59. நரி பரியாக்கிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 59. நரி பரியாக்கிய படலம் 59. நரி பரியாக்கிய படலம் ஆடி மாதம் முடிவதற்குள் குதிரைகள் வந்து…
Read More

60 பரி நரியாகிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 60 பரி நரியாகிய படலம் 60 பரி நரியாகிய படலம் கட்டி வைத்த பரிகள் அன்று இரவு…
Read More

61. மண் சுமந்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 61. மண் சுமந்த படலம் 61. மண் சுமந்த படலம் வைகையில் வெள்ளப் பெருக்கு எடுத்தது; அதனைச்…
Read More

63. சமணரைக் கழுவேற்றிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 63. சமணரைக் கழுவேற்றிய படலம் 63. சமணரைக் கழுவேற்றிய படலம் கூன் பாண்டியனின் வெப்பு நோயைத் தீர்த்த…
Read More