanical Geography
தாவரப் புவியியல்
Boulder
கற்பாளம், துறுதல், தொங்கற்பாறை, (பெ.) கற்பாளங்களுள்ள.
Boulder
கூழாங்கற் பாறை, திரளைப்பாறை
Boulder Clay
திரளைக் களி
Boundaries
எல்லைகள்
Bounrne
சிற்றோடை
Bowlignite
பாலிக்னைட்
Brackish Water
உவர் நீர்
Braided River Course
பின்னிய நீரோட்டம்
Breached Anticline
அரிபட்ட மேல்மடுப்பு
Breached Cone
அரிபட்ட கூம்பு, உடை கூம்பு
Breakers
மோதலைவாய், பெரிய கடல் அலை.
Breakers
அலைமுறி, தடைகள்
Breaks Of Rainfall
மழை இடையீடு
Breccia
சுண்ணக்கூழாங்கற் கலவைப் பாறை.
Breccia
கற்கூட்டுப் புறவுப்பாறை
Breccia
பரல்பாறை
Breeze
இளங்காற்று, தென்றல், மென்காற்றலை, காற்று, குழப்பம், கலகம், சிடுசிடுப்பு, அடங்கிய அலருரை.
Breeze
தென்றல், மாருதம்
Breeze
கரிமா
Breeze, Gentle
மென் மாருதம்
Breeze, Light
லசான மாருதம்
Breeze, Moderate
இடைநிலைத்தென்றல்
Brick Earth
செம்மண்
Brook
ஓடை.
Brook
சிற்றோடை
Brow Of A Hill
குன்றுப் புருவம்
Brown Coal
பழுப்பு நிலக்கரி
Brown Race
பழுப்பு இனம்
Buck Wheat
மரக்கோதுமை
Bucking
மடங்கல்
Buffer State
இடைப்படு நாடு
Building Patterns
கட்டுட அமைப்பு வகைகள், உருவாகு வகைகள்
Bumpiness
வெட்டிவெட்டியிழுக்கும் இயல்பு, ஆட்டியலைகும் தன்மை.
Bumpiness
எக்குதல்
Bund
(செர்.) கூட்டுக்குழு, கூட்டரசுக்குழு.
Bund
வரப்பு,கரை, வரப்பு
Bund
திண்டு
Burial
மண்ணுக்கடியில் புதைத்தல், புதைவினை, இழவு வினை.
Burial
புதைப்பு
Buried Spur
புதைகுவடு
Burn
சிற்றோடை சிற்றாறு கால்வாய்
Burn
எரி/எரிப்பு
Burn
சிற்றருவி
Burst Of Monsoon
பருவக் காற்றுப் பிறப்பு
Butte
மொட்டைக்குன்று
Butte
செங்குத்தாயுயர்ந்து தட்டையான உச்சியுல்ன் சூழ எத்தொடர்பு மில்லாமல் தனியொரு தூபிபோன்று நிற்கும் குன்று, கோவுயர் குன்று.
Butte
மொட்டைக் குன்று
Bysmolith
செருகுத் தீப்பாறை வகை
Cable (Telegraph)
தந்தி வடம்
Cadastral Map
நில அளவைப்படம்
Cadastral Map
காணிப்படம்
Cairn
கற்குவியல், கற்குவியல் வடிவான கல்லறை நினைவுசின்னம், கல்லறை, சவக்குழி, நிலக்குறிப்படையாளச் சின்னம், குட்டையான ஸ்காத்லாந்து நாட்டு நாய் வகை, (தொ.) குறுகிய கால் உள்ள ஸ்காத்லாந்து நாட்டுச் சிறு வேட்டை நாய் வகை.
Cairn
நில அடையாளக் கற்குவை
Calcareous Rock
சுண்ணாம்புப்பாறை
Calcareous Rock
சுண்ணாம்புப் பாறை
Calcification
சுண்ணகமயமாக்குதல், சுண்ணகமயமாக மாற்றுதல்.
Calcification
சுண்ணாம்புபடிதல்
Calcification
சுண்ணாம்பு ஏற்றுதல்
Calcination
நீற்றல்
Calcination
(வேதி.) சுண்ணகநீறாக்குதல், நீற்றுதல், புடமிடல், வறுத்தல், உலர்த்துதல், உணக்கல், சாம்பாராக்குதல்.
Calcination
சுண்ணமாதல்
Calcination
நீற்றுதல்
Calcination
நீற்றுதல், சுடுதல்
Calcite
கல்சைற்று
Calcite
இயல்வரவான சுதையக்கரிகை, அறுகோணமணி உருவுடைய சுண்ணகச் சரக்கு.
Calcite
சுண்ணாம்புக்கல்
Calcite
படுகச் சுண்ணாம்பு
Caldera
(மண்.) எரிமலையின் அகல் முகட்டு வாய், பேழ்வாய்.
Caldera
அகன்ற எரிமலைவாய்
Caldera
எரிமலைப் பெருவாய்
Calf
குட்டுத்தீவு, குட்டுப்பனிக்கட்டுமலை
Calf
கன்று, கன்றுக்குட்டி, கன்றின் பதனிட்ட தோல், அறிவற்றன், மூடன், குழந்தை, யானைக்கன்று, மான்கன்று, திமிங்கிலக் குழவி, கடலில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி மலை. (தொ.) பணத்தெய்வம், ஏரானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பொன் கன்று தெய்வம், அறிவற்றவன், கருச்சிதைவுறு, மிதியடி செய்யப்பயன்படும் உயர்ந்த தவிட்டு நிறத்தோல், கருக்கொண்டுள்ள.
Callosities
கரடுகள்
Calving (Ice Bergs)
மிதக்கும் பனிப்பாறைத் தோற்றம்
Canoe
ஓடம்
Canoe
வள்ளம், சிறுபடகு, துடுப்பு வட்டுக்கொண்டு உகைக்கப்படும் தோணி, (வி.) படகு வகை.
Canoes
மரத்தோணி
Canoes
ஓடம்
Canopy
விதானம், கவிப்பு
Canopy
மேற்கட்டி, விதானம், மேற்கவிகை, உலகக் கவிகை மாடம், (க.க.) மாட மேற்கட்டு, உருவச்சிலை-கல்லறை-பலிமேடை-சாவடி ஆகியஹ்ற்றின் மேற்கட்டுமானம், விமானமோட்டி இருக்கைமீதுள்ள ஒளியூடுவும் மேற்கவிகை, வடிமானக் காப்புக்குடையின் மேற்பகுதி, (வி.) மேற்கட்டி போலக் கவிந்து இயலு, விதானம் அமை.
Canopy
கவிகை
Canyon
குறுகிய பள்ளத்தாக்கு
Canyon
கெவி, விடர், இடுங்கிய செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு.
Canyon
செங்குத்துப் பள்ளத்தாக்கு
Cap Rock
தொப்பிப் பாறை, மூடுபாறை
Cape Of Good Hope
நன்னம்பிக்கை முனை
Cape Rickover
ரிக்கோவர் முனை
Capillarity
நுண்புழைமை
Capillarity
மயிர்த்துளைத்தன்மை
Capillarity
நுண் புழைமை
Capillarity
மயிரிழைபோன்ற நுண்துளையின் ஈர்ப்பெறிவாற்றல், நுண்துளை ஈர்ப்பெறிவாற்றலுடைமை.
Capillary Creep
நுண்துளைப்படர்ச்சி
Captor Stream
கவரும் ஆறு
Capture
கவர்வு
Capture
கைப்பற்றுதல், சிறைப்பிடிப்பு, பெறுகை, வசப்படுத்துகை, பிடிபட்டவர்,கைப்பற்றப்பட்டது, (மண்.) மறுகிளைப்பற்றீடு, ஆழ்திற அரிப்பாற்றல், மிகுதிமூலம் ஆறு மற்றோர் ஆற்றின் விழுகிளையைத் தன் விழுகிளையாக்கிக் கொள்ளுதல். (வி.) கவர்ந்துகொள், அகப்படுத்து, கைப்பற்று, சிறைப்படுத்து, பிடி, வென்று கொள், வலிந்துக் கைக்கொள், கொள்ளையிற்பெறு.
Capture
கவர்தல்(of data)
Caravan Route
சாத்து வழி, ஒட்டகவழி
Carbon
கரிமம்,காபன்
Carbon
கரிமம்
Carbon
(வேதி.) கரியம், உலோகத் தொடர்பற்ற (அணு எண் 6 உள்ள) தனிமம், கரிப்பொருள், (மின்.) ஒருவகை மின்விளக்கில் பயன்படும் கரிமுனைக்கோல், கரித்தாள், கரிய வைரம், (பெ.) கரியம் சார்ந்த.
Carbon
காபன்
Carbonaceous
கரியுள்ள
Carbonaceous
கரிளே்ள, கரிம
Carbonaceous
கரிபோன்ற, கரிசார்ந்த, நிலக்கரி போன்ற, நிலக்கரிக்குரிய, கரித்தன்மையுள்ள, கரியம் கலந்த.
Carbonaceous Rock
கரிமப்பாறை
Carbonisation
கரியாதல்
Cardinal Points
நாற்றிசைகள்
Cardinal Winds
நாற்றிசைக் காற்றுகள்
Cartogram
எளிய விளக்கப்படம்
Cartogram
குறிப்புத் தலப்படம்
Cartography
நிலப்பட வரைவியல்
Cartography
நிலப்பட வரைவியல்
Cartography
நிலப்படத்துறை, தேசப்படம் வரைதல்.
Cartography
நிலப்படக்கலை
Cascade
அடுக்கு அருவி, தொடர்படு அருவி
Cascade
விழுதொடர்
Cascade
ஓடையிணைப்பு
Cascade
அருவி, அருவித்தொகுதி, நீர்வீழ்ச்சி, அலையாக விழும் பூ வேலைப்பின்னல் முடி, கருவிகலத் தொகுதியின் இடையிணைப்பு, (வி.) அருவியாக விழு, அலையலையாக விழு.
Cascade
சிற்றருவி
Cascade
சோபானம், அருவிவீழ்ச்சி
Cascades
தொடர்படு அருவிகள்
Cataclysm
கடும்புரட்டு
Cataclysm
பிரளயம், ஊழிப்பெருவெள்ளம், திடீர் மாறுபாடு, அரசியல் கொந்தளிப்பு, சமூகப்புரட்சி.
Cataract
கண்புரை
Cataract
பேரருவி
Cataract
நீர்வீழ்ச்சி, பீற்றுநீர்த் தாரை, சோணைமாரி, கொட்டும் மழை, கண்படலம், திமிரம், (பொறி.) தண்ணீர் பாய்வதனால் இயங்கும் நீராவிப் பொறியாட்சி உறுப்பு.
Cataract
பேரருவி
Catastrophic Theory
பேரதிர்ச்சிக் கொள்கை
Catch Crop
ஊடு பயிர்
Catch Crop
கவர்ச்சிப்பயிர்,இடைப்பயிர்,பற்றுப்பயிர்
Catchment Area
நீர்பிடு பரப்பு
Catchment Area
நீரேந்து பரப்பு,நீர்ப்பிடுப்பரப்பு,நீர்ப்பிடிப்புப்பகுதி
Catchment Area
நீர்ப்பிடிப்பரப்பு
Catchment Basin
நீர்பிடுப்பு மடு
Cauldron
கடாரக் குழிவு
Cauldron
கொப்பரை, கடாரம்.
Cauldron Subsidence
கொப்பரைத் தாழ்வு
Cauldron Subsidence
கொப்பரைத்தாழ்வு
Causeway
ஆற்றுச் சருக்கை, ஆற்றிடைப் பாதை, தரைப்பாலம்
Cave
குகை
Cave
குகை, கெவி, மலை முழைஞ்சு, அரசியல் கட்சியில் பிரிந்து செல்ல விரும்பும் உட்குழு, (வி.) குழிவாக்கு, குகை தோண்டு, பள்ளம் பறி, குகையில் தங்கியிரு, அரசியல் உட்பிளவுக் கட்சியை உண்டாக்கு.
Cavern
அடுநிலக்குகைகள, நிலக்குடைவு
Cavern
அடிநிலக்குகை, நிலக்குடைவு, ஆழ்கிடங்கு, மலை முழைஞ்சு, (வி.) ஆழ்கிடங்கில் வை, குழிவாகத் தோண்டு.
Cavern
அடிநிலைக்குகை
Cavitation
உட்குடைவு
Cavitation
குழிதல், இல்லியாதல்
Cavitation
திண்பொருளில் குழிவுகள் தோன்றுதல், நீர்மத்தில் காற்றுக்குமிழிகள் உண்டாதல், வெற்றிடம் ஏற்படுதல்.
Cavitation
உட்குடைவு
Cavities
புழைகள்
Cellulose
மரக்கூறு, செடியினங்களின் மரக்கட்டைகளுக்கும் பருத்தி போன்ற இழைமங்களுக்கும் உயிர்மங்களின் புறத்தோட்டுக்கும் மூலமான பொருள், (பெ.) கண்ணறைகளுள்ள.
Cellulose
மரநார், செல்லுலோஸ்
Cellulose
மரநார்,மரத்தாது,செல்லுலோஸ்
Cenozoic Era
புதுஉயிர் ஊழி
Census
முழுமைத் தொகுதிக்் கணிப்பு
Census
ஆட்டொகைக் கணக்கு, குடிமதிப்புப் புள்ளி விவரத் தொகுதி.
Centering
சாரம்
Centering
மையம் காணல்
Central Eruption
மைய எரிமலைக் குழம்பு கக்குதல்
Central Eruption
எரிமலைவாய்வழி வெளியேற்றம், மைய உமிழ்வு
Centrifugal
மையவிலக்கு
Centrifugal
மைய விலகு
Centrifugal
வெவ்வேறு எடைச்செறிவுள்ள பொருள்களை விரைவேகச் சுழற்சியினால் பிரிக்கும் இயந்திரம், பாலிலிருந்து பாலேட்டைப் பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம், (பெ.) விரி மையப் போக்குடைய, மையத்திலிருந்து புறநோக்கிச் செல்கிற, (தாவ.) உச்சியிலிருந்து அடிநோக்கி வளர்ச்சியடைந்து செல்கிற, விரிமைய வளர்ச்சி வலிமையைப் பயன்படுத்துகிற, விரிமைய வளர்ச்சி வலிமையினால் உண்டாகின்ற.
Centrifugal
மையநீக்கமான
Centripetal
மையநோக்கு
Centripetal
மையநோக்கு
Centripetal
குவிமையப் போக்குடைய, மையத்தை நோக்கிச் செல்கிற, அடிப்பகுதியிலிருந்து நுனிமுனைக்குப் போகிற.
Ceramics
பீங்கான் சாமான்கள்
Ceramics
மட்பாண்டத் தொழில், வேட்கோவர் கலை.
Ceramics
வனைதொழில், வனைபொருள், வேட்கோக்கலை
Cereal
உணவு தானியங்கள்
Cereal
முதிரை, தானியம், கூலம், காலைச் சிற்றுண்டிப் பணியாரம், (பெ.) உண்ணத்தக்க கூலவகைகளுக்குரிய.
Chain Surveying
சங்கிலி அளவியல்
Chalcolithic
செம்புக்காலம்
Chalk
கட்டுச் சுண்ணாம்பு
Chalk
சுண்ணம்
Chalk
சோக்கு
Chalk
சீமைச் சுண்ணாம்பு, வெண்சுதைப்பாறை, சுண்ணக் காம்பு, சுண்ண எழுதுகோல், வண்ண ஓவியக்கோல், (வி.) சுண்ணக்கோல் எழுது, குறியிடு, வரைதிட்டம் இடு, சுண்ணமிட்டுத் தேய்த்துத் துலக்கு, சுண்ண உரமிடு.
Chalk Cliffs
சுண்ணாம்புப் பாறை
Characteristic Sheet
குறிப்பு அட்டவணை
Charnockite
சார்னோக்கைட்டு
Chart
நிரல்படம்
Chart
விளக்க வரைபடம்
Chart
மாதிரிப்படம், கடல் பரப்பு விவர விளக்கப்படம், புள்ளி விவர விளக்கக் காட்சிப்படம், விளக்க அட்டவணை, (வி.) விளக்க வரைபடம் அமை.
Chart
விளக்க வரைவு,விளக்கப்படம்
Chart
வரைபடம்/நிரல்படம்
Chemical Weathering
வதியச் சிதைவு
Chemical Weathering
இரசாயனமுறையழிதல்
Chernozem
கரிசல் மண் (தென்ருசியாவிலுள்ளது)
Chestnut Soil
கருஞ்செம்மண்
Chinaclay
சீனாக்களிமண், வெள்ளைக்களிமண்
Choreography
இடவிவரணம்
Choreography
ஆடற்கலை, கூடியாட்டவகைக்குரிய கலை, கூடியாட்ட வகைக் கலைக்குறியீட்டுப் பதிவு, ஆடல் தொகுதி அமைப்பாண்மை, கூடியாட்டவகை அமைப்பாண்மை.
Chorology
இடவிவரண இயல்
Chorology
நிலப்பரப்பு வளநுல்.
Choropleth Map
நிலக்கனியப்படம்
Chrometric Map
நில அளவீட்டுப் படம்
Chronology
நிகழ்வியல்
Chronology
காலக்கணிப்பு முறை நுல், காலவரிசை முறை, காலவரிசைப் பட்டி.
Chronology
காலவிவர இயல்
Chronometer
கால அளவி
Chronometer
திட்பக்காலக் கணிப்பளவுக் கருவி.
Chronometer
காலமானி
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல், வெண்ணெய் எடுத்தல், ஒரு கடைவு வெண்ணெய்.
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Cinder Cone
எரிமலைத்துகள் (கூம்பு), குவியல்
Circle Of Illumination
ஒளியிடுவட்டம்
Circulation
சுற்றோட்டம்
Circulation
சுற்றோட்டம்
Circulation
சுற்றோட்டம், காற்று-குருதி ஆகியவற்றின் சுழற்சி, போக்குவரத்து இயக்கம், இடையறாப் புடைபெயர்ச்சி, புழக்கம், செயல் வழக்கு, நாணயச் செலவாணிப் பரப்பு, செய்தித்தாள் விற்பனைப் பரப்பு, வாங்குவோரின் எண்ணிக்கை.
Circumpacific Girdle
பசிபிக் கடற்கரை வளையம்
Cirque
பனி அரி பள்ளம்
Cirque
பனிபறிபள்ளம்
Cirque
வட்டரங்கு, இயற்கைக் காட்சிக் கோட்டம்.
Cirrocumulus
கீற்றுத் திறள் (முகில்)
Cirrostratus
கீற்றுப் படை
Cist
தாழி
Cist
(தொல்.) கற்பலகைகளால் மூடப்பட்ட கல்லறை, வட்டமான வழிபட்டுக் கலம்.
Clan
பொதுக்குடி மரபுக்குழு, ஸ்காத்லாந்து நாட்டு மேட்டுநில மக்களிடையே பொது முன்னோனையுடைய கூட்டுக்குழு, பங்காளிக் கிளை, தந்தை வழியுரிமைச்சுற்றம், குலமரபு, இனம், கிளை மரபு, குறுகிய தனிப்பற்றுடைய குழு, தனிக்குழு, சிறுகுழு.
Clan
குலம்
Clastic Rocks
உடை கற்கள்
Clay
களிமண்,களிமண்
Clay
களி
Clay
களிமண்
Clay
களி, களிமண், தூய்மையற்ற அலுமினியக் கன்மக் கலவை மண்வகை, மண், மனித உடல், புகைக்குழல், (வி.) சர்க்கரை முதலியவற்றைக் களிமண் கொண்டு துப்புரவு செய்.
Clay
களி
Clay Loam
களிக்கலப்பு மண்,களி மிகுமண்
Clay Loam
களிமண் கூடுய அடைநிலம்
Clay Soil
களிநிலம்
Clayband Iron Ores
பட்டை இரும்புத் தாது
Clearing
காடு ஆழ்ந்த நிலம்
Clearing
அடைசல் அகற்றல், தடைநீக்கம், இடஒழிப்பு, காடுவெட்டி வெளியிடம் உண்டுபண்ணுதல், காடு வெட்டித் திருத்தப்பட்ட நிலம், பணச்சீட்டு-பணமுறி ஆகியவற்றின் கணக்குத்தீர்வு.
Clearing
துப்பரவாக்கம்/துடைத்தல்
Clearing Shower
வெளிக்கும் பாட்டம்
Cleavage
பிளவு
Cleavage
பிளவு
Cleavage
பிளவிப் பெருகல்
Cleavage
பிளத்தல், பிளவு, வேறுபாடு, மனவேறுபாடு, பிரிவினை.
Clept
பிளவு
Cliff
ஓங்கல், செங்குத்துப்பாறை
Cliff
கொடும்பாறை, செங்குத்தான பாறை, மலையின் செங்குத்தான பகுதி, கடல் நோக்கும் செங்குத்தான பாறை.
Climate
தட்பவெப்பநிலை,தட்ப வெப்ப நிலை
Climate
காலநிலை
Climate
தட்பவெட்பநிலை, காலப்போக்கு, சமுதாயச் சூழ்நிலை அமைதி, காலச் சூழ்நிலை அமைதி, பண்பமைதி.
Climatic Theory
காலநிலைக் கோட்பாடு
Climatograph, Climographs
காலநிலை வரைபடம்
Climatology
காலநிலையியல்
Climatology
காலநிலையியல்
Climatology
தட்பவெப்ப நிலைநுல், தட்பவெப்பநிலையின் காரணகாரியத் தொடர்புபற்றிய ஆராய்ச்சித்துறை.
Clinker
கிளிங்கர், உருக்கல்
Clinker
திரள்கட்டு
Clinker
‘கண்கண்’ என்று ஒலிப்பது, கடும்பதமான செங்கல், கடுஞ்சூட்டினால் மேற்பரப்பு மணிப்பதமாக்கப் பெற்ற செங்கல், சிவக்க்க காய்ச்சிய இரும்பைச் சம்மட்டியால் அடிப்பதால் கிடைக்கும் கரிய இரும்பு உயிரக கட்டி, கொல்லுலைச் சாம்பற் கட்டி, எரிமலைக் குழம்பின் கரிய ஓடு, பெருஞ் சூட்டினால் திண்ணியதாக்கப்பெற்ற செங்கல் திரள், எரிமலைக் குழம்பின் இறுகிய கற்குழம்பின் தொகுதி.
Clinograph
சாய்வு அளவு வரை
Clinometer
படுகை அளவி
Clinometer
சாய்வுமானி, சாய்திசைமானி
Clinometer
தளச்சாய்வுமானி, சாய்வு அளக்கும் கருவி.
Clint
கற்குன்று
Closed Gulf
உள்ளிட்ட வளைகுடா
Closing Error
வழுவமைதி
Cloud Chamber
மகக் கூடம்
Cloud Cover
முகிலுறை
Cloud Droplets
மகநீர்த் திவலைகள்
Cloud Form
முகில் வடுவம்
Cloud, Nimbus
கார்முகில்
Cloudiness
மந்தாரம்
Clough
ஆழ்பள்ளத்தாக்கு
Clough
மலைவிடர், ஆழ்ந்த செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு, ஆறுசெல்லும் மலைப்பிளவு.
Coal Equivalent Of Energy
சக்திச்சமான நிலக்கரி
Coal Gas
நிலக்கரிவாயு
Coal Gas
நிலக்கரி வா,ே கரிவாே
Coal Tar
நிலக்கரித்தார்
Coal Tar
நிலக்கரித்தார்
Coalescing Pediments
உடன்பட்ட சமதளங்கள்
Coarse Sand
பெருமணல்
Coarse Sand
பருமணல,் பரளைக்கற்கள்
Coast Line
கடலோரப் பகுதி, கடற்கரை
Coast Of Emergence
வெளிப்பாட்டுக்கரை
Coast Of Submergence
அமிழ்ந்த கரை
Coastal Form
கடற்கரை உரு
Coastal Plain
கடற்கரைச் சமவெளி
Coastal Plain
கடற்கரைச் சமவெளி
Coefficient Of Correlation
இணைப்புக் குணகம், உடன் தொடர்புக் குணகம்
Coefficient Of Discharge
வடுதல் குணகம்
Coefficient Of Landscape
நிலச்சரிவுக் குணகம்
Coefficient Of Variability
மாறுபாட்டுன் குணகம்
Cohesion
பற்று
Cohesion
பிணைவு
Cohesion
இணைப்புத்திறன்
Cohesion
பற்றுப்பண்பு
Cohesion
ஏட்டிணைவு
Cohesion
ஒட்டிணைவாற்றல், அணுத்திரள் கவர்ச்சி, ஒன்றியிருக்கும் திறம், வாத இசைவு, காரண காரியத்தொடர்பு, (தாவ.) ஒத்தபகுதிகளின் இணைவளர்ச்சி.
Coincidence
உடன் நிகழ்ச்சி
Coincidence
தற்செயல் இணைவு, நிகழ்வுப்பொருத்தம், நிகழ்ச்சிகள் எதிர்பாராது ஒருங்கொத்து நிகழ்தல்.
Coke
கற்கரி
Coke
கற்கரி
Coke
கரி
Coke
சுட்ட நிலக்கரி, கல்கரி, எளிதில் எரியும் ஆவிகள் மூட்டத்தில் எரிந்தபின் மீந்த நிலக்கரி, (வி.) சுட்ட நிலக்கரியாக்கு.
Col
கணவாய்
Col
(மண்.) மலைத்தொடரிலுள்ள இடைப்பள்ளம்.
Cold Front
குளிர்முகம்
Cold Sweat
குளிர்ந்த வியர்வை
Collimation Line
பார்வைக் கோடு
Colloidal Substance
கூழ்நிலைப் பொருள்
Colluvium
பாறைப் புதர்
Colonies
குடுயேற்ற நாடுகள்
Colony
குடியேற்ற நாடு, குடியேற்றம், புதுக்குடியிருப்பு, கடல் கடந்த குடியமைப்பு, நாடு கடந்த குடியினம், வந்தேறு குடி, நகரின் அயல்நாட்டுக் குடியிருப்பு, தொழிலாளர் தனிக் குடியிருப்பு, தனிக்குடியமைப்பு, குடியமைப்பிடம், ரோமரின் பாயைக் குடியமைப்பு, கிரேக்கக் கடல்கடந்த இனக்குடிப்பகுதி, (உயி.) இன வாழ்வுக் கூட்டமைவு, (உயி.) அணு உயிர்க்குழு.
Colony
குடியேறியகுழு,கூட்டமைவு, கூட்டம், குடும்பம்
Colony
கூட்டமாக வாழ்தல், குடுயிருப்பு
Columbium
(வேதி.) அணு எண் 41 கொண்ட உலோகத் தனிமப்பொருள்.
Columbium
கொலம்பியம்
Columbium
கொலம்பியம்
Columnar
கனப்பட்டை, தூண்போன்ற செங்குத்து அமைப்பு
Columnar
நெடுக்கையாக
Columnar Joints
நிரல் மூட்டு, தூண் இணைப்பு
Comet
வால் நட்சத்திரம்
Comet
வால்மீன், வால்வெள்ளி.
Communications
பாக்குவரவு, தொடர்பு
Comparative Scales
ஒப்பீட்டளவுத்திட்டம்
Compass (Drawing)
கவராயம்
Compass Dial
திசைகாட்டு முகப்பு
Compass Direction
திசைகாட்டுத் திக்கு
Compass, Magnetic
காந்த திசைகாட்டு
Compass, Mariners
மாலுமிதிசைகாட்டு
Compass, Prismatic
பட்டக வடுவத்திசைகாட்டு
Compass, Survey
நிலஅளவீடுத் திசைகாட்டு
Compound
அரணகம், சுற்றடைப்பு, சுற்றுச்சுவர்
Compound
சேர்மம்
Compound
கூட்டு
Compound
கூட்டு
Compound
சேர்வை; கூட்டு
Compression
அழுத்துதல், அழுத்தம், அழுத்தப்படும் நிலை, அமுக்கம், அடர்த்தி, நெருக்கம், சுருக்கம், அழுத்தத்தால் ஏற்படும் உருத்திரிவு, தட்டையாதல், உள்வெப்பாலையில் வளி அமுக்கும் இயக்கம்.
Compression
அமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Compression
செறிப்பு இறுக்கம்
Compression
காற்றமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Computing Scale
கணக்கிடும் அளவை
Concave
உட்குழிவான வடிவம், குழிவு, பள்ளம், மேல் வளைவு, வான வளைவு, நிலவறை வளைவு மாடம், (பெ.) உட்குழிவான, பள்ளமான, (வி.) உட்குழிவாக்கு, பள்ளமாக்கு.
Concave
உட்குவிந்த
Concave
குழிவான,குழிவான
Concentration
ஒருமுகப்படுத்துதல், ஒருமுகப்படல், ஒருமுகச் சிந்தனை, கூர் நோக்கு, கருத்தூன்றல், ஒருமித்த கவனம், கெட்டியாக்குதல், திட்பம், அடர்த்தி, செறிவு, பிழம்பளவில் அணுத்திரள் மிகு வீழ்ம்.
Concentration
செறிவு
Concentration
குவித்தல்
Concentration
திட்பம், அடர்த்தி, செறிவு,செறிவு
Concentration
செறிவு
Concentric
ஒருமைய வட்டம்
Concentric
பொது மைய,ஒருமையமான
Concordance
ஒத்திசைவு, ஏட்டின் சொல்தொகுதி விளக்கப்பட்டியல்.
Concordance
இசைவு
Concordance
தொடர் அடைவு தொடர் அடைவு
Concordant
இசைந்த, பொருந்திய
Concordant
ஒத்திருக்கிற, இணக்கமான, இசைவான, ஒருமனப்பட்ட, ஒருமைப்பட்ட, (.இசை.) செவ்விசைவான, ஒத்திசைவான.
Concrete
கற்காரை
Concrete
பருப்பொருள், திரள் பிழம்பு, திரள்வளர்ச்சி, காரைக்கட்டு, திண்காரை, பசைமண் கூழாங்கற்கலவைப் பிழம்பு, (பெ.) பருப்பொருளான, பிழம்புருவான, திண்ணிய, பொருளியலான, புலனீடான, மெய்யான, காரைக்கட்டான.
Concrete
கற்காரை
Concrete
கற்காரை
Concrete
கொங்கிற்று
Concretion
ஒன்றுசேர்தல், திரட்சி, திரண்ட பிண்டம், (மரு.) உடற்கட்டி, (மண்.) திரள்துகள் கணு, சிறுதுப்ள் சேர்ந்திறுகுவதால் அமைந்த பாறையின் உட்கணு.
Concretion
திரளமைப்பு
Condensation
சுருக்குதல், அடக்குதல், செறிவித்தல், செறிவு, உறைவித்தல், உறைவு, வடித்தல், வடிபடல், சுருங்கிய பொருள், சுருக்கம், அடக்கம், செறிமானம், செறி பொருள், உறைமானம், உறைபொருள், வடிமானம், வடிபொருள், சேர்மானத்தில் இடைநீர்மம் நீக்கப்பெற்ற இணைவு, எடைமிகும் சேர்மானம்.
Condensation
சுருங்கல், ஒடுக்கம்
Condensation
சுருங்கிச் செறிதல்
Condensation Nucleus
ஒடுக்கக் கரு
Conductivity
ஊடுகட்டும் ஆற்றல், இகைப்புத் திறன்.
Conductivity
(மின்) கடத்தும் திறன்
Conductivity
கடத்துதிறன்
Cone, Volcanic
எரிமலைக் கூம்பு
Configuration
அமை வடிவம் உள்ளமைவு
Configuration
தகவமைப்பு
Configuration
நில உருவ அமைப்பு
Configuration
கோலம், வடிவமைதி, ஒழுங்கமைதி, புறவடிவமைதி, வெளித்தோற்றம், உருவரை, (வான்.) கோள்நிலை அமைதி, (வேதி.) அணுத்திரள் அணு அமைதி.
Configuration
உள்ளமைவு
Confluence
கூடுதுறை, கூடல்
Confluence
கூடல், சங்கமம், ஆற்றுச் சந்திப்பு, கூடுமிடம்.
Conformable Map Projection
ஒத்த உருவச்சட்டம்
Conformable Strata
ஒத்த அடுக்குகள், ஒவ்வும் அடுக்குகள்
Congestion
இறுக்கம், திரளை
Congestion
(மரு.) மட்டுமீறிய குருதித் திரட்சி, நெருக்கடி, அடர்த்தி.
Conglomerate
பல கூட்டுப்பாறை, கலவைக் கற்பாறை
Conglomerate
கதம்பத்திரள், பல்கூட்டுத் திரட்டு, (மண்.) பல்கூட்டுப்பாறை, கூழாங்கற்கள் திரண்டு ஒன்றுபட்டு உருவான பாறை வகை, (பெ.) உருண்டு திரண்ட, பல்கூட்டுருவான, (மண்.) கூழாங்கற்கள் இணைந்து திரண்டு உருவான, (வி.) உருண்டு திரண்டு உருவாகு, பல்கூட்டாகத் திரட்டு.
Conical Map Projection
கூம்புச்சட்டம்
Coniferous Forest
ஊசிஇலைக்காடுகள்
Coniferous Forest
ஊசியிலைக்காடு
Conjunction
ஒன்றுதல்
Conjunction
சந்திப்பு, இணைப்பு, நிகழ்ச்சிகளின் இணைவு, ஒருங்கு நிகழும் செய்திகளின் தொகுதி, தொடர்புடைய மக்கள் கும்பு, தொடர்புடைய பொருள்களின் குவை, (இலக்.) இணையிடைச்சொல், சொற்களையும் தொடர்வினைகளையும் வாசகங்களையும் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கும் சொல், (வான்.) தோற்ற அளவான கோள் அணிமை.
Connate Water
பாறை இடைநீர்
Connate Water
நிலத்திற்கடுயில் சிக்கிய நீர்
Connurbation
பட்டுனமொன்றுதல், நகரக் கூட்டம்
Consequent River
பொருந்திய ஆறு
Consolidation Of Sediments
வண்டல் இறுகுதல், வண்டல் இறுக்கமாதல்
Constellation
விண்மீன் குழு, சிறப்புடையோர் கூட்டம், மனித வாழ்க்கையைப் பாதிப்பதாகக் கருதப்படும் கோள்நிலை அமைதி.
Constellation
விண்மீன் தொகுதி
Constitution Of Earth
புவியின் உள்அமைப்பு
Contact Metamorphism
தொடர்பு மாற்றுருவம், சந்தி உருமாற்றம்
Continent
நிலவுலகின் பெரும்பகுதி, கண்டம், அடுத்துள்ள கண்டம், பெருநிலப் பகுதி, தலைநிலம், கெட்டியான நிலப்பிழம்பு, நிலம், முழுப்பகுதி, திட்பச் சுருக்கம், உள்ளடக்கி இருப்பது, கரை, அணை, மேடு.
Continent
கண்டம்
Continental Air Mass
கண்டவெளிப்பகுதி
Continental Drift
கண்டப்பெயர்ச்சி
Continental Drift
கண்டப்பெயர்ச்சி
Continental Drift Theory
கண்ட நகர்வுக்கொள்கை
Continental Glacier
கண்டப் பனியாறு
Continental Phase
கண்ட நிலைமை
Continental Platform
கண்டப்பீடம்
Continental Shelf
கண்டத் திட்டு
Continental Slope
கண்டச் சரிவு
Continentality
கண்டவியல்பு
Continuous Fold
தொடர்பான மடுப்பு, தொடர் மடுப்பு
Contorted Drift
முறுக்க நகர்வு
Contour
உருவரை, வடிவ விளிம்புவரை, பொதுத்தோற்றம், முனைத்த மேலீடான பண்பு, உருவரை சார்ந்த கலைப்பண்பு, மேடு பள்ள எல்லைக்கோடு, உயர்வு தாழ்வு எல்லைக்கோடு, நிலப்படத்தின் பண்புகுறித்த எல்லையிணைப்புக் குறி, (வி.) தள வேறுபாட்டெல்லைக் கோடிடு, மட்டநிலைக் கோட்டினைப் பின்பற்றிச்செல்.
Contour
சமஉயரக் கோடு
Contour
சமநிலைக்கோடு
Contour Interpolation
சமஉயரக்கோடு இடைச்செருகல்
Contour Maps
சமஉயரக் கோட்டுப் படங்கள்
Contour Ploughing
சமஉயரக் கோட்டு வழி உழுதல்
Contour Ploughing
சம உயர உழவு,சமமட்டக்கோட்டு உழவு
Contraction, Thermal
வெப்பச்சுருங்கல்
Contraposed Shoreline
இளகா கடற்கரை நிலம்
Convection
வெப்பச்சலனம்
Convection
உகைப்பு, வெப்ப மின்னாற்றல்கள் தம்மால் இயக்கப்படும் அணுக்களின் இயக்கத்தினாலே பரவுதல், (பெ.) உகைப்பியக்கம் சார்ந்த.
Convection
வெப்பச் சலனம்
Convection Current
வெப்பச் சலன ஓட்டம்
Convection Instability
வெப்பச்சலன நிலையின்மை
Conventional Signs
வழக்கக் குறிகள்
Convex
குவிந்த உரு, புறக்குவிவுரு, குவடு, மேற்குவிவான பகுதி, புறவளைவான பொருள், வான்முகடு, (பெ.) குவடான, புறங்குவிந்த, வெளி வளைவான, புறங்கவிந்த.
Convex
புறங்குவிந்த
Coordinate Construction
இணைத்தொடர் கட்டுமானம்
Coral Islands
பவளத் தீவுகள்
Coral Reefs
பவளத்திட்டுகள், ஊருகைத்திட்டுகள்
Cordillera
(ஸ்பா.) இணைவரிசையான மலையடுக்குத் தொடரில் ஒருவரிசை.
Cordillera
மலைத் தொடர்கோவை
Core
அகம், அகடு, அகணி
Core
கொட்டை, பழத்தின் நடுப்பகுதியிலுள்ள கடுவிதை உறை, சுரங்கம் வைப்பதற்குரிய முதற் குடைவுக்குழி, மின் காந்த விசைச்சுருளின் மையத்திலுள்ள தேனிரும்புச்சலாகை, வார்ப்படத்தில் உ செறிவுக்குரிய உள்ளிடப் பொள்ளல், கயிற்றின் மைய உட்புரி, உள்மையப்பகுதி, கருவுள், இதயம், உள்ளிடம், ஆட்டுக்காய்ப்பு நோய், (வி.) கொட்டை எடு, உள்ளீடகற்று.
Core
உள்ளகம், அகடு
Core
உள்ளகம் உள்ளகம்
Core
உள்ளீடு
Cores, Volcanic
எரிமலை உட்கூடு
Corialis Force
புவியின் சுழற்சி விசை
Corona
ஒளிவட்டம்
Corona
மகுடம்போன்ற அமைவு, கதிரவனையோ வெண்ணிலாவையோ சுற்றியுள்ள செல் விளிம்புடைய ஒளி வட்டம், பரிவட்டம், வில் ஒளிவட்டம், கதிரவனுக்கெதிராக உறைபனியிலும் முகிலிலும் தோன்றும் விளிம்பொளி வளையம், வீயொளி வளையம், கதிரவனின் முழு மறைவின்போது வெண்ணிலாவைச் சுற்றிலும் காணப்படும் வெள்ளொளி வட்டம், நிலமுனை வளரொளிக் கதிர்களின் குவியம், தொங்கல் சரவிளக்கு வட்டம், (க-க.) தூணின் அகல் நெடுந்தலைப்பு, (உட.) பல் முதலிய உறுப்புகளின் கூர்ங்குவடு, (தாவ.) அகவிதழ்க்கேசம், மலரின் இதழ் வட்டத்தினுட்புறத் துணை இதழ் வட்டம், (இய.) மயிர்க்குச்சுப் போன்ற மின்உமிழ்வு.
Corona
ஞாயிறு ஒளி வட்டம், சூரிய ஒளி வட்டம்
Corracle
பரிசல்
Corridor
இரண்டறைகளுக்கு இடையேயுள்ள நடைக்கூடம், புகையூர்தியில் இரண்டு வளைவுகளுக்கிடையேலுள்ள இடைவழி, ஒரு நாட்டுக்குரியதாயிருந்து மற்றொரு நாட்டின் ஊடே சென்று கடல்-துறைமுகம் முதலிய வற்றைச் சென்றடைவதற்குரிய இடைவழி நிலம்.
Corridor
இடைவழி
Corrosion
அரிப்பு
Corrosion
அரிப்பு தின்னல்
Corrosion
கரிப்பு
Corrosion
இரசாயன அரிப்பு, அரிமானம்
Corrosion
அரித்தல், கரைத்தழித்தல், கரைதல், துருப்பிடித்து வீணாதல்.
Corundum
குருந்தம்
Corundum
குருந்தம்
Corundum
கொரண்டம், குருந்தக் கல்
Corundum
(த.) குருந்தம், வைரத்திற்கடுத்தபடி கடினம் வாய்ந்த கனிப்பொருள் வகை.
Coseismal
உடனிகழ் புவி. நடுக்கமுள்ள
Coseismal
நில நடுக்க உடனதிர்வு எல்லைக்கோடு, (பெ.) நிலநடுக்கத்தில் ஒரே சமயத்தில் உடனதிர்கிற.
Cosmic
இயலுலகொடு சார்ந்த, இயலுலக அண்டத்துக்குரிய, சீர்பெற அமைந்த இயலமைவுக்குரிய, ஒழுங்கு முறையான.
Cosmic
அண்டத்திற்குரிய
Cosmic Dust
அண்டத் தூசி
Cosmic Dust
அண்டத்தூசி
Cosmic Evolutionism
பிரபஞ்ச பரிணாமம்
Cosmic Gas Drops
அண்ட வாதே் துளிகள்
Cosmogony
விண்கோளியல்
Cosmogony
அண்டப்பிறப்புக் கோட்பாடு, இயலுலகத் தோற்றம் பற்றிய கொள்கை.
Cotidal
உடனிகழ் பேரலைகள்
Cove
சிறுகுடா
Cove
சிறு கடற்கூம்பு, சிறுகுடா, வளைகுடா, பாறைக்குடைவு, குகை, ஒதுக்கிடம், வளைவிடம், சுவர் மோட்டு வளைவுச் சந்திப்பு, (வி.) வளைவாக்கு, குடைவாக்கு, உட்சரிவாக்கு.
Cove
சிறுகுடா
Crag And Tail
தலை வாற்குன்று
Cranial Index
கபால விகித அளவு
Crater
இன்தேறல் கலவைக் கும்பா, கிண்ணம், எரிமலை வாய், எரிமீன் வீழ்ச்சி-குண்டு-சுரங்க வெடி முதலியவற்றால் ஏற்பட்ட நிலக்குழி, மின் வளைவுக் கரியக் குழி.
Crater
எரிமலைவாய்
Crater
எரிமலைவாய்
Crenulate Shore Line
அரைவட்ட வெட்டுள்ள (ஒழுங்கற்ற) கடற்கரை
Crescent Beach
பிறை வளைவுக் கடற்கரை
Crest
முகடு,சூடு,உச்சி
Crest
முகடு
Crest
தலைச்சூட்டு, கொண்டை, சிகையணி இறகு, மயிர் முடி, தலைக்கவசத்தின் உச்சி, கவச முடிச்சூட்டு, மலைக்குடுமி, மலைச்சிகரம், அலைமுகடு, உச்சி, முகடு, குதிரை முதலிய விலங்குகளின் பிடரி, மாலை-கவசம்-பட்டயங்களில் தனிச்சின்னமாக வழங்கப்படும் அணியுருச்சிலை, (உள்.) எலும்பின்மீதுள்ள வரைமுகடு, (கட்.) கேடயச் சின்னம், (வி.) கொண்டை பொருத்து, சூட்டு ஆகப் பயன்படு, முகடு அளாவு, அலைகள் வகையில் முகடெழ எழு.
Crest
உச்சி, கூர், முகடு, மடுப்பின் உச்சப்பகுதி
Crevasse
பனிப்பாறைப் பிளவு, (வி.) பனிப்பாறைகளாகப் பிளவு செய்.
Crevasse
பனிப்பாறைப் பிளவு
Crop Map
பயிர்ப் படம்
Cross Bedding
மாற்று அடுக்கம்
Cross Section
குறுக்கு வெட்டுமுகம்,குறுக்குவெட்டுமுகம்,குறுக்கு வெட்டு
Cross Section
வெட்டுமுகம்
Cross Section
குறுக்குவெட்டு, ஊடுவெட்டு
Cross Section
குறுக்கு வெட்டு
Cross Staff
மூலைமட்டக் கழி
Cross Staff
குத்துப் பார்வைக்கோல்
Crude Oil
கச்சா எண்ணெய்
Crumpling
சுருட்டுமடுப்பு
Crust
மேல் ஓடு, மேல் தோல், பட்டை, அப்பப் பொருக்கு, அப்பத்தின் புறப்பகுதி, நிலவுலகின் புறத்தோடு, (வி.) மேலோட்டினால் மூடு, பொருக்காகத் திரள்.
Crust
புறணி, மாசடை
Crust
பூமியின் மேல் ஓடு, புறப்பகுதி, மேடு
Crust Of The Earth
புவி ஓடு
Crustal Movement
புவி ஓட்டுப் பெயர்ச்சி, புவி ஓட்டு நகர்வு
Crustal Shortening
புவி ஓடு சுருங்குதல்
Crystal Counter
படுக எண்ணி
Crystal Shape
படுக வடுவம், படுக உருவம்
Crystalline Rock
பளிங்குருப்பாறை
Crystalline Rock
படுகப் பாறை
Crystalliser
படுகத் தொட்டு, படுகமாக்கும் கலம்
Cuesta
அறுபட்ட செங்குத்துச் சரிவு
Cultural Landscape
செய்முறைத் தரைத்தோற்றம்
Cultural Map
பண்பாட்டுப் படம்
Cumulonimbus
திரள் கார்முகில்
Cumulus
மழைமேகம்
Cumulus
திரள்
Cumulus
ஆப்பு வடிவமுடைய.
Cumulus Cloud
திரள்மேகம்
Cumulus Cloud
குவி மேகம்
Current
ஒழுக்கு, நடப்பு, போக்கு, நிலவரம், நீரோட்டம், காற்றுவீச்சு, மின்னோட்டம், (பெ.) ஓடுகிற, வழக்காற்றிலுள்ள, நிகழ்கிற, நடப்பிலுள்ள, நடைமுறைக்குரிய, நிகழ்காலத்துக்குரிய, இன்றைய, நாளது, மக்களிடையே ஊடாடுகிற, உலவுகிற, பலராலும் ஏற்கப்படுகிற, ஏற்றமைந்ததான.
Current
மின்ஓட்டம், நீர்ஓட்டம்
Current
மின்னோட்டம்/நடப்பு மின்னோட்டம்/நடப்பு
Current
மின்னோட்ட்ம், ஓட்டம்
Current
நீரோட்டம், ஓட்டம்
Cuspate Bar
கூரிய உருவ மணல் திட்டு
Cuspate Bar
கூருவ மணல்திட்டு
Cycle
ஊழி, காலவட்டம், திரும்பத் திரும்ப வரவல்ல பெருங்காலப் பிரிவு, முழுநிலை மாறுதல் தொகுதி, மண்டலம், முழுநிலைத் தொடர் வரிசை, சுழற்சியாக வரும் நிகழ்ச்சி, வானெறிச் சுற்றுவட்டம், பாடல் தொகை, ஒரு பொருள் பற்றிய பாடல் தொகுதி, இருசக்கர மிதிவண்டி, முச்சக்கர மிதிவண்டி, (வி.) வட்டமாகச் சுழல், மிதிவண்டி ஏறிச்செல்.
Cycle
சுழற்சி சுழற்சி
Cycle
சுழற்சி
Cycle
காலவட்டம், சுழற்சி
Cycle Of Erosion
அரிப்புச் சக்கரம்
Cyclical Time
காலச் சுழற்சி
Cyclone
சுழல்காற்று, சூறை, புயல், குறையளவு காற்றழுத்தமிக்க இடத்தைச் சுற்றியெழும் சிறுதிறப் பரப்பின் வன்றிறற் சூறாவளி, சுழற்சியால் பொருள் பிரித்தெடுக்கும் அமைவு, சக்கரச்சுளகு.
Cyclone
சுழற்காற்று, சூறாவளி
Cyclone
சுழல் சூறாவளி,புயல்
Cyclone
சுழல் காற்று, சூறாவளி
Cyclone Region
சூறாவளிப் பிரதேசம், சூறாவளி மண்டலம்
Cyclone Track
சூறாவளிச் சுவடு
Cylindrical Map Projection
உருளைச் சட்டம்
Dead Ground
மரைப்பட்டதரை
Dead Line
எல்லைக்கோடு, இறுதிக்கோடு, கடைசிநேரம்
Dead Reckoning
நர் அளவு (கடலின் மல்)
Debatable Land
சர்ச்சைக்குரிய நிலம், உரிமை தீர்க்கப்படாநிலம்
Debris
சிதைக் கூளம்
Debris
சிதைபொருள், சிதைவுக் கூளங்கள்
Decay
வீழ்ச்சி, பதனழிவு, சிதைவு, அழுகிப்போதல், தேய்வு, உடற்சீர்கேடு. அழுகிய கூறு. கதிரியக்கத் திறமுடைய பொருளின் காலச் சிதைவு, (வினை) அழிவுறு, அழுகிக் கெடு, தரங்கெடு, தரங்கெடச்செய், நலமழி, செப்பமிழ, பண்புஇழ, உரங்கெடு, ஊக்கமழி, செல்வச் சீர்கேடுறு தேய்வுறு,. நலிவுறு.
Decay
அழுகல்
Decay
அழிமானம்
Decidous Forest
இலை உதிர்க்காடு
Declination
நடுவரை விலக்கம்
Declination
கீழ்நோக்கிச் சரிதல், கீழ்நோக்கிய சரிவு, நெறி விலகுதல், பிறழ்ச்சி, கோட்டம், கவராயத்தின் முனைப் பிறழ்ச்சிக் கோண அளவு, (வான்) வான் கோள நடுநேர் வயலிருந்து விண்மீனுக்குரிய கோணத் தொலைவு, வான் கோள நேர் வரை.
Declination
காந்தவிலக்கம்
Decomposition Of Rocks
பாறைச்சிதைவு, பாறை இற்றுப்போதல்
Deep Dip
ஆழ்மூழ்கி, அதிகச்சாய்மானம்
Deep Leads
ஆழ்பரவல்
Deep Sea Deposit
ஆழ்கடற்படுவு
Deep Sea Plain
கடல் அடுத்தளம்
Deep Tunnel
ஆழமானவளை, ஆழ்சுரங்கம்
Deep Well Turbine
ஆழ்கிணறு டர்பைன்பம்பு
Deferred Tributory Function
தாமதித்த கிளையாற்றுச் சந்தி
Deflation
புடைப்புத்தளர்வு
Deflation
புடைப்புத்தளர்வு, உள்ளடைந்த காற்றின் வெளியீட, நாணயச் செலாவணித் தளர்வு நிலை, பணப் புழக்கத் தளர்த்தல் முறை, தூசகல்வு, காற்றின் ஆற்றலால் நொய்மைமிக்க கூறுகள் போக்குதல்.
Deflation
பணவாட்டம்
Deforestation
காடழிப்பு , கானழிக்கும்முறை
Deforestation
காடழித்தல்
Degradation
சாய்வுகுறைதல், தாழ்வாக்கம்
Degradation
படியிறக்கம், தரக்குறைவு, அவமதிப்பு, இழிவு.
Degradation
தரவீழ்ச்சி தரவீழ்ச்சி
Delimitation
எல்லை வகுத்தல்
Delineator
தூரமானிச் சக்கரம்
Delta
கழியகம், கழிமுகம்
Delta
சமவெளி
Delta
ஆற்றின் கழிமுக நடுவரங்கம், கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் முக்கோண வரிவடிவமுடைய நான்காவது எழுத்து.
Delta
ஆற்றிடைத்திட்டு, கழிமுகம்
Deluvium
நிலைபெயர் கற்குவியல்
Demography
மக்கள்தொகை ஆய்வு
Demography
பிறப்பு-நோய் முதலிய சமுதாய நிலைப் புள்ளி விவர ஆய்வு.
Dendritic Drainage
பல்கிளைவடுகால்
Density Of Population
மக்கள் அடர்த்தி , மக்கள் பெருக்கம்
Density Of Population
குடியடர்த்தி
Denudation
தேறுதல்
Denudation
ஆடை நீக்குதல், அம்மணமாக்குதல்,(மண்) மேற்பரப்புப் பாறை நீக்கம்.
Deposit, Deep Sea
ஆழ்கடற் படுவு
Deposit, Littoral
கரையோரப் படுவு
Deposit, Marine
கடற்படுவு
Deposit, Shallow
ஆழமற்ற கடற் படுவு
Deposition
படுதல்
Deposition
தவிசிறக்கம், பதவி நீக்கம், பணிவிலக்குநிலையிறக்கம், இயேசுநாதரைச் சிலுவையிலிருந்து இறக்கும் காட்சிப் படம், அதிகார முறையான சான்றறிக்கை, ஆணை சான்றறிவிப்பு, குற்றச்சாட்டறிவிப்பு.
Deposits
படுவுகள்
Depression
மனச்சோர்வு
Depression
அழுத்தக் குறைவு
Depression
காற்றழுத்தக்குறைவு
Depression
(LOW PRESSURE) காற்றழுத்தத் தாழ்வு
Depression
அமிழ்வு, தாழ்வு, பள்ளம், குழிவு, தொய்வு, குரல் தாழ்வு, கிளர்ச்சியின்மை, சோர்வு, வாட்டம், காற்றழுத்த இழிபு, காற்றழுத்த இழிபு மையம், விழிவரை இறக்கக் கோணம், அடிவான்கோட்டின் கீழ் இழிகோணம்.
Depression Track
அழுத்தக்குறைவின் சூழல்பாதை
Derivative Rock
பின்பெறப்பட்ட பாறை
Dessication
உலர்த்துதல், நீர்ச்சத்து அகற்றுதல்
Determinism
இயற்கை முடுவுக்கொள்கை
Determinism
நியதிவாதம், மனிதச்செயல் துணிபாற்றல் உள்ளடங்கலாக எல்லாச் செய்திகளும் புறப்பொருள் தூண்டுதலாற்றல்களாலேயே துணியப்படுகின்றன என்னும் கோட்பாடு.
Detritus
உருபொருள்
Detritus
பிழம்புருவிலிருந்து தேய்ந்து உருவான பொருள், பாறை முதலியவற்றிலிருந்து தகர்வுற்றுருவான துண்டுத் துணுக்குகளின் திரள், சரளை மணல் வண்டல் முதலிய திரள் பொருள், சிதைவுகூளம்.
Developable Surface
விருத்தி மேற்பரப்பு
Dew
பனி நீர்
Dew
பனித்திவலை, பனி போன்ற ஆவி நுண்திவலை, காலைநேரக் கிளர்ச்சி, புத்தூக்கம், புத்தூக்கந் தரும் தறம், நுண்ணய ஊக்க ஆற்றல், நீர்த்துளி, வியர்வைத்துளி, (வினை) பனித்துளிபோல் உருவாக்க, பனி உருவாக, பனித்துளியால் நனை, ஈரமாக்கு.
Dew
பனி
Dew
படிந்த பனிநீர்
Diachronism
புவியிருப்புக்காலம், கடல்மீட்சிக்காலப்படுவு
Diagenesis
மீள்பிறப்பு
Diagonal Scale
மூலைவிட்ட அளவு
Diagramatic Map
விளக்கப்படம்
Diastrophism
பூமி ஓட்டுரு அழிவு
Diatom
பாசி, டையாட்டம்
Diatom
ஈரணு உயிரி,டையாட்டம்
Diatom
புதைபடிவங்களிலும் கடலடியிலும் காணப்படும் ஓர் உயிரணு நுண்பாசி வகை.
Differential Erosion
சீரற்ற அரிப்பு
Diffluence
நிரம்பி வழிதல்
Diffluence
ஒழுகல் நிலை, கசிவு.
Digitate Margin
விரல்போற்கரை
Dike
டைக், குத்துத்தீப்பாறை
Dike
அகழி, இயற்கைநீர்க்கால், நீண்டபள்ளம், குழி, அகழியிலிருந்து தோண்டியெறியப்பட்ட மண்மேடு, அணைகரை, வெள்ளப்பெருக்கைத் தடுப்பதற்காக எழுப்ப்பட்ட செய்கரை, ஸ்காத்லாந்து நாட்டில் இடையெல்டலைச் சுவர், கரண் கட்டியாலான சுஹ், முள்வேலி, (மண்) படிவுப் பொருள்களால் நிரப்பப்பட்ட பாறைப்பிளவு, நிலப்பிளவுகளில் படிந்திறுகிய பாறை வகை, இடை மேட்டுப்பாதை, (வினை) அணைகட்டு, செய்கரை அமைத்துத் தடைகாப்புச் செய்.
Dip
நீரில் அமிழ்த்துதல், அமிழ்த்தும், செயல், தோய்த்தல், கழுவுதல், இறக்கம், முகத்தல், மொண்டெடுத்தல், அமிழ்ந்துள்ள அளவு, மூழ்கியுள்ள கூறு, முகந்தெடுத்த அளவு, கடற் குளிப்பு, கடல் முழுக்கு, மேட்டுக் காட்சியில் புறத்தோற்றத்திற் காணப்படும் தொடுவான் இறக்கம், அடிவான் வரை கடந்த காந்த ஊசியின் இறக்கம், மண்ணியல் அடுக்கின் கீழ்நோக்கிய சாய்வு, தொய்வு, பள்ளம், குழி, வான் வரைத் தொங்கல், மெழுகு திரி, கழுவுதல், முழுக்காட்டுதல், கழுவுநீர், ஆடுமாடுகள் குறிப்பாட்டுதற்குரிய நீர், (வினை) நீரில் அமிழ்தது, தோய், தோய்த்தெடு, நீரில் மூழ்குவித்துத் தீக்கை செய், சாயத்தில் தோய்வி, உருகிய கொழுப்பில் திரி தோய்த்து மெழுகுதிரி ஆக்கு, ஆடுமாடுகளைப் பூச்சி பொட்டழிப்பு மருந்தூட்டிய நீரில் குளிப்பாட்டு, அகப்பையில் முகந்தெடு, கரண்டியால் கோரியெடு, நெல் முதலியவற்றை வாரி எடு, கீழே சிறிது நேரம் இறக்கு, (பே.வ)கடலில் சிக்கவை, நீராடு, நீரில் மூழ்கி எழு, இடு, புகவிடு, வளை, தொய்வாகு, இறக்கமுறு, கீழ்நோக்கி வளைந்தெழு, சாய்வுற, சரிவுறு, அமிழ், கீழ்நோக்கிச் சென்றடை, சிறிது புகுந்தெழு, மேலீடாகப் படிந்துசெல்.
Dip
பதனம்
Dip
சாய்மானம்
Dip
Dual Inline Package – என்பதன் குறுக்கம்
Dip
தாழ்ச்சி
Dip Angle
சாய்வுக்கோணம்
Dip Plane
சாய்வு தளம்
Disconformity
ஒவ்வாமை
Discontinuity
தொடர்பின்மை
Discontinuity
தொடர்ச்சியின்மை
Discordance Of Dip
சாய்வு இசைவின்மை
Discordance Of Strike
இடைஇசைவின்மை
Discordant
இசைவில்லாத, இசைவற்ற
Discordant
உடன்பாடற்ற, ஒத்திசைவில்லாத, ஒன்றுக்கொன்றொவ்வாத, முரண்படுகிற, கரகரப்பொலியுள்ள, இசைமுறிவான.
Dismembered Disintegration
உருச்சிதைந்த உடைதல்
Dismembered Drainage
உருச்சிதைந்த வடுகால், துண்டுக்கப்பட்ட வடுகால்
Dispersed Plateau
அறுபட்ட பீடபூமி
Dispersed Settlement
சிதறிய குடுயிருப்பு
Distribution Map
பரவல் வரைபடம்
Distributories
கிளை ஆறுகள்
Diurnal
தினசரி பகற்கால மாற்றம்
Diurnal
நாட்குறிப்பேடு, நாள் வழிபாட்டு வேளைக் குறிப்பு, (பெயரடை) நாண்முறையான, நாளுக்குரிய, நாளினுள் செய்யப்படுகிற, (வான்) ஒரு நாளளவில் இயங்குகிற. நாளியக்கமுடைய, பகலுக்கரிய.
Diurnal
நாள்முறை
Diurnal
நாளுக்குரிய,நாடோறுமுள்ள
Diurnal Motion Of Earth
பூமியின் திசைச்சலனம்
Diver
நீர்மூழ்கி
Diver
முக்குளிப்பவர், நீரில் முக்குளிக்கும் ஆற்றல் உடையவர், ஆழ்கடல் குளிப்பாளர், முத்துக்களிப்பவர், நீர்மூழ்கிக் கூண்டினுளிருந்து வேலை செய்யும் ஆழ்கடற் பணியாளர், நீர்முழ்கிக் கவசமணிந்து வேலை செய்யும் கடலடிப் பிணியாளர், மூழ்கிய கப்பல்களைச் சென்றாய்பவர், நீர்மூழ்கிப் பறவை.
Divergence Of Ocean Currents
கடல் நீரோட்ட விரிகை
Divide
நீர் பிரிமேடு
Divide
நீர்ப்படுகை, இடைவரம்பு.
Divided Circle
வகுபட்ட வட்டம்
Divider, Proportional
விகித பிரிப்பான்
Diving Suits
முழுக்கு உடை
Division, Tertiary
புடைப்பிரிப்பு
Doldrums
நிலநடுப் பெருங்கடல், அமைதி மண்டலம்
Doldrums
எதிரெதிர் காற்று முட்டும் நில நடுக்கோட்டுக்கு அருகிலுள்ள பெருங்கடலில் திணற அடிக்கும் பெருங்காற்று வீசும் பகுதிகள், காற்றுத்தேக்கம், வெப்பமண்டலப் பகுதி, அமைதி, எழுச்சியற்றநிலை.
Dolerite
டாலிரைட்டு
Dolerite
சரளைக்கற்காளகப் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் எரிபாறை.
Dolomite
டாலமைட்
Dolomitization
டாலமைட்டாக்கம்
Domeshaped
அரைக்கோளவடுவ
Domestication
பழக்கல்
Domestication
வேளாண்மையிற்பயன்படுத்தல்,கொல்லைப்படுத்தல்
Dormant Volcano
உறங்கு எரிமலை
Dot Map
புள்ளிப்படம்
Dot Method
புள்ளிமுறை
Down Tarow
வீழ்ச்சி
Dowser
நீர் கண்டுபிடுப்போன்
Dowser
மண்ணின் கீழே தண்ணீரோ கனிப்பொருளோ இருப்பதைக் கண்டுபிடிப்பவர்.
Drainage, Intermittent
இடைவிட்ட வடுகால்
Dredging
தூரெடுத்தல்
Dredging
தூர்வாரல்
Dreinkanter
மும்முகக்கல்
Drift (Ocean)
காற்றியக்கும் நீரோட்டங்கள்
Drift Monsoon
பருவக்காற்றியக்கு நீரோட்டம், பருவக்காற்றுப் பெயர்ச்சி
Drizzle
தூவானம், துறல்
Drizzle
மழைத்தூறல், நெருக்கமான நுண் திவலையாக மழை பெய்தல், (வினை) சிறு தூறலாகப் பெய்.
Drop Catcher
நீர்நீக்கி்
Droplet
நுண்ணீர்த்துளி, திவலை
Droplet
சிறு துளி.
Drought
வறட்சி,வறட்சி
Drought
வறட்சி
Drought
வறட்சி, கருப்பு, நீடித்த பஞ்சநிலை, மழையின்மை, நீரின்மை, காய்வு, வெப்பு, நீர்வேட்கை.
Drowned Reef
மூழ்கிய பவளத்திட்டு
Drowned Valley
அமிழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு, கடல்கொண்ட பள்ளத்தாக்கு
Drumlin
அரைமுட்டை வடுவக் குன்று
Drumlin
முட்டை உரு பனிப்படிவு
Dry Dock
உலர்துறைமுகம், தரையிலுள்ள கப்பல் தளம்
Dry Farming
மானாவாரிப் பண்ணையம்,உலர்முறைப்பயிர்ச்செய்கை,புன்செய்ப் பண்ணையம், வறண்ட நிலைப்பயிர் பண்ணையம்
Dry Farming
புன்செய் வேளாண்மை
Dry Gap
ஆறில்லாக்கணவாய்
Dune
மணற்குன்று
Dune
மணற்குன்று
Dune
தேரி, மணற்குன்று.
Dune, Sand
மணற்குன்று
Duration Isopleth
சமகாலக் கோடு
Dust Bowl
வறட்சிக்குட்பட்ட இடம், புழுதிப்புயலடுக்கும் இடம்
Dust Catcher
துகள் நீக்கி
Dust Particle
தூசித்துகள்
Dust Strom
தூசிப்புயல்
Dust, Volcanic
எரிமலைத் தூசி, எரிமலைத்துகள்
Dynamic Geography
இயக்கப்புவியியல்
Dynamic Map
இயக்கப்படம்
Earth
நிலவுலகம்,தற்கால வானுலில் கதிரவனையடுத்துச் சுழலும் மூன்றாவது கோள், பூவுலகக் கோளத்தின் மேல் தோடு, பூவுலகின் நிலப்பரப்பு, உலகம்ம, மண்ணுலகு, உலகுவாழ் உயிர்தொகுதி, உலகமக்கள் தொகுதி, நிலம், தரை, நிலத்தளம், மண், மண்புழுதி, மண்கட்டி, நிலவளை, சடப்பொருள், மனித உடல், மின் ஓட்ட நிலத்தொடர்பு, உலோக வகைகளின் துரு, (வினை) வேர்களை மண் குவித்தணை, மண் கொண்டு அணை, மண்ணால் மூடு, மண்பூசு, மண் கொண்டு தடு, மண்ணிற் புதை, மறைத்துவை, வளைதோண்டு, வளைக்குட்செல், மின்னோட்டத்துக்கு நிலத் தொடர்பு உண்டாக்கு.
Earth
புவி
Earth Axis
புவி இருசு
Earth Flow
மண் குழைவோட்டம்
Earth Movement
புவிப்பெயர்ச்சி
Earth Sculpture
பூமியின் உருவமைப்பு
Earth Structure
பூமியின் உள்ளமைப்பு
Earth Tremor
நில நடுக்கம்
Earth, Reduced
படஅளவுக்கேற்ற கோளம்
Earthquake
நில அதிர்ச்சி, நில நடுக்கம், நில எழுச்சி தாழ்ச்சி இயக்கம், பூகம்பம்.
Earthquake
நில அதிர்ச்சி
Earthy Odour
மண்வாசனை
Ebb Tide
வற்ற அலை
Ebony
கருங்காலி
Ebony
கருங்காலிமரம், கருங்கலிற்கட்டை, (பெ.) கருங்காலிமரத்தாலான, கருங்காலி போன்று கருநிறமுடைய.
Echo Sounding
எதிரொலி அளவுமுறை, எதிரொலிமுறையில் நீளம் காணல்
Eclipse
கிரகணம்
Eclipse
வானகோளங்களின் ஒளிமறைப்பு, இடைத்தடுப்பு, நிழலடிப்பு, ஒளிமறைவு, ஒளிமழுக்கம், மறுக்கம், கீழடிப்பு, கலங்கரை விளக்க ஒளியின் இடையிடை நிழலடிப்பு, இருட்டடிப்பு, (வினை) வானகோளங்களின் ஒளியை மறை, ஒளிவட்டத்தை இடைநின்றுதடு, கோள்வட்ட மீது நிழலடி, கலங்கரை விளக்க ஒளியை இடையிட்டு நின்று மறை, ஒளிமழுங்கவி, ஒளிமங்கவை, விஞ்சிஒளிவீசு, கடந்துமேம்பாடுறு, புகழ்விஞ்சு, வென்று மேலிடு.
Ecliptic
சூரிய வீதி
Ecliptic
சூரிய வழி
Ecliptic
ஞாயிறு செல்வதாகத் தோன்றும் நெறி, கதிர் வீதி, (பெ.) கதிரிவீதிக்குரிய, வான்கோள மறைப்புச் சார்ந்த.
Economic Geography
பொருளாதாரப் புவியியல்
Economic Map
பொருளியற் படம்
Edaphic Factor
மண்ணிலைக் காரணி
Eddies
எதிர்ச்சுழிப்புகள்
Eddy
சுழிப்பு, சுழி
Eddy
சிறுநீர்ச்சுழி, சுழல்காற்று, நீர்ச்சுழல்போல் இயங்கும் மூடுபனித்திரை, புகையின் சுழலை, (வினை) சுழன்று சுழன்று இயங்கு.
Eddy
எதிர்சுழிப்பு
Eddy
நீர்ச்சுழல்
Eddy Action
எதிர்ச்சுழிச்செயல்
Eddy Transfer
சுழிப்பு இடமாற்றுகை
Effective Rainfall
பயன்பாட்டு மழை வீழ்ச்சி
Effective Rainfall
பயனுறு மழையளவு
Effluent
வெளிப்பாய்கின்ற
Effluent
ஏரியிலிருந்து வெளிச்செல்லும் ஆறு, மறிகால், மற்றோர் ஆற்றிலிருந்து பிரிந்தோடும் கிளையாறு, புறக்கிளைக் கால்வாய், புறக்கிளை ஓடை, கழிவுநீர்த் தொட்டியிலிருந்து வெளிச்செல்லும் வடிகால், கழிவு நீர்த் தேக்கத்துப்புரவு நீர்க்கால், தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் நீரியற்கழிவு,(பெ.) புறஞ்செல்கின்ற, வழிந்தோடுகிற.
Efforescence
பூத்தல், பொரிதல்
Ejects
கக்கல்கள், வெளித்தள்ளப்பட்டவை
Elbow Of River Capture
ஆற்றுக் கவர்ச்சி வளைவு
Elements
தனிமங்கள், கூறுகள்
Elements
மூலகங்கள்
Elements
நாற்பெரும் பூதங்கள், அடிப்படைக்கல்விக்கூறுகள், அடிப்படைக்கலைக்கூறுகள், திருக்கோயில் இறுதி உணவுத் திருவினைக்குரிய திரு அப்பத் திருத்தேறல் கூறுகள்.
Elements Of Climate
காலநிலை அடுப்படை
Elevation Plan
முகப்புத்தோற்றப்படம்
Ellipse
நீள் வட்டம்
Ellipse
முட்டை வடிவம், நீள்வட்டம்.
Ellipse
நீள்வளையம் நீள் வட்டம்
Ellipse
நீள்வளையம், நீள்வட்டம்்
Elliptical
நீள்வளைய வடுவ, நீள்வட்ட
Eluvium
பாறைவண்டல், நிலைபெயராக் கற்குவியல்
Embankment
கட்டுக்கரை
Embankment
மேட்டுக்கரை
Emergence Of Land From The Sea
கடலினின்றும் நிலம் வெளிப்படல்
Emigration
குடியேறல்
Emigration
குடுயேற்றம் (பிறநாட்டுக் குடுயேற்றம்)
Emigration
குடுயேற்றம்
Enclave
வளாகம்
Enclave
பிறநாடுசூழ் பிரதேசம்
End Contractions
ஓரக் குறுகல்
Endemic
இடத்திற்குரிய
Endemic
திணையின் முறைப்பட்ட நோய், (பெ.) நோய் வகையில் திணையின முறைப்பட்ட, குறிப்பிட்ட சில இடச்சூழல்கள் மக்கட்சூழல்கள் சார்ந்து முறையாகக் குறிப்பிட்ட காலங்களில் தோன்றுகிறது.
Endemic
ஆற்றல் வாங்கி,குறித்த இடத்தில் தோன்றும் கொள்ளைநோய்
Endogenic
அகத்திற் பிறந்த
Englacial
பனி ஆற்றில் பதிந்த
Engulfment
குடாப்படுதல், விழுங்கப் படுதல்
Enlargement Of Map
வரைபடத்தை மேலவாக்கல், படப்பெருக்கம்
Entrenched
அழுந்திய
Eolian Soil
காற்றடு மண்
Eolian Soil
காற்றடு மண்
Epeiric Sea
நிலம் சூழ்ந்த ஆழமற்ற கடல்
Epeirogenesis
பெரும் நிலப்பகுதி ஆக்கம்
Epeirogenetic Earth Movement
கண்ட ஆக்கத்தோடு கூடுய நிலப்பெயர்ச்சி
Epicentre
புவி அதிர்ச்சி வெளிமையம்
Epicentre
மல்மையம், அதிர்ச்சி வெளிமையம்
Epicentrum
வெளிமையம்
Epicontinental Sea
கண்டப்புறக்கடல்
Epicontinental Sea
கண்டப்புறக் கடல்
Epigenetic Drainage
புறந்தோன்றிய வடுகால்
Epigenic
புறந்தோன்றிய, மேற்பரப்பில் பிறந்த
Epoch Of Glaciation
பனியூழி
Equal Cleavage
சமப்பிளவிப் பெருகல்
Equal Declivity
ஒரு சீரான பள்ளம்
Equatorial Belt
நிலநடுக்கோடு
Equatorial Belt
பூமத்திய ரேகை மண்டலம்
Equatorial Calm
பூமத்திய அமைதி மண்டலம்
Equatorial Counter Current
பூமத்திய எதிர் நீரோட்டம்
Equatorial Current
நிலநடு நீரோட்டம்
Equatorial Region
மத்தியகோட்டுப்பிரதேசம்
Equatorial Region
நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதி
Equidistant Map Projection
தொலைவொத்த சட்டம்
Equilibrium Theory Of Tides
ஏற்றவற்றத்தைப் பற்றிய சமநிலைக் கொள்கை
Equilibrium, Stable
உறுதிச் சமநிலை
Equilibrium, Unstable
உறுதியிலாச் சமநிலை
Equinoctial Tides
சம இரவின் ஏற்ற வற்றம்
Equinox
சம இரவுப் புள்ளி
Equinox
ஞாயிறு நிலநடுக்கோட்டினைக் கடந்து செல்லும் காலம், பகலிராச் சம நாட்கள் இரண்டில் ஒன்று.
Equinox
சம இராப்பகல் நாள்
Equipluves
சம மழையளவுக்கோடுகள்
Era
ஊழி, வரராற்றப் பிரிவு, காலப்பெரும் பிரிவு, காலக்கணிப்புமுறைத் தொடக்கம்.
Era
ஊழி, கேம்
Erg
வேலைக் கூறு.
Erg
மணற்பாலை நிலம்
Ergograph
உழைப்பின் அளவுக்கோட்டுப் படம்
Erith Sand
மஞ்சள் கருமணல்
Erosion
அரிப்பு,அரித்தல்
Erosion
அரிப்பு
Erosion
அரித்துத் தின்னுதல், அரித்தழிப்பு, உள்ளரிப்பு, (மண்.) மழை வெப்பங் குளிர்காற்று முதலிய இயலாற்றல் களால் பாறைகளடையும் அரிப்புத் தேய்மான அழிவு.
Erosion
அரிப்பு, அரிமானம்
Erosion
அரித்தல்
Erosional Maturity
அரிப்பு முதிர் நிலை
Erratics
தாறுமாறான பாறைகள்
Erratics
இட ஒவ்வாப் பாறைகள்
Eruption, Volcanic
எரிமலைக் கக்குதல்
Escarpment
செங்குத்துச் சரிவு
Escarpment
நேர்ச்செங்குத்தான மலைச்சரிவு, அரணில் நேர்ச்செங்குத்தான கரைச்சரிவு, அகழின் கோட்டைப்புறக்கரை.
Escarpment
செங்குத்துச் சரிவு
Eskers
பள்ளத்தாக்கு வரப்பு மேடுகள்
Estuary
அகன்ற கழிமுகம்
Estuary
ஓதமுகம், பொங்குமுகம்
Estuary
ஓதம் பொங்குமுகம், கழிமுகம்.
Ethnic Group
மக்கள் இனப்பிரிவு
Ethnic Structure
இன அமைப்பு
Eucalyptus
யூக்கலிப்ட்டஸ்,நீலகிரித்தைலமரம்
Eucalyptus
யூக்காலிப்ட்டஸ்
Euphorbia
கள்ளிவகை
Euphorbia
விறுவிறுப்பான பால் போன்ற சாறுள்ள புதர்ச்செடி வகை.
Euphotic Layer
ஒளிமிகு நீர்ப்பகுதி
Eustatic Movements
கடல்நீர்மட்ட மாற்றத்தினாலாய பெயர்ச்சி
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evapotranspiration
மண் செடியிலிருந்து ஆவியாதல்
Evapotranspiration
ஆவிஊட்டளவு
Everglade
சதுப்பு நிலப்பரப்பு.
Everglade
சற்றுப்பிரதசம்
Evergreen Forest
என்றும் பசுமையான காடு
Evergreen Forest
பசுமை மாறாக் காடுகள், பசுமை இலைக்காடுகள்
Exaggeration In Scale
அளவுத் திட்டம் மிகைப்படுத்தல்
Exfoliation
பொறை நீங்குதல்
Exfoliation
சொரிதல், (உரிதல்)
Exhumed
அகழ்ந்தெடுத்த
Exogenic
புறத்திற்பிறந்த, மேல்பரப்பில் பிறந்த
Exogenous Deposits
நிலப்புறவளர்ச்சிப் படுவுகள்
Exploration
முற்றாய்தல், ஆய்வுப்பயணம், புதிய நிலப்பகுதி முதலியவற்றைக் கண்டறிதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் பயணம்.
Exploration
நிலம் தேடு ஆய்தல்
Exploratory Survey
புதுநில ஆய்வளவீடு
Export
ஏற்றுமதி செய்/ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி
Export
ஏற்றுமதி
Export
ஏற்றுமதி
Extensive Cultivation
விரிவாக்கப்பயிர் செய்தல்
Extensive Cultivation
விரிவான வேளாண்மை
External Process
புறச்செய்முறை
Extinct Volcano
அணைந்த எரிமலை
Extrapolation
புறச்செருகல்
Extrapolation
புற இடுகை புற இடுகை
Extrapolation
வெளிக்கணிப்பு
Extrapolation
மிகை நீட்டம்
Extrapolation
புறமிருந்து சேர்த்தல்
Extrapolation
புறவைப்பு, புறமதிப்பிடல்
Extremes Of Climate
காலநிலைக் கோடுகள், பருவநிலைக் கோடுகள்
Extremes Of Temperature
வெப்பநிலைக் கோடுகள்
Extrusive Rock
எரிமலைப் புறப்பாறை, தள்ளற்பாறை
Face Left Face Right Reading
இடமுகம் வலமுகம் குறித்த அளவு
Facet Of Landscape
நிலத்தோற்றத்தின் ஒரு அம்சம்
Faceted Pebble
பட்டை முகக் கூழாங்கல்
Famine
பஞ்சம், வறட்சி, வற்கடம், முடை, குறைபாடு, கருப்பு, உணவுப்பஞ்சம், பசி, பட்டினி.
Famine
பஞ்சம்
Fan Folding
விசிறி மடுப்பு
Fan Structure
விசிறியமைப்பு
Far Left Far Right Reading
இடமுகம் வலமுகம் குறித்த அளவு
Farming, Intensive
ஒருமுனைப்பட்ட, செறிந்த வேளாண்மை
Fathometer
ஆழமானி
Fault
பழுது பழுது
Fault
குற்றம், குறை, குறைபாடு, கறை, அமைப்புக்கோளாறு, பண்புக்கேடு, தோற்றக்கேடு, தவறு, தவறுகை, மீறுகை, குற்றச்செயல், தவறான செய்கை, குற்றப்பொறுப்பு, தீங்கின் காரணமாக குறைபாடு, வரிப்பந்தாட்டத்தில் பந்து சரியான இடத்தில் விழாமற் செய்யும் பிழைபட்ட பந்தடி, வேட்டை மோப்பக்கேடு, மோப்பக்கேட்டால் ஏற்படும் தடை, தந்தி இணைப்பில் மின்தடையூடாக ஏற்படும் இடைக்கசிவு வழு, (மண்.) பாறைத்தளங்களில் இடைமுறிவு, (வினை) குற்றங்காண், தவறிழை, குறைபடு, (மண்.) இடைமுறிவு உண்டுபண்ணு.
Fault
பிளவுப்பெயர்ச்சி
Fault
பிளவுப் பெயர்ச்சி
Fault Plane
பிளவுத்தளம்
Fault Plane
பிளவுத் தளம்
Fault Scrap
பிளவுள்ள முகம்
Faulting
பிளவுப் பெயர்ச்சியடைதல்
Faultline
பிளவுப் பெயர்ச்சிக்கோடு
Fauna
மாவடை, திணைநிலத்துக்குரிய உயிரினத் தொகுதி, திணை மாவடை ஆய்வுரை.
Fauna
உயிரினத் தொகுதி, விலங்கின வளம்
Ferruginous Clay
அயமிகுகளிமண்
Fertility
வளம்,வளம்
Fertility
செழுமை
Fertility
செழுமை, வளப்பம், நிறைவு, வளச்செறிவு, பொலிவு, கருவளம்.
Festoon Island
தொடர்தீவு
Fetch
கொணர் கொணர்
Fetch
தொடர் நீர்ப்பரப்பு, விரிகுடா தொடர்புடைய கடல் நீரின் நீளம்
Fetch
கொணர்தல், தட்டிக்கழிப்பு, சூழ்ச்சி முறைச்செயல், விரிகுடா முதலியவற்றின் வகையில் தொடர்வரை நீளம், நெடுந்தொலை முயற்சி, சுற்று முயற்சி, (வினை) சென்று கொணர், போய் மீட்டுக்கொண்டுவா, இங்குமங்கும் கொண்டு செல், தருவி, விளையாகத் தருவி, கொண்டு கொடு, எடு, வருவி, வெளிக்கொணர், மெய்ப்பாடுகளைத் தோற்றுவி, மகிழ்வு உண்டுபண்ணு, குருதி கசியவிடு, மூச்சுவெளி வரச்செய், படுவி, அடி முதலியவற்றில் ஏற்கச்செய், மயக்கத்தினின்றும் மீள்வி, செய், செய்து முடி, செய்து காட்டு, பெறுவி, முயன்று பெறு, நெடுமூச்சுவெளியிடு, சென்றடை, செல், திறம்படச் செயலாற்று.
Field Culture
நிலப்பண்பாடு
Field Equipment
தலத்துணை பொருள்கள், தலச் சாதனங்கள்
Field Evaporation
மண்புல ஆவியாதல்
Field Geometry
தல வடுவகணிதம்
Field Mapping
தல நேரிடை படவரைவு, களநேரிடைப் பட வரைவு
Field Sketching
தலக்குறிப்பு, ஆய்வுக்களக் குறிப்பு
Field Study
தல ஆய்வு, பணிக்கள ஆய்வு
Field Work
புலப்பணி, களப்பணி
Field Work
ஆய்வுக் களப்பணி
Fiord (Fjord)
நுழை கழி
Fir
ஃபிர் (ஊசிஇலை மரவகை)
Fire Clay
உலைமண், உலைக்களிமண்
Fire Clay
சூளைக்களிமண்
Firth
கடற்கழி, ஆற்றின் கழிமுகம்.
Firth
ஆற்றின் கடல்வாய்
Fissure
பிளவு, வெடிப்பு, பிளவினாலும் பாகங்களின் பிரிவினாலும் ஏற்படும் இடைச்சந்து பிளப்பு, முளைச் சுருக்கங்களிலள்ள நெடும்பள்ளம், முளை இடைச்சந்து, (வினை) பிளவு படுத்து, பிளவுறு.
Fissure
பிளவு
Fissure
வெடுப்பு, விரிசல,் பிளவு
Fissure Eruption
வெடிப்பு வழித்தோற்றம்
Fissure Eruption
பிளவு வழி உமிழ்தல்
Flag Stone
பலகைக்கல்
Flag Stone
பாவு கல்
Flat
தட்டை
Flat
அறைக்கட்டு, குடியிருப்புத்தட்டு, குடிவாழ்வுக்கு அமைந்த பல அறைகளின் தொகுதி, கடற்படை சார்ந்த கப்பலில் அறைமுகப்புக்களுடன் இணைந்த தட்டுக்கூடம்.
Flat
மட்டநிலம்
Flat
தட்டை
Flexible Road
நெகிழ்வான சாலை
Flexure
வளைதிறன்
Flexure
வளைவு, நௌிவு, வளைந்த நிலை, திருப்பம், கோணல்.
Flexure
வளைதல்
Flexure
வளைவு
Flint
சக்கிமுக்கிக்கல், கன்மத்தின் பாளம், நெகிழ்ந்து கொடுக்காத கடினப்பொருள், (பெ.) சக்கிமுக்கிக் கல்லினால் செய்யப்பட்ட, கடினமான.
Flint
சிக்கிமுக்கிக்கல்
Flint
சிக்கிமுக்கிக் கல்
Flint Glass
ஃபிளிண்ட் கண்ணாடு, சிக்கிமுக்கிக் கண்ணாடு
Flint Lock
தீக்கல் விசை
Floating Dock
மிதப்புக் கப்பல் துறை, துறைமுகப் பணிக்கப்பல்
Floc Ice
பனிக்கட்டு மிதவை
Flood Irrigation
பரவல் பாசனம்,வெள்ளமாகப்பாய்ச்சல்
Flood Irrigation
வெள்ளப்பாசன முறை
Flood Plain
வெள்ளப்பெருக்குச் சமதளம்
Flood Plain
வெள்ளப்படுவச் சமவெளி
Flood Tide
அலை கொள் பெருக்கு
Flora
மரவடை, திணை அல்லது ஊழிக்குரிய செடிகளின் விளக்கப் பட்டியல்.
Flora
தாவரவர்க்கம், தாவர வளம்
Flow Line Map
வழிப்போக்குப் படம்
Flow Tide
அலையேற்றம்
Flunee
அருவியிடுக்கு
Fluorite
ஃபுளோரைட்டு
Fluvial Deposit
ஆற்றுப்படுவு
Fluvial Erosion
ஆற்று அரிப்பு
Fluvial Plain
ஆற்றுச்சமவெளி
Fluvioglacial Deposit
பாய்பனிக்கட்டுயாற்றுப் படுவு
Flux
இளக்கி
Flux
இறக்கி, ஒழுக்கு
Flux
இளக்கி, பாயம்
Flux
குருதிக் கழிச்சல், பேதி, மலம், எச்சம், சீழ்க்கசிவு, சீழ், எளிதில் உருகும் பொருள், எளிதில் உருகுவதற்காக உலோகத்துடன் சேர்க்கப்படும் கலவைப்பொருள், ஒழுக்கு, பாய்வு, வெளியேற்றம், வெளியேறிய பொருள், கரைநோக்கிய கடல்வேலி ஏற்றம், குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்கடந்து செல்லும் நீர்ம அளவு, குறிப்பிட்ட இடங்கடந்து செல்லும் நீர்மத்தின் வேகவீதம், பேச்சுப்பெருக்கு, இடைவிடாப்பேச்சு, தொடர்ந்த மாறுபாடு, கணக்கியலில் இடைவிடாத்தொடர், பெயர்ச்சி இயக்கம், (வினை) உருக்கு, உருகு, பாய், பெருகியோடு, இடைவிடாது இயங்கு.
Focus
குவிமையம், ஒளிமுகப்பு, கண்ணாடிச் சில்லிலிருந்து குவிமையத் தொலைவு, தௌிவான உருத்தோற்றம் பெறக் கண் அல்லது கண்ணாடிச்சில் இருக்கவேண்டிய தூரம், ஒலி அலைகள் குவிந்து சென்றுசேருமிடம், நோயின் மூல இருப்பிடம், நோயின் முனைப்பிடம், (கண.) வளைகோட்டின் எல்லாப் புள்ளிகளிலிருந்தும் சரி இசைவான தொலைவுடையபுள்ளி, (இய.) தெறிகோட்டத்தின் பின்னும் பிறழ் கோட்டத்தின் பின்னும் கதிர்கள் மீண்டும் இணையுமிடம், (வினை) கதிர் குவியச்செய், கதிர் குவி, கண்-கண்ணாடிச்சில்லு ஆகியவற்றைக் குவிமையத்துக்கியையச் சரிசெய், குவிமையயத்துக்கியையச் சரியாயமை, குவிமையம் படும்படி கொண்டியக்கு.
Focus
நில அதிர்ச்சிக் (குவியம்)
Focus
முன்னிறுத்து
Focus
குவியம்
Fog
மூடுபனி,. தௌிவின்மை, மங்கலான நிலை, மப்புநிலை, இருளடைந்த இயற்சூழ்நிலை, நிழற்படத்தகட்டில் புகைபோன்ற படலம், (வினை) மூடுபனியால் மூடிமறை, பனி மூடாக்கிடு, குழப்பமாக்கு, மலைக்க வை, பனியால் வாடு, நிழற்படத் தகட்டை மங்கலாக்கு, இருப்புப்பாதையில் மூடுபனியறிவிப்பு அடையாளமிடு.
Fog
மூடுபனி, அடர்மூடுபனி
Fog
மூடுபனி
Fog Bow
மூடுபனி வெண்வளைவு
Fold Mountains
மடுப்பு மலைகள்
Folded Plane
மடுப்புத்தளம்
Folding Of Strata
(பாறை) அடுக்குகள் மடுப்பாதல்
Ford
ஆற்றின் ஆழமில் பகுதி
Ford
கடவுத்துறை, ஆறு முதலியவற்றில் நடந்து கடக்கக்கூடிய ஆழமில்லாப் பகுதி, (வினை) நடந்து ஆறு முதலியவற்றைக் கடந்து செல்.
Foreshore
கடல் அலைக்கும் பகுதி
Foreshore
கரை முனங்கு, உச்ச உயர்வுதாழ்வு நீர் மட்டங்களுக்கிடைப்பட்ட கரைப்பகுதி, நீர்வரைக்கும் பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்துக்கும் இடைப்பட்ட கரைக்கூறு, நீர்வரைக்கும் மனைக்கட்கு வரைக்கும் இடைப்பட்ட இடைகரை.
Forest Clearing
காடழித்தல்
Forest Conservation
வனப்பாதுகாப்பு
Forest Grazing
கானகத்தில் மேய்ப்பு
Forest Utilization
வனப்பயன்பாடு
Forestry
வனப்பரிபாலனம்
Forestry
காடுகளின் தொகுதி, காட்டு நிலம், மரங்களுள்ள பரப்பு, காட்டியல், காடு வளர்க்கும் கலை.
Formations, Glacial
பனிக்கட்டு ஆற்றில் ஏற்பட்ட உருவங்கள்
Formlines
உருவத்தோற்றக் கோடுகள்
Forward Bearing
முன்னோக்கித் திசையளவு
Fosse
அகழ்
Fosse
குழி, பள்ளம், நீண்டு குறுகிய அகழ்வு, கால்வாய், கோட்டை அகழி, (உள்.) குழி, குழிவு, பள்ளம்.
Fossil
ஃபாசில், தொல்லுயிர் பதிவுகள், கல்மாறி
Fossil
தொல்லுயிர் எச்சம்
Fossil
(மண்.) புதைவடிவம், மரபற்றுப்போனவற்றின் பழஞ்சின்னம், பழமைப்பட்டவர், காலத்துக்கு ஒவ்வாப் பழம் பாணியினர், வழக்கில்லாப் பழம்பொருள், (பெ.) புதைபடிவ நிலையிலுள்ள, பழமைப்பட்ட, காலத்துக்கு ஒவ்வாப் பழம் பாணியிலுள்ள, மேற்கொண்டு வளர்ச்சியுடையுந் திறனற்ற.
Foundation Soil
அடுத்தளமண்
Fraction, Representative
படஅளவு (குறிக்கும்) பின்னம்
Fractional Code
பின்னக் குறிப்புமுறை
Fracto Cumulus
சிதறிய திரள்முகில்
Fracto Nimbus
சிதறிய கார்முகில்
Fracture Of Rock
பாறை முறிவு
Fragmentation
துண்டாக்கம்/துண்டாடல் சிதறல்
Fragmentation
சிறு கூறுகளாகப் பிரித்தல், கூறுபாடு, உயிரணுக் கூறுபாட்டுக்குரிய படிவளர்ச்சிகளில்லாமலே பிரிவுறுதல்.
Fragmentation
நிலத்துண்டாக்கம்
Fragmentation
கூறுபாடு முறை,துண்டாக்கல்
Fragmentation
கூறுபடுத்தல்
Framework
பணிச்சட்டம், வரைச்சட்டம்.
Framework
உருவரைச்சட்டம், புறவரிச் சட்டம்
Free Port
சுங்கமில் துறை
Freezing
உறைதல்
Freezing
மிகு குளிரான, ஊக்கம் கெடுக்கிற, ஆர்வக் குறைவான, நெருங்கிப்பழகாத, விலகிநடக்கிற.
Frequency Graph
தடவை அளவுக் கோட்டுப்படம்
Fretted Upland
அரிப்புற்ற மேனிலம்
Friction
உராய்வு
Friction
தேய்ப்பு, உராய்வு, மருத்துவத்தேய்ப்புமுறை, பரப்புக்களிடையேயுள்ள இயக்கத் தடையாற்றல், பண்பு முரண்பாடு, கொள்கைப்பிணக்கு.
Friction
உராய்வு
Friction
உராய்வு
Friction
உராய்வு
Friction Layer
உராய்வுப் படை
Frigid Zone
உறைபனி மண்டலம்
Frigid Zone
குளிர்ப் பிரதேசம்
Fringing Coral Reef
கடலோரப்பாறைத்தொடர் பவளத்திட்டு
Front Of Air Mass
வளிமுகம்
Frontal Cloud
முகப்பு முகில்
Frontal Rain
முன்நிலை மழை
Frontiers
எல்லைகள்
Frontogenesis
வளிமுகப் பிறப்பு
Frontolysis
வளிமுக நீக்கம்
Frost
உறைபனி
Frost
உறைபனி
Frost
உறைபனி, உறைவு, பனியின் உறைநிலை, நீரின் உறைநிலையில் உள்ள அல்லது உறைநிலைக்குக்கீழ்ப்பட்ட தட்ப நிலை, குளிர்விக்கும் ஆற்றல், ஊக்கங்கெடுக்கும் திறம், விறைக்கவைத்துச் சாம்பல் நிறமாக்கும் கூறு, (வினை) உறைபனியால் அழி, சேதப்படுத்து, உறைபனியால் மூடு, மிகு குளிரால் உறைபனிபோன்ற வெண்பொடியால் மூடு, சர்க்கரையை மேலே துவு, கண்ணாடி உலோக வகைகளின்மேற்பரப்பைச் சொரசொரப்பாக்கு, மேற்பரப்பில் நுண்துகளிட்டுப் பரபரப்பாக்கு, நரைக்கச் செய், முடியை வெண்மையாக்கு, குதிரையின் இலாடங்கள் கீழே விழாமல் ஆணியடித்துப் பாதுகாப்புச் செய்.
Frost Weathering
உறைபனிப் பாறைச் சிதைவு
Frozen Fossil
உறைவுக்கல்மாறி
Fumarole
ஆவித்துவாரம் ( எரிமலை)
Fumarole
எரிமலைக் குவட்டில் அவி வெளிப்படும் பிளவு.
Functional Classification
செயல்பாகுபாடு, தொழில் பாகுபாடு, பயன்பாகுபாடு
Fungi
காளான் வகை. பூஞ்சை
Fungi
பூசணங்கள்
Fusion, Latent Heat Of
உறைதல் உள்ளுறை வெப்பம்
Gabbro
கப்ரா
Galaxy
பால்வெளி மண்டலம்
Galaxy
வானிலுள்ள பால்மண்டலம்,வான்கங்கை, அழகியர் குழாம், சிறந்தோர் கூட்டம், அறிவாளிகள் குழாம்.
Gale
கடுங்காற்று
Gale
கடுங்காற்று, (கப்.) புயல், (செய்) இளமென் காற்று.
Gale
கடுங்காற்று
Galena
கலீனா
Galena
ஈயச் சுரங்கக் கலவை, ஈயக்கந்தகை, பளபளப்பான ஈயச் சுரங்கக் கலவை வகை.
Galena
கலீனா
Gangetic Plain
கங்கைச் சமவெளி
Gangue
கழிவு, கழிமம்
Gangue
கழிமம்
Gangue
கனிப்பொருள் உலோகக் கலவையுள்ள பாறை.
Gangue
காங்கு, கழிபொருள்
Geanticline (Geoanticline)
நிலப்பெருமேன்மடுப்பு
Geme
இயக்கி
Genera
இனங்கள்
Generalised Contour
பொதுமையாக்கிய சமஉயரக்கோடு
Generators
மின்தோற்றிகள்
Genus
வகை
Genus
(உயி., வில., தாவ.) இனம், ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கிய தொடர்புடைய பலவகைகள் கொண்ட முழுநிறை குழு, (அள.) பலவகைக் கிளைகளாயுள்ள பொருள்களின் தொகுதி.
Genus
பரினம்,பொது இனம் (பேரினம்)
Geodesy
புவி உருவ இயல்
Geodesy
புவி வடிவ இயல்
Geodesy
புவிப் பெரும்பரப்பளவைக் கணிப்பியல், நில வுலகப் பரப்பளவைக் கணிப்புகள் சார்ந்த கணக்கியல் துறை, நிலவுலகக் கோளவளைவுக்கு எதிரீடுசெய்த பெரும்பரப்பளவைக்கணிப்பு.
Geodetic Satellite
புவி அளவியல் துணைக்கோள்
Geographic Factors
புவிக்காரணக்கூறுகள்
Geographic Intertia
இடநிரந்தரத்தன்மை, இடசடத்துவம்
Geographic Pole
பூகோளத் துருவம்
Geographic Rain
மலை மழை
Geographical Horizon
புவி அடுவானம்
Geographical Meridian
புவியியல் துருவகம் (பூகோளத் துருவகம்)
Geographical Pole
புவியியல் துருவம், பூகோளத் துருவம்
Geographical Survey
புவியியல் ஆராய்வு, புவியியலாய்வு
Geographical Survey
நிலவியல் ஆய்வு
Geography
புவியியல்
Geography
நில இயல், நில இயல் செய்திகளின் தொகுதி, நில அமைப்பொழுங்கு முறைமை, நில இயல் பற்றிய ஏடு.
Geography
புவிப்பரப்பியல்
Geography
பூதத்துவ இயல்
Geography, Applied
பயன்முறைப் புவியியல்
Geography, Commercial
வணிகப் புவியியல்
Geography, Dynamical
சலனப் புவியியல்
Geography, Economic
பொருளாதாரப் புவியியல்
Geography, Historical
வரலாற்றுப் புவியியல்
Geography, Modern
நவீன (தற்காலப்) புவியியல்
Geography, Physical
பெளதிகப் புவியியல், இயற்கைப் புவியியல்
Geography, Political
அரசியல் புவியியல்
Geography, Regional
பிரதேசப் புவியியல்
Geography, Systematic
முறைமையான புவியியல்
Geoid
புவிவடுவ
Geological Formation
நிலவியல் பகுப்பு
Geological History
வரலாற்று நிலவியல்
Geological Mapping
நிலவியல் படக்கணிப்பு
Geological Reconnaisance
நிலப்பொதியியல் முன்னாய்வு
Geological Section
நிலப்பொதி வெட்டுமுகப்படம்
Geological Survey
நிலப்பொதியியல் அளவீடு
Geological Time
நில வரலாற்றுக் காலம்
Geologist
நிலநூல் வல்லுநர், நிலநூல் வல்லார்
Geologist
புவியியல் வல்லுநர்
Geology
புவி வளர் இயல்
Geology
நிலவியல், நிலப்பொதியியல்
Geology
மண்ணுல், நிலவுலக மேல்தோட்டின் அடுக்கு வளர்ச்சி மாறுபாடுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சித் துறை, மண்ணியல் ஆராய்ச்சிக் கூறுகள், நாட்டுப்பிரிவுக்குரிய மண்ணியல் கூறுகள்.
Geology
புவிப்பொதியியல், புவியியல்
Geology
புவிச்சரிதவியல்,நிலவியல்,புவிப்பொதியியல்
Geomagnetic Equator
பூகாந்த மையம்
Geomorphic Process
புவிப்புறம் மாற்றும்முறை
Geomorphological Map
புவிப்புறவியல் படம்
Geomorphology
நில உருவாக்கவியல், புவிப்புறவியல்
Geomorphology
நில உருவாக்கஇயல், நிலவுலகப் பரப்பின் இயற்கூறுகளையும் மண்ணியலமைப்பையும் பற்றி ஆராயும் நில இயல் பிரிவு.
Geomorphology
திணையியல்
Geophysical Exploration
பூபெளதிக ஆய்வு
Geophysical Megger
பூபெளதிக மின்தடைக் கருவி
Geophysical Method
பூபெளதிக முறை
Geosphere
புவி உருண்டை
Geostropic Displacement
புவிச்சுழற்சி விசை, இடப்பெயர்ச்சி
Geostropic Wind
புவிச்சுழற்சி விசையால் மாறிய காற்று
Geosynchronous Orbit
புவியிணக்கப்பாதை
Geosyncline
புவிகீழ் வளைவு, நிலப்பெருங்குழிகை
Geothermal Energy
புவிவெப்பச்சத்தி
Geothermal Energy
புவி வெப்பச் சக்தி
Geothermometer
புவி வெப்பமானி
Geyser
கொதிநீர்ப் பீச்சுகள், வெந்நீருற்று
Geyser
வெந்நீருற்று, வெந்நீர்க்கொதிகலம்.
Geyser
வெந்நீர் ஊற்று
Ghats
மலைத்தொடர்கள்
Glacial Action
பனியாற்றுச் செயற்பாடு
Glacial Control Theory
பனியாறு கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கை
Glacial Deposits
பனியாற்றுப் படுவுகள்
Glacial Drifts
பனியாற்றுப் படுவுகள்
Glacial Overflow Channel
பனியாற்று வெள்ளக்கால்வாய்
Glacial Periods
பனிகேங்கள்
Glacial Plain
பனியாற்றுச் சமவெளி
Glacial Protection Theory
பனியாற்றுக் காப்புக் கொள்கை
Glaciation
உறைபனிப்பரவல்
Glacier Table
பனியாற்று அட்டவணை
Glaciers
பனிப்பாறை, பனி ஆறு, பனிமலை
Glacio Lacustrine
பனியாற்று ஏரிப்படுவுகள்
Glaciology
பனிப்பாளவியல்
Glaciology
பனியாற்றியியல்
Glaze
மட்பாண்டத்தின் மெருகிட்ட பரப்பு, மண்பாண்டத்தை மெருகூட்டுவதற்குரிய பணிங்கியற்பொருள், துணிதோல் அப்பங்கட்குரிய மேல் மெருகுப் பரப்பு, கண்ணின் ஆடை படர்ந்த தோற்றம், வண்ணங்களின் மீது தோய்விக்கப் பெறும் பளபளப்பான பளிங்குத்தாள், பளபளப்பான தோற்றம், (வினை) பலகணிச்சட்டங்களில் கண்ணாடி பதி, படங்களுக்குக் கண்ணாடிப்பலகணிகள மை, மட்பாண்டங்கள் மீது மெருகுப் பரப்பிடு, மட்பாண்டங்கட்கு வண்ணமெருகிடு, வண்ணங்கள் மீது மெருகுத்தாள் பொருத்து, துணிதோல் அப்பங்கள் மீது மெருகுத்தோடு அமை, கண்மீது வெண்படலம் படர்வி, தேய்த்துப் பரப்பைப் பளபளப்பாக்கு.
Glaze
படுந்து உறைந்த பனி
Glazed Frost
படுந்து உறைந்த பனி
Glin
குறுபள்ளத்தாக்கு
Glint Line
பளிச்சிடு கோடு
Globular Map Projection
காளம் பான்ற சட்டம்
Glyptogenesis
மலையாக்க இறுதி
Gneiss
பளிங்கடுக்குப்பாறை
Gneiss
நைஸ், உருமாறிய கருங்கல்
Gneiss
வரிப்பாறை இணைவு
Gondalite
கொண்டாலைட்
Gondwanaland
காண்டுவானாலாண்டு
Gorge
மலையிடுக்கு, ஆழ்பள்ளத்தாக்கு
Gorge
மலையிடைச்சந்து
Graben
பிளவிடைப் பள்ளம்
Gradation By Ground Water
தரை நீர்ச்சீராக்கம்
Graded
சீராக்கப்பட்ட (அ) சமதளமாக்கப்பட்ட
Gradient
படித்திறன்
Gradient
சரிவு,சாய்வுவிகிதம்
Gradient
படித்திறன்/காப்புவிகிதம் படிநிலைத்திறன்
Gradient
சரிவு, வாட்டம்
Gradient
சரிவு வாட்டம், பாதை இருப்புப்பாதை முதலிய வற்றின் வகையின் சம தளத்திலிருந்து ஏற்ற இறக்கமாக ஏற்படும் சாய்வளவு வீதம், ஏற்ற இறக்க வாட்டம், வெப்பமானி அழுத்தமானி முதலிய வற்றின் வகையில் இடத்துக்கு இடம் ஏற்படும் அளவை ஏற்ற இறக்க மாறுபட்டு வீழ்ம்.
Gradient
சரிவு
Grading Of Rivers
ஆற்றுச் சரிவு ஆக்கம்
Grand Canyon
கிராண்ட் கேனியன்
Granite
கருங்கல், கரும்பாறை,கருங்கல்
Granite
கருங்கல்
Granite
கருங்கல், கட்டிடத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் திண்பாறை வகை, (பெ.) கருங்கல்லாலான, கருங்கல் போன்று கடினமான.
Granite
சிறுகற்காரை தரைப்பூச்சு
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைப்படம்
Graph
வரைபடம் வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graphite
பென்சிற்கரி
Graphite
பென்சிற்கரி, கோற்கரி, காரீயம்
Graphite
கிராஃபைட்டு
Graphite
காரீயகம், கனிப்பொருள் வகை.
Graticule (Grid)
காட்டுச் சட்டம்
Gravel
கப்பி
Gravel
சரளைக்கல், (மண்.) சரளைப்படுகை அடுக்கு, பொன் உட்கொண்ட பரற்கல்லடுக்கு, (மரு) கல்லடைப்பு, சிறுநீர்ப்பையில் மணிக்கற் கட்டல் (வினை) சரளையிடு, பாற்கல் கொண்டு பாவு, திகைப்பூட்டு, மலைக்கச் செய்.
Gravel
சரளை
Gravel
பரல் கற்கள் , சரளை(க்கல்)
Gravity Meter
புவிஈர்ப்பு மானி
Gravity Slope
புவிஈர்ப்புச்சரிவு
Gravity Wind
புவி ஈர்ப்புக்காற்று
Great Bitter Lake
மாபெரும் உப்பு ஏரி
Great Circle
பெரு வட்டம்
Green House Effect
கண்ணாடுக் கூண்டுன் அனல்
Green Manure
தழை உரம்,பசும்பசளை,பசுந்தாள் எரு
Green Manure
பசுந்தாள் உரம்
Greenwich Mean Time
கிரீன்விச் சராசரி நேரம்
Greenwich Meridian
கிரீன்விச் நிரைகோடு
Grid
விட்டப் பின்னல்
Grid
(ELECTRIC) மின்தொகுப்பு
Grid
வலைவாய்
Grid
அரைதிறன்காட்டி
Grid
இணையம்
Grid
பன்னிலைய இணைப்பு
Grid
கட்டம்/நெய்யரி கட்டம்
Grid
கட்டம்
Grit
பெருமணற்கல்
Grit
சிறு கல்பொடி, கடு மணல் பொடி, கற்சுணை, பரல், இயந்திரங்களின் ஒட்டத்தைத் தடைசெய்யும் மணல்துகள், நொய் அரிசி, பாறை வகையின் சிரை, காயின் சிராம்பு, திராணி, திறல், உளத்திட்பம், மன உறுதி, (வினை) வெறுப்பைத்தரும் ஓசையோடு இயங்கு, சொரசொரப்பான அல்லது கரகரப்பான ஒலியுண்டாக்கு, நறநறவென்று பற்களைக் கடி.
Grooving
வரிப்பள்ளமிடல், தவாளித்தல்
Grotto
பெருங்குகை, குடைவுக்குகை
Grotto
அழகுச் செறிவாக குகை, கண்கவர் வனப்புடைய செயற்கைக் குகை.
Ground Moraine
பனியாற்றுத் தரைப்பாறைக் கழிவடை
Ground Observatory
தரைமட்ட ஆய்வு நிலையம்
Ground Water Level
நிலநீர் மட்டம்
Ground Water Level
நிலநீர்மட்டம்
Ground Water Level
அடுநில நீர் மட்டம்
Groved
கடையப்பட்ட
Growth Rings
வளர்ச்சி வளையங்கள்
Guano
உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் கடற்கோழியின் எச்சம், மீனிலிருந்து செய்யப்படும் செயற்கை உரம்.
Guano
பறவை எச்சப்படிவு
Guano
பறவைகளின் எச்சம்,பறவை எச்சம், பறவை எரு
Guano
பறவை எச்சம்
Gulf
வளைகுடா
Gulf
(நில.) வளைகுடா, ஆழ்கடற்கயம், ஆழ்கயம், படுகுழி, ஆழ்கெவி, பாதாளப்பள்ளம், நீர்ச்சுழல், நிரம்பாநெடுநீள் பள்ளம், பெரும் பிளவு, கடக்க முடியா இடைப்பள்ளம், பல்கலைக்கழகச் சிறப்புத் தேர்வில் தவறிப் பொதுத்தேர்வுப்படம் பெறுபவர் நிலை, (வினை) வளைந்து சூழ், கவிந்து உட்கொள், விழுங்கு, பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்புப்பட்டத்தேர்வு எழுதிக் தவறியபின் பொதுநிலைத் தேர்ச்சிப் பட்டம் பெறும்நிலை அளி.
Gulf
வளைகுடா
Gulf Stream
கடலடு நீரோட்டம்
Gull
நீள் நிறகும் தேமாரடியும் உடைய கடற்பறவை வகை.
Gull
ஆற்றங்கரை உடைப்பு
Gullies
அரிப்பள்ளங்கள், அடுப்பு இடுக்குகள்
Gully Erosion
ஓடை அரிமானம்
Gully Erosion
நீர்பள்ள அரிப்பு
Gypsum Deposit
ஜிப்சப்படுவு (உறைகளிக்கற்படுவு)
Habitat
வாழ்விடம்
Habitat
(இயற்கையாக) வாழுமிடம்
Habitat
வாழ்விடம்
Habitat
தாவரம் அல்லது விலங்கின் இயற்கையான இருப்பு, மனை.
Hachure
மலைக்குறிக்கோடு
Hade Of Fault
தகர்ச்சித் தளக்கோணம்
Hail
ஆலங்கட்டு
Hail
கல் மழை, ஆலங்கட்டி மழை, (வி.) கனமாகப்பெய், பொழி.
Hail Storm
ஆலங்கட்டி மழை
Hail Storm
கல்மாரி
Hail Storm
பனிப்புயல்
Halo
ஒளிவட்டம்
Halo
பரிவேடம்
Halo
ஒளிவட்டம், வெளிறிய வட்டம்
Hanging Glacier
தொங்கும் பனியாறு
Hanging Valley
தொங்கு பள்ளத்தாக்கு
Hanging Valley
தொங்கு பள்ளத்தாக்கு
Hanging Wall
தொங்கு சுவர்
Harbour
துறைமுகம்
Harbour
துறைமுகம்
Hardness
கடினத் தன்மை
Hardness
கடுனத்தன்மை
Hardness
வண்மை
Hardness
வன்மை
Haze
வான்மங்கல்
Headbelts
வெப்பமண்டலங்கள்
Headlands
மேட்டுநிலங்கள்
Headlands
மட்டு நிலங்கள்
Headward Erosion
தலைத்திசை அரிப்பு
Heat Energy
வெப்பச் சக்தி
Heat Energy
வெப்ப ஆற்றல்
Heat Equation
வெப்பச் சமன்பாடு
Heat Value
அனலளவு
Heave
கிடைவிலக்கம்
Heave Of Fault
பிளவு இடப்பெயர்ச்சி
Heavenly Bodies
வான்கோள்கள்
Heliograph
ஒளி படிவத்தால் ஏற்படும் செதுக்குருவம், நிழற்படமுறைச் செதுக்குப்படிவம், கதிரவனைப்படம் பிடிக்கும்நிழற்படக் கருவியமைவு, கதிரவன் ஒளிக்கதிர்களை எதிரொளிப்படுத்திக்காட்டி அடையாளச் செய்தி அனுப்பும் முறை, ஒளிச்செறிவுமானி, (வி.) கதிரவன் ஒளிக்கதிர்களை எதிரொளிப்படுத்திக்காட்டி அடையாளச் செய்தி அனுப்பு, ஞாயிற்றின் ஒளிபடுவதால் ஏற்படும் மாறுபாட்டு மூலம் நிழற்படமெடு.
Heliograph
சூரியப் படக்கருவி
Hematite
ஹமட்டைட்
Hemisphere
அரையுருண்டை வடிவம், நிலவுலக அரைக்கோளம், நிலவுலக அரைக்கோள மனைப்படம், வான்கோள கையின் பாதி, மூளையின் இருபாதிகளில் ஒன்று.
Hemisphere
அரைக்கோளம்
Hercynian Mountain Brikking
ஹெர்ஸினிய மலை வதக்கம்
High Land
மட்டுநிலம்
High Land
உயர்ந்த திட்டு, மேட்டுநிலப்பகுதி
High Tide
கடலேற்றம்
High Tide
உயர்மட்ட அலை, உயரலை
High Water
பரலையின் உயர்நிலை, வெள்ளப்பெருக்கு
Highways Of Commerce
வணிகப் பெருவழிகள்
Hilbert Space
ஹில்பெர்ட் வெளி
Hill Shading
கருநிறத்தீட்டல் (மலை குறிக்கும் முறை)
Hill Side Slope
குன்றுச் சரிவு
Hillock
பொற்றை, சிறுகுன்று, மேடு.
Hillock
சிறுகுன்று
Hinterland
(செர்.) ஆற்றின் கரைகளுக்குப் பின்னணியிலுள்ள மண்டலம், கடற்கரைக்குப் பின்புறமுள்ள நாட்டுப்பகுதி.
Hinterland
பின்னிலம்
Histogram
பட்டை வரைபடம் பட்டை வரைபடம்
Histogram
அலைவெண் செவ்வகப் படம்
Histogram
கால்படம்
Hoarfrost
உறைந்து படுந்த பனி, உறைபனி வெண்திரை
Holding
ஆட்சிநிலம்
Holding
பிடி, பிடித்தல், பற்றுதல், கைப்பற்று நிலம், நில உடைமை, நில உரிமை முறை, கைக்கொண்டுள்ள முதலீட்டுப்பங்கு, செல்வாக்கு.
Holm
ஆற்றிடைத் தீவு
Holomorphic
தொடர் மடுப்பு
Holt
காட்டர் குடுசை
Homobront
இடுஒலிமுகம்
Homoclims
ஒத்த காலநிலைப் பிரதேசங்கள்
Homocline
ஒத்தவளைவு
Homogenous
ஒருபடுத்தான, ஓரியல்பான
Homoseismal Line
ஒத்த அதிர்ச்சி இடக்கோடு
Honeycombed Rock
தன் கூட்டுப் பாறை
Hook
கொக்கி
Hook
வளைந்த மணல் திட்டு
Horizon
அடிவானம், வான விளிம்பு, தொடுவான், காட்சி எல்லை, அறிவெல்லைக்கோடு, அனுபவ எல்லை, பற்றெல்லை, அக்கறை கொள்ளும் பொருள் தொகுதி எல்லை.
Horizon
தொடுவானம்
Horizon
தொடுவானம்
Horizon
தொடுவானம்
Horizontal Equivalent
இடையீடு, இடைச்சமஅளவு
Horn
மலைக்கூருச்சி
Hornblende
ஹார்ன்பிலெண்டு
Horse Latitude
குதிரை அட்சப்பிரதேசங்கள்
Horse Power
பரிதிறன்
Horse Power
குதிரைத்திறன்
Horse Power
குதிரைத்திறன்
Horst
பாறைப்பிதிர்வு
Horst
நிலப்பிளவிடைமேடு, பிளவிடைத்திட்டு
Horticulture
தோட்டக்கலை, காய்-கனி-மலர் முதலியவற்றைப் பயிராக்கும் தோட்ட வேளாண்மை.
Horticulture
தாட்டக்கலை,தோட்டவியல்
Horticulture
தாட்டக்கலை
Hot Spell
வெப்ப அடைவுக்காலம்
Hot Waves
வெப்ப அலைகள்
Hotspring
வெப்பநீர் ஊற்று
Human Ecology
மக்கள் சூழ்நிலையியல்
Human Geography
மக்கள் பரப்பியல்
Human Geography
மானிடப் புவியியல்
Human Settlement
மக்கள் குடுயிருப்பு
Humidity
ஈரம், நீர்நயப்பு.
Humidity
ஈரப்பதம்
Humidity
வானீரப்பசை, காற்றின் ஈரப்பசை
Humidity
ஈரப்பதம்
Hummock
பனிக்கட்டு வயல் முனைப்பு
Hurricane
சூறாவளி, புயற்காற்று, மேலை இந்தியத் தீவுகளுக்குரிய சுழல் காற்று, கொந்தளிப்பான செய்தி.
Hurricane
சூறாவளி,புயல்காற்று
Hurricane
பெரும்புயல், சூறாவளி
Hybridisation
கலப்பினமாக்கல்
Hybridisation
இனக்கலப்பு, இன ஒட்டு
Hydraulic Action
நீர்த்தாக்கம்
Hydroelectric Power
நீர்மின்சக்தி
Hydrographic
நீரப்பரப்பிற்குரிய
Hydrologic Cycle
நீரியற் சுழற்சி
Hydrologic Cycle
நீர் உருமாற்றச் சுற்று
Hydrology
நீர் வள இயல்
Hydrology
நீரியல்
Hydrology
நீர்வள இயல்
Hydrolysis
நீரிடைச் சேர்மப் பிரிப்பு, நீர் இயல்பின் துணைகொண்டு நீர்கலந்த சேர்மத்தில் நீர்க்கூறு சேர்மக்கூறுகள் சிதைவுற்றுக் கூறுபடும் நிலை.
Hydrolysis
நீர்ப்பகுப்பு,நீராற்பகுப்பு,நீரால் பகுத்தல்
Hydrolysis
நீராற் பகுப்பு
Hydrometer
நீரடர்த்திமானி
Hydrometer
நீர் அடர்த்திமானி
Hydroscope
வளிமண்டல ஈரங்காட்டு
Hydroscopic Nuclei
நீர் அருந்தும் துணுக்குகள்
Hydrothermal Deposit
வெப்ப நீர்மைப் படுவு
Hypabyssal
இடைநிலைக்கு ஆழ்த்திய
Hyperbar
இறக்கக்காற்றுப் பிரதேசம்
Hypocentre
அதிர்ச்சி மையம்
Hypogenic
புவியகத்தோன்றிய, புவியகப்பிறப்பிற்குரிய
Hypsographic
தரைத் தோற்றவியலுக்குரிய
Hypsographic Curve
தாழ்வுக்கோடு
Hypsometric Tints
உயரங்காட்டு நிறங்கள்
Ice Age
பனியுகம்
Ice Age
பனி ஊழி, பனிகேம்
Ice Blocs
பனிப்படலம்
Ice Crystal
பனிப்படுகம்
Iceberg
பனிப்பாறை, மிதக்கும் பனிப்பரப்புத்துண்டு, உணர்ச்சிற்றவர்.
Iceberg
பனித்தொடர்
Iceflake
பனிக்கட்டுச் செதில்
Iciomorphic
பனிக்கட்டுப் படலம்
Igneous Rock
அழற்பாறை, தீப்பாறை
Igneous Rock
எரிமலைப் பாறை, அனற்பாறை
Igneous Rock
அனற்பாறை,தீப்பாறை
Imbreak
தொடரற்ற மடுப்பு பாறை உடைவுதரும் இறக்கம்
Imbrication
ஒட்டடுக்கு
Immative Soil
முதிராத மண், வளமற்ற மண்
Immigration
குடு இறக்கம்
Immigration
குடிநுழைவு
Immigration
குடியேறுதல்.
Immigration
(ENTRY) குடிநுழைவு
Impervious Bed
நீர் புகாப்படுகை
Impervious Bed
நீர்ப்புகாப் படுகை
Impervious Rock
வழி விடாப் பாறை
Impervious Rock
உட்புகவிடாப்பாறை
Imported Temperature
கொணர்ந்த வெப்பநிலை, புகுந்த வெப்பநிலை
Inclined Strata
சாய்படைகள்
Incoming Radiation
உள்முகக் கதிர்வீச்சு
Incurve
உள்வளைவு
Incurve
வளைவாக்கு, உள்நோக்கி வளையும்படி செய்.
Index Error
(கருவியின்) பிழையளவு
Indian Clinometer
இந்தியச் சாய்வுமானி
Industrial Maps
இயந்திரத் தொழில் வளப் படங்கள்
Industrial Resources
தொழில் மூலவளங்கள்
Inertia
இருக்கை நிலை, சடத்துவம்
Inertia
சடத்துவம், ஜடத்துவம்
Inertia
நிலைமம்
Inertia
உறழ்மை
Infacing Escarpment
உள்முகப்புச் சாய்வுப்பாறை
Infiltration
ஊடுருவல்
Infiltration
இறுத்தல், வடித்தல், இறுப்புமுறை, வடிப்புமுறை, ஊடுபரவல், படிப்படியாக உள்சென்று தோய்ந்து பரவுதல், இறுத்தமண்டி, வடிநீர்ப்படிவம், இறுத்தலுக்குரிய பொருள், படை மக்கள் தொகை வகையில் புதுவரவின் படிப்படியான ஊடுபரவல்.
Infiltration
தோய்ந்து பரவுதல், உள்ளோட்டம்
Infiltration
வடிதல்
Ingrown Meander
உள்வளர்ந்த நெளிவு ஆறு
Initial Form
தொடக்க வடுவம்
Initial Surface
தொடக்க மேற்பரப்பு
Injection Laser
புகுத்துமுறை லேசெர்
Inlier
புதுப்பாறைகள் சூழ்பள்ளம்
Inlier
(மண்) தொல்படிகத்திட்டு, பின்னாலுண்டான படிவிடினால் முற்றிலும் சுற்றிச் சூழப்பட்ட முன்படிவிடம்.
Inscription
கல்வெட்டு
Inscription
பொறித்து வைத்தல், எழுத்துப்பொறிப்பு, பொறித்து வைக்கப்பட்ட எழுத்துமூலம், நாணய உட்பொறிப்பு, கல்வெட்டுப் பொறிப்பு. செதுக்குப் பொறிப்பு.
Inselberg
தறுகல், தனிக்குன்று
Inselberg
காற்றரிப்புத் தனிக்குன்று
Inset
உள்ளடக்கம்
Inset
இடைச்செருகப்பட்ட அதிகப்படியான பக்கங்களின் தொகுதி,. சிறிய உள்வைப்புப் படம், வரைப்படத்துள் வரைப்படம், ஆடையில் செருகப்பட்ட அழகொப்பனையான துணித்துண்டு, அரைச்சட்டை ஓரத்தில் அணியப்பட்ட இரண்டு வெண்மையான துண்டுத் துணிகளில் ஒன்று.
Insolation
பெற்ற வெயில்
Insolation
சூரியபுடம், வெயிலிற்படும்படி வைத்தல், வெயிலில் வைத்து வண்ணம்போக்குதல், வெயில் மருத்துவச் சிகிச்சை, நோய்தரும் வெயில்காய்வுநிலை.
Inspace
அச்சுபவனம்
Instability
உறுதியின்மை
Instability
நிலையில்லாமை, உறுதியின்மை, மன உலைவு, அடிக்கடி மாறும் இயல்பு.
Instability
நிலைப்பாடின்மை
Insular Climate
தீவுக்காலநிலை
Insularity
ஒதுக்கவியல்பு, தீவுத்தன்மை
Insularity
தீவின் இயல்பு, தனிநிலை, தனி ஒதுக்கம், குறுகிய மனப்பான்மை.
Integration Of Drainage
வடுகால் ஒருங்கிணைப்பு
Intensity Of Rainfall
மழைச் செறிவு
Intercensal Population Change
மக்கள்தொகை மாற்றம்
Interfluve
நீர்பிரி மேடு
Interfluve
நீர்ப்பிரிமேடு
Interglacial Stage
பனி ஊழியிடைப் பகுதி
Interlocking Spur
பிணைமே் மலைப்புடை முனைப்பு
Intermediate Igneous Rock
நடுநிலை அழற்பாறை
Intermediate Sight
இடைப்பட்ட பார்வை
Intermittent Drainage
இடைவிட்ட வடுகால்
Intermittent Stream
இடையிடையே நீரில்லா ஆறு
Intermountal Plateau
மலையிடை மேட்டுநிலம்
Internal Process
அகச்செய்முறை
International Date Line
உலகநாடுகளின் பொதுத் தேதிக்கோடு
International Geophysical Year
சர்வதேச நில அறிவியல் ஆண்டு
International Ice Patrol
அனைத்து நாட்டுப் பனிமலை உளவுக் குழு
International Map
சர்வதேசப்படம், உலகநாடுகளின் படம்
Interplanetary Space
காள் இடைவெளி, காள இடைவளி
Interpolation Of Isopleths
சமஅளவுக் கோட்டுல் இடைச்செருகல்
Interpretation Of Map
படவிளக்கம்
Interruption
இடைமறிப்பு குறுக்கீடு
Interruption
தடை, இடையீடு
Interstellar Space
நட்சத்திரங்களிடை(யே உள்ள இடை)வெளி
Intratelluri
புவியகத்து நிகழும்
Intratellusic
தீப்பொறியில் உள்ள நீர்
Intrenched
பதந்து அழுந்திய
Intrusive Rock
உள்ளூடுருவிய பாறைகள், ஊடுருவிய பாறை
Intrusive Sheets
உள்ளூடுருவிய கற்றகடுகள்
Intrusive Sills
உள்ளூடுருவிய கற்படுகள்
Invar Tape
இன்வார் அளவுநாடா
Invention
புதிதுபுனைதல், புத்தாக்கப்புனைவு, கற்பனைத்திறம், போலிப்புனைவு, இட்டடுக்கட்டான செய்தி, (கட்) பாதுகாப்பு உரிமைச்சீட்டு பெற்ற புதிய கண்டுபிடிப்பு.
Invention
கண்டுபிடுப்பு, ஆக்கப்படைப்பு
Inversion
தலைகீழ்த்திருப்புதல், எதிர்மாறாக்குதல், நிலை ஒழுங்கு உறவு முதலியவற்றின் எதிர்மாறாகப் புரட்டுதல், (இலக்) சொற்களின் அமைப்பைத் தலைகீழ்ப்புரட்டுதல், தலைகீழ்த்தகவு, மாற்று வீதம், (இசை) தலைகீழாகத் திருப்பும் முறை,எதிர்மாற்றத்தின் விளைவு.
Inversion
தலைகீழ் திருப்பம்
Inversion
நேர்மாறல்
Inversion
திருப்புதல்
Isobar
சமஅழுத்தக்கோடு
Isobar
(வானிலை) சம அழுத்தக்கோடு, திணைப்படத்தில் ஒரே வளிமண்டல அழுத்தம் உள்ள இடங்களை இணைத்துக் காட்டும் கோடு.
Isobar
சம அழுத்தக் கோடு
Isoseismal Line
ஓரின அதிர்ச்சிக்கோடு
Isotherm
சமவெப்பக்கோடு
Jet Oil
ஜெட் எண்ணெய்
Jhil
ஜில், குட்டை
Joint
இணைப்பு, மூட்டு
Joint
மூட்டு, இணைப்பு
Joint
பொருத்து, இரண்டு பொருள்கள் இணைக்கப்படுமிடம், கீல் முட்டு, எலும்புப் பிணைப்பு, கணு, இலை அல்லது கிளை வளரும் தண்டின் பகுதி, மூட்டிணைப்பு, இரு கூறுகஷீன் செயற்கையான உறுதி இணைப்பு, இயக்கச் சந்து, வேண்டிய வஸீயல் மட்டும் இயங்கும்படியாக மூட்டப்பட்ட இணைப்பு, (மண்.) பெரும்பாறையில் பிளவு, வெடிப்பு, பொருஷீன் ஆக்கக்கூறு, தசைக் கண்டம், இறைச்சித் துண்டம், (பெ.) கூட்டான, இணைந்த, ஒகிணைவான, கூட்டுடைமையான, கூட்டுடைமையாளரான, ஈரிணைவான, பொதுவான, உடன்பங்காஷீயான, உடன் பங்கான, பொதுக் கூட்டான, (வினை.) பொருத்துக்களால் இணை, இடையே சாந்திட்டுப் பூசி இணை, இடம் நிரப்பி இணை, பலகைகளை இழைத்து ஒருசீராக்கிச் சேர், கணுக்கணுவாகப் பிரி, கூறுகூறாகப் பிரி.
Joint
மூட்டு
Joint
இணைப்பு
Joint Plane
இணைப்புத்தளம்
Jungle
புதர்க்காடு
Jungle
தூறு, புதர்க்காடு, குறுங்காடு, இறும்பு, அடர்ந்த வெப்பமண்டலக்காடு.
Juniper
ஜுனிப்பர் மரம்
Juniper
உதிரா ஊசியிலைகளையுடைய புதர்ச்செடி வகை.
Juniper
ஜுனிப்பர்
Jurassic
ஜுராசிக் வகை
Jurassic
பிரஞ்சு நாட்டுக்கும் சுவிட்சர்லாந்துக்கும் இடையிலுள்ள ஜூரா மலைகள் சார்ந்த, மணிச் சுண்ணக்கல் அடுக்குச் சார்ந்த.
Juvenile Water
அழல்நீர், இளமையான நீர்
Juvenile Water
தழல் நீர், முதலெழு நீர்
Kames
பனி அரி கற்குவியல்
Kames
கேம்ஸ்
Kaolin
வெண்களிமண்
Kaolin
வெண்களிமண்
Kaolin
பீங்கான் செய்யும் மென்மையான வெண்ணிறக் களிமண்வகை.
Kaolin
வெண் களிமண்,கயோலின்,வெண்களி
Karizes
நிலவரைகள்
Karst Topography
சிதைந்த படிவு சேர்ந்த நிலப்பகுதி
Karst Topography
கார்ஸ்ட் இடவமைப்பு
Katabatic Wind
புவி ஈர்ப்புக்காற்று
Kataseism
புவிநடுக்க அலைக்குத்துக் கூறு
Katathermometer
வெப்பநிலையியக்க மானி
Katathermometer
காற்றின் குளிர்ச்சியுறும் ஆற்றலை அளப்பதற்குரிய வெறியச் சத்தடங்கிய வெப்பமானி.
Kettle Hole
பனிக்குழிவு
Key Industry
ஆதாரத் தொழில்
Key Of Map
படக்குறி விளக்கம்
Knick Point
முறிவுத்தானம்
Knoll
தனிக்குன்று
Knoll
சிறு வட்டக் குன்று
Knoll
சிறுகுன்று, மேடு.
Knot
முடிச்சு
Knot
கடல் மைல், முடிச்சு
Knot
கப்பல் வேக அடுப்படை அளவு
Knot
முடிச்சு, சிக்கல், நெருடு, இடர், புதிர், பிரச்சனை, உடுப்பின் ஒப்பனை இழைக்கச்சை, (கப்.) வேகமக்குங் கருவியல் முடிச்சுக்களால் குறிப்பிடப்படும் பிரிவு, 60க்ஷ்0 அடி கொண்ட கடல்துறை நீட்டலளவை அலகு, விரச்சினை-கதை நிகழ்ச்சி முதலியவைகளின் மையம், விலங்கினது உடம்பிலுள்ள கெட்டியான மொத்தைக்கட்டி, செடியின் காம்பு-கிளை அல்லது வேரில் காணப்படும் புடைப்பு, அடிமரத்தில் கிளை தோன்றுமிடத்தில் உண்டாகுங் கெட்டியான திரட்சி, அறுக்கப்பட்ட பலகையில் இத் திரட்சியினால் ஏற்படும் எதிரிழைப்பகுதி, செடிக்காம்வின் கணு, தொகுதி, கூட்டம், கணம், குலை, கொத்து, சுமைகளைத் தூக்கிச் செல்வதற்கான இரட்டைத்தோள் சும்மாடு, (வினை) கயிறு முடிச்சிடு, முடிச்சாகக் கட்டு, ஆடை ஓர முடிச்சுக்களிடு, முடிச்சுக்களிட்டு ஆடைக்கரைகளுண்டாக்கு, புருவம் நெரி, நெருக்கமாக ஒன்றுபடுத்து, சிக்கவை, சிக்கப்படுத்து.
Krasnozem
செந்நிறமண், செம்மண்
Kyanite
கயனைட்டு
Laccolith
குவிந்த வளைமுகடு
Laccolith
தொட்டுத் தீப்பாறை, குவிவளை முகடு
Lacustrine Deposit
ஏரிப்பிரிவு
Lacustrine Deposit
ஏரிப் படுவு
Lacustrine Plain
ஏரிப் படுவுச் சமவெளி
Lag
இயக்கப்பின்னடைவு, ஒழுக்கின் பின் தங்கல், தடங்கல் நிலை, சுணக்கம், தாமதம், ஒன்றனுக்கு மற்றொன்று பின தங்கிய அளவு, பின்கோடி, கடைக்கோடி, கடைக்கோடியான, தாமதமான, சுணங்கிய, (வினை) பின்னடை, பிந்து, பின்தங்கு.
Lag
பின்னிடுதல்
Lag
பின்னடைவு பின்னடைவு
Lagoon
கடற் கழி, காயல்
Lagoon
கடற்கழி, காயல்
Lagoon
கடற்கரைக்காயல்
Lake Basin
ஏரிவடுநிலம்
Laminated Structure
அடுக்குக் கட்டுமானம்
Laminated Structure
தகடு அமைப்பு
Lamination
பட்டையடுக்கு
Lamination
தகட்டு அடுக்கு
Lamination
பளிச்சீடு, பளபளப்பு, ஒளிச்சுடர்
Land Breeze
நிலக்காற்று
Land Breeze
நிலக் காற்று
Land Bridge
இணைநிலம்
Land Form Map
நில உருவரைபடம்
Land Slide (Or) Lane Slip
நிலம் சரிதல், நிலச்சரிவு
Land Slope Analysis
நிலச் சரிவின் பாகுபாடு
Land Tenure
நில உரிமை முறை
Land Tenure
நில உரிமைமுறை
Land Utilisation Map
நிலப் பயன்பாட்டுப்படம்
Landscape
அகன்மை
Landscape
நிலத் தோற்றம்
Landscape
நிலத்தோற்றம்
Landscape
இயற்கை நிலக்காட்சி, இயற்கைக்காட்சி வனப்புடைய சூழ்நிலம், இயற்கைக்காட்சி ஓவியம்.
Landscape
அகலவாக்கு / அகண்மை
Lapies
மழைநீர் அரி சுண்ணப்பாறை பரப்பு
Lapilli (Or) Cinders
எரிமலைச் சிறுகற்கள்
Lapse Rate
உயரத்திற்கேற்ப வெப்பநிலை மாறுபாடுவிகிதம்
Latent Heat
உள்ளுறை வெப்பம்
Latent Heat
உள்ளுறை வெப்பம்
Latent Image
உள்ளுறைப் படுமம்
Lateral Dune
பக்க மணற்குன்று
Lateral Moraine
பக்கப் பனிப்பாறைக் கழிவடை
Laterisation
செம்பூரான்கல்லாதல்
Laterisation
செம்பூராங்கல்லாதல், லேட்டரைட்டாதல்
Laterite
செம்பூரான்கல்,செம்பாறை, செம்புரைக்கல்
Laterite
செம்புரைக்கல்
Laterite
செம்பூராங்கல், துருக்கல்
Laterite
வெப்பமண்டலச் சாலையமைப்பிற் பயன்படுத்தப்படும் செவ்வண்ண இரும்பகக் களிமண்.
Laterite Soil
செம்புரை மண், குறுமண்,புரசல் நிலம், செம்புரை மண்
Laterite Soil
செம்மண்
Laterite Soil
செம்புறை மண்
Latitude
விரிவகலம், வீச்செல்லை, ஆற்றலெல்லை, வாய்ப்புக்கலம், வாய்ப்பெல்லை, இடவாய்ப்புரிமை, வாய்ப்பெல்லையுரிமை, தாராள மனப்பான்மை, கட்டுப்பாடின்மை, நெகிழ்வு, தளர்வு, தளர்வுரிமை, பொருள்கோள் விரிவெல்லையுரிமை, (நில.) குறுக்கையளவு, நடுவரைகடந்துள்ள கோண அளவு, (வான்) கதிர் வீதியிலிருந்துள்ள கோணஅளவு.
Latitude
அகலக்கோடு,குறுக்கை
Latitude
குறுக்கை
Latitude
நில நேர்க்கோடு, அச்சரேகை, குறுக்குக் கோடு
Latitude
அகலாங்கு
Latitude, Total
முழு அட்சயம்
Lava
எரிமலைக் குழம்பு, உருகிய பாறைக் குழம்பு.
Lava
எரிமலைக் குழம்பு
Lava
எரிமலைக்குழம்பு, பாறைக்குழம்பு, லாவா
Lava
எரிமலைக்குழம்பு, பாறைக்குழம்பு
Lava Field
லாவா நிலம்
Lava Flow
எரிமலைக் குழம்போட்டம்
Lava Sheet
எரிமலைக் குழம்புத்தகடு
Law Of Superposition
மற்படுகை விதி
Lawn
புல்வெளி, புல்நிலப் பரப்பு, ஒட்ட வெட்டப்பட்ட புல்கரண் பரப்பு, பூம்பொழில், இன்பப் புல்வெளித் தோட்டம்.
Lawn
புல்தரை,புல்வெளி,புல்தரை
Lawn
புல்வெளி
Layer
வைப்பவர், கிடத்துபவர், இடுபவர், முட்டை முதலியன இடுவது.
Layer
அடுக்கு
Layer
படுகை, படுவம், ஏடு
Layer
அடுக்கு/படை அடுக்கு
Layer Shading
நிழலடுக்கு
Layer System
படைத்தொகுதி
Layer Tint
படை நிறம்
Leaching
பொசிவு, பொசிதல்,அரிப்பு ஓட்டம், கழுவுதல், நீர்க்கசிவு
Leaching
ஊடுருவல்
Leaching
சுவருதல்
Leased Territory
குத்தகை நிலம்
Ledge
தொங்குப் பாறை
Ledge
சுவர்ப்பக்க வரை விளிம்பு, சுவரின் பக்கத்தை ஒட்டிய ஒடுங்கிய நீள் விளிம்பு, பாறைப்பக்கப் படிவிளிம்பு, அடிநீர் முரம்பு, நீர்க்கீழ் பாறை முகடு, சுரங்க வகையில் உலோகக் கலப்புள்ள பாறைப் படலம்.
Ledge
தொங்குபாறை
Leeward
நிழற்பக்கம்
Leeward
காற்றுப்படாத திசை, (பெ.) காற்றுக்கு ஒதுக்குப் புறமான பக்கத்திலுள்ள, (வினையடை) காற்றுக்கு ஒதுக்கமான பக்கத்தின் திசையில்.
Leeward Side
காற்றுச் செல்திசைப்பக்கம், காற்று எதிர்முகச்சரிவு
Lenticular Bed
வில்லைப் படுகை
Lesium
லீசியம்
Lettering
பெயர்வரை முறை
Levee
இயற்கையான ஆற்றங்கரை
Levee
வெள்ளக் கரை, உயர் அணைத்தொடர்
Levee
நாளோலக்கம், காலைக் கூட்டணி வரவேற்பு, திருவோலக்கம், அரசுரிமைக் கூட்டணிக் காட்சி, ஆடவர் பேட்டிகுழு.
Level Of Saturation
நிறை தெவிட்டு மட்டம்
Levelling Staff
உயரமளக்கும் கோல்
Ley
பருவப் புல்நிறம், சிறிதுகாலம் புல்விளையும் நிலம்.
Ley
புற்பயிர்முறை
Lichennitidus
மணற்படை
Light Belt
ஒளிபெறு பிரதேசம்
Light Gravely Soil
மணற்சாரி
Lignite
பழுப்பு நிலக்கரி, மர உட்கட்டை அமைப்பினை உடைய பழுப்பு நிறமான நிலக்கரி வகை.
Lignite
லிக்னைட் (பழுப்பு நிலக்கரி)
Lignite
பழுப்பு நிலக்கரி
Limans
மணல் திடல் தடுப்புக்கழிமுகம்
Limb Of Fold
மடுப்புத்துண்டு, வளைவுத்துண்டு
Limestone
சுண்ணாம்புக்கல்
Limnetic
நன்னீருக்குரிய
Limnology
நீர்நிலைகளியல்
Limnology
ஏரிகளின் புறநிலை இயல்பாராய்ச்சி, குள வாழ்வு உயிரினங்கள் பற்றிய ஆய்வு.
Limnology
ஏரியியல்
Limnology
ஏரியியல்
Limonite
லிமோனைட்டு
Line Graph
அளவுக் கோட்டுப்படம்
Line Of Actual Control
ஆதிக்க எல்லைக்கோடு
Line Of Discontinuity
தொடர்ச்சியின்மைக் கோடு
Line Shading
காடுட்டு நிழலாக்கல்
Line. Squall
பய்ப் புயல் மையக்காடு
Linguistic Area
மொழிவாரி நிலப்பகுதி
Link
இணைப்பு இணைப்பு
Link
இணைப்பு
Link
தொடரலைப் பின்னிலம்
Link
கண்ணி, சங்கிலியின் தனி வளையம், கண்ணியிழை துன்னலிழையின் தனிப்பின்னல் இணைப்பு, தொடர் கோவையின் தனி உறுப்பு, கொக்கி, கொளுவி, இடையிணைப்புக்கருவி, இடையிணைப்புப் பொருள், இடை இணைப்பாளர், இடைநிரப்பீடு, நில அளவையில் ஏறத்தாழ க்ஷ் அங்குலமுள்ள நீட்டலளவைக் கூறு, (வினை) கொக்கியால் பொருத்து, இடையில் சோத்திணை, ஒன்று சேர், ஒட்டவை, கைகளைக்கோத்துக் கொள், பற்றிப்பிடி, பிணை.
Link
பிணைப்பு
Link
தொடுப்பு
Link Slope
இணைச்சாய்வு
Linseed
ஆளிவிதை
Linseed
ஆளிவிதை.
Linseed
ஆளி விதை,ஆளி விதை
Lithic Region
கற்பிரதேசம்
Lithosphere
கற்கோளம்
Lithosphere
கற்கோளம்
Lithosphere
கற்கோளம்
Litoral Deposit
கரையோரப்படுவு
Loam
களிச்சேற்று வண்டல், செங்கல் செய்வதற்கான களிமணல் செத்தைக் கலவை, மக்கிய பொருள் கலந்த வளமிக்க வண்டல் உரம்.
Loam
இருபொறை மண், குருமண், களிச்சேற்று வண்டல்
Loam
குறுமண்
Loam
கலப்புமண்,நன்மண்,தோட்டமண்,ஈரக்களிமண்
Loamy Soil
இருமண்பாடான நிலம்
Loamy Soil
பொறைமண்
Local Time
தலநேரம், பிரதேசநேரம்
Local Wind
பிரதேசக் காற்று
Loch
ஸ்காத்லாந்து நாட்டில் ஏரி, கடற்கழி, காயல்.
Loch
நுழைகழி
Lode
நீர்செல்லும் வழி, வாய்க்கால், நீர்வழி, சதுப்புநிலக்கழிநீர்க் கால்வாய், சதுப்பு நிலங்களிலுள்ள உலோகத்தாதுக் கொடிக்கல்.
Lode
உலோகத்தாதுக் கொடுக்கால்
Lodestone
காந்தக்கல்
Loess
காற்றடு மண், காற்றடு வண்டல்
Loess
ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளில் படியும் களிமண்கலந்த சாம்பல் மஞசள் நிறமான வண்டல் படிவு.
Loess
காற்றடிவண்டல்
Longitude
நெடுங்கோடு,நெடுக்கை
Longitude
நிரைகோடு, தீர்க்காம்ச ரேகை, நீளப்பாங்கு.
Longitude
நெட்டாங்கு
Longitude
நிலைகோடு, தீர்க்கரேகை
Longitude
நெடுக்கை
Longitudinal Profile
நெடுங்கோட்டுப் பக்கப்பார்வை
Longitudinal Section
நெடுங்கோட்டு வெட்டுமுகம்
Longitudinal Valley
நீள் பள்ளத்தாக்கு
Longitudinal Wave
நெடுக்கலை, நீளவாட்டு அலை
Longshore Current
நீள் கரையோர நீரோட்டம்
Low Depression
காற்றழுத்தக் குறைவு மையம்
Low Land
தாழ்நிலம்
Low Tide
கடல்வற்றம்
Low Tide
கடலின் வற்றம், தாழ் அலை
Lower Atmosphere
கீழ் வாமேண்டலம்
Lower Course
கடைப்பகுதி
Lunar Eclipse
சந்திர கிரகணம்
Lunar Excursion Module
நிலாக் கலம்
Lunar Module
நிலாக்கப்பல், நிலாக்கலம், நிலவுக்கப்பல், நிலாக்கூடு
Lunar Month
சந்திரமாதம்
Lunar Orbiter
சந்திரனைச் சுற்றி வருபவை
Machs Waves
மாக்கின் அலைகள்
Mad Stone
மண்பாறை
Maelstrom
நார்வே மேற்குக் கரையில் தோன்றும்நீர்ச்சுழி, பெரிய கடல் நீர்ச் சுழல்.
Maelstrom
கடல் நீர்ச்சுழல்
Maelstrom
பெருங்கடல் நீர்ச்சுழல்
Magdeberg Hemispheres
மாக்டுபெர்க் அரைக்கோளங்கள், மாக்டுபெர்க்அரைக் கிண்ணங்கள்.
Magma
தீக்குழம்பு, மலைக்குழம்பு
Magma
(மண்) கற்குழம்பு.
Magma
கற்குழம்பு
Magma
கற்குழம்பு, பாறைக்குழம்பு
Magnetic Bearing
காந்த திசைக்கோள்
Magnetic Declination
காந்த விலக்கம்
Magnetic Declination
காந்த இறக்கம்
Magnetic Meridian
காந்த நெடுங்கோடு
Magnetic Storm
காந்தப்புயல்
Magnetic Variation
காந்த மாறுபாடு
Magnetite
அயக்காந்தம், காந்த விசைப்பட்ட இருப்பு உயிரகை.
Magnetite
மாக்னெட்டைட், அயக்காந்தக்கல்
Magnetograph
காந்தவரைவி
Magnetograph
காந்தப் பதி கருவி, காந்த வரைவி
Magnetometer
காந்தமானி
Mandated Territory
மற்பார்வையிடலங்கிய நிலம்
Mangrove Forest
சதுப்பு நிலக்காடு
Mantre Rock Or Regolith
தளர்ப்பாறைப்படை
Map
நட்டுப்படம், நிலப்படம், உலகப்படம், (வினை) நிலப்படம் வரை, உலகப்படம் வகு, தாளில் நாட்டுப்படம் எழுது, திட்டமிடு.
Map
படம்
Map
படவீட்டு நினைவகம் (memory) படவீட்டு நினைவகம் (memory)
Map Making
படவாக்கம்
Map Projection
வரைபடக்கோட்டுச் சட்டம்
Map Reading
பட ஆய்வு
Map Scale
பட அளவு
Marble
சலவைக்கல், பளிங்குக்கல், மாக்கல், (வினை) பல்வண்ணச் சலவைக்கல் தோற்றம் அளி.
Marble
சலவைக்கல்
Marble
பளிங்குக்கல்
Marginal Sea
கரை ஓரக்கடல்
Marine Deposit
கடற்படுவு
Marine Deposit
கடற்படிவுகள்
Marine Plain
கடற்சமவெளி
Marine Platform
கடல்மேடு
Marine Regression
கடல்பின்னடைவு
Marine Sediment
கடல் அடையல்
Marine Transgression
கடல் முன்னடைவு
Mariners Compass
மாலுமி திசைகாட்டு
Mariners Compass
மீகாமன் வட்டை,see: campass
Maritime Airmass
கடலோர வளித் தொகுதி
Marl
களிமண்ணும் கண்ணக் கரிகையும் கரிகையும் கலந்த கரிகையும் கலந்த உரமிடு.
Marl
சுண்ணக் களிமண்
Marsh
சதுப்பு நிலம்,சதுப்புநிலம்,சதுப்புநிலம், சேற்றுப்பூமி
Marsh
சதுப்புத் தாழ்நிலம்.
Marsh
சதுப்பு நிலம்
Marsh Gas
சதுப்பு நிலவாே
Masearet
விரை அலை
Mature Soil
முதிர் மண்
Mature Valley
முதிர்நிலை பள்ளத்தாக்கு
Meadow
பசும்புல்நிலம், நீர்வளமுள்ள தாழ்நிலம், ஆற்று நீர்வளத் தாழ்நிலப்பகுதி.
Meadow
புல்தரை
Mean Sea Level
சராசரிக்கடன்மட்டம்
Mean Sea Level
சராசரி கடல் மட்டம்
Mean Solar Day
சராசரி ஞாயிறுநாள்
Mean Sphere Level
சராசரி கோள மட்டம்
Meander
வளைவு ஆறு
Meander
வளைவு நெளிவான அணிவேலைப்பாடு வளைவு நெளிவு சுற்றுவழி திகைப்பு (வினை) வளைந்து நெளிந்து செல் சுற்றி அலைந்து திரி
Meander
நெளிவு ஆறு
Measuring Tape
அளவை நாடா
Medial Moraine
மையப் பனிப்பாறைக் கழிவடை
Median Mass
இடைத் திணிவு
Meridian
நெடுக்கு வரை
Meridian
நெட்டாங்கு
Meridian
வான்கோள மைவரை வட்டம், உச்சநீசங்களையும் வான்கோள துருவங்களம் ஊடுருவிச் சென்றிணைக்கும் வான்கோள வட்டம், நிலவுலக மைவரை வட்டம், ஓரிடத்தினுடாகச் சென்று இருதுருவங்களையும் இணைக்கும் வட்டம், வான்கோளங்களின் உச்சநிலை, உச்சநிலை, புகழுச்சி, சிறப்பு முகடு, நண்பகல், நண்பகற் சி,றுதுயில், (பெயர நண்பகல் சார்ந்த, உச்சநிலைக்கோள் சார்ந்த., மையவரை வட்டமீதான,. வான்முகடு சார்ந்த, மைவரை வட்டமீதான, வான்முகடு, சார்ந்த, உச்சநிகோள் சார்ந்த, உச்சநிலை சார்ந்த, உச்ச நிறைவுக்குரிய, புகழுச்சிக்குரிய, உச்சவுயர்நிலைக்குரிய.
Meridian
தீர்க்க ரேகை
Mesa
செங்குத்து மேடு
Mesa
செங்குத்தான பக்கங்களையுடைய மேட்டுப் பாங்கான நிலம்.
Mesa
மேசை நிலம்
Mesosphere
மத்திய மண்டலம்
Mesozoic Era
இடைஉயிர் கேம், இடையூழி
Metamorphic Aureole
உள்ளூடுருவிய பாறை, சூழ் உருமாறிய பாறை
Metamorphic Rock
உருமாற்றப் பாறை
Metamorphic Rock
உருமாறிப்பாறை,மாற்றுருவப்பாறை,உருமாறுபாறை
Metamorphic Rock
உருமாற்றுப் பாறை
Meteor
விண்கல்
Meteor
எரிமீன், விண்வீழ் கொள்ளி
Meteor
உற்கை, விண்வீழ் கொள்ளி, எரிமீன், அண்டப் புற வெளியிலிருந்து விண்வெளியில்மோதியதனால் ஒளிகாலும் பிழம்பு,. விண்வெளி நிகழ்ச்சி.
Meteoric Spring
படுமுறை ஊற்று
Meteorite
விண்வீழ்கல், விண்கற்கள்
Meteorite
விண்வீழ் கல்.
Meteorograph
வானிலை பதிவி, வானிலை வரைவி
Meteorograph
வானிலைப் பதிவுமானி, வானிலைக் கூறுகள் பலவற்றின் அளவைப்பதிவித்துக்காட்டும் அமைவு.
Meteorological
விண்வெளிசார்
Meteorological
வானிலை ஆய்வுக்குரிய, வானிலை நிகழ்வியக்கங்களுக்குரிய
Mica
அபிரகம்
Mica
அபிரகம்
Mica
மைக்கா, அப்ரகம்
Microscope
நுண்ணோக்காடி, பூதக்கண்ணாடி.
Microscope
நுண்ணோக்கி, உருப்பெருக்கி
Microscope
உருப்பெருக்கி, நுண்பெருக்கி
Mid World Depression
பூமத்தியப் பள்ளம்
Migration
பெயர்வு இடப் பெயர்வு
Migration
புலம்பெயர்வு, இருப்பிடமாற்றம், நாடு பெயர்ச்சி, திணைப்பெயர்வு, மண்டலப்பெயர்வு, குழுப்பெயர்ச்சி, குடிபெயர்வகை.
Migration
குடிபெயர்வு
Migration
புலம் பெயர்வு. நாடு பெயர்ச்சி
Military Geography
பார்க்குரிய புவியியல்
Millibar
மில்லிபார,் மில்லி வளி அழுத்த அளவு
Mineral
கனிமம்
Mineral
கனிமம்
Mineral
கனிப்பொருள்
Mineral
கனிப்பொருள், சுரங்கத்திலிருந்து கிடைக்கும் தாதுப்பொருள், உயிர்மச் சார்பற்ற பொருள்களின் வகை, இயற்பொருள், கருப்பொருள், உலாகத் தாது, (பெயரடை) கனிப்பொருள் சார்ந்த, சுரங்கத்திலிருந்து கிடைக்கிற, இயற்பொருளான, உயிர்மச் சார்பற்று இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கிற.
Mineral
கனிமம்
Mineral Geography
கனிமப்பரப்பியல்
Mineral Spring
கனிம நீர் ஊற்று
Mineral Vein
கனிமத் தாரை
Minerology
கனிம இயல்
Mirage
காட்சி மாயம், கானல் நீர், பேய்த்தேர், பொய்த்தோற்றம்.
Mirage
கானல் நீர்
Misfit River
(பள்ளத்தாக்கின் அளவோடு) பொருந்தா ஆறு
Mist
மென்பனி, மூடுபனி
Mist
புகைப்பனி
Moat
அகழ், அரண்சூழ் கிடங்கு, (வினை) அகழெனச் சூழ்.
Moat
அகழி
Mole
நீர்த்தடை ( வகை)
Mole
அகழெலி
Mole
மறு,. தோலில் காணப்படும் மச்சம்.
Mole
மூலக்கூறு
Molecule
மூலக்கூறு
Molecule
மூலக்கூறு,மூலக்கூறு
Molecule
மூலக்கூறு
Molecule
(இய.,வேதி) அணுத்திரண்மம், பொருளின் பண்பு மாறுபடா மிகச்சிறிய நுண்கூறு, இம்மி, சிறுதுணுக்கு.
Molecule
மூலக்கூறு
Monazite
மானசைட்டு
Monazite
மொனசைற்று
Monocline
ஒருசாய்மடுப்பு, ஒரு சரிவு வளைவு
Monocline
ஒற்றைச்சரிவு
Monsoon
பருவக்காற்று
Monsoon
பருவக் காற்று, பருவ மழை
Monsoon
பருவக்காற்று
Monsoon
இந்துமாகடற் பருவமுறைக் காற்று பருவக்காற்று, மழைக்காலம்.
Moor
முட்புதர்க்காடு
Moor
கரம்பைநிலம்
Moor
முட்புதர்க்காடு, பொட்டல், பெருவெளி, இங்கிலாந்தில் கார்ன்வால் மாவட்ட வெள்ளீயச் சுரங்கவெளி.
Moorland
கரம்பைநிலம்
Moorland
புல்லும் முட்செடிகளும் நிறைந்த திரிசுநிலம்.
Moraine
பனிக்கட்டு ஆற்றுப்படுவு, பனிப்பாறைக்கழிவடை
Moraine
பனிப்படல வண்டல்.
Morass
சதுப்பு நிலம்
Morass
(செய்) படுவம், சதுப்புநிலம்.
Morphographic Method
நிலத்தோற்ற பாகுபாட்டுன் வரைமுறை
Morphological Classification
நிலமுறை அங்ககப் படுவியல்
Morphology
(உயி) விலங்கு-தாவர வடிவ அமைப்பியல், (மொழி) சொல்வடிவ அமைப்பியல்.
Morphology
உருவமைப்பியல்
Morphology
இயற்கை உருவ இயல், உருவ இயல்,புறத்தோற்றவியல்
Morphology
மாவியல்
Mother Of Pearl Cloud
கிளிஞ்சல் முகில்
Mottling
பல்வண்ணப் புள்ளியமைவு
Mouldboard Plough
இறக்கைக் கலப்பை
Moulin (Or) Glacier Mill
பனிக்குடைவு
Moult
உருமாற்றம்
Moult
(கவசங்) கழற்றல்
Mountain Breeze
மலைத் தென்றல்
Mountain Building
மலை ஆக்கம்
Mountain Range
மலைத்தொடர்
Mountain Range
மலைத்தொடர்
Mountain Series
மலைவரிசை
Mountain Sickness
மலைநோய்
Mountain Slide
மலைச்சரிவு
Mountain System
மலைத்தொகுதி
Mountain Wind
மலைக்காற்று
Mouth Of River
ஆற்றுவாய், முகத்துவாரம்
Mud Flow
மண் வழிதல்
Mud Flow
சகதியோட்டம்
Mud Volcano
சற்றெரி மலை
Mushroom Rock
காளான்பாறை
Mushroom Rock
காளான் உருப்பாறை
Nadir
(வான்.) உச்சிக்கு நேரெதிர், தாழ்விற்கு எல்லை.
Nadir
நீசம்
Nadir
தாழ்புள்ளி
Narrow
ஒடுக்கம்
Narrow
ஒடுக்கமான, அகலக்கட்டையான, நெருக்கமான, இடையலங் குறைந்த, கூம்பிய, குறுகிய, விரிவகற்சிக்கிடமில்லாத, இடவளமற்ற, முட்டுப்பாடான, சுருங்கிய குடுவை போன்ற, எல்லைக்குறுக்கமான, அளவு வரையறைப் பட்ட, குறுகிய அளவான, சிறிதே விலகிய, குறுகிய நோக்கமுடைய, குறுகிய தன்னலமுடைய, தாராள மனப்பான்மையற்ற, குறுகிய வெறிபிடித்த, கஞ்சத்தனமான, கையிருக்கமான, கரஞ்சிக்கனமான, செல்வவளமற்ற, குறுட்டுத்த தப்பெண்ணமுடைய, முகு கண்டிப்பான, நுணுக்கிக் காண்கிற, (ஒலி.) செறிவான, (வினை.) ஒடுக்கு, சுருக்கு, குறுக்கு, குறைபடு, கட்டுப்படுத்து, அடைத்திரு, ஒடுங்கு, சுருங்கு, துன்னலில் அதைப்புக்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறைவாக்கு.
Nasal Index
மூக்கின் விகிதமளவு
Natural Bridge
இயற்கைப் பாலம்
Natural Bridge
இயற்கைப் பாலம்
Natural Gas
நில வாே
Natural Region
இயற்கைப் பிரதேசம்
Natural Selection
இயற்கையான தேர்வு
Natural Selection
இயற்கைத் தேர்வு
Naturalisation
குடுரேிமைப் பேறு
Nautical Map
மாலுமிப்படம்
Nautical Map
வழிகாண்படம்
Nautical Mile
கடல்மைல்
Nautical Mile
கடல்வழி மைல்
Nautical Mile
கடல்கல்
Naval Base
கப்பற்படைத்தளம்
Navigation
வானோடல்
Navigation
கடற்பயணம், நீர்வழித் செலவு
Navigation
கடற் பயணம், நீர்வழிச் செலவு, விமான வகையில் அகல்வெளிச் செலவு, கப்பல் வழிநிலை தெரிமுறை, வானூர்தி நெறிநிலை தெரிமுறை, நீர்வழிச் செலவுத் திறம்.
Navigation
வழிகண்டறிதல் வழிசெலுத்தல்
Navigator
கப்பல் துறை அறிஞர், கப்பல் துறை அதிகாரி
Navigator
கடல்வழி வல்லுநர், திறமை வாய்ந்த கப்பலோட்டி, கல்ல்சூழ் வரவாளர், கடற் பயணப் பொறுப்பு ஏற்பவர், புதுக் கடல்வழி காண்பவர், புதுக் கடலிடம் புகுபவர்.
Naze
நிலக் கூம்பு
Naze
நிலக்கூம்பு முனை, கல்லூள் உந்தி நிற்கும் நிலக் கோடு.
Naze
நிலக்கூம்பு
Nebulacity
மந்தாரம்
Nebular Hypothesis
புகைறுே கொள்கை
Negative Anomaly Of Gravity
இயற்கைக்கு மாறான புவிஈர்ப்பின் குறைபாடு
Negative Area
வாழா பிரதேசம்
Nekton
நீரில் அசைமே் உயிர்
Nekton
பெருங்கடலிலும் ஏரியிலும் நீந்தி வாழம் உயிரினத் தொகுதி.
Neolithic
புதிய கற்காலம்
Neolithic
புதியக் கற்காலம்
Neolithic
புதிய கற்காலத்தைச் சார்ந்த, பண்பட்ட கருவிகள் பயன்படுத்தப்பெற்ற கற்காலப் பிற்பகுதி சார்ந்த.
Nephoscope
முகில் வேகங்காட்டு
Ness (Head Land)
கடலில் புகுந்துள்ள மேட்டுப்பகுதி
Neutral Coast
நடுநிலைக்கரை
Neve
உதிரிப்பனி
Neve
பனியாற்றுப் பனிப்படலம்
Neve
குழை பனிப்பரப்பு, பனியோடையின் தலைப்பில் பனிக்கட்டியாகச் செறிவுறாத தளர் பனித்திரள் பரப்பு.
Neve Basin
பூம்பனித்திரள் பள்ளத்தாக்கு
New Frontier
புதிய எல்லை
Nick Point
முறிவுத் தானம்
Nilometer
ஆற்று மட்டமானி
Nilometer
நைல் ஆற்றின் நீர்மட்ட உயர்வினைக் காட்டும் அளவு குறிக்கப்பட்ட தூண்.
Nilometer
ஆற்றுமட்டமானி
Nimbus (Nimbo Stratus)
கார்முகில்
Nivation
பனி அரிப்பு
Nivation
பனியரிப்பு
Noctilucent Cloud
இரவில் மின்னும் மேகம்
Nodel Region
கூடலிடம்
Nomadic Tribe
நாடோடு மரபினர்
Normal Cycle Of Erosion
வழக்கமான அரிப்புக்கால வரிசை
Normal Fault
நர்பிளவுப் பெயர்ச்சி
Nullah
கால்வாய், நீரோடை, ஆழ்பள்ள நீரோடை.
Nullah
நீரோடை, வெள்ளக்கால நீரோடை
Oasis
பாலைவனச் சோலை, பாலைவனப் பசுந்திடல்
Oasis
பாலைப் பசுந்திடல்.
Oasis
பாலைவனச் சோலை
Oasis
பாலைநிலச் சோலை
Oblate Sphere
தட்டைக் கோளம்
Oblate Sphere
தட்டைக் கோளம்
Oblique Projection
சாய்வுச் சட்டம்
Obsequent River
எதிர் ஆறு
Observatory
வானாய்வு நிலையம்
Observatory
வானிலை ஆய்வுக்கூடம்.
Obsidian
எரிமலைக் கரும்பளிங்குப் பாறை.
Obsidian
ஆப்சிடுயன், எரிமலைக் கண்ணாடு
Occlusion
உள்ளடங்கல்
Occlusion
ஒட்டல்
Ocean Current
கடல் நீரோட்டம்
Ocean Trough
மாகடல் பள்ளம்
Oceanic
பெருங்கடல் சார்ந்த, பெருங்கடல் போன்ற.,
Oceanic
சமுத்திரத்திற்குரிய, மாகடலுக்குரிய
Oceanographer
பெருங்கடல் குறிப்பு வல்லுநர்
Oceanography
கடலியல்
Oceanography
கடற்பரப்பியல்
Ochre
காவிக்கல்
Ochre
மஞ்சட்காவி மண், வெளிறிய பழுப்பு மஞ்சள் நிறம்,. காவி, சுவர் தீற்றுவதற்குரிய மஞ்சட்பழுப்பு வண்ணச்சாயம், உலோகத் துருவகை.
Ochre
காவிக்கல்
Odorous Molecules
மணத்துகள்கள்
Odour Fatigue
மணக்களைப்பு, வாசனைக் களைப்பு
Oekumene
வாழ்பூமிப்பகுதி
Offset
செடியினத்தின் அடிக்கன்று, முளைப்பாற்றலுடைய அடிக்கிளை, வேரடி, கிளைக்ககுருத்து, உயிர்மரபுக் கொழுந்து, பக்கக்கிளை, பக்கச்சிறுமலை, கிளைக்குன்று, குறை நிரப்பீடு, எதிரீடு, ஒப்புறழ்வால் பண்பெடுத்துக்காட்டும் நிலை, குழாயின் திடீர்த்திருப்பம், (க-க) திண்ணக்குறைவு, (க-க) சுவரில் திட்பக்குறைவு உண்டுபண்ணும் பக்க உட்சாய்வு, அச்சுததுறையில் எதிர்ப்பக்கக் கறைப்படிவு, அழுத்தப்பட்ட தொய்வக உருளைமீது மை தடவி எதிர்ப் படியாக எடுக்கப்படும் கல்லச்சுமுறை நில ஆய்வளவையில் ஊடு நேர்வரைக்குச் செவ்வான நேர் குறுக்குக்தொலைவு, (வினை) சரியீடுசெய், குறைநிரப்பு.
Offset
குத்தளவு
Offset
ஒதுக்கிவை/விலக்கிவை எதிரீடு
Offset
நிகரின்்மை, குத்தளவு, எதிரிடை
Offset
குத்து நீட்டம்
Offshore Bar
கரை விலகிய மணல்திட்டு
Offshore Bar
கரைவிலகிய மணற்திட்டு
Oil Resource
எண்ணெய் வளம்
Old Red Sandstone
பழஞ் செம்மணற்கல்
On Shore
கரை நோக்கிய
Onset And Lee Effect
தொடக்க விளைவும் ஒதுக்கும் விளைவும்
Opisometer
வளைகோட்டுமானி
Opisometer
வளைக்கோட்டுமானி
Opisometer
வணர்கோல், வளைகோடுகளை அளக்குங் கருவி.
Orbit
காள்வழி, காள்தடம், தடம்
Orbit
ஒழுக்கு, கோள்வீதி
Orbit
சுற்றுப்பாதை
Orbit
கட்குழி, பறவையின் கண்சூழ் வரை, பூச்சியின் கண் சூழ்ந்த வளையம், கோள்வீதி,. கோளப்பாதை,. வால் வெள்ளியின் நெறி, வரம்பு, செயல் எல்லை.
Orbit
வட்டணை, கோளப்பாதை
Orbit Temperature
சிறப்பு வெப்பநிலை
Orbiting Astronomical Observatory
வலம் வரும் விண்ணாய்வு நிலையம்
Orbiting Geophysical Observatory
வலம்வரும் பூபெளதிக ஆய்வு நிலையம்
Orbiting Observatory
வலம்வரும் வானாய்வு நிலையம்
Ordinance Survey
நிலப்பரப்பளவுகளின் ஆய்வளவு
Ore
தாதுப்பொருள்
Ore
தாது
Ore
கனிப்பொருள்
Ore
கனிமம்
Ore
உலோகக்கரு, கனியிலிருந்து எடுக்கப்படும் இயற்கை உலோகக் கலவை, (செய்) உலோகம், தங்கம்.
Ore Pocket
கனிமத்துண்டு
Organic Evolution
உயிர்ப் பரிணாமம்
Organic Mulches
இயற்கை நெளிவுகள்
Organizational Climate
நிறுவனத் தட்பவெப்பம்
Orienting
திசை பொருந்தவைத்தல், வசம் பொருந்துதல்
Orienting (Plane Table)
திசை பொருந்த வைத்தல்
Orogenesis
மலையாக்கம், மலையாக்க எழுச்சி
Orographic Rain
மலைச்சரிவு மழை
Orographical Map
நில உயர்வுப் படம்
Orthomorphism
உருவ ஒற்றுமை
Outcrop
பாறைப்பொலிவு
Outcrop
பாறை வெளித்தோன்றுதல், தெரிபாறை, கிளர்ச்சி, எதிர்ப்பு.
Outcrop
வெளிப்படுபாறை
Outcrop
வெளியரும்புபாறை
Outer Atmosphere
புற ஆகாய மண்டலம்
Outer Planet
வெளிப்புறக் கோள்
Outer Space
புறவெளி
Outermost Orbit
வெளிப்புறக் கடைசிப்பாதை
Outfacing Escarpment
வெளி நோக்கும் கருவி
Outlier
வெளிமுகக் கதிர் வீசல்
Outlier
திறந்தவெளியில் படுத்திருப்பவர், விலகித் தனியாகத் தங்கியிருப்பவர், வெளியார், பிரிந்து புறத்தே கிடக்கும் பொருள், (மண்) பழைய பாறைகளால் சூழப்பட்ட தனியான பாறைத்துணுக்கு.
Outport
துளைத்துறைமுகம்
Outpost
வெளித்தலம்
Outpost
புறக்காவற்படையிருக்கை, புறக்காவல் அரண், காவற்படை, தொலைவுக் குடியிருப்பு.
Overhanging Rock
தொங்கு பாறை
Overlap
மீப்படுவு
Overlap
மேற்சென்று கவிந்திருக்கை, மேற்சென்று கவிந்திருக்கும் பகுதி.
Overlap
மேற்படிவு
Overlap
மேற்காவு மேல்கவி
Overpopulation
மிகுதியான மக்கட்தொகை
Overthrust Fold
மல்செல் மடுப்பு, உதைப்பு மடுப்பு
Overturned Fold
மிகு வளை மடுப்பு
Oxbow Lake
இலாட அமைப்பு ஏரி
Oxbow Lake
குளம்புக் குட்டை
Pacific Ring Of Fire
பசிபிக் தீ வளையம்
Pack Ice
பனிப்பாதைத் தொகுதி
Pack Ice
பனிப்பாதைத் தொகுதி
Pack Ice
நெருங்கியபனிக்கட்டி
Pack Train
பொதி ஒழுகை
Palaegraphy
தொல்லெழுத்துக்கலை
Palaeobotanical
தொல் தாவரத்திற்குரிய, தொல் தாவரவியல்
Palaeographic Map
தொல்லெழுத்துத் கலைப்படம்
Palaeolithic
பழங்கற்கால
Palaeolithic
பழைய கற்கருவிகளாற் குறிக்கப்பட்ட, பழங்கற்காலஞ் சார்ந்த.
Palaeonthrophic
ஆதிமனிதருக்குரிய
Palaeontology
புதைபடிவ ஆய்வு நுல்.
Palaeontology
தொல்லுயிராய்வியல்
Palaeontology
தொல் உயிரியல்
Palaeozoic Era
பலேயோசொயீயுகம்
Palaeozoic Era
தொல்லுயிர்கேம், முதல் ஊழி
Paleocrystic Ice
தொல் பனிக்கட்டு
Pampas
பம்பசு
Pampas
பாம்பாஸ் புல்வெளி
Pampas
தென் அமெரிக்காவில் அமேசான் ஆற்றின் தென் பகுதியிலுள்ள மரங்களற்ற பரந்த சமவெளிப்பகுதி.
Pantograph
படம்பதிகருவி
Pantograph
வரைவுப்பெருக்கி
Pantograph
படுசெய்வதற்கான கம்பி வரைபடம்
Pantograph
தரைப்படம் முதலியவற்றை எந்த அளவிலும் படிசெய்வதற்கான கம்பிச் சட்டம்.
Parabola
பரவளையம் பரவளையம்
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளையம்
Parabola
சாய்மலை வட்டம், குவிகை வடிவின் சாய்பக்கங்கள் ஒன்றற்கிணைவான குறுக்குவெட்டிற்படும் நீள்வட்டவடிவம்.
Parallax Error
இடமாற்றுப் பிழை, புடைபெயர்ச்சி
Parasitical Cone
எரிமலைக்கிளைவாய்
Parent Rock
மூலப்பாறை
Parent Rock
அடுத்தளப் பாறை, மூலப்பாறை
Parkland
புல்தரைக்காடு
Pass
கடத்தல், செலவு
Pass
கடவு நுழை
Pass
தேர்ச்சி, தேறுதல், பொதுநிலைத் தேர்வு வெற்றி, நெருக்கடி நிலை, நுழைவு இசைவுச்சீட்டு, வெளியேறுவதற்கான இசைவுச்சீட்டு, விடுதியில் தங்காதிருப்பதற்கான இசைவுச்சீட்டு, வாட்போரில் குத்துதல், கண்கட்டு மாயம், கை மாயம், கை தடவுஞ் சமிக்கை, பந்து கைமாற்றம், பந்தாட்ட வகையில் தன்பக்க ஆட்டக்காரருக்குப் பந்தினைச் செலுத்துதல், கணவாய், மலைகளினுடு செல்லும் இடுங்கிய பாதை, (படை.) ஒரு நாட்டுக்குள் செல்லும் வழியாக அமைந்துள்ள கணவாய், ஆற்றுவாயிடை மரக்கலம் செல்லத்தக்க வாய்க்கால், மீன் அணையைத் தாண்டித் துள்ளிவரும் வழி, (வினை.) முந்து, மேலே செல், முன்னேறு, புழங்கு, வழக்காற்றிலிரு, இடம்விட்டு இடம் மாற்றப்பெறு, மாறுதலுறு, சா, இற, கடந்து செல், கழிவுறு, முடிவுறு, சேரிடத்துக்குக் கொண்டுபோ, கொண்டு வரவேண்டிய இடத்துக்கு வந்து சேர், வழிவகுத்துக்கொண்டு செல், கண்டிக்கப்படாமல் தப்பித்துக்கொள், போதுமானதென்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பெறு, மன்றச் சட்டப்பகர்ப்பு முதலியவற்றின் வகையில் நிறைவேற்றப்பெறு, வேட்பாளர் வகையில் தேறு, தேர்ச்சியடை, தேர்வாளருக்கு மனநிறைவளி, நிகழ், நேரிடு, செய்யப்பெறு, சொல்லப்பெறு, நடுத்தீர்ப்புக்கூறு, தீர்ப்புவகையில் வழங்கப்பெறு, சீட்டாட்டங்கள் வகையில் வாய்ப்பினை இழந்துவிடு, ஆட்டத்திலிருந்து விலகிக்கொள், பின் தங்கும்படி விட்டுச்செல், தாண்டிச்செல், சட்டப்பகர்பு வகையில் சட்டமன்றத்தால் ஆய்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பெறு, தேர்வுக்கு வேண்டிய தரம் எய்து, விஞ்சு, மேம்படு, அறிவாற்றலைக் கடந்ததாயிரு, அனுப்பு, இயக்கு, நகர்த்து, செலுத்து, காற்பந்தாட்டம் முதலியவை வகையில் தன்பக்க ஆட்டக்காரருக்குப் பந்தினைச் செலத்து, கடந்து போகச் செய், தேர்வில் மாணவனைத் தேர்ச்சிபெறச்செய், சட்டமன்றத்தில் சட்டம் முதலியஹ்ற்றை ஆய்ந்து நிறைவேற்று, காலவகையில் கழி, கொடுத்துவிடு, வழங்கு, செலாவணியிலிருக்கச் செய், சூள்உரை, கண்டித்துப்பேசு.
Pass
கணவாய்
Pastoral Farming
ஆயர்வேளாண்மை
Pastoral Farming
மய்ச்சல் பண்ணை
Pastoral Industry
ஆயர்கைத்தொழில்
Pastoral Industry
மய்ச்சல் தொழில்
Pastoral Nomad
மய்ச்சல் நாடாடு
Pattern
காட்டுரு, கோலம்
Pattern
தோரணி
Pattern
தோரணி
Pattern
காலம், தாரணி
Pattern
அமைமுறை
Pavement Desert
கற்செறி பாலைவெளி
Pearl
முத்து
Pearl
முத்து, அரும்பொருள், இனத்தின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, முத்துப்போன்ற பொருள், பனித்துளி, கண்ணீர்த்துளி, பல், அச்சுருப்படிவ வகை, படிகவகைப்பொருள்களின் சிறு துணுக்கு, (வினை.) முத்துப்போன்ற துளிகள் சிதறவிடு முத்துக் துகள்களாகச் சிதறு, முத்து வெண்மையாக்கு, கூலவகைகளைச் சிறு துணுக்குகளாக்கு, முத்துத் துளிகளாக உருவாக்கு முத்துப்போன்ற துளிகளாகு, முத்துக்குளி.
Pearl Ash
முத்துச் சாம்பல்
Peat
புல்கரி, தூள் நிலக்கரி.
Peat
இலைமக்கு மண், புல்கரி
Peat
முற்றா நிலக்கரி
Pebble
கூழாங்கல், மூக்குக் கண்ணாடிச் சில்லுகளுக்குப் பயன்படும் படிகப் பாறைப்பாளம், மூக்குக் கண்ணாடிச் சில்லு, மணிக்கல்ளவகை.
Pebble
கூழாங்கல்
Pebble
பரல்
Pebble
கூழாங்கல்
Pegasus
கிரேக்க பழங்கதை மரபில் பறக்கும் திப்பிய குதிரை, கவிதையாற்றல்.
Pegasus
குதிரை மண்டலம்
Peneplain
(மண்.) குறிஞ்சி மருதத்திரிபு.
Peneplain
ஆறுதின்றசமவெளி
Peneplain
அரிப்புச் சமவெளி
Peninsula
தீபகற்பம்
Peninsula
தீவக்குறை,தீவகற்பம்,ஒட்டரங்கம்.
Peninsula
குடாநாடு,தீபகற்பம்
Peninsula
குடாநாடு
Peninsula
தீபகற்பம்
Permeable Rock
புகவிடும் பாறை
Permeable Rock
உட்புகவிடுபாறை
Petrifaction
கல்லாகுதல், கல்லாக மாறிய பொருள், கல்லாக மாறிய பொருளின் திரள், கல்வடிவாகக் கிடைத்த புதைபடிவம்.
Petrifaction
கடுனமாதல், கற்சமைவு
Petrology
கல்லாய்வு நுல், கற்பாறைகளின் தோற்றம், அமைப்பு முதலியவை பற்றிய நுல்.
Petrology
பாறை அமைவியல்
Petrology
பாறை இயல்
Petrology
பாறையியல்
Petrology
பாறை இயல்
Petrology
பாறையியல்
Phase
கட்டநிலை படி
Phase
திங்களின் கலை, மதி வட்டத்தின் ஒளிவிளக்கக்கூறு, கோள் ஒளிக்கலை மாறுபாட்டுப்படி, வளர்ச்சிப் படி, (இய.) மாறுபாட்டாலை இயக்கத்தின் அலையிடைப்படி, (இய.) மாற்று மின்னோட்ட இயக்கப் படிநிலை, பொருளின் நிலை மாறுதல், இடைப்பிடி, தோற்றவேறுபாடு, பண்பு வேறுபாடு.
Phase
அவத்தை, கலை, நிலைமை
Phase
கூறு
Phase
(ANGULAR) கட்டம்; (EG. 3-PHASE CIRCUIT) தறுவாய்
Phase
நிலைமை
Physiography
நிலக் கூற்றியல்
Physiography
இயற்கையமைப்பின் விளக்கம், இயற்கைத் தோற்றங்களின் வருணனை, பொருட்டொகுதிகளின் விவரக் குறிப்பு, இயற்கையமைப்புக்களைப் பற்றிக் கூறும் நிலவியல்.
Physiography
இயற்கைத்தோற்றப்பாட்டு விவரணம்
Piedmont Glacier
மலையடிப்பனிக்கட்டியாறு
Piedmont Glacier
அடுவாரப் பனியாறு
Pillow Joint
திண்டு இணைப்பு
Placer Deposits
ஒதுங்கு படுவுகள்
Planet
(வான்.) கோள், (சோதி.) கிரகம்.
Planet
கோள்
Planet
கோள்
Planet
காள், காளம்
Planet Mars
செவ்வாய்க் கோள்
Plant Remains
தாவரக் கழிவு, தாவர எச்சம்
Plate Tectonics
தட்டுப்புவிப் பொறைக் கட்டமைப்பு
Plateau
மேட்டுநிலம், நிலமேடு, பூவேலைப்பாடுடைய தட்டம், அணியொப்பனைப் பட்டயச் சின்னம், தட்டை முகட்டினையுடைய பெண்டிர் தொப்பி.
Plateau
மேட்டுநிலம்
Plateau
உயர்நிலம், பீடபூமி, மேட்டுநிலம்
Plater
ஈயம் பூசுபவர், வெள்ளித்தகடு பொதிபவர், கப்பல் கட்டும் தொழிலில் மேல் தகட்டுப்பாளம் பொருத்துபவர்,பட்டிப்புரவி, பட்டயச்சின்னங்களையே முன்னிட்டுப் பந்தியத்தில் கலந்து கொள்ளும் கீழ்த்தரப் பந்தயக்குதிரை.
Plater
தட்டு
Plutonic Rock
ஆழப்பாறை
Plutonic Rock
பாதாளப் பாறைகள்
Podzoe
வண்டல் களிமண்
Polar Year
துருவ ஆண்டு, துருவ மண்டலம்
Porphyry
பருவெட்டுத் துணுக்குப் பாறை
Porphyry
வெண்ணீலப் பாறைவகை.
Positively Geotropic
புவியிசைவுத் தன்மையான
Pot Hole
பானைப் புழை
Pot Hole
குண்டுக்குழி, சாலைக்குழி
Precipice
குத்துமலைச்சாய்வு,குத்துமலை
Precipice
செங்குத்துப்பாறை
Precipice
கொடும் பாறை, செங்குத்துப் பாறை.
Precipice
செங்குத்துப் பாறை
Primary Deposits
முதல் நிலைப் பாறைகள்
Proxima Centauri
பூமிக்கு சமீபத்திலுள்ள நட்சத்திரம்
Quagmire
புதை மணல், புதை சேறு
Quagmire
சேற்றுநிலம்
Quagmire
சதுப்புநிலம், படுசேறு; புதைகுழி.
Quaking Bog
நடுங்குஞ் சதுப்பு நிலம்
Quantitative Symbol
அளவு காட்டும் குறியீடு
Quarry
அகழ்களம், கற்சுரங்கம்
Quarry
கற்குழி
Quarry
பார்க்குழி
Quarry
வேட்டைப்பொருள்,பலி.
Quartz
படிகக்கல்
Quartz
படிக்கக்கல், கன்ம ஈருயிரைகையுடன் சில சமயம் பொன்னும் கலந்த கனிமப் பொருள்.
Quartz
குவார்ட்சு, படுகக்கல்
Quartz
படிகம், பளிங்கு,படிகம்,வெங்கச் சங்கல், படிகக்கல்
Quartz
பளிங்கு
Quartzite
படுகப்பாறை
Quartzite
படிகப்பார்
Quick Sand
புதை மணல்
Quick Sand
பொதி மணல்
Quick Sand
சொரிமணல்
Quill Lettering
மயிலிறகுக்கோல் எழுத்து
Race
ஓட்டப் பந்தயம், குதிரைப்பந்தயம், படகோட்டப் போட்டி, பந்தயவேகம், முந்துவேகம், ஓட்டம், விரைவேகப் போக்கு, விசை ஒழுக்கு, கடல்நீரோட்டம்., ஆற்று நீரொழுக்கு, ஓட்டப்பாட்டை, இயுங்குநெறி, நிலைத்த போக்கு, வானகோளங்களின் போக்கு, வாழ்க்கைப் பாதை, கைத்தறியின் ஓடம் இயங்கும் நீள் பள்ளம், (வினை) ஓட்டப்பந்தயப் போட்டியிடு, குதிரைப் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டுப் பங்குகொள், முழு வேகத்திற்செல், கருவிகள் வகையில் தடைவிசை நீங்கி முழுவிரை வேகத்தில் இயங்கு, போட்டியில் விஞ்சு, முந்தி முன்செல், போட்டியிடுவி, முழு நிறை வேகத்தில் இயங்குவி, குதிரைப்பந்தயத்தில் பணத்தை வாரி இறை.
Race
இனம், ( மனித ) வர்க்கம்
Race
இனம்
Racial Affinities
இன ஒற்றுமைக் கூறுகள்
Racial Characteristics
இனக் குணங்கள், இனச்சிறப்பியல்புகள்
Racial Composition
இன அமைப்பு
Racial Equality
இனச் சமத்துவம்
Racial Geography
இனப்பரப்பியல்
Racial Geography
இனப்பரப்பியல்
Racial Origin
இனத்தோற்றம்,. இனப்பிறப்பு
Radar
கதிரலைக் கும்பா
Radar
ரடார், சேணளவி, தொலைநிலை இயக்கமானி, ஆற்றரல் வாய்ந்த, மின்காந்த அலை அதிவியக்கமூலம் தன்னிலையையும்-விமானங்கள்-கப்பல்கள்-கடற்கரைகள் முதலியவற்றின் நிலைகளும் கண்டறிவதற்குரிய கருவி அமைவு, தொலைநிலை இயக்கமான முறை.
Radar
ராடார்
Radial Drainage
ஆரை வடுகால்
Radial Method
ஆரவளைவு முறை
Radiation, Incoming
உள்முகக் கதிர் வீசல்
Radiation, Longwave
நீளலைக் கதிர் வீசல்
Radiation, Outgoing
வெளிமுகக் கதிர் வீசல்
Radiation, Short Wave
சிற்றலைக் கதிர் வீசல்
Radio Sande
வகமளவை
Radiolarian Ooze
ரடுயாலாரியின் சேறு
Rain
மழை
Rain
மழை, மாரி
Rain
மழை, மழைபோன்ற பொழிவு, (வினை) பெய், மழை பொழிவுறு, சொரியப்பெறு, பொழிவுறு, சொரிவி, பொழிவி.
Rain Factor
மழைத் தரத்தின் அளவு
Rain Shadow
மழை ஒதுக்கு
Rainbow
வானவில்
Rainfall
மழைவீழ்ச்சி
Rainfall
மழை வீழ்ச்சி
Rainfall
மழைப்பொழிவு, பெய்யளவு, குறிப்பிட்ட இடத்திற்குறிப்பிட்ட காலத்திற் செய்யும் மழையின் அளவு.
Rainfall Gauge
மழையளப்பு மானி
Rainfall Reliability
மழைவீழ்ச்சி நம்புதகவு
Raininess
மழையின் தரம்
Rainscope
மழை அறிவிப்பு
Raised Beaches
உயர்த்திய கரைத் திட்டு
Rampart
காட்டைமதில்
Rampart
பதணம், மிதிலுள் அமைந்த உயர்மேடை, அகப்பா, ஞாயிலமைந்து கற்பிடிடி சுஹ்ர் வாய்நத மண்மேடு, காப்பரண், வலிமைப்படுத்தப்பட்டட கோட்டைப்பகுதி, (வினை) காப்பரண் செய்,. காப்புவலிமைப்படுத்து.
Ranches
மய்ச்சல் நிலம்
Ranching
மய்த்தல்
Range Extent
வியாப்தியளவு
Range Map
வறுபாட்டுன் வரைபடம், வீச்சுப்படம்
Range Of Temperature
வெப்பநிலைவீச்சு
Range Of Temperature
வெப்ப வியாப்தி, வெப்பநிலை நெடுக்கம்
Range, Mountain
மலைத்தொடர்
Ranging Rod
நேரமைகோல்
Ranging Rod
( நில அளவீடு) கோல்
Rapids
செவ்விறக்கம், ஆற்றின் செஞ்சாய்வு, செவ்வியக்க விரை நீரோட்டம்.
Rapids
விரைவோட்டங்கள்
Rarefaction
நொய்ம்மை, தளர்நிலை, செறிவின்மை.
Rarefaction
செறிவின்மை
Rational Or True Horizon
இயல் தொடுவானம்
Ravine
குறுகிய மலை இடுக்கு
Ravine
குறுகிய மலையிடுக்கு, இடுக்குவழி, இடுங்கிய கணவாய்.
Ravine
குறுகிய மலையிடுக்கு
Readjustment
மறுநிலை, மீண்டும் இயைவாதல்
Realm
ஆட்சி, அதிகார எல்லை, மண்டலம், துறை.
Realm
மாநிலம்
Recession
பின்னேற்றம்
Recession
பின்னடைதல், ஒதுங்குதல், பின்னடைவு, பின்னொதுக்கம், பின்னோக்கிய புடைபெயர்வு, பின்னோக்கிச் சரிவுறும் பகுதி, வினையொழிவுக்காலம் வாணிக விலையிறக்கப் போக்கு, விலைமந்தம்.
Recession
பின்னடைவு
Reciprocal Levelling
see: levelling
Reciprocal Levelling
இடமாறு உயரமளப்பு
Reclamation
சீர்திருத்தல்,மண் திருத்தம்
Reclamation
இயல்நிலை மீட்டல், நன்னிலை மீட்பு, மீட்கப்பட்ட நிலை, நிலச்சீர்த்திருத்தம், ஆக்க மேம்பாடு, ஒழுக்கநிலைத் திருத்தப்பாடு, மறுதிருத்த ஆக்கம், கைதிகளின் மறுசீராக்கம், மறு கோரிக்கையாளர் மனு, அனைத்து நாட்டுச் சட்டம் வகையில் அயலரசிடம் அரசு கோரும் மீட்டொப்படைப்புக் கோரிக்கை.
Reclamation
இயல்நிலை மீட்டல், நிலமீட்டல்
Reconnaissance Method
முன்னாய்வு முறை, நோட்டமிடல்
Reconstructed Profile
முன்னிரு நிலத்தோற்ற குறுக்கு வசப்படம்
Reconstruction
மீள் கட்டுமானம் மீட்டுருவாக்கம்
Reconstruction
முன்னிரு நிலையமைத்தல்
Rectangular Drainage
செவ்வக வடுகால்
Rectification
சீராக்கம்
Rectification
தவறு நீக்கம், திருத்தம், வடிகட்டுத் தூய்மைப்பெருக்கம்.
Rectification
பிழை நீக்கல்
Recumbent Fold
படுந்த மடுப்பு
Red Clay
சிகப்புக்களிமண்
Red Mud
செம்மண், செவ்வல் மண்
Reduction Of Map
படத்தைச் சிற்றளவாக்கல்
Reef
(கப்) பாய்மடிக்கூறு, பாய்களின் உச்சி அல்லது அடியில அளவு சுருக்குவதற்கான மடிக்கூறுகளில் ஒன்று, (வினை) பாய்மடிக்கூறு இழுத்துப் பரப்பினைச்சுருக்கு, முகட்டுப் பாய் சுருக்கு, துடுப்பு மேலிழுத்து உகைப்புத் தண்டின் நீளங் குறை.
Reef
திட்டு
Reef
திட்டு
Reflection
(LIGHT, IMAGES) எதிரொளி; (ELECTRIC SIGNALS) எதிரலை – முடிப்பு மின்தடை மற்றும் மின்செலுத்துத்தடங்களின் சிறப்பு மின்தடையம் பொறுந்தாததால் செலுத்தும் குறிகைக்கு எதிர்திசையில் குறிகைககள் எழும்பப்படுதல்
Reflection
ஒளிக்கதிர் வகையில் வாங்கி எறிதல், ஒளிவகையில் பட்டெறிதல், முட்டிமீளல், பட்டெறிவு, பட்டெறி வெப்பு, பட்டெறி வண்ணம், உருநிழலீடு, பிரதிபலிப்பு, உருநிழற்படிவு, உருநிழல், பிரதிபிம்பம், உள்மடி நரப்பியக்கம், விருப்பாற்றலுக்கு உட்படாத உணர்ச்சியின் உட்கோட்ட வளைவான நரப்பியக்கம், கண்டனக் குறிப்புடன் இகழ்தல், ஏளனக்குறிப்பு, வசைக்குறிப்பு, அவப்பெயர் தேடித்தரல், புகழ்க்கறைப்படிவு, புகழ்க்கறை, உண்ணினைவாற்றல், தன்னுள் நிகழ்பவற்றைத் தானே உணர்ந்துகொள்ளும் மன ஆற்றல், கருத்து, நினைவு, சிந்தனை, சிந்தனை தரும் விளக்கம், சிந்தனை உரை, பொருள் பொதிந்த உரை, செறிமொழி.
Reflection
பிரதிபலித்தல்
Reforestation
மீட்டுங் காடாக மாற்றுதல்.
Reforestation
மீண்டும் காடாக்குதல்
Refraction
ஒளித்திரிபு
Refraction
வக்கரிப்பு, கதிர்க்கோட்டம், கதிர்ச்சிதர்வு.
Refraction
(மண்டல) முறி
Refraction
ஒளி விலகல்
Refrigeration
குளிரேற்றல்
Refrigeration
உறைபதனப்படுத்தல், குளிர்படுத்தல், குளிரூட்டல்
Region Of Constant Precipitation
தொடர் மழை பிரதேசம்
Region Of Constant Wind
நிரந்தரக் காற்றுப் பிரதேசம்
Region Of Warm Temperature
மித வெப்பப் பிரதேசம்
Regional Factors
பிரதேசக் காரணிக்கூறுகள், பிரதேசக் காரணிகள்
Regional Geography
மண்டலப் பரப்பியல்
Regional Geography
பிரதேசக் புவியியல்
Regional Methods
பிரதேச விளக்கமுறைகள்
Regional Planning
பிரதேச வகையில் திட்டமிடல்
Regionalism
பிரதேசப்பான்மை
Regur (Regar)
கரிசல் மண்
Rejuvenation (Of River)
(ஆற்றின்) புத்துயிர்ப்பு, மறு ஆக்கம்
Relative Humidity
ஒப்பு ஈரப்பதன்
Relative Humidity
ஒப்பு ஈரப்பதன்,சாரீரப்பதன்
Relative Humidity
சாரீரப்பத்தன்
Relative Humidity
ஒப்பு ஈரத்தன்மை, ஈரப்பத விகிதம்
Relative Relief
சார்புநிலத் தோற்றம்
Relic Mountains
எச்ச மலைகள்
Relief
சுமைத் துணிவு, நோவு தணிவு, துஸ்ர்த்தீர்ப்பு, கவலை தணிப்பு உபாசாந்தி, இடர்காப்புத, இன்னல் தவிர்ப்புதவி, ஏழ்மைத்துயர் தணிப்புதவி, துணை உதவி, துணைவலியுதவி, ஆள்மாற்றுதவி, இடைமாற்று சோர்வுணர்ச்சி அகற்றும் இடைவேறுபாடு, இடைமாற்றுக்கூறு, இடைத்தளர்வுக்கூறு.
Relief
புடைப்பகழ்வியல்
Relief Features
நிலத்தோற்றத்தின் உறுப்புகள்
Relief Map
நிலத்தோற்றப்படம்
Replacement Deposit
பெயர் திட்டுப்படுவு, பரிமாற்றப்படுவு
Representation, Graphical
காட்டுப்படவகைக்குறிப்பு
Reptiles
ஊர்வன
Residual Soil
தங்குமண், மீதிமண்
Resinous Matter
பிசின் போன்ற பொருட்கள்
Resorption
பெயர்த்துறிஞ்சல்
Resorption
மீண்டும் உறிஞ்சுதல், மறுபடியும் உள் வாங்கிக்கொள்ளுதல்ர.
Resorption
வெளிக்கசிவு
Resurrected Stream
புத்துயிர்ப்பித்த அறு
Retreat Of Monsoon
பருவமழைப் பின்னடைவு
Reversed Fault
செருகிய பிளவு நகர்ச்சி, எதிர் பிளவுப் பெயர்ச்சி
Revived Land Scape
புத்துயிர்த்த நிலத்தோற்றம்
Revolution
சுழற்சி
Revolution
சுற்றுதல்
Revolution
சுற்று
Revolution
சுற்றுகை, சுழற்சி, ஒரு தடவை சுற்றுஞ் சுற்று, புரட்சி, அடிப்படை மாறுபாடு, முழுநிறை மாறுபாடு, பெருமாற்றம், திடீர் ஆட்சிமாறுபாடு, மக்கள் எழுச்சியால் ஏற்படும் ஆட்சியாளர் மாற்றம்.
Ria (Coast)
கரை, நீள்குடா
Ridge
மலைமுகடு
Ridge
கூடல்வாய், இருசரிவுகள் கூடும் மேல்வரை, சிமையம், குன்றின் ஒடுங்கிய நீள்வரை உச்சி, மலைத்தொடர், மோட்டுவரை, நீண்டமோட்டின் வரைமுகடு, கரைமேடு, இடுங்கிய நீள்வரை மேடு, உழவுசாலின் இடைவரைத மேடு, வரப்பு, தளப்பரப்பின் இடைவரம்பு, நீர்த்தேக்க இடைகரை, தோட்டச்செடியின் அணைகரை, பாத்திக் கட்டு, மேல் வரைக்கோடு, விளிம்புக்கோடு, கூர்வரை, முனைவரிசை, வக்குவரை முனைப்பு, (வினை) நீள்வரைக் கூறுகளாகப்பிரி, இடைகரை மேடுகளிடு, இடை வஜ்ம்புகளிட்டுக்குறி, நீள்வரைக் கூறுகளாயமை, இடைகரைக்கூறுகளில் கூறுகளில் நாற்றுநடு, பரப்பில் சுரிப்புத்தோற்றம் உண்டுபண்ணு, வரிவரியாயமை, கடற்பரப்பில் நெடுந்திரை சுருட்டு, நீள்வரை மேடுகள்போன்ற தோற்றம் உண்டுபண்ணு.
Ridge
முகடு, தொடர் குன்று
Ridge
வரப்பு
Ridges Of High Pressure
அதி அழுத்த முகடு
Rift Valley
பிளவுப் பெயர்ச்சி பள்ளத்தாக்கு
Rift Valley
நீள் பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு
Rigging
பாய்மர கயிரமைப்பு
Rigging
கப்பல் தளவாட முன்னொருக்கம், கப்பல் தளவாடம், பாய்க்கயிற்றமைவு, பாய்மரங்களின் நிலையியக்க ஆட்சிக்குரிய பாய்க்கயிறுகளின் தொகுதி, வானுர்திக் கம்பி கயிற்றமைவுத் தொகுதி.
Rill
சிற்றருவி
Rill
சிற்றோடை
Rill Erosion
சிற்றருவி மண்ணரிப்பு
Rimaye (Bergschrund)
பனிக்கட்டு ஆற்றுப்பிளவு
Ring Dike
கங்கண டைக், செங்குத்துக் கங்கண தீப்பாறை
Rip
நீர் கொந்தளிப்பு
Rip
பயனற்ற குதிரை, நோஞ்சல் குதிரை, குறும்புக் குதிரை, ஒழுக்கக்கேடன், கயவன்.
Rise And Fall System
ஏற்றவிறக்கக் கணிமுறை
River Basin
ஆற்று வடுநிலம்
River Basin
ஆற்றுப் பெருநிலம்
River Load
ஆற்றுப் பளு
River Port
ஆற்றுத் துறைமுகம்
River Profile
ஆற்றுக் குறுக்கு வசப்படம்
River Terrace
ஆற்றடுக்குத் திட்டுகள், ஆற்றுப்படுயடுக்கு
Rivulet
சிற்றாறு, ஓடை
Rivulet
சிற்றாறு, ஓடை, அந்துப்பூச்சி வகை.
Road Stead
தங்கு துறை
Roches Montonnees
செம்மறிருேப் பாறை
Rock Avalanche
பனிப்பாறைச் சரிவு
Rock Derivative
பின்பெறப்பட்ட பாறை
Rock Flour
பாறை மாவு, கற்பொடு
Rock Fracture
பாறை முறிவு
Rock Glacier
கல்பனியாறு (கற்பனியாறு)
Rock Salt
கல்லுப்பு
Rock Salt
பாறையுப்பு
Rock Wastes
பாறைச் சிதைவுப்பொருட்கள், பாறைச் சிதை கழிவு
Rock Weathering
பாறைச் சிதைவு
Rock, Aqueous
நீர்ப்பாறை
Rock, Crystalline
படுகப் பாறை
Rock, Igneous
தீப்பாறை
Rock, Organic
கரிவர்க்கப்பாறை
Rock, Over Hanging
தொங்கு பாறை
Rock, Permeable
கசிமே்பாறை
Rock, Plutonic
ஆழ்ந்தபாறை, பாதாளப்பாறை
Rock, Primary
முதற்பாறை
Rock, Sedimentary
படுவப்பாறை
Rock, Soft
மென்பாறை
Rock, Stratified
அடுக்குப்பாறை
Rock, Submarine
கடலடுப்பாறை
Rock, Tilted
சாய்பாறை
Rockwell Tester
ராக்வெல் கடுனத்துவ அளவு கருவி
Rocky Soil
பாறை மண்
Rocky Soil
பாறை நிலம்
Roll Cumulus Cloud
உருளைத் திரள் முகில்
Roof Type
கூறை வகை
Ropy Lava
நூல் போன்ற எரிமலைக்குழம்பு, கயிற்றுச் சுருள்கற்குழம்பு
Ropy Lava
கயிற்றுச் சுருள் குழம்பு
Rossi Forell Scale
ராசி ஃபாரெல் புவியதிர்ச்சி அளவுத்திட்டம்
Rotational Deflection
சுழற்சித் திரும்பல்
Ruby
கெம்பு
Ruby
கெம்புக்கல், மாணிக்கம், ஆழ்ந்த செந்நிறத்திலிருந்து வெளிறிய ரோசா நிறம்வரை உள்ள மணிக்கல்வகை, கருஞ்சிவப்புச் சாயலுடைய செந்நிறம், மூக்கில் அல்லது முகத்திலுள்ள செம்முகப்பரு, செந்நிறக் கொடிமுந்திரித் தேறல் குத்துச்சண்டையில் குருதி, அச்செழுத்துவகை, (பெயரடை) செந்நிறமுடைய, (வினை) செந்நிறச் சாயமூட்டு,. செந்நிறமாக்கு.
Ruby
மாணிக்கம், சிவப்புக்கல்
Rudaceous
உடைந்து துண்டான, உடைதுண்டங்கள்
Rudder
சுக்கான்
Rudder
கப்பல்சுக்கான்
Rudder
பயின், சுக்கான், கப்பலின் திசைதிருப்பு கட்டை, வழிகாட்டுந் தத்துவம், தேறலுக்கான மாவூறலைக்கிளறும் துடுப்பு.
Run Off
தல ஓட்டம்
Run Off
வழிவு
Run Off
மழை நீர் வழிவு
Rural Depopulation
நாட்டுப்புற மக்கள் நகரேற்றுதல்
Sag
தொய்வு
Sag
தளர்ச்சி
Sag
தொய்வு, வளைவு, புடைசாய்வு, தொய்வளவு, குறைவு, அமிழ்வு, தணிவு, விலை வீழ்வு, விலை குறைப்பு, (கப்.) காற்றொதுக்கப் பக்கமாகச் செல்லும் இயல்பு, (வினை.) தொய்வுறு தளர்வுறு, பளுவினால் அல்லது அழுத்தத்தினால் அமிழ் தாழ்வுறு, பக்கவாட்டில் தொங்கு, தொய்வுறச் செய், விலைவகையில் வீழ்வுறு, கப்பல் வகையில் திசைவிட்டுக் காற்றொதுக்கப் பக்கமாகச் செல்.
Sag
தொய்வு, தொங்கல்
Salient
கிளைக்குன்று
Salient
புறப்புடைப்புப் பகுதி, கோட்டையின் முகப்பு, அரண் வரிசையின் உந்துநிலைக்கூறு, கோட்டையின் புற முனைப்புக்கோணம், (பெ.) புறமுனைப்பான, உந்தி நிற்கிற, புறப்புடைப்பான, முனைப்பிதுக்கமான, பார்வையான, சிறப்பான, முனைப்பாகத் தெரியவருகிற, முக்கியமான, துள்ளுகின்ற, குதிக்கின்ற, (செய்.) நீர்வகையில் குமுறி எழுகின்ற, துளும்புகின்ற, (மரு.) குருத்து நிலையான, தொடக்க முனை நிலையான.
Saline
உவர்த்தன்மையுடைய
Saline
உவரான
Saline
உப்பேரி, உப்பளம், உப்புத்தொழிற்சாலை, உப்படங்கிய பொருள், பேதிமருந்துப்பு, உப்புநீர், (பெ.) உப்பார்ந்த, உப்புக்கள் கலந்த, உப்பியல்புடைய, வேதியியல் வகையில் கார இயல்புடை உலோகங்கள்-வெளிமம் ஆகியவற்றின் காரங்களையுடைய.
Saline Soil
உவர் நிலம்
Saline Soil
உவர் நிலம்
Salinity
உவர்வீதம்
Salinity
உவர்ப்பு
Salinity
உப்புத்தன்மை, உப்புச்சுவையுடைமை.
Salt Deposit
உப்புவீழ்படிவு
Salt Deposit
உப்புப் படுவு
Salt Dome Or Salt Plug
உப்புக் கவிகை மூடு, உப்பு வளைமுகட்டு உச்சி
Salt Lake
உப்புக்குளம்
Salt Lake
உவப்பு நீர்க்குளம், உவர் ஏரி
Salt Marsh
உவர்சேற்று நிலம்
Salt Marsh
உவர்ச்சேற்று நிலம்
Salt Pan
உப்புப்பாத்தி
Salt Pan
உப்புத் தட்டம்
Saltation
திடீர் மாறுதல்
Saltation
வாரி இழைத்தல்
Saltation
தாவு குதிப்பு, குதிநடனம், திடீரியக்கம், திடீர்நாடித்துடிப்பு, (உயி.) திடீர் மாறுதல்.
Samarium
சமேரியம்
Samarium
சமேரியம்
Sanctuaries
கழ வனம், சரணாலயம்
Sand Bank
மணற்றிட்டை
Sand Bank
மணற்கரை
Sand Bar
மணற்றடை
Sand Bar
மணல் தடை, மணல் வழியடை
Sand Bar
மணல் வழியிடை
Sand Dune
மணற்குன்று, பாலை மணற்குன்று
Sand Dune
மணற் திட்டு, மணல் மேடு
Sand Flow
மணல் குழைவு நகர்ச்சி
Sand Heap
மணற்குவியல்
Sand Heap
மணற்குவியல்
Sand Scour
மணல் அரிப்பு
Sandstone
மணற்பாறை, அழுத்தமற்றமணல் அடுக்குக்கல்.
Sandstone
மணற் கற்பாறை
Sandy Soil
பெருமணல், மணற்பாங்கான நிலம்
Sapping
கீழ்கிடைவு
Sarsen Stone
(அரிப்புச்சமவெளியில்) நிலைத்த பாறை
Satellite
துணைக்கோள் செயற்கைக்கோள்
Satellite
செயற்கைக் கோள்
Satellite
துணைக்கிரகம், துணைக்கோள்
Satellite
துணைக்கோள், ஒரு கோளைச் சுற்றிச்சுழலும் சார்புக்கோள், பின்தொடர்பவர், தொங்கித் திரிபவர், சார்ந்து வாழ்பவர், பாங்கானவர், (பெ.) துணைமையான, சிறுதிறமான.
Satellite
துணைக்கோள், செயற்கைக்கோள்
Saturation Of Air
காற்றின் தெவிட்டு நிலை
Saturation Point
தெவிட்டு நிலை, நிரம்பல் நிலை
Saturation Zone
நிரம்பல் வளையம்
Savanna
சாவன்னா புல்தரைகள்
Savanna
சவன்னா,வெப்பப் புல்வெளி
Scale
அளவுமாற்று/அளவுகோல் அளவுகோல்
Scale
அளவிடை, செதிள்
Scale
அளவை, அளவுகோல்
Scale
அளவுகோல்
Scale
செதில்,செதிள்
Scale
அளவுத்திட்டம்
Scale Of Map
பட அளவை
Scanning
வருடுதல்/வருடல் வருடுதல்
Scanning
துருவுதல், வரியோட்டம்
Scar
வடு, துயரம் முதலியவற்றின் நிலைத்த விளைவு, இலை முதலியன உதிர்ந்தமையால் செடியில் ஏற்பட்ட வடு, விதையின் காம்புவடு, (வினை.) வடுப்படுத்து, தழும்பு உருவாகப் பெறு.
Scar
தழும்புக் குன்று
Scar
தழும்பு
Scatter Diagram
சிதறல் விளக்கப்படம்
Scatter Diagram
சிதறல் விளக்கப்படம்
Scheduling Dept
கருநிறத் தகட்டுப் பாறைகள், படலப்பாறை
Schist
களி உருமாற்றப்பாறை
Schist
கொடுவரிப் பாறை, பல்வகை கனிப்பொருட்படுகைகள் கொண்டு ஒழுங்கற்ற மெல்லிய தகடுகளாக உடையும் இலை போன்ற அமைப்புடைய பாறைவகை.
Schist
தகடாகுபாறை
Scoria
(ஸ்கோரியா) எரிமலைச் சொரிகல்
Scoria
ஆவிப்புழைகளையுடைய எரிமலைக்குழம்புப்பொருள், உட்கண்ணறைகளையுடைய எரிமலைகுழம்புப் பாறைத்துண்டு, உலோக உருக்குக்களக் கசடு.
Scour
நீர்க்குடைவு
Scour
மண்ணரிப்பு
Scour
கால்வாய் நீரோட்ட வேகத்தின் துப்புரவுத்திறம், கால்நடைகள் வகையில் வயிற்றுப்போக்கு, ஆடை தூய்மை செய்ய உதவும் பொருள், (வினை.) தேய்த்துத் தூய்மைப்படுத்து, உரசிப் பளபளப்பாக்கு, கால்வாய் துப்புரவு செய், துறைமுகம் தூர்வுசெய், குழாய் தூய்மைப்படுத்து, குடலை நன்றாகக் கழுவு.
Scour
கால்வாய்த் துப்புரவு
Scratched Rock
கீற்றுப் பாறை
Scree
மலையடிவாரக் கல்மண் கூளச்சரிவு, மலைப்பக்கச் சறுக்கு கற்கூளம், சறுக்கு கற்கூளங்களையுடைய பக்கச் சரிவு.
Scree
உடை கற்குவை, சரிவுக் கூளம்
Scree
சரிவுக் குவியல்
Scrub
தூறு, புதர், புதர்நிலம், குறுங்காடு, தூறுநிறைந்த நிலப்பரப்பு, தேய்ந்த தூரிகைக்கட்டை, தேய்ந்த துடைப்பக்கட்டை, குறுமயிர் மீசை, கூழை விலங்கு, குறளர், அறபர், பொருட்படுத்த வேண்டாதவர்.
Scrub
புதா்
Scrub
முட்புதர்
Scrub Jungle
புதர்க்காடு
Scrub Jungle
புதர்க்காடு,புதர்க்காடு
Scub
கருக்கொள் முகில்
Sculpture
செதுக்குகலை, குழை ஓவியக்கலை, சிற்பவேலை, சிற்பவேலைப்பாடுடைய பொருள், சிற்பக்கலைப்டைப்பு, (வில., தாவ.) தோடுகளின் மீது காணப்படும் மேடு பள்ளமான குறியீடுகள், (வினை.) சிற்ப வடிவில் அமை, செதுக்குருஅமை, குழை ஓவியக்கலைஞனாக, சிற்பத் தொழில் செய்.
Sculpture
செதுக்கல்
Sculpture Of Earth
பூமியின் உருவமைப்பு
Sculpture Of Earth
புவிச்சிற்பம்
Sea Breeze
கடற்காற்று
Sea Breeze
கடற்காற்று
Sea Caves
கடற்குகைகள்
Sea Crab
கடல் நண்டு
Sea Level
கடல் நீர்மட்டம் ( கடல் மட்டம் )
Sea Level
கடன்மட்டம்
Sea Mount
கடல்மலை
Sea Quake
கடற்புவி அதிர்ச்சி
Season
பருவம்
Season
பருவகாலம், பருவம்,பருவம்
Season
பருவகாலம், ஆண்டின் பெரும் பொழுதுகளில் ஒன்று, பருவம், செவ்வி, வேளை, உரிய தறுவாய், குறிப்பிட்ட கால எல்லை, வரையறையுடைய காலம், பருவமுறை, வளர்ச்சி-வளம்-விலைவாசிநிலை-செயல்-நிகழ்ச்சி முதலியவற்றிற்குரிய இயல்பான காலம், (வினை.) பக்குவப்படுத்து, கலந்து பதப்படுத்து, சுவைப்படுத்து, தனிச்சுவையூட்டு, முதிர்வுறாச் செய், காலத்தால் உரம் பெறுவி, தேர்ச்சியுறுவி, அனுபவ அறிவுந் திறமையும் உண்டுபண்ணு, தனித்திறமூட்டு, தனிப்பண்பு தோய்வி, பண்பூட்டித் தனித்திறம் உடையதாக்கு, பழக்கப்படுத்து, சூழ்நிலைக்கேற்ற இயைவுத்திறமூட்டு, நகைத்திறத்தால் விறுவிறுப்பூட்டு, மாற்றுச்சுவையேற்று, மிதப்படுத்து, முனைப்பு நீக்கி வழங்குதற்குரியதாக்கு, தனிச்சுவைக்கு உரியதாயியலு.
Seasonal Depression
இடைநிலை அழுத்தக் குறைவு மையம்
Seasonal Distribution Of Rain
பருவமழை விகிதம்
Seasonal Distribution Of Rain
பருவமழை பரம்பல்
Seasonal Rhythm
பருவ ஒழுங்கு மாற்றம்
Seasonal Springs
பருவகால ஊற்றுகள்
Seasonal Timber
பதப்படுத்தப்பட்ட மரவகைகள்
Seasonal Unemployment
பருவ நிலை வேலையின்மை
Secondary Deposit
துணைநிலைப் படுவு
Secondary Division
வழிப்பிரிப்பு
Secondary Rock
பின்தோன்றிய பாறை
Secondary Rock
வழிப்பாறை,உருமாறிய பாறை
Secondary Spiral
இரண்டாவது சுழல், இடைநிலைச் சுழல்
Sect Erosion
பரப்பு மண்ணரிப்பு
Section Drawing
குறுக்கு வசப் படம் வரைதல்
Secular
சமயக் கட்டுப்பாடற்ற வட்டகைக்குழு, (பெ.) இவ்வுலகிற்குரிய, உலகியல் சார்ந்த, சமயஞ்சாராத, திருநிலையற்ற, திருமடச் சார்பற்ற, பொதுநிலை வாழ்விற்குரிய, சமயமெய்ம்மைகளில் உறுதிப்பாடற்ற, என்றுமுள்ள, நிலைத்த, நீடித்து நிலவுகிற, பேரூழிக் காலம் நிலவுகிற, விடாது மெல்ல மெல்ல இயங்கும் இயல்புடைய, ஊழிக்கு ஒருமுறை நிகழ்கிற, நுற்றாண்டுக்கு ஒருமுறை நிகழ்கிற, ஊழிக்காலம் நிலவுகிற, நுற்றாண்டுக்குக் காலம் நிகழ்கிற.
Secular
நீண்ட ஊழிக்காலம்
Sedimentary Rocks
உறை பாறைகள் , படுவுப்பாறைகள்
Sedimentation
படிவித்தல்
Sedimentation
வண்டற் படிவு, படிவியற் படுகை.
Sedimentation
வண்டல் படுவு, வண்டலடைத்தல்
Sediments
வண்டல்கள்
Sediments
வண்டல்கள், படுவுகள்
Sediments, Continental
கண்ட வண்டற் படுவம்
Sediments, Marine
கடல் வண்டல் படுவு
Sediments, Varved
படைகொண்ட வண்டல்
Seepage
கசிவு
Seepage
கசிவு, ஒழுக்கு.
Seepage
கசிவு ஒழுக்கு
Seepage
நிலநீர்ப்பொசிவு,கசிவு
Seiche
வளிமாற்ற அசைவியக்கம், வளி அழுத்தமாறுதல் காரணமாக ஏரிநீரில் ஏற்படும் அசைவாட்டம்.
Seiche
நீர் மட்டம் மாறல் (வானிலையால்)
Seif
நெடுமணற்குன்று
Seismic
நில அதிர்ச்சி சார்ந்த, நில அதிர்ச்சியிலாய
Seismic
புவிநடுக்கத்துக்குரிய
Seismic Epicentre
நில அதிர்ச்சி புவிமேன்மையம்
Seismic Focus
நிலநடுக்க குவிமையம்
Seismic Method
நிலநடுக்க முறை
Seismic Waves
நில அதிர்ச்சி அலைகள்
Seismogram
நில அதிர்ச்சிமானி
Seismogram
நிலநடுக்கக்கருவி தரும் நிலநடுக்கப்பதிவு.
Seismogram
நில அதிர்ச்சி வரைபடம்
Seismograph
நில அதிர்ச்சி வரைபடம்
Seismograph
நிலநடுக்கக் கருவி.
Seismograph
நில அதிர்ச்சி வரைவி
Seismograph
புவியதிர்ச்சிபதிகருவி,பூமிநடுக்கம்பதிகருவி
Seismology
நில அதிர்ச்சியியல்
Seismology
நிலநடுக்கவியல்
Seismology
நிலநடுக்க ஆய்வுநுல்.
Seismology
நில அதிர்ச்சியியல்
Selvas
செல்வாஸ் காடுகள்
Selvas
செல்வாக்கள்
Semi Arid Region
மிதவறட்சிப் பிரதேசம்
Semi Aridity
மிதவறட்சி
Semi Automatic
பகுதித் தானியங்கி
Senscent
முதுமையடைந்த
Sensible Horizon
உணரவியல் தொடுவானம், தோற்றத்தொடுவானம்
Sensible Horizon
புலனாகு அடுவானம்
Sensible Temperature
புலனாகு வெப்பநிலை
Septic Tank
அழுகுதொட்டு
Sequence
அடுக்கமைவு
Sequence
வரிசைமுறை வரிசைமுறை
Sequence
முறை, வரிசை, தொடர்ச்சி
Sequence
நிரலொழுங்கு, வரிசைமுறை, பின்வரல் ஒத்திசைவு, நிரனிரைத்தொகுதி, தொடர்வரிசை, இடையறாவரிசை முறை, சீட்டுத் தொடர்வரிசைத் தொகுதி, திரைப்படத் தொடர்நிகழ்ச்சிப் பதிவு, திருக்கோயில் வழிபாட்டுப் புகழிசைப்பிற்கும் பின்வரும் துணைப்பாட்டு, அடுத்தூர்வுநிலை, காரணகாரியத் தொடர்பின்றி வரும் தொடர்நிகழ்வுநிலை, (இலக்.) வினைச்சொற்களின் கால வகையில் தொடர்பியைபுமுறை, (இசை.) இனிய சுரவரிசைத் தொகுதி.
Sequence
வரிசைப்படி
Sequential
வரிசைமுறை சார்ந்த வரிசைமுறையான
Sequential
தொடர்பான
Sequential
வரிசைமுறையான, ஒன்றையொன்று பின் தொடர்கிற, தொடர்விளைவான, காரணகாரியமாகத் தொடர்கிற, இடையறாத் தொடர்பான, வரிசைப்பண்புவாய்ந்த, வரிசை முறையைத் தனிப்பண்பாகக் கொண்ட, வரிசைத் தொடரியலான, தொடர்வரிசையாக உருவாகிற, விளைபயனான.
Serac
பனிக்கட்டு உடைதூண்
Serial Profile
தொடர் வரிசைச் சாயல்
Serile
முதிய
Service Colony
அடுமை நாடு
Setting Of Map
வரைபடத் திசை , பொருத்த வைத்தல்
Settlement
படிதல்
Settlement
குடியேறுதல், குடியேற்றம், குடியிருப்பு, தனிக்குடியிருப்புக் குழு, கூட்டுவாழ்வுக் குழு, தொழிலாளர் குடியிருப்புத்தொகுதி, சமுதாய ஊழியக் குடியிருப்புக் குழு, அறுதி செய்தல், அறுதியீடு, உறுதிப்பாடு, முடிவு, தீர்வு, கடனடைப்பு, பட்டியல், பண அடைப்பு, கடன் தீர்வுப்பணம், இரிவு, நிலம்-கட்டிடம்-சுவர் ஆகியவற்றின் அமிழ்வு, வேறுபாடு தீர்வு, பூசல் தீர்வு, நடுநிலைத்தீர்ப்பு, ஒத்திசைவு, ஒப்பந்தம், அமர்வு, நியமனம், வகையீடு, நிலவர ஏற்பாடு, நிலவர வருவாய் ஏற்பாடு, உடைமை உரிமை பற்றிய முழு வாழ்நாள் ஏற்பாடு, உடைமை உரிமை பற்றிய நிலவர ஏற்பாடு, நிலவர ஏற்பாட்டுப் பத்திரம்.
Settlement
குடுயிருப்பு
Settlement
புதையிறக்கம்,குடியேற்றம்
Settlement Geography
குடுயிருப்புப் பரப்பியல்
Settlement Map
குடுயிருப்பு வரைப்படம்
Sextant
சட்டிமம்
Sextant
கப்பலோட்டியின் கோணமானி, நிலப்பரப்பாய்வுக் கோணளவுகருவி, வட்டத்தின் ஆறில் ஒரு பகுதி.
Sextant
காணமாணி
Shade Temperature
நிழல் வெப்பநிலை
Shading
நிழலாக்கம்
Shading
நிழலடிப்பு, நிழலீடு, நிழற்கோட்டு வரை, நிழலீட்டு வரைவு, நிழலீட்டுத் தோற்றம், ஒளிநிழல் வேறுபாட்டுத் திறம், ஒளிநிழற்பாடு, ஒளிநிழற்பாட்டு வரைவு, நுண்படி வேறுபாடு, நுண்படி வேறுபாடு காட்டல், நிறைநுண்படி வேறுபாடு, நுண்படிக் குறைமானம், இசைக் கருவியில் ஒலித்திரிபமைவு, விலையில் சிற்றிறக்கம்.
Shading
நிழல் கோடுடல்
Shading Method
நிழற்று முறை
Shadow Zone
நிழல் மண்டலம்
Shale
மாக்கற்பாறை
Shale
மென் களிமண் கல்
Shale
மென் களிக்கல், தகடுகளாக எளிதில் பிளவுறும்கற்பலகை போன்ற களிப்பாறை வகை.
Shale
களிப்பாறை
Shallow Deposit
ஆழமற்ற படுவு
Shatter Belt
தகர்வுற்ற இடைப்பகுதி
Sheep Trachs Terraces
சிறுபடுத்திட்டுகள்
Sheet Erosion
தட்டு அரிமானம்
Sheet Erosion
வழிநீர் அரிப்பு
Sheet Flood
மழைவழி வெள்ளம்
Shifting Agriculture
காடழித்துப் பயிர் செய்முறை
Shingle Beach
தட்டைக்கல் கடற்கரை
Ship Canal
கடற்கால்வாய்
Shoal
ஆற்றிடைத்திட்டு
Shoal
மடு, ஆழமில்லாத்தடம், நீரடித்திடல், ஆழமற்றஇடத்து நீரடி மணல்திட்டு, மறைஇடர், தடங்கல், தடை, இடையூறு, (பெ.) நீர்நிலை வகையில் ஆழமற்ற, (வினை.) ஆழமற்றதாகு, ஆழமற்றதாகிக் கொண்டுசெல், ஆழம் குறைவாகிக்கொண்டு செல், ஆழமற்ற இடம் அணுகில் செல், ஆழமற்றதாக்கு, ஆழம்குறைந்து வருவதாக உணர்.
Shoal
மணல் திட்டு
Shooting Star
எரிநட்சத்திரம், எரிகல்
Shore Line
கடற்கரைக்கோடு
Sial
சியால் (புவியோட்டுற்குக் கீழுள்ள லேசான பாறைகள்)
Sidereal Day
நட்சத்திர தினம்
Sierra
வாட்பாறை மலை, வாட்போலக் கரடுமுரடாக அமைந்த மலைவகை.
Sierra
ரம்பமுக மலைத்தொடர்
Sight Rule
பார்வைக்கோல்
Sight Vane
பார்வை அலகு
Significant Contour
முக்கிய சம உயரக்கோடு
Silicate
மணற்சத்து உப்பு.
Silicate
சிலிக்கேற்று
Silicate
சோடியம் சிலிக்கேற்று,சிலிக்கேற்று
Silicate
சிலிக்கேட்டு
Silicon
மண்ணியம்
Silicon
கன்மம், மணற்சத்திற் பெரிதளவாயுள்ள தனிமம்.
Silicon
சிலிக்கன்
Silicon
சிலிக்கன்
Silicon
சிலிக்கான்
Sill
பலகணிப்படிக்கல், பலகணிப் படிக்கட்டை, வாயிற் படிக்கல், வாயிற்படிக்கட்டை, கப்பல் கட்டுத்துறை வாயில் அடித்தளக்கட்டு.
Sill
நிலைப்படி
Sill
அடிப்படி
Sill
நுழைந்த படுவம்
Silt Sand
குறுமணல்
Sima
கற்கோளப் பகுதியிலுள்ள கடுனப்பாறை
Simoon
சைமூன் காற்று
Sink Hole Or Swallow Hole
அமிழ் துளை
Sinter
வெந்நீரருவிப் படிவம்.
Sinter
சின்ரர், மெல்லுருகல்
Sinter
ஊற்றுப் படுவு
Sirocco
வேனில் வெங்காற்று, உணங்குபொறி.
Sirocco
சிருக்கோ காற்று
Skaler
பனிக்கட்டு கூர்முகடு
Skeletal Soil
பண்படா மண்
Skerry
பாறைச் சிறு தீவு
Sketching Of Details
வெளிருேவ வரைவு குறித்தல்
Sky Glow
ஆகாய ஒளிர்வு
Slate
கற்பலகை,மாக்கல்
Slate
கல்லேடு, கற்பலகை
Slate
பலகைக்கல்
Sleet
கல்மழை, ஆலங்கட்டி மழை
Sleet
ஆலங்கட்டி மழை, (வினை.) கல்மழை பெய், ஆலங்கட்டியாக மழை பெய்.
Sleet
ஆலங்கட்டு மழை
Slip Of Slope
சறுக்குச் சாய்வு
Slit
சிறுபுழை, பிளப்பு, கீற்று, சிறுவெடிப்பு, சிறுவெட்டு, (பெ.) பிளந்த, நீளவாட்டாகக் கீறிய, வெடிப்புடைய, (வினை.) கீறு, நீட்டுவாட்டாகப் பிள, சிறுபிளவு உண்டாக்கு, குறுகநறுக்கு, துண்டு துண்டாக ஆரி.
Slit
இடுக்கு
Slit
பிளப்பு, புழை
Slope, Continental
கண்டச்சாய்வு
Slumping Of Ground
சரிந்து குவிந்த மண்
Slunk
சிறு குழி, சேறு
Slunk
‘சிலிங்க்’ என்பதன் இறந்தகால-முற்றெச்ச வடிவம்.
Slur
மென்சேறு
Slur
கறை, களங்கம், புகழ்மீது ஏற்பட்ட இளிவரவு, அவதூறு, இகழ்க்குறிப்பு, பழிச்சாட்டு, மறைகறை, தௌிவற்ற மறைப்புத்தன்மை, தௌிவின்மைக்கூறு, தௌிவற்ற ஒலிப்பு, (இசை.) முடுகுக்குறி, விரைவோட்ட இணைப்புக்குறியீடு, (வினை.) தௌிவின்றி உச்சரி, தௌிவின்றி எழுது, விரைந்தொருங்கொலித்துத் தௌிவற்றதாக்கு, எழுத்தின் மேல் எழுதித் தௌிவற்றதாக்கிவிடு, குளறிப்பேசு, சொல்வதில் மெல்லவிட்டுச்செல், மெல்லவிட்டுக் குறிப்பிடு, விளங்காமல் விரைந்து குறிப்பிடு, (இசை.) முடுகிசைக்குறியிடு, (இசை.) விரைந்திணைத்து முடுகிசையாகப் பயில், குற்றங்குறைகளைப் பொருட்படுத்தாது தள்ளிவிடு, மறைத்துக்காட்டு, குறைத்துக் காட்டு, நடத்தையில் மாசுண்டாக்கு, ஆள்மேல் கறைஏற்படுத்து, சாட்டிப்பேசு, குத்திக்குறிப்பிடு.
Smog
புகைப்பனி மூடாக்கு, புகையார் மூடுபனி.
Smog
பனிப்புகை
Smoke Box
புகையறை
Smokes
காலை மாலை வரும் புகைபனி
Smoky Mountain
புகைமலை
Smoothed Curve
காணல் நீக்கிய வளைகாடு
Snag
முளை, குற்றி, முறிமுளை முகடு, கோறைப்பல், பல்லின் கோறைமுகடு, முறிந்த அடிமரக்கட்டை, நீரடிமுட்டுக்கட்டை, கலங்களின் நெறி தடுக்கும் ஆறு-கடல்களின் நீரடிவேர் அல்லது கட்டை முளைப்பு, எதிர்பாராத் தடங்கல், மறைமுக முட்டுக்கட்டை, (வினை.) கலத்தை நீரடி முட்டுக்கட்டையில் கொண்டு முட்டிவிடு, முட்டிவடுப்படு, முட்டிக்கீறலுறு, நீரடிக்கட்டையில் மாட்டிக்கொள், தடுத்துநிறுத்து, எதிர்பாராத் தடங்கலிடு, ஒழுங்கறத் தறி, ஆற்றுப்படுகையில் முட்டுக்கட்டைகளை அகற்று, கட்டுத்தறியின் முனைமுகடழி, முனை ஒழுங்குபடுத்து.
Snag
ஆழ்தடைக்குறி
Snout
முகறை, நீள்மூக்கு, மூஞ்சி, நீள் அலகு, கூர்முகவாய், கூம்புகூறு, குழாய் மூக்கு.
Snout
முகரை
Snow
உறைபனி
Snow
வெண்பனி, பனித்திரை, பனிமழை, பனிவெண்பொருள், பனித்திரள், பனிச்சேறு, பனிக்குழம்பு, பனிச்சாந்து, வெண்டுகில், ஒரு பனிப்பருவமுறை, நாரை, வெண்சீமை இலந்தைக்கனிவகை, கரிய ஈருயிரகைக் குழம்பு, (பே-வ) உடல் மரமரப்பூட்டும் தென் அமெரிக்க செடி மருந்துச்சரக்கு வகை, (வினை.) வெண்பனி பெய், வெண்பனி தூவு, பனிமழை பெய், வெண்பனி சிதறுவி, வெண்பனி போல் பொழிவுறு.
Snow
உறைந்த பனி
Snow Blindness
பனிஒளிக் கண்நோய்
Snow Gauge
வெண்பனி அளவைமானி
Snow Line
உறைபனிக்கோடு
Snow Line
உறைபனிக் கோடு
Snow Wall
பனிச்சுவர்
Soapstone
சவுக்காரக்கல்
Soapstone
மாவுக்கல்
Soft Rock
மென்பாறை
Soft Rock
மென்பாறை
Soil
தழைவெட்டு, கால்நடைகளுக்குப் புதிதாக வெட்டப் பெற்ற பசுந்தழைத் தீவனம் இடு.
Soil
மண்
Soil
மண், நிலம்
Soil
மண்
Soil Classification
மண்வகைப் பாகுபாடு
Soil Colour
மண்ணின் நிறம்
Soil Colour
மண்நிறம்
Soil Creep
மண் ஊர்ந்து சரிதல்
Soil Drainage
மண்ணின் வடுமானம்
Soil Erosion
மண் அரிப்பு,மண்ணரித்தல்,மண் அரிப்பு
Soil Erosion
மண் அரிப்பு
Soil Geography
மண்வகைப்புவிப்பரப்பியல்
Soil Geography
மண் வகைப் பரப்பியல்
Soil Horizon
மண் அடுக்கு
Soil Horizon
மண் விளிம்பு
Soil In Situ
இடம் மாறா எண்
Soil Mechanics
மண்விசையியல்
Soil Mechanics
மண்ணியல்
Soil Moisture
மண் ஈரம்
Soil Moisture
மண் ஈரம்
Soil Mulch
மண் போர்வை
Soil Profile
மண் அடுக்கு,மண்பக்கத்தோற்றம்
Soil Profile
மண்ணடுக்குத் தோற்றம்
Soil Race
ஞாயிற்றுக் குடும்பம்
Soil Settlement
மண்ணின் படுவு, மண் இறுக்காக்கம்
Soil Structure
மண் கட்டமைப்பு,மண் அமைப்பு
Soil Structure
நில அமைப்பு
Soil Type
மண்ணினம்
Soil Type
மண் வகை
Soil, Alluvial
வண்டல் மண்
Soil, Black Cotton
கரிசல் மண்
Solar Eclipse
சூரியகிரகணம்
Solar Eclipse
ஞாயிறு மறைவு, சூரிய கிரஹணம்
Solar Radiation
சூரியக்கதிர்வீசல்,ஞாயிற்றுக்கதிர்வீசல்,சூரிய ஒளிக்கதிரியக்கம்
Solar Radiation
ஞாயிற்றுக் கதிர் வீசல்
Solfataras
வா ேஎரிமலை
Solid Raw Rubber
பண்படா திட ரப்பர்
Solifluction
பனிஈர மணற்சரிவு
Solifluction
மண் குழைந்து சரிதல்
Solstice
கதிர்த்திருப்பம், கதிர்மண்டலத் திருப்புமுகம், சங்கிராந்தி ( ஜுன் 21, டிசம்பர் 22), கதிரவன் கதிர்வீதியில் எய்தும் இடம்.
Solstice
சூரியகணநிலைநேரம்
Solstice
ஞாயிற்றியக் கோடு
Solubility
திண்மக் கரைதிறன்,கரைதிறன்
Solubility
கரைதிறன்
Solubility
கரைதிறன்
Sounding, Echo
எதிரொலி முறை, நீராழம் காணல்
Source
ஆதாரமூலம்
Source
தோற்றுவாய், மூலம், தலையூற்று, ஆற்றின் பிறப்பிடம், அடிமூலம், மூலமுதல், ஆதாரம், வளமூலம், மூலகாரணம், தூண்டுமுதல், ஏவுமுதல், மூல ஆதார ஏடு, முன் ஆதாரம்.
Source
மூலம், தோற்றுவாய்
Source
மூலம்
Source Of A River
ஆறு தோன்றுமிடம், ஆறு தோற்றுவாய்
Space Flier
விண்வெளிப்பயணி
Spalling
சிம்புதல், சிராய்தல்
Spalling
பாறை உதிர்தல்
Spate
ஆற்று வெள்ளம், பொங்கு வெள்ளம்.
Spate
வெள்ளப் பெருக்கு
Species
இனங்கள்
Species
(தாவ., உயி.) வகை பிரிவு, (அள.) வகைமாதிரி, இனத்தில் மேலும் வகைபிரிக்க முடியாதபடி சிறிதான தனியுருக்களடங்கிய குழு, படிவம், போன்றிருப்பது, சமயத்துறையில் திருவுணாவின் புற வடிவம், (சட்.) புற உருவமைப்பு.
Species
உயிரினங்கள்
Specific Heat
தன்வெப்பம்
Specific Heat
தன் வெப்பம்
Specific Heat
தன் வெப்பம்
Specific Heat
சுயவெப்பம், கனல்ஏல்திறன்
Spell Of Weather
வானிலைத் திரிபு
Sphere Of Gases
வாகே் கோளம்
Sphere Of Influence
செல்வாக்கு மண்டலம்
Spherocrystals
அடுக்குபடுவம்
Spheroid
காளவடுவு
Spheroid
கோளப்போலி
Spheroid
நெட்டுருளை, குத்தாயக் கோளம், நீள்வட்டச் சுழற்சி வடிவம்.
Spheroidal Weathering
பொறை விட்டுச் சிதைதல்
Spirit Level
ரசமட்டம்
Spirit Level
நீர்மட்டம்
Sporadic Meteors
சிதறல் எரிகற்கள்
Spot Height
தல உயரம்
Spring Season
வசந்த காலம்
Spring Showers
வசந்தப் பாட்டம், வசந்தப் பொழிவு
Spring Tide
வசந்த கால ஏற்ற வற்றம்
Spring Tide
உவாப்பெருக்கு
Spring Water
ஊற்று நீர்
Spur
கிளைக் குன்று
Spur
கூர்முளை,போர்முள்
Spur
குதிமுள், குதிரைவிலாவில் குத்தி ஊக்கும் தாற்றுமுள், தாற்று விளிம்புச் சுழல்வில்லை, தூண்டுகோல், தூண்டுவிசை, குதிமுள் வடிவப்பொருள், சேவலின் காலபுடைப்பு, போர்ச்சேவல் கால் செருகு செயற்கை எஃகுமுள், பக்கமலை, பனி மிதியடிக் கம்பிமுள், மரமேறும் மிதிமுள் கட்டை, கோட்டைப் புறமதிற் கோணம், (தாவ.) மலரின் இதழ் இழைத்தொங்கல், குறுங்கிளை, பூ அல்லது காய் தாங்கும் சிறுகிளை, புல்நோய் வகை, நோயுற்ற புல்விதை, (வினை.) குதிரையைக் குதிமுள்ளினாற் குத்து, தூண்டு, குதிமுள் பொருத்தியமை, முழுவிரைவுடன் குதிரை இவர்ந்து செல்.
Squall
பய்ப்புயல்
Squall
திடீரெனக்கிளம்புங்காற்று
Squall
பேய்ப்புயல், பனிஊதைப் புயற்காற்று, பனிப்புயல் மழை, (வினை.) வீறிட்டலறு, ஊளையிடு, வீறிட்ட ஒலியுடன் பேசு, ஊளைக்குரலிற் பேசு.
Stach
நீங்கல்
Stage
நிலைமேடை
Stage
அரங்கு, நாடகமேடை, சாரமேடை, கொல்லத்து வேலைக்காரரின் கட்டுமானத் துணைச்சட்டம், பார்வைத்தட்டம், உருப்பெருக்காடியில் பார்க்கப்படும் பொருள் வைக்குந்தட்டு, நாடகம், நாடகக்காட்சி, நடிப்புக்கலை, நடிப்புத்தொழில், படிநிலை, வளர்ச்சியில் எய்தியுள்ள பருவம், முன்னேற்றப்படி, வரிசை அடுக்கு, வேலைப்படி, செயற்கூறு, செயற்களம், செயலரங்கம், துறை, வழிக்கட்டம், உந்தூர்தித்தொலைவுக் கூறு, நிறுத்து நிலை, உந்தூர்தி நிறுத்துமிடம், அஞ்சல்வண்டி, படிமுறைப் பயணவண்டி, (மண்.) மண்ணுழிப்பிரிவுக் கூறு, (வினை.) நாடகமாகக் காட்டு, மேடையில் நடித்துக்காட்டு, நாடகக் காட்சி போல் நடைமுறைப் படுத்திக் காட்டு, நாடகப்பாணியமை, நாடக வகையில் மேடைக்காட்சிக்குப் பொருத்தமாயமை.
Staith
கடற்கரை கிடங்கு, கப்பல் துறை மேடை
Stalactite
சுண்ணக்கல் விழுது
Stalactite
கசிதுளிவீழ்
Stalactite
கூரைப்படி்கக்கூம்பு
Stalactite
தொங்கூசிப் பாறை, கடலோரக் குகைகளில் பாறையின் கரைசல் துளி வீழ்வால் மோட்டிலிருந்து தொங்கலாகக் கீழ்நோக்கி ஊசிவடிவில் வளரும் சுண்ணக்கரியகைப் பாறை.
Stalagmite
சுண்ணக்கல் புற்று
Stalagmite
கசிதுளிப்படிவு
Stalagmite
பொங்கூசிப் பாறை, கடலோரக் குகைகளில் பாறையின் கரைசல் துளி வீழ்வால் நிலத்தினின்று மேல் நோக்கி ஊசிவடிவில் வளரும் சுண்ணக் கரியகைப் பாறை.
Stalagonite
தளசியந்தனி
Standard (Line)
நியம நேர் கோடு
Standard Atmospheric Pressure
திட்ட வளிமண்டல அழுத்தம்
Standial Moraine
தங்கற் பனிக்கட்டு யாற்றுப் படுவு
Star
விண்மீன், வான்வெள்ளி, வான்வெளிக் கோளம், நட்சத்திரம், ஐம்முனை வடிவப்பொருள், உடுவடிவப் பதக்கம், உடுவடிவ விருதுச்சின்னம், உடுக்குறி, விலங்கின் சுட்டி, குதிரை முக வெண்சுட்டி, பல்தெருச்சந்தி, சேணிடப்பொருள், அரும்பொருள், ஒண்பொருள், பற்றார்வத்துக்குரியவர், பக்திக்குரியவர், பொதுமக்கள் உளங்கவர்ந்தவர், புகழ் நடிகர், புகழ் நடிகை, புகழ் ஒளி சான்றவர், முதன்மைச் சிறப்புடையது, நற்பேறு, குருட்டு யோகம், உடுமீன், விணமீன் வடிவமீன்வகை, மேசைக்கோற்பந்துக் கூட்டாட்டத்தில் மூவாய்ப்புக்களும் கடந்த சிறப்பாட்ட வாய்ப்பு, (பெ.) விண்மீன்களுக்குரிய விண்மீனால் குறித்துக்காட்டப்பட்ட, ஒளிமிக்க, முததன்மையான, தலைசிறந்த, புகழ் ஒளிசான்ற, (வினை.) வீண்மீன்போல ஒளிவீசு, உடு உருக்கள் பதி, உடு உருக்களால் அணிசெய், பட்டியலில் பெயர்மீது உடுக்குறி அடையளாமிட்டுக்காட்டு, ஐங்கதிர் வட்டிவடிவாகக் கீறு, ஐங்கதிர் வட்டக்கூறுகளாகச் சிதறடி, புகழ்நடிகராக்கு, தலைசிறந்த நடிகராகக் காட்டு, காட்சி அல்லது திரைப்படத்திற்குத் தலைசிறந்த நடிகராகக் கொள், முக்கிய நாடிகராக விளங்கு, முக்கிய நடிகராகத் தோன்று, பொதுமக்கள் கவனங் கவர், மேசைக் கோற்பந்துக் கூட்டாட்டத்தில் மூவாய்ப்புக்கும் கடந்த சிறப்பாட்ட வாய்ப்புப் பெறு.
Star
விண்மீன்
Star Diagram
நட்சத்திர உருவப்படம்
Static Force
நிலை விசை
Statute Mile
சட்ட மைல்
Steatite
மாவுக்கல்
Steatite
தீற்றைற்று
Steatite
சர்க்காரக் கல், அழுக்குப்போக்க உதவும் நுரைக்கல் வகை.
Steering Line
திரும்பு முகம்
Stellar Dynamics
விண்மீன் இயக்க விதி
Steppe
புல்வெளி
Steppe
வன்பாலை.
Stereographic Projection
உருவ மொத்த உலவிக் கட்டம்
Stereographic Projection
திண்மங்காட்டெறியம்
Stevenson Screen
ஸ்டீவென்சன் திரை
Stevenson Screen
தீபின்சன்றிரை
Still
மோன அமைதி, இயங்கா நிழற்படம், இயங்குபடத்தின் கூறல்லாத நிழற்படம், (பெ.) அசைவற்ற, இயக்கமற்ற, ஓசையற்ற, சந்தடியில்லாத, அசைவோ சந்தடியோ இல்லாத, அலையாடாத, அலைவற்ற, உலைவற்ற, உயிர்ப்பற்ற, செயலற்ற, உயிரில்லாத, ஒளிராத, பளபளப்பற்ற, மினுங்காத, (வினை.) அமைதியாக்கு, ஆற்று, அமைதிப்படுத்து, கொந்தளிப்புத் தணியவை, அசைவறச் செய், ஓசை அமர்த்து, ஒலியடக்கு, வாயடங்கச் செய், அமைதியுறு, (வினையடை.) இடைவிடாது, வழக்கமாக, எப்போதும், அடிக்கடி, இன்னும், முன்போலவே இனியும், இக்காலத்திலும் கூட, கடந்த காலத்திலும் கூட, வருங்காலத்திலும் கூட, எனினும், அப்படியிருந்தாலும், இருந்தபோதிலும், இவை ஒருபுறமிருக்க, அதற்குமாறாக, மேலும், ஆயினும்.
Still
நிலைப்படம்
Still
வடிஆலை
Still Stand
அசைவில் நிலை
Stipple
புள்ளியிட்டு நிரப்பல்
Stipple
புள்ளி ஓவியம், புள்ளிகளிட்ட வேலைப்பாடு, (வினை.) புள்ளிகளாற் செதுக்கு, புள்ளிகளால் வண்ண ஓவியந்தீட்டு, புள்ளியிட்டும் படம் வரை, புள்ளிகளாற் படம் வரையும் முறை கையாளு.
Stock
ஆழ்தீப்பாறை
Stock
இருப்பு
Stock
அடிமரம், தறி, குற்றி, தூர், பயிர் அடிக்கட்டை, அடிமுனைத்தண்டு, ஒட்டுத்தாயத் தண்டு, ஒட்டுக்கன்று இணைக்கப்படும் தாய் மூலத்தாவரம், தம்பம், தூண், உயிரற்ற கட்டை, சடப்பொருள், இயங்காக் கெட்டிப்பொருள், நிலவரப்பொருள், இடுதடியன், மட்டி, மடையன், கருவிகளின் பிடி, பொருள்களின உடற்பகுதி, பட்டடை, இயந்திரப் பகுதிகளின் அடிக்கட்டை, நிலைச்சட்டம், தாங்கும் ஆதாரச் சட்டம், துப்பாக்கிக் கைப்பிடி, நங்கூரக் குறுக்குக் கட்டை, பெட்டி, தொட்டி, விறைப்பான முற்காலத் தோல் கழுத்துப்பட்டை, முறுகல் கழுத்துப்பட்டி, காலடியுறை, அடுப்படித் திரணை, கைம்முதல், கையிருப்புச் சரக்கு, கையிருப்புச் சரக்கு வளம், சேமிப்புக் கிடங்கு, விற்பனைச் சரக்குத்தொகுதி, வாணிகம் தொழில் ஆகியவற்றின் தேவைப்பொருட் சேகரம், தொழிலகக் கருவிகலச் சேகரம், பண்ட ஆக்கமூலப் பொருட் சேமம், பொதுநிதி, மூலநிதி, பொதுக்கடன் நிதிமூலப்பங்கு, கடன் மூலப்பத்திரம், பங்குமுதல் தொகுதி, தோட்டச் செடிவகை, மரபுக் கால்வழிமூலம், இனமூலம், குடிமூலமரபு, மூதாதை, இனமூலவர், மூலம், இனம், குடி, இனத்தொடர்பு, இனப்புகழ் மதிப்பு, சீட்டுக்கட்டின் பகுத்து வழங்கிடாப்பகுதி, இறைச்சி எலும்பு ஆகியவற்றின் கொதி சாறு, கருகுலைச்செங்கல், (பெ.) இருப்பிலுள்ள, வழக்கமாகவே கையிருப்பான, சேமித்து வைக்கப்பட்ட, நிலவரமான, நிலையாக வைக்கப்பட்ட, கட்டளைப் படிவமான, நிலையாகப் பணியமர்வு பெற்ற, பொதுவழக்கான, அடிப்பட்ட வழக்கான, பழக்கமாக வழங்கப்பட்ட, (வினை.) கையிருப்பில் வை, வாங்கிச் சேகரித்து வை, வாணிகம் தொழில் ஆகியவற்றின் வகையில தேவைப் பொருள்களைச் சேர்த்து வை, சேமிப்பிடத்தில் இடு, கடையில் சரக்கிட்டு நிரப்பு, துப்பாக்கியை அடிக்கட்டையுடன் இணை, பண்ணைக்கு உயிர்வளம் தருவி, ஆற்றில் மீன்வளம் இடு, நிலத்தில் நிலையான பசுமைவளம் பரப்பு, புல்வளம் பரப்பு, கட்டையாக வளரச்செய், அடிக்கட்டை வளர்ச்சி தோற்றுவி, வேருடன் கல்லியெடு, பசுவை விற்பதற்கு முன் பால் கறக்காமல் தேங்கவிடு, தொழுமரத்திலிட்டுத் தண்டி.
Stock
வேளாண்மைவிலங்கு
Stock
ஊடுருவு பாறை முகடு
Stone Age
கற்காலம்
Stone Age
கற்காலம்
Stone Meteorite
மணல் விண்கல்
Stone Mountain
கல்மலை
Stone River
உடைகல் சரி ஆறு
Storms
பெருமழை
Storra Beach
புயல் கடற்கரை
Stowed Winds
வழிப்படுத்தியக் காற்று
Strait
கடற்கால், கடல் இடுக்கு, நீர்க்கால், இருநீர் நிலைகளின் இடைகழி, (பெ.) இடுக்கமான, ஒடுங்கிய, எல்லைக்குட்பட்ட, இடுக்கப்பட்ட, இடுக்குகிற, கட்டிறுக்கமான, சூழ்ந்திறுக்குகிற, கடுமையான.
Strait
நீர் சந்தி
Strand
கடலோரம், ஏரிக்கரை, ஆற்றங்கரை, (வினை.) கப்பல் வகையில் தரைதட்டு, இக்கட்டுட்படுத்து, முடைப்படுத்து, தனியே துணையின்றி விட்டுச்செல்.
Strand
கரையோரம்
Strand
இழை, வடம்
Strand
நீர் நிலைக்கரையோரம்
Strata
நில அடுக்குகள்
Strata
அடுக்குகள், படுகைகள், சமுதாய வகுப்புப் படிகள், (மண்.) நில அடுக்குப்படிவம்.
Strata
அடுக்கு
Strata
அடுக்குகள்
Strategic Mineral
பார்க்கால முக்கிய கனிமம்
Stratification
அடுக்கமைவு, அடுக்கடுக்கான படுகைகளாக அமைதல்.
Stratification
அடுக்கமைவு
Stratification
அடுக்கமைவு
Stratified Rock
அடுக்குப் பாறை
Stratocumulus
அடுக்குத்திரண் மேகம்
Stratography
பாறை அடுக்கு இயல்
Stratoscope
முகில் நோக்கி
Stratosphere
மீவளி மண்டிலம், தட்பவெப்பநிலை உயரத்திற்கேற்ப மாறாமல் நிலையாக இருக்கும் வளி மண்டிலத்தின் எழு கல்லுயரத்திற்கு மேற்பட்ட அடுக்கு.
Stratosphere
வளி மண்டலம்
Stratosphere
பாறைக் கோளம்
Stratum
அடுக்குப் படுகை, (மண்.) நில அடுக்கு, படிநிலைப்பாளம், சமூகத்தரம், சமுதாயப் படிநிலை.
Stratum
அடுக்கு
Stratum
அடுக்கு
Stream Flow
அருவி ஓட்டம்
Stream Of Hydrogen
ஹைட்ரஜன் ஓட்டம்
Stream System
அருவி அமைப்பு முறை
Striated Rock
ஒரு போக்கு வரிகளைக் கொண்ட பாறை
Striated Rock
தவாளித்தபாறை
Striations
கீறல்கள்
Strike
கிடைவாட்டம்
Strike
தட்டு, தட்டொலி, தலைதட்டுக்கோல், முகத்தலளவையின் தலை தட்டியளக்கும் மட்டக்கோல், வேலைநிறுத்தம், வாணிகத் திடீர் வெற்றி, குருட்டடிப் புதை வளப்பேறு, நில எண்ணெய் தங்கம் முதலிய அடிநிலவளம் கண்டெய்துவதில் எதிர்பாரா நற்பேறு, வான்தாக்கு, வானத்திலிருந்து செய்யும் தாக்குதல், தாழ்க்குழி, பூட்டின் தாழ்பொருந்தும் குழிவு, தளக்கட்டப் பந்தாட்டத்தில் திட்டமிட்ட பந்தடி முயற்சி, (இழி.) அச்சுறுத்துக்கொள்ளை, அரசயில் சட்டம் கொணர்வதாக அச்சுறுத்திப் பொருள்பறிப்பு, (மண்.) படுகைக் கிடைமட்டவரை, (வினை.) அடி, அறை, கருவிகொண்டு தாக்கு, ஓங்கிவெட்டு, குத்து, கொட்டு, மிதி, மோது, தட்டு, மூட்டு, கப்பல்வகையில் சென்று தட்டுறு, மணிப்பொறி வகையில் அடித்து நேரங்காட்டு, மணிவகையில் அடித்து ஒலியெழுப்பு, மணி அடித்துத் தெரிவி, வெடி ஒலி எழுப்பு, தீக்குச்சுவகையில் தட்டிப்பற்று, தீப்பெட்டி வகையில் தட்டிப்பற்றுவதாயிரு, தீக்கல் வகையில் தட்டிப் பொறியெழுப்பு, வீசி அடி, விசிறி எறி, விசையுடன் அனுப்பு, பந்துவகையில் எட்டியடி, சென்று தட்டுறு, மோதப்பெறு, கையொடு கை தட்டு, வன்முனைப்புடன் சென்று தொடர்புகொள், சென்றெட்டு, சென்றெழுத்து, அழுத்து, அச்சடி, முத்திரை பதியவை, குத்தி உட்செலுத்து, துளைத்து இறுக்கு, உள்திணி, உட்பாய்ச்சு, ஊடுருவிச்செல், வேர்வகையில் பாயவிடு, அச்சம் முதலிய உணர்ச்சிகளை ஏற்றி நிலைகுலைவி, இடையிட்டு நுழை, மனத்தில் பதியவை, மனங்கொள்ளுவி, புலங்கொள்ளுவி, மனத்தில் சென்று பதிவுறு, மனத்தில்படு, புலங்கொளப் பெறு, கருத்தில் தென்படு, கவனத்துக்கு வந்துறு, நினைவுக்கு வா, அடித்தத் தவை, துவைத்துருவாக்கு, தம்பட்டமடி, உருவாக்கு, கருத்துருவாக்கு, கருத்துருவாகப் பெறு, ஆக்கிச் சமை, போலாக்கு, முனைப்பாக வந்து விழு, வந்து மேல்விழு, மின்னல்-இடி வகையில் வந்துவிழு, வந்து நேர்வுறு, தூண்டில் வகையில் மீன்வந்து சிக்கப்பெறு, வலிமையுடன் வந்தடை, அதிர்ச்சியூட்டும்படிவந்தடை, முனைப்பாகப் படு, முனைப்பாகத் தெரிய வரலுறு, திடுமென மேற்கொள், புதிது மேற்கொள், நாடகப்பாணியில் சட்டென மாறுநிலை மேற்கொள், ஆட் புதுப்பழக்கம் நட்பு ஆகியன வந்தெய்தப்பெறு, பாதையில் சென்றெய்து, பாதையில் செல், நாடு, நாடி எழு, நாடித்திரும்பு, புறப்பட்டுச்செல், செயலில் முனை, செய்துமுடி, செய்து நிறைவேற்று, தாவிச்செல், வேகமாகச் செல், பாய்வுறு, தனிப்படக் குறித்துக்காட்டு, நோய் வகையில் பீடித்தல் செய், தொடர மறு, கோடு முதலியன வரை, பெயர்-எழுத்து முதலியனவற்றை அடித்து வெட்டு, அகற்று, வேலை நிறுத்தஞ் செய், தலைதட்டி அள, ஐந்தொகை பார், கணக்கு முடித்துக்காட்டு, சராசரி காண், முறைகாணாயம் ஒப்புருப்படுத்து, இருதிறத்தாரும் சரி எண்ணிக்கை கழிக்கச் செய்து முறைகாணாயம் ஒப்புடையதாக்கு, கொடி தாழ்த்து, சரணடை, கப்பற்பாய் இறக்கு, கூடாரம் இறக்கு, பண்மீட்டி எழுப்பு, இசைக்கருவி மிழற்று.
Strike
தட்டு, தாக்கு
Structural Traps
பாறை அமைப்புப்படுகள்
Structure Of Earth
பூமியின் உள்ளமைப்பு
Structure Of Settlement
குடுயிருப்பின் அமைப்பு
Subarctic
உபவடதுருவ
Subarctic
வடதுருவ ஓர அணிமையிலுள்ள.
Subarctic Of Low Pressure
உபவடதுருவ குறை அழுத்த மண்டலம்
Subcontinent
துணைக் கண்டம்
Subcontinent
துணைக்கண்டம், கண்டத்தின் தனிப்பண்புடைய பகுதி, தனிப்பண்புடைய பெரும்பரப்பு, சிறுகண்டம்.
Subcrustal
புவி ஒட்டுக் கீழ் பகுதியின்
Submarine Bridge
கடலடுத்திட்டு, கடலுக்குள் ஒரு திட்டு
Submarine Canyon
கடலடு ஆழ்பள்ளத்தாக்கு
Submarine Canyon
ஆழ்கடல் பள்ளத்தாக்கு
Submarine Line
கடல் தந்தி
Submerged Forest
அமிழ்ந்த காடு
Submerged Valley
அமிழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு
Subpolar Region
உபதுருவப் பிரதேசம்
Subsidence
அமிழ்தல்
Subsidence
தணிதல், வடிந்து வருதல், அமிழ்வு, அமைவு, படிவுறுதல், அமர்வு, ஒடுங்குதல்.
Subsoil
கீழ் மண்
Subsoil
கீழ்மண், அடிமண், (வினை.) அடிமண்ணைக் கிளறி இறுக்கந் தளர்த்து.
Subsoil
கீழ்மண்,அடுமண், கீழ்மண்
Substratum
கீழ் அடுக்கு
Substratum
கீழடுக்கு, அடித்தள அடுக்கு, கீழாக இருப்பது, அடிநிலைப்பளாம், அடிநிலத் தளம், அடிநிலைக் கூறு, அடிமூலக் கூறு, பண்புகள் செறிந்த மூலுக்கூறு, அடி உயிர்த்தளம், செடியின வளர்ச்சித்தளம், அடிவாழ்வுத்தளம், உயிரின வாழ்விற்குரிய தளம்.
Substratum
ஆதாரம்
Subterranean Stream
தரை அடு நீரோட்டம்
Summit Level
உச்சி மட்டம்
Sun Dial
ஞாயிற்றுத் தட்டு
Sun Flare
சூரியக் கதிர் வீச்சு
Sunken Coast
மூழ்கிய கரை
Sunrise
கதிரவன் உதயம், புலர் காலை.
Sunrise
கதிரவன் உதயம்
Suns Apparent Journey
ஞாயிற்றின் சலனத்தோற்றம்
Suns Ray
ஞாயிற்றின் கதிர்
Sunset
அந்திநேரம், மாலைச் செவ்வான், கதிரவன் மறைவு
Sunset
ஞாயிறு மறைதல்
Sunshine
கதிரவன் ஒளி, ஞாயிற்றொளி, கதிரொளிப் பரப்பு, கதிரொளி படர்ந்த பரப்பு, இனிய வானிலை, இயன்மகிழ்ச்சி, இன்னொளி வளம், செல்வ வளம், செல்வ நிலை, இன்ப வேளை.
Sunshine
கதிரொளிப் பரப்பு
Sunshine Recorder
கதிரொளிப் பரப்பு பதிவு கருவி
Sunspot Cycle
சூரியப்புள்ளி மாறும் காலவட்டம்,ஞாயிற்றுப்புள்ளி மாறும் காலவட்டம்
Sunspot Number
சூரியப்புள்ளி எண்ணிக்கை
Superimposed Drainage
மற்படுந்த வடுகால்
Superimposed Profile
மற்படுந்த வடுவுருவம்
Superimposed Windross
மற்படுந்த காற்றுப் படங்கள்
Surf
அலையடைமே் இடம்
Surf
அலை, நுரை நீர்த்தடம், ஓத நீர்த்திரை, கடல்நுரைத்திரள், பொங்கோதம், அலை பொங்குங் கடற்கரை நீர்ப்பரப்பு.
Surf
நுரைநீர்
Surface Features
மற்பரப்புத் தாற்றங்கள்
Survey
அளக்கையியல்
Survey
நில அளவீடு
Survey
சுற்றுப்பார்வை, சுற்றுநோட்டம், மேற்பார்வை, மேல்விசாரணை, சுற்றாய்வு, பொதுமதிப்பாய்வு, மதிப்பீடு, நில அளவீடு, மனையளவை, எல்லையளவை, கண்டெழுத்து, நில அளவாய்வத் துறை, மேலீடான ஆராய்ச்சி.
Swamp
சதுப்பு நிலம்
Swamp
சதுப்பு நிலம்
Swamp
உப்பளர் பூமி, சதுப்பு நிலம்
Swamp
சதுப்புநிலம், சேறு, சகதி, அழுவம், (வினை.) சேற்றில் சிக்குவி, நீர் வகையில் கீழ் அமிழ்த்திவிடு, மேலெழுந்து பொங்கு,வெள்ளக்காடாக்கு, சேறாக்கு, பெரிய அளவில் தாக்க விடு, செயலறச் செய், விழுங்கு, மறைத்துவிடு, புலனாகாவாறு செய்து விடு, கவனத்தை இருட்டடிபடிச் செய்துவிடு.
Swamp Reclamation
சதுப்பு நில மீட்சி
Swash
மோது அலை
Swash
அலம்பொலி, நீர்மோதி அலம்பும் ஓசை, வளைவுக்கோடு, (வினை.) கடுமையாக மோது, தெறி.
Swash
மாது அலை
Swell
வீக்கம்
Swell
வீங்குதல், வீக்கம், வீங்கிய நிலை, வீங்கும் இயல்பு, ஊதல் உப்புதல், விரிவு, பருமம், சீரான வடிவிற்பருமனான பகுதி, பொங்குதல், பொக்கம், எழுச்சி, அலையெழுச்சி, அலைபொங்குதல், பொங்கலை எழுச்சி, மேடு, இடஉயர்வு, ஓசை, உயர்ச்சி, இசைக் கருவியில் ஓசை ஏற்றத்தாழ்வமைவு, (இசை.) சுர இழிபிற்க்கம் அடுத்த திடீர் ஏற்றத்தொகுப்பு, ஒய்யாராக்காரர், பகட்டாரவாரமான புதுப்பாணிநடையுடை தோற்றத்தினர், எடுப்பான நடையுடைதோற்றத்தினர், கவர்ச்சியான தோற்றமளிப்பவர், (பே-வ) ஆட்சி வகுப்பினர், பெரியதனக்காரர், சிறப்பு மிக்கவர், திறமை சான்றவர்,உயர்நிலையினர், (பெ.) சிறப்பு மிக்க, பகட்டான, நேர்த்திமிக்க உடையணிந்த, முதல்தர நிலையிலுள்ள, (வினை.) பெருக்கமுறு, பருமனாகு, ஊது, உப்பு, புடைப்புறு, வீங்கு, உயர்வுறு, மேடுபடு, மேடாக அமைவுறு, பொங்கு, பொங்கி எழு, பொங்கலையாக எழு, எல்லைமீறிப் பெரிதாகு, படிப்படியாகப் பெருக்கமடை, பெரிதாக வளர், அடங்காது மீறி எழு, உள்ளடங்காத பெருமைகொள், பெரிதாக்கு, பெருக்கு, சேர்ந்து மேலும் பெருக்கமாக்கு, ஊத வை, உப்ப வை, வீங்குவி, புடைக்கச் செய், பெருமையுறு, தற்பெருமை கொள், பெருமைகொள்ளு, தற்பெருமையூட்டு.
Swell
பொங்கு அலை
Syenite
சயனைட்
Syenite
களிமப் பாறை வகை.
Symbol
குறியீடு
Symbol
குறியீடு
Symbol
சின்னம், அடையாளம், இடுகுறி, பொதுக்குறியீடு, நினைவுக்குறிப்புச் சின்னம், பொதுநிலைக்குழுஉக்குறி, தனித்துறைக் குழுஉக் குறி, (வினை.) (அரு.) அடையாளமாயிரு, குறித்துக்காட்டு.
Symmetrical
சமச் சீருள்ள
Syncline
கீழ்வளைவு
Syncline
(பாறைகளில்) கீழ்வளைவு
Syncline
(மண்.) மைவரை மடிவுப்படுகை.
Synclinorium
கீழ்மடுப்புள்ள மடுப்புகள்
Synclinorium
இடையுறழ்வுகளையுடைய பெருமைவரை மடிவுப்படுகை.
Synoptic Chart
வானிலைக் குறிப்பு அட்டவணை
Synthetic Hydrology
தொகுப்பு நீர் வள இயல்
Table Land
மட்டுச் சமவெளி, மட்டு நிலம்
Table Mountain
மசை மலைகள், சமவெளிமுகட்டு மலைகள்
Tachometer
விசைமானி.
Tachometer
விசைமானி, சுழற்சிமானி
Tachometer
சுழற்சிமானி, சுழற்சி அளவி
Tachometer
விசைமானி
Tachometer
சுற்றுமானி
Taiga
ஊசியிலைக் காடுகள்
Taiga
ஊசியிலைப் புதர்க்காடு.
Taiga
ஊசியிலைப்புதர் காடு
Talus Creep
கல் சருக்குதல்
Talus Or Scree
உடைக்கற்குவை
Tangent Scale Clinometer
தொடு கோட்டளவு சாய்புமானி
Tape, Measuring
அளவைநாடா
Tar Sand
தார்மணல்
Tarn
நெடுஞ்சுனை, மலைமீதுள்ள சிற்றேரி.
Tarn
மலைச்சுனை
Tasar
டாசார்பட்டு
Technology
தொழில்நுட்பவியல் / தொழில் நுட்பம்
Technology
தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல், தொழில்நுணுக்கத் துறை
Tectonic
கட்டமைவுக்குரிய, கட்டுமானஞ் சார்ந்த, (மண்) பாறை அமைப்புவகையில் சிதைவினால் ஏற்படும் மாறுதல் காரணமான.
Tectonic
புவி ஒட்டுக்குரிய
Telecommunication
தொலை செய்திப் போக்குவரத்து
Telecommunication
தொலைப்போக்குவரத்து, தந்தி-கடலடி வடக்கம்பி-கம்பியில்லாத் தந்தி-தொலைபேசி முதலியன வழியாகத் தொலைச்செய்தி அறிவிப்புமுறை.
Telecommunication
தொலைதொடர்பு
Teleconnection
தொலைத் தொடர்பு
Telegraph Plateau
தந்திப் பீடபூமி
Temperate
மட்டான, மிதமான, தன்னடக்கமுள்ள, நடையமைதி வாய்ந்த, தற்கட்டுப்பாடுடைய, உணவு-குடிவகை முதலிய நுகர் பொருட்களில் அளவோருக்கிற, மொட்டான, மட்டான தட்பவெப்பமுடைய.
Temperate
இடைவெப்பநிலையுள்ள
Temperate
மிதவெப்பநிலையிலுள்ள
Temperate Zone
குளிர் மண்டலம்,இடைவெப்பவலையம்
Temperate Zone
மிதவெப்ப மண்டலம்
Temperature Anomaly
வெப்பநிலை முறைகேடு
Temperature Difference
வெப்பதட்பநிலை வேறுபாடு
Temperature Gradient March
வெப்பநிலை மாறல் விகிதம்
Temperature, Inversion Of
வெப்பநிலை எதிர் மாறாக்குதல்
Tension
இழுவிசை
Tension
கட்டிழவை, வலித்திழுப்பு, வலித்திழுப்பு நிலை, உலைவு, அல்ங்கிய விசையுணர்ச்சி நிலை, மனத்தாக்கலைவு, உள அலைவு, நிலை, வளிவிரிவு அழுத்த நிலை, உட்புயல் அமைதி நிலை, வளிவிரிவகல்வாற்றல், மன வலி இயக்க ஆற்றல், (ஒலி) செறிவழுத்தநிலை, (இயந்) இழுப்புலைவு, சம நிலையாற்றல் அல்லது இயங்காற்றல்,காரணமான இழைம உறுப்புக்களின் அலைவு, (வினை) கட்டிழுவை செய், வலிப்பிழுப்புக்கு ஆளாக்கு, இழுப்பு நிலைக்கு உட்படுத்து, உலைவுசெய்.
Tension
இழுவிசை
Tension
இழுவிசை
Tension
இழுவிசை
Terai
வெயில்தொப்பி வகை.
Terai
டெராய் காடுகள்
Terminal
கடை
Terminal
முடிவிடம், கடைமுடிவு
Terminal
முனையம்
Terra Rossa
செம்மண் நிலம்
Terrace
மேல் தளம்
Terrace
ஒட்டு, படிவரிசை, அடுக்குத்தளக் கட்டுமானம், தட்டட்டி, மட்டுப்பாமாடி, முகப்பு மேடை, மேல்தளம், காட்சியரங்க மேடையிருக்கை, சாய்வாரத்தின் மீதமைந்த மாடவரிசை, மாடமனை வரிசை, புடைதிறப்பான படியடுக்கு மேடை, படியடுக்குத் தளவரிசை, படியடுக்குத் தளமேடு, தட்டையான மேட்டுச்சி, சரிவிடையே தட்டையான தளம், (வினை) படியடுக்குத் தளமேடையமை, ஒட்டு, படியடுக்குத் தள மேடையமைத்து இணைவி, படியடுக்குத் தளமேடையாய் உருவாக்கு, மட்டுப் பாமாடி அமைவி, மட்டுப்பாமாடியாக்கு.
Terrace
படுவரிசை
Terrace
உயர்ந்த சமநிலம்
Terrace Cultivation
அடுக்கு நிலச்சாகுபடி
Terrace Cultivation
படுக்கட்டு வேளாண்மை
Terracettes
சிறுபடுவரிசை
Terradynamics
புவியியக்கவியல்
Terrain
திணைநிலம், நில இயலில் தனித்தன்மையுடையதாகக் கருதப்படும் நிலப்பகுதி, போர்த்துறையில் தனித்திறங்களுடையதாகக் கருதப்படும் நிலப்பகுதி.
Terrain
நிலம், நிலக்கூறு, நிலவகை
Terrain Diagrams
நிலஉருவப்படங்கள்
Terrestrial Magnet
புவிகாந்தத் தன்மை
Terrestrial Units
புவிப்பகுதிகள்
Terrigenous Deposits
மண்ணகத்துத்தோன்றிய படுவுகள்
Territorial
உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புப் படையைச் சோத்ந்தவர், (பெயரடை) ஆட்சிப்பரப்புச் சார்ந்த, பெரிய நிலப்பரப்புக்குரிய, மாவட்டத்துடன் வரையறுக்கப்பட்ட, நிலப்பரப்பாட்சியுடைய, நிலப்பரப்பாட்சியுரிமையுடைய, ஆட்சி நிலத்துக்குரிய, நில ஆட்சி சார்ந்த.
Territorial
இடத்திற்குரிய
Territorial Waters
ஆட்சி நீர் எல்லை , கடல் ஆட்சி எல்லை
Tethys
தெதீஸ்கடல்
Tetrahedral Hypothesis
நான்முகிக் கோட்பாடு
Tetrahedral Theory
நான்முகிக் கொள்கை
Texture
இழைமம்
Texture
இழையமைப்பு
Texture
அமைப்பு, நுண் அமைப்பு
Texture
இழையமைப்பு
Texture
இழையமைப்பு, இழை நயம், நெசவுப்பொருத்தம், நுலிழைவமைதி, மேல்தளக் கலைவேலைப்பாடு, காட்சியுறுப்பமைதி, மேற்புறக் கட்டுமான அமைதி, பாறை உறப்பிழைவமைதி, இலக்கிய நிலைப்பு இழைவமைதி, (உயி) தசை இழைம அமைதி.
Thalneg Or Valley Line
பள்ளத்தாக்கு வழி
Thalweg
நெடுக்குத் தோற்றம், பள்ளத்தாக்கு வழி, தாழ்வழி
Than
உருகு
Than
காட்டிலும், பார்க்கிலும், விட.
Theodolite
தளமட்டக் கோளமானி, தொலைநோக்கி அளவி
Thermal Belt
வெப்பமண்டலம்
Thermal Cycle Theory
வெப்பச் சக்கரக் கொள்கை
Thermal Efficiency Factor
வெப்பத்திறனளவு
Thermal Electricity
அனல் மின்சக்தி
Thermal Equator
வெப்பநிலை நடுக்கோடு
Thermal Region
வெப்பப்பிரதேசம்
Thermal Spring
வெந்நீருற்று
Thermal Upcurrent
வெப்பக்காற்று மேலோட்டம், வெம்மையால் காற்று மேலோட்டம்
Thermistor
வெப்பத் தடைமின்கலம், எதிர்த்தரக்களவில் வெப்பநிலை பெறத்தக்கதாக்கப்பட்டு அதனால் வெப்பத்தடை காப்புடையதாக்கப்பட்ட மின்கலம்.
Thermistor
வெப்பத்தடையம்
Thermistor
தெர்மிஸ்ட்டார், வெப்ப மாறுபாட்டால் மின் தடை அளவு மாறுபடும் பொருள்
Thermistor
தேமிஸ்ரர்
Thermocline
தெரிமோக்ளைன்
Thermogram
வெங்கதிரியக்கக் கருவிப் பதிவு.
Thermogram
வெப்பநிலைப் பதிவு
Thermograph
வெப்பம் பதிகருவி
Thermograph
வெங்கதிரியக்கப் பதி கருவி.
Thermograph
வெப்ப நிலைவரைபடம்
Thermograph
வெப்பநிலைக்கோடு
Thermographs, Barographs, Hydrographs
வெப்பநிலை, அழுத்தநிலை, ஈரநிலைகளை தொடர்ச்சியாக படம் வரைந்து காட்ட வல்ல
Thermography
வெப்பப்பதிவியல்
Thermography
வெங்கதிரியக்கப் பதிவுமுறை.
Thermography
வெங்கதிர் இயக்கப் பதிவுமுறை
Thermohygrograph
வெப்பதட்ப நிலைப்பதிவி
Thicket
புதர்க்காடு.
Thicket
புதர்காடு
Three Point Problem
முப்புள்ளிக் கணக்கு
Threshold
மாறுநிலை
Threshold
வாயிற்படி, நுழைவாயிற் படிக்கல், நுழைவாயில், முகப்பு, தொடக்கம், தொடக்க நிலை, கருஉணர்வு நிலை, உணர்வுநிலையின் அடி எல்லை, வுறத்தூண்டுதலுக்கான அக எதிரீட்டுத் தொடக்கம், (பெயரடை) தொடக்க நிலையிலுள்ள, தொடக்க நிலையான, விமானத்துறையில் விசையாற்றலின் உறுதாழ்மட்டம்.
Threshold
தொடக்கம், வாயிற்படு
Thron Forest
முள்காடு
Throw
எறி
Throw
நர்க்குத்து விலக்கம், வீச்சு
Throw
எறிதல், வீச்சு, பகடை எறிவு, மீன்தூண்டில் எறிவு, எறிபடை எறிவு, எறிபடை எறி தொலைவு, எறிபடை வீச்செல்லை, எறிபடை செல்லக்கூடிய எல்லை, மற்போரில் வீழ்த்தடிப்பு, மரப்பந்தாட்டத்தில் முறையற்ற பந்தெறிவு, (மண்., சுரங்.,) பாறைமடிவு, (மண்., சுரங்,) படிக வீழ்வு, (மண்., சுரங்.,) படிகமீதடைவு, விரைசுழல் இயக்க அமைவு, விரைசுழல் இயக்கப்பொறி, (வினை) எறி, பழி வகையில் மேற்சுமத்து, பந்து எறி, மற்போரில் கீழே வீழ்த்து, குதிரை வகையில் எகிறித் தள்ளிவிடு, ஆடையை அசட்டையாக மேலிடு, பாம்பு வகையில் தோலுரி, முஸ்ல் வகையில் குட்டிப்போடு, புறாவகையில் குஞ்சுபொரி, பகடை எறிந்தாடு, பட்டிழை முறுக்கிக்கட்டு, பானையைச் சக்கரத்தில் வனை, பார்வை வகையில் விரைந்து செலுத்து, உறுப்புக்கள் வகையில் விரைந்து திருப்பு, விரைந்து நீட்டு, பந்தயம் முதலியவற்றில் வேண்டுமென்றே இழப்பை வருவித்துக்கொள், வலிப்பு நோய் வகையில் எய்தப்பெறு, (இழி) மார்பு வகையில் மூச்சிழுத்து விரித்து நிமிர்வாக நில், (இழி) விருந்து வகையில் வழங்கு.
Thrust Fault Or Reversed Fault
செருகிய பிளவுப்பெயர்ச்சி
Thrust Plane
செருகு தளம்
Thunder
இடு
Thunder
இடியோசை, இடியேறு, பேரொளி, (வினை) இடி, இடியொலி முழக்கு, பெருமுழக்கஞ் செய், உரக்க அடித்துச் சூளுரை.
Thunder Cloud
மின்செறிமுகில்
Thunder Shower
இடுமழை
Thunder Strom
இடு மழை
Tidal Bore
அலையேற்றம்
Tidal Current
ஏற்றவற்ற நீரோட்டம்
Tidal Force
கடல் அலை விசை
Tidal Hump
அலைத் திமில்
Tidal Waves
ஓதப்பேரலைகள்
Tide
வேலை அலைவு, வேலை ஏற்ற இறக்கம், பொங்கோதம், வீங்கு நீர்வேலி, பருவம், தறுவாய், வாய்ப்பு, செவ்வி, வாய்ப்பு வேளை, விழா, காலம், ஒழுக்கு, நீரோட்டம், (செய்) வெள்ளம், (செய்) ஆறு. (செய்) கடல், (வினை) வேலை அலைவில் அலைவுறு, வலை அலைவின் போக்கிற் செல், வேலைஅலைவியக்கத்ரேதாடு துறைமுகத்தின் உள்ளும் புறம்புஞ் செல், வேலை அலைவுமூலஞ் செயலாற்று, வேலை அலைவைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு காரியமாற்று,. வேலை அலைவெனப்பாய், வேலை அலைவெனக் கொண்டுசெல், வேலை அலைவைப் பயன்படுத்தி வழிதொடர், இடக்குகளைக் கடந்து செல், ஏறிக்கடந்துசெல், கடந்த சன்ளித்து வெற்டறிகொள்.
Tide
ஓதம்
Tide
ஏற்றவற்றம், அலை
Tierra Caliente
வெப்பநிலம்
Tierra Fria
குளிர் நிலம்
Tierra Templada
மென்வெப்பநிலம்
Till
உழு, பயிர் செய்
Till
பாறைக்களிமண்
Till
வரை, வரையில், வரைக்கும்.
Tilt
சாய்நிலை, ஒருக்கணித்த நிலை, சரிவு, சாய்வு, சாய்பிடித்தாக்கு, எதிரியை அல்லது இலக்கினை ஈட்டி கொண்டு தாக்குதல், மோதுவிசைக் குத்து, ஈட்டிப்போர், இருவர் கைகலப்புப்போர், குறுக்கைக்கோற்குறி, தூண்டில் கொக்கியை மீன் கவ்வியதென்பதைக் காட்டுவதற்கான குறுக்குக் கொம்புகளாலான அமைவு, பொரிய கொல்லுலைச் சம்மட்டி, (வினை) சாய்நிலை, கொள்ளுவி, சாய்நிலை மேற்கொள், சரிவுறு, கப்பல் வகையில் சாய்ந்து கவிழ், ஈட்டிகொண்டு தாக்கு, பெரிய கொல்லுலைச் சம்மட்டியால் எஃகு முதலியவற்றை அடித்துருவாக்கு, படக்காட்சி, தொலைக்காட்சி வகையில் குறிப்பிட்ட பொருளைப் படமெடுப்பதற்காக நிழற்படச் சில்லை கீழ்மேலாக இயக்கு, (மண்) அடுக்குகள் வகையில் செங்குத்துக் கோணத்தில் சாய்வுறு.
Tilt
சாய்நிலை, சாய்வு
Tombolo
இணைமணற்கடல் திட்டு
Tombolo
தீவு இணை மணல்திட்டு்
Topographical Map
நில உருவப்படம்
Topographical Study
நில உருவாய்பு முறை
Topography
இடவிளக்கயியல்
Topography
இடக்கிடப்பியல் ஆய்வுத்துறை, இடவியல்பு விளக்கவிவரம், (உள) உள்ளமைவுகாட்டும் புறவமைப்பு விளக்கப்படம்.
Topography
நிலஉருவ இயல்
Topography
இடவிளக்கவியல்,நில அமைப்பு
Toponomy
இடப்பெயரியல்
Topset
மற்படுவு
Topset Bed
மல்படுவு அடுக்கு
Tor
குன்றம், கொடும்பாறை மேடு.
Tor
உருமாறு தனித்திருக்கும் பாறை
Torrent
விசைநீரோடை, பாய்நீரோட்டம், விசைமாரி, விசைப்பொழிவு.
Torrent
விசை நீரோடை
Torrid Zone
அதிவெப்பமண்டலம்
Total Environment
எல்லாம் அடங்கிய
Totenism
சமூகச்சின்னம்
Towan
(தோவான்) மணற் குன்று
Town Planning
நகர் அமைப்பு
Track Profile
சாலைப்பக்க முகப்படம்
Tracking Station
வழியறிநிலையம், கண்காணிப்பு நிலையம்
Trade Areas
வணிகப்பகுதிகள்
Trade Winds
தடக்காற்று, வணிக செரிதிக்காற்று, அயனக்காற்று
Trail
செல்தடம்
Trail
null
Trail
சுவடு
Tramp Steamer
நாடோடுக் கப்பல்
Transcontinental Railways
கண்டம் கடக்கும் இருப்புப்பாதை
Transformers
மாற்றிகள்
Transgression
மீறு, வரம்பு கடந்து செயலாற்று, ஆணை திறம்பு, மாறாக நட, பெரும்பிழை செய். பழச் செயல் செய்.
Transgression
எல்லை மீறல், முன்னடைவு, கடற்கோள்
Transhumance
கால்நடைப் பருவகாலப் புடையெழுச்சி, பருவகாலத்திற்கு ஏற்றபடி மேய்ச்சலுக்காகக் கால்நடைகளை இடத்துக்கிடம் கொண்டேகுஞ் செயல்.
Transhumance
மந்தை இடமாற்றம்
Transit
புடைகடப்பு, ஊடுகடப்பு, புடைபெயர்வு போக்கு, செல்கை, இடங்கடப்பு, கடந்துசெல்கை, கொண்டுய்ப்பு, சரக்குப் புடையெர்ச்சி, கடப்பிடைவழி, செல்நெறி, (வான்) காட்சிநிலைக் கோட்கடப்பு, புறத்தோற்ற நிலையில் வான்கேபாளங்கள் திணைநிலை மை வரை கடந்து செல்கை, (வான்) கதிர்க்கடப்பு, வான்கோளங்கள் கதிரவன் விட்டம் கடந்து செல்கை, கோட் கதிர்க்கடப்பு, வெள்ளி புதன் கோளங்களின் கதிக்கடப்பு, (வான்) கோள்விட்டக்கடப்பு, பெருங்கோள விட்டத்தைச் சிறுகோள் கடந்து செல்லல், கடப்பு வட்கடக் கருவி, தளமட்டக் கோணமானி,. (வினை) கடந்து செல், ஊடுகட, சிறுகோள் வகையில் பெருங்கோள் வடடத்தின் விட்டங்கட, புதன் வெள்ளி ஆகியவற்றின் வகையில் கதிரவன் விட்டங் கட, கடந்துகொண்டு செல், கடந்து கொண்டு செல்வி, தொலைநோக்காடியைக் கிடைநிலையில் திருப்பு.
Transit
நெடுங்கோடு கடத்தல்
Transition Period
மாறுதல்காலம்
Transitional
புடைபெயர்வுக்குரிய, நிலைதிரிபான, இடைமாறுபாட்டுக் குரிய, இடைமாறுபாட்டுக் காலஞ் சார்ந்த, இடை மாறுபாட்டுக் காலத்தின் பண்புகளையுடைய, இடை மாறுதல் கால மாதிரியான, இடைக்காலத்திற்குரிய, தற்காலிகத் திட்டமிட்ட, எழுத்துரு பேச்சு முதலியவற்றின் வகையில் பிரிவுகளிடையே இடையிணைப்பான, இடைநிலைச் சார்பான.
Transitional
நிலைமாறுபடுகின்ற
Transitory
கணத்தில் மறைகிற, நிலையுறுதியற்ற, நிலையாமையுடைய.
Transitory
தான்றிமறைம்
Transmitter
பரப்பி
Transmitter
செலுத்தி
Transmitter
அனுப்புவோர், அனுப்பித்தருவோர், ஒலிபரப்ப அனுப்புவோர்,, ஒலிபரப்பனுப்பீட்டுக் கருவி, செய்தி அனுப்புவோர்., இடையிணைப்பவர்.
Transmitter
அலை அனுப்பி
Transportation Geography
பாக்குவரத்துப் பரப்பியல்
Transported Soil
பெயர்ந்தமைந்த மண்,பெயர்ந்த மண்
Transported Soil
இடம்மாறிய மண்
Transverse Bend
குறுக்கு வாட்டுத்தொய்வு
Transverse Profile
குறுக்கு வசப்படம்
Transverse Valley
குறுக்குப் பள்ளத்தாக்கு
Transverse Wave
குறுக்கலை, குறுக்குவாட்டு அலை
Trellis
பின்னல் தட்டி, குறுக்குக் கம்பிப்பின்னல் அமைவு, (வினை) பின்னல்தட்டிஅமை, குறுக்குக் கம்பிப் பின்னல் அமை.
Trellis
கொடுப் பின்னல், வேலிப்பந்தல்
Tremor
துடிப்பதிர்வு, இலை நடுக்கம், குரல் அதிர்வு, உடல் அதிர்வாட்டம், சிலிர்ப்பு, சிலிர்ப்பு, உறுப்பின் கூச்ச அதிர்வு, அச்ச நடுக்கதிர்வு, கூச்செறிவு.
Tremor
நடுக்கம்
Trench
சால் அகழி
Trench
(படை) அகழ்வெட்டு, மறைகுழி, ஆழ்சால்வரி, உழவுசால், நீள்வரிப்பள்ளம், திரைதோல், (வினை) அகழ்வரிதோண்டு, உழவுசால் வரியிட்டு மண்புரட்டிப்போடு, மரத்தில் வரிப்பள்ளமிடு, அகழ் அமைத்துக்கொண்டு முன்னேறு, வழியமைத்துக்கொண்டு செல், முனைந்து மேற்செல், எல்லை மீறிப் பிறர் உரிமையில் நுழை.
Trench
அகழி
Tritium
(வேதி) நீரக ஓரகத்தனிமம், நீரகத்தின் மும்மடங்கு அணு எடையுடைய பிறிது தனிமம்.
Tritium
திரைற்றியம்
Tritium
ட்ரைட்டுயம்
Tropic Of Cancer
கடகக்கோடு
Tropic Of Cancer
கடகரேகை
Tropic Of Capricorn
மகர ரேகை
Tropical Climate
அயனமண்டலக்காலநிலை
Tropical Climate
வெப்ப சீதோஷ்ண நிலை
Tropical Country
வெப்ப நாடு
Tropical Cyclone
அயனமண்டலச் குறாவளி
Tropical Forest
வெப்பமண்டலக்காடுகள்
Tropical Forest
வெப்பமண்டலக்காடு
Tropical Grass Land
அயனமண்டலப்புல்வெளி
Tropical Marsh Land
வெப்பப் பிரதேசச் சதுப்புநிலம்
Tropical Rain Forest
அயனமண்டல மழைக்காடு
Tropics
அயனமண்டலம்
Tropics
நிலவுலக வெப்பமண்டலப்பகுதி.
Tropics
வெப்பநாடு
Tropics Or Tropical Belt
அயனமண்டலம்
Tropopause
சேணிடை வளிமண்டிலதம்திற்கும் மீவளி மண்டிலத்திற்கும இடைப்பட்ட சிற்றிடை அடுக்கு வெப்பநிலை மாறு மண்டல எல்லை
Tropopause
வெப்பநிலை மாறு மண்டல எல்லை
Troposphere
அடிவிளமண்டலம்.
Troposphere
சூறாவளிமண்டலம்
Trough
பள்ளம்
Trough
தாழி
Trough
தொட்டி, தண்ணீர்த்தொட்டி, விலங்குக் குடி நீர்த்தொட்டி, கழுநீர்த் தொட்டி.
Trough
பள்ளம்
Trough Compass
நீள்பெட்டுத் திசைகாட்டு
Trough Fault
பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு
True Bearing
நரான திசையளவு
True North
நேர்வடக்கு
Truncated Spurs
மழுங்கிய கிளைக் குன்றுகள்
Truncation
முனை சேதிப்பு, உறுப்புக் குறைப்பு, மொட்டையாக்குதல், மட்ட மழுக்கம்.
Truncation
முனைச்சிதைவு
Tsunami
கடற்கோள்
Tsunami
பெரிய அலை, அதி பேரலை
Ulac
துருவம் நோக்கும் மலைச்சரிவு
Unconformity
படிவுத்தடை இடைவெளி
Unconformity
படுவு இடைஅரிப்பு
Undertow
அடியோட்டம், அடி எதிரோட்டம், ஓட்டத்திற்கு எதிரான் கீழோட்டம், அலைத்தேக்கம், பின்வாங்கும் அலையின் தேங்கு நீர்க்கட்டு, பின்விசைத் தேக்கம்.
Undertow
நீர்அலை இழுப்பு
Undisturbed Soil Samples
சிதைவுறா மண் மாதிரிகள்
Upland
மேனிலம்
Upland
உள்நாடு, நாட்டின் உட்பகுதி, அகமலை நாட்டுப் பகுதி, மேட்டு நிலம், (பெ.) உள்நாட்டிலுள்ள, நாட்டு உட்பகுதியிலள்ள, மேட்டு நிலத்திலுள்ள.
Upland
உயர்நிலம்
Upthrow
மேல் எறிவு, மேல்நோக்கி எறிதல், (மண்.) மடிவின் அடுக்குத்தள மேலெறிவு, (சுரங்.) தள அடுக்கு மேல் நோக்கிய சாய்வு, (சுரங்.) தள அடுக்கு மேற்சாய்வின் செவ்வுயரம்.
Upthrow
மல்வீச்சு
Uraninite
நிலக்கீல்வகை.
Uraninite
ரனினைட்
Uranus
முதுவானவன், கிரேக்கபுராண மரபில் மூத்தவானவர் தந்தை, விண்மக்கோள், 1ஹ்க்ஷ்1ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘ யூரனஸ் கோள்.
Uranus
ரன்ஸ்
Uvala
சுண்ணக்கல் பெருங்குடைவு
V Shaped Valley
v- வடுவப் பள்ளத்தாக்கு
Valley
பள்ளத்தாக்கு
Valley
பள்ளத்தாக்கு, பள்ளத்தாக்குப் போன்ற பகுதி, ஆற்றுப்படுகை, (க-க.) மோட்டு உள்மடிவு, கூரையின் தளங்கள் ஊடறுத்துச் செல்வதால் ஏற்படும் உட்கோணம்.
Valley Breeze
பள்ளத்தாக்கு மென்காற்று
Valley Line
பள்ளத்தாக்கு வழி
Valley Side Slope
பள்ளத்தாக்கின் பக்கச் சரிவு
Valley Train
பள்ளத்தாக்குப் படுவுத்தொடர்
Valley Wind
பள்ளத்தாக்குக் காற்று
Values
மதிப்பீடுகள்
Values
குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்தின் குறிக்கோள்கள் (அ) கோட்பாடுகள்.
Variability
மாறுபடும் தன்மை
Variability
உலைவு, அடிக்கடி மாறுபடுந்தன்மை, வேண்டியபடி மாற்றப்படத்தக்க நிலை.
Variable Scale
மாறுபடும் அளவை
Variation
மாறுபாடு
Variation
மாறுபாடு
Variation
மாறுபாடு
Variation
மாறுபடுத்துதல், வேறுபடுத்துதல், படிப்படியாக மாறுபாடு உண்டுபண்ணுதல், மாறுபடுதல், படிப்படியாக மாறுதல், இடைமாற்றீடு, இடை மாறுபாடு உண்டுபண்ணுதல், சிறு மாறுதல் உண்டுபண்ணுதல், இடைமாறுபாடு, நுண்மாறுபடு, மாறுபாட்டெல்லை, வேறுபாட்டளவு, மாறுபடு நிலை, கூடிக்குறையும் இயல்பு, போக்குநிலைத் திரிபு, மாறுபட்ட போக்கு, வேறுபட்ட வடிவம், மாற்று வகையில் பிறழ்வு நிலை, பிறழ்வு நிலை அளவு, (இலக்.) திரிபு, (இலக்.) விகாரம், வேற்றுமை வடிவம், திரிபு வடிவம், (உயி.) மரபுநிலை மாறுபாடு, (வான்.) கோள்நெறி பிறழ்வு, கோள்கள் வகையில் வழக்கமான நெறியிலிருந்து விலகிச்செல்லுநிலை, கோள்விசை பிறழ்வு, கோள்கள் வகையில் சராசரி வேகத்திற் கூடிக்குறைந்து செல்லுதல், (இசை.) நுண்திரிவு நயம், திரும்பத்திரும்பப் பாடும்போது இனிமை கருதி ஏற்படுத்தப்படும் பண்-இசைப்பொருள் நுண்திரிபு வேறுபாடு.
Variation
மாற்றம்
Variation, Magnetic
காந்த சலன மாறுபாடு
Varve
காலப்படுவுப்படை
Varve
படலக்கனிப்படிவுகள்
Varved Sediment
படை கொண்ட அடையல்
Varvesy
பட்டைப்படுவுகள்
Vector Diagram
வெக்ட்டார் படம்
Veering
திசைமாற்றிக் திரும்புக் காற்று
Vega
ஈரவளச்சம நிலம்
Vega
(ஸ்பெ.) ஸ்பெயினில் படுகைநிலம், கியூபா தீவில் குறை ஈரப்பத நிலம், கியூபாவில் புகையிலை பயிரிடும் பகுதி.
Vegetation Map
தாவரவகைப் படம்
Vein
தாது படுகைக்கால்
Vein
நாளம்,நரம்பு
Vein
உண்முக நாளம், நெஞ்சுப்பைக்குள் குருதிகொண்டு செல்லும் குழாய், (பே-வ.) குருதிநாளம், குருதிக் குழாய், பஷீங்கின் ஒஷீநிற வரி, மணிக்கல் ஒஷீநிறக் கால், மரக்கட்டைகஷீன் பன்னிறச் சாயல்களையுடைய உள் வெட்டுவரிக்கோடு, தனிப்பட்ட தன்மை, சிறப்பியல்பு, தனிப்பாங்கு, (சுரங்.) தாதுபடுகைக் கால், (மண்.) படுகைக்கால்வரி, (பூச்.) பூச்சிகஷீன் இறகு நரம்பிழை, (தாவ.) இலைவரி நரம்பு, (வி.) நாளம் பரப்பியிடு, இறகுவரி பரப்பு, ஒஷீநிறக் கால்விடு, உள்வெட்டுவரி பாயவிடு, படுகைக்கால் பரப்பு, பண்புபரப்பு.
Vein
சிரை
Veld
வெல்டு, அயன மண்டலப் புல்வெளி
Veld
கரம்பு நிலக்காடு, தென்னாப்பிரிக்காவில் இடையிடையே மரங்களுள்ள புல் வெஷீப் பரப்பு.
Vent
புடை, தொளை, கீறல், சிற்றிடைவெஷீ, காலதர், காற்றுப் புழைவாய், கோட்டையின் சுடுமதிற்புழை, விடுபுழை, மிடாவில் நீர்வடியும்போது காற்றுப் புகவிடுவதற்கான ஓட்டை, துறப்பணம், மிடாவில் தொளையிடுவதற்கான கருவி, பற்றுபுழை, துப்பாக்கி பற்றவைப்பதற்குரிய புழைவாய், இசைக்கருவி விரற்புழை, கக்குவாய், எரிமலை முகட்டு வாய், குதம், விலங்கின் எருவாய், புகைப்போக்கியின் மோட்டுப் புழை, மலம், எச்சம், எரு, வெஷீயேற்றப்பட்ட பொருள், வெஷீ வந்த பொருள், வெஷீப்பாடு, வெஷீப்படு நிலை, கருத்து வெஷீயீடு, செல்புழை, போக்குவஸீ, போக்கிடம், வாய்ப்பு வஸீ, வாய்ப்பிடம், மீவரவு, நீர் நாய் வகையில் மூச்சுவிடுவதற்காக நிலப்பரப்புக்கு மேல்வருதல், (வி.) துப்பாக்கியில் பற்றுபுழை இடு, மிடாவில் விடுபுழையிடு, போக்கிடம் அஷீ, வெஷீயிடு, அடக்கிவைத்து உணர்ச்சியை வெஷீயிடு, மனத்துள் அமைந்த கருத்தை வெஷீயிட்டுத் தெரிவி, மீவரவு, நீர்நாய் வகையில் மூச்சு விடுவதற்காக நீர்ப்பரப்புக்கு மேல்வந்துறு.
Vent
துளை
Vent
துளை, வென்று
Ventifacts
பட்டைக்கற்கள்
Vertical Exaggeration
குத்துயரப் பெருக்கம்
Viticulture
திராட்சைப் பயிர்முறை
Viticulture
கொடிமுந்திரிப்பயிர் வளர்ப்பு.
Viticulture
முந்திரிகை வேளாண்மை
Volcanic Ash
எரிமலைச் சாம்பல்
Volcanic Bomb
எரிமலைக் குண்டு
Volcanic Bomb
எரிமலைப் பாறைக்குண்டு
Volcanic Cone
எரிமலைக் கூம்பு
Volcanic Dust
எரிமலைத் தூசி, எரிமலைத் துகள்
Volcanic Eruption
எரிமலை எழுச்சி
Volcanic Eruption
எரிமலை உமிழ்வு
Volcanic Mountain
எரிமலை
Volcanic Neck
எரிமலைக் கழுத்து
Volcanic Plug
எரிமலைக் குமிழ்
Volcanic Plug
எரிமலைக் குமிழ்கள்
Volcanic Rock
எரிமலைப் பாறை
Volcano
எரிமலை
Volcano
எரிமலை.
Volumetric Diagram
கொள்ளளவுப்படம்
Vortex
சுழல்
Vortex
சுழிப்பு
Vortex
சுழல்
Vortex
நீர்ச்சுஸீ, சூறை மையச்சுஸீ, சுழல்காற்று மையம், புயல் மையம், கடுஞ் சுழற்சி, அமுக்கி அஸீக்குஞ் சூழல்.
Wadi
வறண்ட ஆற்றுப்படுகை
Wadi
வறண்ட ஆற்றுப்படுகை
Wadi
வறண்ட காட்டாறு.
Waning Slope
சரிவு குறைதல்
Ward
வட்டாரம்
Ward
இளங்கணர், முதுகணாளரின் பாதுகாப்பில் இருப்பவர், முதுகண்மை, முதுகணாளர் மேற்பார்வை, நகர்வட்டம், நகரின் உட்பிரிவு, கூடம், சிறை-மருத்துவமனை-ஏலார் விடுதி ஆகியவற்றின் பிரிவு, மருத்துவமனைப் படுக்கைத்தொகுதி, காவல் பாதுகாப்புக் கவனிப்பு, காப்பாரண் மாளிகைக் காவற்கூடம், (பழ.) வாட்போரில் தடுப்பு முறை, (அரு.) முதுகணாளர் பாதுகாப்பு, (அரு.) சிறைகாப்பு, சிறைகாவலீடு, (வினை.) வாட்போரில் தடுப்பு முறை கையாளு, எதிர்த்துத் தாக்கிக் தடு, தடுத்துக் காப்பாற்று, கடவுள் வகையில் தடுத்தாளு, காத்தமை, தடுப்புக்காப்புநிலையில் போரிடு, பாதுகாப்புப் போரிடு, கூடத்தில் வை, கூடத்தில் அமர்வி.
Warm Current
வெப்ப நீரோட்டம்
Warm Front
வெப்பமுகம்
Warm Sector
வெப்ப வாரைச் சிறை
Warp
நெளிவு
Warp
பாவுநுல், நீட்டுவாட்டான நெசவிழை, கப்பலீர்ப்புக் கயிறு, வெட்டுமர உருக்கோட்டம், மனக்கோட்டம்,வண்டல், வண்டற் படிவு, (வினை.) உருக்கோணலாக்கு, ஏறுமாறான போக்குடையதாக்கு, உருக்கோணலாகு, ஒருபுறமாகச் சாய்வி, கப்பலைக் கயிறுகட்டி ஒருதிசையில் இழு, கப்பல் வகையில் ஈர்ப்புக்கயிற்றினால் இழுபட்டுச் செல், வண்டல் படிவித்து வளப்படத்து.
Warping
தக்கி நீர் பாய்ச்சல், வெள்ளம் பாய்ச்சுதல்
Warping
புடைத்தல்
Warping
பலகை நெளிதல்
Warping Crustal
புவியோடு நெளிதல்
Wash Colour
நிறப் பூச்சு
Water Divide
நீர்ப்பிரிமேடு
Water Gap
ஆற்றிடுக்கு
Water Hemisphere
நீர் அறைக்கோளம்
Water Hole
குட்டை
Water Masses
நீர்ப்புகுதிகள் (கடலில்)
Water Parting
நீர்பிரி நிலம்
Water Pollution
நீர்த் தூய்மைக் கேடு
Water Power
நீர்விசை, நீராற்றல்
Water Spouts
நீர்த்தாரைகள்
Water Table
நில நீர்மட்டம், நீர் மட்டம்
Water Table
நிலநீர் மட்டம்
Water Table
நிலத்தடு நீர்மட்டம்,நிலநீர் மட்டம்,நீர்ப்பீடம்
Water Telescope
நீர்த்தொலை நோக்கி
Water Zone
நில நீர் மட்டம்
Wavebuilt Platform
அலையாக்கப் பீடம்
Wavecut Bench
அலை அரிப்பினாலான திட்டு
Wavecut Platform
அலை அரிபீடம்
Waveshape
அலை அமைப்பு
Waxing Slope
சரிவு கூடுதல்
Zeolite
கனிம வகை.
Zeolite
ஜியோலைட்டு
Zheltozem
செல்ட்டோசெம்
Zonal Soil
மண்டல மண்
Zone Of Leaching
உறிஞ்சுமண்டலம்