கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

7785 0

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கு – கூ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்

 • குஞ்சம்மா
 • குஞ்சம்மை
 • குடியரசி
 • குடியரசு
 • குட்டி
 • குட்டியம்மா
 • குணக்கண்ணி
 • குணக்கொடி
 • குணசேகரி
 • குணச்செல்வி
 • குணநாயகி
 • குணநிதி
 • குணப்பாவை
 • குணமணி
 • குணமதி
 • குணமாணிக்கம்
 • குணமாலை
 • குணமுத்து
 • குணமொழி
 • குணவரசி
 • குணவல்லி
 • குணவழகி
 • குணவாணி
 • குணவொளி
 • குந்தவி
 • குந்தவை
 • குந்தி
 • குமரி
 • குமரிக்கலை
 • குமரிக்கொடி
 • குமரிக்கோமகள்
 • குமரிச்செல்வி
 • குமரித்தமிழ்
 • குமரித்தென்றல்
 • குமரிப்பண்
 • குமரிமணி
 • குமரிமதி
 • குமரிமாலை
 • குமரியம்மா
 • குமரியரசி
 • குமரியிசை
 • குமரிவல்லி
 • குமரிவாணி
 • குமுதம்
 • குமுதவல்லி
 • குமுதவாயாள்
 • குமுதா
 • குமுதினி
 • குயிலாள்
 • குயிலி
 • குயிலினி
 • குயில்
 • குயில்மொழி
 • குரவை
 • குருமாணிக்கம்
 • குருவம்மா
 • குலக்கொடி
 • குலக்கொழுந்து
 • குலநிதி
 • குலப்பாவை
 • குலமகள்
 • குலமணி
 • குலமதி
 • குலமாணிக்கம்
 • குலமுத்து
 • குலவாணி
 • குல்தூம்
 • குவம்
 • குவளை
 • குவிரா
 • குழலி
 • குழல்வாய்
 • குழல்வாய்மொழி
 • குறமகள்
 • குறளமுதம்
 • குறளமுது
 • குறளமுது
 • குறளரசி
 • குறளன்பு
 • குறளினி
 • குறள்கொடி
 • குறள்செல்வி
 • குறள்தென்றல்
 • குறள்நெறி
 • குறள்நேயம்
 • குறள்மணி
 • குறள்மதி
 • குறள்மொழி
 • குறள்மொழி
 • குறள்வாழி
 • குறிஞ்சி
 • குறிஞ்சிஇறைவி
 • குறிஞ்சிஎழிலி
 • குறிஞ்சிக்கொடி
 • குறிஞ்சிச்செல்வி
 • குறிஞ்சிச்செல்வி
 • குறிஞ்சித்தங்கை
 • குறிஞ்சித்தமிழ்
 • குறிஞ்சித்தேவி
 •  
 • குறிஞ்சிநங்கை
 • குறிஞ்சிப்பண்
 • குறிஞ்சிப்பாவை
 • குறிஞ்சிமகள்
 • குறிஞ்சிமகள்
 • குறிஞ்சிமங்கை
 • குறிஞ்சிமணி
 • குறிஞ்சிமணி
 • குறிஞ்சிமதி
 • குறிஞ்சிமலர்
 • குறிஞ்சிமாலை
 • குறிஞ்சிமுகிலி
 • குறிஞ்சிமுதல்வி
 • குறிஞ்சிமுரசு
 • குறிஞ்சியரசி
 • குறிஞ்சியழகி
 • குறிஞ்சியழகி
 • குறிஞ்சிவல்லி
 • குறிஞ்சிவாணி
 • குன்சி

தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை கு வரிசை

குஞ்சு
குஞ்சு -பறவையின் இளையது.
குஞ்சுக்கிளி
குஞ்சுக்குயில்
குஞ்சுச்சிட்டு
குஞ்சுப்பிறை
குஞ்சுப்பூவை
குஞ்சுமயில்
குட(ம்) -வளைவு, மேற்கு.
குடகடல்
குட்டி
குட்டி -சிலவிலங்கின் இளமை, சிறியது, சிறுபெண்.
குட்டித்தங்கம்
குட்டித்தங்கை
குட்டிநாச்சி
குட்டிப்பிடி
குட்டிப்பிணை
குட்டிப்பிள்ளை
குட்டிப்பிறை
குட்டிமணி
குட்டிமலர்
குட்டிமலை
குட்டிமாலை
குட்டிமான்
குட்டிமுத்து
குட்டியம்மா
குட்டியம்மை
குட்டியரசி
குட்டியரசு
குட்டியரண்
குட்டியலை
குட்டியழகி
குட்டியழகு
குட்டியன்னை
குட்டியாழ்
குட்டியெழில்
குட்டியெழிலி
குட்டியொளி
குட்டிவேங்கை
குட்டிவேல்
குடப்பிறை
குடமணி
குடமயில்
குடமருதம்
குடமலை
குடி -குடும்பம்.
குடிப்பிறப்பு
குடிப்புகழ்
குடிப்பொறை
குடிமகள்
குடிமங்கை
குடிமடந்தை
குடியமுது
குடியரசி
குடியரசு
குடிவிளக்கு
குணக்குட்டி
குணக்குமரி
குணக்குயில்
குணக்குன்று
குணக்கொடி
குணக்கொம்பு
குணக்கொழுந்து
குணக்கொன்றை
குணக்கோதை
குணச்சிட்டு
குணச்செல்வி
குண்டரண்
குண்டு
குண்டு -ஆழம், உருட்சி.
குண்டுமணி
குண்டுமுத்து
குணத்தங்கம்
குணத்தங்கை
குணத்தாமரை
குணத்திறல்
குணநகை
குணநங்கை
குணநிலவு
குணநிலா
குணப்பரிதி
குணப்பூவை
குணப்பொழில்
குணப்பொறை
குணப்பொன்
குணம்
குணம் -இயல்பு.
குணமகள்
குணமங்கை
குணமடந்தை
குணமணி
குணமதி
குணமயில்
குணமலர்
குணமலை
குணமாமணி
குணமாமதி
குணமாமயில்
குணமாமலை
குணமான்
குணமுத்து
குணமொழி
குணயாழ்
குணவடிவு
குணவணி
குணவம்மை
குணவமுதம்
குணவமுது
குணவரசி
குணவல்லி
குணவழகி
குணவாகை
குணவாணி
குணவாரி
குணவாழி
குணவெழில்
குணவெழிலி
குணவேங்கை
குணவேல்
குணவொளி
குமரி
குமரி -தமிழ்மலை, இளம்பெண்.
குமரிக்கடல்
குமரிக்கிளி
குமரிக்குயில்
குமரிக்கொடி
குமரிகோடு
குமரிச்சாந்து
குமரிச்சாரல்
குமரிச்சிட்டு
குமரிச்சிலம்பு
குமரிச்செல்வம்
குமரிச்செல்வி
குமரிச்சேய்
குமரிச்சோலை
குமரித்தங்கம்
குமரித்தங்கை
குமரித்தமிழ்
குமரித்தலைவி
குமரித்தாமரை
குமரித்தாய்
குமரித்தாழை
குமரித்திங்கள்
குமரித்திரு
குமரித்தென்றல்
குமரித்தேன்
குமரித்தோகை
குமரிநங்கை
குமரிநிலவு
குமரிநிலா
குமரிப்பண்
குமரிப்பிடி
குமரிப்பிணை
குமரிப்புதுமை
குமரிப்புனல்
குமரிப்புன்னை
குமரிப்பூ
குமரிப்பூவை
குமரிப்பொழில்
குமரிப்பொன்
குமரிப்பொன்னி
குமரிமணி
குமரிமதி
குமரிமயில்
குமரிமலர்
குமரிமலை
குமரிமாலை
குமரிமான்
குமரிமுத்து
குமரியணி
குமரியம்மா
குமரியம்மை
குமரியமுதம்
குமரியமுது
குமரியரசி
குமரியரசு
குமரியரண்
குமரியழகி
குமரியழகு
குமரியன்னை
குமரியாழ்
குமரியாழி
குமரியாள்
குமரியிசை
குமரியூராள்
குமரியெழில்
குமரியெழிலி
குமரியொளி
குமரியோவியம்
குமரிவடிவு
குமரிவல்லி
குமரிவாகை
குமரிவாணி
குமரிவாரி
குமரிவிளக்கு
குமரிவிறல்
குமரிவிறலி
குமரிவெள்ளி
குமரிவெற்றி
குமரிவேங்கை
குமரிவேய்
குமரிவேரி
குமுதம்
குயில்
குயில் -ஒருபறவை.
குயிலம்மா
குயிலம்மை
குயிலமுதம்
குயிலமுது
குயிலரசி
குயில்வடிவு
குயிலழகி
குயிலி
குயிலிசை
குயிலினி
குயிலெழில்
குயிலெழிலி
குயிற்குமரி
குயிற்குரல்
குயிற்செல்வி
குயிற்சோலை
குயிற்பண்
குயினங்கை
குயின்மகள்
குயின்மங்கை
குயின்மடந்தை
குயின்மருதம்
குயின்மொழி
குரவை
குரவை -கூத்துவகை.
குரவைக்கலை
குரவைக்கனி
குரவைக்கிள்ளை
குரவைக்கிளி
குரவைக்குயில்
குரவைக்கொடி
குரவைச்சிட்டு
குரவைச்செல்வி
குரவைநங்கை
குரவைப்பண்
குரவைமகள்
குரவைமங்கை
குரவைமடந்தை
குரவைமணி
குரவைமயில்
குரவைமலர்
குரவைமுத்து
குரவையணி
குரவையரசி
குரவையாழ்
குரவையிசை
குரவையெழில்
குரவையெழிலி
குரவையொலி
குரவையொளி
குரவைவல்லி
குரவைவள்ளி
குரவைவிறலி
குழ -இளமை.
குழக்கண்ணி
குழக்கயல்
குழக்கிள்ளை
குழக்கிளி
குழக்குமரி
குழக்குயில்
குழக்கொடி
குழக்கொழுந்து
குழக்கொன்றை
குழக்கோதை
குழச்செல்வி
குழச்சோலை
குழத்தென்றல்
குழத்தோகை
குழநகை
குழநங்கை
குழந்தை
குழப்பிறை
குழப்பொழில்
குழமகள்
குழமங்கை
குழமடந்தை
குழமணி
குழமதி
குழமயில்
குழமருதம்
குழமலர்
குழமான்
குழமுகை
குழமுத்து
குழமுல்லை
குழமுறுவல்
குழமொட்டு
குழல்
குழல் -இசைக்குழல், கூந்தல்.
குழலணி
குழலம்மை
குழலமுதம்
குழலமுது
குழலரசி
குழலரி
குழல்வடிவு
குழல்வல்லி
குழல்வாணி

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

குழல்வேய்
குழல்வேரல்
குழலழகி
குழலாம்பல்
குழலாள்
குழலி
குழலிசை
குழலின்பம்
குழலினி
குழலினியாள்
குழலெழில்
குழலெழினி
குழலொலி
குழலொளி
குழலோசை
குழவடிவு
குழவணி
குழவம்மை
குழவமுதம்
குழவமுது
குழவரசி
குழவல்லி
குழவள்ளி
குழவாம்பல்
குழவி
குழவு.
குழவெழில்
குழவேங்கை
குழற்கழை
குழற்கிள்ளை
குழற்கிளி
குழற்குமரி
குழற்குயில்
குழற்குரல்
குழற்கொடி
குழற்கொன்றை
குழற்கோதை
குழற்சிட்டு
குழற்செல்வி
குழற்பண்
குழற்பணை
குழற்பாலை
குழற்பூவை
குழனங்கை
குழன்மகள்
குழன்மங்கை
குழன்மடந்தை
குழன்மயில்
குழன்மாலை
குழன்மான்
குழன்முகிலி
குழன்முல்லை
குழனல்லள்
குளக்கயல்
குளக்கழனி
குளக்கொடி
குளச்சோலை
குளத்தாமரை
குளத்துறை
குளத்தூராள்
குளநங்கை
குளப்பொழில்
குளம் -நீர்நிலை.
குளமங்கை
குளமடந்தை
குளமருதம்
குளமலர்
குளவயல்
குளவல்லி
குளவாம்பல்
குளவாழை
குளவாளை
குளிஞ்சியிசை
குறட்கடல்
குறட்கண்ணி
குறட்கணை
குறட்கதிர்
குறட்கலம்
குறட்கலை
குறட்கழனி
குறட்கனி
குறட்கிள்ளை
குறட்கிளி
குறட்குமரி
குறட்குயில்
குறட்கொடி
குறட்கொழுந்து
குறட்கோதை
குறட்சுடர்
குறட்சுரபி
குறட்சுனை
குறட்செல்வம்
குறட்செல்வி
குறட்சேய்
குறட்சோலை
குறட்பண்
குறட்பரிதி
குறட்பழம்
குறட்புகழ்
குறட்புணை
குறட்புதுமை
குறட்புலமை
குறட்பூவை
குறட்பொழில்
குறட்பொறை
குறட்பொறையள்
குறட்பொன்
குறட்பொன்னி
குறணகை
குறணங்கை
குறண்மகள்
குறண்மங்கை
குறண்மடந்தை
குறண்மணி
குறண்மதி
குறண்மயில்
குறண்மருதம்
குறண்மலர்
குறண்மலை
குறண்மறை
குறண்மனை
குறண்மாரி
குறண்மாலை
குறண்மானம்
குறண்மானி
குறண்முகில்
குறண்முகிலி
குறண்முடி
குறண்முத்து
குறண்முதலி
குறண்முரசு
குறண்மேழி
குறண்மொழி
குறணல்லள்
குறணிலவு
குறணிலா
குறணெஞ்சள்
குறணெறி
குறணேரியள்
குறம் -குன்றவர்.
குறமகள்
குறவஞ்சி
குறள்
குறள் -குறுமை, திருக்குறள்.
குறளணி
குறளம்மை
குறளமுதம்
குறளமுது
குறளரசி
குறளரசு
குறளரண்
குறளரி
குறளருவி
குறள்வடிவு
குறள்வயல்
குறள்வல்லாள்
குறள்வல்லி
குறள்வள்ளி
குறள்வாகை
குறள்வாணி
குறள்வாரி
குறள்வானம்
குறள்விழி
குறள்விளக்கு
குறள்விறல்
குறள்விறலி
குறள்வேங்கை
குறள்வேல்
குறளழகி
குறளழகு
குறளறிவு
குறளன்பு
குறளன்னை
குறளாழி
குறளாள்
குறளாற்றல்
குறளிசை
குறளிறைவி
குறளின்பம்
குறளினி
குறளினியள்
குறளினியாள்
குறளுடையான்
குறளெழில்
குறளெழிலி
குறளேந்தி
குறளொலி
குறளொளி
குறளோசை
குறளோவியம்
குறிஞ்சி
குறிஞ்சி -மலை, பூ.
குறிஞ்சிக்குமரி
குறிஞ்சிக்குயில்
குறிஞ்சிக்கொடி
குறிஞ்சிக்கொழுந்து
குறிஞ்சிக்கோதை
குறிஞ்சிச்செல்வி
குறிஞ்சித்தென்றல்
குறிஞ்சித்தேன்
குறிஞ்சிப்பண்
குறிஞ்சிப்பூ
குறிஞ்சிப்பூவை
குறிஞ்சிப்பொழில்
குறிஞ்சிமகள்
குறிஞ்சிமணி
குறிஞ்சிமயில்
குறிஞ்சிமலர்
குறிஞ்சிமாலை
குறிஞ்சிமான்
குறிஞ்சிமுத்து
குறிஞ்சியணி
குறிஞ்சியமுதம்
குறிஞ்சியமுது
குறிஞ்சியரசி
குறிஞ்சியரண்
குறிஞ்சியருவி
குறிஞ்சியழகி
குறிஞ்சியாழ்
குறிஞ்சியாள்
குறிஞ்சியின்பம்
குறிஞ்சியினியள்
குறிஞ்சியெழில்
குறிஞ்சியெழிலி
குறிஞ்சியொளி
குறிஞ்சிவல்லி
குறிஞ்சிவள்ளி
குறிஞ்சிவாழை
குறிஞ்சிவிளக்கு
குறுங்கடல்
குறுங்கண்ணி
குறுங்கணை
குறுங்கிளி
குறுங்குயில்
குறுங்கொடி
குறுஞ்சாரல்
குறுஞ்சிட்டு
குறுஞ்சுனை
குறுநகை
குறுந்துடி
குறுந்தென்றல்
குறுந்தொடை
குறுநுதல்
குறுமகள்
குறும்பிறை
குறும்புனல்
குறும்பொறை
குறுமலர்
குறுமலை
குறுமுகை
குறுமுத்து
குறுமுரசு
குறுமுறுவல்
குறுமை -குறள்.
குறுவளை
குறுவில்
குறுவிழி
குறுவிளக்கு
குன்றக்கிளி
குன்றக்குமரி
குன்றக்குயில்
குன்றக்கொடி
குன்றக்கொழுந்து
குன்றக்கோதை
குன்றச்சாந்து
குன்றச்சாரல்
குன்றச்சிட்டு
குன்றச்சுடர்
குன்றச்சுனை
குன்றச்செல்வி
குன்றச்சோலை
குன்றணி
குன்றத்தி
குன்றத்திரு
குன்றத்திறல்
குன்றத்தேன்
குன்றப்பூவை
குன்றப்பொழில்
குன்றப்பொறை
குன்றம்
குன்றமகள்
குன்றமயில்
குன்றமுத்து
குன்றமுதம்
குன்றமுது
குன்றயாழ்
குன்றரசி
குன்றரண்
குன்றருவி
குன்றவடிவு
குன்றவல்லி
குன்றவாணி
குன்றவாழை
குன்றவிளக்கு
குன்றழகி
குன்று
குன்று -குன்றம், மலை.
குன்றுடையாள்
குன்றூராள்
குன்றெயினி
குன்றெழில்
குன்றெழிலி
குன்றொளி

குழந்தை வளர்ப்பு புத்தகம்

இலவச புத்தகம் பதிவிறக்க: குழந்தை வளர்ப்பு புத்தகம் – முதல் 12 மாதங்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

1000+ பெண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் பார்க்க..

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

மேலே குறிப்பிட்ட கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் போக மேலும் பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்துஇருந்தால் கருததுப்பெட்டியில் குறிப்பிடவும். நல்ல தமிழில் தங்கள் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்ட வாழ்த்துக்கள். நன்றி

Related Post

ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 11, 2020 0
ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சகுண் சக்தி சங்கமித்ரா சங்கமித்ரை சங்கரி சங்கவி சங்கவை…
ஐயப்பன் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை

ஐயப்பன் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
உங்கள் மனதுக்கு பிடித்த ஐயப்பன் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை 'களுக்கு சூட்டுவதற்காக இந்த பதிவில் குறிப்பிடபத்துள்ளது.
தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை

இனிய 1000+ பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Posted by - ஜனவரி 11, 2019 3
இனிய தமிழில் பெண் குழந்தை பெயரகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. நம் குழந்தைகளுக்கு நல்ல தமிழில் பெயர் வைக்க விருப்பம் கொண்டதற்கு வாழ்த்துக்கள்.
ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்

நல்ல தமிழில் 1000+ ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - ஜனவரி 11, 2019 11
இன்றைய சூழலில் குழந்தை பிறப்பதே ஒரு சந்தோழம், அவர்களுக்கு நமது தாய் தமிழில் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று இன்றைய காலத்தில் பெரும்பாலான பெற்றோர் விரும்புகின்றனர். இவர்களுக்காகவே,இனிய…

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன