- 1

இ வரிசை கிரந்தம்

480 0

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

#

பிறமொழி  சொற்கள்

இணையான தமிழ் சொற்கள்

1இ.சி.ஜிநெஞ்சகத் துடிப்பு
2இடாஇறைகூட, ஒருபொறி
இடகலை
3இனாம்நன்கொடை
4இயந்திரம்பொறி
5இரகசியம்குட்டு,மறைபொருள், கமுக்கம்
6இரசம்சாறு
7இரசாயணம்வேதியியல்
8இரதம்தேர்
9இரத்தம்குருதி
10இராகம்பண்
இசைக் கலைஞர்தன் கற்பனைப்படி விரிவுபடுத்தக் கூடிய வகையில் இருக்கும் ஸ்வரங்களைக் குறிப்பிட்ட ஏறு வரிசையிலும் இறங்கு வரிசையிலும் கொண்ட அமைப்பு
11இராச்சியம்அரசு, நாடு
12இராஜினாமாபணி விலகல்
13இராட்டினம்(சக்கரமுள்ள) நூற்கும் கருவி
நூல் சுற்றும் கருவி
கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்க உதவும் கப்பி
ஏறிச் சுழன்று விளையாட உதவும் சுழல் தேர்
14இராட்ஷசன்அசுரன், நரகன்
15இராணுவம்படை
சைனியம்
16இராத்திரிஇரவு, அல்
17இலகுஎளிது
எளிமை
18இலக்கம்எண்
19இலட்சணம்அழகு
20இலட்சியம்இலக்கு
(வாழ்க்கையில் அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டில்)அடைய விரும்பும் நிலை,குறிக்கோள்
21இஷ்டம்விருப்பம்
22இஸ்திரிப் பெட்டிதுணியழுத்தி

Source link

Related Post

- 3

உ வரிசை கிரந்தம்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 உக்கிரம் கடுமை தீவிரம் 2 உச்சரி (எழுத்தை…
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

அ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 அகங்காரம் தன்முனைப்பு, இறுமாப்பு, செருக்கு, ஆணவம் யான் எனல் 2…
- 6

ஈ வரிசை கிரந்தம்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் ஈ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஈனம் இழிவு,கேவலம் குறை (குரலைக் குறிப்பிடும்போது)மெலிதாக…
- 8

ஆ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஆகாசம் வானம் 2 ஆகாயம் வானம் 3 ஆகாரம் உணவு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...