22. யானை எய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 22. யானை எய்த படலம் 22. யானை எய்த படலம் சோம சுந்தரருக்கு அமைத்த இந்திர விமானத்துக்கு…
Read More

24. மாறி யாடின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 24. மாறி யாடின படலம் 24. மாறி யாடின படலம் விக்கிரம பாண்டியனுக்குப் பின் அவன் மகன்…
Read More

25. பழியஞ்சின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 25. பழியஞ்சின படலம்  25. பழியஞ்சின படலம் இராசசேகரனுக்குப்பின் அவன் மகன் குலோத்துங்க பாண்டியன் ஆட்சிக்கு…
Read More

26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம் 26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம் குலோத்துங்கன் ஆட்சி செய்த காலத்தில் பாண்டிய…
Read More

27. அங்கம் வெட்டின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 27. அங்கம் வெட்டின படலம் 27. அங்கம் வெட்டின படலம் இதுவும் குலோத்துங்க சோழன் காலத்து நிகழ்ச்சியாகும்.…
Read More

28. நாகம் எய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 28. நாகம் எய்த படலம் 28. நாகம் எய்த படலம் குலோத்துங்கனுக்குப்பின் அவன் மகன் அனந்த குண…
Read More

30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம் 30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம் குணபூடண பாண்டியனுக்கு நம்பிக்கை மிக்க சேனைத்…
Read More

31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம் 31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம் குணவீர பாண்டியன் தனமெல்லாம் தரும நெறியில்…
Read More

32. வளையல் விற்ற படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 32. வளையல் விற்ற படலம்  32. வளையல் விற்ற படலம் தேவதாரு என்னும் வனத்தில் இருந்த…
Read More

33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம் 33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம் திருக்கைலாயமலையில் ஆலமர நிழலில் சிவனாரின் திருத்தொடையின்…
Read More

34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம் 34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம் சோழனுக்கும் பாண்டியனுக்கும் அக்காலத்தில்…
Read More

நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் வழித்துணை நன்றாக அமைய நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் பாடப்படுகிறது. சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்தக்…
Read More

36. இரசவாதம் செய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 36. இரசவாதம் செய்த படலம் 36. இரசவாதம் செய்த படலம் பாண்டிய நாட்டில் திருப்பூவணம் என்னும் சிவத்…
Read More

நாச்சியார் திருமொழி

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழித் தனியன்கள் திருக்கண்ணமங்கை யாண்டான் அருளியது நேரிசை வெண்பா அல்லிநாட் டாமரைமே லாரணங்கி னின்துணைவி மல்லிநா டாண்ட…
Read More