சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்

100+ சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்

55646 0

சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்

உங்கள் செல்ல குழந்தைக்கு 100-க்கும் அதிகமான அழகிய சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள் மற்றும் சங்ககால பெண் புலவர்களின் பெயர்கள் பட்டியல் இந்த பதிவில்.

 

 • மாரிகா: பொருள், மழையின் சோலை.
 • கமழினி: பொருள், மணம் நிறைந்தவள்.
 • சிற்பிகா: பொருள், சிற்பிகளின் சோலை.
 • கயன்னங்கை: பொருள், கயல் + நங்கை = கயன்னங்கை, கடற்கண்ணி என்றுப் பொருள்ப்படும்.
 • மென்பனி: பொருள், மென்னையான பனியைப் போன்றவள்.
 • நகுநா: பொருள், நகு என்றால் சிரிப்பு என்றுப் பொருள், நா என்றால் நெற்கதிர் என்றுப் பொருள், நகுநா என்றால் சிரிக்கும் நெற்கதிர் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
 • அருளாசினி: பொருள், தெய்வ அருளும் ஆசியும் நிறைந்தவள்.
 • மீயாழ்: பொருள், மேன்மையான யாழ்.
 • சினமிகா: பொருள், சினம் + மிகா = சினமிகா, சினம் அறியாதவள்.
 • மிகலவள்: பொருள், பெருமை நிறைந்தவள்.
 • நுவலி: பொருள், பேச்சுக்கு அரசி.
 • கமழி: பொருள், நறுமணம் நிறைந்தவள்.
 • யாழ்மீட்டோள் : பொருள், யாழை மீட்டுபவள்.
 • மெல்விண்யாழி : மெல்லிய விண்ணை முகில் [மேகம்] சேர்ந்த யாழி, யாழி என்றால் யாழை ஏந்திருப்பவள் என்றுப் பொருள்.
 • பூவிதழ்: பொருள், பூவைப் போன்று இதழ்கள் உடையவள்.
 • மிஞிலி: பொருள், சங்கக் காலத்தில் வாழ்ந்த முல்லை நிலத்தை சேர்ந்த பெண்.
 • மெல்லினி: பொருள், மென்மையும் இனிமையும் நிறைந்தவள்.
 • துமி: பொருள், சிறிய மழைத்துளி.
 • அனலிக்கா: பொருள், சூரியனிடத்திலிருந்துத் தோன்றிய சோலைவனத்தைப் போன்றவள்.
 • மேகா: பொருள், அழகிய சோலையைப் போன்றவள்.
 • விண்கா: பொருள், விண்ணில் தோன்றியச் சோலையைப் போன்றவள்.
 • பனிமுகில்: பொருள், பனியை தூறும் முகிலைப் போன்றவள்.
 • எழிலோவியா: பொருள், அழகிய ஓவியம் போன்றவள்.
 • கவிநள்: பொருள், கவிதைகளின் தலைவி.
 • அவிரோள்: பொருள், பேரோளியானவள்.
 • கவினோள்: பொருள், பேரழகி.
 • அலர்விழி: பொருள், மலர்களைப் போன்று கண்கள் உடையவள்.
 • இமையரசி: பொருள், அழகிய இமைகள் உடையவள்.
 • கயற்கண்ணி: பொருள், மீனைப் போன்று அழகானவள்.
 • இதழினி: பொருள், இனிமையான இதழ்கள் உடையவள்.
 • இயல்: பொருள், இயல்வானவள் ; அழகானவள்.
 • யாழ்மொழி: பொருள், மீட்டும் யாழ் கருவியிலிருந்து வரும் இசையைப் போன்றவள்.
 • முகிலினி: பொருள், மேகத்தைப் போன்றவள்.
 • தமிழ்விழி: பொருள், தமிழைப் போன்று அழகிய கண்கள் உடையவள்.
 • மாயோள்: பொருள், நீல நிற உடல் உடையவள்.
 • மயிலோள்: பொருள், மயிலைப் போன்றவள்.
 • மென்னிலா: பொருள், மென்மையான நிலவுப் போன்றவள்.
 • ஆர்கலி: பொருள், ஆர்பறிக்கும் கடல் என்று பொருள்படும்.
 • பூங்குழலி: பொருள், பூவைப் போன்று கூந்தல் உடையவள்.
 • ஆரலி: பொருள், நிலவைப் போன்றவள்.
 • மழல்: பொருள், இளமையானவள் ; மென்மையானவள்.
 • அகமேந்தி: பொருள், அன்பை(காதல்) தாங்கிருப்பவள்.
 • நறுவீ: பொருள், நறுமணம் வீசும் மலரைப் போன்றவள்.
 • நன்விழி: பொருள், பேரழகான கண்களை உடையவள்.
 • நிலவள்: பொருள், நிலவை போன்றவள்.
 • செழிலி: பொருள், இனிமையாவள்.
 • அல்லி: பொருள், மலரின் பெயர்.
 • நீரள்: பொருள், மென்மையானவள்.
 • எயினி: பொருள், பாலை நிலத்தின் தலைவி.
 • எழிலி: பொருள், மழை முகில் போன்றவள்.

[wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil AudioBooks By Rejiya” description=”தமிழ் ஒலிப்புத்தகம் – ரெஜியா | Download Free Tamil AudioBooks App From Android Play Store” ]

சங்க கால பெண்பாற் புலவர்கள் பெயர்கள்

தங்களுடைய அழகிய பெண் குழந்தைக்கு சூட்ட சங்ககால பெண் புலவர்களின் பெயர்கள் பட்டியல்

 1. அச்சியத்தை மகள் நாகையார்
 2. ஔவையார்
 3. அள்ளுரர் நன்முல்லை
 4. ஆதிமந்தி – குறுந் 3
 5. இளவெயினி – புறம் 157
 6. உப்பை ஃ உறுவை
 7. ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
 8. கரீனா கண்கணையார்
 9. கவியரசி
 10. கழார் கீரன் எயிற்றியார்
 11. கள்ளில் ஆத்திரையனார்
 12. காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார்
 13. காமக்கணிப் பசலையார்
 14. காரைக்காலம்மையார்
 15. காவற்பெண்டு
 16. காவற்பெண்டு
 17. கிழார் கீரனெயிற்றியார்
 18. குட புலவியனார்
 19. குமிழிநாழல் நாப்பசலையார்
 20. குமுழி ஞாழல் நப்பசையார்
 21. குறமகள் ஃ இளவெயினி
 22. குறமகள் ஃ குறிஎயினி
 23. குற மகள் இளவெயினியார்
 24. கூகைக்கோழியார்
 25. தமிழறியும் பெருமாள்
 26. தாயங்கண்ணி – புறம் 250
 27. நக்கண்ணையார்
 28. நல்லிசைப் புலமை மெல்லியார்
 29. நல்வெள்ளியார்
 30. நெட்டிமையார்
 31. நெடும்பல்லியத்தை
 32. பசலையார்
 33. பாரிமகளிர்
 34. பூங்கண்ணுத்திரையார்
 35. பூங்கண் உத்திரையார்
 36. பூதபாண்டியன் தேவியார்
 37. பெண்மணிப் பூதியார்
 38. பெருங்கோப்பெண்டு
 39. பேய்மகள் இளவெயினி
 40. பேயனார்
 41. பேரெயென் முறுவலார்
 42. பொத்தியார்
 43. பொன்மணியார்
 44. பொன்முடியார்
 45. போந்தலைப் பசலையார்
 46. மதுவோலைக் கடையத்தார்
 47. மாற்பித்தியார்
 48. மாற்பித்தியார், இயற்பெயர் பித்தி
 49. மாறோக்கத்து நாப்பசலையார்
 50. முள்ளியூர் பூதியார்
 51. முன்னியூப் பூதியார்
 52. வரதுங்க ராமன் தேவியார்
 53. வருமுலையாருத்தி
 54. வில்லிபுத்தூர்க் கோதையார்
 55. வெண்ணிக் குயத்தியார்
 56. வெள்ளி வீதியார்
 57. வெறிபாடிய காமக்கண்ணியர்

மேலும் சில சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்

 1. தூரிகை
 2. நெடுங்குழலி
 3. அங்கவை
 4. சங்கவை

( *அங்கவை மற்றும் சங்கவை பரி வள்ளலின் செல்ல புதல்விகள் )

 1. கயல் விழி
 2. கார்மேகக்குழலி
 3. தேன் மொழி
 4. கனிமொழி
 5. தாமரைச்செல்வி
 6. தாமரை
 7. மலர்குழலி
 8. நப்பின்னை
 9. ஆதிரை
 10. ஆதினி
 11. முழுமதி
 12. நன்மதி
 13. மகிழினி
 14. பனிமலர்
 15. பிறைநுதல்
 16. எயினி
 17. மகிழ்விழி
 18. மெல்லிசை
 19. மணிமேகலை
 20. மேகலை
 21. மென்மொழி
 22. நனி தமிழ்
 23. வேல்விழி
 24. நுதலழகி
 25. எழிலாள்
 26. எழில்மகள்
 27. எழிலரசி
 28. வான்புகழ்
 29. யாழ்மொழி
 30. யாழினி
 31. யாழினியள்
 32. இதழினியள்
 33. மகிழ்மதி
 34. உருவினியள்
 35. விழியினியள்
 36. மொழியினியள்
 37. அழகி
 38. மென்பனி
 39. மென்மலர்
 40. மென்மொழி
 41. வெண்மணி
 42. வெண்முகில்
 43. மகிழ்மொழி
 44. நறுமுகை
 45. மென்முகை
 46. மான்விழி
 47. குழலழகி
 48. குழலரசி
 49. குறளரசி
 50. அணியிழை
 51. கோதை= மாலை/ பூப் பெண்

இந்த சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்  பட்டியலில் உங்களுக்கு விருப்பமான பெயர் கிடைக்கவில்லை என்றால்,

[wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil AudioBooks By Rejiya” description=”தமிழ் ஒலிப்புத்தகம் – ரெஜியா | Download Free Tamil AudioBooks App From Android Play Store” ]

தொடர்புடைய பதிவுகள்:

சங்க கால நற்றிணை காதல் 

சங்க கால காதல் வாழ்க்கை

குழந்தை வளர்ப்பு: பிறந்தது முதல் 12 மாதம் வரை (eBook)

 

தேடல் தொடர்பான வார்த்தைகள்:

sangakala pen kulanthai peyargal, sangakala tamil pengal peyargal, சங்ககால தமிழ் பெண் பெயர்கள்

Related Post

தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை

இனிய 1000+ பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Posted by - ஜனவரி 11, 2019 3
இனிய தமிழில் பெண் குழந்தை பெயரகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. நம் குழந்தைகளுக்கு நல்ல தமிழில் பெயர் வைக்க விருப்பம் கொண்டதற்கு வாழ்த்துக்கள்.
அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் பட்டியல் . Name Numerology…
கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 11, 2020 0
கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | குவிரா, குந்தவை, குணப்பாவை, குமுதா, குலப்பாவை, குறிஞ்சித்தமிழ், குறிஞ்சிமதி, குறள்மொழி, குழலி ...

There are 1 comments

உங்கள் கருத்தை இடுக...

%d bloggers like this: