- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 138A (IPC Section 138A in Tamil)

140 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 138A (IPC Section 138A in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 138A – இந்திய கடல்சார் பணிக்குப் பொருந்தக் கூடிய பின்வருகின்ற சட்டப்பிரிவுகள்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 399 (IPC Section 399 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 399 (IPC Section 399 in Tamil) விளக்கம் கூட்டுக்கொள்ளை அடிப்பதற்கான ஆயத்தம் யார் புரிந்தாலும் 10 ஆண்டுகள் வரை கடுங்காவலுடன்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 184 (IPC Section 184 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 184 (IPC Section 184 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு பொதுப் பணியாளரின் சட்டபூர்வமான அதிகாரத்தினால் அவர் பொதுப்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 381 (IPC Section 381 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 381 (IPC Section 381 in Tamil) விளக்கம் ஒருவரிடம் பணியாளராக அல்லது எழுத்தாளராகப் பணிபுரியும் ஒரு நபர் தம்முடைய முதலாளியின்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...