- 1

திருவாசகம் – திருவுந்தியார்

Posted by - ஏப்ரல் 12, 2020
திருவுந்தியார் திருவாசகம்/திருவுந்தியார் மாணிக்கவாசகர்: மாணிக்கவாசகர் சைவ சமயக் குரவர்கள் நால்வரில் ஒருவராவர். முன்னைய மூவரும் தேவாரம் பாடியிருக்க இவர் பாடிய…
Read More
- 3

திருவாசகம் – திருப்பூவல்லி

Posted by - ஏப்ரல் 12, 2020
திருப்பூவல்லி மாயா விசயம் நீக்குதல் (தில்லையில் அருளியது – நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா) இணையார் திருவடி என்தலைமேல் வைத்தலுமே…
Read More
- 5

திருவாசகம் -திருச்சாழல்

Posted by - ஏப்ரல் 12, 2020
திருச்சாழல் (தில்லையில் அருளியது /நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா) பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொங்கரவம் பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலுங் காணேடீ…
Read More
- 7

திருவாசகம் -திருத்தெள்ளேணம்

Posted by - ஏப்ரல் 12, 2020
திருத்தெள்ளேணம் (தில்லையில் அருளியது- நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா) திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவடியை உருநாம் அறியவோர் அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்…
Read More
- 9

திருவாசகம் -திருக்கோத்தும்பி

Posted by - ஏப்ரல் 12, 2020
திருக்கோத்தும்பி சிவனோடு ஐக்கியம் (தில்லையில் அருளியது- நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா) பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பமைந்த நாவேறு செல்வியும்…
Read More
- 11

திருவாசகம் -திருப்பொற் சுண்ணம்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
திருப்பொற் சுண்ணம் ஆனந்த மனோலயம் (தில்லையில் அருளியது – அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) முத்துநல் தாழம்பூ மாலைதூக்கி முளைக்குடந் தூபம்நல்…
Read More
- 13

திருவாசகம் -திருவம்மானை

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
திருவம்மானை (திருவண்ணாமலையில் அருளியது – சக்தியை வியந்தது) (வெண்டளையான் வந்த இயற்றவிணை கொச்சகக் கலிப்பா) ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்…
Read More
- 15

திருவாசகம் -திருவெம்பாவை

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
திருவெம்பாவை (திருவண்ணாமலையில் அருளியது – சக்தியை வியந்தது) (வெண்டளையான் வந்த இயற்றவிணை கொச்சகக் கலிப்பா) ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்…
Read More
- 17

திருவாசகம் -நீத்தல் விண்ணப்பம்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
நீத்தல் விண்ணப்பம் (திருஉத்தரகோசமங்கையில் அருளியது- கட்டளைக் கலித்துறை) கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல்…
Read More
- 19

திருவாசகம் -திருச்சதகம்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
திருச்சதகம் (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது) 1. மெய் உணர்தல் (கட்டளைக் கலித்துறை) மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரை ஆர்…
Read More
- 27

திருவாசகம் -சிவபுராணம்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020
சிவபுராணம் (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – தற்சிறப்புப் பாயிரம்) நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான்…
Read More