கந்த புராணம்

460 0

கந்த புராணம்

 

செந்திலாண்டவன் துணை / திருச்சிற்றம்பலம்

 

 

1. விநாயகர் காப்பு (1-5)

 

1 திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்

சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்

அகட சக்கர வின்மணி யாவுறை

விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம். 1

2 உச்சியின் மகுட மின்ன வொளிர்தர நூதலி னோடை

வச்சிர மருப்பி னொற்றை மணிகொள் கிம்புரி வயங்க

மெய்ச்செவிக் கவரி தூங்க வேழமா முகங்கொண் டுற்ற

கச்சியின் விகட சக்ர கணபதிக் கன்பு செய்வாம். 2

சுப்பிரமணியர் காப்பு

 

3 மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம்பொழி கருணை போற்றி

ஏவருந் துதிக்க நின்ற விராறுதோள் போற்றி காஞ்சி

மாவடி வைகுஞ் செவ்வேள் மலரடி போற்றி யன்னான்

சேவலு மயிலும் போற்றி திருக்கைவேல் போற்றி போற்றி. 3

 

நூற் பயன்

 

4 இந்திர ராகிப் பார்மே லின்பமுற் றினிது மேவிச்

சிந்தையி னினைந்த முற்றிச் சிவகதி யதனிற் சேர்வர்

அந்தமி லவுணர் தங்க ளடல்கெட முனிந்த செவ்வேற்

கந்தவேள் புராணந் தன்னைக் காதலித் தோது வோரே. 4

வாழ்த்து

 

5 வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன்

கோன்முறை யரசு செய்க குறைவிலா துயிர்கள் வாழ்க

நான் மறை யறங்க ளோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க

மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலக மெல்லாம். 5

ஆகத் திருவிருத்தம் – 5

 

 

2. கடவுள் வாழ்த்து (6- 30)

 

சிவபெருமான்

 

6 திருவந்த தொல்லைப் புவனத்தொடு தேவர் போற்றிப்

பெருவந் தனைசெய் தறிதற்கரும் பெற்றி யெய்தி

அருவந் தனையு முருவத்தையு மன்றி நின்றான்

ஒருவன் றனது பதந்தன்னை யுளத்துள் வைப்பாம். 1

7 ஊனாகி யூனு ளுயிராயுயிர் தோறு மாகி

வானகி யான பொருளாய்மதி யாகி வெய்யோன்

தானாகி யாண்பெண் ணுருவாகிச் சராச ரங்கள்

ஆனான் சிவன்மற் றவனீள்கழற் கன்பு செய்வாம். 2

வேறு

 

8 பிறப்பது மிறப்பதும் பெயருஞ் செய்கையும்

மறப்பது நினைப்பதும் வடிவம் யாவையுந்

துறப்பது மிமையும் பிறவுஞ் சூழ்கலாச்

சிறப்புடை யரனடி சென்னி சேர்த்துவம். 3

9 பூமலர் மிசைவரு புனித னாதியோர்

தாமுணர் வரியதோர் தலைமை யெய்தியே

மாமறை முதற்கொரு வடிவ மாகியோன்

காமரு செய்யபூங் கழல்கள் போற்றுவாம். 4

10 பங்கயன் முகுந்தனாம் பரமென் றுன்னியே

தங்களி லிருவருஞ் சமர்செய் துற்றுழி

அங்கவர் வெருவர வங்கி யாயெழு

புங்கவன் மலரடி போற்றி செய்குவாம். 5

11 காண்பவன் முதலிய திறமுங் காட்டுவான்

மாண்புடை யோனுமாய் வலிகொள் வான்றொடர்

பூண்பதின் றாய்நயம் புணர்க்கும் புங்கவன்

சேண்பொலி திருநடச் செயலை யேத்துவாம். 6

சிவசத்தி

 

12 செறிதரு முயிர்தொறுந் திகழ்ந்து மன்னிய

மறுவறு மரனிட மரபின் மேவியே

அறுவகை நெறிகளும் பிறவு மாக்கிய

இறைவிதன் மலரடி யிறைஞ்சி யேத்துவாம். 7

விநாயகக் கடவுள்

 

13 மண்ணுல கத்தினிற் பிறவி மாசற

எண்ணிய பொருளெலா மௌ¤தின் முற்றுறக்

கண்ணுத லுடையதோர் களிற்று மாமுகப்

பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவாம். 8

 

வைரவக் கடவுள்

 

14 பரமனை மதித்திடாப் பங்க யாசனன்

ஒருதலை கிள்ளியே யொழிந்த வானவர்

குருதியு மகந்தையுங் கொண்டு தண்டமுன்

புரிதரு வடுகனைப் போற்றி செய்குவாம். 9

15 வெஞ்சினப் பரியழன் மீது போர்த்திடும்

அஞ்சனப் புகையென வால மாமெனச்

செஞ்சுடர்ப் படிவமேற் செறித்த மாமணிக்

கஞ்சுகக் கடவுள்பொற் கழல்க ளேத்துவாம். 10

வீரபத்திரக்கடவுள்

 

16 அடைந்தவி யுண்டிடு மமரர் யாவரும்

முடிந்திட வெருவியே முனிவர் வேதியர்

உடைந்திட மாமக மொடியத் தக்கனைத்

தடிந்திடு சேவகன் சரணம் போற்றுவாம். 11

 

சுப்பிரமணியக் கடவுள்

 

17 இருப்பரங் குறைத்திடு மெ·க வேலுடைப்

பொருப்பரங் குணர்வுறப் புதல்வி தன்மிசை

விருப்பரங் கமரிடை விளங்கக் காட்டிய

திருப்பரங் குன்றமர் சேயைப் போற்றுவாம். 12

18 சூரலை வாயிடைத் தொலைத்து மார்புகீன்

டீரலை வாயிடு மெ·க மேந்தியே

வேரலை வாய்தரு வௌ¢ளி வெற்பொரீஇச்

சீரலை வாய்வரு சேயைப் போற்றுவாம். 13

19 காவினன் குடிலுறு காமர் பொன்னகர்

மேவினன் கடிவர விளியச் சூர்முதல்

பூவினன் குடிலையம் பொருட்கு மாலுற

ஆவினன் குடிவரு மமலற் போற்றுவாம். 14

20 நீரகத் தேதனை நினையு மன்பினோர்

பேரகத் தலமரும் பிறவி நீத்திடுந்

தாரகத் துருவமாந் தலைமை யெய்திய

ஏரகத் தறுமுக னடிக ளேத்துவாம். 15

21 ஒன்றுதொ றாடலை யொருவி யாவிமெய்

துன்றுதொ றாடலைத் தொடங்கி ஐவகை

மன்றுதொ றாடிய வள்ளல் காமுறக்

குன்றுதொ றாடிய குமரற் போற்றுவாம். 16

22 எழமுதி ரைப்புனத் திறைவி முன்புதன்

கிழமுதி ரிளநலங் கிடைப் முன்னவன்

மழமுதிர் களிறென வருதல் வேண்டிய

பழமுதிர் சோலையம் பகவற் போற்றுவாம். 17

23 ஈறுசேர் பொழுதினு மிறுதி யின்றியே

மாறிலா திருந்திடும் வளங்கொள் காஞ்சியிற்

கூறுசீர் புனைதரு குமர கோட்டம்வாழ்

ஆறுமா முகப்பிரா னடிகள் போற்றுவாம். 18

திருநந்திதேவர்

 

24 ஐயிரு புராணநூ லமலற் கோதியுஞ்

செய்யபன் மறைகளுந் தெரிந்து மாயையான்

மெய்யறு சூள்புகல் வியாத னீட்டிய

கையடு நந்திதன் கழல்கள் போற்றுவாம். 19

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள்

25 பண்டைவல் வினையினாற் பாயு டுத்துழல்

குண்டரை வென்றுமுன் கூடல் வைகியே

வெண்டிரு நீற்றொளி விளங்கச் செய்திடு

தண்டமிழ் விரகன்மெய்த் தாள்கள் போற்றுவாம். 20

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்

26 பொய்யுரை நூல்சில புகலுந் தீயமண்

கையர்கள் பிணித்துமுன் கடல கத்திடு

வெய்யகற் றோணியாய் மிதப்ப மேற்படு

துய்யசொல் லரசர்தா டொழது போற்றுவாம். 21

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்

27 வறந்திடு ª£ய்கைமுன் னிரம்ப மற்றவண்

உறைந்திடு முதலைவந் துதிப்ப வன்னதால்

இறந்திடு மகன்வளர்ந் தெய்தப் பாடலொன்

றறைந்திடு சுந்தர னடிகள் போற்றுவாம். 22

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்

28 கந்தமொ டுயிர்படுங் கணபங் கம்மெனச்

சிந்தைகொள் சாக்கியர் தியங்க மூகராய்

முந்தொரு மூகையை மொழிவித் தெந்தைபால்

வந்திடு மடிகளை வணக்கஞ் செய்குவாம். 23

திருத்தொண்டர்கள்

29 அண்டரு நான்முகத் தயனும் யாவருங்

கண்டிட வரியதோர் காட்சிக் கண்ணவாய்

எண்டகு சிவனடி யெய்தி வாழ்திருத்

தொண்டர்தம் பதமலர் தொழது போற்றுவாம். 24

சரசுவதி

30 தாவறு முலகெலாந் தந்த நான்முகத்

தேவுதன் றுணைவியாய்ச் செறிந்த பல்லுயிர்

நாவுதொ றிருந்திடு நலங்கொள் வாணிதன்

பூவடி முடிமிசைப் புனைந்து போற்றுவாம். 25

ஆகத் திருவிருத்தம் – 30

 

 

  1. அவையடக்கம் (31-59)

 

31 இறைநில மெழுதுமு னிளைய பாலகன்

முறைவரை வேனென முயல்வ தொக்குமால்

அறுமுக முடையவோ ரமலன் மாக்கதை

சிறியதோ ரறிவினேன் செப்ப நின்றதே. 1

வேறு

32 ஆன சொற்றமிழ் வல்ல வறிஞர்முன்

யானு மிக்கதை கூறுதற் கெண்ணுதல்

வான கத்தெழும் வான்கதி ரோன்புடை

மீனி மைப்ப விரும்பிய போலுமால். 2

33 முன்சொல் கின்ற முனிவட நூறெரீஇத்

தென்சொ லாற்சிறி யேனுரை செய்தலான்

மென்சொ லேனும் வௌ¤ற்றுரை யேனும்வீண்

புன்சொ லேனு மிகழார் புலமையோர். 3

34 சிந்து மென்பு சிரம்பிறை தாங்கினோன்

மைந்த னாதலின் மற்றவன் றானுமென்

சந்த மிலுரை யுந்தரிப் பானெனாக்

கந்த னுக்குரைத் தெனிக் கதையினை. 4

35 வெற்றெ னத்தொடுத் தீர்த்து வௌ¤ற்றுரை

முற்று மாக மொழிந்தவென் பாடலிற்

குற்ற நாடினர் கூறுப தொல்லைநூல்

கற்று ணர்ந்த கலைஞரல் லோர்களே. 5

36 குற்ற மேதெரி வார்குறு மாமுனி

சொற்ற பாவினு மோர்குறை சொல்வரால்

கற்றி லாவென் கவிவழு வாயினும்

முன்று நாடிவல் லோருய்த் துரைக்கவே. 6

வேறு

37 குறைபல மாமதி கொளினு மன்னதால்

உறுபய னோக்கியே யுலகம் போற்றல்போற்

சிறியவென் வௌ¤ற்றுரை சிறப்பின் றாயினும்

அறுமுகன் கதையிதென் றறிஞர் கொள்வரே. 7

38 நாதனா ரருள்பெறு நந்தி தந்திடக்

கேரதிலா துணர்சனற் குமரன் கூறிட

வாதரா யணமுனி வகுப்ப வோர்ந்துணர்

சூதனோ தியதுமூ வாறு தொல்கதை. 8

39 சொல்லிய புராணமாந் தொகையு ளீசனை

அல்லவர் காதைக ளனையர் செய்கையுள்

நல்லன விரித்திடு நவைகண் மாற்றிடும்

இல்லது முகமனா லெடுத்துக் கூறுமே. 9

40 பிறையணி சடைமுடிப் பிரான்றன் காதைகள்

இறையுமோர் மறுவில யாவு மேன்மையே

மறைபல சான்றுள வாய்மை யேயவை

அறிஞர்க ணாடியே யவறறைக் காண்கவே. 10

41 புவியின ரேனையர் புராணந் தேரினுஞ்

சிவகதை யுணர்கில ரென்னிற் றீருமோ

அவர்மய லரசனை யடைந்தி டாரெனில்

எவரெவ ராக்கமு மினிது போலுமால். 11

42 மங்கையோர் பங்குடை வான நாயகற்

கிங்குள பலபுரா ணத்துள் எ·கவேற்

புங்கவன் சீர்புகழ் புராண மொன்றுள

தங்கதி லொருசில வடைவிற் கூறுகேன். 12

43 புதுமயி லூர்பரன் புராணத் துற்றிடாக்

கதையிலை யன்னது கணித மின்றரோ

அதுமுழு தறையவெற் கமைதற் பாலதோ

துதியுறு புலமைசேர் சூதற் கல்லதே. 13

44 காந்தமா கியபெருங் கடலும் கந்தவேள்

போந்திடு நிமித்தமும் புனிதன் கண்ணிடை

ஏந்தல்வந் தவுணர்கள் யாரு மல்வழி

மாய்ந்திட வடர்த்தது மற்றுங் கூறுகேன். 14

வேறு

45 ஏதி லாக்கற்ப மெண்ணில சென்றன

ஆத லாலிக் கதையு மனந்தமாம்

பேத மாகுமப் பேதத்தி னுள்விரித்

தோது காந்தத்தி னுண்மையைக் கூறுகேன். 15

46 முன்பு சூதன் மொழிவட நூற்கதை

பின்பி யான்றமிழ்ப் பெற்றியிற் செப்புகேன்

என்ப யன்னெனி லின்றமிழ்த் தேசிகர்

நன்பு லத்தவை காட்டு நயப்பினால்*.(பாடபேதம்*-நயப்பரோ) 16

47 தோற்ற மீறின்றித் தோற்யி சூர்ப்பகைக்

கேற்ற காதைக் கெவன்பெய ரென்றிடின்

ஆற்று மைம்புலத் தாறுசென் மேலையோர்

போற்று கந்த புராணம் தென்பதே. 17

48 பகுதி கொண்டிடு பாக்களி னத்திலுண்

மிகுதி கொண்ட விருத்தத் தொகைகளால்

தொகுதி கொண்டிடு சூர்கிளை சாய்த்தவன்

தகுதி கொண்ட தனிக்கதை சாற்றுகேன். 19

49 செந்த மிழ்க்கு வரம்பெனச் செப்பிய

முந்து காஞ்சியின் முற்றுணர் மேலவர்

கந்த னெந்தை கதையினை நூன்முறை

தந்தி டென்னத் தமிய னியம்புகேன். 19

50 வெம்பு சூர்முதல் வீட்டிய வேற்படை

நம்பி காதையை நற்றமிழ்ப் பாடலால்

உம்பர் போற்ற வுமையுடன் மேவிய

கம்பர் காஞ்சியிற் கட்டுரைத் தேனியான். 20

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 50

 

– – –

4. ஆற்றுப்படலம் (51-89 )

 

51 செக்கரஞ் சடைமுடிச் சிவனுக் கன்பராய்த்

தக்கவ ரறிஞர்க டவத்தர் செல்வராய்த்

தொக்கவர் யாரும்வாழ் தொண்டை நாட்டினின்

மிக்கதோ ரணியிய லதுவி ளம்புகேன். 1

52 சந்தர மாயவன் றுயிலு மாழிபோல்

இந்திர னூர்முகி லியாவு மேகியே

அந்தமில் கடற்புன லருந்தி யார்த்தெழீஇ

வந்தன வுவரியின் வண்ண மென்னவே. 2

53 பார்த்தென துலகடும் பரிதி யென்னொடும்

போர்த்தொழில் புரிகெனப் பொங்கு சீற்றத்தால்

வேர்த்தெனப் பனித்துவௌ¢ ளெயிறு விள்ளநக்

கார்த்தென வெதடித் தசனி கான்றவே. 3

54 சுந்தர வயிரவத் தோன்றன் மீமிசைக்

கந்தடு களிற்றுரி கவைஇய காட்சிபோல்

முந்துறு சூன்முகில் முழுது முற்றுற

நந்தியம் பெருவரை மீது நண்ணிய. 4

வேறு

55 வாரை கான்றநித் திலமென வாலிகண் மயங்கச்

சீரை கான்றிடு தந்திரி நரம்பெனச் செறிந்த

தாரை கான்றவோ ரிருதுவி னெல்லையுந் தண்பால்

வீரை கான்றிடு தன்மைய தாமென மேகம். 5

56 பூட்டு கார்முகந் தன்னொடுந் தோன்றிய புயல்வாய்

ஊட்டு தண்புன னந்தியங் கிரிமிசை யுகுத்தல்

வேட்டு வக்குலத் திண்ணனார் மஞ்சனம் விமலற்

காட்டு கின்றதோர் தனிச்செயல் போன்றுள தன்றே. 6

57 கல்லென் பேரிசைப் புனன்மழை பொழிதலாற் கானத்

தொல்லும் பேரழல் யாவையு மிமைப்பினி லொளித்த

வெல்லுந் தீஞ்சல மருவுமிக் காருக்கு வியன்பார்

செல்லுங் காலையி லங்கண்வீற் றிருப்பரோ தீயோர். 7

58 தேக்கு தெண்டிரைப் புணரிநீர் வெம்மையைச் சிந்தி

ஆக்கி வாலொளி யுலகில்விட் டெகலால் அடைந்தோர்

நீ¦க்க ரும்வினை மாற்றிநன் னெறியிடைச் செலுத்திப்

போக்கின் மேயின் தேசிகர்ப் பொருவின புயல்கள். 8

59 கழிந்த பற்றுடை வசிட்டன திருக்கையாக் கவிஞர்

மொழிந்த நந்தியம் பெருவரை மொய்த்தசூல் முகில்கள்

பொழிந்த சீதநீர் பொற்புறு சாடியிற் பொங்கி

வழிந்த பாலெனத் திசைதொறு மிழிந்தன மன்னோ. 9

60 சீல மேதகு பகரதன் வேண்டலுஞ் சிவன்றன்

கோல வார்சடைக் கங்கையம் புனலினைக் குன்றின்

மேலை நாள்விட வந்தென நந்திவீழ் விரிநீர்

பாலி யாறெனும் பெயர்கொடு நடந்தது படிமேல். 10

61 வாலி தாகிய குணத்தினன் வசிட்டனென் றுரைக்குஞ்

சீல மாமுனி படைத்ததோர் தேனுவின் றீம்பால்

சால நீடியே தோல்லைநாட் படர்ந்திடு தன்மைப்

பாலி மாநதிப் பெருமையான் பகர்வதற் கௌ¤தோ. 11

62 எய்யும் வெஞ்சிலைப் புளிஞரை எயிற்றியர் தொகையைக்

கைய ரிக்கொடு வாரியே சிறுகுடி கலக்கித்

துய்ய சந்தகில் பறித்துடன் போந்தது தொன்னாள்

வெய்ய சூப்படை வான்சிறை கவர்ந்துமீண் டதுபோல். 12

63 காக பந்தரிற் கருமுகிற் காளிமங் கஞலும்

மாக நீள்கரி யாவையுங் குழுவொடும் வாரிப்

போகன் மேயின மேற்றிசைப் புணரியுண் டமையா

மேக ராசிகள் குணகடல் மீதுசெல் வனபோல். 13

64 குவட்டு மால்கரிக் குருகுதே ரரிபுலிக் குவையுண்

டுவட்டி யுந்திடு திரைப்புனல் மதூகநல் லுழிஞ்சில்

கவட்டி னோமைசாய்த் தாறலை கள்வரூர் கலக்கித்

தெவிட்டி வந்தது பாலையுட் கொண்டிடு செருக்கால். 14

65 காலை வெம்பகல் கதிரவன் குடதிசைக் கரக்கும்

மாலை யாமம்வை கறையெலாஞ் செந்தழல் வடிவாய்

வேலை யும்பரு கியவெழும் வெம்மைபோய் விளிந்து

பாலை காண்கிலா வாரியின் பெருமையார் பகர்வார். 15

66 குல்லை மாலதி கொன்றைகா யாமலர்க் குருந்து

முல்லை சாடியே யானிரை முழுவது மலைத்து

மெல்ல மற்றவை நீந்தலுங் கரைக்கண்விட் டுளதால்

தொல்லை மாநதி யான்வழித் தோன்றிய தொடர்பால். 16

67 சுளையு டைப்பல வாசினி பூகமாந் துடவை

உளைம லர்ச்சினை மருதமோ டொழிந்தன பிறவுங்

களைத லுற்றுமாட் டெறிந்தது கண்ணகன் குடிஞை

அளவின் மிக்குறு பாணிபெற் றதற்கவை யரிதோ. 17

68 இலைவி ரித்துவெண் சோறுகால் கைதையு மெழுதுங்

கலைவி ரித்திடு பெண்ணையுங் களைந்திடுங் களைபோய்

அலைவி ரித்திடு கடல்புக வொழுகுமா றனந்தன்

தலைவி ரித்துழி யுடனௌ¤த் தன்னதோர் தகைத்தால். 18

69 கொங்கு லாமலர்க் கொன்றைகூ விளைகுர வுழிஞை

பொங்கு மாசுணந் தாதகி பாடலம் புன்னை

துங்க மார்திருத் தலைமசைக் கொண்டுறுந் தொடர்பால்

எங்க ணாயகன் றன்னையு மொத்ததவ் விருநீர். 19

70 கொலைகொள் வேன்மற வீரர்த மிருக்கையிற் குறுகாச்

சிலையும் வாளடு தண்டமுந் திகிரிவான் படையும்

நிலவு சங்கமுங் கொண்டுசென் றடல்புரி நீரால்

உலக மேழையு முற்பக லயின்றமா லொக்கும். 20

71 தேன்கு லாவிய மலர்மிசைப் பொலிதரு செயலால்

நான்க வாமுகந் தொறுமறை யிசையோடு நணுகிக்

கான்கு லாவிய கலைமரை மான்றிகழ் கவினால்

வான்கு லாமுல களிப்பவ னிகர்க்குமால் வாரி. 21

72 மீது போந்திரி சங்கைவிண் ணிடையின்மீ னோடும்

போத லாயுற வீசலாற் சலமிகும் புலனால்

தீதின் மாக்களைச் செறுத்தலா லளித்திடுஞ் செயலாற்

காதி காதல னிகர்க்குமாற் கன்னிமா நீத்தம். 22

73 தெழித்த மால்கரி யினங்கட மெயிற்றினாற் சிதையக்

கிழித்த பேரிறால் சொரிந்ததேன் கிரியுள வெல்லாங்

கொழித்து வந்துற வணைதரும் பாலியின் கொள்கை

கழித்த நீர்க்கங்கை யமுனையைக் கலந்தெனத் தோன்றும். 23

74 சங்க மார்த்திடத் திரையெழ நதியுறுத் தகைமை

அங்கம் வெம்பினை பனிக்கதி ரல்லைநீ யழலோய்

இங்கு வாதிளைத் தேகுதி யெனக்கர மெடுத்தே

பொங்கும் வாய்விடா விரவியை விளிப்பது போலும். 24

75 வேத மேமுதல் யாவையு முணர்கினு மேலாம்

ஆதி வானவன் கறைமிடற் றிறையென வறியாப்

பேதை மாக்கட முணர்வென வலைந்து பேர்கின்ற

சீத நீரெலாந் தௌ¤தலின் றாயது சிறிதும். 25

76 செம்பொன் மால்வரை யல்லன கிரிகளுந் திசையும்

உம்பர் வானமுந் தரணியுந் துளங்கவந் துறலால்

எம்பி ரான்முனம் வருகென நதிகளோ டெழுந்த

கம்பை மாநதி யொத்தது கரைபொரு பாலி. 26

77 உதிரு கின்றசிற் றுண்டிகொண் டொலிபுனற் சடைமேல்

மதுரை நாயகன் மண்சுமந் திட்டமா நதியின்

முதிரு முத்தமிழ் விரகன தேடென மொய்ம்மீன்

எதிர்பு குந்திடப் போவது பாலியா மியாறு. 27

வேறு

78 மாசறத் துளங்கு துப்பு மரகதத திடைவந் தென்னப்

பாசடை நடுவட் பூத்த பங்கயத் தடாகம் யாவுந்

தேசுடைத் தரங்க நீத்தச் செலவினாற் சிதைந்த மன்னோ

பேசிடிற் சிறுமை யெல்லாம் பெருமையா லடங்கு மன்றோ. 28

79 வளவயன் மருத வைப்பின் வாவியங் கமலம் யாவுங்

கிளையொடும் பறித்து வா£க் கேழுறப் பொலிந்த தோற்றம்

விளைதரு பகையிற் றோலா வெவ்வழற் சிறுமை நோக்கிக்

களைதலைப் புரிந்து பற்றிப் பெயர்ந்தெனக் காட்டிற் தன்றே. 29

80 திரைகட னீத்தரங் கொண்மூ வினத்தொடு சேண்போய் நோக்கித்

தரையிடை யிழிந்து சென்று தன்பொருள் கொடுபோந் தென்னப்

பரதவ ரளவர் வாரிப் படுத்தமீ னுப்பின் குப்பை

இருபுடை யலைத்து வௌவி யேகிய தெறிநீர்ப் பாலி. 30

81 பாரிடை யினைய பண்பிற் படர்ந்திடு பாலி யந்தத்

தாருயி ரனைத்துந் தத்த மருவினைக் கமைத்த நீராற்

சேருறு கதிக ளென்ன* மரபினிற் றிறமே யென்னத்

தாருவின் கிளைக ளென்னத் தனித்தனி பிரிந்த தன்றே. 31

( * சர்வ சங்கார காலத்தில் எல்லா வுயிர்களும் ஒடுங்குங்கால்,

தத்தம் வினைக்கு அமைந்த கதிகளை அடையும் என்பது நூற்றுணிபு )

82 கால்கிளர் கின்ற நீத்தங் கவிரிதழ்க் கலசக் கொங்கைச்

சேல்கிளர் கரிய வுண்கட் டிருநுதல் மிழற்றுந் தீஞ்சொல்

மேல்கிளர் பரவை யல்குன் மெல்லிய லறன்மென் கூந்தல்

மால்கிளர் கணிகை மாதர் மனமெனப் போயிற் றாமால். 32

83 பாம்பளை புகுவ தேபோற் பாய்தரு பரவைத் தெண்ணீர்

தூம்பிடை யணுகு மாற்றாற் சொன்முறை தடைசெய் வோரில்

தாம்புடை பெயரா வண்ணந் தலைத்தலை தள்ளு மள்ளர்

ஏம்பலோ டார்க்கு மோதை யுலகெலா மிறுக்கு மாதோ. 33

84 பணையொலி யிரலை யோதை பம்பையின் முழக்க மங்கட்

கிணையொலி மள்ள ரார்ப்புக் கேழ்கிளர் தரங்க நன்னீர்

அணையொலி யவற்றை வானத் தார்ப்பொலிக் கவனி தானும்

இணையொலி காட்டிற் றோவென் றெண்ணுவார் விண்ணுளோரும். 34

85 இயல்புகுங் களிநல் யானை யினந்தெரிந் தெய்து மாபோல்

கயல்புகுந் துலவுஞ் சின்னீர்த் தடமபுகுங் காமர் காவின்

அயல்புகுங் கோட்ட கத்தி னகம்புகு மார்வத் தொடி

வயல்புகுங் களிப்பு நீங்கா மாக்களின் மயங்கு மாதோ. 35

86 எங்கணு நிறைந்து வேறோ ரிடம்பிறி தின்மை யாகச்

சங்கமா யீண்டு மள்ளர் தாங்குபல் லியமு மார்ப்பப்

பொங்கிய நகரந் தோறும் புறமெலாம் வளைந்த நீத்தம்

அங்கண்மா ஞாலஞ் சூழு மளககரை நிகர்த்த தாமே. 36

87 மாறடு மள்ள ருய்ப்ப மருதத்தி னிறைந்து விஞ்சி

ஏறிய நார மீட்டு மிருங்கட னோக்கிச் சென்ற

வேறுகொள் புலனை வென்றோர்* மேலைநன் னெறியுய்த் தாலுந்

தேறிய வுணர்வி லாதோர் செல்வுழிச் செல்வ ரன்றே. 37

( * புலனை வெல்லுதல் – மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும்

ஐம்புலன்களின் வழியே மனத்தைச் செலுத்தாமல்அடக்கித் தன்

வசப்படுத்தல்.)

81 வாளெனச் சிலைய தென்ன வால்வளை யென்னத் தெய்வக்

கோளெனப் பணிக ளென்னக் குலமணி குயிற்றிச் செய்த

மீளிவெஞ் சரங்க ளென்ன வேலென மிடைந்து சுற்று

நாளெனப் பிறழு மீன்க ணடவின நார மெங்கும். 38

89 மாண்டகு பொய்கை தோறும் வயறொறு மற்று மெல்லாம்

வேண்டிய வளவைத் தன்றி மிகுபுனல் விலக்கு கின்ற

ஆண்டகை மள்ளர் தம்பா லமைந்திடுங் காலை யெஞ்சி

ஈண்டிய வெறுக்கை வீசும் இடைப்படு வள்ள லொத்தார். 39

ஆகத் திருவிருத்தம் – 89

– – –

 

 

5. திருநாட்டுப்படலம் (90 – 146)

 

90 அவ்வியல் பெற்றிடு மாற்றன் மள்ளர்கண்

மைவரு கடலுடை மங்கை தன்னிடை

மெய்வளங் கொள்வதை வேண்டி யந்நிலச்

செய்விக ணாடியே யினைய செய்குவார். 1

91 சேட்டிளந் திமிலுடைச் செங்க ணேற்றொடுங்

கோட்டுடைப் பகட்டினம் விரவிக் கோன்முறை

காட்டினர் நிரைபட வுழுப காசினி

பூட்டுறு பொலன்மணி யாரம் போலவே. 2

92 காற்றினு மனத்தினுங் கடுமை சான்றன

கோற்றொழில் வினைஞர்தங் குறிப்பிற் செல்லுவ

ஏற்றினஞ் சேறலு மிரிந்த சேலினம்

பாற்றின மருளவிண் படர்ந்து பாயுமால். 3

93 சால்வளை தரவுழும் வயலிற் றங்கிய

வால்வளை யினம்வெரீஇ யலவன் மாப்பெடைச்

சூல்வளை புகுவதங் கறிஞர் சூழ்விலைக்

கோல்வளை மகளிர்பாற் கூட்ட மொத்ததே. 4

94 உலத்தொடு முறழ்புயத் துழவர் பொன்விளை

புலத்தினும் வியத்தகு வயலிற் போக்கிய

வலத்திடைப் பிறழ்மணி வேள்வி யாற்றிடும்

நிலத்திடைப் பிறந்தமின் னிகர்க்கும் நீர்மைய. 5

95 நாறுசெய் குநர்சிலர் நார நீர்வயல்

ஊறுசெய் குநர்சில ரொத்த பான்மையிற்

சேறுசெய் குநர்சிலர் வித்திச் செல்லுநீர்க்

காறுசெய் குநர்சில ரளப்பின் மள்ளரே. 6

96 குச்செனப் பரிமிசைக் குலாய கொய்யுளை

வைச்செனத் தளிர்த்தெழு நாற்றின் மாமுடி

அச்செனப் பதித்தனர் கடைஞ ராவியா

நச்சின மகளிரை நினைந்து நைந்துளார். 7

97 வாக்குறு தேறலை வள்ள மீமிசைத்

தேக்கின ருழவர்தந் தெரிவை மாதரார்

நோக்குறு மாடியி னுனித்து நோக்கினர்

மேக்குறு காதலின் மிசைதன் மேயினார். 8

98 வாடுகின் றார்சிலர் மயங்கி நெஞ்சொடு

மூடுகின் றார்சில ருயிர்க்கின் றார்சிலர்

பாடுகின் றார்சிலர் பணிகின் றார்சிலர்

ஆடுகின் றார்சிலர் நறவ மார்ந்துளார். 9

99 அந்தரப் புள்ளடு மளிக டம்மொடும்

வந்தடுத் தவரொடு மயக்கு தேறலை

இந்திரத் தெய்வத மிறைஞ்சி வாமமாந்

தந்திரக் கிளைஞர்போற் றாமு மேயினார். 10

100 விள்ளுறு நாணினர் விரகத் தீயினர்

உள்ளுறு முயிர்ப்பின ருலையு நெஞ்சினர்

தள்ளுறு தம்முணர் வின்றிச் சாம்பினார்

கள்ளினு முளதுகொல் கருத்த ழிப்பதே. 11

101 பளிக்கறை யன்னதோர் படுகர்ப் பாங்கினுந்

தளிர்ப்புறு செறுவினுந் தவறுற் றேகுவார்

தௌ¤ப்பவ ரின்மையி னெறியிற் சென்றிலர்

களிப்பவர் தமக்குமோர் கதியுண் டாகுமோ. 12

102 இன்னன பற்பல வியற்றி யீண்டினர்

உன்னருந் தொல்லையி லுணர்வு வந்துழிக்

கன்னெடுந் திரள்புயக் கணவ ரேவலில்

துன்னின ரவரோடுந் துவன்றிச் சூழ்ந்துளார். 13

103 மள்ளர்தம் வினைபுரி மழலைத் தீஞ்சொலார்

கள்ளுறு புதுமணங் கமழும் வாலிதழ்

உள்ளுறு நறுவிரை யுயிர்த்து வீசிய

வௌ¢ளிய குமுதமென் மலரின் மேவுமே. 14

104 நட்டதோர் குழுவினை நடாத தோர்குழு

ஒட்டலர் போலநின் றொறுத்த லுன்னியே

அட்டன ராமென வடாத வான்களை

கட்டனர் வேற்றுமை யுணருங் காட்சியார். 15

105 ஏயின செயலெலா மியற்றி வேறுவே

றாயிடை வேண்டுவ தமைய வாற்றியே

மாயிரும் புவிமிசை மகவைப் போற்றிடுந்

தாயென வளர்த்தனர் சாலி யீட்டமே. 16

106 மன்சுடர் கெழுமிய வயிர வான்கணை

மின்சுடர் தூணியின் மேல கீழுறத்

தன்சுடர் பொலிதரச் செறித்த தன்மைபோற்

பொன்சுட ரிளங்கதிர் புறத்துக் கான்றவே. 17

107 பச்சிளங் காம்புடைப் பணையின் மீமிசை

வச்சிரத் தியற்றுமோ ரிலைகொள் வான்படை

உச்சிமே லுறநிறீஇ யொருங்கு செய்தெனக்

குச்சுறு சாலிமென் கதிர்கு லாவுமால். 18

108 சுற்றுறு ப·றலைச் சுடிகை மாசுணம்

பெற்றுறு குழவிகள் பெயர்த லின்றியே

முற்றுறு நிவப்பொடு முறையி னிற்றல்போ

நெற்றுறு பசுங்கதிர் நிமிர்தல் மிக்கவே. 19

109 மையுறு கணிகையர் மகிழ்நர் வந்துழிப்

பொய்யுறு மளியெனப் பயனில் புன்கதிர்

கையுறு முவகையாற் பணியுங் கற்பினோர்

மெய்யுறு பரிவென விளைந்து சாய்ந்தவே. 20

110 மாலுறு பொன்னகர் மருவு மன்னற்குப்

பாலுறு தீம்பதம் பலவு மார்த்தியே

மேலுறு சாலியின் விளைவு நோக்கியே

கோலிநின் றரிந்தனர் குழாங்கொண் மள்ளரே. 21

111 அரிந்திடு சுமைகளா லவனிப் பேருடல்

நெரிந்திடச் சேடனு நௌ¤ந்து நீங்கிடத்

தெரிந்திடும் போர்கள்சே ணளவுஞ் சேறலால்

விரிந்திடு கதிர்சுலா மேரு வாயவே. 22

112 ஏற்றொடு பகட்டின மிசைத்துப் போருரு

மாற்றினர் வலமுறை திரித்து வாழ்த்தொலி

சான்றினர் பரனொடு தமது தெய்வதம்

போற்றினர் மீமிசை பொலிகென் றோதுவார். 23

113 தொங்கலம் பூமுடித் தொழுவர் போரினை

அங்குறப் படுத்துவை யகற்றி யாக்கிய

பொங்கழிப் பதடிகள் புறத்து வீசியே

எங்கணு நெற்குவை யியற்று வாரரோ. 24

114 களப்படு கைவலோர் கால்க ளான்முகந்

தளப்புறு நெற்குழா மவற்றுண் மன்னவற்.

குளப்படு கடன்முறை யுதவி மள்ளருக்

களித்தனர் வேண்டிய தனைய நாட்டுளோர். 25

115 சொற்குவை வழிபடப் புகழிற் றோன்றுதம்

மிற்குவை வேண்டுவ தேவி யெஞ்சிய

நெற்குவை குரம்பையி னிரப்பு வித்தனர்

பொற்குவை யரிந்தனர் பொதிவித் தென்னவே. 26

116 தலத்திடை வேறிடத் தொதுங்குந் தண்ணிய

குலத்திடைப் பிறந்தவர் கூட்ட மாமென

நலத்திடை வந்திடு முதிரை நல்வளம்

நிலத்திடை யொருசிறை விளையு நீரவே. 27

117 பிறப்பதும் வளர்வதும் பின்னர் மூப்புவந்

திறப்பதும் வைகலு முலகி லேய்ந்தெனச்

சிறப்புட னடுவதும் பருவஞ் செய்வதும்

மறுப்பதுந் தொகுப்பது முலப்பின் றாயவே. 28

118 முழவொல விண்ணவர் முதல்வற் காக்குறும்

விழவொலி கிணையொலி விரும்பு மென்சிறார்

மழவொலி கடைசியர் வள்ளைப் பாட்டொலி

உழவொலி யல்கலு முலப்பு றாதவே. 29

119 காலுற நிமிர்ந்திடு காமர் சோலையும்

நீலமுங் கமலமு நிறைந்த பொய்கையும்

ஆலையங் கழனியும் கநங்கற் காயுத

சாலைக ளிவையெனச் சாற்ற நின்றவே. 30

120 நெறியிடை யொழுகலா விழுதை நீரரை

மறலிதன் னகரிடை வருத்தல் போலுமால்

குறைபடத் துணித்தவண் குவைசெய் கன்னலை

அறைபடு மாலைக ளிடையிட் டாட்டலே. 31

121 ஏறுகாட் டியதிற லிளைஞ ரெந்திரங்

கூறுகாட் டியகழை யழுங்கக் கோறலுஞ்

சாறுகாட் டியதரோ யாதுந் தம்மிடை

ஊறுகாட் டினர்க்கலால் உலோப ரீவரோ. 32

122 மட்டுறு கழையினும் வலிதிற் கொண்டபின்

இட்டகொள் கலங்களி னிருந்த தீம்புனல்

தொட்டிடு கடலெனத் தொன்று மன்னவை

அட்டதோர் புகைமுகி லளாவிற் றொக்குமே. 33

123 கூடின தேனிசை யிளமென் கோகிலம்

பாடின மயில்சிறை பறைய டித்தன

வாடின வஞ்சிதந் தலைய சைத்திடா

நாடின பாதவம் புகழ்வ நாரையே. 34

124 காசொடு நித்திலப் பொதியுங் காட்டியே

பாசடை மாதுளை சினையிற் பைங்குயில்

பேசிட நிற்பன பெறீஇயர் வம்மென

வீசுதல் கருதியே விளித்தல் போன்றவே. 35

125 சித்திரக் கதலிமா வருக்கைத் தீங்கனி

துய்த்திட வரும்பய னுதவுந் தோற்றத்தால்

உத்தம முதலிய குணத்தி னோங்கிய

முத்திறத் தவர்கொடை மொழிய நின்றவே. 36

126 வீசுகால் பொரவசை விசும்பிற் றாழைகள்

தேசுலாம் பரிதிமெய் தீண்டுஞ் செய்கைய

காசினி தன்கையாற் கலைவெண் டிங்கள்போல்

மாசுறா வகைதுடைத் திடுதல் மானுமே. 37

127 வாசநீள் பொதும்பரின் மைந்தர் மாதர்கள்

காசுநூன் மேகலை பரியக் கைவளை

பூசலிட் டலமரப் புணருஞ் செய்கைகண்

டாசைமிக் கழுங்குவ பிரிந்த அன்றிலே. 38

128 கானுலா நந்தன வனமுங் காரென

வானுலாந் தண்டலை மருங்கும் வைகலும்

வேனிலா னன்னவர் மகளிர் மேயினார்

ஊனுலாங் குரம்பையு ளுயிருற் றென்னவே. 39

129 அசும்புறு மகன்புன லறாத சூழலின்

விசும்புற வோச்சிய விரைமென் றாதினாற்

பசும்பொனிற் குயிற்றிய பதியிற் றூபிகைத்

தசும்பெலாம் வௌ¢ளிய தாக்குந் தாழையே. 40

130 உற்றிட வரிதவ ணுழவர் நீத்ததார்

சுற்றிடுந் தாண்மிசை யிடறுஞ் சூல்வளை

தெற்றிடும் பூங்கொடி புடைக்குஞ் சேலினம்

எற்றிடுந் தேம்பழ மிழுக்குந் தேன்களே. 41

131 கானிமிர் கந்திகள் கான்ற பாளைமேன்

மீனினம் பாய்தலுஞ் சிதறி வீழ்வுறா

வானதோர் மருதவைப் படையுந் தன்மைய

வானுறு தாரகை வழுக்கிற் றொக்குமால். 42

132 மாகுல வல்லியின் மஞ்ஞை யாடல்போல்

கோகில மார்தருக் குழத்தி னூசன்மேற்

பாகுல வின்சொலார் பணிக்கு மெல்லிடைக்

காகுலம் பிறர்கொள மகிழ்வி னாடுவார். 43

வேறு

133 ஊசலுற்றவர் குழைக்குடைந் திடுதலா லுவரை

வீச லொப்பன வாடுதல் கிளிமொழி வெருவிப்

பேச லொப்பன வீழ்ந்திலர் பிழைத்ததீ தென்னா

ஏச லொப்பன கோகிலப் பறவைக ளிசைத்தல். 44

134 கூர்ப்புக் கொண்டகட் கொடிச்சியர் குளிர்புனங் காப்போர்

ஆர்ப்புக் கொண்டுகை விசைத்தெறி மணிக்கல்வந் தணையச்

சார்ப்புக் கொண்டதஞ் சிறகரால் விலக்கியத் தடத்துப்

பார்ப்புக் கொண்டுகொண் டெழுவன தோலடிப் பறவை. 45

வேறு

135 கடற்பரு கியமுகில் பெய்யுங் காட்சிபோல்

அடற்பெரு மேதிக ளனைத்தும் புக்குராய்த்

தடப்பனல் வறிதெனப் பருகித் தம்முலைக்

குடத்திழி பாலினாற் குறையைத் தீர்க்குமே. 46

136 பாட்டிய லளிமுரல் பதுமக் கோயிலில்

நாட்டிய நிமலன்மு னந்தி நீரிடை

மாட்டிய பல்பெருஞ் சுடரை மானுமாற்

கோட்டுயர் தடந்தொறுங் குவளை பூத்தவே. 47

137 கலனிடைத் தருவதுங் கானத் துள்ளதும்

பொலனுடைப் பொருப்பிடைப் பொருளு மல்லது

நலனுடை நாட்டவர் நயதத லின்றிய்ந்

நிலனிடைப் பொருள்பகர் வழக்க நீத்ததே. 48

138 யாழ்க்கையர் பொருநருக் கிறைவ ரேழிசை

வாழ்க்கைய ரளவையின் வகுத்த பாடலைக்

கேட்குநர் நன்றென மருப்புக் கிம்புரிப்

பூட்கைக ளுதவுவார் பொதுவி றோறுமே. 49

139 கஞ்சிதேய்ப் புண்டகில் கமழும் பூந்துகில்

வஞ்சிதேய்ப் புண்டன மருங்கு லாரடி

பஞ்சிதேய்ப் புண்டன பணியத் தாக்கலாற்

குஞ்சிதேய்ப் புண்டன குமரர் கூட்டமே. 50

140 அன்றிலம் பெடைகளை யணுகி யன்னைகேள்

நன்றென வினையின்மே னடந்த நாயகர்

இன்றுவந் திடுவரிங் கெமபொ ருட்டினால்

ஒன்றுநீ யிரங்க்லென் றுரைக்கின் றார்சிலர். 51

141 ஆடியல் கருங்கணுஞ் சிவப்புற் றங்கமும்

வாடுவ தாகியே மதன வேர்வுறாக்

கூடிய மகளிருங் குமரர் தங்களை

ஊடிய மகளிரு முலப்பின் றாயினார். 52

142 அகனமர் கணிகைய ரடிகள் சூடியே

முகனுறு முவகையான் முயங்கி யன்னவர்

நகனுறு குறிகொளீஇ நாளுங் காமநூல்

தகைமைசெய் காளையர் தொகுதி சான்றதே. 53

143 வாளைக ளிகல்புரி வயலும் வாலியும்

பாளையொ டுற்பலம் பதும நாறுமால்

வேளயர் தடங்கணார் விரைமென் றாளினை

காளையர் குஞ்சியுங் காரமு நாறுமால். 54

144 சேவக மணைவன கரிகள் சேனைகள்

காவக மணைவன கலைகள் புள்ளினம்

பூவக மணைவன பொறிவண் டாயிடைப்

பாவக மணைவன பாட லாடலே. 55

145 ஆடக மாமதி லம்பொற் கோபுரம்

நீடிய மண்டப நெறிகொ ளரீவணம்

பாடலொ டாடிடம் பிறவும் பாலிநன்

னாடுள பதிதொறு நண்ணி யோங்குமே. 56

146 தெண்டிரை யுலகினிற் சீர்பெற் றோங்கிய

மண்டல மெங்கணு மதிக்க நின்றதோர்

தொண்டைநன் னாட்டணி சொல்லி னாமினித்

தண்டமிழ் வளநகர்த் தன்மை கூறுவாம். 57

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 146

– – –

 

 

6. திருநகரப் படலம் (147- 270 )

 

147 மாவுல கெங்கு மலர்த்தட மாகத்

தாவறு சீர்புனை தண்டக நாடே

மேவிய கஞ்சம தாவதின் மேவும்

தேவினை யொத்தது சீர்பெறு காஞ்சி. 1

148 பூக்கம லத்துறை புங்கவன் மாயோன்

பாங்குறை தேவர்பல் லாணடிசை பரவ

ஓங்கிய புள்ளின மூர்ந்தவ ணுறலால்

ஆங்கவர் மவு மரும்பத மாமே. 2

149 இன்னிய றேர்தரு மிந்திரன் முதீலா

மன்னிய வானவர் மற்றுளர் யாருந்

துன்னின ராயிடை சூழந்துறை செயலாற்

பொன்னக ரென்று புகன்றிட லாமால். 3

150 கின்னரர் சித்தர் தெரீஇயத னாலத்

தந்நிக ரில்லவர் தம்பதி போலும்

பன்னக வேந்தர் பராயின ருறலால்

அன்னவர் தம்பதி யாகிய தன்றே. 4

151 எண்டிசை காவலர் யாவரு மீண்டப்

பண்டவர் பெற்ற பதங்களை மானும்

மண்டல மார்சுடர் மற்றைய வுறலால்

அண்டமு மாகிய தப்பதி யென்பார். 5

152 இப்படியாவரு மெதிய திறனால்

ஒப்பன போல வுரைத்திட லொப்போ

அப்பதி யேயத னுக்கிணை யன்றிச்

செப்பரி தாற்பிற சீர்கெழு காஞ்சி. 6

153 மறைமுத லோர்தனி மாவி னிழற்கீர்

உறைதரு காஞ்சி தனக்குல கெல்லாம்

பெறுமய னாதியர் பெற்றிட வன்னான்

நிறுவிய தொன்னக ரோநிக ராமே. 7

154 மேயதொல் லூழியில் வேலைக ளேழுந்

தூயத னெல்லை சுலாவுற நிற்றல்

ஆய பரஞ்சுட ராங்குள தாயும்

மாயைகள் சுற்றிய மன்னுயி ரொக்கும். 8

வேறு

155 பாழி மால்வரை யெறிதிரை வையகம் பலவும்

வாழு மண்டங்கள் சிற்றுரு வமைந்துவந் தென்னச்

சூழு நேமியம் புள்ளின முதலிய சுரங்கும்

ஆழி நீத்தம் தொத்தது மதிற்புறத் தகழி. 9

156 மண்ட லப்பொறை யாற்றுவான் பற்பல வகுத்து

முண்ட காசன மீமிசை யிருந்திடு முதல்வன்

அண்ட கோளகை தாங்கவோர் சுவர்த்தல மதுவும்

பண்டு செய்தெனவோங்கிய நெடுமதிற் பரப்பு. 10

157 சென்று மூவெயி லழலெழ நகைத்தவன் செழும்பொற்

குன்று தோளுற வாங்கலு முலகெலாங் குலைந்த

அன்று நான்முக னனைத்தையுந் தாங்குகென் றருள

நின்ற தென்னவும் பாதலம் புகுந்துமேல் நீண்ட. 11

158 மேக நாட்டிற்கும் விஞ்சையர் நாட்டிற்கும் விண்ணோர்

மாக நாட்டிற்கும் மலரய னாட்டிற்கும் மற்றை

நாக நாட்டிற்கும் பாதல நாட்டிற்கும் நணுகிப்

போக நாட்டிய பொன்மதில் ஆனதப் புரிசை. 12

159 முதிரை வண்ணமா நவமணிக் குவையும்வான் முளைக்குங்

கதிரி னெல்லெனும் பொருளுட னேனவுங் காட்டிப்

பொதிவ தாகியே முழுவதும் நிரம்புதல் பொருந்தா

நிதிய மேயகூ டொத்தது நெடியமா மதிலே. 13

160 நிறையும் வார்கடல் சுற்றிய நேமியும் நேமிக்

குறையு ளாகிய கணிப்பிலா வண்டமு மொப்ப

சிறையில் வான்கிரி நிரையெனச் செவ்விதிற் கிளர்ந்து

மறுகெ லாந்திகழ் மாளிகைப் பத்திசூழ் மதிலே. 14

161 தடுக்கு மாற்றலர் நால்வகைப் படையொடுஞ் சாய

முடுக்கும் வாள்கொடு விதிர்த்திடு மெழுவினான் முருக்கும்

எடுக்கு மெற்றிடு மெறிந்திடும் விழுங்கிடு மீர்க்கும்

படுக்குங் கன்மழை சொரிந்திடும் விற்படை பயிலும். 15

162 உருக்குஞ் செம்பினை வங்கத்தை யிழுதொடு மோச்சும்

வெருக்கொ ணேமிக ளெறிந்திடும் வச்சிரம் வீசி

இருக்கும் நின்றிடுங் குப்புறுஞ் செறுநரை யிகலி

நெருக்குந் தாழ்ந்திடும் உலகளந் தோனென நிமிரும். 16

163 பீடு தங்கிய பணைமுர சியம்பிடும் பிடிக்குங்

கோடு மார்த்திடுந் துடிகளு மொலித்திடுங் கொட்புற்

றாடும் மீயுயர் புள்ளையு மெறிந்திடு மரண்மேல்

ஓடும் மீளுமக் கதிரையுந் தடுப்பபோல் உந்தும். 17

164 சூலம் வீசிடுந் தொமரம் வீசிடுஞ் சுடர்வேல்

ஆலம் வீசிடுஞ் சுடுமணல் வீசிடு மளப்பில்

சாலம் வீசிநின் றீர்த்திடு மகழியிற் றிள்ளுஞ்

சீலம் வீசிய பாரிட மாமெனத் திரியும். 18

165 திகழும் வெங்கன லுமிழ்ந்திடு மொன்னலர் செலுத்தும்

பகழி மாரியை விழுங்கிடும் பறவையிற் படரும்

இகழு நாவையும் மனத்தையு மெறிந்திடு மென்னாற்

புகழும் நீரவன் றம்மதின் மேலுறும் பொறிகள். 19

166 பூணி னேர்தரும் பொன்னவாம் புரிசைமேற் புனைந்த

வாணி லாநெடுந் துகலிகை பெயர்வன மலரோன்

சேணு லாயதீஞ் சுடரேனுங் கோபுர சிகரங்

காண வேபல வெகினமாய்த் தேடல்போற் கவினும். 20

167 ஈர்த்த மாமதி சசியென்ப துலகுளோ ரிட்ட

வார்த்தை யல்லது சரதமோ கடிமதின் மருங்கில்

தூர்த்த கேதன மவன்மணி மேனியிற் றுடக்கப்

போர்த்த வெண்ணிலாக் கஞ்சுகம் பீறியபோலாம். 21

168 காட்சி மேயவக் கடிமதிற் கதலிகை காணூஉச்

சூட்சி நாடிய பரிதியுங் கீழுறத் தொடர்ந்தான்

மாட்சி தேய்ந்திலன் வரன்முறை மனப்படு மதியோர்

தாட்சி செய்யினு மனையாபா லணுகுமோ தவறு. 22

169 புடைப ரப்பிய புரிசையி னாற்றிசைப் புறத்துந்

தடநி லைப்பெருங கோபுர முளதழ னிறத்துக்

கடவு ளுச்சியின் வதனமொன் றின்றியே காண்பான்

அடைத லுற்றிடு திசைமுகம் பொருவின அவையே. 23

170 என்று மாமதிக் கடவுளும் பிறருமீ ரியல்பாங்

குன்ற மேயெனக் கீழ்த்திசை யதனொடுங் குடபால்

நின்ற கோபுரங் கடக்கலர் வாய்தலி னெறியே

சென்று சென்றுபோ யப்புறத் தேகினர் திரிவார். 24

171 தீபு ரத்திடை மடுத்தவ னாணையாற் சிறந்த

மாபு ரத்திடை வான்றொடுங் கடிமதில் வரைப்பில்

ஆபு ரத்தவாய்க் கிளர்ந்தவே யமைத்தவன் றென்னக்

கோபு ரத்திடைக் கொழுந்துபோ லோங்கிய கொடிகள். 25

172 மாட மாளிகை மண்டபங் கோபுர மறுகிற்

கோடி கோடியின் மேலுமுண் டன்னதார் குணிப்பார்

ஆடு கேதனத் தளவையு மன்னதே அகல்வா

னுடு போகலா தலமரும் பறவைக ளப்ப. 26

173 சிகர மால்வரை யன்னமா ளிகைதொறுஞ் சிவணும்

மகர தோரண மாடிகள் பலவுற வயங்கல்

இகலும் வெய்யகோ ளிரண்டுமா யொருவடி வெய்தி

அகல்வி சும்பிடைக் கதிர்களின் புறமறைத் தனைய. 27

174 செம்பொ னிற்புரி நிலையுடைத் திகிரியந் தேர்கள்

அம்ப ரத்திடை வசியுற வீற்றுவீற் றாகுந்

தம்ப முற்றல மருவன செய்யகோற் றலையிற்

பம்ப ரத்துருத் திரிப்புறக் கறங்கிய படிய. 28

175 பளிங்கி னாற்செய்த தெற்றியின் றலைமிசைப் பனிதோய்

வளங்கொ ணித்திலஞ் செம்மணி குயிற்றிய வைப்பில்

துளங்க நாற்றிய பொன்மணிப் பாலிகை தொகுவ

குளங்கொ டாமரை மலர்ப்பொகுட் டாயின குறிக்கின். 29

176 ஓவி யத்தியன் மரகதத தலத்தின தும்பர்த்

தாவி லாடகத் தலமிசை நித்திலத் தலமேற்

கோவை பட்டசெம் மணித்தலம் பொலிதலாற் கொண்மூ

மூவ கைக்கதிர் வியலிடந் தெரிப்பதம் மூதூர். 30

177 கன்னல் வேளெனும் மைந்தரும் மாதருங் கலந்து

மன்னு நித்தில மாளிகைப் பத்தியின் மாடே

பொன்ன வாஞ்சிறை மணிமயிற் குழாத்தொடும் போகும்

அன்னம் மாமதி முகிலிடை நுழைந்துபோ யனைய. 31

178 தண்ட மாகியே புவியுறு பணியெலாந் தழுவி

அண்ட மீமிசை யிரவியும் மதியமு மடைதல்

கண்டு மாளிகைச் சூளிகை மருங்குபோய்க் கவர்வான்

கொண்ட சீற்றத்தின் நாவெறிந் தன்னபூங் கொடிகள். 32

179 தேனை வென்றசொல் லாரொடு மைந்தருந் திளைக்கும்

மீன வாவிபோல் வியன்படி கத்தினால் விளங்குந்

தான மீமிசைத் தயங்கிய முழுமணித் தலந்தான்

வான நின்றிடு தெய்வத மானனே மானும். 33

180 தேவர் தானவர் முனிவரர் சித்தரோ டியக்கர்

வாவு கின்னர ருவணர்கந் தருவர்மற் றுள்ளோர்

ஏவ ருந்தம தகன்பதி யிகந்தவ ணெய்தா

மேவு சின்றன தனித்தனி யிரக்கைகண் மிகுமால். 34

181 தூங்கு குண்டிகை யருகுறக் காலெதிர் தூண்டி

ஓங்கு நாசிமேல் விதிமுறை நயனங்க ளுறுத்தி

ஆங்கொ ராசனத் திருந்தர னடியகத தடக்கிப்

பாங்கர் மாதவம் புரிகுநர் சாலைகள் பலவால். 35

182 பாடு நான்மறை யந்தணர் வேள்விகள் பயில

மூடு தண்புகை யண்டமுங் கடந்தன முன்னந்

தேடு கின்றதோர் பரஞ்சுடர் மீட்டுமத் திறத்தால்

நீடு கின்றதோ வென்றுநான் முகத்தனும் நினைய. 36

183 நான்ம றைக்குலத் தந்தணர் நவையறு காட்சி

ஊன்ம றைத்திடு முயிரென வோம்பிய வொழுக்கார்

மேன்மு றைக்கணோ ரைம்புலப் படிற்றினை வென்றோர்

வான்ம றைத்திடு மாளிகை வீதியும் மலிந்த. 37

184 ஏவு பல்படை வலியினர் வெஞ்சம மிகந்தோர்

நாவி னான்மறை பயில்பவர் நணுகுறு நலத்தாற்

கோவு நீணகர் மறுகெலாங் குருமணிச் சிகரத்

தேவு நீணகர் நிலைமையே போல்வது தெரியின். 38

185 அணியி னோங்கலும் பன்மணிக் குவால்களு மார்வந்

தணிவி லாடகக் குவைகளும் பிறவுமுன் றழைப்பக்

கணிக ணாணுறு கற்பக மனையன காட்சி

வணிக ராவணத் தெற்றிகள் வயின்றொறும் வயங்கும். 39

186 கங்கை மாமகள் தொல்பெருங் குலத்தர்கா சினியின்

மங்கை யாளருள் புரிதரு மகாரெனும் வழக்கோர்

செங்கண் மானிகர் வெறுக்கையர் அயன்பதஞ் செர்ந்தோர்

துங்க வீதியு மேனையர் மறுகொடுந் தொகுமே. 40

187 கண்டு கேட்டவை யுண்டுயிர்த் துற்றறி கருவி

கொண்ட வைம்புல னொருங்குற நடாத்திய கொள்கைத்

தொண்டர் கூட்டமும் விழிவழிப் புனலுகத் தொழுங்கை

அண்டர் கூட்டமும் ஆலயந் தொறுந்தொறு மறாவால். 41

188 ஆதி நான்முகன் எகினத்தி னடிகளு மமலன்

பாதி யாளன்றன் உவணத்தி னடிகளும் பனிக்கார்

நாத னூர்தரு தந்தியி னடிகளும் நாளும்

வீதி வீதிக டொறுந்தொறுங் காண்வர விளங்கும். 42

189 மாவி னோதையுங் களிற்றின தோதையும் மருங்கின்

மேவு தேர்களி னோதையுங் கவிகையாய் விரிந்த

காவு சூழ்தரு மன்னர்சீ ரோதையுங் கறங்குந்

தேவ துந்துபி யோதையு மிறுத்தில தெருவு. 43

190 நாட்டி யச்செயல் யாவையுஞ் சிவனது நடனம்

பாட்டி சைத்திறம் யாவையு மன்னதே பதியோர்

கேட்டி ருப்பன யாவையு மவனிசைக் கேள்வி

கூட்டம் யாவையு மன்னவன் றொண்டுசெய் கூட்டம். 44

191 பாலு றுந்ததி யிழுதுதே னிருக்கைகள் பலவுங்

கோல மாகுமந் நகரிடை யாவையுறை கூவல்

போலு மாயிடை மாதவத் தவளறம் புரியுஞ்

சாலை யாயின வரம்பிலா அடிசிலஞ் சாலை. 45

192 அளவில் பற்பகல் தம்மினும் நீங்கியோ ரடுத்த

கிளைஞர் வந்துழி யெதிர்தழீஇ நன்னயங் கிளத்த

உளம கிழ்ந்தவர்க் கூட்டுமின் னடிசில்போ லுறுவோர்

எளிதி னுங்கிட வழங்குமால் ஓதன விருக்கை. 46

வேறு

193 மாட மாளகை வாயி றொறுந்தொறும்

நீடு கண்ணுள ராமென நின்றுநின்

றாடு சித்திரப் பத்தி யமரரும்

நாடி நோக்கி நயந்திடப் பட்டதே. 47

194 எல்லை தீர்ந்த விரவிக டூண்டிய

சில்லி யாழித் திகிரிகண் மானுமால்

மல்லன் மாநகர் மைந்தர்க ளுர்தரும்

பல்வ யகைச்சுடர்ப் பண்ணுறு தேர்களே. 48

195 வௌ¢ளை யாதி வியன்கவி யாவையும்

தௌ¢ளி தின்மொழி தென்கலை யேமுதல்

உள்ள பல்கலை யோதுகின் றார்களும்

வள்ளி யோர்களும் மன்றுதொ றீண்டுவார். 49

196 இகலும் வேழத் தெயிற்றினை யேய்ந்திடும்

நகிலி னார்க ணறுங்குழன் மேலிடும்

அகலி னாவியு மாய்மணி மாடமேல்

முகிலும் வேற்றுமை யின்றி முயங்குமே. 50

197 பண்ணி னோசையும் பானலை வென்றிடுங்

கண்ணி னார்கள் களிநட வோசையுந்

தண்ண ரம்பிய றந்திரி யோசையும்

விண்ணு ளோர்க்கும் விருந்தென லாயவே. 51

198 அணிகு லாவு மரம்பையர் காளையர்

நணிய தோளை நயப்புற நாகருங்

கணிகை மாதரைக் காமுற மேவலான்

மணிகொள் காஞ்சி மதனர சாயதே. 52

199 கூற்றிற் செல்லுங் கொலைக்கரித் தானமும்

ஏற்றிற் செல்லு மிடையர்தஞ் சேரியின்

ஊற்றிற் செல்லு மொண்பாலு முடனுறா

ஆற்றிற் செலலுமவ் வாவணந் தோறுமே. 53

200 வேறு பண்ணுளர் நரம்பியல் பாணிக் கேற்றிட

எண்ணுள கணிகைய ரினத்தொ டாடலுங்

கண்ணுள ராடலுங் காம னாடலும்

விண்ணுள ராடலும் வெறுப்ப மேவுமே. 54

201 அரிவையர் மைந்தர்க ளணிந்து நீத்ததே

திருமகள் காமுறுஞ் செல்வ மாகுமேற்

கருதரு நான்முகக் கடவுட் காயினும்

பொருவரு நகர்வளம் புகலற் பாலதோ. 55

202 வேறு மாறாய்ச் சிறார்க ளெறிந்தாடிய மான்ம தத்தாற்

சேறாய்ப் பொற்சுண்ணத் துலர்வாய்ப்பனி நீர்கள் சிந்த

ஆறாய்ப் பளிதத் தினில்வாலுகத் தாறு மாகி

வேறாய்ப் புவியோ ருணர்வாமென மேய வீதி. 56

203 தண்டாமரை யேந்திய வானவன் றன்னை யொத்தான்

எண்டாவிய மாமத னேந்திழை யாரி லஞ்சி

வண்டாமரை பூத்தன வொத்தனர் வந்து செந்தேன்

உண்டாடிய தேன்களை யொத்தனர் ஓங்கல் மைந்தர். 57

204 ஏமங் குலவ முரசங்க ளிரட்ட வாசத்

தாமங் கமழ்பந் தரினூடு தமககி யன்ற

ஓமங் களின்மா மணஞ்செய் தனரூர் குலாவும்

மாமங் கலமே யுலப்பின்றி மலிந்த தன்றே. 58

205 மாகந் திகழு மகிலாவிகொள் மாட மீதிற்

பாகின் மொழியா ரிளமைந்தர்தம் பாலி னோச்சப்

போகுஞ் சிவிறிப் பனிநீர்புறஞ் சிந்த வென்று

மேகஞ் சிதறும் பெயலென்ன விளங்கும் வீதி. 59

206 வன்மா முலையேந் தியமங்கையர் மைந்த ரானோர்

தொன்மாட மீதி லெறிந்தாடுபொற் சுண்ண மொடு

நன்மா மலர்த்தாது விசும்புற நண்ண மேகம்

பொன்மா முகிலாய்ப் பனிநீரிற் பொழியு மன்றே. 60

207 தாராற் பொலிபொற் புயவீரர் தவாது செல்லுந்

தேரார்ப்பு நால்வாய்க் கரியார்ப்பும்வெஞ் சேனை யார்ப்பும்

ஏரார்ப்பு மிக்க பதிமானவ ரீண்டு மார்ப்புங்

காரார்ப்பும் வேலைக் கடலார்ப்புங் கடுத்த வன்றே. 61

208 வானோக்கி நிற்கு முலகென்னவு மன்ன வன்செங்

கோனோக்கி நிற்குங் குடியென்னவுங் கோதி லும்பர்

ஆனோர்க்கு நாக ருலகோர்க்கு மவனி யோர்க்கும்

ஏனோர்க்கும் நாடும் நகராகி யிருந்த தவ்வூர். 62

209 கோடு நெறியு மிகலும்மனக் கோட்ட மாய

கேடும் பிணியு முதலாகிய கேதம் யாவும்

நீடும் பரிவோ டுறைவா ரிடைநீங்க லாலே

வீடந் நகரே யெனிலேன்னின் விளம்ப வற்றோ. 63

210 வேறு ஏமமே தருவாச் சினைகளு மனைத்தா விலைதளிர் செய்யபூந் துகிராக்,

காமர்பூ மணியா வுதித்தொரு காஞ்சி கண்ணரோ ரைவர்மு கண்டு,

தாமினி தருளும் பொய்கையின் மருங்கே தன்னிழல் பிரிகிலா துறலாற்,

பூமியெண் காஞ்சி மாபுர மெனும்பேர் புனைந்ததப் பொருவிலா நகரம். 64

211 சுருதியானுறங்கு மிராத்தொறு முடிவிற் றுஞ்சிய வூழிக டோறும்,

விரையவந் துலக மழித்திடுங் கடலவ் வியன்பதி யெல்லையுட் சிறிதும்,

வருவதை யஞ்சிப் புறந்தனிற் சூழ வந்தொரு சத்திகாத் திடலாற்,

பிரளய சித்தென் றொருதிரு நாமம் பெற்றதக் காஞ்சியம் பேரூர். 65

212 கயிலையி லரனை யம்மைபூங் காவிற் கண்களை மூடலு முலகிற்,

பயிலுறு கொடிய வினையிரு ளகலும் பான்மையால் வந்துமா நிழற்கீழ்,

இயலொடும் பரமன் பூசனை யியற்றி யிரைத்தெழு கம்பைகண் டஞ்சிச்,

செயன்முறை தழுவக் குழைந்தருள் செய்யச் சிவபுர மானதச் சீரூர். 66

213 விண்ணுறை மகவான் கரிபுரி தவத்தால் வெற்பதாய்த் தன்னை முன்றாங்கு,

புண்ணிய கோடி யிபகிரி மிசையே பொருவிலா வேதியுத் தரத்தில்,

அண்ணலங் கமலத் திசைமுகன் வேள்வி யாற்றலு மவற் கருள் செய்வான்,

கண்ணன்வந் திடலால் விண்டுமா புரமாங் கட்டுரை பெற்றதக் காஞ்சி. 67

214 கார்த்திரு மேனித் தண்டுழாய் மௌலிக் கண்ணனுங் கமலமே லயனும்,

ஆர்த்திடுந் தரங்கப் பகீரதி மிலைந்த வவிர்சடை யமலனு மாகும்,

மூர்த்திக டத்த முலகமே போல முன்னியப் பதியமர் செயலாற்,

சீர்த்திரி மூர்த்தி வாசமா கியபேர் சிறந்ததக் கச்சிமா நகரம். 68

215 தரணிகண் முழுதும் புரிதரும் விரிஞ்சன் றன்மனம் புனிதமாம் பொருட்டால்,

திருமகள் கணவன் கமடமாய்ப் பூசை செய்திடு கச்சபா லயத்தில்,

அரனடி பரவி யருச்சனை யியற்றி யங்கண்வீற் றிருந்திடு நெறியால்,

வரமிகு பிரம புரமென வொருபேர் மன்னிய தன்னதோர் நகரம். 69

216 வீடுறு முத்தி போகமென் றவற்றில் வெ·கிய வெ·கியாங் கென்றுங்,

கூடுறு தவத்தால் வழிபடு வோர்க்குக் கொடுத்திடுந் தன்மையாற் காம,

பீடமென் றொருபேர் பெற்றது மலர்மேற் பிரமமே முதலினோர் தவத்தை,

நாடினர் செயலால் தபோமய மெனும்பேர் நணியது கச்சிமா நகரம். 70

217 சகங்களோர் மூன்றி லறம்பெரி துளதித் தரணியித் தரணிமா நகர்க்குள்,

மிகுந்தரு மத்தின் பலத்தினைத் தரலால் வியன்சகற் சாரமென் றொருபேர்,

புகும்பரி சுடைய தட்டசித் திகளும் பொருவின்மா தவர்க்கரு டிறத்தாற்,

பகர்ந்திடுஞ் சகல சித்தியென் றொருபேர் படைத்தது கச்சியம் பதியே. 71

218 உன்னருங் கயிலை நாயக னுமையை யொருபக னீலியென் றுரைப்ப,

அன்னவ டனது காளிமங் கழிப்ப வங்கதி லையைவந் தெழலும்,

முன்னவ னவளை யிந்நக ரிருந்து முறைபுரிந் தருளென விடுப்பக்,

கன்னிகாத் திடலாற் கன்னிகாப் பென்னுங் கவின்பெய ருடையது கச்சி. 72

219 அரியதோர் கயிலைக் கணங்களி லொருவ னானதுண் டீரன்மா லதிபால்,

பெருமயல் கொள்ளச் சிவனிவ ளடுநீ பிறந்திருந் தின்பமுற் றெம்பால்,

வருகென நிலமேன் மன்னர்பாற் றோன்றி மற்றவ ளோடுசேர்ந் தரசு,

புரிதரு செயலாற் காஞ்சிதுண் டீர புரமெனப் புகலநின் றதுவே. 73

220 தன்னையே யருச்சித் திடமலர்க் கேகித் தடந்தனிற் கராவின்வாய்ப் பட்டுத்,

தன்னையே நினைந்து தன்னையே யழைத்த தந்தியைக் காத்தவொண் புயமால்,

தன்னையே வேண்டித் தழன்மகஞ் செய்யத் தண்டகற் கெண்டிசை யரசு,

தன்னையீக் திடலால் தண்டக புரமாந் தனிப்பெயர் பெற்றதத் தனியூர். 74

221 அழகிய வயோத்தி மதுரையே மாயை யவந்திகை காசிநற் காஞ்சி,

விழுமிய துவரை யெனப்புவி தன்னின் மேலவாய் வீடருள் கின்ற,

எழுநக ரத்துட் சிறந்தது காஞ்சி யென்றுமுன் னெம்பிரா னுமைக்கு,

மொழிதரு நகரந் நகரெனி லதற்கு மூவுல கத்துநே ருளதோ. 75

222 பங்கமில் வசிட்டன் பசுப்பொழி பாலி படர்ந்திடு முத்தரஞ் செயைச்,

செங்கம லத்தோன் முதலினோ ராட்டுந் திருநதி தென்றிசைச் செல்லும்,

அங்கவற் றிடையே கம்பமே முதலா மாலயத் தந்தரு வேதி,

கங்கைகா ளிந்தி யிடைப்படுந் தலத்தின் முற்படுங் காஞ்சிமா நகரம். 76

223 தொல்லையோர் பிரமன் றுஞ்சிய காலைத் தோன்றிய நீத்தமே லரிபோல்,

செல்லுமார்க் கண்டன் கரத்தினிற் கம்பை சேர்ந்ததோர் தனிப்பெருஞ் சூதம்,

எல்லைநீ ரிகந்து வளர்தலு மருப்பொன் றெய்தவக் கொம்பர்தொட் டிழிந்து,

நல்லுமை குறிக்கொண் முதல்வனை வங்கி நயந்தவ னிருந்ததந் நகரம். 77

224 சமையமா றினையுந் தாயென வளர்த்துச் சராசர வணுக்களுய்ந் திடுவான்,

அமைதரு மெண்ணான் கறத்தினைப் போற்றி யாதிபீ டத்தில்வீற் றிருக்கும்,

உமையமர் காமக் கோட்டியைக் கதிரோ னுடுபதி கணங்கள்சூழ் தரலால்,

இமையவர் தமக்குந் திசைமயக் கறாத வியல்புடைத் தந்நக ரென்றும். 78

225 பாவமோர் கோடி புரியினு மொன்றாம் பரிவினிற் றருமமொன் றியற்றின்,

ஏவரும் வியப்பக் கோடியாய் மல்கு மின்னதோர் பெற்றியை நாடித்,

தேவர்கண் முனிவர் தம்பதம் வெறுத்துச் சிவனருச் சனைபுரிந் தங்கண்,

மேவினர் தவஞ்செய் திருத்தலாற் காஞ்சி வியனகர்ப் பெருமையார் விரிப்பார். 79

226 கங்கைதன் சிறுவ னருள்பெறு வேதாக் கண்படை கொண்டகா லையினும்,

அங்கவன் றுஞ்சும் பொழுதினுங் காஞ்சி யழிவுறா திருந்தபான் மையினால்,

துங்கவெண் பிறையு மிதழியு மரவுஞ் சுராதிபர் முடிகளு மணிந்த,

மங்கையோர் பங்கன் படைத்ததே யன்றி மலரயன் படைத்ததன் றதுவே. 80

227 அரியபல் லிசையும் மறைபுனல் கங்கை யருஞ்சிலை யிலிங்கமங் குறைவோர்,

சுரர்தரு வனைத்துங் கற்பக மின்பந் துய்ப்பது வேள்வியூன் பூசை,

உரைசெப நடத்தல் வலம்வருந் தன்மை யுன்னலே தியானம்வீழ்ந் திடுதல்,

பரனடி வணக்க மாவது காஞ்சிப் பதிக்கலால் எந்நகர்க் குளதே. 81

228 கணமுகில் செக்கர் போர்த்தெனுங் கரிய கஞ்சுகச் செந்நிறக் கடவுள்,

மணிசுடர் வயிரக் கிம்புரி மருப்பு மால்கரி முகத்தவன் வருசூர்

துணிபட வெறிந்த வேலவ னயன்போற் றோன்றிய சாத்தன்மால் விசயை,

இணையில்சீர்க் காளி முதலினோ ரென்று மினிதுகாத் திடுவதந் நகரம். 82

229 அறுசம யத்திற் கடந்தசை வத்தின் அன்றிவீ டிலதெனத் தெளிந்து

பிறரறி யாது தொன்மைபோ லிருந்து பிஞ்சகன் மீதுகன் மலரால்,

எறிதரு தேரர் அன்பர்தங் கலிங்க மெழிலிகள் நனைத்தலுஞ் சிரத்தை,

முறைபுரி சிலைமேல் மோதினோர் முதலோர் முத்திபெற் றுடையதம் மூதூர். 83

230 ஈசன தருளாற் கயிலையை நீங்கி யிமையமா மயிலறம் புரிவான்,

காசியி லிருந்து முடிவுறா தேகிக் கனகமா நீழலிற் பரனைப்,

பூசனை புரிந்து கம்பைகண் டஞ்சிப் பூண்முலை வளைக்குறிப் படுத்தி,

ஆசிலா வருள்பெற் றின்னுநோற் றிடலா லனையகாஞ் சிக்குநே ரதுவே. 84

231 ஆருயிர் முழுதும் வீடுபெற் றுய்வான் அறம்புரி சாலைய தணித்தாப்,

பேரர விறைவன் றவத்தின்மு னிருந்த பிலத்திடைக் கோயில் கொண் டென்றும்,

பூரனி நோற்றுவழிபட வனையாள் பூசனை கொண்டியா வர்க்குங்,

காரண மான பரசிவ னனந்த கலையொடு நிலையதக் காஞ்சி. 85

232 இன்னமு முமையாள் நோற்றிடு மாங்கே யிறப்பினும் பிறப்பினும் நிலையாய்,

மன்னியே யுறினு மொருகண மேனும் வைகினும் மறைகளாந் தனிமா,

நன்னிழ லிருந்த பரஞ்சுடர் புரியும் நடந்தரி சிக்கினு மதனை,

உன்னினும் முத்தி வழங்குகாஞ் சியைப்போ லுலகில்வே றொருநக ருளதோ. 86

233 கண்ணுதற் பரனுந் தண்டுழாய் மவுலிக் கடவுளுங் கமலமே லயனும்,

விண்ணவர்க் கிறையுங் கொற்றமா லினியும் மேலைநாட் பிறந்ததொன் மனுவுந்,

தண்ணளி புரிதுண் டீரனும் நள்ளார் சமர்த் தொழில் கடந்ததண் டகனும்,

அண்ணலங் கரிகால் வளவனும் பிறரு மரசுசெய் தளித்ததந் நகரம். 87

234 வேலைசூ ழுலகி னெங்கணு மிருபால் வீட்டினை வெ·கினோர்க் குதவும்,

ஆலய நூற்றெட் டுள்ளமற் றவற்றுள் ஐம்முகப் பரஞ்சுட ரமருங்,

கோலமார் நிலய மிருபது மாயோன் கோநக ரெட்டுமாக் குழுமி,

நாலெழு தான முள்ளவந் நகர்போல் நாம்புகழ் நகரமற் றெவனோ. 88

235 கச்சபா லயமே கம்பமே மயானங் கவின்கொள்கா ரோணமா காளம்,

பச்சிமா லயநல் லநேகபங் கடம்பை பணாதர மச்சரம் வராகம்,

மெய்ச்சுர கரமுன் னிராமம்வீ ரட்டம் வேதநூ புரமுருத் திரர்கா,

வச்சிர னகரம் பிரமமாற் பேறு மறைசையாஞ் சிவாலய மிருபான். 89

236 கரிகிரி யட்ட புயந்திரு வெ·காக் கருதுமூ ரகஞ்சகா ளாங்கஞ்,

சுரர்புகழ் நிராகா ரந்நிலாத் திங்கட் டுண்டநற் பாடக மினைய,

அரிதிரு முற்ற மெட்டவை யன்றி அறுபதி னாயிர நிலயம்

பரசிவன் சத்தி குமரர்மால் புறத்தோர் பலரும்வீற் றிருப்பதப் பதியோ. 90

237 ஒன்றுதீ விளக்க மீரிட மொருமூன் றுற்றிடு தெற்றிநான் கரணம்,

நின்றிடு தருவைந் தாறுபுள் ளேழு நெடுநதி யெண்பொது வொன்பான்,

மன்றலம் பொய்கை வியன்சிலை யொருபான் மன்றவை பத்தின்மே லோன்று,

நின்றமர்ந் தொழுகு நெறியில்அற் புதமாய் நிகரிலா துறையுமந் நகரம். 91

238 சிறந்திடு மதியு மிரவியு மாழ்கச் செகமேலாந் தனதொளி பரப்பி,

அறம்புரி காமக் கோட்டிமந் திரத்து ளம்மைவாழ் பிலத்தினு ளழியா

துறைந்திடு தூண்டா விளக்கமொன் றுதித்த வுயிர்த்தொகை யிறந்திடா விடமொன்,

றிறந்திடு முயிர்கள் பிறந்திடா விடமொன் றெம்பிரா னிருந்தவீ ரிடமே. 92

239 தோற்றுயிர்க் குணவு நல்குமோர் தெற்றி சொற்றவை யுதவுமோர் தெற்றி,

தேற்றுசொன் மூகர்க் களிக்குமோர் தெற்றி தெற்றிமூன் றிவைநக ரெல்லை,

ஈற்றினிற் கீழபா லளக்கருந் தென்பா லியற்பெரும் பெண்ணைநன் னதியும்,

மேற்றிசைப் பவள சயிலமும் வடபால் வேங்கட வெற்புநான் கரணே. 93

240 மறைகளி னுருவாய்ப் பொன்மலர் தனிமா மலரொடு காயிலா தென்றுஞ்,

செறிதரு பலங்க ளுதவிநுங் கினர்க்குச் சித்திகள் வழங்குறு மெகினம்,

வெறிமலர் பலவும் மலர்ந்திடு மதூகம் விண்ணினை நோக்குமோ ரத்தி,

நறுநிழல் பிரிய திருந்ததோர் காஞ்சி நன்னகர் தன்னில்ஐந் தருவே. 94

241 உம்பரூண் பகிருஞ் சாதக மணிக ளுதவிடு மன்ன நூலுரைத்துக்,

மொம்புறு கிளைளை யலகுசொல் லாந்தை குறைபெறிற் கூவுறாக் கோழி,

இம்பரிற் பாவந் துடைத்திடு நேமி இவையறு புள்ளெழு நதிதான்,

கம்பைநற் பம்பை மஞ்சனீர் பிச்சி கலிச்சிபொன் மண்ணிவெ·காவே. 95

242 குரைபுனல் வேட்டோர்க் குதவியே திரியுங் கூவலம் பொதுக்குறு முயல்போய்க்,

கரிதொடர் பொதுவே ழிசையுறு பொதுமால் கண்டுயின் றிடுபொது வேறோர்,

உருவுசெய் பொதுவோர் புற்றின்மா முழவ மொலித்திடும் பொதுத்திசை மயக்கம்,

புரிதரு பொதுவென் னம்மைநோற் றருளும் பொற்பொது விவைகள் எண்பொதுவே. 96

243 முன்னுறு பிணிகள் மாற்றிடும் பொய்கை முதல்வர்கள் முடிவுறுங் காலைச்,

செந்நிற மாகும் பொய்கைமுக் காலந் தெரித்திடும் பொய்கைகண் ணுதலோன்,

தன்னடி காட்டும் பொய்கைவேண்டியது தந்திடும் பொய்கைமெய்ஞ் ஞானம்,

பொன்னிறஞ் செல்வம் வசீகரந் தருநாற் பொய்கையோ டொன்பதாம் பொய்கை. 97

244 விடந்தனை யகற்று மொருகலா ருயிர்கள் மெய்ப்பிணி மாற்றிடு பொருகல்,

அடைந்தவ ரெல்லா மிமையவ ராக வளித்திடு மொருகல்வெம் படையால்,

தடிந்திட வேறாய்த் துணிபடு முடலஞ் சந்துசெய் வித்திடு மொருகல்,

நெடும்படை வரினு மவையிரிந் தோட நிலைபெறீஇ நிற்குமாங் கொருகல். 98

245 துஞ்சினர் தம்மை யெழுப்புமாங் கொருகல் தொல்வழக் கறுத்திடு மொருகல்,

எஞ்சலி னிதியங் கெடுத்துளோர் வினவி லீனெக் காட்டிடு மொருகல்,

விஞ்சிய வினைக டீர்த்திடு மொருகல் வேந்தருக் கரசிய லுதவித்,

தஞ்சம தாக நின்றிடு மொருகல் தக்ககல் லையிரண் டவையே. 99

246 அயன்மனைச் சென்றோர் கணவரைப் பிழைத்தோர் அடிகளை யிகழ்ந்துளோர் அணுகில்,

துயருறு மூகை யாக்குமோர் மன்றஞ் சோரர்முன் சுழலுமோர் மன்றம்,

வியனிறம் பலவாத் தோன்றுமோர் மன்றம் விஞ்சைகள் வழங்குமோர் மன்றம்,

மயல்பரி கின்ற பொழுதொடு திசையின் மயக்கறத் தெளிக்குமோர் மன்றம். 100

247 நாகரூ ருய்க்கும் பிலத்ததோர் மன்றம் நவமணி யுதவுமோர் மன்றம்,

மாகர்பே ரமிர்த மிருக்குமோர் மன்றம் வடிவினை மறைப்பதோர் மன்றம்,

மேகநின் றறாது பொழியுமோர் மன்றம் வியன்பகல் கங்குலாக் கங்குல்,

ஆகிய பகலா விருப்பதோர் மன்றம் ஐயிரண் டொன்றுமன் றவையே. 101

248 ஈங்கிவை யன்றிச் சிலைகளுந் தருவு மிடங்களுங் கூவலும் நதியும்,

பாங்குறு குளனுந் தீர்த்தமும் பிலமும் பழனமுஞ் சோலையும் பிறவும்,

ஆங்கவை யனந்த கோடியுண் டோரொன் றளவில்அற் புதத்தன அவற்றைப்,

பூங்கம லத்தோன் சுருக்கற விரித்துப் புகலினு முலப்புற வற்றோ. 102

249 தோட்டலர் வனசத் திசைமுகன் முன்னஞ் சொற்றன னவனடி வங்கிக்,

கேட்டருள் சனகன் வியாதனுக் குரைப்பக் கேடில்சீர் வியாதனங் குணர்ந்து,

மாட்டுறு சூதன் றனக்கியம் புதலும் மற்றவன் முனிவரர்க் கிசைத்த,

பாட்டினில் அங்காக் காஞ்சியின் பெருமை பகர்ந்திடத் தமயனுக் கெளிதோ. 103

250 வேறு சொற்படு மினைய காஞ்சித் தொன்னக ரதற்கு நாப்பண்

கற்புறு மிமைய வல்லி கருணையால் வைகி நோற்கும்

பொற்புறு காமக் கோட்டம் போலவே அதற்கோர் சாரில்

எற்படு குமரகோட்டம் என்றொரா லயமுண் டன்றே. 104

251 ஆவதோர் குமர கோட்ட மதனிடை யரன்கண் வந்து

தூவுடை யெ·க மொன்றாற் சூர்முத றொலையச் செற்றுத்

தேவர்வெஞ் சிறையை மாற்றிச் சேண்மக பதிக்கு நல்கி

மேவிய குமர மூர்த்தி வியத்தக வுறையும் மாதோ. 105

252 மேவருங் கூடல் மேலை வெற்பினில் அலைவாய் தன்னில்

ஆவினன் குடியி னல்லே ரகந்தனிற் றணிகை யாதிப்

பூவுல குள்ள வெற்பிற் பொற்புறும் ஏனை வைப்பிற்

கோவில்கொண் டருளி வைகுங் குமரகோட் டத்து மேயோன். 106

253 வச்சிர மெடுத்த செம்மல் வைகிய துரக்கந் தன்னில்

அச்சுதன் பதத்துக் கப்பா லானதன் பதத்தில் விண்ணோர்

மெச்சுறு கந்த வெற்பில் வீற்றிருந் தருளு மாபோல்

கச்சியிற் குமர கோட்டங் காதலித் தமருங் கந்தன். 107

254 ஈண்டுள தரணி முற்று மெல்லைதீர் வான வைப்பும்

ஆண்டகை மகவான் சீரு மம்புயன் முதலோர் வாழ்வும்

மாண்டிடல் பிறந்த லின்றி மன்னிய வீடும் போற்றி

வேண்டினர் வேண்டி யாங்கு வேலவன் புரிந்து மேவும். 108

255 கொண்டலை யளக்கு நொச்சிக் குமரகோட் டத்துச் செவ்வேள்

கண்டிகை வடமுந் தூநீர்க் கரகமுங் கரத்தி லேந்திப்

பண்டையி லயனை மாற்றிப் படைத்தருள் வேடந் தாங்கி

அண்டர்க ளெவரும் போற்ற வருள்புரிந் தமர்ந்தா னன்றே. 109

256 ஆயதோர் காஞ்சி மூதூ ரதனிடை யம்பு யத்தின்

மேயவன் றனது புந்தி விமலமாம் பொருட்டான் மேனாள்

மாயவன் கமட மாகி வழிபடு தலத்தின்* முக்கண்

நாயகன் றனையர்ச் சித்து நாமக ளுடனாங் குற்றான்.

( * மாயவன் கமடமாகி வழிபடுதலம் – கச்சபாலயம். ) 110

257 உற்றிடு கின்ற நாளி லுலகிலில் லறத்தை யாற்றி

நற்றவம் பலவும் போற்றி நண்ணிய முனிவ ரேல்லாம்

மற்றவ ணேகிக் கஞ்ச மலர்மிசை யிருந்த வையன்

பொற்றிரு வடியைத் தாழ்ந்து போற்றினர் புல லுற்றார். 111

258 அத்தகே ளிந்நாள் காறும் அடியமில் லறத்தை யாற்றி**

அத்தல நகர மெங்கு மிருந்தன மினிமேல் நாங்கள்

சித்தம தொருங்க நோற்றுச் செய்கட னியற்றி வைக

மெய்த்தவ வனம தொன்றை விளம்பியே விடுத்தி யென்றார்.

( ** இல்லறத்தை ஆற்றல் – தென்புலத்தார் தெய்வம், விருந்து, சுற்றம்

முதலியோரை உபசரித்தல். ) 112

259 என்றலுந் தருப்பை யொன்றை யேழுல களித்தோன் வாங்கி

ஒன்றொரு திகிரி யாக்கி யொய்யென வுருட்டிப் பாரில்

இன்றிதன் பின்ன ராகி யெல்லிரு மேகி யீது

நின்றிடும் வனத்தி னூடே நிலைப்பட விருத்தி ரென்றான். 113

260 திருப்பது மத்து வள்ளல் சேவடிக் கமலந் தாழா

விருப்பொடு விடைகொண் டேக விரைவினி லன்னான் விட்ட

தருப்பையின் நேமி சென்றோர் தனிவனத் திறுத்த லோடும்

இருப்பிட மெமக்கீ தென்னா இருந்தவ ரிருந்தா ரங்ஙன். 114

261 தாமரை யண்ண லுய்த்த தருப்பையின் நேமி தன்னால்

நாமம தொன்று பெற்ற நைமிசா ரணியம் வைகுந்

தூமுனி வரர்க ளெல்லாஞ் சொல்லருந் தவத்தை யாற்றி

மாமறை நெறியி னின்று மகமொன்று புரித லுற்றார். 115

262 அகனமர் புலனோர் நான்கு மான்றமை பொருட்டா லாங்கோர்

மகவினை செய்து முற்றி வாலிதா முணர்ச்சி யெய்தி

இகலறு முளத்த ராகி யிருந்தன ரிதனை நாடிச்

சுகனென வுணர்வு சான்ற சூதமா முனிவன் போந்தான். 116

263 முழுதுணர் சூதன் றன்னை முனிவரர் கண்டு நேர்போய்த்

தொழுதனர் பெரியோய் எம்பாற் றுன்னலா லின்ன வைகல்

விழுமிது சிறந்த தென்னா வியத்தகு முகமன் கூறித்

தழையொடு தருப்பை வேய்ந்த தம்பெருஞ் சாலை யுய்த்தார். 117

264 திருக்கிளர் பீட மொன்று திகழ்தர நடுவ ணிட்டுச்

சுருக்கமில் கேள்வி சான்ற சூதனை யிருத்தி யாங்கே

அருக்கிய முதல நல்கி யவனது பாங்க ராகப்

பொருக்கென யாரும் வைகி யி·தொன்று புகல லுற்றார். 118

265 முந்தொரு ஞான்று தன்னில் முளரியந் தேவன் சொல்லால்

வந்திவ ணிருந்தே மாக மற்றியாம் புரிந்த நோன்பு

தந்தது நின்னை யற்றாற் றவப்பயன் யாங்கள் பெற்றேஞ்

சிந்தையி னுவகை பூத்தேஞ் சிறந்ததிப் பிறவி யென்றார். 119

266 அன்னது சூதன் கேளா ஆதியம் பரனை யேத்தி

மன்னிய வேள்வி யாற்றி வாலறி வதனை யெய்தித்

துன்னிய முனிவிர் காணுந் தொல்குழு வடைத லன்றோ

என்னிக ராயி னோருக் கிம்மையிற் பெறும்மே றென்றான். 120

267 அவ்வழி முனிவர் சொல்வார் அருமறை கண்ட வண்ணல்

செவ்விய மாணாக் கர்க்குட் சிறந்துளோய் திரற்சூ ராவி

வவ்விய நெடுவே லண்ணல் மாண்கதை தேர்வான் பன்னாள்

இவ்வொரு நசைகொண் டுள்ளே மியம்புதி யெமக்க தென்றார். 121

268 அம்மொழி சூதன் கேளா அழல்படு மெழுகே யென்னக்

கொம்மென வுருக வுள்ளங் குதூகலித் தவச மாகி

மெய்ம்மயிர் பொடிப்பத் தூநீர் விழித்துணை யரும்ப வாசான்

பொய்ம்மையில்படிவ முன்னித் தொழுதிவை புகலலுற்றான். 122

269 மன்னவன் மதலை யாசான் மாமகன் றனது மைந்தன்

பன்னுசொற் கொள்வோன் ஈவோன் வழிபடு பண்பின் மிக்கோன்

என்னுமிங் கிவருக் கீவ தேனைநூல் உங்கள் போலச்

செந்நெறி யொழுகு வார்க்கே செப்புவன் புராணம் முற்றும். 123

270 தனைநிகர் பிறரின் றாய சண்முகற் கன்பு சான்ற

முனிவிர்காள் உரைப்போர் கேட்போர் முத்திசேர் காந்தத் துண்மை

வினவினீ ரதனை யின்னே விளம்புவன் புலன்வே றின்றி

இனிதுகேண் மிக ளென்னா எடுத்திவை இயம்ப லுற்றான். 124

ஆகத் திருவிருத்தம் – 270

– – –

7. பாயிரப்படலம் (271 -352)

 

271 முந்தொரு காலத்தின் மூவுல கந்தன்னில்

வந்திடு முயிர்செய்த வல்வினை யதனாலே

அந்தமின் மறையெல்லா மடிதலை தடுமாறிச்

சிந்திட முனிவோருந் தேவரு மருளுற்றார். 1

272 நெற்றியில் விழிகொண்ட நமலன தருளாலே

அற்றமில் மறையெல்லா மாதியின் வரலாலே

மற்றத னியல்பெல்லாம் மயலற வேநாடித்

தெறறென வெவராலுஞ் செப்புவ தரிதாமால். 2

273 ஆனதொர் பொழுதின்க ணமரரும் முனிவோரும்

மாநில மிசைவைகும் மாக்களு மிறையுள்ள

ஞானம திலராகி நவின்மறை நெறிமாற்றித்

தீநெறி பலவாற்றிப் பனுவல்கள் சிலசெய்தார். 3

274 அவனியி லறமெல்லா மருவினை யெனநீக்பிப்

பவநெறி யறமென்றே பற்பல ருஞ்செய்யப்

புவனம துண்டோனும் போதனு மதுகாணாச்

சிவனரு ளாலன்றித் தீர்கில திதுவென்றார். 4

275 வேறு

இன்ன பான்மையை யெண்ணி யிருவரும்

பொன்னி னாடு புரந்திடும் மன்னனுந்

துன்னு தேவருஞ் சுற்றினர் வந்திடக்

கன்னி பாகன் லேகினார். 5

276 அந்தில் செம்பொ னணிமணிக் கொயிலின்

முந்து கோபுர முற்கடை யிற்புகா

நந்தி தேவரை நண்பொடு கண்டுநீர்

எந்தை யார்க்கெம் வரவிசைப் பீரென்றார். 6

277 தேவ தேவன் திருமுனன ரேகியே

காவல் நந்திக் கடவுள்பணிந் தெழீஇப்

பூவை வண்ணனும் போதனும் புங்கவர்

ஏவ ருஞ்செறிந் தெய்தின ரீண்டென்றான் 7

278 என்ற காலையின் யாரையு மிவ்விடைக்

கொன்றை சூடி கொணர்கெனச் செப்பலும்

நன்ற தேயென நந்தி வணங்கியே

சென்று மான்முதற் றேவரை யெய்தினான். 8

279 செம்மை போகிய சிந்தைய ரைக்கெழீஇ

எம்மை யாளுடை யானரு ளெய்தினான்

உம்மை யங்கு வரநுவன் றானினி

வம்மி னீரென வல்லையிற் கூவினான். 9

280 விளித்த காலை விழிவழி போதநீர்

துளிக்க நின்று தொழுது கவலொரீஇக்

களிக்கு நெஞ்சினர் கண்ணுத லெந்தைமுன்

அளித்தி யாலென் றவனுட னேகினார். 10

281 புடைக டந்திடு பூதர்கள் போற்றுமத்

தடைக டந்து தடுப்பரும் வேனிலான்

படைக டந்தவர் பாற்படு மெணணிலாக

கடைக டந்துபின் அண்ணலைக் கண்டனர். 11

282 முன்ன ரெய்தித் தொழுது முறைமுறை

சென்னி தாழ விறைஞ்சினர் சேணிடைத்

துன்னு மாதரந் தூண்டவந் தண்மினார்

உன்னு மன்பின் உததியி னாழந்துளார். 12

283 ஈர்க்கும் பாசத் திருவினை யின்றொடே

தீர்க்கின் றாமிவ ணென்னுஞ் செருக்கினால்

தூர்க்கின் றார்மலர் சோதிபொற் றாண்மிசை

போர்க்கின் றார்மெய்ப் பொடிப்பெனும் போர்வையே. 13

284 நேய முந்த நெடும்பகல் நீங்கிய

தாயெ திர்ந்திடு கன்றின் தகைமையாய்த்

தூய வந்தனையோடு தொழுமவர்

வாயின் வந்தன வந்தன போற்றினார். 14

285 அண்ண லீசன் வடிவை யகந்தனில்

எண்ணி னெல்லையி லின்பம் பயக்குமால்

கண்ணி னேர்வரு காட்சிய ராயிடின்

ஒண்ணு மோவவர் தஞ்செய லோதவே. 15

286 மேலை வானவர் வேந்தொடு மெம்பிரான்

சீல மேய திருமுன்பு மேவினார்

மாலு நான்முகத் தண்ணலும் வந்திரு

பாலு மாகிப் பரவின ரென்பவே. 16

287 வேறு

அம்புயா சனமுடை யண்ண லாழியான்

உம்பரோ டித்திற முற்றுப் போற்றுழிச்

செம்பொனேர் முடிமிசைத் திங்கள் சேர்த்திய

எம்பிரா னருள்புரிந் தினைய கூறுவான். 17

288 ஒன்றொரு குறைகளு முறாத பான்மையால்

நன்றுநும் மரசியல் நடந்த வோவெனாக்

குன்றவில்லுடையவோர் குழகன் செப்பலும்

நின்றமால் தொழுதிவை நெறியிற் கூறுவான். 18

289 ஆதியி லயன்படைப் பல்ல தென்னருண்

மேதியன் அடுதொழி லேனை விண்ணவர்

ஏதமில் செயன்முறை யாவுங் கண்ணுதல்

நாதநின் னருளினால்நடந்த நன்றரோ. 19

290 கருமணி மிடறுடைக் கடவு ளின்னுநீ

அருளுவ தொன்றுள ததனைக் கூறுவன்

இருநில மேலவர் யாரும் நின்றனைப்

பரமென வுணர்சிலர் மாயைப் பான்மையால். 20

291 நின்றன துரிமையை நிகழ்த்தி மேன்மையா

என்றனை யயன்றனை யெண்ணு வார்சிலர்

அன்றியும் நின்னுடன் அநேகர் தம்மையும்

ஒன்றென வேநினைந் துரைக்கின் றார்சிலர். 21

292 காலமுங் கருமமுங் கடந்த தோர்பொருள்

மூலமுண் டோவென மொழிகின் றார்சிலர்

மேலுமுண் டோசில விளம்ப விஞ்சையின்

பாலுறு முணர்ச்சியே பரமெண் பார்சிலர். 22

293 ஆற்றுறு புனல்படிந் தழுக்கு நீக்கலார்

சேற்றிடை வீழந்தென மறைகள் செப்பிய

நீற்றொடு கண்டிகை நீக்கி வன்மையால்

வீற்றொரு குறிகொடு மேவு வார்சிலர். 23

294 காமமோ டுவகையுங் களிப்பு நல்கலால்

வாமமே பொருளென மதிக்கின் றார்சிலர்

தோமிலா மூவகைத் தொழிலும் வேள்வியும்

ஏமமார் பொருளென இயம்பு வார்சிலர். 24

295 உரையிசை யாதியா மொலிகள் யாவையும்

பிரமம தெயெனப் பேசு வார்சிலர்

அரிதுசெய் நோன்பினா லடைந்த சித்திகள்

பொருள்பிறி திலையெனப் புகல்கின் றார்சிலர். 25

296 பெருமைகொள் குலந்தொறும் பிறந்து செய்திடும்

விரதமுஞ் சீலமும் வினைகண் மாற்றிட

வருகலும் பிறவுமா யங்கம் விட்டுயிர்

பரவுதல் வீடெனப் பகரு வார்சிலர். 26

297 அறிந்தறிந் துயிர்தொறு மதுவ தாகியே

பிறந்திறந் துணர்வெலாம் பெற்று நோன்பொடு

துறந்துகொன் றிட்டன துய்த்துக் கந்தமற்

றிறந்திடல் முத்தியா மென்கின் றார்சிலர். 27

298 நன்னல மாதரை நண்ணு மின்பமே

உன்னரு முத்தியென் றுட்கொள் வார்சிலர்

இன்னன துறைதொறு மெய்தி யாவருந்

துன்னரும் பிறவியுட் டுன்ப நீங்கலார். 28

299 இறந்தன வரம்புல கெவரும் வேதநூல்

பறந்தனர் பவநெறி மல்கி நாடொ றுஞ்

சிறந்தன வவையுயிர் செய்த தொல்வினை

அறிந்தரு ளையநீ யமைத்த வாயினும். 29

300 அங்கவர் போதமுற் றாசொ ரீஇமனச்

சங்கையு மகன்றுநின் சரண மேயுறப்

புங்கவ சிறிதருள் புரிய வேண்டுமால்

எங்கடம் பொருட்டென இறைவன் கூறுவான். 30

301 இனிதொரு திறமதற் கிசைத்து மாருயிர்

அனையவும் புரப்பவ னாத லாலவர்

வினையறு நெறிமையால் வேண்டு கிற்றிநின்

மனனுறு மெண்ணினை மறுத்தி மாசிலாய். 31

302 காதலி னருளுமுன் கலையின் பன்மையிற்

கோதறு மோர்கலை கொண்டு நேமிசூழ்

மேதினி யதனிடை வியாதன் என்றிடு

போதக முனியெனப் போந்து வைகுதி. 32

303 போந்தவ ணிருந்தபின் புகரி லாமறை

ஆய்ந்திடின் வந்திடு மவற்றை நால்வகை

வாய்ந்திட நல்கியே மரபி னோர்க்கெலாம்

ஈந்தனை யவரகத் திருளை நீத்தியால். 33

304 அன்னதோர் மறையினை யறிந்து மையமா

உன்னிய நிலையினர் உள்ளந் தேறவும்

மன்னவ ரல்லவர் மரபிற் றேரவும்

இன்னமோர் மறையுள திதுவுங் கேண்மதி. 34

305 ஏற்றம தாகிய மறைக்கும் யாமுனஞ்

சாற்றிய வாகமந் தனக்கு மாங்கது

வீற்றுற வருவது மன்று மேன்மையால்

ஆற்றவும் நமதிய லறையும் நீரதே. 35

306 என்பெய ரதற்கெனி லினிது தேர்ந்துளோர்

துன்பம தகற்றிடுந் தொல்பு ராணமாம்

ஒன்பதிற் றிருவகை உண்ட வற்றினை

அன்புடை நந்திமுன் னறியக் கூறினேம். 36

307 ஆதியில் நந்திபா லளித்த தொன்மைசேர்

காதைகள் யாவையுங் கருணை யாலவன்

கோதற வுணர்சனற் குமாரற் கீந்தனன்

நீதியொ டவனிடை நிலத்திற் கேட்டியால். 37

308 என்னலும் நன்றென இசைந்து தாழ்ந்தெழீஇ

முன்னவன் விடைகொடு முளரி யான்முதல்

துன்னிய வானவர் தொகையொ டெகியே

தன்னுல கத்தின்மால் சார்தல் மேயினான். 38

309 சார்தலு மயன்றனைச் சதம கத்தனை

ஆர்தரு மமரரை யருளி னவ்வவா

சேர்தரு புரந்தொறுஞ் செல்லற் கேவியே

கார்தரு மெய்யுடைக் கடவுள் வைகினான். 39

310 திருவொடு மருவியோன் செறிவுற் றெங்கணும்

பரவுறு மியல்பெறு பகவ னாதலால்

தரணயி லருளினாற் றனது சத்தியில்

ஒருகலை தன்னுட னுதிக்க வுன்னியே. 40

311 பங்கயத் தயன்வழிப் பராச ரப்பெயர்த்

துங்கநன் முனிபனித் தூவ லெல்லையிற்

கங்கையி லியோசன கந்தி யோடுற

அங்கவர் தம்மிட அவத ரித்தனன். 41

312 மற்றவன் வதரிகா வனத்தில் வைகியே

அற்றமில் வாதரா யணன்எ னும்பெயர்

பெற்றன னாகியெம் பிரான்ற னாணையாற்

கற்றிடா துணர்ந்தனன் கரையில் வேதமே. 42

313 மோனக முற்றிய முனிவர் மேலவன்

தானுணர் மறையெனுந் தரங்க வேலையில்

ஆனதோர் பொருளினை யறிஞர் பெற்றிடத்

தூநெறி கொண்டநாற் றுறைசெய் தானரோ. 43

314 கரையறு வேதமாங் கடலை நான்கவாய்ப்

பிரிநிலை யாக்கியே நிறுவு பெற்றியாற்

புரைதவிர் முனிவரன் புகழ்வி யாதன் என்

றொருபெயர் பெற்றனன் உலகம் போற்றவே. 44

315 விரவிய மறைதெரி வியாத னாமவன்

குரவனே யாஞ்சனற் குமாரன் றன்னிடை

இருவகை யொன்பதா யியல்பு ராணமும்

மரபொடு கேட்டவை மனத்துட் கொண்டவின். 45

316 ஏத்திடு சுருதிக ளிசைக்கு மாண்பொருள்

மாத்திரைப் படாவெனா மாசில் காட்சியர்

பார்த்துணர் பான்மையாற் பலவ கைப்படச்

சூத்திர மானவுஞ் சொற்று வைகினான். 46

317 மயலறு பயிலரே வைசம் பாயனர்

சயிமினி சுமந்துவாந் தவத்தர் நால்வர்க்கும்

வியலிருக் காதியாம் வேத நான்கையும்

உயர்வுறு தவத்தினான் முறையி னோதினான். 47

318 தோல்வரு மறைகளின் சூத்தி ரத்தையும்

மேல்வரு சயிமினி முதல மேதையர்

நால்வரு முணரிய நவின்று நல்கினான்

ஆல்வரு கடவுளை பனைய தன்மையான். 48

319 மெய்ம்முனி யனையரை விளித்து நீரினி

இம்மறை யியல்பினோ ரெவர்க்கு மீமென

அம்முறை நால்வரு மனைய வேதநூல்

செம்மையொ டளித்தனர் சிறந்து ளோர்க்கெலாம். 49

320 அன்னதோர் முனிவர னதற்குப் பின்னரே

பன்னருந் தொகையினாற் பதினெண் பான்மையாய்

முன்னுறு புராண நூல் முழுது முற்றிய

இன்னருள் நிலைமையா லெனக்கு நல்கினான். 50

321 வேதம துணர்தரு வியாத மாமுனி

காதல னாமெனைக் கருணை செய்திவை

ஓதுதி யாவரு முணர வென்றனன்

ஆதலி னுலகினி லவற்றைக் கூறினேன். 51

322 காமரு தண்டுழாய்க் கண்ண னாகிய

மாமுனி யருளினால் மறைகள் யாவையுந்

தோமறு புராண நூற் றொகுதி யாவையும்

நேமிகொ ளுலகெலா நிலவி யுற்றவே. 52

323 நம்பனார்க் கொருபது நார ணற்குநான்

கம்புயத் தவற்கிரண் டலரி யங்கியாம்

உம்பர்வான் சுடர்களுக் கோரொன் றென்பரால்

இம்பரி லிசைக்கும்அப் புராணத் தெல்லையே. 53

324 வேறு

எதிரில் சைவமே பவிடியம் மார்க்கண்ட மிலிங்கம்

மதிகொள் காந்தநல் வராகமே வாமனம் மற்சம்

புதிய கூர்மமே பிரமாண்டம் இவைசிவ புராணம்

பதும மேலவன் புராணமாம் பிரமமே பதுமம். 54

325 கருது காருடம் நாரதம் விண்டுபா கவதம்

அரிக தைப்பெயர் ஆக்கினே யம்மழற் கதையாம்

இரவி தன்கதை பிரமகை வர்த்தமாம் இவைதாம்

தெரியும் ஒன்பதிற் றிருவகைப் புராணமாந் திறனே. 55

326 இத்தி றத்தவாம் புராணங்கள் ஒன்பதிற் றிரண்டின்

அத்த னுக்குள புராணமீ ரைந்தினில் அடல்வேற்

கைத்த லத்தவன் காந்தத்துள் அன்னவன் கதையை

மெய்த்தொ கைப்பட வுரைப்பனென் றேமுனி விளம்பும். 56

327 வேறு

பூமிசை யிருந்த புத்தேள் புரிந்திடு புதல்வர் தம்முள்

கூமுறு தக்க னீன்ற இருந்தனிக் குமரி யான

தீமையை யகற்ற அம்மை சிந்தைசெய் திமைய மன்னன்

மாமக ளாகி நோற்று வைகினாள் வைகு நாளில். 57

328 அவுணர்க ளோடு சூர னவனிமேற் றோன்றி நோற்றுச்

சிவன்வர மளிக்கப் பெற்றுத் தேவர்யா வரையும் வென்று

புவிதனி லுவரி தன்னிற் புங்கவர் புனைவன் செய்த

தவலரு மகேந்தி ரத்தில் வைகினான் தானை சூழ. 58

329 அனையதோர் காலை வௌ¢ளை யடுக்கலிற் சனக னாதி

முனிவரர் தமக்குத் தொல்லை மூவகைப் பதமுங் கூறி

இனியதோர் ஞான போதம் இத்திற மென்று மோனத்

தனிநிலை யதனைக் காட்டித் தற்பர னிருந்தா னன்றே. 59

330 வீற்றிருந் தருளு மெல்லை வெய்யசூர் முதலா வுள்ளோர்

ஆற்றவுந் தீங்கு செய்தே யமரர்கள் சிலரைப் பற்றிப்

போற்றிடுஞ் சிறையி லுய்ப்பப் புரந்தரன் முதலா வுள்ளோர்

மாற்றருந் துயரின் மூழ்கி மறைந்தன ராகி வைகி. 60

331 சங்கரன் மோனத் தன்மை சதுர்முகற் குரைப்ப வன்னான்

வெங்கணை வேளை யுய்ப்ப விழித்தவன் புரநீ றாக்கிப்

பங்கயன் முதலா வுள்ளோர் பலரும்வந் திரங்கிப் போற்ற

அங்குறை மோனம் நீங்கி யவர்க்கருள் செய்தா னையன். 61

332 ஓரேழு முனிவர் தம்மை யோங்கலுக் கிறைவன் றன்பாற்

பேரருண் முறையாற் றூண்டிப் பெருமணம் பேசுவித்துப்

பாரறு நோன்பின் மிக்க பராபரை யன்பு தேர்ந்து

காரணி கண்டத் தெந்தை கணங்களோ டிமையம் புக்கான். 62

333 புடையக லிமையந் தன்னிற் புலனங்கள் முழுது மீண்ட

வடபுவி தாழ்ந்து தென்பா லுயர்தலும் மலயந் தன்னிற்

கடமுனி தன்னை யேவிக் கவுரியை மணந்து பின்னர்

அடன்மத வேளை நல்கி அநங்கனே யாகச் செய்தான். 63

334 மன்புனை கயிலை தன்னில மலைமக ளோடு மீண்டு

முன்பென வமர்ந்து நாதன் முழுதுல குயிர்கட் கெல்லாம்

இன்பமும் புணர்ப்பும் நல்கி யிமையவர் யாரும் வேண்டத்

தன்பெரு நுதற்கட் டீயாற் சரவன பவனைத் தந்தான். 64

335 அந்தமில் விளையாட் டுள்ள அறுமுகக் கடவு டன்னைத்

தந்திடு மெல்லை னனோன் தானையந் தலைவ ராக

முந்திய விறல்சேர் மொய்ம்பன் முதலிய விலக்கத் தொன்பான்

நந்திதன் கணத்தி னோரை நங்கைபா லுதிப்பச் செய்தான். 65

336 அண்ணலங் குமரப் புத்தேள் அலகிலா வாடல் செய்து

மண்ணுறு கடலும் வெற்பும் வானமுந் திரிபு செய்து

துண்ணெனக் குழவி யேபோற் றோன்றிட வதனை நோக்கி

வின்னவர் யாருஞ் சூழ்ந்து வெஞ்சமர் புரிந்து நின்றார். 66

337 ஆரமர் செய்து ளாரை யட்டுட னுயிரும் நல்கிப்

பேருரு நிலைமை காட்டிப் பெறலருங் காட்சி நல்கி

நாரதன் மகத்திற் றோன்றி நடந்ததோர் செச்சை தன்னை

ஊர்திய தாகக் கொண்டே ஊர்ந்தன னொப்பி லாதான். 67

338 மறைமுதற் குடிலை* தன்னின் மாண்பொருள் முறைக டாவி

வெறிகமழ் கமலப் புத்தேள் விடைகொடான் மயங்கக் கண்டு

சிறையிடை யவனை வைத்துச் செகமெலா மளித்துத் தாதை

குறையிரந் திடவே விட்டுக் குறுமுனிக் கதனை யீந்தான்.

( * மறைமுதற் குடிலை – வேதத்தின் முதற் பொருளாயுள்ள பிரணவம் ) 68

339 ஆவதோர் காலை யீச னறுமுகப் பரனை நோக்கி

ஏவரு முடிக்க வொண்ணா திருந்தசூர் முதலோர் தம்பால்

மேவினை பொருது வென்று விரிஞ்சனே முதலா வுள்ள

தேவர்த மின்னல் நீக்கிச் செல்லுதி குமர வென்றான். 69

340 விராவிய விலக்கத் தொன்பான் வீரரை வெய்ய பூதர்

இராயிர வெள்ளத் தோரை யிகற்படை மான்றே ரோடு

பராபர னுதவித் தூண்டப் பன்னிரு புயத்த னேகித்

தராதலம் புக்கு வெற்பைத் தாரக னோடு சென்றான். 70

341 பூவினன் முதலா வுள்ள புங்கவர் வழிபட் டேத்தத்

தேவர்தங் கிரியின் வைகித் தென்றிசை நடந்து தாதை

மேவரு மிடங்கள் போற்றி மேதகு சேய்ஞல்** நண்ணி

மூவிரு முகத்தன் முக்கண் முன்னவன் படையைப் பெற்றான்.

( ** சேய்ஞல் – சேய்ஞலூர் ) 71

342 பரனருள் படையைப் பெற்றுப் பராசரன் சிறார்***வந் தேத்தத்

திருவருள் புரிந்து சென்று செந்திலின் மேவிச் சூரன்

வரமொடு திருவுஞ் சீரும் வாசவன் குறையும் வானோர்

குரவனை வினவி யன்னான் கூறவே குமரன் தேர்ந்தான்.

( *** பராசரன் சிறார் – தத்தன், அனந்தன், நந்தி, சதுர்முகன், பருதிப்பாணி,

தவமாலி என்ற ஆறு புதல்வர்கள். ) 72

343 அறத்தினை யுன்னி யைய னாடல்சேர் மொய்ம்பன்**** றன்னை

உறத்தகு மரபிற் றூண்டி யொன்னலன் கருத்தை யோர்ந்து

மறத்தொடு கடலுள் வீர மகேந்திரம் அணுகி யேதன்

புறத்துள தானை யோராற் சூர்கிளை பொன்றச் செற்று. 73

( **** ஆடல் சேர் மொய்ம்பன் – வீரவாகு தேவர். ஆடல் – வீரம் ) 73

344 சீயமா முகத்த னென்னுஞ் செருவலான் றனையு மட்டு

மாயையுந் திருவுஞ் சீரும் வரங்களும் பிவு மாற்றி

ஆயிர விருநா லண்டத் தரசனாஞ் சூரன் றன்னை

ஏயெனு மளவில் வேலா லிருதுணி படுத்து நின்றான். 74

345 துணிபடு சூர னோர்பால் சூட்டுவா ரணமா யோர்பால்

பிணிமுக மாகி நிற்பப் பெருந்தகை அவற்றை யூர்தி

அணிபடு துவச மாக்கி அப்பகல் செந்தில் வந்து

மணிசொரி யருவி தூங்கும் வான்பரங் குன்றஞ் சேர்ந்தான். 75

346 தெய்வத யானை யென்னுஞ் சீர்கெழு மடந்தை தன்னை

அவ்விடை வதுவை யாற்றி அஙஙனஞ் சிலநாள் வைகி

மெய்விய னுலகிற் சென்று விண்ணவர்க் கரச னாக்கி

எவ்வமில் மகுடஞ் சூட்டி இந்திரன் றன்னை வைத்தான். 76

347 சில்பக லங்கண் மேவிச் சேனையோ டணங்குந் தானும்

மல்லலங் கயிலை யேகி மங்கைபங் குடைய வண்ணல்

மேல்லடி வணங்கிக் கந்த வெற்புறை நகரி* னேகி

எல்லையி லருளால் வைகித் தணிகையில் எந்தை வந்தான்.

( * கந்த வெற்புறை நகர் – கந்தகிரியிலிருக்கும் குமார லோகமுமாம். ) 77

348 சாரலி னோங்கு தெய்வத் தணிகைமால் வரையின்மீது

வீரம துடைய வேலோன் வீற்றிருந் திடலு மங்கண்

நாரதன் வந்த தாழ்ந்து நவைதவி ரெயின மாதின்

சீரெழில் நலத்தைக் கூற அவள்வயிற் சிந்தை வைத்தான். 78

349 வள்ளிமால் வரையிற் போந்து மானி**டைப் பிறந்த தெய்வக்

கிள்ளையை யடைந்து போற்றிக் கேடில்பல் லுருவங் காட்டிக்

கள்ளமோ டொழுகிப் பன்னாட் கவர்ந்தனன் கொணர்ந்து பின்னர்த்

தெள்ளுசீர் வேடர் நல்கத் திருமணஞ் செய்து சேர்ந்தான்.

( ** மான் – சிவமுனிவராகிய மான். ) 79

350 செருத்தணி வரை***யில் வந்து சிலபகல் வள்ளி தன்னோ

டருத்தியின் மேவிப் பின்னர் அவளடுங் கந்த வெற்பின்

வரைத்தனிக் கோயில் புக்கு வானமின் பிரிவு நீக்கிக்

கருத்துற இருவ ரோடுங் கலந்துவீற் றிருந்தான் கந்தன்.

( *** செருத்தணி வரை – திருத்தணிமலை. ) 80

351 என்றிவை யனைத்துஞ் சூதன் இயம்பலும் முனிவர் கேளாத்

துன்றிய மகிழ்வாற் சென்னி துளக்கியிங் கிதனைப் போல

ஒன்றொரு கதையுங் கேளேம் உரைத்தனை சுருக்கி யாங்கள்

நன்றிதன் அகலங் கேட்க நனிபெருங் காதல் கொண்டேம். 81

352 என்னவே முனிவ ரானோர் யாவரு மெடுத்துக் கூற

மன்னிய வருள்சேர் சூதன் மற்றவ ரார்வம் நோக்கி

அன்னவை சுருக்க மின்றி அறைந்தனன் அவ்வா றோர்ந்து

தொன்னெறி வழாதி யானும் வல்லவா தொகுத்துச் சொல்வேன். 82

ஆகத் திருவிருத்தம் – 352

பாயிரம் முற்றிற்று.

 

முதலாவது காண்டம் (உற்பத்திக் காண்டம்)

 

செந்திலாண்டவன் துணை / திருச்சிற்றம்பலம்

 

1. திருக்கைலாசப் படலம் (353-374)

 

353 பாசம் நீக்கித்தன் பாற்படு நல்லருள்

ஈசன் நல்கு மியல்பென வெய்தினோ£

தேசு மாற்றிச் சிறந்ததன் மெய்யொளி

வீசு கின்றது வௌ¢ளியங் குன்றமே. 1

354 ஆறு சூடிய வாதியம் பண்ணவன்

ஏறு மூரிவௌ¢ ளேறுமக் கண்ணுதல்

நீறு சேர்தரு கோலமும் நித்தனைத்

தேறும் அன்ர்தஞ் சிந்தையும் போன்றதே. 2

355 மோன நன்னிலை முற்றிய பெற்றியர்

ஞான மார்பிழம் பன்ன நலத்ததாய்

ஊனு லாய வுயிர்த்தொகை மாசொரீஇத்

தானெ லாஞ்செறிந் தென்னவுஞ் சான்றதே. 3

356 கான மார்ந்த கடுக்கைநற் கூவிளைத்

தேன வாம்பொழிற் றிண்சிக ரத்திடை

வான யாறு வருதலின் மாசிலா

ஞான நாயகன் போல நணியதே. 4

357 தண்ண றுந்துள வாற்புனை தார்முடிப்

பண்ண வன்கண் படுத்திடு பாற்கடல்

கண்ணு தற்குமொர் காமரு பீடமாய்

நண்ணு கின்றது போலும் நலத்ததே. 5

358 பொதியு மின்னமு தோடு பொருந்துவ

கதிரின் மிக்க கறையறு காட்சிய

மதிய மாயிர கோடி மணந்துதாம்

உதய மானது போன்றதன் வொண்கிரி. 6

359 நெற்றி மேனிமிர் கண்ணும் நிலாவொளிர்

பொற்ற டம்புய நான்கும் பொருந்துறப்

பெற்றெம் மானரு ளாற்பிரம் பொன்றுகைப்

பற்று நந்தி பரிவொடு காப்பது. 7

360 புரந்த ரன்முத லாகிய புங்கவர்

வரம்பின் மாதவர் மாசறு காட்சியர்

நிரந்த பூத கணவர் நிரந்தரம்

பரிந்து போற்றிப் பயில்வதம் மால்வரை. 8

361 மின்ன ரம்பைய ராடலும் விஞ்சையர்

கின்ன ரம்பயில் பாடலுங் கீழ்த்திசை

மன்ன னாதியர் வாழ்த்துமவ் வானவர்

இன்னி யங்களும் எங்கணு மார்ப்பது. 9

362 வேறு

கீணி லாவுறு முகெலாம் நீங்கியே கீழ்போய்ச்

சேணி லாவுறு பதமெலா முருவிமீச் சென்று

மாணி லாவுறும் அண்டத்தின் அடிமுடி மருவத்

தாணு வாயுல கிறுதியின் நிற்பதச் சயிலம். 10

363 மாடு சூழ்தரு மேருவே யாதியாம் வரைகள்

பாடு சேரினு மலகெலா மழியினும் பரந்து

கூடு மண்டங்கள் குலையினுங் கொன்றைவே ணியன்போல்

கேடி லாமலே அமர்வது கயிலையங் கிரியே. 11

364 நலம்வ ருங்கலை மதியமு மிரவியும் நாகர்

குலம்வ ருந்தனுக் குறையலா மற்றைய கோளும்

அலம ருஞ்சுடர் உடுக்களு மமரரும் பிறரும்

வலம்வ ரும்படி யிருப்பது கயிலைமால் வரையே. 12

365 ஏற்றம் மேருவே யாதியாம வரைகள்ஏழ் வகையால்

சாற்றும் நேமிகள் ஆழியங் கிரிபெருஞ் சலதி*

நாற்றி சைக்கணும் நொச்சிபோற் சூழ்தர நடுவண்

வீற்றி ருப்பது கயிலையா கியதனி வெற்பு.

( * ஏழ்வையால் சாற்றும் நேமிகள் – உவர் நீர்க்டல் முதலிய

ஏழுகடல்கள்.

ஆழியங்கிரி – சக்கரவாளகிரி. பெருஞ்சலதி – பெரும்புறக்கடல். ) 13

366 படியெ லாமுண்டும் ஏனமாய்த் தாங்கியும் பண்டோர்

அடியி னாலகப் படுத்தியு மிடந்துமுற் றருளும்

நெடிய மாயனு முலகிறு மெல்லையில் நிமலன்

வடிவ மேயெனக் காணுதற் கரியதவ் வரையே. 14

367 வேறு

 

அன்னதோர் கயிலை நாப்பண் அம்பொனின் சுடர்மேல் கொண்ட

நன்னெடுஞ் சிமயத் தொங்கல் நவையொரீஇ நண்ணிற் றென்னக்

கன்னியங் காப்பு மேவிக் கதிர்மணிக் கற்றை சுற்றப்

பொன்னெடுங் கோயி லொன்று பொலிவொடும் பொருந்திற் றன்றே. 15

368 திணிகதிர் ஆரந் தன்னிற் சிறந்தவச் சிரத்திற் செக்கர்

மணிதனில் முழுநீ லத்தின் மற்றைய வெறுக்கை தன்னில்

பணிபட வருளாற் றானே பலித்திடு சிகர மாதி

அணியினுக் கணியாய் மல்கும் ஆலயச் சூழ லெங்கும். 16

369 என்றுமீ றென்ப தின்றி யிருந்திடுங் கயிலை வெற்பிற்

பொன்றிகழ் நகரந் தன்னுட் பொருவிலாக் கோளும் நாளுந்

துன்றிய தன்மைத் தென்னத் தூமணிக் கதிர்கள் சூழ

மன்றம ருறையு ளொன்று வனப்பொடு வைகிற் றன்றே. 17

370 வேறு

சோதி சேருமத் தூமணி மண்டபத்

தாதி யான அரியணை யும்பரிற்

காத லாகுங் கவுரி*யொர் பாங்குற

வேத நாயகன் வீற்றிருந் தானரோ.

( *அருளே சிவசத்தி என்பது தோன்ற, ‘காதலாகுங் கவுரி’ என்றார்.) 18

371 பீடு கொண்ட பெருந்தவப் பெற்றியோர்

தேடு கின்ற சிறப்புடைத தாம்புகழ்

நாடு தும்புரு நாரதர் விஞ்சையர்

பாடு கின்றனர் பாணியின் பாற்பட. 19

372 அதிகன்** வேணியி லார்தரு கங்கையை

விதிவு ரந்தரன் விண்டுல கத்துள

நதிக டாழ்ந்தென நன்னயத் தேவல்செய்

கதியி னோர்கள் கவரிகள் வீசினார்.

( **அதிகன் – தன்னிகர் உயர்ச்சி இல்லாத் தலைவன் சிவபெருமான். ) 20

373 சீல வட்ட முடிப்பிறை தேடுவான்

ஞால வட்டத் தெழுதரு நாகர்போல்

ஏல வட்ட முகத்தரு கெங்கணும்

ஆல வட்ட மசைத்தனர் அன்பினோர். 21

374 ஆதி தன்னரு ளெய்தி அவன் றிருப்

பாத தாமரை சூடியப் பண்ணவன்

கோதி லாத திருவுருக் கொண்டுளோர்

பூத ராதியர் போற்றிமுன் ஈண்டினார். 22

ஆகத் திருவிருத்தம் – 374.

 

2. பார்ப்பதிப் படலம் (375 – 410)

 

375 அன்னுழி உமையவ ளகத்து ளோர்செயல்

உன்னினள் துணுக்கமுற் றொல்லைதா னெழீஇத்

தன்னிக ரில்லவன் தாளி றைஞ்சியே

முன்னுற நின்றிவை மொழிதல் மேயினாள். 1

376 கற்பனை முதலிய கடந்த கண்ணுதல்

தற்பர நினையிகழ் தக்கன் தன்னிடைப்

பற்பகல் வளர்ந்தவன் பயந்த மாதெனச்

சொற்படு நாமமுஞ் சுமந்து ளேனியான். 2

377 ஆங்கதோர் பெயரையு மவன்க ணெய்தியே

ஓங்கிநான் வளர்ந்தவிவ் வுடலந் தன்னையுந்

தாங்கினன் மேலவை தரித்தற் கஞ்சினேன்

நீங்குவ னவ்வகை பதித்தி நீயென்றாள். 3

378 மன்னுயி ராகிய மரபு முற்றவும்

முன்னுற அருளிய முதல்வி யன்பினால்

இன்னண மியம்பலு மிதனைத் தேர்ந்திடாத்

தன்னிக ரில்லதோர் தலைவன் கூறுவான். 4

379 பத்திமை யெம்வயிற் பழுத்த பண்பினாற்

சத்தியே நின்னிகர் சகத்தி னில்லைநீ

இத்திறம் முயலுத லெல்லை தீர்ந்தநின்

புத்திரர் வீடுறு பொருட்டுப் போலுமால். 5

380 நற்றிற மேலுது நங்கை சிந்தனை

முற்றிய வேண்டுமேல் மொழிதும் மேருவின்

சுற்றம தாகிய இமையத் தொல்வரைக்

கொற்றவன் புரிவனாற் கொடிய மாதவம். 6

381 ஏதவன் பெறத்தவ மியற்று மென்றியேன்

மாதுனை மகண்மையா மரபிற் போற்றியே

காதலொ டெமக்கருள் கருத்த தாகுமால்

ஆதலிற் குழவியாய் அவன்க ணெய்துநீ. 7

382 தளர்ந்துடல் மெலிவுறத் தவஞ்செய் வெற்பினான்

இளஞ்சிறு குழவியா யெய்தி மற்றவன்

உளங்களி கூரவாண் டோரைந் தின்றுணை

வளர்ந்தனை புரிதிமேல் மாசில் மாதவம். 8

383 அணங்குநீ நோற்றுழி யகிலத் துள்ளதோர்

கணங்களுந் தலைவருங் கணிப்பில் தேவரும்

இணங்கினர் சூழ்தர வெய்தி நின்னையாம்

மணம்புரிந் தேகொடு வருது மீண்டெனா. 9

384 கடல்விட முண்டிடு கடவு ளித்திறம்

நடைமுறை யருளலும் நன்றே னாமகிழ்ந்

தடியிணை வணங்கிநின் றன்பிற் போற்றியே

விடையது பெற்றனள் விமலை யேகினாள். 10

385 அல்லலு முவகையு மன்பு மெம்பிரான்

எல்லையி லருளுமா யீண்டி முன்செல

மெல்லியல் உமையவள் வௌ¢ளி வெற்பொரீஇ

வல்லையின் இமையமால் வரையிற் போயினாள். 11

386 வள்ளியன் கடகரி வடிவின் வீழ்தரு

துள்ளியம் பனிமழைச் சோனை சூழ்தலால்

எள்ளருந் தன்மைசேர் இமைய மால்வரை

வௌ¢ளியங் கிரியென விளங்கு கின்றதே. 12

387 எண்டகு மிமையமு மிமைய மேலுறு

கொண்டலு மொன்றியே குலவு காட்சிய

தெண்டிரை மிசையெழு நஞ்சுந் தீயநஞ்

சுண்டிடு மணிமிடற் றிறையு மொக்குமால். 13

388 நீலுறு மழைமுகில் நிலவு மின்னொடு

மேலுற விளங்கிய இமைய வெற்பது

மாலவன் றிருவொடு மருவிக் கண்டுயில்

பாலுறு பன்னகப் பாயல் போன்றதே. 14

389 கரும்புய லார்த்துறு காட்சித் தாகியே

இரும்பனி யிடையறா விமையப் பொன்வரை

சுரும்பின மிசையொடு துவன்றிச் சுற்றிட

அரும்பவி ழாதவெண் கமல மன்னதே. 15

390 நீடிய மண்மகள் நிதியின் குப்பையைப்

பாடுறு தண்ணிலாப் படாம தொன்றினான்

மூடினள் வைத்திடு முறைய தேயெனக்

கோடுயர் பனிகொள்பொற் குன்றம் நின்றதே. 16

391 பொன்னெடுங் கிரியென வீண்டும் புங்கவர்

துன்னினர் சூழ்வரென் றுன்னித் தொன்மனு

அன்னதை மறைத்தனன் இரதத் தாவியால்

என்னவும் நின்றதால் இமையப் பொன்வரை. 17

392 குடகடல் குணகடல் கூடு றாவகை

இடையொரு வாலிதாம் ஏன மெய்தியே

தடபுரி சிறப்பென இமையத் தாழ்வரை

நெடுநில வளவையும் நிமிர்ந்து போயதே. 18

393 விண்ணவர் ததிக்கடல் கடைந்த வெண்ணெயுள்

அண்ணலம் பாற்கட லமுதம் வைத்தெனக்

கண்ணகன் பரும்பனி கவைஇய வெற்பின்மேல்

உண்ணிறை புனற்றட மொன்று வைகிற்றே. 19

394 அன்னதோர் தடத்திடை அசல மன்னவன்

மன்னிய கௌரிதன் மகண்மை யாகவுந்

தன்னிக ரிலாவரன் றனக்கு நல்கவும்

முன்னுற வருந்தவம் முயன்று வைகினான். 20

395 மெய்த்தவ மியற்றிய வெற்பன் காணிய

அத்தட மலருமோ ரரவிந் தத்தின்மேற்

பைத்ததோர் குழவியின் படிவத் துற்றனள்

எத்திறத் துயிரையு மீன்ற தொன்மையாள். 21

396 வேறு

ஆங்கவட் கண்டு வெற்பன் அடியனேன் பொருட்டா லம்மை

நீங்கினள் போலும் முக்க ணிருமலன் றன்னை யென்னா

ஏங்கினன் றனது நோன்புக் கிரங்கின னிவைக ளீசன்

ஓங்குபே ரருளே யென்னா வுகையங் கடலுட் பட்டான். 22

397 கண்ணுறு கோத வாரி கான்றிட வுரோம ராசி

உண்ணிக ழன்பு மிக்குப் புறந்தனி லொழுகிற் றென்ன

வண்ணன்மெய் பொடிப்பத் துள்ளி அடியனே னுய்ந்தே னென்னாத்

துண்ணெனப் பாடி யாடி யமலையைத் தொழுது நின்றான். 23

398 பங்கயத் தவிசின் வைகும் பராபரை தனைத்த னாது

செங்கயை னெடுத்து வல்லே சென்னிமேற் றாங்கி யேகித்

துங்கநல் லிமையத் தண்ணல் தொன்முறை யிருக்கை புக்கு

மங்கல மேனை யென்னு மனைவிகைக் கொடுத்தான் மாதோ. 24

399 கொடுத்தலுந் தொழுது வாங்கிக் கொற்றவ இவணின் பாங்கர்

அடுத்ததங் கெவனோ வென்ன அரசனும் நிகழ்ந்த வெல்லாம்.

எடுத்துரை செய்யக் கேளா வீசன தருளோ வென்னா

வடுத்தவிர் கற்பின் மேனை மனமுற மகிழ்ச்சி கொண்டாள். 25

400 சுரந்தன கொங்கை பாலுந் துண்ணென வொழுகிற் றெங்கும்

பரந்தன பொடிப்பின் போர்வை பரைதன தருளே யுள்ளம்

நிரந்தன கவலை யாவும் நீங்கின பவமுன் னுள்ள

கரந்தன விமையத் தண்ணல் காதலி தனக்கு மாதோ. 26

401 பரிபுரந் தண்டை யம்பொற் பாடகம் பாத சாலம்

விரவிய தொடியே சங்கு வியன்மணிச் சுட்டி யாரம்

அரிகெழு மதாணி பொற்றோ டங்கதம் பிறவுஞ் சாத்தி

வரையுறழ் தனப்பா லார்த்தி வரம்பெறு காப்பு நேர்ந்தாள். 27

402 வனைதரு பவளங் காலா வயிரமே மருங்கிற் கோலாப்

புனையிரும் பலகை நீலாப் பிரிந்தபொற் றொட்டின் மேலா

அனையவ டன்னை யுய்த்து மங்கையிற் கொண்டுந் தன்கோன்

மனமகிழ் திறனாற் போற்றி மதியென வளர்க்க லுற்றான். 28

403 மன்னுயிர் புவன மேனை மற்றுள பொருளுக் கெல்லாம்

அன்னையா யுதவி நாளு மவற்றினை வளர்த்து நிற்பாள்

தன்னையும் வளர்ப்பா ருண்டோ வளர்ந்தது சழக்கே யந்தக்

கன்னிதன் னருளின் நீர்மை காட்டினள் போலு மன்றே. 29

404 இந்தவா றினையர் பாலா யெம்பெரு மாட்டி வைகி

ஐந்தியாண் டகன்ற பின்றை யயன்முதற் றேவர் யார்க்குந்

தந்தையா ரருளை யுன்னித் தவமினிப் புரிவ னென்னாச்

சிந்தியா விமையத் தோங்கற் செம்மலுக் குரைக்க லுற்றாள். 30

405 நாற்பெருந் தடந்தோ ளண்ணல் நலத்தக வரைந்து கொள்வான்

நோற்பனா லினைய வெற்பி னுவலரு மொருசார் வைப்பின்

ஏற்பதோர் கன்னி மாரோ டெனைவிடுத் தருண்மோ வென்னாப்

பார்ப்பதி இயம்ப லோடும் பனிவரை யரசன் சொல்வான். 31

406 அன்னைகே ளெம்மின் நீங்கி யருந்தவ மாற்றற் கொத்த

தின்னதோர் பருவ மன்றா லியாண்டுமோ ரைந்தே சென்ற

நின்னுடல் பொறாதா லீண்டிந் நிலைமையைத் தவிர்தி யென்னக்

கன்னிகை நகைத்துக் கேண்மோ இ·தெனக் கழற லுற்றாள். 32

407 ஈசனே காப்ப னல்லால் யாரையும் பிறராற் றம்மால்

ஆசறப் போற்ற லாகா ததுதுண வாகு மீண்டுப்

பேசிய திறனு மன்னோன் பேரருள் மறாதி யென்ன

நேசமோ டியைந்திட் டன்னை நினைந்தநோன் பியற்று கென்றான். 33

408 மன்னனு மியைந்து பின்னர் மால்வரை யொருசார் தன்னில்

அன்னமென் னடையி னாளுக் கருந்தவச் சாலை யாற்றித்

தன்னுறு கிளைஞர் தம்பாற் றவத்தினால் வந்த பான்மைக்

கன்னியர் பலரைக் கூவிக் கௌரிபா லாகச் செய்தான். 34

409 நீலுறு மணிதோய் மேனி நிமலையங் கிமையத் துச்சி

மேலுறு மரசன் றேவி விடையினால் மடவார் பல்லோர்

பாலுறு பணியிற் சூழப் பரமனை யுன்னி யந்தச்

சாலையை யடைந்து மிக்க தவத்தினை யிழைக்க லுற்றாள். 35

410 தங்கிய வைக றோறுந் தாதையுந் தாவில் கற்பின்

மங்கையும் போற்றி யேக மாதுநோற் றிருந்தா ளிப்பால்

அங்கவட் பிரிந்த பின்றை அரும்பெருங் கயிலை மேய

வெங்கடம் பெருமான் செய்த பரிசினை இயம்ப லுற்றேன். 36

ஆகத் திருவிருத்தம் – 410.

 

3. மேருப்படலம் (411 – 491)

 

411 பன்னருஞ் சிறப்பின் மிக்க பனிவரை யரசன் றன்பாற்

கன்னியம் புதல்வி யாகிக் கௌரிநோற் றிருந்த காலைத்

துன்னிய வவுணர் சூழச் சூரபன் மாவாம் வெய்யோன்

இந்நில வரைப்பின் அண்டத் திறைவனே யாகி யுற்றான். 1

412 மற்றது போழ்திற் றொல்லை மறைப்பொருள் வடத்தின் பாங்கர்ப்

பெற்றிடு சனக னாதி முனிவரர் பின்னும் பன்னாள்

அற்றமில் தவஞ்செய் தெந்தை யருளினாற் கயிலை நண்ணி

முற்றுணர் நந்தி போற்று முதலிலை வாயில் புக்கார். 2

413 நோன்மையின் முனிவ ரானோர் நுவலருங் காட்சி நந்தி

கான்முறை வணங்கி நிற்ப அனையவன் கருணை தன்னால்

வான்மலி கடவுட் கோயின் மந்திரங் கொண்டு செல்ல

நான்முகன் முதலோர்க் கெய்தா ஞானநா யகனைக் கண்டார். 3

414 மொழியது தவறல் செல்ல முற்றுடல் பொடிப்புக் கொள்ள

விழிபுனல் பெருகத் தீசேர் பெழுகென வுள்ளம் விள்ள

அழகிய மறைக்கு மெட்டா ஆதிநா யகனை நோக்கித்

தொழுதன ருவகை பூத்துத் துள்ளினர் துளக்க முற்றார் 4

415 மண்ணவ ரமரர் யாரை வணங்கினு மவைக ளெல்லாம்

நண்ணிய பரமன் றாளி னாற்பெருந் தவத்தி னோருந்

தண்ணளி நெறியிற் பல்காற் றாழ்ந்தன ரெழுந்து நின்று

பண்ணிசை மறைக டம்மால் துதித்திவை பகர்த லுற்றார். 5

416 இருட்பெருங் கடலுள்யாமத் தெறிமருத திடைப்பட் டாங்குப்

பொருட்பெருங் கடலாம் வேதம் புடைதொறு மலைப்ப விந்நாள்

அருட்பெருங் கடலே எய்த்தே மமைந்தில துணர்வி யாங்கண்

மருட்பெருங் கடலின் நீங்கும் வண்ணமொன் றருடி யென்றார். 6

417 நவையறு தவங்க ளாற்றி நல்லருள் படைத்த தொல்லோர்

இவைபுகன் றிடலு மன்பர்க் கௌ¤வருங் கருணை வள்ளல்

அவர்முகந் தெரிந்து நுங்கள் அறிவமைந் தடங்கு மாறு

தவலருஞ் சிறப்பின் நன்னூல் சற்றுது மிருத்தி ரென்றான். 7

418 என்றிவை யருள எந்தை யிணையடி தனாது முன்னர்

நன்றுணர் காட்சி கொள்ளும் நால்வரு மிருந்தார் அங்கட்

சென்றிடு நந்திப் புத்தேள் சிறப்புடை வதன நோக்கிக்

கொன்றையந் தொடையல் வேய்ந்த குழகனொன் றியம்பு கின்றான். 8

419 பூங்கனைக் கிழவ னன்றிப் புங்கவர் யார்போந் தாலும்

ஈங்குறத் தருதி யல்லை யீதுனக் கடைத்த தென்ன

ஆங்கது புரிவ னென்னா வமலனை யிறைஞ்சி யங்கண்

நீங்கியக் கணத்தின் நந்தி நெறிமுதல்போற்றல் செய்தான். 9

420 நந்திமுற் கடையைப் போற்ற ஞானநா யகனா மண்ணல்

முந்துறை சனக னாதி முனிவரர் தொழுது கேட்ப

அந்தமில் ஆக மத்தின் அரும்பதம் மூன்றுங் கூறப்

புந்திய தொடுங்கும் ஞான போதகம் போதி யென்றார். 10

421 என்னலும் நகைத்தி யாது மெதிர்மொழி புரிந்தா னல்லன்

பன்னுவ தன்றால் மற்றிப் பரிசினா லிருத்தல் கண்டீர்

அந்நெறி யாகு மென்றே அனையவர்க் குணர்த்து மாற்றால்

உன்னரும் பரத்தின் மேலோ னொருசெயல் புரித லுற்றான். 11

422 இருவரு முணரா அண்ணல் ஏனவௌ¢ ளெயிறி யாமை

சிரநிரை யநந்த கோடி திளைத்திடும் உரத்திற் சீர்கொள்

கரதல மொன்று சேர்த்தி மோனமுத் திரையைக் காட்டி

ஒருகணஞ் செயலொன் றின்றி யோகுசெய் வாரி னுற்றான். 12

423 இனையதோர் தன்மை காட்டி யெம்பிரா னுணர்த்தக் கண்டு

சனகனே முதலா வுள்ளோர் தவலரும் ஞான போதம்

பனுவலின் அளவன் றென்னும் பான்மையைத் தெரிந்து முக்கட்

புனிதன தருளாற் றத்தம் புந்தியி னொடுக்கம் பெற்றார். 13

424 தத்தமுள் ளொடுங்கல் பெற்ற தாபத கணத்தர் யாரும்

முத்தொழில் புரியும் மூவா முதல்வனாம் முக்கண் மூர்த்தி

மெய்த்தவ வடிவ முன்னி மேவினர் சூழ்ச்சி மேலோன்

சித்திரம் புணர்த்த பாவை செயலற இருக்கு மாபோல். 14

425 தற்பரன் இனைய வாற்றாற் றாபத ருணருந் தன்மை

அற்புத ஞான போத மளித்திடுங் கணம தொன்றின்

முற்படு கமலப் புத்தேள் முதலிய அமரர்க் கெல்லாம்

பற்பல யுகங்கள் சென்ற பிறர்க்கினிப் பகர்வ தென்னோ. 15

426 இத்திற ஞானபோத மென்றுதொன் முனிவர்க் கெந்தை

கைத்தலங் கொண்டு காட்டுங் கணத்தினில் அமரர்க் கெல்லாம்

மெத்துபல் லுகங்கள் சென்ற விழுமிய காஞ்சி தன்னில்

அத்தன்மெய் குழைத்த நங்கை அவன்விழி புதைத்த நாடபோல். 16

427 காரண முதல்வன் மோனக் காட்சியால் அமர ரெல்லாஞ்

சூரர மகளிர் தங்க டுணைமுலைப் போக மின்றி

ஆரிடர் நிலைமை தன்னை யடைந்தனர் அளக்கர் சூழ்ந்த

பாரிடை உயிருங் காமப் பற்றுவிட் டிருந்த வன்றே. 17

428 ஆரணன் றனது மைந்தர்க் கரும்பெறல் ஞான போதம்

ஓரிறை காட்டு முன்னர் உலகெலா மொருப்பா டொன்ற

ஈருடன் முயங்கு மார்வ மின்றியே யிருந்த யார்க்குங்

காரணன் சிவனே யென்கை கழறவும் வேண்டற் பாற்றோ. 18

429 பிணைவிழைச் சூழ்தந் துய்ப்பப் பெருமறை விதிவ ழாமல்

அணைவிழச் சடங்கிற் கொண்ட அரிவைய ரோடு தேவர்

இணைவிழைச் சியற்கை கூடா திரங்கினர் கவற்சி யெய்திப்

புணைவிழச் சலதி யாழ்ந்து புலம்புகொள் மாக்க ளேபோல். 19

430 வன்முலை யணங்கி னோரும் வானவர் யாருங் காமத்

தன்மையும் புணர்ப்பு மின்றித் தளர்ந்தனர் வறிஞர் தம்பால்

இன்மைகொண் டோர்கள் செல்ல ஈவது கூடா வெல்லைப்

புன்மையொ டிருவர் தாமும் புலம்புறு தன்மை யேபோல். 20

431 பொற்புருக் குறைவின் றுற்றும் புனமேல் மகளிர் மைந்தர்

அற்பொடு கலந்து காமத் தரும்பயன் கோட றேற்றார்

தற்பர வடுக னாணைத் தன்மையால் அலகை யீட்டம்

நற்புன னீழல் பெற்று நணுகருந் தன்மை யேபோல். 21

432 மாடக வெழாலை யன்ன பணிமொழி மகளிர் மைந்தர்

கூடின ரிருந்து மின்பங் கொண்டிலர் சிறார்கு ழாமும்

ஆடவர் குழாமும் வாட்கண் அரிவையர் குழாமு மேனைப்

பேடியர் குழாமும் வெவ்வே றுற்றிடு பெற்றி யேபோல். 22

433 இருந்திட விரிஞ்சன் மாயோன் இருவரு மீசன் றன்பாற்

பொருந்திடு முணர்ச்சி கொண்டு முத்தியிற் புக்க சேயுந்

திருந்துசீர் வசிட்டன் சொல்லாற் சிலையெனப் பன்னாள் நின்ற

அருந்ததி மாதும் போன்றார் ஆடவர் மகளி ரெல்லாம். 23

434 ஏமரு புவன மூன்று மினிதருள் கமலக் கண்ணர்

பூமட மாதர் தம்பாற் புணர்கிலர் பொருவில் வேளுங்

காமரு மகளிர் கூட்டங் கருதலன் இவர்போற் சிந்தை

ஆமையி னொடுங்கல் பெற்றார் ஆசையுள் ளோர்களெல்லாம். 24

435 மண்ணகத் துயிர்கண் முற்று மாதிரத் துயிர்கண் முற்றும்

விண்ணகத் துயிர்கண் முற்றும் வேற்றகத் துயிர்கண் முற்றும்

பெண்ணகத் தாண்மை கூடுஞ் சிறுநலம் பிழைத்த ஞானக்

கண்ணகத் திறைவற் கண்டு கடைநின்ற காட்சி யார்போல். 25

436 நாகமார் சடிலத் தண்ணல் நாற்பெருந் தவரு முய்ய

யோகுசேர் நிலைமை காட்டு மொருகணத் துயிரின் பொம்மல்

வாகைவே டானு நிற்க மையலும் புணர்ப்பு மற்ற

ஆகையால் அகில மெல்லா மவனென்கை தெரிந்த தன்றே. 26

437 சிலையொடு பகழி வாடத் திருமதிக் குடைசீர் குன்ற

வலிதளர் வெய்தத் தென்றல் மறிகடற் சுறவு தூங்க

அலைபுரி யாணை நீங்கி ஆடன்மா மதனு மாதின்

கலவிய தொழிந்தா னென்னிற் பிறர்செயல் கழறற் பாற்றோ. 27

438 சாலிகள் வளரு மெல்லை தடம்புனல் வறுமைத் தாக

வாலிது குரல்வாங் காது வருத்தொடு மாய்வ தேபோல்

மேல னருளாற் போகம் வெறுத்தலற் கருமல் கின்றி

ஞாலமன் னுயிர்கள் முற்றும் நாடொறுங் குறைந்த வன்றே. 28

439 முள்ளரை முளரிப் புத்தேள் முதற்புரி துணையே யன்றித்

தள்ளரு முயிர்கள் பின்னுந் தலைத்தலை மல்கா துற்ற

தௌ¢ளிதி னுலக மீன்ற தேவியின் றாகி ஈசன்

வௌ¢ளியங் கயிலை தன்னில் மேவிய மேலை நாட்போல் 29

440 இம்முறை நிகழ நாதன் ஈரிரு தவத்தி னோர்க்கும்

மெய்ம்மைகொ ளுணர்ச்சி காட்டி வீற்றிருந் தருளு மெல்லை

தெம்முயல் சூரன் தீங்கு செய்தலால் மகவான் வானோர்

தம்மொடுந் துறக்கம் விட்டுச் சசியொடுந் தரனி புக்கான். 30

441 மேகமூர் கடவுள் வௌ¢ளி வெற்பினி லேகி முக்கண்

ஏகநா யகனைக் காணு மெல்லையின் றாக மீண்டு

சோகமோ டம்பொன் மேருத் துன்னியே சூரன் மைந்தன்

மாகநா டழித்துச் சேயைச் சிறைசெய்த வண்ணந் தேர்ந்தான். 31

442 தமனிய மேரு வெற்பிற் றன்னுள பொருப்பா டெய்த

நிமலனை யுன்னிப் பன்னாள் நெடுந்தவ முழத்த லோடும்

இமில்விடை மிசைக் கொண் டங்கண் எம்பிரா னேகக் காணூஉ

அமரர்கோன் வணங்கிப் போற்ற அனையவ னருளிச் செய்வான். 33

443 நொந்தனை யளப்பில் கால நோற்றனை யாற்றல் தீர்ந்தாய்

இந்திர நினக்கு வேண்டிற் றென்னைய தியம்பு கென்னா

அந்தமி லறிவின் மேலோன் அறிகிலன் போலக் கேட்ப

வந்தனை புரிந்து போற்றி மகபதி புகல லுற்றான். 34

444 பன்னரும் பழிசேர் சூரன் பருவரற் படுத்திப் பின்னர்

என்னொரு புதல்வன் றன்னை இமையவர் பலரை வாட்டித்

தன்னகர்ச் சிறையிட் டெம்மூர் தழல்கொளீஇத் தவறு செய்தான்

அன்னவன் றன்னை யட்டே அளித்தியா லெம்மை யென்ன. 35

445 மெய்ம்மைய தகன்ற தக்கன் வேள்வியி னிருந்த பாவம்

நும்மிடை யிருந்த தற்றால் நோதக வுழந்தீர் மேனாள்

நம்மிடை யொருசேய் வந்து நணுகிவெஞ் சூரைக் காதி

இம்மென வும்மைக் காப்ப னெனப்புகன் றிறைவன் போனான். 36

446 மறைந்தனன் இறைவ னேக மகபதி யிரக்க மெய்திக்

குறைந்தனன் உணர்வு துன்பங் கூர்ந்தனன் குமர னங்கட்

பிறந்துமைக் காப்ப னென்றே பிரானருள் புரிந்த பெற்றி

சிறந்ததன் மனத்தி லுன்னித் தேறினன் உவகை செய்தான். 37

447 மாசறு காட்சி கொண்ட மாதவர்க் கருளி யெங்கோன்

தேசுறு கயிலை யுற்றான் உமையவ ளிமையஞ் சேர்ந்தாள்

ஆசறு குமரன் அன்னார்க் கடைவதெத் தன்மை யென்னா

வாசவ னிருந்து நாடி மனமிசைக் கவலை கூர்ந்தான். 38

448 மயர்வொடு துறக்க மன்னன் மனோவதி யென்னு மாண்டை

வியனக ரெய்தி யாங்கண் வீற்றிருந் தருளும் பொன்னின்

இயன்முறை மனைவி தன்பால் இல்லினை யிருத்தல் செய்தாங்

கயனுறு கடிமாண் கோயி லடைந்தனன் அமர ரோடும். 39

449 இனையதோர் காலை முக்க ணெம்பிரான் ஞானபோதம்

முனிவரர்க் குணர்த்தி வைகும் முறையினாற் படைப்பின் றாகித்

துனியொடு வேதா வைகுந் தொன்முறை யவையை நண்ணி

அனையவன் கழன்முன் றாழூஉ அளப்பில வழுத்தி நின்றான். 40

450 நிற்றலும் மகவான் றன்னை நீடருள் புரிந்து நோக்கிப்

பொற்றனிக் கமல மேய புங்கவர் முதல்வன் வானோர்

கொற்றவ வந்த தென்னை கூறுதி யென்ன லோடுஞ்

சொற்றனன் சூர பன்மன் செய்திடுந் துன்ப மெல்லாம். 41

451 வெய்யதோர் சூரன் செய்கை விளம்பியே முனிவர்க் கீசன்

ஐயமி லுணர்வு காட்டி யமர்வது முரைத்துத் தான்பின்

செய்யுறு தவங்கண் டன்னான் அருளிய திறனுஞ் செப்பி

உய்வதோர் பரிச தென்னோ உம்பரும் யானு மென்றான். 42

452 என்றலும் மலரோன் கேளா எவர்க்குமே லாகு மீசன்

ஒன்றிய வருளி னோனும் உற்றவர்க் குதவு வோனும்

அன்றியும் முறைசெய் வோனு மாதலின் முனிபோல் வௌ¢ளிக்

குன்றிடை யெம்மை யாளுங் குறிப்பின்வீற் றிருந்தா னன்றே. 43

453 செங்கணமா றானும் நானுந் தேடுதற் கரிதாய் நின்ற

எங்கடம் பிராற்கு மேலா எண்ணவோர் தேவு முண்டோ

அங்கவன் ஞான போதம் அறிவருக் குணர்த்தி வைகல்

நங்குறை முழுது மாற்றும் நல்லரு ளாகு மன்றே. 44

454 படமர்மதி மிலைச்சுஞ் சென்னிப் பகவனா ருயிர்க் ளெல்லாம்

அடுவதும் வருத்தந் தீர்க்கு மாரரு ளான வாபோல்

கொடியவெஞ் சூரன் றன்னைக் கொண்டேமக் கலக்கண் செய்கை

விடலரும் பவப்பே றார்த்தி வீடருள் கருணை யன்றே. 45

455 பெற்றிடுங் குரவ ரானோர் பிள்ளைகள் தம்பால் நோயொன்

றுற்றிடிற் பிறரைக் கொண்டும் உறுதுயர் செய்து தீர்ப்பார்

மற்றவர் தம்பா லன்போ வன்கணோ அதுபோல் நம்பாற்

பற்றிய பவங்கள் தீர்ப்பான் பரமனு மிவைகள் செய்தான். 46

456 தெருமரு கின்ற நம்பாற் றீங்கெலாம் நீங்கு மெல்லை

ஒருசிறி தணுகிற் றாகு மாதலால் உணர்வின் மேலோன்

பரிவொடு நின்பால் வந்து பரிசிவை யருளிப் போனான்

இருவினைப் பௌவ வேலை ஏறினம் போலு மன்றே. 47

457 ஆதலின் இறைவ னேமே லருள்செயும் அதற்கி யாமுந்

தீதற முயலு மாறு சிறிதுள திவற்றை மாயோற்

கோதினம் வேண்டுஞ் செய்கை யொல்லையிற் செய்து மென்னா

ஏதமில் கமலப் புத்தேள் இருக்கைவிட் டெழுந்தா னன்றே. 48

458 வேறு

அன்ன காலை யதுநன்று நன்றெனாத்

துன்னு வானவர் சூழலொ டிந்திரன்

பின்ன ராகப் பெயர்ந்துடன் வந்திடச்

சென்னி நான்கினன் செல்லுதல்மேயினான். 49

459 ஞாலம் யாவையும் நல்கிய புங்கவன்

வாலி தாந்தன் மனோவதி நீங்குறா

மேலை வைகுந்த மேன்னும் வியனகர்

ஆல யத்தின் அகன்கடை யேகினான். 50

460 அங்க வெல்லை யதுகண்டு நேமியுஞ்

சங்கு மேந்திய தானையங் காவலன்

செங்கண் மாயன்முன் சென்றுவிண் ணோருடன்

பங்க யத்தன் படர்ந்தது செப்பினான். 51

461 பணில மேந்திய பண்ணவன் அன்னரைக்

கொணர்தி யாலெனக் கூறி விடுத்துழி

இணையில் காவல னுய்த்திட இந்திரன்

கணமொ டெகினன் காசினி நல்கியோன். 52

462 பொருவில் மாமுனி புங்கவர் போற்றுதன்

னுருவு கொண்ட வுலப்பறு கண்ணர்கள்

மரபி னேத்த மணிப்பணிப் பீடமேல்

அரியி ருந்த அவைக்களம் நண்ணினான். 53

463 அன்ன மூர்தி அமருல காளுறும்

மன்ன னோடுமவ் வானவர் தம்மொடும்

பன்ன காசனப் பங்கயக் கண்ணவன்

பொன்னின் மாணடி போற்றி வணங்கினான். 54

464 தரைய ளந்திடு தாளினன் அவ்வழிக்

கருணை செய்துதன் காதல னாகிய

பிரம னுக்கொரு பீடிகை பெற்றியால்

அருளி யங்கண் அவனை இருத்தினான். 55

465 குல்லை மாமுடிக் கொண்டவன் அத்துனை

அல்லி மாம லரண்ணலை நோக்குறீஇ

ஒல்லும் நின்விதி யூறில தாகியே

செல்லு கின்றகொல் என்றலுஞ் செப்புவான். 56

466 கனகன் அச்சுறக் கந்திடை வந்தெழும்

அனக இத்திறங் கேட்க அறிவுடைச்

சனகன் முற்படு தாபதர் நால்வரும்

எனக ருத்திடை முற்பக லெய்தினார். 57

467 அறிவின் மிக்க அனையரை நோக்கியான்

பெறுவ தாமிப் பெருந்தொழி லாற்றியீண்

டுறுதி ரென்ன உளத்தது கொண்டிலர்

முறுவல் செய்து மொழிந்தனர் இவ்வுரை. 58

468 பாச வன்சிறைப் பட்டுப் படைப்பெனப்

பேச லுற்ற பெருந்தளை பூணலம்

ஈசன் மாணடி யெய்துதும் யாமெனா

மாசில் காட்சியர் வல்விரைந் தேகினார். 59

469 மாத வத்தினை மைந்தர்க ளாற்றலும்

ஆதி நாயகன் அவ்வுழி வந்துமக்

கேது வேண்டிய தென்றலு மெண்ணிலா

வேத வுண்மை விளம்புதி யாலென்றார். 60

470 என்ற லோடும் இறையவன் வௌ¢ளியங்

குன்ற மீதுதென் கோட்டிடை நிற்புறும்

ஒன்றொ ரானிழல் உற்று மறையெலாம்

நன்று ணர்த்திட நால்வருந் தேர்ந்தனர். 61

471 முந்தை வேத முழுது முணர்த்தியே

எந்தை யேக இருநிலம் போந்துதஞ்

சிந்தை யொன்றும் திறனரி தாதலின்

நொந்து பின்னரும் நோற்றலை மேயினார். 62

472 பின்னும் மைந்தர் பெருந்தவ மாற்றியே

தொன்ன லம்பெறு தூய வுளத்தராய்

என்னை யாளுடை யீச னருளினால்

மன்னும் வௌ¢ளி வரையிடை யேகினார். 63

473 ஏகல் பெற்றிடு மக்கட் கினிதுளம்

பாக முற்ற பரிசுணர்ந் தெம்பிரான்

ஆக மத்தின் அரும்பதம் மூன்றையும்

ஓகை பற்றி யுணர்வகை கூறியே. 64

474 கூனன் மாமதிக் கோடு மிலைச்சிய

வான நாயகன் மற்றவர் காண்டக

ஞான போதம் நவிலருந் தன்மையால்

மோன மேய முதற்குறி காட்டினான். 65

475 அந்த வெல்லை யரனருள் கண்டுதம்

புந்தி யொன்றியப் புங்கவன் தாள்மலர்

சிந்தை செய்து செயலற்று வைகினார்

முந்தி யாப்புறு முத்தளை மூட்டற. 66

476 வேத நாயகன் மெய்த்தவர்க் கோர்கணம்

போத யோகின் பொருண்மையைக் காட்டுழி

ஓத லாகும் உகம்பல சென்றன

சீத வானதி சேர்ந்ததொன் னாளினே. 67

477 அன்னை தன்னை அகன்றரன் யோகிபோல்

என்ன துஞ்செய லின்றி யிருத்தலான்

முன்னை ஆண்பெண் முயக்கம தின்மையாய்

மன்னு யிர்த்தொகை மல்கலின் றாயதே. 68

478 நவிறல் என்னினி ஞாலம் விசும்புளார்

இவறு காமப் புணர்ச்சிய தின்றியே

கவறல் கொண்டு கலங்கஞ ரெய்தினார்

தவறல் கொண்டது நல்குந் தனிச்செயல். 69

479 நல்கல் பெற்ற தமியனும் நாமகட்

புல்கல் பெற்ற புணர்ச்சியின் றாகியே

அல்கல் ¦பிறற அருந்தவ யோகரின்

ஒல்கல் பெற்றனன் உண்மையி தாகுமால். 70

480 நிற்க இங்கிது நித்தன்வ ரத்தினால்

ஒற்க மில்வள னுண்டிடு வெய்யசூர்

எற்கும் நித்தலு மேவலொன் றிட்டனன்

சொற்க நாட்டில் துயரினை நாட்டினான். 71

481 தேசு நீங்குறு தேவரை ஈண்டுள

வாச வன்றனை மாதிரத் தோர்களைப்

பாச னத்தொடு பற்றினன் நித்தலுங்

கூச லின்றிக்குற் றேவல்கொண் டானரோ. 72

482 நிறைபு ரிந்த நிலவினை வாளரா

மறைபு ரிந்தென வானகத் தோருடன்

இறைபு ரிந்தவிவ் விந்திரன் மைந்தனைச்

சிறைபு ரிந்தனன் தீத்தொழி லாற்றியே. 73

483 நிரந்த பல்லுயிர் தங்கட்கு நித்தலும்

அரந்தை மல்க அறிகிலன் போலவே

இருந்த னன்சிவன் என்னினிச் செய்வது

விரைந்து கூறுதி யென்று விளம்பினான். 74

484 அரிய தத்துவம் ஐயைந்தின் பேதமும்

மரபின் நாடினர் வாலுணர் வெய்திய

திருவி னாயகன் செங்கம லந்திகழ்

பிரமன் மாமுகம் நோக்கினன் பேசுவான். 75

485 வேறு

ஆவிக ளனைத்து மாகி அருவமா யுருவ மாகி

மூவகை யியற்கைத் தான மூலகா ரணம் தாகுந்

தேவர்க டேவன் யோகின் செயல்முறை கா மென்னில்

ஏவர்கள் காமங் கன்றித் தொன்மைபோ லிருக்கும் நீரார். 76

486 ஊழ்வினை நெறியால் முன்ன மொருபெரு வேள்வி யாற்றித்

தாழ்வினை யடைந்த தக்கன் றன்புடை யிருந்தோர் தம்பாற்

சூழ்வினை யெச்ச முற்றும் அருத்தியே தொலைத்துத் தொல்லை

வாழ்வினை யருள நாதன் மனத்திடை நினைந்தா னன்றே. 77

487 சூரெனு மவுணற் காற்றல் புரிந்ததுஞ் சுரர்கள் யாருஞ்

சார்வருந் திருத்தால் ஈசன் தவத்தருக் குணர்வு காட்டி

ஆருயிர் எவைக்கு மின்ன லாக்கிய வாறுந் தூக்கிற்

பேரருள் முறையே யன்றிப் பிறிதொரு செயலு மன்றால். 78

488 முனிவருக் குணர்வு காட்டும் மோனத்தை முதல்வன் நீங்கிப்

பனிவரை அணங்கை மேவில் படைப்பயன முற்றும் அன்னார்க்

கினியொரு குமரன் தோன்றில் சூர்கிளை யெனைத்தும் பொன்றுந்

துனியுறும் உலக மெல்லாந் தொன்மைபோ லுய்யு மாதோ. 79

489 அத்திற முற்று மாறொன் றறைகுவன் அகிலந் தன்னில்

எத்திறத் தருமால் கொள் வெய்திடுங் காமன் றன்னை

உய்த்திடின் முனிவர் தங்கட் குணர்வுசெய் மோனம் நீங்கிச்

சத்தியை மணந்து சேயைத் தந்திடு மெந்தை யென்றான். 80

490 பதுமபீ டிகையோ னன் பரிசுதேர்ந் துவகை யெய்தி

இதுசெயல் முறையே எந்தாய் ஏற்றன புகன்றா யென்ன

அதுபொழு தவனை நோக்கி அச்சுதன் அமலன் றன்பால்

மதனனை விளித்து வேண்டி விடுத்திநீ வல்லை யென்றான். 81

491 என்னலும் மலரோ னுள்ளத் திசைவுகொண் டெழுந்து மாயன்

பொன்னடி வணக்கஞ் செய்து விடைகொடு புலவ ரோடும்

மன்னொடு மங்கண் நீங்கி மனோவதி அதன்பாற் சென்று

தன்னக ரடைந்து கஞ்சத் தவிசின்வீற் றிருந்தா னன்றே. 82

ஆகத் திருவிருத்தம் – 491.

 

4. காமதகனப் படலம் (492 – 601)

 

492 இந்திரன் வானவர் ஈட்டமொ டேகி

முந்துறு கஞ்ச முகட்டிடை யுற்றோன்

ஐந்திற னாகிய ஆசுக வில்வேள்

வந்திடு மாறு மனத்தில் நினைந்தான். 1

493 நினைந்திடு கின்றுழி நீனிற மாயோன்

முனந்தரு கின்ற முரண்டகு வில்வேள்

மனந்தனில் உன்னும் மலர்ப்பக வன்முன்

இனந்தரு சூழலொ டிம்மென வந்தான் 2

494 மாமறை யண்ணல்முன் வந்து பராவித்

தாமரை நேர்தரு தாடொழு தென்னை

நீமன மீது நினைந்ததெ னென்னாக்

காமன் வினாவ அயன்கழ றுற்றான். 3

495 கங்கை மிலைச்சிய கணணுதல் வெற்பின்

மங்கயை மேவநின் வாளிக மூவி

அங்குறை மோனம் அகற்றினை யின்னே

னுங்கள் பொருட்டினில் ஏகுதி யென்றான். 4

496 வேதனில் வாறு விளம்பிய கூற்றாங்

தீதுறு பொங்கழல் செய்யவள் சேயோன்

காதிடை யேநெறி யார்ககடி திற்போய்

ஏதமி லுள்ள மெரித்ததை யன்றே. 5

497 கிட்டி யரன்செயல் கேடுசெ யென்னுங்

கட்டுரை யேவரு காமனு ளெங்குஞ்

சுட்ட தெனிற்பிறை சூடிய வன்மெய்

அட்டிடு கின்றதும் அற்புத மாமோ. 6

498 இத்திற மாமல ரேந்தல் இயம்பக்

கைத்துணை கொண்டிரு கன்னமும் வல்லே

பொத்தியி னைந்து புராந்தகன் நாமஞ்

சித்தச வேளுரை செய்தன னம்மா. 7

499 ஈட்டுறு பல்பவ மெய்துவ தோர்சொற்

கேட்டன னென்று கிலேசம தாகி

வாட்டிய மென்மலர் போல்அணி மாழ்கிப்

பூட்டுவில் அண்ணல் புகன்றிடு கின்றான். 8

500 வேறு

வன்கண் ணருமா சறுகாட் சியர்பால்

நன்கண் ணுறினுய் யுநலம் புகல்வார்

உன்கண் ணுறின் இத் தவறோ தினையால்

என்கண் ணடிகட் கிலையோ அருளே. 9

501 வன்னப் புலிமங் கையைமா மலர்மேற்

பொன்னைப் பிறரைப் புணர்வுற் றிடுவான்

கன்னற் சிலைபூங் கணைகொண் டமர்செய்

தென்னத் தனைவென் றிசைகொண் டிலனோ. 10

502 வௌ¢ளைக் கமலத் தியைமெய் யுறவுந்

தௌ¢ளுற் றணிசெய் ததிலோத் தமைபால்

உள்ளப் புணர்வுற் றிடவும் முனையான்

பிள்ளைச் சமர்செய் திசைபெற் றிலனோ. 11

503 சீர்பெற் றிடுசெந் திருவைத் திருமால்

மார்பிற் குடியா யுறவைத் திலனோ

கார்பெற் றவிழிக் கலைமங் கையையுன்

ஏற்பெற் றிடுநா விலிருத் திலனோ. 12

504 தண்ணின் றகுழற் சசியென் றுரைசெய்

பெண்ணின் றலையுற் றிடுபெற் றியலால்

விண்ணின் தலைவற் குளமெய்ம் முழுதும

கண்ணென் றிடுபல் குறிகண் டிலனோ. 13

505 விசையுற் றிடுசெங் கதிர்மே லவர்கீழ்த்

திசையுற் றவராங் கொருசே யிழைபோல்

இசையற் றிடுபா கனிடைப் புணரா

வசையுற் றிடுபான் மைமயக் கிலனோ. 14

506 கதனத் தொடுவந் துகலந் தவர்பால்

இதநட் புறுமா மதியென் கணையால்

மதனத் தொடுதே சிகன்மா தையுறாப்

புதனைத் தருபான் மைபுணர்த் திலனோ. 15

507 முற்றே தின்மறைத் தொகைமூ தறிவால்

கற்றே துமுணர்ந் திடுகாட் சிபெறு

நற்றே வர்கள்யா ரையுநா ரியர்தங்

குற்றே வல்செயும் படிகூட் டிலனோ. 16

508 மறைதே ரும்வசிட் டன்மரீ சிமிகக்

குறிதா முனியத் திரிகோ தமன்நல்

அறிவால் உயர்கா சிபனா தியராந்

துறவோர் தமதாற் றல்தொலைத் திலனோ. 17

509 மன்னான் மரபுற் றிடுமா னவரைப்

பின்னா கியமும் மைகொள்பே தகரை

மின்னார் கண்மயக் கினில்வீட் டிலனோ

என்னா ணைகடந் தவர்யா ருளரே. 18

510 அறைபெற் றிடுமித் திறமா னவெலாம்

முறைபெற் றிடுமென் னின்முடிந் திடுமோ

பிறைபெற் றிடுகின் றபெருஞ் சடையெம்

மிறைபெற் றிடுசத் தியியற் றிடுமே. 19

511 மாமே முதலா கியவா னவர்தம்

பாலே அடல்வா கைபடைப் பதலால்

மேலே நதிசூ டியமே லவன்மேற்

கோலே வினன்வென் றிடல்கூ டுமதோ. 20

512 ஐதா கியசீர் கொடவன் முறைசெய்

நொய்தா னவர்போ லநுவன் றனையால்

வெய்தா மழலா கியமே லவன்மேல்

எய்தா லுமென்வா ளிகளெய் திடுமோ. 21

513 கையுந் நகையுங் கதிரார் விழியும்

மெய்யுந் தழலாம் விமலன் றனையான்

எய்யு படிசென் றிடினிவ் வுயிர்கொண்

டுய்யுந் திறமும் உளதோ உரையாய். 22

514 பற்றோ டிகலற் றபரம் பொருளை

எற்றோ மயல்செய் குவதீ சனையும்

மற்றோ ரெனநின் னின்மதித் தனையால்

சற்றோ அவனாற் றல்தவிர்த் திடவே. 23

515 சூறா வளிவை கியசூ ழலின்வாய்

ஏறா வொருபூ ளையெதிர்ந் துளதேல்

நீறா டியமெய் யுடைநின் மலன்மேல்

வீறாய் வினையேன் பொரமே வுவனே. 24

516 ஆறுற் றிடுசெஞ் சடையண் ணலுடன்

மாறுற் றவருண் டெனின்மற் றவர்தாம்

ஊறுற் றனரல் லதுளத் துயர்கொண்

டீறுற் றனரல் லதிருந் துளர்யார். 25

517 இந்நா ரணணா தியர்யா வர்களும்

அந்நா ளமலன் பணியாற் றிடலும்

அன்னா வவர்சிந் தனைமொய்ந் நகையால்

ஒன்னார் புரமட் டதுணர்ந் திலையோ. 26

518 எந்தாய் அருளென் றொரிளங் குமரன்

வந்தா தியையேத் தலும்வை துசினக்

கொந்தா ரழல்போல் வருகூற் றுவனை

அந்தாள் கொடுதைத் ததறிந் திலையோ. 27

519 முன்னைப் பகல்நீ யுமுகுந் தனுமாய்ப்

பன்னகற் கரிதா யபரம் பொருள்யாம்

என்னச் சினெய் தியிகழந் தவுனைச்

சென்னித் தலைகொண் டதுதேர் கிலையோ. 28

520 அடன்மே வுசலந் தரனா தியராய்ப

படிமே லுளதோர் ப·றா னவர்தாம்

முடிவார் அரனோ டுமுரண் டிடலுங்

கெடுமா றுபணர்த் ததுகேட் டிலையோ. 29

521 வீடெய் துறுநின் மகன்வேள் விநிலத்

தூடெய்தினர்யா வருமொப் பில்அரன்

மாடெய் தியவீ ரனின்மா னமொரீஇப்

பாடெய் தியபுன் செயல்பார்த் திலையோ. 30

522 அண்டா தவகந் தையொடா ழியின்வாய்

விண்டா னவரச் சுறமே வுவிடம்

உண்டான் நிகழ்கங் கையையோ ரணுவிற்

கொண்டான் அவன்வன் மைகுறிக் கிலையோ. 31

523 தரியா வுளமாற் கொடுதன் னிகழும்

அரியோ டுகைம்மா வையடற் புலியை

உரியா மிசைபோல் வையுடுக் கையெனப்

பரியா அரனுற் றதுபார்த் திலையோ. 32

524 ஓரார் தனதுண் மையையுள் ளமிசை

யாரா யினுமாற் றவகந் தைபெறின்

வாரா அவர்தம் வலிமாற் றிடுமால்

தேராய் கொல்பரஞ் சுடர்செய் கையதே. 33

525 இறுகின் றகடைப் பகலீ றிலதோர்

கறைதுன் றுமிடற் றிறைகண் ணினும்வீழ

பொறியொன் றதனாற் பொடிபட் டிடுநீ

அறிகின் றிலையோ அகிலங் களுமே. 34

526 இப்பெற் றியனா கியவீ சனையென்

கைப்பற் றியவிற் கொடுகந் தமலர்

அப்பிற் பொருகின் றிலன்ஆ ருயிர்மேல்

மெய்ப்பற் றிலரிச் செயல்வேண் டுவரே. 35

527 மேனா ளகிலந் தரமெல் லியலா

ஆனா வருடன் னையளித் தொருபால்

தானா கவிருத் தியதற் பரனை

நானா மயல்செய் வதுநன் றிதுவே. 36

528 வேறு

என்னா மதவேள் இசையா மறுத்திடலும்

பொன்னார் கமலப் பொகுட்டுத் தலைவந்த

மன்னான வேதா மனக்கவலை கொண்டுசில்போ

துன்னா நெடிதே உயிரா வுரைக்கின்றான். 37

529 வெண்மை யறிவால் தமைவியக்கும் விண்ணவர்பால்

அண்மை யிலனாகும் அண்ணலியல் கூறினையால்

உண்மை யிதுவாம் உவனைப் பொருவதுவும்

எண்மை யதுவோ எவர்க்கு மரிதன்றோ. 38

530 அன்ன பரிசே யெனினும் அடைந்தோர்தம்

இன்ன லகற்று மிறையருளால் இக்கருமம்

முன்னின் முடியும் ஒழிந்தோரால் முற்றுவதோ

முன்னின் இதற்கு முதற்கா ரணம்நீகாண். 39

531 எல்லார் செயலும் இறைவன் இயற்றுவதே

அல்லா திலையோ ரணுவுமசை யாதெவையும்

நில்லா தருளின்றேல் நீயின் றவன்பாலிற்

செல்லாய் உனது செயலுமவன் செய்கையதே. 40

532 செம்மாந்து தற்புகழுந் தேவர்குழு வும்மருள

எம்மான் பிறன்போ லிருந்தோர் துரும்புநிறீஇ

அம்மாதன் செய்கை யனைத்துமெனக் காட்டினனே

நம்மாலும் முற்றுஞ் சிலவென்கை நாணன்றோ. 41

533 பாடு திகழ்பாவை பல்லுயிரு மல்லனவும்

ஆடல்புரி விப்பான் அருவுருவாய் நின்றபரன்

நாடில் அவனையின்றி நம்மாலொன் றாகவற்றோ

ஏட இதனிலைமை இந்நாளு மோர்ந்திலையோ. 42

534 கையம்பு பூட்டிக் கருப்புச் சிலைகோட்டி

எய்யும் படிவழிக் கொண்டேகாய் இறுதியிலா

ஐயன் றனைநீ யதுவும் அவனருள் காண்

மெய்யங் கதற்கேது மேனாளே கண்டனம்யாம். 43

535 ஈங்கிதுவு மன்றி யெவரேனுந் தம்மடங்காத்

தீங்கு பெறினுதவி செய்யென் றிரந்திடலும்

ஆங்கொருவன் செய்யா ததுமருத்துத் தன்னுயிரைத்

தாங்கல் உலக நடைதனக்குத் தக்கதுவோ. 44

536 என்னானு மோருதவி யாதொருவன் யார்க்கெனினுந்

தன்னால் முடிவதெனில் தானே முடித்தல்தலை

சொன்னால் முடித்த லிடையாகுஞ் சொல்லுகினும்

பன்னாள் மறுத்துப் புரிதல்கடைப் பான்மையதே. 45

537 ஏவ ரெனினும் இடருற் றனராகி

ஓவில் குறையொன் றுளரே லதுமுடித்தற்

காவி விடினும் அறனே மறுத்துளரேற்

பாவம் அலது பழியும் ஒழியாதே. 46

538 உய்கை பொருளா வொருவர்க்கு மோருதவி

செய்கை யிலனேற் சிறியோன் கழித்தபகல்

வைகல் அதுவோ வறிதே அவன்வாழ்க்கை

பொய்கை மலர்ந்தகொட்டி போலும் பொலிந்துளதே. 47

539 அந்நா ரணனோ டமர்முற் றியமுனியைப்

பொன்£ டருளும் புலவோ ரிறையிரப்ப

வென்னாரு மென்பு விருத்திரனுக் காவுதவித்

தன்னா ருயிர்விட்ட தன்மைதனைக் கேட்டிலையோ. 48

540 மேலொன் றுளதோ விளம்ப எவரேவர்க்கும்

மூலந் தலைதெரிய முன்னோன் கடலெழுந்த

ஆலந் தனையுண் டமராக் கமுதளித்த

சீலந் தனைநீ சிறிதுந் தௌ¤ந்லையோ. 49

541 தேக்குஞ் சலதியிடைத் தீப்போ லெழுந்தவிடந்

தாக்கும் பொழுது தளரே லெனவுரையா

ஊக்கங் கொடுமா லொருகணநின் றேநம்மைக்

காக்கும் படிக்குக் கறுத்தசெயல் கண்டிலையோ. 50

542 ஆரா யினுமொருவர் அன்பிற் றலைப்பட்டுப்

பேரா தரத்தாற் பிறர்க்குதவி செய்வாரேல்

தீராத வெந்துயரிற் சேர்தலை மாய்தலிவை

பாரார் புகழே பயனென்று கொள்வாரே. 51

543 சூரந் தனில்வலிசேர் சூரபன்மன் ஏவலின்யாம்

ஆருந் துயர்கொண் டழுங்கினோம் அன்ன தினித்

தீரும் படிக்குச் சிவனொருசே யைத்தருவான்

ஓரைம் படைசெலுத்த உன்மையாம் வேண்டினமே. 52

544 ஆதலினால் எங்கள் அலக்கணகற் றும்பொருட்டுச்

சாதல் வரினுந் தவறோ புகழ்செய்வார்

ஏது வரினு மெதிர்செல்வார் எம்பணியிற்

போதி யினிமாறு புகலே லெனவுரைத்தான். 53

545 வேறு

பங்க யப்பொ குட்டி ருந்த பகவன் ஈது புகறலும்

ஐங்க ணைக்க ரத்தி னோன ரந்தை யெய்தி யாதியாம்

புங்க வற்கு மாறு கொண்டு பொருகி லேன்இ தன்றியே

இங்கெ னக்க டுத்த தொன்றி யம்பு செய்வல் என்றனன். 54

546 என்னும் வேலை அமர ரோடி ருந்த வேதன் முனிவுறா

நன்ன யந்த ழீஇயு ரைத்த நமது சொன்ம றுத்தியால்

அன்ன பான்மை புரியின் உய்தி அல்ல தேலு னக்கியாம்

துன்னு சாப மிடுதும் யாது துணிவு செலல்லு கென்றனன். 55

547 வெய்ய சாப மிடுது மென்று வெகுளி யால்மொ ழிந்தகேட்

டைய மேனி மதன வேள் அழுங்கி வெய்து யிர்த்தினிச்

செய்ய லாவ தென்னெ னத்தே ரிந்து சிந்தை தேற்றியே

வைய கம்ப டைத்த அண்ணல் வதன நோக்கி யுரைசெய்வான். 56

548 கேளி தொன்று ரைப்பல் வேத கேடு சூழும் நினதுவாய்ச்

சூளின் மேலை யியல்ப கன்று துன்பு ழந்து படுதலிற்

காள கண்டன் முன்பு சென்று கடிய வெய்ய கணைகடூஉய்

மாளி னுஞ்சி றந்த தம்ம மற்றும் உய்ய லாகுமே. 57

549 செற்ற நீர்மை கொள்ளல் ஐய செஞ்ச டைப்பி ரானிடத்

திற்றை வைகல் அமரி யற்ற ஏகு வேனி யானெனக்

கொற்ற வேளு ரைத்த லுங்கு ளிர்ந்த பூவி ருக்கைமேல்

உற்ற போதன் மகிழ்சி றந்து ளங்க ளித்து மொழிகுவான். 58

550 பணிந்த சொல்ல னாகி நாம்ப ணித்த வாபு ரிந்திடத்

துணிந்த வாறு நன்று நன்று சூலி பாலி னுனைவிடாத்

தணந்தி டேந்தொ டர்ந்து பின்பு சார்து மஞ்சல் போகெனா

உணர்ந்து கூறி மார வேளை ஓவி லன்பொ டேவினான். 59

551 ஏவு காலை மதனை வேள்வி யிறைதெ ரிந்து மைந்தயான்

தேவ ரோடு துயரு ழந்து சிறுமை பெற்ற தறிதியே

ஓவில் வாழ்வு தகுதி யென்னின் உமைம டந்தை தனையரன்

மேவு மாறு புரிகெ னாவி ரைந்து செல்ல நல்கினான். 60

552 நல்க லுங்க ரங்கள் கூப்பி நான்மு கத்தன் உலகொரீஇ

அல்கு தன்பு ரத்து நண்ணி அவ்வி யற்கை கூறியே

ஒல்கு தேவி யைத்தெ ளித்தொ ருப்ப படுத்தி நறியதேன்

பில்கு வாளி யிட்ட தூணி பின்னி யாத்தி றுக்கினான். 61

553 கயக்க ணின்ற பூவின் மிக்க காம காண்டங் கன்னல்வில்

இயக்க மான பார வில்லெ டுத்து மொய்மபி லேந்தியே

தயக்க முற்று லாய செய்ய தண்ணென் மாவி ளந்தளிர்

வயக்க டுங்கண் வாள மொன்று மாம ருங்கு வைத்தரோ. 62

554 கோகி லங்க ளான வுங்கு ழாங்கொள் வேலை யானவுங்

காக ளங்கண் முரச மாய்க்க றங்க ஓதம் யாவதுஞ்

சீக ரங்க ளாய சைந்து செல்ல மீன கேதன

மாக வும்ப ருலவ வெண்ம திக்கு டைநி ழற்றவே. 63

555 பொருவில் கிள்ளை யென்னு மாக்கள் பூண்ட தென்றல் வையமேல்

இரதி யோடு மேறி வேளி ருந்த தொல்லை யுலகினை

அரித கன்று குறிகள் வெய்ய அளவை யின்றி நிகழவே

பரமன் வைகு கயிலை யம்ப ருப்ப தத்தை யணுகினான். 64

556 கயிலை கண்டு தொழுது தேரி ழிந்து காம வேள்தனக்

கயலில் வந்த பரிச னத்தை அவண்நி றுத்தி மாதுடன்

பயிலும் வில்லும் வாளி யும்ப £த்து வல்லி யத்தினைத்

துயிலு ணர்த்தும் மான்எ னத்து ணிந்து போதல் மேயினான். 65

557 கூறு லாவு மதிமி லைந்த குழகன் வைகு கயிலைமேல்

கூறி யேத னாது கையி ருந்த கார்மு கம்வளைஇ

மாறில் ஏவு பூட்டி யங்கண் வைகு புள்ளும் மாக்களும்

ஊறி லாதி ருந்த காம முன்னு வித்தல் முன்னினான். 66

558 பொருலில் காம னின்ன தன்மை புந்தி கொண்டு மற்றவண்

விரவு புள்ளின் மீதி னும்வி லங்கின் மீதி னும்மலர்ச்

சரமெ லாம்வி டுப்ப வாதி தனது மந்தி ரத்துமுன்

அருளி னோடி ருந்த நந்தி யடிகள் அன்ன கண்டரோ. 67

559 கொம்மெ னச்சி னம்பு ரிந்து கொடிய பூசல் மதனனால்

தம்மி யற்கை யாமி தம்ம சரத மென்று நினைவுறா

உம்மெ னத்தெ ழித்து ரப்ப வொலிகொள் புள்ளி லங்கின்மேல்

வெம்மை யிற்செ லாது மாரன் விசிகம் விண்ணின் நின்றவே. 68

560 நிற்ற லோடு மவ்வி யற்கை நின்று நோக்கி நெடியவேள்

கொற்ற நீடு சூர லொன்று கொண்டு கோபு ரத்தலைத்

தெற்றி மேலி ருந்த நந்தி தேவர் காப்பும் ஆணையும்

முற்று நோக்கி நெடிது யிர்த்து ளந்து ளங்கி விம்மினான். 69

561 விம்மி நந்தி தேவர் முன்வி ரைந்து சென்று தாழ்ந்தெழூஉச்

செம்மை செய்க ருத்த னாய்த்தி கழ்ந்து போற்றெ டுத்தலும்

இம்ம லைக்கண் வந்த தென்னை யெனஅ யன்பு ணர்ப்பெலாம்

மெய்ம்மை யாவு ணர்த்த லும்வி னாவி ஈது ளங்கொள்வான். 70

562 வேத னாதி யான தேவர் விழும நோய கன்றிடும்

ஏது வால்வி டுத்து ளார்க ளிவனை யீசன் யோகுறும்

போதில் யாவர் வருகி னும்பு காது செய்தி மதனவேள்

சாத லெய்து வான்வ ரின்த டேலெ னாவி யம்பினான். 71

563 புன்மை யாம்ப கூத்த டிந்து புரையில் வேள்வி யாற்றியே

தொன்மை போவெ ழுப்பு மாறு கருதி சோற்ற வாறுபோல்

மன்ம தன்ற னைப்ப டுத்து மாதை வேட்டு மற்றதன்

பின்மு றைக்கண் நல்க எம்பி ரானி னைந்த னன்கொலாம். 72

564 ஆகை யாலி தருள தேயி வன்வ ரத்தும் ஆணையென்

றோகை யாலு ணர்ந்து வேளை நோக்கி உம்ப ராகுலம்

போகு மாறி யற்றல் செய்த பொருவி லாத கருணைசேர்

ஏக நாய கன்றன் முன்ன ரேகல் வேண்டு மோவென்றான். 73

565 நந்தி தேவன் இனைய வாறு நவில வேயு ணர்ந்துவேள்

எந்தை கேட்டி யாலி தொன்றெ னக்கொ ரீறு குறுகினும்

அந்தி வேணி யண்ணல் முன்னம் அணுகு மாற மைந்திவண்

வந்த னன்ன தற்கி யைந்த வகைமை நல்கு வாயென. 74

566 இகலு மன்பு மிறையு யின்றி யெவ்வு யிர்க்கு முள்ளதோர்

புகுதி நாடி முறையி னைப்பு ரிந்து சேர்ப வர்க்குமேல்

தகுதி செய்து கருணை கூர்ச யம்பு முன்பு சார்தியேல்

மிகுதி கொண்ட மேலை வாய்தல் மேவி யேகு கென்றனன். 75

567 என்ற லுங்க ரங்கு வித்தி றைஞ்சி மார னேர்புறீஇ

நன்றி லங்கு வேத்தி ரக்கை நந்தி தேவர் விடைதரச்

சென்று மேலை வாயில் சார்ந்து தேவ தேவன் நீற்றழற்

குன்ற மென்ன மோன மோடி ருந்த வெல்லை குறுகினான். 76

568 வேறு

ஓருதனிச் சிம்புள் வேந்தன் உறைந்தது கண்ட சீயக்

குருளையின் அமலன் றன்னைக் கோலமால் புதல்வன் காணா

வெருவரு முளத்த னாகி வியர்த்துமெய் பனியா வுட்கிப்

பருவர லுழந்து கொண்ட படையொடுங் கடிதில் வீழ்ந்தான். 77

569 எழுதரு மதனா மேகம் இறைவனைக் கண்டே யஞ்சி

விழியிருண் மூடக் கோல வில்லிட்டு வியர்ப்பின் வாரி

மழைபட இடியார்ப் பெய்த மார்புமற் றதுவீழ் கின்ற

தொழின்முறை புதரங்க காட்டத் துளங்கிவீழ்ந் திட்ட தன்றே. 78

570 அஞ்சிவீழ் குற்ற மாரன் அறிவிலா தவச மாகத்

துஞ்சினன் கொல்லோ வென்னாத் துயருழந் தெடுத்துத் தேவி

கஞ்சநேர் கரத்திற் றாங்கிக் கடிவகை யுய்த்துத் தேற்ற

நெஞ்சமே லுணர்ச்சி கூட இனையவை நினைந்து நைவான். 79

571 முறுவலின் எயின்மூன் றட்ட முதல்வனைப் பொருதி யென்றே

நறைமலர் அயனு மேனைத் தேவரும் நாகர் கோனும்

உறுதுய ரகல இங்ஙன் உய்த்தனர் வினையேற் கின்னே

இறுதிவந் தணுகிற் றாகும் இதற்றுமோ ரைய முண்டோ. 80

572 எண்டகு குணத்தின் மேலாம் இறையவன் இருந்த வண்ணங்

கண்டலும் வெருவி யாவி காண்கிலன் அவனை யென்கைக்

கொண்டதோர் கணைகள் வாகை கொள்ளுமோ இனைய பான்மை

அண்டரும் அயனும் யாரு மறிகிலர் போலு மன்றே. 81

573 தாக்கினாற் வலிபெற் றுள்ள மருத்தின்னமுன் தனித்த தீபம்

போக்கினால் நிற்ப துண்டோ அனையது போலத் தேவர்

வாக்கினால் மனத்தா லெட்டா வள்ளன்மு னுய்த்தா ரன்னான்

நோக்கினால் இனிச்சில் போதின் நுண்பொடி யாவன் போலாம். 82

574 ஏமுற வுலக மெல்லா மீறுசெய் முதல்வன் றன்னைப்

பூமலர் கொண்டி யானே பொருகின்றேன் நகையீ தன்றே

ஆமிது விதியின் செய்கை யதனையார் கடக்க வல்லார்

தாமரை முதல்வற் கோனுந் தள்ளருந் தகைய தன்றே. 83

575 ஈங்கிவை யமலன் சூழ்ச்சி யாவதோ முடிவ தோரென்

தூங்கியான் கிடந்த லொல்லா துண்ணென வெழுந்து வில்லும்

வாங்கினன் சரமும் பூட்டி வல்லவா றிழைப்பன் ஐயன்

பாங்குற நின்று மேலே பட்டவா படுக வென்றான். 84

576 இனையன பலவு முன்னி யெழுந்துமா மதவே ளிட்ட

தனுவினை யெடுத்து வாங்கித் தண்மலர் விசிகம் பூட்டி

மனைவிதன் னகலாள் செல்ல மதிக்குறை தவழ்ந்த சென்னிப்

புனிதன தொருசார் போகிப் பொருவகை முயன்று நின்றான். 85

577 மாரவே ளீண்டு நிற்ப மனோவதி நகரின் மேய

ஆரண முதல்வன் றன்னை அமரர்கோன் தொழுது நோக்கிக்

காருறழ் கண்டன் றன்பாற் காமனை விடுத்தி யன்னான்

போரிய லுணர்வான் அங்கட் போதரல் வேண்டு மென்றான். 86

578 சதமகன் இனைய கூறத் தண்மலர்க் கடவு ணேராக்

கதுமென வெழுந்து வானோர் கணத்துட னனையன் போற்றப்

பொதிதரு கயிலை யந்தண் பொருப்பின்மே லொருசார் போகி

மதனியல் தெரிந்து முக்கண் வள்ளலை வழுத்தி நின்றார். 87

579 எறிதரு கணிச்சிச் செங்கை யீசன்மே லிலக்க நாடுங்

குறியினர் போல நின்ற கொடுந்தொழில் மாரன் றுஞ்சு

நெறியினர்க் கச்ச முண்டோ நினைத்தது முடிப்ப னென்னா

நறுமலர் வாளி ஐந்து நாதன்மேற் செல்ல விட்டான். 88

580 விட்டவெம் பகழி யைந்தும் வியத்தகு விமலன் மீது

பட்டலுஞ சிறிதே வேளைப் பார்த்தனன் பார்த்த லோடுங்

கட்டழல் பொதிந்த நெற்றிக் கண்ணது கடிதே காமற்

கட்டது கயிலை முற்றுஞ் சூழ்புகை பரவிற் றன்றே. 89

581 ஆலையஞ் சிலைவேள் ஆகம் அழல்படக் கயிலை யின்கண்

ஏலவெம் புகையுந் தீயு மெழுதரு மியற்கை நாடின்

மாலயன் முதலோர் யாரு மதித்துழி விரைந்து பாலின்

வேலையின் நடுவு தீய விடமெழுந் தனைய தம்மா. 90

582 செறிந்ததீப் புகையின் மாலை செல்லலுங் குணபால் வாய்தல்

உறைந்ததோர் நந்தி தேவன் ஒல்லையி லதனைப் பாரா

இறந்துபா டாயி னான்கொல் ஏகிய மதன னென்னா

அறிந்தரோ உடைந்தார்க்* கோதி யொருசெய லறைய லுற்றான்.

( பா-ம் – * அ¨நிதார்க் ) 91

583 நுண்ணிய வுணர்வின் மிக்கீர் நுமக்கிது புகல்வன் எங்கோன்

கண்ணுத லுமிழ்ந்த செந்தீக் காமனைப் பொடித்த தன்றால்

அண்ணலை யெய்வ னென்னா அனையவன் றுணிவிற் கூறித்

துண்ணென ஈண்டு வந்த செயற்கையே சுட்ட போலும். 92

584 இன்னினி மகிழ்நன் றுஞ்சு மியற்கையை யிரதி நாடி

வன்னிபெய் யலங்கல் போலாய் வயிறலைத் திரங்கி யெங்கோன்

தன்னைவந் திரப்ப வேளைத் தருகுவன் காண்டிர் அந்த

முன்னவன் அணுக்கட் காய முறைபுரி யருளா லென்றான். 93

585 ஐந்தொகை யாற்றின் மாடே யமலனை நினைந்து நோற்ற

நந்தியந் தேவன் இன்ன நவிறலு மவற்சூழ் கின்ற

அந்தமில் கணத்தோர் கேளா அகிலமுய் பொருட்டா லெங்கோன்

புந்திகொ ளருளின் செய்கை போற்றெடுத் தனரா யுற்றார். 94

586 வாவலங் கிள்ளை மான்றேர் மதன்புரி வினையா லன்னான்

வேவரப் புணர்த்து நோக்கி மிகைபடா தவன்சா ரான

தேவியை முடிக்கு மாற்றல் செய்திலன் இகல்பற் றின்றி

மூவரை விடுத்துத் தொன்னான முப்புரம் பொடித்த முன்னோன். 95

587 கண்ணழல் சுடுத லோடுங் காமவேள் யாக்கை முற்றுஞ்

சுண்ணம தாகி வீழத் துஞ்சினன் போய பின்னை

அண்ணலம் பகவன் தொல்லை யமைதியின் இருந்தா னெல்லாம்

எண்ணிநின் றியற்றும் எங்கோற் கினையதோ அரிது மாதோ. 96

588 பாடுறு கணவன் செய்கை பார்த்தலு மிரதி யுள்ளங்

கூடின துயரம் வீந்த கொண்டதொல் லுணர்ச்சி கண்ணீர்

ஓடின வியர்த்த மெய்மூக் குயிர்த்தன வொடுங்கிற் றாவி

வீடினள் இவளு மென்ன விரைந்துகீழ்த் தலத்தின் வீழ்ந்தாள். 97

589 சுரிதரு குடிஞை யாற்றிற் சுழித்தலைப் பட்ட மான்போல்

வருவரல் வாரி நாப்பட் படிந்துபற் றின்றிச் சோரும்

இரதிசில் பொழுகிற் பின்ன ரிறந்ததொல் லுணர்வு தன்பால்

வருதலும் மறித்துச் செங்கை வயிறலைத் திரங்க லுற்றாள். 98

590 செம்பதுமை திருக்குமரா தமியேனுக் காருயிரே திருமால் மைந்தா,

சம்பரனுக் கொருபகைவா கன்னல்வரிச் சிலைபிடித்த தடக்கை வீரா,

அம்பவளக் குன்றனைய சிவன்விழயால் வெந்துடல மழிவுற் றாயே,

உம்பர்கடம் விழி யெல்லா முறங்கிற்றோ அயனாரு முவப்புற் றாரோ. 99

591 முன்னானிற் புரமூன்று மட்டவன்மேற் பொரப்போதன் முறையோ வென்று,

சொன்னாலுங் கேட்டிலையே அமரர்பணி புரிவதுவே துணிந்திட் டாயே,

உன்னாகம் பொடியாகிப் போயினதே இதுகண்டும் உய்வா குண்டோ,

என்னவி யாகியநீ யிறந்தபின்னும் யான்றனியே யிருப்ப தேயோ. 100

592 மாறாகப் பரமன்விழி நின்னாற்ற லிலதாக மற்றுன் மெய்யும்,

நீறாக விண்டேல்லாம் நெருப்பாகக் கவலைவிண்ணோர் நெஞ்சத் தாக,

ஆறாத பெருந்துயர மெனக்காக எங்கொளித்தாய் அருவா யேனுங்,

கூறாயோ வறிந்திருந்தாய் என்கணவா யான்செய்த குறையுண் டோதான். 101

593 உம்பர்கடம் பாலேயோ இந்திரனார் பாலேயோ வுன்னை யுய்த்த,

செம்பதுமத் திசைமுகத்தோன் பாலேயோ அரன்செயலைச் சிதைப்ப னென்னா,

இம்பரிடை வல்விரைந்து வந்திடுநின் பாலேயோ ஈசன் கண்ணால்,

வெம்பாடியாய் நீயிறந்த இப்பழிதான் எவர்பாலின் மேவிற் றையோ. 102

594 வில்லான்முப் புரமெரித்த பரம்பொருள்யோ கந்தவிர்க்க வேண்டில் விண்ணோர்,

எல்லாரு மறந்தனரோ எண்கணவா நீயோதான் இலக்காய் நின்றாய்,

கொல்லாது போலவுனைக் கொன்றனரே என்னுயிர்க்குங் கொலைசூழ்ந் தாரே,

பொல்லாத பேர்க்குநன்றி செய்வது தம் முயிர்போகும் பொருட்டே யன்றோ. 103

595 என்னபவஞ் செய்தேனோ என்போல்வார் தமககென்ன இடர்செய் தேனோ,

முன்னையுள விதிப்பயனை யறிவேனோ இப்படியே முடிந்த தையோ,

கன்னல்வரிச் சிலைபிடித்த காவலவோ தமியேனைக் காத்தி டாயோ,

வன்னிவிழி யாவுடைய பெருமானை நோவதற்கு வழக்கொன் றுண்டோ. 104

596 பொன்செய்தார் முடிகாணேன் அழகொழுகுந் திருமுகத்துப் பொலிவு காணேன்,

மின்செய்பூ ணணிகுலவும் புயங்காணேன் அகன் மார்பின் மேன்மை காணேன்,

கொன்செய்பூங் கணைகாணேன் சிலைகாணேன் ஆடல்புரி கோலங் காணேன்,

என்செய்வேன் என் கணவா என்னையொழித் தெவ்விடத்தே யிருக்கின் றாயே. 105

597 அந்நாளி லழற்கடவுள் கரியாக வானவரோ டயன்மால் காணப்

பொன்னாரு மங்கலநாண் பூட்டியெனை மணஞ்செய்து புணர்ந்த காலை,

எந்நாளு மினியுன்னைப் பிரியலமென் றேவாய்மை யிசைத்தாய் வேனில்,

மன்னாவோ எனைத்தனியே விடடேகல் வழக்கோ சொல்லாய். 106

598 போவென்று வரவிட்ட தேரெலாம் பொடியாகிப் போனவுன்னை,

வாவென்று கடிதெழுப்ப மாட்டாரோ நின்றாதை வலியனென்பார்,

ஓவென்று நானிங்கே யாற்றிடவும் வந்திலனால் உறங்கினானோ,

வேவென்று நின்சிரத்தில் விதித்திருந்தால் அவரையெலாம் வெறுக்க லாமோ. 107

599 நேயமொடு மறைபயிலுந் திசைமுகனைப் புரந்தரனை நின்னைத் தந்த,

மாயவனை முனிவர்களை யாவரையும் நின்கணையான் மருட்டி வென்றாய்,

ஆயதுபோல் மதிமுடித்த பரமனையும் நினைந்திவ்வா றழிவுற் றாயே,

தீயழலின் விளக்கத்திற் படுகின்ற பதங்கத்தின் செயலி தன்றோ. 108

600 தண்பனிநீர்ச் சிவிறிகொண்டு விளையாடி மலர்கொய்து தண்கா நண்ணி,

எண்படும்பூம் பள்ளிமிசைச் சிறுதென்றல் கவரிகளா யினிது செல்ல,

வெண்பளித நறுஞ்சாந்தச் சேறாடி இருவருமாய் விழைந்து கூடிக்,

கண்படைகொண் டமர்வாழ்வும் பொய்யாகிக் கனவுகண்ட கதையா யிற்றே. 109

601 மருகென்றே அவமதித்த தக்கனார் வேள்விசெற்ற வள்ள றன்னைப்,

பொருகென்றே தேவரெலாம் விடுத்தாரே அவராலே பொடிபட் டாயே,

எரிகின்றேன் உனைப்போல ஆறாத பெருந்துயரால் யானு மங்கே,

வருகின்றேன் வருகின்றேன் என்னுயிரே யெனப்புலம்பி வருந்து கின்றாள். 110

ஆகத் திருவிருத்தம் – 601

 

5. மோன நீங்கு படலம் (602 – 636)

 

602 இரதி இன்னணம் வருந்திடத் தொன்மைபோல் எங்கோமான்

விரத மோனமோ டிருத்தலும் முன்னரே விறற்காமன்

கருது முன்பொடி பட்டது கண்டனர் கலங்குற்றார்

சுருதி நன்றுணர் திசை முகன் முதலிய சுரரெல்லாம். 1

603 சிதலை மெய்த்தொகை வன்மிகத் தெழுந்தெனச் செலக்கண்ணீர்

பதலை யொத்தன அல்லல்கூர்ந் தரற்றிடப் பகுவாய்கள்

விதலை பெற்றுமெய் வியர்ப்புற வுளநனி விதிர்ப்பெய்த

மதலை யிற்றுழி நாய்கர்போல் துயர்க்கடல் மறிகின்றார். 2

604 மையு லாவரு கறைமிடற் றிறையவன் மருங்காக

எய்யும் மாரனை விடுத்தனம் அவனையு மிறச்செய்தான்

பொய்யி றன்னிலை தவிர்ந்திலன் தொன்மையே போலுற்றான்

ஐய கோவினிச் செய்வதேன் னோவெனா அயர்கின்றார். 3

605 பூத்த ருங்கணை மாரனை விழியினாற் பொடிசெய்த

ஆத்த னாற்றலைப் புணர்ப்பினால் நீக்குவ தரிதன்னான்

காத்து நந்துயர் அகற்றிட வேண்டுமேற் கடிதேயாம்

ஏத்தல் செய்வதே கடனென யாவரு மிசைவுற்றார். 4

606 எகின மூர்பவன் முதலிய கடவுள ரெல்லோரும்

அகன மர்ந்திவை யிசைந்துதொல் கயிலையி னகநாப்பட்

புகல தாயபொன் னகரிடைக் கோபுரப் புறனேகித்

தொகுதி யோடெம திறைவனை ஒல்லெனத் துதிக்கின்றார். 5

607 நஞ்ச ருந்தியும் நதியினைச் சூடியும் நடுநெற்றித்

துஞ்சும் வெங்கணல் பரித்தும்வெவ் வலியரைத் தொலைத்திட்டும்

அஞ்ச லென்றுமுற் காத்தனை இன்றெமக் கருளாயேல்

தஞ்ச மாருளர் தாதையே யல்லது* தனயர்க்கே.

( பா-ம் * – தாதைய ரல்லது. ) 6

608 கோளில் அன்பர்கள் இழுக்கிய புரியினுங் குணனாக்கொண்

டாளு மெம்பிரான் நின்னடி அரணமென் றடைந்தேங்கண்

நாளும் வெந்திறற் சூரபன் மாவினால் நலிவெய்தி

மாளு கின்றதோ சிறிதுமெம் முறுதுயர் மதியாயோ. 7

609 தைய லைப்பிரீஇ யோகியல் காட்டிடு தனிச்செய்கை

ஐய நிற்கிதோ ரிறைவரை யாகுமால் அதுகாலை

நையு மெங்களுக் குகம்பல சென்ற நாமெல்லாம்

உய்வ தெப்படி இன்னுநீ புறக்கணித் துறுவாயேல். 8

610 நோற்று மாயவன் முதலினோர் யாவரும் நுனதாளைப்

போற்றி யர்ச்சனை புரியவித் திருவெலாம் புரிந்துற்றாய்

தோற்ற மின்றியே ஐந்தொழி லியற்றிய தொல்லோய்நீ

ஆற்று கின்றதோர் தவநிலை எம்பொருட் டளவன்றோ. 9

611 எய்த்தி டுஞ்சிறி யேங்களைத் தவறுகூ ரிடர்வாளால்

நித்த லுந்துணித் தீருதி செய்வினை நெறிநேடி

அத்த இங்கினிக் காத்தரு ளல்லதேல் அடுவல்லே

சித்த மென்னுனக் கன்னவா றொன்றினைச் செய்வாயே. 10

612 கங்கை வேணியாய் அம்மையை மணந்தெமைக் கடிகொள்ளத்

திங்கள் வெண்குடை மதனனை விடுத்தனந் தௌ¤வில்லேம்

அங்க வன்புரம் பொடித்தனை முன்புபோ லமர்ந்துற்றாய்

இங்கி யாந்தளர் கின்றதே இனிச்சிறி திரங்காயோ. 11

613 ஆரழற்சின வயப்புலி முதலிய அடன்மாவின்

பேரு ரித்திறந் தாத்தனை சிறுவிதி பெருவேள்வி

வீர னைக்கொடு தடிந்தனை அ·தென மிகவெய்ய

சூர பன்மனைத் தொலைவுசெய் தெந்துயர் தொலைக்கென்றார். 12

614 முரற்கொள் வண்டுசூழ் சததளப் பண்ணவன் முதலோர்கள்

உருக்க ரக்கென மெய்தளர்ந் திவ்வகை யுளநொந்தே

அரற்றி யேத்தலும் அவர்பவ முடிவதற் கணித்தாக

இரக்க மாய்அரு ணந்தியை நினைந்தனன் இறையோனே. 13

615 எந்தை நந்தியை உன்னலு மவனறிந் திறைவன்முன்

வந்து வந்தனை செய்துகை தொழுதலும் மறைமேலோன்

கந்த மாமலர்க கடவுளா தியர்தமைக் கடிதெம்முன்

தந்தி டென்றனன் நன்றென முதற்கடை தனில்வந்தான். 14

616 கணங்கள் காப்புறு முதற்கடை குறுகலுங் கண்டேத்தித்

தணங்கொள் பங்கயன் வாசவன் விண்ணவர் தாமெல்லாம்

வணங்க எம்பிரான் உமைத்தரு தென்றனன் வறிதேனும்

அணங்கு கொள்ளலீர் வம்மினோ நீவிரென் றருள்செய்தான். 15

617 சீர்த்த நந்திவந் திவ்வகை யுரைத்தசொற் செவிதோறும்

வார்த்த பேரமு தாதலும் உவகையின் மதர்ப்பாகிப்

பேர்த்தொர் மாற்றமு முரைத்திலர் பிரமனே முதற்றேவர்

ஆர்த்து நாதனைப் பாடினர் ஆடினர் அலமந்தார். 16

618 பெரிது நோயுழந் தருள்பவர் இன்றியே பெருங்காலம்

நிரய முற்றுளோர் தங்களை எடுத்திடும் நிலைத்தன்றோ

அருளின் நீர்மையா லுமையரன் விளித்தனன் அனைவீரும்

வருதி ரென்றசொற் பங்கயன் முதலிய வானோர்க்கே. 17

619 செய்ய லாவதொன் றின்றியே மகிழச்சியிற் றிளைத்தொராய்

மைய லாகிய பண்ணவர் தங்களை வல்லேகொண்

டையன் முன்னுற வுய்த்தனன் இருவகை யறத்தொரும்

உய்ய வெஞ்சம னுடைதரப் புவியினி லுதிக்கின்றோன். 18

620 வேறு

வண்டுளர் கமலமேல் மதலை வாசவன்

அண்டர்க ளனைவரும் அன்பொ டேகியே

பண்டுயிர் முழுதருள் பரனைக் கண்களாற்

கண்டனர் வழுத்தினர் கரங்கள் கூப்பினார். 19

621 விண்மதி படர்சடை வேத கீதனை

அண்மினர் வணங்கினர் அரிமுன் ஆற்றிய

உண்மகிழ் பூசனை யொப்பப் போதநீர்

கண்மல ரதனொடு கழல்கள் சேரவே. 20

622 வணங்கிய பண்ணவர் வல்ல வல்லவா

பணங்கிளர் அரவரைப் பரமற் போற்றலும்

உணங்கிய சிந்தையீர் உமது வேண்டலும்

அணங்குறு நிலைமையும் அறைமி னென்னவே. 21

623 பேருக மளப்பில பெயர்த லின்றியே

சூரன தாணையில் துயர்ப்பட் டாழ்ந்தனங்

காருறழ் கந்தரக் கடவுள் நீயலா

தாருளர் அடியரேம் அலக்கண் நீக்குவார். 22

624 ஆயவெஞ் சூரன தாவி நீக்கவோர்

சேயினை யருளுவான் சிமைய மாகிய

மீயுயர் வரையிடை மேவி நோற்றிடும்

மாயையின் முதல்வியை மணத்தல் வேண்டுநீ. 23

625 என்றிவை கூறியே யாரு மெம்பிரான்

மன்றலந் தாள்மலர் வணங்கிப் போற்றலும்

மின்றிகழ பசுங்கதிர் மிலைச்சும் வேணியான்

நன்றென இசைந்தியை நவிறல் மேயினான். 24

626 புங்கவர் யாவரும் பொருமல் கொள்ளலீர்

உங்கடம் பொருட்டிலவ் வோங்கல் வைகிய

மங்கையை மணந்துநும் வருத்தம் நீக்குதும்

இங்கினி யாவரு மேகு கென்றனன். 25

627 முழுதுணர் பரனிது மொழியப் போதனுஞ்

செழுமையில் பொன்னகர்த் தேவும் யாவருந்

தொழுதனர் விடைகொடு துயரஞ் சிந்தியே

விழுமிய மேருவின் மிசைக்கண் ஏகினார். 26

628 வேறு

அன்னார் விடைகொண் டேகியபின் அதுகண் டிரதி யெம்பெருமான்

முன்னா விறைஞ்சிப்* போற்றிசெய்து முறையோ முறையோ இறையோனே

பொன்னார் கமலத் தயன்முதலோர் புணர்ப்பா லெங்கோன் போந்திங்கே

உன்னால் முடிந்தான் அவன்பிழையை உளங்கொ ளாமல் அருளென்றாள். 27

( பா-ம் * – முன்னாலிறைஞ்சிப் ) 27

629 வேறு

இனைய கூறினள் இரதிவேண் டிடுதலும் இணைதீர்£ந்த

புனிதன் நல்லரு ளெய்தியே மங்கைநீ புலம்பாய்கேள்

வனைக ருங்குழற் கவுரியை மேவியாம் வரைபோ தில்

உனது கேள்வனை அளிக்குதும் போதியென் றுரைசெய்தான். 28

630 தன்னை யேதனக் கொப்பவன் இர தியைத் தளரேலென்

றின்ன வாறருள் செய்தலும் மகிழந்தடி இறைஞ்சிப்போய்ப்

பொன்னின் மாலிமை யக்கிரி புகுந்தொரு புடையுற்றான்

வன்ன மாமுகில் வரவுபார்த் துறைதரு மயிலேபோல். 29

631 வேறு

தமியளாய் இரதிபோய்த் தானங் குற்றிட

அமரர்க ளாயுளா ரரந்தை தீர்க்கவும்

இமையமால் வரைமிசை யிருந்து நோற்றிடும்

உமைதலை மணப்பவும் முதல்வன்உன்னினான். 30

632 மனந்தனி லித்திறம் மதித்து வானதி

புனைந்தவன் சனகனென் றுரைக்கும் புங்கவன்

சனந்தனன் சனாதனன் சனற்கு மாரனாம்

இனந்தரு முனிவரை இனிது நோக்கினான். 31

633 நன்னல மைந்தர்காள் ஞான போதகஞ்

சொன்னடை யன்றது துயர நீங்கியே

இந்நிலை மோனமோ டிருந்து நந்தமை

உன்னுத லேயென உணர வோதினான். 32

634 கட்படும் இமைத்துணை காட்சி யோகினை

நுட்பம தாகவே நுதலிக் காட்டினோன்

ஒட்பமோ டிவ்வகை உரைப்ப வாற்றவும்

தெட்பம தடைந்தனர் விதியின் சேயினோர். 33

635 அந்தநல் வேலையில் ஆற்றும் நோன்பினோர்

சிந்தைகொ ளன்பொடு சிவன்பொற் றாள்முறை

வந்தனை செய்துநம் மருட்கை நீங்கியே

உய்ந்தனம் யாமென உரைத்துப் போற்றினர். 34

636 போற்றது மத்துணைப் புனிதன் இன்னினி

ஏற்றிடு நிட்டையி லிருந்து வீடுறீஇ

மேற்றிகழ் எம்பத மேவு வீரெனாச்

சாற்றினன் விடுத்தனன் தவத்தி னோர்தமை. 35

ஆகத் திருவிருத்தம் – 636

 

6. தவங்காண் படலம் (637 – 669)

 

637 தீதறு முனிமைந்தர் செல்லலும் அதுபோழ்தின்

மாதவ நெறிநிற்கும் மலைமக டனியன்புங்

காதலு மெனைவோர்க்குங் காட்டுத லருளாகிச்

சோதனை புரிவாரின் துண்ணென எழலுற்றான். 1

638 செறிதுவ ருடையாளன் சிகையினன் அணிநீற்றின்

குறியினன் ஔ¤ர்நூலன் குண்டிகை யசைகையன்

உறைபனி கதிர்போற்று மோலையன் உயர்கோலன்

மறைபயில் முதியோர்போல் வடிவிது கொடுபோனான். 2

639 போயினன் இமையத்திற் புவனமொ டுயிர்நல்குந்

தாய்தளர் வொடுநோற்குஞ் சாலையி னிடைசாரத்

தூயவ ரிவரென்றே தோகையர் கடைகாப்போ

ராயவர் பலர்வந்தே அடிதொழு துரைசெய்வார். 3

640 தளர்நடை முதியீர்இத் தடவரை யிடைசேறல்

எளிதல அடிகேள்வந் தெய்திய தெவனென்ன

வளமலை யரசன்றன் மகள்புரி தவநாடற்

குளமுட னிவண்வந்தேன் உவகையி னுடனென்றான். 4

641 என்றலு மினிதென்றே இமையவ ளிடைசில்லோர்

சென்றனர் கிழவோன்றன் செயலினை அறைகாலை

ஒன்றிய முதியோரேல் உய்க்குதிர் இவணென்ன

நின்றதொர் பெரியோனை நேரிழை முனமுய்த்தார். 5

642 உய்த்தலும் இவரெந்தைக் குறுபரி வினரென்றே

பத்திமை படுபாலாற் பார்ப்பதி தொழலோடும்

மெய்த்துணை யெனநின்ற விசயையொர் தவிசிட்டு

நித்தனை உறைவித்தாள் நிமலையும் அயனின்றாள். 6

643 அப்பொழு துமைதன்னை யாதர வொடுபாராச்

செப்புத லரிதாமுன் றிருநலன் அழிவெய்த

மெய்ப்படு தசையொல்க மிகுதவ முயல்கின்றாய்

எப்பொருள் விழைவுற்றாய் எண்ணிய துரையென்றான். 7

644 வேறு

முடிவி லானிவை யுரைத்தலும் விசயையை முகநோக்கிக்

கொடியி னொல்கிய நுசுப்புடை உமையவள் குறிப்பாலே

கடிதி னீங்கிவர்க் கெதிர்மொழி யீகெனக் கண்காட்ட

அடிய னேற்கிது பணித்தன ளெனஅறிந் தவள்சொல்வாள். 8

645 மன்னு யிர்க்குயி ராகிய கண்ணுதல் மணஞ்செய்து

தன்னி டத்தினி லிருத்தினன் கொள்வதே தானுன்னிக்

கன்னி மெய்த்தவ மியற்றின ளென்றுகா தலிகூற

முன்ன வர்க்குமுன் னானவன் நகைத்திவை மொழிகின்றான். 9

646 புவிய ளித்தருள் முதல்வரும் நாடரும் புனிதன்றான்

இவள்த வத்தினுக் கெய்துமோ எய்தினு மினையாளை

அவன்வி ருப்பொடு வரையுமோ உமையவ ளறியாமே

தவமி யற்றினள் எளியனோ சங்கரன் றனக்கம்மா. 10

647 அல்லல் பெற்றிட நோற்றிடு பகுதியால் ஆம்பாலொன்

றில்லை யித்துணைப் பெறலரும் பொருளிவட கௌ¤தாமோ

பல்ப கல்தன தெழில்நலம் வறிதுபட் டனவன்றோ

ஒல்லை இத்தவம் விடுவதே கடனினி உமைக்கென்றான். 11

648 இந்த வாசகங் கேட்டலு மெம்பிராற் கிவரன்பர்

அந்தண் மாமுது குரவரென் றுன்னினன் அறியேனால்

வந்து வெம்மொழ கூறுத லெனச்சின மனங்கொண்டு

நொந்து யிர்த்துநாண் நீக்கியே பொறாதுமை நுவல்கின்றாள். 12

649 முடிவிலாதுறை பகவனென் வேட்கையை முடியாது

விடுவ னென்னினுந் தவத்தினை விடுவனோ மிகவின்னங்

கடிய நோன்பினை யளப்பில செய்துயிர் கழிப்பேன்நான்

நெடிது மூத்தலின் மயங்கினை பித்தனோ நீயென்றாள். 13

650 ஈட்டு மாருயிர்த்தொகையெலா மளித்தவள் இவைகூற

மீட்டு மோர்புணர்ப் புன்னியே மாதுநீ வெ·குற்ற

நாட்ட மூன்றுடைப் பிஞ்ஞகன் வளத்தியல் நன்றாய்ந்து

கேட்டி லாய்கொலா முணர்த்துவன் அ·தெனக் கிளக்கின்றான். 14

651 ஆடை தோல்விடை யேறுவ தணிகல மரவென்பு

கேடில் வெண்டலை மாலிகை கேழலின் மருப்பின்ன

ஓடு கொள்கல மூண்பலி வெய்யநஞ் சுலப்புற்றோர்

காட தேநடம் புரியிடங் கண்ணுதற் கடவுட்கே. 15

652 வேய்ந்து கொள்வது வௌ¢ளெருக் கறுகுநீர் வியன்கொன்றை

பாந்தள் நொச்சியே மத்தமென் றினையன பலவுண்டால்

சாந்தம் வெண்பொடி சூலமான் மழுத்துடி தழலங்கை

ஏந்து கின்றது பாரிடஞ் சூழ்படை இறையோற்கே. 16

653 அன்னை தாதைகேள் வடிவொடு குணங்களி லனையானுக்

கின்ன வாகிய பலவள னுண்டவை எவையுந்தாம்

நின்ன வாகவோ தவம்புரிந் தெய்த்தனை நெடுந்தொல்சீர்

மன்னன் மாமகட் கியைவதே இத்துணை வழக்கென்றான். 17

654 வேறு

புரங்கண்மூன் றினையு மட்ட புங்கவன் இனைய கூற

வரங்கண்மே தகைய வெற்பின் மடமயில் கேட்ட லோடுங்

கரங்களாற் செவிகள் பொத்திக் கண்ணுதல் நாமம் போற்றி

இரங்கிவெஞ் சினத்த ளாகி இடருழந் தினைய சொல்வாள். 18

655 கேட்டியால் அந்தணாள கேடிலா வெம்பி ரான்றன்

மாட்டொரு சிறிது மன்பு மனத்திடை நிகழந்த தில்லை

காட்டுறு புள்ளின் சூழல் கவருவான் புதன்மேற் கொண்ட

வேட்டுவன் இயல்போல் மேலோன் வேடநீ கொண்ட தன்மை. 19

656 நேசமி லாது தக்கன் நிமலனை யிழித்து நின்போற்

பேசிய திறனும் அன்னான் பெற்றதுங் கேட்டி லாயோ

ஈசனை யிங்ஙன் என்முன் இகழ்ந்தனை இந்நாள் காறும்

ஆசறு மறைக ளேது மாய்ந்திலை போலு மன்றே. 20

657 முறைபடு சுருதி யெல்லா மொழியினும் அதுவே சார்வா

உறுகில ராகிப் பொல்லா வொழுக்கமே கொண்டு முக்கண்

இறைவனை யிகழ்ந்து முத்தி யெய்திடா துழல முன்னாள்

மறையவர் பெற்ற சாபம் நின்னையும் மயக்கு றாதோ. 21

658 தாதையாய்த் தம்மை நல்கித் தந்தொழிற் குரிய னாகி

ஆதியாய்த் தங்கட் கின்றி யமைவுறாச் சிவனை நீங்கி

ஏதிலார் பக்க மாகி இல்லொழுக் கிறந்தார் போலும்

வேதியர் முறையே செய்தாய் வெறுப்பதென் நின்னை யானே. 22

659 ஆயினும் மறையோர் தம்மி னருமறை முறையே வேடம்

தூயன தாங்கி யெங்கோன் தொண்டுசெய் வோரு முண்டால்

நீயவர் தன்மைத் தாயும் நித்தனை யிகழந்தா யென்னில்

தீயவ ருனைப்போ லில்லை அவுணர்தந் திறத்து மாதோ. 23

660 வேண்டுதல் வேண்டி டாமை யில்லதோர் விமலன் றன்னை

ஈண்டுநீ யிகழ்ந்த வெல்லாம் யாரையு மளிக்கு மன்பு

பூண்டிடு குறிகாண் அற்றாற் புகழ்ச்சியா மன்றி முக்கண்

ஆண்டகை யியற்கை யெல்லா மார்கொலோ அறிய கிற்பார். 24

661 போதனே முதலா வுள்ள புங்கவர் வழிபட் டேத்த

வேதமி லிறைமை யாற்ற லியாவையும் புரிந்த நாதன்

காதலும் வெறுப்பு மின்றிக் கருணைசெய் நிலைமை யேகாண்

பேதைநீ யிகழ்ச்சி யேபோற் பேசிய தன்மை யெல்லாம். 25

662 இம்முறை மறைக ளாதி இசைத்தன இனைய வெல்லாஞ்

செம்மைகொ ளுணர்வின் ஆன்றோர் தௌ¤குவ ரிறையை யௌ¢ளும்

வெம்மைகொள் குணத்தாய் நிற்கு விளம்பொணா விளம்பிற் பாவம்

பொய்ம்மறை வேடத் தோடும் போதிநீ புறத்தி லென்றாள். 26

663 அறத்தினைப் புரிவாள் இவ்வா றறைதலும் அணங்கே ஈங்குன்

திறத்தினி லார்வஞ் செய்து சென்றவென் செயல்கே ளாது

புறத்திடைப் போதி யென்றி புரைவதோ புகுந்த பான்மை

மறைச்சடங் கியற்றி நின்னை வரைந்திடற் காகு மென்றான். 27

664 வஞ்சக முதல்வன் சொற்ற வாசகம் இறைவி கேளா

அஞ்செவி பொத்தி யாற்றா தழுங்கிமெய் பதைப்ப விம்மி

எஞ்சலின் முதியோன் போகான் ஏகுவன் யானே யென்னாப்

பஞ்சடி சேப்ப ஆண்டோர் பாங்கரிற் படர்த லுற்றாள். 28

665 படர்ந்தனள் போத லோடும் பனிபடு மிமையம் வைகும்

மடந்தைதன் னியற்கை நோக்கி வரம்பிலா அருண்மீ தூர

அடைந்ததொல் பனவக்கோல மகன்றுமால் விடைமேல்கொண்டு

தொடர்ந்துபல் கணங்கள் போற்றத் தோன்றினன் றொலைவி லாதோன். 29

666 தொலைவறு பகவன் வான்மீத் தோன்றலுந் துளங்கி நாணி

மலைமகள் கண்டு பல்கால் வணங்கியஞ் சலியாற் போற்றி

அலகிலா வுணர்வால் எட்டா வாதிநின் மாயை தேறேன்

புலனிலாச் சிறியேன் நின்னை யிகழ்ந்தவா பொறுத்தி யென்றாள். 30

667 நற்றவ மடந்தை கேண்மோ நம்மிடத் தன்பால் நீமுன்

சொற்றன யாவு மீண்டே துதித்தன போலக் கொண்டாம்

குற்றமுண் டாயி னன்றே பொறுப்பது கொடிய நோன்பால்

மற்றினி வருந்தல் நாளை மணஞ்செய வருது மெனறான். 31

668 சிறந்தநின் வதுவை முற்றச் செல்லுது மென்று தொல்லோன்

மறைந்தனன் போத லோடும் மலைமக ளுள்ளந் தன்னில்

நிறைந்திடு மகிழ்ச்சி கொண்டு நித்தனை நினைந்து போற்றி

உறைந்தனள் இதனை வேந்தற் குரைத்திடச் சிலவர் போனார். 32

669 அண்ணல்வந் தருளிச் செய்கை அரசனுக் குரைத்த லோடும்

உண்ணிக ழயர்ச்சி நீங்கி யொல்லைதன் னில்லி னோடு

நண்ணினன் உமையைக் கொண்டுநலங்கொள்தன் நகரத் துய்த்தான்

கண்ணுத லிறைவன் அங்கட் செய்தன கழற லுற்றேன். 33

ஆகத் திருவிருத்தம் – 669

  1. மணம் பேசு படலம்

(670 – 689)

 

670 பொருடரு மலைக்கொடி புரியும் நோன்புகண்

டருடனை நல்கிய வாதி நாயகன்

தெருடரு கயிலையிற் சேர்வுற் றேழ்வகை

இருடிகள் தங்களை இதயத் துன்னினான், 1

671 நினைதலுங் கண்ணுதல் நிமல னேழ்பெரு

முனிவரு மன்னதை முன்னி யுள்வெரீஇப்

பனிவரு மெய்யொடு படர்ந்து வல்லையில்

அனையனை இறைஞ்சிநின் றறைதல் மேயினார். 2

673 பங்கயன் மான்முதற் பகரும் பண்ணவர்

உங்குன தேவலுக் குரிய ராயுற

எங்களை யுன்னினை யாங்கள் செய்தவம்

அங்கவர் தவத்தினு மதகம் போலுமால். 3

673 எந்தையெம் பெருமநீ யெம்மை வம்மென

முந்துறு கருணையின் முன்னிற் றாதலின்

உய்ந்தனம் அடியரே முடிய தீப்பவஞ்

சிந்தினம் இனியொரு தீதுண் டாகுமோ. 4

674 ஒருதலை யைந்தொழி லுலப்பு றாவகை

புரிதரு பகவநம் புன்மை நீக்குவான்

கருணையொ டுன்னினை கடிதிற் செய்பணி

அருளுதி யென்றனர் ஆற்றும் நோன்பினோர். 5

675 வேறு

அமலனம் முனிவர் மாற்றங் கேட்டலு மவரை நோக்கி

அமையமே லிறைவன் றன்பா லேகியே எமக்கிவ் வைகல்

உமைதனை வதுவை நீரா லுதவுவான் வினவி வல்லே

நமதுமுன் வம்மி னென்னா நன்றருள் புரிந்தா னன்றே. 6

676 நாயக னருளக் கேளா நன்றென இறைஞ்சி யேகி

ஏயதொன் முனிவர் யாரும் இமையமே லிறைமுன் நண்ண

ஆயவன் மனைவி யோடு மடைந்தெதிர் கொண்டு தாழ்ந்து

நேயமொ டருச்சித் தேத்தி நின்றிது புகலு கின்றறான். 7

677 படியறு நுத்£ள் ஈண்டுப் படுதலால் இமைய மேருத்

தடவரை யதனில் தூய்தாய்த் தலைமையும் பெற்ற தன்றே

நெடியவென் பவமு மினனே நீங்கின நீவி ரெல்லாம்

அடியனேன் றன்பால் வந்த நிமித்தமென் னறையு மென்றான். 8

678 அங்கது வினவு மெல்லை அருந்தவ ரகில மீன்ற

மங்கையை வதுவை செய்வான் மன்னுயிர்க் குயிராய் நின்ற

சங்கரன் நினைந்துன் னோடு சாற்றுதற் கெமமை யுய்த்தான்

இங்கிதெம் வரலா றென்ன இசைவுகொண் டிறைவன் சொல்வான். 9

679 துன்னிய வுயிர்கள் யாவுந் தொல்லுல கனைத்து மீன்ற

கன்னிகை யுமையா டன்னைக் கடிமண முறையின் நல்கி

என்னையு மடிமை யாக ஈகுவன் இறைவற் கென்ன

மன்னவன் அயலே நின்ற மனைவியீ துரைக்க லுற்றாள். 10

680 மலரயன் புதல்வன் றன்னோர் மடந்தையை மணத்தின் நல்க

அலைபுனற் சடிலத் தண்ணல் அவன்றலை கொண்டான் என்பர்

நிலைமையங் கதனை யுன்னி நெஞ்சக மஞ்சு மெங்கள்

குலமகள் தனைய வற்குக் கொடுத்திட லெவனோ வென்றாள். 11

681 என்றலு மவளை நோக்கி எழுமுனி வோருஞ் சொல்வார்

ஒன்றுநீ யிரங்கல் வாழி யொப்பிலா முதல்வன் செய்கை

நன்றுதேர்ந் திலையால் தக்கன் நலத்தகும் அவியை மாற்றி

அன்றுதன் இகழ்த லாலே அவன்றலை முடிவு செய்தான். 12

682 அடைந்துளோர்க் கருளுமாறும் அல்லவர் தமக்குத் தண்டம்

படுந்துணை தெரிந்து கூட்டும் பான்மையும் பரமன் செய்கை

மடந்தையித் தன்மை யாரும் மனப்படுத் துணர்வ ரீதே

திடம்பட வுணர்தி வேறு சிந்தனை செய்யே லென்றார். 13

683 வேறு

இயலுறு முனிவோர்கள் இவைமொழி தலுமோரா

மயலறு வரையண்ணல் வாய்மையி தெனலோடும்

அயலுறு மனைமேனை யஞ்சினள் அமலன்றன்

செயலிது வுணராதே செப்பினன் இவையென்றே. 14

684 உண்ணலி வொடுமேனை உவர்மல ரடிதாழூஉப்

பெண்ணறி வெவையேனும் பேதைமை வழியன்றோ

அண்ணறன் அருணீர்மை யணுவது மறிகில்லேன்

புண்ணிய முனிவீரென் புன்மொழி பொறுமென்றாள். 15

685 பணிவுட னிவைமேனை பகர்தலும் அவடன்பாற்

கணிதமி லருள்செய்யக் காவல னதுகாணா

இணைதவிர் முனிவீர்காள் இவளுரை கருதன்மின்

இணமியல் இறையோனை வரமொழி குதிரென்றான். 16

686 பனிபடு வரையண்ணல் பகர்மொழி யதுகேளா

மனமிக மகிழ்வாகி மற்றவர் தமையங்கண்

இனிமையொ டுறநல்கி யெழுவரும் அவணீங்கித்

தனைநிகர் பிறிதில்லாத் தண்கயி லையில்வந்தார். 17

687 வந்தெழு முனிவோரும் மாநக ரிடைசாரா

நந்திகண் முறையுய்ப்ப நாதனை நணுகுற்றே

அந்தமில் அளியோடு மவனடி தொழுதேத்தி

எந்தையை இதுகேளென் றியாவது முரைசெய்தார். 18

688 வரைமிசை யரசாள்வோன் மணவினை யிசைவெல்லாம்

உரைசெய வருள்செய்தே யும்பரின் முனிகாள்நீர்

புரிதரு செயலாற்றப் போகுதி ரெனலோடும்

அரனடி தொழுதேத்தி அவர்பதம் அணுகுற்றார். 19

689 வேறு

எங்குறை தீர்ந்ததென் றெழுத வத்தருந்

தங்கடம் பதத்திடைத் தணப்பின் றெய்தினார்

இங்கிது நின்றிட இமைய மேலிறை

அங்கினிச் செய்தவா றறியக் கூறுவாம். 20

ஆகத் திருவிருத்தம் – 689

 

8. வரைபுனை படலம் (690 – 725)

 

690 8. வரைபுனை படலம்

கண்ணுதல் உமைதவங் கண்டு நின்னையாம்

மண்ணவர் புகழ்வகை மணத்து மென்றதும்

விண்ணெழு முனிவரின் வினவி விட்டதும்

எண்ணினன் மகிழ்ந்தனன் இமையத் தண்ணலே. 1

691 கணிதமி லுயிரெலாங் கலந்து மற்றவை

உணர்வுதொ றிருந்தவற் கொருதன் கன்னியை

மணமுறை புரிதிறம் மதித்துத் தேவர்தம்

பணிபுரி தச்சனைப் பரிவொ டுன்னினான். 2

692 உன்னிய போதினி லும்பர் கம்மியன்

மன்னவன் எதிருற வந்து கைதொழு

தென்னைகொல் கருதினை யாது செய்பணி

அன்னதை மொழிகென அறைதல் மேயினான். 3

693 என்னையாள் கண்ணுத லறைவற் கியான்பெறும்

அன்னையாம் உமைதனை யளிப்பன் இவ்வரைக்

கன்னிமா நகரெலாங் கவின்சி றந்திடப்

பொன்னினா டாமெனப் புனைதி யாலென்றான். 4

694 அப்பொழு தத்தினில் அடுக்கன் மேலையோன்

செப்பிய வாசகஞ் செவிக்கொண் டுள்ளமேன்

மெய்ப்பெரு மகிழ்ச்சியை மேவி யந்நகர்

ஒப்பனை செய்திட வுன்னி னானரோ. 5

695 நீடுறு தருநிரை நிமிருங் கால்களாய்ப்

பாடுறு கழிகளாய்ப் பரம்பும் பல்பணை

மூடுற அதன்மிசை முகில்க ளெங்கணும்

பீடுறு பந்தர்போற் பிறங்கும் வெற்பின்மேல். 6

696 மலையுறழ் கோபுர மன்றஞ் சூளிகை

நிலைகெழு செய்யதேர் நிழற்று மண்டபம்

பலவுடன் நறுமலர்ப் பந்தர் அன்னவை

தொலைவறும் ஆவணந் தோறும் நல்கினான். 7

697 நீக்கமில் கதலிகை நெடிய கேதனம்

மேக்குயர் காவண மிசைத்தந் துள்ளிடை

ஆக்குறு கம்பல மணிசெய் தாயிடைத்

தூக்கினன் கவரியுஞ் சுடர்கொள் மாலையும். 8

698 குரகத முகம்புரை குலைகள் தூங்கிய

மரகத வொளிபடு வாழை பூகநல்

நிரைகெழு தன்மையின் நிறுவிப் பூந்துணர்

விரைகெழு தோரணம் விசும்பின் நாற்றினான். 9

699 ஒண்ணிதி இயக்கர்கோ னுறையு ளானதும்

விண்ணவர் தொழுதிட வீற்றி ருந்திடும்

அண்ணறன் கோயிலு மாக வீதிகள்

எண்ணருந் திருவுற எழில்ப டுத்தினான். 10

700 ஒருபுறத் தினைஇனி யுமைக்கு நல்குவோன்

இருபுறத் தினும்வெரு மெண்ணில் தேவருந்

தருபுறப் பொருளெலாஞ் சாரச் சாலைகள்

திரிபுறத் திரிபுறச் செய்த மைத்தனன். 11

701 ஆயிரப் பத்தென அறையும் யோசனை

போயதோ ரளவையிற் புரிசை யொன்றினைக்

கோயிலி னொருபுடை குயிற்றிக் கோபுரம்

வாயில்கள் நான்கினு மரபின் நல்கினான். 12

702 அங்கதன் நடுபுற அகன்ப ரப்பினின்

மங்கல மணஞ்செய வதுவைச் சாலையைச்

செங்கன கத்தினால் திகழச் செய்தனன்

கங்கையஞ் சடையினான் கயிலைக் கோயில்போல். 13

703 சாலையின் நிலத்திடைச் சந்த மான்மதம்

மேலுறு நாவிநீர் விரவிப் பூசியே

கோலமென் மலர்கடூஉய்க் குறுகும் வானவர்க்

கேலுறு பலதவி சிருப்பச் செய்தனன். 14

704 வானவில் மணிமுகில் வனச மாமலர்

நீனிறம் விரிதரு நெய்தல் சண்பகம்

ஏனைய நிறங்களால் எண்ணில் வேதிகை

ஆனவை புரிந்தனன் அயனும் நாணவே. 15

705 கண்ணடி பூந்தொடை கவரி ப·றுகின்

மண்ணிய செழுமணி மாலை தூங்குறப்

பண்ணுறு வித்தனன் பரமன் பால்வரும்

விண்ணவர் விழியெலாம் விருந்து கொள்ளவே. 16

706 தேவரு முனிவருந் திருவ னார்களும்

பாவையின் உயிருறு பண்பி னாக்கியே

மேவரு கவரிதார் வீணை யேந்தியே

ஏவலர் தொழின்முறை இயற்ற நல்கினான். 17

707 பெண்ணிய லாரெனப் பிறங்கும் பாவைகள்

தண்ணுமை முதலிய தாக்கித் தண்டியல்

பண்ணொடு களிநடம் பயிலு வித்தனன்

விண்ணவர் அரம்பையர் யாரும் வெ·கவே. 18

708 நெருங்கிய கிளிமயில் நேமி தண்புறாப்

பொருங்கரி அரிபரி பொருநர் வானுளோர்

ஒருங்குடன் மணிகளா லோவி யப்பட

அருங்கடி யிருக்கையுள் அமர நல்கினான். 19

709 குறைதவிர் நிலைமையாற் குயிற்றுஞ் சாலையுள்

நிறைதரு மிந்திர நீலத் தாலொரு

திறலரி யணையினைச் சிறப்பிற் செய்தனன்

இறைவனு மிறைவியும் இனிது மேவவே. 20

710 குண்டமும் வேதிகை வகையுங் கோதில்சீர்

மண்டல மானதும் வகுத்து வேள்விசெய்

பண்டம தானதும் படுத்திப் பண்ணவர்

எண்டொகை மங்கலம் இருத்தி னானரோ. 21

711 கண்டெறு கதிர்மதிக் காந்தங் காஞ்சனம்

ஒண்டுகிர் நித்தில மொளிறு வச்சிரம்

முண்டக வெயின்மணி முதல்வெ றுக்கையால்

மண்டப மெண்ணில மருங்கின் நல்கினான். 22

712 காவிகண் மலர்தரு கயங்க ளோர்பல

ஓவறு முற்பல வோடை யோர்பல

பூவியல் வாரிசப் பொய்கை யோர்பல

வாவிக ளோர்பல மருங்கில் ஆக்கினான். 23

713 பாசடை மரகதம் பளிங்கு வச்சிரங்

பாசறு நன்மணி கனக மன்னதால்

தேசுறு நளிமலர் செறிந்த பூந்தடம்

வாசவன் கண்டுள மருளத் தந்தனன். 24

714 கற்பகஞ் சந்தகில் கதலி பூகமே

பொற்புறு வருக்கைமாப் புன்னை யாதிய

பற்பல மணிகளாற் படுத்தி அன்னவை

நற்பயன் வழங்கவும் நல்கி னானரோ. 25

715 இன்னவா றளப்பில இமைய வர்க்கெலாம்

முன்னுறு கம்மியன் முன்னிச் செய்தலும்

பொன்னியல் இமகிரிப் புரத்து மேவிய

மன்னவன் கண்டவை மகிழ்ச்சி எய்தினான். 26

716 சீதரன் அயன்முதற் றேவர் மாத்தொகை

மாதவ முனிவரர் மடந்தை மாரொடு

காதலின் உமைமணங் காண வந்திடத்

தூதரை யெங்கணுந் தூண்டி னானரோ. 27

717 ஒற்றர்தம் முரைதெரிந் தும்பர் யாவருங்

குற்றமில் முனிவருங் குன்ற வில்லினால்

பற்றலர் புரமடு பரமற் போற்றியே

மற்றவன் றன்னொடு வருது மென்றனர். 28

718 வெற்றிகொள் வயப்புலி மிசையு யர்த்திடுங்

கொற்றவை யாமளை குழீஇய காளிகள்

சுற்றுறும் எழுநதி இமையத் தொல்கிரி

உற்றனர் தொழுதனர் உமைமுன் நண்ணினார். 29

719 செந்திரு நாமகள் சீர்பெ றுஞ்சசி

பந்தமில் தாபத பன்னி யாயுளார்

அந்தமில் அணங்கினர் யாரு மவ்வரை

வந்தனர் அவரவர் மகிழ்நர் ஏவலால். 30

720 பங்கய மிசைவரு பாவை யேமுதல்

நங்கையர் யாவரும் நற்ற வத்தினால்

அங்கநொந் துறைதரும் அம்மை தாடொழா

அங்கல வதுவையின் வனப்புச் செய்தனர். 31

721 நெறிதரு தவத்துரு நீக்கிக் காமருக்

குறையுள தாகிய உமைதன் மெய்யினைக்

குறைதவிர் நிலைமையிற் கோலஞ் செய்தனர்

இறைவனை வழிபடும் இயல்பி னாரென. 32

722 மேதகு பொலஞ்சுடர் மேரு மந்தரம்

ஆதிய வாகிய அலகில் சுற்றமும்

ஓதருங் கடல்களும் அரக வேந்தரும்

மாதிர யானையும் பிறவும் வந்தவே. 33

723 வேறு

ஈங்கிது காலை தன்னில் இமகிரி புரக்கு மன்னன்

பாங்குறு தமர்க ளோடும் பரிவொடுஞ் சென்று வௌ¢ளி

ஓங்கலில் நந்தி யுய்ப்ப உயிர்க்குயி ரான அண்ணல்

பூங்கழல் வணங்கி நின்றாங் கினையன புகல லுற்றான். 34

724 ஆதியி னுலக மெல்லா மளித்திடு மன்னை தன்னைக்

காதலின் வதுவை செய்யக் கருதினை கணித நூலோர்

ஓதுபங் குனியின் திங்கள் உத்தரம் இன்றே யாரும்

ஈதுநன் முகூர்த்தம் எந்தாய் இமையமேல் வருதி யென்றான். 35

725 அல்லுறுழ் கண்டத் தெந்தை யரசனை நோக்கி யின்னே

எல்லையில் கணங்கள் சூழ இமையமேல் வருதும் முன்னஞ்

செல்லுதி யென்ற லோடுந் திருவடி வணங்கிப் போற்றி

வல்லையின் மீண்டு போய்த்தன் வளநகர் இருக்கை புக்கான். 36

 

9. கணங்கள் செல் படலம் (726 – 754)

 

726 அந்த வேலையிற் கயிலையில் எம்பிரா னருளால்

நந்தி தேவரை விளித்துநம் மணச்செயல் நாட

முந்து சீருடை யுருத்திர கணங்கள்மான் முதலோர்

இந்தி ராதியர் யரையுந் தருதியென் றிசைத்தான். 1

727 இன்ன லின்பமின் றாகிய பரமன்ஈ துரைப்ப

கன்ன யப்புட னிரைந்துபின் நந்தியெம் பெருமான்

அன்னர் யாவரும் மணப்பொருட் டுற்றிட அகத்துள்

உன்னல் செய்தனன் அவரெலா மவ்வகை யுணர்ந்தார். 2

728 உலக முய்ந்திட வெம்பிரான் மணம்புரி யுண்மை

புலன தாதலும் அவனருண் முறையினைப் போற்றி

மலியும் விம்மிதம் பத்திமை பெருமிதம் மகிழ்ச்சி

பலவும் உந்திடக் கயிலையை முன்னியே படர்வார். 3

729 பாலத் தீப்பொழி விழியுடைப் பஞ்சவத்தி திரனே

மூலத் தீப்புரை விடைப்பெருங் கேதுவே முதலாஞ்

சூலத் தீக்காத் தாயிர கோடியோர் சூழக்

காலத் தீப்பெயர் உருத்திரன் வந்தனன் கடிதில். 4

730 சுழல லுற்றிடு சூறையும் வடவையுந் தொலைய

முழுது யிர்த்தொகை அலமர வுயிர்க்குமொய்ம் புடையோர்

எழுப திற்றிரு கோடிபா ரிடத் தொகை யீண்ட

மழுவ லத்தின னாயகூர் மாண்டனும் வந்தான். 5

731 நீடு பாதலத் துறைபவர் நெற்றியங் கண்ணர்

பீடு தங்கிய வல்வகை நிறத்தவர் பெரியர்

கோடி கோடியா முருத்திர கணத்தவர் குழுவோடு

ஆட கேசனா முருத்திரன் கயிலையில் அடைந்தான். 6

732 கோர மிக்குயர் நூறுபத் தாயிர கோடி

சார தத்தொகை சூழ்தரச் சதுர்முகன் முதலோர்

ஆரு மச்சுறச் சரபமாய் வந்தருள் புரிந்த

வீர பத்திர வுருத்திரன் வந்தனன் விரைவில். 7

733 விண்டு தாங்குறு முலகுயிர் முழுதுமோர் விரலிற்

கொண்டு தங்குறு குறட்படை கோடிநூ றீண்டப்

பண்டு தாங்கலந் தரியரன் இருவரும் பயந்த

செண்டு தாங்குகைம் மேலையோன் மால்வரை சென்றான். 8

734 முந்தை நான்முகன் விதிபெறான் மயங்கலும் முக்கட்

டந்தை யேவலால் ஆங்கவன் நெற்றியந் தலத்தின்

வந்து தோன்றிநல் லருள்செய்து வாலுணர் வளித்த

ஐந்து மாறுமா முருத்திரர் தாமும்வந் தடைந்தார். 9

735 இத்தி றத்தரா முருத்திரர் அல்லதை யேனை

மெத்து பல்புவ னங்களு மளித்தவண் மேவி

நித்தன் அன்புறும் உருத்திர கணங்களும் நெறிசேர்

புத்தி யட்டக முதல்வரும் வந்தனர் பொருப்பில். 10

736 தொட்ட தெண்கடல் யாவையுந் துகளினால் தூர்க்கும்

எட்டு நூறெனுங் கோடிபா ரிடத்தொகை யீண்டக்

கட்டு செஞ்சடைப் பவர்முத லாகவே கழறும்

அட்ட மூர்த்திகள் தாங்களும் ஒருங்குடன் அடைந்தார். 11

737 கூறு கொண்டிடு தெழிப்பினர் எம்பிரான் விழிநீர்

நாறு கொண்டுள கலத்தொடு பொடிபுனை நலத்தோர்

நூறு கொண்டிடு கோடிபூ தத்தொடு நொடிப்பின்

வீறு கொண்டகுண் டோதரன் போந்தனன் வெற்பில். 12

738 அண்டம் யாவையும் உயிர்த்தொகை யனைத்தையும் அழித்துப்

பண்டு போலவே தந்திட வல்லதோர் பரிசு

கொண்ட சாரதர் நூற்றிரு கோடியோர் குழுமக்

கண்ட கன்னனும் பினாகியும் வந்தனர் கயிலை. 13

739 ஆன னங்களோ ராயிரம் இராயிரம் அங்கை

மேனி வந்தபொன் மால்வரை புரைநிற மேவித்

தானை வீரர்நூற் றைம்பது கோடியோர் சாரப்

பானு கம்பனாந் தலைவன்ஒண் கயிலையிற் படர்ந்தான். 14

740 தங்கள் சீர்த்தியே மதித்திடு கடவுளர் தலையும்

பங்கி யாகிய கேசமும் படைகளும் பறித்துத்

துங்க மெதிய கணங்கள்பல் கோடியோர் சூழச்

சங்கு கன்னன்வந் திறுத்தனன் தடவரை தன்னில். 15

741 காள கண்டனுந் தண்டியும் நீலனுங் கரனும்

வாள்வ யம்பெறு விச்சுவ மாலியும் மற்றும்

ஆளி மொய்ம்பின ராயபல் பூதரும் அனந்தம்

நீளி ருங்கடற் றானையோ டணைந்தனர் நெறியால். 16

742 கூற்றின் மொய்ம்பினைக் கடந்திடு சாரதக் குழுவோர்

நூற்று முப்பது கோடியோர் சூழ்ந்திட நொய்தின்

மாற்ற லார்புரம் அட்டவன் தாளிஆணை வழிபட்

டேற்ற மிக்கஈ சானன்அக் கயிலையில் இறுத்தான். 17

743 எகின மாகிய மால்அயன் வாசன் இமையோர்

புகலு மாதிரங் காவலர் கதிர்மதி புறக்கோள்

மிகைய தாரகை அன்னைகள் வசுக்கள்வே றுள்ளார்

மகிழும் விஞ்சையர் முனிவரர் யாவரும் வந்தார். 18

744 வாலி தாகிய மறைகள்ஆ கமங்கள்மந் திரங்கள்

ஞால மாதிய பூதங்கள் உலகங்கள் நகர்கள்

கால மானவை ஏனைய பொருளெலாங் கடவுட்

கோல மெய்திவந் திறுத்தன கயிலையிற் குறுகி. 19

745 இந்த வாசற்றினாற் கயிலையில் யாவரும் யாவும்

வந்த தன்மையை நோக்கியே ஆற்றவு மகிழ்ந்து

நந்தி யுள்புகுந் தமலனுக் கித்திறம் நவில

முந்தை அன்னவர் யாரையுந் தருகென மொழிந்தான். 20

746 புராரி யித்திரம் மொழிதலுஞ் சிலாதனார் புதல்வன்

ஒராய்மு தற்கடை குறுகியே உருத்திர கணங்கள்

முராரி யாதியாம் விண்ணவர் முனிவரெல் லோரும்

விராவு நீர்மையிற் சென்றிடக் கோயிலுள் விடுத்தான். 21

747 விடுத்த காலையில் அரியணை மீமிசை விளங்கிக்

கடுத்த யங்கிய கண்டன்வீற் றிருப்பது காணூஉ

அடுத்த வன்புடன் யாவரும் இறைஞ்சியே அவன்சீர்

எடுத்து நீடநின் றேத்தியே அணுகினர் இமைப்பில். 22

748 நீண்ட சீருருத் திரர்தமை நிறைந்தபல் கணத்தை

ஈண்டு தேவரை முனிவரை வீற்றுவீற் றிசையா

ஆண்டு தன்விரற் சுட்டியே ஆதிநா யகற்குக்

காண்டல் செய்துநின் றேத்தினன் வேத்திரக் கரத்தொன். 23

749 ஆர ழற்பெயர் அண்ணல்கூர் மாண்டன்ஆ டகத்தோன்

வீர பத்திரன் முதலுருத் திரகண மேத்தப்

பாரி டத்தவர் யாவரு மெம்பிரான் பாங்கிற்

சேர லுற்றுநின் றேத்தினர் பணிந்தசிந் தையராய். 24

750 அன்ன காலையில் நான்முகன் எம்பிரான் அணிவான்

உன்னி யேமுடி முதலிய பல்கல னுதவிப்

பொன்னி னாயதோர் பீடிகை யிற்கொடு போந்து

முன்ன ராகவைத் திறைஞ்சியே இத்திரம் மொழிவான். 25

751 ஐய கேளுனக் கில்லையாற் பற்றிகல் அடியேம்

உய்யு மாறிவண் மணஞ்செய வுன்னினை உன்பால்

மையல் மாசுணப் பணியெலா மாற்றிமற் றிந்தச்

செய்ய பேரணி அணிந்தரு ளென்று செப்பினனே. 26

752 பங்க யாசனன் குறையிரந் தினையன பகர

அங்கண் மூரல்செய் தன்புடன் நீயளித் திடலால்

இங்கு நாமிவை அணிந்தென மகிழ்ந்தன மென்னார்

செங்கை யாலணி கலத்தினைத் தொட்டருள் செய்தான். 27

753 பிரமன் அன்புகண் டிவ்வகை யருள்செய்த பின்னர்

ஒருதன் மெய்யணி பணிகளே யணிகளா யுறுவான்

திருவுளங்கொள அவ்வகை யாகிய செகத்தை

அருள்பு ரிந்திடு பராபரற் கிச்செயல் அரிதோ. 28

754 கண்டி யாவரு மற்புத மடைந்துகை தொழலும்

வண்டு லாங்குழற் கவுரி*பா லேகுவான் மனத்திற்

கொண்டு பாங்குறை தலைவருக் குணர்த்தியே குறிப்பாற்

பண்டு மாலயற் கரியவன் எழுந்தனன் படர. 29

 

( * கவுரி – கௌரி – கௌரவண்ணம் உடையவள்; கிரிராஜ புத்திரி

எனினுமாம். கௌரம் – பொன்போன்ற வண்ணம். )

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 754

 

10. திருக்கல்யாணப் படலம் (755- 850 )

 

755 நாற்ற டம்புயக் கண்ணுதல் நந்தியம் பெருமான்

போற்றி முன்செல அமரரும் முனிவரும் புகழ

வேற்ற தும்புரு நாரதர் விஞ்சையர் யாரும்

பாற்றி யக்கமும் நீழலு மாமெனப் பாட. 1

756 சொன்ம றைத்தொகை ஆகம முதலிய துதிப்பப்

பொன்மை பெற்றதன் கோநகர் நீங்கியே பொற்றாள்

வன்மை பெற்றகுண் டோதரன் மொய்ம்பிடை வைத்துச்

சின்ம யத்தனி மால்விடை ஏறினன் சிவனே. 2

757 விடையின் மீமிசைத் தோன்றியே யெம்பிரான் விளங்கப்

புடையின் வந்தவ ரல்லது திருநகர்ப் புறத்துக்

கடையின் நின்றவர் யாவருங் கண்டுகண் களியா

அடைய வேபணிந் தேத்தினர் அளக்கரின் ஆர்த்தார். 3

758 நந்தி மேல்கொண்டு நந்திமே வுறுதலும் நந்தித்

தந்தி மாமுகத் தவுணர்கோன் இலமரத் தடிந்தோன்

ஐந்து நூற்றெழு கோடிபூ தப்படை யணுக

வந்து வந்தனை செய்துமுன் போயினன் மாதோ. 4

759 கதிருஞ் சோமனுங் கவிகையுஞ் சீகரங் காலும்

உததி யண்ணல்சாந் தாற்றியும் உம்பர்தங் கோமான்

புதிய கால்செயும் வட்டமு மெடுத்தனர் புடைபோய்

முதிரும் ஆர்வமோ டப்பணி புரிந்தனர் முறையால். 5

760 பேரி கொக்கரை சல்லிகை கரடிகை பீலி

சாரி கைத்துடி தண்ணுமை குடமுழாத் தடாரி

போரி யற்படு காகளம் வயிர்முதற் புகலுஞ்

சீரி யத்தொகை இயம்பினர் பாரிடத் திறலோர். 6

761 அத்தன் ஏவலால் உருத்திரர் குழுவுமா லலயனும்

மெய்த்த வம்புரி முனிவரும் ஏனைவிண் ணவரும்

மொய்த்த தேரொடு மானமாப புள்ளிவை முதலாந்

தத்த மூர்திமேல் கொண்டனர் செய்பணி தவாதோர். 7

762 தாழ்ந்து தன்பணி புரியுமத் தலைவருந் தவத்தாற்

காழ்ந்த நெஞ்சுடைப் பூதரு மேனைய கணமுஞ்

சூழ்ந்து சென்றிடக் கயிலையை அகன்றுதொல் லுலகம்

வாழ்ந்தி டும்படி யேகினன் இமையமால் வரைமேல். 8

763 வார்ப்பெ ரும்பணை யாதிய வரம்பில்பல் லியத்தின்

ஆர்ப்பு மெங்கணும் வௌ¢ளிடை யின்றியே யகல்வான்

தூர்ப்பின் ஈண்டிய தானையின் ஓதையுஞ் சுரர்கள்

ஆர்ப்பும் வாழ்த்தொலி அரவமும் புணரியுண் டெழுமால். 9

764 வேறு

அனைய தன்மையி லாதியம் பண்ணவன்

பனிகொள் வெற்பிற் படரஅம் மன்னவன்

இனிய கேளொ டெதிர்கொடு தாழ்ந்துதன்

புனித மாநக ரிற்கொடு போயினான். 10

765 போத லோடும் புனிதன் வரத்தினைக்

காத லாற்கண்டு கண்களப் பாகியே

ஆதம் எய்திநின் றஞ்சலித் தேத்தியே

வீதி யாவும் விழாவயர்ந் திட்டவே. 11

766 மிண்டி நின்றிடும் வீதியின் மாதரார்

அண்டர் நாயகன் அற்புதப் பேருருக்

கண்டு தாழ்ந்து கரைதவிர் காதலாந்

தெண்டி ரைப்படிந் தார்செயல் வேறிலார். 12

767 நிறைத்த பூண்களும் நேர்ந்தபொன் னாடையும்

நறைத்த சாந்தமும் நாண்மலர்க் கண்ணியும்

பிறைத்தி ருச்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேரெழில்

மறைத்த தென்று மனந்தளர் வார்சிலர். 13

768 உய்யு மாறென் உவர்தமைக் காண்டலு

வெய்ய காமக் கனல்சுட வேவுறுந்

தைய லார்கள் தனுவுறு நீறுகொல்

ஐய ராகத் தணிந்ததென் பார்சிலர். 14

769 எழாலை யன்னசொல் ஏந்திழை மாதரார்

குழாம கன்று குழகனைச் சேர்தலுங்

கழாலு கின்றபல் காழுடை மேகலை

விழாதி றைஞ்சினர் மெல்லிய லார்சிலர். 15

770 அல்லி சேர்தரும் அம்புய மீமிசை

வல்லி யன்னவர் வான்துகில் சோர்வுறா

மெல்ல வீழ்தலும் மின்னிடை யார்க்கெலாம்

இல்லை யோபுனை யென்றுரைப் பார்சிலர். 16

771 வாசம் வீழ்தலும் வந்துவந் தில்லிடைத்

தூசு டுத்தில மென்றொர் துகில்புனைந்

தாசை யோடுசென் றன்னதும் வீட்டியே

ஊசல் போன்றனர் ஒண்டொடி மார்சிலர். 17

772 மாண்ட சாயன் மடந்தைய ரேதனை

வேண்டி மால்கொடு வீடுறும் வேலையில்

ஈண்டு போற்று கெனவுமெண் ணாததோ

ஆண்ட கைக்கிய லாகுமென் பார்சிலர். 18

773 கரும்பு நேர்மொழிக் காரிகை மாதரார்

விரும்பி வேண்டவு மேவலர் போலுமால

அரும்பொன் மேனியெம் மண்ணலுக் குள்ளமும்

இரும்பு கொல்லென் றியம்பிடு வார்சிலர். 19

774 நெருக்கு பூண்முலை நேரிழை யார்க்குமால்

பெருக்கி னாரவர் பேதுற லோர்கிலார்

உரைப்ப தென்கொல் உயிர்க்குயி ராகியே

இருக்கு மிங்கிவர் என்றுரைப் பார்சிலர். 20

775 திருகு வார்சடைச் செய்யனை நோக்கிநின்

றுருகு வார்சிலர் உள்ளுற வெம்பியே

கருகு வார்சிலர் காதலி மாரொடும்

பெருகு காதலைப் பேசுகின் றார்சிலர். 21

776 வேறு ளார்மெய் விளர்ப்பினை நோக்கியே

ஈறி லாரை இவரணைந் தார்கொலோ

நீறு மெய்யின் நிலவிய தென்றவர்ச்

சீறி யேயிகல் செய்திடு வார்சிலர். 22

777 கட்டு செஞ்சடைக் கான்மிசை யூர்தர

விட்ட வெண்மதி மெல்லிய லார்தமைச்

சுட்ட தம்ம சுமப்பதென் நீரெனாக்

கிட்டி நின்று கிளத்திடு வார்சிலர். 23

778 கஞ்ச மேலய னாதிக் கடவுளர்

தஞ்ச மென்று சரண்புக வுண்டதோர்

நஞ்சின் வெய்யகொல் நங்கையர் கொங்கைமேல்

துஞ்சு கின்ற துயிலதென் பார்சிலர். 24

779 பின்ன ருள்ள பொருந்தொழி லாற்றுவான்

துன்னு வீரெனில் தொல்குழு ஆடவர்

நன்ன லத்தொடு நண்ணமின் னாரையே

இன்னல் செய்வதென் என்றுரைப் பார்சிலர். 25

780 சாற்றி யிங்கினி யாவதென் தையல்மீர்

ஏற்றின் மேவினர் எம்மை மணந்திட

மாற்றி லாத மலைமகள் போலயாம்

நோற்றி லேமென நொந்துயிர்ப் பார்சிலர். 26

781 தேவர் உய்யத் திருமணஞ் செய்திட

மேவு கின்றவர் மெல்லியல் மங்கையர்

ஆவி கொள்ள அமைந்தனர் இத்திறம்

ஏவர் செய்வ ரெனஉரைப் பார்சிலர். 27

782 மையல் வேழம் வயப்புலி போல்வரும்

வெய்யர் தம்மை மெலிவிப்ப தன்றியே

நொய்ய மான்புரை நோக்கியர்க் குந்துயர்

செய்யு மோவெனச் செப்புகின் றார்சிலர். 28

783 நங்கள் கொற்றவன் நற்றவத் தாற்பெறு

மங்கை பாலின் மணப்பொருட் டேகினர்

இங்கெ மக்கினி மைத்திறஞ் செய்கலார்

சங்க ரர்க்குத் தகாதிதென் பார்சிலர். 29

784 பேதை நீரவர் பேரிளம் பெண்மையோர்

ஆதி யந்தத் தணங்கினர் இன்னணம்

வீதி தோறும் விரவியத் தாருக

மாத ராரினும் மாதர்பெற் றாரரோ. 30

785 பண்டை வேதன் பதத்தினும் பேரெழில்

கொண்டு நின்றவக் கோநகர் வீதியின்

அண்டம் வெ·க அணிபடுத் திட்டவை

கண்டு போந்தனன் கண்ணுத லண்ணலே. 31

786 செய்ய தான செழுங்கம லாசனத்

தையல் காமுறத் தக்கன வீதிகள்

பைய நீங்கிப் பராபரை யாகிய

ஐயை கோயில் அணித்தென நண்ணினான். 32

787 வேந்தன் ஏவலின் வேதங்கள் இன்றுகா

றாய்ந்து நாடற் கரியவெம் மண்ணல்முன்

பூந்த டம்புனல் பூரித்த பல்குடம்

ஏந்தி வந்தனர் மாதவர் எண்ணிலார். 33

788 இருவ கைப்படு மெண்வகை மங்கலப்

பொருண்மை முற்றவும் பூவையர் பற்பல

வரிசை யிற்கொடு வந்தெதிர் எய்தினர்

அரிய யற்கரி தாகிய அண்ணல்முன். 34

789 அறுகு நிம்பம் அடிசில் அரிசனஞ்

சிறுகும் ஐயவி செம்பஞ்சின் வித்திவை

குறுகு தண்புனற் கொள்கல மேந்தியே

மறுகில் வந்தனர் மங்கையர் எண்ணிலார். 35

790 நெருக்கு பூண்முலை நேரிழை யாரவர்

பொருக்கெ னாவெதிர் போந்துயிர் யாவினும்

இருக்கும் ஆதி யிறைவனை யேத்தியே

தருக்கொ டேநின்று தந்தொழி லாற்றினார். 36

791 எங்கள் நாதன் எதிருற எண்ணிலா

மங்கை மார்சுடர் மன்னிய தட்டைகள்

செங்கை யிற்கொடு சென்று வலன்வளைஇ

அங்கண் மும்முறை அன்பொடு சுற்றினார். 37

792 ஆன காலை அருமணச் சாலைமுன்

ஞான நாயகன் நட்பொடு நண்ணியே

வானு லாய மழவிடை நீங்கினான்

யான மீதினின் றியாரும் இழிந்திட. 38

793 விடையி ழிந்துழி மேனைவிண் ணாட்டவர்

மடமின் னாரொடு வந்து பராபரன்

அடிகண் மீதினில் ஆன்பொழி பால்கொடு

கடிதின் ஆட்டினள் கைதொழு தேகினாள். 39

794 நாதன் அவ்வழி நந்திக ளுய்த்திடும்

பாது கைக்கட் பதமலர் சேர்த்தியே

போதன் மாதவன் பொற்கரந் தந்திடக்

கோதில் மாமணக் கோயிலுள் எய்தினான். 40

795 வேறு

பல்லிய மியம்ப வானோர் பரவவிஞ் சையர்கள் பாட

ஒல்லெனக் கணங்க ளார்ப்ப உருத்திரர் யாருஞ் சூழ

மெல்லெனச் செல்லும் அண்ணல் விரிஞ்சனும் மாலும் வேண்ட

மல்லலங் கோயி லுள்ள வனப்பெலாம் நோக்க லுற்றான். 41

796 உலாவுறு சுரும்பு மூசா ஒண்மலர்ச் சோலை வாலி

நிலாவுறழ் புனல்சே ரோடை நெடுந்தடம் நிறம்வே றாகிக்

குலாவுமண் டபங்க ளின்ன கொண்டியல் வனப்புக் காட்டிச்

சிலாதனன் மதலை கூறச் சென்றுசென் றிறைவன் கண்டான். 42

797 கண்டலுந் தம்போல் தங்கள் காமர்விண் ணகரந் தானும்

மண்டல வரைப்பின் வந்து வைகிய தாங்கொ லென்னா

அண்டர்கள் வாவி கேணி அகன்புனல் குடைந்துங் காமர்

தண்¢டலை யாடல் செய்துந் தலைத்தலை திரிதந் துற்றார். 43

798 நந்தியந் தேவு காட்ட நல்வனப் பனைத்தும் நோக்கிக்

கந்தமென் போது வேய்ந்த கடிமணச் சாலை தன்னில்

இந்திர நீலத் திட்ட எழில்நலத் தவிசி னும்பர்

வந்துவீற் றிருந்தான் எல்லா மறைகட்கும் மறையாய் நின்றான். 44

799 வீற்றிருந் தருளு மெல்லை வீரபத் திரன்தீப் பேரோன்

ஆற்றல்கொள் கூர்மாண் டேசன் ஆடகன் ஐயன் ஏனோர்

போற்றிசெய் அயனே மாலே புரந்தரன் முனிவர் தேவர்

ஏற்றிடு தவிசு தோறும் இருந்தனர் இறைவற் சூழ. 45

800 வேறு

அமையப்படும் அப்பொழு தத்தினில் ஆதி யண்ணல்

விமலத்திரு மாமணங் காணுற மேலை யண்டச்

சுமையுற்றிடும் எப்புவ னத்தருந் தொக்க நீரால்

இமையச்சயி லந்துளங் குற்ற திடுக்கண் எய்தி. 46

801 பொன்பா லிமையந் துளங்குறறுழிப் போற்று சேடன்

தன்பால் அவனி யெனலாந் துலைத்தட்டி ரண்டின்

வன்பால தான படபா லதுதாழ மற்றைத்

தென்பால தாற்ற உயர்ந்திட்டது தேவர் உட்க. 47

802 ஓங்குற் றதுதென் புவியாதலும் உம்ப ரெல்லாம்

ஏங்குற் றனர்மண் ணுகோர்கள் இடுக்க ணுற்றுத்

தீங்குற் றனவோ எமக்கென்று தியக்க முற்றார்

பாங்குற் றிடுதொன் முனிவோரும் பரிய லுற்றார். 48

803 இன்னோ ரெவருஞ் சிவனேயென் றிரங்க லோடும்

முன்னோனு மன்ன செயல்கண்டு முறுவ லெய்தி

அன்னோர் குறைநீத் திடநந்தியை நோக்கி ஆழி

தன்னோர் கரத்திற் செறித்தானைத் தருதி யென்றான். 49

804 என்றா னதுகாலையில் நந்தி யிறைஞ்சி யேகிக்

குன்றாத கும்ப முனிவன்றனைக் கூவ அங்கட்

சென்றான் அவனைக் கொடுபோய்ச்சிவன் முன்ன ருய்ப்ப

மன்றார் கழல்கள் பணிந்தான் மலயத்து வள்ளல். 50

805 தாழுந் தவத்தொன் றனைக்கண்ணுதற் சாமி நோக்கித்

தாழுங் குறியோய் இவண்யாவருஞ் சார்த லாலே

தாழும் புவிதக் கினமுத்தரஞ் சால ஓங்கத்

தாழுஞ் சுவர்க்க நிலனுந் நனிதாழு மன்றே. 51

806 தெருமந் துழலுந் தரைமன்னுயிர் செய்த தொல்லைக்

கருமந் தனைவிட் டயர்வெய்திக் கலங்குகின்ற

பெருமந் தரமே முதலாய பிறங்கல யாவும்

அருமந்த மேரு வரையுந்தவ றாகு மம்மா. 52

807 ஆனான் முனிகேள் ஒருநீயிவ் வசலம் நீங்கித்

தேனார் மருத வளமேயதென் னாடு நண்ணி

வானார் பொதிய மலைமேவுதி வைய மெல்லாம்

மேனா ளெனவே நிகராதி விளங்கு மென்றான். 53

808 பிறையொன்று வேணிப் பரனிங்கிது பேச லோடும்

அறையொன்று தீஞ்சொற் றமிழ்மாமுனி அச்ச மெய்திக்

குறையொன் றியான்செய் துளனோகொடி யேனை ஈண்டே

உறையென் றிலைசே ணிடைச்செல்ல வுரைத்தி எந்தாய். 54

809 என்னக் குறிய முனிவன்றனை எந்தை நோக்கி

உன்னைப் பொருவும் முனிவோர் உலகத்தி லுண்டோ

அன்னத் தவனும் உனைநேர்கிலன் ஆத லால்நீ

முன்னிற் றெவையுந் தவறின்றி முடித்தி மன்னோ. 55

810 வேறுற்றிடு தொன்முனி வோர்களின் விண்ணு ளோரின்

ஈறுற்றிடு மோவிது செய்கை எவர்க்கும் மேலாம்

பேறுற்ற நின்னால் முடிவாகும் பெயரு கென்று

கூறுற் றிடலும் முனியீது குறித்து ரைப்பான். 56

811 வான்செய்த மேனி நெடுமான் மகவேள்வி மன்னன்

தேன்செய்த கஞ்சத் தயனிற்கவிச் செய்கை தீயேன்

தான்செய் திடவே பணித்திட்டனை தன்மை யீதேல்

நான்செய் ததுவே தவம்போலும் நலத்த தெந்தாய். 57

812 ஈங்கிப் பணியை யளித்தாயெனில் எந்தை யுன்றன்

பாங்குற்ற புத்தேள் மணக்காட்சி பணிந்தி டாமல்

நீங்கற் கரிதாங் கவல்கின்றதென் னெஞ்ச மென்ன

ஓங்கற் கயிலைத் தனிநாயகன் ஓத லுற்றான். 58

813 வேறு

சிந்தைய தழுங்க லின்றித் தென்மலைச் சேறி அங்கண்

வந்துநம் வதுவைக் காட்சி வழங்குதும் மகிழ்ந்து காண்டி

நந்தமை யுன்னி யாங்கே நாள்சில இருத்தி பின்னர்

முந்தையி லெமது பாங்கர் வருதியால் முனிவ என்றான். 59

814 என்றிவை அமலன் செப்ப இசைதரு புலத்தினாகி

மன்றமர் கழல்க டம்மைப் பன்முறை வணக்கஞ் செய்து

நின்றுகை தொழுது போற்றி நெடிதுயிர்த் தரிதின் நீங்தித்

தென்றிசை யெல்லை நோக்கிச் சிறுமுனி கடிது போனான். 60

815 கிற்புறு மாயை வல்ல கிரவுஞ்ச வரையும் விந்த

வெற்பதும் வன்மை சிந்த வில்வல னொடுவா தாவி

கற்பனை யகன்று மாயக் காவிரி நீத்தத் தோடு

முற்பகல் படர்ந்த தென்ன முனிவரன் தென்பாற் போனான். 61

816 மறைபுகல் வேள்வி யாற்று மாவலி வலிகொள் காட்சிக்

குறியவன் துணையாய் மற்றோர் குறளுமுண் டாங்கொ லென்னா

நெறியெதிர் அவுணர் தம்முள் ஒருசிலர் நில்லா தோடச்

சிறுமுனி வானம் நீந்திச் சிமையமா மலயம் புக்கான். 62

817 முண்டகன் வலிகொண் டுற்ற மூவெயில் அழிப்பான் முன்னி

அண்டரும் புவன முற்று மாகிய கொடிஞ்சி மான்றேர்

பண்டொரு பதத்தா லூன்றிப் பாதலத் திட்ட அண்ணல்

கொண்டதொல் லுருவ முன்னிக் குறுமுனி அங்கண் உற்றான். 63

818 பொதியம தென்னும் வெற்பிற் புனிதமா முனிவன் வைகத்

துதியுறு வடபாற் றென்பாற் புவனியோர் துலைபோ லொப்ப

அதுபொழு துயிர்க ளானோர் அணங்கொரீஇ அரனை யேத்தி

மதிமகிழ்ந் தமர்ந்தார் தொல்லை வதுவையின் செய்கை சொல்வாம். 64

819 கதுமென மலயந் தன்னிற் கடமுனி சேற லோடு

முதுமைகொ ளிமையம் புக்க முனிவருஞ் சுரருந் தேர்ந்து

மதிமலி சடையெம் மண்ணல் வரம்பில்பே ரருளும் அன்னோன்

பதமுறை வழிபட் டோர்தம் பான்மையும் பரவ லுற்றர். 65

820 அங்கது பொழுது தன்னில் அரசன திசைவால் எங்கள்

சங்கரி ஐயை காப்பச் சசியென்பான் அடைப்பை ஏநதக்

கங்கைகள் கவரி வீசக் காளிகள் கவிகை பற்றப்

பங்கய மான்கை பற்றிப் பாரதி பரவ வந்தாள். 66

821 வந்திடு முலகை ஈன்றாள் வதுவையஞ் சாலை நண்ணி

அந்தமொ டாதி யில்லான் அடிகளை வணங்க முன்னோன்

முந்துறு தவிசின் றன்பான் முற்றிழை யிருத்தி யென்ன

இந்திரை முதலோர் யாரு மெத்திட இருத்நதா ளன்றே. 67

822 இருந்திடு மெல்ல தன்னில் ஏலவார் குழலி யென்னுங்

கருந்தடங் கண்ணி னாளைக் கண்ணுதற் பராப ரற்கு

விரைந்தருள் செய்ய வுன்னி வேந்தன திசைவான் மேனை

பெருந்தடம் புனலுஞ் சந்து மலர்களும் பிறவுந் தந்தாள். 68

823 தருதலு மிமையத் தண்ணல் தாழ்ந்தன னிருந்து தேவி

சிரகநீர் விடுப்ப ஆதி திருவடி விளக்கிச் சாந்தம்

விரைமலர் புனைந்து நின்ற வியன்கடன் பலவுஞ் செய்து

பொருவரு மகிழ்ச்சி யோடு பூசனை புரிந்தான் மாதோ. 69

824 பூசனை புரிந்த பின்னர்ப் புவனமீன் றாடன் கையைப்

பாசம தகன்ற தொல்சீர்ப் பரஞ்சுடர் கரத்துள் வைத்து

நேசமொ டளித்தே னென்னா நெடுமறை மனுக்கள் கூறி

வாசநல் லுதக முய்த்தான் மருகனென் றவனை யுன்னி. 70

825 எங்குள பொருளுங் கோளு மீதலுந் தானே யாகுஞ்

சங்கரன் உலக மெல்லாந் தந்திடுங் கன்னி தன்னை

மங்கல முறையாற் கொண்டான் மலைமகன் கொடுப்ப வென்றால்

அங்கவன் அருளின் நீர்மை யாரறிந் துரைக்கற் பாலார். 71

826 ஆனதோ ரமைந் தன்னில் ஆடினர் அமரர் மாதர்

கானம திசைத்தார் சித்தர் கந்தரு வத்த ரானோர்

ஏனைய விருவர் தாமு மேழிசைக் கீதஞ் செய்தார்

வானவர் முனிவர் யாரும் மறைகளை யறைய லுற்றார். 72

827 அல்லியங் கமலந் தன்னில் அரிவையும் புண்டரீக

வல்லியும் மற்று ளோரும் மங்கலம் பாட லுற்றார்

சல்லரி திமிலை காளந் தண்ணுமை சங்க மாதிப்

பல்லிய மியம்பிச் சூழ்ந்து பாரிடத் தொகையோர் ஆர்த்தார். 73

828 அதுபொழு திமையத் தண்ணல் ஆபொழிந் திட்ட தீம்பால்

கதலிமாப் பலவின் தீய கனிவகை நெய்தே னாதி

மதுரமாஞ் சுவையின் வர்க்கம் பரம்பில வீற்று வீற்று

நிதிகொள்பா சனத்தி லிட்டு நிருமலன் முன்ன ருத்தான். 74

829 மறைநெறி யினைய வெல்லாம் மலைமக னுய்த்து மற்றெம்

மிறையிவை நுகர்தல் வேண்டு மெனத்தொழ இனிதே யென்னாக்

கறைமிடற் றணிந்த மேலோன் கரத்தினால் அவற்றைத் தொட்டாங்

குறுபெருங் கருணை செய்தே உவந்தனங் கோடி யென்றான். 75

830 தொன்மைகொ ளருளின் நீரால் துய்த்தன வாகத் தொட்ட

நின்மல வுணவை மன்னன் நேயமோ டங்கண் மாற்றி

இன்மலர் கந்தந் தீர்த்த மிவற்றொடு மொருசா ருய்ப்ப

நன்மகிழ் வோடு வேதா நாயகற் குரைக்க லுற்றான். 76

831 படங்கிளர் சேடன் தாங்கும் பார்விசும் புறையும் நீரார்

அடங்கலும் மணஞ்செய் போதத் தவ்வவர்¢கடுத்த தாற்றி

நடந்திடு மொழுக்கம் எந்தை நடத்திடல் வேண்டும் மன்றற்

சடஙகினி யுளது முற்றத் தண்ணளி புரிதி யென்றான். 77

832 என்னலு முறுவல் செய்தே இறையருள் புரிய வேதன்

வன்னியு மதற்கு வேண்டும் பொருள்களும் மரபிற் றந்து

பொன்னொடு புகரும் ஏனை முனிவரும் புடையிற் சூழத்

தன்னிக ரில்லா மன்றற் சடங்கெலாம் இயற்றல் செய்தான். 78

833 அந்தணர் கரண மெல்லா மாற்றியே முடிந்த பின்னர்த்

தந்தையுந் தாயுமாகி உலகெலாந் தந்தோர் தம்மை

முந்துற அயனும் பின்னர் முகுந்தனு மதற்குப் பின்னர்

இந்திரன் முனிவர் வானோர் யாவரும் இறைஞ்ச லுற்றார். 79

834 அரனுடன் உமையா டன்னை யாங்கவர் பணித லோடும்

உருகெழு நிலையுட் கொண்ட உருத்திரத் தலைவ ரேனோர்

பரிசனர் கணங்கள் யாரும் பணிந்தனர் அதன்பின் னாகக்

கிரியுறை யிறைவன் மைந்தன் கேளொடு வணக்கஞ் செய்தான். 80

835 தமதுமுன் பணிகின் றோர்கள் தமக்கெலா மீசன் றானும்

உமையும்நல் லருளைச் செய்ய வோர்ந்திது பதமென் றுன்னி

இமகிரி புரந்த வண்ணல் ஈண்டுறை நீரர்க் கெல்லாம்

அமலன துணவு மற்றும் அளிப்பனென் றகத்துட் கொண்டான். 81

836 ஆய்ந்திடு மறைகள் போற்று மாதிதன் தீர்த்தம் போது

சாந்தமொ டவிகள் தம்மைச் சதுர்முகன் முதல்வா னோர்க்கும்

வாய்ந்திடு முனிவர் யார்க்கும் மற்றுளார் தமக்கும் மன்னன்

ஈந்திட வவற்றை அன்னோ ரியாவரும் அணிந்துட் கொண்டார். 82

837 ஆலமா மிடற்றோற் கான அமலமாம் பொருளை யேற்றுச்

சீலமோ டணிந்துட் கொண்டு சிந்தையுள் மகிழ்ந்து நந்தம்

மூலமாம் வினைகட் கின்றே முடிபொருங் குற்ற தென்றார்

மேலவர் அன்று பெற்ற வியப்பினை விளம்ப லாமோ. 83

838 அனையதோர் காலை தன்னில் அமலமாம் பொருள்க டம்மைப்

பனிவரை யிறைவன் றானும் பன்னியுந் தமரு ளாரும்

எனைவரு மருந்தி மேற்கொண் டெல்லையில் இன்ப முற்றார்

வினைவலி யொருவி மேலாம் வீடுபே றடைந்து வார்போல். 84

839 தன்னுறு கணவன் துஞ்சத் தாபத நிலைய ளாகி

இன்னலை யடைந்தங் குற்ற இரதியவ் வெல்லை வந்து

மன்னுயிர் முழுது மீன்ற மங்கையை மணந்த வள்ளல்

பொன்னடி வணங்கித் தீயேன் புன்கணைத் தவிர்த்தி யென்றாள். 85

840 சீருறு கணவன் இல்லாள் செப்பிய மாற்றங் கேளா

ஆருயிர் முழுதும் நின்றே யனைத்தையு முணர்ந்து கூட்டும்

பேரரு ளுடைய நாதன் பேதுறல் மடந்தை யென்னா

மாரன்வந் துதிக்கும் வண்ணம் மனத்திடை நினைந்தா னன்றே. 86

841 நினைதரு மெல்லை தன்னில் நெடியமான் முதலா வுள்ள

அனைவரு மருட்கை யெய்த அழுங்கிய இரதி நோக்கி

மனமகிழ் சிறந்து கார்காண் மஞ்ஞையிற் களிப்ப அங்கட்

குனிசிலை கொண்ட மாரன் கொம்மெனத் தோன்றி னானே. 87

842 முன்பொடு தோன்று மாரன் முதல்வியோ டிருந்த நாதன்

பொன்புனை கமலத் தாள்முன் போந்தனன் தாழ்ந்து போற்றி

என்பிழை பொறுத்தி யென்ன யாம்உனை முனியின் அன்றோ

பின்பது தணிவ துள்ளம் பேதுறல் மைந்த என்றான். 88

843 எரிபுனை நமது நோக்கால் இறந்தநன் னுடலம் நீறாய்

விரைவொடு போயிற் றன்றே வேண்டினள் இரதி யன்னாட்

குருவமா யிருத்தி ஏனை உம்பரோ டிம்மபர்க் கெல்லாம்

அருவினை யாகி யுன்றன் அரசியல் புரிதி என்றான். 89

844 செய்வினை முறையால் ஈசன் சித்தசற் கினைய கூறி

அவ்வவன் அரசுஞ் சீரு மாணையும் வலியும் நல்கி

மைவிழி யிரதி யோடு மன்னுதொல் புரத்துச் செல்ல

மெய்விடை யுதவ அன்னோர் விரைந்துடன் தொழுது போனார். 90

845 இரதியும் மதனு மேக இந்திர நீலத் திட்ட

அரியணை யிருந்த நாதன் அம்மையொ டிழிந்து அன்னேர்

திருவுரு வுடைய மேலோர் தேவர்மா முனிவ ரெனோர்

பரவினர் செல்லப் பூதர் பல்லியந் தெழிப்பச் சென்றான். 91

846 மன்னுயிர்ச் குயிராய் நின்றோன் மால்விடை யேறி மாதைக்

தன்னொரு பாங்கிற் கொண்டு தழீஇக்கொடு நடத்தி வானோர்

தொன்னிலை யமைந்து செல்லத் துவன்றியே கணங்கள் சுற்றப்

பொன்னிய லிமையந் தீர்ந்து வௌ¢ளியம் பொருப்பில் வந்தான். 92

847 அன்னதோர் காலை மாலை அயனைவெற் பரசை வேள்வி

மன்னனை அமரர் தம்மை முனிவரை மாத ரார்கள்

என்னவர் தமையுந் தத்த மிடந்தொறு மேகும் வண்ணம்

முன்னுற விடுத்தா னென்ப மூலமும் முடிவு மிலோன். 93

848 அடுகன லவன்கூர் மாண்டன் ஆடகன் ஐயன் சிம்புள்

வடிவின னாதி யான வரம்பிலா உருத்தி ரர்க்குங்

கடகரி முகத்தி னாற்குங் கணங்களில் தலைமை யோர்க்கும்

விடையினை யுதவி ஐயன் வியன்பெருங் கோயில் புக்கான். 94

849 ஏறெனுங் கடவுள் மீதில் இம்மென இழிந்து அன்னோர்

கூறுடை முதல்வி யோடுங் கோநகர் நடுவ ணெய்தி

ஆறணி சடையெம் மண்ணல் அரியணைப் பீட மீதில்

வீறொடு தொன்மை யேபோல் வீற்றிருந் தருளி னானே. 95

850 அன்பினர்க் கௌ¤வந் துள்ள ஆதியம் பரமன் மாது

அன்புடை யாகச் சீயத் தவிசின்வீற் றிருத்த லோடுந்

துன்பகன் றிருபா லாகித் துவன்றிய உயிர்க ளெல்லாம்

இன்பொடு போக மாற்றி இனிதமர் வுற்ற வன்றே. 96

ஆகத் திருவிருத்தம் – 850

11. திருவவதாரப் படலம் (851- 977)

 

851 பற்பக லினைய வாற்றாற் படர்தலும் பின்னோர் வைகல்

முற்படும் அயன்மால் வேள்வி முதலவன் திசைகாப் பாளர்

சொற்படு முனிவர் வானோர் யாவருந் தொல்லை மேரு

வெற்பினிற் குழுமிச் சூரால் மிகமெலிந் திரங்கிச் சொல்வார். 1

852 உலகினை அவுணர்க் கீந்தே யோகிபோல் வைகி நம்பால்

மெலிவினைப் படுத்தி யாம்போய் வேண்டலும் இரக்க மெய்தி

மலைமக டன்னை வேட்டான் மைந்தனைத் தந்து நம்மைத்

தலையளி புரியான் வாளா இருப்பதென் தாணு வானோன். 2

853 இவறலு மிகலு மின்றி யார்க்குமோர் பெற்றித் ததாகி

அவரவர் வினைகள் நாடி அதற்படு பொருளை நல்குஞ்

சிவனையாம் வெறுத்தல் குற்றஞ் சிறந்தநோன் பியற்றி டாதே

தவறுசெய் தனமென் றெம்மை நோவதே தக்க தென்றார். 3

854 ஆயினு மவன்றாள் போற்றி அடையின்நன் கனைத்து மாகுந்

தீயன வகலு மீது திண்ணமாம் அதனால் இன்னுங்

காய்கதிர் மதிசூழ் கின்ற கயிலைய கிரியின் முக்கண்

நாயகற் கிதனைக் கூற நாமெலாம் போது மென்றார். 4

855 போதர விசைந்த காலைப் பொன்னலர் கமலப் புத்தேள்

மேதகு பரமன் செய்கை வினவியே ஏகல் வேண்டுந்

தூதுவ னொருவன் றன்னைத் தூண்டிமுன் னறிது மென்றே

ஊதையங் கடவு டன்னை நோக்கியீ துரைக்க லுற்றான். 5

856 வடவரை யதனில் மூன்று மாண்குவ டெறிந்து வௌவி

உடல்சின வரவ முட்க உதவியி லுய்த்த மைந்த

படர்மதி மிலைச்சுஞ் சென்னிப் பண்ணவன் செயலை வௌ¢ளிக்

கடிவரை நகரத் தெய்திக் கண்டனை மீடி யென்றான். 6

857 பல்லிதழ் வனச மேலோன் இனையன பகர நோன்றாள்

வில்லுடை மதன வேளை விழித்தடு கடவுள் முன்னஞ்

செல்லுவ தரிது செல்லில் தீமையே பயக்கு மென்பால்

ஒல்லுவ தன்றிச் செய்கை உள்ளமும் வெருவு மென்றான். 7

858 கூற்றிது நிகழ்ந்த வேலைக் கோகன தத்து மேலோன்

காற்றினுக் கரசை நோக்கிக் கம்பலை கொள்ளேல் யாண்டும்

ஊற்றமொ டுலவல் செய்யு பொருவனை நீயே யன்றி

வீற்றொரு தேவ ருண்டோ மேலிது புரிதற் பாலோர். 8

859 உற்றுழி உதவி செய்வோர் உலப்புறா தெவையும் ஈவோர்

அற்றமில் தவத்தா றுற்றோர் அமர்புரி வீர ராவோர்

மற்றொரு பொருளும் வெ·கார் வருத்தமு மோரார் ஆவி

இற்றிட வரினும் எண்ணார் இனிதென மகிழ்வ ரன்றே. 9

860 ஆதலின் எங்கட் கெல்லாம் ஆற்றிடு முதவிக் காகப்

போதியால் ஐய என்று புகழ்ச்சியால் இனைய பல்வே

றேதிடு பொருண்மை கூற இசைந்தனன் எழுந்து தீயின்

காதலன் விடைகொண் டேகிக் கயிலைமால் வரையிற் சென்றான். 10

861 குன்றதன் புடையில் வீழுங் குரைபுன லாற்றின் ஆடி

மன்றலங் காமர் காவின் மலர்மணம் அளாவி வாரித்

தென்றியா யசைந்து மெல்லச் சினகரம் புகுது மெல்லை

நின்றதோர் நந்தி காணூஉ வுரப்பினன் நெடிது சீறி. 11

862 பொற்பிரம் பொன்று பற்றிப் பொலன்முதற் கடையைப் போற்றி

நிற்புறும் ஆணை வள்ளல் நெடுஞ்சினத் துரப்ப லோடுங்

கற்பொழி யெழிலி கான்ற கனையொலி கேட்ட பாம்பின்

முன்படர் கின்ற காலோன் மொய்ம்பிலன் வெருவி வீழ்ந்தான். 12

863 வேறு

ஒல்லென வீழ்வுறும் உயிர்ப்பின் காவலன்

எல்லையில அச்சமொ டிரங்கி யேயெழீஇத்

தொல்லையின் உருக்கொடு தோன்றி நந்திதன்

மல்லலங் கழல்களை வணங்கிக் கூறுவான். 13

864 மாலயன் மகபதி வானு ளோரெலாம்

ஆலமர் கடவுளை யடைதல் முன்னிநீ

காலைய தறிந்தனை கடிது செல்கென

மேலுரை செய்தனர் வினையி னேனுடன் 14

865 கறுத்திடு மிடறுடைக் கடவு ளாடலைக்

குறிக்கரி தஞ்சுவல் குறுக என்றியான்

மறுத்தனன் அனையர்தம் வருத்தங் கூறியே

ஒறுத்தெனை விடுத்தன ருடைய வன்மையால். 15

866 ஆதலின் அடியனேன் அஞ்சி யஞ்சியே

மேகு தென்றியாய் மெல்ல வந்தனன்

ஓதிட நினைந்திலன் உனக்கு மற்றிது

பேதைமை உயர்வினேன் பிழைபொ றுத்திநீ. 16

867 தானவர் தொழவரு தகையில் சூரனால்

மானம தொருவியே வருத்துற் றோய்ந்தனன்

ஆனதொன் றுணர்கிலேன் அறிவு மாழ்கினேன்

கூனைய தேவரு மினைய நீரரே. 17

868 அறைதரு கணத்தரு ளாதி யாகிய

இறைவநின் முனிவினுக் கிலக்குற் றாரிலை

சிறியவென் பொருட்டினாற் சீற்றங் கோடியோ

பொறைபுரிந் தருளெனப் போற்றி வேண்டினான். 18

869 ஆண்டகை நந்தியெம் மடிகள் அவ்வழி

மூண்டெழு தன்பெரு முனிவு தீர்ந்தியாம்

ஈண்டுநின் னுயிர்தனை யீதும் நிற்கலை

மீண்டனை போகென விடைதந் தேவினான். 19

870 சீரிய நந்தியந் தேவன் ஏவலும்

மாருதன் அவனடி வணங்கி வல்லையின்

நேரறு கயிலையின் நீங்கி நீடுபொன்

மேருவில் விண்ணவர் குழுவை மேவினான். 20

871 மேவரு காலினான் விரிஞ்சன் மாயவன்

பூவடி வந்தனை புரிந்து நந்திதன்

காவலின் வன்மையும் நிகழ்ந்த காரியம்

யாவதும் முறைபட இயம்பி னானரோ. 21

872 காற்றுரை வினவியே கமலக் கண்ணணும்

நாற்றிசை முகத்தனும் நாகர் செம்மலுஞ்

சாற்றருந் துன்பினர் தம்மி லோர்ந்திடாத்

தேற்றமொ டினையன செப்பல் மேயினார். 22

873 எந்தைதன் செய்கைதோர்ந் தேகு நீயென

வெந்திறல் மருத்தினை விடுத்தும் ஆங்கவன்

நந்திதன் னாணையால் நடுக்க முற்றிவண்

வந்தனன் அச்சுறு மனத்த னாகியே. 23

874 மன்னிய கயிலைமால் வரையின் யாமெலாம்

இன்னினி யேகியே ஈசன் றன்முனம்

உன்னருங் காலமொ டுற்ற நங்குறை

பன்னுதல் துணிபெனப் பலருங் கூறினார். 24

875 இவ்வகை யவரெலாம் இசைந்து செம்பொனின்

மெய்வரை நீங்கியே வௌ¢ளி வெற்பினில்

தெய்வதக் கோயின்முன் சென்று நந்தியை

அவ்விடை தொழுதிவை அறைதல் மேயினார். 25

876 வேறு

நந்திந் தேவுகேள் நங்கள்பால் துன்பெலாஞ்

சிந்தைசெய் திடுதியத் தேவதே வற்கியாம்

வந்தவா றோதியே வல்லைநீ எமையவன்

முந்துறக் காட்டெனா முகமனோ டுரைசெய்தார். 26

877 மற்றிவா றுரைசெய்யும் வானவத் தொகையினை

நிற்றிரால் என்றவண் நிறுவியே உறையுள்போய்ச்

கற்றைவார் சடைமுடிக் கண்ணுதற் கடவுடன்

பொற்றடந் தாள்களைத் தொழுதனன் புகலுவான். 27

878 அண்ணலே உனதுபொன் னடிகளைக் காணிய

விண்ணுளோர் யாவரும் வேந்தன்மா லயனொடு

நண்ணினா ரென்றலும் நந்தியைத் தெரிகுறீஇத்

கண்ணிலா வேணியான் தருதியென் றருள்செய்தான். 28

879 அருள்புரிந் திடுதலும் ஆதியம் பண்ணவன்

திருமலர்த் தாள்களைச் சென்னியிற் சூடியே

விரைவுடன் மீண்டுறா வேதன்மா லாதியாஞ்

சுரரெலாம் வம்மெனத் தூயவன் கூவினான். 29

880 கூவியே அருடலுங் கொண்டல்பே ரொலியினால்

தாவிலா மகிழ்வுறுஞ் சாதகத் தன்மையாய்ப்

பூவினா யகன்முதற் புகலும்வா னவரெலாந்

தேவதே வன்முனஞ் செல்லுதல் மேயினார். 30

881 அம்மையோர் பங்குற அரியணைக் கண்ணுறும்

எம்மையாள் இறைவன்முன் னெய்தியே ஆங்கவன்

செம்மைசேர் தாள்களைச் சென்னியால் தாழ்ந்தெழீஇப்

பொய்ம்மைதீர் அன்பினால் இனையவா போற்றுவார். 31

882 வேறு

நோக்கினும் நுழைகிலை நுவலு கின்றதோர்

வாக்கினும் அமைகிலை மதிப்ப வொண்கிலை

நீக்கரும் நிலைமையின் நிற்றி எந்தைநீ

ஆகிய மாயமீ தறிகி லேமரோ. 32

883 இருமையு மொருமையும் இரண்டு மொன்றிய

ஒருமையு மன்றென உலகம் யாவையும்

பெருமையின் இயற்யி பெரு நின்செயல்

அருமறை யானவும் அறிதற் பாலவோ. 33

884 உருவொடு தொழில்பெய ரொன்று மின்றியே

பரவிய நீயவை பரித்து நிற்பது

விரவிய வுயிர்க்கெலாம் வீடு தந்திடுங்

கருணைய தேயலாற் கருமம் யாவதே. 34

885 அவ்வுயிர் யாவுநின் னருளி லாவழிச்

செய்வினை புரிகில சிறிதும் ஆதலால்

வெவ்விய நயப்பொடு வெறுப்பி லாதநீ

எவ்வகை யோவுல கியற்றுந் தன்மையே. 35

886 முன்னதின் முன்னென மொழிது மேயெனிற்

பின்னதின் பின்னுமாப் பேச நிற்றியால்

அன்னவை யேயெனில் ஒழிந்த தல்லையோ

என்னென நின்னையாம் ஏத்து கின்றதே. 36

887 புல்லிய புரம்பொடித் ததுவுங் காமனை

ஒல்லென எரித்ததும் உனக்குச் சீர்த்தியோ

எல்லையில் விதிமுத லெனைத்தும் ஈண்டுநின்

நல்லருள் ஆணையே நடாத்து மென்கையால். 37

888 எங்களை முன்னரே இயல்பின் ஈந்தனை

எங்களை இவ்வர சியற்று வித்தனை

எங்களொ டொருவனென் றிருத்தி நின்செயல்

எங்களின் அறிவரி தென்று போற்றினார். 38

889 வேறு

அவ்வகை இமர ரெல்லாம் அன்சய் தேத்து மெல்லை

மைவரு மிடற்றுப் புத்தேள் மற்றவர் வதன நோக்கி

நொவ்வுற லெய்திச் சிந்தை நுணங்கினீர் நுங்கட் கின்னே

எவ்வர மெனினும் ஈதும் வேண்டிய திசைத்தி ரென்றான். 39

890 என்றலும் அமரர் சொல்வார் யாமெலா மிந்நாள் காறும்

வன்றிறல் அவுணர் தம்மால் வருந்தினம் அதனை நீங்கி

நன்றிகொள் தொல் ஆக்கம் நண்ணுவா னாக நின்பால்

ஒன்றொரு வரம்வேண் டுற்றாம் அதனியல் புரைத்து மன்றே. 40

891 மும்மையின் உயிர்கள் பெற்ற முகிழ்முலைக் கன்னியாகும்

அம்மையை மணந்த தன்மை ஆங்கவள் இடமா ஈங்கோர்

செம்மலை யளித்தற் கன்றே தீவினைக் கடற்பட் டுள்ள

எம்மையாளு வதற் கேதுக் காட்டிய இயற்கை யல்லால். 41

892 ஆதியும் நடுவு மீறும் அருவமு முருவு மொப்பும்

ஏதுவும் வரவும் போக்கு மின்பமுந் துன்பு மின்றி

வேதமுங் கடந்து நின்ற விமலஓர் குமரன் றன்னை

நீதரல் வேண்டும் நின்பால் நினையே நிகர்க்க வென்றார். 42

893 வந்திக்கு மலரோ னாதி வானவர் உரைத்தல் கேளாப்

புந்திக்குள் இடர்செய் யற்க புதல்வனைத் தருது மென்னா

அந்திக்கு நிகர்மெய் யண்ணல் அருள்புரிந் தறிஞ ராயோர்

சிந்திக்கு தனது தொல்லைத் திருமுகம் ஆறுங் கொண்டான். 43

894 நிற்புறும் அமரர் யாரும் நெஞ்சுதுண் ணென்ன நீடும்

அற்புத நீர ராகி அருள்முறை யுன்னிப் போற்றச்

சிற்பரன் றான்கொண் டுள்ள திருமுகம் ஆறு தன்னில்

பொற்புறு நுதற்கண் டோறும் புலிங்கமொன் றொன்று தந்தான். 44

895 ஆவதோர் காலை ஈசன் அறுமுக நுதற்கண் மாட்டே

மூவிரு பொறிகள் தோன்றி முளரியான் முதலா வுள்ளோர்

ஏவரும் அணுகல் செல்லா எல்லைதீர் வெம்மைத் தாகிப்

பூவுல கண்ட முற்றும் பொள்ளெனப் பராய வன்றே. 45

896 மாதண்டங் குலவு நேமி வால்வளை வயிர வொள்வாள்

கோதண்டம் பரித்தோன் வேதாக் குறித்துணர் வரிய சோதி

வேதண்டம் பரவிற் றென்ன மேதினி சூந்ந்து விண்போய்

மூதண்டங் காறுஞ் சென்ற முதல்வன்கண் ணுதலிற் செந்தீ. 46

897 வேறு

மங்கையோர் பங்குடை வள்ளல் ஏந்திய

செங்கனல் ஊழியிற் செறிவ தாமென

அங்கவன் விழிபொழி அனலம் யாவையும்

எங்குள வுலகமும் ஈண்ட லுற்றவே. 47

898 ஆங்கனந் தழலெழ அகில முற்றுமாய்

ஓங்கிய கால்களும் உலைவுற் றோய்ந்தன

வாங்கிய திரைக்கடல் வறந்த தாயிடைத்

தீங்கனல் வடவையுஞ் செருக்கு நீங்கிற்றால். 48

899 பக்கன பாரகம் பதலை முற்றுற

நெக்கன பணிகள்மெய் நௌ¤த்து நீங்கிய

திக்கயம் அரற்றியே தியக்க முற்றன

தொக்கன உயிர்தொகை துளக்க முற்றவே. 49

900 காரண மில்லவன் கண்ணிற் கான்றதீப்

பேரருள் புரிந்திடப் பிறந்த பான்மையால்

ஓருயிர் தன்மையும் ஒழிவு செய்தில

ஆரையும் எவற்றையும் அச்சஞ் செய்தவே. 50

901 அன்னதன் வெம்மைகண் டமலன் பாங்குறை

கன்னியும் வியர்த்தனள் கலங்கி யேயெழீஇப்

பொன்னடி நூபுரம் புலம்பித் தாக்குறத்

தன்தோ ருறையுளைச் சார ஓடினாள். 51

902 முண்டக னாதியா முன்னர் நின்றுள

அண்டர்கள் யாருமவ் வழல்கண் டஞ்சியே

விண்டனர் தலைத்தலை வெருவி யோடினார்

பண்டெழு விடத்தினாற் பட்ட பான்மைபோல். 52

903 தீங்கனல் அடர்தலுஞ செம்பொற் கோயிலின்

யாங்கணு மாகியே இரிந்த பண்ணவர்

வீங்கிய வுயிர்ப்பொடு மீண்டும் எந்தைதன்

பாங்கரில் வந்தனர் பரியும் நெஞ்சினார். 53

904 வலைத்தலை மானென வன்னி சூழ்ந்துழித்

தலைத்தலை இரிந்துளோர் தம்மின் மீள்குறா

நலத்தகு கண்ணுதல் நாதற் சேர்ந்தனர்

கலைத்தனை அகன்றிடாக் காகம் போலவே. 54

905 தோற்றிய நுதல்விச் சுடரின் சூழ்வினுக்

காற்றல ராகியே அடைந்த வானவர்

நாற்றடம புயமுடை ஞான நாயகற்

போற்றிசெய் தினையன புகல்வ தாயினார். 55

906 வெந்திற லவுணரை வீட்டு தற்கொரு

மைந்தனை அருள்கென வந்து வேண்டினேம்

அந்தமிர் அழலைநீ யருடல் செய்தனை

எந்தையே எங்ஙனம் யாங்க ளுய்வதே. 56

907 பங்குறை உமையவள் வாயி யின்வரு

கங்கையெவ் புலகமுங் கலந்த தாமென

இங்குநின் னுதல்விழி யிருந்து நீங்கிய

பொங்கழ லெங்கணும் பொள்ளென் றீண்டியே. 57

908 கற்றையஞ் சுடர்பொழி கனல்க ளின்றொகை

சுற்றியெவ் வுலகமுந் துவன்ற லுற்றவால்

மற்றொரு கணத்தவை மாற்றி டாயெனின்

முற்றுயிர்த் தொகையையும் முடிவு செய்யுமால். 58

909 விஞ்சிய பேரழல் வெம்மை யாற்றலா

தஞ்சினம் இரிந்தயாம் ஐய நின்னிரு

செஞ்சரண் அடைந்தனம் தெரியின் நீயலால்

தஞ்சம துளதுகொல் எம்மைத் தாங்கவே. 59

910 மலக்குறு மனத்தினேம் வருத்த முற்றவும்

உலக்குற நீக்குநீ யொல்லை எம்மிடை

அலக்கண தியற்றுதி யாயின் அன்னதை

விலக்குறு நீரினார் வேற யாவரே. 60

911 நிறைமுடிப் பணிமிசை நிலனும் வானமும்

இறைமுடிக் கின்றவிவ் வெரியை நீக்கியே

பிறைமுடிக் கொண்டிடு பெரும எம்முடைக்

குறைமுடித் தருளெனக் கூறி வேண்டினார். 61

912 அஞ்சலி னவர்புகழ் அண்ண லாதியோர்

அஞ்சலி செய்திவை யறைந்து வேண்டலும்

அஞ்சலி லஞ்சடை யணிந்த நாயகன்

அஞ்சலிர் என்றுகை அமைத்துக் கூறினான். 62

913 பொன்மலை வில்லினான் புதிதின் வந்திடு

தன்முகம் ஐந்தையுங் கரந்து தாவில்சீர்

நன்முக மொன்றொடு நண்ணி யத்துணைத்

தொன்மையின் இயற்கையாய்த் தோன்றி வைகினான். 63

914 தன்னருள் நிலைமையாற் சண்மு கத்திடை

நன்னுதல் விழிகளின் நல்கு தீப்பொறி

இந்நில வரைப்புவான் ஈண்டல் உற்றவை

முன்னுற வரும்வகை முதல்வன் முன்னினான். 64

915 அந்தியம் பெருநிறத் தமலன் அவ்வகை

சிந்தைகொண் டிடுவழிச் செறிந்த பேரழன்

முந்தையின் வெம்பொறி மூவி ரண்டவாய்

வந்து முன் குறுகலும் மகிழ்ந்து நோக்கினான். 65

916 ஆதகு காலையில் அமரர் தங்களுள்

ஓதகு செயலிலா உலவைத் தேவையும்

மூதகு தீயையும் முகத்தை நோக்குறா

மேதகு கருணையால் விமலன் கூறுவான். 66

917 நீங்களிச் சுடர்களை நெறியிற் றாங்கியே

வீங்குநீர்க் கங்கையில் விடுத்திர் அன்னவை

ஆங்கவள் சரணம் அமர வுய்க்குமால்

ஈங்கிது நும்பணி யென்றி யம்பினான். 67

918 கூற்றுயி ருண்டதாட் குழகன் இவ்வகை

சாற்றிய துணர்தலுந் தாழ்ந்து மும்முறை

போற்றினர் நடுங்கினர் புலம்பு நெஞ்சினர்

காற்றொடு கனலிவை கழறல் மேயினார். 68

919 ஒருநொடி யளவையின் உலகம் யாவுமாய்ப்

பெருகிய இத்தழல் பெரும நின்னுடைத்

திருவருள் நிலைமையாற் சிறுகிற் றாதலால்

அரிதரி தடியரேம் ஆற்ற லாகுமோ. 69

920 ஈற்றினை யுலகினுக் கிழைக்கு நின்கணே

தோற்றிய கனலினைச் சுமத்தற் கோர்கணம்

ஆற்றலை யுடையரோ அவனி கேள்வனும்

நாற்றிசை முகமுடை நளினத் தேவுமே. 70

921 பண்டெழு விடத்தினிற் பரந்த தீச்சுடர்

கண்டலும் நின்றிலங் கவலுற் றோடினம்

அண்டவும் வெருவுதும் அவற்றை யாந்தலைக்

கொண்டனம் ஏகுதல் கூடற் பாலதோ. 71

922 அப்பெருங் கனலினை அடைதற் குன்னினும்

வெப்புறும் எமதுளம் வியர்க்கும் யாக்கையும்

எப்பரி சேந்துவம் யாங்கள் என்றலுந்

துப்புறழ் படர்சடைப் பகவன் சொல்லுவான். 72

923 ஒன்றொரு நொடியினின் உலக முற்றுமாய்த்

துன்றிய இச்சடர் சுமர்ந்து கங்கையிற்

சென்றிட நுங்கள்பால் திண்மை யெய்துக

என்றலும் நன்றென இசைந்து போற்றினார். 73

924 மற்றது தெரிதலும் மால யன்முதற்

சொற்றிடும் அமரர்கள் துளக்கம் நீங்குறா

இற்றது கொல்லெம தின்னல் இன்றெனா

உற்றனர் உவகையை யுடலம் விம்மினார். 74

925 ஆங்கனம் அவர்தமை ஆதி நோக்கியித்

தீங்கனல் சரவணஞ் செறிந்தொர் செம்மலாய்

ஓங்குபு சூர்கிளைக் கொழிவு செய்யுமால்

ஈங்கினி யாவரும் ஏகு வீரென்றான். 75

926 இறையவன் இனையன இயம்ப உய்ந்தனங்

குறையிலம் இனியெனக் கூறிக் கஞ்சமேல்

உறைபவ னாதியாம் உம்பர் அன்னவன்

அறைகழ லடிதொழு தங்கண் நீங்கினார். 76

927 முன்னுற மாருதன் முதல்வன் றாள்களை

வன்னியந் தேவொடு வணங்கி யேயெழீஇ

அன்னவன் அருளினாற் சுடர்கள் ஆறையுஞ்

சென்னியின் மேறகொடு சேறல் மேயினான். 77

928 அரனுறு கடிநகர் அதனைத் துர்ந்தொராய்

எரிகெழு சுடர்முடி யேந்தி மாருதன்

வருதலும் அயன்முதல் வானு ளோரெலாங்

கருதரு மகிவொடு கண்டு கூறுவார். 78

929 செந்தழல் மேனியன் தீயின் வண்ணமாத்

தந்தனன் குமரனைத் தனாது கண்ணினால்

உய்ந்திட யாமெலாம் உலகின் முன்னரே

வந்திடும் வீரனாம் மதலை மானவே. 79

930 தொன்னிலை யாம்பெறச் சூரன் பாடுற

இன்னமுஞ் சில்பகல் இருத்த லால்அரன்

தன்னிகர் திருமகன் சரவ ணத்திடை

மன்னுபு குழவியாய் வளர நல்கினான். 80

931 போற்றலர் புரமடு புனித நாயகன்

ஆற்றிடு செய்கைகள் அருளின் நீர்மையால்

ஏற்றதோர் சான்றிவண் எரியைத் தந்ததுஞ்

சாற்றருங் கருணையிற் றலைமை யானதே. 81

932 என்றிவை பற்பல இயம்பி இன்னினிப்

பொன்றினர் அவுணர்கள் புலம்பு நங்குறை

நன்றிவண் முடிந்தது நாமும் அத்தடஞ்

சென்றிடு வாமெனச் செப்பி னாரரோ. 82

933 உருப்பம தாகிய ஔ¤று தீஞ்சுடர்

தரிப்பதோர் மருத்துவன் றம்முன் சென்றிடத்

திருப்பயில் மான்முதற் றேவர் வௌ¢ளியம்

பருப்பதம் ஒருவியே படர்தல் மேயினார். 83

934 இறத்தலுங் கன்னலொன் றெரியின் தீஞ்சுடர்

பொறுத்திடல் அரிதெனப் புலம்பிக் காலினோன்

மறுத்தவிர் பிறைமுடி வரதன் ஆணையால்

திறற்படு வன்னிதன் சென்னி செர்த்தினான். 84

935 சேர்த்தலும் ஒருபதந் தீயின் பண்ணவன்

வேர்த்துடல் புழுங்குற மெலிவில் தாங்கியே

பேர்த்தொரு பதமிடப் பெறாது வல்லைபோய்

ஆர்த்திடு கங்கையின் அகத்துய்த் தானரோ. 85

936 கூர்சுடர்ப் பண்ணவன் கொடுவந் துய்த்திடும்

ஆர்சுடர்த் தொகுதிவந் தடைய முவெயில்

ஊர்சுடச் சிவந்தகண் ணொருவன் துப்புறழ்

வார்சடைக் கரந்தென வறந்த கங்கைநீர். 86

937 அரனருள் முறையினை யறிந்து கங்கைதன்

சிரமிசை யேந்தியே சென்றொர் கன்னலிற்

சரவண மெனுந்தடந் தன்னிற் சேர்த்தனன்

மரையீத ழாயிடை மல்குற் றாலென. 87

938 ஆவயின் காறும்வந் தரிய யன்முதல்

தேவர்கள் உவகையால் தெரிந்து சூழ்ந்தனர்

மேவர அணியதாம் விளைவு நாடியே

காவல்கொள் நிரப்புடைக் காத லோரென. 88

939 ஆரணன் விண்ணகம் அச்சு தன்புவி

வாரணன் முதலிய மாதி ரத்துளோர்

ஏரண வமரர்கள் எண்டிக் காதியே

சீரணி சரவணஞ் சேர்ந்து போற்றினார். 89

940 வேறு

கங்கையு மொல்கப் புக்க கடுங்கனற் கடவுட் சோதி

அங்கிரு மூன்று முன்னர் அம்மைவாழ இமையச் சாரற்

அங்கிய கமலம் பூத்த சரவணம் புகலும் முக்கட்

புங்கவன் அருளாள் தொன்மை போன்றது வறத்த லின்றி. 90

941 விண்ணிடை யிழிந்த காலின் மேவரு கனலில் தோன்றும்

வண்ணவொண் கமலஞ் செய்ய முளரியை மாற தாகத்

தண்ணரி யோடு நல்கித் தரித்தெனச் சரவ னப்பேர்க்

கண்ணகன் பொய்கை ஈசன் கட்டழல் மிசைச்கொண் டன்றே. 91

942 அருவமு முருவு மாகி அநாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்

பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்

கருணைகூர் முகங்க ளாறுங் கரங்கள்பன் னிரண்டுங் கொண்டே

ஒருதிரு முருகன் வந்தாங் குதித்தனன் உலக முய்ய. 92

943 தோன்றல்வந் திடலும் வின்பால் துந்துபி கறங்க லுற்ற

ஆனறதொல் மறைக ளெல்லாம் ஆர்த்தன அயனும் மாலும்

வான்றிகழ் மகத்தின் தேவும் முனிவரும் மலர்கள் தூவி

ஏன்றெமை யருளு கென்றே ஏத்திசை யெடுத்துச் சூழ்ந்தார். 93

944 ஏவர்தம் பாலு மின்றி யெல்லைதீர் அமலற் குற்ற

மூவிரு குணனுஞ் சேய்க்கு முகங்களாய் வந்த தென்னப்

பூவியல் சரவ ணத்தண் பொய்கையில் வைகும் ஐயன்

ஆவிகள் அருளு மாற்றால் அறுமுகங் கொண்டா னன்றே. 94

945 மல்லலம் புவனத் துள்ள மன்னுயிர்க் கணங்கட் கெல்லாம்

ஒல்லையின் மகிழ்ச்சி யெய்தி உவகையின் குறிப்புண் டான

தொல்லையில் அவுண னாகுஞ் சூரனே முதலா வுள்ள

எல்லவர் தமக்கும் மாயும் இருங்குறிப் புற்ற அந்நாள். 95

946 மறைகளின் முடிவால் வாக்கான் மனத்தினால் அளக்கொ ணாமல்

நிறைவுடன் யாண்டு மாகி நின்றிடும் நிமல மூர்த்தி

அறுமுக வுருவாய்த் தோன்றி அருளொடு சரவ ணத்தின்

வெறிகமழ் கமலப் போதின் வீற்றிருந் தருளி னானே. 96

947 பாங்குறு தருச்சூழ் காலாப் ப·றழைச் சினைமென் கொம்பர்

நீங்கறப் புடையோய் வானின் நிரந்தரன பந்த ராகத்

தூங்கிய பழனுங் காயுந் துணர்களும் அகத்துட் டுன்ன

ஆங்கதன் நடுவட் பொய்கை அணிநிழல் அமர்ந்தான் ஐயன். 97

948 முடிபொறா தசையும் நாகர் முதியகால் பலகை வையந்

தொடர்கரை மரனே வானந் தூங்குபன் னாணந் தெண்ணீர்த்

தடமலர் பாய லாகச் சரவண மஞ்ச மீதில்

அடைதரு மைந்தன் மென்கால் அசைப்பவீற் றிருந்தா னன்றே. 98

949 எண்பெரு நாகர் சேடன் ஏந்தெழில் அரிமா னாகத்

தண்பொலி புனற்பூம் பொய்கை தவிசுரு வாக நாள்கோள்

விண்படர் விதான மாக வேலையந் தலைவன் காலை

ஒண்பகல் ஆடி காட்ட உமைமகன் அங்கண் உற்றான். 99

950 தரணியின் நடுவண் வைகுஞ் சரவணப் பொய்கை தன்னில்

விரைசெறி கமலப் போதில் வீற்றிருந் தருளுஞ் செவ்வேள்

பெருவடி வமைந்த மாயன் பிறங்கிய மனத்தில் தண்ணென்

றெரிசுடர் விளக்கத் துச்சி இருந்திடும் ஈசன் போன்றான். 100

951 பெருந்தரை நடுவ ணாகிப் பிறங்கிய சரவ ணத்தில்

இருந்தனிக் கமல மொன்றில் குமரவேள் இருந்த பான்மை

திருந்துநல் லண்டப் புத்தேள் சிந்தையாம் புண்ட ரீக

புரந்தனில் விரும்பித் தாதை வைகிய இயற்கை போலும். 101

952 பாசிலை பரவித் துள்ளி படுவன உடுவைப் பாக

வீசுசை வலங்கா ராக வேறுசூழ் கமல மெல்லாம்

மாசறு பகலோ ராக அவற்றிடை மார்ந்த கஞ்சந்

தேசுடை இரவி யாகச் சிவனெனச் சேய்அங் குற்றான். 102

953 மாலயன் எழிலி மேலோன் வானவ ரேனோர் யாரும்

பாலுற மரனு மாவும் பறவையும் பிறவுஞ் சூழ

ஏலுறு குமரன் கஞ்சத் திருந்தது பரமன் ஆதிக்

காலையின் உயிர்கள் நல்கிக் கமலமேல் இருத்தல் போலும். 103

954 சலங்கிளர் தரங்கத் தெய்வச் சரவணக் கமலப் போதில்

நலங்கிளர் குமரன் சேர்தல் நான்முகற் சிறைமேல் வீட்டிப்

புலங்கிளர் உயிர்கள் நல்கப் பொருந்துநற் பகலின் முன்னர்

இலங்கெழிற் பதும பீடத் தேறிய இயற்கை போலும். 104

955 முண்டக மொன்றில் வைகும் முருகனைச் சுற்றிச் செங்கேழ்

வண்டுளர் கமலக் காடு வான்புனற் றடத்தின் நிற்றல்

அண்டர்கள் முதல்வ ஓர்பால் அன்றியெம் மெல்லாம் பீடங்

கொண்டருள் முறையி னென்று நோற்றிடுங் கொள்கைத் தன்றே. 105

956 அணங்குசெய் தோற்றத் துப்பின் அவிர்சுடர்க் குமரற் சூழ

மணங்கிளர் கமலக் காடு மலர்ந்தன அவனைச் சேர்வான்

தணங்கெழு புனலிற் புக்குத் தபனன்மேல் நாட்டஞ் சேர்த்தி

நுணங்கிடை மடவார் பல்லோர் நோற்றவண் நிற்றல் போலும். 106

957 ஒண்ணகை யுயிர்க்குஞ் சங்க பொருசில கமலம் வைகத்

தண்ணுறு நறவைப் ப·றாட டாமரை பரித்துச் சூழ்தல்

அண்ணலம் பொய்கை தற்சேர் அறுமுகப் பிள்ளை துய்ப்ப

எண்ணெயுஞ் சங்கஞ் சூழ இட்டது போலு மன்றே. 107

958 ஆரமும் வனசத் தோடும் அணிமக ரந்தச் சேறும்

வேரியம் பூந்தண் தேனும் முறைமுறை வீசிக் கையாற்

சேரவே கொண்டு மேலோன் திருவடி திளைப்ப உய்த்தல்

வாரியந் தடாகம் அன்பால் வழிபடும் வண்ணம் போலும். 108

959 பங்கயச் செம்மற் போது பதனழிந் தவிழ்ந்து பாங்கர்

அங்குள இலைமேல் வீழ அவைபுறத் தசையும் நீர்மை

சங்கரன் குமரற் சூழச் சரவணம் பசும்பூந் தட்டில்

துங்கநல் விளக்க மாட்டித் திரைக்கையாற் சுலவல் போலும். 109

960 காசுறழ் பதுமப் போது களாசிய தாக மீச்செல்

பாசடை கவிகை யாகப் பலநனை விளக்க மாக

வீசிகள் கவரி யாக மிழற்றுபுள் ளியம தாக

மாசறு பொய்கை சேய்க்கு வளம்பட ஒழுகிற் றன்றே. 110

961 அழல்நிவந் தன்ன கஞ்சத் தகல்தடத் திரைகள் நாப்பண்

உழிபட ராது சூழ்போந் துலவுவ தானை நீரால்

விழுமிய குமரன் பொய்கை வௌ¤யுறா தமர ரிட்ட

எழினிகள் புடையே மென்கால் எறிதலின் இரட்டல் போலும். 111

962 கொன்படை சேவ லாகும் எகினமோர் கோடி ஈசன்

தன்பெருங் குமரற் சூழத் தடத்தினில் மிழற்றல் எந்தை

பொன்பிறழ் பதுமன் செய்கை புரியுநாள் ஊர்தி யாவல்

என்புடை யிருத்தி யென்றே தமித்தமி இரத்தல் போலும். 112

963 வளஞ்செறி இனைய பாலால் வான்சர வணமாம் பொய்கைத்

தளஞ்செறி பதும மொன்றில் சராசரம் யாவுங் காப்பான்

உளஞ்செறி கருணை யெய்தி ஒப்பிலாக் குமர மூர்த்தி

இளஞ்சிறு மதலை போல இனிதுவீற் றிருந்தான் மன்னோ. 113

964 தீர்த்திகை*க் கங்ககை தன்னில் திகழ்சர வணத்தில் வந்த

மூர்த்திகைக் குழவி யேபோல் முதற்புரி யாடல்**நோக்கி

ஆர்த்தி யுறாத உள்ளத் தரிமுதல் அமரர் யாருங்

கார்த்திகைத் தெரிவை மாரை விளித்திவை கழற லுற்றார்.

( * தீர்த்திகை – தீர்த்தத்தையுடையது.

 

 

குமாரக் கடவுள் பின்னரும் பற்பல திருவிளையாடல்களைச் செய்யப் போகின்றார்.

 

 

ஆதலின், இவ்விளையாட்டை ‘முதற்புரியாடல்’ என்றார். ) 114

965 சாற்றருஞ் சரவ ணத்தில் சண்முகத் தொருவ னாகி

வீற்றிருந் தருளு கின்ற விமலனோர் குழவி போலத்

தோற்றினன் அவனுக் குங்கள் துணைமுலை அமுத மூட்டிப்

போற்றுதிர் நாளு மென்ன நன்றெனப் புகன்று வந்தார். 115

966 மறுவறும் ஆர லாகும் மாதர்மூ விருவர்*தாமும்

நிறைதரு சவர ணத்தின் நிமலனை அடைந்து போற்ற

உறுநர்கள் தமக்கு வேண்டிற் றுதவுகோன் ஆத லாலே

அறுமுக வொருவன் வேறாய் அறுசிறார் உருவங் கொண்டான்.

( * ஆரலாகும் மாதர் மூவிருவர் – ஆறு உருவமுடைய கார்த்திகை

மாதர்கள். ) 116

967 ஆறுரு வாத லோடும் அறுவரும் மகிழ்ந்து வேறு

வேறுதா மெடுத்துத் தத்தம் வியத்தகு துணைமென் கொங்கை

ஊறுபா லமுதம் அன்னோற் குதவலும் முறுவல் செய்து

மாறிலா அருளால் ஆற்ற வருந்தினன் போல வுண்டான். 117

968 உண்டபின் அறுவ ராகும் ஒருபெரு முதல்வன் றன்னைத்

தண்டழை பொதுளும் நீபத் தண்ணிழற் பொய்கை தன்னில்

வண்டயி லுறாத கஞ்ச மாமலர்ப் பள்ளி சேர்த்திக்

கண்டுயில் செய்வித் தேத்தக் கருணையால் இனைய செய்வான். 118

969 துயிலவோ ருருவம் துஞ்சித் துண்ணென எழுந்து மென்சொற்

பயிலவோ ருருவம் யாய்தன் பயோதரம் பவள வாய்வைத்

தயிலவோ ருருவம் நக்காங் கமரவோ ருருவம் ஆடல்

இயலவோ ருருவம் வாளா இரங்கவோ ருருவஞ் செய்தான். 119

970 ஓருருத் தவழ மெல்ல ஓருருத் தளர்ந்து செல்ல

ஓருரு நிற்றல் செல்லா தொய்யென எழுந்து வீழ

ஓருரு இருக்கப் பொய்கை ஓருரு வுழக்கிச் சூழ

ஓருருத் தாய்கண் வைக ஒருவனே புரித லுற்றான். 120

971 ஆடவோ ருருவம் செங்கை அறையவோ ருருவம் நின்று

பாடவோ ருருவம் நாடிப் பார்க்கவோ ருருவம் ஆங்கண்

ஓடவோ ருருவம் ஓர்பால் ஔ¤க்கவோ ருருவம் யாண்டுந்

தேடவோ ருருவ மாகச் சிவன்மகன் புரித லுற்றான். 121

972 இத்திறம் இருமூன் றான யாக்கையுங் கணம தொன்றில்

பத்துநூ றாய பேதப் படும்வகை பரமாய் நின்ற

உத்தம குமரன் றான்எவ் வுயிர்தொறும் ஆட லேபோல்

வித்தக விளையாட் டின்ன மாயையால் விரைந்து செய்தான். 122

973 சிற்பர னாகி வந்த செய்யவேள் ஆடற் றன்மை

பற்பல திறமும் நாடிப் பங்கயத் தயனு மாலுஞ்

சொற்படு மகத்தின் தேவும் முனிவருஞ் சுரரும் யாரும்

அற்புத மகிழ்ச்சி கொண்டாங் கின்னவா றறைத லுற்றார். 123

974 சேயிவன் ஒருவ னேபல் சிறாருருக் கொண்டு நம்முன்

ஏயெனு மளவை தன்னில் எண்ணில்பே த்த னாகும்

ஆயினிக் குமரன் ஆடல் அறிவரி தெமக்கும் எல்லா

மாயமு மியற்ற வல்லன் வரம்பிலா அறிவன் மாதோ. 124

975 கைப்பயில் குழவி போலக் காட்டிய கடவுள் செய்யும்

இப்பெரு மாயை போல யாவரும் புரிதல் தேற்றார்

செப்பியென் வேறி யாமுஞ் செய்ததொன் றில்லை அன்னான்

ஒப்பறு பரனே ஆம்என் றுரைசெய்து தொழுது நின்றார். 125

976 அழலெனும் மீன வர்க்கத் தறுவருங்*குமரன் ஆடல்

முழுவது நோக்கி நோக்கி முதிருமற் புதநீ ரெய்திக்

குழவிக ளென்றே உள்ளங் கோடல்விட் டகலா தஞ்சி

வழிபடு கடவு ளோரில் போற்றினர் மனங்கொள் அன்பால்.

( * அழல் எனும் மீனவர்க்கத்தறுவரும் – கார்த்திகை மாதர்கள்

அறுவர்களும். அழல் – கார்த்திகை. ) 126

977 அம்புயம் உறழுஞ் செங்கேழ் அறுமுகம் படைத்த கோல

நம்பிதன் வரவு தன்னை நவின்றனம் இனிமேல் அங்கண்

எம்பெரு முதல்வி தன்பால் இலக்கத்தொன் பதின்மர் செவ்வேள்

தம்பிய ராகி வந்த தன்மையை விளம்ப லுற்றாம். 127

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 977

 

12. துணைவர் வரு படலம் (978 – 1014)

 

978 நஞ்ச யின்றவன் நெற்றிநாட் டத்தினால் நல்கும்

வெஞ்சு டர்ப்பொறி வெம்மையை ஆற்றலள் விமலை

செஞ்சி லம்படி தக்கலின் நவமணி சிதற

அஞ்சி யோடினள் இத்திற முணர்ந்தனள் அகத்துள். 1

979 மாய வன்முதல் அமரர்கள் ஈசனை வணங்கி

நீயொர் மைந்தனைத் தருகென நெற்றிநாட் டத்தால்

ஆய வன்சுடர் உதவியோர் மதலையாய் அமர்வான்

ஏயி னான்சர வணத்தெனத் தெரிந்தனள் இறைவி. 2

980 அன்ன தற்பினர் உமையவள் எனதுபால் அமலன்

தன்ன ருட்பெறு மதலைதோன் றாவகை தடுத்த

பொன்ன கர்க்கிறை விரிஞ்சன்மால் முதலபுத் தேளிர்

பன்னி யர்க்கெலாம் புதல்வரின் றாகெனப் பகர்ந்தாள். 3

981 இமைய மாமகள் இத்திறம் புகன்று மீண்டேகிச்

சமயம் யாவையும் நிறுவிய கண்ணுதற் றலைவன்

அமல மாந்திரு முன்னர்வந் தரிக்குமுன் னரிதாங்

கமல மார்அடி கண்டனள் பணிந்துகண் களித்தாள். 4

982 உம்பர் யாவருங் குறையிரந் திடலுநீ யுதவுஞ்

செம்பொ றித்தொகை யாற்றலும் வெம்மையுந் தெரிந்து

வெம்பி முற்றுடல் பதைப்புற அகன்றிவண் மீண்டேன்

எம்பெ ருந்தகை அவ்வழல் நீக்கலா லென்றாள். 5

983 கன்னி இங்ஙனம் பகர்தலுங் கருணைசெய் தருளித்

தன்னி டத்தினில் இருத்தினன் இருந்திடு தையல்

முன்னம் ஓடலிற் சிதறுநூ புரமணி முழுதும்

என்னை யாளுடை நாயகன் முன்னிலங் கினவால். 6

984 தளிரின் மெல்லடிப் பரிபுர மாயின தணந்து

மிளிரு மந்நவ மணிகளின் ஆணையால் விமலை

ஔ¤ரு நல்லுருத் தோன்றின ஐம்முகத் தொருவன்

தௌ¤ரு முச்சுடர் அகத்திடை யமர்ந்திடுஞ் செயல்போல். 7

985 எண்ணி லாநவ மணிகளின் உமையுரு வெனைத்துங்

கண்ணி னாற்றெரிந் தருளினால் வம்மெனக் கழற

அண்ண லோர்வகை மணிக்கொரு சத்திக ளாக

நண்ணி னார்நவ சத்திகள் அமரர்நற் றவத்தால். 8

986 பருப்ப தக்கொடி புரைநவ சத்திகள் பரமன்

திருப்ப தத்திடை வணங்கிநின் றவனிடைச் சிந்தை

விருப்பம் வைத்தலும் முனிவர்தம் மகளிற்போல் விரைவில்

கருப்ப முற்றனர் யாவதும் உமையவள் கண்டாள். 9

987 முனம்பு ரிந்துல களித்தவள் அனையர்பால் முதிருஞ்

சினம்பு ரிந்திவண் எமக்குமா றாகிய திறத்தால்

கனம்பு ரிந்தஇக் கருப்பமோ டிருத்திர் பல்காலம்

இனம்பு ரிந்தநீர் யாவரு மென்றுசூள் இசைத்தாள். 10

988 ஆவ தெல்லையில் நடுக்கமுற் றஞ்சியே அங்கண்

மேவு மாதர்மெய் வியர்த்தனர் அவியிர்ப் பதனில்

தேவ தேவன தருளினால் தினகரத் திரள்போல்

ஒவி லாவிறல் வீரர்கள் இலக்கர்வந் துதித்தார். 11

989 வடுத்த னைப்பொருங் கண்ணினர் வியர்ப்பினில் வந்தாங்

கடுத்த மானவர் ஓரிலக் கத்தரும் அசனி

கடுத்த சொல்லினர் பொற்றுகி லுடையினர் கரத்தில்

எடுத்த வாளினர் பலகைய ராகிஈண் டினரால். 12

990 அனையர் யாவரும் ஈசனை யடைந்தனர் அன்புற்

றினிய வாகிய அமலன்நா மங்களை யேத்தி

வனைக ருங்கழல் வணங்கிமுன் நிற்றலும் மற்றப்

புனித நாயகன் அவர்தமை நோக்கியே புகல்வான். 13

991 மைந்தர் கேண்மினோ நீவிர்கள் யாவரும் வயத்தால்

இந்தி ராதியர் பகைவரை அடுவதற் கெமது

கந்த வேள்படை யாகுதிர் என்னவே கழறி

முந்து பேரருள் புரிந்தனன் யாவர்க்கும் முதல்வன். 14

992 இன்ப நீருடன் இவையருள் புரிதலும் இலக்கம்

நன்பெ ருந்திறல் மைந்தர்க ளாயினோர் நாளும்

அன்பு மேதகு பரிசன ராகியே அமலன்

முன்பு நீங்கலா தொழுகினர் செய்பணி முறையால். 15

993 மாற்ற ருஞ்சினத் தம்மைமுன் கொடுமொழி வழங்கத்

தோற்று நன்மணி யுருவமாந் தோகையர் துளங்கிப்

போற்றி வந்தனை செய்துபின் அவள்பணி புரிந்தே

ஆற்று தொல்கருப் பத்துடன் பற்பகல் அமர்ந்தார். 16

994 இகலு மாமணி மகளிர்தங் கருவினுள் இறைவற்

புகழும் நந்தியங் கணத்தவர் குழவியாய்ப் போந்து

நிகரில் காளைய ராகிவீற் றிருந்தனர் நெறிசேர்

சுகன்எ னும்படி பரமனை முன்னியே தொழுது. 17

995 அரத னங்களில் தோன்றிய மங்கையர் அகட்டிற்

கருவின் வந்திடு ஆடவர் ஈசனைக் கருதிப்

புரியும் யோகுட னிருத்தலின் ஆற்றரும் பொறையாய்ப்

பரம தாதலும் உமையுடன் பரமனைப் பணிந்தார். 18

996 இருவர் தம்மையும் பணிந்தவர் இன்றுகா றினைய

கருவின் நொந்தனம் இன்னினி யாம்பரிக் கல்லேம்

அருள்பு ரிந்திடு மென்றலும் ஆதியங் கடவுள்

பரிவி னால்உமை திருமுகம் நோக்கியே பகர்வான். 19

997 ஏல வார்குழற் கவுரிநின் செய்யதா ளிடையிற்

சாலு நூபுரத் துதித்தவர் உனதுசா பத்தாற்

சூலி னான்மிக மெலிந்தனர் பற்பகல் சுமந்தார்

பால ரைப்பெற இனியருள் புரிகெனப் பணிந்தான். 20

998 இறைவன் இங்கிது பணித்தலும் நன்றென இசையா

முறுவல் செய்துமை மாதரை நோக்கிமொய்ம் பினரைப்

பெறுதி ரால்இனி யென்றலும் அவர்வயிற் பெயரா

துறையும் யோகுடை வீரர்கள் இத்திறம் உணர்ந்தார். 21

999 மறத்த லில்லதோ ருணர்வுடை வீரர்கள் மற்றித்

திறத்தை நாடியே யோகுவிட் டுளமகிழ் சிறப்ப

இறத்தல் நீங்கிய பரம்பொருள் அருள்முறை இறைஞ்சிப்

பிறத்த லுன்னியே முயன்றனர் ஆயிடைப் பெயர்வார். 22

1000 பரிபு ரந்தனின் முன்வரு மங்கையர் பரைதன்

கருணை கொண்டசொற் கேட்டலுங் கவற்சியை அகன்று

விரைவின் மேலவர் பதம்பணிந் தேத்தியே விடைகொண்

டொருவி மைந்தரை அளித்தனர் யாவரு மொருசார். 23

1001 நந்தி தண்கண முதல்வர் களாகியே நணியோர்

பந்த நீங்கியே சனித்தனர் ஒன்றிலாப் பதின்மர்

எந்தை யாரருள் பெயர்கொடே இருநில வரைப்பில்

சுந்த ரன்விடை முகத்தவன் றோன்றிய வாபோல். 24

1002 பேர ஆகுவை யுடையவன் இளவல்பே ரருளால்

சூர வாகுலம் வானவர் பெறாவகை தொலைப்பான்

கூர வாகுறுஞ் செம்மணிப் பாவைதன் னிடத்தில்

வீர வாகுவந் துதித்தனன் உலகெலாம் வியப்ப. 25

1003 விரள வல்லியார் தந்திசூ ரரிவியன் படையாங்

கரள வல்லிருள் அகற்றுவான் எழுந்தவெண் கதிர்போல்

திரள வல்லினை அனையபூண் முலையுடைத் தெய்வத்

தரள வல்லிபால் தோன்றினன் வீரகே சரியே. 26

1004 மக்கள் வானவர்க் கருந்துயர் புரியும்வல் லவுணர்

தொக்க வீரமா மகேந்திரப் பெருவளந் தொலையச்

செக்கர் நூபுரப் புட்பரா கத்திபாற் சிறப்பால்

தக்க வீரமா மகேந்திரன் வந்தவ தரித்தான். 27

1005 ஆத வத்தனிக் கடவுளும் வடவையா ரழலுஞ்

சீத ளப்புது மதியமும் வௌ¢குறத் திகழ்கோ

மேத கத்தமர் பாவைபால் விண்ணவர் புரியும்

மாத வத்தினால் வீரமா மகேச்சுரன் வந்தான். 28

1006 தான மாநிலத் தேவர்கள் மகிழ்வுறத் தகுவ

ரான பேரெலா முடிவுற அறந்தலை யெடுப்பக்

கானல் பேர்வயி டூரிய மின்னிடைக் கழற்கால்

மான வீரமா புரந்தரன் என்பவன் வந்தான். 29

1007 சூர ராக்கமுந் துணைவர்தம் மாக்கமுஞ் சூழுந்

தீர ராக்கமும் வானவ ரேக்கமுஞ் சிதைய

வார ராக்கமழ் கொன்றைவே ணியன்அரு ளதனால்

வீர ராக்கதன் வந்தனன் வயிரமெல் லியல்பால். 30

1008 கரக தத்தனி மால்வரை எடுத்தொரு கணத்தில்

புரக தத்தினை இழைத்தவன் அருளினாற் புணரிக்

குரக தத்திடைப் பைங்கனல் கொம்மென எழல்போல்

மரக தத்திபால் வீரமார்த் தாண்டன் வந்தனனே. 31

1009 மையல் மாக்கரி வாம்பரி விரவிய மணித்தேர்

வெய்ய தானவர் ப·றொகை இமைப்பினில் விளிய

மொய்யி னார்த்தடு மானவன் பவளமா மொழிப்பேர்த்

தையல் தன்வயின் வலியவீ ராந்தகன் சனித்தான். 32

1010 கந்து தித்திடும் வியன்நர மடங்கலுங் கடலின்

முந்து தித்திடும் ஆலமும் வடவையும் முரண

நந்து தித்தநற் களமணிப் பாவைநற் றவத்தால்

வந்து தித்தனன் வீரதீ ரப்பெயர் வலியோன். 33

1011 இந்த வீரரொன் பதின்மரும் ஈசன தருளால்

தந்தம் அன்னையர் நிறங்கொடே பொலந்துகில் தாங்கி

வந்து பற்பகல் வளர்தரும் உறுப்பொடு மடவார்

உந்தி யின்வழி நான்முகத் தண்ணல்போல் உதித்தார். 34

1012 வேறு

உதிதருமத் திறல்வீரர் அரியணைமேல் அம்மையுட னுறைந்த நாதன்,

பதமலர்கள் பணிந்தெழலும் அவர்க்கண்டு பார்ப்பதியைப் பரிவால் நோக்கி,

மதியுடையர் திறலுடையர் மானவருங் கலத்தினர்நம் மைந்தர் இன்னோர்,

புதியரலர் நந்திதனிக் கணத்தவரென் றான்சுருதிப் பொருளாய் நின்றான். 35

1013 தேவியது கேட்டுமைந்தர்க் கருள்புரிய அவர்க்கெல்லாஞ் சிவன் வெவ்வேறு,

தாவில்சுடர் வாளுதவி வியர்ப்பில்வரும் ஓரிலக்கந் தனயரோடு,

நீவிர்களு மொன்றிநுங்கட் கிறையவனா கியசேயை நீங்க லின்றி,

ஏவலன் பணித்தனசெய் தொழுகுதிரென் றான்அவரும் இசைந்து தாழ்ந்தார். 36

1014 ஓன்பானாம் இலக்கத்தோர் ஓரிலக்கத் தோர்தம்மோ டொன்றிப் புல்லி,

அன்பாகி எம்பெருமான் சினகரத்தை அகலாமல் அங்கண் வைக,

மென்பானல் புரையும்விழிச் சத்திகளொன் பதின்மர்களும் விமலக் கன்னி,

தன்பாலை யிகவாமல் அவள்பணித்த தொழில்பரிந்து சார்த லுற்றார். 37

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1014.

 

13. சரவணப் படலம் (1015 – 1051)

 

1015 ஏற்ற மானவர் ஒன்றொழி பதின்மரோ டிலக்கர்

தோற்ற மெய்திய தன்மையை இத்துணை சொற்றாம்

ஆற்றல் சேர்புனற் சரவணத் தடந்தனில் அறுவர்

போற்ற வைகினோன் கயிலையிற் புகுந்தமை புகல்வாம். 1

1016 தருப்ப மிக்குளார் காணுறாத் தாவில்சீர் வௌ¢ளிப்

பொருப்பி லுற்றிடு பரம்பொருள் கருணையாற் பொறைகூர்

கருப்ப மற்றுயிர் முழுவதுந் தந்திடுங் கன்னிப்

பருப்ப தக்கொடிக் கவ்வழி இனையன பகர்வான். 2

1017 பொம்ம லுற்றிடு நான்முக னாதியோர் புந்தி

விம்ம லற்றிட முந்துநம் விழியிடைத் தோன்றிச்

செம்ம லர்ப்பெருஞ் சரவணத் திருந்தநின் சேயை

இம்ம லைக்கணே உய்க்குதும் வருகென இசைத்தான். 3

1018 வேறு

செமபுலி யதளினான் செப்பிற் றோர்தலும்

அம்பிகை யுவகையோ டன்பு கொண்டேழீஇ

நம்பெரு மதலையை நாங்கொண் டேகுதும்

எம்பெரு முதல்வநீ யெழுதி யாலென்றாள். 4

1019 கொம்மைவெம் முலையினால் குறிப டுத்திய

அம்மையீ துரைத்துழி அருளி னாலெழா

மைம்மலி மிடறுவடை வான நாயகன்

இம்மென அவளொடும் ஏற தேறினான். 5

1020 நந்தியின் எருத்தமேல் நங்கை யாளொடு

நந்திவந் திடுதலும் நாக மேலுளார்

நந்திய வினைத்தொகை நந்திற் றென்றிடா

நந்திதன் கணத்தொடு நண்ணிப் போற்றினார். 6

1021 அந்தமில் விடத்தினை யடக்கு கையுடைச்

கந்தர னாதியாந் தொல்க ணத்தினோர்

எந்தைதன் உருவுகொண் டிருந்த மேலவர்

வந்திரு மருங்குமாய் வழுத்தி ஈண்டினார். 7

1022 ஆன்முக நந்தியெம் மடிகள் உய்த்திடத்

தேன்முக நறுமலர் சிதறிச் செங்கையால்

கான்முறை வணங்கியே கமலக் கண்ணவன்

நான்முகன் மகபதி பிறரும் நண்ணினார். 8

1023 சல்லரி வயிர்துடி தடாரி சச்சரி

கல்லென இரங்குறு கரடி காகளஞ்

செல்லுறழ் பேரிகை திமிலை யாதியாம்

பல்லியம் இயம்பின பாரி டங்களே. 9

1024 வேறு

வேத நான்குங் குடிலையும் வேறுள

பேத மாய கலைகளும் பேரிசை

நாத மோடு நணுகின விஞ்சையர்

கீதம் யாவும் இசைத்துக் கெழுமினார். 10

1025 வள்ளல் வேணியின் மாமதி ஈண்டியே

பிள்ளை வெண்பிறை யைப்படர் பேரராக்

கொள்ளு மென்று குறித்தது போற்றல்போல்

வௌ¢ளி வெண்குடை வெய்யவர் ஏந்தினார். 11

1026 சகர ரென்னுந் தலைவர்கள் தம்வழிப்

பகிர தப்பெயர்ப் பார்த்திவன் வேண்டலும்

நிகரி லோன்அருள் நீத்தத் தொழுக்கெனப்

புகரில் சாமரம் பூதர்கள் வீசினர். 12

1027 சீறு மால்கரி சீயம் வயல்புலி

ஏறு பூட்கை இரலையெண் கேமுதல்

வேறு கொண்ட வியன்முகச் சாரதர்

நூறு கோடியர் நொய்தெனச் சுற்றினர். 13

1028 இமிலு டைப்பல ஏற்றிருங் கேதனந்

திமில விண்புனல் நக்கிச் சிதறுவ

அமல னைத்தொழு தாற்றுமெய் யன்பினால்

கமலம் உய்த்திடுங் காட்சியர் போன்றவே. 14

1029 அன்ன காலை அகிலமும் ஈன்றருள்

கன்னி தன்னொடு காமர்வௌ¢ ளேற்றின்மேல்

மன்னி வைகு மதிமுடி வானவன்

தன்ன தாலயத் தைத்தணந் தேகினான். 15

1030 வேறு

தன்ன தாலயம் நீங்கியே கயிலையைத் தணந்து

பொன்னின் நீடிய இமையமால் வரைப்புறத் தேகி

அன்ன மாடுறுஞ் சரவணப் பொய்கையை யடைந்தான்

என்னை யாளுடை நாயகன் இறைவியுந் தானும். 16

1031 பிறையு லாஞ்சடைத் தேவனும் அவன்றனைப் பிரிய

துறையும் மாதுமோ ரறுவகை உருவுகொண் டுற்ற

சிறுவன் நீர்மையை நோக்கியே திருவருள் செய்து

நிறையும் வான்புனற் பொய்கையங் கரையிடை நின்றார். 17

1032 முண்ட கச்சர வணந்தனில் மூவிரு வடிவங்

கொண்டு லாவிவீற் றிருந்திடும் ஒருபெருங் குமரன்

அண்டர் நாயகன் தன்னுடன் அகிலமீன் றாளைக்

கண்டு மாமுக மலர்ந்தனன் தனதுளங் களித்தான். 18

1033 அந்த வேலையிற் கவுரியை நோக்கியெம் மையன்

இந்த நின்மகன் றனைக்கொடு வருகென இயம்பச்

சுந்த ரங்கெழு விடையினுந் துண்ணென இழிந்து

சிந்தை கொண்டபே ராதரந் தன்னொடுஞ் சென்றாள். 19

1034 சரவ ணந்தனில் தனதுசேய் ஆறுருத் தனையும்

இருக ரங்களால் அன்புடன் எடுத்தனள் புல்லித்

திருமு கங்களோ ராறுபன் னிருபுயஞ் சேர்ந்த

உருவம் ஒன்றெனச் செய்தனள் உலகமீன் றுடையாள். 20

1035 எந்தை சத்திகள் உயிரெலாம் ஒடுங்குறு மெல்லை

முந்து போலஒன் றாகியே கூடிய முறைபோல்

அந்த மில்லதோர் மூவிரு வடிவுமொன்றாகிக்

கந்தன் என்றுபேர் பெற்றனன் கவுரிதன் குமரன். 21

1036 முன்பு புல்லிய குமரவேள் முடிதொறும் உயிர்த்து

மின்பி றங்கிய புறந்தனை நீவலும் விமலை

தன்பெ ருந்தனஞ் சுரந்துபால் சொரிந்தன தலையாம்

அன்பெ னப்படு கின்றதித் தன்மையே அன்றோ. 22

1037 ஆதி நாயகன் கருணையாய் அமலமாய்ப் பரம

போத நீரதாய் இருந்ததன் கொங்கையிற் பொழிபால்

ஏதி லாததோர் குருமணி வள்ளமீ தேற்றுக்

காதல் மாமகற் கன்பினால் அருத்தினாள் கவுரி. 23

1038 கொங்கை யூறுபால் அருத்தியே குமரனைக் கொடுசென்

றெங்கள் நாயகன் முன்னரே இறைஞ்சுவித் திடலும்

அங்கை யாலவன் றனைஎடுத் தகலமேல் அணைத்துப்

பொங்கு பேரருள் நீர்மையா லிருத்தினன் புடையில். 24

1039 அருத்தி தந்திடு குமரவேள் ஒருபுடை அமரப்

பெருத்த மன்னுயிர் யாவையும் முன்னரே பெற்ற

ஒருத்தி தன்னையுங் கையினா லொய்யென வாங்கி

இருத்தி னான்தன தடந்தனில் எம்மையாள் இறைவன். 25

1040 கூல வார்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிரான் றனக்கும்

பால னாகிய குமரவேள் நடுவுறும் பான்மை

ஞால மேலுறும் இரவொடு பகலுக்கும் நடுவாய்

மாலை யானதொன் றழிவின்றி வைகுமா றொக்கும். 26

1041 வேறு

விடையுற்றிடு பரமற்குமவ் விமலைக்கும் விறற்சேய்

இடையுற்றது கண்டார்அயன் மகவான்முத லிமையோர்

கடையுற்றிடு கடலாமெனக் கல்லென்றிரைத் தணுகாப்

புடையுற்றனர் எதிருற்றனர் புறனுற்றனர் புகழ்வார். 27

1042 காமாரிதன் விழிதந்திடு கழிகாதல ஒழியாத்

தோமாரில் புளனாகிய சூரன்கொடுந் தொழிலால்

யாமாரினும் இழுக்குற்றனனம் எமையாள்இனி யென்னாப்

பூமாரிகள பொழிந்தார்பணிந் தெழுந்தாசிகள் புகன்றார். 28

1043 வாரற்பத முறவீங்கிய வன்னத்தன முருந்தின்

மூரற்பவ ளச்சேயிதழ் முழுமாமதி வதனத்

தாரற்பெயர் பெறுமங்கையர் அதுகாலையில் அரன்முன்

பேரற்பொடு பணிந்தேயெழப் பெருந்தண்ணளி புரிந்தான். 29

1044 கந்தன்றனை நீர்போற்றிய கடனால்இவன் உங்கள்

மைந்தன்எனும் பெயராகுக மகிழ்வால்எவ ரேனும்

நுந்தம்பக லிடைஇன்னவன் நோன்றாள்வழி படுவோர்

தந்தங்குறை முடித்தேபரந் தனைநல்குவம் என்றான். 30

1045 என்னாவருள் புரிகின்றுழி இமையத்தவள் சேயைத்

தன்னாரரு ளொடுசென்றெதிர் தழுவித்தனத் திழிபால்

பொன்னார்மணி வள்ளத்துமுன் பூரித்தருத் திடவே

அன்னாள்முலை அமுதுக்கவை யாறொத்தொழு கினவே. 31

1046 வானார்சுர நதிபோற்சர வணத்தூடவை புகலுந்

தூநான்மறை கரைகண்டவன் முதல்வந்திடு துணைவ

ரானாஅறு சிறுவோர்தமை அளித்தோன்சபித் திடலால்

மீனாயவண் வதிகின்றவர் புகும்பாலினை மிசைந்தார். 32

1047 கயிலைக்கிறை யவள்மெய்த்தன கலசத்தினும் உகுபால்

அயிலுற்றிடு பொழுதத்தினில் அறலிற்புடை பெயரும்

அயிலைத்தனு வொருவித்தவ வடிவுற்றெழு தருவார்

துயிலுற்றுணர் பவரொத்தனர் மயலற்றிடு தொடர்பால். 33

1048 அன்னாரறு வருமாயெழுந் தகன்பொய்கைவிட் டமலன்

முன்னாய்வணங் கினர்போற்றலும் முனிமைந்தர்கள் பரங்கோ

டென்னாவுரை பெறுகுன்றிடை இருந்தேதவம் புரிமின்

சின்னாள்மிசை இவன்வந்தருள் செயுமென்றருள் செய்தான். 34

1049 நன்றாலெனத் தொழுதன்னவர் நாதன் விடை பெற்றே

சென்றார்உடு மடவாரொடு திருமாலயன் முதலா

நின்றார்தமக் கருள்செய்தவர் நிலயம்புக அருளிப்

பொன்றாழ்சடை யினன்வௌ¢ளியம் பொருப்பின்றலை புக்கான். 35

1050 அடையார்புர மெரிசெய்திடும் அமலன்கயி லையிற்போய்

விடையூர்தியின் இழிந்தெதனி விறற்சேயொடும் வெற்பின்

மடவாளொடு நடவாப்பொலன் மாமந்திரத் தலையின்

இடையாரரி யணைமீமிசை இருந்தான் அருள் புரிந்தே. 36

1051 சேயோனெனும் முன்னோன் றனைச் சிலம்பின்வரும் ஒன்பான்

மாயோர்உத வியமைந்தரும் மற்றுள்ளஇ லக்கத்

தூயோர்களுந் தொழுதேமலர் தூவிப்பணிந் தேத்தி

ஆயோர்தம துயிரேயென அவனைக்குறித் தணைந்தார். 37

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1051

 

14. திருவிளையாட்டுப் படலம் (1052 – 1179)

 

1052 அனந்தரம தாகஉமை யம்மையொடு பெம்மான்

நனந்தலையில் வைகிய நலங்கொள்கும ரேசன்

இனங்கொடு தொடர்ந்தஇளை யாரொடு மெழுந்தே

மனங்கொளருள் நீர்மைதனின் ஆடலை மதித்தான். 1

1053 தட்டைஞெகி ழங்கழல் சதங்கைகள் சிலம்பக்

கட்டழகு மேயஅரை ஞாண்மணி கறங்க

வட்டமணி குண்டல மதாணிநுதல் வீர

பட்டிகைமி னக்குமரன் ஆடல்பயில் கின்றான். 2

1054 மன்றுதொறு லாவுமலர் வாவிதொ றுலாவுந்

துன்றுசிறு தென்றல்தவழ் சோலைதொ றுலாவும்

என்றுமுல வாதுலவும் யாறுதொ றுலாவுங்

குன்றுதொறு லாவுமுறை யுங்குமர வேளே. 3

1055 குளத்தினுல வும்நதி குறைந்திடு துருத்திக்

களத்தினுல வும்நிரைகொள் கந்துடை நிலைத்தாந்

தளத்தினுல வும்பனவர் சாலையுல வும்மென்

னுளத்தினுல வும்சிவன் உமைக்கினைய மைந்தன். 4

1056 இந்துமுடி முன்னவன் இடந்தொறு முலாவும்

தந்தையுடன் யாயமர் தலங்களி னுலாவும்

கந்தமலர் நீபமுறை கண்டொறு முலாவும்

செந்தமிழ் வடாதுகலை சேர்ந்துழி யுலாவும். 5

1057 மண்ணிடை யுலாவும்நெடு மாதிர முலாவும்

எண்ணிடை யுறாதகடல் எங்கணு முலாவும்

விண்ணிடை யுலாவும்மதி வெய்யவன் உடுக்கோள்

கண்ணிடை யுலாவும்இறை கண்ணில்வரு மண்ணல். 6

1058 கந்தருவர் சித்தர்கரு டத்தொகைய ரேனோர்

தந்தமுல காதிய தலந்தொறு முலாவும்

இந்திரன் இருந்ததொல் லிடந்தனில் உலாவும்

உந்துதவர் வைகுமுல கந்தொறு முலாவும். 7

1059 அங்கமல நான்முகன் அரும்பத முலாவும்

மங்கலம் நிறைந்ததிரு மால்பத முலாவும்

எங்கள் பெருமாட்டிதன் இரும்பத முலாவும்

திங்கள்முடி மேற்புனை சிவன்பத முலாவும். 8

1060 இப்புவியில் அண்டநிரை யெங்கணு முலாவும்

அப்புவழ லூதைவௌ¤ அண்டமு முலாவும்

ஒப்பில்புவ னங்கள்பிற வுள்ளவு முலாவுஞ்

செப்பரிய ஒர்பரசி வன்றனது மைந்தன். 9

1061 வேறு

இருமூவகை வதனத்தொடும் இளையோனெனத் திரியும்

ஒருமாமுக னொடுசென்றிடும் உயர்காளையி னுலவும்

பெருமாமறை யவரேயென முனிவோரெனப் பெயருந்

தெரிவார்கணை மறவீரரில் திரிதந்திடுஞ் செவ்வேள். 10

1062 காலிற்செலும் பரியிற்செலும் கரியிற்செலும் கடுந்தேர்

மேலிற்செலும் தனியாளியின் மிசையிற்செலும் தகரின்

பாலிற்செலும் மானத்திடை பரிவிற்செலும் விண்ணின்

மாலிற்செலும் பொருசூரொடு மலையச்செலும் வலியோன். 11

1063 பாடின்படு பணியார்த்திடும் பணைமென்குழல் இசைக்கும்

கோடங்கொலி புரிவித்திடும் குரல்வீணைகள் பயிலும்

ஈடொன்றிய சிறுபல்லிய மெறியும்மெவ ரெவரும்

நாடும்படி பாடுங்களி நடனஞ்செயும் முருகன். 12

1064 இன்னேபல வுருவங்கொடி யாண்டுங்கும ரேசன்

நன்னேயமொ டாடுற்றுழி நனிநாடினள் வியவா

முன்னேயுல கினையீன்ளவள் முடிவின்றுறை முதல்வன்

பொன்னேர்கழ விணைதாழ்ந்தனள் போற்றிப்புகல் கின்றாள். 13

1065 கூடுற்றநங குமரன்சிறு குழவிப்பரு வத்தே

ஆடற்றொழி லெனக்கற்புத மாகும்மவன் போல்வார்

நேடிற்பிற ரிலைமாயையின் நினைநேர்தரு மனையான்

பீடுற்றிடு நெறிதன்னையெம் பெருமான்மொழி கென்றாள். 14

1066 அல்லார்குழ லவள் இன்னணம் அறியர்களின் வினவ

ஒல்லார்புர மடுகண்ணுதல் உன்றன்மகன் இயல்பை

எல்லாவுயிர் களுமுய்ந்திட எமைநீகட வினையால்

நல்லாய்இது கேண்மோவென அருளாலிவை நவில்வான். 15

1067 வேறு

ஈங்கனம் நமது கண்ணின் எய்திய குமரன் கங்கை

தாங்கினள் கொண்டு சென்று சரவணத் திடுத லாலே

காங்கெயன் எனப்பேர் பெற்றான் காமர்பூஞ் சரவ ணத்தின்

பாங்கரில் வருத லாலே சரவண பவன்என் றானான். 16

1068 தாயென ஆரல் போந்து தனங்கொள்பால் அருத்த லாலே

ஏயதோர் கார்த்தி கேயன் என்றொரு தொல்பேர் பெற்றான்

சேயவன் வடிவ மாறுந் திரட்டிநீ யொன்றாச் செய்தாய்

ஆயத னாலே கந்த னாமெனு நாமம் பெற்றான். 17

1069 நன்முகம் இருமூன் றுண்டால் நமக்கவை தாமே கந்தன்

தன்முக மாகியுற்ற; தாரகப் பிரம மாகி

முன்மொழி கின்ற நந்தம் மூவிரண் டெழுத்து மொன்றாய்

உன்மகன் நாமத் தோரா றெழுத்தென உற்ற வன்றே. 18

1070 ஆதலின் நமது சத்தி அறுமுகன் அவனும் யாமும்

பேதக மன்றால் நம்போற் பிரிவிலன் யாண்டும் நின்றான்

ஏதமில் குழவி போல்வான் யாவையு முணர்ந்தான் சீரும்

போதமும் அழிவில் வீடும் போற்றினர்க் கருள வல்லான். 19

1071 மேலினி யனைய செவ்வேள் விரிஞ்சனைச் சுருதிக் கெல்லாம்

மூலம தாகி நின்ற மொழிப்பொருள் வினவி அன்னான்

மாலுறச் சென்னி தாக்கி வன்சிறைப் படுத்தித் தானே

ஞாலமன் னுயிரை யெலலா நல்கியே நண்ணும் பன்னாள். 20

1072 தாரகன் றன்னைச் சீயத் தடம்பெரு முகத்தி னானைச்

சூரபன் மாவை ஏனை யவுணரைத் தொலைவு செய்தே

ஆரணன் மகவான் ஏனை யமரர்கள் இடுக்கண் நீக்கிப்

பேரருள் புரிவன் நின்சேய் பின்னர்நீ காண்டி யென்றான். 21

1073 என்றலும் இளையோன் செய்கை எம்பெரு மாட்டி கோள

நன்றென மகிழ்ச்சி கொண்டு நணுகலும் உலக மெல்லாஞ்

சென்றரு ளாடல் செய்யுந் திருத்தகு குமரன் பின்னர்

ஒன்றொரு விளையாட் டுள்ளத் துன்னியே புரித லுற்றான். 22

1074 குலகிரி யனைத்து மோர்பாற் கூட்டிடும் அவற்றைப் பின்னர்த்

தலைதடு மாற்ற மாகத் தரையிடை நிறுவும் எல்லா

அலைகடல் தனையும் ஒன்றா ஆக்குறும் ஆழி வெற்பைப்

பிலனுற அழுத்துங் கங்கைப் பெருநதி யடைக்கு மன்னோ. 23

1075 இருள்கெழு பிலத்துள் வைகும் எண்டொகைப் பணியும் பற்றிப்

பொருள்கெழு மேரு வாதி அடுக்கலிற் பூட்டி வீக்கி

அருள்கெழு குமர வள்ளல் ஆவிகட் கூறின் றாக

உருள்கெழு சிறுதே ராக்கொண் டொல்லென உருட்டிச் செல்லும். 24

1076 ஆசையங் கரிகள் தம்மை அங்கைகொண் டொன்றோ டொன்று

பூசல்செய் விக்கும் வானிற் போந்திடுங் கங்கை நீரால்

காய்சின வடவை மாற்றுங் கவின்சிறைக் கலுழ னோடு

வாசுகி தன்னைப் பற்றி மாறிகல் விளைக்கு மன்றே. 25

1077 பாதல நிலயத்துள்ள புயங்கரைப் படியிற் சேர்த்திப்

பூதல நேமி யெல்லாம் புகுந்திடப் பிலத்தி னுய்க்கும்

ஆதவ முதல்வன் றன்னை அவிர்மதிப் பதத்தி லோச்சுஞ்

சீதள மதியை வெய்யோன் செல்நெறிப் படுத்துச் செல்லும். 26

1078 எண்டிசை புரந்த தேவர் இருந்ததொல் பதங்க ளெல்லாம்

பண்டுள திறத்தின் நீங்கப் பறித்தனன் பிறழ வைக்குங்

கொண்டலி னிருந்த மின்னின் குழுவுடன் உருமுப பற்றி

வண்டின முறாத செந்தண் மாலைசெய் தணியு மன்றே. 27

1079 வெய்யவர் மதிகோள் ஏனோர் விண்படர் விமானந் தேர்கள்

மொய்யுறப் பிணித்த பாசம் முழுவதுந் துருவ னென்போன்

கையுறு மவற்றில் வேண்டுங் கயிற்றினை இடைக்கண் ஈர்ந்து

வையகந் திசைமீச் செல்ல வானியில் விடுக்கு மைந்தன். 28

1080 வடுத்தவிர் விசும்பிற் செல்லும் வார்சிலை யிரண்டும் பற்றி

உடுத்திரள் பலகோ ளின்ன உண்டையாக் கொண்டு வானோர்

முடித்தலை யுரந்தோள் கண்ட முகம்படக் குறியா வெய்தே

அடற்றனு விஞ்சை காட்டும் ஆறிரு தடந்தோள் அண்ணல். 29

1081 இத்திறம் உலகந் தன்னில் இம்பரோ டும்பர் அஞ்சிச்

சித்தமெய் தளர்த லன்றிச் சிதைவுறா வகைமை தேர்ந்து

வித்தக வெண்ணி லாடல் வியப்பொடு புரிந்தான் ஆவி

முத்தர்தம் விழியின் அன்றி முன்னுறா நிமல மூர்த்தி. 30

1082 அயது காலை ஞாலத் தவுணர்கள் அதனை நோக்கி

ஏயிது செய்தார் யாரே யென்றுவிம் மிதராய் எங்கள்

நாயகன் வடிவந் தன்னை நனிபெரும் பவத்துட் டங்குந்

தீயவ ராத லாலே கண்டிலர் தியக்க முற்றார். 31

1083 சிலபகல் பின்னும் வைகுந் திறத்தியல் ஆயுள் கொண்டே

உலகினில் அவுணர் யாரும் உறைதலின் அவர்க்குத் தன்மெய்

நிலைமைகாட் டாது செவ்வேள் நிலாவலும் நேடி யன்னோர்

மலரயன் தெரியா அண்ணல் மாயமே இனைய தென்றார். 32

1084 ஆயதோர் குமரன் செய்கை அவனியின் மாக்கள் காணாத்

தீயன முறையால் வெங்கோல் செலுத்திய அவுண ரெல்லாம்

மாய்வது திண்ணம் போலும் மற்றதற் கேது வாக

மேயின விம்மி தங்கொல் இதுவென வெருவ லுற்றார். 33

1085 புவனியின் மாக்க ளின்ன புகறலுந் திசைகாப் பாளர்

தவனனே மதிய மேனோர் சண்முகன் செய்கை நாடி

அவனுரு வதனைக் காணார் அவுணர்தம் வினையு மன்றால்

எவரிது செய்தார் கொல்லென் றிரங்கினர் யாருங் கூடி. 34

1086 தேருறு மனைய தேவர் தேவர்கோன் சிலவ ரோடு

மேருவி லிருந்தான் போலும் வேதனும் அங்கண் வைகும்

ஆருமங் கவர்பா லேகி அறைகுது மென்று தேறிச்

சூரர்கோன் றனக்கும் அஞ்சித் துயரொடு பெயர்த லுற்றார். 35

1087 வடவரை யும்பர் தன்னில் வானவ ரானோ ரேகி

அடைதரு கின்ற காலை ஆறுமா முகங்கொண் டுள்ள

கடவுள்செய் யாடல் நோக்கி அவனுருக் காணா னாகி

இடருறு மனத்தி னோடும் இருந்தஇந் திரனைக் கண்டார். 36

1088 அரிதிரு முன்ன ரெய்தி அடிதொழு தங்கண் வைகி

விரிகட லுலகின் வானின் மேஹவதொன் னிலைமை யாவுந்

திரிபுற வெவரோ செய்தார் தெரிந்திலம் அவரை ஈது

புரிகலர் அவுணர் போலும் புகுந்தஇப் புணர்ப்பென் னென்றார். 37

1089 வானவர் இறைவன் அன்னோர் மாற்றமங் கதனைக் கேளா

யானுமிப் பரிசு நாடி யிருந்தனன் இறையுந் தேரேன்

ஆனதை யுணர வேண்டின் அனைவரு மேகி அம்பொன்

மேனிகொள் கமலத் தோனை வினவுதும் எழுதி ரென்றான். 38

1090 எழுதிரென் றுரைத்த லோடும் இந்திரன் முதலா வுள்ளோர்

விழியிடைத் தெரிய அன்னோர் மெய்த்தவம் புரிந்த நீரால்

அழிவற வுலகி லாடும் அறுமுகன் வதன மொன்றில்

குழவிய தென்ன அன்ன குன்றிடைத் தோன்றி னானால். 39

1091 வாட்டமொ டமரர் கொண்ட மயக்கறத் தனாது செய்கை

காட்டிய வந்தோன் மேருக் கனவரை யசைத்துக் கஞ்சத்

தோட்டிதழ் கொய்து சிந்துந் துணையென உயர்ந்த செம்பொற்

கோட்டினைப் பறித்து வீசிக் குலவினன் குழவி யேபோல். 40

1092 தோன்றிய குமரன் றன்னைச் சுரபதி சுரரா யுள்ளோர்

ஆன்றதோர் திசைகாப் பாளர் அனைவருந் தெரிகுற் றன்னோ

வான்தரை திரிபு செய்தோன் மற்றிவ னாகு மென்னாக்

கான்திரி அரியை நேரும் விலங்கெனக் கலங்கிச் சொல்வார். 41

1093 வேறு

நொய்தாங் குழவி யெனக்கொள்கிலம் நோன்மை நாடின்

வெய்தாம் அவுணக் குழுவோரினும் வெய்யன் யாரும்

எய்தாத மாயம் உளனால்இவன் றன்னை வெம்போர்

செய்தாடல் கொள்வம் இவணென்று தெரிந்து சூழ்ந்தார். 42

1094 சூழுற்ற வெல்லை இமையோர்க்கிறை தொல்லை நாளில்

காழுற்ற தந்தம் அறவேகிவெண் காட்டில் ஈசன்

கேழுற்ற தாள்அர்ச் சனைசெய்து கிடைத்து வைகும்

வேழத்தை உன்ன அதுவந்தது மேரு வின்பால். 43

1095 தந்தங்கள் பெற்று வருகின்ற தனிக்க ளிற்றின்

கந்தந் தனில்போந் தடல்வச்சிரங் காமர் ஔ¢வாள்

குந்தஞ் சிலைகொண் டிகல்வெஞ்சமர்க் கோல மெய்தி

மைந்தன் றனைவா னவரோடும் வளைந்து கொண்டான். 44

1096 வன்னிச் சுடர்கால விசையோடு மரீஇய பாங்கிற்

பன்னற் படுகுன் றவைசூழ்தரு பான்மை யேபோல்

உன்னற் கரிய குமரேசனை உம்பர் கோனும்

இன்னற் படுவா னவரும்மிகல் செய்ய வுற்றார். 45

1097 தண்ணார் கமலத் துணைமாதரைத் தன்னி ரண்டு

கண்ணா வுடைய உமையாள்தரு கந்தன் வானோர்

நண்ணா ரெனச்சூழ் வதுநோக்கி நகைத்தி யாதும்

எண்ணாது முன்போல் தனதாடல் இழைத்த வேலை. 46

1098 எட்டே யொருபான் படைதம்முள் எறிவ வெல்லாந்

தொட்டே கடவுட் படைதன்னொடுந் தூர்த்த லோடும்

மட்டேறு போதிற் கடுகின்றுழி வச்சி ரத்தை

விட்டே தெழித்தான் குமரன்மிசை வேள்வி வேந்தன். 47

1099 வயிரத் தனிவெம் படையெந்தைதன் மார்பு நண்ணி

அயிரிற் றுகளாய் விளிவாக அதனை நோக்கித்

துயரத் தழுங்க இமையோரிறை தொல்லை வேழஞ்

செயிருற் றியம்பி முருகேசன்முன் சென்ற தன்றே. 48

1100 செல்லுங் கரிகண் டுமையாள்மகன் சிந்தை யாலோர்

வில்லுங் கணைகள் பலவும் விரைவோடு நல்கி

ஒல்லென் றிடநா ணொலிசெய்துயர் சாபம் வாங்கி

எல்லொன்று கோலொன் றதன்நெற்றியுள் ஏக வுய்த்தான். 49

1101 அக்கா லையில்வேள் செலுத்துங்கணை அண்டர் தம்மின்

மிக்கான் அயிரா வதநெற்றியுள் மேவி வல்லே

புக்காவி கொண்டு புறம்போதப் புலம்பி வீழா

மைக்கார் முகில்அச் சுறவேயது மாண்ட தன்றே. 50

1102 தன்னோர் களிறு மடிவெய்தலுந் தான வேந்தன்

அன்னோ வெனவே இரங்கா அயல்போகி நின்று

மின்னோ டுறழ்தன் சிலைதன்னைம வெகுண்டு வாங்க

முன்னோன் மதலை பொருகோலவன் மொய்ம்பி லெய்தான். 51

1103 கோலொன்று விண்ணோர்க் கிறைமேல்கும ரேசன் உய்ப்ப

மாலொன்று நெஞ்சன் வருந்திப்பெரு வன்மை சிந்திக்

காலொன்று சாபத் தொழில்நீத்தனன் கையி லுற்ற

வேலொன் றதனைக் கடிதேகுகன் மீது விட்டான். 52

1104 குந்தப் படையோர் சிறுபுற்படு கொள்கை யேபோல்

வந்துற் றிடஅற் புதமெய்தினர் மற்றை வானோர்

கந்தக் கடவுள் சிலையிற்கணை யொன்று பூட்டித்

தந்திக் கிறைவன் தடம்பொன்முடி தள்ளி ஆர்த்தான். 53

1105 துவசந் தனையோர் கணைகொண்டு துணித்து மார்பிற்

கவசந் தனையோர் கணையால்துகள் கண்டு விண்ணோன்

அவசம் படஏழ் கணைதூண்டினன் ஆழி வேண்டிச்

சிவசங் கரஎன் றரிபோற்றிய செம்மல் மைந்தன். 54

1106 தீங்கா கியவோ ரெழுவாளியுஞ் செல்ல மார்பின்

ஆங்கார மிக்க மகவான் அயர்வாகி வீழ்ந்தான்

ஓங்கார மேலைப் பொருள்மைந்தனை உம்ப ரேனோர்

பாங்காய் வளைந்து பொருதார்படு கின்ற தோரார். 55

1107 இவ்வா றமரர் பொருமெல்லையில் ஈசன் மைந்தன்

கைவார் சிலையைக் குனித்தேகணை நான்கு தூண்டி

மெய்வா ரிதிகட் கிறைவன்றனை வீட்டி மற்றும்

ஐவா ளியினால் சமன்ஆற்றல் அடக்கி னானால். 56

1108 ஒரம் பதனால் மதிதன்னையும் ஒன்றி ரண்டு

கூரம் பதனாற் கதிர்தன்னையும் கோதில் மைந்தன்

ஈரம் பதனால் அனிலத்தையும் மேவு மூன்றால்

வீரம் பகர்ந்த கனலோனையும் வீட்டி நின்றான். 57

1109 நின்றார் எவருங் குமரேசன் நிலைமை நோக்கி

இன்றா ரையுமற் றிவனேயடு மென்று தேறி

ஒன்றான சிம்புள் விறல்கண்டரி யுட்கி யோடிச்

சென்றா லெனவே இரிந்தோடினர் சிந்தை விம்மி. 58

1110 ஓடுஞ் சுரர்கள் திறநோக்கி உதிக்கும் வெய்யோன்

நீடுங் கதிர்கள் நிலவைத்துரக் கின்ற தேபோல்

ஆடுங் குமரன் அவரைத்துரந் தண்டர் முன்னர்

வீடுங் களத்தி னிடையேதனி மேவி நின்றான். 59

1111 ஒல்லா தவரிற் பொருதேசில உம்பர் வீழ

நில்லா துடைந்து சிலதேவர்கள் நீங்க நேரில்

வில்லா ளியாகித் தனிநின்ற விசாகன் மேனாள்

எல்லா ரையும்அட் டுலவும்தனி ஈசன் ஒத்தான். 60

1112 வேறு

சுரர்கள் யாருந் தொலைந்திட வென்றுதான்

ஒருவ னாகி உமைமகன் மேவுழி

அருளின் நாரதன் அச்செயல் கண்டுவான்

குருவை யெய்திப் புகுந்தன கூறினான். 61

1113 நற்ற வம்புரி நாரதன் கூற்றினை

அற்ற மில்லுணர் அந்தணன் கேட்டெழீஇ

இற்ற தேகொல் இமையவர் வாழ்வெனாச்

சொற்று வல்லை துயருழந் தேகினான். 62

1114 ஆத பன்மதி அண்டர் தமக்கிறை

மாதி ரத்தவர் மால்கரி தன்னுடன்

சாதல் கொண்ட சமர்க்களந் தன்னிடைப்

போதல் மேயினன் பொன்னெனும் பேரினான். 63

1115 ஆவி யின்றி அவர் மறி குற்றது

தேவ ராசான் தெரிந்து படருறாத்

தாவி லேர்கெழு சண்முகன் அவ்விடை

மேவி யாடும் வியப்பினை நோக்கினான். 64

1116 முழுது ணர்ந்திடு மொய்சுடர்ப் பொன்னவன்

எழுதொ ணாத எழில்நலந் தாங்கியோர்

குழவி தன்னுருக் கொண்ட குமரனைத்

தொழுது நின்று துதித்திது சொல்லுவான். 65

1117 வேறு

கரியரி முகத்தினன் கடிய சூரனென்

றுரைபெறு தானவர் ஒறுப்ப அல்கலும்

பருவரல் உழந்துதன் பதிவிட் டிப்பெரு

வரையிடை மகபதி மறைந்து வைகினான். 66

1118 அன்னவன் நின்னடி அடைந்து நிற்கொடே

துன்னலர் தமதுயிர் தொலைத்துத் தொன்மைபோல்

தன்னர செய்தவுந் தலைவ னாகவும்

உன்னினன் பிறிதுவே றொன்றும் உன்னலான். 67

1119 பற்பகல் அருந்தவம் பயின்று வாடினன்

தற்பர சரவணத் தடத்திற் போந்தவுன்

உற்பவம் நோக்கியே உவகை பூத்தனன்

சொற்படு துயரெலாந் தொலைத்து ளானென. 68

1120 கோடலும் மராத்தொடு குரவுஞ் செச்சையுஞ்

சூடிய குமரநின் றொழும்பு செய்திட

நேடுறும் இந்திரன் நீயித் தன்மையின்

ஆடல்செய் திடுவரை அறிகி லானரோ. 69

1121 நாரணன் முதலினோர் நாடிக் காணொணா

ஆரண முதல்வனும் உமையும் அன்னவர்

சீரரு ளடைந்தனர் சிலரும் அல்லதை

யாருன தாடலை அறியும் நீரினார். 70

1122 பற்றிய தொடர்பையும் உயிரை யும்பகுத்

திற்றென வுணர்கிலம் ஏதந் தீர்கிலஞ்

சிற்றுணர் வுடையதோர் சிறியம் யாமெலாம்

உற்றுன தாடலை உணர வல்லமோ. 71

1123 ஆதலால் வானவர்க் கரசன் ஆற்றவும்

ஓதிதான் இன்மையால் உன்றன் ஆடலைத்

தீதெனா வுன்னிவெஞ் செருவி ழைத்தனன்

நீதிசேர் தண்டமே நீபு ரிந்தனை. 72

1124 மற்றுள தேவரும் மலைந்து தம்முயிர்

அற்றனர் அவர்களும் அறிவி லாமையால்

பெற்றிடுங் குரவரே பிழைத்த மைந்தரைச்

செற்றிடின் எவரருள் செய்யற் பாலினோர். 73

1125 சின்மய மாகிய செம்மல் சிம்புளாம்

பொன்மலி சிறையுடைப் புள்ளின் நாயகன்

வன்மைகொள் விலங்கினை மாற்ற வல்லது

மின்மினி தனையடல் விசய மாகுமோ. 74

1126 ஒறுத்திடும் அவுணர்க ளொழிய வேரொடும்

அறுத்தருள் உணர்விலா அளியர் உன்னடி

மறுத்தலில் அன்பினர் மற்றின் னோர்பிழை

பொறுத்தருள் கருணையாற் புணரி போன்றுவாய். 75

1127 பரமுற வணிகரைப் பரித்துப் பல்வளந்

தருகலங் கவிழ்ந்திடச் சாய்த்து மற்றவர்

ஒருதலை விளிதல்போல் உன்னிற் பெற்றிடுந்

திருவினர் பொருதுனைச் செருவில் துஞ்சினார். 76

1128 தொழுதகு நின்னடித் தொண்ட ராற்றிய

பிழையது கொள்ளலை பெரும சிந்தையுள்

அழிதரு மினையவர் அறிவு பெற்றிவண்

எழுவகை யருளென இறைஞ்சிக் கூறினான். 77

1129 பொன்னவன் இன்னன புகன்று வேண்டிட

முன்னவர் முன்னவன் முறுவல் செய்துவான்

மன்னவ னாதியர் மால்க ளிற்றொடும்

அந்நிலை எழும்வகை அருள்செய் தானரோ. 78

1130 வேறு

அந்தியின் வனப்புடைய மெய்க்குகன் எழுப்புதலும் அன்ன பொழுதே,

இந்திரனும் மாதிர வரைப்பினரும் வானவரும் யாவரு மெழாஅச்,

சிந்தைதனில் மெய்யுணர்வு தோன்றுதலும் முன்புரி செயற்கை யுணராக்,

கந்தனொடு கொல்சமர் புரிந்ததென உன்னினர் கலங்கி யெவரும். 79

1131 கலங்கினர் இரங்கினர் கலுழ்ந்தனர் புலர்ந்தனர் கவன்ற னர்உளம்,

மலங்கினர் விடந்தனை அயின்றவ ரெனும்படி மயர்ந்த னலிசேர்,

உலங்கென உலைந்தனர் ஒடுங்கினர் நடுங்கினர் உரந்த னையிழந்,

திலங்கெழில் முகம்பொலி விகந்தனர் பொருந்தமை யிகழ்ந்த னர்களே. 80

1132 துஞ்சியெழும் அன்னவர்கள் ஏழுலகு முன்னுதவு சுந்த ரிதரும்,

மஞ்சனரு ளோடுவிளை யாடுவது காண்டலும் வணங்கி யனையான்,

செஞ்சரண் இரண்டினையு முச்சிகொடு மோயினர் சிறந்த லர்துணைக்,

கஞ்சமல ரிற்பல நிறங்கொள்அரி யின்தொகை கவைஇய தெனவே. 81

1133 கந்தநம ஐந்துமுகர் தந்தமுரு கேசநம கங்கை யுமைதன்,

மைந்தநம பன்னிரு யுத்தநம நீபமலர் மாலை புனையுந்,

தந்தைநம ஆறுமுக வாதிநம சோதிநம தற்ப ரமதாம்,

எந்தைநம என்றுமிளை யோய்நம குமாரநம என்றுதொழுதார். 82

1134 பொருந்துதலை யன்புடன் எழுந்தவர்கள் இவ்வகை புகழ்ந்து மனமேல்,

அரந்தைகொடு மெய்ந்நடு நடுங்குதலும் அன்னதை அறிந்து குமரன்,

வருந்தலிர் வருந்தலி ரெனக்கருணை செய்திடலும் மற்ற வர்கடாம்,

பெருந்துயரும் அச்சமு மகன்றுதொழு தேயினைய பேசி னர்களால். 83

1135 ஆயவமு தத்தினொடு நஞ்சளவி உண்குநரை அவ்வி டமலால்,

தூயவமு தோவுயிர் தொலைக்குமது போலுனது தொல்ல ருளினால்,

ஏயதிரு வெய்திட இருந்தனம்உன் னோடமரி யற்றி யதனால்,

நீயெமை முடித்தியலை அன்னதவ றெம்முயிரை நீக்கி யதரோ. 84

1136 பண்டுபர மன்றனை இகழ்ந்தவன் மகத்திலிடு பாக மதியாம்,

உண்டபவம் இன்னமும் முடிந்தில அதன்றியும் உனைப்பொ ருதுநேர்,

கொண்டிகல் புரிந்தனம் அளப்பில்பவம் வந்தகும ரேச எமைநீ,

தண்ட முறை செய்தவை தொலைத்தனை உளத்துடைய தண்ண ளியினால். 85

1137 ஆதலின் எமக்கடிகள் செய்தஅரு ளுக்குநிக ராற்று வதுதான்,

ஏதுளது மற்றெமை உனக்டிய ராகஇவ ணீது மெனினும்,

ஆதிபரமாகிய உனக்கடியம் யாம்புதி தளிப்ப தெவனோ,

தாதையர் பெறச்சிறுவர் தங்களை அவர்ககருள்கை தக்க பரிசோ. 86

1138 அன்னதெனி னுந்தௌ¤வில் பேதையடி யேம்பிழை யனைத்தும் உளமேல்,

உன்னலை பொறுத்தியென வேகுமர வேள்அவவை யுணர்ந்து நமைநீர்,

முன்னமொரு சேயென நினைந்துபொரு தீர்நமது மொய்ம்பு முயர்வும்,

இன்னுமுண ரும்படி தெரித்துமென ஓருருவம் எய்தி னனரோ. 87

1139 எண்டிசையு மீரெழு திறத்துலகும் எண்கிரியு மேழு கடலுந்,

தேண்டிரையும் நேமிவரை யும்பிறவும் வேறுதிரி பாகி யுளசீர்,

அண்ட நிரை யானவு மனைத்துயிரும் எப்பொருளு மாகி அயனும்,

விண்டும் அரனுஞ்செறிய ஓருருவு கொண்டனன் விறற்கு மரனே. 88

1140 மண்ணளவு பாதலமெ லாஞ்சரணம் மாதிர வரைப்பும் மிகுதோள்,

விண்ணளவெ லாமுடிகள் பேரொளியெ லாம்நயனம் மெய்ந்த டுவெலாம்,

பண்ணளவு வேதமணி வாய்உணர்வெ லாஞ்செவிகள் பக்கம் அயன்மால்,

எண்ணளவு சிந்தை யுமை ஐந்தொழிலும் நல்கியருள் ஈச னுயிரே. 89

1141 ஆனதொரு பேருருவு கொண்டுகும ரேசனுற அண்டர் பதியும்,

ஏனையரும் அற்புதமி தற்புதமி தென்றுதொழு தெல்ல வருமாய்,

வானமிசை நோக்கினர்கள் மெய்வடிவம் யாவையும் வனப்பு முணரார்,

சானுவள வாஅரிது கண்டனர் புகழ்ந்தினைய சாற்றி னர்களால். 90

1142 வேறு

சேணலம் வந்த சோதிச் சிற்பர முதல்வ எம்முன்

மாணல முறநீ கொண்ட வான்பெருங் கோலந் தன்னைக்

காணலம் அடியேங் காணக் காட்டிடல் வேண்டு மென்ன

நீணலங் கொண்டு நின்ற நெடுந்தகை அதனைக் கேளா. 91

1143 கருணைசெய் தொளிகள் மிக்க கண்ணவர்க் கருளிச் செவ்வேள்

அருணமார் பரிதிப் புத்தேள் அந்தகோ டிகள்சேர்ந் தென்னத்

அருணவில் வீசி நின்ற தனதுரு முற்றுங் காட்ட

இரணிய வரைக்கண் நின்ற இந்திரன் முதலோர் கண்டார். 92

1144 அடிமுதன் முடியின் காறும் அறுமகன் உருவ மெல்லாங்

கடிதவ னருளால் நோக்கிக் கணிப்பிலா அண்ட முற்றும்

முடிவறு முயிர்கள் யாவும் மூவருந் தேவர் யாரும்

வடிவினில் இருப்பக் கண்டு வணங்கியே வழுத்திச் சொல்வார். 93

1145 அம்புவி முதலாம் பல்பே ரண்டமும் அங்கங் குள்ள

உம்பரும் உயிர்கள் யாவும் உயிரலாப் பொருளும் மாலுஞ்

செம்பது மத்தி னோனுஞ் சிவனொடுஞ் செறிதல் கண்டோம்

எம்பெரு மானின் மெய்யோ அகிலமும் இருப்ப தம்மா. 94

1146 அறிகிலம் இந்நாள் காறும் அகிலமும் நீயே யாகி

ளுறைதரு தன்மை நீவந் துணர்த்தலின் உணர்ந்தா மன்றே

பிறவொரு பொருளுங் காணேம் பெருமநின் வடிவ மன்றிச்

சிறியம்யாம் உனது தோற்றந் தெரிந்திட வல்ல மோதான். 95

1147 முண்டகன் ஒருவன் துஞ்ச முராரிபே ருருவாய் நேமிக்

கண்டுயில் அகந்தை நீங்கக் கண்ணுதற் பகவன் எல்லா

அண்டமும் அணிப்பூ ணார மாகவே ஆங்கொர் மேனி

கொண்டன னென்னுந் தன்மை குமரநின் வடிவிற் கண்டேம். 96

1148 நாரணன் மலரோன் பன்னாள் நாடவுந் தெரிவின் றாகிப்

பேரழல் உருவாய் நின்ற பிரான்திரு வடிவே போலுன்

சீருரு வுற்ற தம்மா தௌ¤கிலர் அவரும் எந்தை

யாரருள் எய்தின் நம்போல் அடிமுடி தெரிந்தி டாரோ. 97

1149 அரியொடு கமலத் தேவும் ஆடல்செய் தகிலந் தன்னோ

டொருவரை யொருவர் நுங்கி உந்தியால் முகத்தால் நல்கி

இருவரு மிகலு மெல்லை எடுத்தபே ருருநீ கொண்ட

திருவுரு விதனுக் காற்றச் சிறியன போலு மன்றே. 98

1150 ஆகையால் எம்பி ரான்நீ அருவுரு வாகி நின்ற

வேகநா யகனே யாகும் எமதுமா தவத்தால் எங்கள்

சோகமா னவற்றை நீக்கிச் சூர்முதல் தடிந்தே எம்மை

நாகமே லிருந்து மாற்றால் நண்ணினை குமர னேபோல். 99

1151 எவ்வுரு வினுக்கும் ஆங்கோ ரிடனதா யுற்ற உன்றன்

செவ்வுரு வதனைக் கண்டு சிறந்தனம் அறம்பா வத்தின்

அவ்வுரு வத்தின் துப்பும் அகலுதும் இன்னும் யாங்கள்

வெவ்வுரு வதத்திற் செல்லேம் வீடுபே றடைது மன்றே. 100

1152 இனையன வழுத்திக் கூறி யிலங்கெழிற் குமர மூர்த்தி

தனதுபே ருருவை நோக்கிச் சதமகன் முதலா வுள்ளோர்

தினகரன் மலர்ச்சி கண்ட சில்லுணர் வுயிர்க ளென்ன

மனமிக வெருவக் கண்கள் அலமர மயங்கிச் சொல்வார். 101

1153 எல்லையில் ஔ¤பெற் றன்றால் எந்தைநின் னுருவம் இன்னும்

ஒல்லுவ தன்றால் காண ஔ¤யிழந் துலைந்த கண்கள்

அல்லதும் பெருமை நோக்கி அஞ்சுதும் அடியம் உய்யத்

தொல்லையின் உருவங் கொண்டு தோன்றி யே அளித்தி யென்றார். 102

1154 என்றிவை புகன்று வேண்ட எம்பிரான் அருளால் வான்போய்

நிற்னபே ருருவந் தன்னை நீத்தறு முகத்தோ னாகித்

தொன்றுள வடிவத் தோடு தோன்றலுந் தொழுது போற்றிக்

குன்றிருஞ் சிறைகள் ஈர்ந்த கொற்றவன் கூற லுற்றான். 103

1155 தொன்னிலை தவாது வைகுஞ் சூரனே முதலா வுள்ள

ஒன்னலர் உயிரை மாற்றி உம்பரும் யானும் பாங்கர்

மன்னிநின் றேவல் செய்ய வானுயர் துறக்கம் நண்ணி

என்னர சியற்றி எந்தாய் இருத்திஎன் குறையீ தென்றான். 104

1156 இகமொடு பரமும் வீடும் ஏத்தினர்க குலப்பு றாமல்

அகனம ரருளால் நல்கும் அறுமுகத் தவற்குத் தன்சீர்

மகபதி யளிப்பான் சொற்ற வாசகம் சுடரொன் றங்கிப்

பகவனுக் கொருவன் நல்கப் பராவிய போலு மாதோ. 105

1157 வானவர் கோனை நோக்கி வறிதுற நகைத்துச் செவ்வேள்

நீநமக் களித்த தொல்சீர் நினக்குநாம் அளித்தும் நீவிர்

சேனைக ளாக நாமே சேனையந் தலைவ னாகித்

தானவர் கிளையை யெல்லாம் வீட்டுதும் தளரேல் என்றான். 106

1158 கோடலங் கண்ணி வேய்ந்த குமரவேள் இனைய கூற

ஆடியல் கடவுள் வௌ¢ளை அடற்களிற் றண்ணல் கேளா

வீடுற அவுண ரெல்லாம் வியன்முடி திருவி னோடுஞ்

சூடின னென்னப் போற்றிச் சுரரோடு மகிழ்ச்சி கொண்டான். 107

1159 அறுமுகத் தேவை நோக்கி அமரர்கோன் இந்த வண்டத்

துறைதரு வரைகள் நேமி உலகுயிர் பிறவும் நின்னால்

முறைபிறழ்ந் தனவால் இந்நாள் முன்புபோல் அவற்றை யெல்லாம்

நிறுவுதி யென்ன லோடும் நகைத்திவை நிகழத்த லுற்றான். 108

1160 இன்னதோ ரண்டந் தன்னில் எம்மில்வே றுற்ற வெல்லாந்

தொன்னெறி யாக என்றோர் தூமொழி குமரன் கூற

முன்னுறு பெற்றித் தான முறையிறந் திருந்த தெல்லாம்

அந்நிலை எவரும் நோக்கி அற்புத மடைந்து நின்றார். 109

1161 வேறு

நிற்கு மெல்லையின் நிலத்திடை யாகிப்

பொற்கெ னத்திகழ் பொருப்பிடை மேவுஞ்

சிற்கு ணக்குரிசில் சேவடி தாழூஉச்

சொற்க நாடுள சுரேசன் உரைப்பான். 110

1162 ஆண்ட கைப்பகவ ஆரண மெய்ந்நூல்

பூண்ட நின்னடிகள் பூசனை யாற்ற

வேண்டு கின்றும்வினை யேம்அது செய்ய

ஈண்டு நின்னருளை ஈகுதி யென்றான். 111

1163 என்ன லுங்குகன் இசைந்து நடந்தே

பொன்னி னாலுயர் பொருப்பினை நீங்கித்

தன்ன தொண்கயிலை சார்ந்திடு ஞாங்கர்

மன்னி நின்றதொரு மால்வரை புக்கான். 112

1164 குன்றி ருஞ்சிறை குறைத்தவன் ஏனோர்

ஒன்றி யேதொழு துவப்புள மெய்தி

என்றும் நல்லிளைய னாகிய எங்கோன்

பின்றொ டர்ந்தனர் பிறங்கலில் வந்தார். 113

1165 சூரல் பம்புதுறு கல்முழை கொண்ட

சாரல் வெற்பினிடை சண்முகன் மேவ

ஆரும் விண்ணவர் அவன்கழல் தன்னைச்

சீரி தர்ச்சனை செயற்கு முயன்றார். 114

1166 அந்த வேலையம ரர்க்கிறை தங்கண்

முந்து கம்மியனை முன்னுற அன்னான்

வந்து கைதொழலும் மந்திர மொன்று

நந்த மாநகரின் நல்கிவ ணென்றான். 115

1167 அருக்கர் தந்தொகை அனைத்தையு மொன்றா

உருக்கி யாற்றியென ஒண்மணி தன்னால்

திருக்கி ளர்ந்துலவு செய்யதொர் கோயில்

பொருக்கெ னப்புனைவர் கோன்புரி குற்றான். 116

1168 குடங்கர் போல்மகு டங்கெழு வுற்ற

இடங்கொள் கோபுர விருக்கையின் நாப்பண்

கடங்க லுழ்ந்திடு கரிக்குரு குண்ணும்

மடங்கல் கொண்தொர் மணித்தவி சீந்தான். 117

1169 ஈந்த வெல்லைதனில் இந்திரன் ஏவப்

போந்து வானெறி புகுந்திடு தூநீர்

சாந்த மாமலர் தழற்புகை யாதி

ஆய்ந்து தந்தனர்கள் அண்டர்கள் பல்லோர். 118

1170 வேறு

அன்ன காலையில் அண்டர்கள் மேலையோன்

சென்னி யாறுடைத் தேவனை வந்தியா

உன்ன தாளருச் சித்தியா முய்ந்திட

இந்நி கேதனம் ஏகுதி நீயென்றான். 110

1171 கூற்ற மன்னதுட் கொண்டுவிண் ணொரெலாம்

போற்ற மந்திரம் புக்கு நனந்தலை

ஏற்ற ரித்தொகை ஏந்தெழிற் பீடமேல்

வீற்றி ருந்தனன் வேதத்தின் மேலையோன். 120

1172 ஆன காலை அமரர்கள் வாசவன்

ஞான நாயக நாங்கள் உனக்கொரு

தானை யாகுந் தலைவனை நீயெனா

வான நீத்தத்து மஞ்சனம் ஆட்டினர். 121

1173 நொதுமல் பெற்றிடு நுண்டுகில் சூழ்ந்தனர்

முதிய சந்த முதலமட் டித்தனர்

கதிரும் நன்பொற் கலன்வகை சாத்தினர்

மதும லர்த்தொகை மாலிகை சூட்டினர். 122

1174 ஐவ கைப்படும் ஆவியும்* பாளிதம்

மெய்வி ளக்கமும் வேறுள பான்மையும்

எவ்வெ வர்க்கும் இறைவற்கு நல்கியே

செவ்வி தர்ச்சனை செய்தன ரென்பவே.

( * ஐவகைப்படும் ஆவி – நறுமணம் கமழும் பொருட்டு, கோட்டம்,

துருக்கம், தகரம், அகில், சந்தனம் என்ற ஐவகை வாசனை

பொருள்களைப் பொடித்து இடும் தூபம்.) 123

1175 புரந்த ரன்முதற் புங்கவர் தம்முளத்

தரந்தை நீங்க அருச்சனை செய்துபின்

பரிந்து தாழ்ந்து பரவலும் ஆயிடைக்

கரந்து வள்ளல் கயிலையிற் போயினான். 124

1176 வெற்பின் மிக்குயர் வௌ¢ளியம் பொற்றையில்

சிற்ப ரன்மறைந் தேகலுந் தேவரும்

பொற்பின் மேதகு பொன்னகர் அண்ணலும்

அற்பு தத்துடுன் அவ்வரை நீங்கினார். 125

1177 ஈசன் மைந்தன் இளையன் இமையவர்

பூசை செய்யப் பொருந்தலின் அவ்வரை

மாசில் கந்த வரையென யாவரும்

பேச ஆங்கொர் பெயரினைப் பெற்றதே. 126

1178 ஆன கந்த வடுக்கலைத் தீர்ந்துபோய்

வான மன்னன் மனோவதி நண்ணினான்

ஏனை வானவர் யாவரும் அவ்வவர்

தான மெய்தனர் தொன்மையில் தங்கினார். 127

1179 உயவல் ஊர்திகொண் டொய்யென முன்னரே

கயிலை யங்கிரி ஏகிய கந்தவேள்

பயிலும் வீரரும் பாரிட மள்ளரும்

அயலின் மேவர ஆயிடை வைகினான். 128

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1179

 

15. தகரேறு படலம் (1180 – 1204)

 

1180 சூரன்முத லோருயிர் தொலைக்கவரு செவ்வேள்

ஆருமகிழ் வௌ¢ளியச லத்தின் அமர் போழ்தின்

மேருவி லுடைப்பரன் விரும்பஅகி லத்தே

நாரதனொர் வேள்வியை நடாத்தியிட லுற்றான். 1

1181 மாமுனி வருஞ்சுரரும் மாநில வரைப்பில்

தோமறு தவத்தினுயர் தொல்லை மறையோரும்

ஏமமொடு சூழ்தர இயற்றிய மகத்தில்

தீமிசை யெழுந்ததொரு செக்கர்புரை செச்சை. 2

1182 அங்கிதனில் வந்ததகர் ஆற்றுமகந் தன்னில்

நங்களின மேபலவும் நாளுமடு கின்றார்

இங்கிவரை யான்அடுவன் என்றிசைவ கொண்டே

வெங்கனலை யேந்துபரி மீதெழுதல் போலும். 3

1183 மாருதமும் ஊழிதனில் வன்னியும் விசும்பில்

பேருமுரும் ஏறுமொரு பேருருவு கொண்டே

ஆருவது போல்விரைவும் அத்தொளியும் ஆர்ப்புஞ்

சேரவெழும் மேடம்அடு செய்கைநினைந் தன்றே. 4

1184 கல்லென மணித்தொகை களத்தினிடை தூங்கச்

சில்லரிபெய் கிங்கிணி சிலம்படி புலம்ப

வல்லைவரு கின்றதகர் கண்டுமகத் துள்ளோர்

எல்லவரும் அச்சமொ டிரிந்தனர்கள் அன்றே. 5

1185 இரிந்தவர்கள் யாவரையும் இப்புவியும் வானுந்

துரந்துசிலர் வீழ்ந்துதொலை வாகநனி தாக்கிப்

பரந்ததரை மால்வரை பராகமெழ ஓடித்

திரிந்துயிர் வருந்தஅடல் செய்தது செயிர்த்தே. 6

1186 எட்டுள திசைக்கரி இரிந்தலறி யேங்கக்

கிட்டியெதிர் தாக்குமதி கேழ்கிளரும் மானத்

தட்டிரவி தேரொடு தகர்ந்துமுரி வாக

முட்டும்அவர் தம்பரியை மொய்ம்பினொடு பாயும். 7

1187 இனையவகை யால்தகரி யாண்டுமுல வுற்றே

சினமொடுயிர் கட்கிறுதி செய்துபெயர் காலை

முனிவர்களும் நாரதனும் மொய்ம்புமிகு வானோர்

அனைவர்களும் ஓடினர் அருங்கயிலை புக்கார். 8

1188 ஊறுபுக அன்னவர் உலைந்துகயி லைக்கண்

ஏறிவரு காலையில் இலக்கமுட னொன்பான்

வீறுதிறல் வீரரொடு மேவியுல வுற்றே

ஆறுமுக வண்ணல்விளை யாடலது கண்டார். 9

1189 ஈசனிடை நண்ணுகிலம் ஈண்டுகும ரேசன்

நேசமொடு நந்துயரம நீக்கவெதிர் வந்தான்

ஆசிறுவன் அல்லன்இவன் அண்டர்பல ரோடும்

வாசவனை வென்றுயிரை மாற்றியெழு வித்தான். 10

1190 எங்குறை முடித்திடல் இவற்கௌ¤து நாமிப்

புங்கவனொ டுற்றது புகன்றிடுது மென்னாத்

தங்களில் உணர்ந்துசுரர் தாபதர்கள் யாரும்

அங்கவன்முன் ஏகினர் அருந்துதிகள் செய்தே.. 11

1191 வந்துபுகழ் வானவரும் மாமுனிவர் தாமுந்

தந்திமுக வற்கிளவல் தன்னடி வணங்கக்

கந்தனவர் கொண்டதுயர் கண்டுமிக நீவிர்

நொந்தனிர் புகுந்தது நுவன்றிடுதி ரென்றான். . 12

1192 கேட்டிஇளை யோய்மறை கிளத்தும் ஒரு வேள்வி

வேட்டனமி யாங்களது வேலையிடை தன்னில்

மாட்டுகன லூடொரு மறித்தகர் எழுந்தே

ஈட்டமுறும் எம்மையட எண்ணியதை யன்றே. . 13

1193 ஆடெழு கிளர்ச்சியை அறிந்துமகம் விட்டே

ஓடியிவ ணுற்றனம் உருத்தது துரந்தே

சாடியது சிற்சிலவர் தம்மையத னாலே

வீடியத ளப்பிலுயிர் விண்ணினொடு மண்மேல். . 14

1194 நீலவிட மன்றிது நிறங்குலவு செக்கர்க்

கோலவிட மேயுருவு கொண்டதய மேபோல்

ஓலமிட எங்குமுல வுற்றதுயி ரெல்லாங்

காலமுடி வெய்துமொரு கன்னல்முடி முன்னம். . 15

1195 சீற்றமொ டுயிர்க்கிறுதி செய்துலவு மேடத்

தாற்றலை அடக்கியெம தச்சமும் அகற்றி

ஏற்றகுறை வேள்வியையும் ஈறுபுரி வித்தே

போற்றுதி யெனத்தொழுது போற்றிசெயும் வேலை. . 16

1196 எஞ்சுமவர் தம்மைஇளை யோன்பரிவின் நோக்கி

அஞ்சல்விடு மின்களென அங்கைய தமைத்தே

தஞ்சமென வேபரவு தன்பரிச னத்துள்

மஞ்சுபெறு மேனிவிறல் வாகுவொடு சொல்வான். . 17

1197 மண்டுகனல் வந்திவர் மகந்தனை அழித்தே

அண்டமொடு பாருலவி யாருயிர்க டம்மை

உண்டுதிரி செச்சைதனை ஒல்லைகுறு குற்றே

கொண்டணைதி என்றுமை குமாரனுரை செய்தான். . 18

1198 வேறு

குன்றெழு கதிர்போல் மேனிக் குமரவேள் இனைய கூற

மன்றலந் தடந்தோள் வீர வாகுவாந் தனிப்பேர் பெற்றான்

நன்றென இசைந்து கந்தன் நாண்மலர்ப் பாதம் போற்றிச்

சென்றனன் கயிலை நீங்கிச் சினத்தகர் தேட லுற்றான். 19

1199 மண்டல நேமி சூழும் மாநில முற்று நாடிக்

கண்டில னாகிச் சென்றேழ் பிலத்தினுங் காண கில்லான்

அண்டர்தம் பதங்கள் நாடி அயன்பதம் முன்ன தாகத்

தண்டளிர்ச் செக்கர் மேனித் தகர்செலுந் தன்மை கண்டான். 20

1200 ஆடலந் தொழில்மேல் கொண்டே அனைவரும் இரியச் செல்லும்

மேடமஞ் சுரவே ஆர்த்து விரைந்துபோய் வீர வாகு

கோடவை பற்றி ஈர்த்துக் கொண்டுராய்க் கயிலை நண்ணி

ஏடுறு நீபத் தண்டார் இளையவன் முன்னர் உய்த்தான். 21

1201 உய்த்தனன் வணங்கி நிற்ப உளமகிழ்ந்த தருளித் தேவர்

மெய்த்தவர் தொகையை நோக்கி ஏழகம் மேவிற் றெம்பால்

எய்த்தினி வருந்து கில்லீர் யாருநீர் புவனி யேகி

முத்தழல் கொடுமுன் செய்த வேள்வியை முடித்தி ரென்றான். 22

1202 ஏர்தரு குமரப் புத்தேள் இவ்வகை இசைப்ப அன்னோர்

கார்தரு கண்டத் தெந்தை காதல வேள்வித் தீயிற்

சேர்தரு தகரின் ஏற்றைச் சிறியரேம் உய்யு மாற்றால்

ஊர்திய தாகக் கொண்டே ஊர்ந்திடல் வேண்டு மென்றார். 23

1203 என்னலுந் தகரை அற்றே யானமாக் கொள்வம் பார்மேல்

முன்னிய மகத்தை நீவிர் முடித்திரென் றருள யார்க்கும்

நன்னய மாடல் செய்யும் நாரதன் முதலோர் யாரும்

அன்னதோர் குமர னெந்தை அடிபணிந் தருளாற் போந்தார். 24

1204 நவையில்சீர் முனிவர் தேவர் நயப்பநா ரதனென் றுள்ளோன்

புவிதனில் வந்து முற்றப் புரிந்தனன் முன்னர் வேள்வி

அவர்புரி தவத்தின் நீரால் அன்றுதொட் டமல மூர்த்தி

உவகையால் அனைய மேடம் ஊர்ந்தனன் ஊர்தி யாக. 25

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1204

 

16. அயனைச் சிறைபுரி படலம் (1205 – 1223)

 

1205 மேடமூர்தி யாகவுய்த்து விண்ணுமண்ணும் முருகவேள்

ஆடல்செய் துலாவிவௌ¢ளி யசலமீதில் அமர்தரும்

நீடுநாளில் ஒருபகற்கண் நெறிகொள்வேதன் முதலினோர்

நாடியீசன் அடிவணங்க அவ்வரைக்கண் நண்ணினார். 1

1206 நவையில்சீர் முனிவர் தேவர் நயப்பநா ரதனென் றுள்ளோன்

எனாதியா னெனுஞ்செருக் கிகந்துதன் னுணர்ந்துளார்

மனாதிகொண்ட செய்கை தாங்கி மரபின்முத்தி வழிதரும்

அனாதியீசன் அடிவணங்கி அருளடைந்து மற்றவன்

தனாதுமன்றம் நீங்கிவாயில் சாருகின்ற வேலையில். 2

1207 ஒன்பதோடி லக்கமான அனிகவீரர் உள்மகிழ்ந்

தன்பினோடு சூழ்ந்துபோற்ற அமலன் அம்பொ னாலய

முன்புநீடு கோபுரத்துள் முழுமணித் தலத்தின்மேல்

இன்பொடாடி வைகினான் இராறுதோள் படைத்துளான். 3

1208 அங்கண்வைகும் முருகன்நம்பன் அடிவணங்கி வந்திடும்

புங்கவர்க்குள் ஆதியாய போதினானை நோக்குறா

இங்குநம்முன் வருதியா லெனாவிளிப்ப ஏகியே

பங்கயாச னத்தினோன் பணின்திடாது தொழுதலும். 4

1209 ஆதிதேவன் அருளுமைந்தன் அவனுளத்தை நோக்கியே

போதனே இருக்கெனாப் புகன்றிருத்தி வைகலும்

ஏதுநீ புரிந்திடும் இயற்கையென்ன நான்முகன்

நாதனாணை யால்அனைத்தும் நான்படைப்பன் என்றனன். 5

1210 வேறு

முருக வேளது கேட்டலும் முறுவல்செய் தருளித்

தரணி வானுயிர் முழுவதுந் தருதியே என்னில்

சுருதி யாவையும் போகுமோ மொழிகெனத் தொல்சீர்ப்

பிரமன் என்பவன் இத்திறம் பேசுதல் உற்றான். 6

1211 ஐய கேள்எனை யாதிகா லந்தனில் அளித்த

மையு லாவரு களத்தினன் அளப்பிலா மறைகள்

செய்ய ஆகமம் பற்பல புரிந்ததிற் சிலயான்

உய்யு மாறருள் செய்தனன் அவையுணர்ந் துடையேன். 7

1212 என்று நான்முகன் இசைத்தலும் அவற்றினுள் இருக்காம்

ஒன்று நீவிளம் புதியென முருகவேள் உரைப்ப

நன்றெ னாமறை எவற்றிற்கும் ஆதியின் நவில்வான்

நின்ற தோர்தனி மொழியைமுன் ஓதினன் நெறியால். 8

1213 தாம ரைத்தலை யிருந்தவன் குடிலைமுன் சாற்றி

மாம றைத்தலை யெடுத்தனன் பகர்தலும் வரம்பில்

காமர் பெற்றுடைக் குமரவேள் நிற்றிமுன் கழறும்

ஓமெ னப்படும் மொழிப்பொருள் இயம்புகென் றுரைத்தான். 9

1214 முகத்தி லொன்றதா அவ்வெழுத் துடையதோர் முருகன்

நகைத்து முன்னெழுத் தினுக்குரை பொருளென நவில

மிகைத்த கண்களை விழித்தனன் வௌ¢கினன் விக்கித்

திகைத்தி ருந்தனன் கண்டிலன் அப்பொருட் டிறனே. 10

1215 ஈசன் மேவரும் பீடமாய் ஏனையோர் தோற்றும்

வாச மாய்எலா வெழுத்திற்கும் மறைகட்கும் முதலாய்க்

காசி தன்னிடை முடிபவர்க் கெம்பிரான் கழறும்

மாசில் தாரகப் பிரமமாம் அதன்பயன் ஆய்ந்தான். 11

1216 தெருள தாகிய குடிலையைச் செப்புதல் அன்றிப்

பொருள றிந்திலன் என்செய்வான் கண்ணுதற் புனிதன்

அருளி னாலது முன்னரே பெற்றிலன் அதனால்

மருளு கின்றனன் யாரதன் பொருளினை வகுப்பார். 12

1217 தூம றைக்கெலாம் ஆதியு மந்தமுஞ் சொல்லும்

ஓமெ னப்படும் ஓரெழுத் துண்மையை யுணரான்

மாம லர்ப்பெருங் கடவுளும் மயங்கினான் என்றால்

நாமி னிச்சில அறிந்தனம் என்பது நகையே. 13

1218 எட்டொ ணாதவக் குடிலையிற் பயன்இனைத் தென்றே

கட்டு ரைத்திலன் மயங்கலும் இதன்பொருள் கருதாய்

சிட்டி செய்வதித் தன்மைய தோவெனாச் செவ்வேள்

குட்டி னான் அயன் நான்குமா முடிகளுங் குலுங்க. 14

1219 மறைபு ரிந்திடுஞ் சிவனருண் மதலைமா மலர்மேல்

உறைபு ரிந்தவன் வீழ்தரப் பதத்தினா லுதைத்து

நிறைபு ரிந்திடு பரிசன ரைக்கொடே நிகளச்

சிறைபு ரிந்திடு வித்தனன் கந்தமாஞ் சிலம்பில். 15

1220 அல்லி மாமலர்ப பண்ணவன் றனையருஞ் சிறையில்

வல்லி பூட்டுவித் தியவையும் புரிதர வல்லோன்

எல்லை தீர்தரு கந்தமால் வரைதனில் ஏகிப்

பல்லு யிர்த்தொகை படைப்பது நினைந்தனன் பரிவால். 16

1221 ஒருக ரந்தனில் கண்டிகை வடம்பரித் தொருதன்

கரத லந்தனில் குண்டிகை தரித்திரு கரங்கள்

வரத மோடப யந்தரப் பரம்பொருள் மகனோர்

திருமு கங்கொடு சதுர்முகன் போல்விதி செய்தான். 17

1222 உயிரி னுக்குயி ராகியே பரஞ்சுட ரொளியாய்

வியன்ம றைத்தொகைக் கீறதாய் விதிமுத லுரைக்குஞ்

செயலி * னுக்கெலாம் ஆதியாய் வைகிய செவ்வேள்

அயனெ னப்படைக் கின்றதும் அற்புத மாமோ.

( * விதிமுதல் உரைக்கும் செயல் – படைத்தல், காத்தல், அழித்தல்,

மறைத்தல், அருளுதல் என்ற ஐந்து தொழில்கள்.) 18

1223 தண்ணென் அம்புயத் தவிசினோன் சிறைபுகத் தானே

எண்ணி லாவுயிர்த் தொகையளித் தறுமுகன் இருந்தான்

அண்ண லந்திசை முகனொடு வந்துசூழ் அமரர்

உண்ண டுங்கியே தொழுதுதம் பதங்களி லுற்றார். 19

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1223

 

17. அயனைச் சிறை நீக்கு படலம் (1224 – 1265)

 

1224 ஆல மாமிடற் றண்ணல்சேய் இத்திறம் அளப்பில்

காலம் யாவையும் அளித்தனன் இருத்தலுங் கரியோன்

நாலு மாமுகன் உவளகம் நீக்குவான் நாடிச்

சீல வானவர் முனிவரைச் சிந்தனை செய்தான். 1

1225 சீத ரத்தனிப் பண்ணவன் சிந்தனை தேறி

ஆத பத்தினர் பரிமுகர் வசுக்கள்அன் னையர்கள்

கூத மற்றிடும் விஞ்சையர் உவணரோ டியக்கர்

மாதி ரத்தவர் யாவரும் விரைந்துடன் வந்தார். 2

1226 மதியும் ஏனைய கோள்களுங் கணங்களும் வான்றோய்

பொதிய மேயவ னாதியாம் பொவில்மா தவரும்

விதிபு ரிந்திடு பிரமரொன் பதின்மரும் வியன்பார்

அதனை ஏந்திய சேடனும் உரகரும் அடைந்தார். 3

1227 இன்ன தன்மையில் அமரரும் முனிவரு மெய்த

அன்னர் தம்மொடுஞ் செங்கண்மால் கயிலையை அடைந்து

முன்னர் வைகிய நந்திகள் முறையினுய்த் திடப்போய்த்

தன்னை யேதனக் கொப்பவன் பொற்கழல் தாழ்ந்தான். 4

1228 பொற்றி ருப்பதம் இறைஞ்சியே மறைமுறை போற்றி

நிற்ற லுஞ்சிவ னருள்கொடே நோக்குறீஇ நீவிர்

எற்றை வைகலு மில்லதோர் தளர்வொடும் எம்பால்

உற்ற தென்கொலோ என்றலும் மாலிவை உரைப்பான். 5

1229 வேறு

இறைவ நின்மகன் ஈண்டுறு போதனை

மறைமு தற்பத வான்பொருள் கெட்டடலும்

அறிகி லானுற அன்னவன் றன்னைமுன்

சிறைபு ரிந்தனன் சிட்டியுஞ் செய்கின்றான். 6

1230 கந்த வேளெனக் கஞ்சனும் ஐயநின்

மைந்த னாம்அவன் வல்வினை யூழினால்

அந்த மிபகல் ஆழ்சிறைப் பட்டுளம்

நொந்து வாடினன் நோவுழந் தானரோ. 7

1231 ஆக்க மற்ற அயன்றன் சிறையினை

நீக்கு கென்று நிமலனை வேண்டலுந்

தேக்கும் அன்பிற் சிலாதன்நற் செம்மலை

நோக்கி யொன்று நுவலுதல் மேயினான். 8

1232 குடுவைச் செங்கையி னானைக் குமரவேள்

இடுவித் தான்சிறை என்றனர் ஆண்டுநீ

கடிதிற் சென்றுநங் கட்டுரை கூறியே

விடுவித் தேயிவண் மீள்கெனச் சாற்றினான். 9

1233 எந்தை யன்ன திசைத்தலும் நன்றெனா

நந்தி அக்கணம் நாதனைத் தாழ்ந்துபோய்

அந்த மற்ற அடற்கணஞ் சூழ்தரக்

கந்த வெற்பிற் கடிநகர் எய்தினான். 10

1234 எறுழு டைத்தனி ஏற்று முகத்தினான்

அறுமு கத்தன் அமர்ந்த நிகேதனங்

குறுகி மற்றவன் கோல மலர்ப்பதம்

முறைத னிப்ணிந் தேத்தி மொழிகுவான். 11

1235 கடிகொள் பங்கயன் காப்பினை எம்பிரான்

விடுதல் கூறி விடுத்தனன் ஈங்கெனைத்

தடைப டாதவன் றன்சிறை நீக்குதி

குடிலை யன்னவன் கூறற் கௌ¤யதோ. 12

1236 என்னு முன்னம் இளையவன் சீறியே

அன்ன வூர்தி யருஞ்சிறை நீக்கலன்

நின்னை யுஞ்சிறை வீட்டுவன் நிற்றியேல்

உன்னி யேகுதி ஒல்லையி லென்றலும். 13

1237 வேற தொன்றும் விளம்பிலன் அஞ்சியே

ஆறு மாமுகத் தண்ணலை வந்தியா

மாறி லாவௌ¢ளி மால்வரை சென்றனன்

ஏறு போல்முக மெய்திய நந்தியே. 14

1238 மைதி கழ்ந்த மணிமிடற் றண்ணல்முன்

வெய்தெ னச்சென்று மேவி அவன்பதங்

கைதொ ழூஉநின்று கந்தன் மொழிந்திடுஞ்

செய்தி செப்பச் சிறுநகை யெய்தினான். 15

1239 கெழுத கைச்சுடர்க் கேசரிப் பீடமேல்

விழுமி துற்ற விமலன் விரைந்தெழீஇ

அழகு டைத்தன தாலயம் நீங்கியே

மழவி டைத்தனி மால்வரை ஏறினான். 16

1240 முன்னர் வந்த முகில்வரை வண்ணனுங்

கின்ன ரம்பயில் கேசர ராதியோர்

நன்னர் கொண்டிடு நாகரும் நற்றவர்

என்ன ருந்தொழு தெந்தையின் ஏகினார். 17

1241 படைகொள் கையினர் பன்னிறக் காழக

உடையர் தீயி னுருகெழு சென்னியர்

இடிகொள் சொல்லினர் எண்ணரும் பூதர்கள்

புடையில் ஈண்டினர் போற்றுதல் மேயினார். 18

1242 இனைய காலை யினையவர் தம்மொடும்

வனிதை பாதியன் மால்விடை யூர்ந்துராய்ப்

புனித வௌ¢ளியம் பொற்றை தணந்துபோய்த்

தனது மைந்தன் தடவரை யெய்தினான். 19

1243 சாற்ற ருந்திறற் சண்முக வெம்பிரான்

வீற்றி ருந்த வியனகர் முன்னுறா

ஏற்றி னின்றும் இழிந்துவிண் ணோரெலாம்

போற்ற முக்கட் புனிதனுட் போயினான். 20

1244 அந்தி போலும் அவிர்சடைப் பண்ணவன்

கந்தன் முன்னர்க் கருணையொ டேகலும்

எந்தை வந்தனன் என்றெழுந் தாங்கவன்

வந்து நேர்கொண்ட டடிகள் வணங்கியே. 21

1245 பெருத்த தன்மணிப் பீடிகை மீமிசை

இருத்தி நாதனை ஏழுல கீன்றிடும்

ஒருத்தி மைந்தன் உயிர்க்குயி ராகிய

கருத்த நீவந்த காரியம் யாதென்றான். 22

1246 மட்டு லாவு மலர்அய னைச்சிறை

இட்டு வைத்தனை யாமது நீக்குவான்

சுட்டி வந்தன மாற்சுரர் தம்முடன்

விட்டி டையவென் றெந்தை விளம்பினான். 23

1247 நாட்ட மூன்றுடை நாயகன் இவ்வகை

ஈட்டு மன்பொ டிசைத்திடும் இன்சொலைக்

கேட்ட காலையிற் கேழ்கிளர் சென்னிமேற்

சூட்டு மௌலி துளக்கினன் சொல்லுவான். 24

1248 உறுதி யாகிய ஓரெழுத் தின்பயன்

அறிகி லாதவன் ஆவிகள் வைகலும்

பெறுவ னென்பது பேதைமை ஆங்கவன்

மறைகள் வல்லது மற்றது போலுமால். 25

1249 அழகி தையநின் னாரருள் வேதமுன்

மொழிய நின்ற முதலெழுத் தோர்கிலான்

இழிவில் பூசை இயற்றலும் நல்கிய

தொழில்பு ரிந்து சுமத்தினை யோர்பரம். 26

1250 ஆவி முற்றும் அகிலமும் நல்கியே

மேவு கின்ற வியன்செயல் கோடலால்

தாவில் கஞ்சத் தவிசுறை நான்முகன்

ஏவர் தம்மையும் எண்ணலன் யாவதும். 27

1251 நின்னை வந்தனை செய்யினும் நித்தலுந்

தன்ன கந்தை தவிர்கிலன் ஆதலால்

அன்ன வன்றன் அருஞ்சிறை நீக்கலன்

என்ன மைந்தன் இயம்பிய வேலையே. 28

1252 வேறு

மைந்தநின் செய்கை யென்னே மலரயன் சிறைவி டென்று

நந்திநம் பணியா லேகி நவின்றதுங் கொள்ளாய் நாமும்

வந்துரைத் திடினுங் கேளாய் மறுத்தெதிர் மொழிந்தா யென்னாக்

கந்தனை வெகுள்வான் போலக் கழறினன் கருணை வள்ளல். 29

1253 அத்தன தியல்பு நோக்கி அறுமுகத் தமலன் ஐய

சித்தமிங் கிதுவே யாகில் திசைமுகத் தொருவன் தன்னை

உய்த்திடு சிறையின் நீக்கி ஒல்லையில் தருவ னென்னாப்

பத்தியின் இறைஞ்சிக் கூறப் பராபரன் கருணை செய்தான். 30

1254 நன்சிறை எகினம் ஏனம் நாடுவான் அருளை நல்கத்

தன்சிறை நின்றோர் தம்மைச் சண்முகக் கடவுள் நோக்கி

முன்சிறை யொன்றிற் செங்கேழ் முண்டகத் தயனை வைத்த

வன்சிறை நீக்கி நம்முன் வல்லைதந் திடுதி ரென்றான். 31

1255 என்றலுஞ் சார தர்க்குட் சிலவர்க ளெகி யங்கண்

ஒன்றொரு பூழை தன்னுள் ஒடுங்கின னுறையும் வேதா

வன்றளை விடுத்தல் செய்து மற்றவன் றனைக்கொண்ட டேகிக்

குன்றுதொ றாடல் செய்யுங் குமரவேள் முன்னர் உய்த்தார். 32

1256 உய்த்தலுங் கமலத் தண்ணல் ஒண்கரம் பற்றிச் செவ்வேள்

அத்தன்முன் விடுத்த லோடும் ஆங்கவன் பரமன் றன்னை

மெய்த்தகும் அன்பால் தாழ்ந்து வௌ¢கினன் நிற்ப நோக்கி

எய்த்தனை போலும் பன்னாள் இருஞ்சிறை யெய்தி யென்றான். 33

1257 நாதனித் தன்மை கூறி நல்லருள் புரித லோடும்

போதினன் ஐய உன்றன் புதல்வன்ஆற் றியவித் தண்டம்

ஏதமன் றுணர்வு நல்கி யானெனும் அகந்தை வீட்டித்

தீதுசெய் வினைகள் மாற்றிச் செய்தது புனித மென்றான். 34

1258 அப்பொழு தயனை முக்கண் ஆதியம் பரமன் காணூஉ

முப்புவ னத்தின் மேவும் முழுதுயிர்த் தொகைக்கும் ஏற்ற

துப்புற வதனை நன்று தூக்கினை தொன்மை யேபோல்

இப்பகல் தொட்டு நீயே ஈந்தனை யிருத்தி யென்றான். 35

1259 அருளுரு வாகும் ஈசன் அயற்கிது புகன்ற பின்னர்

முருகவேள் முகத்தை நோக்கி முறுவல்செய் தருளை நல்கி

வருதியால் ஐய என்று மலர்க்கையுய்த் தவனைப் பற்றித்

திருமணிக் குறங்கின் மீது சிறந்துவீற் றிருப்பச் செய்தான். 36

1260 காமரு குமரன் சென்னி கதுமென உயிர்த்துச் செக்கர்த்

தாமரை புரையுங் கையால் தழுவியே அயனுந் தேற்றா

ஓமென உரைக்குஞ் சொல்லின் உறுபொரு ளுனக்குப் போமோ

போமெனில் அதனை யின்னே புகலென இறைவன் சொற்றான். 37

1261 முற்றொருங் குணரும் ஆதி முதல்வகேள் உலக மெல்லாம்

பெற்றிடும் அவட்கு நீமுன் பிறருண ராத வாற்றால்

சொற்றதோ ரினைய மூலத் தொல்பொருள் யாருங் கேட்ப

இற்றென வியம்ப லாமோ மறையினால் இசைப்ப தல்லால். 38

1262 என்றலும் நகைத்து மைந்த எமக்கருள் மறையின் என்னாத்

தன்றிருச் செவியை நல்கச் சண்முகன் குடிலை யென்னும்

ஒன்றொரு பதத்தி னுண்மை உரைத்தனன் உரைத்தல் கேளா

நன்றருள் புரிந்தா னென்ப ஞானநா யகனாம் அண்ணல். 39

1263 அன்னதோர் ஐய மாற்றி அகமகிழ் வெய்தி அங்கண்

தன்னிளங் குமரன் றன்னைத் தலைமையோ டிருப்ப நல்கி

என்னையா ளுடைய நாதன் யாவரும் போற்றிச் செல்லத்

தொன்னிலை யமைந்து போந்து தொல்பெருங் கயிலை வந்தான். 40

1264 முன்புறும் அயன்மால் தேவர் முனிவரை விடுத்து முன்னோன்

தன்பெருங் கோயில் புக்கான் தாவில்சீர்க் கந்த வெற்பில்

பொன்புனை தவிசின் ஏறிப் புடைதனில் வயவர் போற்ற

இன்பொடு குமர மூர்த்தி இனிதுவீற் றிருந்தா னன்றே. 41

1265 ஆங்குறு குமரப் புத்தேள் அருமறைக் காதி யாகி

ஓங்குமெப் பொருட்கு மேலாம் ஓரெழுத் துரையின் உண்மை

தீங்கற வணங்கிக் கேட்பச் சிறுமுனிக் குதவி மற்றும்

பாங்குறும் இறைவன் நூலும் பரிவினால் உணர்த்தி னானால். 42

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1265

 

18. விடைபெறு படலம் (1266 -1310 )

 

1266 எல்லை அன்னதின் மாலருள் கன்னியர் இருவர்

சொல்ல ரும்பெரு வனப்பினர் சுந்தரி அமுத

வல்லி என்றிடும் பெயரினர் கந்தவேள் வரைத்தோள்

புல்லும் ஆசையால் சரவணத் தருதவம் புரிந்தார். 1

1267 என்னை யாளுடை மூவிரு முகத்தவன் இரண்டு

கன்னி மாருமாய் ஒன்றிநோற் றிடுவது கருத்தில்

உன்னி யேயெழீஇக் கந்தமால் வரையினை யொருவி

அன்னை தோன்றிய இமகிரிச் சாரலை யடைந்தான். 2

1268 பொருவில் சீருடை இமையமால் வரைக்கொரு புடையாஞ்

சரவ ணந்தனிற் போதலுந் தவம்புரி மடவார்

இருவ ரும்பெரி தஞ்சியே பணிந்துநின் றேத்த

வரம ளிப்பதென் கூறுதிர் என்றனன் வள்ளல். 3

1269 மங்கை மார்கொழு தெம்மைநீ வதுவையால் மருவ

இங்கி யாந்தவம் புரிந்தனங் கருணைசெய் யென்ன

அங்கவ் வாசகங் கேட்டலும் ஆறுமா முகத்துத்

துங்க நாயகன் அவர்தமை நோக்கியே சொல்வான். 4

1270 முந்தும் இன்னமு தக்கொடி மூவுல கேத்தும்

இந்தி ரன்மக ளாகியே வளர்ந்தனை இருத்தி

சுந்த ரிப்பெயர் இளையவள் தொல்புவி தன்னில்

அந்தண் மாமுனி புதல்வியாய் வேடர்பால் அமர்தி. 5

1271 நன்று நீவிர்கள் வளர்ந்திடு காலையாம் நண்ணி

மன்றல் நீமையால் உங்களை மேவுதும் மனத்தில்

ஒன்றும் எண்ணலீர் செல்லுமென் றெம்பிரான் உரைப்ப

நின்ற கன்னியர் கைதொழு தேகினர் நெறியால். 6

1272 ஏகு மெல்லையில் அமுதமா மென்கொடி யென்பாள்

பாக சாதனன் முன்னமோர் கு£வியாய்ப் படர்ந்து

மாக மன்னநின் னுடன்வரும் உபேந்திரன் மகள்யான்

ஆகை யால்எனைப் போற்றுதி தந்தையென் றடைந்தாள். 7

1273 பொன்னின் மேருவில் இருந்தவன் புல்வியை நோக்கி

என்னை யீன்றயாய் இங்ஙனம் வருகென இசைத்துத்

தன்ன தாகிய தனிப்பெருங் களிற்றினைத் தனது

முன்ன ராகவே விளித்தனன் இத்திறம் மொழிவான். 8

1274 இந்த மங்கைநந் திருமக ளாகுமீங் கிவளைப்

புந்தி யன்பொடு போற்றுதி இனையவள் பொருட்டால்

அந்த மில்சிறப் பெய்துமே லென்றலும் அவளைக்

கந்த மேற்கொடு நன்றெனப் போயது களிறு. 9

1275 கொவ்வை போலிதழ்க் கன்னியை மனோவதி கொடுபோய்

அவ்வி யானையே போற்றிய தனையகா ரணத்தால்

தெய்வ யானைஎன் றொருபெயர் எய்தியே சிறிது

நொவ்வு றாதுவீற் றிருந்தனள் குமரனை நுவன்றே. 10

1276 பெருமை பொண்டிடு தெண்டிரைப் பாற்கடல் பெற்றுத்

திரும டந்தையை அன்புடன் வளர்த்திடும் திறம்போல்

பொருவில் சீருடைஅடல் அயிராவதம் போற்ற

வரிசை தன்னுடன் இருந்தனள் தெய்வத மடந்தை. 11

1277 முற்று ணர்ந்திடு சுந்தரி யென்பவள் முருகன்

சொற்ற தன்மையை உளங்கொடு தொண்டைநன் னாட்டில்

உற்ற வள்ளியஞ் சிலம்பினை நோக்கியாங் குறையும்

நற்ற வச்சிவ முனிமக ளாகவே நடந்தாள். 12

1278 இந்த வண்ணம்இவ் விருவர்க்கும் வரந்தனை ஈந்து

கந்த மால்வரை யேகியே கருணையோ டிருந்தான்

தந்தை யில்லதோர் தலைவனைத் தாதையாய்ப் பெற்று

முந்து பற்பகல் உலகெலாம் படைத்ததோர் முதல்வன். 13

1279 வேறு

இத்திறஞ் சிலபக லிருந்து பன்னிரு

கைத்தல முடையவன் கயிலை மேலுறை

அத்தனொ டன்னைதன் னடிப ணிந்திடச்

சித்தம துன்னினன் அருளின் செய்கையால். 14

1280 எள்ளருந் தவிசினின் றிழிந்து வீரராய்

உள்ளுறும் பரிசனர் ஒருங்கு சென்றிடக்

கொள்ளையஞ் சாரதர் குழாமும் பாற்பட

வள்ளலங் கொருவியே வல்லை யேகினான். 15

1281 ஏயென வௌ¢ளிவெற் பெய்தி யாங்ஙனங்

கோயிலின் அவைக்களங் குறுகிக் கந்தவேள்

தாயொடு தந்தையைத் தாழ்ந்து போற்றியே

ஆயவர் நடுவுற அருளின் வைகினான். 16

1282 அண்ணணங் குமரவேள் அங்கண் வைகலும்

விண்ணவர் மகபதி மேலை நாண்முதல்

உண்ணிகழ் தங்குறை யுரைந்து நான்முகன்

கண்ணனை முன்கொடு கயிலை யெய்தினார். 17

1283 அடைதரும் அவர்தமை அமலன் ஆலயம்

நடைமுறை போற்றிடும் நந்தி நின்மெனத்

தடைவினை புரிதலுந் தளர்ந்து பற்பகல்

நெடிதுறு துயரொடு நிற்றல் மேயினார். 18

1284 அளவறு பற்பகல் அங்கண் நின்றுளார்

வளனுறு சிலாதனன் மதலை முன்புதம்

உளமலி இன்னலை யுரைத்துப் போற்றலுந்

தளர்வினி விடுமின்என் றிதனைச் சாற்றினான். 19

1285 தங்குறை நெடும்புனற் சடில மேன்மதி

யங்குறை வைத்திடும் ஆதி முன்புபோய்

நுங்குறை புகன்றவன் நொய்தின் உய்ப்பனால்

இங்குறை வீரென இயம்பிப் போயினான். 20

1286 போயினன் நந்தியம் புனிதன் கண்ணுதற்

றூயனை வணங்கினன் தொழுது வாசவன்

மாயவன் நான்முகன் வானு ளோரெலாங்

கோயிலின் முதற்கடை குறுகினா ரென்றான். 21

1287 அருளுடை யெம்பிரான் அனையர் யாரையுந்

தருதிநம் முன்னரே சார வென்றலும்

விரைவொடு மீண்டனன் மேலை யோர்களை

வருகென அருளினன் மாசில் காட்சியான். 22

1288 விடைமுகன் உரைத்தசொல் வினவி யாவருங்

கடிதினி லேகியே கருணை வாரிதி

அடிமுறை வணங்கினர் அதற்குள் வாசவன்

இடருறு மனத்தினன் இனைய கூறுவான். 23

1289 பரிந்துல கருள்புரி பரையொ டொன்றியே

இருந்தருள் முதல்வகேள் எண்ணி லாஉகம்

அருந்திறற் சூர்முதல் அவுணர் தங்களால்

வருந்தின மொடுங்கினம் வன்மை இன்றியே. 24

1290 அந்தமில் அழகுடை அரம்பை மாதரும்

மைந்தனும் அளப்பிலா வானு ளோர்களும்

வெந்தொழில் அவுணர்கள் வேந்தன் மேவிய

சிந்துவின் நகரிடைச் சிறைக்கண் வைகினார். 25

1291 இழிந்திடும் அவுணரா லியாதொர் காலமும்

ஒழிந்திட லின்றியே உறைந்த சீரொடும்

அழிந்ததென் கடிநகர் அதனை யானிவண்

மொழிந்திடல் வேண்டுமோ உணர்தி முற்றுநீ. 26

1292 முன்னுற யான்தவம் முயன்று செய்துழித்

துன்னினை நங்கணோர் தோன்ற லெய்துவான்

அன்னவ னைக்கொடே அவுணர்ச் செற்றுநும்

இன்னலை யகற்றுதும் என்றி எந்தைநீ. 27

1293 அப்படிக் குமரனும் அவத ரித்துளன்

இப்பகல் காறுமெம் மின்னல் தீர்த்திலை

முப்புவ னந்தொழு முதல்வ தீயரேந்

துப்புறு பவப்பயன் தொலைந்த தில்லையோ. 28

1294 சூருடை வன்மையைத் தொலைக்கத் தக்கதோர்

பேருடை யாரிலை பின்னை யானினி

யாரொடு கூறுவன் ஆரை நோகுவன்

நீருடை முடியினோய் நினது முன்னலால். 29

1295 சீகர மறிகடற் சென்று நவ்விசேர்

காகம தென்னஉன் கயிலை யன்றியே

ஏகவோர் இடமிலை எமக்கு நீயலால்

சோகம தகற்றிடுந் துணைவர் இல்லையே. 30

1296 ஏற்றெழு வன்னிமேல் இனிது துஞ்சலாந்

தோற்றிய வெவ்விட மெனினுந் துய்க்கலாம்

மாற்றலர் அலைத்திட வந்த வெந்துயர்

ஆற்றரி தாற்றரி தலம்இப் புன்மையே. 31

1297 தீதினை யகற்றவுந் திருவை நல்கவுந்

தாதையர் அல்லது தனயர்க் காருளர்

ஆதலின் எமையினி அளித்தி யாலென

ஓதினன் வணங்கினன் உம்பர் வேந்தனே. 32

1298 அப்பொழு தரியயன் ஐய வெய்யசூர்

துப்புடன் உலகுயிர்த் தொகையை வாட்டுதல்

செப்பரி தின்னினிச் சிற்துந் தாழ்க்கலை

இப்பொழு தருள்கென இயம்பி வேண்டினார். 33

1299 இகபரம் உதவுவோன் இவற்றைக் கேட்டலும்

மிகவருள் எய்தியே விடுமின் நீர்இனி

அகமெலி வுறலென அருளி ஆங்கமர்

குகன்முகன் நோக்கியே இனைய கூறுவான். 34

1300 வேறு

பாரினை யலைத்துப் பல்லுயிர் தமக்கும் பருவரல் செய்துவிண் ணவர்தம்,

ஊரினை முருக்கித் தீமையே இயற்றி யுலப்புறா வன்மை கொண் டுற்ற,

சூரனை யவுணர் குழுவொடுந் தடிந்து சுருதியின் நெறி நிறீஇ மகவான்,

பேரர சளித்துச் சுரர்துயர் அகற்றிப் பெயர்தியென் றனன்எந்தை பெருமான். 35

1301 அருத்திகொள் குமரன் இனையசொல் வினவி அப்பணி புரிகுவ னென்னப்,

புரத்தினை யட்ட கண்ணுதல் பின்னர்ப் பொள்ளென உள்ளமேற் பதினோர்,

உருத்திரர் தமையும் உன்னலும் அன்னோர் உற்றிட இவன்கையிற் படையாய்,

இருத்திரென் றவரைப் பலபடை யாக்கி ஈந்தனன் எம்பிரான் கரத்தில். 36

1302 பொன்றிகழ் சடிலத் தண்ணல்தன் பெயரும் பொருவிலா உருவமுந் தொன்னாள்,

நன்றுபெற் றுடைய உருத்திர கணத்தோர் நவிலருந் தோமரங் கொடிவாள்,

வன்றிறற் குலிசம் பகழியங் குசமும் மணிமலர்ப் பங்கயந் தண்டம்,

வென்றிவின் மழுவு மாகிவீற் றிருந்தார் விறல்மிகும் அறுமுகன் கரத்தில். 37

1303 ஆயதற் பின்னர் ஏவில்மூ தண்டத் தைம்பெரும் பூதமும் அடுவ,

தேயபல் லுயிரும் ஒருதலை முடிப்ப தேவர்மேல் விடுக்கினும் அவர்தம்,

மாயிருந் திறலும் வரங்களுஞ் சிந்தி மன்னுயிர் உண்பதெப் படைக்கும்,

நாயக மாவ தொருதனிச் சுடர்வேல் நல்கியே மதலைகைக் கொடுத்தான். 38

1304 அன்னதற் பின்னர் எம்பிரான் றன்பா லாகிநின் றேவின புரிந்து,

மன்னிய இலக்கத் தொன்பது வகைத்தா மைந்தரை நோக்கியே எவர்க்கும்,

முன்னவ னாம்இக் குமரனோ டேகி முடிக்குதிர் அவுணரை யென்னாத்,

துன்னுபல் படையும் உதவியே சேய்க்குத் துணைப் படை யாகவே கொடுத்தான். 39

1305 நாயகன் அதற்பின் அண்டவா பரணன் நந்தியுக் கிரனொடு சண்டன்,

காயெரி விழியன் சிங்கனே முதலாங் கணப்பெருந் தலைவரை நோக்கி,

ஆயிர விரட்டி பூதவௌ¢ ளத்தோ டறுமுகன் சேலையாய்ச் சென்மின்,

நீயிரென் றருளி அவர்தமைக் குகற்கு நெடும்படைத் தலைவரா அளித்தான். 40

1306 ஐம்பெரும் பூத வன்மையும் அங்கண் அமர்தரும் பொருள்களின் வலியுஞ்,

செம்பது மத்தோ னாதியாம் அமரர் திண்மையுங் கொண்டதோர் செழுந்தேர்,

வெம்பரி இலக்கம் பூண்டது மனத்தின் விரைந்து முன் செல்வதொன் றதனை,

எம்பெரு முதல்வன் சிந்தையா லுதவி யேறுவான் மைந்தனுக் களித்தான். 41

1307 இவ்வகை யெல்லாம் வரைவுடன் உதவி யேகுதி நீயெனக் குமரன்,

மைவிழி உமையோ டிறைவனைத் தொழுது வலங்கொடே மும்முறை வணங்கிச்,

செவ்விதின் எழுந்து புகழ்ந்தனன் நிற்பத் திருவுளத் துவகையால் தழுவிக்,

கைவரு கவானுய்த் துச்சிமேல் உயிர்த்துக் கருணைசெய் தமலைகைக் கொடுத்தான். 42

1308 கொடுத்தலும் வயின்வைத் தருளினாற் புல்லிக் குமரவேள் சென்னிமோந் துன்பால்,

அடுத்திடும் இலக்கத் தொன்பது வகையோர் அனிகமாய்ச் சூழ்ந்திடப் போந்து,

கடக்கரும் ஆற்றல் அவுணர்தங் கிளையைக் காதியிக் கடவுளர் குறையை,

முடித்தனை வருதி என்றருள் புரிந்தாள் மூவிரு சமயத்தின் முதல்வி. 43

1309 அம்மையித் திறத்தால் அருள்புரிந் திடலும் அறுமுகன் தொழுதெழீஇ யனையோர்,

தம்விடை கொண்டு படர்ந்தனன் தானைத் தலைவராம் இலக்கமே லொன்பான்,

மெயம்மைகொள் வீரர்யாவருங் கணங்கள் வியன்பெருந் தலைவரும் இருவர்,

செம்மல ரடிகள் மும்முறை இறைஞ்சிச் சேரவே விடைகொடு சென்றார். 44

1310 நின்றிடும் அயன்மால் மகபதி எந்தாய் நீயெமை அளித்தனை நெஞ்சத்,

தொறாரு குறையும் இல்லையால் இந்நாள் உய்ந்தனம் உய்ந்தன மென்று,

பொன்றிகழ் மேனி உமையுடன் இறைவன் பொன்னடி பணிந்தெழ நுமக்கு,

நன்றிசெய் குமரன் தன்னுடன் நீரும் நடமெனா விடையது புரிந்தான். 45

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1310

 

19. படையெழு படலம் (1311 – 1328)

 

1311 கண்ணுதல் விடைபெற் றரியயன் மகவான் கடவுளர் தம்மொடு கடிதின்,

அண்ணலங் குமரன் தன்னொடு சென்றே அயல்வரும் மருத்தினை நோக்கித்,

தண்ணளி புரியும் அறுமுகத் தெந்தை தனிபருந் தேர்மிசை நீபோய்ப்,

பண்ணொடு முட்கோல் மத்திகை பரித்துப் பாகனாய்த் தூண்டெனப் பணித்தான். 1

1312 மன்புரி திருமால் இனையன பணிப்ப மாருதன் இசைந்துவான் செல்லும்,

பொன்பொலி தேரின் மீமிசைப் பாய்ந்து பொருக்கென மருத்துவர் நாற்பான்,

ஒன்பது திறத்தார் புடைவரத் தூண்டி உவகையோ டறுமுகத் தொருவன்,

முன்புற வுய்த்துத் தொழுது மற்றிதன்மேல் முருகநீ வருகென மொழிந்தான். 2

1313 மாருதன் இனைய புகன்றுகை தொழலும் மற்றவன் செயற் கையை நோக்கிப்,

பேரருள் புரிந்து கதிரிளம் பரிதி பிறங்குசீர் உதயமால் வரைமேல்,

சேருவ தென்னக் குமரவேள் அனைய செழுமணி இரதமேற் செல்லச்,

சூரினி இறந்தான் என்றுவா சவனுஞ் சுரர்களும் ஆர்த்தனர் துள்ளி. 3

1314 வேறு

ஓங்கு தேர்மிசைக் குமரவேள் மேவலும் உவப்பால்

ஆங்க வன்றன தருள்பெறுந் திறலினோர் அணுகிப்

பாங்கர் நண்ணினர் முனிவருந் தேவர்கள் பலரும்

நீங்க லின்றியே அவர்புடை சூழ்ந்தனர் நெறியால். 4

1315 இனந்த னோடவர் முருகனை அடைதலும் இருநீர்

புனைந்த சென்னியன் கயிலையில் இருந்தவெம் பூதர்

அனந்த வௌ¢ளத்தில் இராயிர மாகும்வௌ¢ ளத்தர்

வனைந்த வார்கழற் றலைவர்தம் முரைகொடு வந்தார். 5

1316 எழுவி யன்கரை நேமிவெஞ் சூலம்வாள் எறிவேல்

மழுமு தற்படை யாவையும் ஏந்திய வலியோர்

நிழன்ம திப்பிறை ஞெலிந்தென* நிலாவுமிழ் எயிற்றர்

அழலு குத்திடும்** விழியினர் அசனியின் அறைவார்.

( * ஞெலிந்தன. ** அழலுருத்திடும்.) 6

1317 நெடியர் சிந்தினர் குறியினர் ஐம்பெரு நிறனும்

வடிவில் வீற்றுவீற் றெய்தினர் வார்சடைக் கற்றை

முடியர் குஞ்சியர் பலவத னத்தரோர் முகத்தர்

கொடிய ரென்னினும் அடைந்தவர்க் கருள்புரி குணத்தோர். 7

1318 நீறு கண்டிகை புனைதரும் யாக்கையர் நெடுநஞ்

சேறு கண்டனை அன்றிமற் றெவரையும் எண்ணார்

மாறு கொண்டவர் உயிர்ப்பலி நு குவோர் மறலி

வீறு கொண்டதொல் படைதனைப் படுத்திடு மேலோர். 8

1319 அண்டம் யாவையும் ஆண்டுறை உயிர்த்தொகை யனைத்தும்

உண்டு மிழ்ந்திட வல்லவர் அன்றியும் உதரச்

சண்ட அங்கியா லடுபவர் அட்டவை தம்மைப்

பண்டு போற்சிவன் அருளினால் வல்லையிற் படைப்போர். 9

1320 முன்னை வைகலின் இறந்திடும் இந்திரன் முதலோர்

சென்னி மாலைகந் தரத்தினில் உரத்தினில் சிரத்தில்

கன்ன மீதினில் கரத்தினில் மருங்கினில் கழலில்

பொன்னின் மாமணிக் கலனொடும் விரவினர் புனைவார். 10

1321 இந்த வண்ணமாஞ் சாரதப் படையினர் ஈண்டித்

தந்தம் வெஞ்சமர்த் தலைவர்க ளோடுசண் முகன்பால்

வந்து கைதொழு தேத்தியே இறுதி சேர்வைகல்

அந்த மில்புனல் அண்டம துடைந்தென ஆர்த்தார். 11

1322 ஆர்த்த சாரதர் எந்தைபா லாயினர் அதுகால்

பேர்த்தும் ஆயவர் இடித்தெனப் பூதரில் பெரியோர்

வார்த்த யங்கிய தண்ணுமை திமிலைவான் படகஞ்

சீர்த்த காகள முதலிய இயம்பினர் சிலரே. 12

1323 ஆன காலையில் அதுதெரிந் தறுமுகத் தொருவன்

வான ளாவிய புணரிகள் சூழ்ந்திட வயங்கும்

பானு நாயகன் வந்தெனப் பரந்துபா ரிடத்துச்

சேனை சூழ்தரக் கயிலைநீத் தவனிமேற் சென்றான். 13

1324 கொள்ளை* வெஞ்சினச் சாரதர் இராயிரங் குணித்த

வௌ¢ளம் வந்திடக் கந்தவேள் அவனிமேல் மேவக்

கள்ள வான்படை அவுணர்கள் கலந்துசூழ்ந் தென்னப்

பொள்ளெ னத்துகள் எழுந்தது வளைந்தது புவியை.

( * கொள்ளை – மிகுதி.) 14

1325 எழுத ருந்துகள் மாதிர வரைப்பெலாம் ஏகி

ஒழியும் வான்பதஞ் சென்றதால் ஆங்கவை யுறுதல்

குழுவின் மல்கிய சாரதர் ஆர்ப்புமுன் குறுகி

மொழிதல் போன்றன விண்ணுளோர் இமைப்பில்கண் மூட. 15

1326 கழிய டைத்திடு நேமிகள் பலவொடு ககன

வழிய டைத்திடு பூமியும் ஒலியும்மன் னுயிர்கள்

விழிய டைத்தன நாசியை யடைத்தன விளம்பு

மொழிய டைத்தன அடைத்தன கேள்வியின் மூலம்**.

( ** கேள்வியின் மூலம் – கேட்டற்கேதுவாயுள்ள செவி.) 16

1327 பேரி டங்களாந் தனுவுடைப் பூதர்கள் பெயரப்

பாரி டங்கள்தாம் இடம்பெறா ஆதலிற் பல்லோர்

காரி டங்கொளும் வான்வழிச் சென்றனர் கண்டோர்

ஓரி டங்களும் வௌ¢ளிடை இலதென வுரைப்ப. 17

1328 அவனி வானெலாம் பூழியால் மறைத்தலும் அதனைச்

சி¢வன்ம கன்றன தொளியினால் அகற்றினன் செல்வான்

கவன வாம்பரி இரதமேற் பனிபடுங் காலைத்

தவன நாயகன் *** அதுதடிந் தேகுதன் மையைப் போல்.

( *** தவனநாயகன் – சூரியன்.) 18

 

====

 

20. தாரகன் வரைப் படலம் (1329-1531)

 

1329 வெம்மை தீர்ந்திடும் அப்பெரு நெறியிடை விரைந்து

செம்மை சேர்தரு குமரவேள் படையொடு செல்ல

அம்ம சேர்ந்தது தாரகற் குறையுளாய் அடைந்தோர்

தம்மை வாட்டியே அமர்கிர வுஞ்சமாஞ் சைலம். 1

1330 விண்டு லாய்நிமிர் கிரவுஞ்ச கிரியினை விண்ணோர்

கண்டு ளம்பதை பதைத்தனர் மகபதி கலக்கங்

கொண்டு நின்றனன் நாரதன் அணுகியே குமரன்

புண்ட ரீகநேர் பதந்தொழு தின்னன புகல்வான். 2

1331 தூய நான்மறை அந்தணர் முனிவர்இச் சுரத்திற்

போய வெல்லையின் நெறியதாய் வரவரப் புணர்த்து

மாய்வு செய்துபின் குறுமுனி சூளின்இவ் வடிவாய்

ஏய தொல்பெயர்க் கிரவுஞ்ச மால்வரை இதுகாண். 3

1332 நேரில் இக்கிரிக் கொருபுடை மாயநீள் நகரில்

சூரெ னப்படும் அவுணனுக் கிளவலாந் துணைவன்

போரில் அச்சுதன நேமியை அணியதாப் புனைந்தோன்

தார கப்பெயர் வெய்யவன் வைகினன் சயத்தால். 4

1333 இன்ன வன்றனை அடுதியேல் எளிதுகாண் இனையோன்

முன்ன வன்றனை வென்றிட லெனமுனி மொழிய

மின்னு தண்சுடர் வேலவன் அவற்றினை வினவி

அன்ன வன்றனை முடிக்குதும் இவணென அறைந்தான். 5

1334 வேறு

சிறந்திடு முருகவேள் இனைய செப்பலும்

நிறைந்திடும் அமரரும் இறையும் நெஞ்சினில்

உறைந்திடு கவலொரீஇ உவகை எய்தினார்

இறந்தனன் தாரகன் இன்றொ டேயெனா. 6

1335 ஐயர்கள் பெருமகிழ் வடைய ஆறிரு

கையுடை முருகன்அக் காலை தன்புடை

மெய்யருள் எய்திய வீர வாகுவாந்

துய்யனை நோக்கியே இனைய சொல்லுவான். 7

1336 உற்றவக் கிரிகிர வுஞ்ச மாகுமால்

மற்றத னொருபுடை மாய நொச்சியுட்

செற்றிய அசுரர்தஞ் சேனை தன்னுடன்

அற்றமில் தாரகன் அமர்தல் மேயினான். 8

1337 ஏயநின் துணைவர்கள் இலக்கத் தெண்மர்கள்

ஆயிர வௌ¢ளமாம் அடல்கொள் பூதர்கள்

சாய்வறு தலைவர்கள் தம்மொ டேகியே

நீயவன் பதியினை வளைத்தி நேரிலாய். 9

1338 தடுத்தெதிர் மலைந்திடும் அவுணர் தானையைப்

படுத்தனை தாரகப் பதகன் எய்துமேல்

அடுத்தமர் இயற்றுதி அரிய தேலியாம்

முடித்திட வருகுதும் முந்துபோ வென்றான். 10

1339 நலமிகு குமரவேள் நவில இன்னணம்

வலமிகு சிறப்புடை வாகு நன்றெனாத்

தலைமிசை கூப்பிய கரத்தன் தாழ்ந்துமுன்

நிலமிசை இறைஞ்சினன் நேர்ந்து நிற்பவே. 11

1340 ஏந்தலந் துணைவராம் இலக்கத் தெண்மரை

ஆய்ந்திடு பூதரை யாதி நோக்கியே

வாய்ந்திடு பெருந்திறல் வாகு தன்னுடன்

போந்திடும் அவுணரைப் பொரவென் றேவினான். 12

1341 ஏவலும் அனையவர் யாரும் எம்பிரான்

பூவடி வணங்கியே போதற் குன்னலும்

ஆவியுள் ஆவியாம் அமலன் பாங்குறுந்

தேவர்கள் கம்மியற் கிதனைச் செப்புவான். 13

1342 மேதகு பெருந்திறல் வீர வாகுவை

தியர் தமக்கெலாம் அளிக்கும் பான்மையால்

ஏதமி லாதபல் லிரதம் நல்கெனா

ஓதினன் உலகெலாம் உதவுந் தொன்மையோன். 14

1343 அத்திறங் கேட்டதோர் அமரர் கம்மியன்

ஒத்ததோர் மாத்திரை ஒடுங்கு முன்னரே

சித்திர வயப்பரி சீயங் கூளிகள்

இத்திறம் பூண்டபல் லிரதம் நல்கினான். 15

1344 வேறு

அன்ன தேர்த்தொகை அதனை எம்பிரான்

மின்னு காலவேல் வீர வாகுவும்

பின்னர் எண்மரும் பிறருஞ் சாரத

மன்ன ரும்பெற வழங்கி னானரோ. 16

1345 பாகர் தூண்டிடப் படருந் தேர்கள்மேல்

வாகை சேர்தரும் வாகு வேமுதல்

ஆகினோர் அடைந் தம்பொன் மால்வரைத்

தோகை மைந்தனைத் தொழுது போற்றினார். 17

1346 தொழுது வள்ளலைச் சூழ்ந்து மும்முறை

விழுமி தாகிய விடைபெற் றேகினார்

பழுதில் நீத்தமோர் பத்து நூறெனக்

குழுமிப் பாரிடங் குலவிச் செல்லவே. 18

1347 பாய பூதர்தம் படைக்கு வேந்தராய்

ஏயி னார்க்குவீ றிலக்கத் தெண்மராய்

மேயி னார்க்கெலாம் வீர வாகுவோர்

நாய கம்பெறீஇ நடுவட் போயினான். 19

1348 அமர்வி ளைக்கமுந் தவனை யேவியே

தமர வேலையில் தானை சூழ்தர

இமைய வர்க்கிறை ஏனை யோர்தொழக்

குமர வேள்கடைக் கூழை யேகினான். 20

1349 வேறு

பிற்பட எம்பிரான் பெயர ஏவலால்

முற்படு வீரனை முயங்கிப் பாரிடச்

சொற்படை படர்வன தூமந் தன்னொடு

சிற்பரன் நகையழல் புரத்துச் சென்றபோல். 21

1350 அரிநிரை பூண்டதேர் அலகை பூண்டதேர்

பரிநிரை பூண்டதேர் படைக்குள் ஏகுவ

விரிகடல் வரைப்பினில் மேக ராசியுங்

கிரியுறழ் கலங்களுங் கெழுமிச் செல்வபோல். 22

1351 இடையகல் இரதமோ டிரதந் தாக்கிய

படையொடு படைவகை செறிந்த பல்வகைக்

கொடியொடு கொடிநிரை துதைந்த கூளியர்

அடுசமர் பயின்றிடும் அமைதி போலவே. 23

1352 சங்கொடு பணைதுடி தடாரி காகளம்

பங்கமில் தண்ணுமை யாதிப் பல்லியம்

எங்கணும் இயம்பின எழுந்து பூழிபோய்ச்

செங்கம லத்தவன் பதத்தைச் செம்மிற்றே. 24

1353 சாற்றுமிவ் வியல்புறத் தானை வீரருஞ்

சீற்றவெம் பூதருஞ் செல்ல வாகையான்

கோற்றொழில் அகற்றிய கோட்டு மாமுகன்

போற்றிய மாயமா புரியைச் சேர்ந்தனன். 25

1354 வேறு

சேர்ந்திடு மெல்லை பூதர் சேனைபோய் நகரம் புக்கு

நேர்ந்திடும் அவுண ரோடு நின்றமர் விளைத்து நின்றார்

ஓர்ந்தனர் அதனைத் தூத ரோடித்தங் கோயில் புக்குச்

சார்ந்திடு திருவில் வைகுந் தாரகற் றொழுது சொல்வார். 26

1355 எந்தைமற் றிதுகேள் நும்முன் இமையவர் தொகையை யிட்ட

வெந்துயர்ச் சிறையை நீக்க விரிசடைக் கடவுள் மைந்தன்

கந்தனென் றொருவன் வந்தான் அவுணரைக் கடக்கு மென்னா

அந்தர நெறிசெல் விண்ணோர் அறைந்திடக் கேட்டு மன்றே. 27

1356 என்னிவர் மாற்ற மென்னா யாந்தெரி குற்றே மாக

அன்னவர் இயம்பி யாங்கே ஆயிரத் திரட்டி யென்னப்

பன்னுறு பூத வௌ¢ளம் படர்ந்திடக் குமரன் போந்தான்

முன்னுறு தூசி நந்தம் முதுநகர் அலைத்த தென்றார். 28

1357 என்றலும் வடவைத் தீயில் இழுதெனும் அளக்கர் வீழத்

துன்றிய எழுச்சி மானத் துண்ணெனச் செற்றந் தூண்டே

மின்றிகழ் அரிமான் ஏற்று வியன்றவி சிருக்கை நீங்கிக்

குன்றுறழ் மகுடம் அண்ட கோளகை தொடவெ ழுந்தான். 29

1358 எழுந்ததுதன் மருங்கு நின்ற ஒற்றை நோக்கி இந்தச்

செழுந்திரு நகர்மேல் வந்த சேனையை முளிபுற் கானில்

கொழுந்தழல் புகுந்த தென்னக் கொல்வன்நந் தானை முற்றும்

உழுந்துருள் கின்ற முன்னர் ஒல்லைதந் திடுதி ரென்றான். 30

1359 வேறு

அன்னபணி முறைபுரிவான் ஒற்றுவர்கள் போயிடலும் அவுணன் நின்ற,

கொன்னுறுவேற் பரிசனரைக் கொடுவருதிர் இரதமெனக் கூற லோடும்,

முன்னமொரு நொடிவரையில் தந்திடலும் அதனிடையே மொய்ம்பிற் புக்குப்,

பின்னர்வரும் அமைச்சர்கள் தந்தொகைபரவ மதர்ப்பினொடு பெயர்த லுற்றான். 31

1360 வீடுவான் போலுமினித் தாரகனென் றவன்சீர்த்தி விரைவில் வந்து,

கூடியே புரள்வதுவும் அரற்றுவதுங் காப்பதுமாங் கொள்கைத் தென்ன,

நீடுசா மரத்தொகுதி பலவிரட்ட வௌ¢ளொலியல் நிமிர்ந்து வீசப்,

பீடுசேர் தவளமதிக் குடைநிழற்ற வலம்புரிகள் பெரிதும் ஆர்ப்ப. 32

1361 ஈமத்தே நடம்புரியுங் கண்ணுதலோன் எடாதசிலை யென்ன மாலோன்,

மாமத்தே யெனக்கிடந்த முழுவயிரத் தண்டமொன்று வயிரக் கண்டைத்,

தாமத்தேர் பெறுகின்ற மடஙகல்பல ஈர்த்துவருஞ் சகடத் திண்கால்,

சேமத்தேர் மிசைப்போத ஏனையபல் படைக்கலமுஞ் செறிந்து நண்ண. 33

1362 ஒற்றர்கூ வியவேலை ஏற்றெழுந்த அவுணர்கடல் ஒருங்கு செல்லக்,

கொற்றமால் கரிபரிதேர் இனத்தினொடு வந்தீண்டக் குழவித் திங்கட்,

கற்றைவார் சடைக்கடவுள் வாங்கியபொன் மால்வரையைக் காவ லாகச்,

சுற்றுமால் வரையென்னப் படைத்தலைவர் ப•றேரில் தவன்றிச் சூழ. 34

1363 மொய்யமர்செய் கோலமொடு முப்புரமேல் நடந்தருளும் முக்கண் மூர்த்தி,

பையரவின் தலைத்துஞ்சுங் கணைதூண்ட மூண்டதழல் பதகரானோர்,

மெய்யுடலம் முழுதுநுங்கத் தலைகொள்ளப் பெருந்தூம மிசைக்கொண் டென்னச்,

செய்யமுடி அவுணர்பெருங் கடலினிடை யெழும்பூழி சேட்சென் றோங்க. 35

1364 கார்க்குன்றம் அன்னதிறல் கரிமீதும் பரிமீதுங் கடிதில் தூண்டுந்,

தேர்க்குன்றம் அதன்மீதும் வயவர்கள்தங் கரங்களினுஞ் செறிப தாகை,

ஆர்க்கின்ற ஆயர்ந்தோங்கி அசைகின்ற தெம்மருங்கும் அம்பொன் நாட்டில்,

தூர்க்கின்ற பூழியினைத் துடைக்கின்ற பரிசேபோல் துவன்றித் தோன்ற. 36

1365 வாகையுள பல்லியமும் இயம்பத்தன் நகர்நீங்கி மன்னர் மன்னன்,

ஏகியதோர் படிநோக்கி உவரிமிசைக் கங்கைகள்வந் தெய்து மாபோல்,

சாகையுள பன்மரனும் பல்படையுங் குன்றுகளுந் தடக்கையேந்திச்,

சேகுடைய பெருஞ்சீற்றப் பூதர்படை யார்த்தெதிர்ந்து சென்ற தன்றே. 37

1366 எல்லோருந் தொழுதகைய குமரனடி இணைவழுத்தி இகல்வெம்பூதர்,

கல்லோடு மரனோடுங் கரையோடுங் கணிச்சியொடுங் கழுமுள் வீச,

வில்லோடுங் கணையோடும் வேலோடும் புரையுமனத்

தவுணர்படை எதிர்சிதறி அமர்செய் திட்டார். 38

1367 வேறு

எண்ணுறு படைகள் இவ்வா றெதிர்தழீஇ அடரும் வேலை

விண்ணுறு பூழி யென்னும் விரிதரு புகைமீச் செல்ல

மண்ணுறு குருதி யான வன்னியை மாற்று வார்போல்

கண்ணுறும் இமையோர் கண்கள் படிப்புனல் கான்ற அன்றே. 39

1368 இரிந்திட லின்றி நேர்வந் தேற்றமர் புரித லாலே

சொரிந்திடு குருதி பொங்கத் தோளொடு சென்னி துள்ளச்

சரிந்திடுங் குடர்கள் சிந்தத் தானவர் பல்லோர் மாயப்

பொருந்திறல் வயத்தால் மேலாம் பூதருஞ் சிலவர் பட்டார். 40

1369 தேருடைத் தெறிந்து பாய்மாத் திறத்தினைச் சிதைத்து நீக்கி

ஆருடைத் திகிரிச் சில்லி அங்கையால் எடுத்துச் சுற்றிப்

போருடைத் திறலோர் தம்பால் பொம்மென நடாத்தும் பொற்பால்

காருடைப் பூதர் சில்லோர் கண்ணனே போன்றார் அன்றே. 41

1370 தேர்பரித் தெழுந்து மண்ணில் செல்லுறாப் பவளச் செங்கால்

கார்பரித் தன்ன தோகைக் கவனவாம் புரவி யீட்டம்

போர்பரித் தொழுகு சீற்றப் பூதர்கள் புடைத்துச் சிந்திப்

பார்பரித் திடவே செய்தார் படிமகள் இடும்பை தீர்ப்பார். 42

1371 வாலுடைக் களிற்றின் ஈட்டம் வாரியே கரத்தா லெற்றிக்

காலுடைத் திகிரித் திண்டேர் கழல்களால் உருட்டிக் காமர்

பாலுடைப் புரவித் தானை பதங்களால் உழக்கிச் சென்றார்

வேலுடைத் தடக்கை அண்ணல் விடுத்தருள் வீர வீரர். 43

1372 வாருறு புரசை பூண்ட வன்களிற் றொருத்தல் யாவுஞ்

சூருறு நிலைய வாகித் துஞ்சிய தொகுதி சூழப்

பேருறு குருதி நீத்தம் பிறங்கழற் கதிர்கா ணாது

காருற வூர்கோள் தோன்றுங் காட்சியை யொத்த தன்றே. 44

1373 கண்ணெதிர் நின்று போர்செய் கார்கெழும் அவுணர்ப் பற்றித்

துண்ணெனப் பூதர் வீசத் துளங்கிய கலன்க ளோடும்

விண்ணிடை யிறந்து நொய்தின் வீழ்வது விசும்பில் தப்பி

மண்ணிடை மின்னு வோடும் வருமுகில் போன்ற தன்றே. 45

1374 ஆயிர வௌ¢ள மாகுங் கணவரும் ஆங்க ணுள்ள

பாயிருங் குன்ற மெல்லாம் பன்முறை பறித்து வீசி

மாயிருந் தகுவர் தானை வரம்பில படுத்து நின்றார்

ஏயென வுலகைச் சிந்தும் இறுதிநாள் எழிலி போல்வார். 46

1375 நிணங்கவர் ஞமலி யோர்சார் ஞெரேலெனக் குரைப்பப் புள்ளின்

கணங்களும் அலகை தானுங் கறங்கிடக் கானத் தோங்கிப்

பிணங்களின் அடுக்கல் ஈண்டிப் பேரமர் விலக்கி யார்க்கும்

அணங்குறு நிலைய வாகி அடுத்தன நடுவண் அம்மா. 47

1376 தரைத்தடஞ் சிலைய தாகத் தறுகண்வெம் பூத ரானோர்

வரைத்துணை அன்ன தாளே வலிகெழு குழவி யாகத்

திரைத்திழி குருதி நீராத் தீர்ந்திடு திறலோர் யாக்கை

அரைத்தென நடப்ப ஏற்றார் அவுணரும் அடுபோர் செய்வார். 48

1377 தத்துறு புரவித் திண்டேர்த் தானவர் நிகளத் தந்தி

பத்துநூ றொன்றில் வீழப் பழுமரப் பணைகொண் டெற்றி

முத்தலை யெ•கம் வீசி முசலத்திற் புடைத்து மொய்ம்பால்

குத்திநின் றுழக்கிப் பாய்ந்து கொன்றனர் பூத வீரர். 49

1378 விழுந்தன படிவம் யாண்டும் விரிந்தன கவந்த மேன்மேல்

எழுந்தன குருதித் தாரை ஈர்த்தன நீத்த மாக

அழுந்திய இறந்தோர் யாக்கை ஆர்த்தன பறவை செய்ய

கொழுந்தசை மிசைந்து நின்று குரவை யாட் டயர்ந்த கூளி. 50

1379 கண்டனன் இனைய தன்மை தாரகன் கடிய சீற்றங்

கொண்டனன் வையம் நீங்கிக் குவலய மிசைக்குப் புற்றுத்

தண்டமொன் றெடுத்துப் பூதப் படையினைத் தரையில் வீட்டி

அண்டமுங் குலுங்க ஆர்த்திட் டடிகளால் உழக்கிச் சென்றான். 51

1380 அல்லெனப் பட்டமேனி அவுணர்கட் கரசன் கையிற்

கல்லெனப் பட்ட தண்டாற் புடைத்தலுங் கரங்கள் சென்னி

பல்லெனப் பட்ட சிந்திப் பாய்புனல் ஒழுக்கிற் சாய்ந்த

புல்லெனப் பட்ட தம்மா பூதர்தஞ் சேனை யெல்லாம். 52

1381 பிடித்திடு வயிரத் தண்டம் பெருங்கடற் பூத வௌ¢ளம்

முடித்திடல் புகழோ அன்றால் தாரக மொய்ம்பின் மேலோன்

அடித்திடுங் காலை கீண்ட தம்புவி அடிப்பான் ஓங்கி

எடுத்திடுங் காலை கீண்ட தெண்டிசை அண்டச் சூழல். 53

1382 தாரிடங் கொண்ட மார்பத் தாரகன் வயிரத் தண்டம்

போரிடங் கொண்டோர் சென்னி புயமுரங் கரங்கள் சிந்திக்

காருடங் கண்ட பாந்தட் கணமெனத் துடிப்ப வீட்டிப்

பாரிடந் தன்னை யெல்லாம் பாரிடம் ஆக்கிற் றம்மா. 54

1383 அன்றரி விடுத்த ஆழி ரமா வணிந்த தீயோன்

கொன்றனன் அனிக மென்னுங் கொள்கையும் அவன்மேற் செல்லும்

வன்றிறல் தம்பால் இல்லா வண்ணமும் மதித்து நோக்கி

நின்றிலர் பூதர் வேந்தர் நெஞ்சழிந் துடைந்து போனார். 55

1384 திண்கண நிரையின் வேந்தர் சிந்துழிச் சீற்றந் தூண்ட

எண்கண மாகி யுள்ள இலக்கருஞ் சிலைகா லூன்றி

மண்கணை முழவம் விம்ம வயிரெழுந் திசைப்ப வாங்கி

ஒண்கணை மாரி தூவி அவுணனை ஒல்லை சூழ்ந்தார். 56

1385 சூழ்ந்தனர் துரந்த வாளி தோன்முகத் தவுணன் யாக்கை

போழ்ந்தில ஊறதேனும் புணர்த்தில புன்மை யாகித்

தாழ்ந்திடு நிரப்பின் மேலோன் ஒருமகன் தலைமை தாங்கி

வாழ்ந்தவர் தமக்குச் சொல்லுஞ் சொல்லென வறிது மீண்ட. 57

1386 தரைபடப் புகழ்வைத் துள்ள தாரகன் தடமார் பத்தைப்

புரைபடச் செய்தி டாது பொள்ளெனப் பட்டு மீண்டு

நிரைபடத் திறலோர் உய்த்த நெடுங்கணை யான வெல்லாம்

வரைபடச் சிதறுங் கல்லின் மாரிபோல் ஆன வன்றே. 58

1387 விடுகணை மாரி யாவும் மீண்டிட வெகுண்டு விண்ணோர்

படைமுறை வழங்கி நிற்பப் பதகன்மேல் அவைகள் எய்தா

உடையதம் வலியுஞ்சிந்தி ஒல்லென மறிந்து செல்லக்

கடவுளர் அதனை நோக்கிக் கரங்குலைத் திரங்க லுற்றார். 59

1388 மற்றது காலை தன்னில் வலியினால் வயிரத் தண்டஞ்

சுற்றினன் தற்சூழ் கின்ற சுடர்மணிக் கடுமான் தேர்கள்

எற்றினன் புழைக்கை நீட்டி இலக்கர்தந் தொகையும் வாரிப்

பொற்றனு வோடும் வீழப் புணரியின் மீது விட்டான். 60

1389 துளும்பிய அளக்கர் தன்னில் சூழுற நின்ற தெங்கின்

வளம்படு பழுக்காய் வர்க்கம் மாருதம் எறியச் சிந்திக்

குளம்புகு தன்மை யென்ன வீழ்தரு கொற்ற வீரர்

இளமபிறை புரையும் வில்லோ டெழுந்தொரு புடையிற் போனார். 61

1390 கொற்றவில் உழவன் வீர கோளரி யதனை நோக்கிச்

செற்றமோ டேகிச் செவ்வேள் சேவடி மனத்துட் கொண்டு

பற்றிய தனுவை வாங்கிப் பகழிநூ றுய்த்துத் தீயோன்

பொற்றட மவுலி தள்ளிப் புணரியும் நாண ஆர்த்தான். 62

1391 ஆர்த்திடு மோதை கேளா அண்டர்கள் அனையன் மீது

தூர்த்தனர் மலரின் மாரி தோன்முகன் அதனைக் காணா

வேர்த்தனன் மான முன்றான் வீரகே சரிமேல் அங்கைத்

தார்த்தடந் தண்டம் உய்த்துத் தனதுமான் தேரிற் சென்றான். 63

1392 வேறு

சென்றொர் மாமுடி புனைவுழித் தண்டமத் திறலோன்

மன்றல் மார்பகம் படுதலும் வீழ்ந்தனன் மயங்கி

வென்றி மொய்ம்புடை ஆண்டகை யதுகண்டு வெகுண்டு

குன்றம் அன்னதோள் தாரக னொடுபொரக் குறித்தான். 64

1393 வேறு

குறித்தேவிறல் புயன்தாரகக் கொடியோன்எதிர் குறுகி

வெறித்தேன்மலர்த் தொடைதூங்குதன் விறற்கார்முகங் குனியாப்

பொறித்தேயுறு கனல்வாளிகள் பொழிந்தேயவன் புரத்தில்

செறித்தேயுற வளைத்தான்ஒரு சிலைதானவர் தலைவன். 65

1394 பொழிந்தான்சர மழைநம்மவன் புரமேலது பொழுதின்

இழிந்தான்சிலை யுயர்ந்தான்கணை ஈரெழுதொட் டிறுப்ப

அழிந்தாயெனை எதிர்ந்தாய்இதற் கையமிலை யென்னா

மொழிந்தான்ஒரு சூலந்தனை மொய்ம்பிற்செல வுய்த்தான். 66

1395 பொருமூவிலை வேலங்கவன் பொன்மார்புறப் பொருமிப்

பெருமோகமோ டேநின்றிடப் பின்னங்கது காணா

உருமேறென அதிர்தாரக னுடனேயவன் துணையாய்

வருமூவரும் ஒருநால்வரும் மாறுற்றமர் இழைத்தார். 67

1396 அமர்செய்திடும் எழுவீரரும் அவுணன்றனக் குடையக்

குமரன்பதந் தலைக்கொண்டிடுங் கோமானது காணா

எமர்மற்றிவர் எல்லோர்களும் இரிந்தார்பொரு தென்னாச்

சமர்முற்றிட வருதாரகத் தகுவன்முனம் அடைந்தான். 68

1397 ஒருகார்முகம் இருகால்வளை வுறவேகுனித் துகுதேன்

அருகாதொழு கியதன்மையின் அவிர்நாணொலி யெடுப்பத்

திருகாநெடு வரையானவுந் தெருமந்தன அவுணர்

இருகாதையும் நனிபொத்தினர் ஏங்குற்றனர் இரிவார். 69

1398 நாண்கொண்டிடும் ஒலிகேட்டலும் நடுங்காவெரு வுற்றார்

பூண்கொண்டிடு சிலைவாங்கலும் மகிழ்வுற்றிடு புலவோர்

சேண்கொண்டிடும் முகில்வேண்டினர் அதுவந்திடச் சிறந்தே

மாண்கொண்டதன் உருமுச்செல மயங்கித்தளர் வதுபோல். 70

1399 வேறு

மேதா வியர்க பரவுந்திறல் வீரவாகு

மாதாரு வன்ன சிலைதன்னை வளைத்து வாகைத்

தாதார் பிணையல் புனைதாரகன் றன்னை நோக்கித்

தீதாம் அழல்போல் வெகுண்டேயிது செப்பு கின்றான். 71

1400 பொன்றா வலிகொண் டமராடிய பூதர் தம்மை

வன்றாழ் சிலைகொண் டிடுவீரரை வன்மை தன்னால்

வென்றா மெனவுன் னினைபோலும் விரைந்து நின்னைக்

கொன்றாவி உண்பன் எனலுங்கொடி யோன்உ ரைப்பான். 72

1401 மாயன் றனைவென் றவன்நேமியை மாசில் கண்டத்

தேயும் படியே புனைந்தேன்வலி எண்ணு றாதே

நீயிங் கடுவா மெனக்கூறினை நீடு மாற்றஞ்

சீயந் தனையும் நரிவெல்வது திண்ண மாமோ. 73

1402 சாருங் குறள்வெம் படையாவையுஞ் சாய்ந்த வீரர்

ஆருந் தொலைவுற் றனர்நீயும் அயர்ந்து நின்றார்

வீரம் புகல்வாய் விளிகின்ற விளக்கம் நேர்வாய்

பாரென் வலியால் உதாவி படுப்ப னென்றான். 74

1403 என்னுந் துணையில் சரமாயிரம் ஏந்தல் உய்ப்பத்

தன்னங் கையிலோர் சிலைவாங்கினன் தார கப்பேர்

மன்னன் கடிது கணையாயிரம் மாறு தூணடிச்

சின்னம் புரிந்து கணைநூறு செலுத்தி னானால். 75

1404 எவ்வக் கொடியோன் தொடுவாளியை ஏந்தல் காணா

அவ்வக் கணைகள் விடுத்தேயவை முற்று மாற்றக்

கைவிற் கொருவன் இவனாகுமிக் காளை தன்னைத்

தெய்வப் படையால் முடிப்பேனெனச் சிந்தை செய்தான். 76

1405 வேறு

வெங்கனற்படை தாரகன்விட வீரவாகு வெகுண்டுபின்

செங்கனற்படை யேவியன்னது சிந்தவேவரு ணப்படை

அங்கணுய்ததிட அவுணர்கோமகன் அடுபுனற்கிறை படையினைத்

துங்கமுற்றிய வீரனுய்த்தது துண்டமாம்வகை கண்டனன். 77

1406 இரவிதன்படை அவுணன்விட்டனன் இவனுமப்படை யேவியே

விரைவிலன்னது தொலைவுகண்டனன் வீரமேதகு தாரகன்

உரமிகுந்தனி ஊதைவெம்படை யுந்தினான் அது கந்தவேள்

அருள்மிகுந்தனி யடியன்மாற்றினன் அனையதொல்படை தனைவிடா. 78

1407 அனிலவெம்படை வீறழிந்திட அவுணர்கோமகன் அம்புயன்

அனதுதொல்படை ஏவினானது தணிவில்செற்றமொ டேகலும்

வனைகருங்கழல் வீரவாகுவும் மற்றவன்படை தூண்டியே

நினையுமுனனது தொலைவுசெய்தனன் நிகரில்வானவர் புகழவே. 79

1408 ஆயதன்மைகள் கண்டுதாரகன் அற்புதத்தின னாகியே

மேயவானவர் படைகள் யாவையும் வீரன்மற்றிவன் வென்றனன்

மாயநீர்மையின் இங்கிவன்றிறல் வனமைகொள்ளுதும் இனியெனாத்

தீயபுந்தியில் இனையவாறு தெரிந்துசிந்தனை செய்துமேல். 80

1409 தொல்லைமாயையின் விஞ்சைதன்னை நவின்றுளங்கொடு துண்ணென

மல்லன்மேவரு தாரகாசுரன் வடிவமெண்ணில தாங்கியே

எல்லைதீர்தரு படைவழங்கினன் எங்குமாகி இருட்குழாம்

ஒல்லைவந்து பரந்தபோல்அவன் ஒருவன்நின்றமர் புரியவே. 81

1410 கண்டுமற்றது வானுளோர்கள் கலங்கியேங்கினர் முன்னரே

விண்டுநீளிடை நின்றபூதர் வெருண்டுபின்னரும் ஓடினார்

மண்டுபேரமர் செய்தயர்ந்திடு மானவீரரும் அச்சமேல்

கொண்டுநின்றனர் முறுவல்செய்தனர் குணலையிட்டனர் அவுணரே. 82

1411 வேறு

தார கப்பெயர் அவுணர்கோன் மாயையின் சமரும்

ஆரும் அச்சுறு கின்றதும் ஆடல்மொய்ம் புடையோன்

பேர ழற்பொறி கதுவுற நோக்கியே பிறங்கும்

வீர பத்திரன் நெடும்படை எடுத்தனன் விடுவான். 83

1412 துங்க வுக்கிரச் சிம்புள்மாப் படையினைத் தூயோன்

செங்கை பற்றலும் அன்னது தாரகன் செயலால்

அங்கண் நின்றிடு மாயைகண் டச்சமுற் றழுங்கிப்

பொங்கு பானுமுன் இருளென முடிந்ததப் பொழுதே. 84

1413 தன்பு ணர்ப்புறு மாயைதான் உடைதலுந் தமியாய்

முன்பு நின்றதோர் தாரகன் மொய்ம்புளான் றன்னைப்

பின்பு மாயையிற் படுத்தவோர் சூழ்ச்சியைப் பிடித்து

மின்பொ லிந்ததன் தேரைவிட் டோடினன் விரைவில். 85

1414 தார கன்தொலைந் தோடலுந் தனக்கிணை யில்லோன்

போர ழிந்துவென் னிட்டவன் றன்மிசைப் புத்தேள்

வீர வெம்படை விடுப்பது வீரமன் றென்னாச்

சீரி தாகிய தூணியுள் அன்னதைச் செறித்தான். 86

1415 அற்ற போர்வலித் தாரகன் பின்வரைந் தணுகிப்

பற்றி நாண்கொடு புயந்தனைப் பிணித்தெனைப் பணித்த

கொற்ற வேலன்முன் உய்க்குவன் யானெனக் குறித்து

மற்ற வன்றனைத் தொடர்ந்தனன் நெடுந்திறல் வாகு. 87

1416 வேழ மாமுகற் கிளவலை உன்னியே வீரன்

ஆழி மால்கட லாமென ஆர்த்துவை தணுகச்

சூழு மாயையின் இருக்கையாந் தொல்கிர வுஞ்சப்

பாழி யொன்றுசென் றொளித்தனன் தாரகப் பதகன். 88

1417 முன்ன மாங்கவன் போகிய பூழையுள் முடுகிப்

பொன்னின் வாகையந் தோளுடை யாண்டகை புகலும்

அன்ன தோர்வரை யகமெலாம் ஆயிரங் கதிரின்

மன்ன னேகுறா இருள்நிலம் போன்றுவை கியதே. 89

1418 நீளு மாலிருள் படர்தலுஞ் சில்லிடை நெறியால்

தாளி னொற்றியே படர்ந்தனன் தாரகற் காணான்

ஆளி மொய்ம்புடை மேலையோன் அடுக்கலின் புணர்ப்பான்

மீளு கின்றதோர் நெறியையுங் கண்டிலன் வெகுண்டான். 90

1419 செற்ற மிக்கவன் மாயைஇவ் வரையெனச் சிந்தித்

துற்ற காலையில் அவுணனா கியகிர வுஞ்சப்

பொற்றை அன்னது கண்டுமோ கத்துயில் புரிந்து

மற்ற வன்றன துணர்வினை மையல்செய் ததுவே. 91

1420 இயலி சைத்தமிழ் முனிவரன் இசைத்தசூள் இசைவால்

வியலு டைத்திறல் வாகுவை அவ்வரை மிகவும்

மயலு டைப்பெரு மாயம தியற்றலும் மயங்கித்

துயில லுற்றனன் தொல்லையின் உணர்வெலாந் துறந்தே. 92

1421 அம்ம லைக்கணே முன்னவன் உறங்கலும் அனைய

செம்ம லுக்கிளை யோர்இரு நால்வருஞ் சிறந்த

தம்மி னத்தரோர் இலக்கருஞ் சாரதர் பலரும்

விம்ம லுற்றனர் சிறையிலாப் பறவையின் மெலிந்தார். 93

1422 உடைந்து போயின தாரகன் றன்னைநம் முரவோன்

தொடர்ந்து சென்றனன் மீண்டிலன் அவனொடுந் துன்னி

அடைந்து வெற்பினில் போர்புரி வான்கொலோ அங்கட்

படர்ந்து நாடுதும் யாமுமென் றெண்ணினர் பலரும். 94

1423 எண்ணி யேயிசைந் திளையரோ ரெண்மரும் இலக்கம்

நண்ணும் வீரரும் பாரிடந் தன்னுள்நா யகரும்

அண்ணல் வான்படை ஏந்தியே யாயிடை யகன்று

விண்ணு லாவுறு கிரவுஞ்சம் எய்தினர் விரைவில். 95

1424 ஆய வெற்பினில் வீரவா குப்பெயர் அடலோன்

போய பூழையுள் மற்றவர் யாவரும் புகலுந்

தீய தொல்வரை முன்னவற் கிழைத்திடு திறம்போல்

மாயம் எண்ணில புரிதலும் மயங்கியே வதிந்தார். 96

1425 வெற்றி வீரவா குப்பெயர் அண்ணலும் வீரர்

மற்றி யாவரு மயங்கலுந் தாரகன் வாரா

உற்று நோக்கிநம் மாயையால் இவரெலா மொருங்கே

இற்று ளாரென மகிழ்ந்துமால் வரைமிசை எழுந்தான். 97

1426 அண்ட மீமிசை நின்றவா னவர்கள்இவ் வனைத்துங்

கண்டு கட்புனல் பனிவர அரற்றியே கலங்கிக்

கொண்ட துன்பொடு பதைபதைத் தோடினர் கூளித்

தண்டம் யாவையும் வெருவின தலைவர்இன் மையினால். 98

1427 மலையின் மீமிசை பெழுதரு தாரகன் மற்றோர்

தலைமை யாகிய விரதமேல் கொண்டுதா னவர்கள்

பலரும் வந்துவந் தார்த்தனர் சூழ்தரப் பைம்பொற்

சிலைய தொன்றினை வாங்கியே செருநிலஞ் சென்றான். 99

1428 நீடு தன்சிலை நாணொலி கொண்டுநீள் சரங்கள்

கோடி கோடிமற் றொருதொடை யாகவே கொளுவி

ஆடல் சேர்தரு பூதர்மேற் பொழிதலும் அலமந்

தோட லுற்றனர் திசையினும் விண்ணினும் உலைந்தே. 100

1429 ஆன காலையின் நாரதன் இனையகண் டழுங்கி

மேனி துண்ணென வியர்ப்புற வழிக்கொடு விரைந்து

போன விண்ணவர் தம்மொடு சென்றுபுத் தேளிர்

சேனை காவலன் நின்றதோர் கடைக்கூழை சேர்ந்தான். 101

1430 அரிது மாதவம் புரிதரு நாரதன் அடலின்

விரவு மாயிரம் பூதவௌ¢ ளத்தொடு மேவுங்

கருணை சேரறு முகத்தனைக் கண்டுகண் களித்துச்

சுரர்க ளோடுபோய் இறைஞ்சியே இனையன சொல்வான். 102

1431 ஐய நின்படை வீரர்கள் பெருஞ்சம ராடி

வெய்ய தானவர் தானைகள் வரவர வீட்டிச்

செய்ய மந்திரித் தலைவரை அமைச்சரைச் செற்றுப்

பொய்யின் மொய்ம்புடைத் தாரகன் தன்னொடும் பொருதார். 103

1432 தலைக்க ணாகிய வீரனுந் தமிபியர் பிறரும்

இலக்க வீரரும் பாரிடத் தலைவர்கள் யாரும்

புலைக்கொ டுந்தொழில் தாரகன் றன்னொடும் பொரத்தன்

மலைக்கண் உய்த்தனன் அவர்தமைச் சூழ்ச்சியின் வலியால். 104

1433 உய்த்த காலையில் அவுணனா கியகிர வுஞ்சம்

மெத்து மாயைகள் அனையவர்க் கிழைத்தலும் வெருவிப்

பித்த ராமென மயங்கினர் போலுமால் பின்னர்

இத்தி றந்தனை உயர்ந்தனன் தாரக னென்போன். 105

1434 தெரிந்து தாரகன் மகிழ்வொடு பறந்தலை சென்று

துரந்து நம்பெருந் தானையைக் கணைமழை சொரிய

முரிந்து பேரீயின நிகழ்ச்சியீ துயிர்த்தொகை முற்றும்

இருந்த நாயக அறிதியே யாவையும் என்றான். 106

1435 என்ற காலையில் நாரதன் உள்ளமும் இமையோர்

நின்று தாமயர் கின்றதும் அமரர்கோன் நெஞ்சில்

துன்று சோகமும் நான்முக னாதியோர் துயரும்

ஒன்ற நோக்கியே அறுமுகப் பண்ணவன் உரைப்பான். 107

1436 வேறு

ஆருமிது கேண்மின் அம ராடுகளன் ஏகித்

தாரகனை வேல்கொடு தடிந்தவுணர் வைகும்

ஓரரண மானகிர வுஞ்சகிரி செற்றே

வீரர்தமை யோரிறையின் மீட்டிடுவன் என்றான். 108

1437 எந்தையிவை கூறுதலும் யாருமவை தேர்ந்து

சிந்தையுறு கின்றதுயர் செற்றுமுடி வில்லா

அந்தமில் மகிழ்ச்சியுடன் ஆடியிசை பாடிக்

கந்தனடி வந்தனை புரிந்தனர் களிப்பால். 109

1438 கந்தமுரு கேசனது காலைமுது பாகாய்

வந்ததொரு வந்தினை மகிழ்ச்சியொடு நோக்கிச்

சிந்தைதனில் முந்தும்வகை தேரதனை வல்லே

உந்துதி விரைந்தென உரைத்தருள லோடும். 110

1439 என்னவினி தென்றுதொழு தேழெழுவ கைத்தாந்

தன்னினம தாகியவர் தாங்கள்புடை போதக்

கொன்னுனைய தாமுளவு கோல்கயிறு பற்றித்

துன்னுபரி மான்நிரைகள் தூண்டிமிக ஆர்த்தான். 111

1440 வேறு

ஆன காலைதனில் அண்டமும் வையந்

தானும் அங்குள தடங்கிரி யாவும்

ஏனை மாகடலும் எண்டிசை யுள்ள

மான வேழமும் நடுங்கின மன்னோ. 112

1441 வாவு கின்றபல மாநிரை தூண்டத்

தேவர் தங்கள்சிறை தீரிய செல்வோன்

மேவு தொல்லிரதம் விண்ணெறி கொண்டே

ஏவ ரும்புகழ ஏகிய தன்றே. 113

1442 ஆதி யங்குமரன் அவ்வழி பொற்றேர்

மீது செல்லுதலும் விண்முகில் பல்வே

றோதும் வண்ணமுடன் உற்றென வானில்

பூத சேனைபுடை போயின அன்றே. 114

1443 போர ழிந்துபுற கிட்டெதிர் பூதர்

ஆரும் நேர்ந்துதொழு தாற்றலொ டெய்த

நார ணன்றனது நன்மரு கானோன்

தார கன்திகழ் சமர்க்களம் உற்றான். 115

1444 கவன மோடுபடர் காலினு முந்திச்

சிவன்ம கன்றனது சேனைய தானோர்

உவரி யாமென உறுந்திறம் நோக்கி

அவுணர் தானையை அணிந்தெதிர் சென்றார். 116

1445 சகந்து திக்கவரு சாரதர் தாமும்

அகந்தை யுற்றஅவு ணத்தொகை யோரும்

இகந்த வன்மையொ டெதிர்ந்திகல் எய்தி

வெகுண்டு பேரமர் விளைத்திட லுற்றார். 117

1446 கரங்கொள் நேமிகள் கணிச்சிகள் தீவாய்ச்

சரங்க ளாதியன தானவர் விடடார்

உரங்கொள் மால்வரைகள் ஓங்குமெ ழுக்கள்

மரங்கள் விட்டனர் மறங்கெழு பூதர். 118

1447 முரிந்த தேர்நிரை முடிந்தன மாக்கள்

நெரிந்த தானவர் நெடுந்தலை சோரி

சொரிந்த பூதர்மெய் துணிந்தன வானில்

திரிந்த பாறுகள் செறிந்தன வன்றே. 119

1448 நிறங்கொள் செங்குருதி நீத்தம தாகிக்

கறங்கி யோடின கவந்தமொர் கோடி

மறங்கொ டாடுவ வயின்தொறு மாகிப்

பிறங்கு கின்றன பிணங்கெழு குன்றம். 120

1449 அனைய வாறிவர் அருஞ்சம ராற்றப்

புனையல் வாகையுள பூதர்கள் தம்மால்

வினையம் வல்லவுணர் வெவ்வலி சிந்தி

இனைத லோடுமிரி குற்றனர் அன்றே. 121

1450 தன்ப படைத்தொலைவு தாரகன் நோக்கிக்

கொன்ப டைத்தகுனி விற்குனி வித்தே

மின்ப டைத்தபல வெங்கணை தூவி

வன்ப படைக்கணம் வருந்த நடந்தான். 122

1451 நடந்தெ திர்ந்தகண நாதரை யெல்லாந்

தொடர்ந்து பல்கணை சொரிந்து துரந்தே

இடந்தி கழ்ந்தஇமை யத்திறை நல்கும்

மடந்தை தந்ததிரு மைந்தன்முன் உற்றான். 123

1452 உற்ற காலைதனில் ஒற்றரை நோக்கிச்

சற்று நீதியறு தாரக வெய்யோன்

செற்றம் என்னுமழல் சிந்தையின் மூள

மற்றி வன்கொல்அரன் மாமகன் என்றான். 124

1453 என்ன லுங்குமரன் இங்கிவ னேயாம்

மன்ன என்றிடலும் மற்றவன் ஏறுந்

துன்னு தேர்கடிது தூண்டி எவர்க்கும்

முன்ன வன்மதலை முன்னுற வந்தான். 125

1454 வேறு

முழுமதி யன்ன ஆறு முகங்களும் முந்நான் காகும்

விழிகளின் அருளும் வேலும் வேறுள படையின் சீரும்

அழகிய கரமீ ராறும் அணிமணித் தண்டை யார்க்குஞ்

செழுமல ரடியுங் கண்டான் அவன்தவஞ் செப்பற் பாற்றோ. 126

1455 தற்பம துடைய சிந்தைத் தாரகன் இனைய வாற்றால்

சிற்பர மூர்த்தி கொண்ட திருவுரு வனைத்தும் நோக்கி

அற்புத மெய்தி நம்மேல் அமர்செய வந்தா னென்றால்

கற்பனை கடந்த ஆதிக் கடவுளே இவன்கொ லென்றான். 127

1456 இந்தவா றுன்னிப் பின்னர் யார்க்குமே லாகும் ஈசன்

தந்ததோர் வரமும் வீரத் தன்மையும் வன்மைப் பாடும்

முந்துதாம் பெற்ற சீரும் முழுவதும் நினைந்து சீறிக்

கந்தவேள் தன்னைநோக்கி இனையன கழற லுற்றான். 128

1457 நாரணன் றனக்கு மற்றை நான்முகன் றனக்கும் வௌ¢ளை

வாரணன் றனக்கு மல்லால் மதிமுடி அமல னுக்குந்

தாரணி தனல்எ மக்குஞ் சமரினை இழைப்ப இங்கோர்

காரண மில்லை மைந்தா வந்ததென் கழறு கென்றான். 129

1458 அறவினை புரிந்தே யார்க்கும் அருளொடு தண்டஞ் செய்யும்

இறையவ னாகும் ஈசன் இமையவர் தம்மை நீங்கள்

சிறையிடை வைத்த தன்மை திருவுளங் கொண்டு நுந்தம்

விறலொடு வன்மை சிந்த விடுத்தனன் எம்மை யென்றான். 130

1459 வேறு

கூரிய வேற்படைக் குமர நாயகன்

பேரருள் நிலைமையால் இனைய பேசலும்

போரினை இழைத்திடும் பூட்கை மாமுகத்

தாரக னென்பவன் சாற்றல் மேயினான். 131

1460 செந்திருத் திகழுமார் புடைய செங்கணான்

சுந்தரக் கலுழன்மேல் தோன்றிப் போர்செய்தே

அந்தரக் கதிர்புரை ஆழி உய்த்ததென்

கந்தரத் தணிந்தது காண்கி லாய்கொலோ. 132

1461 இன்றுகக றெம்முடன் இகலிப் போர்செயச்

சென்றுளார் யாவருஞ் சிறிது போழ்தினுட்

பொன்றுவார் இரிந்தனர் போவ ரல்லது

வென்றுளார் இலையது வினவ லாய்கொலோ. 133

1462 முட்டிவெஞ் சமரினை முயல முன்னம்நீ

விட்டிடு தலைவரை வென்று வெற்பினில்

பட்டிட இயற்றினன் பலக ணங்ளை

அட்டனன் அவற்றினை அறிந்தி லாய்கொலோ. 134

1463 ஆகையால் எம்முடன் அமரி யற்றியே

சோகம தடையலை சூல பாணிபால்

ஏகுதி பாலநீ என்று கூறலும்

வாகையங் குமரவேள் மரபிற் கூறுவான். 135

1464 தாரணி மறையவன் ததீசி தன்மிசை

நாரணன் விடுத்ததோர் நலங்கொள் ஆழிதன்

கூரினை இழந்துபோய்க் குலாலன் சக்கர

நீர்மைய தானது வினவ லாய்கொல்நீ. 136

1465 சூற்புயல் மேனியான் துங்கச் செங்கையின்

பாற்படு திகிரிபோற் பழியில் துஞ்சுமோ

வேற்புறு படைக்கெலாம் இறைவ னாகுநம்

வேற்படை நின்னுயிர் விரைவின் உண்ணுமால். 137

1466 உங்கள்பே ராற்றல்இவ் வுலகை வென்றன

இங்குநாம் வருதலும் இமைப்பின் மாய்ந்தன

அங்கண்மா ஞாலமுண் டமரும் ஆரிருள்

பொங்குபே ரொளிவர விளிந்து போனபோல். 138

1467 ஈட்டிய மாயைகள் எவையுந் தன்வழிக்

காட்டிய கிரியையுங் கள்வ நின்னையுந்

தீட்டிய வேல்கொடு செற்றுச் சேனையை

மீட்டிடு கின்றனன் விரைவி னாலென்றான். 139

1468 என்றலுஞ் சீறியே இகலித் தாரகன்

குன்றுறழ் தன்சிலை குனியக் கோட்டியே

மின்றிகழ் நாணொலி எடுப்ப விண்மிசைச்

சென்றிடும் அமரருந் தியக்க மெய்தினார். 140

1469 எய்திய காலையில் எந்தை கந்தவேள்

கைதனில் இருந்ததோர் கார்மு கந்தனை

மொய்தனில் வாங்கிநாண் முழக்கங் கோடலும்

ஐதென உலகெலாம் அழுங்கிற் றென்பவே. 141

1470 நாரியின் பேரொலி நாதன் கோடலும்

ஆரணன் முதலினோர் தாமும் அஞ்சினார்

பேருல கெங்கணும் பேதுற் றேங்கின

தாரக முதல்வனுந் தலைது ளக்கினான். 142

1471 துளக்கிய தாரக சூரன் கைத்தலங்

கொளற்குரி வில்லுமிழ் கொள்கைத் தாலென

வளக்கதிர் நுனைகெழு வயிர வான்கணை

அளக்கரும் எண்ணில ஆர்த்துத் தூண்டினான். 143

1472 ஆயதோர் காலையில் ஆறு மாமுகன்

மீயுயர் சிலைதனில் விரைவில் ஆயிரஞ்

சாயகந் தூண்டியே தார காசுரன்

ஏயின பகழிக ளியாவுஞ் சிந்தினான். 144

1473 சிந்திய காலையில் செயிர்த்துத் தாரகன்

உந்தினன் பின்னரும் ஓராயி ரங்கணை

கந்தனும் அனையது கண்டு வல்லையின்

ஐந்திரு பகழிதொட் டவற்றை நீக்கினான். 145

1474 மீட்டுமத் தாரகன் விசிகம் வெஞ்சிலை

பூட்டிய வாங்கலும் புராரி காதலன்

ஈட்டமொ டொருகணை யேவி ஆங்கவன்

தோட்டுணை வில்லினைத் துண்ட மாக்கினான். 146

1475 வேறு

அங்கோர் சிலையைக் குனித்தானது காலை தன்னில்

எங்கோ முதல்வன் ஒருபாணியின் ஏந்து வில்லில்

செங்கோல் வகையா யிரம்பூட்டினன் செல்ல உய்த்தான்

வெங்கோல் நடாத்தி வருதாரக வெய்யன் மீதில். 147

1476 சேரார் பரவுந் திறல்வேலவன் செய்கை நோக்கித்

தாரார் முடித்தா ரகவீரன் தனது வில்லில்

ஓரா யிரம்வா ளிகள் பூட்டினன் ஒல்லை உய்த்து

நேராய் விரவுங் கணையாவையும் நீறு செய்தான். 148

1477 வெய்யான் அநந்தங் கணை தூண்ட விமலன் நல்குந்

துய்யான் அவைகள் அறுத்துக் கணைகோடி தூண்டி

மையார் அவுணர் புகழ்தாரக மான வேழம்

எய்யாகும் வண்ணஞ் செறித்தானவன் யாக்கை யெங்கும். 149

1478 ஒருகோடி வாளி உறலோடும் உருத்து நீசன்

இருகோடி வாளி விடஅன்னதை ஏவின் நீக்கி

இருகோ டியதார் அசுரேசன் முகங்கொள் கையும்

பொருகோடும் வீழ விடுத்தான்இரு புங்க வாளி. 150

1479 வந்தங் கிரண்டு சரமும்பட மாயை மைந்தன்

தந்தங்கள் கையோ டிறலோடுந் தளர்ச்சி யெய்தி

முந்துங் கணைஆ யிரந்தன்னை முனிந்து தூண்டிக்

கந்தன் தடந்தேர்த் துவசந்துகள் கண்டு நின்றான். 151

1480 மல்லற் கொடியிற் றதுகண்டு மறங்கொள் வெய்யோன்

வில்லைக் கணைநான் கிரண்டால் நிலமீது வீட்டித்

தொல்லைக் கனலின் கணையாயிரந் தூண்டி யன்னோன்

செல்லுற்ற திண்டேர் பரிபாகொடு சிந்தி நின்றான். 152

1481 வேறங் கொருதேர் மிசையேறியொர் வில்லை வாங்கி

நூறைந் திருதீ விசிகந்தனை நொய்தின் ஏவி

மாறின்றி வைகும் பரமன்வடி வான செவ்வேள்

ஏறுந் தடந்தேர் வலவன்புயத் தெய்த உய்த்தான். 153

1482 வென்றோர் புகழுங் குமரன்வியன் தேர்க டாவிச்

சென்றோன் வருத்தந் தெரிந்தாயிரந் தீய வாளி

வன்றோன் முகத்தா ரகன்நெற்றியுள் மன்ன வுய்ப்பப்

பொன்றோய் தனது தடந்தேரில் புலம்பி வீழ்ந்தான். 154

1483 வீழுற் றிடலும் விழுசெம்புனல் வௌ¢ள மிக்கே

தாழுற்ற பாரிற் புகுந்தேபுடை சார்த லுற்ற

பாழிக் கடலிற் பரிமாமுகம் பட்ட செந்தீச்

சூழிக் களிற்றின் வதனத்தினுந் தோன்று மென்ன. 155

1484 மன்னா கியதா ரகன்அங்கண் மயங்கி வீழ

அன்னான் றனது படைவீரர் அதனை நோக்கிக்

கொன்னார் சினங்கொண் டடுபோரைக் குறித்து நம்பன்

தொன்னான் உதவுந் திறல்மைந்தனைச் சூழ்ந்து கொண்டார். 156

1485 சூலந் திகிரிப் படைதோமரந் துய்ய பிண்டி

பாலஞ் சுடர்வேல் எழுநாஞ்சில் பகழி தண்டம்

ஆலங் கணையங் குலிசாயுத மாதி யாக

வேலும் படைகள் பொழிந்தார்த்தனர் எங்கும் ஈண்டி. 157

1486 கறுத்தான் அவர்தஞ் செயல்கண்டுதன் கார்மு கத்தை

நிறுத்தா வளையாக் கணைமாமழை நீட வுய்த்து

மறுத்தா னுடைய கொடுந்தானவர் வாகை சிந்தி

அறுத்தான் விடுதொல்படை யாவையும் ஆடல் வேலோன். 158

1487 வெய்தாகிய தீங்கணை மாரி விசாகன் மீட்டும்

பெய்தான் அவுணர் முடிதன்னைப் பிறங்கு மார்பைத்

துய்தா னுறும்வா யினையங்கையைத் தோளைத் தாளைக்

கொய்தான் குருதிக் கடலெங்கணுங் கொண்ட தன்றே. 159

1488 வில்லோர் பரவுந் திறல்வேலவன் வெய்ய கோலால்

அல்லோ டியதீ மனத்தானவர் ஆயி னோரில்

பல்லோர் இறந்தார் குருதிக் கடல்பாய்ந்து நீந்திச்

சில்லோர் கள்தத்தம் உயிர்கொண்டு சிதைந்து போனார். 160

1489 மைக்கார் சிவந்த தெனுந்தாரகன் மையல் நீங்கி

அக்காலை தன்னில் எழுந்தே அயல்போற்றி நின்று

தொக்கார் அமையாரையுங் காண்கிலன் துன்ப மெய்தி

நக்கான் அவர்தஞ் செயல்கண்டு நவிறல் உற்றான். 161

1490 வேறு

செய்ய வார்சடை ஈசன் நல்கிய சிறுவன் இங்கொரு வன்பொரக்

கையி ழந்துமு கத்தி னூடு கவின்கொள் கோடுமி ழந்தனன்

மைய லெய்திவி ழுந்த னன்பொரும் வலிய தானையும் மாண்டன

ஐய வீங்கொரு தமியன் நின்றனன் அழகி தாலென தண்மையே. 162

1491 தாவில் வெஞ்சிலை வன்மை கொண்டு சரங்கள் எண்ணில தூண்டியே

மேவ லானிவன் உயிர்கு டிப்பதும் வெல்லு கின்றதும் அரியதால்

தேவர் மாப்படை தொடுவ னிங்கினி யென்று சிந்தனை செய்துபின்

ஏவரும் புகழ் தார காசுரன் இனைய செய்கை இயற்றினான். 163

1492 வேறு

அடலரி நான்முக னாதி வானவப்

படையினை யாவையும் பவஞ்செய் தாரகன்

விடவிட வந்தவை வெருவி மேலையோன்

புடைதனில் ஒடுங்கியே போற்றி நின்றவே. 164

1493 செங்கண்மா லயன்முதற் றேவர் மாப்படை

துங்கமொ டேகியே துளங்கி வேலுடைப்

புங்கவன் பாங்கரிற் போற்றி நிற்றலும்

அங்கது கண்டனன் அவுணர் மன்னவன். 165

1494 ஒருவினன் அகநதையை உள்ள மோரிறை

வெருவினன் விம்மிதம் மிகவு மெய்தினான்

எரிகலுழ் விழியினன் இவனை வென்றிடல்

அரியது போலுமென் றகத்தில் உன்னினான். 166

1495 பாங்கரின் மாதுடைப் பரமன் தொல்படை

ஈங்கினி விடுதுமென் றெண்ணி யப்படை

வாங்கினன் அருச்சனை மனத்தி னாற்றினன்

ஓங்கிருஞ் சினமுடன் ஒல்லை யேவினான். 167

1496 சங்கரன் தொல்படை தறுகண் ஆலமும்

புங்கவர் படைகளும் பூத ராசியும்

அங்கத நிரைகளும் அளப்பில் சூலமும்

வெங்கனல் ஈட்டமும் விதித்துச் சென்றதே. 168

1497 கலைகுலாம் பிறைமுடிக் கடவுள் மாப்படை

அலகிலா உயிர்களும் அண்டம் யாவையும்

உலைகுறா தலமர வுரத்துச் சேறலும்

இலைகுலாம் அயிலுடை எந்தை நோக்கினான். 169

1498 கந்தவேள் அனையது கண்டு தந்தையைச்

சிந்தையின் உன்னியோர் செங்கை நீட்டியே

அந்தவெம் படையினை அருளிற் பற்றினான்

தந்தவன் வாங்கிய தன்மை யென்னவே. 170

1499 நெற்றியில் விழியுடை நிமலன் காதலன்

பற்றிய படையினைப் பாணி சேர்த்தினான்

மற்றது தாரக வலியன் கண்ணுறீஇ

இற்றது நந்திரு இனியென் றேங்கினான். 171

1500 தேவர்கள் தேவனார் தெய்வத் தொல்படை

ஏவினன் அதனையும் எதிர்ந்து பற்றினான்

மூவிரு முகமுடை முதல்வன் வன்மையை

நாவினி லொருவரால் நவிறற் பாலதோ. 172

1501 ஆயினும் அரன்மகன் அறத்தின் போரலால்

தீயதோர் கைதவச் செருவ துன்னலான்

மாயைகள் ஆற்றியே மறைந்து நின்றுநான்

ஏயென இயற்றுவன் அமரென் றெண்ணினான். 173

1502 கையனும் இவ்வகை கருத்தி லுன்னியே

ஒய்யென வேகிர வுஞ்ச வெற்பின்முன்

வையமொ டேகிநீ வல்ல மாயைகள்

செய்குதி செய்குதி யென்று செப்பினான். 174

1503 வேறு

செப்பிய இறுவரை கிரவுஞ்சந் திகழ்வுறு மாயையின் நிகழ்வுன்னி

முப்புர வகைபல வெனநிற்ப முரணுறு தாரக முதல்வன்றான்

அப்புர நிருதர்க ளெனநின்றான் அகல்வரை பலபல முகிலாக

ஒப்பறு சூரன திளையோனும் உருமென அவையிடை உலவுற்றான். 175

1504 வேலைக ளுருவினை வரைகொள்ள விசயம துடையதொ ரசுரேசன்

காலம திறுதியில் உலகுண்ணுங் கனையொலி அனலிக ளெனநின்றான்

சீலமின் முதுகிரி நெடுநேமித் திருவரை சூழ்தரும் இருளாக

மால்கரி முகமுள அவுணன்றான் வரையறு பாரிட நிரையானான். 176

1505 இந்திரன் முதலுள சுரர்வைகும் ஏழுட னொருதிசை வேழம்போல்

அந்தநெ டுங்கிரி வரலோடும் அருகினில் உறுகுல கிரியாகித்

தந்தியின் முகமுள அவுணன்றான் சடசட முதிரொலி யுடன்வந்தான்

முந்திய தந்தம துருமாறி முறைமுறை நின்றதொர் திறனேபோல். 177

1506 வாயுவின் உருவென மலைசெல்ல மதகரி முகமுள பதகன்றான்

தேயுவின் உருவென வரலுற்றான் திரியவும் நெடுவரை விரைவோடுங்

காய்கனல் உகுஞெகி ழிகளாகிக் ககனம திடையுற மிடைகாலை

ஆயிர கோடிவெய் யவரேபோல் அலமர லுற்றனன் அறமில்லான். 178

1507 அவ்வகை தாரகன் வரையோடும் அளவறு மாயையின் வடிவெய்தி

எவ்விடை யுஞ்செறி தரலோடும் எம்பெரு மானவன் இவைகாணாத்

தெவ்வலி கொண்டுறும் இவனாவி சிந்துவன் என்றுள மிசைகொண்டே

கைவரு வேற்படை தனைநோக்கி இனையன சிலமொழி கழறுற்றான். 179

1508 தாரகன் என்பதோர் பேரோனைச் சஞ்சல முறுகிர வுஞ்சத்தை

ஓரிறை செல்லுமுன் உடல்கீறி உள்ளுயி ருண்டுபு றத்தேகிப்

பாரிடர் தம்மை இலக்கத்தொன் பதின்மர்க ளாக உரைகின்ற

வீரரை மீட்டிவண் வருகென்றே வேற்படை தன்னை விடுத்திட்டான். 180

1509 சேயவன் விட்டிடு தனிவைவேல் செருமுயல் தாரகன் வரையோடும்

ஆயிடை செய்த புணர்ப்பெல்லாம் அகிலமும் அழிதரு பொழுதின்கண்

மாயையி னாகிய வுலகெங்கும் மலிதரு முயிர்களும் மதிசூடுந்

தூயவன் விழியழல் சுடுமாபோல் துண்ணென அட்டது சுரர்போற்ற. 181

1510 வேறு

அரண்டரு கழற்கால் ஐயன் அறுமுகத் தெழுந்த சீற்றந்

திரண்டொரு வடிவின் வேறாய்ச் சென்றதே யெனவு நான்கு

முரண்டரு தடந்தோள் அண்ணல் முத்தலை படைத்த சூலம்

இரண்டொரு படையாய் வந்த தென்னவும் ஏகிற் றவ்வேல். 182

1511 முடித்திடல் அரிய மாய மூரிநீர்க் கடலை வற்றக்

குடித்திடு கின்ற செவ்வேற் கூற்றம்வந் திடுத லோடுந்

தடித்திடும் எயிற்றுப் பேழ்வாய்த் தாரகன் இதனைப் பற்றி

ஒடித்திடு கிற்பேன் என்னா ஒல்லென உருத்து வந்தான். 183

1512 அச்சமொர் சிறிதுமில்லா அவுணர்கோன் உவணன் மேற்செல்

நச்சர வென்னச் சீறி நணுகலும் அவன்மார் பென்னும்

வச்சிர வரையின் மீது வானுரும் ஏறுற் றென்னச்

செச்சையந் தெரியல் வீரன் செலுத்தும்வேல் பட்ட தன்றே. 184

1513 தாரகன் மார்ப மென்னுந் தடம்பெரு வரையைக் கீண்டு

சீரிய கிரவுஞ் சத்திற் சேர்ந்துபட் டுருவிச் சென்று

வீரமும் புகழுங் கொண்டு விளங்கிய தென்ன அங்கட்

சோரியுந் துகளும் ஆடித் துண்ணென மீண்ட தன்றே. 185

1514 மீண்டிடு சீற்ற வைவேல் வெற்பினுள் துஞ்சு கின்ற

ஆண்டகை வீரர்தம்மை ஆயிடை யெழுப்பி வான்போய்

மாண்டகு கங்கை தோய்ந்து வாலிய வடிவாய் ஐயன்

தூண்டிய கரத்தில் வந்து தொன்மைபோல் இருந்த தம்மா. 186

1515 தண்டம தியற்றுங் கூர்வேல் தாரக வவுணன் மார்பும்

பண்டுள வரையும் பட்டுப் பறிந்தபே ரோசை கேளா

விண்டது ஞால மென்பார் வெடித்தது மேரு வென்பார்

அண்டம துடைந்த தென்பா ராயினர் அகிலத் துள்ளோர். 187

1516 வடித்ததை யன்ன கூர்வேல் மார்பையூ டறுத்துச் செல்லத்

தடித்திடு கின்ற யாக்கைத் தாரகன் அநந்த கோடி

இடித்தொகை யென்ன ஆர்த்திட் டிம்மென எழுந்து துள்ளிப்

படித்தலந் தன்னில் வீழ்ந்து பதைபதைத் தாவி விட்டான். 188

1517 தடவரை யனைய மொய்ம்பில் தாரகன் வேலாற் பட்டுப்

புடவியில் வீழா நின்றான் பொள்ளென வானில் துள்ளிக்

கடலுடைந் தென்ன ஆர்க்குங் காலையில் கலக்க மெய்தி

உடுகணம் உதிர்ந்த தஞ்சி யோடினன் இரவி யென்போன். 189

1518 தளர்ந்திடல் இல்லா வீரத் தாரகன் பட்டு வானில்

கிளர்ந்தனன் வீழு மெல்லைக் கீழுறு பிலமும் பாரு

பிளந்தன வரைகள் யாவும் பிதிர்ந்தன அதிர்ந்த தண்டம்

உளந்தடு மாறி யோலிட் டோடின திசையில் யானை. 190

1519 தண்ணளி சிறிது மில்லாத் தாரகன் கிளர்ந்து வான்போய்

மண்ணிடை மறிந்த தன்மை வன்சிறை இழந்த நாளில்

திண்ணிய மேரு இன்னுஞ் செல்லலாங் கொல்லென் றுன்னி

விண்ணிடை யெழுந்து வல்லே வீழ்ந்ததே போலும் அன்றே. 191

1520 வெற்றிய தாகுங் கூர்வேல் வெற்பினை அட்ட காலைச்

செற்றிய பூழி யீட்டஞ் சிதறிய பொறிக ளெங்கும்

பற்றிய புகையும் வந்து பரந்தன கரந்த தண்டம்

வற்றிய கடல்கள் வானிற் கங்கையும் வறந்த தன்றே. 192

1521 சிறந்திடு மாய வெற்பைத் திருக்கைவேல் பொடித்த காலைப்

பிறந்திடு கின்ற தீயைத் தீயெனப் பேச லாமோ

அறிந்தவர் தெரியில் குன்றம் அவுணனா கையினான் மெய்யில்

உறைந்திடு குருதி துள்ளி உகுத்தவா றாகு மன்றே. 193

1522 யானுற்ற குன்றந் தன்னை யெறிந்தனன் என்று செவ்வேள்

தானுற்ற நதியை வந்து தடிந்ததே என்ன வெற்பில்

ஊனுற்ற நெடுவேல் பாய உதித்திடும் பொறியின் ஈட்டம்

வானுற்ற கங்கை புக்கு வறந்திடு வித்த தன்றே. 194

1523 திறலுடை நெடுவேல் அட்ட சிலம்பினில் சிதறித் தோன்றும்

பொறிகளும் துகளும் ஆர்ப்பும் பொள்ளெனச் செறிந்த தன்மை

மறிகடல் முழுதும் அங்கண் வடவையும் அடைந்தொன் றாகி

இறுதியில் உலகங் கொள்ள எழுந்தது போலும் மாதோ. 195

1524 தந்தியின் வதனங் கொண்ட தாரக வவுணன் மார்வில்

சிந்துறு குருதச் செந்நீர் திரைபொரு தலைத்து வீசி

அந்தமில் நீத்த மாகி அயிற்படை அட்ட குன்றில்

வந்திடு பூழை* புக்கு மறிகடல் மடுத்த தன்றே.

( * பூழை – துவாரம்.) 196

1525 விட்டவேல் மீண்டு கந்த வேள்கரத் திருப்பத் தீயோன்

பட்டதும் வெற்பு மாய்ந்த பான்மையும் அவுணர் யாருங்

கெட்டது நோக்கி மாலுங் கேழ்கிளர் கமலத் தேவும்

முட்டிலா மகத்தின் வேந்தும் முனிவருஞ் சுரரும் ஆர்த்தார். 197

1526 ஆடினர் குமரற் போற்றி அங்கைக ளுச்சி மீது

சூடினர் தண்பூ மாரி தூர்த்தனர் அவனைச் சூழ்ந்து

பாடினர் தொழுது முன்னம் பன்முறை பணிந்து நின்றார்

நீடிய வுவகை யென்னும் நெடுங்கடல் ஆழும் நீரார். 198

1527 ஆங்கது காலை தன்னில் அளப்பிலா மாயை வல்ல

ஓங்கல திறப்ப அங்கண் உறங்கிய வீர ரெல்லாந்

தீங்குறு மையல் நீங்கிக் கதுமெனச் சென்று செவ்வேள்

பூங்கழல் வணங்கி நின்று போற்றியே புடையின் நின்றார். 199

1528 வாருறு கழற்கால் வீர வாகுவே முதலா வுள்ள

வீரர்கள் தம்மை யெல்லாம் வேலுடைக் கடவுள் நோக்கித்

தாரகன் வரை**யுட் பட்டுத் தகுமுணர் வின்றி நீவிர்

ஆருநொந் தீர்கள் போலும் மாயையூ டழுந்தி யென்றான்.

( ** தாரகன்வரை – தாரகாசுரனது ஆட்சிக்குட்பட்ட மலை.) 200

1529 செய்யவன் இனைய வாறு சீரருள் புரிய வீரர்

ஐயநின் னருளுண் டாக அடியம்ஊ றடைவ துண்டோ

மையலோ டுறங்கு வார்போல் மருவுமின் புற்ற தன்றி

வெய்யதோர் கிரிமா யத்தால் மெலிந்திலம் இறையு மென்றார். 201

1530 என்றலும் வீர மொய்ம்பின் ஏந்தலை விளித்துச் செவ்வேள்

வென்றிகொள் சூரன் பின்னோன் விட்டிடத் தான்முற் கொண்ட

வன்றிறற் படையின் வேந்தை*** மற்றவன் கரத்தின் நல்கி

நன்றிது போற்று கென்றே நவின்றுநல் லருள்பு ரிந்தான்.

( *** படையின் வேந்து – பாசுபதாஸ்திரம்.) 202

1531 தாரகன் போரில் துஞ்சுஞ் சாரதர் தம்மை யெல்லாம்

ஆருநீர் எழுதிர் என்னா அவரெலாம் எழுவே செய்து

பாரிட வனிகஞ் சூழப் பண்ணவர் பரவல் செய்யச்

சீரிய வயவர் ஈண்டச் செருநிலம் அகன்றான் செவவேள். 203

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1531

 

 

21. தேவகிரிப் படலம் (1532-1563 )

 

1532 மாகவந் தங்கள் கூளி வாய்ப்பறை மிழற்ற ஆடும்

ஆகவந் தங்கு மெல்லை யகன்றுசெங் கதிர்வேல் அண்ணல்

சோகவந் தங்கொண் டுள்ள சுரருடன் அனிகஞ் சுற்றி

ஏகவந் தங்கண் நின்ற இமகிரி யெல்லை தீர்ந்தான். 1

1533 அரியயன் மகத்தின் தேவன் அமரர்கள் இலக்கத் தொன்பான்

பொருதிறல் வயவரேனைப் பூதர்கள் யாரும் போற்றத்

திருநெடு வேலோன் தென்பாற் செவ்விதின் நடந்து மேல்பால்

இரவியில் இரவி செல்ல இமையவர் சயிலஞ் சேர்ந்தான். 2

1534 ஒப்பறு சூர்பின் னோனை ஒருவன்வேல் அட்ட தன்மை

இப்புற வுலகின் உள்ளார் யாவரும் உணர்வர் இன்னே

அப்புற வுலகின் உள்ளார் அறிந்திட யானே சென்று

செப்புவ னென்பான் போலச் செங்கதிர் மறைந்து போனான். 3

1535 பானுவென் றுரைக்குமேலோன் பகற்பொழு தெலாங்கைக்கொண்டான்

ஏனைய மதியப் புத்தேள் இரவினுக் கரச னானான்

நானிவற் றிடையே சென்று நண்ணுவ னென்று செந்தீ

வானவன் போந்த தென்ன வந்தது மாலைச் செக்கர். 4

1536 வம்பவிழ் குமுத மெல்லா மலர்ந்திடு மாலை தன்னில்

வெம்படை பயிலத் தோன்றும் வேளுக்குத் தான்முன் வந்த

அம்புதி முருச மாயிற் றாகையால் தானும் வெற்றிக்

கொம்பென விளங்கிற் றென்ன எழுந்தது குழவித் திங்கள். 5

1537 ஏற்றெதிர் மலைந்து நின்ற இகலுடை யவுணர் தம்மேற்

காற்றெனத் தேர்க டாவிக் கடுஞ்சமர் புரிந்த வெய்யோன்

மாற்றருஞ் செம்பொன் மார்பில் வச்சிரப் பதக்கம் இற்று

மேற்றிசை வீழ்ந்த தென்ன இளம்பிறை வழங்கிற் றன்றே. 6

1538 கானத்தின் ஏனம் ஒத்த கனையிருட் சூழல் மற்றவ்

வேனத்தின் எயிற்றை யொத்த திளம்பிறை அதனைப் பூண்ட

கோனொத்த தண்டம் அந்தக் கூரெயி றுகுத்த முத்தந்

தானொத்து விளங்கு கின்ற தாரகா கணங்க ளெல்லாம். 7

1539 அல்லிது போந்த காலை ஆரமா மாலை யென்னக்

கல்¢லென அருவி தூங்குங் கடவுள்வெற் பொ சா ரெய்தி

மெல்லிதழ் வனசத் தேவும் விண்டுவும் விண்ணின் தேவும்

பல்லிமை யோருஞ் செவ்வேள் பதமுறை தொழுது சொல்வார். 8

1540 வன்கணே யுடைய சூர்பின் வருத்திட இந்நாள் காறும்

புன்கணே யுழந்தே மன்னான் பொருப்பொடு முடியச் செற்றாய்

உன்கணே வழிபா டாற்ற உன்னினம் இன்ன வெற்பின்

தன்கணே இறுத்தல் வேண்டுந் தருதியிவ வரம தென்றார். 9

1541 பசைந்திடும் ஆர்வங் கொண்ட பண்ணவர் இனைய தன்மை

இசைந்தனர் வேண்டு மெல்லை எ•குடை அண்ணல் அங்கண்

அசைந்திடு தன்மை யுன்னி அருள்செய வதுகண் டன்னோர்

தசைந்துமெய் பொடிப்பத் துள்ளித் தணப்பில் பேருவகை பூத்தார். 10

1542 ஒண்ணில வுமிழும் வேலோன் ஒலிகழற் றானையோடுங்

கண்ணனை முதலா வுள்ள கடவுளர் குழுவி னோடும்

பண்ணவர் கிரிமேற் சென்று பாங்கரில் தொழுது போந்த

விண்ணவர் புனைவன் றன்னை விளித்திவை புகல லுற்றான். 11

1542 புகலுறுஞ் சூழ்ச்சி மிக்கோய் புங்கவ ராயு ளோருந்

தொகலுறு கணர்கள் யாருந் துணைவரும் யாமும் மேவ

அகலுறும் இனைய வெற்பின் அருங்கடி நகர மொன்றை

விகலம தின்றி இன்னே விதித்தியால் விரைவின் என்றான். 12

1544 வேறு

குழங்கல் வேட்டுவக் கோதையர் ஆடலுங்

கழங்கு நோக்கிக் களிப்பவன் மற்றிது

வழங்கு மெல்லை வகுப்பனென் றன்னவன்

தழங்கு நூபுரத் தாள்பணிந் தேகினான். 13

1545 மகர தோரணம் வாரியின் மல்கிய

சிகர மாளிகை செம்பொனின் சூளிகை

நிகரில் பற்பல ஞௌ¢ளல்கள் ஈண்டிய

நகர மொன்றினை யாயிடை நல்கினான். 14

1546 அவ்வ ரைக்கண் அகன்பெரு நொச்சியுட்

கைவல் வித்தகக் கம்மியர் மேலவன்

எவ்வெ வர்க்கும் இறைவன் இருந்திடத்

தெய்வ தக்குல மொன்றுசெய் தானரோ. 15

1547 மாற்ற ரும்பொன் வரையுள் மணிக்கிரி

தோற்றி யென்னச் சுடர்கெழு மாழையின்

ஏற்ற கோட்டத் திழைத்தனன் கேசரி

ஆற்று கின்ற அரதனப் பீடிகை. 16

1548 இனைய தன்மையும் ஏனவும் நல்கியே

மனுவின் தாதை வருதலும் மள்ளர்தம்

அனிக மோடும் அமரர்கள் தம்மொடும்

முனையின் மேற்படை மொய்ம்பன்அங் கேகினான். 17

1549 அறுமு கத்தவன் அந்நக ரேகியே

துறும லுற்றிடுந் தொல்பெருந் தானையை

இறுதி யற்ற இருக்கைகொள் ஆவணம்

நிறுவ லுற்று நிகேதனத் தெய்தினான். 18

1550 இரதம் விட்டங் கிழிந்துபொற் பாதுகை

சரணம் வைத்துத் தணப்பரும் வீரருஞ்

சுரரு முற்றுடன் சூழ்தரத் துங்கவேல்

ஒருவன் மற்றவ் வுறையுளின் ஏகினோன். 19

1551 ஊறில் வெய்யவர் யாரும் ஒரோவழிச்

சேற லெய்திச் செறிந்தென வில்விடு

மாறில் செஞ்சுடர் மாமணிப் பீடமேல்

ஏறி வைகினன் யாரினும் மேலையோன். 20

1552 பொழுது மற்றதிற் பூவினன் ஆதியாம்

விழுமை பெற்றிடும் விண்ணவர் யாவருங்

குழும லுற்றுக் குமரனை அவ்விடை

வழிப டத்தம் மனத்திடை உன்னினார். 21

1553 புங்க வன்விழி பொத்திய அம்மைதன்

செங்கை தன்னிற் சிறப்பொடு தோன்றிய

கங்கை தன்னைக் கடவுளர் உன்னலும்

அங்கண் வந்ததை அப்பெரு மாநதி. 22

1554 சோதி மாண்கலன் தூயன பொற்றுகில்

போது சாந்தம் புகைமணி பூஞ்சுடர்

ஆதியாக அருச்சனைக் கேற்றன

ஏதும் ஆயிடை எய்துவித் தாரரோ. 23

1555 அண்டர் தொல்லை அமுத மிருத்திய

குண்ட முற்ற குடங்கர் கொணர்ந்திடா

மண்டு தெண்புனல் வானதி தன்னிடை

நொண்டு கொண்டனர் வேதம் நுவன்றுளார். 24

1556 அந்த வெல்லை அயன்முதற் றேவரும்

முந்து கின்ற முனிவருஞ் சண்முகத்

தெந்தை பாங்கரின் ஈண்டி யவன்பெயர்

மந்திரங் கொடு மஞ்சன மாட்டினார். 25

1557 வெய்ய வேற்படை விண்ணவற் கின்னணம்

ஐய மஞ்சனம் ஆட்டிமுன் சூழ்ந்திடுந்

துய்ய பொன்னந் துகிலினை நீக்கியே

நொய்ய ப•றுகில் நூதனஞ் சாத்தினார். 26

1558 வீற்றொர் சீய வியன்றவி சின்மிசை

ஏற்றி வேளை இருத்தி அவன்பெயர்

சாற்றி மாமலர் சாத்தித் தருவிடைத்

தோற்று பூவின் தொடையலுஞ் சூட்டினார். 27

1559 செய்ய சந்தனத் தேய்வைமுன் கொட்டினர்

ஐய பாளிதம் அப்பினர் நாவியுந்

துய்ய நானமுந் துன்னமட் டித்தனர்

மெய்யெ லாமணி மேவரச் சாத்தினார். 28

1560 சந்து காரகில் தண்ணென் கருப்புரங்

குந்து ருக்கமொண் குக்குலு வப்புகை

செந்த ழற்சுடர் சீர்மணி ஆர்ப்பொடு

தந்து பற்றித் தலைத்தலை சுற்றினார். 29

1561 இத்தி றத்தவும் ஏனவும் எ•கவேற்

கைத்த லத்துக் கடவுட்கு நல்கியே

பத்தி மைத்திற னாற்பணிந் தேத்தினர்

சித்தி சங்கற்பஞ் செய்திடுஞ் செய்கையோர். 30

1562 தேவு கொண்ட சிலம்பினில் பண்ணவர்

ஏவ ருங்குழீஇ யின்னணம் பூசனை

யாவ தாற்ற வதுகொண் டமர்ந்தனன்

மூவி ரண்டு முகனுடை மொய்ம்பினோன். 31

1563 அமரர் வெற்பில் அயிற்படை யேந்திய

விமல னுற்றது சொற்றனம் மேலினிச்

சமரி டைப்படு தாரகன் தந்திடு

குமரன் உற்றது மற்றதுங் கூறுகேம். 32

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1563

 

 

222. அசுரேந்திரன் மகேந்திரஞ் செல் படலம் (1564-1628 )

 

1564 எந்தை குமரன் எறிந்ததனி மேற்படையாற்

தந்தி முகமுடைய தாரகன்றான் பட்டதனை

முந்துசில தூதர் மொழிய அவன்தேவி

அந்தமிலாக் கற்பிற் சவுரி அலக்கணுற்றான். 1

1565 வாழ்ந்த துணைவியர்கள் மற்றுள்ளோர் எல்லோருஞ்

சூழ்ந்து பதைத்திரங்கத் துன்பத் துடனேகி

ஆழ்ந்த கடல்படியும் அம்மென் மயிலென்ன

வீழ்ந்து கணவன் மிசையே புலம்புறுவாள். 2

1566 சங்குற் றிடுசெங்கைத் தண்டுளவோன் தன்பதமாம்

அங்குற் றனைஅன் றயன்பதஞ்செல் வாயன்று

கங்கைச் சடையான் கயிலையிற்சென் றாயல்லால்

எங்குற் றனைஅவ் விறைவன்அருள் பெற்றாயே. 3

1567 உந்துதனி யாழி உனக்கணியாத் தந்தோனும்

இந்திரனும் ஏனை இமையவர்க ளெல்லோரும்

அந்தகனார் தாமும் அனைவர்களும் இன்றன்றோ

சிந்தைதனி லுள்ள கவலையெலாந் தீர்ந்தனரே. 4

1568 பொன்னகரோர் யாரும் புலம்புற் றிடஅவுணர்

மன்னவரோ டென்பால் வரும்பவனி காணாதேன்

துன்னு பறவையினஞ் சூழத் துயிலுமுனை

இன்ன பரிசேயோ காண்பேனால் எம்பெருமான். 5

1569 புல்லா திருந்தனையான் புல்லுவது கண்டுமது

பல்லோருங் காணிற் பழியென் றொழிந்தாயேல்

மல்லாருந் தோளாய் மயக்குற்றேற் கோருரையுஞ்

சொல்லாய் வறிதே துயின்றாய் துனியுண்டோ. 6

1570 மையோ டுறழும் மணிமிடற்றோன் தந்தவரம்

மெய்யா மெனவே வியந்திருந்தேன் இந்நாளும்

பொய்யாய் விளைந்ததுவோ பொன்றினையால் என்றுணைவா

ஐயோ இதற்கோ அருந்தவமுன் செய்தாயே. 7

1571 தன்னோ டிணையின்றித் தானே தலையான

முன்னோன் அருள்புரிந்த முன்னோன் இளவல்வரின்

என்னொ அவனோ டெதிர்ந்தாய் இறந்தனையே

அன்னோ விதிவலியை யாரே கடந்தாரே. 8

1572 சந்தார் தடம்புயத்துத் தானவர்கள் தற்சூழ

அந்தார் கமழும் அரியணைமேல் வைகியநீ

சிந்தா குலத்திற் செருநிலத்தில் துஞ்சினையால்

எந்தாய் புகலாய் இதுவுஞ் சிலநாளோ. 9

1573 வென்றிமழு வேந்தும் விமலன் உனக்களித்த

துன்றும் வரத்தியலை யுன்னினையாற் சூழ்ச்சியினை

ஒன்று முணரா துயிருந் தொலைந்தனையே

என்று தமியேன் இனியுன்னைக் காண்பதுவே. 10

1574 வன்னி விழியுடையான் மைந்தன் அமர்புரிய

முன்னைவலி தோற்று முடிந்தா யெனக்கேட்டுப்

பின்னுமிருந் தேனென்னிற் பேரன் புடையோர்யார்

என்னினியான் செய்கேன் எனவே இரங்குற்றாள். 11

1575 மற்றைத் துணைவியரும் வந்தீண்டி மன்னவனைச்

சுற்றிப் புலம்பித் துயருற் றிடும்வேலை

அற்றத் தனனாகி ஆசுரத்தின் பாற்போன

கொற்றப் புதல்வன் வினவிக் குறுகினனால். 12

1576 தண்டா விறல்சேருந் தன்றாதை வீந்ததனைக்

கண்டான் உயிர்த்தான் கலுழ்ந்தான் கரங்குலைத்தான்

அண்டாத சோகத் தழுங்கினான் வெய்யகனல்

உண்டா னெனவீழ்ந் தயர்ந்தான் உணர்ந்தனனே. 13

1577 என்றுமுறா இன்ன லிடைப்பட் டவன்எழுந்து

சென்றுதன தன்னை திருத்தா ளிடைவீழா

உன்றலைவன் யாண்டையான் ஓதாய்அன் னேயென்று

நின்று புலம்பி நினைந்தினைய செய்கின்றான். 14

1578 அன்னைமுத லோரை அகல்வித் தொருசாரில்

துன்னுதிரென் றேவித தொலையாத தானவரில்

தன்னுழையோர் தம்மால்தழல்இந் தனமுதலாம்

மன்னு கருவி பலவும் வருவித்தான். 15

1579 வந்த பொழுதுதனில் வன்களத்தில் துஞ்சுகின்ற

தந்தைதனை முன்போல் தகவுபெற வொப்பித்தோர்

எந்திரத்தேர் மீதேற்றி ஈமத் திடையுய்த்துச்

சந்தனப்பூம் பள்ளி மிசையே தருவித்தான். 16

1580 ஈமக் கடன்கள் இயற்றித்தன் றாதைதனைத்

தாமக் கனலால் தகனம் புரிந்திடலுங்

காமுற் றனனென் கணவனுடன் செல்வதற்குத்

தீமுற் றருதி யெனஅன்னை சென்றுரைத்தாள். 17

1581 நற்றாய் மொழிந்ததனைக் கேட்டு நடுநடுங்கிப்

பொற்றாள் பணிந்தென்னைப் போற்றி யிருத்தியெனச்

சொற்றா னதுமறுத்துத் தோகை சுளித்துரைப்ப

அற்றாக வென்றான் அசுரேந் திரன்என்பான். 18

1582 ஏனைதோர் தாயர்களும் யாமுங் கணவனுடன்

வானகம்போய் எய்த வழங்கென் றிடவிசையா

ஆன படியே அழலமைக்க அன்னையராம்

மானனையார் எல்லோரும் வான்கனலி னுள்புக்கார். 19

1583 புக்கதொரு காலை புலம்பியே அந்நகரை

அக்கணமே நீங்கி அசுரேந் திரனென்போன்

தக்க கிளைஞர்சிலர் தற்சூழ வேயேகி

மைக்கடலுள் வைகும் மகேந்திரமூ தூர்உற்றான். 20

1584 வேறு

உளந்தளர் வெய்தித் தொல்லை ¤முகன் இழந்து மேனி

தளர்ந்தனன் வறியன் போன்று தாரக முதல்வன் தந்த

இளந்தனி மைந்தன் வல்லே யேகலும் அனைய நீர்மை

வளந்திகழ் தொல்லை வீர மகேந்திரத் தவுணர் கண்டார். 21

1585 உரங்கிளர் அவுணர் காணூஉ ஒய்யெனத் துளங்கி யேங்கிக்

கரங்களை விதிர்த்துக் கண்ணீர் கானெறி படர்ந்து செல்லப்

பெருங்கட லுடைந்த தேபோல் பேதுற வெய்தி யாற்ற

இரங்கியிக் குமர னுற்ற தென்கொலென் றிசைக்க லுற்றார். 22

1586 வஞ்சமுங் கொலையுஞ் செய்யான் மற்றிவன் இதற்குத் தாதை

வெஞ்சினங் கொடுபோ கென்று விடுத்தனன் போலும் என்பார்

தஞ்சம தாகி யுள்ள தாரகன் கொடுமை நோக்கி

அஞ்சியே அவனை நீங்கி அடைந்தனன் கொல்லோ என்பார். 23

1587 சீரொடு துறக்கம் நீத்துத் தேவர்கோன் உருவ மாற்றிப்

பாரிடை யுழந்தான் என்பார் மற்றவன் பரனை வேண்டிப்

பேரிகல் மாயம் வன்மை பெற்றுவந் தடுபோர் செய்யத்

தாரகன் இறந்தான் கொல்லோ தளர்ந்திவன் வந்தான் என்பார். 24

1588 மாண்கிளர் தார கப்பேர் மன்னவன் பகைஞர் ஆற்றும்

ஏண்கிளர் சமரில் வீந்தான் என்பதற் கேது வுண்டால்

சேண்கிளர் நிவப்பா லெங்குந் தெரிகிர வுஞ்ச வெற்பில்

காண்கிலம் அவுணர் தம்மைப் பூழியே காண்டும் என்பார். 25

1589 பையர வணையில் துஞ்சும் பகவன தாழி தன்னை

ஐயபொன் னணிய தாக அணிந்திடும் அவுண னோடு

மொய்யமர் புரிவார் யாரே முரணொடு வெம்போர் சில்லோர்

செய்யினும் அவரால் அன்னோன் முடிகிலன் திண்ணம் என்பார். 26

1590 அங்கையை ஒருவன் வாளால் அறுத்திடப் புலம்பி நங்கோன்

தங்கைவந் தமரர் தம்மைச் சயந்தனைச் சிறைசெய் வித்தாள்

இங்கிவன் தானுந் துன்புற் றேகுவான் இன்றும் அற்றே

புங்கவர் தமக்கே இன்னல் புரிகுவன் போலும் என்பார். 27

1591 மணிகிளர் எழிலி வண்ணன் மற்றவ னொடுபோர் ஆற்றான்

அணியுல களித்த செம்மல் அமர்த்தொழில் சிறிதுந் தேறான்

தணிவறு செயிர்மீக் கொண்ட தாரக னொடுபோர் செய்யின்

இணைகல் ஈசன் அன்றி யாவரே வல்லர் என்பார். 28

1592 இமையவர் கருடர் நாகர் இயக்கர்கந் தருவ ரேனோர்

நமரிடு பணிகள் ஆற்றி நாடொறுந் திரிந்தார் அற்றால்

சமரெதிர் இழைப்பார் இன்றித் தளர்ந்தனம் இந்நாள் காறும்

அமரினி யுளது போலும் ஐயம தில்லை என்பார். 29

1593 சேயிவன் அலக்கண் எய்திச் செல்லுறு பரிசா லங்கண்

ஆயதோர் தீங்கு போலும் ஐயமின் றிதனை நாடி

நாயகன் விடுக்கு முன்னம் நம்பெருந் தானை யோடு

மாயமா புரிகா றேகி அறிந்தனம் வருதும் என்பார். 30

1594 எனைப்பல இனைய வாற்றா லியாவரும் அவுணர் ஈண்டி

மனப்படு பைத லோடும் வயின்வயின் உரையா நிற்ப

நினைப்பருந் திருமிக் குள்ள நெடுமகேந் திரத்திற் சென்று

வனைப்பெருங் கழற்காற் சூர மன்னவன் கோயில் போந்தான். 31

1595 போந்துதா ரகன்றன் மைந்தன் பொள்ளெனப் படர்த லோடும்

வாய்ந்தபே ரவைய மன்றில் வரம்பிலா அவுணர் போற்ற

ஏந்தெழில் அரிகள் தாங்கும் எரிமணித் தவிசின் மீக்கண்

வேந்தர்கள் வேந்தன் சூரன் மேவிவீற் றிருந்தான் மாதோ. 32

1596 வீற்றிருந் தரசு போற்றும் வேந்தனை யெய்தி யன்னான்

காற்றுணை முன்னர் வீழ்ந்து கரங்களால் அவற்றைப் பற்றி

ஆற்றவும் அரற்றல் செய்ய அவுணர்கோர் அதுகண் டைய

சாற்றுதி புகுந்த தன்மை தளர்ந்தனை புலம்ப லென்றான். 33

1597 என்றலும் மைந்தன் சொல்வான் இந்திரன் புணர்ப்பால் ஈசன்

வன்றிறற் குமரன் பூத வயப்படை தன்னொ டேகி

உன்றன திளவல் தன்னை ஒண்கிர வுஞ்ச மென்னுங்

குன்றொடும் வேலாற் செற்றுக் குறுகினன் புவியி லென்றான். 34

1598 வெய்யசூர் அதனைக் கேளா விழுமிதென் றுருமின் நக்குச்

சையமாம் அவுண னோடு தாரக வலியோன் றன்னை

மையுறழ் கண்டத் தண்ணல் மைந்தனோ அடுதல் செய்வான்

பொய்யிது வெருவல் மைந்த உண்மையே புகறி என்றான். 35

1599 தாதைகேள் கரதம் ஈது தாரகத் தந்தை தன்னை

மேதகு கிரவுஞ் சத்தை வேல்கொடு பரமன் மைந்தன்

காதினன் சென்றான் ஈமக் கடன்முறை எந்தைக் காற்றி

மாதுயர் கொண்டு நின்பால் வந்தனன் என்றான் மைந்தன். 36

1600 வேறு

தோட்டுணைவ னாம்இளவல் துஞ்சினன் எனுஞ்சொல்

கேட்டலும் உளத்திடை கிளர்ந்தது சினத்தீ

நாட்டமெரி கால்வபுகை நண்ணுவன துண்டம்

ஈட்டுபொறி சிந்துவன யாக்கையுள் உரோமம். 37

1601 நெறித்தபுரு வத்துணைகள் நெற்றிமிசை சென்ற

கறித்தன எயிற்றினிரை கவ்விஅத ரத்தைச்

செறித்தன துடித்தன தெழித்தஇதழ் செவ்வாய்

குறித்தது மனங்ககன கூடமும் முடிக்க. 38

1602 அவ்வகை சினத்தெரி யெழுந்துமிசை கொள்ள

அவ்வெரியின் ஆற்றலை யவித்ததது போழ்தில்

வெவ்வினைகொள் தாரகன் மிசைத்தொடரும் அன்பால்

தெவ்வர்புகழ் சூரனிடை சேர்ந்ததுயர் ஆழி. 39

1603 துப்புநிகர் கண்புனல் சொரிந்தநதி யேபோல்

மெய்ப்புறம் வியர்த்தமுகம் வௌ¢ளமவை யீண்டி

அப்புணரி யானதுய ராழியது வென்றே

செப்புபொரு ளுண்மையது தேற்றியது போலும். 40

1604 பருவர லெனும்புணரி யூடுபடி வுற்றே

அரியணை மிசைத்தவறி அம்புவியில் வீழா

உருமென அரற்றினன் உணர்ந்ததனை யஞ்சி

நரலையொடு பாரகம் நடுங்கியதை யன்றே. 41

1605 கூற்றுள நடுங்கிய குலைந்தது செழுந்தீக்

காற்றுவெரு வுற்றது கதிர்க்கடவுள் சோமன்

ஏற்றமிகு கோளுடு விரிந்தபுவி முற்றும்

ஆற்றிய பணிக்கிறையும் அஞ்சிய தலைந்தே. 42

1606 பாங்கருறு தானவர்கள் பாசறையின் மூழ்கி

ஏங்கினர் விழுந்தனர் இரங்கினர் தளர்ந்தார்

ஆங்கனைய போழ்துதனில் அந்நகர மெல்லாம்

ஓங்குதுயர் கொண்டுகலுழ் ஓசைமலிந் தன்றே. 43

1607 ஆனபொழு தத்தினில் அழுங்கலுறு சூரன்

போனதொரு சீற்றவழல் புந்தியிடை மூள

மானமொடு நாணமட வல்லையில் எழுந்தே

தானுடைய ஏவலர் தமக்கிவை உரைப்பான். 44

1608 ஆனபொழு தத்தினில் அழுங்கலுறு சூரன்

மன்னிளவல் ஆருயிரை மாற்றிவரு கந்தன்

தன்னிகல் கடந்துசய மெய்திவரல் வேண்டும்

என்னிரதம் வெம்படை இடுங்கவசம் யாவும்

உன்னுகணம் ஒன்றின்முனம் உய்த்திடுதி ரென்றான். 45

1609 ஆனபொழு தத்தினில் அழுங்கலுறு சூரன்

இறையிவை புகன்றிடலும் ஏவலர்கள் யாரும்

முறையிலவை உய்த்திடுதல் முன்னினர்கள் போனார்

அறைகழ லுடைத்தகுவர் அன்னசெயல் நாடிக்

குறைவில்அனி கங்களொடு கொம்மென அணைந்தார். 46

1610 ஆனபொழு தத்தினில் அழுங்கலுறு சூரன்

ஆயசெயல் காண்டலும் அமைச்சரில் அமோகன்

மாயைதரு சூரனடி வந்தனை புரிந்தே

ஏயதொரு மாற்றம திசைப்பல்அது கேண்மோ

தீயசின மெய்திட லெனாஇனைய செப்பும். 47

1611 ஆனபொழு தத்தினில் அழுங்கலுறு சூரன்

வேறு

நஞ்சுறை படைகள் கற்று நவையுறா தொன்ன லாரை

வஞ்சினத் தெறியும் வீரர் வளநகர் அதனை மாற்றோர்

இஞ்சியைச் சூழ்ந்து போருக் கெய்தினும் எண்ணி யன்றி

வெஞ்சினத் தினைமேல் கொண்டு விரைந்தமர் இயற்றச் செல்லார். 48

1612 குலத்தினை வினவி உள்ளக் கோளினை வினவி வந்த

நிலத்தினை வினவித் தொல்லோர் நெறியினை வினவிக் கொணட

சலத்தினை வினவிப் போர்செய் தானையை வினவி அன்னோர்

வலத்தினை வினவி யல்லால் மற்றொன்று மனங்கொள் வாரோ. 49

1613 வரத்தினில் வலியி னாரோ மாயையில் வலியி னாரோ

கரத்தினிற் படைக்க லத்தின் கல்வியில் வலியி னாரோ

உரத்தினில் வலியி னாரோ உணர்ச்சிசேர் ஊக்க மான

சிரத்தினில் வயியி னாரோ என்றிவை தேர்வ ரன்றே. 50

1614 ஒற்றைரைத் தூண்டி அன்னோர் உறுவலி உணர்வ ரேனும்

மற்றுமோ ரொற்றின் அல்லால் அன்னது மனத்துட் கொள்ளார்

சுற்றுறும் அனிக மன்றி யொருபுடை துவன்றிச் சூழும்

பெற்றியும் உளதோ என்னாவேயொரீஇத் தேர்வர் பின்னும். 51

1615 வினையது விளைவை யென்றும் மெல்லிய என்கை வெ•கார்

அனிகமும் அனையர் தன்மை அதனையுஞ் சிறுமைத் தாக

நினைகிலர் தமக்கு மாற்றார் நேர்ந்தவ ராகின் மேலோர்

முனையுறு புலத்தி லாற்றும் மும்மையும் முன்னிச் செய்வார். 52

1616 மூவியல் மரபி னாலும் முற்றுறா தொழிந்த காலைக்

கோவியல் மரபுக் கேற்பக் கொடுஞ்சினந் திருகிக் கோட்புற்

றேவியல் படைஞ ரோடும் படையொடும் எதிர்ந்து சுற்றி

மேவலர் பான்மை யுன்னி வெற்றிகொண் டணைவர் அன்றே. 53

1617 நேர்ந்திட வலியி லோரும் ஞாட்பிடை நேர்தி ரென்னாச்

சேர்ந்திடும் போழ்தும் வேந்தர் செருவினைக் குறித்துச் சென்று

சார்ந்திடல் பழிய தன்றோ வெல்லினுந் தானை தூண்டிப்

பேர்ந்திடச் செய்வர் அ•தே பெறலரும் புகழ தன்றே. 54

1618 ஈதரோ உலகி லுள்ள இறைவர்தம் இயற்கை யாகும்

ஆதலார் நின்னொப் பாரில் அழிவிலா அகில மாள்வாய்

கூதமொன் றடையாய் வானோர் யாரையும் ஏவல் கொண்டாய்

போதனும் நெடுமா லோனும் வைகலும் புகழ வுற்றாய். 55

1618 இன்னதோர் மிடல்பெற் றுள்ள இறைவநீ அளிய னாகும்

பொன்னக ரவன்சொற் கேட்டுப் பூதமே படையா ஈசன்

நென்னலின் உதவும் பிள்ளை நேர்ந்திடின் அவனை வெல்ல

உன்னினை போதி யென்னின் உனக்கது வசைய தன்றோ. 56

1620 மாற்றலர் வன்மை யோராய் மற்றவர் படைஞர் தங்கள்

ஆற்றலை யுணராய் நின்றன் அரும்பெருந் தலைமை யுன்னாய்

போற்றிடும் அமைச்ச ரோடும் புரிவன சூழாய் வாளா

சீற்றமங் கதுமேல் கொண்டு செல்லலுந் திறலின் பாற்றோ. 57

1621 வீரமும் வலியும் மிக்கோ ராயினும் விதிவந் தெய்தில்

பாரிடை வலியி லோரும் படுத்திடப் படுவர் நின்போல்

பேருடல் அழியா ஆற்றல் பெறாமையால் இறுவா யெய்தத்

தாரகன் மழலை தேறாச் சிறுவனுந் தடியப் பட்டான். 58

1622 கலகல மிழற்றுந் தண்டைக் கழலடிச் சிறுவன் கைம்மாத்

தலையுடை இளவல் தன்னைத் தடிந்ததற் புதத்த தன்றால்

வலியரும் ஒருகா லத்தில் வன்மையை இழப்பர் ஆற்ற

மெலியரும் ஒருகா லத்தில் வீரராய்த் திகழ்வர் அன்றே. 59

1623 யாருநே ரன்றி வைகும் இறைவநீ சிறுவன் றன்மேற்

போரினை முன்னி யேகல் புகழ்மைய தன்றால் அன்னான்

சீரொடு மதுகை யாவுந் தேர்ந்துபின் னவனில் தீர்ந்த

வீரரைப் படையொ டேவி வெற்றிகொண் டமர்தி யென்றான். 60

1624 அறிதரும் அமைச்சர் தம்முள் அமோகன்இத் தன்மை தேற்ற

உறுதியீ தென்று சூரன் உள்ளுறு சினத்தை நீத்து

விறல்கெழும் அரிமான் ஏற்று விழுத்தகு தவிசின் ஏறிச்

செறிதரும் உழைஞர் தம்முட் சிலவரை நோக்கிச் சொல்வான். 61

1625 பகனொடு மயூரன் சேனன் பரிதியம் புள்ளின் பேரோன்

சுகனிவர் முதலா வுள்ள தூதரைத் தருதி ரென்னப்

புகழ்புனை சூர பன்மன் பொன்னடி இறைஞ்சி யேத்தித்

தகுவர்கள் தலைவர் மற்றச் சாரணர் தம்மை உய்த்தார். 62

1626 சாரணர் இஇனயர் போந்து தாள்முறை பணிந்து நிற்பச்

சூரனங் கவரை நோக்கித் துண்ணென நீவி ரேகிப்

பாரிடை வந்த கந்தன் பான்மையும் படைவெம் பூதர்

சேருறு தொகையும் யாவுந் தேர்ந்திவண் வருதி ரென்றான். 63

1627 ஒற்றுவர் உணர்ந்தந் நீர்மை உச்சிமேல் கொண்டு தங்கோன்

பொற்றடங் கழல்கள் தாழ்ந்து புடவியை நோக்கிச் சென்றார்

மற்றவர் போய பின்னர் மாறிலாச் சூர பன்மன்

வெற்றிகொள் அவுணர் போற்ற வீற்றிருந் தரசு செய்தான். 64

1628 ஏதமில் சூர பன்மன் இளவல்தன் முடிவு நேடி

மாதுயர் கொண்டு தேறி வைகிய தன்மை சொற்றாம்

ஆதியங் கடவுள் மைந்தன் அமரர்தங் கிரியை நீங்கிப்

பூதல மீது வந்த நெறியினைப் புகல லுற்றாம். 65

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1628

 

 

23. வழிநடைப் படலம் (1629 – 1644 )

 

1629 குருமணி மகுடம் ஆறுங் குழைகளுந் திருவில் வீசத்

திருமணி வரையின் மேவுந் திருக்கைவேற் பெருமா னுககுக்

கருமணி யாழிப் புத்தேள் கையுறை யாக ஆங்கோர்

பருமணி நீட்டிற் றென்னப் பானுவந் துதயஞ் செய்தான். 1

1630 வேறு

மங்குல் வானமேல் வெய்யவன் கதிரென வழங்குஞ்

செங்கை கூப்பியே தொழுதிடு வானெனச் செல்ல

அங்கவ் வேலையில் அறுமுகன் கடவுள்வெற் பகன்று

பொங்கு தானையும் அமரருஞ் சூழதரப் போந்தான். 2

1631 தன்னை நீக்கியே சூழ்வுறுந் தவமுடைப் பிருங்கி

உன்னி நாடிய மறைகளின் முடிவினை யுணரா

என்னை யாளுடை யாளிடஞ் சேர்வன்என் றிமையக்

கன்னி பூசனை செய்தகே தாரமுன் கண்டான். 3

1632 பைய ராவின்மேற் கண்டுயில் பண்ணவன் றனக்குந்

தையல் பாதிய னேபரம் பொருளெனுந் தன்மை

மையல் மானுடர் உணர்ந்திட மறைமுனி யெடுத்த

கைய தேயுரைத் திட்டதோர் காசியைக் கண்டான். 4

1633 பருப்ப தப்பெயர்ச் சிலாதனற் பாலகன் பரமன்

இருப்ப வோர்வரை யாவனென் றருந்தவம் இயற்றிப்

பொருப்ப தாகியே ஈசனை முடியின்மேற் புனைந்த

திருப்ப ருப்பதத் தற்புதம் யாவையுந் தெரிந்தான். 5

1634 அண்டம் மன்னுயிர் ஈன்றவ ளுடன்முனி வாகித்

தொண்ட கங்கெழு சுவாமிதன் மால்வரை துறந்து

மண்டு பாதலத் தேகியே யோர்குகை வழியே

பண்டு தான்வரு வேங்கட கிரியையும் பார்த்தான். 6

1635 சிலந்தி மாசுணம் மும்மதக் கரிசிவ கோசன்

மலைந்தி டுஞ்சிலை வேட்டுவன் கீரனே மடவார்

பலந்த ரும்வழி பாட்டினால் பாட்டினாற் பரனைக்

கலந்து முத்திசேர் தென்பெருங் கயிலையுங் கண்டான். 7

1636 கொடிய வெஞ்சினக் காளியிக் குவலய முழுதும்

முடிவு செய்வன்என் றெழுந்தநாள் முளரியன் முதலோர்

அடைய அஞ்சலும் அவள்செருக் கழிவுற வழியாக்

கடவுள் ஆடலால் வென்றதோர் வடவனங் கண்டான். 8

1637 அம்பு ராசிகொள் பிரளயத் தினுமழி வின்றி

உம்பர் மாலயற் குறையுளாய்க் கயிலைபோ லொன்றாய்

எம்பி ரான்தனி மாநிழல் தன்னில்வீற் றிருக்குங்

கம்பை சூழ்தரு காஞ்சியந் திருநகர் கண்டான். 9

1638 ஏல வார்குழல் உமையவள் பூசைகொண் டிருந்த

மூல காரண மாகிய முதல்வன் ஆலயமும்

மாலும் வேதனும் அமரரும் வழிபடு மற்றை

ஆல யங்களாய் உள்ளவுங் கண்டனன் ஐயன். 10

1639 வேறு

என்னிகர் எவரு மில்லென் றிருவரும் இகலும் எல்லை

அன்னவர் நடுவு தோன்றி அடிமுடி தெரியா தாகி

உன்னினர் தங்கட் கெல்லாம் ஒல்லையின் முத்தி நல்கித்

தன்னிகர் இன்றி நின்ற தழற்பெருஞ் சயிலங் கண்டான். 11

1640 மண்ணுல கிறைவன் செய்யும் மணந்தனை விலக்கி எண்டோள்

அண்ணலோர் விருத்தன் போல்வந் தாவண வோலை காட்டித்

துண்ணென வழக்கில் வென்று சுந்தரன் றனையாட் கொள்ளும்

பெண்ணையம் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ப் பெரும்பதி தனையும் கண்டான். 12

1641 தூசினால் அம்மை வீசத் தொடையின்மேற் கிடத்தித் துஞ்சும்

மாசிலா வுயிர்கட் கெல்லாம் அஞ்செழுத் தியல்பு கூறி

ஈசனே தனது கோலம் ஈந்திடு மியல்பால் அந்தக்

காசியின் விழுமி தான முதுகுன்ற வரையுங் கண்டான். 13

1642 விரிகனல் வேள்வி தன்னில் வியன்றலை அரிந்து வீட்டிப்

பொருவரு தவத்தை யாற்றும் பதஞ்சலி புலிக்கால் அண்ணல்

இருவரும் உணர்வாற் காண எல்லையில் அருளா லீசன்

திருநட வியற்கை காட்டுந் தில்லைமூ தூரைக் கண்டான். 14

1643 தண்டளிர்ச் சோலைத் தில்லைத் தபனிய மன்றி லென்றுந்

தொண்டையங் கனிவாய் மாது தொழச்சுராட் புருடன் உள்ளத்

தண்டரு மதிக்க லாற்றா அற்புதத் தனிக்கூத் தாடல்

கண்டனன் கசிவால் உள்ளங் களிப்புற வணங்கிப் போனான். 15

1644 குடமுனி கரத்தில் ஏந்துங் குண்டிகை இருந்து நீங்கிப்

படிதனில் வேறு வேறாய்ப் பற்பல நாமந் தாங்கிக்

கடல்கிளர்ந் தென்னச் செல்லுங் காவிரி யென்னு மாற்றின்

வடகரை மண்ணி யின்பால் வந்தனன் கருணை வள்ளல். 16

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1644

 

 

24. குமாரபுரிப் படலம் (1645 – 1725)

 

1645 அளவில் பூதவெம் படையொடு மண்ணியா றதன்கட்

குளகன் வந்துழி எழுந்திடு பூழிவான் குறுகி

¤ரும் வெய்யவன் கதிர்தனை மறைத்தலா லோடி

வளைநெ டுங்கடல் மூழ்குவான் புக்கென மறைந்தான். 1

1646 மறைந்த காலையில் தோன்றின மாலையும் நிசியுங்

குறைந்த திங்கள்வந் துதத்தது தாரகை குறுகி

நிறைந்தெ ழுந்தவோர் மன்னவன் இறந்துழி நீங்கா

துறைந்த ஒன்னலர் யாவருங் கிளர்ந்தவர் றொப்ப. 2

1647 மிக்க தாருக வனத்தினை யொத்தது விசும்பில்

தொக்க பேரிருள் மாதரொத் தனஉடுத் தோற்றஞ்

செக்கர் ஈசனை யொத்ததொண் போனகஞ் செறிந்த

கைக்க பாலம தொத்தது கதிரிளம் பிறையே. 3

1648 நிலவு லாவிய ககனமா நீடுபாற் கடலில்

குலவு கின்றதோர் பொருளெலாங் கொண்டுகொண் டேகி

உலகில் நல்குவான் முயலெனும் ஒருமகன் உய்ப்பச்

செலவு கொண்டதோர் தோணிபோன் றதுசிறு திங்கள். 4

1649 ஆன காலையில் அறுமுகப் புங்கவன் அமல

மேனி சேரொளி நிலவொடு கங்குலை வீட்டிப்

பானு மேவரு மெல்லெனச் செய்தலிற் பரமாம்

வான நாயகன் கயிலைபோன் றிருந்ததவ் வையம். 5

1650 வேறு

வீசு பேரொளி விறற்குகன் இவ்வா

றாசின் மண்ணியின் அகன்கரை நண்ண

ஈச னாம்அவனை எய்துபு வேதாக்

கேச வன்முதல்வர் இன்ன கிளப்பார். 6

1651 ஆண்ட இந்நதி யகன்கரை எல்லாம்

மாண்ட வாலுகம் மலிந்தினி தாகும்

நீண்ட சோலைகள் நிரந்தன தோன்றி

ஈண்டி ஈண்டையின் இறுத்துள அன்றே. 7

1652 பிறைபு னைந்திடு பெருந்தகை தானம்

இறுதி யில்லன இருந்தன வற்றால்

நறிய தாகுமிந் நதிக்கரை தன்னில்

இறைவ இவ்விடை இருந்தருள் என்றார். 8

1653 வனையும் மேனிஅயன் மால்முதல் வானோர்

இனைய செப்புதலும் யாரினும் மேலோன்

வினைய மெத்தவுள விச்சுவ கன்மப்

புனைவ னுக்கிது புகன்றிடு கின்றான். 9

1654 மெய்வி தித்தொழிலில் வேதன் நிகர்க்குங்

கைவ லோய்ஒரு கணம்படு முன்னர்

இவ்வி டத்தினில் எமக்கொரு மூதூர்

செவ்வி திற்புனைவு செய்குதி யென்றான். 10

1655 என்ன லோடும்அவ் விடந்தனில் எங்கோன்

துன்னு தொல்படை சுராதிப ரோடு

மன்ன அங்கணொரு மாநகர் நெஞ்சத்

துன்னி நல்கலும் உவந்தனர் யாரும். 11

1656 அப்பு ரத்தையறி வன்கடி தாற்றி

முப்பு ரத்தையடு முன்னவன் நல்கும்

மெய்ப்பு ரத்தவனை நோக்குபு மேலோய்

இப்பு ரத்திடை எழுந்தரு ளென்றான். 12

1657 என்ற லோடும்இர தத்தின் இழிந்தே

துன்றும் வானவர் சுராதிப ரானோர்

சென்ற பூதர்கள் செறிந்துடன் ஏக

மன்றல் மாநகரில் வள்ளல் புகுந்தான். 13

1658 செல்லு மாமுகில் செறிந்திடு காப்பின்

மல்லல் மாநகர் வளந்தனை நோக்கி

எல்லை யில்அறிவன் யாமுறை தற்கு

நல்ல மாநகரி தென்று நவின்றான். 14

1659 வீர வேளிது விளம்புத லோடும்

ஆரும் வானவர்கள் அம்மொழி கேளா

ஏரெ லாமுடைய இந்கர் சேய்ஞ

லூர தென்றுபெயர் ஓதினர் அன்றே. 15

1660 ஆய காலையனி கப்படை சூழ

ஏய பின்னிளைஞர் இந்திரன் வேதா

மாயன் ஏனையர் வழுத்திட ஆண்டைக்

கோயில் செல்லுபு குமாரன் இருந்தான். 16

1661 வேறு

பன்னிரு புயத்தொகை படைத்தகும ரேசன்

தன்னருள் அடைந்துவிதி தன்னைமுத லானோர்

அன்னவன் விடுத்திட வகன்றுபுடை யேகித்

தொன்னிலை இருக்கைகள் தொறுந்தொறும் அடைந்தார். 17

1662 தானைகள் தமக்குரிய சாரதர் இலக்கர்

ஏனையர் வழுத்த எமை யாளுடைய வள்ளல்

கோனகர் இருக்கவிடை கொண்டுசெல் குழாத்துள்

வானவர் தமக்கிறை செயற்கையை வகுப்பாம். 18

1663 வேறு

தாங்கரும் பெருந்திறல் தார காசுரன்

பாங்கமர் குன்றொடும் பட்ட பான்மையால்

ஆங்கனம் புரந்தரன் அவலம் யாவதும்

நீங்கினன் உவகையால் நிறைந்த நெஞ்சினான். 19

1664 விருந்தியல் அமிர்தினை விழும மில்வழி

அருந்தின னாமென ஆகந் தண்ணெனப்

புரந்தரன் இருந்துழிப் புக்குத் தாழ்ந்ததால்

வரந்திகழ் சிரபுர வனத்தில் தெய்வதம். 20

1665 முகில்பொதி விண்ணகம் முதல்வன் பூண்களும்

நகில்பொதி சாந்துடை நங்கை பூண்களுந்

துகில்பொதி கிழியொடு தொல்லை வைத்தவை

அகில்பொதி காட்டகத் தடிகள் உய்த்ததே. 21

1666 முந்துற உய்த்தபின் முதல்வ கேட்டிநீ

பைந்தொடி அணங்கொடு பரமன் காழியில்

வந்தனை நோற்றநாள் வைத்த பூணிது

தந்தனன் கொள்கெனச் சாற்றி நின்றதே. 22

1667 நிற்புறு கின்றுழி நேமி அண்ணற்கு

முற்படு கின்றவன் முளரிப் பண்ணவன்

கிற்புறு செய்யபூண் கிழியை நோக்கினான்

கற்புடை யாள்விடுந் தூதின் காட்சிபோல். 23

1668 எரிமணி அணிகலன் இட்ட பூந்துகில்

விரிதரு பொதியினை விரலின் நீக்கினான்

திருமகள் அமர்தரு தெய்வத் தாமரை

வரியளி சூழ்வுற மலர்ந்த தென்னவே. 24

1669 துண்ணெனக் கிழியதன் தொடர்பு நீக்கலும்

ஒண்ணுதற் றுணைவிபூண் உம்பர் தோன்றலுங்

கண்ணுறக் கண்டவட கருதி னானவேரா

எண்ணுதற் கரியதோர் இன்பந் துய்த்துளான். 25

1670 பூட்கையின் முலையுடைப் பொன்னங் கொம்பின்மேல்

வேட்கைய தாயினன் மிகவும் பிற்பகல்

வாட்கையின் றிருந்தது மனத்தின் முன்னினான்

காட்கொளுங் காமநோய்க் கவலை எய்தினான். 26

1671 நெய்ம்மலி தழலென நீடிக் காமநோய்

இம்மென மிசைக்கொள இரங்கி ஏங்கினான்

விம்மினன் வெதும்பினன் வெய்து யிர்த்தனன்

மைம்மலி சிந்தையன் மருட்கை எய்தினான். 27

1672 பசையற வுலர்வுறு பராரைப் பிண்டியின்

தசைமலி முழுதுடல் தளர்ந்து வாடினான்

இசைவரு கைவலோன் எழுது பாவைபோல்

அசைவிலன் இருந்தனன் அணங்குற் றென்னவே. 28

1673 முருந்துறழ் எயிற்றினாள் முலைத்த டங்களில்

பொருந்துற மூஞ்கியே புணர்ந்து வைகலும்

இருந்திடு கின்றவன் இடர்ப்பட் டின்னணம்

பிரிந்திடின் வருந்துதல் பேசல் வேண்டுமோ. 29

1674 மெய்ந்நனி அலசுற விரக மீக்கொள

இன்னணஞ் சசிபொருட் டினையும் நீர்மையோன்

பொன்னணி தன்னையும் புனைதல் வேண்டலன்

தன்னுழை யவர்தமை நோக்கிச் சாற்றுவான். 30

1675 இக்கிழி யொன்றினை ஏந்தி முந்துபோற்

சிக்குற வீக்கியே சேமித் துங்கள்பால்

வைக்குதிர் என்றலும் எணங்கி நன்றொனா

அக்கணம் அனையவர் அதனை யாற்றினார். 31

1676 அன்னதோர் அளவையில் அடவித் தேவினைக்

கொன்னுனை வச்சிரக் குரிசில் நோக்குறா

நின்னுழை அளித்திட நீசெல் கென்றலும்

மன்னவ நன்றென வங்கிப் போயதே. 32

1677 போந்திடு காலையிற் புலோமசைப் பெயர்

ஏந்திழை காமநோய் எரியின் துப்பினாற்

காந்திய வுளத்தினன் கனலும் யாக்கையன்

ஓய்ந்தனன் தட்பமேல் உளம்வைத் தேகினான். 33

1678 ஆயிழை உழத்தியர் ஆமென் கூந்தலின்

அளியினம் நறவுதுய்த் தலரிற் கண்படு

நளியிருந் தண்டலை ஞாங்கர் பொங்கிய

புளினமொன் றதன்மிசை புக்கு வைகினான். 34

1679 தீந்தழல் வெங்கதிர் திளைத்த வாறென

நீத்தருங் கருங்குலின் நிலவுத் தீப்படப்

பூந்துணர் பரவிய புளினம் பொன்னகர்

வேந்தனுக் காற்றவும் வெம்மை செய்ததே. 35

1680 சூற்புயல் மாறிய சுரத்தில் தொக்குறு

மாற்பரல் வரைபுரை மணலின் திட்டையின்

பாற்படு கின்றனன் பனிம திக்கர்

மேற்பட அசைந்தனன் வினையம் வேறிலான். 36

1681 திங்களும் வெங்கனல் சிதறிக் காய்ந்திடத்

துங்கவேள் படையுடன் பிறவுஞ் சூழ்ந்திட

மங்கிய உணர்ச்சியன் மயலின் வன்மையான்

புங்கவர் மன்னவன் புலம்பல் எய்தினான். 37

1682 மட்டமர் புரிகுழல் மடந்தை என்னுடல்

இட்டுயிர் வவ்வினள் இருந்த யாக்கையுஞ்

சுட்டிடு கிற்றியால் தூய திங்கள்நீ

பட்டவர் தம்மையும் படுப்ப ரோவென்பான். 38

1683 எஞ்சலில் அமுதினை யார்க்கும் நல்குநீ

நஞ்சினை யுகுத்திநண் ணலரில் தப்பியே

உஞ்சனன் இவனுயிர் ஒழிப்பன் யானெனா

வஞ்சினம் பிடித்தியோ மதிய மேயென்பான். 39

1684 நிற்றலும் வருதிநீ நீடு தண்ணளி

உற்றிடல் அன்றியே ஒறுத்தி லாய்மதி

அற்றமின் றுன்னிவந் தடுதி யாரிடைக்

கற்றனை இத்திறங் கள்வ நீயென்பான். 40

1685 பெண்ணிய லாரிடைப் பிறங்கு காமமும்

உண்ணிகழ் விரகமும் உனக்கும் உண்டதை

எண்ணலை யழல்சொரிந் தென்னைக் காய்தியால்

தண்ணளி மதிக்கிது தகுவ தோவென்பான். 41

1686 அரியநற் றவம்பல ஆற்றி இன்றுகா

றுரியதோர் என்பல தூனில் யாக்கையேன்

பரிவுறச் சுடுவதிற் பயனென் பாரிலிவ்

வொருவனை விடுகென உரைத்து வேண்டுவான். 42

1687 அண்டமேல் நின்றனை அவனி வானகம்

எண்டிசை எங்கணும் எளிது காண்டியல்

ஒண்டொடி யொருத்திஎன் னுயிர்கொண் டுற்றனள்

கண்டதுண் டோமதிக் கடவுள் நீயென்பான். 43

1688 யான்முதல் தோன்றினன் எனது பின்னவன்

கான்முளை யாகிய காம நீபல

பான்மையின் எனையடல் பழிய தேயலால்

மேன்மைய தாகுமோ விளம்பு வாயென்பான். 44

1689 பரேருள உனதுமெய் படுத்த கண்ணுதல்

ஞெரேலென உதவிய நிமலன் ஈண்டுளன்

ஒரேகணம் ஒடுங்குமுன் உயிரும் வாங்குமால்

பொரேலினி மதனநீ போகு போகென்பான். 45

1690 வானுழை திரிதரு மதியம் போக்கிய

தீநுழை புண்ணில்வேல் செறித்த தென்னவேள்

கோனுழை கின்றன அதனில் கூடளி

ஈநுழை கின்றன போலும் என்கின்றான். 46

1691 வன்றிறல் கொலைஞர்கள் மாலில் கூவிமான்

ஒன்றறக் கவர்தல்போல் உயிரென் காலினை

இன்றது போலவந் துள்புக் கீர்த்ததால்

தென்றலுக் கியான்செய்த தீதுண் டோவென்பான். 47

1692 வாகுலப் பரியதோர் மாதர் மாலெனும்

ஆகுலப் புணரியுள் அழுந்தி னோரையும்

வீகுலத் தொகையினுள் விட்டி சைத்திடுங்

கோகிலப் பறவையுங் கொல்லு மோவென்பான். 48

1693 நம்முரு வாயினன் நாகர் கோனெனாத்

தம்மன முன்னியே தளர்வு நீக்கில

கொம்மென அரற்றியுங் கூவ லின்றியும்

எம்முயிர் கொள்வன இருபுளா மென்பான். 49

1694 தண்டுதல் இன்றியே தானு நானுமாய்ப்

பண்டொரு வனிதை*யைப் பரிவிற் கூடினேம்

அண்டரும் அறிகுவர் அற்றை நாட்சினம்

உண்டுகொல் கதிரினம் உதிக்கி லானென்பான்.

(*பண்டொருவனிதை – பெண் வடிவங்கொண்ட அருணன்) 50

1695 கோழிலை மடற்பனைக் குடம்பை சேர்தரு

மாழையம் பசலைவாய் மகன்றி லென்பவை

காழக வரிசிலைக் காமன் கோடுபோல்

ஊழியும் வீந்திடா தொலிக்கு மோவென்பான். 51

1696 துன்னல ராகிய தொகையி னோர்தமைத்

தன்னிடை வைத்தெனைத் தளர்வு கண்டதால்

அன்னதும் அன்றியின் றாவி கொள்ளவும்

உன்னிய தோகடல் உறங்க லாதென்பான். 52

1697 இவ்வகை யாமினி யெல்லை முற்றவும்

வெவ்வழல் சுற்றிடும் விரக நோய்தெற

உய்வகை யொன்றிலன் உயங்கல் அல்லது

செய்வது பிறிதிலன் தெருளில் சிந்தையான். 53

1698 வேறு

ஆக்கம் இத்திறம் அடைவுழிப் பத்துநூ றடுத்த

நோக்க முற்றவன் சசிபொருட் டுற்றநோய் அதனை

நீக்கு கின்றனன் யானெனா நினைந்துளான் என்ன

மாக்கள் பூண்டதேர் வெய்யவன் குணதிசை வந்தான். 54

1699 வெம்பு தொல்லிருள் அவுணர்தங் குழுவினை வீட்டி

உம்பர் மேற்செலும் மதியெனும் மடங்கலை உருத்துப்

பைம்பொன் வெஞ்சுடர்க் கரங்களால் அதன்வலி படுக்குஞ்

சிம்பு ளாமெனத் தோன்றினன் செங்கதிர்க் கடவுள். 55

1700 தொடர்ந்த ஞாயிறு விடுத்திடுங் கதிர்களாந் தூசி

படர்ந்த காலையில் நிலவெனும் அனிகமுன் பட்ட

அடைந்த மீனெனுந் துணைவரும் பொன்றினர் அமர்செய்

துடைந்த மன்னரில் போயினன் உடுபதிக் கடவுள். 56

1701 விரிந்த பல்கதிர் அனிகத்தை வெய்யவன் விடுப்பத்

துரந்த சோமனை அவன்புறங் காட்டினன் தொலைந்து

கரந்து போதலும் பின்னுறச் சென்றில களத்தில

இரிந்து ளோரையுந் தொடர்வரோ சூரர்தம் இனத்தோர். 57

1702 திங்கள் தன்குறை உணர்த்தவாய் திறந்தெனச் செய்ய

பங்க யங்கள்போ தவிழ்ந்தன குமுதங்கள் பலவுந்

தங்கள் நாயகன் உடைந்தது நோக்கியே தபனற்

கங்கை கூப்பிய திறனென ஒடுங்கிய அன்றே. 58

1703 வனமெ ழுந்தன வனசமு மெழுந்தன வரியின்

இனமெ ழுந்தன மாக்களும் எழுந்தன எழில்சேர்

அனமெ ழுந்தன புள்ளெலாம் எழுந்தன அவற்றின்

மனமெ ழுந்தன எழுந்தன மக்களின் தொகையே. 59

1704 ஞாயி றுற்றவவ் வளவையின் நனந்தலை உலகில்

ஏயெ னச்செறி இருளெலாம் மறைந்திருந் தென்னச்

சேய ரிக்கணி தந்திடு தௌ¤வில்கா மத்து

மாயி ருட்டொகை யொடுங்கிய திந்திரன் மனத்துள். 60

1705 கையி கந்துபோய்த் தன்னுயிர் அலைத்தகா மத்தீப்

பைய விந்திடு பாந்தள்போல் தணிதலும் பதைப்புற்

றொய்யெ னக்கடி தெழுநதனன் நகைத்து¦ளி குற்றான்

ஐய கோவிது வருவதே எனக்கென அறைந்தான். 62

1706 தீமை யுள்ளன யாவையுந் தந்திடுஞ் சிறப்புந்

தோமில் செல்வமுங் கெடுக்கும்நல் லுணர்வினைத் தொலைக்கும்

ஏம நன்னெறி தடுத்திருள் உய்த்திடும் இதனால்

காம மன்றியே ஒருபகை உண்டுகொல் கருதில். 63

1707 என்ப துன்னியே இந்திரன் ஆண்டைவைப் பிகந்து

தன்பு றந்தனிற் கடவுளர் குழுவெலாஞ் சார

அன்பொ டேபடர்ந் தறுமுகன் அடிகளை அடைந்து

முன்பு தாழ்ந்தனன் உரோமமுஞ் செங்கையும் முகிழ்ப்ப. 63

1708 தொழுத கையினன் கோட்டிய மெய்யினன் துகிலத்

தெழுது பாவையில் ஆன்றமை புலத்தினன் இறைஞ்சிப்

புழுதி தோய்தரும் உறுப்பினன் சுருதியின் பொருண்மை

முழுதும் ஊறிய துதியின னாகிமுன் நின்றான். 64

1709 கரிய வன்றனைச் செய்யவன் கருணைசெய் தருளி

வருதி யென்றுகூய் மறைகளும் வரம்புகாண் கில்லா

அரன தாள்களை அருச்சனை புரிதுநாம் அதனுக்

குரிய வாயபல் பரணமுந் தருதியென் றுரைத்தான். 65

1710 உரைத்த வெல்லையில் தொழுதுபோய் உழையரில் பலரைக்

கரைத்து வீற்றுவீற் றேவியே கடிமலர்க் கண்ணி

திரைத்து கிற்படா நறும்புனல் அவிபுகை தீபம்

விரைத்த கந்தங்க ளேனவுந் தந்தனன் விரைவில். 66

1711 அவ்வக் காலையில் ஆறுமா முகனுடைய யடிகள்

தெய்வக் கம்மியற் கொண்டோரு சினகரம் இயற்றிச்

சைவத் தந்திர விதியுளி நாடியே தாதை

எவ்வெக் காலமும் நிலையதோர் உருவுசெய் திட்டான். 67

1712 தேவு சால்மணிப் பீடத்தில் ஈசனைச் சேர்த்தி

ஆவின் ஓரைந்தும் அமுதமும் வரிசையால் ஆட்டித்

தாவி லாததோர் வாலிதாம் அணித்துகில் சாத்திப்

பூவின் மாலிகை செய்யசாந் தத்தொடும் புனைந்தான். 68

1713 மருந்தி னாற்றவுஞ் சுவையன வாலுவ நூல்போய்த்

திருந்தி னார்களும் வியப்பன திறம்பல வாகிப்

பொருந்து கின்றன நிரல்அமை கருனையம் புழுக்கல்

சொரிந்து பொற்கலத் தருத்தினன் மந்திரத் தொடர்பால். 69

1714 கந்தம் வௌ¢ளிலை பூகநற் காயிவை கலந்து

தந்து பின்முறை அருத்தினன் புகைசுடர் தலையா

வந்த பான்மைக ளியாவையும் வரிசையா லுதவி

முந்து கைதொழூஉப் போற்றினன் மும்முறை வணங்கி. 70

1715 வேறு

இருவரும் உணர்கிலா திருந்த தாள்களைச்

சரவண மிசைவரு தனயன் பூசனை

புரிதலும் உமையொரு புடையிற் சேர்தர

அருள்விடை மீமிசை அண்ணல் தோன்றினான். 71

1716 கார்த்திகை காதலன் கறைமி டற்றுடை

மூர்த்திநல் லருள்செய முன்னி வந்தது

பார்த்தனன் எழுந்தனன் பணிந்து சென்னிமேற்

சேர்த்திய கரத்தொடு சென்று போற்றினான். 72

1717 செயிர்ப்பறு நந்திதன் திறத்தில் வீரரும்

வியர்ப்பினில் வந்தெழு வீர ருங்குழீஇக்

கயற்புரை கண்ணுமை கணவற் காணுறீஇ

மயிர்ப்புறம் பொடிப்புற வணங்கி ஏத்தினார். 73

1718 முண்டகன் முதல்வரும் முரண்கொள் பூதருங்

கண்டனர் அனையது கரங்கள் கூப்பியே

மண்டனின் மும்முறை வணங்கி வானகம்

எண்டிசை செவிடுற ஏத்தல் மேயினார். 74

1719 வேறு

ஆயது காலை தன்னில் அருவுரு வாகும் அண்ணல்

சேயினை நோக்கி உன்றன் வழிபடற் குவகை செய்தேம்

நீயிது கோடி யென்னா நிரந்தபல் புவன முற்றும்

ஏயென முடிவு செய்யும் படைக்கலத் திறையை ஈந்தான். 75

1720 மற்றியது நம்பால் தோன்றும் வான்படை மாயன் வேதாப்

பெற்றுள தன்றி யார்இப் பெரும்படை பரிக்கும் நீரார்

முற்றுயிர் உண்ணும் வெஞ்சூர் முரட்படை தொலைப்பான் ஈது

பற்றுதி மைந்த என்னாப் பராபரன் அருளிப் போனான். 76

1721 கருணைசெய் பரமன் சேணிற் கரந்தனன் போன காலை

அருள்பெறு நெடுவேல் அண்ணல் அன்னவற் போற்றிப் பின்னை

விரவிய இலக்கத் தொன்பான் வீரரும் அயனும் ஏனைச்

சுரர்களும் வழுத்திச் செல்லத் தூயதன் தேரிற் புக்கான். 77

1722 சில்லியந் தேர்மேற் செவ்வேள் சேர்தலும் உலவை வேந்தன்

வல்லைதன் தமர்க ளோடும் வாம்பரி கடாவி உய்ப்ப

எல்லையிற் பரிதி தோன்ற எழுதரும் உயிர்க ளேபோல்

ஒல்லென எழுந்த தம்மா உருகெழு பூத வௌ¢ளம். 78

1723 சாரத நீத்த மெல்லாந் தரையின்நின் றெழுந்து சூழ்ந்து

போரணி யணிந்து போந்த புடைதனில் இலக்கத் தொன்பான்

வீரருஞ் சுரர்கள் யாரும் மேவினர் வந்தார் வான்றோய

தேர்மிசை அவர்க்கு நாப்பட் சென்றன் குமரச் செம்மல். 79

1724 மண்ணியங் கரையிற் றென்பால் வகுத்தசேய் ஞல்லூர் நீங்கி

எண்ணிய வுதவும்பொன்னியிகந் திடைமருதி னோடு

தண்ணியல் மஞ்ஞை யாடுந் தண்டுறை பறிய லூருங்

கண்ணுதல் இறைவன் தானம் ஏனவுங் கண்டு போனான். 80

1725 எழில்வளஞ் சுரக்குந் தொல்லை இலஞ்சியங் கானம் நோக்கி

மழவிடை இறைவன் பொற்றாள் வணங்கியே மலர்மென் பாவை

முழுதுள திருவும் என்றும் முடிவிம்மங் கலமும் எய்த

விழுமிதின் நோற்றுப் பெற்ற வியன்திரு வாரூர் கண்டான். 81

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1725

 

 

25. சுரம்புகு படலம் (1726 – 1765)

 

1726 புற்றிடங் கொண்ட புத்தேள் புரந்தரற் கருள்செய் திட்ட

நற்றலந் தன்னைச் சேர்ந்த நகரமுள் ளனவுங் காணூஉக்

கொற்றவெங் கதிர்வேல் அண்ணல் கொல்லுலை அழலிற் செக்கர்

பற்றிய இரும்பு போலும் பாலையங் கானத் துற்றான். 1

1727 வேறு

ஏழு நேமியும் பெரும்புறக் கடலுமெண் டிசையுஞ்

சூழ அன்னதால் அழிவின்றித் தொன்மைபோ லாகி

ஆழி யுள்ளுறும் வடவையின் அவற்றினைப் பருகி

ஊழி தன்னினும் இருப்பதவ் வுயர்பெரும் பாலை. 2

1728 அண்டர் நாயகன் உலகடும் மகந்தனக் காகும்

பண்ட மேசெறி பல்வளம் ஆருயிர் பசுக்கள்

மண்டு நேமிநெய் நிலங்கல மாயுற மலர்தீக்

குண்ட மாயது கள்ளிசூழ் கொடியவெம் பாலை. 3

1729 வண்ண ஒண்சுதை மெய்யுடை வரநதி கேள்வன்

நண்ணு தொல்லுல காகியே நரலையுற் றென்னத்

தண்ணி லாவெழு நாத்தலை இரண்டுடைத் தழலின்

பண்ண வற்குல காயது முதுபெரும் பாலை. 4

1730 உடைய தொல்குலக் கேண்மையால் அவ்வனத் துறையுங்

கொடிய வன்னிபாற் சென்றதோ வெப்பமேல் கொண்டு

நடுந டுங்கிவெம் புகையுமிழ்ந் தரற்றிநா வுலர்ந்து

கடல்ப டிந்துநீர் பருகுமால் வடவையங் கனலே. 5

1731 கற்றை யங்கதிர்ப் பரிதியும் மதியுமக் கானஞ்

சுற்றி யேகுவ தல்லது மிசைபுகார் சுரரும்

மற்று ளார்களும் அனையரே எழிலியும் மருத்தும்

எற்றை வைகலும் அதன்புடை போகவும் இசையா. 6

1732 சேனம் வெம்பணி ஒண்புறா விரலைமான் செந்நாய்

ஆனை யாதிகள் அவ்வனத்திருக்கவும் ஆவி

போன தில்லையால் அங்கியிற் றோங்கிய பொருள்கள்

மேனி கன்றுவ தன்றியே விளியுமோ அதனால். 7

1733 எண்ணி னுஞ்சுடும் பாலையங் கானிடை எழுந்த

கண்ண கன்புகை அழல்படு கின்றகாட் சியவே

விண்ணின் நீலமுஞ் செக்கரும் அவற்றினால் வெடித்த

புண்ணும் மொக்குளுங் கதிர்களும் உடுக்களும் போலாம். 8

1734 வேக வெய்யவன் புடையுறா தவ்வன மிசையே

போக வோரிறை எழுந்தழல் சுட்டது போலும்

ஏகு தேரொரு காலிலா திழந்ததால் இருகால்

பாகி ழந்தனன் அவனன்கதிர் அங்கிபட் டனவே. 9

1735 தங்கள் தொல்பவம் அகன்றிலா விண்ணவர் தம்மைத்

துங்க முத்தியின் பொருட்டினால் அடைபவர் தொகைபோல்

அங்கம் நொந்துதம் போலவே வெப்பமுற் றயருங்

கங்கம் நாடியே நீழலும் கடைவன கலைகள். 10

1736 கோல வெங்கதிர் மதியிவர் வைகலுங் கொடிய

பாலை வெஞ்சுரத் தாரழல் வெம்மைபட் டனரோ

காலை தன்னினும் மாலையம் பொழுதினுங் கங்குல்

வேலை தன்னிலும் பிறவினும் வேலைநீர் படிவார். 11

1737 தொடரும் வானவர் யாவரும் ஐயைதாள் தொழுவார்

கொடிய பாலைமுன் னுணர்கிலா தணுகினர் கொல்லோ

அடிசி வந்தகம் வெம்பியே அமுதமுண் டதற்காப்

படியின் மேலென்றுஞ் செல்கிலர் விண்மிசைப் படர்வார். 12

1738 ¢ளி தாகிய தலைமையிற் பிறந்துளோர் உலகம்

எள்ளும் நல்குர வெய்தலால் இழிந்தவர் கண்ணுங்

கொள்ளு மாரொரு பயன்குறித் தேகல் போற்கொடிய

கள்ளி தன்புடை நீழலுக் கொதுங்குவ கரிகள். 13

1739 இரவி கம்மியன் சுட்டுறு கோல்கதிர் எரிதீ

மருவு செந்தரை பொறிமணி கொள்கலம் வறுங்கான்

கரிக ளேகரி காற்குழல் துதிக்கைநீர் கானல்

புரித ரும்பணி வெந்திடும் பணிக்குலம் போலும். 14

1740 ஆன்ற வான்புவி நதிப்புனல் பாதலம் அதன்கண்

தோன்று நீத்தநீர் யாவையும் ஒருங்குறத் துற்றுச்

சான்ற பாலையஞ் செந்தழல் அப்புனல் தன்னைக்

கான்ற வாறெனக் கிளர்வன அந்நிலக் கானல். 15

1741 விஞ்சு கானல்வெண் டேரினை யாறென விரும்பி

நெஞ்சில் உன்னியே இரலைமான் மடப்பிடி நெடுந்தாட்

குஞ்ச ரந்திரிந் துலைவன கொடியவெம் பணிகால்

நஞ்சு தன்னையும் அருந்துவ ஞமலிநீர் நசையால். 16

1742 செய்ய மண்மகள் உலப்புறா உந்தியந் தீயாய்

வெய்ய வன்செலற் கரியவப் பாலைமே வுதலான்

மொயயில் வெம்பணி புகையழல் உமிழ்வன முரணும்

மையு றுங்கொடு நஞ்சொடு கான்றசெம் மணிகள். 17

1743 முளையின் அஞ்சொரி முத்தமும் முந்துசெம் பரலும்

அளவில் பாந்தளின் மணிகளும் ஈண்டியே அமர்தல்

விளிவில் அவ்வனத் தீச்சுடத் தனதுமெய் வெடித்தே

உளையும் மண்மகள் மொக்குளுற் றிடுதிறன் ஒக்கும். 18

1744 கள்ளி பட்டன பாலையுந் தீந்தன கரிந்து

முள்ளி பட்டன எரிந்தன குராமரம் முளிந்து

கொள்ளி பட்டன காரகில் அன்னதாற் கொடுந்தீப்

புள்ளி பட்டது போன்றது பாலையம் புவியே. 19

1745 இன்ன தாகிய பாலையஞ் சுரத்திடை இறைவன்

தன்ன தாகிய தானைக ளொடுந்தலைப் படலும்

மின்னு மாமுகில் பொழிந்தபின் தண்ணளி மிக்கு

மன்னு கின்றபூங் குறிஞ்சிபோ லாயதவ் வனமே. 20

1746 ஆற்ற ருந்திறல் அங்கிதன் அரசியல் முறையை

மாற்றி எம்பிரான் வருணற்கு வழங்கினா னென்ன

ஏற்ற மாகிய வெம்மைபோய் நீங்கியே எவரும்

போற்று நீரொடு தண்ணளி பெற்றதப் புவியே. 21

1747 காதல் நீங்கலா தலமரும் ஆருயிர்க் கரணம்

ஆதி ஈசன தருளினால் அவனதா கியபோல்

கூது நீரிலா தழல்படு வெய்யகான் இளையோன்

போத லாற்குளிர் கொண்டது நறுமலர்ப் பொழிலாய். 22

1748 புறநெ றிக்கணே வீழ்ந்துளோர் சிவனருள் புகுங்கால்

அறிவும் ஆற்றலுங் குறிகளும் வேறுபட் டனபோல்

வறிய செந்தழல் வெவ்வனம் வேலவன் வரலால்

நறிய தண்மலர்ச் சோலையாய் உவகைநல் கியதே. 23

1749 வேறு

நீரறு முரம்பின் றன்மை நீங்குமச் சுரத்தின் தன்பால்

ஈரறு புயத்தன் செல்ல எழில்கெழு பரங்குன் றத்தில்

பாரறு தவம்பூண் டுள்ள பராசரன் சிறார்க ளாய

ஓரறு வகைமை யோரும் ஓதியால் அதனைக் கண்டார். 24

1750 தத்தனே அனந்தன் நந்தி சதுர்முகன் பரிதிப் பாணி

மெய்த்தவ மாலி என்ன மேவுமூ விருவர் தாமும்

அத்தன தருளை முன்னி அடுக்கலின் இருக்கை நீங்கி

உத்தர நடவை யெய்தி ஒய்யெனப் படர்த லுற்றார். 25

1751 ஆர்வல ராகும் மைந்தர் அறுவரும் அளகை நேடிப்

பார்¢வல்வந் தணையு மாபோல் பாலையென் றுரைக்கு மெல்லை

நேர்வரு கின்ற காலை நெடும்படை நீத்தஞ் சூழச்

சூர்வினை முடிப்பான் செல்லுந் தோன்றல்வந் தணிய னானான். 26

1752 அணிமையிற் சேயோன் நண்ண ஆறுமா முகமும் பன்னீர்

இணைதவிர் புயமுங் கையும் ஏந்தெழிற் படையின் சீரும்

மணியணி மார்புஞ் செங்கேழ் வான்றுகின் மருங்கும் பாதத்

துணையுமத் துணையிற் கண்டு தொழுதுகண் களிப்புக் கொண்டார். 27

1753 மூவிரு திறத்தி னோரும் முற்றொருங் குணர்ந்தள்ளல்

பூவடி வணங்கித் தேனீப் புதுநறா அருந்தி யார்த்து

மேவருந் தன்மைத் தென்ன வியப்பொடு வழுத்தி நின்று

தேவர்கள் தேவ எம்பால் திருவருள் செய்தி யென்றார். 28

1754 என்றிவை இருமூ வோரும் இசைத்துழி உயிர்கட் கெல்லாம்

ஒன்றிய உயிரு மாகி உணர்வுமாய் இருந்த மூர்த்தி

தன்றிரு மலர்த்தாள் முன்னந் தலையளி யோடு தாழ்ந்து

நின்றுகை தொதிட் டன்னோர் நிலைமையை மகவான் கூறும். 29

1755 மறுவறு பராச ரன்றன் மதலைக ளாகு மின்னோர்

அறுவருஞ் சிறாரே யாகி ஆடுறு செவ்வி தன்னில்

நிறைதரு சரவ ணத்து நெடுந்தடம் புனலிற் பாய்ந்து

முறைமுறை புக்கு மூழ்கி முகேரென அலைக்க லுற்றார். 30

1756 உலைத்தலை உணர்ச்சி கொள்ள உள்ளுயிர் திரியுமாபோல்

நிலைத்தலை யின்றி யார்க்கும் நீந்தல்செய் குண்டு நீத்தம்

அலைத்தலை யடையும் எல்லை ஆயிடை வதிந்த மீன்கள்

தலைத்தலை யிரிய இன்னோர் தன்மையங் கதனைக் கண்டார். 31

1757 அங்கது தெரிந்து நின்றோர் ஆண்டுறு மீன்கள் பற்றித்

துங்கம துடைய கோட்டின் சூழலுய்த் துலவு மெல்லைச்

செங்கதி ருச்சி வேலைச் செய்கடன் நிரப்ப உன்னிப்

பங்கமில் நோன்மை பூண்ட பராசரன் அங்கண் வந்தான். 32

1758 வள்ளுறை கொண்ட தெய்வ வான்சர வணத்து வந்தோன்

பிள்ளைக ளாகும் இன்னோர் பிடித்தபுன் றொழிலை நோக்கித்

தள்ளருஞ் சினமேல் கொண்டு தனயர்காள் நீவிர் ஈண்டே

துள்ளுறு மீன மாகிச் சுலவுதி ரென்று சொற்றான். 33

1759 அவ்வுரை இறுக்கு முன்னர் அறுவரும் மேனாள் ஆற்றும்

வெவ்வினை யூழின் பாலால் மீனுரு வாகி அஞ்சி

எவ்வமி தகலு கின்ற தெப்கல் உரைத்தி யென்னச்

செவ்விதின் உணர்ந்து மேலைத் திருமனி புகலல் உற்றான். 34

1760 இத்தடந் தன்னில் மேனாள் இராறுதோ ளுடைய அண்ணல்

அத்தன தருளால் வைக அனையனை யெடுக்கும் அம்மை

மெய்த்தனம் உகுக்குந் தீம்பால் வௌ¢ளமாம் அதனை நீவிர்

துய்த்திடும் எல்லை தன்னில் தொல்லுரு வாதி ரென்றான். 35

1761 என்றிவை முனிவன் கூறி இரும்பகற் கடனை யாற்றிச்

சென்றனன் அதற்பின் மீனின் திருவுரு அமைந்த இன்னோர்

அன்றுதொட் டளப்பில் காலம் அலமரும் உணர்ச்சி யெய்தி

மன்றலஞ் சரவ ணத்து மாண்பெருந் தடாகத் துற்றார். 36

1762 ஐயநீ யனைய பொய்கை அமர்தலும் அவ்வை கண்டாங்

கொய்யென எடுப்பக் கொங்கை உகளநின் றிழிந்த தீம்பால்

துய்யதோர் நீத்த மாகித் துறுமலும் அதனைத் துய்த்து

மையல்நீங் குற்றுத் தொல்லை வாலிய வடிவம் பெற்றார். 37

1763 தொல்லுரு வடைந்த இன்னோர் தூமதி வேணி யண்ணல்

நல்லருள் அதனால் வந்து நவையகல் பரங்குன் றத்தின்

எல்லையில் விரதம் பூண்டாங் கிருந்தனர் எந்தை ஈண்டுச்

செல்லுவ துணர்ந்து போந்தார் என்றனன் தேவர் செம்மல். 38

1764 தம்மக வுரைக்குங் கூற்றந் தாதையர் வினவு மாபோல்

அம்மக பதிசொற் கேளா அருள்செய்து பராச ரன்றன்

செம்மல்கள் தம்மை நோக்கிச் செயிரறு குணத்து நீவிர்

எம்மொடு செல்வீ ரென்றான் யாவையும் உணர்ந்த பெம்மான். 39

1765 பராசரன் மைந்த ரன்ன பான்மையை வினவிச் செவ்வேற்

கராசரண் அடைந்தேம் என்று கட்டுரைத் திறைஞ்சிச் செல்லச்

சராசரம் யாவுந் தந்த சண்முகன் தழல்கட் கெல்லாம்

இராசர்தந் தன்மை எய்தும் இருஞ்சுரங் கடந்து போனான். 40

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 1765

 

 

26. திருச்செந்திப் படலம் (1766 – 1783)

 

1766 சுரமது கடந்து நீங்கிச் சோதிவே லுடைய வள்ளல்

விரிவுனல் சடலத் தண்ணல் மேவுசெங் குன்றூர் நோக்கிப்

பருமணி வயிர முத்தம் பலவளம் பிறவும் ஆழித்

திரையெறி யலைவா யாகுஞ் செந்திமா நகரம் புக்கான். 1

1767 அறுமுகன் அங்க ணேகி அகிலகம் மியனை நோக்கி

இறையிலோர் சினக ரத்தை இயற்றுதி ஈண்டை என்னத்

திறனுணர் புனைவர் செம்மல் சிந்தையின் நாடித் தேவர்

உறைதிரு நகரம் வெ•க ஒரதிருக் கோயில் செய்தான். 2

1768 பொன்னுறும் இரதம் நீங்கிப் புறனெலாந் தானை நண்ண

அந்நகர் அதனு ளேகி அரும்பெருந் துணைவர் பூதர்

மன்னவர் அயன்மா லாதி வானவர் யாரும் போற்ற

மின்னுபொற் பீடத் தையன் வீற்றிருந் தருளி னானே. 3

1769 வேறு

பானிமிர் மென்குரற் பாற்படு நல்யாழ்

கானமி சைத்தனர் கந்தரு வத்தோர்

ஆனபல் சட்டுவம் அங்கைதொ றேந்தி

வானமிர் தைச்செவி வாக்குறு மாபோல். 4

1770 சுருதியெ லாமுணர் தூயவன் வானோர்

புரவலன் மாமுனி புங்கவர் யாரும்

மருமலர் மாரி வழுத்தினர் வீசி

இருபுடை தன்னினும் எய்தினர் ஈண்டி. 5

1771 வாலிய தூயொளி வானதி யாவும்

பாலகன் மெய்யணி பார்த்தனர் ஆடி

ஏலுறு பாங்கரின் ஈண்டிய வாபோல்

காலினர் சாமரை கைக்கொ டசைத்தார். 6

1772 ஒண்ணிழல் மாமதி யோரிரு வடிவாய்

அண்ணல் முகத்தெழி லார்ந்திட நண்ணி

விண்ணிடை நின்றென வெங்கனல் வருணன்

தண்ணிழல் வெண்குடை தாங்கினர் நின்றார். 7

1773 கட்டழல் கான்றிடு காமரு நாகம்

எட்டும லாதன யாவையும் ஈண்டி

உட்டௌ¤ வாற்பணி உற்றென ஆல

வட்டம சைத்தனர் வானவர் பல்லோர். 8

1774 வானுயர் தோள்விறல் வாகெனும் அண்ணல்

தானுடை வாள்கொடு சார்ந்தபயல் நிற்ப

ஏனைய தம்பியர் எண்மர் இலக்கர்

ஆனவர் போற்றி அகன்கடை நின்றார். 9

1775 வேறு

பொருந்தி இன்னவர் புறத்துற அங்கண்

இருந்த ஞானமுதல் எல்லையில் காலம்

வருந்து கின்றமக வான்முகம் நோக்கித்

தெரிந்தி டாதவரின் இன்னன செப்பும். 10

1776 துறந்து நீதியமர் சூர்முத லானோர்

பிறந்த வாறுமவர் பேணிய நோன்பும்

இறந்த செய்யவரம் எய்திய வாறுஞ்

சிறந்து பின்னரசு செய்திடு மாறும். 1

1777 மற்ற வெய்யவர்தம் மாயமும் முற்கொள்

வெற்றி யும்வலியும் மேன்மையும் நும்பால்

இற்றை நாள்வரை இயற்றிய துன்பும்

முற்று மொன்றற் மொழிந்திடு கென்றான். 12

1778 கோக்கு மாரன்இவை கூற இசைந்தே

மீக்கொள் பொன்னுலக வேந்தயல் நின்ற

வாக்கின் வல்லகுர வன்றனை அன்பால்

நோக்கி நீயிவை நுவன்றருள் கென்றான். 13

1779 வச்சி ரங்கொள்கரன் மற்றது செப்ப

அச்செ னக்குரவன் அன்ன திசைந்தே

செச்சை மொய்ம்புடைய சேயிரு பொற்றான்

உச்சி கொண்டுதொழு தின்ன துரைப்பான். 14

1780 அறிதி எப்பொருளும் ஆவிக டோறுஞ்

செறிதி எங்கள்துயர் சிந்துதல் முன்னிக்

குறிய சேயுருவு கொண்டனை யார்க்கும்

இறைவ நின்செயலை யாருணர் கிற்பார். 15

1781 எல்லை யில்புவனம் யாவையும் யாண்டும்

ஒல்லு மூவரும் உயிர்தொகை யாவுந்

தொல்லை மேனிகொடு தோன்றினை யால்நீ

வல்ல மாயவியல் மற்றெவர் தேர்வார். 16

1782 வெய்யர் தன்மையை வினாவிய தன்மை

ஐய அன்னதை யறிந்திட அன்றே

கைய ரேந்துயர் களைந்துள மீதில்

செய்ய இன்புதவு சீரரு ளாமால். 17

1783 ஆகையால் அவுணர் தன்மைக ளெல்லாம்

போகு மெல்லைபுகல் கின்றனன் என்னா

வாகை சேர்குமர வள்ளலை நோக்கி

ஓகை யோடரசன் ஓதிடு கின்றான். 18

 

== பாகம் 4 ==

 

2. அசுர காண்டம்

 

1. மாயைப் படலம் (1-86)

 

1 ஊரி லான்குணங் குறியிலான் செயலிலான் உரைக்கும்

பேரி லான்ஒரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிதோன்

சாரி லான்வரல் போக்கிலன் மேலிலான் தனக்கு

நேரி லான்உயிர்க் கடவுளாய் என்னுளே நின்றான். 1

2 வீறு காசிபன் சிறார்களாய் மேவிய அறுபான்

ஆறு கோடிய தாகிய அவுணருக் கரசன்

மாறில் மங்கல கேசியாம் அரக்கியை மணந்து

பேற தாகவே சுரசையென் றொருமகட் பெற்றான். 2

3 தூய அம்மகள் வளர்ந்தபின் புகன்எனுந் தொல்லோன்

தீய மாயையின் கல்விகள் யாவையுந் தெருட்டி

ஆய விஞ்சையின் வல்லபம் நோக்கியே அவட்கு

மாயை என்றுபேர் கூறினன் மனத்திவை மதிப்பான். 3

4 இன்ன லெய்திய அவுணர்கள் சிறுமையும் இமையோர்

மன்ன னாதியர் பெருமையும் வானநாட் டுறைவோர்

நன்ன லந்தொலைந் தசுரரால் மலிந்திட நந்தி

சொன்ன வாய்மையுங் கருதினன் புகரெனுந் தூயோன். 4

5 கருதி இன்னண மேல்வருந் தன்மையுங் கண்டு

குருதி தோயும்வேல் அவுணர்கோன் பயந்தகோற் றொடியை

வருதி என்றுகூற் வரம்பறு பேரருள் வழங்கி

ஒருதி றந்தனைக் கேளெனத் தேசிகன் உரைப்பான். 5

6 வனச மங்கைதன் கணவனால் வாசவன் தன்னால்

முனிவர் தேவரால் அளப்பிலா அவுணர்கள் முடிந்தார்

அனையர் மேன்மையை யாவரும் உணர்குவர் அதனால்

உனது தந்தையும் வலியிழந் தேயொடுங் குற்றான். 6

7 மின்பொ ருட்டினால் கேதகை மலர்ந்திடும் விளங்கும்

என்பொ ருட்டினால் மாமழை சொரிந்திடும் ஈட்டும்

பொன்பொ ருட்டினால் யாவுமுண் டாமதுபோல

உன்பொ ருட்டினால் அவுணர்க்கு மேன்மைய துளதாம். 7

8 வாச மாமலர் மடந்தையும் வந்தடி வணங்கப்

பேசொ ணாததோர் பேரழ குருக்கொடு பெயர்ந்து

காசி பன்றனை அடைந்துநின் வல்லபங் காட்டி

ஆசை பூட்டியே அவனொடும் புணருதி அல்லில். 8

9 அல்லி டைப்புணர்ந் தசுரர்கள் தம்மையுண் டாக்கி

மெல்ல அங்கவர் தங்கட்கு நாமமும் விளம்பி

எல்லை யில்வளம் பெற்றிட அவுணருக் கியலுந்

தொல்லை வேள்வியும் விரதமும் உணர்த்துதி தோகாய். 9

10 இன்ன தன்மைகள் முடிந்தபின் நின்சிறார் எவரும்

நன்ன லந்தனை அடையவும் நண்ணல ரெல்லாம்

பன்ன ரும்பழி மூழ்கவும் அருந்தவம் பயில

அன்னை மீளுதி என்றனன் புகரெனும் ஆசான். 10

11 குரவன் வாய்மையை வினவியே கோதில்சீர் அவுணர்

மரபு மேம்படு தன்மையான் மற்றிவை யெல்லாம்

அருளு கின்றனை ஆதலால் இப்பணி யடியேன்

புரிகு வேனென அவனடி வணங்கியே போனாள். 11

12 மயிலை அன்னவள் அவுணர்தம் மன்னற்கும் இனைய

செயலை யோதியே அவன்விடை யுங்கொடு சென்று

கயிலை என்னநீ றாடியே காசிபன் இருந்து

பயிலும் நோன்புடை எல்லையை நாடியே படர்ந்தாள். 12

13 திருவும் மாரவேள் இரதிவேள் இரதியுந் திலோத்தமை யென்ன

மருவு தையலும் மோகினி யென்பதோர் மாதும்

ஒருத னித்திரு வடிவுகொண் டாலென உலகில்

பொருவில் மாயவன் பேரழ குருக்கொடு போனாள். 13

14 மண்ணுற் றோர்களும் மாதிரத் தோர்களும் மதிதோய்

விண்ணுற் றோர்களும் அன்னவள் எழில்நலம் விரைவில்

கண்ணுற் றோர்கிலர் அணுகினர் காமவேள் கணையின்

புண்ணுற் றோர்விளக் கழலுறு பறவையிற் புலர்ந்தார். 14

15 மதியும் ஞாயிறுஞ் சூழ்தரு மேருவின் வடபால்

விதிம கன்தவம் புரிதரும் வியனிலை மருங்கின்

அதிர்சி லம்பொடு மேகலை புலம்புற அனையாள்

திதிகொல் என்றெலாத் தேவரும் ஐயுறச் சென்றாள். 15

16 சென்ற மாயைஅக் காசிபன் இருக்கையில் திருவாழ்

மன்றல் லாவியுந் தடங்களுஞ் சோலையும் மணிசெய்

குன்று மாமலர்ப் பள்ளியும் மண்டபக் குழாமுந்

தன்றன் ஆணையால் துண்ணெனச் சூழ்தரச் சமைத்தாள். 16

17 இனைத்தெ லாமவண் வருதலும் எந்தைதன் னடியை

மனத்தி னிற்கொடு பொறியினை உரத்தினால் வாட்டித்

தனித்து நோற்றிடுங் காசிபன் புகுந்தஅத் தகைமை

அனைத்தும் நோக்கியீ தென்கொலென் றதிசய மடைந்தான். 17

18 முற்று மாங்கவை ஆசையின் நெடிதுபன் முறையால்

உற்று நாடியே மாயைதன் செயலென உணரான்

இற்றெ லாமிவண் இயற்றினர் யாரென எண்ணிச்

சுற்று நோக்கினன் யாரையுங் காண்கிலன் தூயோன். 18

19 வேறு

மெய்த்தவ வுணர்ச்சியை விடுத்து மேலையோன்

அத்தன தருளினால் அணங்கு மாயையால்

வைத்தன கண்ணுறா மனங்கொள் காதலாற்

சித்திர மெனவெரீஇ யினைய செப்புவான். 19

20 வானநா டிழிந்ததோ மகத்தின் வேந்துறை

தானநா டிழிந்ததோ தனதன் ஆதியோர்

ஏனைநா டிழிந்ததோ இதுவன் றேல்இவை

ஆனவா றுணர்கிலேன் அழுங்கு சிந்தையேன். 20

21 ஆரணன் செய்கையோ அகில முண்டுமிழ்

நாரணன் செய்கையோ அவர்க்கு நாடொணாப்

பூரணன் செய்கையோ பிறர்பு ரிந்ததோ

காரணந் தேர்கிலேன் கவலும் நெஞ்சினேன். 21

22 புன்னெறிக் கானிடைப் புகுந்த இத்திரு

நன்னெறிக் கேதுவோ நலந்த விர்ந்திடுந்

துன்னெறிக் கேதுவோ தொல்லை ஞாலமேல்

எந்நெறிக் கேதுவென் றிதுவுந் தேர்கிலேன். 22

23 என்றிவை சொற்றிவண் யாவ தாயினும்

நன்றதன் இயற்கையும் நமக்கு முன்னரே

ஒன்றறத் தெரிவுறும் உணர்ச்சி இங்ஙனஞ்

சென்றது பழுதெனச் சிந்தித் தானரோ. 23

24 தெற்றெனத் தன்மனந் தேற்றித் தொன்மைபோல்

நற்றவம் இயற்றுவான் நணுகும் வேலையில்

மற்றது தெரிந்திடு மாயை தூமணிப்

பொற்றையில் தமியளாய்ப் பொலிந்து தோன்றினாள். 24

25 தோன்றினள் நிற்றலுந் தொல்லை நான்முகற்

கான்றதொர் காதலன் அவளை நோக்கினான்

வான்றிகழ் கற்பக வல்லி செய்தவத்

தீன்றதொர் கொடிஇவண் எய்திற் றோவென்றான். 25

26 நாற்றலை யான்மகன் நம்முன் இக்கொடி

தோற்றிய தற்புதச் சூழ்ச்சிக் கேதுவென்

றாற்றுறு தவத்றின் அகற்றி யாயிடை

வீற்றிருந் திடுவது விடுத்துப் போயினான். 26

27 கண்ணகல் வரைமிசைக் கடிது போயுறீஇ

அண்ணிய னாதலும் அரிவை யாய்உறப்

பெண்ணுரு வேகொல்இப் பெற்றித் தாலென

எண்ணினன் மையலுக் கெல்லை காண்கிலான். 27

28 புண்டரி கத்திகொல் பொன்னம் பாவைகொல்

அண்டர்தம் அணங்குகொல் என்னின் அன்னரைக்

கண்டறி வேன்எனைக் காதல் பூட்டிய

ஒண்டொடி இனையள்என் றுணர்கி லேனரோ. 28

29 சேயிருங் கமலமேற் செம்மல் செய்கையால்

ஆயவள் என்னில்இவ் வழகு பெற்றிடான்

கூயது தேறினன் எல்லை இல்லதோர்

மாயையே பெண்ணென வந்த வாறென்பான். 29

30 புகன்றிவை பற்பல பொருவில் நான்முகன்

மகன்றன தருந்தவ வலியும் போதமும்

அகன்றனன் புணர்ச்சிவேட் டழுங்கி நைவதோர்

மகன்றிலின் பரிசென வருத்த மெய்தினான். 30

31 உண்ணிகழ் ஊன்பொருட் டுயிர்கொல் வேட்டுவர்

கண்ணியுட் பட்டதோர் கலையின் மாழ்குவான்

பெண்ணர சாயவிப் பேதைக் கென்கொலோ

எண்ணமென் றிடருழந் திரங்கி ஏங்கினான். 31

32 அதுபொழு தவுணரை அளிக்க வந்திடுந்

திதிநிகர் மடமகள் சிறந்த கண்களால்

பொதுவியல் நோக்கொடு புணர்ச்சி நோக்கினைக்

கதுமெனக் காட்டினள் முனிவன் காணுற. 32

33 கண்டனன் முனிவரன் கலங்கி னான்பொதுக்

கொண்டதோர் நோக்கியல் குறித்துக் கூடுதல்

எண்டரு நோக்கினால் இவளை யெய்துமா

றுண்டென நினைந்தனன் உவப்பின் உம்பரான். 33

34 பெருந்துயர் உதவுவெம் பிணியுந் தீர்ப்பதேர்

மருந்துமற் றாதலும் மையல் மேதகும்

அருந்தவ முனிவரன் அனைய மாதுதன்

திருந்திய நோக்கியல் தௌ¤ந்து செப்புவான். 34

35 கற்பனை முதலிய கடந்த கண்ணுதற்

சிற்பரன் யாவையுஞ் சிதைய ஈறுசெய்

அற்புத மும்மவன் அருளும் போன்றதால்

பொற்புறு கின்றஇப் பூவை நாட்டமே. 35

36 மாயையுங் கொலையுமே மருவி வைகலும்

ஆயதோர் உலகினை அளிக்கும் நீர்மையாற்

பாயிருந் திரைக்கடல் நடுவட் பள்ளிகொள்

தூயனை நிகர்த்ததித் தொகை நோக்கமே. 36

37 இயலிருள் மேனியால் இடியின் ஆர்ப்பினால்

வியனுயிர் முழுவதும் வெருவச் செய்துடன்

பயனுறு தீம்புனல் பரிவின் ஈதரு

புயலையும் நிகர்த்தன பூவை பார்வையே. 37

38 என்பன பலபல எண்ணி அன்னவள்

தன்படி வத்துரத் தகைமை காணுறீஇ

அன்பினில் வியந்துநின் றழுங்கு நெஞ்சொடு

நன்பெரு நயப்பினால் நவிறல் மேயினான். 38

39 வேறு

வானுறு புயலின் தோற்றம் வரம்பில்சீர்க் கங்குல் வண்ணம்

ஏனைய கருமை யெல்லாம் இலக்கணத் தொருங்கே ஈண்டி

மீனுறழ் தடங்க ணாள்பால் மேவிய என்ப தல்லால்

நானமார் கூந்தற் கம்மா நாம்புகல் உவமை யாதோ. 39

40 கோட்டுடைக் கு£வித் திங்கள் குனிசிலை இரண்டு மானின்

சூட்டுடை நுதற்கொவ் வாது தொலைந்துபோய்¢ தொல்லை வான

நாட்டிடைக் கரந்துந் தோன்ற நணுகியுந் திரியு மென்னின்

மீட்டிதற் குரைக்க லாகும் உவமைகள் வேறு முண்டோ. 40

41 அருவத்தில் திகழுங் காமன் ஆடலஞ் சிலையும் நெற்றி

உருவத்துக் குடைந்து வான்புக் கொதுங்கிய மகவான் வில்லும்

மருவத்தந் துரைத்தும் என்னின் மற்றவை யிரண்டும் மாதின்

புருவத்தைப் போலா தம்மின் மீமிசைப் பொருந்து மன்றே. 41

42 வண்ணமா வடுக்கோல் நீலம் வாளயில் கயல்சேல் என்றே

எண்ணின அவற்றி லொன்றும் யாவது மியல்புற் றன்றாற்

கண்ணிணைக் கிணையே தென்னிற் காமர்பாற் கடலுள் எங்கோன்

உண்ணிய எழுநஞ் சென்னில் ஒருசிறி தொப்ப தம்மா. 42

43 எள்ளென்றும் ஒத்தியென்றும் ஏர்கொள்சம் பகப்போ தென்றுந்

தள்ளருங் குமிழ தென்றுஞ் சாற்றினர் அவைகள் நாடில்

தௌ¢ளிறு மன்று வேறு செப்பவோர் பொருளு மில்லை

உள்ளதொன் றுரைக்க வேண்டுந் துண்டத்துக் குவமை தேரின். 43

44 கெண்டையந் தடங்கட் பாவை கேழ்கிளர் இதழ்க்கொப் புன்னில்

தொண்டையங் கனியுண் டென்று சொல்வனேல் அதுவுந் துப்பால்

உண்டிடும் விருப்பி னோருக் குலப்புறா அமிர்தம் நல்கிக்

கொண்டிருந் திடினே ஒப்பாம் இல்லையேற் கூடா தன்றே. 44

45 முகையுறு தளவும் புள்ளின் முருந்தமுங் குருந்து முத்தும்

அகையுறு முடுவுஞ் சாற்றின் அணியெயி றதற்கொவ் வாவால்

நகையது தெரிந்தோர் வெ·க நன்னலம் புரியும் நீரால்

நிகர்பிறி தில்லை திங்கள் நிலாவெனில் ஆகு மன்றே. 45

46 மயிரெறி கருவி வள்ளை தோரண மணிப்பொன் னூசல்

பெயர்வன நிகர்க்கு மென்று பேசுதல் பேதை நீர்த்தாஞ்

செயிரற வுலோக மாக்குந திசைமுகக் கொல்லன் செய்த

உயிரெறி கருவி போலும் ஒண்குழைக் காது மாதோ. 46

47 கொங்குறு கூந்த லாள்தன் கோலவாள் முகத்துக் கொப்பாம்

திங்களென் றுரைக்கில் தேயும் வளர்வுறுஞ் சிறப்ப தன்றால்

பங்கய மெனினும் உண்டோர் பழுதுமற் றதற்கும் என்னில்

அங்கதற் கதுவே யலலால் அறையலாம் படிமற் றுண்டோ. 47

48 சரந்தெறு விழியி னாள்தன் களத்தின தெழிலைச் சங்கங்

கரந்தன கமுகும் அற்றே அன்னது கண்டு நேரா

வரந்தரு புலவர் சொற்றார் மற்றவர் அதற்கோ நாளும்

இரந்திடு தொழில ராகி இழுக்கமுற் றார்கள் அன்றே. 48

49 மாயவன் அதரஞ் சேர்த்தி வரன்முறை இசைத்த பச்சை

வேயெனும் வதுவும் யான்செய் மெய்த்தவம் அனைய நீராள்

தூயபொற் றோள்கண் டஞ்சித் தோற்றதால் என்னில் அன்னான்

சேயவன் வணக்கா தேந்துஞ் சிலைகொலோ நிகர்ப்ப தம்மா. 49

50 பூந்தள வனைய மூரற் பொற்கொடி கரத்துக் கொவ்வா

காந்தளும் நறிய செய்ய கமலமா மலரும் என்னில்

மாந்தளிர் பொருவ துண்டோ வள்ளுகிர் கிள்ளை நாசி

ஏய்ந்தள வற்றுக் காமர் இலைச்சினை யாய தன்றே. 50

51 பொருப்பென எழுந்து வல்லின் பொற்பெனத் திரண்டு தென்னந்

தருப்பயில் இளநீ ரென்னத் தண்ணெனா அமுதுட் கொண்டு

மருப்பெனக் கூர்த்து மாரன் மகுடத்தில் வனப்பு மெய்தி

இருப்பதோர் பொருளுண் டாமேல் இணைமுலைக் குவமை யாமே. 51

52 அந்திரு வன்னாள் மேனி அமைத்துவெம் முலைக்கண் செய்வான்

சுந்தர வள்ளம் நீலுண் டுகிலிகை விதிகொள் போழ்திற்

சிந்திய துள்ளி யொன்றின் ஒழுக்கங்கொல் சிறப்பின் மிக்க

உந்தியின் மீது போய உரோமத்தின் ஒழுக்க மன்றே. 52

53 மாசடை யாத நீல மணியுறழ் வண்ண மாலோன்

காசடை அகலந் தாங்குங் கனங்குழைத் திருவும் போற்றுந்

தேசுடை மாதி னுந்திச் சீரினுக் கனையன் துஞ்சும்

பாசடை நேர்வ தாமோ பகரினும் பழிய தன்றோ. 53

54 கண்டுழி மாயும் அன்றே மின்னெனில் ககன மாகக்

கொண்டிடின் உருவின் றாகுங் கொடியெனில் துடிய தென்னில்

திண்டிறல் நாக மென்னில் சீரிதன் றணங்கின் நாப்பண்

உண்டிலை யென்று மானும் ண்மைக்கோ ருவமை யுண்டோ. 54

55 மயலுடைப் பணியும் ஆல வட்டமும் வனப்புச் செய்த

வியலுடைத் தேரும் அச்சுற் றிரங்கியே உயிர்க்கு மென்றாற்

கயலுடைக் கண்ணாள் அல்குற் கொப்பவோ காமர் வீடவ்

வியலுறுப் பென்பர் யாரும் மேலது காண்டும் அன்றே. 55

56 கோழிலை அரம்பை யீனுங் குருமணித் தண்டை வேழத்

தாழிருந் தடக்கை தன்னை நிகரெனில் தகுவ அன்றால்

மாழையுண் கருங்கண் மாதின் மகரிகை வயங்கு பொற்பூண்

சூழுறு கவானே போலும் அவையெனிற் சொல்ல லாமோ. 56

57 அலவனாம் ஞெண்டை அன்னாள் அணிகெழு முழந்தாட் கொப்பாப்

புலவர்கள் புகலா நின்ற வழக்கலாற் பொருந்திற் றன்றால்

திலகநன் மணியே போல்வாள் தெய்வத வடிவுக் கிந்த

உலகினுள் இழிந்த தொன்றை உரைக்கின· துவமை யாமோ. 57

58 தமனியத் தியன்ற பொற்பில் தாவிலா ஆவந் தானுஞ்

சிமையநேர் கொங்கை மாதின் திகழ்கணைக் காலுந் தூக்கிற்

சமமிது பொருளி தேன்றே தமியனேன் றுணிந்து சிந்தை

அமைவுற அறிதல் தேற்றேன் ஐயமுற் றிடுவன் யானே. 58

59 அரும்புறு காலைக் கொங்கைக் கழிவுற்று முகமொவ் வாது

சுரும்புற மலர்ந்த பின்னுந் தொலைந்துகை யினுக்குந் தோற்றுத்

திரும்பவும் அடிக்கும் அஞ்சிச் சிதைந்தது கமல மென்றால்

பெரும்பயம் உற்று நோற்றும் பிழைத்தது போலு மன்றே. 59

60 மேக்குயர் கூனல் ஆமை விரைசெறி குவளைத் தோடு

தாக்குறு பந்து பிண்டித் தண்டளிர் சார்பு கூறில்

தூக்குறு துலையின் தட்டுத் தொகுத்தொரு வடிவில் வேதா

ஆக்குறின் மாதின் தாளுக் கதுநிக ராகும் போலும். 60

61 ஆவியின் நொய்ய பஞ்சும் அனிச்சமா மலரும் அன்னத்

தூவிய மிதிக்கிற் சேந்து துளங்குறும் அடிகள் என்றால்

நாவியங் குழலின் மாது நடந்திட ஞாலம் ஆங்கோர்

பூவதோ அதுபூ அன்றேல் பொன்னடி பொருந்து மோதான். 61

62 கயலுறழ் கருங்கட் செவ்வாய்க் காரிகை தனது சாயல்

மயிலெனக் கூறின் அல்லால்¢ மற்றதற் குவமை யில்லை

இயலுறு வடிவிற் கொப்ப தேதுள திவளே போலச்

செயலுறுத் தெழுதிற் றுண்டேல் சித்திரம் அ·தே போலும். 62

63 ஆனனம் நான்கு செய்தாட் காயிர மடங்கேர் கொண்ட

மானினி தன்னை வேதா வகுத்திலன் கொல்லே அன்னான்

தானமைத் துளனே என்னில் தலைபல தாங்கி இந்தத்

தூநிலா நகையி னாளைத் தொடர்ந்துபின் திரிவன் அன்றே. 63

64 மையறு புவியில் வந்த மாதிவள் அடியி லுள்ள

துய்யதோர் குறிகள் வானில் தொல்பெருந் திருவில் வைகுஞ்

செய்யவன் றனதுதேவி சிரத்தினும் இல்லை யென்றால்

மெய்யுறு குறிகளெல்லாம் இனைத்தென விளம்பற் பாற்றோ. 64

65 வேறு

என்று முன்னிஅவ் வேந்திழை தன்முனஞ்

சென்று காமர் திருவினுஞ் சீரியோய்

நன்று நன்றுநின் நல்வர வேயெனா

நின்று பின்னும் நெறிப்பட ஓதுவான். 65

66 யாது நின்குலம் யாதுநின் வாழ்பதி

யாது நின்பெயர் யாருனைத் தந்தவர்

ஓது வாயென் றுரைத்தனன் உள்ளுறு

காத லான்மிகு காசிபன் என்பவே. 66

67 வனிதை கூறுவள் மாதவ நீயிது

வினவி நிற்றல் விழுமிதன் றென்னிடைத்

தனிய னாகியுஞ் சார்ந்தனை நோற்பவர்க்

கினிய வேகொல் இனையதோர் நீர்மையே. 67

68 ஏதில் நோன்பை இகந்துணர் வில்லதோர்

பேதை மாந்தரில் பேசியெற் சார்வது

நீதி யேயன்று நின்கடன் ஆற்றிடப்

போதி யென்ன முனிவன் புகலுவான். 68

69 மங்கை கேட்டி வரம்பறு பற்பகல்

அங்கம் வெம்ப அகமெலி வுற்றிடச்

சங்கை யின்றித் தவம்பல செய்திடல்

இங்கு வேண்டிய தெய்துதற் கேயன்றோ. 69

70 பொன்னை வேண்டிக்கொ லோபொன்னின் மாநகர்

தன்னை வேண்டிக்கொ லோசசி யாம்பெயர்

மின்னை வேண்டியே அல்லது வேறுமற்

றென்னை வேண்டிஅவ் விந்திரன் நோற்றதே. 70

71 ஐயதின் மேனி அலசுற யான்தவஞ்

செய்த திங்குனைச் சேருதற் கித்திறம்

நெய்தின் மேவினை நோற்றதற் குப்பயன்

எய்தி யுற்ற தினித்தவம் வேண்டுமோ. 71

72 பேரும் ஊரும் பிறவும் வினவினேற்

கோர வொன்றும் உரைத்திலை ஆயினுஞ்

சேர வேபின் தௌ¤குவன் காமநோய்

ஈர கின்ற திரங்குதி நீயென்றான். 72

73 மாயை கேட்டு வறிது நகையளாய்

நீயிவ் வாறு நெடுந்தவஞ் செய்ததும்

ஆயில் என்பொருட் டோஅ· தன்றரோ

தூயை வஞ்சஞ் சொலன்முறை யோவென்றாள். 73

74 மற்றிவ் வண்ண மயில்புரை சாயலாள்

சொற்ற காலை யனையவள் சூழ்ச்சியை

முற்று மோர்ந்து முதிர்கலை யாவையுங்

கற்று ணர்ந்திடு காசிபன் கூறுவான். 74

75 பொய்ம்மை யாதும் புகல்கிலன் நான்முகன்

செம்மல் யான்அது தேருதி போலுமால்

இம்மை யேபர மீந்திடு வோய்இவண்

மெய்ம்மை யேயுரைத் தேன்உள வேட்கையால். 75

76 பன்னெ டுந்தவம் பற்பகல் ஆற்றியான்

முன்னி நின்றது முத்திபெற் றுய்ந்திட

அன்ன தேயெற் கருள்செய வந்தனை

ளுன்னை மேவலன் றோஉயர் முத்தியே. 76

77 ஈத லான்மற் றெனக்கொரு பேறிலை

ஆத லாலுனை யேயடைந் தேனெனக்

காதன் மாதும்அக் காசிபற் கண்ணுறீஇ

ஓத லாம்பரி சொன்றை யுணர்த்துவாள். 77

78 வேறு

மங்கலம் இயைந்திடு வடாதுபுல முள்ளேன்

செங்கனக மேருவரை சேர்ந்ததொரு தென்பால்

கங்கைநதி யின்கரை கலந்திட நினைந்தேன்

அங்கணுறு கின்றதொ ரரும்பயன் விழைந்தே. 78

79 வல்லையவண் ஏகுறுவன் மாதவ வலத்தோய்

நில்லிவண் எனப்பகர நீனிறம தாகுஞ்

செல்லுறழு மேனிதரு செம்மல்அருள் மைந்தன்

ஒல்லையிது கேண்மென உரைக்கலுறு கின்றான். 79

80 கங்கைநதி யாதிய கவின்கொள்நதி யேழும்

அங்கணுல கந்தனில் அரன்பதிகள் யாவும்

மங்குல்தவழ் மேனியவன் வாழ்பதியு மற்றும்

இங்குற வழைப்பனொ ரிமைப்பொழுது தன்னில். 80

81 பொன்னுலகும் விஞ்சையர்கள் போதுலகும் ஏனோர்

மன்னுலகும் மாதிரவர் வாழுலகும் அங்கண்

துன்னியதொர் தேவரொடு சூழ்திருவி னோடும்

இன்னபொழு தேவிரைவின் ஈண்டுதர வல்லேன். 81

82 மூவகைய தேவரையும் முச்சகம துள்ளோர்

யாவரையு நீதெரிய எண்ணுகினும் இங்ஙன்

மேவரவி யற்றிடுவன் வெ·கல்புரி வாயேல்

காவலுறு பேரமிர்த முங்கடிதின் ஈவேன். 82

83 எப்பொருளை வேண்டினும் இமைப்பிலுன வாக

அப்பொருளி யாவையும் அளிப்பன்அ· தல்லால்

மெய்ப்புதல்வர் வெ·கினும் விதிப்பன்அவர் தம்மை

ஒப்பிலை இவர்க்கெனவும் உம்பரிடை உய்ப்பேன். 83

84 அந்தமிகு மேனகை அரம்பைமுத லானோர்

வந்துனடி யேவல்செய வல்லைபுரி கிற்பேன்

சிந்தைநனி மால்கொடு தியங்குமென தாவி

உய்ந்திட நினைந்தருடி ஒல்லைதனில் என்றான். 84

85 வேறு

முனியிது புகற லோடு முற்றிழை முறுவல் எய்தித்

தனியினள் என்று கொல்லோ சாற்றினை இனைய நீர்மை

இனியது தவிர்தி மேலோர்க் கிசையுமோ யானும் முன்னம்

நினைவுழிச் செல்வல் நோற்று நீயிவண் இருத்தி என்றே. 85

86 கங்கையின் திசையை முன்னிக் கடிதவட் செல்வாள் என்ன

அங்கவள் போத லோடும் அருந்தவன் தொடர்ந்து செல்ல

மங்கையும் அருவ மெய்தி மாயையிற் கரந்து நிற்ப

எங்கணும் நோக்கிக் காணான் இடருழந் திரங்கி நைவான். 86

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 86

 

 

2. காசிபன் புலம்புறு படலம் (87 – 138)

 

87 தேனீர் மையெனப் புகல்வாள் சிறிதுந்

தானீ ரமிலாள் தனிமா யவளே

மானீர் உமதாம் வயின்உற் றனளோ

ஏனீர் மொழியா திரிகின் றதுவே. 1

88 சிலைவா ணுதலாள் திறன்மா யையெனும்

வலைவீ சியெனா ருயிர்வவ் வினளால்

கலையீர் இவண்நீர் அதுகண் டனிரோ

நிலையீர் வெருளா நெடிதோ டுதிரால். 2

89 கடிதேர் களிறே கழிகா தலையாய்ப்

பிடிதேர் பரிசாற் பெயர்வாய் தமியேன்

நொடிதே தளரா நெறிநே டினையக்

கொடியாள் தலையுங் கொணராய் கொணராய். 3

90 அருளால் உனையே அளியென் றனரால்

பெரியார் அவர்சொற் பிழையா குவதோ

தரியா அரியே தமியேன் உயிரைத்

தெரிவான் நினைவோ திரிகின் றனேயே. 4

91 மேவிப் பிரிவாள் விழிபோல் அடுவாய்

ஆவிக் குறவோ அலைமன் மதனப்

பாவிக் கும்இனிப் படையாய் வருவாய்

வாவிக் குவளாய் எனைவாட் டுதியோ. 5

92 செந்தா மரைமேல் திருவாம் எனவே

வந்தாள் தணியா மயல்செய் தகல்வாள்

அந்தோ வினவா அவளைக் கொணர்வான்

சந்தா கிலையென் சந்தே உரையாய். 6

93 பொன்னிற் பொலிவுற் றிடுபூங் கமலந்

தன்னில் துணையோ டுதழீஇத் தணவா

அன்னப் பெடைகாள் அறனோ புகலீர்

என்னைத் தனிவைத் தவளே கியதே. 7

94 தணியா வகைமால் தமியேற் கருளித்

துணியா அகல்வாள் படர்தொல் நெறியைக்

குணியா வுரைசெய் குதியென் றிடினுங்

கணியாய் இதுவோ கணிதன் இயல்பே. 8

95 படைவேள் கணையே பரிதிக் குறவே

படவார் முகமே மதியின் பகையே

விடமே புரையும் விழிமெல் லியல்நின்

னிடமே வருவாள் ஔ¤யா திசையாய். 9

96 நின்றீர் மிகவுந் நெடியீர் பெரியீர்

இன்றீ ரமிலா தெனைநீங் கினள்முன்

சென்றீ ரவள்போஞ் செயல்கா ணுதிர்செய்

குன்றீர் மொழியீர் குறைசெய் துளனோ. 10

97 மயிலே ரியலாள் ஒருமா யவளே

இயலே தறியேன் இவண்நின் றனளோ

பயிலே சிலநீ பகர்வாய் அதனால்

குயிலே எனதா ருயிர்கொள் ளுதியோ. 11

98 நின்பால் வரவே நினைவாய் மொழிவாள்

என்பால் இலையிவ் வழியே கினளால்

மென்பா லெனமே வியமா ருதமே

தென்பால் வருவாய் செயல்கூ றுதிநீ. 12

99 ஆரத் தடமே அருள்நீ ரினைஉன்

ளீரத் தினையென் றெவரும் புகல்வார்

சாரிற் சுடுவாய் தளரேல் எனவே

சோர்வுற் றிடுமென் துயர்தீர்க் கிலையே. 13

100 களிசேர் மயிலே கவிரா கியவாய்க்

கிளியே குயிலே கிளைதான் அலவோ

தளரா வகைநீர் தகவே மொழியா

அளியேன் உயிருக் கரணா குதிரால். 14

101 அறவே துயர்செய் தணுகா திகலித்

துறவே துணிவாள் தொடர்புந் தொடர்போ

உறவே யினிநீர் உவள்போம் நெறியைப்

புறவே தமியேன் பெறவே புகல்வீர். 15

102 எனவே பலவும் இயல்சேர் முனிவன்

மனமால் கொடுசொற் றிடமற் றதனை

வினவா மகிழா வியன்மெய்ம் மறையா

அனமே யனையாள் அவணுற் றிடலும். 16

103 வேறு

நோற்குறு முனிவன் தன்பால் நொய்தென மாயை யெய்தித்

தீர்க்கலா மையல் பூட்டிச் செய்தவம் அழித்தாள் அந்தோ

பார்க்கிலன் இதனை யென்னாப் பரிவுசெய் தகன்றான் போலக்

கார்க்கடல் வரைப்பின் ஏகிக் கதிரவன் கரந்தான் அன்றே. 17

104 தந்தைகா சிபன்என் றோதுந் தவமுனி யவன்பாற் சார

வந்துளாள் யாயே அன்றோ மற்றியவர் தலைப்பெய் கின்ற

முந்துறு புணர்ச்சி காண்டல்முறைகொலோ புதல்வற் கென்னாச்

சிந்தைசெய் தகன்றான் போன்று தினகரக் கடவுள் சென்றான். 18

105 அந்தமில் நிருதர் என்னும் அளவைதீர் பானாட் கங்குல்

வந்திடு மின்னே யென்னா வல்லையின் மதித்து வானத்

திந்திரன் ஆணை போற்றும் இலங்கெழில் நேமிப் புத்தேள்

சிந்துவிற் கரத்தல் போன்று செங்கதிர்ச் செல்வன் போனான். 19

106 வேலையின் இரவி செல்ல விண்ணவர் யாருங் கொண்ட

வாலிய திருவுஞ் சீரும் வன்மையும் அகல மாயை

பாலுறும் அவுணர் தானைப் பல்குழுப் பரவிற் றென்ன

மாலையும் இருளின் சூழ்வும் வல்லைவந் திறுத்த வன்றே. 20

107 மாகமேல் நிமிர்ந்த செக்கர் மாலையம் பொழுது நல்கூர்ந்

திகெனா இரக்கும் நீரார்க் கிம்மியின் துணைய தேனும்

ஓகையால் வழங்கா நீதி ஒன்னலான் ஒருவன் செல்வம்

போகுமா றென்ன வாளா பொள்ளெனப் போயிற் றாமால். 21

108 இரும்பிறை உருவின் எ·கார் கூர்ங்குயத் தினுமீர்க் கல்லா

வரம்பறும் இருளின் கற்றை கணங்களும் மருளு நிராற்

பரம்பிய தியாண்டு மாகிப் பாரெனப் பட்ட மாது

கரும்படாம் ஒன்று மேற்கோள் காட்சியைப் போன்ற தன்றே. 22

109 வண்டுழாய் மோலி மைந்தன் மாலிருட் கங்குல் வேழத்

தெண்டரு வதனம் பட்ட இரும்புகர்ப் புள்ளி யென்ன

அண்டர்தந் தருக்கள் சிந்தும் அணிமல ரென்ன வான்றோய்

கொண்டலிற் படுமுத் தென்னத் தாரகை குலவிற் றன்றே. 23

110 துண்ணென உலக முற்றுஞ் சூழ்ந்தபே ரிருளா நஞ்சைத்

தெண்ணில வாகி யுள்ள செங்கையால் வாரி நுங்கி

விண்ணவர் புகழ நீல வியன்நிறந் தன்பாற் காட்டுங்

கண்ணுதல் போன்று முந்நீர்த் தோன்றினன் கதிர்வெண் டிங்கள். 24

111 அழுந்துறு பாலின் வேலை அமரர்கள் கடைந்த காலைச்

செழுந்துளி மணிக ளொடுந் தெறித்தென உடுக்கள் தோன்றக்

கழுந்துறும் அவுணர் என்னுங் காரிருள் தொலைய அங்கண்

எழுந்ததோ ரமுதம் போன்றும் இலங்கினன் இந்து வென்பான். 25

112 இரவெனும் வல்லோன் ஞால மென்பதோர் உலையில் வேலைக்

கரியுறு வடவைத் தீயில் களங்கொடு வெண்பொன் சேர்த்தி

விரைவொடு செம்மை செய்து மீட்டுமோர் மருந்தால் தொல்லை

உருவுசெய் தென்னச் செங்கேழ் ஔ¤மதி வௌ¤ய னானான். 26

113 அண்டருங் ககன மென்னும் அகலிருந் தடத்திற் பூத்த

விண்டதோர் குவளை ஆம்பல் போலுமால் மீன்கள் வௌ¢ளைப்

புண்டரீ கத்தைப் போலும் புதுமதி அதன்கட் டேனார்

வண்டினம் ஒப்ப தன்றே மாசுதோய் களங்க மாதோ. 27

114 அலைதரு நேமி என்னும் ஆன்றதோர் தடத்தின் பாலாம்

நிலவெனும் வலையை யோச்சி நிழல்மதிப் பரதன் ஈர்த்துப்

பலநிறங் கொண்ட மீன்கள் பன்முறை கவர்ந்து வான்மேற்

புலருற விரித்த தேபோற் பொலிந்தன உடுவின் பொம்மல். 28

115 கழிதரும் உவரி நீத்தங் கையகப் படுத்து மாந்தி

எழிலிகள் வான மீப்போய் இருநிலத் துதவல் காணூஉப்

பழிதவிர் மதியப் புத்தேள் பாற்கடல் பருகி யாண்டும்

பொழிதரும் அமிர்தம் என்னப் புதுநிலாப் பூத்த தன்றே. 29

116 மலர்ந்திடுங் கடவுட் டிங்கள் வாணிலாக் கற்றை எங்குங்

கலந்தன உலகில் யாருங் களித்தனர் குமுத மாதி

அலர்ந்தன தளிர்த்த சோலை அம்புயப் போது செல்வி

புலர்ந்தன ஒடுங்கு கின்ற புகைந்தன பிரிந்தோர் புந்தி. 30

117 அல்லவை புரியா ரேனும் அறிவினிற் பெரியா ரேனும்

எல்லவர் தமக்கு நண்பாய் இனியவே புரிதற் பாற்றோ

பல்லுயிர்த் தொகைக்கும் இன்பம் பயந்திடு மதிகண் டன்றோ

புல்லிய கமல மெல்லாம் பொலிவழிந் திட்ட வன்றே. 31

118 திங்களின் மலர்ந்த செல்வித் தேன்முரல் குமுதம் எங்கோன்

பங்கமுற் றார்கண் மேவான் பதுமம்ஏன் ஒடுங்கிற் றென்னாத்

தங்களில் உரைத்தல் போலாஞ்சசிக்கது உண்மை எம்பால்

இங்கிலை யென்ப போன்ற இசையளி பொதிந்த கஞ்சம். 32

119 கங்குல்வந் திறுத்த காலைக் கடிமனைக் கதவம் பூட்டிச்

செங்கண்மால் தன்னைப் புல்லித் திருமகள் இருந்தா ளென்னக்

கொங்கவிழ் கின்ற செங்கேழ்க் கோகன தங்கள் எல்லாம்

பொங்கிசை மணிவண் டோடும் பொதிந்தன பொய்கை யெங்கும். 33

120 வேறு

ஆனதோர் காலையில் அமரர் தம்மையுந்

தானவர் தம்மையுந் தந்த காசிபன்

வானகம் எழுதரும் மதியின் தெண்ணிலா

மேனிய தடைதலும் வெதும்பி னானரோ. 34

121 குலைந்தனன் தன்னுளங் குறைந்த வன்மையன்

அலந்தனன் ஒடுங்கினன் புலம்பி அங்கண்வான்

ரூ¤லந்தனில் எழுதரு விலவை நோக்கினான். 35

122 காலையில் எழுந்தசெங் கதிரின் நாயகன்

மாலையம் பொழுதினில் மறைந்து கீழ்த்திசை

வேலையில் விரைவுடன் மீண்டும் வந்துளான்

போலும்அந் தோவிது புதுமையோ வென்பான். 36

123 ஞாயிறும் அன்றெனில் நடுவ ணாகியே

பாயிரும் புணரியுட் பயின்று தோன்றலால்

ஏயென உலகட எண்ணி யாண்டுறுந்

தீயெனுங் கடவுளே திங்கள்அன் றென்பான். 37

124 இந்துவென் றுலகெலாம் இசைப்ப நின்றதோர்

செந்தழற் கடவுள்இத் திசையிற் செல்வுழி

வந்ததோர் சோதிகொல் வானம் எங்கணும்

அந்தியஞ் செக்கரென் றடைந்தவா றென்பான். 38

125 காண்டகு மதியெனக் கழறுஞ் செந்தழல்

மூண்டிடு புகைகொலோ முன்னம் வானமும்

ஈண்டுறு தரணியுந் திசையும் எங்குமாய்

நீண்டதோர் இருளென நிமிர்ந்தவா றென்பான். 39

126 தெண்டிசைப் பிறந்திடுந் திங்கட் செந்தழல்

கொண்டது வாலிதாங் கோலங் காரிடைக்

கண்டனன் இத்திறங் கரையில் ஆவிகள்

உண்டதிற் பெற்றதிவ் வுருவமே யென்பான். 40

127 ஊனமில் செக்கராய் உதித்துப் பின்னரே

வானிற னாகிய மதியத் தீத்தரத்

தானிறை புலிங்கமே அலது தாரகை

மீனெனப் படுவது வேறுண் டோவென்பான். 41

128 மால்கடல் அதனிடை வந்த பான்மையால்

ஆலமி தாகுமால் அமரர்க் கன்றெழு

நீலமெய் யுருவினை நீத்துத் திங்களின்

கோலமொ டின்றிவட் குறுகிற் றோவென்பான். 42

129 இங்கிவை யாவுமன் றேர்கொள் வேலையில்

வெங்கனல் முழுவதும் விடமும் ஆர்ந்தெழீஇ

மங்குலிற் சிதறிட வானிற் புக்கனன்

திங்களே யாமிது திண்ணம்என் கின்றான். 43

130 இனையன மருட்கையால் இசைத்த காசிப

முனிவரன் என்பவன் முன்னை மாயையை

நினைபவ னாகியே நெடிது காதலால்

அனையவள் தனைவிளித் தரற்றல் மேயினான். 44

131 வேறு

கொங்குண் கோதைத் தாழ்குழல் நல்லீர் கொடியேன்முன்

எங்கு மெங்குங் காணுறு கின்றீர் எழின்மின்னின்

பொங்குஞ் சோதி போலெதிர் புல்லும் படிநில்லீர்

மங்கும் போதோ சேருதிர் நெஞ்சம் வலியீரே. 45

132 முன்னஞ் செய்தீர் காதலை நோன்பை முதஅ லாடும்

பின்னஞ் செய்தீர் மாரனை ஏவிப் பிழைசெய்தீர்

சின்னஞ் செய்தீர் நல்லுணர் வெல்லாஞ் சிறியேனுக்

கின்னஞ் செய்யும் பெற்றியும் உண்டேல் இசையீரே. 46

133 வாகாய் நின்ற குன்றமும் யாவும் வருவித்தீர்

ஏகா நின்றீர் இவ்விடை தன்னில் ஏனைநீங்கிப்

போகா நின்றீர் வல்லையின் மீண்டும் புவியெங்கும்

ஆகா நின்றீர் நுஞ்செயல் யாரே அறிகிற்பார். 47

134 பற்றே நும்பால் ஆயினன் முன்னம் பயில்செய்கை

அற்றேன் வேளால் ஆற்றவும் நொந்தேன் அ·தொயும்

உற்றேன் அல்லேன் உம்மொடும் இன்னும் உழல்கின்றேன்

பெற்றேன் வாளா மாய்ந்தனன் என்னும் பிழையொன்றே. 48

135 நேயங் கொண்டீ ராமென வந்தீர் நெறிநில்லா

மாயங் கொண்டீர் வன்றிறல் கொண்டீர் மயல்செய்யுங்

காயங் கொண்டீர் ஆருயிர் நிற்கக் கருதீரேல்

தாயம் கொண்டீர் கூற்றொடு போலுந் தனிவந்தீர். 49

136 வேண்டேன் வேறோர் மாதரை நும்பால் வியன்மோகம்

பூண்டேன் உம்மை மாயவ ரென்னும் பொருள்கண்டேன்

ஈண்டே சென்றீர் போல்கர வுற்றீர் எய்தீரேல்

மாண்டேன் இன்னே ஆருயிர் நிற்பான் வருவீரே. 50

137 ஒன்றே யாகும் மாயம தால்நீ ருலகெல்லாம்

வென்றே செல்வீர் என்னுயிர் கொள்வான் விழைவீரேல்

நன்றே நன்றே நல்குவன் யானே நனிநண்பால்

சென்றே யோர்கால் மாமயல் தீரச் சேர்வீரே. 51

138 என்னா வென்னா இத்தகை பன்னி இடராழித்

துன்னா மாழ்கிச் சோர்தரும் எல்லைத் துகடீரும்

மின்னா கின்ற மாயவள் அன்னான் விழிகாண

முன்னாய் நின்றாள் எவ்வினை கட்கு முதலானாள். 52

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 138.

 

 

3. அசுரர் தோற்று படலம் (139 – 176)

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 176

 

 

4. காசிபனுபதேசப் படலம் (177 – 201)

 

139 கந்தார் மொய்ம்பிற் காசிபன் என்போன் கடிதங்கண்

வந்தாள் செய்கை காணுத லோடு மகிழ்வெய்தி

அந்தா உய்ந்தேன் யானென மின்கண் டலர்கின்ற

கொந்தார் கண்டல் போல்நகை யோடுங் குலவுற்றான். 1

140 ஆடா நின்றான் குப்புற லுற்றான் அவள்தன்மேல்

பாடா நின்றான் யாக்கைபொ டிப்பிற் படர்போர்வை

மூடா நின்றான் அன்னதொர் மாயை முன்சென்றான்

வீடா நின்ற தன்னுயிர் காக்கும் விதிகொண்டான். 2

141 வேறு

என்னேசெய வேண்டிற்றவை எல்லாமிசை வாலே

முன்னேபுரி கிற்பேன்இவண் முனிகின்றதை ஒருவி

நன்னேயமொ டெனையாளுதிர் நனிவல்லையில் என்னாப்

பொன்னேர்அடி மிசைதாழ்தலும் அவள்இன்னது புகல்வாள். 3

142 வெருவுற்றிடல் இவணின்றஅன் வியன்மெய்யினுக் கியையுந்

திருமிக்குறு தகவாகிய திறன்மேனியும் மேற்கொள்

உருவொப்பதொர் வடிவும்முடன் உடனெய்திடு வாயேல்

மருவுற்றிடு கின்றேனென மயில்சொற்றனள் அன்றே. 4

143 ஏமுற்றிடு முனிவர்க்கிறை இதுகேட்டலும் முன்னங்

காமக்கடல் படிகின்றவன் களிசேர்தரும் உவகை

நாமக்கட லிடை ஆழ்ந்தனன் நன்றால்இ· தென்றான்

சேமத்திரு நிதிபெற்றிடும் இரவோன்எனத் திகழ்வான். 5

144 அற்றேமொழி தருதன்மையில் ஆர்வத்தொடு தமியேன்

குற்றேவல்செய் கிற்பேன்இளங் கொடியோரிடை யென்னாச்

சொற்றேதவ முயல்வன்மையில் துகடீர்தரும் அனிலப்

பொற்றேரவற் கிலதென்பதொர் புத்தேள்உருக் கொண்டான். 6

145 அன்றாயதொ ருருவெய்திய அறிவன்றனை வியவா

நன்றாலுன தியல்பாமென நகையாக்கரம் பற்றாக்

குன்றாகிய முலையாள்அவற் கொடுபோந்தனள் அங்கட்

பொன்றாழ்கிரி யெனவோங்மொர் பொலன்மண்டபம் புகுந்தான். 7

146 வேறு

கற்பனை இன்றியே கடிதின் முன்னுறம்

அற்புத மண்டபத் தாணை யால்வரும்

பொற்புறு சேக்கையிற் பொருந்தி னாரரோ

எற்படு கங்குலின் முதலி யாமத்தில். 8

147 சூருறு வெம்பசி தொலைப்ப வைகலும்

ஆரஞர் எய்தினோன் அரிதின் வந்திடு

பேரமு துண்குறு பெற்றி போலவக்

காரிகை தனைமுனி கடிதிற் புல்லினான். 9

148 புல்லலும் எதிர்தழீஇப் புகரில் காசிபன்

தொல்லையில் உணர்வொடு தொலைவில் செய்தவம்

வல்லையில் வாங்குறு மரபில் அன்னவன்

மெல்லிதழ் அமிர்தினை மிசைதல் மேயினாள். 10

149 பின்னுற மாயவள் பெரிதுங் காமுறும்

அன்னவன் புணர்தர அறிவ தொன்றையுந்

தொன்னெறி அளித்தெனத் தொண்டைச் சேயிதழ்

முன்னுறும் அமிர்தினை முனிக்கு நல்கினாள். 11

150 உட்டௌ¤ வின்றியே யுலப்பின் றோடிய

மட்டறு காமமாம் வாரி யுற்றுளான்

அட்டொளிர் பொன்னனாள் அல்கு லாஞ்சுழிப்

பட்டனன் இன்பமாம் பரவை நண்ணுவான். 12

151 தோமறு முனிவரன் சுரதத் தாற்றினாற்

காமரு மதனநூல் கருத்திற் சிந்தியாத்

தேமொழி மயிலொடு செறிந்து போகமார்

பூமியி னேரெனப் புணர்தல் மேயினான். 13

152 செம்மயி லன்னஇத் தெரிவை தன்னிடை

எம்மையும் இல்லதோர் இன்பம் இங்ஙனம்

மெய்ம்மையின் நல்கிய விதியி னார்க்கியான்

அம்மசெய் கின்றதோர் அளவுண் டோவென்றான். 14

153 ஆறறி முனிவரன் அநங்க நூன்முறை

வீறொடு புணர்தலும் வெய்ய மாயவள்

கீறினள் நகத்தினாற் கீண்ட பால்தொறும்

ஊறிய காமநீர் ஒழுகிற் றென்பவே. 15

154 உணர்வுடை முனிவரன் உயர்ந்த விஞ்சையர்

மணமுறை அதுவென மாயை தன்னொடு

புணர்தொழில் புரிந்தனன் போக முற்றினான்

துணையறும் இன்பெனுங் கடலில் தோய்ந்துளான். 16

155 வேறு

அந்த வேலையில் முகுந்தனும் அன்புயத் தவனும்

இந்தி ராதியர் யாவரும் முனிவரர் எவருந்

தந்தம் உள்ளமேல் நடுக்குற மாயவள் தன்பால்

வந்து தோன்றினன் சூரபன் மாஎனும் வலியோன். 17

156 துயக்கம் இல்லதோர் சூரன்வந் திடுதலுந் தொல்லை

முயக்க வேலையில் இருவர்பால் முறைமுறை இழிந்த

வியப்பில் வந்தனர் முன்னபதி னாயிர வௌ¢ளம்

வயக்க டுந்திறல் தானவர் யாரினும் வலியோர். 18

157 அன்னர் தம்மையும் முதலவன் தன்னையும் அங்கண்

நின்மி மீரென நிறுவியே ஆயிடை நீங்கி

மின்னு நூலணி முனியொடு மாயவள் வேறோர்

பொன்னின் மாமணி மண்டபம் அதனிடைப் புகுந்தாள். 19

158 மானை நேர்பவள் ஆயிடைத் தொல்லுரு மாற்றி

மேன சூரரிப் பிணாவுருக் கௌ¢ளலும் விரைவில்

தானு மோர்திறல் மடங்கலே றாமெனச் சமைந்தான்

மோன மாய்முனம் அருந்தவம் இயற்றிய முதல்வன். 20

159 மங்கை யோடவன் மடங்கலாய் மகிழ்வுடன்புணரக்

கங்குல் வாயிரண் டாகிய யாமமேற் கடிதே

அங்கை ஓரிரண் டாயிரம் ஆயிர முகமாய்ச்

சிங்க மாமுகன் தோன்றினன் திடுக்கிடத் திசைகள். 21

160 இத்தி றத்திவர் இருவரும் புணர்வுழி யாக்கை

மெத்தி வீழ்தரும் வியர்ப்பினில் விறல்அரி முகராய்ப்

பத்து நால்வகை ஆயிர வௌ¢ளமாம் படைஞர்

கொத்தி னோடுவந் துதித்தனர் கூற்றுயிர் குடிப்பார். 22

161 மற்றும் அத்தொகை யோரையும் மாமகன் றனையும்

நிற்றிர் ஈண்டென மாயவள் வீற்றொரு நிலயந்

தெற்றெ னப்புகுந் தோர்பிடி உருக்கொடு சேரக்

கொற்ற மால்களிற் றுருவினை முனிவனுங் கொண்டான். 23

162 பேரு மும்மத மால்களிற் றுருக்கொடு பிடிமேல்

சேரு கின்றுழி மூன்றெனச் செல்லும்யா மத்தில்

ஈரி ரண்டுவாள் எயிற்றுடன் யானைமா முகத்துத்

தார காசுரன் தோன்றினன் அவுணர்கள் தழைப்ப. 24

163 ஏலும் அங்கவர் மெய்ப்படு வியர்ப்பினும் இபத்தின்

கோல மானவர் தோன்றினர் அவர்குழுக் குணிக்கின்

நாலு பத்தின்மேல் ஆயிர வௌ¢ளமா நவின்றார்

மூல நாடியே இப்பரி சுணர்த்திய முனிவர். 25

164 ஆண்டு தாரகன் தன்னையும் அவுணர்கள் தமையும்

ஈண்டு நிற்றிரென் றோர்மணி மண்டபத் திறுத்து

மாண்ட யாமமேல் தகர்ப்பிணா உருக்கொள மாயை

பூண்ட அன்பினான் செச்சையின் உருக்கொடு புணர்ந்தான். 26

165 புணர்ந்த காலையில் அசமுகி தோன்றினள் புவியோர்க்

கணங்கு செய்தகர் முகவராய் அங்கவர் வியர்ப்பில்

கணங்கொள் முப்பதி னாயிர ¦ளிளமாங் கணிதத்

திணங்கு தானவர் உதித்தனர் இமையவர் கலங்க. 27

166 மீள மற்றவர் தம்மையும் நிறுவிவே றுள்ள

சூளி கைப்பெரு மண்டபந் தொறுந்தொறும் ஏகி

வாளி வல்லியம் புரவிமான் ஒரிஎண் கேனங்

கூளி ஆதியாம் விலங்கின துருவெலாங் கொண்டார். 28

167 இறுதி யில்லதோர் விலங்கின துருவுகொண் டிரவின்

புறம தாகிய புலரிசேர் வைகறைப் பொழுதின்

முறையின் மாயையும் முனிவனும் ஆகியே முயங்கி

அறுப தாயிர வௌ¢ளமாம் அவுணரை அளித்தார். 29

168 மிகுதி கொண்டிடும் இரண்டுநூ றாயிர வௌ¢ளந்

தகுவர் தம்மையுஞ் சூரனே மதலினோர் தமையும்

புகலும் ஓரிராப் பொழுதினில் அளித்ததற் புதமோ

அகில மும்வல மாயவட் கிச்செயல் அரிதோ. 30

169 ஆங்க வெல்லையின் அண்டமா யிரத்தெட்டின் உள்ளுந்

தீங்கு கொண்டிடுங் குறிகளுள் ளனவெலாஞ் செறிந்து

நீங்க லின்றியே நிகழ்வன நீர்மைகண் டெவரும்

ஏங்கு கின்றனர் விளைவதென் னோவென இரங்கி. 31

170 அல்லெ னும்பொழு திறத்தலும் மாயவ ளரிவைத்

தொல்லை நல்லுருக் கோடலும் முனியும்அத் துணையே

வல்லை தன்னுரு முன்னையிற் கொண்டனன் மறறவ்

வெல்லை தன்னிடை உதயவாய் அணுகினன் இரவி. 32

171 நிட்டைக் கேற்றிடு முனிவனை மாயவள் நிசியில்

விட்டுப் போந்திலள் அற்புதம் என்விளைந் ததுவோ

கிட்டிக் காண்பன்என் றுதயமாங் கிரிப்புறத் தணுகி

எட்டிப் பார்த்தனன் என்னவஅ உதித்தனன் இரவி. 33

172 வேறு

எல்லைவந் திடுதலும் ஈன்ற மாயவள்

செல்லுறும் அப்புவி செறிந்து சேணினுஞ்

சொல்லிய திசையினுந் துவன்றி யார்த்திடும்

ஒல்லெனுஞ் சனத்தினை உவந்து நோக்கினாள். 34

173 விண்டுறு தானவர் வௌ¢ளம் யாவையும்

கண்டனன் எந்தைதன் கருமம் இச்செயல்

கொண்டிலம் மாயையிற் கூடிற் றீதெனா

அண்டரும் அற்புதம் அடைகுற் றான்முனி. 35

174 பற்பகல் அருந்தவம் பயின்ற தூயனும்

பொற்புறு மாயையும் புதல்வர் தந்தொகை

அற்புத மோடுகண் டன்பின் நீரராய்

நிற்புழித் தெரிந்தனன் நேரில் சூரனே. 36

175 இருமுது குரவரும் ஈண்டுற் றரவர்

திருவடி வணங்கியாஞ் செய்தி றத்தினை

மரபொடு வினவுதும் வம்மின் நீரெனா

அரிமுகன் தாரகன் அறியக் கூறினான். 37

176 அறைகழல் இளையவர் அதனைத் தேர்வுறீஇ

உறுதியி தாமென வுரைத்துப் பின்வரத்

துறுமல்கொண் டிருந்ததன் தொல்ப தாகியை

நிறுவினன் அவ்விடை நின்று நீங்கினான். 38

177 நீங்கிய சூர்முதல் நெறியின் ஏகியே

யாங்கவர் அடிதொழு தருள்செய் மேலையீர்

யாங்கள்செய் கின்றதென் இசைமின் நீரென

ஓங்கிய காசிபன் உரைத்தல் மேயினான். 1

178 உறுதிய தொன்றினை உணர்த்து கின்றனன்

அறைகழல் மைந்தர்காள் அரிய மாதவ

நெறிதனில் மூவிரும் நிற்றிர் அன்னதன்

முறைதனை வாய்மையான் மொழிவன் கேண்மினோ. 2

179 சான்றவர் ஆய்ந்திடத் தக்க வாம்பொருள்

மூன்றுள மறையெலாம் மொழிய நின்றன

ஆன்றதோர் தொல்பதி ஆரு யிர்த்தொகை

வான்றிகழ் தளையென வகுப்பர் அன்னவே. 3

180 அளித்திடல் காத்திடல் அடுதல் மெய்யுணர்

ஔ¤த்திடல் பேரருள் உதவ மேயெனக்

கிளத்திடு செயல்புரி கின்ற நீலமார்

களத்தினன் பதியது கழறும் வேதமே. 4

181 பற்றிகல் இல்லதோர் பரமன் நீர்மையை

இற்றென உரைப்பரி தெவர்க்கும் என்பரால்

சொற்றிடும் வேதமுந் துணிதி லாஅவன்

பெற்றியை இனைத்தெனப் பேச வல்லமோ. 5

182 மூவகை யெனுந்தளை மூழ்கி யுற்றிடும்

ஆவிகள் உலப்பில அநாதி யுள்ளன

தீவினை நல்வினைத் திறத்தின் வன்மையால்

ஓவற முறைமுறை உதித்து மாயுமே. 6

183 பாரிடை உதித்திடும் பாரைச் சூழ்தரு

நீரிடை யுதித்திடும் நெருப்பில் வாயுவில்

சீருடை விசும்பிடைச் சேரும் அன்னவைக்

கோரிடை நிலையென உரைக்கற் பாலதோ. 7

184 மக்களாம் விலங்குமாம் மாசில் வானிடைப்

புக்குலாம் பறவையாம் புல்லு மாம்அதில்

மிக்கதா வரமுமாம் விலங்கல் தானுமாந்

திக்கெலாம் இறைபுரி தேவும் யாவுமாம். 8

185 பிறந்திடு முன்செலும் பிறந்த பின்னர்மெய்

துறந்திடுஞ் சிலபகல் இருந்து துஞ்சுமால்

சிறந்திடு காளையில் தேயும் மூப்பினில்

இறந்திடும் அதன்பரி சியம்ப லாகுமோ. 9

186 சுற்றுறு கதிரெழு துகளி னும்பல

பெற்றுள என்பதும் பேதை நீரதால்

கொற்றம துடையதோர் கூற்றங் கைக்கொள

இற்றவும் பிறந்தவும் எண்ணற் பாலவோ. 10

187 கலைபடும் உணர்ச்சியுங் கற்பும் வீரமும்

மலைபடு வெறுக்கையும் வலியும் மற்றது

மலைபடு புற்புத மாகும் அன்னவை

நிலைபடு பொருளென நினைக்க லாகுமோ. 11

188 தருமமென் றொருபொருள் உளது தாவிலா

இருமையின் இன்பமும் எளிதின் ஆக்குமால்

அருமையில் வரும்பொரு ளாகும் அன்னதும்

ஒருமையி னோர்க்கலால் உணர்தற் கொண்ணுமோ. 12

189 தருமமே போற்றிடின் அன்பு சார்ந்திடும்

அருளெனுங் குழவியும் அணையும் ஆங்கவை

வருவழித் தவமெனும் மாட்சி எய்துமேல்

தெருளுறும் அவ்வுயிர் சிவனைச் சேருமால். 13

190 சேர்ந்துழிப் பிறவியுந் தீருந் தொன்மையாய்ச்

சார்ந்திடு மூவகைத் தளையும் நீங்கிடும்

பேர்ந்திடல் அரியதோர் பேரின் பந்தனை

ஆர்ந்திடும் அதன்பரி சறைதற் கேயுமோ. 14

191 ஆற்றலை யுளதுமா தவம தன்றியே

வீற்றுமொன் றுளதென விளம்ப லாகுமா

சாற்றருஞ் சிவகதி தனையும் நல்குமால்

போற்றிடின் அனையதே போற்றல் வேண்டுமால். 15

192 அத்தவம் பிறவியை அகற்றி மேதகு

முத்தியை நல்கியே முதன்மை யாக்குறும்

இத்துணை யன்றியே யிம்மை இன்பமும்

உய்த்திடும் உளந்தளில் உன்னுந் தன்மையே. 16

193 ஆதலிற் பற்பகல் அருமை யால்புரி

மாதவம் இம்மையும் மறுமை யுந்தரும்

ஏதுவ தாகுமால் இருமை யும்பெறல்

ஆதியம் பகவன தருளின் வண்ணமே. 17

194 ஒருமைகொள் மாதவம் உழந்து பின்முறை

அருமைகொள் வீடுபே றடைந்து ளோர்சிலர்

திருமைகொள் இன்பினிற் சேர்கின் றோர்சிலர்

இருமையும் ஒருவரே எய்தி னோர்சிலர். 18

195 ஆற்றலில் தம்முடல் அலசப் பற்பகல்

நோற்றவர் அல்லரோ நுவலல் வேண்டுமோ

தேற்றுகி லீர்கொலோ தேவ ராகியே

மேற்றிகழ் பதந்தொறும் மேவுற் றோர்எலாம். 19

196 பத்திமை நெறியொடு பயிற்றி மாதவ

முத்திபெற் றரனடி முன்னுற் றோர்தமை

இத்துணை யெனல்அரி திருமை யும்பெறு

மெய்த்தவர் மாலொடு விரிஞ்ச னாதியோர். 20

197 பல்லுயிர் தன்னையும் மாய்த்துப் பாரினுக்

கல்லல்செய் தருந்தவம் ஆற்றி டாதவர்க்

கில்லையே இருமையும் இன்பம் ஆங்கவர்

சொல்லரும் பிறவியுள் துன்பத் தாழுவார். 21

198 அறிந்திவை உரைப்பினும் அவனி மாக்கள்தாம்

மறங்கொலை களவொடு மயக்கம் நீங்கலர்

துறந்திடு கின்றிலர் துன்பம் அற்றிலர்

பிறந்தனர் இறந்தனர் முத்தி பெற்றிலார். 22

199 தவந்தனின் மிக்கதொன் றில்லை தாவில்சீர்த்

தவந்தனை நேர்வது தானும் இல்லையால்

தவந்தனின் அரியதொன் றில்லை சாற்றிடில்

தவந்தனக் கொப்பது தவம தாகுமே. 23

200 ஆதலின் மைந்தர்காள் அறத்தை ஆற்றுதிர்

தீதினை விலக்குதிர் சிவனை உன்னியே

மாதவம் புரிகுதிர் மற்ற தன்றியே

ஏதுள தொருசெயல் இயற்றத் தக்கதே. 24

201 வேறு

உடம்பினை ஒறுத்த நோற்பார் உலகெலாம் வியப்ப வாழ்வர்

அடைந்தவர்க் காப்பர் ஒல்லார்க் கழிவுசெய் திடுவர் வெ·கும்

நெடும்பொருள் பலவுங் கொள்வர் நித்தராய் உறைவர் ஈது

திடம்பட உமக்கோர் காதை செப்புவன் என்று சொல்வான். 25

 

ஆகத் திருவிருத்தம் – 201

 

 

5. மார்க்கண்டேயப் படலம் (202 – 486)

 

202 நச்சகம் அமிர்தம் அன்ன நங்கையர் நாட்ட வைவேல்

தைச்சக மயக்கல் செய்யாத் தடுப்பருந் தவத்தின் மிக்கான்

இச்சகம் புகழு கின்ற இருபிறப் பாளர் கோமான்

குச்சகன் என்னும் பேரோன் கொடிமதிற் கடகம் வாழ்வோன். 1

203 அவற்கொரு புதல்வன் உண்டால் அருமறை பயின்ற நாவான்

கவுச்சிகன் என்னும் பேரோன் கரையொரு சிறிதுங் காணாப்

பவக்கடல் கடக்கும் ஆற்றாற் பராபர முதல்வற் போற்றித்

தவத்தினை இழைப்ப ஆங்கோர் தண்புனல் தடாகஞ் சார்ந்தான். 2

204 அத்தலை ஒருசார் எய்தி ஆனினந் தீண்டு குற்றி

ஒத்தென அசைத லின்றி உயிர்ப்பொரீஇ உலக மெல்லாம்

பித்தென உன்னி மாயாப் பேரின்ப அளக்கர் மூழ்கி

நித்தன்ஐ யெழுத்தும் அன்னான் நிலைமையும் நினைந்து நோற்றான். 3

205 ஓவிய மவுன முற்றாங் குணவொடும் உறக்கம் நீங்கித்

தாவற நோற்கும் வேலைத் தடமரை கடமை யாதி

மேவிய விலங்கு தத்தம் மெய்யகண் டூயம் யாவும்

போவது கருதி அன்னான் புரத்திடை உரைத்துப் போமால். 4

206 இப்பரி சியன்ற போழ்தும் யாவதும் உணரா னகி

ஒப்பற நோற்கும் வேலை ஒல்லையில் அதனை நாடி

முப்புரஞ் சிதைய மோனாள் முனிந்தவன் அருளி தென்னாத்

செப்பினன் இமையோர் சூழச் சேணிடைத் திருமால் சேர்ந்தான். 5

207 அற்புதம் எய்தி மைந்தன் அருந்தவம் புகழ்ந்து முன்போய்

எற்படும் அவன்றன் மேனி எழின்மலர்க் கரத்தால் நீவி

வெற்பன மனிவ நின்பேர் மிருககண் டூயன் என்னார்

சொற்பயில் நாமஞ் சாத்த ஏழுந்துகை தொழுது நின்றான். 6

208 தொழுதெழு முனியை நோக்கித் தூமதிச் சென்னி யோன்றன்

முழுதுறு கருணை நின்பால் முற்றுக முன்னஞ் செய்த

பழுதவை நீங்க வென்னாப் பரிவுசெய் தருளி வானோர்

குழுவுடன் உவண வூர்தி கொம்மென மறைந்து போனான். 7

209 போனபின் முனிவர் மேலோன் புரமெரி படுத்த முக்கண்

வானவன் அருளி னாலே வல்விரைந் தேகித் தாதை

யானவன் முன்னர் எய்தி அடிமுறை வணங்க அன்னான்

தானுள மகிழ்ந்து கண்டாங் கெடுத்தனன் தழுவிக் கொண்டான். 8

210 தவத்திடை யுற்ற தன்மை மொழிகெனத் தனயன் தானும்

உவப்புறு தாதை கேட்ப உள்ளவா றுரைத்த லோடும்

நிவப்புறு முவகை மிக்கு நின்குலத் தவர்க்குள் நின்போல்

எவர்க்குள தினைய நோன்மை யாதுநிற் கரிய தொன்றே. 9

211 பாருளார் விசும்பின் பாலார் பயனுகர் துறக்க மென்னும்

ஊருளார் அல்லா ஏனை உலகுறு முனிவர் தம்மில்

ஆருளார் நின்னை ஒப்பார் ஐயநீ புரிந்த நோன்மை

காருளார் கண்டத் தெந்தை யன்றிமற் றெவரே காண்பார். 10

212 எனப்பல புகழ்த லோடும் இவன்வழி மரபு தன்னில்

மனப்படும் ஒருசேய் பின்னாள் மறலியைக் கடக்குங் கூற்றால்

வினைப்பகை இயல்பு நீக்கும் விமலன தருளால் வேறோர்

நினைப்பது வரலுந் தாதை நெடுமகற் குரைக்கல் உற்றான். 11

213 கிளத்துவ துனக்கொன் றுண்டால் கேண்மதி ஐய மேனாள்

அளப்பரு மறைக ளாதி அறைந்தன யாவ ரேனுந்

தளத்தகு பரிசு மன்றால் சால்புடை அந்த ணாளர்

கொளப்படு கடனே யாகும் நாற்பெருங் கூற்ற தன்றே. 12

214 உனற்கரும் பிரமந் தன்னில் ஒழுகல்இல் லறத்தில் நிற்றல்

வனத்திடைச் சேறல் பின்னர் மாதவத் துறவில் வாழ்தல்

எனப்படும் அவற்றி னாதி இயற்றினை யின்று காறும்

நினக்கது புகல்வ தென்னோ நீயவை அறிதி யன்றே. 13

215 பின்னவை இரண்டும் பின்னர்ப் பேணுதல் பேச வொண்ணா

முன்னதும் இயற்ற லாலே முற்றிய திடையின் வைத்துச்

சொன்னதோர் கடன்இஞ் ஞான்று தொடங்கிய வேண்டுந் தூயோய்

அன்னதன் நிலைமை தன்னை ஆற்றினை கோடி யென்றான். 14

216 முனிவரன் இதனை ஆங்கண் மொழிதலும் இதனைக் கேளா

இனியதோர் உறுதி சொற்றார் எந்தையார் எனக்கீண் டென்னா

மனமுற முறுவல் செய்து மதலையாம் ஒருவற் கீது

வினையறு தவத்தின் நீரும் விளம்புதல் மரபோ வென்றான். 15

217 வேறு

பேதைப் படுக்கும் பிறவிக் கடல்நீந்தும்

ஓதித் திறத்தை உணர்ந்துடையோன் ஆதலினால்

காதற் புதல்வன் கவுச்சிகனென் போன்தனது

தாதைக் கினைய பரிசுதனைச் சாற்று கின்றான். 16

218 முன்னருள பாச முயக்கறுக்க வேண்டியநான்

பின்னுமொரு பாசம் பிணிக்கப் படுவேனேல்

தன்னிகரில் ஈசன் றனையெவ்வா றெய்துவன்யான்

இன்னலெனும் ஆழி யிடைப்பட் டுலைவேனே. 17

219 மொய்யான தில்லா முடவன்ஒரு வன்தனது

கையா னவையிரண்டுங் கந்தாத் தவழ்தருவான்

ஐயா அதற்கும் அரும்பிணியொன் றெய்தியக்கால்

உய்யானே யானும் உவன்போல் தளர்வேனோ. 18

220 மொய்யுற் றிடவே முயலுந் தவத்தினன்றிப்

பொய்யுற்ற இல்லொழுக்கம் பூண்டுவினை போக்குவது

மெய்யுற் றிடுதுகளை மிக்க புனலிருக்கச்

செய்யற்சின் னீரிடத்துத் தீர்க்குஞ் செயலன்றோ. 19

221 மண்ணுலகி லுள்ள வரம்பில் பெரும்பவத்தைப்

பெண்ணுருவ மாகப் பிரமன் படைத்தனனால்

அண்ணல் அ·துணர்தி அன்னவரைச் சிந்தைதனில்

எண்ண வரும்பாவம் எழுமையினும் நீங்குவதோ. 20

222 ஆதரவு கொண்டே அலமந்த ஐம்புலமாம்

பூதவகை யீர்க்கப் புலம்புற்ற புன்மையினேன்

மாதரெனுங் கணமும் வந்தென்னைப் பற்றியக்கால்

ஏதுசெய்கேன் அந்தோ எனக்கோ இதுவருமே. 21

223 பன்னாளும் பாரிற் பரவரலின் மூழ்குவிக்கும்

பின்னாள் நிரயப் பெரும்பிலத்தி னூடுய்க்கும்

எந்நாளில் ஆண்டகையோர்க் கின்பம் பயந்திடுமோ

மின்னார்கள் தம்மை விழையுற்ற வேட்கையதே. 22

224 துன்பம் நுகரும் வினையின் தொடர்ச்சியினோர்

இன்பம் நுகர்வார்போல் ஏந்திழையார் கட்பட்டார்

தன்பல் மிகநடுங்க ஞாளி தசையில்லா

என்பு கறித்திட்டால் இருஞ்சுவையும் பெற்றிடுமோ. 23

225 அஞ்சன வைவேற்கண் அரிவையர்தம் பேராசை

நெஞ்சு புகின்ஒருவர் நீங்கும் நிலைமைத்தோ

எஞ்சல்புரி யாதுயிரை எந்நாளும் ஈர்ந்திடுமால்

நஞ்சம் இனிதம்ம ஓர்நாளும் நலியாதே. 24

226 கள்ளுற்ற கூந்தல் கனங்குழைநல் லார்கருத்தில்

கொள்ளப் படமெண் குணிக்குந் தகைமையதோ

தள்ளற் கரிதாகித் தம்மொடுபன் னாட்பழகி

உள்ளுற்ற தேவும் உணர்தற் கரிதன்றோ. 25

227 ஓதலும் ஒன்றா உளமொன்றாச் செய்கையொன்றாப்

பேதை நிலைமை பிடித்துப் பெரும்பவஞ்செய்

மாதர் வலைப்பட்டு மயக்குற்றார் அல்லரோ

சாதல் பிறப்பில் தடுமாறு கின்றாரே. 26

228 ஆனால் உலகில் அருங்கற் பினையுடைய

மானார் இலரோ எனவே வகுப்பீரேல்

கோனான தங்கள் கொழுநன் இயல்வழுவாத்

தேனார் மொழியாரும் உண்டு சிலர்தாமே. 27

229 உற்ற வுலவையிடை ஓர்புலிங்கம் ஊட்டியக்கால்

கற்றை விடுசுடர்மீக் கான்று கனல்மிக்குப்

பற்றுதல் செல்லாத பலவினும்போய்ப் பற்றிடுமால்

அற்றெனலாம் ஈங்கோர் அரிவைமுயங் காதரமே. 28

230 சந்திரற்கு நேருவமை சாலுந் திருமுகத்துப்

பைந்தொடிக்கை நல்லார் பலரும் புடைசூழக்

குந்தமொத்த நாட்டத்துக் கோதமனார் பன்னியினால்

இந்திரற்கு நீங்கா இடர்ப்பழிஒன் றெய்தியதே. 29

231 வேறு

கூன்முகத் திங்கள் நெற்றிக் கோதையர் குழுவுக் கெல்லாந்

தான்முதல் இறைவி யாகத் தன்கையாற் சமைக்கப் பட்ட

மான்முக நோக்கி முன்னோர் மலரயன் மையல் எய்தி

நான்முகன் ஆனான் என்ப நாமுண ராத தன்றே. 30

232 மற்றுள முனிவர் தேவர் மாயமாங் காமந் தன்னால்

உற்றிடு செயற்கை யெல்லாம் உரைப்பினும் உலப்பின் றாமால்

அற்றெலா நிற்க யான்அவ் வாயிழை மடந்தை கூட்டம்

பெற்றிடும் ஒழுக்கந் தன்னைப் பேணலன் பிறப்பு நீப்பேன். 31

233 பூண்டகு விலங்கல் திண்டோட் புரந்தரன் முதலோர் சீரும்

வேண்டலன் இல்வாழ் வென்னும் வெஞ்சிறை அகத்தும் வீழேன்

மாண்டகு புலத்தின் மாயும் மயக்கொரீஇத் தவமென் றோதும்

ஈண்டிய வெறுக்கை மேவி இன்பமுற் றிருப்ப னென்றான். 32

234 இவைபல உரைத்த லோடும் இருந்தகுச் சகன்தான் இந்தக்

குவலய மதிக்கு மாற்றாற் கூறும்இல் லொழுக்கந் தன்னை

நவையென இகழா நின்றான் நான்மறைத் துணிவுங் கொள்ளான்

தவமயல் பூண்டான் என்னாத் துயர்கொடு சாற்ற லுற்றான். 33

235 புலத்தியன் போலு மேலோய் பொருவின்மங் கலஞ்சேர்பொன்னின்

கலத்தியல் வதுவை பூண்டோர் கன்னியைக் கலத்தல் செய்து

குலத்தியல் மரபின் ஓம்பக் குமரரைப் பயந்தே அன்றோ

நலத்தியல் தவத்தை ஆற்றி நண்ணருங் கதியிற் சேரல். 34

236 மன்பதை உலக மேபோல் மாலுறா மயங்கு காம

இன்பநீ நுகர்தற் கேயோ இசைத்தனன் இறந்த மேலோர்

துன்பமும் நிரயஞ் சேர்வுந் துடைத்திடுந் தொன்மை நோக்கி

அன்புறு புதல்வர்க் காக அரிவையைக் கோடி ஐயா. 35

237 சித்திரம் இலகு செவ்வாய்ச் சீறடிச் சிறுவர் தம்மைப்

புத்திர ரென்னுஞ் சொற்குப் பொருணிலை அயர்த்தி போலாம்

இத்தக வதனை நாடி இல்லறம் பூண்டு நிற்றல்

உத்தம நெறியே யாகும் தவத்தின தொழுக்கும் அ·தே. 36

238 குவவுறு நிவப்பின் மிக்க கோடுயிர் குடுமிக் குன்றின்

இவர்வுறு காத லாளர் இயற்படு சார லெய்தித்

திவவொடு போத லன்றிச் சேணுற உகளுந் தன்மைக்

குவமைய தாகும் இன்னே உயர்தவத் தொழுக உன்னல். 37

239 தருவினில் விலங்கில் அன்ன தகையன பிறவிற் சால

வருபயன் கோடற் கன்றோ மற்றவை வரைதல் செய்யார்

பெருகும்இல் லறத்தி னோடும் பெருமகப் பொருட்டால் நீயும்

அரிவையை மணந்து பின்னாள் அருந்தவம் புரிதி அன்றே. 38

240 இந்தநன் னிலைமே னாளே எண்ணிலை இந்நாள் காறும்

முந்துசெய் கடன தாற்றி முற்றினை முறையே பன்னாட்

சிந்தனை செய்த வானோர்க் கவிமுதற் சிறப்புச் செய்யாய்

மைந்தநீ இன்னே நோற்கும் வண்ணமே எண்ணற் பாற்றே. 39

241 இந்திரர் புகழுந் தொல்சீர் இல்லறம் புரிந்து ளோர்க்குத்

தந்தம தொழுக்கந் தன்னில் தகுமுறை தவற்றிற் றேனுஞ்

சிந்திடுந் தீர்வும் உண்டால் செய்தவர்க் கனைய சேரின்

உய்ந்திடல் அரிதால் வெற்பின் உச்சியின் தவற லொப்ப. 40

242 சுழிதரு பிறவி யென்னுஞ் சூழ்திரைப் பட்டுச் சோர்வுற்

றழிதரு துயர நேமி அகன்றிடல் வேண்ட மேனுங்

கழிதரு நாளான் அல்லாற் கதுமெனத் துறக்க லாமோ

வழிமுறை நும்மு னோரின் மற்றது புரிதி மன்னோ. 41

243 தேவரும் முனிவர் தாமுஞ் செங்கண்மா லயனும் மற்றும்

யாவரு மடந்தை மாரோ டில்லறத் தொழுகுந் தன்மை

மேவரப் பணித்தான் அன்றே விமலையோட டணுகி மேனாள்

தாவரும் புவன மாதி சராசரம் பயந்த தாணு. 42

244 மறுக்கலை அவன்றான் செய்த வரம்பினை வழியை வேண்டி

வெறுக்கலை எனது கூற்றை விலக்கலை உலகின் செய்கை

செறுக்கலை இகலு மாற்றாற் செப்பலை சிறிது மாற்றந்

துறக்கலை எமரை இன்னே தொன்முறை உணர்ந்த தூயோய். 43

245 வேறு

ஆடக வனப்புடை அருந்ததியை நீங்கான்

மாடுற இருத்தியும் வசிட்டமுனி யென்போன்

நீடுதவ நோன்மைகொடு நின்றனன் அதன்றிப்

பீடுகெழு ஞாலமிசை பெற்றபழி யுண்டோ. 44

246 துயக்குறு பவத்திடை தொடர்ச்சியறு தூயோர்

நயப்பொடு வெறுப்பகலின் நாளுமட மானார்

முயக்குறினும் மாதவ முயன் றிடினும் அன்னோர்

வியத்தகு மனத்துணர்வு வேறுபடு மோதான். 45

247 மேனவியல் பான்வரையும் மெல்லியலை மேவில்

தானமுள தாகும்அரி தானதவ மாகும்

வானமுள தாகுமிவண் மண்ணு முளதாகும்

ஊனமில தாகும்அரி தொன்றுமிலை யன்றே. 46

248 காண்டகைய தங்கணவ ரைக்கடவு ளார்போல்

வேண்டலுறு கற்பினர்தம் மெய்யுரையில் நிற்கும்

ஈண்டையுள தெய்வதமும் மாமுகிலு மென்றால்

ஆண்டகைமை யோர்களும் அவர்க்குநிக ரன்றே. 47

249 ஆயிழையொ டின்புறும் அறத்தைமுத லாற்றாய்

தூயதவ நன்னெறி தொடங்கல்புரி வாயேல்

மாயமிகு காமவிடம் வந்தணுகின் அம்மா

மேயவிதி காக்கினும் விலக்கியிட லாமோ. 48

250 துறந்தவர்கள் வேண்டியதொர் துப்புரவு நல்கி

இறந்தவர்கள் காமுறும் இருங்கடன இயற்றி

அறம்பலவும் ஆற்றிவிருந் தோம்புமுறை யல்லால்

பிறந்தநெறி யாலுளதொர் பேருதவி யாதோ. 49

251 மெத்துதிறல் ஆடவரும் மெல்லியல்நல் லாருஞ்

சித்தமுற நன்கினொடு தீதுசெயல் ஊழே

உய்த்தபடி யல்லதிலை யாம்உழவர் ஒண்செய்

வித்துபய னேயலது வேறுபெற லாமோ. 50

252 நற்றவம தாகுமில றந்தனை நடாத்திச்

சுற்றமற நீங்குதுற வேதுறவ தம்மா

மற்றது புரிந்திடின் உனக்குநவை வாரா

அற்றது மறுத்துரையல் ஆணைநம தென்றான். 51

253 அன்னபல மாமுனி யறைந்திடலும் ஓரா

முன்னமறை யாதிய மொழிந்ததுணி வென்றார்

பன்னகம் அணிந்திடு பரன்பணியும் என்றார்

என்னினி உரைப்பதென எண்ணிஇனை கின்றான். 52

254 தத்தமத ருட்குரவர் தாவில்வளம் நீங்கி

அத்தியிடை யாழ்கெனினும் அன்பினது செய்கை

புத்திரர்கள் தங்கள்கட னாம்புதுமை யன்றே

இத்திறம் மறுக்கலன் இசைந்திடுவன் யானும். 53

255 தந்தைசொல் மறுப்பவர்கள் தாயுரை தடுப்போர்

அந்தமறு தேசிகர்தம் ஆணையை இகந்தோர்

வந்தனைசெய் வேதநெறி மாற்றினர்கள் மாறாச்

செந்தழல வாயநிர யத்தினிடை சேர்வார். 54

256 ஆதலின் விலக்கல்முறை அன்றென வலித்துக்

கோதறு குணத்தின்மிகு குச்சகர்தம் அம்பொற்

பாதம திறைஞ்சிமுனி யேல்பணியில் நிற்பன்

ஓதுவ துனக்குள தெனக்கழறல் உற்றான். 55

257 தன்னுரைகொ ளாதமனை வாழ்க்கையது தன்னில்

வெந்நிரயம் வீழும்வகை யேவிழுமி தம்மா

அன்னரொடு மேவியமர் ஆடவர் தமக்குப்

பின்னுமொரு கூற்றுமுள தோபிணியும் உண்டோ. 56

258 என்னுரையி னிற்சிறிதும் எஞ்சலில வாகி

மன்னுமியல் பெற்றிடு மடந்தையுள ளேல்அக்

கன்னிதனை யான்வரைவல் காயெரிமுன் என்னாச்

சொன்னமொழி கேட்டுமகிழ் வுற்றுமுனி சொல்லும். 57

259 வேறு

யானும் உய்ந்தனன் என்கிளை யுய்ந்தன இனையதால் நினையீன்றாள்,

தானும் உய்ந்தனள் தவங்களும் உய்ந்தன தண்ணளி யது மற்றால்,

வானும் உய்ந்தன மண்ணுல குய்ந்தன வாசவ னெனவாழுங்,

கோனும் உய்ந்தனன் என்னுரை மறாமலுட் கொண்டனை அதனாலே. 58

260 வேண்டும் வேட்கையை உரைத்தியால் மைந்தநீ விளம்பிய இயல்பெல்லாம்,

பூண்டு குற்றமோர் சிறிதுமில் லாததோர் பூவையைப் புவியின்பாற்,

தேண்டி நின்வயிற் புணர்க்குவன் அங்கது செய்கலா தொழிவேனேல்,

மாண்டி றந்திடுங் குறைமதிக் கதிரென மாய்கஎன் தவமென்றான். 59

261 இனைய பான்மையிற் குச்சகன் சூளுரை இயம்பலுந் திருமால் முன்,

புனையும் மெய்ப்பெயர் தரித்தசேய் ஆங்கவன் பொலங்கழல் தனைப்பூண்டோர்,

தனயன் உய்பொருட் டாலிது புகன்றனை தவத்தினில் தலையான,

முனிவ நீயுனக் கரியதாய் ஒருபொருள் முச்சகந் தனிலுண்டோ. 60

262 ஆவ தேனும்யான் உரைப்பதுண் டத்தனை யற்றவர் அருளும்யாய்,

சாவ தாயினர் தன்னையர் இல்லவர் தங்கையர் இலரானோர்,

காவ லாடவர் தம்முடன் உதித்திடார் காசினி தனிலன்னோர்,

வீவதாயினர் பெருங்கிளை இல்லவர் வியத்தகு திருவற்றோர். 61

263 குடிப்பி றந்திலர் பிணியுறும் இருமுது குரவர்பாற் குறுகுற்றோர்,

கடுத்த யங்கிய மிடற்றிறை யாதியாங் கடவுளர் பெயர்கொள்ளா,

தடுத்த மாக்கடம் பெயர்பெறு பீடிலர் அலகைதன் நாமத்தோர்,

படித்த லந்தனில் புன்னெறிச் சமயமாம் படுகுழிப் பட்டுள்ளோர். 62

264 பிணியர் மூங்கையர் பங்கினர் வெதிரினர் பிறர்மனை தனிற் செல்வோர்,

கணிகை மாதரின் விழிப்பவர் பன்முறை காளையர் தமை நோக்கி,

நயிண காதலான் முன்கடை நிற்பவர் நலம்பெறப் புனைகின்றோர்,

தணிவில் துயில்மிகும் இயல்பினர் தன்னினும் மூப்புற்றோர். 63

265 ஒருமை தங்கிய கோத்திர மரபினர் உயாந்தவர் குறளானோர்,

பருமை தங்கிய யாக்கையர் மெல்லுருப் படைத்தவர் பயனில்லாக்,

கருமை தங்கிய வடிவினர் பொன்னெனக் கவின்றெழு காயத்தோர்,

இருமை தங்கிய பசப்பினர் விளர்ப்பினர் எருவையின் உருமிக்கோர். 64

266 நாணி லாதவர் ஆடவர் புணர்ச்சியில் நணியவர் நகைக்கின்றோர்,

ஏணி லாதவர் பெருமிடல் சான்றவர் இருமுது குரவோர்தம்,

ஆணை நீங்கினர் சினத்தினர் இகலினர் அடுதிறம் முயல்கின்றோர்,

காண வேணடினர் நடமுத லாயின காமனாற் கவல்கின்றோர். 65

267 ஈசன் அன்பிலர் பெருந்தகை முனிவரை இகழ்பவர் உயிர்மீது,

நேசமென்பன இல்லவர் தங்குல நெறிதனில் நில்லாதோர்,

மாசு தங்கிய குணத்தினர் நிறையிலார் மனமெனுங் காப்பில்லோர்,

தேசி கன்றனை மனிதனென் றுன்னினர் தேவரைச் சிலையென்றோர். 66

268 பத்தின் மேற்படும் ஆண்டினர் பூத்திடு பருவம்வந் தணுகுற்றோர்,

ஒத்த பண்பிலர் அச்சமில் மனத்தினர் உருமென வுரை செய்வோர்,

அத்தன் அன்னையீந் தருளுமுன் ஒருவர்பால் ஆர்வமுற்றவர்சேர,

வைத்த சிந்தையர் பெருமிதம் உற்றுளோர் மடமொடு பயிர்ப்பில்லோர். 67

269 பிறப்பின் எல்லையில் விழியிலார் தோற்றிய பின்றையே இழக்கின்றோர்,

மறுப்ப யின்றிடுங் கண்ணினர் படலிகை வயங்கிய நோக்கத்தார்,

குறிப்பின் மெல்லென வெ·கியே விழித்திடுங் குருடர்சாய் நயனத்தோர்,

சிறப்பில் பூஞையின் நாட்டத்தர் கணத்தினில் திரிதரு செங்கண்ணோர். 68

270 தூறு சென்னியர் நரைமுதிர் கூந்தலர் துகளுறும் ஐம்பாலார்,

வீறு கோதையர் சின்னமார் குழலினர் விரிதரும் அளகத்தோர்,

ஈறில் செம்மயிர்ப் பங்கியர் நிலனிடை இறக்கிய கேசத்தோர்,

ஊறு சேர்தரும் ஓதியர் விலங்கென உரமிகு குரலுள்ளோர். 69

271 சிறுகு கண்ணினர் மிகநெடுந் துண்டத்தர் சேர்ந்திடு புருவத்தோர்,

குறிய காதினர் உயர்தரும் எயிற்றினர் கோணுறு கண்டத்தோர்,

மறுவி ராவிய முகத்தினர் சுணங்குறா மணிமுலை மார்பத்தோர்,

வெறிய தாகிய நுசுப்பிலர் சிலையென வியன்மிகு வயினுள்ளோர். 70

272 காய நூல்முறை உரைத்திடும் இயல்பிலாக் கடிதட நிதம்பத்தோர்,

வாயும் அங்கையும் நகமுமுள் ளடிகளும் வனப்புறு சிவப்பில்லோர்,

மேய சின்மயிர் பரந்திடு பதத்தினர் மென்சிறை எகினம்போல்,

தூய நன்னடை இல்லவர் அங்குலி தொல்புவி தோயாதோர். 71

273 இனைய தன்மைய ராகிய மாதர்கள் ஏனையர் இவர்யாவரும்,

புனையு மங்கல மாகிய கடிவினை புரிதர வரையாதோர்,

அனைய ரேயெனின் வேண்டலன் முழுவதும் அவரியல் அணுகாத,

வனிதை யுண்டெனின் வேண்டுவன் தேர்ந்தனை மரபினில் தருகென்றான். 72

274 காட்டில் நின்றிடு குற்றியின் நோற்புறு கவுச்சிகன் இவைகூறக்,

கேட்டு மூரலும் உவகையுங் கிடைத்தனன் கேடில்சீர் உலகுள்ள,

நாட்ட கந்தனில் நாடிநல் லியல்புள நங்கையை நின்பாலிற்,

கூட்டுகின்றனன் மானுதல் ஒழிகெனக் குச்சகன் உரைசெய்தான். 73

275 உரைத்த குச்சகன் மைந்தனை நிறுவியே ஒல்லைசென் றகிலத்தில்,

திருத்த குஞ்சுடர் மலிதரு செம்பொனிற் செய்ததோர் அணிநாப்பண்,

அருத்தி சேர்தரக் குயிற்றிட வேண்டியோர் அருமணி தனைக்கொள்வான்,

கருத்தி லுன்னுபு தெரிபவன் போல்ஒரு கன்னியைத் தேர்கின்றான். 74

276 வேறு

அன்னவன் தன்னேர் முனிவரர் சிலர்வந் தணுகலும் அவரொடும் வினாவிச்,

சென்னிதன் தேயத் தநாமயம் என்னுஞ் செயிரிலா வனத்துசத் தியன்பால்,

கன்னிகை யிருத்தல் உணர்ந்துமற் றவன்பாற் கதுமெனச் சேறலுங் காணூஉத்,

தன்னடி வணங்க வெதிருறத் தொழுது தழுவியே அவனொடுஞ் சாரா. 75

277 மாசற வியன்ற உறையுளிற் கொடுபோய் வரன்முறை வழாமலே அமைத்த,

ஆசனத் திருத்திக் கன்னிகை யொடுதன் பன்னியை யாயிடை அழைத்துத்,

தேசிக னுற்றான் பணிமின்நீர் என்னாச் சென்னியால் இறைஞ்சுவித் துரிய,

பூசனை புரிந்து நகையொடு முகமன் புகன்றள வளாயினன் புனிதன். 76

278 அறுசுவை கெழுவும் நறியசிற் றுண்டி அமுதினில் தூயன அருத்திக்,

குறைவறும் அடிகட் கென்னிடை வேண்டுங் கொள்கைய தென்னெனக் கூற,

மறுவறு தவத்துக் குச்சக முனிவன் மகிழ்ந்துநீ மாதவம் புரிந்து,

பெருமகள் தன்னை யெனதொரு மகற்குப் பேசுவான் பெயர்ந்தனன் என்றான். 77

279 இனையசொல் வினவி முனிவரன் மகிழா என்மகள் விருத்தையை இயல்சேர்,

உனதுமைந் தற்கு நல்கமுன் செய்த உயர்தவம் என்கொலென் றுரைத்து,

மனமுற நகையும் உவகையுங் கிளர மணவினை இசைந்துமா தவத்துப்,

புனிதனை அங்கட் சிலபகல் இருத்திப் போற்றிசெய் தொழுகுறும் பொழுதின். 78

280 வேறு

பங்கமில் உசத்தியன் பன்னி யாகிய

மங்கலை விடுத்திட மகள்வி ருத்தைதான்

அங்குள இகுளையர் ஆயந் தன்னுடன்

செங்கயல் பாய்புனல் திளைப்பப் போயினாள். 79

281 காடுற வந்திடு கலுழி மாண்புனல்

ஆடினள் மகிழ்சிறந் தணங்க னாரொடு

மாடுறு பொதும்பர்போய் மலர்கொய் தன்னவை

சூடினள் இருந்தனள் தொடலை ஆற்றியே. 80

282 பாசிழை மங்கையர் பண்ணை யோடெழீஇ

ஆசறு பொதும்பினும் அணங்கை யன்னவள்

மாசறு தாரகை மரபிற் சூழ்தருந்

தேசுறு மதியெனத் திரும்பவும் வேலையே. 81

283 உருகெழு கனையொலி உருமுக் கான்றிடுங்

கருமுகில் இ·தெனக் கனன்று காய்கனல்

சொரிதரும் விழியது சூர்த்த மெய்யது

பெருமத நதியொடு பெயரு கின்றதே. 82

284 தாழுறு கரத்தது தடத்தின் சால்பெனக்

காழுறும் எயிற்றத கறைகொள் காலதால்

ஏழுகியர் குறும்பொறை இபமொன் றேற்றெதிர்

பாழிய வரைதுகள் படுத்துச் சென்றதே. 83

285 காண்டலும் வெருவினர் கவன்றவ் வாறுசெல்

ஆண்டகை யோர்களும் அகன்று சிந்தினார்

நீண்டிடு கடலிடை நிமிர்ந்த வெவ்விடம்

ஈண்டலும் இரிந்தபுத் தேளிர் என்னவே. 84

286 கன்னிகை விருத்தையாள் கண்டு துன்புறா

அன்னமென் னடையினர் அகன்று சிந்தலும்

என்னினி இழைப்பதென் றிரங்கி யேங்கியே

உன்னருங் கடுப்பினில் உஞற்றி யோடலும். 85

287 கீழ்ந்தறை போகிய கிளைஞ ராமெனத்

தாழ்ந்திடு பசும்புதல் செறியத் தான்மறைந்

தாழ்ந்திடு கூவலொன் றணுக அன்னதில்

வீழ்ந்தனள் அழுந்தினள் விளிவுற் றாளரோ. 86

288 முடங்களை அலங்குறு முதிய பூநுதல்

மடங்கலின் ஏறெதிர் வரினும் மாறுகொள்

கடங்கலுழ் மால்கரி கல்லென் ஆர்ப்பொடு

நடந்தது மலையமா னாடு சாரவே. 87

289 இரிந்திடு மாதரார் யாண்டு மாகியே

விரிந்திடு வோர்குழீஇ வியர்க்கு மேனியர்

சரிந்திடு கூந்தலர் தளரும் நெஞ்சினர்

பிரிந்திடும் உவகையர் பெயர்ந்து நாடினார். 88

290 தண்டம தெங்கணுந் தானஞ் சிந்திடக்

கொண்டலின் எய்திய கோட்டு மாதிரங்

கண்டிலர் கன்னிகை தனையுங் காண்கிலர்

உண்டிலை யெனவுயிர் உயிர்ப்பு நீங்கினார். 89

291 மண்ணிடை யாறென வழிக்கொண் டேகவே

கண்ணிணை புனலுகக் கலுழ்ந்து சோர்வுறாத்

துண்ணென உணர்வுறத் துளங்கிச் சூழ்கனல்

புண்ணுறு வோரெனப் புலம்பல் மேயினார். 90

292 வேறு

பெண்ணுக் கணிகலமே பேராகுக் கோருருவே

கண்ணுக் கணியே கமலத்துச் செந்திருவே

மண்ணிற் புனல்படிந்தாய் வானதியும் ஆடுவதற்

கெண்ணித் துணிந்தோ எமைவிட்டுப் போயினையே. 91

293 வன்னப் புனலாட்டி வல்லே புறங்காத்தென்

மின்னைத் தருதி ரெனவே விடைகொடுத்த

அன்னைக்கென் சொல்வேம் அடுகளிற்றின் முன்னாக

உன்னைத் தனிவிட் டுயிர்கொண்டு போந்தனமே. 92

294 ஐயர் உசத்தியரும் அன்னையெனும் மங்கலையும்

வையம் பரவுகின்ற மாதுலராங் குச்சகருங்

கையறவின் மூழ்கக் கரந்தாய் இனியொருகால்

செய்ய முகமுந் திருநகையுங் காட்டாயோ. 93

295 என்னப் பலவும் புலம்பி இரங்குற்றே

உன்னற் கருஞ்சீர் உசத்தியன்றான் நற்றவத்தின்

மன்னுற்ற தெய்வ வனத்தின் மலைவாழக்கைப்

பன்னிக் கிவையுரைத்துப் பாவைநல்லார் ஆவலித்தார். 94

296 கேட்டிடலும் அன்னை வயிறதுக்கிக் கேழ்கிளர்தீ

ஊட்டரக்கே யென்ன உருகி மனமறுகி

வாட்டடங்கண் நீர்குதிப்ப வாய்வெரீஇத் தன்கணவன்

தாட்டுணையில் வீழ்ந்து புகுந்தபடி சாற்றினளால். 95

297 ஒன்றுபுரி காட்சி முனிவன் உவைகேட்டுக்

கன்றுபிரி தாயின் கவன்றரற்றிக் கன்னியொடு

சென்றுபிரி வுற்றோரை நோக்கிச் சினக்களிறு

கொன்றதுவோ அஞ்சாது கூறுமெனச் செப்புதலும். 96

298 தூயபுன லாடித் துறைபுகுந்து சூழ்பொதும்பில்

ஆயமுடன் ஆடி யகன்றிங்கு வந்திடலுங்

காயுமழல் வெங்கட் கடகளிறு வந்ததுகண்

டோயுமுணர் வெய்தி எல்லோமும் ஓடினமால். 97

299 ஓடி யுலையா ஒருவர் நெறியொருவர்

கூடல் இலதா அணியின் குழாஞ்சிந்திச்

சாடு மதகரியில் தப்பி விருத்தைதனைத்

தேடியங்ஙன் காணாது சென்றனம்யாம் என்றிடலும். 98

300 சென்றாங்கவ் வெல்லைதனில் தேடித் தியங்குற்று

நின்றான் மகள்தன் நிறங்கிளரும் பொற்கலனோர்

ஒன்றாக வெவ்வே றொருநெறியில் சிந்திடக்கண்

டென்றாய் படர்ந்தநெறி ஈதுகொலென் றேமுற்றான். 99

301 பூண்போ கியநெறியே தொட்டுப் புதல்விதனைக்

காண்போ மெனவே கனங்குழையா ரோடேகி

மாண்போய கூவலொன்று வந்தணுக ஆங்கதனில்

சேண்போய தன்மகளைக் கண்டு தெருமந்தான். 100

302 வேறு

கூவலுறு வதுநோக்கி நெடிதுயிர்த்து விழிவழிநீர் குதிப்பக் குப்புற்,

றாவலியா மகளையெடுத் தகன்கரையின் பாற்படுத்தி அழுங்கலோடும்,

பாவையர்கள் தழீஇக்கொண்டு புலம்பினரால் அதுகேட்டுப் பயந்த நற்றாய்,

காவிலுறு கோகிலம்போல் நெடிதரற்றிப் பெருந்துயரக் கடலுட் பட்டாள். 101

303 தன்பால்வந் தவதரித்த நங்கைதனைக் கைவிட்டுத் தரியா ளாகி,

அன்பாலே உயிர்பதைப்ப வயிறதுக்கி ஆகுலியா அரற்றி யேங்கி,

மின்பாலோர் மின்படிந்த தன்மையென அவளாக மிசையே வீழ்ந்து,

தென்பாலிற் புகுந்தனையோ ஓமகளே யெனப்புலம்பித் தேம்ப லுற்றாள். 102

304 அன்னேயோ அன்னேயோ ஆகொடிய தறனேயோ அறியேன் அந்தோ,

முன்னேயோ நெடுங்காலங் குழவியின்றிப் பெரநோன்பு முயன்று பெற்ற,

மின்னேயோ உயிரிழந்து வௌ¢ளிடையிற் கிடந்திடுமால் விதியார் செய்கை,

இன்னேயோ யானொருத்தி பெண்பிறந்து பெற்றபயன் இதுவே யன்றோ. 103

305 புலிக்கணங்கள் திரிகானில் ஒருமானை வளர்த்ததனைப் போக்கி நின்றே,

அலக்கணுறு வோரெனவே கைவிட்டுத் தமியேனும் அழுங்கா நின்றேன்,

மலர்க்கமலத் திருவைநிகர் என்மகளைக் கொல்லியமுன் வந்த தந்தக்,

கொலைக்க ளிற்றின் வடிவன்றே கொடியேன் செய் பெரும்பவத்தின் கோல மன்றோ. 104

306 அறங்காட்டிற் சென்றதுவோ தெய்வதமும் இங்கிலையோ அரிதா முத்தித்,

திறங்காட்டுந் தவநெறியும் பொய்த்தனவோ கலியுமினிச் சேர்ந்த தேயோ,

மறங்காட்டும் வனக்களிறு வந்தடர்க்க ஈண்டெனது மாது மாண்டு,

புறங்காட்டிற் கிடந்திடுமோ என்னேயென் னேயிதுவோர் புதுமை யாமே. 105

307 வேறு

என்றிவை பலவும் பன்னி இடருழந் தரற்றும் வேலை

மன்றலங் குழலின் மாதர் வளைந்தனர் இரங்கி மாழ்க

ஒன்றிய கேளிர் அல்லா ரியாவரும் உருகி நைந்தார்

அன்றவண் நிகழ்ந்த பூசல் ஆகுலம் அறைதற் பாற்றோ. 106

308 கோட்டமில் சிந்தை யோனாங் குச்சகன் குறுகி யங்கண்

நாட்டநீர் பனிப்பச் சோரும் நங்கையர் தம்பா லெய்தி

மீட்டினித் தருவன் மாதை விம்மலிர் என்னா வேறோர்

மாட்டுற விருந்த தந்தைக் கினையன வகுத்துச் சொல்வான். 107

309 மறைமுத லாய நுண்ணூல் மருளற உணரா மாக்கள்

சிறியரே முதியர் பாலர் சேயிழை மகளிர் இன்னோர்

உறுவதோர் அவலஞ் செய்தாய் ஊழ்வினை முறையும் ஓராய்

அறிவநீ இன்னே யாயின் ஆரிது தணிக்கற் பாலார். 108

310 கேளையா மனத்தில் துன்பங் கிளத்தலை கேடு நீங்கி

நீளயா வுயிர்த்தார் போலிந் நேரிழைக் கன்னி தன்னை

நாளையான் விளித்து நின்பால் நல்குவன் நல்க நீநங்

காளையா னவற்குப் பின்னாட் கடிமணம் புரிதி அன்றே. 109

311 ஐயமென் றுளத்தி லுன்னி அழுங்கலை விதியு மற்றே

மெய்யுணர் வதனாற் கண்டாம் ¤வருத்தைதன் யாக்கை தன்னை

மொய்யுறு தயிலத் தோணி மூழ்குவித் திருத்தி யின்றே

ஒய்யென நோற்று மீட்டுத் தருகுவன் உயிரை யென்றான். 110

312 சாற்றிய துணர்ந்து தாதை தயிலத்தி லிட்டு மாதைப்

போற்றினன் இருப்ப மேலோன் போயொரு பொய்கை மூழ்கிக்

கூற்றுவற் புகழ்ந்து நோற்பக் கொடுங்குழை மடவார் அஞ்சக்

காற்றென முன்னர் வந்த களிறுமீண் டணைந்த தம்மா. 111

313 தடமிகு புனலுட் புக்குத் தாளினால் உலக்கிச் சாடிப்

படவர வனைய செய்கைப் பருவலித் தடக்கை தன்னால்

இடைதொறுந் துழாவி நின்ற இருந்தவ முனிவற் பற்றிப்

பிடர்மிசை யேற்றிக் கொண்டு பெரிதுசேண் பெயர்ந்த தன்றே. 112

314 கோதறு குணத்தின் மேலாங் குச்சகன் என்னுந் தொல்பேர்

மாதவன் உணர்ந்து பின்னர் மதக்களி றதனை நோக்கி

ஈதெனைப் பற்றிச் செல்வ தென்கொல்கா ரணமென் றெண்ணி

ஓதியின் வலியா லன்ன தூழமுறை உன்ன லுற்றான். 113

315 வேறு

மாவ தத்தினை இழைத்திடும் பூட்கையின் மதநீர்

காவ தத்தினுங் கமழ்தரு கலிங்கநாட் டதன்பால்

ஆவ தத்நேர் மாக்கள்வாழ் அரிபுரம் அதனில்

தேவ தத்தன்என் றுளன்ஒரு வணிகரில் திலகன். 114

316 தவத்தின் அன்னவன் பெறுமகன் தருமதத் தன்எனப்

புவிக்கண் மேலவர் புகழ்செய அறம்புரி புகழோன்

கவற்சி யின்றியே மூவகைப் பொருளையுங் காண்போன்

உவப்பு நீடிய இருநிதிக் கிறையினும் உயர்ந்தோன். 115

317 தந்தை அன்னையும் இறத்தலுந் தமியனே யாகச்

சிந்தை வெந்துயர் உழந்துபின் ஒருவகை தேற

அந்த வேலையின் அவன்பெருந் திருவினை அகற்ற

வந்து தோன்றினன் மனமருள் செய்வதோர் வாதி. 116

318 முண்டி தப்படு சென்னியன் தாதுவின் முயங்கு

குண்ட லத்தினன் கோலநூல் மார்வினன் நீற்றுப்

புண்ட ரத்தயல் நெற்றியண்¢ கஞ்சுகன் புதியோன்

கண்டி கைக்கலன் புனைந்துளோன் வேத்திரக் கரத்தோள். 117

319 அவனைக் கண்டனன் அடிமுறை வணங்கின் அருவாஞ்

சிவனைக் கண்டன னாமெனப் பெருமகிழ் சிறந்தான்

புவனிக் குள்ளவர் என்னினுஞ் சாலவும் புதியர்

தவமிக் கோரிவர் என்றுகொண் டுறையுளிற் சார்ந்தான். 118

320 பொன்ன ருங்கலந் திருத்துபு குய்யுடைப் பழுக்கல்

நன்ன லம்பெற அருத்தினன் முகமனும் நவின்றான்

பின்னர் அன்னவன் றனையெதிர் நோக்கினன் பெரியோய்

என்னி வண்வந்த தென்றனன் வணிகருக் கிறைவன். 119

321 ஈசன் தந்திடு விஞ்சையொன் றெமக்குள தெவர்க்கும்

பேசுந் தன்மைய தன்றது குரவர்பாற் பெரிதும்

நேசம் பூண்டவர்க் குரைப்பது நெஞ்சினில் சிறிதும்

மாசின் றாயநிற் குணர்த்துவன் அ·தென வகுத்தான். 120

322 சரத மேயிது சம்புவின் வந்ததோர் தகைசால்

இரத முண்டது பொன்னெனச் செய்தனம் எமக்கோர்

அரிது மன்றது போல்வன பலவுள அவைதாம்

விரத மாதவர் அல்லதி யார்கொலோ விரும்பார். 121

323 காரி ரும்பையும் நாகத்திற் காட்டுதுங் கரிய

சீரி ரும்பினைப் பொன்னென உரைபெறச் செய்வாம்

மேரு வுங்கயி லாயமும் என்றிரு வெற்பை

யாரும் நோக்கவே காட்டுதும் இவைநமக் கரிதோ. 122

324 எய்தும் ஈயமும் இரதமும் வௌ¢ளிய தெனவே

செய்து மன்றியும் வங்கத்திற் செம்பொனுந் தெரிப்பாம்

நொய்தின் அன்னது வலியுறக் காட்டுதும் நுவலுங்

கைத வம்பயில் மாக்களுக் கினையன கழறாம். 123

325 இரும்பி னிற்செம்பு வாங்குவம் ஈயமும் அற்றே

வரம்பி லாததோர் தரணியண் டஙகளை மரபின்

அரும்பொன் வண்ணம தாக்குவம் வல்லவா றறைய

விரும்பி னாமெனின் யாண்டுமோர் அளப்பில வேண்டும். 124

326 ஒன்று கோடிபொன் னாக்குவங் கோடிய துளவேல்

குன்று போலவே கோடியிற் கோடிசெய் குவமால்

நின்ற னக்குள பொருளெலாந் தருதியேல் நினது

மன்றல் மாளிகை நிதிக்கிடம் இல்லென வகுப்பாம். 125

327 என்ன வேமொழி சோரனை வணங்கினன் இமைப்பின்

முன்னர் உள்ளதுந் தான்றன துரிமையால் முயலப்

பின்னர் எய்திய நிதியமும் பேழையான் அவற்றின்

மன்னு பூண்களுங் கொணர்ந்தனன் முன்புற வைத்தான். 126

328 வைத்த மாநிதி நோக்கலும் வணிகரில் திலகர்

உய்த்த செல்வமும் இதுகொலோ ஓவென உரையாக்

கைத்த லங்கொடு கைத்தலம் புடைத்துடுக் கணங்கள்

நத்த வேலையிற் ஒருங்குபட் டாலென நகைத்தான். 127

329 இந்த நின்பொருள் நம்முடை விஞ்சையில் இறைக்கும்

வந்தி டாதுநாம் உருக்குறு முகந்தனில் வழுவிச்

சிந்து கின்றதற் கிலையிது நமதுபின் திரியின்

அந்த மில்பொருள் கொடுக்குவம் வைத்தியென் றறைந்தான். 128

330 முனியல் ஐயநீ வேண்டிய பெருநிதி முழுதும்

இனிது நாடியே கொணருவன் இருத்தியென் றுரைத்துப்

புனையும் ஆடையும் நிலங்களும் மணிகளும் ம்

மனையும் மாக்களும் பகர்ந்தனன் நிகரிலா வணிகன். 129

331 பொரும தத்தினை இழைத்திடு மருப்புயர் புழைக்கைப்

பெரும தக்கரி யென்னவே மயங்கினன் பெரிதும்

வரும தத்தமென் றறத்தையும் பர்ந்துமெய் வணிகன்

தரும தத்தனாம் பெயரினை நிறுவினன் தரைமேல். 130

332 இத்தி றத்தினில் தேடிய பெருநிதி எனைத்துங்

கைத்த லங்கொடு தாங்கியே கரவன்முன் காண

வைத்து நிற்றலும் மகிழ்ந்தனன் அவையெலாம் வாங்கி

மொய்த்த செங்கணல் தீயிடை உருக்குதல் முயன்றான். 131

333 திரட்டி யாவையும் ஓருரு வாக்கினன் செழும்பொன்

இரட்டி தூக்கிய இரதமாங் கொருசிலை யிட்டு

மருட்டி ஆடக முழுவதும் உரைத்தவை வலிதா

உருட்டி மட்பெருங் குகையினில் மருந்தையுள் ளுறுத்தான். 132

334 பண்ணு றுத்திய கனகமுள் ளிட்டதன் பாலும்

எண்ணு றுத்திய மிசைக்கணுங் களங்கமொன் றிட்டு

மண்ணு றுத்திநற் றுகில்கொடு பொதிந்தனன் மருங்கிற்

கண்ணு றுத்திய செந்தழற் புடைமிசை கரந்தான். 133

335 நூற்று நான்கொடு நான்குகுக் குடபுடம் நொய்தின்

வீற்று வீற்றதா விட்டது நோக்கினன் மிகவு