தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் tamil technical terms

2832 0

தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் அடங்கிய திரட்டி.

Tamil Information technology glossary

தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்

1G
first-generation 1வது தலைமுறை
2G
second-generation 2வது தலைமுறை
3G
3rd Generation 3வது தலைமுறை
3GPP
3rd Generation Partnership Project
3GPP2
3rd Generation Partnership Project 2
4G
fourth generation 4வது தலைமுறை
A File Opening
கோப்புத் திறத்தல்
A-D
Analog-to-Digital- என்பதன் குறுக்கம்: இலக்க ஒப்புமைமாற்றி/ஒப்புமையிலிருந்து இலக்கமுறைக்கு கொண்டு வருதல் d
Aaa
எஎஎ american association for artificial intelligence
Abacus
calculating frame with balls sliding on wires கணக்கிடுதற்குப் பயன்படும் மணிகள் கோத்த கம்பிச் சட்டம் மணிச்சட்டம்.
Abacus
பரற்கட்டை, மணிச்சட்டம்.
Abbreviated Addressing
குறுக்கு முகவரியிடல்
Abbreviated Dialling
குறுக்குச் சுழற்றுகை/குறுக்கிய சுழற்சி
Abend
இயல்பிலா முடிவு
Abnormal Termination
அசாதாரண முடிப்பு இயல்பிலா முடிப்பு
Abort
முறித்தல்
Abort
முறி
Abort
கருசிதைவுறு தோல்வி கருச்சிதைவு;குறை பிரசவம் அகாலப் பிரசவம்; காலத்துக்கு முன் பிறந்த வீணான தோல்வியுற்ற பயனற்ற பயனற்ற முறையில் காய்விழு உரியகாலத்துக்கு முன் ஈனு.
About
பற்றி
About
குறித்து பற்றி
Abscissa
கிடைத்தூரம்
Abscissa
கிடையாயம்/கிடைக்காறு
Abscissa
மட்டாயம்
Abscissa
(வடி) கிடையச்சுத்தூரம், மட்டாயம்,. ஒரு புள்ளியிலிருந்து நிலையச்சுக்குள்ள நேர் தொலைவு.
Absolute Address
முற்றுறு முகவரி முற்று முகவரி
Absolute Addressing
முற்றுறு முகவரியிடல் முற்று முகவரியிடல்
Absolute Cell Reference
முற்றுக் கலம் குறித்தல்
Absolute Code
முற்றுறு குறிமுறை முற்றுக் குறிமுறை
Absolute Coding
முற்றுறு குறியீட்டுமுறை தனிக்குறி முற்றுக் குறிமுறையாக்கம்
Absolute Coordinates
நேர் ஒருங்கிணைப்புகள்
Absolute Disk Sectors
நேர் வட்டுப் பகுதி
Absolute Error
முற்றுறு வழு முற்றப் பிழை
Absolute Link
முற்றுத் தொடுப்பு
Absolute Movement
முற்றுறு அசைவு முற்று நகர்வு
Absolute Path
முற்றுப் பாதை
Absolute Url
முற்று யூஆர்எல்
Absolute Value
முற்றுறு பெறுமானம் முற்று மதிப்பு
Abstract Automatic
தன்னியக்கச் சுருக்கி தானியங்குகருத்தியல்
Abstract Data Type
சுருக்க/பொழிவு தரவு மாதிரி
Abstractclass
கருத்தியல்வகுப்பு
Abstractdata Type
கருத்தியல்தரவு இனம்
Abstractmethods
கருத்தியல்வழிமுறை
Abstractsyntax Notation
கருத்தியல்தொடர் குறிமானம்
Academicnetwork
கல்வித்துறைப்பிணையம்
Acceleratedgraphics Port
முடுக்கப்பட்டவரைகலைத் துறை
Acceleration Time
முடுகு நேரம் முடுகு நேகர்வு
Accelerationtime
முடுக்கல்நேரம்
Accelerator
முடுக்கி/ வேகப்படுத்தி
Accelerator
முடுக்குப்பொறி, முடுக்கி விடுபவர் (வேதி) விசை துரப்பி, செயல் விரைவுபடுத்தும் பண்டம் (உட) விசை நரம்பு, விசைத்தசை.
Accelerator
முடுக்கி
Accelerator Board
ஆர்முடுகல் பலகை
Acceleratorboard
முடுக்குப்பலகை
Acceleratorkey
முடுக்குவிசை
Accept
ஏற்றுக்கொள் ஒப்புக் கொள் நம்பு ஒப்புக்கொள் உடன் படு மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஏற்கத் தகுந்த ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய மகிழ்வூட்டுகிற மகிழ்ந்து வரவேற்றற்குரிய ஏற்கும் தன்மை ஏற்கும் வகையில் உடன்பாடு ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஒப்புதல் பணம் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்ட தற்கு உறுதிச்சீட்டு ஒரு சொல்லுக்கு அங்கீகரிக்கப் பெற்ற பொருள் அங்கீகரித்தல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பெற்ற பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பெற்ற ஏற்றுக்கொள்பவர் ஒப்புக் கொள்பவர்.
Accept
ஏற்றுக்கொள்
Acceptance Test
ஏற்புச் சோதனை
Acceptancetest
ஏற்புச்சோதனை
Access
அணுகும் நெறி நுழைவு வாயில் வழி தாக்குதல் அணுகுவதற்கு எளிதான அடைவதற்கு எளிதான எளிதில் அணுகத்தக்க தன்மை எளிதில் அணுகும் வகையில்.
Access
பெறுவழி அணுக்கம்
Access
அணுக்கம்
Access Arm
பெறுவழி கை அணுகு கை
Access Code
பெறுவழி குறிமுறை
Access Control
பெறுவழி கட்டுப்பாடு
Access Control Register
பெறுவழி கட்டுப்பாட்டுப் பதிகை
Access Event
பெறுவழி நிகழ்ச்சி அணுகல் நிகழ்ச்சி
Access Immediate
உடனடிப் பெறுவழி
Access Level
பெறுவழி மட்டம் அணுகல் மட்டம்
Access Mask
பெறுவழி மறைப்பான்
Access Mechanism
பெறுவழி பொறிமுறை
Access Memory Random
எழுமானப் பெறுவழி நினைவகம்
Access Method
பெறுவழி முறை அணுகல் முறை
Access Mode
பெறுவழி பாங்கு
Access Path
பெறுவழி பாதை
Access Permission
பெறுவழி அநுமதி
Access Privilege
பெறுவழி சலுகை
Access Random
எழுமான/தற்போக்கு பெறுவழி
Access Right
பெறுவழி உரிமை அணுக்க உரிமை
Access Serial
தொடர் பெறுவழி
Access Series
நுழைவுத் தொடர்
Access Storage Device Direct
நேரடி பெறுவழி தேக்கக/ களஞ்சியக் கருவி
Access Storage Direct
நேரடிப் பெறுவழி தேக்ககம்/ களஞ்சியம்
Access Storage Random
தற்போக்குப் பெறுவழி தேக்ககம்/ களஞ்சியம்
Access Storage Zero
பூச்சிய நுழைவுத் தேக்ககம்/களஞ்சியம்
Access Time
அடைகை நேரப் பெறுவழி நேரம் அணுகு நேரம்
Access To Store
தேக்கக/களஞ்சியப் பெறுவழி
Accessarm
அணுகுகை
Accesscode
அணுகுகுறிமுறை
Accesscontrol
அணுகுக்கட்டுப்பாடு
Accesscontrol List
அணுகுக்கட்டுப்பாட்டு பட்டியல்
Accesscontrol Register
அணுகுக்கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம்
Accessdenied
அணுகல்மறுப்பு
Accessevent
அணுகல்நிகழ்வு
Accesshole
அணுகுதுளை
Accesslevel
அணுகல்நிலை
Accessory
மேலதிகமான
Accessory
துணையான,மேலதிகமான
Accessory
துணைக்கருவி துணைப்பொருள்கள்.
Accessory
துணை உறுப்பு
Accommodation Coefficient
தன்னமைவுக் குணகம்
Account
கணக்கிடு காரணங் கூறு பதில் கூறு வரவு செலவுக்கணக்கு அறிக்கை மதிப்பீடு இலாபம் விவரம் கணக்கிடுதல் வருணனை நன்மை கணக்குக் கொடுக்க வேண்டிய கடமைப் பொறுப்பு பொறுப்புடைமை பதில் சொல்லும் பொறுப்புள்ள காரணகாரிய முறைப்படி கணக்கர் துறை கணக்கர் பதவி கணக்கர் கணக்கு வைப்பவர் கணக்கர் பணி கணக்கு வைப்பு முறை காரணங்கூறு பொருட்டு காரணமாக எக்காரணத்தாலும் இல்லாது கவனத்திற்கொள் புறக்கணி கணக்கு மீதி சேமிப்புப்புத்தகம் கணக்கு விதித் தொகுப்பு எதிர்க் கணக்கு விளக்கமளி, விளக்கம் கொடு, காரணங்கூறு, கணக்குக் கொடு, பதில் சொல் வங்கிக்கணக்கு இலக்கம் கணக்காளரே தொகை பெறுபவர், கணக்குடையவர், கணக்குரியவர், கணக்குடைய தொகைப் பெறுநர் கணக்குச் சீட்டு கணக்குக் கூற்று
Account
கணக்கு
Accounting Machine
கணக்கிடு இயந்திரம்
Accounting Package
கணக்கிடு தொகுப்பு/கணக்கிடு பொதி
Accounting Routine
கணக்கிடு நடைமுறை
Accumulation
திரட்டுதல், குவித்தல், திரளுதல், குவிதல், குவியல், திரட்சி, தொகுதி, குவிந்துகிடத்தல்.
Accumulation
திரட்சி திரள்
Accumulator
சேமிப்புக்கலன்
Accumulator
குவிப்பவர், திரட்டுபவர், பணம் பெருக்குபவர், அடுக்கடுக்கான பட்டங்களை ஒருசேர எடுப்பவர், மின் சேமகலம், மின்னாற்றலைத் தொகுத்து வைத்தற்குரிய கருவி.
Accumulator
திரட்டி/திரளகம்
Accuracy
திட்பநுட்பம், வழுவாமை, திருத்தமாயிருத்தல்.
Accuracy
துல்லியமான/அச்சொட்டான
Accuracy
துல்லியம்
Ack
ஏற்பொப்பு எழுத்து acknowledge character
Acknowledge Character
ACK- என்பதன் குறுக்கம்: ஏல் அறிவிப்பு பொறுப்பு/ பெற்றொப்ப வரி வடிவம்
Acoustic Coupler
கேட்பொலிப் பிணைப்பி
Acoustic Coupler
கேட்பொலி இணைப்பி
Acoustic Memory
ஒலி நினைவகம்
Acoustic Modem
ஒலி மோடம்
Acoustic Sound Enclosure
ஒலித்தடுப்பு உறை
Acoustical Sound Enclosure
கேட்பொலி அடைப்பு
Acronym
முதலெழுத்து பெயர் சுருக்கப் பெயர்
Acronym
தலைப் பெழுத்துச்சொல், சொற்களின் முதலெழுத்துக்களைத் தொகுத்து உருவாக்கப்படும் புதுச்சொல்.
Across Worksheets
பணித்தாள்களுக்கு இடையே
Action
செயல்
Action
செயல், செயற்படுமுறை, வினையாற் றுதல், நடவடிக்கை, போர்வினை, வழக்குநடவடிக்கை, நாடகம் புதினம் முதலியவற்றின் நிகழ்ச்சிப்போக்கு.
Action Argument
செயல் தருமதிப்பு
Action Diagram
செயல் வரிப்படம்
Action Entry
செயல் பதிவு
Action Message
செயல் தகவல்
Action Oriented Management
செயல்நோக்கு மேலாண்மை
Action Oriented Management Report
செயல் முகநோக்கு செயற்பாட்டு முகாமை அறிக்கை
Action Statement
செயல் கூற்று
Action Stub
செயல் இடம்
Activation
இயக்கல்
Activation
இயக்குவிப்பு
Activation
செயற்படுத்துதல், தூண்டுதல்.
Activation Record
இயக்கப் பதிவு
Activation Stack
இயக்க இருப்பு
Active Addressing
செயற்படு முகவரி
Active Area
செயற்படு பரப்பு
Active Cell
இயக்குகலன் செயற்படு கலம்
Active Channel
செயற்படு தடம்
Active Class
செயற்படு வகுப்பு
Active Configuration
செயற்படு அமைவடிவு செயற்படு உள்ளமைவு
Active Data Dictionary
இயங்கும் தகவல் அகராதி
Active Database
செயற்படு தரவுத்தளம்
Active Decomposition Diagram
செயற்படு சிதைவு வரைபடம்
Active Device
இயங்கு உறுப்பு
Active Device
செயல்படுச் சாதனம்
Active Directory
செயற்படு கோப்பகம்
Active Element
செயற்படு மூலகம் செயற்படு உறுப்பு
Active File
செயற்படு கோப்பு நடப்புக் கோப்பு
Active Index
செயற்படு சுட்டி செயற்படு சுட்டுகை
Active Links
செயற்படு தொடுப்புகள்
Active Matrix Display
செயற்படு அமைவுரு காட்டி செயற்படு அணிக் காட்சி
Active Partition
இயங்கும் பாகம்
Active Programme
நடப்பு ஆணைத் தொடர்
Active Sensing
செயற்படு உணர்வு
Active Server Page
ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜ்
Active Star
இயங்கும் நட்சத்திரம்
Active Window
செயற்படு சாளரம்
Active X
ஆக்டிவ் x
Active X Containers
ஆக்டிவ்
Active X Controls
ஆக்டிவ் எக்ஸ் கட்டுப்பாடுகள்
Active X Documents
ஆக்டிவ் எக்ஸ் ஆவணங்கள்
Activity
உயிர்ப்பு,தொழிற்பாடு
Activity
செயற்பாடு
Activity
சுறுசுறுப்பாயிருத்தல், செயல், நடவடிக்கை.
Activity Rate
செயற்பாட்டு வீதம்
Activity Ratio
செயற்பாட்டு விகிதம்
Actual Argument
மெய்த் தொகை
Actual Decimal Point
உண்மைத் தசம புள்ளி உண்மைப் பதின்மப் புள்ளி
Actuator
தூண்டி ஊக்கி
Acu
Automatic Calling Unit- என்பதன் குறுக்கம்: தன்னியக்க அழைப்பு அலகு
Ada
ஏடா: ஒரு கணினி மொழி அடா
Adapter
தகவி
Adapter
இணக்கி
Adapter
ஏற்பி தகவி
Adapter
மாற்றி அமைத்துக்கொள்பவர், மாற்றி அமைக்க உதவுவது, ஒருகருவியை வேறோரு விதத்திற்பயன்படுத்துதற்கு உதவும் துணைப்பொறி.
Adapter Board
ஏற்பிப் பலகை தகவிப்பலகை
Adapter Card
ஏற்பி அட்டை தகவி அட்டை
Adapter Class
தகவி வகுப்பு
Adaptive Allocation
ஏற்புறு ஒதுக்கீடு தகவமை ஒதுக்கீடு
Adaptive Answering
தகவமை பதிலிடல்
Adaptive Interface
ஏற்புறு இடைமுகம் தகவமை இடைமுகம்
Adaptive Routing
தகவி வழியமைப்பு
Adaptive System
ஏற்புறு முறைமை தகவமை முறைமை
Adc
தொடர்செல் இலக்கமாற்றி (analog to digital convertion) தொடர்முறை (analog to digital convertion)
Add
சேர், இணை, தொகை கணக்கிடு, தொடர்நது கூறு, மிகு.
Add
கூடுதல் வசதி மேலாளி inmanager
Add Data
தரவு சேர்
Add Data Table
தரவு அட்டவணை சேர்
Add Echo
எதிரொலி சேர்
Add In
மேல்சேர்
Add In Program
மேல் சேர்ப்பு நிரல்
Add Method
கூட்டு வழி முறை
Add New Hardware
புதிய வன்பொருள் சேர்
Add On
கூடுதல் வசதி
Add Record
ஏடு சேர்
Add Separator
பிரிப்பி சேர்
Add Subtract Time
கூட்டல் கழித்தல் நேரம்
Add Time
கூட்டல் நேரம்
Add To Favourites
கவர்வுகளில் சேர்
Add Trend Line
போக்குக் கோடு சேர்
Add-In
செருகு/சேர் in
Add-In Program
சேர்ப்புச் செய்நிரல் in program
Add-On Card
கூட்டுறுப்பு அட்டை on card கூட்டல் ஏடு
Add-Remove Programs
நிரல்கள் சேர்/அகற்று
Add-Subtract Time
கூட்டு-கழி நேரம்
Addendum
சேர்ப்பு/பின் இணைப்பு
Addendum
பின் இணைப்பு.
Adder
கூட்டி
Adder
கூட்டல் கணிப்பவர், கூட்டல் பொறி.
Adder Binary Half
அரை இருமக்கூட்டி
Adder Half
அரைக்கூட்டி
Adding Machine
கூட்டல் எந்திரம்
Adding Wheel
கூட்டல் சக்கரம்/கூட்டுச்சில்லு
Addition
கூட்டல்
Addition
கூட்டல், கூட்டல் கணக்கு, சேர்ப்பு
Addition Record
கூட்டல் ஏடு
Addition Table
கூட்டல் அட்டவணை
Addon Card
கூடுதல் வசதி அட்டை
Address
முகவரி
Address
முகவரி, பேருரை, அளவளாவும் முறை, கப்பலை அனுப்பும் செய்கை, (வினை.) முகவரி எழுது, பேருரையாற்று, கண்டுபேசு, ஈடுபடுத்திக்கொள், குறிவை.
Address Absolute
முற்றுறு முகவரி முற்று முகவரி
Address Arithmetic
எண்கணித முகவரி கணக்கீட்டு முகவரி
Address Bar
முகவரிப் பட்டை
Address Base
தான முகவரி தொடக்க முகவரி
Address Book
முகவரிப் புத்தகம்
Address Buffer
முகவரி தாங்ககம் முகவரி இடையகம்
Address Bus
முகவரி பாட்டை
Address Calculation
முகவரி கணக்கீடு
Address Decoder
முகவரி அவிழ்ப்பி முகவரிக் குறிவிலக்கி
Address Direct
நேரடி முகவரி
Address Field
முகவரிப் புலம்
Address Format
முகவரி வடிவமைப்பு முகவரி அமைப்பு
Address Indirect
மறைமுக முகவரி
Address Instruction
அறிவுறுத்தல் முகவரி ஆணை முகவரி
Address Machine
யந்திர முகவரி பொறி முகவரி
Address Management
முகவரி மேலாண்மை
Address Mapping
முகவரி காணல்
Address Memory
முகவரி நினைவகம்
Address Mode
முகவரி பாங்கு
Address Modification
முகவரி மாற்றியமைப்பு/மாற்றியமைத்தல்
Address Multi
பன்முகவரி
Address One
ஒரு முகவரி
Address Part
முகவரிப் பகுதி
Address Port
முகவரித் துறை
Address Real
உண்மை முகவரி மெய் முகவரி
Address Reference
மேற்கோள் முகவரி குறிப்பு முகவரி
Address Register
முகவரிப் பதிவு/பதிகை முகவரிப் பதிவகம்
Address Resolution Protocol
முகவரி கண்டறி நெறிமுறை
Address Space
முகவரி வெளி
Address Specific
குறித்த முகவரி
Address Translation
முகவரி பெயர்ப்பு
Address Variable
மாறு முகவரி
Address Virtual
மெய் முகவரி மெய்நிகர் முகவரி
Address Zero Level
பூச்சியமட்ட முகவரி சுழிநிலை முகவரி
Addressable
முகவரிப் படுத்தக்கூடிய முகவரியிடத்தகு
Addressable Cursor
முகவரி இடத்தகு நிலை காட்டி முகவரியிடத்தகு காட்டி
Addressing
முகவரியிடல்
Addressing Absolute
முற்றுறு முகவரியடல் முற்று முகவரியிடல்
Addressless Instruction Format
முகவரியிலா அறிவுறுத்தல் முகவரியிலா ஆணை வடிவம்
Adi
ஏடிஐ ( apple desktop interface)
Adjacency Operator
அண்மை செயற்குறி
Adjacent Matrix
அயல் அமைவுரு அண்மை அணி
Adjective
பெயரடை
Adjective
பெயரடை
Adjust To
சரிப்படுத்த
Administrative Data Processing
நிருவாகத் தரவு முறைவழி நிர்வாகத் தரவுச் செயலாக்கம்
Adobe Acrobat Reader
அடோப் அக்ரோபேட் ரீடர்
Adobe Frame Maker
அடோப் ஃபிரேம் மேக்கர்
Adobe Illustrator
அடோப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர்
Adobe Page Mill
அடோப் பேஜ்மில்
Adobe Pagemaker
அடோப் பேஜ்மேக்கர்
Adobe Photoshop
அடோப் போட்டோஷாப்
Adobe Postscript
அடோப் போஸ்ட்கிரிப்ட்
Adobe Systems
அடோப் சிஸ்டம்ஸ்
Adobe Type Manager
அடோப் டைப் மேனேஜர்
Adp
Automatic Data Processing- என்பதன் குறுக்கம்: உருமாற்றி தன்னியக்கத் தரவு முறைவழி தானியங்கு தரவுச் செயலாக்கம் automatic data processing
Advanced
உயர்நிலை
Advanced
முற்போக்கான, நாகரிகத்தில் மேம்பட்ட, உயர்தரமான.
Advanced Basic
உயர்பேசிக்: ஒரு கணினி மொழி உயர்நிலை பேசிக் : ஒரு கணிப்பொறி மொழி
Advanced Controls
உயர்நிலை இயக்குவிசைகள்
Advanced Filter
உயர்நிலை வடிக்கட்டி
Advanced Setup Options
உயர்நிலை அமைவு விருப்பத்தேர்வுகள்
Advancedinteractive Executive
உயர்நிலைஊடாட்டம்
Advancedsearch
உயர்நிலைத்தேடல்
Adverb
வினையடை
Adverb
வினையடை
Agent
முகவர்
Agent
கருவி
Agent
முகவர்
Agent
முகவி
Aggregateoperator
மொத்தமாக்குசெயற்குறி
Agp
முடுக்குவரைகலைத் துறை accelarator graphics port
Ai
Artificial Intelligence- என்பதன் குறுக்கம்: செயற்கை நுண்மதி
Al
அலுமினியம்
Al
தொகுப்பு மொழி
Alert Box
விழிப்புறுத்து பெட்டி
Alertbox
விழிப்பூட்டுபெட்டி
Algebra Boolean
பூலியன் அட்சரகணிதம் பூலியன்எண்கணிதம்
Algebra Of Logic
அளவை/தருக்க அட்சரகணிதம்
Algebraof Logic
தருக்கநுணுக்கம்
Algol
ALGOrithmic Lanquage- என்பதன் குறுக்கம்: ஒரு கணினி மொழி
Algorithm Hashing
நெறிமுறை அடித்தல் இடங்காட்டிப்படிமுறை
Algorithmic Language
நெறிமுறை மொழி
Algorithmiclanguage
படிமுறைமொழி
Alias
புனைபெயர், மறுபெயர், (வினையடை) மாற்றாக, மறுபெயராக.
Alias
மாற்றுப் பெயர் மாற்றுப்பெயரிடல்
Aliasing
மாற்றுப் பெயராக்கம்
Align Bottom
அடிவரி நேர்ப்படுத்தல்
Align Top
நுனிவரி நேர்ப்படுத்தல்
Alignbottom
அடிச்சீரமை
Aligning Disk
நேர்ப்படுத்து வட்டு சீரமை வட்டு
Aligning Edge
நேர்ப்படுத்து விளிம்பு சீரமை விளிம்பு
Alignment
நேரமைவு
Alignment
ஒழுங்கமை
Alignment
ஒழுங்குப்படுத்துதல்
Alignment
நேர்ப்படுத்தம் சீரமை
Alignproperty
பண்புசீரமை
Aligntop
மேல்சீரமை
All
அனைத்தும்
All
முழுமை, எல்லோரும், எல்லாம், தொகுதி, பொருளுலகு,(பெ.) முழுமையான, எல்லா, அனைத்து, விலக்கில்லாத, முழுஅளவான, (வினையடை) முற்றிலும், முழுவதும் தீர, எல்லாப்பக்கங்களிலும், எல்லாவகைகளிலும், தங்குதடையின்றி.
All Purpose Computer
அனைத்துச்செயல் நோக்குக் கணினி அனைத்துப் பயன் கணிப்பொறி
Allocate
இடங்குறி, இடத்தில்வை, இடம் ஒதுக்கிக்கொடு, பங்கீடுசெய்.
Allocate
ஒதுக்கு/ஒதுக்கீடு செய்
Allocation
இடக்குறிப்பீடு, இடஒதுக்கீடு, பங்கு ஒதுக்கிவைத்த தொகை, மானியம்.
Allocation
ஒதுக்கீடு
Allocation Table
ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை
Allow Zero Length
வெற்றுச் சரம் அனுமதி
Alpha
தொடக்கம்
Alpha
மலைவாணரது நீண்ட ஊன்றுகோல்.
Alpha Build
தொடக்க உருவாக்கம்
Alpha Test
அல்ஃபா முதல் பரிசோதனை தொடக்கச் சோதனை
Alpha Testing
முதற் சோதனை
Alphabet
எழுத்து
Alphabet
நெடுங்கணக்கு அகரவரிசை
Alphabetic Code
எழுத்துக்குறி/நெடுங்கணக்குக் குறி எழுத்துக் குறிமுறை
Alphabetic String
எழுத்துச் சரம்/நெடுங்கணக்குச் சரம்
Alphageometric
அல்ஃபாக்கேத்திரக் கணிதம் முதல் வடிவக் கணிதம்
Alphamosaic
தொடக்கக் கோலம்
Alphanumeric
எழுத்தெண்வகை
Alphanumeric
எண்ணெழுத்து எழுத்தெண்
Alphanumeric Characters
தொடக்க எண் வரையுருக்கள்
Alphanumeric Code
அல்ஃபா எண்ணெழுத்துக் குறி எழுத்தெண் குறிமுறை
Alphanumeric Display Terminal
எண்ணெழுத்து காட்டம்/காட்டக முடிவிடம் எழுத்தெண் காட்சி முனையம்
Alphanumeric Sort
எண்ணெழுத்து வரிசையாக்கம் தொடக்க எண் வரிசை
Alphaphotographic
அல்ஃபா அகர ஒளிக்கீற்று
Alt
(இசை.) உச்சக்குரல், உறுமேற்பாலை, உயர்ந்த மனப்பாங்கு.
Alt
மாற்றுச் சாவி/மாற்று விசை ( key)
Altair
அல்டேர்
Altavista
ஆல்டாவிஸ்டா
Alternate Path Routing
மாற்றுவழி நடைமுறை மாற்றுப்பாதை திசைவித்தல்
Alternate Routing
மாற்று நடைமுறை மாற்றுத் திசைவித்தல்
Alternate Sector
மாற்றுப்பிரிவு
Alternate Track
மாற்று வழித்தடம்
Alternating Current
மாறு மின்னோட்டம்
Alternating Current
ஆடலோட்டம்
Alternating Current
மாறுதிசை மின்னோட்டம்,ஆடலோட்டம்
Alu
Arithmetic Logic Unit என்பதன் குறுக்கம்: கணித அளவை/தருக்க அலகு/கணக்கீட்டு தருக்ககம்
Alvey Programme
“அல்வே” செய்நிரல்
Always On Top
எப்போதும் மேலாக
Ambient Condition
சூழல் நிலை
Ambient Conditions
சூழல் நிலைமை
Ambient Error
சூழல் பிழை
Ambient Temperature
சூழ்வெப்பநிலை
Ambient Temperature
சூழல் வெப்பம்
Ambiguity Error
இரட்டுறு வழு
Amd
அட்வான்ஸ்டுமைக்ரோ டிவைசஸ்-advancedmicro devices
Amis
Audio Media Integration Standard- ஒலியுணர் ஊடக இணைப்புத் தரம்/கேட்பொலி ஊடக ஒருங்கிணைப்புத் தரம்
Ampere
(மின்.) மின்னோட்ட அலகு, ஒருமின் ஏகம் ஓர் ‘ஓம்’ மூலமாகச்ர செலுத்தக்கூடிய மின்னோட்டம்.
Ampere
ஆம்பியர்
Ampere
அம்பியர்
Ampersand
உம்மைக்குறி.
Ampersand
உம்மைக்குறி
Amplifier
அதிக்பபடுத்துபவர், பார்வைபடியும் பரப்பினை அதிக்பபடுத்தும் கண்ணாடி விரலலை, (மின்.) ஒலி அல்லது மின் தாக்குதலின் ஆற்றலை அதிக்பபடுத்தும் கருவி, ஒலி பெருக்கி.
Amplifier
பெருக்கி/மிகைப்பி/ஒலி பெருக்கி
Amplifier Buffer
தாங்கக பெருக்கி இடையகப் பெருக்கி
Amplitude
அகல்நிலை/விரிநிலை/நீள்நிலை/வீச்சு
Amplitude
வீச்சு
Amplitude
வீச்சு
Amplitude
அகலம், நிறைவு, பெரும்பரப்பு, வீச்சு, வளமை, மதிப்பு, மேன்மை, அதிர்வின் உச்ச இழிபெல்லை வேறுபாட்டளவு, (வான்.) கோளங்க்ள எழுகிற இடத்துக்கும் அடைகிற இடத்துக்கும் நேர்கிழக்கு மேற்கிலிருந்து ஏற்படும் தூரம், (இய.) அதிர்வு அலையின் வீச்சு, ஊசல் குண்டின் வீச்சு.
Anachronic
காலத்திற்குப் பொருந்தாத
Anachronic
கால வரிசைக்கு ஒத்துவராத பழமைப்பட்டுப்போன.
Analog
ஒத்திசை/தொடரிசை/தொடர்முறை
Analog
உவமம்
Analog Computer
ஒத்திசை/தொடரிசைக் கணினி/தொடர்முறைக் கணிப்பொறி
Analog Device
ஒத்திசை/தொடரிசைச் சாதனம்/தொடர்முறைச் சாதனம்
Analog Input System
ஒத்திசை/தொடரிசை உள்ளீட்டு முறைமை/தொடர்முறை முறைமை
Analog Model
ஒத்திசை/தொடரிசை மாதிரிகை மாதிரி/தொடர்முறை மாதிரி
Analog Modem
ஒத்திசை/தொடரிசை மொடெம்
Analog Monitor
ஒத்திசை/தொடரிசைத் தெரிவிப்பி/தொடர்முறைத் திரையகம்
Analog Representation
ஒத்திசை/தொடரிசை வடிவாக்கம் பிரதிநித்துவம்/தொடர்முறை உருவகிப்பு
Analog Signal
ஒத்திசை/தொடரிசைக் குறிகாட்டி/தொடர்முறைக் குறிகை
Analog To Digital Converter
ஒத்திசை/தொடரிசை இலக்க மாற்றி/தொடர்முறை இலக்க முறை மாற்றி
Analog Transmission
ஒத்திசை/தொடரிசைச் செலுத்தம் தொடர்முறைப் பரப்புகை
Analogical Reasoning
ஒத்திசை/தொடரிசை அறிதல்
Analysis Cost
செலவுப் பகுப்பாய்வு
Analysis System
முறைமைப் பகுப்பாய்வு
Analyst
பகுப்பாய்வாளர்
Analyst
பகுப்போன்
Analyst
பகுப்பாய்வர்
Analyst
மாற்றியல் தேர்வாராய்ச்சியாளர்.
Analyst Programmer
செய்நிரல் பகுப்பாய்வாளர் நிரல் பகுப்பாய்வர்
Analyst System
முறைமைப் பகுப்பாய்வாளர்
Analyst-Designer Workbench
பகுப்பாய்வாளர் பணி இருக்கை designer workbench
Analytical Engine
பகுப்புப் பொறி பகுப்புபாய்வுப் பொறி
Analytical Graphics
பகுப்பாய்வு வரைகலை
Analyze
பகுப்பாய்
Anchor
நங்கூரம்
Anchor
நங்சுரம்
Anchor
நங்கூரம், ஆதாரம், பற்றுக்கோடு, (வினை) நங்கூரமிடு, நங்கூரமிட்டுக்கப்பலை நிறுத்து, நிலைநிறுத்து, தங்கு, ஓய்வுகொள்.
Anchor Cell
தாக்கு நிலைக்கலன் நிலைபெறு கலம்
And Circuit
AND சுற்று உம்மை மின்சுற்று
And Element
AND மூலகம் உம்மை உறுப்பு
And Gate
உம்மைப் படலை உம்மை வாயில்
And Gate
உம்மை வாயில்
And Logical Operator
உம்மைத் தருக்க இயக்கி
And Operation
AND செய்பணி உம்மைச் செயல்பாடு
Angle Bracket
கோண அடைப்புக்குறி
Animated Gif
அசைவூட்ட ஜிஃப்
Animation
அசைவூட்டம்
Animation
உயிரூட்டுதல், ஊக்குதல், உயிர்த்தல், உயிருடனிருத்தல், உயிரியக்கம், கிளர்ச்சி, உயிர்த்துடிப்பு, ஊக்கம், எழுச்சி.
Animation Picture
அவைவூட்டப் படம்
Animation Window
அசைவூட்டு சாளரம்
Anion
எதிர்மின்மம்.
Anion
எதிரயன்,எதிர் அயனி,நேர் அயனி
Anion
எதிர்மின்மம்
Anion
அனயன்
Anisotropic
திசை மாறுபாட்டுப்பண்பு
Anisotropic
வேறுவேறு பக்கங்களில் வேறுவேறு தன்மைகளையுடைய.
Anisotropic
சமனில் திருப்பமுள்ள
Annexure
இணைப்பு பின் இணைப்பு
Annexure
இணைப்பு
Annotation
விளக்கக்குறிப்பு சுட்டு விளக்கம்
Annotation
உரைவிளக்கம் செய்தல், உரைவிளக்கம், குறிப்புரை.
Annotation Symbol
சுட்டு குறியீடு சுட்டு விளக்கக் குறியீடு
Anomaly
குணமாறுபாடு, நெறி வழுவு
Anomaly
ஒழுங்கற்ற தன்மை, நெறி திறம்புதல், முறைகேடு, (வான.) ஞாயிற்றுச்சேண்மிகையளவு, கடைசியாகக் கடந்த ஞாயிற்றணிமை நிலையிலிருந்து கோள் அல்லது துணைகோள் விலகியுள்ள தொலைவில் கோண அளவு.
Anomaly
முரண்
Anonymous Ftp
பெயரிலா எஃப்டீபீ
Anonymous Post
பெயரிலா அஞ்சல்
Anonymous Remailer
பெயரிலா மீள்அஞ்சல்
Ansi
அன்சி american national standards institute
Ansi Graphics
அன்சி வரைகலை
Ansi Keyboard
ANSI சாவிப் பலகை அன்சி விசைப்பலகை
Ansi Screen Control
அன்சி திரைக் கட்டுப்பாடு
Ansi Sys
அன்சி.சிஸ்
Answer Mode
விடைப்பாங்கு
Answer Tone
விடை ஒலி
Answer-Originate
விடையளி/தோற்றுவி originate
Answering Machine
விடையளிக்கும் பொறி
Antecedent Driven Reasoning
முன்னிகழ்வு ஏதுவாதம் முன்னிகழ்வு முடுக்குக் காரணியாக்கம்
Antenea
அலைவாங்கி
Anti Aliasing
திரிபுத் திருத்தம்
Anti Static Mat
நிலைமின் தடுப்புப் பாய்
Anticipatory Paging
எதிர்பார்ப்புப் பக்கமாக்கம்
Antidote
முறிப்பான் முறிப்பி
Antidote
நஞ்சு முறி மருந்து, நச்சு முறி
Antidote
மாற்று, மாற்று மருந்து, முறிவு.
Antidote
நச்சுமுறி
Antiglare Filter
கூசொளி தடுப்புவடி கூசொளி வடிகட்டி
Antivirus Programme
நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு செய்நிரல் நச்சுநிரல் தடுப்பி
Aol
அமெரிக்கா ஆன்லைன்-america on line
Apa Graphics
ஏபீஏ வரைகலை
Apache
செவ்விந்தியர் இனக்குழு வகை, பாரிஸ் தெருவீணர்.
Apache
அபாச்சி
Aperture Card
செருகு அட்டை நுண்துளை அட்டை
Api
பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம்-application programming interface
Apl
A Programming Language- என்பதன் குறுக்கம்
Apm
அட்வான்ஸ்டுபவர் மேனேஜ்மென்ட்-advancedpower management
Apostrophe
முன்னிலையணி, சொற்பொழிவில் அல்லது பாட்டில் இறந்துபோன ஒருவரை அல்லது உடன் இராத ஒருவரை முன்னிலைப்படுத்தி விளித்தல், எதிரே இல்லாத ஒருபொருளை முன்னிலைப்படுத்தல். (தாவ.) பாசிய ஒதுக்கம், முனைத்த ஒளிக்கு விலகி உயிர்மங்களில் பாசியம் ஓரத்தில் ஒதுங்கல்.
Apostrophe
உடமை எழுத்து
Appearance
தோற்றம்
Appearance
தோன்றுதல், வந்திருத்தல், தோற்றம், வெளித்தோற்றம், வெளிப்பகட்டு, பொய்த்தோற்றம், உருவெளித்தோற்றம், வெளிவரல்.
Appearance
முன்னிலையாதல்
Append
பின்சேர் சேர்
Append
ஒட்டு, ஒட்டித் தொங்கவிடு, இணை.
Append Mode
சேர் பாங்கு
Append Record
சேர் ஏடு
Appendix
பிறசேர்க்கை, இணைப்பு, அனுபந்தம்(உள்.) முனை, முனை, ஓர் உறுப்பின் மேற்புறத்தினின்று தோன்றும் சிறிமுளை, குடல்முளை.
Appendix
பின்னிணைப்பு
Appendix
குடல்வால்
Apple
ஆப்பிள்பழம்.
Apple
ஆப்பிள்
Apple
ஆப்பிள்
Apple Computer
ஆப்பிள் கணிப்பொறி
Apple Key
ஆப்பிள் விசை
Apple Macintosh
ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ்
Apple Printer
ஆப்பிள் அச்சுப்பொறி
Apple Scanner
ஆப்பிள் வருடி
Apple Talk
ஆப்பிள் டாக்
Applet
மிதக்கும் செய்நிரல் குறுப்பயன்
Appletviewer
ஆப்லெட் வியூவர்
Application Backlog
பயன்பாடு தேக்கம்
Application Binary Interface
பிரயோக இரும இடைமுகம்/பயன்பாட்டு இரும இடைமுகம் (abi)
Application Close
பிரயோக நிறுத்தம் பயன்பாடு மூடு
Application Computer
கணிப்பொறிப் பயன்பாடு
Application Control Menu
பிரயோக கட்டுப்பாட்டு பட்டி பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டி
Application Controller
பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தி
Application Developer
பயன்பாடு உருவாக்குபவர்
Application Development System
பயன்பாட்டு உருவாக்க முறைமை
Application Generator
பிரயோக ஆக்கி பயன்பாடு இயற்றி
Application Heap
பிரயோக குவியல் பயன்பாட்டுக் குவியல்
Application Icon
பிரயோக படவுரு பயன்பாட்டுச் சின்னம்
Application Layer
பிரயோக அடுக்கு பயன்பாட்டு அடுக்கு
Application Level
பிரயோக மட்டம் பயன்பாட்டு நிலை
Application Mathematics
பயன்பாட்டுக் கணிதம்
Application Minimise Button
பிரயோக குறைப்புப் பொத்தான் பயன்பாடு சிறிதாக்கு பொத்தான்
Application Package
பிரயோக பொதி/தொகுப்பு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு
Application Package
பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு
Application Portability Profile
பிரயோக கொண்டுசெல் குறிப்பு/பயன்பாட்டுக் கையாண்மைக் குறிப்புரை (app)
Application Portfolio
பயன்பாட்டு மதிப்பீடு
Application Program
பிரயோக செய்நிரல்
Application Programmer
பிரயோக செய்நிரலி பயன்பாட்டு நிரலர்
Application Programming
பிரயோக செய்நிரல்
Application Programs
பயன்பாட்டு நிரல்கள்
Application Restore Button
பிரயோக மிகைப்பு பொத்தன் பயன்பாடு மீட்சிப் பொத்தான்
Application Shortcut Key
பயன்பாட்டுக் குறுவழி விசை
Application Software
பயன்பாட்டு மென்பொருள்
Application Specific Integrated
குறித்த பிரயோகதுக்கான
Application Window
பிரயோக சாளரம் பயன்பாட்டுச் சாளரம்
Application Wizard
பயன்பாடு வழிகாட்டி
Applications Backlog
பிரயோக பணி எச்சம்
Applications Computer
கணினிப் பிரயோகம்
Applications Oriented Language
பிரயோக நோக்கு மொழி பயன்நோக்கு மொழி
Applications Programmer
பிரயோக செய்நிரலர் பயன்பாட்டு நிரலர்
Applications Programming
பிரயோக நிரலாக்கம் பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
Applications Programs
பிரயோக செய்நிரல்கள்
Applications Software
பிரயோக மென்பொருள்
Applied Mathematics
பிரயோக கணிதம்
Apply
இடு, அருகேவை, மேல்வை, கருத்தூன்று, பயன்படுத்து, தொடர்புடையதாக்ச செய், பொருந்து, ஈடுபடுத்திக்கொள், நன்குகவனி, குயரந்து, கேள், விண்ணப்பம் செய்துகொள், வேண்டுகோள் விடு.
Apply
செயலாக்கு
Apply Filter
வடிக்கட்டி பயன்படுத்து
Applying
பயன்படுத்தல்
Apprentice
பணி பயிலுனர்
Apprentice
பணிபயில்பவர், மற்றொருவருக்குக் கட்டுப்பட்டு வேலை கற்றுக்கொள்பவர், புதுவேலையாள், கற்றுக்குட்டி (வினை.) பணிபயில்வோராகப் பிணைப்படுத்து.
Approximation
தோராயம் ஏறத்தாழ
Approximation
ஒத்திருத்தல், அணுகுதல், (கண.) நெருங்கிய அளவீடு, ஒரு கணக்குக்கு முழுதும் சரியாய் இராவீட்டாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்துக்குப் போதுமான அளவிற்கு ஏறத்தாழச் சரியாய் இருக்கிற விடை.
Apt
Automatically Programmed Tools- என்பதன் குறுக்கம்:தன்னியக்க செய்நிரற்படுத்தப்பட்ட கருவிகள்/தானியங்கு நிரலாக்கிய கருவிகள்
Apt
தகுதியுள்ள, பொருத்தமான, பாங்குடைய, ஒருதுறையில் அறிவுக்கூர்மையுள்ள.
Arbitrarily Sectioned File
எழுமான பகுதிபட்டைக் கோப்பு காரணமில் பிரிவாக் கோப்பு
Arbitration
ஒரு நிலைக் காரணி
Arbitration
நடுவர் தீர்ப்பு, நடுவர் தீர்ப்புக்கு விடுழ்ல்.
Arc Net
ஆர்க்நெட்
Arche Type
மூலப் படிவம்
Archetype
மூலப்படிவம், முன்மாதிரி.
Archetype
மூலப்படிவம்
Architectural Protection
கட்டட அமைப்புப் பாதுகாப்பு கட்டுமானப் பாதுகாப்பு
Architecture
கட்டடக்கலையியல்
Architecture
கட்டடமைப்பு கட்டுமானம்
Architecture Network
கட்டட வலையமைப்பு பிணையக் கட்டுமானம்
Archival Backup
ஆவண/காப்பக காப்பு பேணற்காப்பு/காப்பக நகல்
Archive
சுவடிக்கூடம், பொது ஆவணக்களரி, பொதுப்பத்திரங்கள்.
Archive
ஆவணக் காப்பகம் காப்பகம்
Archive Attribute
ஆவண/காப்பக இயல்பு/காப்பகக் கூறு
Archive Bit
காப்பக பிட்
Archive File
காப்பகக் கோப்பு
Archive Gateway
காப்பக நுழைவாயில்
Archive Site
காப்பகத் தளம்
Archived File
ஆவண/காப்பகப்படுத்தப்பட்ட கோப்பு/கோவை
Archiving
ஆவண/காப்பகப்படுத்தல்
Area
பரப்பு, நிலப்பரப்பு, பரப்பளவு, வெற்றிடம், மேற்பரப்பு, மேற்பரப்பின் பகுதி, பரப்பெல்லை, ஆட்சிஎல்லை, புறஎல்லை, அடித்தள அகழ்வாய், நிலத்தளத்தின் அடியறைகளின் வாயில், பலகணி முகப்புகளுக்கு ஒளியோகாற்றோ செல்லவிடும் குழிவான அணைவாயில்.
Area
பரப்பு
Area
பரப்பு
Area Common Storage
பொதுத் தேக்கக/களஞ்சியப் பரப்பு/பொதுச் சேமிப்பக பரப்பு
Area Constant
மாறிலிப் பரப்பு மாறாப் பரப்பு
Area Density
பரப்பு அடர்த்தி
Area Fill
இடத்தை நிரப்பு
Area Graph
பரப்பு வரைபடம்
Area Search
பரப்பிடைத் தேடல் தேடல் பரப்பு
Area Seek
தேடு பரப்பு
Area Work
வேலைப் பரப்பு பணிப்பரப்பு
Argument
வாதாடல், வாதம், சான்று, ஆதாரம், எடுத்துக்காட்டப்படும் காரணம், காரண காரிய விளக்கம், விவாதப்பொருள், நுற்பொருள் சுருக்கம், (அள.) மும்மடி முடிவில் இடைப்படு கூற்று,(கண்.) சார்பளவைச் சுட்டு, (வான.) முறைப்படும் ஊடச்சுடன் வரையளவைக்குரிய கோளம்.
Argument
வாதம் தருமதிப்பு
Argument
செயலுருபு
Argument List
தருமதிப்புப் பட்டியல்
Argument Seperator
தருமதிப்புப் பிரிப்பி
Arguments
தருமதிப்புகள்
Arithimetic Shift
கணக்கீட்டு பெயர்வு
Arithmetic
எண்கணிதம் கணக்கீடு
Arithmetic
கணக்கு, எண்கணக்கியல், எண்ணளவை, கணக்கறிவு, கணிப்புத்திறம், கணக்கீடு, கணிப்பியல்.
Arithmetic Address
எண்கணித தானம்/முகவரி/கணக்கீட்டு முகவரி
Arithmetic Check
எண்கணிதச் சரிபார்ப்பு கணக்கீட்டுச் சரிபார்ப்பு
Arithmetic Exception
கணக்கீட்டு விதி விலக்கு
Arithmetic Expression
எண்கணிதக் குறிப்பான்கள் கணக்கீட்டுத் தொடர்
Arithmetic Fixed Point
எண்கணித நிலை புள்ளி நிலைப்புள்ளிக் கணக்கீடு
Arithmetic Floating Decimal
மிதப்புப் புள்ளி எண்கணிதம் மிதவைப்புள்ளிக் கணக்கீடு
Arithmetic Floating Point
எண்கணித மிதப்புப் புள்ளி
Arithmetic Instruction
எண்கணித அறிவுறுத்தல் கணக்கீட்டு ஆணை
Arithmetic Logic Unit
எண்கணித அளவை/தர்க்க அலகு/தருக்கக் கணக்கீட்டகம்
Arithmetic Operation
எண்கணித செய்பணி/கணக்கீட்டுச் செயல்பாடு
Arithmetic Operation Binary
இரும எண்கணிதச் செய்பணி இருமக் கணக்கீட்டு செயல்பாடு
Arithmetic Operator
எண்கணித செய்பணிக் கருவி கணக்கீட்டு செயற்குறி
Arithmetic Overflow
எண்கணித வழிவு
Arithmetic Register
எண்கணிதப் பதிவேடு கணக்கீட்டுப் பதிவகம்
Arithmetic Shift
எண்கணிதப் பெயர்வு/பெயர்ச்சி
Arithmetic Statement
எண்கணிதக் கூற்று கணக்கீட்டுக் கூற்று
Arithmetic Unit
எண்கணித அலகு கணக்கீட்டு அலகு
Arm Access
பெறுவழி கை அணுகு கை
Arpa
அட்வான்ஸ்டுரிசர்ச் பிராஜெக்ட் ஏஜென்ஸி-advancedresearch projects agency
Arpanet
ARPA – வலை ஆர்ப்பாநெட்
Arrange
சீராக அமை, சரிப்படுத்து, ஒழுங்குபண்ணு, வரிசைப்படுத்து, தீர்த்துவை, இணக்குவி, ஏற்பாடுசெய், வழிவகைபண்ணு, முன்கூட்டித் திட்டப்படுத்து, செயற்கட்டளையிடு.
Arrange
ஒழுங்கமை
Arrange Icons
சின்னங்களை ஒழுங்கமை
Array
வரிசை/அணி/கோவை
Array
அணி
Array
வரிசை
Array
வரிசை, படையணி, மக்களின் அணிவகுப்பு, பரிவாரம், அணிகலன்கள், (சட்.) முறைகாண் ஆயத்தாரை வந்தமரச்செய்யும் நிரல்முறை,(வினை.) ஒழுங்குபடுத்து, அணிவகு, பகட்டாக உடுத்து, ஒப்பனை செய், தேவையானவற்றை ஏற்படுத்திக்கொடு, (சட்.) முறைகாண் ஆயத்தாரை அமர்த்து.
Array Bound
வரிசை/அணி எல்லை கோவை எல்லை
Array Dimension
வரிசை/அணிப் பரிமாணம் கோவைப் பரிமாணம்
Array Element
கோவை மூலகம்
Array Index Number
கோவை அடையாள எண்
Array Iterator
கோவை இயக்கி
Array Processor
வரிசை/அணி முறைவழிப்படுத்தி கோவைச் செயலி
Array Reference
வரிசைக் குறிப்பு
Arrays And Strings
கோவை மற்றும் சரம்
Arrival Rate
வந்தடை வீதம் வருகை வீதம்
Arrow Key
திசைச் சாவி(direction key) திசை விசை
Artibutes
பண்புக்கூறுகள்
Article
கட்டுரை
Article
எண்ணத்தக்க பொருள், பண்டம், இனம், உருப்படி, சரக்கு, விவரம், சட்டம் உடன்படிக்கை முதலியவற்றின் வாசகம், விதி, ஒழுங்கு, பிரிவுக்கூறு, உறுப்பு, மூடப்பட்ட பகுதி, வேளை, இணைப்பு, கட்டுரை, (இலக்.) சார்படை, (வினை.) கூறுகளாகப் பிரித்துக்காட்டு, குற்றம் சாட்டு, பணிபயில் ஒப்பந்த விதிகளினால் பிணைப்படுத்து, நிபந்தனைகூறு.
Article Selector
கட்டுரை தேர்வி
Artificial Language
செயற்கை மொழி
Artificial Life
செயற்கை வாழ்வு
Artificial Network
செயற்கை வலையமைப்பு செயற்கைப்பிணையம்
Asa
எஎஸ்எ american statistical association
Ascender
மேலேறு மேலேற்றி
Ascending
ஏறுகிற, உஸ்ர்கிற, நிமிர்கிற, உச்சிநோக்கிச்செல்கிற, மேன்மேல் விரைகிற.
Ascending
ஏறுமுகம்
Ascending Order
ஏறுமுகம்/ஏறுவரிசை
Ascii
American national Standard Code for Information Interchange- என்பதன் குறுக்கம்(ஆஸ்கி)
Ascii Character Set
ஆஸ்கி எழுத்துத் தொகுதி
Ascii File
ஆஸ்கி கோப்பு
Ascii Sort Order
ஆஸ்கி வரிசையாக்கம்
Ascii Transfer
ஆஸ்கி மாற்றல்
Asic
குறித்த பயன்பாட்டு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று application specific integrated circuit
Asis
அஸிஸ் american society for information science
Aspect
நோக்கு, பார்வை, பார்க்கும் கோணம், சாய்வு, பக்கத்தோற்றம், எல்லைக்காட்சி, பண்புக்கூறு, வண்ணம், (இலக.) வினைவடிவ நுட்பவேறுபாடு.
Aspect
பார்வை புறம்
Aspect
விவரண நோக்கு நிரலாக்கம் oriented programming (aop ) (aop )
Aspect Card
விவரண அட்டை
Aspect Ratio
உருவ விகிதம்
Aspect Ratio
தோன்று விகிதம் விவரண விகிதம்
Aspi
உயர்நிலைஸ்கஸ்ஸி நிரலாக்க இடைமுகம்-advancedscsi programming interface
Asr
Automatic Send Receive- என்பதன் குறுக்கம்(ஏஎஸ்ஆர்)
Assemble
ஒருங்குசேர்/தொகு/சில்லுமொழிமாற்று
Assemble
ஒன்றுகூட்டு, திரட்டு, உறுப்புக்களை ஒன்று கூட்டிச்சேர், ஒன்றுகூடு.
Assembler
ஒருங்குசேர்ப்பி/தொகுப்பி/சில்லுமொழிமாற்றி
Assembler Directive
ஒருங்குசேர் பணிப்பு சில்லுமொழிமாற்றி நெறிவுறுத்தம்
Assembly
ஒருங்குகூடுதல், திரட்டுதல், சட்டம் இயற்றும் பேரவை, மக்கள் மன்றம்,சபை கூட்டம்.
Assembly
ஒருங்குசேர்ப்பு/சேர்ப்பிடம்/தொகுப்பு
Assembly Language
சில்லு மொழி
Assembly Language
ஒருங்குசேர்ப்பு மொழி சில்லு மொழி
Assembly Listing
ஒருங்குசேர்ப்பு பட்டியல் தொகுப்புப் பட்டியல்
Assembly Program
ஒருங்குசேர்ப்புச் செய்நிரல் சில்லு மொழி நிரல்
Assertion
வற்புறுத்தல், துணிபுரை.
Assertion
உறுதிப்படுத்தல்
Assign
சட்டப்படி உடைமையின் உரிமை மாற்றி வழங்கப்பெற்றவர், பேற்றுரிமையாளர், (வினை.) பங்கிட்டளி, ஒதுக்கிக்கொடு, சட்டப்படி உடைமை உரிமை மாற்றிக்கொடு, வழங்கு, வகுத்தமை, திட்டமிட்டுக்குறி, குறி.
Assign
இருத்து
Assign Macro
குறுநிரல் இருத்து
Assigned Number
இருத்திய எண்
Assignment
வகுத்தமைத்தல், வகுத்தொதுக்குதல், வகுப்பீடு, ஒப்படைப்பு, ஒப்படைத்த பகுதி, ஈடு, காரணக்குறிப்பீடு, உடைமை உரிமையளிப்பதற்கு உரிய பத்திரம்.
Assignment
ஒப்படை இருத்துதல்
Assignment Operator
இருத்து செயற்குறி
Assignment Statement
ஒப்படை கூற்று இருத்து கூற்று
Associated Document
இணைந்த ஆவணம் தொடர்புறு ஆவணம்
Associative Array
இணைப்புக் கோவை
Associative Computer
சார்புக் கணிப்பொறி
Associative Memory
இணை நினைவு தொடர்புறு நினைவகம்
Associative Retrieval
இணை மீட்பு தொடர்புறு மீட்பு
Associative Storage
இணைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் தொடர்புறு சேமிப்பகம்
Associative Store
இணைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் தொடர்புறு சேமிப்பு
Assumed Decimal Point
எடு தசம புள்ளி கற்பனைப் பதின்மப் புள்ளி
Asterisk
விண்மின் குறி, (வினை.) விண்மீன் குறியீடு.
Asterisk
உடுக்குறி
Astonisher
வியப்பாளி
Astronomy
விண்ணியல்
Astronomy
வானவியல்
Astronomy
வானுல், வான்கோளங்களின் ஆய்வியல்.
Astronomy
வானியல்
Astronomy
வானவியல்
Asymmetric Key Cryptography
ஓழுங்கற்ற விசை மறைக்குறியியல்
Asymmetric System
ஒழுங்கற்ற முறைமை
Asynchronous
ஒத்தியங்கா/ஒரேகாலமல்லா/ஒத்திசையாத
Asynchronous
கால இசைவற்ற.
Asynchronous Communication
ஒத்தியங்காத் தொடர்பாடல் ஒத்திசையாத் தகவல் தொடர்பு
Asynchronous Computer
ஒத்தியங்காக் கணினி ஒத்திசையாக் கணிப்பொறி
Asynchronous Data Transmission
ஒரேகாலமல்லா தரவுச்செலுத்தம் ஒத்திசையாத் தரவு பரப்புகை
Asynchronous Device
ஒத்திசையா சாதனம்
Asynchronous Input
ஒத்தியங்கா உள்ளீடு ஒத்திசையா உள்ளீடு
Asynchronous Terminal
ஒரேகாலமல்லா முடிவிடம் ஒத்திசையா முனையம்
Asynchronous Transfer Mode
ஒரேகாலமல்லா மாற்றுப் பாங்கு ஒத்திசையா மாற்றல் பாங்கு
Asynchronous Transmission
ஒத்தியங்காச் செலுத்தம்
Atm
Automated Teller Machine- தன்னியக்கச் சொல்லி யந்திரம்: என்பதன் குறுக்கம்(ஏடீஎம்)
Atomic
அணுவைச் சார்ந்த, அணுவினுடைய, அணு இயக்கத்திற்குரிய.
Atomic
அணுநிலை/அணுவுக்குரிய
Atomic
அணுவுக்குரிய
Atomic Operation
அணுச்செயல்
Attach
பிணை, ஒட்டவை, பொருத்து, கட்டுப்படுத்து, உரித்தாக்கு, (சட்.) பற்றிக்கொள், ஜப்திசெய்.
Attach
உடன் இணை
Attachment
இணைப்பு உடனிணைப்பு
Attachment
பிணைக்ருஞ் செயல், பொருத்தும் வழி, அற்புத்தளை, பற்றாசை, (சட்.) முறைப்படிப் பற்றிக் கோடல்.
Attachment
பற்று
Attachment
உடனிணைப்பு
Attachment
இணைப்பு, தொடுப்பு,தொடுப்பு
Attachment Encoding
உடனிணைப்புக் குறிமுறையாக்கம்
Attack
தாக்கு
Attack
தாக்குதல், அடர்ப்பு, எதிர்ப்பு, கடுமையானகண்டனம், பழிப்புரை,(வினை.) தாக்கு, சாடு.
Attended Operation
கவனிக்கப்பட்ட செய்பணி
Attention Key
கவன விசை
Attenuation
ஒடுக்கம்/நொய்மை/நொய்தாக்கல்/தேய்வு
Attenuation
மெலிவு, நொய்ம்மை, நுண்மை.
Attribute
கற்பித்துக்கூறு, உடைமையாகக் கருது.
Attribute
பண்பியல்பு
Attribute
பண்பு
Attribute
பண்பு/பண்புக்கூறு
Attribute Byte
பண்புக்கூறு பைட்
Attribute Inheritance
பண்புப் பேறு பண்புக்கூறு மரபுவழி
Au
பொன்
Au
ஏயூ
Audio
கேட்பொலி
Audio
செவிப்புலவுணர் கேட்பொலி
Audio
விமானந்தூக்கிக் கப்பலை நோக்கி விமானம் இறங்குதற்கு உகந்த வேகச் செவ்வியை உணர்த்தும் ஒலி அமைவு, (பெ.) ஒலி சார்ந்த, ஒலிபரப்பைச் சார்ந்த.
Audio Cassette
ஒலிப்பேழை, ஒலிநாடா
Audio Cassette
செவிப்புலப் பேழை கேட்பொலிப் பேழை
Audio Conferencing
செவிப்புலச் சொல்லாடல் கேட்பொலிக் கலந்துரையாடல்
Audio Device
செவிப்புலச் சாதனம் கேட்பொலிச் சாதனம்
Audio File
கேட்பொலிக் கோப்பு
Audio Graphics
செவிப்புல வரையம் கேட்பொலி வரைகலை
Audio Monitor
கேட்பொலிக் கண்காணி
Audio Output
செவிப்புல வருவிளைவு கேட்பொலி வெளியீடு
Audio Properties
கேட்பொலிப் பண்புகள்
Audio Response Device
செவிப்புல துலங்கல் சாதனம் கேட்பொலி மறுமொழிச் சாதனம்
Audio Response Output
கேட்பொலி பதிலி வெளியீடு
Audio Response Unit
செவிப்புல துலங்கல் அலகு
Audio Visual
செவிப்புல கட்புல கேட்பொலிக் காட்சி
Audit Of Computer System
கணினி முறைமை முறை கணக்காய்வு கணிப்பொறி முறைமைத் தணிக்கை
Audit Trail
தணிக்கைச் சுவடு/பரீட்சார்த்த கணக்காய்வு
Audit Trial
தணிக்கைச் சோதனை
Auditing
தணிக்கை
Authenticate
உறுதிப்படுத்து, உண்மையாக்கு, சட்டபூர்வமாக்கு, ஆக்கியோன் உரிமைக்குச் சான்றுபவர்.
Authenticate
உறுதிப்படுத்து
Authentication
உறுதிப்படுத்தல்
Authenticity
நம்பத்தக்க நிலை.
Authenticity
உண்மை நேர்வான நம்பகத்தன்மை
Author
ஆக்கியோன், நுலாசிரியன், படைப்பன்.
Author
படைப்பாளி்/ஆசிரியர்
Author Language
படைப்பாளர் மொழி ஆசிரிய மொழி
Author Styles
படைப்பாக்க பாணி
Authoring
படைப்பாக்கம்
Authoring System
படைப்பாண்மை முறைமை படைப்பாக்க முறைமை
Authoring Tools
படைப்பாக்கக் கருவிகள்
Authorisation
அதிகார உரித்தாக்கம் ஒப்புச் சான்று
Authorisation Level
அதிகார உரித்தாக்கு மட்டம் ஒப்புச்சான்று நிலை
Authorised Program
அதிகார உரித்தாக்க செய்நிரல் ஓப்புச்சான்று பெற்ற நிரல்
Authorization Code
ஏற்புக் குறியீடு
Auto
தானியங்கு புகுபதிகை logon
Auto Answer
தன்னியக்க விடை தானியங்கு விடை
Auto Bypass
தானியங்கு ஒதுங்கிப்போதல்
Auto Chart
தன்னியக்க வரைவு தானியங்கு நிரல்படம்
Auto Code
தன்னியக்கக்குறி தானியங்கு குறிமுறை
Auto Correct
தானியங்கு திருத்தம்
Auto Dial
தன்னியக்க சுழற்றி தானியங்கு சுழற்றி
Auto Form
உடனடிப் படிவம்
Auto Hide
தானாக மறைதல்
Auto Indexing
தன்னியக்கச் சுட்டல் தானியங்கு வரிசையாக்கம்
Auto Load
தன்னியக்க ஏற்றி தானியங்கு ஏற்றி
Auto Monitor
தானியங்கு கண்காணி
Auto Outline
தானியங்கு சுற்றுக்கோடு
Auto Pilot
தானோட்டி
Auto Pilot
தானியங்கு வளவன்
Auto Play
தானியங்கி
Auto Polling
தன்னியக்கப் பதிவு தானியங்கு தேர்வு
Auto Resume
தானியங்கு தொடர்தல்
Auto Save
தானாகச் சேமி
Auto Save
தானியங்கு சேமிப்பு
Auto Serve
தன்னியக்கச் சேமி
Auto Shapes
உடனடி வடிவங்கள்
Auto Sizing
தானியங்கு அளவாக்கம்
Auto Sum
உடனடிக் கூட்டல்
Auto Syntax Check Feature
தானியங்கு தொடரமைப்பு சரிபார்த்தல்
Auto Text
உடனடி உரை
Auto Trace
தானியங்கு தேடுகை
Auto-Redial
தன்னியக்க மீள்சுழற்றி redial
Auto-Repeat
தன்னியக்க மீள்செயல் repeat
Auto-Restart
தன்னியக்க மீள் தொடக்கம்/இயக்கி restart
Autocad
ஆட்டோகேட்
Autofit
தானாகப் பொருந்தவை
Autoflow
முன்னோட்டம்
Autofont
தன்னியல்பு எழுத்துரு
Automata
தன்னியக்க யந்திரங்கள்
Automated Data Processing
தன்னியக்க தரவு முறைவழி தானியங்கு தரவுச் செயலாக்கம்
Automated Flow Chart
தன்னியக்கச் செயல் வழிப்படம் தானியங்கு பாய்வு நிரல்படம்
Automatic
தானே இயங்குகிற.
Automatic
தன்னியக்கம் தானியங்கு
Automatic
தன்னியக்கமுள்ள
Automatic
தன்னியக்கமுள்ள
Automatic Abstract
தன்னியக்க சுருக்கி தானியங்கு கருத்தியல்
Automatic Backup
தானியங்கு காப்புநகல்
Automatic Carriage
தன்னியக்கக் கொண்டுசெலி தானியக்க ஏற்றி
Automatic Carriage Return
தானியங்கு நகர்த்தி திரும்பல்
Automatic Check
தன்னியக்கச் சரிபார்ப்பு தானியங்கு சரிபார்ப்பு
Automatic Coding
தன்னியக்கக் குறிமுறையாக்கம் தானியங்கு குறிமுறையாக்கம்
Automatic Computer
தன்னியக் கணினி தானியங்கு கணிப்பொறி
Automatic Controller
தன்னியக்க கட்டுப்படுத்தி தானியங்கு கட்டுப்படுத்தி
Automatic Data Processing
தன்னியக்க தரவுச்செய்முறை முறைவழி தானியங்கு தரவுச் செயலாக்கம்
Automatic Dictionary
தன்னியக்க அகரமுதலி தானியங்கு அகராதி
Automatic Digital Network
தன்னியக்க இலக்க வலையமைப்பு தானியங்கு இலக்கமுறைப் பிணையம்
Automatic Error Correction
தன்னியக்க பிழை திருத்தம் தானியங்கு பிழைதிருத்தம்
Automatic Feature Negotiation
தானியங்கு ஏற்புத் தன்மை
Automatic Hardware Dump
தன்னியக்க வன்பொருள் கொட்டிடம் தானியங்கு வன்பொருள் திணிப்பு
Automatic Hyphenation
தன்னியக்க சொல்லிடை இணைப்புக்குறி தானியங்கு இணைக்குறியாக்கம்
Automatic Interrupt
தன்னியக்க இடைமறிப்பு தானியங்கு குறுக்கீடு
Automatic Message Switching
தன்னியக்கச் செய்தி மாற்றம் தானியங்கு செய்தி இணைப்பித்தல்
Automatic Network Switching
தானியங்கு பிணைய இணைப்பித்தல்
Automatic Pagination
தானியங்கி பக்கமைத்தல்
Automatic Quality Control
தன்னியக்க தரக் கட்டுப்பாடு தானியங்கு தரக் கட்டுப்பாடு
Automatic Shutdown
தன்னியக்கப் பணிநிறுத்தம் தானியங்கு பணிநிறுத்தம்
Automatic Teller Machine
தன்னியக்க காசளிப்பு யந்திரம் தானியங்கு தருபெறு பொறி
Automatic Typewriter
தன்னியக்க தட்டச்சு யந்திரம் தானியங்கு தட்டச்சுப்பொறி
Automatic Verifier
தன்னியக்கச் சரிபார்ப்பி தானியங்கு சரிபார்ப்பி
Automation
செய்பொருளாக்கத்தின் எல்லாப்படிகளையும் தானே இயங்கும் இயந்திரத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் முறைமை, இயந்திர மூலம் செயல் முழுதியக்குதல்.
Automation
தன்னியக்கம்
Automation
தன்னியக்கவாக்கம் தானியங்குமயம்
Automonitor
தன்னியக்கக் கண்காணி தானியக்க கண்காணிப்பி
Autonomous System
தன்னுரிமை முறைமை
Autopilot
தன்னியக்க வலவன்/செலுத்துனர்/தானியக்க விமானி
Autopolling
தானிக்கச் சோதனை
Autosave
தன்னியக்கச் சேமி
Autoscore
தன்னியக்க அடிக்கோடிடல்
Autotrace
தன்னியக்கத் தேடுகை
Auxilary Speakers
துணைநிலை ஓலிப்பி
Auxiliary Battery
துணைநிலை மின்கலன்
Auxiliary Equipment
துணைக் கருவி துணைநிலைக் கருவி
Auxiliary Function
துணைத் தொழிற்பாடு/செயற்பாடு/துணைநிலைச் செயல்கூறு
Auxiliary Memory
துணை நினைவகம் துணைநிலை நினைவகம்
Auxiliary Memory Devices
துணை நினைவகக் கருவிகள் (gen)
Auxiliary Operation
துணைச்செய்கை
Auxiliary Operation
துணைச் செய்பணி துணைநிலைச் செயல்பாடு
Auxiliary Storage
துணைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் துணைநிலைச் சேமிப்பகம்
Auxiliary Store
துணைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் துணைநிலைச் சேமிப்பு
Availability
எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை.
Availability
கிடைக்கக்கூடிய
Available Machine Time
கிடைக்கக்கூடிய யந்திர நேரம் கிடைக்கின்ற பொறி நேரம்
Available Time
கிடைதகவு நேரம் கிடைக்கும் நேரம்
Average Search Length
சராசரித் தேடு நீளம்
Avi
ஏவிஐ
Awk
ஆக்
Awt
ஏடபுள்யூடீ
Axes
அச்சுக்கள்
Axis
அச்சு, இருசு,அச்சு
Axis
அச்சு
Axis
ஊடச்சு, கோளம் சுற்றி வருவதாகக் கொள்ளப்படும் கற்பனையான நடு ஊடுவரை, செங்கோடு, உருவத்தை ஒழுங்காகப் பிரிக்கும் நடுக்கோடு, (உட.) விழிநோக்கின்மைவரை, உடலுறுப்புகளின் நடு ஊடுவரை, வல்லரசுகளின் இணைப்புக்கு மூலதளமாகவுள்ள அடிப்படை உடன்படிக்கை.
Axis
அச்சு
Axis
அச்சு
Axis
அச்சு/சுழலச்சு
B Tree
பி tree
Babble
மழலைச்சொல், அரைகுறைப்பேச்சு, பயனில் கூற்று, நரோட்டத்தின் மென்மையான சலசலப்பு, (வினை) மதலையைப்போலப் பேசு, தொடர்பற்றமுறையில் உரையாடு, மறை வெளியிடு, பிதற்று, உளறு.
Babble
பிதற்று
Bachman Diagram
பக்மன் வரைபடம்
Back
முந்தைய
Back
பின்னே
Back
முதுகு மனித உடலின் பின்புரம் விலங்கினத்தின் மேற்பகுதி பின்பக்கம் மறைந்த பக்கம் இலை-நரப்புக் கருவி-ஏடு முதலமியஹ்ற்றின் அடிப்புறம் ஏட்டின் ழூட்டுப்பகுதி, நாவின் மேற்பரப்பின் உட்பாகம் கத்தி-வாள் ஆகியவற்றின் மொட்டைப்பக்கம் நாற்காலி-விசுப்பலகைச் சாய்பகுதி கப்பலின் அடிக்கட்டை காற்பந்தாட்டக்காரர்களுள் பின்னணியில் நிற்பவர் (பெ) பின்னாலுள்ள பின்னோக்கிய தொலைவான முற்காலத்திய நேர்மாறன (வினை) ஏறு இவர்ந்து செல் உதவி செய் ஆதரி ஆதரித்துப் பந்தயம் கட்டு எதிர்க்கையொப்பமிடு (வினையடை) பின்னோக்கி பின்னால் காலத்தால் பின்னடைந்து திரும்பி மீண்டும்
Back Panel
பின்புறப் பலகம் பின் பலகம்
Back Plane
பின்தளம்
Back Quote
பின் மேற்கோள்குறி
Back Slash
வலச்சாய்வு எழுத்து (c.e)
Back Space
பின்வெளி பின்னிடம்
Back Tracking
பின்னிருந்து தேர்வு/பின்நகர்வு
Back Up
காப்பு
Back Volume
முன்தொகுதிகள்
Back-End Processor
பின்புற முறைவழியம் end processor
Backbone
முள்ளெலும்பு முதுகெலும்பு
Backbone
முதுகெலும்பு
Backend
பின்நிலை
Background
பின்னணி
Background
பின்னணியமைப்பு பின்னணி வண்ணம் பின்னணிச்சூழல் பகட்டாக எடுத்துக் காட்ட உதவும் ஒவியப் பின்னணி பின் பக்கம் பின்னணிக்களம் மூலை பின்னிடம், மங்கல் நிலை தேய்நிலை ஒய்நிலை தனிமனிதரின் பண்பாட்டறிவு அனுபவங்களின் தொகுதி
Background
பின்னணி பின்புலம்
Background Application
பின்புலப் பயன்பாடு
Background Color
பின்னணி வண்ணம் பின்புல நிறம்
Background Communication
பின்புலத் தகவல் தொடர்பு
Background Job
பின்னணிப் பணி
Background Noise
பின்னணி இரைச்சல் பின்புல இரைச்சல்
Background Printing
பின்னணி அச்சுப்பதிவு பின்புல அச்சு
Background Processing
பின்னணி முறைவழிப்படுத்து பின்புலச் செயலாக்கம்
Background Program
பின்னணிச் செய்நிரல் பின்புல நிரல்
Background Tasks
பின்புலப் பணி
Backing Store
காப்புத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் காப்புச் சேமிப்பு
Backing Up
காப்பு எடுத்தல் காப்பு நகல் எடுத்தல்
Backspace Character
பின்வெளி எழுத்துரு பின்னிட எழுத்து
Backspace Key
பின்வெளிச் சாவி பின்னிட விசை
Backup
காப்புநகல்
Backup
காப்பு
Backup Copy
காப்பு நகல்
Backup File
காப்புக் கோப்பு
Backup Procedure
காப்புச் செயல்முறை
Backup Storage
காப்புக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் காப்புச் சேமிப்பகம்
Backup Utility
காப்புப் பயன்கூறு
Backward Chaining
பின்னோக்குத் தொடரிணைப்பு பின்னோக்குப் பிணைப்பு
Backward Read
பின்னோக்கு வாசிப்பு பின்னோக்கு படிப்பு
Backward Reasoning
பின்னோக்கு நியாயப்பாடு பின்னோக்குக் கரணியம்
Bad Sector
கெட்ட துண்டம் பழுதுப் பிரிவு
Badge Reader
அணிச்சின்ன வாசிப்பான்
Ball Printer
உருள்முக அச்சுப்பொறி
Band
அலைவரிசை/தடம்/கற்றை
Band
பட்டை
Band
பட்டை
Band
கட்டு தளை இழைக்கச்சை தளைக்கயிறு கட்டுக்கம்பி இணைப்புத்தகடு புத்தகக்கட்டடத்துக்குரிய மூட்டுவார் அரைக்கச்சை சட்டை-மேற்சட்டை-தலையணி ஆகியவற்றின் சுற்று வரிப்பட்டை வார் சக்கர இணைப்புப்பட்டை வண்ணக்கரை பட்டைக்கோடு அடையாளச்சின்னம் குழு ஒன்றுபாட்டுழைக்கும் கூட்டம் இசைமேளம் இசைக்கருவிக்கூட்டு இசைக்கருவியாளர் குழாம் (வினை) கட்டு இணை வரிந்து கட்டு ஒருங்கு கூட்டு குழுவாக அமை பட்டைப் கோடுகளிடு
Band
பட்டை, பட்டி
Band Printer
பட்டை அச்சுப்பொறி கற்றை அச்சுப்பொறி
Bandwidth
கற்றை அகலம்
Bandwidth
கற்றையகன்மை
Bandwidth
பட்டை அகலம்
Bank Data
வங்கி தரவு
Bank Switching
தொடர் தொகுதி இயக்குகை
Banked Memory
அடுக்கு நினைவகம்
Bar
பட்டை
Bar
தண்டு
Bar
தண்டு,கடைதண்டு
Bar
கம்பி, கோல், உலோகங்களாலான சலாகை, தண்டு, கட்டை, நீண்ட மரத்துண்டு, பாளம், வார், சவுக்காரம் முதலியவற்றின் நீள்கட்டி, தாழ், தாழ்பாள் கட்டை, தடை, தடைகள், தடங்கல், தடைவேலி,தடை வரம்பு, எல்லை, இடையீடு தடுப்பு, தடை நடவடிக்கை, முறைமன்றக் கம்பித்தடுப்பு, தேறல்மனைக் கம்பிஅழி, தேறல் அருந்தும் அறை, மணற்கரை, ஆற்று முககத்திடம், துறை முகத்திட்டு, வழக்கறிஞர் குழாம், பதக்ப்பட்டை, கோடு, சருகு, விளிம்பு, சிறைக்கட்ட ஆட்டம், (இசை) காலஅளவு குறிக்கும் நிறுத்தல் வரைக்குறி, கால அளவு, படுத்தல் கோடு, (வினை) தடு, தடுத்து நிறுத்து, வழியடை, தாழிடு, மூடு அடை, பூட்டு, தடை நடவடிக்கை மேற்கொள், தவிர்க்கச் செய், கம்பிகளாகப் பிரி, கோடுகளிடு,மது அருந்தகம்.
Bar Chart
பட்டை வரைபடம் பட்டை நிழல்படம்
Bar Chart
பட்டை விளக்கப் படம்
Bar Code
பட்டைக் குறிமுறை பட்டைக் குறி
Bar Code Reader
பட்டைக் குறிமுறை வாசிப்பான் பட்டைக் குறி படிப்பான்
Bar Code Scanner
பட்டைக் குறிமுறை வருடி பட்டைக் குறி வருடி
Bar Printer
பட்டை அச்சுப்பொறி
Barclay Square
பார்கலி சதுரம்
Bare Board
வெற்றுப் பலகை
Barrel Printer
உருளச்சு உருளச்சுப் பொறி
Base
தளம்/அடி
Base
அடி அடிப்பகுதி அடிவாரம் ஆதாரம் கடைக்கால் அடித்தளம் நிலத்தளம் கேடயத்தின் நிலவரை அடிப்படை மூலம் மூலமுதல் (க-க) தூணின் அடிக்கட்டு படைத்துறையின் மூலதளம் கடற்படைத் தலைமையிடம் நில அளவையின் பொது மூலவரை கலவையின் தலைக்கூறு மருந்தின் மூலக்கூறு பொதுக்கூறு உறுப்பின் இணைப்பிடம் தலைப்பு புறப்படும்மிடம் (வடி.) அடிமூலவரை அடிமூலத்தளம் (வேதி) உப்பு மூலம் காடியுடனிணைந்து உப்பு வகையாகவல்ல பொருள் (கண) கணிப்புமூலம் தானமூலம் பந்தாட்டங்களின் நிலைத்தளம் (வினை) அடிப்படையாக்கு அடிப்படை மீதெழுப்பு மூலமுதலாகக் கொண்டு செயரலாற்று ஆதாரத்தின் மீது செயற்படுத்து வாதத்துக்கு ஆதாரமாகக்கொள் நிறுவு
Base
அடிமட்டம்
Base
அடிப்பகுதி
Base
அடிப்படை
Base
தளம், அடி, எளிய
Base 10
தள எண் 10
Base 16
தள எண் 16
Base 2
தள எண் 2
Base 8
தள எண் 8
Base Address
தள முகவரி/தளத் தானம்
Base Band
அடிக்கற்றை
Base Concept Data
தரவுத்தள எண்ணக்கரு தரவுத்தளக் கருத்துரு
Base Data
தரவுத தளம்
Base Management System Data
தரவுத் தள முகாமை தரவுத்தள அமைப்பு
Base Memory
அடிப்படை நினைவகம்
Base Notation
தளக் குறிமானம்
Base Number
தள இலக்கம் தள எண்
Baseband Coaxial Cable
தளஅலை ஓரச்சுவடம் அடிக்கற்றை இணையச்சு வடம்
Baseband Transmission
தாழ் அலை செலுத்தம் அடிக்கற்றை அலைபரப்பு
Based System Knowledge
அறிவுவழி முறைமை அறிவுவழி அமைப்பு
Baseline Document
ஒப்பு நோக்கு ஆவணம்/தளநிலை ஆவணம் தளநிலை ஆவணம்
Basic
Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – என்பதன் குறுக்கம்
Basic
மூலமான
Basic
அடிப்படையான, அடிக்குஉரிய, அடியிலுள்ள, அடியாக அமைகிற, (வேதி) உப்பு மூலத்தின் இயல்புடைய, உப்பு மூலம் கொண்ட, கன்மச்சத்துக் கலவாத முறைப்படி உருவாக்கப்பட்ட.
Basic Input-Output System
அடிப்படை உள்ளீடு/ வருவிளைவு முறைமை output system(bios) (bios)
Basic Language
“பேசிக்” மொழி
Basic Linkage
அடிப்படை இணைப்பு அடிப்படைத் தொடுப்பு
Basic Rate Interface
அடிப்படை வீத இடைமுகம்
Bat
பேட்
Bat
வெளவால்.
Bat
பாற்று
Batch
தொகுதி/திரள்
Batch
அப்பங்களின் ஒரு வேக்காட்டளவு, ஒர் ஈடு, தொகுதி, அடுக்கு, கும்பு, (வினை) தொகுதிகளாகத் திரட்டு, கும்புகளாகப் பிரி.
Batch File
தொகுதிக் கோப்பு திரள் கோப்பு
Batch Job
தொகுதி வேலை திரள் பணி
Batch Processing
தொகுதி முறைவழியாக்கம் திரள் செயலாக்கம்
Batch Processing Mode
தொகுதி முறைவழிப்படுத்து செய்பாங்கு செயற்படு செய்பாங்கு திரள் செயலாக்க பாங்கு
Batch Total
தொகுதிக் கூட்டல் திரள் கூட்டல்
Batching
தொகுதிப்படுத்தல் திரள்படுத்தல்
Batten System
பட்டன் முறைமை
Battery Backup
மாற்று மின்கல அடுக்கு
Baud
பாட் அலகு
Baudot Code
பாடாட் குறிமுறை
Bbc
பிபிசி
Bcc
கட்ட/தொகுதி சரிபார் வரிவடிவம்-block check character தொகுதி சரிபார் எழுத்து
Bcd
இருமக்குறிமுறை பதின்மம்-binary codeddecimal
Bcs
British Computer Society – என்பதன் குறுக்கம்(பிசிஎஸ்)
Bebugging
பிழை விதைத்தல் வழுசேர்ப்பு
Beep
விளி/”பீப்” ஒலி
Beep Statement
பீப் ஆணை
Bench Mark
பணி மதிப்பீட்டு அளவை திறனளவு
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
குறியீடு, மட்டக்குறியீடு இலக்கு
Bench Mark Problems
அளவுத்தளப் பிரச்சினைகள்
Bench Mark Tests
அளவுத்தளச் சோதனைகள்
Bench Marking
தள அளவீடு செய்தல் திறனளவிடல்
Bench Markproblems
திறனளவுசிக்கல்கள்
Bench Marktests
திறனளவுச்சோதனைகள்
Bernoulli Drive
பேர்னொலி செலுத்துகை
Bernoullibox
பேர்னாலிபெட்டி
Bernoullidrive
பெர்னாலிஇயக்ககம்
Beta Test
இரண்டாம் கட்டப் பரிசோதனை இரண்டாம்நிலைச் சோதனை
Beta Testing
இரண்டாம் கட்டச் சோதனை
Between
இடையில்
Between
இடைநிலையளடைய ஊசி வகை, (வினையடை) இடைநிலையிடத்தில், இடையீடாக, இடைப்பட்ட இடத்துக்கு, இடையிட்டு, இடை நேரங்களில், இடையிலே, இருவர் நடுவிலே. இரண்டின் மத்தியிலே, இடைவெளியூடாக, இடைநிலைப்பட்டு, தம்முள், ஒன்றற்கொன்று, ஒருவருக்கொருவர், ஒருங்கிநைந்த செயலாள். தம்மிடையே. தம்முள் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவராக, ஒன்றனிடமிருந்து ஒன்றாக, இருவர் பொதுவுடைமையாக.
Bezier Curve
பெசியர் வளைவு
Bias
சாய்வு/சார்வு/சார்பு
Bias
முடப்பந்தின் சாய்வுரு, முடப்பந்தின் ஒரு முகச் சாய்வுக்காக உள்ளீடாகப் பொருத்தப்படும் உலேராகப்பளு, மதஒருசார்பு, சாய்வு, கோட்டம், (பெ.) சாய்வான கோட்டமான, (வினை) ஒருபுறமாக சாய்வி, ஒரு பக்கமாகத் திருப்பு, (வினையடை) சாய்வில், கோட்டமாய்.
Bidirectional
இருதிசைப்பட்ட
Bidirectional Printer
இருதிசை அடிப்பு அச்சுப்பொறி
Bidirectionalprinter
இருதிசைஅச்சுப்பொறி
Bifurcation
இரு கூறாக்கம்
Bifurcation
பிளவீடு, இருபிரிவாகப் பிரித்தல்.
Binary
இரும
Binary
இருமம்
Binary
விண்மீன் இரட்டை, தம் மையம் சுற்றும் வின்மீனிணை, (பெ) இரண்டிணைந்து உருவான, ஈரிணையான, இருமடங்கான.
Binary Arithmetic
இருமக் கணக்கீடு/இரும எண்கணிதம்
Binary Arithmetic Operation
இரும எண்கணித செய்பணி
Binary Arithmeticc
இரும எண்கணிதம்
Binary Arithmeticoperation
இருமக்கணக்கீட்டுச் செயல்பாடு
Binary Boolean Operation
இரும பூலியன் செய்பணி
Binary Booleanoperation
இருமபூலியன் செயல்பாடு
Binary Chop
இருகிளைத்தேடல்/இருகவர் நிலைத்தேடல்/இருமநறுக்கு
Binary Code
இருமக் குறிமுறை
Binary Coded Character
இருமக் குறிமுறை வரிவடிவம்
Binary Coded Decimal
இருமக் குறிமுறை தசமம் (bcd)
Binary Coded Decimal Notation
இரும குறியீட்டு தசம குறிமானம்
Binary Coded Decimal Representation
இரும குறியீட்டு தசம உருவமைப்பு
Binary Coded Digit
இரும குறியீட்டு இலக்கம்
Binary Coded Octal
இரும குறியீட்டு எண்மம்
Binary Codedcharacter
இருமக்குறிமுறை எழுத்து
Binary Codeddecimal Notation
இருமக்குறிமுறை பதின்ம குறிமானம்
Binary Codeddecimal Representation
இருமக்குறிமுறை பதின்ம உருவகிப்பு
Binary Codeddigit
இருமக்குறிமுறை இலக்கம்
Binary Codedoctal
இருமக்குறிமுறை எண்மம்
Binary Counter
இரும எண்ணி
Binary Device
இரும நிலைச் சாதனம் இருமச்சாதனம்
Binary Digit
இரும இலக்கம்
Binary File
இருமக் கோப்பு
Binary Files
இருமக்கோப்புகள்
Binary Half Adder
இரும அரைகூட்டி
Binary Halfadder
இருமஅரைக்கூட்டி
Binary Language
இருமமொழி
Binary Language
இரும மொழி
Binary Notation
இருமக் குறிமானம்
Binary Number
இருமஎண்
Binary Number System
இருமஎண் முறைமை
Binary Operation
இருமச் செய்பணி இருமச் செயல்பாடு
Binary Point
இருமப் புள்ளி
Binary Representation
இருமப் பிரதிநித்துவம் இரும உருவகிப்பு
Binary Row
இரும வரிசை/இருமவழி இருமம் கிடக்கை
Binary Search
இருகூறாக்கித் தேடல் இருமத் தேடல்
Binary System
இருமஎண் முறைமை இரும முறைமை
Binary Time
இரும நேரம்
Binary To Decimal Conversion
இருமப் பதின்ம மாற்றம் (gen)
Binary To Hexa Decimal Conversion
இருமப் பதின்றும மாற்றம் (gen)
Binary To Octal Conversion
இரும எண்ம மாற்றம்
Binary-To-Decimal Conversion
இருமப் பதின்ம மாற்றம் todecimal conversion
Binary-To-Gray Code Conversion
இருமச் சாம்பல் குறிமுறை மாற்றம் togray code conversion
Binary-To-Hexadecimal Conversion
இருமப் பதின் அறும மாற்றம் tohexadecimal conversion
Binary-To-Octol Conversion
இரும எண்ம மாற்றம் tooctol conversion
Bind
சேர்த்துக்கட்டு கட்டு
Bind
கடுங்களி, நிலக்கரி அடுக்குகளிடைப்பட்ட இறுகிய கடுங்களிமண் பாளம், முசுமுசுக்கை சார்ந்த செடியினத்தின் அடித்தாள் கட்டை, (இசை.) சுர இணைப்புக்குறி, இருசுரங்களை ஒன்றாக ஆக்கி இணைக்கும் வளைப்புக்குறி.
Binray Transfer
இரும மாற்றம்
Biochip
உயிரிச் சில்லு
Bionics
உயிர்மின்னணுவியல்
Bios
Basic Input/Output System- என்பதன் குறுக்கம் அடிப்படை உள்ளீடு/வெளயீட்டு முறைமை
Bipolar
இருதுருவ
Bipolar
இருமுனைக்கோடிகளையுடைய.
Bipolar
இருதுருவ
Bipolar
இருமுனைவுள்ள
Bipolar Read Only Memory
இருதுருவப் படிப்பு நினைவகம்
Biquinary Code
இருமக் குறிமுறை
Bistable
இருநிலை ஈருறு நிலை
Bistable Circuit
ஈருறுதி நிலைச்சுற்று ஈருறு நிலைமின்சுற்று
Bistable Device
இருநிலைச் சாதனம் ஈருறு நிலைச் சாதனம்
Bistable Magnetic Core
ஈருறுதி நிலை காந்த உள்ளகம் ஈருறு காந்த உள்ளகம்
Bit Check
பிட் சரிபார்ப்பு
Bit Control
பிட் கட்டுப்பாடு
Bit Density
பிட் அடர்த்தி
Bit Error Rate
பிட் வழு வீதம் பிட் பிழை வீதம்
Bit Error Single
பிட் தனி வழு ஒற்றை பிட் பிழை
Bit Image
பிட் படிமம்
Bit Length
பிட் நீளம்
Bit Location
பிட் இடம்
Bit Manipulation
பிட் கையாளல்/கையாள்வு
Bit Map
பிட் படம்(பிட்மேப்)
Bit Map Display
பிட்மேப் காட்சி
Bit Map Scanning
பிட் பட நிலைகொணரி/வருடி பிட்மேப் வருடி
Bit Mapped Display
பிட் பட வெளிக்காட்டி
Bit Mapped Screen
பிட் படத்திரை பிட்மேப் திரை
Bit Parity
பிட் சமநிலை
Bit Pattern
பிட் தோரணி
Bit Position
பிட் நிலை
Bit Rate
பிட் வீதம்
Bit Rate
துகள் வீதம்
Bit Sign
பிட் குறிப்பான் பிட் குறி
Bit Slice Microprocessor
பிட் துண்டு நுண் முறைவழியாக்கி பிட்துண்டு நுண்செயலி
Bit Slice Processor
பிட் துண்டு முறைவழியி பிட்துண்டுச் செயலி
Bit Stream
பிட் தாரை
Bit Stuffing
பிட் திணிப்பு
Bit Test
பிட் சோதனை
Bit Transfer Rate
பிட் செலுத்து வீதம் பிட் பரிமாற்ற வீதம்
Bit Twiddler
பிட் சேட்டயர்
Bit-Mapped Font
பிட்பட எழுத்துரு mapped font
Bit-Mapped Graphics
பிட்பட வரையங்கள் mapped graphics
Bit-Synchronous Protocol
பிட் சமநேர நெறிமுறை synchronous protocol
Bitonal
இரு வண்ண இரு சாயல்
Bitwise Operators
பிட்நிலை செயற்குறிகள்
Bl
BLank- என்பதன் குறுக்கம்: இடைவெளி
Black Box
கறுப்புப் பெட்டி
Blank
வெறுமை
Blank
வெறுமை, வெறும்பாழ், வெற்றிடம், வெறுங்கோடு, கோட்டுக்குறி, (பெ.) பெறுமையான, எழுதி நிரப்பப்படாத, வெறுங்கோடான, தொகை குறிக்கப்படாத, வெற்றிடமான, மொட்டையான, ஒன்றும் வளராத, வெடிக்காத, கிளர்ச்சிதராத, சப்பையான, மலைப்புடைய, இடைவேறுபாடு அற்ற, கவர்ச்சி தராத, எதுகையற்ற, செந்தொடையான.
Blank
வெற்றுரு/வெறுமையாக்கு/வெற்று
Blank Character
வெற்று வரிவடிவு வெற்று எழுத்து
Blank Database
வெற்றுத் தரவுத்தளம்
Blanking
வெற்றாக்கம்
Blanking
மறைத்தல் – ஒரு பரவல் காட்சியின் (rastor display) மீள்வரைவு (retrace) காட்சித் திரையில் காணாமல் இருப்பதற்க்கு செருகப்படும் துடுப்புகள்; இவை நெடு மீள்வரைவு (vertical retrace), கிடை மீள்வரைவு (horizontal retrace) என வகைப்படுகின்றன
Blanking
வெற்றாக்கம்
Bleed
மைப்பெருக்கு கொட்டு
Bleed
அறுவை மூலம் குருதி சோரவிடு, போர்மூலம் செந்நீர் சிதறவை, கொலை காரணமாக இரத்தம் வழிந்தோடச்செய், குருதி ஒழுகு, இரத்தம் இழக்கச்செய், செந்நீர் இழ, குருதிசொட்டு, இரத்த இழப்புக்கு ஆளாகு, குருதி இழந்துமடி, மரஞ்செடிகளில் உயிர்ச்சாறு ஒழுகவிடு, உயிர்ச்சாறு கசிந்துவடி, சுரண்டு, செல்வம் பறித்து ஒட்டாண்டியாக்கு, செல்வம் கரைவிடு, துன்புறு, வேதனையடை, நெஞ்சுருகு, கண்டுவருந்து, இரங்கு.
Blind Carbon Copy
அறியா நகல்
Blind Search
கண்மூடித் தேடல் நோக்கின்றித் தேடு
Blinking
சிமிட்டல்
Bloat
பருத்தல்
Bloat
நீரில் உப்பவை, காற்றுட்டி ஊதவை, வீங்கச் செய், பெருக்கச் செய், உணவு திணித்துக் கொழுக்கப்பண்ணு.
Block
தொகுதி
Block
கட்டம்/தொகுதி
Block
பாளம், கட்டி, பிழம்பு, கட்டை, மரத்தடி, செப்பனிடாத்தடி, கட்டித்துண்டு, செங்கற்பாளம், கற்பிழம்பு, அச்சுப்பாளம், பட அச்சுக்கட்டை, செதுக்குவேலைக்குரிய கட்டை, தனி மொத்தம், மொய்திரள், நகர வட்டாரக்கூறு, நப்ர்ப்புற வட்டகைக்கூறு, நான்கு தெருக்களுக்குட்பட்ட வட்டகை, வளாகம், குடியிருப்புக்காக ஒதுக்கி வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு, தடை, தடங்கல், மரப்பந்தாட்டத்தில் ஆட்டக்காரர் பந்தைத்தடுத்து மட்டையுடன் நிற்கும் இடம், உயிரற்ற பொருள், மட்டி, முட்டாள், (வினை) தடு, தடங்கல்இடு, முட்டுக்கட்டைகியடு, தடுத்து நிறுத்து, முடக்கு, பயன் கட்டுப்படுத்து, செயல் கட்டுப்படுத்து, செயலறவை, இடம்வளை, அடைப்பிடு, முற்றுகையிடு, கட்டுப்படுத்து, உருவளி, சமசதுக்கக் கட்டையாக்கு, புடைப்புப் பொறிப்பிடு, உருவரை குறி, சட்டசபையில் எதிர்ப்பறிவி.
Block Diagram
கட்ட/தொகுதி வரைபடம் தொகுதி வரிப்படம்
Block Diagram
திண்ம விளக்கப்படம், கன உருவப்படம்
Block Graphics
கட்ட/தொகுதி வரையம் தொகுதி வரைகலை
Block Leader
முன் தொடர்/தொகுதித் தொடக்கம்
Block Length
கட்ட/தொகுதி நீளம்
Block Length Fixed
மாறாத் கட்ட/தொகுதி நீளம் மாறாத் நிலைநீளத் தொகுதி
Block Move
கட்ட/தொகுதிப் பெயர்ச்சி
Block Operator
தொகுதிச் செயற்குறி
Block Protection
கட்ட/தொகுதிக் காப்பு
Block Quote
தொகுதி வினா
Block Sorting
கட்ட/தொகுதி வரிசையாக்கம்
Block Storage
கட்ட/தொகுதிக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் சேமிப்பகத் தொகுதி
Block Structure
தொகுதி அமைப்பு, கட்டிகள் அமைப்பு
Block Structure
கட்ட/தொகுதி கட்டமைப்பு
Block Structured Language
கட்ட/தொகுதிக் கட்டமைப்பு மொழி
Block Transfer
கட்ட/தொகுதி மாற்றம் தொகுதிப் பரிமாற்றம்
Block Variable
மாறு கட்ட/தொகுதி
Blocking
தடுத்தல்
Blocking
தொகுத்தல்/திரட்டல் தடுத்தல்/தொகுதியாக்கம்
Blocking
தடைப்படுத்துதல், (பெ.) தடைப்படுத்துகிற.
Blocking Factor
தொகுப்புப் பிரிவு தொகுதிக் காரணி
Blow
அடி இடி தட்டு குத்து இடர் அதிர்ச்சி
Blow
ஊதல்
Blow
ஊது
Blow Up
மிகை உப்பல் உப்பச் செய்
Bmp
பிஎம்பீ
Board
மரப்பலகை பலகை மரத்தட்டி மென்மரத்தகடு அட்டைப்பலகை மேசை
Board
பலகை
Body Type
உடல் வகைமாதிரி உடல் வகை
Boiler Plate
கொதிகலத் தகடு
Boiler Plate
கொதிகலத்தட்டு
Bold
தடிப்பு
Bold
துணிவுள்ள, தீரமிக்க, திண்ணிய, உரமுடைய, ஆணவமிக்க, தன்னம்பிக்கையுடைய, நாணமில்லாத, அடக்கமற்ற, வரம்புமீறிய, எடுப்பான, முனைப்பான, புறப்புடைப்பான, எளிதில் புலப்படத்தக்க, முயற்சி குன்றாத, செயலுக்கமுடைய, மேடான, செங்குத்தான, திடுமென்ற.
Bold
தடிப்பு தடிமன்
Bold Facing
தடிப்பாக்கம்
Bold Italics
தடித்த சாய்வு
Bold Italics
தடித்த சாய்வு
Bold Printing
தடித்த அச்சடிப்பு
Book
புத்தகம் ஏடு சுவடி இலக்கியப்படைப்பு காப்பியம் இசைநாடக எழுத்து வடிவம் தொடர்ஏட்டின் தனிச் சுவடிப்பகுதி ஏட்டின் பெரும் பிரிவு விவிலிய ஏட்டின் பெரும் பிரிவு அறிவுத்தொகுதி அறிவுமூலம் படிப்பினைகள் தரும் பொருள் கற்பனை அறிவின் மூலமுதல் குறிப்பேடு பந்தயப்குறிப்புத் தொகுதி குறிப்பு எழுதுவதற்காகக் கட்டப்பட்ட வெற்றோடு சீட்டு-அஞ்சல்தலை முதலியன தொகுத்து வைப்பதற்குரிய வெள்ளேடு மாதிரி ஏட்டுப் படிவம்
Book
புத்தகம்
Book Keeping
கணக்கு வைப்பு
Book Mark
அடையாளக்குறி
Book Mark
பக்க அடையாளம்/அடையாளக்குறி பக்கக் குறி
Books Online
நிகழ்நிலைப் புத்தகங்கள்
Boolean Algebra
பூலியன் இயற்கணிதம்/அட்சரகணிதம் பூலியன் எண்கணிதம்
Boolean Calculus
பூலியன் வகையீடு பூலியன் இயற்கணிதம்
Boolean Complementation
பூலியன் இடைநிரப்புகை பூலியன் நிரப்புகை
Boolean Expression
பூலியன் கோவை பூலியன் தொடர்
Boolean Literal
பூலியன் நிலையுரு
Boolean Logic
பூலியன் தருக்கம்
Boolean Operation Binary
பூலியன் இருமச் செய்பணி இருமப் பூலியன் செயல்பாடு
Boolean Operator
பூலியன் செய்பணியாள் பூலியன் செயற்குறி
Boolean Search
பூலியன் தேடல்
Boolean Variable
பூலியன் மாறி
Boot
புதைமிதியடி அடிபுதையரணம் அரைகுறையாக மூடப்பட்ட செருப்புவகை சித்திர வகைக்கருவி நான்கு சக்கர வண்டியின் பயண மூட்டைவைப்பிடம் (வினை) புதைமிதி போட்டுக்கொள் உதை வெளியில்தள்ளு வேலையினின்று விலக்கு துவக்குக
Boot
தொடக்கு
Boot
தொடங்குதல்/இயக்கு
Boot Sector
இயக்குப் பிரிவு
Boot Sequence
இயக்கு வரிசை
Boot Strapping
தொடக்கம் இயக்கு நிலை
Boot Virus
தொடக்க நச்சுநிரல்/தொடக்க கெடுநிரல் இயக்கு நச்சுநிரல்
Bootup Disk
இயக்கும் வட்டு
Border
கரை
Border
பக்கம், ஓரம், அருகு, கரை, எல்லை, எல்லைப்புறம், நாட்டின் எல்லை, தோட்டத்தின் மலர்ச்செடி வரம்பு, உடையின் அழகுக்கரை, (பெ.) எல்லையைச் சார்ந்த (வினை) எல்லைக்கருகில் செல், அணுகு, நெருங்கு, ஓரத்தை அமை, எல்லைகோலு, வரம்பிடு, ஆடை வகையில் கரையமை.
Border
குண்டு எல்லை/கரை
Border Layout
கரை உருவரை
Border Properties
கரைப் பண்புகள்
Bore
துளை, துப்பாக்கிக் குழலின் உட்புழை, நீள்துளை, உட்புழையின் குறுக்களவு, நீர் ஊற்றுக்காகச் செய்யப்படும் ஆழமான சிறுதுளை, (வினை) துளையிடு, குதிரை வகையில் தலையை முன்னுற நீட்டு, பந்தயக் குதிரை வகையில் மற்றொரு பந்தயக் குதிரையை ஓட்டப் பாதையிலிருந்து தள்ளு.
Bore
துளை
Bore
துளை, தவ்வு
Borrow
கடன் வாங்கு, இரவல் வாங்கு, தற்கால உபயோகத்துக்குப் பணம் பெறு, தன தல்லாததை வழங்கு, அயிலிடத்திலிருந்து தனதாக ஏற்றுக்கொள், வேறொரு இடத்திலிருந்து தருவித்துக்கொள், மற்றொன்றிலிருந்து வருவித்துக்கொள், குழிப்பந்தாட்டத்தில் மேட்டின் மீது பந்தடித்துப் பின் புறமாக இறங்கும்படி செய், ஆட்டத்தில் சரிவுகளுக்கோ காற்றோத்துக்கோ ஈடுசெய்து செயலாற்று.
Borrow
கடன் பெறு/கடன் எடு
Bot
நாடா தொடக்க குறிப்பான்-beginning of tape marker
Bot
ஈ வகையின் புழுப்பருவ உரு,குதிரை முதலிய விலங்குகளின் குடலில் தங்கிவாழும் ஒட்டுயிர்ப் புழுவகை.
Bottle Neck
இடர்ப்பாடு
Bottleneck
தடு முனை
Bottom Up Programming
கீழ்மேல் நிரலாக்கம்
Bottom Up Technique
கீழ்மேல் நுட்பம்
Bottom-Up Programming
கீழ் மேல் செய்நிரல்/பாதாதி கேசச் செய்நிரல் up programming
Bottom-Up Technique
கீழ் மேல் செய் நுட்பம்/பாதாதி கேசச் செய் நுட்பம்/மேல் எழு தொழிநுட்பம் up technique
Bound
நிலவரம்பு, வரையரை, (வினை) வரம்பிடு, கட்டுப்படுத்து.
Bound
கட்டுண்ட
Bound Column
கட்டுண்ட நெடுக்கை
Bound Controls
கட்டுண்ட இயக்குவிசைகள்
Box
பெட்டி
Box
பெட்டி பெட்டி அளவு பெட்டியிலடங்கிய பொருள் வண்டி ஒட்டுபவரின் இருக்கை தணி அறைகூடம் நாடகக் கொட்டகையில் தனி இருக்கைகள் கொண்ட அறை வேட்டையாளர் கூண்டுப் பெட்டி சான்றோர்க்கதன பெட்டித்துண்டு
Box Class
பெட்டி வகுப்பு
Box Decision
தீர்வுப் பெட்டி
Box Layout
பெட்டி உருவரை
Bracket
அடைப்புக்குறி,இணைப்புக்கவிகைக்குறி, வருவாய் முதலியவற்றில் அடைப்புக்குறியால் இணைக்கப்பட்ட தொடர்பு ஒப்புடைய இனம், சுவரில் மாட்டப்பட்ட ஏந்தற்பலகை, பாரந்தாங்கி, தண்டயம், வளைவுதாங்கி, சுவர்நிலை அடுக்குப்பேழை, ஆதாரவளைவு, ஆவி விளக்கின் மாட்டல் கொம்பு, விளக்குத்தண்டு, பீரங்கி வண்டியின் இருசிறைப் புறம். (வினை) ஏந்து வளை கொண்டு தாங்கி நிறுத்து, முட்டுக்கொடு, அடைப்புக்குறியிடு, ஒத்த மேதகைமை உடையவர் இருவரின் பெயர்களை ஒருங்கிணை.
Bracket
அடைப்புக்குறி
Brainwave Interface
மூளைஅலை இடைமுகம்/யோசனை வீடு எண்ண இடைமுகம்
Branch
கிளை
Branch
கிளை கொப்பு பகுதி பக்கம் கூறு பிரிவு கிளையாறு கிளையினம் கிளைநிலையம் துணைநிலையம் தலைப்பின் உட்பிரிவு நுல்துறை கலைத்துறை தொழில் துறை (வினை) கிளைகளாகப்பிரி கப்புக் கவர்விடு கிளைவிட்டுப்பரந்துசெல் பிரி விலகு பிரிந்து செல்
Branch
பிரிவு, கிளை
Branch
பிரிதல்/கிளை
Branch Instruction
கிளைபிரிப்பு அறிவுறுத்தல் கிளை ஆணை
Branch Instruction Conditional
நிபந்தனைக் கிளை அறிவுறுத்தல் நிபந்தைனைக் கிளை ஆணை
Branch Point
கிளை பிரியும் இடம் கிளைபிரி இடம்
Branching
கிளைக்கொள்ளல்
Branching
கிளைவிடல், (பெ.)கிளைவிடுகின்ற, பிரிவுப்ள் கொண்ட.
Branching
கிளைத்தல்
Branching
பிரிதல்/கிளைத்தல் கிளை பிரித்தல்
Bread Board
சோதனைப் பலகை மின்கடத்தாப் பலகை
Break
பிளவு, முறிவு, உடைவு, தகர்வு, தொடர்பறுதல், இடைமுறிவு, இடைநிறுத்தம், இடையீடு, இடைவெளி, இடைஓய்வு, தடை, விடிவு, தொடக்கம், மாறுமாடு, குரல்வேறுபாடு, ஒழுங்கு மீறுகை, பந்தாட்ட வகைகளில் தொடர்கெலிப்பு, தொடர்கெலிப்பெண், மரப்பந்தாட்டத்தில் பந்தெறிவின் வாட்டவழு, வாய்ப்பு, (வினை) அறு, முறிவுசெய், பிள, துண்டுதுண்டாக்கு, உடை, தகர், சிதறடி, நொறுக்கு, தொடர்பறுவி, இறு, முறிவுறு, பிளவுறு, உடைபடு, தகர்வுறு, சிதறு, நொறுங்கு, பிரிவுறு, இணைவற்றுபோ, விலகு, இடையிட்டுத் தடு, ஊடுருவு, துளை, கிழித்துச்செல், வழி உண்டுபண்ணிக்கொண்டு செல், ஆற்றலை முறி, பழக்கு, பணியவை, அடக்கு, ஊக்கம் தகர், இடிந்துவிழ,நிலைகுலை, தளர்த்து, பழக்கம், தடுத்தாளு, மீறு, மீறிச்செல், ஒழுங்குகலை, பயனில்லாததாக்கு, தள்ளிவை, கண்டித்து விலக்கு, விரியவை, விரி, மெல்ல எடுத்தியம்பு, வெடி, வெடித்துச்செல், தெறித்தோடு, தப்பிச்செல், திடீரென்று புறப்படு, புகுந்து, தொடங்கு, விடி, வாய் விட்டுரை, கொதித்துரை, திடீரென்று செயலாற்று, வெடிபடச் செயலாற்று, இடைக்கோடிடு, நீடித்த ஒருநிலைமாற்று, இடையிட்டுமாறுமாடுசெய், தோன்று, காட்சியளி, கருத்திற்புலப்படு, வெளிப்படுத்து, வெளிப்படு, சீறு, வெடிப்புகள் உண்டாகச் செய், கீறலுறு, வெடிப்புக்கள் உண்டாகப்பெறு, பொருளகம் முறிவுறு, நிகழ், திடுமெனத்திரும்பு, (இசை.) முடுகிசை மூட்டு, (மொழி) தனி உயிரை இணை உயிராக மாறிறு, தனி உயிர் இணையுயிராக மாறுபடு.
Break
முறிப்பு முறி
Break Control
கட்டுப்பாட்டு முறிப்பு கட்டுப்பாட்டு முறிவு
Break Down
நிலைகுலைவு
Break Down
பழுதுறல்
Break Key
முறிப்புச் சாவி முறிவு விசை
Break Mode
முறிவுப் பாங்கு
Break Point
முறிப்புக் கட்டம் முறிவுப் புள்ளி
Break Preview Page
பக்க முறிவு முன்தோற்றம்
Breakdown
நிலைகுலைவு
Breakpoint Instruction
முறி்கட்ட அறிவுறுத்தல் முறிவுப்புள்ளி ஆணை
Bridge
இணைவி
Bridge
பாலம் இணைவி
Bridge
பாலம், யாழ்க்குதிரை, இன்னியங்களின் நரம்புகளைத் தாங்கும் மரத்துண்டு, (கப்.) கப்பல் தலைவன் நிற்பதற்கான மேடை, மூக்குத் தண்டு, மூக்குக் கண்ணாடியின் இடை இணைப்புக் கம்பி, (வினை) இணை, பாலங்கட்டு.
Brightness
பொலிவு/ஒளிர்வு
Brightness
ஒளி, பொலிவு,கிளர்ச்சி, தௌிவு, பளபளப்பு, அறிவுக்கூர்மை.
Bring To Front
முன்னால் கொண்டுவா
Brittle
நொறுங்கு
Brittle
எளிதில் உயைக்கூடிய, எளிதில் நொறுங்கத்தக்க, நொய்ம்மையான.
Brittle
நொறுங்கும்,நொறுங்கத்தக்க
Brittle
நொறுங்கத்தக்க
Broad Band
அகலக் கற்றை
Broad Band Coaxial Cable
அகலக்கற்றை இணையச்சு வடம்
Broad Band Network
அகலக்கற்றைப் பிணையம்
Broadband
அகண்ட அலைவரிசை
Broadband
அகலப்பட்டை, அகண்ட அலைவரிசை
Broadband
அகலப்பட்டை/அகல அலைவரிசை
Broadband
அகல்கற்றை
Broadband Coaxial Cable
அகலப்பட்டை ஈரச்சு வடம்
Broadband Network
அகலப்பட்டை வலையமைப்பு
Broadcast
அகன்ற ஓரமுடைய தொப்பி.
Broadcast
பரப்பல் அலைபரப்பு
Broadcast
அலைபரப்பு
Browse
இளந்தளிர் உணவு, கிளை தழை, பசுந்தீவனம், தழை மேய்தல், கறித்தல், கொய்தல், பறித்தல், விட்டுவிட்டு வாசித்தல்.
Browse
மேலோடு உலாவு
Browse Button
உலாவு பொத்தான்
Browse Mode
உலாவுப் பாங்கு
Browse Option
உலாவுத் தேர்வு
Browse View
உலாவுத் தோற்றம்
Browser
இணைய உலாவி
Browser
உலாவி
Browser
மேலோடி/தேடுவான்/உலாவி
Browser Style Sheets
உலாவி பாணித் தாள்கள்
Browsing
செடியின் முளை-தளிர்-இலை முதலியன, பசுந்தீவனம், கறித்தல், பொய்தல், பறித்தல், விட்டுவிட்டு வாசித்தல்.
Browsing
மேலோட்டம்/தேடுதல்/உலாவுதல்/ இணைய உலா
Brush
மின்தொடி
Brush
குறுங்காடு, தூறு, செறிகாடு, முறிவுற்ற சுள்ளிக்கிளைகள், புதர்க்குவியல், உட்காடு, தூரிகை, வண்ணந்தீட்டுக்கோல், வண்ணம், தீட்டும்முறை, வண்ண ஓவியர், துடைப்பம் வாருகோல், வால்நுனிக்குஞ்சம், மயிர்முடி, கொண்டை, கம்பிகளைச் சேர்த்துக் கட்டிய ஒரு கட்டு, இயங்குகிற இருபரப்புகளை மின்சாரத்தின் மூலம் இககும் துண்டுத் துணுக்கு, இடையீடு, மின்னிணைக்கவும் துண்டிக்கவும் இயக்கப்படாமல் இடைமின்னுடு, மின் பொறிக்கற்றை, தூரிகைபோன்ற உருவுடையது, தூரிகைக்கயைட்சி, உராய்வு, சிறுபூசல், (வினை) தூரிகை கையாளு, வண்ணந்தீட்டு, துடைத்துப் பெறுக்கு, தூய்மைப்படுத்து, சரிசெய், உராய், தொடு, தொட்டும்தொடாமலும் செல்.
Brush
தூரிகை
Brute Force Technique
புருட்டு
Brute-Force Technique
முரட்டுவலு தொழில் நுட்பம் force technique
Bsc
Binary Synchronous Communication- என்பதன் குறுக்கம் இரும ஒத்திசைவுத் தகவல் தொடர்பு
Bsp
செய்தொழில்/வணிக முறைமை திட்டமிடல்-business systems planning
Btam
Basic Telecommunications Access Method- என்பதன் குறுக்கம் அடிப்படைத் தொலைதொடர்பு
Bubble Memory
குமிழி நினைவகம்
Bubble Sort
குமிழி வரிசையாக்கம் குமிழ் வரிசையாக்கம்
Bucket
வாளி நீர் இழுக்கவும் நீர் வைக்கவும் பயன்படும் வாளி இறைசால் தொட்டி நீர் இறைக்கும் உருளைப்பொறியின் ஒருபகுதி தூர்வாரும் பொறியில் உள்ள பெரிய கரண்டி போன்ற பகுதி சாட்டை-ஈட்டி-துப்பாக்கி-கட்டைக்கால் முதலியவை வைக்கும் தோல் உறை மலர்ச்செடி வகையின் சாடி வடிவ இலை வாளி நிரம்பிய அளவு (வினை) வாளியில் தூக்கு குதிரைமீது முரட்டுத்தனமாக ஏறி இவர்ந்து செல் தயக்கமின்றி முன் தள்ளிச்செல் விரைந்து படகு உகைத்துச்செல் ஏய்த்துப்பறி ஏமாற்று
Bucket
வாளி
Bucket Sort
வாளி வரிசையாக்கம்
Budget Forecasting Model
ஐந்தொகை முன்மதிப்பீட்டு மாதிரி திட்டமிடு முன்மதிப்பீட்டு மாதிரி
Budgeting
வரவுசெலவுத் திட்டமிடல்
Buffer
நடுப்பி, பொதுப்பி
Buffer
எருமைத்தோலால் பெருகிடுபவர்.
Buffer
இடையகம்/தாங்ககம்
Buffer Amplifier
தாங்ககப் பெருக்கி இடையகப் பெருக்கி
Buffer Card Punch
தாங்ககத் துளை அட்டை இடையகத் துளை அட்டை
Buffer Memory
தாங்கக நினைவகம் இடையக நினைவகம்
Buffer Storage
தாங்ககத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் இடையகச் சேமிப்பகம்
Buffered Computer
தாங்ககமுடை கணினி
Buffering
இடையக வைப்பு இடையகப்படுத்தல்
Bug
நாவாய்ப்பூச்சி, உறிஞ்சி உண்ணும் பூச்சி
Bug
வழு
Bug
மூட்டுப்பூச்சி, மூட்டுப்பூச்சிபோன்ற பூச்சிவகை. சிறு நோய்க்கீட வகை, அரை வெறியர், புள்ளி, ஆள், (பெ.) அரை வெறி கொண்ட.
Bug
தவறு
Building Block Principle
உறுப்புக் கோவை கோட்பாடு கட்டுமானத் தொகுதிக் கோட்பாடு
Built In Check
உள்ளிணைச் சரிபார்ப்பு
Built In Font
உள்ளிணை எழுத்துரு
Built In Function
உள்ளிணைச் செயல்கூறு
Built In Pointing Device
உள்ளிணைச் சுட்டுச் சாதனம்
Built-In Check
உள்ளமை சரிபார்ப்பு in check
Built-In Font
உள்ளமை எழுத்துரு in font
Built-In Function
உள்ளமைத் தொழிற்பாடு in function
Built-In Pointing Device
உள்ளமை சுட்டு சாதனம் in pointing device
Bulk Storage
பெருந் தேக்ககம்/களஞ்சியம் மொத்தச் சேமிப்பகம்
Bullet
பொட்டு
Bullet
குண்டுக்குறி பொட்டு
Bullet
துப்பாக்கிக்குண்டு, இரவைக்குண்டு.
Bulletin Board
அறிக்கைப் பலகை
Bullets And Numbering
பொட்டு க்ஷீ எண்ணிடல்
Bullets And Numbering
எண்ணிடல்/குண்டுக்குறியிடல் பொட்டும் எண்ணிடலும்
Bullets-Numbering
பொட்டும்/ எண்ணிடலும்
Bundle
கட்டு
Bundle
பொடடணம், மூட்டை முடிச்சு, துணியிட்டு மூடிய சிப்பம், கொத்து, குலை, கும்பு, களம், கம்பு கட்டைகளின் தாறுமாறான கட்டு, வைக்கோல் புரி, வைக்கோல் கட்டு, நார்ப்பொருள் சிட்டம், நரப்புநாள முடிச்சு, நானுற்று எண்பது தாள் அளவுகொண்ட கட்டு, இழை நுல் சிட்டத்தின் அளவுத் தொகுதி, (வினை) மூட்டையாகக் கட்டு, பயணத்துக்கான பொட்டணம் கட்டு, கும்பு களமாக விரைந்து இடு, அவசரமான வெளயேற்று, குழப்பத்துடன் நெருக்கியடித்துச் செல்லு, முழு ஆடையுடன் படுக்கையில் ஒருங்குகிட.
Bundle
கட்டு
Bundle
கட்டு
Burn
சிற்றோடை சிற்றாறு கால்வாய்
Burn
எரி/எரிப்பு
Burn
சிற்றருவி
Burn In
எரி/எரிப்புச் சோதனை
Burning
எரிதல், வாட்டல், வெதும்பல்
Burning
எரித்தல், பெருந்தீ, எரித்தழித்தல், எரிந்து போதல், எரியழிவு, தீப்பாடு, (பெ.) எரிகிற, சுட்டெரிக்கிற, சுடர் வீசுகிற, சூடான, எரிவுடைய, காந்துகிற, தீவிரமான, எல்லாருக்கும் தெரிந்த, கடு விவாதத்துக்கிடமான, மனவெழுச்சி மிக்க.
Burning
நிலைப்பு எழுதி எரி்தல் எரித்தல்
Burst
பிளத்தல்
Burst
வெடிப்பு உடைவு தகர்வு குபீர்பாய்ச்சல் திடீர்க் கிளர்ச்சி திடீர் நிகழ்ச்சி தெறிப்பு கடும் காய்ச்சல் திடீர்தோற்றம் குடியாட்டு வெறிமுறையாட்டு (வினை) நொறுக்கு தகர் உடைந்து வீழ் அழி திடீர்ச்செயலாற்று முரட்டுத்தனமாக செயலாற்று திடீரெனத்தோன்று உடந்து வெளிப்படு பகீரெனத்திற திடீரென இயங்கு நிரம்பி வழி பொங்கு சட்டென உரை
Burst
துரிதப் பிரிப்பு வெடிப்பு
Burst Mode
துரித பிரிப்பு பாங்கு வெடிப்புப் பாங்கு
Bus
(DATA) பாட்டை (தரவு)
Bus
விசைக்கலம், உந்துவண்டி.
Bus
பாட்டை
Bus Architecture
பாட்டைக் கட்டுமானம்
Bus Architehture
பாட்டை ஆக்கமைப்பு
Bus Network
பாட்டை வலையமைப்பு பாட்டைப் பிணையம்
Bus System
பாட்டை முறைமை
Bus Topology
பாட்டை இடவியல்
Business Application
செய்தொழில்/வணிகப் பிரயோகம்/வணிகப் பயன்பாடு
Business Graphics
செய்தொழில்/வணிக வரையுரு/வரையம் வணிக வரைகலை
Business Microcomputer
செய்தொழில்/வணிக நுண்கணினி வணிக நுண்கணிப்பொறி
Business Oriented Language
செய்தொழில்/வணிக முகநோக்கு மொழி வணிக நோக்கு மொழி
Business Oriented Language Common
பொது வணிகமுகநோக்கு மொழி/பொது செய்தொழில் முகநோக்கு மொழி
Busy Hour
மிகை வேலை மணி
Button
பொத்தான்
Button
தெறி
Button
குமிழ்மாட்டி சட்டைமாட்டுவதற்கான குமிழ்க் கொளாவி பொத்தான் குமிழ் மரை சுரை மொக்குள் விரியாத காளான் பரு மின்சார விற்குமிழ் சிறுதிறப்பொருள் நடித்து ஏமாற்றம் உளவாள் ஒரு சிறிது (வினை) குமிழ்கொண்டு மாட்டு இறுக மூடு குமிழ் மாட்டி வைத்திணை
Button Bar
பொத்தான் பட்டை
By Default
உள்ளிருப்பால்
By Default
வாராமையால் முன்னிருப்பாக
Bypass
பக்கவழி, பாதைஇடைகடப்பு நெறி, நீரோட்ட மின்னோட்டங்களில் இடைத்துரடு கடக்கும் சுற்றவழி, (வினை) பக்கவழியாகச் செல்,கிளைவழியூடாகச் செலுத்து, இடைச் சுற்றி வழியில் பாயவிடு, வஞ்சிக்க முயலு.
Bypass
புறவழி
Bypass Capacitor
புறவழி மின்ஏற்பி புறவழி மின்சேர்ப்பி
Byte Code
பைட் குறிமுறை
C
ஒரு கணினி மொழி(சி)
Cable
வடம்
Cable
கம்பி வடம், வடக்கயிறு, நங்கூரச் சங்கிலி, நங்கூர வடம், கடலடித் தந்திக் கம்பிவடம், அடிநிலக் கம்பி வடம், கடல் கடந்து செல்லும் தந்திச் செய்தி, (க-க.) கயிற்றுருவக் கட்டு அணி அமைப்பு, (வினை) கம்பி வடத்தினால் கட்டு, கம்பிவட அமைப்புப் பொருத்து, கடல் கடந்து செல்லும் தந்திச் செய்தி அனுப்பு.
Cable Connector
வடம் இணைப்பி
Cable Modem
வட மோடம்
Cable Modem
வடப் பண்பேற்றிறக்கி
Cable Ribbon
வட நாடா
Cable Television
வடத் தொலைக்காட்சி
Cabletext
வடஉரை
Cache
பவக்கிடம், பிது நிலத்தேட்டாளர்கள் உணவு நிதி படைக்கலங்களைப் பவக்கி வைக்கும் மறைவிடம், புதையல், மறை பொருட்குவை, மறைவில் புதைத்து வை.
Cache
இடைமாற்று
Cache Controller
விரைவேக கட்டுப்பாட்டகம் இடைமாற்றுக் கட்டுப்படுத்தி
Cache Memory
பதுக்கு நினைவகம் இடைமாற்று நினைவகம்
Cache Memory
இடைமாற்று நினைவகம்
Cache Memory
இடைமாற்று நினைவகம் – பலமுறை அணுகப்படும் தரவுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் ஒரு விரைவு நினைவகம்
Cache Settings
இடைமாற்று அமைப்புகள்
Cad
Computer Aided Design- என்பதன் குறுக்கம்
Cad
பண்பிலி, குடிகேடி, போக்கிரி, பணிப்பையல், குற்றேவலன், கீழ்மகன்.
Cad-Cam
கேட்/கேம்
Cadd
கேட் computer aided design and drafting
Cae
Computer Aided Engineering- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி பொறியியல்
Cafm
சிஏஎஃப்எம் computer aided factory management
Cai
Computer Assisted Instruction- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி ஆணை
Cal
Computer Augmented Learning- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி கற்றல்
Calculate
கணக்கிடு/கணி
Calculate
கணி, கணக்கிடு, எண்ணு, ஆராய், கருது, பாவி, மதிப்பிடு, முன் கூட்டியே கண்டறி, ஆராய்ந்து திட்டமிடு, முன்னறிந்து ஏற்பாடு செய்.
Calculated Field
கணித்த புலம்
Calculating
கணக்கி்டல்/கணித்தல்
Calculating
கணிக்கிற, முன்னாய்வுடைய, திட்டமிடப்பட்ட, தன்னலமும் சூழ்ச்சியுமுடைய, (தொ.) கணிப்புப் பொறி.
Calculations
கணக்கீடுகள்/கணிப்புகள்
Calculator
கணிப்பி/கணிப்பான்
Calculator
கணிப்பி
Calculator
கணிப்பான்
Calculator Mode
கணிப்பிப் பாங்கு கணிப்பான் பாங்கு
Calculus Boolean
பூலியன் வகையீடு பூலியன் இயற்கணிதம்
Calender
நாள்காட்டி
Calender
(பெர்.) துருக்கி அல்லது பெர்சியாவைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் துறவி இரவலர்,
Calibration
அளவொப்புமை/அளவொப்புச் செய்தல்
Calibration
அளவையிடுதல்
Calibration
(இய.) மதிப்பாராய்தல், அளவு திருத்துதல்.
Calibration
அளவு பொறித்தல்
Calibration
அளவுக் குறியீடல்
Call
அழை/அழைப்பு
Call
அழைப்பு, அழைப்பிதழ், அழைப்பாணை, பதவி அடைவுக்கட்டளை, முறைமன்ற விளி, நாடகமேடை வருகைக்கோரிக்கை, தொலைபேசி ஆள்வேண்டுகை, தொலைபேசிப் பேச்சுத்தொடர்பு, சீட்டாட்டக் கேள்விமுறை, பங்குக் கோரிக்கைமுறை, கூக்குரல், கூப்பாடு, பறவையின் கூவிளி, போளிப்பறவை விளி, சமிக்கை ஒலி, மணி ஓசை, எக்காள முழக்கம், கடமைக்குரல், கடப்பாடு, வாழ்க்கையிலக்கு, வாழ்க்கைப்பணி, தேவை, தவணைமுறை, வேண்டுதல், கோரிக்கை, வருமுறை, செல்முறை, காட்சிமுறை, சந்திப்பு, பணிமுறை, வேலையீடுபாடு, தனியழைப்பு, தனித்தேர்வு, (வினை.) அழை, கூப்பிடு, கூவு, வரப்பணி, கூவியழை, பெயர் கூறு, பெயரிட்டுக் கூப்பிடு, கூக்குரலிடு, தொலைபேசியில் பேசு, வேண்டு, கோரு, பதவிக்கு அழைப்பு அறிவி, தெரிவி, தேர்ந்தெடு, தனியழைப்பு விடு, தேர்ந்தழை, சமிக்கைக் குரலெழுப்பு, முழங்கு, கேள்விமுறை கோரு, உரிமையுடன் கேள், (தொ.) எளிதிற் பெரு நிலையில், சான்றுக்கழை, குறித்துக்காட்டு, கவனந்திருப்பு, திரும்ப அழை, திரும்பிப் பெறு, மீட்டுக் கொள், உறவு கொண்டாடு, தொழுது வேண்டு, திட்டு, கண்டி, உரக்கக்கேள், உரிமையுடன் கோரு, அழை, வெளிவரச்செய், வெளிக்கொணர், உதவிக்கு அழைத்துக் கொள், அறைகூவல் விடு, மறுப்புக் கூறு, கவனம் திருப்பு, பின்வாங்கு, கைவிடு, தள்ளுபடி செய், கண்டுகேள், வேண்டு, முறையிடு, சென்றுகாண், அறைகூவிச் சண்டைக்கு அழை, வேலைக்குக் கூப்பிடு, செயல் முறைக்குக் கொண்டுவா, உரக்கப்படி, கணக்கு ஒப்புவிக்கும்படி அழை, நினைவுப்படுத்திக் கொள், வாத ஒழுங்கின்படி நடக்கச்செய், ஆணையிடு, வரவழைப்புக் கட்டளையிடு, பட்டாளச் சேவைக்கு அழை, நினைவிற்கு வரும்படி செய், கூப்பிடு தொலையில்.
Call
அழை
Call Accepted Packet
அழைப்போர் பொட்டலம் அழைப்பேற்ற பொட்டலம்
Call Blocking
அழைப்பு தடுப்பி அழைப்பு தடுத்தல்
Call Clearing
அழைப்புத் தடுப்பகற்றி அழைப்பு நிறைவேற்றம்
Call Connected Packet
அழைப்புத் தொடர் பொட்டலம் அழைப்பு இணைத்த பொட்டலம்
Call Establishment
அழைப்பு ஏற்படுத்துகை அழைப்பு நிறுவுகை
Call Instruction
அழைப்பு அறிவுறுத்தல் அழைப்பு ஆணை
Call Request Packet
அழைப்பு வேண்டு பொட்டலம்
Call Setup
அழைப்புத் தற்பாடு அழைப்பு அமைவு
Callable Statement
அழைத்தகு கூற்று
Called Terminal
அழைக்கப்பட்ட முனையம்
Caller Id
அழைத்தவர் அடையாளம்
Calligraphic Graphics
எழுத்தணி வரையம் எழுத்தணி வரைகலை
Calligraphic Sequence
எழுத்தணி வரிசை
Calling Rate
அழைப்பு/அழை வீதம்
Calling Sequence
அழைப்பு வரிசை
Calling Terminal
அழைக்கும் முடிவிடம் அழைக்கும் முனையம்
Cam
இயக்கும் சக்கரத்தின் சுற்றுவட்டம் கடந்த முனைப்பு.
Cam
Computer Aided Manufacturing- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி உற்பத்தி
Cam
இதழ்
Cambridge Ring
கேம்பிரிட்ஜ் வளையம்
Cancel
நீக்கு விடு
Cancel
விடு
Cancel Button
நீக்கு பொத்தான்
Cancel Character
நீக்கு எழுத்துரு விடு எழுத்து
Canned Software
தயார் நிலை மென்பொருள்
Canon Engine
கேனன் எந்திரம்
Canvas
வரைதிரை
Canvas
கப்பற் பாய்த்துணி, கூடாரத்திற்குரிய முரட்டுத் துணி, கித்தான், சித்திரப்படாம், கெட்டி மெழுகார்ந்த துணி, திரைச்சீலை, பந்தயப்படகின் பின்புறபோக்குத்திரை, (வி.) முரட்டுத் துணியால் மூடு.
Capability
ஆற்றல்/செயல்திறன்
Capability
செயல் வல்லமை, திறமை, செயற்படுவதற்குரிய இயல்பு, முதிர்வுறா உள்ளார்ந்த தகுதி.
Capability List
திறன் பட்டியல்
Capacitance
தாங்கும் திறன்
Capacitance
மின்தகையாற்றலுக்கும் மின் அழுத்தத்துக்கும் உள்ள வீத அளவு.
Capacitor
மின்சேர்ப்பி
Capacitor
மின்தேக்கி, கொண்மி
Capacitor
மின்னியல் உறைகலம்.
Capacitor Store
கொள்ளளவிக் களஞ்சியம்/தேக்ககம் மின்சேர்ப்பிச் சேமிப்பு
Capacity
கொள்ளளவு கொள்திறன்
Capacity
பரும அளவு, கொள்திறம், உறிஞ்சு திறன், செயல் ஆற்றல், புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல், திறமை, அறிவுத் திறன், செயல்நிலை, இயல் திறம். முறைமை, சட்டத்தகுதி, இயன்ற உச்ச வேலை அளவு, மின் ஏற்றம் மின் அழுத்தம் ஆகியவற்றின் விகிதம்.
Capacity
கொண்மை, கொள்வு
Capacity
கொள்ளவு, கொள்திறன்
Capacity Memory
நினைவுக் கொள்திறன் நினைவகக் கொள்திறன்
Capacity Storage
தேக்கக/களஞ்சியக் கொள்திறன் சேமிப்பகக் கொள்திறன்
Caps
நிலைமேல் வரி சாவி (key) தலையெழுத்து விசை
Caps Lock
தலையெழுத்துப் பூட்டு
Caps Lock Key
தலையெழுத்துப் பூட்டுச் சாவி தலையெழுத்துப் பூட்டு விசை
Caption
கைப்பற்றுதல், ஈர்த்து நிறுத்துதல், சட்டப்படியான பற்றாணை, கைது செய்வதற்கான கட்டளைப் பத்திரம், தலைப்பு, முனைப்பான முகப்புரை, முகப்புப்படம்.
Caption
தலைப்பு
Captions
தலைப்புகள்
Capture
கவர்வு
Capture
கைப்பற்றுதல், சிறைப்பிடிப்பு, பெறுகை, வசப்படுத்துகை, பிடிபட்டவர்,கைப்பற்றப்பட்டது, (மண்.) மறுகிளைப்பற்றீடு, ஆழ்திற அரிப்பாற்றல், மிகுதிமூலம் ஆறு மற்றோர் ஆற்றின் விழுகிளையைத் தன் விழுகிளையாக்கிக் கொள்ளுதல். (வி.) கவர்ந்துகொள், அகப்படுத்து, கைப்பற்று, சிறைப்படுத்து, பிடி, வென்று கொள், வலிந்துக் கைக்கொள், கொள்ளையிற்பெறு.
Capture
கவர்தல்(of data)
Capture Data
தரவுக் கவர்வு
Carbon Ribbon
கரி நாடா கார்பன் நாடா
Card
அட்டை
Card
அட்டை பேட்டிச்சீட்டு நுழைவுச்சீட்டு அழைப்புச்சீட்டு அஞ்சல் தீட்டு நிகழ்ச்சி நிரல்சீட்டு சாளரத்தில் அல்லது சுவரில் தொங்கவிடுவதற்கான அச்சிட்ட அறிக்கைச்சீட்டு டாமினோஸ் என்னும் ஆட்டத்தின் கவறு திசையறி கருவியின் முகப்பு நாட்டுப் படம் நெசவு வேலைக்குப் பயன்படும் துளைப்போட்ட அட்டைத்தகடு ஆள் தனிவகைமனிதர் விசித்திர மனிதர் (வி.) கெலிப்புக் குறிச்சீட்டில் எதிர்க்குறியிடு
Card Deck
அட்டை வை தளம் அட்டைத் தளம்
Card Feed
அட்டை ஊட்டு அட்டைச் செலுத்தி
Card Field
அட்டைப் புலம்
Card Format
அட்டை வடிவுரு அட்டை வடிவம்
Card Hopper
அட்டை தாவி
Card Job Control
வேலைக் கட்டுப்பாட்டு அட்டை அட்டைப் பணிக்கட்டுப்பாடு
Card Loader
அட்டை ஏற்றி
Card Punch
அட்டைத் துளை
Card Punch Buffer
அட்டைத் துளையகம் அட்டைத் துளை இடையகம்
Card Punched
துளைத்த அட்டை
Card Punching
அட்டைத் துளையிடல்
Card Reader
அட்டை வாசிப்போர் அட்டை படிப்பி
Card Sorting
அட்டை வரிசையாக்கம்
Card Verification
அட்டை சரிபார்ப்பு
Card Verifier
அட்டை சரிபார்ப்பி
Caret
புகுத்து குறி முகடு
Caret
இடையெச்சக்குறி, விடுபட்டுப் போனதைச் சேர்க்குமாறு சுட்டிக்காட்டும் குறி.
Carriage
கொண்டுசெல்லி நகர்த்தி
Carriage
வண்டி போக்குவரவு இருப்பூர்தியின் பிரயாணி வண்டி பீரங்கியின் சகடம் இறங்கும் விமானத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் கட்டமைப்பு வண்டியின் மேற்பாகமில்லாத சகடச்சட்டம் இயந்திரத்தைத் தாங்கி இயக்கும் பாகம் கொண்டு போதல் எடுத்துச் செல்லுதல் ஏற்றிச் செல்லுதற்குப் பிடிக்கும் செலவு செயலாண்மை செயலாட்சி நிறைவேற்றம் நடக்கை கோலம் நடையுடை தோற்றம்
Carriage Automatic
தன்னியக்க கொண்டுசெலி
Carriage Control Key
கொண்டுசெல்லிக் கட்டுப்பாட்டுச் சாவி நகர்த்திக் கட்டுப்பாட்டு விசை
Carriage Control Tape
கொண்டுசெல்லிக் கட்டுப்பாட்டு நாடா நகர்த்திக் கட்டுப்பாட்டு நாடா
Carriage Motor
கொண்டேகு மின்னோடி நகர்த்தி விசைப்பொறி
Carriage Register
கொண்டுசெல்லி பதிவகம் நகர்த்தி பதிவகம்
Carriage Return Automatic
தானியங்கு நகர்த்தி திரும்புகை
Carrier Frequency
கொண்டேகி அதிர்வெண் சுமைப்பி அலைவரிசை
Carrier Sense Multiple Access
கொண்டேகி உணர் பல் பெறுவழி
Carrier Signal
கொண்டேகி சைகை சுமைப்பிக் குறிகை
Carrier Signal
சுமப்பி குறிகை
Carry
எடுத்துச் செல்/கொண்டு செல்/மீதம்
Carry
வீச்செல்லை, வேக எல்லை, குழுப்பந்தாட்டத்தில் அடிக்கப்பட்ட பந்து நிலத்தைத் தொடுவதற்குமுன் செல்லுந்தூரம், பீரங்கி முதலியவற்றின் குண்டு பாயுந் தொலை, சுமப்பு, சுமந்து செல்லுதல், சுமந்து செல்லும் அளவு, படகைச் சுமந்து செல்லுதல், இரண்டு நீர்நிலைகளுக்கிடையில் படகைச் சுமந்து செல்ல வேண்டிய நிலப்பகுதி, வாளேந்து நிலை, வானம், முகிலின் இயக்கம், மேகங்களின் செலவு, (வி.) எடுத்துச்செல், ஏற்றிக்கொண்டுபோ, சும, இட்டுக்கொண்டு போ, மனி நிலையில் வைத்துக்கொண்டு நட, மேற்கொள், அணி, ஏந்திச்செல், கொண்டு செல், வலிந்து கைப்பற்று, (படை.) வாளேந்தி முறைப்படி வணக்கம் செலுத்து, ஆற்று, செய்துமுடி, பெரும்பான்மை வலத்தால் நிறைவேற்று, நிகழக்செய், வெற்றிபெறு, தாங்கு, உடன்கொண்டிரு, உடையவராயிரு, கருவுற்றிரு, நடத்து, நடந்துகொள், தேறுவி, பண் வகையில் காரியத்துக்குப் போதியதாயிரு, முன் வருதொகையை அடுத்த பத்தியில் கொண்டு போய்ச் சேர், பத்திரிக்கையில் செய்தி வெளியிடு, நிலைக்கூறாக வெளியிடு, உணர்ச்சி வசப்படுத்து.
Cartesian Coordinate System
கார்ட்டீசியன் ஆள்கூற்று கார்ட்டிசீயன் ஆயத்தொகை முறைமை
Cartoon Sounds
கார்டூன் ஒலிகள்
Cartridge
பொதியுறை
Cartridge
பொதியுறை
Cartridge Drive
பொதியுறை இயக்கி பொதியுறை இயக்ககம்
Cartridge Tape
பொதியுறை நாடா
Cascade
அடுக்கு அருவி, தொடர்படு அருவி
Cascade
விழுதொடர்
Cascade
ஓடையிணைப்பு
Cascade
அருவி, அருவித்தொகுதி, நீர்வீழ்ச்சி, அலையாக விழும் பூ வேலைப்பின்னல் முடி, கருவிகலத் தொகுதியின் இடையிணைப்பு, (வி.) அருவியாக விழு, அலையலையாக விழு.
Cascade
சிற்றருவி
Cascade
சோபானம், அருவிவீழ்ச்சி
Cascade Connection
விழுதொடர் இணைப்பு
Cascade Control
விழுதொடர் கட்டுப்பாடு
Cascade Sort
விழுதொடர் வரிசையாக்கம்
Cascading
விழுதொடராக்கு விழுத்தொடராக்கம்
Cascading Menu
விழுத்தொடர் பட்டி
Cascading Style Sheet
விழுத்தொடர் பாணித் தாள்
Cascading Styles
விழுத்தொடர் பாணிகள்
Cascading Windows
விழுத்தொடர் சாளரங்கள்
Case
நிலை/எழுத்து வடிவம்
Case
பை, கூடு, உறை, பெட்டி, தொகுதி, சுவர் முகப்புப் பொதிவு, புத்தக மேலட்டை, புத்தக மூட்டுப்பகுதி, அச்சகப் பொறுக்குத் தட்டு, சிதறு வெடியுறைக்குண்டு, (வி.) பையில் போடு, உறையில் வை, பொதி, போர்த்து, தோலிட்டு மூடு.
Case
உறை, காப்பு, பொதிவு
Case Control Structure
நிலை கட்டுப்பாட்டமைப்பு
Case Logic
வகை அளவை/தருக்கம் நிலைத் தருக்கம்
Case-Sensitive
எழுத்துருத்தட்டு உணர்வுடை sensitive
Cashless Society
காசாளாச் சமூகம்
Cassette
கசற்று
Cassette
பேழை
Cassette
பேழில், பேழை, நாடா
Cassette Interface
பேழை இடைமுகம்
Cassette Recorder
பேழைப் பதிவி
Cassette Tape
பேழை நாடா
Casting
வார்த்தல்
Casting
எறிதல், இடுதல், போடுதல், வார்ப்படம், வார்ப்பு, வார்ப்புக்குரிய பொருள், வார்ப்புரு.
Casting
மாற்றம்
Cat
பூனை பூனை இன விலங்கு வம்புக்காரி முற்றுகைத் தாக்குதலுக்குரிய காப்பரண் சகடம் இரு முக்காலி இரண்டு முக்காலிகளை இணைத்த கோக்காலி கிட்டிப்புள் போன்ற விளையாட்டு வகையின் கிட்டிக்கட்டை கிட்டிப்புள் போன்ற விளையாட்டு வகை ஒன்பது முடிச்சுக்கள் வாய்ந்த சாட்டைவார் (வி.) கப்பல் நங்கூரம் தாங்கித் தூலத்தளவாக நங்கூரம் உயர்த்து (பே-வ.) வாந்தியெடு
Cat
Computer Assisted Training- என்பதன் குறுக்கம்
Cat Eye
பூனைக் கண்
Catalog
அடைவு
Catalogue
பெயர்ப்பட்டியல் வரிசை, (வி.) பட்டியல் வரிசை தொகு, நுல்கள் முதலியவற்றின் பெயர்களைப் பட்டியலில் சேர்.
Catalogue
பட்டியல்/விவரப்பட்டி
Catch
பற்று, பிடிப்பு, பற்றிப்பிடித்தல், கவ்வுதல், கைப்பற்றுதல், மட்டைப்பந்து முதலிய ஆட்டங்களில் பந்தினைப் பிடித்தல், பற்றிறுக்கி, பற்றுக்கொளுவி, பிடிக்கப்பட்ட பொருள், பிடிக்கப்பட்ட மீனின் அளவு, பிடிக்கத்தக்க பொருள், திடீரென எய்தப்பெற்ற நன்மை, மறை இடர், சிக்கல், சிறு தடை, கொன்னல், திக்கல், கதவு முதலியவற்றின் அசைவை நிறுத்துவதற்கான தடுக்கு அமைப்பு, தந்திரமான கேள்வி, ஏமாற்றம், வியப்புத்தரும் செய்தி, (இசை.) சிலேடைப்பொருள் தோன்றும் வண்ணம் மூவர் பாடுவதற்கென அமைக்கப்பட்ட இசைப்பாடல், (வி.) கைப்பற்று, இயக்கம் தடைசெய்து பிடி, தடுத்துவை, நிறுத்து, மட்டைப்பந்தாட்டத்தில் மட்டைக்காரர்களால் அடிக்கப்பட்டுத் தரையினைத் தொடுவதற்குமுன் பந்தைப்பிடி, பந்தைப் பிடித்து மட்டைக்காரரை ஆட்டமிழக்கச் செய், அறி, தெரிந்து கொள், துரத்திப்பிடி, சிக்கவை, மயக்கி அகப்படுத்து, தடைப்படு, சிக்கு, வரப்பெறு, உரியகாலத்தில் எய்தப்பெறு, மேவு, நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாக்கு, நோய்போலப் பற்றிக்கொள், தொற்றிக்கொள், தீப்பற்று, புலன்களினால் அல்லது மனத்தினால் உணர், செயல் பின்பற்று, தவறு செய்கையில் கண்டுபிடி.
Catch
பிடி
Category
வகையினம்
Category
வகையினம், முழுமையின் வகைப்பிரிவுகளில் ஒன்று, கருத்தப்படியான பொருள் வகுப்பு, உறுதியுடன் அறியப்பட்ட பண்புக்குழு.
Category Storage
வகையினக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் வகையினச் சேமிப்பகம்
Cathode Ray Tube
கதோட்டுக் கதிர்க்குழாய்
Cathode Ray Tube Visual Display Unit
கதோட்டுக் கதிர்குழாய் வெளியீட்டு அலகு
Catv
சிஏடிவி-communications antenna tele vision
Ccd
ஏற்ற பிணைப்புச் சாதனம்-charge coupled device
Cd
இறு வட்டு-compact disk குறுவட்டு
Cd Player
சிடி இயக்கி
Cd Rom
சிடிரோம்
Cd Rom Changer
சிடிரோம் மாற்றி
Cdi
சிடிஐ compact disk interactive
CDMA
Code division multiple access
Cdnow
சிடி நவ்
Cell
சிறைக்கூடத் தனியறை, மடத்தின் ஒதுங்கிய அறை, புறஞ்சார் துறவி மடம், புறநிலைக் கன்னிமாடம், தனிமாடம், குகை, (செய்.) குச்சு, குடிசை, (செய்.) கல்லறை, தேன் கூட்டிலுள்ள கண்ணறை, சிறு உட்குழிவுடைய உறுப்பின் கூறு, (மின்.) மின்கலம், (உயி.) உயிரணு, உயிர்மம் பொதுவுடைமைக் கொள்கை பரப்புகிறவர்களின் மைய நிலையம்.
Cell
கலம்
Cell
கலம்
Cell
செல், உயிரணு
Cell
சிற்றறை/கலன்
Cell Animation
கல அசைவூட்டம்
Cell Definition
கல வரைவிலக்கணம் கல வரையறை
Cell Pointer
கல சுட்டுவான் கலச் சுட்டு
Cellular Radio
கலமுறை வானொலி
Center
மையம்
Center
நடு
Center Vertically
நிலைக்குத்து மையப்படுத்தல் செங்குத்தாய் மையப்படுத்து
Central Control Unit
மையக் கட்டுப்பாட்டகம்
Central Information File
மையத் தகவல் கோப்பு
Central Processor
மைய முறைவழியாக்கி மையச்செயலி
Centralized Design
ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட வடிமைப்பு மையப்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பு
Centralized Network Configuration
ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட வலையமைப்பு அமைவடிவு மையப்படுத்தப்பட்ட பிணைய உள்ளமைவு
Centronics Interface
சென்றோனிக் இடைமுகம்
Certification
தகுதிச் சான்றளிப்பு சான்றளிப்பு
Certification
நற்சான்றளித்தல், நற்சான்றிதழ்.
Certification
சான்றிதழ் வழங்கல்
Cga
நிறவரைய இசைவாக்கி-color graphics adapter நிற வரைகலைத் தகவி
Cgi Scripts
சிஜிஐ ஆணைத் தொடர்கள்
Chain
சங்கிலி, தொடர்
Chain
சங்கிலி
Chain
சங்கிலி,சங்கிலி
Chain
சங்கிலி, தொடர், வரிசைத் தொகுதி, நிகழ்ச்சிக் கோவை, மலைத்தொடர், தீவுத்தொடர், கழுத்தணி, அணு இணைப்புத் தொடர், 66 அடி நீள அளவை, இடை நிறுத்தம் இல்லாமல் புகைக்கும் சுருட்டு முறை, பாய் மரத்தை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும்படி இரண்டு பந்துகள் அல்லது அரைப்பந்துகளை முனைகளில் கொண்ட சங்கிலி, பாய்மரக் கயிறுகளின் சேமக்கட்டு, (வி.) கட்டு, தளையிடு, விலங்கிடு, தடைப்படுத்து, கட்டுப்படுத்து.
Chain Field
சங்கிலி புலம்
Chain Printer
சங்கிலி் அச்சுப்பொறி
Chain Printing
சங்கிலித்தொடர் அச்சுப்பதிவு/தொடரச்சு
Chained Files
சங்கிலித் தொடர் கோப்புகள் தொடர் கோப்புகள்
Chained List
சங்கிலித் தொடர் பட்டி தொடர் பட்டியல்
Chaining
சங்கிலிப் பிணைப்பு
Chaining Search
சங்கிலித் தேடல்/தொடர் தேடல்
Champion
சம்பியன்
Champion
மல்லன், பரிந்து செயலாற்றுவோன், வாகையன், வீரமுதல்வன், (பெ.) வீர ஆதரவானரான, முதன்மை சான்ற, (வி.) பரிந்து வினையாற்று, ஆதரவு அளி.
Change
மாற்று
Change
மாற்றம்
Change
மாற்றம் மாற்றுதல் மாறுதல் ஆள்மாற்றம் இடமாற்றம் காலமாறுபாடு பொருள்மாறுபாடு பகரமாதல் பதிலாக அமர்த்துதல் வேறுபாடு மாறுபாடு திரிபு விகற்பம் அலைவு உலைவு சில்லறை மாற்றீடுபாடு மாறுபாட்டுணர்வு காசுமாற்றம் செலவாணியிடம் (வி.) மாற்று வேறுபாடு செய் ஒன்றுக்கு மற்றொன்றைக் கொடு நிலைமாற்று பண்டமாற்று கைமாறு கொடுக்கல் வாங்கல் செய் மாறு உடைமாற்று ஊர்தி மாற்று
Change All
அனைத்தும் மாற்று
Change All
அனைத்தும் மாற்று
Change Dump
மாற்றுத் திணிப்பு
Change File
கோப்பு மாற்று
Change Of Control
கட்டுப்பாட்டு மாற்றுகை கட்டுப்பாட்டு மாற்று
Channel
நீர்க்கால், வாய்க்கால், கால்வாய், அகல் இடைகழி, கடற்கால், கப்பல் செல்லத்தக்க கடலிடைவழி, நீர் செல்வழி, பள்ளம், சாக்கடை, செலுத்தும் வழி, (வி.) கால்வாய் உண்டுபண்ணு, பள்ளம் வெட்டு, கொண்டு செலுத்து.
Channel
வாய்க்கால்
Channel
கான், பீலி
Channel
வாய்க்கால்/செல்வழி
Channel
வாய்க்கால்
Channel Access
தட அணுக்கம்
Channel Adaptor
வாய்க்கால்/செல்வழி ஏற்பி தடத் தகவி
Channel Capacity
வாய்க்கால்/செல்வழி கொள்ளளவு தடக் கொள்திறன்
Channel Communication
தொடர்பாடல் வாய்க்கால்/செல்வழி தகவல் தொடர்புத் தடம்
Channel Guide
தட வழித்துணை
Channel Information
தகவல் வாய்க்கால்/செல்வழி தகவல் தடம்
Channel Input-Output
வாய்க்கால்/செல்வழி உள்ளீடு/வருவிளைவு output
Channel Peripheral Interface
புற எல்லை இடைமுக வாய்க்கால்/செல்வழி புறச்சாதன இடைமுகத் தடம்
Channel Read-Write
எழுது வாசி வாய்க்கால்/செல்வழி write
Channels
தடங்கள்
Character
சிறப்பியல்பு, பண்பு, மரபுக்கூறு, நற்குணம், ஒழுக்க உரம், நற்பெயர், நன்மதிப்பு, மதிப்பு, படிநிலை, பண்பு விளக்கம், நற்சான்று, தனிக்குறியீடு, எழுத்து, வரி வடிவு, உருவடிவம், குறிவடிவம், கையெழுத்து, நன்மதிப்புடையவர், பண்புடையவர், பண்புரு, தெரிந்த மனிதர், ஆள், கலைஞர் கற்பனைப் பண்போவிய உரு, பண்போவியம், நடிப்புறுப்பினர், நடிப்புப் பகுதி, குறிப்பிடத்தக்க தனிச் சிறப்புடையவர், (வி.) உருவாக்கு, செதுக்கு, வரை, எழுது, விரித்துக் கூறு.
Character
குறியுரு
Character
வரியுரு/எழுத்து
Character
பண்பு
Character Based Program
எழுத்துசார் நிரல்
Character Binary Code
இருமக் குறிமுறை எழுத்து
Character Binary Coded
இரும குறிமுறை வரியுரு
Character Checking
வரியுருச் சரிபார்ப்பு எழுத்து சரிபார்த்தல்
Character Code
வரியுருக் குறி எழுத்துக் குறிமுறை
Character Data
எழுத்துப் புலம்
Character Density
வரியுரு அடர்த்தி எழுத்து அடர்த்தி
Character Emitter
வரியுரு வெளித்தள்ளி எழுத்து உமிழி
Character Field
எழுத்துப் புலம்
Character Generator
வரியுரு ஆக்கி எழுத்து இயற்றி
Character Layout
வரியுரு தளக்கோலம் எழுத்து உருவரை
Character Least Significant
குறை முக்கியத்துவ வரியுரு குறை மதிப்பெழுத்து
Character Map
வரியுரு விவரப்படம் எழுத்துக் குறிவரை
Character Mode
எழுத்து பாங்கு
Character Mode Terminal
வரியுரு பாங்கு முடிவிடம் எழுத்துமுறை முனையம்
Character Modifier
வரியுரு மாற்றமைப்பி எழுத்து உருமாற்றி
Character Numeric
எண் வரியுரு எண்வகை யெழுத்து
Character Oriented
வரியுரு முகநோக்கி எழுத்துநோக்கு
Character Pattern
எழுத்துத் தோரணி
Character Pitch
வரியுரு இடைவெளி எழுத்து அடர்வு
Character Printer
வரியுரு அச்சுப்பொறி எழுத்து அச்சுப்பொறி
Character Reader
வரியுரு வாசிப்பான்
Character Reader Magnetic Ink
காந்த மை வரியுரு வாசிப்பான் காந்த மை எழுத்துப் படிப்பான்
Character Recognition
வரியுருக் கண்டு அறிதல் எழுத்து உணர்தல்
Character Set
வரியுருக் கணம் எழுத்துக்கணம்
Character Space
வரியுரு வெளி எழுத்து இடவெளி
Character String
வரியுருச் சரம்/எழுத்துச் சரம்
Character Template
வரியுரு அச்சு/எழுத்து வார்ப்புரு
Character Terminal
எழுத்து முனையம்
Character View
எழுத்துத் தோற்றம்
Characteristic
தனிச்சிறப்புப் பண்பு, வேறுபரத்திக் காட்டும் இயல்பு, பண்புருவாக்கும் அடிப்படைக்கூறு, (கண.) மடர்க்கையின் நேர்க்கூறு, (பெ.) முனைப்பான, தனிச் சிறப்பான, குறிப்பிடத்தக்க, தனிப்பண்பு மூலமான, மரபுக் கூறான, மரபியைவான.
Characteristic
சிறப்பியல்பு
Characteristic
இயைபுறு குணம் இயல்புகள்
Characters Special
விசேட வரியுரு/சிறப்பு எழுத்துகள்
Charge
தாக்குதல், மோதல், குற்றச்சாட்டு, சுமை, பாரம், துப்பாக்கி கொள்ளத்தக்க வெடிமதின் முழு அளவு, பொறுப்பு, பாதுகாப்பு, பொறுப்பாணை, காவற் கட்டளை, காப்புப்பொருள், காப்புக்குரியவர், அறிவுறுஉ, விலை, சத்தம், கட்டணம், கடமை, (வி.) தாக்கு, திடீரென மோது, சுமத்து, பாரம் ஏற்று, திணி, உள்ளிடு, நிரப்பு, அடை, மின் விசை செறிவி, குற்றஞ்சாட்டு, பொறுப்பேற்று, ஒப்படை, காப்பாணையிடு, பொறுப்பாணையிடு, வரி விதி, கட்டணம் கூறு, ஆதாயப் பங்கு எடுத்துக்கொள், விலைகுறி, (கட்.) கேடயத்தில் மரபுச் சின்னம் பொறி, அறிவுறுத்திக் கூறு.
Charge
ஏற்றம்
Charge
ஏற்றம்
Charge
மின்னூட்டு
Charge
ஏற்றம்/மின்னூட்டம்
Charge Card
மின்னூட்ட அட்டை
Chart
நிரல்படம்
Chart
விளக்க வரைபடம்
Chart
மாதிரிப்படம், கடல் பரப்பு விவர விளக்கப்படம், புள்ளி விவர விளக்கக் காட்சிப்படம், விளக்க அட்டவணை, (வி.) விளக்க வரைபடம் அமை.
Chart
விளக்க வரைவு,விளக்கப்படம்
Chart
வரைபடம்/நிரல்படம்
Chart Options
நிரல்பட விருப்பத்தேர்வுகள்
Chart Page
நிரல்படப் பக்கம்
Chart Recorder
வரைபட பதிவி
Chart Room
நிரல்பட அறை
Chart System
முறைமை விளக்கு படம் முறைமை நிரல்படம்
Chart Type
நிரல்பட வகை
Chassis
பொறி வண்டிகளின் அடிச்சட்டம், பீரங்கி வண்டியின் அடித்தளம், விமானம் வந்திறங்கும் வண்டிக் கூண்டு.
Chassis
அடிச்சட்டம்
Chassis
அடிச் சட்டகம்
Chat
இன்னுரையாடல், (வி.) அளவளாவி உரையாடு.
Chat
அரட்டை
Chat Page
உரையாடு பக்கம்
Chat Room
உரையாடு அறை/அரட்டை அறை
Cheaper Net
மலிவுப் பிணையம்
Cheapernet
மலிவுவலை
Check
தடை, தடுத்து நிறுத்தும் பொருள், தடுப்பமைவு, தரப்பு நடவடிக்கை, இடைத் தடங்கல், இடர்பாடு, முறிவு, தோல்வி, சதுரங்க ஆட்டத்தில் ஒருபுற ஆட்டக்காரருடைய ‘மன்னர்’ தாக்கப்படும் தறுவாயிலுள்ள நெருக்கடி நிலை, வேட்டை நாய் மோப்பத்தடை, பட்டியல்களின் இனங்களுக்கெதிரே இடப்படும் அடையாளக்குறி, கட்டுப்பாடு, சரிபார்த்தல், கணக்குச் சரியீட்டு முறை, எதிரிடைச் சீட்டு, பொருளகத்தில் பணம் பெறுபவர்க்குரிய அடையாளச் சின்னம், நாடக-திரைப்படக் கொட்டகைகளில் வெளிச் செல்பவர்கள் பெறும் அடையாளச் சீட்டு, சீட்டாட்டங்களில் பணத்தின் குறிப்பீடாகப் பயன்படுத்தப்படும் அடையாள வில்லை, சிற்றுண்டிச் சாலைச் செலவுப் பட்டியல், இசைப் பெட்டியில் சமட்டி, இரண்டாம் முறை அடிக்காதபடி தடுத்து நிறுத்தும் பொறி அமைப்பு, (வி.) தடு, அடக்கு, தடங்கல் உண்டாக்கு, கட்டுப்படுத்து, வேகம் தடு, நிறுத்து, சதுரங்க ஆட்டத்தில் எதிரியின் மன்னரைக் கட்டப்போவதாக அச்சுறுத்து, ஒன்றன் இயக்கத்தை திடீரென நிறுத்து, வேட்டைநாய் வகையில் வேட்டை விலங்குகளில் மோப்பம் அற்றுப் போவதனால் நின்றுப் போ, படைத்துறை மேலிடத்திலிருந்து குற்றங்காண், கண்டி, ஒப்பிட்டு சரிபார், தணிக்கை செய், சரியா என்று நன்கு ஆராய், சீட்டுத் துளையிடு, பறவை வேட்டையில் துறத்தப்பட்ட பறவை விடுத்து வேறு பறவையைத் துரத்தி வேட்டையாடு, தற்காலிக சேமகாப்புக்காக பிணைய முறிமீது பெறு, பிணைய முறிமீது கொடுத்து வை, சதுரங்க ஆட்டத்தில் எதிர் ஆட்டக்காரரின் ‘மன்னர்’ நெருக்கடி பற்றிய எச்சரிக்கை விளி.
Check
வெடிப்பு, தடை
Check
சரிபார்/செவ்வை
Check Arithmetic
எண்கணிதச் சரிபார்ப்பு/கணக்கீட்டுச் சரிபார்ப்பு
Check Bit
சரிபார்ப்புப் பிட்
Check Box
சரிக்குறிப் பெட்டி
Check Box
தேர்வுப் பெட்டி
Check Digit
சரிபார்ப்பு இலக்கம்
Check Digits
சரிபார்ப்பு இலக்கங்கள்/சோதனை இலக்கங்கள்
Check Even Parity
இரட்டைச்சமன் சரிபார்ப்பு
Check Indication
சோதனை குறிப்பிடுதல்
Check Indicator
சோதனை காட்டி
Check Now
இப்போது சரிபார்
Check Odd Parity
ஒற்றைச்சமன் சரிபார்ப்பு
Check Parity
சமநிலைச் சரிபார்ப்பு சமன் சரிபார்ப்பு
Check Plot
சோதனை வரைவி
Check Point
சரிபார்ப்பிடம்
Check Problem
சரிபார்ப்புக் கணக்கு/சரிபார்ப்பு சிக்கல்
Check Register
சரிபார்ப்புப் பதிகை/சரிபார்ப்புப் பதிவகம்
Check Spelling
எழுத்துச் சரிபார்ப்பு
Check Sum
சரிபார்ப்புத் தொகை/கூட்டுத்தொகை
Check Validity
செல்லுபடிச் சரிபார்ப்பு
Checked Objects
சரிபார்த்த பொருள்கள்
Checked Property
சரிபார்ப்புப் பண்பு
Checkout
சரிபார்த்து அனுப்பு/சரிபார்த்தேகு
Chicken And Egg Loop
கோழியா முட்டையா நிலை
Chicken-And-Egg-Loop
கோழியா முட்டையா நிலை andeggloop
Chief Information Officer
முதன்மைத் தகவல் அலுவலர் (cio)
Chief Programmer
முதன்மைச் செய்நிரலர்/முதன்மை நிரலர்
Chief Programmer Team
முதன்மை நிரலர் குழு
Child
குழந்தை, சிறுவன், சிறுமி, மகவு, மகன், மகள், கான்முளை, மரபில் வந்தவர், பின்னார், மரபினர், மாணவர், உயர்குடி இளவல், ஏந்தல், ஆக்க உரு, விளைவுருவானவர்.
Child
சேய்/பிள்ளை
Child Process
சேய் செயல்முறை
Child Programme
சேய் ஆணைத்தொடர்
Child Record
சேய் ஏடு
Chip
மரத்தின் துண்டு, துணுக்கு, கட்டையின் சுள்ளி, வரிச்சல், சிம்பு, சிராய், சில்லு, கல்லின் சிறுதுண்டு, காய்கறியின் சிறுநறுக்கு, பூழி, அரிதல், துண்டித்தல், பரப்பின் வடு, தழும்பு, பொன்காசு, பளன், (வி.) மரத்தைக் குறுக வெட்டு, கல்லை ஓரமாகக் கொத்து, சிறு கல்லாக உடை, கொத்திச் செதுக்கு, செதுக்கி உருவாக்கு, சீவு, அரி, வாய்ச்சியால் சீவியெடு, அலகால் முட்டைத் தோட்டைக் குத்தி உடை, குழிப்பந்தாட்டத்தில் பந்தை மெல்லெறியுல்ன் அடி, சீவப்பெறு.
Chip
சில்லு
Chip Card
சில்லட்டை
Chip Family
சில்லுக் குடும்பம்
Chip Set
சில்லுத் தொகுதி
Chip Silicon
சிலிக்கன் சில்லு
Chiper
சில்லாக்குவான்/சில்லாக்கி
Choice
தெரிவு, தேர்ந்தெடுப்பு, மிகு விருப்பம், விருப்ப மேம்பாடு, தேர்வு முதன்மை, விருப்பத் தேர்வு, தேர்ந்தெடுக்கப்ட்டது, விருப்பேற்பு, தேந்தெடுக்கப்பட்டவர், தேர்வாற்றல், தேர்வுரிமை, (பெ.) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, நனிசிறந்த, சுவைமை முனைப்பான, பண்புயர்வுடைய, தகவாய்ந்த.
Choice
விருப்பேற்பு
Chop
வெட்டுதல், வெட்டிக் கூறுபடுத்திய உணவு, வெட்டுத்துண்டு, கறித்துண்டு, எலும்புடன் துண்டிக்கப்பட்ட இறைச்சிக்கண்டம், நீர்ப்பரப்பில் வேலி எதிர்த்துக் காற்றினால் ஏற்படும் முறிபள்ளம், பிளவு, (வி.) வெட்டு, துண்டித்துத் தள்ளு, குறுக நறுக்கு, ஒலி, குத்து, இடி, தட்டு, திடுமெனச் செல்லு, தற்செயலாக எதிர்பாராது வருகை அளி, பிளவுறு, திசையில் வெட்டிச்செல், முட்டிச்செல்.
Chop
வெட்டிக்குறை/வெட்டுக்குறை/நறுக்கு
Chroma
வண்ணப்பண்பு, நிறத்தின் சாயல்.
Chroma
நிறம்/நிறமி
Chromaticity
நிறப் பொலிமை
Chrominance
நிறப் பொலிவு
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல், வெண்ணெய் எடுத்தல், ஒரு கடைவு வெண்ணெய்.
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Cipher
சுழி, சுன்னம், இன்மைக்குறி, தான வெறுமைக்குறி, பயனற்றது, பயனற்றவர், மதிப்பு ஏதுமற்றவர், முக்கியத்துவமற்ற ஆள், அரபு இலக்கம், அரபுக்குறியீடு, பெயரின் முதலெழுத்துக்களின் இணைப்பு, சொற்குறி, புரியா எழுத்து, மறைகுறியீடு, குறிப்பெழுத்து, மறை திறவு, இசைக் கருவிக் குறைபாட்டினால் தொடர்தெழும் ஒலி, (வி.) கணக்குச் செய், கணக்கீடு, திட்டம் செய், மறை எழுத்தாக்கு, மறைகுறியீடாக எழுது, கணி, திட்டமிடு, இசைக்கருவி வகையில் மீட்டப்படாமலே தொடர்ந்து ஒலி செய்.
Cipher
மறையீடு/சுழி/பூச்சியம்/மறை எழுத்து
Cipher Text
மறைஎழுத்து உரை
Ciphertext
பூச்சியப் பாடம்
Circuit
சுற்றமைப்பு
Circuit
(asic)
Circuit
சுற்றுப்பயணம், சுற்றுலா, சுற்றிச் செல்லும் பாதை, சுற்றளவு, சுற்றான பாதை, சுற்றடைப்பு, வேலியிடப்பட்ட நிலப்பகுதி, மின்வலி இயக்கம் செல்லும் நெறி, உலா நடுவர் புடைபெயர்ச்சி, உலாநடுவர் குழு, ‘மெதடிஸ்ட்’ போதகர்களும் வணிகப் பிரயாணிகளும் சுற்றி வரும் வட்டார எல்லை, வட்டகை, நாடகக் கொட்டகைகள் அல்லது திரைப்படக் கொட்டகைகள் கொண்ட தொகுதி, (வி.) சுற்றிச் செல்.
Circuit And
AND சுற்று உம்மை மின்சுற்று
Circuit Bistable
ஈர் உறுதி நிலைச்சுற்று ஈர் உறுதி மின்சுற்று
Circuit Board
சுற்றுப் பலகை
Circuit Breaker
(சுற்றமைப்புப்) பிரிகலன்
Circuit Breaker
சுற்று உடைப்பி
Circuit Capacity
சுற்றுக் கொள்ளளவு/சுற்று திறன்
Circuit Card
சுற்று அட்டை/மின்சுற்று அட்டை
Circuit Control
கட்டுப்பாட்டு மின்சுற்று
Circuit Diagram
சுற்று வரைபடம்/மின்சுற்று வரிப்படம்
Circuit Nor
NOR சுற்று இல் அல்லது மின்சுற்று
Circuit Stable Trigger
உறுதிநிலை சுற்று
Circuit Switched
சுற்றுத் தாளிடம் மின்சுற்று இணைப்பித்த
Circuit Switching
சுற்று இணைப்பு இயக்குகை மின்சுற்று இணைப்பித்தல்
Circuit Virtual
தோன்று சுற்று மெய்நிகர் மின்சுற்று
Circuitry
சுற்றமைப்பு மின்சுற்றுகை
Circuits Control
கட்டுப்பாட்டுச் சுற்று
Circular List
சுழல் பட்டி/சுழல் பட்டியல்
Circular Shift
சுழல் பெயர்ச்சி/சுழல் பெயர்வு
Circulating Register
கணக்கீட்டுப் பதிவேடு சுற்றுப் பதிவகம்
Circumflex Or Uparrow Key
அம்பு எழுத்து
Cisc
சிக்கல் ஆணைத் தொகுதி கணிப்பொறி complex instruction set computer
City
நகரம்
City
மாநகரம், பெரிய நகரம், முதன்மைவாய்ந்த பேரூர், உரிமைப்பட்டயம் பெற்றுருவாக்கப்பட்ட நகரம், மேல் படித்தரத்திலுள்ள நகரசபை வாய்ந்த பட்டணம், நகரத்தில் வாணிக மைய இடம், நகரின் மூலமுதல் பகுதி.
Cladding
உலோகத்துக்குரிய உலோகப்பொதிவு, அணு ஆற்றல் எதிர்வு இயக்க அமைவில் உலோகப் பொதிகாப்பு.
Cladding
உறை/உறைப்பூச்சு
Cladding
மூடுதல், உடுத்தல்
Class Hierarchy
வர்க்க படிநிலை வகுப்புப் படிநிலை
Class Methods
வகுப்பு வழிமுறைகள்
Class Module
வகுப்புக் கூறு
Class Path
வகுப்புப் பாதை
Class Variables
வகுப்பு மாறிகள்
Classic Style
மரபுப் பாணி
Classification
வகைப்படுத்துதல், பாகுபாடு,வகையீடு, பாகுபாடு
Classification
வகைப்பாடு
Classification
வகைப்படுத்துதல், வகுப்பு முறை, வகுப்பொழுங்கு.
Classification
வகைப்படுத்தல்
Classification
பிரிவினை, பாகுபாடு
Classification
பாகுபாடு, பகுத்தல்
Classify
வகைப்படுத்து, இனவாரியாகப் பிரி, வகுப்பில் இணை, பாதுகாப்பை முன்னிட்டு புதைமறைவாக்கி வை.
Classify
வகைப்படுத்து
Cleaning Disk
துடை வட்டு
Clear
தௌிந்த, ஒளி ஊடுருவுகின்ற, பளிங்குபோன்ற கலங்கலில்லாத, தூசுதும்பற்ற, எளிதான, விளக்கமான, சிக்கலற்ற, சிக்கலுக்கு இடமில்லாத, மங்காத, மறை திரையற்ற, குற்றமற்ற, கறையற்ற, தவறுக்கிடமற்ற, கறைப்படாத, விடுபட்ட, வெட்டவெளியான, இடநெருக்கடியற்ற, தடைப்படாத, தடங்கலற்ற, குந்தகமற்ற, ஈடுபாடற்ற, இடர்பாடற்ற, இடையூறில்லாத, தொடர்பற்ற, அப்பாற்பட்ட, (வி.) தௌிவுபடு, தௌிவாக்கு, தடைநீக்கு, வறிதாக்கு, துடைத்தொழி, வெற்றிடமாக்கு, விடுவி, கறைநீக்கு, குற்றமில்லையென்று விளக்கமளி, தாண்டிக் குதி, கடந்து செல், கல்ன் வகையில் தீர், தொழில் வகையில் ஆதாயமாகப்பெறு.
Clear
துப்பரவாக்கு துடை
Clear And Add
அழித்துச் சேர்
Clear Down
துடைத்தெறி
Clear Method
துடை வழிமுறை
Clear Outline
சுற்றுக்கோடு நீக்கு
Clear Print Area
அச்சுப் பரப்பெல்லை நீக்கு
Clear Request Packet
துடைத்தெறி கேழ் பொட்டலம் துடைத்தெறி கோரிக்கைப் பொட்டலம்
Clearing
காடு ஆழ்ந்த நிலம்
Clearing
அடைசல் அகற்றல், தடைநீக்கம், இடஒழிப்பு, காடுவெட்டி வெளியிடம் உண்டுபண்ணுதல், காடு வெட்டித் திருத்தப்பட்ட நிலம், பணச்சீட்டு-பணமுறி ஆகியவற்றின் கணக்குத்தீர்வு.
Clearing
துப்பரவாக்கம்/துடைத்தல்
Click
‘கிளிக்’ என்ற ஒலி, ‘கிளிக்’ எழுவதற்துக் காரணமாகும் இயந்திரப்பகுதி, குதிரை முன்கால் இலாடமும் பின்கால் இலாடமும் இடித்துக்கொள்ளும் கோளாறு, தென்னாப்பிரிக்க மொழியில் நாவை அண்ணத்தில் அழுத்தித் திடுமெனப் பின்வாங்குவதால் ஏற்படும் ஒலி, கொண்டி, தாழ்ப்பாள், (வி.) ‘கிளிக்’ என்னும் ஓசை எழுப்பு.
Click
அமுக்கு/கிளிக் செய்/சொடுக்கு
Client
கட்சிக்காரர், வாடிக்கைக்காரர், சார்ந்திருக்கிறவர்.
Client
நுகர்வி
Client
சேவைப்பயனர் கிளையன் server relationship
Client – Server Relationship
சேவைப்பயனர்- பயனர் உறவு server relationship
Client Application
சேவைப்பயனர் பிரயோகம் கிளையன் பயன்பாடு
Client Computer
சேவைப்பயனர் கணினி கிளையன் கணிப்பொறி
Client Server
சேவைப்பயனர் வழங்கி கிளையன் வழங்கன்
Clip
கவ்வி, நறுக்கு
Clip
கவ்வி
Clip
கத்தரிப்பு, கத்தரியால் வெட்டுதல், கத்திரித்த துண்டு, கத்தரிக்கப்பட்ட கம்பளி அளவு, உறைக்கும் அடி, சாட்டை வீச்சு, (வி.) கத்தரி, கத்தரியால் வெட்டு, துண்டுபடுத்து, மயிர் செடி ஆகியவற்றின் நுனி கத்தரித்து ஒழுங்கு செய், பயன்படுத்திவிட்டதற்கறிகுறியாகப் பயணச் சீட்டு முனை வெட்டிக்கொடு, ஓரத்தைச் சீவு, நுனி குறை, சுருக்கு, தௌிவில்லாது குருங்கப் பேசு, விரைவாகச் செல்.
Clip
Coded Language Information Processing: என்பதன் குறுக்கம்
Clip Art
ஆயத்தப் படம் துண்டுப் படம்
Clipboard
பிடிப்புப் பலகை இடைநிலைப் பலகை
Clipboard Object
இடைநிலைப் பலகை பொருள்கள்
Clipboard View
இடைநிலைத் தோற்றம்
Cliping
ஓரம் வெட்டல்/கத்தரித்தல்
Clipping
நறுக்கல், கவ்வுதல்
Clipping
செதுக்குதல்
Clipping
வெட்டல், நுனி கத்தரித்தல், நாணய விளிம்பு வெட்டு, வெட்டப்பட்ட துண்டு, பத்திரிகைத் துணுக்கு, (பெ.) மிகச் சிறந்த, மிகவிரைவாகச் செல்கிற.
Clns
சிஎல்என்எஸ் – connection less network service
Clobber
தோற்கீறலை மறைக்கச் செம்மான் பயன்படுத்தும் பசைப்பொருள்.
Clobber
மெழுகுதல்
Clock
மணிகாட்டி
Clock
மணிப்பொறி மணியடிக்கும் கடிகாரம் காலக்கணிப்புப் பொறி (வி.) மணிப்பொறியினால் காலக் கணக்கிடு பதிவு மணிப்பொறியால் கால நுட்பத்தை அறுதியிடு பந்தய வினையை வரையறைக் காலத்தினுள் செய்துமுடி
Clock
கடிகாரம்/கடிகை
Clock Digital
இலக்கக் கடிகாரம்
Clock Pulse
கடிகாரத் துடிப்பு
Clock Pulses
கடிகாரத் துடிப்புக்கள்
Clock Rate
கடிகாரத் துடிப்பு வீதம்
Clock Signal Generator
கடிகாரச் சைகை பிறப்பி கடிகாரக் குறிகை இயற்றி
Clock Timer
வேளைகுறி கடிகாரம்
Clock Track
கடிகாரத் தடம் கடிகார செல்தடம்
Clocking
நேரம் அளவிடல்
Clockwise
வலஞ்சுழி
Clockwise
வலஞ்சுழித்த, (வினையடை) கடிகார முள் செல்லும் திசையில், வலஞ்சுழித்து இடமிருந்து வலம் செல்வதாக.
Clockwise
வலஞ்சுழியாக வலச்சுற்று
Clone
போத்துக்கொத்து,முளைவகை,மூலவகை, குத்துச்செடு
Clone
(உயி.) பால்படப்பிறந்த ஒரே விதையிலிருந்த பால்படாது பிறந்த செடிகளின் முழுத்தொகுதி.
Clone
நகலி/போலிகை
Close
அடைப்பு, வளைவு, தனி எல்லை, வேலியிடப்பட்ட விளைநிலம், குறுகிய தெரு, தலைமைத் திருக்கோயிலின் சுற்றெல்லை, பள்ளிக்கூட விளையாட்டு வெளி, (பெ.) அடைக்கப்பட்ட, திறப்பில்லாத, காற்று வெளிச்சமில்லாத, திக்குமுக்காடுகிற, குறுகிய, கடுஞ்சினமான, அண்மையான, அணிமைக்காலத்துக்குரிய, நெருங்கிய, அடக்கமான, இறுக்கமான, நெருக்கமான, மறைக்கப்பட்ட, தனிமறைவான, புதைமறைவான, ஒதுங்கிய, (ஒலி.) உயிர் ஒலிகளில் உதடுகள் குவித்து ஒலிக்கப்படுவதான, (வினையடை) நெருக்கமாக, நெருங்கி, இறுக்கமாக, அண்மையில், அடர்த்தியாக, மறைவாக.
Close
மூடு
Close
மூடு(v)
Close Statement
மூடு ஆணை
Closed File
மூடிய கோப்பு
Closed Frame
மூடிய சட்டம்
Closed Loop
மூடிய வளையம் மூடிய மடக்கி
Closed Routine
மூடிய நடைமுறை/மூடிய நிரல்கூறு
Closed Subroutine
மூடிய துணை நடைமுறை மூடிய துணைநிரல்கூறு
Closed System
மூடிய முறைமை
Closing Brace
இடவில் எழுத்து
Closing Files
மூடிய கோப்புகள்
Cluster
கொத்து, குலை, கூட்டம், தொகுதி, (வி.) கொத்தாகச் செய், கொத்தாகத் திரள், கொத்தாக வளர், கொத்துகளால் நிரப்பு.
Cluster
கொத்து, தொகுதி
Cluster
கொத்தணி/கொத்து
Cluster Controller
கொத்துக் கட்டுப்படுத்தி
Clustered Devices
கொத்துச் சாதனங்கள்
Clustering
கொத்தாக்கம்
Cma
Computer Aided Manufacturing- கணினி உதவி உற்பத்தி
Cml
மின்னோட்டப் பாங்குத் தருக்கம் current mode logic
Cmos
Complementary Metal Oxide Semiconductor- என்பதன்
Co Processor
இணைச் செயலகம்
Coarse
கரடுமுரடான, சொரசொரப்பான, இழிந்த, முரட்டுத்தனமான, நாகரிகன்ற்ற, சொற்கள் வகையில் கீழ்த்தர உணர்ச்சி சார்ந்த, கொச்சையான, பண்பு நயமற்ற, செப்பமற்ற, உருநயமற்ற, பருவெட்டான, பருங்கூறுகளாலான.
Coarse
கரடுமுரடான
Coaxial Cable
இணையச்சு வடம்
Coaxial Cable
ஓரச்சு வடம்
Cobol
COmmon Business Oriented Language- என்பதன் குறுக்கம் ஒரு கணினி மொழி
Codasyl
Conference On DAta SYstems and Languages- என்பதன்
Code
குறி/குறிமுறைப்படுத்து/குறிமுறை
Code
விதி
Code
குறிமுறை
Code
சட்டத்தொகுப்பேடு, விதிகளின் அடைவு, ஓர் இனத்தினரிடையே அல்லது வகுப்பினரிடையே வழங்கி வரும் ஒழுக்கமுறை, படைத்தறை முதலியவற்றின் குறியீட்டுச் செய்தி முறை, குழூஉக்குறி, (தந்தி.) சுருக்கம் அல்லது மறைபொருளைக் குறிப்பதற்கான இலக்கம்-எழுத்து அல்லது சொற்கோவை, (வி.) தொகு, தொகுப்பு மூலம் வகைப்படுத்து, குழூஉக்குறியாகச் சொல்லு.
Code Absolute
முற்றுறு குறிமுறை முற்றுக் குறிமுறை
Code Alphabetic
நெடுங்கணக்குக் குறிமுறை எழுத்துக் குறிமுறை
Code Alphanumeric
எண்ணல் குறிமுறை எழுத்தெண் குறிமுறை
Code Binary
இருமக் குறிமுறை
Code Conversion
குறிமுறை மாற்றம்
Code Editor
குறிமுறை தொகுப்பி
Code Error
வழுக் குறிமுறை
Code Levels
குறிமுறை மட்டங்கள் குறிமுறை நிலைகள்
Code Machine
யந்திரக் குறிமுறை பொறிக் குறிமுறை
Code Relocatable
மீண்டிடங்காண் குறிமுறை
Code Segment
குறிமுறைப் பிரிவு
Code Set
குறிக் கணம்/குறிமுறைக் கணம்
Code Source
மூலக் குறிமுறை
Code View
குறிமுறைப் பார்வை
Codec
குறிமுறை அவிழ்ப்பி
Codec
புரிப்பு
Coded Decimal Notation Binary
இரும குறிமுறை தசம குறியீடு
Coded Decimal Number
குறிமுறை தசம எண் குறிமுறைப் பதின்ம எண்
Coded Decimal Representation Binary
இரும குறிமுறைத் தசம பிரதிநிதி இருமக் குறிமுறைப் பதின்ம உருவகிப்பு
Coded Digit Binary
இருமக் குறிமுறை இலக்கம்
Coded Octal Binary
இருமக் குறிமுறை எண்மம்
Coder
குறிமுறையாக்கி
Coding Absolute
முற்றுறு குறிமுறை முற்றுக் குறிமுறையாக்கம்
Coding Automatic
தன்னியக்கக் குறிமுறை தானியங்கு குறிமுறை
Coding Basics
குறிமுறை அடிப்படைகள்
Coding Direct
நேரடிக் குறிமுறை
Coding Form
குறிமுறையாக்கப் படிவம் குறிமுறைப் படிவம்
Coding Sheet
குறிமுறையாக்கத் தாள்
Coefficient
குணகம்
Coefficient
கெழு
Coefficient
கெழு
Coefficient
கெழு
Coefficient
(கண.,இய.) கெழு, குணகம், துணைக்காரணம்.
Coercion
வல்வந்தம்
Coercion
கட்டாயப்படுத்துதல், வல்லந்தத் தரப்பு, உரிமைத் தடை ஆட்சி.
Cognitive Styles
புலப்பாட்டு முறைகள்
Cognitive Theory
புலப்பாட்டுக் கொள்கை
Cogo
CoOrinate GeOmetry- என்பதன் குறுக்கம்
Coherence
இசைவிணைப்பு இசைவிணக்கம்
Coherence
இசைவிணைவு, கூட்டுப்பொருத்தம்.
Cohesion
பற்று
Cohesion
பிணைவு
Cohesion
இணைப்புத்திறன்
Cohesion
பற்றுப்பண்பு
Cohesion
ஏட்டிணைவு
Cohesion
ஒட்டிணைவாற்றல், அணுத்திரள் கவர்ச்சி, ஒன்றியிருக்கும் திறம், வாத இசைவு, காரண காரியத்தொடர்பு, (தாவ.) ஒத்தபகுதிகளின் இணைவளர்ச்சி.
Cold Boot
தண் தொடக்கம் தண் இயக்கம்
Cold Fault
தண் பழுது
Cold Restart
தண் மீள்தொடக்கி
Cold Start
தண் தொடக்கம் தண் துவக்கம்
Collate
அடுக்கு
Collate
அருகருகே வை, ஒருங்கு வை, நுணுக்கமாக ஒத்துப்பார், ஏட்டின் பக்க ஒழுங்கு ஆய்ந்து ஒப்பிட்டுப்பார், சீர்செய்து ஒழுங்காக அடுக்கு, கோவில் மானியமளி.
Collating Sort
அடுக்கு வரிசையாக்கம்
Collation Sequence
அடுக்கு வரிசை
Collator
அடுக்கி
Collection
திரட்டு
Collection
ஒன்றுசேர்த்தல், திரட்டுதல், நன்கொடை திரட்டுதல், திரட்டிய பணம், கூட்டம், திரட்டு, திரட்டுநுல், கல்லுரி ஆண்டுக்கூற்றின் இறுதிக்காலத்தேர்வு, நீரின் திரள் தேக்கம், குப்பையின் திரள் கூளம்.
Collection
திரட்டல் திரட்டு
Collection Data
தரவுச் சேகரிப்பு தரவுத் திரட்டு
Collector
வரிதண்டலாளர், இந்தியாவில் மாவட்ட முதல்வர், திரட்டாளர், அரும்பொருள் மாதிரிகள் சேகரிப்பவர், சீட்டுத் தண்டுபவர்.
Collector
திரட்டி
Collector
(TRANSISTOR) ஏற்புவாய்
Collision
மோதல்
Collision
மோதல், கடுமையான இடி, சண்டை, கடுந்தாக்குதல், எதிர்ப்பு, போர், முரண்பாடு.
Collision Detection
மோதல் கூர்ந்தறிதல்
Colon
பெருங்குடல்
Colon
நிறுத்தக் குறிகளில் ஒன்று, முக்காற் புள்ளி, தொடர்பொருள் தனிவாசகக் குறியீடு, முரண் குறிப்புக் குறியீடு.
Colon
முக்காற் புள்ளி எழுத்து
Color
நிறம்/வண்ணம்
Color
வண்ணம் நிறம் வர்ணம்
Color Burst Signal
நிற வெடிகைச் சைகை நிற வெடிப்புக் குறிகை
Color Camera
வண்ண ஒளிப்படக் கருவி நிற ஒளிப்படக் கருவி
Color Coding
வண்ணக் குறிப்பீடு நிறக் குறிமுறை
Color Contrast
வண்ண வேதிப்பு நிற முறண்
Color Dialog Box
நிற உரையாடல் பெட்டி
Color Graphic
வண்ண வரையம்
Color Graphics
நிற வரைகலை
Color Inkjet Printer
வண்ண மையச்சுப்பொறி
Color Laser Printer
வண்ண லேசர் அச்சுப்பொறி
Color Map
வண்ண விவரப் படம் நிற இயல்படம்
Color Missing
வண்ணம் இல் நிலை நிறமில்லாமை
Color Mode Property
நிறப்பாங்கு பண்பு
Color Model
வண்ண மாதிரி
Color Named Literals
நிறப்பெயர் நிலையுரு
Color Printer
வண்ண அச்சுப்பொறி
Color Separation
நிறப் பிரிப்பு/வண்ணப் பிரிப்பு
Color Seperation
நிறப்பிரிகை
Column
கிடக்கை
Column
பத்தி நிரல் நெடுக்கை
Column
தூண் அடி,தூண்
Column
தூண், தூபி, படையின் நீளணி, நிமிர்நிலை அணிவரிசை, பக்கத்தின் அகலக்கூறான பத்தி நிரல், பத்திரிக்கை நிரலணி, பத்திரிக்கைத் தனிப்பகுதி, நரம்பு நாள மையம், தோட்டச் செடி வகையின் தண்டு.
Column Break
பத்தி முறிப்பு நெடுக்கை முறிப்பு
Column Count
நெடுக்கை எண்ணு
Column Graph
பத்தி வரைவு நெடுக்கை வரைப்படம்
Column Head
நெடுக்கைத் தலைப்பு
Column Indicator
பத்திச் சுட்டி நெடுக்கைச் சுட்டிக்காட்டி
Column Split
பத்தி நிரல் பிரிப்பு நெடுக்கை பிரிப்பு
Column Text Chart
பத்திப் பாட் விளக்கப்படம் நெடுக்கையுரை நிரல்படம்
Column Width
நெடுக்கை அகலம்
Columnar
கனப்பட்டை, தூண்போன்ற செங்குத்து அமைப்பு
Columnar
நெடுக்கையாக
Com
காம்
Combination Chart
சேர்க்கை நிரல்படம்
Combination Logic
சேர்மான தருக்கம் சேர்க்கை தருக்கம்
Combinatorial Explosion
சேர்மான வெடிப் பெருக்கம்
Combinatorics
சேர்மானவியல்/சேர்க்கைவியல்
Combined Head
பொருத்து தலை/சேர்த்தமுனை
Combo Box
சேர்க்கைப் பெட்டி
Combo Box Control
சேர்க்கைப் பெட்டி இயக்கு விசை
Comma
காற்புள்ளி, கால்மாத்திரை நிறுத்தக்குறி, மிகச் சிறு இடைவெளி, சிறு நிறுத்தம், சிறிய இடைத்தொடர்பு முறிவு, (இசை.) நுணுக்க இடையீடு.
Comma
காற் புள்ளி எழுத்து
Command
கட்டளை/ஆணை கட்டளை முடுக்கு மென்பொருள்-command driven software
Command
கட்டளை
Command
ஆணை, அதிகாரம், ஆதிக்கம், கட்டுப்பாடு, கட்டளை, கட்டளை இடப்பட்ட செய்தி, (வி.) ஆணையிடு, அதிகாரம் செலுத்து, செயற்படும்படி செய், ஆட்சி செலுத்து.
Command And Control System
கட்டுப்பாட்டு முறைமை கட்டளை/கட்டளைக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை
Command Button
கட்டளைப் பொத்தான்
Command Button
கட்டளை/ஆணைப் பொத்தான்
Command Buttons
கட்டளைப் பொத்தான்கள்
Command Chain Memory
கட்டளை இணைந்த நினைவகம்
Command Driven Software
கட்டளையால் இயங்கும் மென்பொருள்
Command Interpreter
ஆணைமொழி மாற்றி
Command Key
கட்டளை/ஆணைச் சாவி கட்டளை விசை
Command Language
கட்டளை/ஆணை மொழி
Command Line
கட்டளை வரி
Command Line Arguments
கட்டளைவரி தருமதிப்புகள்
Command Line Operating System
கட்டளை வரி இயக்க முறைமை
Command Line User Interface
கட்டளை வரி பயனர் இடைமுகம்
Command Mode
கட்டளைப் பாங்கு
Command Processing
கட்டளை/ஆணை முறைவழிப்படுத்தல்/கட்டளைச் செயலாக்கம்
Command-Chained Memory
கட்டளை/ஆணைத் தொடர் நினைவகம் ஆணை தொடுத்த chained memory
Command-Driven
கட்டளை/ஆணை இயக்கு driven
Command-Driven Software
கட்டளை/ஆணைவழி இயங்கு மென்பொருள் driven software
Comment
குறிப்புரை
Comment
விளக்கக் குறிப்பு, கருத்துரை, குறிப்புரை, குறிப்பீடு, மதிப்புரை, (வி.) கருத்துரை அல்லது மதிப்புரை கொடு, விளக்கவுரை அளி, இடங்காலம் கூறி விளக்கு.
Comment Statements
விளக்க அறிக்கைகள்
Commercial Data Processing
வர்த்தகத் தரவு முறைவழிப்படுத்தல்/வணிகத் தரவுச் செயலாக்கம்
Commercial Software
வணிக மென்பொருள்
Common
பொது
Common
(பெ.) பொதுப்படையான எல்லோருக்குமுரிய வழக்கமான அடிக்கடி நிகழ்கிற பொதுமுறையான வழக்கமாக நிகழ்கிற எளிதாகக் கிடைக்கிற குறைமதிப்புள்ள நாகரிகமில்லாத கீழ்த்தரமான (கண.) பொதுவான ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்களுக்கு ஒருங்கே உரிய
Common Area
பாசன நிலப்பரப்பு
Common Area
பொது இடம்
Common Business Oriented Language
பொது வணிகமுக நோக்கு மொழி பொது வணிகநோக்கு மொழி
Common Carrier
பொதுக் கொண்டேகி பொதுச் சுமைப்பி
Common Control
பொதுக் கட்டுப்பாடு
Common Dialog Box Control
பொது உரையாடல் கட்டளைப் பெட்டி
Common Storage
பொதுக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் பொதுச் சேமிப்பகம்
Common Storage Area
பொதுக் தேக்கக/களஞ்சிய இடம் பொதுச் சேமிப்பகப் பரப்பு
Communicating
தொடர்பாடுகை தொடர்புபடுத்தல்
Communicating Word Processor
தொடர்பாடு சொல் முறைவழிப்படுத்தி
Communication
தொடர்பாடல் தகவல் தொடர்பு
Communication
அறிவிப்பு, அறிவிக்கும் செயல், அறிவிக்கப்பட்ட பொருள், தெரிவிக்கப்பட்ட செய்தி, தொடர்பு, செய்தி இணைப்பு, கடிதப் போக்குவரத்து, அறிவிக்கும் வகைதுறை, இணைப்புவழி, இணைப்புக்கால்வாய்.
Communication Channel
தகவல் தொடர்புத் தடம்
Communication Control Unit
தகவல் தொடர்புக் கட்டுப்பாட்டகம்
Communication Data
தொடர்பாடல் தரவு தகவல் தொடர்புத் தரவு
Communication Device
தொடர்பாடற் சாதனம் தகவல் தொடர்புச் சாதனம்
Communication Interface
தகவல் தொடர்பு இடைமுகம்
Communication Line
தகவல்தொடர்பு கம்பி
Communication Link
தகவல் தொடர்புத் தொடுப்பு
Communication Network
தகவல் தொடர்புப் பிணையம்
Communication Protocols
தகவல்தொடர்பு நெறிமுறைகள்
Communication Satellites
தொடர்பாடற் செயற்கை கோள்கள் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள்
Communication Software
தகவல்தொடர்பு மென்பொருள்
Communication System
தகவல்தொடர்பு முறைமை
Communications Channel
தொடர்பு வாய்க்கால்/தொடர்பாடல் வாய்க்கால்
Communications Control Unit
தொடர்பாடல் கட்டுப்பாட்டகம் தகவல்தொடர்புக் கட்டுப்பாடுச் சாதனம்
Communications Interface
தொடர்பாடல் இடைமுகம்
Communications Interrupt
தகவல்தொடர்புக் குறுக்கீடு
Communications Link
தொடர்பாடல் இணைப்பு தகவல்தொடர்பு இணைப்பு
Communications Network
தொடர்பாடல் வலையமைப்பு
Communications Processor
தொடர்பாடல் முறைவழியாக்கி/தகவல் தொடர்பு செயலி
Communications Protocol
செம்மை நடப்பொழுங்கு தகவல் தொடர்பு நெறிமுறை
Communications Server
தொடர்பாடல் வழங்கி தகவல் தொடர்பு வழங்கன்
Communications Software
தொடர்பாடல் மென்பொருள் தகவல் தொடர்பு மென்பொருள்
Communications Standard
தொடர்பாடல் தரம் தகவல் தொடர்பு தரநிலை
Communications System
தொடர்பாடல் முறைமை
Community Antenna Television
குழுமத் தொலைக்காட்சிக் கொம்பு
Compability
ஒத்திசைவு
Compabitility
இசைவு
Compact Database
தகவல்தளம் குறுக்கு
Compact Disk Interactive
இடை ஊடாட்ட இறுகு தட்டு (cdi)
Compaction
கெட்டிப்பு, இறுகல்
Compaction
அடர்த்தி
Compaction
கெட்டிப்பு
Company Sites
நிறுவனத் தளங்கள்
Comparative Sort
ஒப்பீட்டு வரிசையாக்கம்
Comparator
ஒப்பிடுவார் ஒப்பீட்டி
Comparator
ஒப்பீட்டுமானி
Compare
ஒப்பிடு
Compare
ஒப்பீடு, (வி.) ஒத்துப்பார், ஒப்பிடு, ஒரே மாதிரியானதென்று தெரிவி, ஒத்ததென விவரித்துரை, (இலக்.) ஒப்புப்படிகளைத் தா, ஒப்பீடு செய், ஒப்புமை காட்டு, ஒப்பாக நில், போட்டி இடு, போராடு.
Comparision
ஒப்பீடு
Comparison
ஒப்பீடு
Comparison
ஒப்பீடு
Comparison
ஒப்புமை காண்டல் ஒப்பீடு செய்தல் ஒப்புக் காணும் அளவு ஒப்பீடான மதிப்பீடு ஒப்பிட்டுணர்ந்த மதிப்பீடு இருபொருட்களை ஒத்துக்காட்டும் உவமை உவமை அணி உருவகம் (இலக்.) தரத்தின் வெவ்வேறு தளங்களைக் காட்டுவதற்காக பெயரடை அல்லது வினையடை அடையும் மாறுதல்
Comparison Operators
ஒப்பீட்டுச் செயற்குறிகள்
Comparison Tests
ஒப்பீட்டுச் சோதனைகள்
Compatible
இசைவுடை
Compatible Software
ஏற்புடை மென்பொருள்
Compilation
தொகுத்தல்
Compilation
திரட்டல், தொகுத்தல், தொகுப்பு, திரட்டு, தொகுப்பு ஏடு, பல ஆசிரியர் ஏட்டுப் பகுதிகளின் திரட்டு.
Compilation Software
தொகு மென்பொருள்
Compilation Time
தொகு நேரம்
Compile
தொகு, திரட்டு, சேகரித்து, ஏடாக இயற்று, சேகர ஏடு உருவாக்கு, ஆட்டக் கெலிப்புக்களைத் தொகையாக்கு.
Compile
தொகு
Compile And Go
தொகுத்து செல்/மொழிமாற்றுச் செல்
Compile Time
தொகு நேரம்/மொழிமாற்று நேரம்
Compiled Program
தொகுக்கப்பட்ட நிரல்/மொழிமாற்றிய நிரல்
Compiler
நிரல்பெயர்ப்பி
Compiler
மொழிமாற்றி/தொகுப்பி
Compiler
தொகுப்பவர், பல இலக்கியங்களினின்றும் சிறந்தவற்றைத் திரட்டுபவர்.
Compiler Language
தொகுப்பு மொழி/மொழிமாற்று/தொகுப்பி மொழி
Compiler Program
தொகுப்புச் செய்நிரல்/மொழிமாற்றி/தொகுப்பி நிரல்
Compilers
தொகுப்பிகள்/மொழிமாற்றிகள்
Compiling
தொகுத்தல்/மொழிமாற்றுப் பயன்பாடு
Compiling Application
செயலாக்க தொகுத்தல்
Complement
நிரப்புக் கூறு, முழுமையாக்குவது, குறைநிரப்புப் பொருள், இணைநிறைவுப்பொருள், இணைவள நிறைவு, (வடி.) செங்கோண நிரப்புக்கூறு, நிரப்புக்கோணம், செங்கோண அளவாகிய ஹீ0 பாகையில் கோணம் குறைபடும் அளவு, (இலக்.) வினையுடனிணைந்து பயனிலைப்பொருள் நிரப்பும் சொல், (இசை.) சுர இடையீடு பாலையில் குறைபடும் அளவு, வண்ணத்தை வெண்மையாக மாற்றவல்ல எதிர் வண்ணக்கூறு, எதிர் நிரப்பு வண்ணம், எண்மடக்கை பத்தில் குறைபடும் அளவு, முழுமை.
Complement
இட்டு நிரப்பு/நிரப்பு/நிரப்பெண்
Complement
நிரப்பி
Complement Notation
இட்டு நிரப்பு முறை/நிரப்புக்குறி முறை
Complement Tens
பத்திடை நிரப்பி/பத்தின் நிரப்பி
Complementary Mos
இட்டு நிரப்பு உலோக ஒக்சைடு குறைகடத்தி(சிமாஸ்)
Complementary Operation
இட்டு நிரப்புச்செய்பணி நிரப்புச் செயல்பாடு
Complementation Boolean
பூலியன் இடைநிரப்பல் பூலியன் நிரப்பல்
Complementing
இடைநிரப்பல் நிரப்புகை
Complete Word
முழுச்சொல்
Complete Word
முழுச் சொல்
Completeness Check
முழுமைச் சரிபார்ப்பு
Complex Instruction Set Computer
பல் கூட்டு அறிவுறுத்து
Complexity
உட்சிக்கல் நிலை கடுஞ்சிக்கல்
Complexity
சிக்கற்பாடு
Component
ஆக்கக்கூறு, உள் உறுப்பு, உள்ளடங்கிய பகுதி, (பெ.) ஆக்கக்கூறான, பகுதியாயுள்ள, அங்கமான.
Component
கூறு
Component
கூறு பொருள்கூறு
Component
பகுதிப்பொருள்
Component Event
பொருள்கூறு நிகழ்வு
Component Object Model
பொருள் கூறு மாதிரி
Component Reusability
பொருள்கூறு மறுபயன்பாடு
Components Dialog Box
பொருள்கூறு உரையாடல் பெட்டி
Compose
இணைந்து ஆக்கு, ஒன்றுபட்டு உருவாக்கு, சொற்களை இணைத்துப் பாட்டியற்று, யாப்பமைதிப்படுத்து, பண் புனைந்து உருப்படுத்து, பாட்டிசைப்படுத்து, கருத்துருவாக்கு, சொல்லமைதிப்படுத்து, அச்சுக்கோத்திணை, அச்சுருப்படுத்து, இணக்கமாக்கு, பிணக்குத்தீர்த்துவை, அமைதிப்படுத்தி, முன்னேற்பாடு செய்தமை.
Compose
உருவாக்கு
Compose Message
செய்தியாக்குகை செய்தி உருவாக்கு
Compose Sequence
இயற்று வரிசை வரிசை உருவாக்கு
Composite
பல சேர்ந்தமைந்த பொருள், சூரியகாந்திக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த செடி, (பெ.) பலவின் ஆக்கம் சார்ந்த, பல்வகை தொக்க, (க-க.) கட்டிடக் கலைப்பாணிகள் மிடைந்து மிளர்கிற, (தாவ.) தனி மலர் வடிவான கொத்துமலர் சார்ந்த.
Composite
ஒருங்குசேர்/ஒருங்கு சேர்க்கப்பட்ட
Composite Card
ஒருங்குசேர் அட்டை
Composite Color Monitor
ஒருங்குசேர் வண்ணத் திரையகம்
Composite Statement
ஒருங்குசேர் கூற்று
Composite Symbol
ஒருங்குசேர் குறியீடு
Composite Video
ஒருங்குசேர் வீடியோ/ஒளித்தோற்றம்
Composite Video
கலவை ஒளிதோற்றம் – ஒளிர்மை (Luma), நிறமை (Chroma) மற்றும் நேரவிவரம் (Timing) கலந்த ஒளிதோற்றக் குறிகை; தொலைகாட்சி பெட்டிகளில் இந்த உள்ளீடு வழக்கமாக ஒரு மஞ்சள் நிற இணைப்பியாக (yellow connector) அமையும்
Compound Document
கூட்டு ஆவணம்
Compound Statement
கூட்டுக் கூற்று
Compressed File
செறிகோப்பு இறுக்கக் கோப்பு
Compression
அழுத்துதல், அழுத்தம், அழுத்தப்படும் நிலை, அமுக்கம், அடர்த்தி, நெருக்கம், சுருக்கம், அழுத்தத்தால் ஏற்படும் உருத்திரிவு, தட்டையாதல், உள்வெப்பாலையில் வளி அமுக்கும் இயக்கம்.
Compression
அமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Compression
செறிப்பு இறுக்கம்
Compression
காற்றமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Compression Algorithm
இறுக்கப் படிமுறை
Compuserve
கணினிச்சேவை காம்புசெர்வ்
Computability
கணிப்பிடு தன்மை கணக்கிடும் தன்மை
Computation
கணக்கிடுதல், மதிப்பிடுதல், எண்ணி அளவிடுதல், கணிப்பு.
Computation
கணிப்பு
Computational Complexity
கணிப்புச் சிக்கற்பாடு
Compute
கணக்கிடு, எண்ணி அளவிடு, கணி, மதிப்பிடு.
Compute
கணி
Compute Bound
கணக்கிடும் வரையறை
Compute-Bound
கணிப்பெல்லை/கணிப்பு வரையப்பட்ட bound
Computer -On-A-Chip
சில்லுக் கணினி onachip
Computer Abuse
துஷ்பிரயோகம்/கணிப்பொறி முறைகேடு
Computer Aided Materials Delivery
கணிப்பொறி உதவிடும் பொருள் விநியோகம்
Computer Aided Materials Selection
கணிப்பொறி உதவிடும் பொருள் தேர்வு
Computer All Purpose
அனைத்து நோக்குக் கணினி
Computer Analog
தொடர்செலிக் கணினி
Computer Analogue
தொடர்செலிக் கணினி தொடர்முறைக் கணிப்பொறி
Computer Anxiety
கணிப்பொறி பதட்டம்
Computer Applications
கணினிப் பிரயோகம் கணிப்பொறிப் பயன்பாடு
Computer Architecture
கணினிக் கட்டமைப்பு கணிப்பொறிக் கட்டுமானம்
Computer Art
கணினிக் கலை கணிப்பொறிக் கலை
Computer Artist
கணினிக் கலைஞர்
Computer Assisted Diagnosis
கணினித் துணை அறிகோள் கணிப்பொறி வழி ஆய்ந்தறிதல்
Computer Assisted Instruction
கணினித் துணை அறிவுறுத்தல் கணிப்பொறி உதவிடும் கல்வி
Computer Assisted Manufacture
கணினித் துணை உற்பத்தியாக்கம் கணிப்பொறி வழி உற்பத்தி
Computer Assisted Manufacturing
கணினி உதவி உற்பத்தி
Computer Augmented Learning
கணினித் துணைக் கற்றல் கணிப்பொறி மூலம் கற்றல்
Computer Awareness
கணினி விழிப்புணர்வு
Computer Based Consultant
கணிப்பொறி சார்ந்த ஆலோசகர்
Computer Based Information System
கணிப்பொறி சார்ந்த தகவல் அமைப்பு
Computer Based Learning
கணினி வழிக்கற்றல்
Computer Binder
கணிப்பொறி ஒட்டி
Computer Buffer
கணிப்பொறி இடைமுகம்
Computer Buffered
தாக்கமுடை கணினி
Computer Bureau
கணிப்பொறி அலுவலகம்
Computer Center
கணிப்பொறி மையம்
Computer Chess
கணிப்பொறி சதுரங்கம்
Computer Circuits
கணிப்பொறி சுற்றுகள்
Computer Classification
கணினி வகைப்பாடு
Computer Code
கணினிக் குறி கணிப்பொறிக் குறிமுறை
Computer Conference
கணினி மாநாடு/கணினிச் சொல்லாடல் கணிப்பொறிக் கலந்துரையாடல்
Computer Control
கணினிக் கட்டுப்பாடு கணிப்பொறிக் கட்டுப்பாடு
Computer Control Console
கணினி கட்டுப்பாட்டு முனையம் கணிப்பொறிக் கட்டுப்பாட்டு முனையம்
Computer Crime
கணினி வழிக்குற்றம் கணிப்பொறிவழிக் குற்றம்
Computer Digital
இலக்கக் கணினி/இலக்கக் கணிப்பொறி
Computer Drawing
கணிப்பொறி ஓவியம்
Computer Enclosure
கணிப்பொறிக் கூடு
Computer Engineering
கணிப்பொறி பொறியியல்
Computer First Generation
முதல் தலைமுறைக் கணினி முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறி
Computer Flicks
கணினிச் சொடுக்கு கணிப்பொறி மினுக்கல்
Computer Fraud
கணினி மோசடி கணிப்பொறி மோசடி
Computer Game
கணினி விளையாட்டு கணிப்பொறி விளையாட்டு
Computer General Purpose
பொதுத் தேவைக் கணினி பொதுப்பயன் கணிப்பொறி
Computer Generations
கணிப்பொறி தலைமுறைகள்
Computer Graphicist
கணினி வரையி கணிப்பொறி வரைகலைஞர்
Computer Graphics
கணினி வரையம் கணிப்பொறி வரைகலை
Computer Industry
கணினித் தொழில்துறை கணிப்பொறித் தொழில்துறை
Computer Information System
கணினித் தகவல் முறைமை கணிப்பொறித் தகவல் அமைப்பு
Computer Instruction
கணினி அறிவுறுத்தல் கணிப்பொறி ஆணை
Computer Integrated Manufacture
கணிப்பொறி ஒருங்கிணைவு உற்பத்தி
Computer Integrated Manufacturing
கணிப்பொறி ஒருங்கிணைந்த உற்பத்திமுறை
Computer Integrated Manufactury
கணினி ஒருங்கிணைவு உற்பத்தி
Computer Interface Unit
கணினி இடைமுக அலகு கணிப்பொறி இணைப்பு அலகு
Computer Jargon
கணினி குழுமொழி கணிப்பொறிக் குழுமொழி
Computer Kit
கணினிக் கருவிப்பை கணிப்பொறிக் கருவித்தொகுதி
Computer Language
கணினி மொழி
Computer Literacy
கணினி அறிக்கை கணிப்பொறி அறிவு
Computer Managed Instruction
கணினி முகாமை அறிவுறுத்தல் கணிப்பொறிவழி ஆணை
Computer Museum
கணிப்பொறிக் காட்சியகம்
Computer Music
கணினி இசை கணிப்பொறி இசை
Computer Network
கணினி வலையமைப்பு கணிப்பொறிப் பிணையம்
Computer Nik
கணினிப் பித்தர் கணிப்பொறிப் பித்தர்
Computer Numerical Control
கணினி எண்முறைக் கட்டுப்பாடு கணிப்பொறி எண்முறைக் கட்டுப்பாடு
Computer Operations
கணினி செய்பணிகள் கணிப்பொறிச் செயல்பாடுகள்
Computer Operator
கணினி இயக்கி கணிப்பொறி இயக்குநர்
Computer Personal
ஆள்நிலைக் கணினி சொந்தக் கணிப்பொறி
Computer Phobia
கணினி அச்சம் கணிப்பொறி அச்சம்
Computer Process
கணினி முறைவழி கணிப்பொறிச் செயலாக்கம்
Computer Process Cycle
கணினி முறைவழி சுழல் கணிப்பொறிச் செயலாக்கச் சுழற்சி
Computer Program
கணினிச் செய்நிரல் கணிப்பொறி நிரல்
Computer Programmer
கணினிச் செய்நிரலர் கணிப்பொறி நிரலர்
Computer Revolution
கணினிப் புரட்சி கணிப்பொறிப் புரட்சி
Computer Science
கணினி அறிவியல் கணிப்பொறி அறிவியல்
Computer Scientific
அறிவியல் கணினி அறிவியல் கணிப்பொறி
Computer Security
கணினிக் காப்பு கணிப்பொறிப் பாதுகாப்பு
Computer Select
கணிப்பொறித் தேர்வு
Computer Simulation
கணினிப் பாவனை கணிப்பொறி போலச்செய்
Computer Special Purpose
சிறப்புத் தேவைக் கணினி சிறப்புப் பயன் கணிப்பொறி
Computer Specialist
கணினி வல்லுநர் கணிப்பொறி வல்லுநர்
Computer Store
கணிப்பொறி சேமிப்பு
Computer System
கணினி முறைமை கணிப்பொறி முறைமை
Computer Systems Audit Of
கணினி முறைமை கணக்குப் கணிப்பொறி முறைமைத் தணிக்கை
Computer Terminal Remote
கணினித் தொலைக் கோடி முனையம் கணிப்பொறித் தொலை முனையம்
Computer Town
கணிப்பொறி நகரம்
Computer User
கணினிப் பயனர் கணிப்பொறிப் பயனர்
Computer Utility
கணினிப் பயனமைப்பு கணிப்பொறிப் பயன்கூறு
Computer Vendor
கணினி விற்பனையாளர் கணிப்பொறி வணிகர்
Computer Word
கணினிச் சொல் கணிப்பொறிச் சொல்
Computerese
கணினிக் குழுமொழி
Computerisation
கணினிமயவாக்கம் கணிப்பொறி மயமாக்கம்
Computerise
கணிப்பொறிப்படுத்து
Computerised Axial Tomography
கணினி அச்சு வெட்டுத்தளம் கணிப்பொறி அச்சு வெட்டுத்தளம்
Computerised Database
கணினி தரவுமயத்தளம் கணிப்பொறித் தரவுத்தளம்
Computerised Mail
கணினிமய அஞ்சல் கணிப்பொறிவழி அஞ்சல்
Computerization
கணிப்பொறிமயமாக்கல்
Computerized Database
கணிப்பொறித் தரவுத்தளம்
Computing
கணிப்பணி
Computing
கணிப்பு கணித்தல்
Concatenate
தொடராக இணை, தொடர்புபடுத்து, சங்கிலிபோல் தொடு, கோவைப்படுத்து.
Concatenate
தொடு/கோர் ஒன்றிணை
Concatenated Data Set
கோர்த்த தரவுக் கணம்/தொகுதி
Concatenated Key
கோர்த்த சாவி ஒன்றினைத்த விசை
Concatenation
கண்ணிகளின் தொகுதி, சங்கிலித் தொடர்கோவை. ஒன்றோடென்று சார்பு கொண்டுள்ள பொருட்களின் தொடர்வரிசை.
Concatenation
கோர்ப்பு/இணைப்பு ஒன்றிணைப்பு
Concatenation Operator
ஒன்றிணைப்புச் செயற்குறி
Concentrator
கரைசல்களைக் கெட்டியாக்கும் கருவி, சுரங்க உலோகக் கலவையிலிருந்து கனிப்பொருள்களைப் பிரித்து எடுக்கும் கருவி.
Concentrator
ஒருமுகப்படுத்தி/குவிமுகப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி
Concept Data Base
தரவுத்தள எண்ணக்கரு தரவுத்தளக் கருத்துரு
Conceptual Tool
கருத்துருக் கருவி கருத்துருக் கருவி
Concordance
ஒத்திசைவு, ஏட்டின் சொல்தொகுதி விளக்கப்பட்டியல்.
Concordance
இசைவு
Concordance
தொடர் அடைவு தொடர் அடைவு
Concurrent
உடன்படுபவர், இசைபவர், போட்டியிடுபவர், ஒரு புள்ளியில் சென்று கூடுகிற கோடு, நாட்டாண்மைக்காரரின் அலுவலருடன் சான்றாளராகச் செல்பவர், (பெ.) உடன் இருக்கிற, ஒரே புள்ளியில் கூடுகிற, உடன் நிகழ்கிற, உடன்இயங்குகிற, முற்றும் பொருந்துகிற.
Concurrent
உடன்நிகழ் உடன்நிகழ்
Concurrent Processing
உடன்நிகழ் முறைவழி உடன்நிகழ் செயலாக்கம்
Concurrent Program Execution
உடன்நிகழ் செய்நிரல் நிறைவேற்றம் உடன்நிகழ் நிரல் இயக்கம்
Concurrent Programming
உடன்நிகழ் செய்நிரலாக்கம் உடன்நிகழ் நிரலாக்கம்
Condensed
உறைவிக்கப்பட்ட, நீர்வற்றச் செய்த, உறைந்த, சுருக்கப்பட்ட, சுருங்கிய.
Condensed
ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட
Conditinal Transfer Of Control
நிபந்தனைப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு மாற்றம்
Condition
நிலைமை, நன்னிலை, தகுதி, முறைமை, பண்பு, படிநிலை, தரம், உயர்நிலை, மனநிலை, உணர்ச்சிநிலை, ஒப்பந்த விதியின் வரையறைக்கூறு, கட்டுப்பாடு, முன்னீடு, செயலுக்கு முன்பே பெற்றிருக்கவேண்டிய இன்றியமையாக்கூறு, (அள.) காரியத்துக்குரிய காரணக்கூறான இன்றியமையா முன்னிகழ்ச்சி, (சட்.) கடப்பாட்டுக்குரிய முன்வரையறை, (இலக்.) முன்வரையறைக் குறிப்பு, முன் வரையறை வாசகம், (வி.) கட்டுப்பாடு விதி, வரையறைமீது ஒப்புக்கொள், தக்க சூழலில் வை, வேண்டும் சூழ்நிலையமை, தகுதியுடையதாக்கு, கட்டுப்படுத்து, வரையறு, உறுதிசெய், வாணிகச்சரக்கின் நிலையை ஆராய்ந்து பார்.
Condition
நிபந்தனை/நிலை/பதனப்பாடு
Condition Code
நிபந்தனைக் குறிமுறை
Condition Entry
நிபந்தனைப் பதிவு
Condition Stub
நிபந்தனை கட்டம் நிபந்தனை மதிப்பு
Conditional Branch Instruction
நிபந்தனை சேர்கிளை அறிவுறுத்தல் நிபந்தனைக் கிளை ஆணை
Conditional Branching
நிபந்தனைப் கிளைப்பாடு நிபந்தனைக் கிளை பிரித்தல்
Conditional Expression
நிபந்தனைக் கோவை நிபந்தனைத் தொடர்
Conditional Jump
நிபந்தனைத் தாவல்
Conditional Jump
நிபந்தனை சேர் பாய்ச்சல் நிபந்தனைத் தாவல்
Conditional Jump Instruction
நிபந்தனைத் தாவல் அறிவுறுத்தல் நிபந்தனைத் தாவல் ஆணை
Conditional Operators
நிபந்தனைச் செயற்குறிகள்
Conditional Paging
நிபந்தனைப் பக்கவாக்கம்
Conditional Statement
நிபந்தனைக் கூற்று
Conditional Sum
நிபந்தனைக் கூட்டல்
Conditional Transfer
நிபந்தனை சார் மாற்றம்
Conditioned Line
பதனமுறு கோடு நிபந்தனைக் கோடு
Conditioning
தக்க சூழ்நிலையமைப்பு, (பெ.) தக்கசூழ்நிலையமைக்கிற, வரையறுக்கிற.
Conditioning
நிலைமையாக்கல்
Conditioning
பதனாக்கம்/பதனப்படுத்தல்
Confidence Factor
நம்பிக்கைக் காரணி
Confidentiality
கமுக்க/மறைவடக்கமான மறைவடக்கம்
Configuration
அமை வடிவம் உள்ளமைவு
Configuration
தகவமைப்பு
Configuration
நில உருவ அமைப்பு
Configuration
கோலம், வடிவமைதி, ஒழுங்கமைதி, புறவடிவமைதி, வெளித்தோற்றம், உருவரை, (வான்.) கோள்நிலை அமைதி, (வேதி.) அணுத்திரள் அணு அமைதி.
Configuration
உள்ளமைவு
Configuration File
உள்ளமைவு கோப்பு
Configuration Management
அமைவடிவ முகாமை உள்ளமைவு மேலாண்மை
Configure
அமை வடிவப்படு உள்ளமை
Configure
உருவங்கொடு, உருவாக்கு.
Connect
இணைத்திடு
Connect
இணை, சேர், பொருந்தவை, ஒன்றுபடுத்து, சேர்த்துக்கட்டு, இசைவி, இணக்கி ஒருநிலைப்படுத்து, கருத்தில் இணை, தொடர்புபடுத்து, பிறவற்றுடன் கூடு.
Connect Cable
இணைப்பு வடம்
Connect Graph
இணைப்பு வரைபடம்
Connect Node
இணைப்பு கணு
Connect Time
தொடுப்பு நேரம் இணைப்பு நேரம்
Connect Using
இதன்மூலம் இணைத்திடு
Connected Graph
தொடுப்பு வரைபு
Connecting Cable
தொடுப்பு வடம்
Connectinless Network Service
தொடர்பிலி வலையமைப்பு சேவை
Connection
இணைப்பு
Connection
தொடுப்பு
Connection
தொடர்பு
Connection Machine
இணைப்பு பொறி
Connection Matrix
தொடுப்பு அமைவுரு இணைப்பு அணி
Connection Oriented Protocol
இணைப்புசார் நெறிமுறை
Connection Wizard
இணைப்பு வழிகாட்டி
Connection-Oriented Network Service
தொடுப்புமுக வலையமைப்பு சேவை oriented network service
Connections
இணைப்புகள்
Connectivity
தொடர்புகை இணைப்புநிலை
Connectivity
இணைப்புநிலை
Connectivity Platform
தொடுப்பு மேடை இணைப்புநிலை மேடை
Connector
தொடுப்பி இணைப்பி
Connector
இணைப்பி
Connector Multiple
பல்தொடுப்பான் பல்இணைப்பி
Connector Symbol
தொடுப்புக் குறியீடு இணைப்பிக் குறி
Cons
இணைப்பு நோக்கு பிணையச் சேவை connectionoriented network service
Consecutive
அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த
Consecutive
இடைவிடாது தொடருகிற, தொடர்ச்சியாக வருகிற, (இலக்.) விளைவைத் தெரிவிக்கிற.
Consequent Driven Reasoning
விளைவு முடுக்கக் கரணியம்
Consequent Rules
விளைவுறு சட்டங்கள் விளைவுரு விதிகள்
Consequent-Driven Reasoning
விளைவு நியாயம் driven reasoning
Consistency Check
இணக்கச் சரிபார்ப்பு இணக்கச் சரிபார்ப்பு
Console
இணைமையம் பணியகம்
Console
தேற்று, துயராற்று, ஆறுதலளி, பெருந்துயர் நீக்கி மகிழ்வி.
Console Display Register
இணைமைய வெளிக்காட்டுப் பதிகை பணியகக் காட்சிப் பதிவகம்
Console Log
இணைமையப் பதிவு பணியகப் பதிவு
Console Operator
இணைமைய இயக்கர் பணியக இயக்குநர்
Console Printer
இணைமைய அச்சுப்பொறி
Console Switch
இணைமைய ஆளி பணியக விசை
Console Typewriter
இணைமையத் தட்டச்சு பணியகத் தட்டச்சு
Consolidate
ஒன்றாக்கப்பட்ட, கெட்டியாக்கப்பட்ட, (வி.) திடமாக்கு, வலுப்படுத்து, கெட்டியான தொகுதியாக்கு, ஒன்றாக்கு, இரண்டறக்கல, கெட்டியாகு, ஒன்றாகு.
Consolidate
ஒருங்கு திரட்டு
Consortium
பேரமைப்பு
Consortium
தோழமை, நல்லுறவு, நட்பு, தொடர்பு, அனைத்து நாட்டு வங்கி அல்லது நிதியின் கூட்டிணைப்பு, காளான் வகைகளின் கூட்டிணைப்பு.
Constant
மாறிலி மாறிலி
Constant
(கண.) நிலை எண், மாறாமதிப்பளவை, (பெ.) நிலையான, மாறாத, உறுதியான, தொடர்ச்சியுள்ள, திடப்பற்றுடைய.
Constant
மாறா, மாறிலி
Constant
மாறிலி
Constant
மாறிலி, நிலை,மாறாத,மாறாத, மாறிலி,நிலையான
Constant Angular Velocity
மாறாக்கோண வேகம் (cav) மாறாக்கோண முடுக்கம் (cav)
Constant Area
மாறாப் பரப்பளவு மாறாப் பரப்பு
Constant Linear Velocity
மாறா நேர்கோட்டு வேகம் (clv) மாறா நேர்கோட்டு வேகம் (clv)
Constants
மாறிலிகள் மாறிலிகள்
Constants
மாறிலிகள்
Constraint
தடு/தடை கட்டுப்பாட்டு விதி
Constraint
இறுக்கி
Construct
கட்டு உருவாக்கு
Constructor
உருவாக்கி
Constructor
கட்டிடம் கட்டுபவர், கட்டமைப்பவர், உண்டுபண்ணுபவர், ஆக்குநர்.
Consultant
கலந்துரைஞர், தகவுரைஞர் உசாக்கையர்
Consultant
ஆலோசகர்/அறிவுரைஞர் ஆலோசகர்
Contact Manager
தொடர்பு மேலாளர்
Container Class
கொள்கல வகுப்பு
Containing Text
உரையடங்கிய
Content
உள்ளடக்கம் உள்ளடக்கம்
Content
உட்பொருள், உள்ளடக்கம், கொள்ளப்பட்ட பொருள், கொள்ளும் அளவு.
Content Addressable Memory
உள்ளடக்க முகவரியிடல் நினைவகம்
Content Advisor
உள்ளடக்க ஆலோசகர்
Content-Addressable Memory
உள்ளடக்க விளி நினைவகம் addressable memory
Contention
பூசல்/எதிர் நிலைக்கருத்துகள் வாதம்
Contention
சச்சரவு, பூசல், சண்டை, வாதம், சொற்போர், வாதாட்டம், வாதாட்டக்கூறு, கடுமுயற்சி, நிலைநிறுத்தப்படும் செய்தி.
Contents Directory
பொருளடக்க அடைவு பொருளடக்க அடைவு
Context Sensitive Help Key
சூழல் உணர் உதவிச் சாவி சூழல் உணர் உதவி விசை
Context Tree
சூழ் மரம்
Contiguous
ஒட்டியுள்ள, சேர்ந்துள்ள, பக்கத்திலுள்ள, அடுத்துள்ள, அருகிலுள்ள.
Contiguous
ஒட்டியுள்ள/சேர்ந்துள்ள ஒட்டியுள்ள
Contiguous Data Structure
ஒட்டியுள்ள தரவுக் கட்டமைப்பு ஒட்டியுள்ள தரவுக் கட்டமைப்பு
Contingency Plan
வரு நிகழ்வு எதிர்நோக்குத் திட்டம் வருநிகழ்வுத் திட்டம்
Continuation Card
தொடர் அட்டை தொடர் அட்டை
Continuation Forms
தொடர் படிவங்கள் தொடர் படிவங்கள்
Continue
தொடர்
Continue
தொடர், செயல்தொடர், தொடர்ந்து நிகழ்த்து, விடாதியங்கு, நீட்டு, விரிவுபடுத்து, தொடர்ந்திரு, விடாது பேணு, மீண்டும் தொடங்கு, விட்ட இடத்திலிருந்து துவங்கு, நிலைபெற்றிரு, தங்கியிரு, விடாப்பிடியாயிரு, கைவிடாதிரு, தளராதியங்கு, ஒத்திவை, தள்ளிப்போடு.
Continuous Analysis
தொடர் பகுப்பாய்வு
Continuous Forms
தொடர் படிவங்கள்
Continuous Processing
தொடர் முறைவழியாக்கம் தொடர் செயலாக்கம்
Continuous Scrolling
தொடர் சுருளல் தொடர் சுருளல்
Continuous Stationery
தொடர்ந்த நிலையி தொடர் தாள்
Continuous Tone Image
தொடர் நிழல் படம்
Contour Analysis
விளிம்புப் பகுப்பாய்வு
Contouring
விளிம்பமைத்தல் விளிம்பமைத்தல்
Contrast
வேறுபாடு வேறுபாடு
Contrast
ஒப்பீட்டடிப்படையில் வேறுபாடு, மாறுபட்ட தன்மை, வேறுபடும் பண்பு, மாறுபடும்பொருள், வேறுபாட்டு முனைப்பு, வேறுபாடுகளின் காட்சி, மாறுபட்ட இயல்புகளை அருகருகே காட்டல்.
Contrast Enhancement
வேறுபாட்டுப் பொலிவாக்கம் வேறுபாட்டுப் பொலிவாக்கம்
Control
கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்து/ கட்டுப்பாடு/ இயக்குவிசை
Control
கட்டுப்பாடு, கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல், ஆட்சியாற்றல், கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்கு, விதி, ஆட்சி அதிகாரம், தலைமையுரிமை, தடுப்பாற்றல், தடுத்து நிறுத்தும் திறம், தடுத்தியக்கும் ஆற்றல், தடுக்கும் பொருள், தடைப்பண்பு, கட்டுப்படுத்தும் கருவி, சோதனைக்கருவி, கட்டுப்பாட்டு நிலையம், சோதனை நிலையம், கட்டுப்படுத்தும் செயல், செய்முறைக்கட்டுப்பாடு, கட்டளைச சட்டம், ஒப்பீடு மதிப்பீட்டுக்குரிய கட்டளை அளவு, போக்குவரவுக்கட்டுப்பாட்டு விதிகள் செயற்படுவதற்குரிய பாதைப்பகுதி, போக்குவரவுச் சாதனங்களின் கட்டுமானத் துப்புரவு இடைநிலையம், விமான உறுப்புக்களைப் புறநின்றியக்கும் விமானம், ஆவியுலக ஊடு ஆள்மூலம் இயக்குவதாகக் கருதப்படும் உடலற்ற ஆவி, வானுர்தி இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நெம்புகோல், (பெ.) கட்டுப்பாட்டைச் சார்ந்த, (வி.) சட்டுப்படுத்து, தடுத்து நிறுத்து, தடுத்தாள், இயக்கு, செயலாட்சி செய், அடக்கி ஆள், ஆதிக்கம் செலுத்து.
Control
கட்டுப்பாடு
Control Block
கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி
Control Break
கட்டுப்பாட்டு முறிப்பு கட்டுப்பாட்டு முறிப்பு
Control Bus
கட ்டுப்பாட்டு பாட்டை கட்டுப்பாட்டுப் பாட்டை
Control Cards
கட்டுப்பாட்டு அட்டைகள் கட்டுப்பாட்டு அட்டைகள்
Control Cards Job
வேலைக் கட்டுப்பாட்டு அட்டைகள் வேலைக் கட்டுப்பாட்டு அட்டைகள்
Control Change Of
கட்டுப்பாட்டு மாற்றம் கட்டுப்பாட்டு மாற்றம்
Control Character
கட்டுப்பாட்டு வரிவடிவு கட்டுப்பாட்டு எழுத்து
Control Circuit
கட்டுப்பாட்டுச் சுற்று கட்டுப்பாட்டு மின்சுற்று
Control Circuits
கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றுக்கள்
Control Computer
கட்டுப்பாட்டுக் கணினி கட்டுப்பாட்டுக் கணிப்பொறி
Control Counter
கட்டுப்பாட்டு எண்ணி கட்டுப்பாட்டு எண்ணி
Control Data
கட்டுப்பாட்டுத் தரவு கட்டுப்பாட்டுத் தரவு
Control Elements
கட்டுப்பாட்டு உறுப்புகள்
Control Field
கட்டுப்பாட்டுப் புலம் கட்டுப்பாட்டுப் புலம்
Control Flow Chart
கட்டுப்பாட்டுப் பாய்வு நிரல்படம்
Control Flowchart
கட்டுப்பாட்டு பாய்ச்சல்் படம்
Control Inventory
இருப்பு விவரக்கட்டுப்பாடு இருப்புக் கட்டுப்பாடு
Control Key
கட்டுப்பாட்டுச் சாவி கட்டுப்பாட்டு விசை
Control Logic
கட்டுப்பாட்டு அளவை/தருக்கம் கட்டுப்பாட்டுத் தருக்கம்
Control Loop
கட்டுப்பாட்டு வளையம் கட்டுப்பாட்டு மடக்கி
Control Loop
கட்டுப்பாட்டு மடக்கி
Control Mechanism
கட்டுப்பாட்டு நுட்பம்
Control Menu
கட்டுப்பாட்டுப் பட்டி கட்டுப்பாட்டு பட்டியல்
Control Menu Box
கட்டுப்பாட்டுப் பட்டிப் பெட்டி
Control Panel
கட்டுப்பாட்டு பலகம் கட்டுப்பாட்டுப் பலகம்
Control Program
கட்டுப்பாட்டு செய்நிரல் கட்டுப்பாட்டு நிரல்
Control Punch
கட்டுப்பாட்டுத் துளை கட்டுப்பாட்டுத் துளை
Control Register Access
பெறுவழி கட்டுப்பாட்டுப் பதிகை அணுகுக் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம்
Control Section
கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு
Control Sequence
கட்டுப்பாட்டு வரிசை கட்டுப்பாட்டு வரிசை
Control Signal
கட்டுப்பாட்டுக் குறிப்பு கட்டுப்பாட்டுக் குறிகை
Control Statement
கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
Control Station
கட்டுப்பாட்டு நிலையம் கட்டுப்பாட்டு நிலையம்
Control String
கட்டுப்பாட்டுச் சரம்
Control Structures
கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள்
Control System
கட்டுப்பாட்டு முறைமை கட்டுப்பாட்டு முறைமை
Control Tape
கட்டுப்பாட்டு நாடா கட்டுப்பாட்டு நாடா
Control Technology
கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பம்
Control Tool Box
இயக்குவிசைக் கருவிப் பெட்டி
Control Total
கட்டுப்பாட்டுத் தொகை முழுக் கட்டுப்பாடு
Control Unit
கட்டுப்பாட்டகம் கட்டுப்பாட்டகம்
Control Unit Central
மையக் கட்டுப்பாட்டகம் மையக் கட்டுப்பாட்டகம்
Control Variable
கட்டுப்பாட்டு மாறி
Control Word
கட்டுப்பாட்டுச் சொல் கட்டுப்பாட்டுச் சொல்
Controlled Variable
கட்டுப்பாட்டு மாறி கட்டுப்டுத்தப்பட்ட மாறி
Controller
கட்டுப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி
Controls
கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகள்/இயக்குவிசைகள்
Controls Collection
இயக்குவிசைகள் தொகுப்பு
Convention
மரபு மரபு
Convention
மரபு
Convention
அவை கூட்டுகை, பேராண்மைப்பேரவை, பிரதிநிதிகள் கூட்டாய்வுக் கழகம், தனி முறைச் சிறப்புப் பேரவை, பொதுப்பிரதிநிதி வேட்பாளர் தேர்வுக்கான கட்சிப் பெருங்குழு, அரசியலமைப்பாண்மைச் சிறப்புக் குழு, (வர.) பிரிட்டனில் 1660-இ 166க்ஷ்-இ நடைபெற்ற மன்னர் அழைப்புத் பெறாத சட்டமன்றக் கூட்டம், பொது இணக்க ஒப்பந்தம், தற்காலிக உடன்படிக்கை, ஒப்பந்த மரபு வழக்கு, எழுதாச் சட்டம், புலனெறி வழக்கம், வழக்கு முறைமை, நடைமுறை மரபு, நாண்முறைமை, சீட்டாட்ட வழக்கு நடைமுறை.
Conventional Memory
மரபுநிலை நினைவகம் மரபுநிலை நினைவகம்
Conventional Programming
மரபுநிலை நிரலாக்கம்
Convergence
சங்கமம்
Convergence
குவிவு, கூடுகை.
Convergence
குவிவு
Conversational
உரையாடல் சார்ந்த, பேச்சு வழக்குக்குரிய, உரையாடல் வல்ல, உரையாட்டு அவாவுடைய.
Conversational
உரையாடு உரையாடுகை
Conversational Interaction
உரையாடு ஊடாட்டம் உரையாடு ஊடாட்டம்
Conversational Mode
உரையாடு பாங்கு உரையாடு பாங்கு
Conversational Operation
உரையாடு செய்பணி/சொல்லாடற் செய்பணி உரையாடல் செயல்பாடு
Conversion
மாற்றம் மாற்றம்
Conversion
தலைமாற்றுதல், தலைமறிவு, நிலைமாற்றம், கருத்துமாற்றம், கொள்கை மாறுபாடு, சமயமாற்றம், பயன்மாறுபாடு, உருத்திரிபு, பங்கு முறி-கடன்முறி முதலிய வற்றை ஒன்று மற்றொன்றாக மாற்றுதல், (அள.) கருவாகச் சினை மாறுபாடு, தலைமறிப்பு.
Conversion Binary Todecimal
இருமப் பதின்ம மாற்றுகை
Conversion Binary-To-Decimal
இரும தசம மாற்றுகை todecimal
Conversion Data
தரவு மாற்றுகை தரவு மாற்றம்
Conversion Table
நிலை மாற்று அட்டவணை மாற்றல் அட்டணை
Convert
நிலை மாற்று மாற்று
Convert
சமயம் மாறியவர், கொள்கை மாறியவர்.
Convert Database
தரவுத்தளத்தை மாற்று
Converter
மாற்றி
Converter
நிலை மாற்றி மாற்றி
Converter
மாற்றியமைப்பவர், சமயமாற்றுபவர், மாற்றியமைப்பது, இரும்பை எஃகாக மாற்ற உதவும் கலம், திரிகலம், மின்னோட்டத்தை மாற்றியமைக்கும் பொறி, மின் மறி.
Converter Analog-Digital
ஒத்திசை/தொடரிசை இலக்க மாற்றி digital
Converter Digital-Analog
இலக்க ஒத்திசை/தொடரிசை மாற்றி analog
Converting
மாற்றுதல்
Cookbook
பயனர் கையேடு பயனர் கையேடு
Cooperating Sequential Processes
வரிசைவரு முறைவழி ஒருங்கிணைத்தொடர் செயலாக்கங்கள்
Coordinate Dimensioning
ஆயமுறை பரிமாணம்
Coordinate Indexing
ஆள்கூற்று சுட்டல் ஆயமுறைச் சுட்டுகை
Coordinate Paper
ஆள்கூற்று கட்டத்தாள் ஆயமுறைக் கட்டத்தாள்
Coordinates
ஆள்கூற்று தொலைவுகள் ஆயத்தொலைவுகள்
Coordinates
ஆயங்கள்
Coprocessor
இணைய முறைவழிப்படுத்தி துணைச்செயலி
Copy
சரிபடிவம், ஒத்த வடிவம், படி, பகர்ப்பு, நகல், மேல்வரிச்சட்டம், கட்டளை, முன்மாதிரி, பின்பற்றத்தக்கது, அச்சுக்கான எழுத்துப் படி, ஏட்டின் கைப்படி, ஏட்டின் ஒரு புத்தகப்படி, தாள் அளவை மாதிரி (16*20 அங்குலம்), (சட்.) நிலப்பண்ணைப் பேரேட்டுப் பகுதிப் பகர்ப்புப்படி, (வி.) பகர்த்து, பார்த்தெழுது, பார்த்துப் பின்பற்று, மாணவர் வகையில் திருட்டுத்தனமாக அடுத்தவனைப் பார்த்து எழுதி விடு.
Copy
நகல்/நகல்செய் நகல்
Copy
நகலெடு
Copy Backup
காப்புப்படி காப்பு நகல்
Copy Hard
வன்படி/வன்பிரதி அச்சுநகல்
Copy Holder
நகல் தாங்கி நகல் தாங்கி
Copy Protection
நகல் காப்பு நகல் பாதுகாப்பு
Copy Soft
மென்படி/மென்பிரதி மென்நகல்/வட்டுநகல்
Copying Machine
நகலெடுக்கும் பொறி
Copyright
பதிப்புரிமை, தனிப்பயனீட்டுரிமை, ஏடு-படம்-பாடல்-நாடகம் முதலிய வற்றை ஆக்கிய மூல முதல்வருக்கு அல்லது அஹ்ர் ஆட்பேருக்கு அதை அச்சிட்டு வெளியிட்டு விற்பனை செய்யவோ பாடவோ ஒலிப்பதிவு செய்யவோ நடிக்கவோ திரைப்படமாக்கவோ குறிப்பிட்ட ஆண்டு அளவுக்குச் சட்டம் அளிக்கும் தனியுரிமை, (பெ.) பதிப்புரிமை பெற்ற, தனிப்பயனீட்டுரிமைக் காப்புடைய, (வி.) பதிப்புரிமை பெறு.
Copyright
படியுரிமை பதிப்புரிமை
Copyrighted Software
உரிமைபெற்ற மென்பொருள்
Corba
கோர்பா
Core
அகம், அகடு, அகணி
Core
கொட்டை, பழத்தின் நடுப்பகுதியிலுள்ள கடுவிதை உறை, சுரங்கம் வைப்பதற்குரிய முதற் குடைவுக்குழி, மின் காந்த விசைச்சுருளின் மையத்திலுள்ள தேனிரும்புச்சலாகை, வார்ப்படத்தில் உ செறிவுக்குரிய உள்ளிடப் பொள்ளல், கயிற்றின் மைய உட்புரி, உள்மையப்பகுதி, கருவுள், இதயம், உள்ளிடம், ஆட்டுக்காய்ப்பு நோய், (வி.) கொட்டை எடு, உள்ளீடகற்று.
Core
உள்ளகம், அகடு
Core
உள்ளகம் உள்ளகம்
Core
உள்ளீடு
Core Bistable Magnetic
ஈருறுதிநிலை காந்த உள்ளகம் இருநிலைக் காந்த உள்ளகம்
Core Ferrite
ஸரைட் உள்ளகம் இரும்பு உள்ளகம்
Core Magnetic
காந்த உள்ளகம்
Core Memory
உள்ளக நினைவகம் உள்ளக நினைவகம்
Core Storage
வளையத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் உள்ளகச் சேமிப்பகம்
Core Store
உள்ளகக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் உள்ளகச் சேமிப்பு
Corner Cut
மூலை வெட்டு மூலை வெட்டு
Corona Wire
கரோனா கம்பி
Coroutine
இணை நடைமுறை இணைநிரல்கூறு
Corporate Model
நிறுவனப் படிமம்/மாதிரியம் நிறுவன மாதிரி
Corpus
துணுக்கு
Corpus
உடம்பு, பிணம், (உட.) உடம்வில் தனி இயல்பு வாய்ந்த கட்டமைப்பு, இலக்கியத் தொகுப்பு, சட்டத் தொகுதி.
Corpus
விரி தரவு
Correction
திருத்தம் திருத்தம்
Correction
திருத்துதல், திருத்தம், திருத்தப்பாடு, திருத்தப்படுதல், திருத்தப்பட்ட வடிவம், திருத்த மாறுபாடு, கண்டனம், தண்டனை, மெய்யுறும் ஒறுப்பு, சரியீடு, சரிநிலை பெறுதற்குரிய பிழை நீக்க அளவு.
Corrective Maintenance
திருத்து பேணல் திருத்து பராமரிப்பு
Correspondence Quality
மடல் தரம்
Corrupt Data File
சீரழி தரவுக் கோவை பழுதான தரவுக் கோப்பு
Corrupted File
பழுதான கோப்பு
Corruption
பாழாதல்
Corruption
அழுகல், ஊழ்த்தல், அழுகற்பொருள், கட்டழிவு, பொருள் சிதைவு, துப்புரவுக்கேடு, இலஞ்ச ஊழல் பழக்கவழக்கத் தொகுதி, ஒழுக்கக்கேடு, மொழிச் சிதைவு, நடைச்சீரழிவு.
Cost
விலை, செலவு, செலவுத்தொகை, விலையாகக் கொடுக்கப்பட்ட பணம், (வி.) விலைபெறு, விலை பிடி, செலவாகு.
Cost
விலை/ செலவு
Cost Analysis
விலை பகுப்பாய்வு
Cost Analysis
விலைப் பகுப்பாய்வு செலவுப் பகுப்பாய்வு
Cost Benefit Analysis
விலை பயன் பகுப்பாய்வு செலவு பயன் பகுப்பாய்வு
Cost Effectiveness
விலை பயன் திறன் செலவுப் பயன் திறன்
Costing
விலையிடல் செலவிடல்
Count
இழை எண்
Count
(வர.) ரோமாபுரிப் பேரரசின் உயர்பணியாளர், கோமான், உயர் குடிமகன், பெருமகன்.
Count
எண்ணல் எண்ணல்
Count Record
பதி/குறிப்பு எண்ணி ஏட்டு எண்ணிக்கை
Counter
எண்ணுபவர், கணக்கிடுபவர், கணக்கிடும் பொறி, எண்குரு, எண்காட்டி, குறிவில்லை, நாணயக் கணக்கீட்டுக்குப் பயன்படும் நாணயப் போலிவட்டு, பொருளக வினைமுகப்பு, பணம் எண்ணிக் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யப்படும் மேடை, வாணிகக்களத் தொழிலிட முகப்பு, பொருள் கொடுக்கல் வாங்கல் மேடை, (வர.) முற்காலச் சிறைக்கூட வகையின் பெயர்.
Counter
எண்ணி எண்ணி
Counter
எண்ணி
Counter Binary
இரும எண்ணி இரும எண்ணி
Counter Clockwise
கடிகார ஓட்டத்திற்கெதிரான
Counter Control
எண்ணிக் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு எண்ணி
Counter Ring
வளைய எண்ணி வளைய எண்ணி
Counter Step
படி எண்ணி படி எண்ணி
Counting Loop
எண்ணு வளையம் மடக்கி எண்ணி
Country
நாடு நாடு
Country
நாடு, நாட்டரசு, நிலப்பகுதி, நாட்டுப்புறம், பிறந்த நாடு, தாயகம், குடியுரிமை நாடு, வேட்டை நாய்த் தொகுதியின் வேட்டை எல்லை வட்டம், கனிப்பொருட்படுகையைச் சூழ்ந்துள்ள பாறை, (பெ.) நாட்டைச் சார்ந்த, நாட்டுப்புறமான, நயநாகரிகமற்ற, திருந்தாத.
Coupler Acoustic
கேட்பொலி இணைப்பி கேட்பொலிப் பிணைப்பி
Coupling
இணைப்பு
Coupling
பிணைப்பு
Coupling
பிணைப்பு பிணைத்தல்
Coupling
இணைத்தல், இயந்திரத்தில் இயக்கத் தொடர்பு உண்டுபண்ணும் இணைவமைவு, புகையூர்திப் பெட்டிகளின் இணைப்பு.
Courseware
பாடநிரல் பாடப்பொருள்
Cps
செக்கனுக்கான வரியுரு-characters per second ஒரு வினாடிக்கான எழுத்துகள்
Cpu
மையச் செயலகம்
Cpu
மைய முறைவழி அலகு-central processing unit மையச் செயலகம்
Cr
கொண்டுசெல் மீளல்-carriage return நகர்த்தி திரும்புகை
Crash
தகர்வொலி, முறிவோசை, மோதல் ஒலி, இடி முழக்கம், திடீர் இசை எழுச்சி, மோதல் அதிர்ச்சி, திடீர்த் தகர்வு, முறிவு, வாணிக நிலைய நொடிப்பு, அழிவு, வீழ்ச்சி, வீழ்ச்சிநோக்கிய விரைபோக்கு, (வி.) பேரோசையுடன் நொறுங்கி வீழ், விழுந்து நொறுங்கு, இடிமுழக்கமிடு, இடிமுழக்கமிட்டு விழு, பேரொலியுடன் செலுத்து, இரைச்சலுடன் இயங்கு, துயர் முடிவெய்து, மோதி உடை, சென்று மோது, அழையாது திடீர் விருந்தினராக நுழை, விமான வகையில் விழுந்து சேதமுறு.
Crash
செயல்முடக்கம்
Crash
முறிவு முறிவு
Crash Convention
முறிவு மாற்றம்
Crash Conversion
முறிவு நிலை மாற்றம்
Cray
ஒரு வகை மீக் கணிப்பொறி க்ரே
Create
படை /படைப்பாக்கு உருவாக்கு
Create
படை, உளதாக்கு, வெறும்பாழிலிருந்து தோற்றுவி, உருவாக்கு, இயற்று, புதிது ஆக்கு, கற்பனையால் தோற்றுவி, புதிது திட்டமிடு, புத்துரு அளி, புதுப்பண்பூட்டு, புதிய இயல்பு வழங்கு, பிறப்பி, மரபு உண்டுபண்ணு, முன்பு நடிக்கப்படாத நடிப்புப் பகுதியை முதல்தடவையாக நடி.
Create Image
படிமம் உருவாக்கு
Create Replica
படி உருவாக்கு
Create Root Pane
மூலப்பாளம் உருவாக்கு
Create Shortcut
குறுவழி உருவாக்கு
Creating
உருவாக்குதல்
Creation
படைத்தல், ஆக்கல், உலகப்படைப்பு, படைப்புப்பொருள், படைப்புத் தொகுதி, படைக்கப்பட்ட உலகம், அண்டம், பட்டம்-பதவியளிப்பு, கற்பனைப் படைப்பாற்றல், தொழில்-நடிப்புத்துறைகளில் புதுமைக் கற்பனையாற்றல், தனிப்பட்ட திட்ட அமைப்புடைய ஆடை.
Creation
ஆக்கம்/தோற்றுவிப்பு உருவாக்கம்
Creative Designer
படைப்புத்திறனுடன் வடிவமைப்பவர்
Creativity
படைப்பாக்கல் படைப்பாக்கம்
Criteria Range
வரன்முறை வரம்பு
Criteria Range
அளவுசேர் வீச்சு நிபந்தனை வரம்பெல்லை
Critical Error
முக்கியப் பிழை
Critical Path
நெருக்கடியான பாதை தீர்வான பாதை
Crop
இரைப்பை, இரை தங்கும்பை, பயிர்,பயிர்
Crop
பயிர் நறுக்கு
Crop
கத்தரிப்பு
Crop
பறவைகளின் தொண்டைப் பை, சாட்டைக்கோல், சாட்டைக் கைப்பிடி, வாருக்குப் பதிலாகக் கண்ணி பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறு சாட்டைக்கோல், பயிர், கூலவளைவு, விளைச்சல், மேனி, பருவத்தின் மொத்த விளைச்சல், பதனிட்ட முழு மாட்டுத்தோல், மயிர் வெட்டுதல், மயிரைக்குறுக வெட்டிக்கொள்ளும் பாணி, வெட்டியெடுக்கப்பட்ட முனை, இறைச்சி வெட்டும் வகை முறைப் பாணி, தெரிபாறை, நிலப்பரப்பில் முனைப்பான பாறை, (க-க.) மோட்டுமுளைத்தழை உருவ ஒப்பனை, உச்சி, தளிர், கிளை, மரங்களின் தழை முகடு, (வி.) வெட்டு, நுனியைக் கத்தரி, விளிம்கைத் தறி, குறுகத் தறி, ஏட்டின் ஓரம்வெட்டு, நுனிப்பகுதியைக் கறித்துத் தின், அறுவடை செய், அறுத்துக்குவி, விதை, நடவுசெய், முளை, பயிர்விளை, மேலிட்டு எழு, (மண்.) மேற்பரப்புக்கடந்து எழுந்து தோன்று, திடீரென்று தோன்று, எதிர்பாராது பேச்சிடையே எழு.
Cropping
வெட்டுதல் நறுக்குதல்
Cropping
கத்தரித்தல்
Cropping
வெட்டுதல், கத்தரித்தல், பயிர் செய்தல், (மண்.) தெரிபாறை, நிலப்பரப்பில் புறம்வந்து தோன்றும் முனைப்பான பாறை.
Cross Assembler
குறுக்குச் சில்லுமொழிமாற்றி
Cross Assembling
குறுக்கு சில்லுமொழிமாற்றம்
Cross Check
குறுக்குச் சரிபார்ப்பு
Cross Compiler
மாற்றுத் தொகுப்பி/மொழிமாற்றி
Cross Compiling
மாற்றுத் தொகுத்தல்/மொழிம்ாற்றல்
Cross Footing Check
மாற்று வழிச் சரிபார்ப்பு
Cross Hairs
குறுக்கிழை குறுக்கிழை
Cross Hatch
குறுக்குக் கோடு
Cross Hatch
குறுக்குக்கோட்டுநிழற்று
Cross Hatching
குறுக்குக் கோடிடல் குறுக்குக் கோடிடல்
Cross Linked File
குறுக்குத் தொடுத்த கோப்பு
Cross Reference
மாற்றுக் குறிப்பு
Cross Reference Dictionary
மாற்றுக் குறிப்பு அகராதி
Cross Talk
குறுக்குப் பேச்சு குறுக்குப் பேச்சு
Cross-Assembler
குறுக்கு பொறிமொழியாக்கி assembler
Cross-Assembling
குறுக்கு பொறிமொழியாக்கம் assembling
Cross-Check
குறுக்குச் சரிபார்ப்பு check
Cross-Compiler
குறுக்குத் தொகுப்பி compiler
Cross-Compiling
குறுக்குத் தொகுத்தல் compiling
Cross-Footing Check
மாற்று வழிச் சரிபார்ப்பு footing check
Cross-Linked File
குறுக்குத்தொடர் கோப்பு linked file
Cross-Reference
குறுக்குக் குறிப்பு, சுவடியில் மற்றொரு தலைப்பு அல்லது வாசகம் பற்றி எழுதப்படும் குறிப்பு.
Cross-Reference
குறுக்குகூடு குறிப்பு reference
Cross-Reference Dictionary
குறுக்கு நோக்கு அகரமுதலி reference dictionary
Crowbar
கடப்பாறை
Crowbar
அலவாங்கு கடப்பாரை
Crt
சிஆர்டி cathode ray tube
Crunching
உழல்தல் நொறுக்குதல்
Cryo Electronic Storage
மீக்குளிர் மின்னணு சேமிப்பகம்
Cryoelectronic Storage
மீள்குளிர் மின்னணு களஞ்சியப்படுத்தல்/
Cryogenics
தாழ்ந்த தட்பவெப்ப நிலைபற்றிய இயற்பியலின் கிளைத்துறை.
Cryogenics
மீக்குளிர்வியல் மீக்குளிர்வியல்
Cryosar
மீக்குளிர் நிலை மாற்றி மீக்குளிர்நிலைமாற்றி
Cryptanalysis
மறையீட்டுப் பகுப்பாய்வு மறையீட்டுப் பகுப்பாய்வு
Cryptographic Techniques
மறையீட்டு நுட்பம் மறையீட்டு நுட்பம்
Cryptography
மறையீட்டியல் மறையீட்டியல்
Cryptography
மறைக்குறியீட்டியல்
Crystal
பளிங்கு, படிகக்கல், படிகக் கற்பாறை, மணி உரு, படிகஉரு, மணிப்பளிங்கு, மறை வெளிக்காட்சி காணப் பயன்படும் படிகக் கற்பாறைக் கோளம், ஒண்பொருள், ஒளி ஊடுருவும் பொருள், கண்ணாடி போன்ற பொருள், உயர் கண்ணாடி வகை, பட்டையிடப்பட்ட கண்ணாடிக்கல், மணிப்பொறிக் கண்ணாடிச் சில்லு, (பெ.) படிகத்தாலான, படிகம் போன்ற, கண்ணாடி போன்ற, ஒளி ஒட்டமுடைய, களங்கமற்ற, தௌிவான.
Crystal
படிகம் படிகம்
Crystal
படிகம்
Crystal
பளிங்கு
Crystal 3d
முப்பரிமாணப் படிகம்
Crystal Bistability
ஈருறுதிப்படிகம் இருநிலைப் படிகம்
Ctrl
கட்டு சாவி (key) கட்டு விசை (key)
Current
ஒழுக்கு, நடப்பு, போக்கு, நிலவரம், நீரோட்டம், காற்றுவீச்சு, மின்னோட்டம், (பெ.) ஓடுகிற, வழக்காற்றிலுள்ள, நிகழ்கிற, நடப்பிலுள்ள, நடைமுறைக்குரிய, நிகழ்காலத்துக்குரிய, இன்றைய, நாளது, மக்களிடையே ஊடாடுகிற, உலவுகிற, பலராலும் ஏற்கப்படுகிற, ஏற்றமைந்ததான.
Current
மின்ஓட்டம், நீர்ஓட்டம்
Current
மின்னோட்டம்/நடப்பு மின்னோட்டம்/நடப்பு
Current
மின்னோட்ட்ம், ஓட்டம்
Current
நீரோட்டம், ஓட்டம்
Current Awareness System
நடப்பு விழிப்புலன் முறைமை நடப்பு விழிப்புணர்வு முறைமை
Current Data
நடப்பு தரவு
Current Database
நடப்புத் தரவுத்தளம்
Current Directory
நடப்புக் கால அடைவு நடப்புக் கோப்பகம்
Current Drive
நடப்பு செலுத்தம் நடப்பு இயக்ககம்
Current Image
நடப்புப் படிமம்
Current Instruction Register
நடப்பு அறிவுறுத்தல் பதிகை நடப்பு ஆணைப் பதிவகம்
Current Intensity
மின்னோட்ட வலிமை
Current Location Counter
நடப்பிட எண்ணி நடப்பிட எண்ணி
Current Loop
மின்னோட்ட கணினி மின்னோட்ட மடக்கி
Current Mode Logic
மின்னோட்ட பாங்கு அளவை/தருக்கம்/ (cml)
Current Position
நடப்பு நிலை/தற்போதைய இடம் தற்போதைய இடம்
Cursive Scanning
வளை வருடல் வளை வருடல்
Cursor
கருவியின் சறுக்குறுப்பு, கணிப்பளவுகோலின் கணிப்புக் கூறாக நுண்ணிழை வரையிட்ட பளிங்கியலான சறுக்குச் சட்டம்.
Cursor
காட்டி
Cursor
நிலை காட்டி காட்டி
Cursor Control
நிலை காட்டிக் கட்டுப்பாடு காட்டிக் கட்டுப்பாடு
Cursor Key
நிலை காட்டிச் சாவி காட்டி விசை
Cursor Tracking
நிலை காட்டு/பின் தொடர்தல் காட்டிபின்தொடரல்
Curve Fitting
வளை கோட்டுப் பொருத்தம் வலைக்கோட்டுப் பொறுத்தம்
Curve Fitting
வளைகோட்டைப் பொருத்துதல்
Custodian
பொறுப்பாளர் பொறுப்பாளர்
Custom
வழக்கம், சட்ட மதிப்புடைய வழக்கம், வாடிக்கை, மரபு, செயல் வழக்காறு, அடிப்பட்ட வழக்காறு, பொருள்மீதுள்ள வரி, சுங்க வரி, தீர்வை.
Custom
வழமை வழக்கம்
Custom Ic
தனிப்பயன் ஒருங்கிணைப்புச் சுற்று தனிப்பயன் ஐசி
Custom Software
தனிப்பயன் மென்பொருள் தனிப்பயன் மென்பொருள்
Custom View
தனிப்பயன் தோற்றம்
Customise
தனிப்பயனாக்கு தனிப்பயனாக்கு
Customised Form Letter
தனிப்பயன் படிவக் கடிதம்
Customised Form Letters
தனிப்பயன் எழுத்து வடிவம்
Customize
தனிப்பயனாக்கு
Cut
அரப்பல், வெட்டு
Cut
தறிப்பு, வெட்டு, கத்தரிப்பு, பிளவு, எரிவு, அடி, வீச்சு, அறை, கத்திக்குத்து, வாள் எறிவு, சாட்டையடி, ஊறுபாடு, வெட்டுக்காயம், துணிப்பு, துண்டிப்பு, துண்டு, வெட்டப்பட்ட துண்டுகளின் தொகுதி, வெட்டும்பாணி, உருமாதிரி, தினுசு, வகைத்தரம், விளையாட்டுக்களில் வீச்சடி, சாய்வெறிவு, சுழற்றடி, அடியினால் ஏற்படும் பந்தின் சுழற்சி, மரப்பந்தாட்டத்தில் பக்க வெட்டடி, கழிப்பு, குறைப்பு, பகுதிநீக்கம், அகற்றுகை, பாதைக்கான அகழ்வு, இருப்புப்பாதைக்கான வெட்டுப்பள்ளம், நாடக அரங்கில் காட்சித் தட்டிகளை இயக்குவதற்குரிய நில இடுக்குப்பள்ளம், குறுக்குப்பாதை, கடுஞ்செயல், கொடுமை, முகமுறிப்பு, துணி நீள அளவு வகை, இழை நீள அளவு வகை, செதுக்குச் சித்திரப்பாளம், செதுக்குப் பாளத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட படம், (வி.) வெட்டு, தறி, கத்தரி, அறு, புத்தக ஓரந்தறி, அறுபடு, துளை, ஊடுருவிச்செல், பிளவுசெய், பகு, பிரிவினை செய், துண்டுபடுத்து, அரி, அறுவடைசெய், வெட்டி உருவாக்கு, செதுக்கு, குடை, அகழ், குறுக்கிட்டுச் செல், குறுக்காக ஊடுருவு, சீட்டுக் கட்டினை வெட்டி எடு, வெட்டிய சீட்டினை எடுத்துக்காட்டு, பந்து விளையாட்டில் வீசியடி, சாய்த்தடி, சுழற்றியடி, நடனத்தில் கால்களை வேகமாகச் சுழற்றியாடு, சாய்வாகச் செல், பாய், விரைந்து செல், ஊறுபடுத்து, காயப்படுத்து, குறை, வெட்டிக் குறுக்கு, சுருக்கு, பட எடுப்பை நிறுத்து, முகமுறிப்புச் செய், வேண்டுமென்றே வணக்கம் காட்டாது செல், உளந்தொடு, உணர்ச்சியைத் தூண்டு, கைவிடு, ஒழி, துற, நீக்கு, விலகியிரு, விதையடி, கரண முதலியவற்றினைச் செய்து காட்டு.
Cut
வெட்டு நறுக்குத்தாள் செலுத்தி sheet feeder
Cut
வெட்டு
Cut Form
நறுக்குப் படிவம் வெட்டுப் படிவம்
Cut-And-Paste
வெட்டி ஒட்டு andpaste வெட்டி ஒட்டு
Cut-Sheet Feeder
நறுக்குத்தாள் ஊட்டி sheet feeder
Cutter Path
வெட்டுப் பாதை வெட்டுப் பாதை
Cyan
மயில் நீலம் மயில் நீலம்
Cybercafe
மின்வெளி உணவகம்
Cybernetics
தன்னியக்க ஆட்சியியல்
Cybernetics
தன்னாள்வியல் தன்னாள்வியல்
Cyberphobia
இயக்குறுமுறை அச்சம் மின்வெளி அச்சம்
Cyberspace
இயங்குமுறை வெளி மின்வெளி
Cycle
ஊழி, காலவட்டம், திரும்பத் திரும்ப வரவல்ல பெருங்காலப் பிரிவு, முழுநிலை மாறுதல் தொகுதி, மண்டலம், முழுநிலைத் தொடர் வரிசை, சுழற்சியாக வரும் நிகழ்ச்சி, வானெறிச் சுற்றுவட்டம், பாடல் தொகை, ஒரு பொருள் பற்றிய பாடல் தொகுதி, இருசக்கர மிதிவண்டி, முச்சக்கர மிதிவண்டி, (வி.) வட்டமாகச் சுழல், மிதிவண்டி ஏறிச்செல்.
Cycle
சுழற்சி சுழற்சி
Cycle
சுழற்சி
Cycle
காலவட்டம், சுழற்சி
Cycle Code
சுழற்சிக் குறிமுறை சுழற்சிக் குறிமுறை
Cycle Reset
சுழற்சி மீழ் இட்டுவைப்பு சுழற்சி மீட்டமை
Cycle Stealing
சுழற்சிப் பறிப்பு சுழற்சிப் பறிப்பு
Cycle Time
சுழற்சி நேரம் சுழற்சி நேரம்
Cyclic Redundancy Check
மிகைச் சுழற்சிச் சரிபார்ப்பு (crc) மிகைச் சுழற்சிச் சரிபார்ப்பு (crc)
Cyclic Shift
சுழல் பெயர்ச்சி/சுழல் நகர்வு சுழல் பெயர்வு
Cyclinder
உருளை
Cyclinder Method
உருளை முறை
Cylinder
உருளை
Cylinder
வட்டுரு, நீள் உருளை, இருகோடிகளும் இடை வெட்டுப்பரப்புக்களும் வட்டமாகவோ அமையும் நீள்தடி உரு, குழல்வடிவப் பொருள், இயந்திர உருளை, அச்சியந்திர உருளை, நீராவி இயந்திரத்தின் உந்து தண்டு இயங்கும் குழல்வடிவ உருளை, தொல் பொருள் ஆய்வுத்துறையில் பாபிலோனிய அசீரிய கோயில்களில் காணப்படும் ஆப்புவடிவ எழுத்துக்கள் நிரம்பிய சுட்ட களிமண் உருளை, பண்டை அசீரிய மக்கள் பயன்படுத்திய கல்லுருளை முத்திரை.
Cylinder
கலன்
Cylinder
உருளை,உருளை
Cylinder Addressing
உருளை முகவரியிடல்
Cylinder Method
உருளை வழிமுறை
Cypher
மறையெழுத்து
Cypher
மறையீடாக்கம்/பூச்சியம் மின்வெளி
D
மரபுவழிப்பெறல்
D-A
Digital-to-Analog- என்பதன் குறுக்கம்: இலக்க ஒப்புமை a
D-A Converter
இலக்க ஒப்புமை மாற்றி a converter
Da
Direct Access – என்பதன் குறுக்கம்: நேரடிபெறுவழி டிஎ
Daisy Chain
டெய்சி சங்கிலி டெய்சி சங்கிலி
Daisy Printer
டெய்சி அச்சுப்பொறி
Daisy Wheel
டெய்சிச் சில்லு
Daisy Wheel Printer
டெய்சிச் சில்லு அச்சுப்பொறி டெய்சிச் சக்கர அச்சுப்பொறி
Dam
அணை
Dam
அணை,நீர்க்கட்டு,தாய்
Dam
நேரடி நினைவுப் பெறுவழி (direct memory access) டிஎஎம் (direct memory access)
Dam
அணை, அணையால் தடுத்துத் தேக்கப்பட்ட நீர், சவப்பு நில அணைகரைப்பாதை, (வினை) அளையால் நீரைத் தேக்கு, அணையிட்டுத் தடு, தடுத்து நிறுத்து.
Dark Bulb
கருங்குமிழ் கருங்குமிழ்
Darkest
மிகு இருள்மை
Darkness
இருட்டு, இரவு,
Darkness
இருட்டு இருட்டு
Dasd
Direct Access Storage Device- என்பதன் குறுக்கம் டிஎஎஸ்டி direct access storage device
Dash Style
கீறு கோட்டுப்பாணி கீறு கோட்டுப் பாணி
Dat
Dynamic Address Translation- என்பதன் குறுக்கம்: இலத்திரனியல் முகவரி மொழிபெயர்ப்பு டிஏடீ dynamic address translation
Data Acquisition
தரவு ஈட்டல் தரவு ஈட்டம்
Data Administration
தரவுத்தள நிர்வாகி தரவு நிர்வாகம்
Data Administrator
தரவு நிர்வாகி தரவு நிர்வாகி
Data Aggregate
தரவு திரட்டு தரவுத் திரட்டு
Data Analysis
தரவுப் பகுப்பாய்வு
Data Analysis
தரவுப் பகுப்பாய்வு தரவுப் பகுப்பாய்வு
Data Bank
தரவு வங்கி
Data Bank
தரவு வங்கி தரவு வங்கி
Data Base
தரவுத் தளம் தரவுத் தளம்
Data Base Administration
தரவுத் தள நிர்வாகம் (dba) தரவுத்தள நிர்வாகம் (dba)
Data Base Administrato
தரவுத்தள நிர்வாகி
Data Base Analyst
தரவத் தளப் பகுப்பாய்வாளர் தரவுத் தளப் பகுப்பாய்வர்
Data Base Concept
தரவுத்தள எண்ணக்கரு தரவுத்தளக் கருத்துரு
Data Base Environment
தரவுத் தளச் சூழல் தரவுத் தளச் சூழல்
Data Base Management System
தரவுத் தள முகாமை தரவுத்தள மேலாண்மை முறைமை
Data Base Manager
தரவுத் தள முகாமையாளர் தரவுத் தள மேலாளர்
Data Base Packages
தரவுத் தளத் தொகுப்புகள் தரவுத் தளத் தொகுப்புகள்
Data Base Properties
தரவுத் தளப் பண்புகள்
Data Base Specialist
தரவுத் தள வல்லுநர் தரவுத்தள வல்லுநர்
Data Broadcasting
தரவுப் பரப்பு தரவு ஒலிபரப்பு
Data Bus
தரவுப் பாட்டை தரவுப் பாட்டை
Data Byte
தரவுத் துண்டு/தரவுப் பைட் தரவு பைட்
Data Capture
தரவுக் கவர்வு தரவுக் கவர்வு
Data Capturing
தரவுக் கவர்வு தரவு கவர்தல்
Data Catalog
தரவு விவரப்பட்டி தரவு விவரப்பட்டி
Data Cell
தரவுச் சிற்றறை/தரவுக் கலன் தரவுக் கலம்
Data Center
தரவு மையம் தரவு மையம்
Data Chaining
தரவுச் சங்கிலியாக்கல் தரவுச் சங்கிலியாக்கம்
Data Channel
தரவுத் தடம் தரவுத் தடம்
Data Channel Multiplexor
தரவு வாய்க்காற் பல்சேர்ப்பி தரவுத் தட சேர்த்திணைப்பி
Data Clerk
தரவு எழுத்தர் தரவு எழுத்தர்
Data Collection
தரவுத் திரட்டல் தரவுத் திரட்டு
Data Communication
தரவுத் தொடர்பாடல் தரவுத் தகவல் தொடர்பு
Data Communications Equipment
தரவுத் தொடர்புக் கருவி தரவுத் தகவல் தொடர்புக் கருவி
Data Communications System
தரவுத் தொடர்பு முறைமை தரவுல் தகவல் தொடர்பு முறைமை
Data Compression
தரவு நெருக்கம் தரவு இறுக்கம்
Data Compression
தரவு அமுக்கம்
Data Concentration
தரவுச் செறிவு தரவுச் செறிவு
Data Control
தரவுக் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாட்டுத் தரவு
Data Control Section
தரவுக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு தரவுக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு
Data Conversion
தரவு வடிவ மாற்றம்/தரவுமாற்றுகை தரவு மாற்றம்
Data Conversion
தரவு இனமாற்றம்
Data Declaration
தரவுப் பிரகடனம் தரவு அறிவிப்பு
Data Decryption Standard
தரவு மறைவிலக்கத் தரம்
Data Decsryption Standard
தரவு விவரிப்பு செந்தரம்
Data Definition
தரவு வரையறை தரவு வரையறை
Data Definition Language
தரவு வரையறை மொழி (ddl) தரவு வரையறை மொழி (ddl)
Data Description
தரவு விவரிப்பு தரவு விவரிப்பு
Data Description Language
தரவு விவரிப்பு மொழி (ddl) தரவு விவரிப்பு மொழி (ddl)
Data Dictionary
தரவு அகரமுதலி தரவு அடைவு
Data Diddling
தரவு மாற்றியமைத்தல் தரவு ஊசலாட்டம்
Data Directory
தரவு அடைவு தரவு கோப்பகம்
Data Division
தரவுப் பகுதி தரவுப் பகுதி
Data Editing
தரவுத் தொகுப்பு/தரவுச் சீரமைப்பு தரவுத் தொகுப்பு
Data Element
தரவு உறுப்பு/மூலகம் தரவு உறுப்பு
Data Encryption
தரவு மறைக் குறியீடாக்கம் தரவு மறையாக்கம்
Data Encryption Standard
தரவு மறைக் குறியீட்டுச் செந்தரம் தரவு மறையாக்கத் தரம்
Data Entry
தரவுப் பதிவு/தரவு உள்ளீடு தரவுப் பதிவு
Data Entry Device
தரவுப் பதிவுச் சாதனம்/தரவு உள்ளீட்டுச் சாதனம் தரவுப் பதிவுச் சாதனம்
Data Entry Form
தரவு நுழைப் படிவம் தரவுப் பதிவுப் படிவம்
Data Entry Operator
தரவு உள்ளீட்டாளர் தரவு உள்ளீட்டாளர்
Data Entry Specialist
தரவுப் பதிவு வல்லுநர் தரவுப் பதிவு வல்லுநர்
Data Export
தரவு ஏற்றுமதி தரவு ஏற்றுமதி
Data Field
தரவுப் புலம் தரவுப் புலம்
Data Field Masking
தரவுப் புல மறைப்பு தரவுப் புல மறைப்பு
Data File
தரவுக் கோப்பு தரவுக் கோப்பு
Data File Processing
தரவுக் கோப்பு முறைவழியாக்கம் தரவுக் கோப்புச் செயலாக்கம்
Data Flow
தரவுப் பாய்வு தரவுப் பாய்வு
Data Flow Analysis
தரவுப் பாய்வு பகுப்பாய்வு தரவுப் பாய்வு பகுப்பாய்வு
Data Flow Diagram
தரவுப் பாய்வு வரைபடம் தரவுப் பாய்வு வரிப்படம்
Data Form
தரவுப் புலம் தரவுப் படிவம்
Data Format
தரவு வடிவுரு தரவு வடிவம்
Data Gathering
தரவு திரட்டுதல் தரவு திரட்டுதல்
Data Import
தரவு இறக்குமதி தரவு இறக்குமதி
Data Independence
தரவுச் சார்பின்மை தரவுச் சார்பின்மை
Data Integrity
தரவு ஒழுங்கமைப்பு தரவு ஒருங்கிணைவு
Data Integrity
தரவு நம்பகம்
Data Interchange Format
தரவுப் பரிமாற்றுப் படிவம் (dif) தரவு மாறுகொள் வடிவம் (dif)
Data Item
தரவு உருப்படி தரவு உருப்படி
Data Leakage
தரவு கசிவு தரவு கசிவு
Data Librarian
தரவு நூலகர் தரவு நூலகர்
Data Link
தரவு இணைப்பு தரவுத் தொடுப்பு
Data Link Layer
தரவு இணைப்புப் படை தரவுத் தொடுப்பு அடுக்கு
Data Link Level
தரவு இணைப்பு மட்டம் தரவுத் தொடுப்பு நிலை
Data Logging
தரவு பதிதல் தரவு பதிதல்
Data Management
தரவு முகாமை தரவு மேலாண்மை
Data Management System
தரவு முகாமை தரவு மேலாண்மை முறைமை
Data Manager
தரவு மேலாளர்
Data Manger
தரவு முகாமையாளர்
Data Manipulation
தரவுக் கையாள்கை
Data Manipulation
தரவு கையாளல் தரவு கையாளல்
Data Manipulation Instruction
தரவுக்கையாளுகை அறிவுறுத்தல் தரவுக் கையாளல் ஆணை
Data Manipulation Language
தரவு கையாளும் மொழி தரவு கையாளும் மொழி
Data Matrix
தரவு அமைவுரு தரவு அணி
Data Medium
தரவு ஊடகம் தரவு ஊடகம்
Data Mine
தரவுச் சுரங்கம்
Data Mine
தகவல் சுரங்கம்
Data Model
தரவு படிமம் தரவு மாதிரி
Data Movement Time
தரவு இடப் பெயர்ச்சி நேரம் தரவு நகர்வு நேரம்
Data Name
தரவுப் பெயர் தரவுப் பெயர்
Data Numeric
எண்தரவு எண்வகைத் தரவு
Data Origination
தரவு உருவாகுகை தரவு மூலம்
Data Packet
தரவுப் பொட்டலம் தரவுப் பொட்டலம்
Data Plotter
தரவு வரையி தரவு வரைவி
Data Point
தரவுப் புள்ளி தரவுப் புள்ளி
Data Preparation
தரவு தயாரிப்பு தரவுத் தயாரிப்பு
Data Preparation Device
தரவு தயாரிப்புச் சாதனம் தரவுத் தயாரிப்புச் சாதனம்
Data Privacy
தரவுக்கமுக்கம் தரவு அந்தரங்கம்
Data Processing
தரவுச் செயலாக்கம்
Data Processing
தரவு முறைவழியாக்கம் தரவுச் செயலாக்கம்
Data Processing
விவர வகைப்பாடு, தகவல் தொகுப்பகம்
Data Processing Automatic
தன்னியக்கத்தரவு முறைவழியாக்கம் தானியங்கு தரவுச் செயலாக்கம்
Data Processing Center
தரவு முறைவழியாக்க மையம் தரவுச் செயலாக்க மையம்
Data Processing Commercial
வணிகத்தரவு முறைவழியாக்கம் வணிகத் தரவுச் செயலாக்கம்
Data Processing Curriculum
தரவு முறைவழியாக்க பாடத்திட்டம் தரவுச் செயலாக்க பாடத்திட்டம்
Data Processing Cycle
தரவு முறைவழியாக்க சுழல் தரவுச் செயலாக்கச் சுழற்சி
Data Processing Department
தரவு முறைவழியாக்க துறை தரவுச் செயலாக்கத் துறை
Data Processing Electronic
மின்னியல் தரவு முறைவழியாக்கம் மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம்
Data Processing Management
தரவு முறைவழியாக்க தரவுச் செயலாக்க மேலாண்மை
Data Processing Manager
தரவு முறைவழியாக்க தரவுச் செயலாக்க மேலாளர்
Data Processing System
தரவு முறைவழியாக்க தரவுச் செயலாக்க முறைமை
Data Processing Technology
தரவு முறைவழி தொழிநுட்பம் தரவுத் செயலாக்கத் தொழில்நுட்பம்
Data Processor
தரவு முறைவழியி தரவுச் செயலி
Data Protection
தரவுக் காப்பு
Data Protection Registrar
தரவுக்காப்புப் பதிவேடு தரவுக் காப்புப் பதிவகம்
Data Range Properties
தரவு எல்லைப் பண்புகள்
Data Rate
தரவு வீதம்
Data Raw
பச்சைத்தரவு செப்பமற்ற தரவு
Data Record
தரவுப் பதிவேடு தரவு ஏடு
Data Reduction
தரவுக் குறைப்பு
Data Representation
தரவுச் சித்திரிப்பு தரவு உருவகிப்பு
Data Security
தரவுப் பாதுகாப்பு
Data Security Officer
தரவுக்காப்பு அலுவலர் தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்
Data Segment
தரவுக்கூறு தரவுத் துண்டம்
Data Service Unit
தரவுச்சேவை அலகு தரவுச் சேவையகம்
Data Set
தரவுக் கணம் தரவுத் தொகுதி
Data Sharing
தரவுப் பகிர்வு
Data Sheet
தரவுத் தாள்
Data Sink
தரவு மடு தரவு சேரிடம்
Data Source
தரவு மூலம்
Data Station
தரவு நிலையம்
Data Storage
தரவுக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் தரவுச் சேமிப்பகம்
Data Storage Device
தரவு தேக்கக/களஞ்சியச் சாதனம்
Data Storage Media
தரவுச் சேமிப்பு ஊடகம்
Data Storage Technique
தரவு தேக்கக/களஞ்சிய நுட்பம் தரவுச் சேமிப்பு நுட்பம்
Data Stream
தரவு ஓடை தரவுத் தாரை
Data Structure
தரவு அமைப்பு தரவுக் கட்டமைப்பு
Data Table
தரவு அட்டவணை
Data Tablet
தரவுப் பலகை தரவு வரைபட்டிகை
Data Terminal
தரவு முனையம் தரவு முனையம்
Data Terminal Equipment
தரவு முனையக் கருவித்தொகுதி (dte) தரவு முனையக் கருவி (dte)
Data Test
சோதனைத் தரவு மாதிரித் தரவு
Data Time
தரவு நேரம்
Data Transfer Operations
தரவு செலுத்துச் செயல்முறைகள் தரவுப் பரிமாற்றச் செயல்பாடுகள்
Data Transfer Rate
தரவு செலுத்து வீதம் தரவுப் பரிமாற்ற வீதம்
Data Transmission
தரவு செலுத்தம் தரவு பரப்புகை
Data Transmission Asynchronous
ஒத்திசையாத் தரவுச் செலுத்தம் ஒத்திசையாத் தரவு பரப்புகை
Data Type
தரவினம்
Data Type
தரவு வகை தரவு இனம்
Data Validation
தரவுத் தகுதிபார்ப்பு
Data Validation
தரவு செல்லுபடியாக்கம் தரவு செல்லுபடியாக்கம்
Data Value
தரவு மதிப்பு தரவு மதிப்பு
Data Warehouse
தரவுக் கிடங்கு
Data Word
தரவுச் சொல் தரவுச் சொல்
Data Word Size
தரவுச் சொல் அளவு தரவுச் சொல் அளவு
Database
தரவுத்தளம்
Database
தரவுத் தளம்
Database Design
தரவுத்தள வடிவமைப்பு
Database Driver
தரவுத்தள இயக்கி
Database Management
தரவுத்தள மேலாண்மை
Database Objects
தரவுத்தளப் பொருள்கள்
Database Splitter
தரவுத்தள பிரிப்பி
Database Utilities
தரவுத்தள பயன்கூறு
Database Wizard
தரவுத்தள வழிகாட்டி
Datasheet View
தரவுத்தாள் தோற்றம்
Date
பேரீச்ச மரம், பேரீச்சம் பழம்.
Date
தேதி / நாள்
Date
போீச்சம்
Date Time
நாள்- நேரம் நாள்
Datuam
தரவு
Datum
தெரிந்திருக்கிற அல்லது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட செய்தி, பிறவற்றை ஊகித்தறிவழ்ற்கிடந்தருமாறு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி, அளவுகோல் முதலியவற்றின் நிலையான தொடக்கப்புள்ளி, மெய்ச்செய்திகள் தொகுதி, செய்திக் குறிப்புகளின் தொகுதி.
Datum
தரவு/உருப்படி
Daughter Board
மகள் பலகை/மகட்பலகை மகள் பலகை
Dbms
Data Base Management System- என்பதன் குறுக்கம்: தரவுத்தள மேலாண்மை முறைமை data base management system
Dc
Data Conversion- என்பதன் குறுக்கம்: தரவுவடிவ மாற்றம் டிசி
DC-HSDPA
Dual-Cell HSDPA
DC-HSUPA
Dual-Cell HSUPA
Dcom
டிகாம்
Dctl
Direct Coupled Transistor Logic- என்பதன் குறுக்கம் டிசிடீஎல்
Ddd
Direct Distance Dialing – என்பதன் குறுக்கம் டிடிடி direct distance dialling
Ddl
Direct Distance Language – என்பதன் குறுக்கம் டிடிஎல் data definition language
Dead Halt
முழு நிறுத்தம் இறுதி நிறுத்தம்
Dead Letter Box
சேரா மடல் பெட்டி சேரா மடல் பெட்டி
Dead Lock
முடக்க நிலை முடக்க நிலை
Deallocation
ஒதுகீட்டு விடுவிப்பு ஒதுகீடு விடுத்தல்
Deamon
பின்புலச் செல்நிரல் ஏவலாள்
Debit Card
பற்று அட்டை
Debit Card
பற்று அட்டை பற்று அட்டை
Debit Card
பற்றட்டை
Deblocking
பகுத்தல் பிரித்தெடுத்தல்
Debounce
மறு பதிவுத் தடுப்பு மறு பதிவுத் தடுப்பு
Debug
தவறு நீக்கு வழு நீக்கு
Debug
வழுநீக்கு
Debugger
தவறு நீக்கி வழு நீக்கி
Debugging
தவறுநோக்கல் வழு நீக்கல்
Debugging Aids
தவறு நீக்கத் துணையங்கள் வழு நீக்கு உதவிகள்
Decatenate
தொடர் பிரிப்பு தொடர் பிரிப்பு
Deceleration Time
ஒடுக்க நேரம் ஒடுக்க நேரம்
Dechotomising Search
இருகினை தேடல் இருகிளைத் தேடல்
Decimal Arithmetic Floating
மிதக்கும் பதின்ம எண்கணிதம் மிதவைப் பதின்மக் கணக்கீடு
Decimal Code
பதின்ம குறிமுறை பதின்மக் குறிமுறை
Decimal Coded
குறிமுறைப் பதின்மம் குறிமுறைப் பதின்மம்
Decimal Digit
பதின்ம இலக்கம் பதின்ம இலக்கம்
Decimal Notation Binary Coded
இருமக்குறிமுறை பதின்ம குறியீடு இருமக் குறிமுறைப் பதின்மக் குறியீடு
Decimal Number
பதின்ம எண் பதின்ம எண்
Decimal Point
பதின்ம புள்ளி பதின்மப் புள்ளி
Decimal Point Actual
உண்மைப் பதின்ம புள்ளி
Decimal Point Assumed
கொண்ட பதின்ம புள்ளி உண்மைப் பதின்மப் புள்ளி
Decimal Representation Binary Coded
இருமக்குறிமுறைப் பதின்ம சித்திரிப்பு இருமக் குறிமுறைப் பதின்ம உருவகிப்பு
Decimal System
பதின்ம
Decimal To Binary Conversion
பதின்ம – இரும மாற்றம் பதின்ம இரும மாற்றம்
Decimal To Hexadecimal Conversion
பதின்ம மாற்றம் பதின்ம பதினுறும மாற்றம்
Decision
தீர்மானம்
Decision
தீர்மானித்தல், முடிவு, தீர்மானம், தீர்வு, தீர்ப்பு, உறுதிப்பாடு, உறுதிப்பாட்டுப் பண்பு, மன உறுதி.
Decision Box
தீர்ப்புப் பெட்டி தீர்வுசெய் பெட்டி
Decision Instruction
தீர்வுகாண் அறிவுறுத்தல் தீர்வுசெய் ஆணை
Decision Logical
தருக்க முடிவு தருக்கத் தீர்வு
Decision Structure
தீர்வுகாண் அமைப்பு தீர்வுசெய் கட்டமைப்பு
Decision Symbol
தீர்வுகாண் குறியீடு தீர்வுசெய் குறியீடு
Decision Table
தீர்வுகாண் அட்டவணை தீர்வுசெய் அட்டவணை
Decision Theory
தீர்வுகாண் கோட்பாடு தீர்வுசெய் கொள்கை
Decision Tree
தீர்வுகாண் மரம் தீர்வுசெய் மரம்
Deck
கட்டு கட்டு
Deck
கப்பல் தளம், கப்பலில் பக்கத்துக்குப் பக்கமாகச் சென்று தளமாகப் பயன்படும் தட்டடுக்கு, கப்பல் தள மேடை, மேல் கட்டு, பேருந்துவில் தள அடுக்கு. சீட்டாட்ட வகையில் சீட்டுக்கட்டு, சீட்டாட்ட வகையில் எடுக்ககாது கிடக்கும் கட்டு, (வினை) அழகு செய், ஒப்பனை செய், ஆடை அணி பூட்டு, மேற்கவிந்து மூடு கப்பலுக்கு மேல் தளம் அமை, தளமேடைமீது ஒழுங்குபட அடுக்கு.
Declaration
அறிவிப்பு
Declaration
சாற்றுதல்
Declaration
சாற்றுதல், அறிவித்தல், அறிவிக்கப்பட்ட அறிக்கை, விளம்பரம், உறுதிமொழி, எழுத்துமூல அறிவிப்பு, உறுதி ஆவணம், (சட) ஸ்காத்லாந்து முறை மன்றத்தில் கைதி குற்றநடுவர்முன் கொடுக்கும் வாக்குமூல அறிக்கை, (சட்) வாதி எதிர்வாதிமீது சாட்டும் வழக்கு விவர அறிவிப்பு.
Declaration Statement
அறிவிப்புக் கூற்று
Declaration Statement
அறிவிப்புக் கூற்று அறிவிப்புக் கூற்று
Declarative Language
அறிவிப்பு மொழி
Declarative Markup Language
டிஎம்எல் (dml)
Decode
குறி நீக்கம்/குறிமுறை அவிழ்ப்பு குறிவிலக்கு
Decode
குழூஉக்குறிகளை மறைவிடுத்து எழுது.
Decoder
குறிமுறை அவிழ்ப்பு குறிவிலக்கி
Decoding
குறிமுறையவிழ்த்தல் குறிவிலக்கம்
Decoding
குறிவிலக்கம்
Decollarate
தாள் பிரித்தல்
Decollate
சேர்ப்பு விடுப்பு தாள்பிரித்தல்
Decollate
தலையை வெட்டு, கழுத்தை அறு.
Decrease Indent
ஓரச் சீர்மை குறை
Decrease Speed
வேகம் குறை
Decrease Volume
ஒலியளவு குறை
Decrement
குறைவு, குறைமானம், இழப்பவு, சேதாரம்.
Decrement
இறங்கு மானம் குறைப்பு
Decrypt
மறைவிலக்கு
Decryption
மறையீடு நீக்கம் மறைவிலக்கம்
Decryption
மறைவிலக்கம்
Dedicated
தனிப்பயன் ஒப்படைத்த
Dedicated Computer
தனிப்பயன் கணினி ஒப்படைவுக் கணிப்பொறி
Dedicated Line
தனிப்பயன் தொடர் ஒப்படைவு இணைப்பு
Dedicated Word Processor
தனிப்பயன் சொல் தொகுப்பி ஒப்படைவு சொல் செயலி
Dedication
உரிமை ஒப்படைப்பு, நிவந்தம், உரிமையுரை.
Dedication
ஒப்படைப்பு
Default
குறை, தவறு, கடமை திறம்புகை, சட்டப்படி நடக்கத் தவறுகை, பணம் செலுத்தத் தவறுதல், தவணை தவறுதல், கணக்குக் கொடுக்கத் தவறுதல், (வினை) கடமை தவறிய குற்றம் செய், அழைப்பு விடுக்கப்பட்டபோது வழக்குமன்றத்துக்கு வராதிரு, செயல் தவறு, பணம் செலுத்தத் தவறு, தவணை தவறு.
Default
கொடா நிலை முன்னிருப்பு
Default Editor
முன்னிருப்புத் தொகுப்பி
Default Homepage
முன்னிருப்பு முகப்புப் பக்கம்
Default Operator
கொடா நிலை இயக்கி முன்னிருப்புச் செயற்குறி
Default Setting
முன்னிருப்பு உள்ளமைவு
Default Value
உள்ளிருப்பு
Default Value
முன்னிருப்பு மதிப்பு
Default Value
கொடா நிலை மதிப்பு முன்னிருப்பு மதிப்பு
Defect
வழு, குற்றம், மாசு. ஊனம், குறைபாடு, ஊறுபாடு, உருக்குறை, முழுமைநிலை கெடுக்கவல்ல உயிர்ப் பண்புக்கூற்றின் குறைநிலை.
Defect
குறைபாடு
Deferred Address
தள்ளிவை முகவரி ஒத்திவைத்த முகவரி
Deferred Entry
தள்ளி வைப்பு நுழைவு/தன்நிலைப்புப் பதிகை
Deferred Exit
தள்ளி வைப்பு வெளியேற்றம்
Deffered Entry
ஒத்திவைத்த பதிவு
Deffered Exit
ஒத்திவைத்த வெளியேற்றம்
Defined Function Key User
பயன்படுத்தரின் வரைப்படுத்து தொழிற்படு சாவி பயனர் வரையறுத்த பணி விசை
Definite Iteration
நிச்சயப் பன்முறை செய்தல் முடிவுறு மடக்குச்செயல்
Definition
வரைவிலக்கணம்,வரை இலக்கணம்
Definition
பொருள் வரையறை, சொற்பொருள் விளக்கம், பொருளின் பண்பு விளக்கம்.
Definition
வரையறை
Definition
வரையறை
Defrag
நெருங்கமை
Defrag
ஒருங்கமை
Defragmentation
ஒருங்கமைத்தல்
Degausser
காந்தப்புல நீக்கி காந்தப்புல நீக்கி
Degradation
சாய்வுகுறைதல், தாழ்வாக்கம்
Degradation
படியிறக்கம், தரக்குறைவு, அவமதிப்பு, இழிவு.
Degradation
தரவீழ்ச்சி தரவீழ்ச்சி
Deinstall
கழற்றல்/நீக்கல் நீக்கல்
Dejagging
பிசிறு நீக்கம் பிசிறு நீக்கம்
Delay Circuit
தாமதச் சுற்று/சுணக்கச் சுற்று சுணக்க மின்சுற்று
Delay Line
தாமத வேளை/அலைக்கழிவு
Delay Line Storage
சுணக்கச் சுற்றுத் தேக்ககம்/களஞ்சியம்
Delete
தீங்கான, உல்ல் நலனுக்குக் கேடான, ஒழுக்டகத்துறையில் தீங்கு தருகிற.அதிகார ஒப்படைப்பு, ஆணைப்பேராண்மை, உரிமைப் பேராளர் குழு, அமெரிக்க ஐக்கிய அரசில் ஓரரசின் கட்டளைப்,
Delete
நீக்கு
Delete
அழி
Delete Key
நீக்கற் சாவி (del) நீக்கு விசை (del)
Delete All
அனைத்தும் நீக்கு
Delete All
அனைத்தும் நீக்கு அனைத்தும் நீக்கு
Delete File
கோப்பை நீக்கு
Delete Record
ஏட்டை நீக்கு
Delete Sheet
தாளை நீக்கு
Deletion Record
நீக்கு பதிவேடு நீக்கல் ஏடு
Delimit
வரையறு வரம்பிடு
Delimiter
வரைவு சுட்டி வரம்புக்குறி
Delivery
விடுத்தல், வெளியேற்றுதல்
Delivery
வழங்கல்/சேர்ப்பித்தல் சேர்ப்பித்தல்
Demagnetization
காந்தமகற்றல்
Demagnetization
காந்த நீக்கம் காந்த நீக்கம்
Demand Paging
வேண்டு பக்கம் பெறல் வேண்டுகை பக்கமேற்றல்
Demand Report
வேண்டு அறிக்கை வேண்டுகை அறிக்கை
Demodulation
பண்பிறக்கம்
Demodulation
குறிப்பிறக்கம் பண்பிறக்கம்
Demount
இறக்குதல் பிரித்தெடு
Demultiplexer
பல்சேர்ப்பு நீக்கி தனிப்பிரிப்பி
Dense Binary Code
அடர் இருமக் குறிமுறை அடர் இருமக் குறிமுறை
Dense List
அடர் பட்டியல் அடர் பட்டியல்
Density
அடர்த்தி, நெருக்கம்,அடர்த்தி,அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி, நெருக்கம், செறிவு, கழிமடமை, (இய) செறிமானம், பரும அளவுல்ன் எடைமானத்துக்குள்ள விகிதம்.
Density
அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி
Density Bit
பிட் செறிவு பிட் அடர்த்தி
Density Character
எழுத்துருச் செறிவு எழுத்து அடர்த்தி
Density Double
இரட்டைச் செறிவு இரட்டை அடர்த்தி
Density Packing
பொதிச் செறிவு பொதி அடர்த்தி
Density Recording
பதிகைச் செறிவு பதிவடர்த்தி
Density Single
தனிச் செறிவு ஒற்றை அடர்த்தி
Density Storage
களஞ்சியச் செறிவு சேமிப்பக அடர்த்தி
Departmental Computing
துறைசார் கணினிப்பணி துறைசார் கணிப்பணி
Departmental Processing
துறைசார் முறைவழியாக்கம் துறைசார் செயலாக்கம்
Dependency
சார்பு நிலையுடையது, சார்பரசு, தன்னுரிமையாட்சியற்ற நாடு, சார்புநிலை நாடு, சார்புநிலை ஆட்சிப் பகதி, துணைநிலை மண்டலம்.
Dependency
சார்பு நிலை சார்பு நிலை
Dependent
சார்பாளர் சார்ந்த
Dependent
சார்ந்திருக்கிற, துணைமையான, கீழ்ப்பட்டிருக்கிற, சூழல் சார்ந்த, ஆதரவை எதிர்பார்தது வாழ்கிற.
Depth
ஆழம், ஆழமாயிருத்தல், ஆழ அளவு, மேல்கீழ் தொலையளுவ, உள்ளாழ்வளவு, அகழ்வளவு, உள்ளாழம், ஆழ்தடம், ஆழ்கசம், ஆழமுடைய நீர்நிலை, உள்ளிடம், நடுப்பகதி, திட்பம், செறிவு, முனைப்பு, மறை புதிர்மை, கருத்தாழம், ஆழ் உணர்வு.
Depth
ஆழம் ஆழம்
Deque
இருவழிச் சாரை இருமுனைச் சாரை
Descender
இறங்கி இறங்கி
Descending Order
இறங்கு வரிசை
Descending Order
இறங்கு வரிசை இறங்கு வரிசை
Descripitive Statistics
விவரிப்புப் புள்ளியியல்
Description
விவரிப்பி
Description
விரித்துரைத்தல், குறித்துரைத்தல், விரிவுரை, வருணனை, விளக்கவுரை, குறித்துரை, சாட்டுரை, வரைந்துகாட்டுதல், வரைவடிவளிப்பு, சொல்விளக்கம், பண்புரு, வகை, மாதிரி, இனம்.
Description Data
தரவு விவரிப்பு தரவு விவரிப்பு
Descriptive Statistics
விவரணப் புள்ளியியல்
Descriptor
விவரிப்புச் சொல் வடிவமைப்புத் துணைகள் விவரிப்பி
Design
உருவரை முன்மாதிரி, முதனிலைத் திட்ட உருவரைப்படம், வகைமாதிரி, வண்ணமாதிரி, தினுசு, பின்னணி வண்ண உருவரைச்சட்டம், திட்ட அமைப்பு, பொதுமை முழுநிலை அமைதி, கதை நிகழ்ச்சியமைப்பு, உள் எண்ணம், உள்நோக்கம், குறிக்கொண்ட தனி இலக்கு, சதி நோக்கம், தாக்குதலுக்கான வகை துநை அமைப்பு, செயல் திட்டம், (வினை) முதனிலை உருமாதிரி தீட்டு, கட்டிடத்துக்கான அமைப்பாண்மை மாதிரி வக, தொழில் துறைக்குரிய பொறியமைப்புத் திட்டம் அமை, காவிய வகையில் அமைப்புத் திடடம் வகு, திட்டமிகு, செயலுக்கான வகைதுறைகள் உருப்படுத்து, உள்ளார எண்ணமிடு, குறிக்கொண்டு முன்னேற்பாடுகள் செய், ஆளுக்கெனப் பொருளை ஒதுக்கீடு செய்தவை, சேவைக்கென ஆளைக் குறித்துவை.
Design
வடிவமைப்பு
Design
வடிவமை / வடிவமைப்பு
Design
கோலம்
Design
வடிவமைப்பு
Design Aids
வடிவமைப்புத் துணைகள்
Design Automation
வடிவமைப்புத் தன்னியாக்கம் வடிவமைப்புத் தானியங்காக்கம்
Design Costs
வடிவமைப்புச் செலவுகள் வடிவமைப்புச் செலவுகள்
Design Cycle
வடிவமைப்பு சுழல் வட்டம் வடிவமைப்புச் சுழற்சி
Design Engineer
வடிவமைப்புப் பொறியாளர் வடிவமைப்புப் பொறியாளர்
Design Error
வடிவமைப்புப் பிழை
Design Heuristics
பட்டறிவு வடிவமைப்பு முறைமை வடிவமைப்புப் பட்டறிவு
Design Language
வடிவமைப்பு மொழி வடிவமைப்பு மொழி
Design Phase
வடிவமைப்புக் கட்டம் வடிவமைப்புக் கட்டம்
Design Problem
வடிவமைப்புச் சிக்கல்
Design Review
வடிவமைப்பு மீள்பார்வை வடிவமைப்பு மீள்பார்வை
Design Specification
வடிவமைப்பு விபரக்குறி வடிவமைப்பு வரன்முறைகள்
Design System
முறைமை வடிவமைப்பு
Design Systems
முறைமை வடிவமைப்பு
Design Template
தற்காலிகத்தட்டு வடிவமைப்பு வடிவமைப்பு வார்ப்புரு
Design Time
வடிவமைப்பு நேரம்
Desk Checking
கைவழிச் சரிபார்ப்பு கைவழிச் சரிபார்ப்பு
Desktop Computer
மேசைக் கணிப்பொறி
Desktop Computer
மேசைக் கணினி மேசைக் கணிப்பொறி
Desktop Conferencing
கணினிவழிக் கருத்தாடல் கணிப்பொறிவழி கலந்துரையாடல்
Desktop Management Interface
கணிப்பொறிவழி மேலாண்மை இடைமுகம்
Desktop Publishing
கணினிவழி வெளியீடு கணி அச்சுக்கோப்பகம்/ கணிப்பொறிப் பதிப்பகம்
Despatch
அனுப்பு அனுப்பு
Destination
சேரிடம், பயண இலக்கு.
Destination
சேரிடம் சேரிடம்
Destination File
சேரிடக் கோப்பு சேரிடக் கோப்பு
Destination Object
சேரிடப் பொருள் சேரிடப் பொருள்
Destructive Memory
அழிவுறு நினைவகம்
Destructive Operation
சிதைப்புச் செய்பணி
Destructive Read
சிதைத்துப் படித்தல் அழிவுறு படிப்பு
Detachable Keyboard
கழற்றக்கூடிய சாவி பலகை பிரிப்புறு விசைப்பலகை
Detail
விவரம், தனிச் சிறகூறு, வகைநுணுக்கம், கட்டிடத்தில் அல்லது ஓவியத்தில் அமைந்த சிறு வேலைப்பாடு, படைத்துறையில் நாட்கடடளைப் பங்கீட்டுக் கூறுபாடு, படைத்துறையில் சிறப்புப் பணிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டுள்ள பிரிவு, (வினை) இனம் இனமாகக் கூறு, நுணுக்க விவரமாகக் குறிப்பிடு, வரிசைப்படுத்திக்கூறு, எடுத்துரை, வகை நுணுக்கம் விரித்துரை, முழு விவரம் கூறு. படைத்துறையில் தனிப் பணிக்கெனக் கூறு ஒதுக்கிவிடு.
Detail
விவரம்
Detail Diagram
விவர வரைபடம்
Detail File
விவரக் கோப்பு
Detail Flow Chart
விவர ஓட்டப் படம்/பாய்ச்சற்படம்
Detail Printing
விவர அச்சிடல்
Detail Report
விவரநிலை அறிக்கை
Detection
கண்டுபிடித்தல்
Detection
கண்டறிதல்,கண்டறிதல்
Deterministic Model
நிச்சித மாதிரியம்
Development Library Support
ஆக்குகை உதவி நூலகம்
Development Life Cycle
ஆக்குகைச் சீவிய வட்டம்
Development Support Library
ஆக்குகைத் துணைநூலகம்
Development System
ஆக்குகை முறைமை
Development Time
ஆக்குகை நேரம்
Development Tool
ஆக்குகைக் கருவி
Device
சாதனம்
Device
வழி, உபாயம், திட்டம், ஏற்பாடு, கருவி, சூழ்ச்சித் திறம், (கட்) சின்னம், விருது, அடையாளம், மேற்கோள் வாசகம்.
Device
பொறியமைப்பு
Device Cluster
சாதனக் கொத்து
Device Code
சாதனக் குறிமுறை
Device Communication
தொடர்பாடற் சாதனம்
Device Dependent
சாதனம் சார்ந்த
Device Direct Access Storage
நேரடிப் பெறுவழி களஞ்சிய/ தேக்ககச் சாதனம்
Device Driver
சாதனச் செலுத்துநர்
Device External
புறச் சாதனம்
Device Flag
சாதனக் கொடி
Device Input
உள்ளீட்டுச் சாதனம்
Device Intelligent
புத்திச் சாதனம்
Device Media Control Language
சாதன ஊடக கட்டுப்பாட்டு மொழி
Devorak Keyboard
துவோரக் சாவி பலகை
Diagnosis
அறிவழிப்பேறு ஆய்ந்தறி
Diagnosis
அறுதியீடு
Diagnosis
நோய் ஆய்வுறுதி, நோயாளியின் புறக்குறிகளின் உதவியால் நோய் அறுதியிடல், நோய் அறுதி விளக்கப்பதிவு, ஆளின் கணங்கறிவகை விளக்கம்.
Diagnostic
நோயியல்பு
Diagnostic
நோய்க்குறி, நோயின் புற அடையாளம், (பெயரடை) வேறுபரத்திக் காண உதவுகிற, நோய்க்கமூலம் நோயறுதி செய்கிற.
Diagnostic
ஆய்ந்தறிதல்
Diagnostic Program
அறிவழிச் செய்நிரல் ஆய்ந்தறி நிரல்
Diagnostic Routine
அறிவழி நடைமுறை ஆய்ந்தறி நிரல்கூறு
Diagnostics
அறிவழி நடைமுறைமை
Diagnostics Compiler
அறிவழித் தொகுப்பி மொழிமாற்றி ஆய்ந்தறிவு
Diagram Block
தொகுதி வரைபடம் தொகுதி வரிப்படம்
Diagram Circuit
சுற்று வரைபடம் மின்சுற்று வரிப்படம்
Diagram Flow
பாய்ச்சல் வரைபடம் பாய்வு வரிப்படம்
Diagram Network
வலைப்பின்னல் வரைபடம் பிணைய வரிப்படம்
Diagram Wiring
கம்பிச்சுற்று வரைபடம் கம்பிச்சுற்று வரிப்படம
Dial
முகப்பி
Dial
கதிரவன் நிழற்சாய்வின் மூலம் மணியறி கருவி, மணிப்பொறியின் முப்ப்பு, அளவை சுட்டுமுகப்பு, சுரங்கத் தொழிலாளரின் திசையறி கருவியுடன் இணைந்த கூர் நோக்காடி, தொலைபேசியின் எண்வட்டு, (வினை) அளவையிட்டுணர், அளவை மதிப்புக்காட்டு, தொலை பேசியின் சுழல்வட்டு இயக்கு, தொலைபேசிமூலம் பேச்சுத் தொடர்பு கொள்.
Dial
தொலைபேசிவழி தகவி up adapter
Dial Up
தொலைபேசிவழி
Dial Up Ip
தொலைபேசிவழி ஐபீ
Dial Up Line
தொலைபேசிவழி இணைப்பு
Dial Up Modem
தொலைபேசி மோடம்
Dial Up Networking
தொலைபேசிவழிப் பிணையமுறை
Dial-Up
அழை/சுழற்று up
Dial-Up Line
அழைப்பு வழி/சுழற்று up line
Dial-Up Networking
சுழற்று முறை வலையமைப்பு up networking
Dialect
கிளை மொழி
Dialect
பேச்சுவழக்கு வகை, திசை வழக்க, குழு வழக்கு, தனி வழக்கு, வழக்கத்துக்கு மாறுபட்ட தனிமுறைப்பேச்சு வகை, கிளைமொழி.
Dialing Properties
சுழற்றியின் பண்புகள்
Dialogue
சொல்லாடல்/உரையாடல்
Dialogue
உரையாடல், உரையாடல் வடிவ இலக்கியம்.
Dialogue Box
உரையாடல் பெட்டி
Dialogue Box
சொல்லாடற் பெட்டி
Dialogue Management
சொல்லாடல் முகாமை உரையாடல் மேலாண்மை
Dialogue Window
சொல்லாடற் சாளரம் உரையாடல் சாளரம்
Diary Management
தினப்பதிவு முகாமை நாட்குறிப்பு மேலாண்மை
Dibble
தகவல் குலைப்பு
Dibble
கொத்துக்கருவி, (வினை) நிலங்கொத்து, கொத்துக் கருவியைக் கையாளு, கொத்துக் கருவியினால் துளையிட்டுச் செடிநடு, தோயவிடு.
Dibit
இரு துணுக்கு/இரு பிட்
Dictionary
அகரமுதலி/அகராதி
Dictionary
சொற்களஞ்சியம், சொற்பொருள் தொகுதி, அகராதி.
Dictionary Automatic
தன்னியக்க அகரமுதலி தானியங்கு அகராதி
Dictionary Program
அகரமுதலி செய்நிரல் அகராதி நிரல்
Dif
Data Interchange Format – என்பதன் குறுக்கம்
Difference
வேறுபாடு
Diffusion
பரவல்
Diffusion
ஊடுபரவல், கசிந்து பரவுதல்,ஊடுபாய்வு, ஊடுபரவல்
Diffusion
பரப்புதல், சிதறடித்தல், பரவுதல், சிதறலுறல், விரிவுறுதல், விரிவகற்சி, கலந்தூடு பரவுதல், விரவிப் பரவுதல், விரவிப்பரவுதல், விரவி ஒன்றுபடுதல்.
Diffusion
பரவல்
Digest
சுருக்கத் தொகுப்பு
Digest
செரிமானம் செய், உணவின் சாரத்தை வயிற்றினள் ஈர வெப்பநிலைகளில் தக்கபடி பக்கவப்படுத்து, வயிற்றிற் செரிமானமாகு., பக்குவமாகு, வகைப்படுத்தி ஒழுங்காக்கு, மனத்தில் முறைப்படுத்தி வகைப்படுத்து, நன்கு சிந்தித்து ஒழுங்குசெய்.
Digit
இலக்கம்
Digit Binary Coded
இருமக் குறிமுறை இலக்கம்
Digit Check
சரிபார்ப்பு இலக்கம்
Digit Octal
எண்ம இலக்கம்
Digit Place
இலக்க இடம்
Digit Punching Place
இலக்க துளையிடும் இடம்
Digit Sign
குறியீட்டு இலக்கம்
Digital
இலக்க முறை
Digital
துடிமம்
Digital
விரலுக்குரிய
Digital
விரல், இசைக்கருவி வகையின் முறுக்காணி, (பெயரடை) விரல் சார்ந்த.
Digital Clock
இலக்கக் கடிகாரம் இலக்கமுறைக் கடிகாரம்
Digital Communication
இலக்கமுறை தொடர்பாடல் இலக்கமுறைத் தகவல் தொடர்பு
Digital Computer
இலக்கமுறை கணினி
Digital Control
இலக்கமுறைக் கட்டுப்பாடு
Digital Data
இலக்கமுறைத் தரவு
Digital Data Storage
இலக்கமுறைத் தரவுச் சேமிப்பு
Digital Image Processing
இலக்கப் படிவ முறைவழி தொகுதி இலக்கமுறைப் படிமச் செயலாக்கம்
Digital Imaging
இலக்கப் படிவமாக்கல் இலக்கமுறைப் படிமமாக்கல்
Digital Mail
இலக்கமுறை மின்னஞ்சல்
Digital Multiplier
இலக்க பெருக்கி/இலக்கமுறைப் பெருக்கி
Digital Optical Recording
இலக்க ஒளிப்பதிகை இலக்கமுறை ஒளிப்பதிவு
Digital Paper
இலக்க நாடா/இலக்கத் தாள்
Digital Plotter
இலக்கமுறை வரைவி
Digital Recording
இலக்கமுறை பதிகை/இலக்கமுறைப் பதிவு
Digital Repeater
இலக்கமுறை மீட்டுருவாக்கி/இலக்க மீள் செலி
Digital Signal
இலக்கமுறை சைகை இலக்கமுறைக் குறிகை
Digital Sorting
இலக்கமுறை வரிசையாக்கம்
Digital Speech
இலக்கமுறை பேச்சு
Digital Switching
இலக்க நிலைமாற்றி இலக்கமுறை இணைப்பித்தல்
Digital Telephony
இலக்கமுறைத் தொலைபேசி
Digital To Analog Converter
இலக்க ஒப்புமை மாற்றி இலக்கமுறை தொடர்முறை மாற்றி
Digital Transmission
இலக்கமுறை செலுத்தம் இலக்கமுறைப் பரப்புகை
Digital Video Disk
இலக்க ஒளித்தோற்ற வட்டு இலக்கமுறை ஒளித்தோற்ற வட்டு
Digitise
இலக்கமாக்கு
Digitiser
இலக்கமாக்கி
Digitising
இலக்கமாக்கல்
Digitising Tablet
இலக்கமாக்கு கருவி இலக்கமாக்கு வரைபட்டிகை
Dimension
பரிமாணம்
Dimension
உருவளவை, அளவுக்கூறுகளின் தொகுதி, நீள அகல உயர அளவுத்தொகுதி, உருவளவைக்கூறு, நீள அகல உயர முதலியவற்றுள் ஒன்று, பருமன், பரும அளவு, பருமானம், நீள அகல உயரம், பரப்பு, அகற்சி, நீள அகலம், தொரெண் கூறுகளில் தெரிவரா உருக்களின் பெருமடிப்பெருக்கம்.
Dimensional Multi
பல பரிமாணம்
Dimensional Storage Two
இரு பரிமாணக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் இரு பரிமாணச் சேமிப்பு
Dimensioning
பரிமாணமாக்கம்
Dimensoning
பரிமாணப்படுத்துதல்
Diode
இருமுனையம்
Diode Transistor Logic
இருமுனையத் திரிதடயத் தர்க்கம் இருமுனைய மின்மப்பெருக்கித் தருக்கம்
Dip
நீரில் அமிழ்த்துதல், அமிழ்த்தும், செயல், தோய்த்தல், கழுவுதல், இறக்கம், முகத்தல், மொண்டெடுத்தல், அமிழ்ந்துள்ள அளவு, மூழ்கியுள்ள கூறு, முகந்தெடுத்த அளவு, கடற் குளிப்பு, கடல் முழுக்கு, மேட்டுக் காட்சியில் புறத்தோற்றத்திற் காணப்படும் தொடுவான் இறக்கம், அடிவான் வரை கடந்த காந்த ஊசியின் இறக்கம், மண்ணியல் அடுக்கின் கீழ்நோக்கிய சாய்வு, தொய்வு, பள்ளம், குழி, வான் வரைத் தொங்கல், மெழுகு திரி, கழுவுதல், முழுக்காட்டுதல், கழுவுநீர், ஆடுமாடுகள் குறிப்பாட்டுதற்குரிய நீர், (வினை) நீரில் அமிழ்தது, தோய், தோய்த்தெடு, நீரில் மூழ்குவித்துத் தீக்கை செய், சாயத்தில் தோய்வி, உருகிய கொழுப்பில் திரி தோய்த்து மெழுகுதிரி ஆக்கு, ஆடுமாடுகளைப் பூச்சி பொட்டழிப்பு மருந்தூட்டிய நீரில் குளிப்பாட்டு, அகப்பையில் முகந்தெடு, கரண்டியால் கோரியெடு, நெல் முதலியவற்றை வாரி எடு, கீழே சிறிது நேரம் இறக்கு, (பே.வ)கடலில் சிக்கவை, நீராடு, நீரில் மூழ்கி எழு, இடு, புகவிடு, வளை, தொய்வாகு, இறக்கமுறு, கீழ்நோக்கி வளைந்தெழு, சாய்வுற, சரிவுறு, அமிழ், கீழ்நோக்கிச் சென்றடை, சிறிது புகுந்தெழு, மேலீடாகப் படிந்துசெல்.
Dip
பதனம்
Dip
சாய்மானம்
Dip
Dual Inline Package – என்பதன் குறுக்கம்
Dip
தாழ்ச்சி
Dip Switches
டிப் நிலைமாற்றிகள்
Direct Access
நேரடி அணுகல்/நேரடிப் பெறுவழி/நேரடி நுழைவு நேரடி அணுகல்
Direct Access Processing
நேரடி பெறுவழி நேரடி அணுகு செயலாக்கம்
Direct Access Storage Device
நேரடி நுழைவு தேக்ககம்/களஞ்சியச் சாதனம் நேரடி அணுகு சேமிப்புச் சாதனம்
Direct Address
நேரடி முகவரி நேரடி முகவரி
Direct Coding
நேரடிக் குறிமுறை
Direct Connect Modem
நேரடி இணைப்பு மோடெம் நேரடி இணைப்பு மோடம்
Direct Conversation
நேரடி உரையாடல் நேரடி உரையாடல்
Direct Coupled Transistor Logic
நேரடி இணைப்புறு திரிதடய தர்க்கம் நேரடிப் பிணைப்பு மின்மப் பெருக்கித் தருக்கம்
Direct Data Entry
நேரடி தரவுப் பதிவு நேரடி தரவுப் பதிவு
Direct Distance Dialing
நேரடித் தொலைவிட அழைப்பு நேரடி தொலைவிட அழைப்பு
Direct Processing
நேரடி முறைவழியாக்கம் நேரடிச் செயலாக்கம்
Direct Recovery Plan
நேரடி மீட்புத் திட்டம் நேரடி மீட்புத் திட்டம்
Directive
பொதுக்கட்டளை, (பெயரடை) கட்டளையிடும் பாங்குள்ள, ஆணை பிறப்பிக்கும் ஆற்றலுடைய.
Directive
பணிப்பு பணிப்பு
Directory
கோப்பகம்
Directory
அடைவு கோப்பகம்/அடைவு
Directory
உறை
Disable
முடங்குறு முடக்கு
Disable
ஆற்றல்கெடு, தளர்வுறச்செய், முடமாக்கு, தகுதியற்றதாகச் செய், சட்டப்படி தகுதிக்குறைவு உண்டு பண்ணு, ஆற்றல் அற்றவரென்று தெரிவி, தடை செய்.
Disassembler
பொறிமொழியைத் தொகு மொழியாக்கி சில்லுமொழி விரிப்பி
Disaster Dump
இடர்க்கண் கொட்டல் பேரிடர் திணிப்பு
Disaster Planning
இடுக்கண் திட்டப்பதிகை பேரிடர்தவிர் திட்டமிடல்
Disclaimer
மறுப்பு, உரிமை கைதுறப்பு, தெரியாதென்ற கூற்று.
Disclaimer
உரிமைத் துறப்பு உரிமைத் துறப்பு
Discrete
தனியான, வேறான தொடர்சிசயற்ற, வெவ்வேறு பாகங்களைக் கொண்ட,, (மெய்) பண்பியஷ்ன பருப்பொருளாயிராத.
Discrete
பிரிநிலை/தனி தனித்தனி
Discrete
தனித்த, தொடர்ச்சியற்ற
Discrete Component
பிரிநிலை உறுப்பு/உதிரி உறுப்பு
Discrete Components
தனித்தனி பொருள்கூறுகள்
Discretionary Access Control
சுயவிருப்புப் பெறுவழி கட்டுப்பாடு தன்விருப்ப அணுகுக் கட்டுப்பாடு
Disk
வட்டு, வட்டத்தகடு, பண்டைய கிரேக்க உடற்பயிற்சி வல்லுநர்களால் எறிவதற்கு வழங்கப்பட்ட திகிரி வட்டம், வட்டச்சில்லு, நாணயம் போன்ற வட்டவில்லை, கதிரஹ்ன் ஆழிவட்டம், திங்கள்வட்டம், இசைத்தட்டு, வட்டவடிவப் பொருள், உடலின் தட்டையான வட்ட உறுப்பு, தண்டெலும்புத் துண்டுகளினிடைப்பட்ட மெல்லெலும்புத்தகடு, செடியினத்தின் தட்டையான வட்டுப் பகுதி, மலரின் விரிந்த கொள்வலம், கூட்டுத்தொகுதிச் செடியினத்தில் காம்பில்லாத் தலைப்பின் உட்பகுதி, (வினை) சாய்வான வட்டத் தகட்டமைவுள்ள பரம்பினால் வயலில் பரம்படி.
Disk
வட்டு வட்டு
Disk
வட்டில்
Disk Access Time
வட்டு நுழைவு நேரம் வட்டு அணுகு நேரம்
Disk Buffer
வட்டு இடையகம் வட்டு இடையகம்
Disk Cache
விரைவேக வட்டு வட்டு இடைமாற்றகம்
Disk Capacity
வட்டுக் கொள்ளளவு வட்டுக் கொள்திறன்
Disk Cartridge
வட்டுப் பொதியுறை வட்டுப் பொதியுறை
Disk Change
வட்டு மாற்று வட்டு மாற்று
Disk Change Sensor
வட்டு மாற்று உணரி வட்டு மாற்று உணரி
Disk Cleanup
வட்டு செம்மைசெய்
Disk Compact
இறுகு வட்டு குறுவட்டு
Disk Controller
வட்டுக் கட்டுப்பாட்டாளர் வட்டுக் கட்டுப்படுத்தி
Disk Controller Card
வட்டு கட்டுப்பாட்டு அட்டை வட்டு கட்டுப்படுத்தி அட்டை
Disk Copying
வட்டுப் படிஎடுப்பு வட்டு நகலெடுத்தல்
Disk Crash
வட்டு கேடு வட்டு முறிவு
Disk Drive
வட்டு இயக்ககம்
Disk Drive
வட்டு இயக்கி வட்டு இயக்ககம்
Disk Drive Controller
வட்டுச் செலுத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் வட்டு இயக்ககக் கட்டுப்படுத்தி
Disk Drive Floppy
நெகிழ் வட்டுச் செலுத்தி நெகிழ்வட்டு இயக்ககம்
Disk Duplication
வட்டு நகலாக்கம் வட்டு நகலாக்கம்
Disk Envelope
வட்டு உறை வட்டு உறை
Disk File
வட்டுக் கோப்பு வட்டுக் கோப்பு
Disk Hard
வன் வட்டு நிலை வட்டு
Disk Jacket
வட்டுப் பொதியுறை வட்டுப் பொருத்திடம்
Disk Library
வட்டு நூலகம் வட்டு நூலகம்
Disk Magnetic
கலத்தட்டு காந்த வட்டு
Disk Memory
வட்டு நினைவகம் வட்டு நினைவகம்
Disk Mirroring
வட்டுப் பிரதிபிம்பப்படுத்தல் வட்டுப் பிம்பமாக்கம்
Disk Operating System
வட்டுச் செயற்படுத்து முறைமை வட்டு இயக்க முறைமை
Disk Pack
வட்டு அடுக்கு வட்டுத் தொகுதி
Disk Partition
வட்டுப் பிரிவினை வட்டுப் பிரிவிணை
Disk Sector
வட்டுத் துண்டம் வட்டுப் பிரிவு
Disk Server
வட்டு வழங்கி வட்டு வழங்கன்
Disk Storage
வட்டுக் தேக்ககம்/களஞ்சியம் வட்டுச் சேமிப்பகம்
Disk Unit Enclosure
வட்டு அலகு உறை வட்டக உறை
Disk-Track Info
வட்டு/தடம் தகவல்
Diskette
சிறுவட்டு/செருகுவட்டு சிறுவட்டு
Diskette Tray
சிறுவட்டுத் தட்டம் சிறுவட்டுத் தட்டு
Dispatch
விரைவாக அனுப்பிவுடுதல், அஞ்சல் விடுக்கை, அஞ்சல் அனுப்பிவிடுதல், விலக்குதல், விலக்கீடு, வேகமாகச் செயலாற்றுதல், விரைசெயல், விரைவு, விரைசெய்தி, தந்திச்செய்தி, ஒழிப்பு, உயிரழிப்பு, (வினை) விரைந்தனுப்பு, உலகினின்று அப்புறப்படுத்து, ஒழி, உயிரகற்றி விடு, தீர்வுசெய், செயல்தீர்த்து அமை, தின்றுதீர், உண்டு தீர்த்துவிடு, வேகமாகச் செய்து முடி, விரைந்து செயலாற்று.
Dispatch
பணிதேர்வு/அனுப்புதல் அனுப்புகை
Dispatching Priority
பணி முன்னுரிமை அனுப்பு முன்னுரிமை
Dispersed Data Processing
பரப்பிய தரவு முறைவழியாக்கம் பிரி தரவுச் செயலாக்கம்
Dispersed Intelligence
பரப்பிய அறிவுத்திறன்
Displacement
இடம் பெயர்த்தல், இடப்பெயர்ச்சி, புடைபெயர்வு, பிறிதொன்றன் தாக்குதலால் பொருள் இடம் பெயர்ந்த அளவு, இடக் கவர்வு, நீர்மத்தில் மூழகும் பொருள்கள் அல்லது கப்பல்போல அமிழ்வுடன் மிதக்கும் பொருள்கள் நீரில் இடங்கொள்ளும் அளவு, இடக் கவர்வால் வெளியேற்றப்படும் நீர்ம எடை.
Displacement
பெயர்ச்சி பெயர்ச்சி
Displacement
பெயர்ச்சி
Displacement
இடப்பெயர்ச்சி
Display
காட்சிமுறை, காட்சியமைவு, காட்சி வரிசை, காட்சி ஒழுங்கு, கண்காட்சி, கவர்ச்சிமிக்க காட்சித் தொகுப்பு, தோற்றப்பகட்டு, அச்சகத்தில் கவனத்தைக் கவரும்படி வைக்கப்படும் எழுத்துருக்களின் வரிசையணி, (வினை) முனைப்பாகக்காட்டு, காட்சிக்குரியதாக்கு., பலர் அறியத் திறந்து காட்டு, அம்பலப்படுத்து, பொருட்காட்சியாக வை, பகட்டாகக்காட்டு, ஆடம்பரஞ் செய், வெளிப்படுத்து, தோற்றும்படி செய், காணவிடு, அச்சுருக்களை எளிதில் எடுக்கம்படி அடுக்குவரிசைப்படுத்தி வை.
Display
காட்சியகம்/காட்சிப்படுத்து காட்சி
Display Adapter
காட்சி அமைப்பு அட்டை காட்சித் தகவி
Display Background
காட்சிப் பின்புலம் காட்சிப் பின்புலம்
Display Card
காட்சி அட்டை
Display Console
இணையக் காட்சி முனையம் காட்சிப் பணியகம்
Display Control
காட்சிக் கட்டுப்பாடு
Display Cycle
காட்சி வட்டம் காட்சி சுழற்சி
Display Device
காட்சிச் சாதனம் காட்சிச் சாதனம்
Display Foreground
காட்சி முன்புலம் காட்சி முன்புலம்
Display Highlighting
காட்சிக்கூறு முனைப்படுத்தல் காட்சி முனைப்புறுத்தல்
Display Image
காட்சி படிமம் காட்சிப் படிமம்
Display Memory
காட்சி நினைவகம்
Display Menu
காட்சி வகைப் பட்டி காட்சிப் பட்டி
Display Screen
காட்டகத் திரை காட்சித் திரை
Display Surface
காட்சி பரப்பு காட்சிப் பரப்பு
Display Terminal
காட்சி முனையம் காட்சி முனையம்
Display Tolerance
காட்சிப் பொறுதி காட்சிச் சகிப்பு
Display Type
காட்சி வகை காட்சி வகை
Display Unit
காட்சி அகம் காட்சியகம்
Dispose
ஒழுங்கமைதி, செயலாட்சி, நடைமுறை ஒழுங்கு மனநிலையமைதி, (வினை) ஒழுங்கபடுத்து, வை, நிரல் பட வை, வரிசைப்படுத்து, கடவுள் அல்லது உழ்வகையில் திட்டஞ் செய், திட்டம் நிறைவேற்று, செயல் முடிவு கட்டு, செய்யவேண்டுவனவற்றைச் செய்துமுடி, தீர்வு செய், செலவு செய், தன் விருப்பப்படி கையாளு, செயலாடசி செய், சரக்குக் கையிருப்பை விற்பனை செய், தள்ளிக் கழி, ஒழி, தவிர், ஒழித்துக்கட்டு, கொன்றழி, பகிர்ந்தளி, நன்கொடை வழங்கு, மனம் பற்றுவி, விருப்பம் கொள்ளுவி, நாடுவி, உள்ளம் முன்னாடியே ஒருதலைப்படச் சாய்வுறுத்து, கருத்து ஒருசார்புறுத்து.
Dispose
முடித்து வை
Dissable
முடக்கு முடமாக்கு
Distortion
திரிபு திரிபு
Distortion
உருத்திரிவு, வடிவச்சிதைவு, குலைவு, கோட்டம், கோணல், நெறிபிறழ்வு, வானொலியிலும் தந்தியிலாக் கம்பியிலும் அலைக்கோட்டங்களால் ஏற்படும் ஒலிக்கோளாறு.
Distortion
உருக்குலைவு, திரிபு
Distributed Computing
விரவல் கணினிச் செய்முறை பரவுக் கணிப்பணி
Distributed Data Base
விரவல் தரவுத் தளம் பரவுத் தரவுத் தளம்
Distributed Data Processing
விரவல் தரவு+C2013 முறைவழிப்படுத்தம் பரவுத் தரவுச் செயலாக்கம்
Distributed Design
விரவல் வடிவமைப்பு பரவு வடிவமைப்பு
Distributed Information Processing System
விரவல் தகவல் முறைவழிப்படுத்து பரவுத் தரவு செயலாக்க முறைமை
Distributed Network
விரவல் வலையமைப்பு பரவுப் பிணையம்
Distributed Processing System
பரவுச் செயலாக்க முறைமை
Distributed Sort
விரவல் வரிசையாக்கம் பரவு வரிசையாக்கம்
Disturbance
குழப்பம் இடையூறு
Disturbance
குழப்பம், கலக்கம், தடுமாற்றம், கொந்தளிப்பு, கிளர்ச்சி, அமளி, ஆரவாரம், தொடர்பு கலைவு, இடைத்தடை, இடையீடு, அமைதிகுலைவு, உலைவு, பூசல், சச்சரவு, தொந்தரவு, உடைமை உரிமையில் தலையீடு.
Dithering
வண்ணப் புள்ளி தெளிப்பு கலக்கம்
Dividend
வகுஎண் வகுபடு எண்
Dividend
பங்காதாயம், ஈவுத்தொகை
Dividend
வகுக்கப்படும் எண், தவணைப்பங்கு., வட்டியாக வ பகுதி, ஆதாயப்பங்கு நொடித்த செல்வ நிலையத்தில் இருந்து கடன்வழங்கியவர்கள் பெறும் பங்கு, ஆதாயத்தில் ஒருவர்க்குரிய பங்குவீதம்.
Division
வகுப்பு வகுத்தல்
Division
வகுப்பு
Division
பிரிதழ்ல், பிரிபு, பிரிக்கப்பட்ட, நிலை, பிரிவினை, ஒற்றுமைக்கேடு, உட்பிளவு, வேற்றுமை, பங்கிடுதல், பங்கீடு, பங்கு பாசம்,. பாகுபாடு, கூறுபாடு, பகுதி, கூறு, வகைப்படுத்தல், வகை, இனப்பிரிவு, கிளை, துறை, படைப்பிரிவு, நாட்டுப்பிரிவு, மண்டலம், வட்டாரத் தொகுதி, சட்ட மாமன்றத்துக்குரிய தேர்தல் தொகுதி, தரவகுப்பு, வகுப்புப்படி இடையெல்லை, இடைவரம்பு, இடைவேலி, இடைத்தட்டி, வாக்கறிவிப்புக்காகச் சட்ட மாமன்றத்தில் மன்றத்தினர் இரண்டாகப் பிரிதல், மாமன்றப் பிரிவீட, (கண) எண்ணெ மற்றொரு எண்ணால் வகுத்தல், வகுத்தல்முறை.
Division Check
வகுத்தல் சரிபார்த்தல் வகுத்தல் சரிபார்ப்பு
Division Identification
வகுப்பு இனங் காணுகை இனங்காண் பிரிவு
Divisor
வகுப்பி வகு எண்
Divisor
வகுக்குமெண், வகுக்கப்படும் எண்ணில் மீதமின்றி வகுக்குமெண்.
Dma
Direct Memory Access- என்பதன் குறுக்கம் டிஎம்எ direct memory access
Dml
Data Manipulation Language- என்பதன் குறுக்கம் டிஎம்எல் data manipulation language
Dnc
Direct Numeric Control – என்பதன் குறுக்கம் டிஎன்சி direct numeric control
Dns
டிஎன்எஸ்-domain naming service
Do
செய் கேள்வித்தானத்தின் அடிச்சுரம் முதற்சுரம்
Do
செய் செய்
Doa
Dead On Arrive- என்பதன் குறுக்கம்: வருகை நிலையில் செயலிழப்பு டிஓஏ dead on arrive
Document
ஆவணம், பத்திரம், ஆதாரமூலம், ஆதாரச் சான்று, (வினை) பத்திர ஆதாரம் வழங்கு, ஆதாரமூலம் காட்டு, ஆதார மூலமாக காண்பி.
Document
ஆவணம் ஆவணம்
Document
ஆவணம்
Document Close Button
ஆவண முடிப்புப் பொத்தான் ஆவணம் மூடு பொத்தான்
Document Content Architecture
ஆவண உள்ளடக்கக் கட்டமைப்பு (dca) டிசிஎ (dca)
Document Distribution
ஆவண வழங்கல் ஆவணம் வழங்குகை
Document Image Processing
ஆவணப் படிம முறைவழியாக்கி் ஆவணப் படிமச் செயலாக்கம்
Document Interchange Architecture
ஆவண இடைமாற்றுக் கட்டமைப்பு (dia) டிஐஏ (dia)
Document Management
ஆவண முகாமை ஆவண மேலாண்மை
Document Minimise Button
ஆவண குறைப்புப் பொத்தான் ஆவணம் சிறிதாக்கு பொத்தான்
Document Reader
ஆவண வாசிப்பி ஆவணப் படிப்பான்
Document Restore Button
ஆவண மீட்புப் பொத்தான் ஆவண மீட்புப் பொத்தான்
Document Retrieval
ஆவணமீட்பு ஆவண மீட்டெடுப்பு
Document Routing
ஆவண வழிப்படுத்தல் ஆவணம் திசைவித்தல்
Document Scanner
ஆவணவருடி ஆவண வருடுபொறி
Document Source
மூல ஆவணம் மூல ஆவணம்
Documentation
ஆவணச்சான்று வழக்காட்சி, பத்திர மேற்கோளாட்சி, மெய்யான எழுத்தாதார வடிவிலமைந்த புனை கதை.
Documentation
ஆவணமாக்கல் ஆவணமாக்கம்
Documentation Aids
ஆவணமாக்கல் துணையன்கள் ஆவணமாக்கத் துணைகள்
Documentation Program
ஆவணமாக்கல் செய்நிரல் நிரல் ஆவணமாக்கம்
Documentor
ஆவணமாக்கி ஆவணமாக்கி
Documents
ஆவணங்கள்
Dollar
வெள்ளி, அமெரிக்க வெள்ளிநாணயம், மெக்ஸிகோ உறாங்காங் ஆகிய இடங்களில் வழங்கும் வெள்ளிநாணம், செர்மனிக்கும் ஸ்பானிய நாட்டுக்கம் உரிய நாணயங்களின் ஆங்கிலப்பெயர்.
Dollar
நாணய எழுத்து
Domain
ஆட்சிப்பரப்பு, மேலாண்மை எல்லைப்பரப்பு, பண்ணை நிலப்பரப்பு, பண்ணை எல்லைப்பரப்பு, ஆட்சி எல்லை, அதிகார எல்லை, செயல் எல்லை, செயற்களம், பண்புரிமை எல்லை, அரங்கம், துறை, பெருங்கூறு, உலகநாடுகளின் சட்டத்துறையில் நில எல்லையில் உடைமை உரிமை முழு மேலாண்மை நிலை.
Domain
ஆள்களம் களம்
Domain
களம்
Domain Knowledge
ஆள்கள அறிவு கள அறிவு
Domain Name
ஆள்களப் பெயர் களப் பெயர்
Domain Name
களப்பெயர்
Domain Name Server
களப் பெயர் வழங்கன்
Domain Name System
களப் பெயர் முறைமை
Domain Tip
ஆள்கள முனை கள முனை
Domestic Computer
வீட்டுக் கணினி வீட்டுக் கணிப்பொறி
Dongle
வன் பூட்டு
Dopant
மாசு மாசுப்பொருள்
Doping
மாசு ஊட்டல் மாசு ஊட்டல்
Doping Vector
மாசு காவி மாசு நெறியம்
Dos
Disk Operating System – என்பதன் குறுக்கம் டாஸ் disk operating system
Dos Prompt
DOS நிலைத்தூண்டி டாஸ் தூண்டி
Dot Commands
புள்ளிக் கட்டளைகள் புள்ளிக் கட்டளைகள்
Dot Matrix
புள்ளி அமைவுரு புள்ளி அணி
Dot Matrix Printer
புள்ளியணி அச்சுப்பொறி
Dot Matrix Printer
புள்ளி அமைவுரு அச்சுப்பொறி புள்ளி அச்சுப்பொறி
Dot Matrix Printer
புள்ளி அச்சுப்பொறி
Dot Operator
புள்ளிச் செயற்குறி
Dot Per Inch
ஓர் அங்குலத்தில் புள்ளிகள்
Dot Pitch
புள்ளி இடைவெளி புள்ளி அடர்வு
Dot Prompt
புள்ளி நிலைத்தூண்டி டாட் தூண்டி
Dots Per Inch
அங்குலப் புள்ளிகள்
Double Buffering
இரட்டை தாங்கக முறை இரட்டை இடையக முறை
Double Click
இரட்டை அமுக்கு முறை இரட்டை சொடுக்கு
Double Dabble
இரட்டை மாற்றம் இரட்டை மாற்றம்
Double Density
இரட்டை அடர்த்தி இரட்டை அடர்த்தி
Double Linked List
இருவழி இணைப்புப் பட்டி இரட்டைத் தொடுப்புப் பட்டியல்
Double Precision
இரட்டைத் துல்லியம்
Double Precision
இரட்டை துல்லியம் இரட்டைத் துல்லியம்
Double Precision Arithmetic
இரட்டைத் துல்லியவெண்கணிதம் இரட்டைத் துல்லியக் கணக்கீடு
Double Punch
இரட்டைத் துளை இரட்டைத் துளை
Double Sided
இருபக்க இருபக்கமான
Double Sided Disk
இருபக்க வட்டு இருபக்க வட்டு
Double Striking
இரட்டைத் தட்டல் இரட்டைத் தட்டல்
Down
மூழ்கடி, மூழ்கடித்து மாளச்செய், நீரினுள் அமிழ்த்தி, மூச்சு முட்டவைத்துக் கொல்லு, நீர்ப்பெருக்கு வகையில் அமிழ்வி, அமிழ்வித்து, மூச்சுமுட்டடி இறக்கும்படி செய், வெள்ளம் வகையில் மேற்கவிந்து சென்றழி, நீரில் தோய்வி, குடி முதலியவற்றால் துன்பத்தை மறக்கும்படி செய்,மேற்கவிந்து மறை, பேலொலி வகையில் பிற சிறிய ஒலிகள் கேளாமல் அடக்கிவிடு.
Down
செயலிழப்பு கீழ்/ செயலிழப்பு
Down Arrow
கீழ்செல் அமைவு கீழ் நோக்கு அம்புக்குறி
Down Line Processor
முனை நிலை முறைவழியாக்கம் கீழ் நிலைச் செயலி
Down Load
இறக்கம் கீழிறக்கு
Down Time
செயலறு நேரம் செயலறு நேரம்
Downsizing
கீழ்க்குறைப்பு கீழ்க்குறைப்பு
Downward Compatible
தாழ்நிலைப் பொருத்தம் கீழ்நோக்கு ஒத்தியல்பு
Draft
இழுவை, இழுக்கப்படும் பொருள், சுமை, தெரிந்தெடுத்தல், பொறுக்கியெடுக்கப்பட்டவர்கள், சேனைத்தளம், படைப்பிரிவில் ஒருவர், உண்டியல், காசோலை, வேண்டுதல், பணம் எடுக்க வேண்டிய தேவைநிலை, வளம் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலைமை, பண்பின் தேவை, திடட்ரடம், முன்வரிவு, பூர்வாங்கத்திட்ட வரைவு, (க.க) கல்முகப்பின் ஓரத்தில் உளிகொண்டு ஒழுங்கு செய்தல், (வினை) வரைச்சட்டம் எழுது, முன்னீடான உருவரை தீட்டு, தெரிந்தெடு, ஆய்ந்தெடு, பிரித்தெடு, பொறுக்கு, முன்வரிவு செய், (க,க) கல் முகப்பின் ஆரத்தில் உளிகொண்டு ஒழுங்குசெய்.
Draft
கூம்புதல், வரைவு
Draft
வரைவு
Draft Mode
வரைவு பாங்கு
Draft Quality
வரைவுத் தரம் வரைவுத் தரம்
Drag
பின்னிழுப்பு, பின்னிழுவிசை
Drag
இழுவை, இழுக்கப்படும்பொருள், இழுப்பு, சுணக்கம், வானுர்தியில் ஊடச்சின் நெடுகக் கிடக்கும் காற்றின் விரைவியக்கப்பகுதி, பாதாளக்கரண்டி, கனத்த பரம்பு, முரட்டுச் சம்மட்டி, மரக்கட்டையை இரம்ப வாய்க்குக் கொண்டு செலுத்துதற்கான பொறியமைப்பு, அஞ்சல் வண்டி, குறுக்காக இருக்கைகள் உள்ள கூண்டில்லாத நீண்ட வண்டி, இறங்கு சரிவிற் செல்லும் வண்டி சக்கரத் தடைக்கட்டை, முன்னேற்றத்தடை, மோப்பநெறி, நரி வேட்டையாடும் நாய்கள் பின்பற்றிச் செல்வதற்காக தரையின் மேல் இழுக்கப்படும் செயற்கை மோப்ப அமைவு, மேடைக்கோல் பந்தாட்டத்தில் பந்தின் மையத்துக்குச் சற்றுக் கீழே தட்டுவதனால் விளையும அப்பந்தின் தடைப்பட்ட செலவு, மந்த இயக்கம், இழுப்பு வலை, உரம் வாரி, (வினை) பிடித்து இழு, மெல்ல இழு,. நிலமீது உராயவிட்டு இழுத்துச்செல், வலுக்கட்டாயமாக முரட்டுத்தனமாய் இழு, மோப்பம்பிடித்துச் செல், பரம்படி, பாதாளக்கரண்டி போட்டுத் தேடு, தடைப்பொறி பொருத்து, தரையிற் படருமாறு தொங்டகு வலுக்கட்டாளமாக இழுபட்டுச் செல், கனத்த அடி வைத்து மெதுவாகச் செல், பின்தங்கு, மெல்ல நட மிக மெதுவாயிருப்பதாகத் தோன்று, இழுத்துப் பறித்துக்கொண்டிருப்பதாகத் தோன்று, சோம்பியிரு.
Drag
மாற்கீழரை
Drag
பின்னிழு விசை
Drag
இழு இழு
Drag And Drop
இழுத்துக் கைவிடு இழுத்து விடு
Dragging
இழுத்தல் இழுத்தல்
Drain
வடிகால்
Drain
நீர்க்கால், வடிகால், கால்வாய், சாக்கடை, குழி, பள்ளம், இடைவிடாத செலவழிவு, ஓஸ்ப்புறப்போக்கு, வலுக்கேடு, அறுவையில் கட்டி முதலியவற்றிலிருந்து சீழ் அழுக்குநீர் ஆகியவற்றை வடிப்பதற்கான குழல், (வினை) படிப்படியாக வடித்தெடு, வடிகட்டு, குழாய், வழியாக வடி, நீர் முதலியவற்றைப் பருகு, கலத்தை வெறுமையாக்கு, நிலம் முதலியவற்றில் நீர்போக்கு, மிகைநீரை வெளியே கொண்டு செல், உடைமை இழக்கச்செய், கசிந்தொழுகு, ஆற்றல் இழக்கச் செய், பிலிற்று, பாய், ஈரம், போக்கு, நீர்ப்பொருள் வடிவதற்குத் துணைசெய்.
Drain
வடி
Drain
வடிகால் வடிகால்
Dram
அவுன்ஸ் என்னும் எடுத்தலளவையில் வீய்க் கூறு, ஒருமிடறு வெறியநீர்ப் பானம், குடி, ஒருகிண்ணம் வெறியநீர்ப் பானங்கொடு.
Dram
Dynamic Random Access Memory- என்பதன் குறுக்கம் இயங்குநிலை குறிப்பிலா அணுகு நினைவகம் dynamic random access memory
Drawing
இழுத்தல், வலித்தல், எழுதுதல், தீட்டுதல், வரைதல், வரைப்படம் எழுதுதல், ஒரேவண்ணச்சித்திரம், வரைதல், வரைப்படம், கருமை வெள்ளையாலான வரிவடிவப்படம், ஒருவண்ணச்சித்திரம், சீட்டுக்குலக்கியெடுத்தல்.
Drawing
இழுவை
Drawing
வரைதல் ஓவியம்/ஓவியம் வரைதல்
Dreamweaver
ட்ரீம்வீவர்
Drive
(AMPLIFIER) ஓட்டி (மிகைப்பி)
Drive
ஊர்தியில் உலாப்போக்கு, சிறு சுற்றுலா, வண்டிப்பாதை, தனிமனையெல்லைக்குட் செல்லும் வண்டிப்பாதை, ஊக்கமிக்க பந்தடி, வேட்டை விலங்கின் கலைப்பு விரட்டு, வேட்டை விரட்டாட்டம், துரத்துவதற்குரிய பொறியமைவு, போரில் எதிரிகளைத் துரத்தி ஓட்டுதல், தெம்பு, செயலுக்கம், தூண்டுதல், உள்ளவா, குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்கான பொருள் தண்டுமியக்கம், குறைவிலை விற்பனைப் பெருக்கத்துக்குரிய திரள் முயற்சி, (வினை) துரத்து, அச்சுறுத்தி ஓட்டு, வலிந்து விரட்டு, அடித்து வெருட்டு, காலட்நடைகளை நடத்திச் செல், காட்டுச் சட்டப்படி உடைமை உரிமை உறுதிப்பாட்டுக்காகக் கால்நடைகளை மந்தை விரட்டுக்குத் துரத்து, வேட்டை விலங்குகளைக் கலைத்து விரட்டு, ஊர்தியினைச் செலுத்து, வண்டியோட்டியாகச் செயலாற்று, ஏறிச்செல், இட்டுச்செல், உடன்கொண்டு செல், பொறியினை இயக்கு, இயங்கும் ஆற்றல் அளி, இயங்குவி, ஆற்றலுக்கு உட்டபட்டு இயங்கு, இயங்டகும் ஆற்றல் அளி, இயங்குவி, ஆற்றலுக்கு உட்பட்டு இயங்கு, இயக்கப்பெறு, செலுத்தப்பெறு, குறிக்கொண்டு செல், விரைவுபடுத்து, ஊக்கு, தூண்டு, தாக்கு., வேகமாகத் தள்ளு, பந்தினை வீசி எறி, முன்னேறிச் செல்லுவி, வாதத்தை ஆற்றல்படப் பயன்படுத்து, எழுதுகோல் முதலிய கருவிகளைக் கையாளு, வாளை வீசியெறி, தொழிலை நடத்து, ஆணி முதலியவற்றை அடித்திறுக்கு., பாய்ச்சு, பாய், குதி, விரை, விரைந்து செயலாற்று, கடுமையாக வேலைசெய்.
Drive
இயக்கி/செலுத்தி இயக்ககம்
Drive Cartridge
பொதியுறைச் செலுத்தி பேழை இயக்ககம்
Drive Change
இயக்ககம் மாற்று
Drive Converter
இயக்கக மாற்றி (fast32)
Drive Disk
வட்டுச்செலுத்தி வட்டு இயக்ககம்
Drive Number
இயக்கி எண்/செலுத்தி எண் இயக்கக எண்
Driver
செலுத்துவான் இயக்கி
Driver
ஓட்டுபவர், வண்டியோட்டி, ஊர்தி வலவர், குழிப்பந்தாட்டத்தில் தொடக்கஇடத்திலிருந்து பந்தெறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கைத்தடி, (இயந்) நேர்முகமாகத் திறனைப் பெறுகிற சக்கரம், விசை ஆக்கத்துடன் இணைந்த உறுப்பு.
Driver
(SOFTWARE) இயக்கமென்பொருள்
Driver Manager
இயக்கி மேலாளர்
Droid
மனித யந்திரம் மனித எந்திரம்
Drop
இணைப்பு முனை/பக்க நீளம் இணைப்பு முனை
Drop
துளி, நீர்-கண்ணீர்-வியர்வை-குருதி-மழை-பனி போன்ற நீர்மங்களின் ஒரு சொட்டு, சிறிதளவு நீர், சிறிதளவு நீரியலான மருந்து, சிறிதளவு, வீழ்துளியுருவப் பொருள், தொங்கல் மணி, பதக்கம், தொங்கட்டம், மணியுருடிளை வடிவான தின்பண்ட வகை, வீழ்ச்சி, செங்குத்தான பள்ளம்,. மிகப்பெரிய அளவான திடீர் ஏற்றத்தாழ்வு, விடுதிரை, திரை வீழ்ச்சி,தூக்குமரப் பொறித்தட்டு, பொறித்தட்டு விழத்தகும் ஆழ எல்லை, வீழ்ச்சியளவெல்லை, கப்பல்தளத்தில் சரக்குகளை இறக்கி வைப்பதற்கான அமைவு, அதிர்ச்சியூட்டும் திடீர் நிகழ்ச்சி, சமுதாயத் தளத்திற்ற படியிறக்கம், விலையிறக்கம், வெப்பதட்பநிலை வீழ்ச்சி, கடுந்தேறரல் சிறுகல அளவு, (வினை) துளிதுளியாக வடியவிடு, துளி சிதறவிடு, திவலை சிதறி உலர்வுறு, சொட்டுச்சொட்டாக விழு, திடுமெனக் கீழே விழு, செங்குத்தாக விழு, வேட்டைநாய் வகையில் வேட்டைநாய் வகையில் வேட்டைக்குதரிய விலங்கைக்கண்டு பதியமிடு, தாழ்த்து, கிடத்து, கைவிடு, துற, கூறாதுவிடு, குறியாமல் விட்டுவிடு, பெற்றுவிடு, பிறப்பி, தற்செயலாக வந்துசேர், தற்செயலாக வாய்விட்டுக்கூறு, வாய்தவறி வெளியிடப்பெறு, இயல்பாகத் தூக்கத்துக்கு ஆளாகு, வழக்கத்துக்கு ஆட்படு, குறைவுற., அளவில் குறை., குரல்தாழ்த்து குரல் தணிவுறு.
Drop
வீழ்கை (வழு)
Drop Dead Halt
மீளா நிலை மீளா நிலை
Drop In
உருப் புகுத்தல் உட்புகல்
Drop Out
உரு அகற்றல் விடுபடல்
Drop Shadow
வீழ்நிழல் நிழல் வீழ்நிழல்
Drum
பறை/உருளை உருளை
Drum
உருளை
Drum
முரசு, முரசொலி, முரசடிப்பவர், முரசொலி போன்ற நாரையினக் கூக்குரல்,முரசொலி போன்ற ஒலி எழுப்பும் அமெரிக்க மீன் வகை, உட்செவியுறுப்பு,காதுக் குருத்து, ஊளையிடும், குரங்கினத்தின் உண்ணாக்கெலும்பு முரசு வடிவப் பொருள், மிடா, இயந்திரத்தின் சுழல் வட்டுருளை, இழைகளைச் சுற்றிவைக்கப்பயன்படும் குக்ஷ்ல் வட்டு, மாலை அல்லது பிற்பகல் தேநீர் விருந்து, (க.க) கிவகைமாடத்தின் செங்குத்தான பகுதி, கொரிந்திய பாணித் தூண் தலையுறுப்பின் கெட்டியான பகுதி, (வினை)முரசு முழக்கு, முரசொலி எழுப்பு கைவிரல்களால் தாளங்கொட்டு, காலாலட் மேளங்கொட்டு, முரசொலிப்புப் போன்று இரை, இடைவிடாதடி, தட்டு, கொட்டு, பறவைகள் பூச்சிகள் வகையில் முரசடிப்பது போல இறக்கைகளை அடித்து ஒலியெழுப்பு, முரசு முழக்கி வெளியேற்று, முரசொலி மூலம் அழைப்புவிடு, அடித்தடித்து உருவேற்று, அடுத்தடுத்துச் சொல்லிப் புகட்டு, விடாது செய்து வெறுப்பூட்டு.
Drum Magnetic
காந்தப் பறை காந்த உருளை
Drum Plotter
உருளை வரைவி உருளை வரைவி
Drum Printer
உருளை அச்சுப் பொறி உருளை அச்சுப்பொறி
Drum Sorting
உருளை வரிசையாக்கம் உருளைச் வரிசையாக்கம்
Drum Storage
உருளை தேக்ககம்/களஞ்சியம் உருளைச் சேமிப்பகம்
Dry Plasma Etching
உலர் மின்மப் பொறிப்பு உலர் மின்மப் பொறிப்பு
Dry Run
வெள்ளோட்டம் வெள்ளோட்டம்
Dry Running
வெள்ளோட்டம்
Dsl
இலக்கமுறை சந்தாதாரர் தடம்-digital subscriber line
Dual Channel Controller
இருதடக் கட்டுப்படுத்தி இரட்டைத்தடக் கட்டுப்படுத்தி
Dual In Line Package
இரட்டை வரிசை பொதி இரட்டை வரிசைத் தொகுப்பு
Dual Intensity
இரட்டைச் செறிவு இரட்டைச் செறிவு
Dual Processor
இரட்டைச் முறைவழியாக்கம்
Dual Sided Disk Drive
இருபக்க வட்டுச் செலுத்தி இருபக்க வட்டு இயக்ககம்
Dumb Terminal
ஊமை முனையம் ஊமை முனையம்
Dumb Terminal
ஊமை முனையம்
Dummy
வெற்று போலி
Dummy
போலி
Dummy
வபாய்பேசாத உருவம், மட்டி, பேதை, போலி ஆள், செயல் செய்யாத ஆள், போலிப்பகட்டு உருவம், வைக்கோல் உருவம், கைப்பாவை, கைக்கருவி, போலிவ்பொருள், பொம்மைப்போலி உரு, ஆடையணி தாங்கும் விளம்பரப்பொம்மை, சுடுவதற்கான பொம்மை இலக்கு, குழந்தைக்குப் பாலுட்டுவதற்கான குமிழ்கலம், அச்சிடாப் போலி வெள்ளேடு, சீட்டாட்ட வகையில் திறந்த சீட்டுக்களுக்குரிய கற்பனை ஆட்டக்காரர், சீட்டுக்கள் திறந்து வைக்கப்படும் சீட்டாட்ட வகை, திறந்த சீட்டுக்களை எடுத்தாடும் முறையுடைய துணையாட்டக்காரர், உதைபந்தாட்ட வகையில் பந்துவீசுவதாகக் காட்டிக்கொள்ளும் போலிப் பாவனை, (பெயரடை) ஊமையான, மௌனமான, பேசாத, போலியான, பாசாங்கான.
Dummy Argument
வெற்று இணைப்புரு போலி தருமதிப்பு
Dummy Instruction
வெற்று அறிவுறுத்தல் வெற்று ஆணை
Dummy Module
வெற்றுக்கூடு/வெற்று அடுக்கு வெற்றுக் கூறு
Dump
கொட்டு திணி
Dump
தடித்த குறுகிய வடிவமுடைய பொருள், ஆட்டக்கெலிப்பின் மதிப்புக்குறியான போலி ஈயவட்டு, சிறுநாணய வகை, கப்பல் கட்டுமானத்தில் குமிழ்.இறுக்காணி, கப்பலில் ஆடப்படும் விளையாட்டுவகையில் எறியும் கயிற்றுக் கண்ணி வளையம், தடித்துக் குறுகிய ஆள், ஆட்டவகையின் எறி கழல், இனிப்புத் தின்பண்டவகை, ஆட்டவகைக்குரிய குற்றிக்கோல்.
Dump Automatic Hardware
கொட்டு தன்னியக்க வன்பொருள் கொட்டுத்தானியங்கி வன்பொருள்
Dumping
கொட்டல் திணித்தல்
Duplex
இரட்டையான, இருமடியான, இருதிசை இயக்கம் ஒருங்கேயுடைய.
Duplex
இருவழி இருதிசை
Duplex Channel
இரு வழி வாய்க்கால் இருதிசைத் தடம்
Duplexing
இரட்டை வழியாக்கம் இருதிசையாக்கம்
Duplexing
இருமையாக்கல்
Duplicate
இருமடிப் பகர்ப்பின் மறுபடிவம், பார்த்தெழுதிய எதிர்ப்படி, இருமடிப்படிவக் கட்டுப்பாடு, இருமடித்குதி, (பெயரடை) இரட்டடிப்பான, இருமடங்கான, முதலதுபோன்ற, நிகர் ஒத்த, ஒற்றை மாற்றான, (வினை) இரண்டுபடுத்து, இரட்டிப்பாக்கு, மடி, இரண்டாற் பெருக்கு, இருமடியாக்கு, இருபடியெடு, படியெடு.
Duplicate
இரட்டை இருமடி படியெடு
Duplicate
இரட்டிப்பு
Duplicate
இரட்டிப்பான
Duplication Check
மறுபதிவு சரிபார்ப்பு படியெடுப்பு சோதனை
Dust Cover
தூசு காப்பு உறை தூசு காப்புறை
Dvd
Digital Versatle Disc/Digital Video Disc- என்பதன் குறுக்கம் டிவிடி digital versatile disc
Dvd
பல்திறன் வட்டு
Dvi
இலக்க ஒளித்தோற்ற ஊடாடி-digital video interactive
Dyadic
இரு வினை சார் இருவினை சார்
Dyadic Operation
இரு செய்பணி இருவினைச் செயல்பாடு
Dynamic Address Translation
இயங்கு நிலை முகவரி மாற்றம் இயங்குநிலை முகவரி மாற்றம்
Dynamic Allocation
இயங்கு நிலை ஒதுக்கீடு இயங்குநிலை ஒதுக்கீடு
Dynamic Dump
இயங்கு நிலைக் கொட்டல் இயங்குநிலை திணிப்பு
Dynamic Font
இயங்குநிலை எழுத்துரு
Dynamic Html
இயங்குநிலை எச்டிஎம்எல்
Dynamic Memory
இயங்கு நிலை நினைவகம் இயங்குநிலை நினைவகம்
Dynamic Method Dispatch
இயங்குநிலை வழிமுறை அனுப்பு
Dynamic Object
இயங்கு நிலை விடயம் இயங்குநிலை பொருள்
Dynamic Operand
இயங்கு நிலை வினை ஏற்பி இயங்குநிலை வினை ஏற்பி
Dynamic Ram
இயங்கு நிலை நேர் அணு நினைவகம் இயங்குநிலை ராம்
Dynamic Random Access Memory
இயங்கு நிலை எழுமானப் பெறுவழி நினைவகம் (dram)
Dynamic Relocation
இயங்கு நிலை இருப்பிட மாற்றம் இயங்குநிலை இடமாற்றம்
Dynamic Scheduling
இயங்கு நிலை நிரற்படுத்தல் இயங்குநிலை நேர ஒதுக்கல்
Dynamic Simulation Language
இயங்கு நிலை பாவனை மொழி இயங்குநிலைப் பாவிப்பு மொழி
Dynamic Storage
இயங்கு நிலைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் இயங்குநிலைச் சேமிப்பகம்
Dynamic Storage Allocation
இயங்கு நிலை தேக்கக/களஞ்சிய ஒதுக்கீடு இயங்குநிலைச் சேமிப்பக ஒதுக்கீடு
Dynamics
இயக்கவியல்
Dynamics
இயக்கவியல் இயங்குவியல்
Dynamics
இயல் ஆற்றல் மூலக் கோட்பாடு, பிறபொருள்களைப்போலவே மனமும் இயற்கையாற்றல்களின் விளைவே என்று கருதும் கொள்கை, ஆற்றல் செயல்படுமுறைமை.
Dyorak Keyboard
டயோறாச் சாவி பலகை
E – Commerce
மின் வணிகம் commerce
E – Mail Address
மின்னஞ்சல் முகவரி mail address
E – Mail Greeting
மின்னஞ்சல் காழ் mail greeting
E-Commerce
மின் வணிகம்
E-Commerce
மின்வணிகம்
E-Fax
மின் நகல்/தொலை நகல்
E-Mail
மின்னஞ்சல்
E-Mail
மின் அஞ்சல் mail
E-Mail Address
மின்னஞ்சல் முகவரி
E-Mail Address
மின்னஞ்சல் முகவரி
E-Mail-Address
மின்னஞ்சல் முகவரி
E-Mail-Greeting
மின்னஞ்சல் வாழ்த்து
Eam
Electronic Accounting Machine- என்பதன் குறுக்கம்: மின்னணுக் கணக்குப் பொறி ஈஎஎம் electronic accounting machine
Earom
Electrically Alterable Read Only Memory- என்பதன் ஈஎராம் electrically alterable read only
Earth Station
தரை நிலையம்
Easy Writer
இலகு எழுதி சொல் தொகுப்பு மென்பொருட்களுள் ஈஸி ரைட்டர்
Eavesdropping
ஒட்டுக் கேட்டல் ஒட்டுக் கேட்டல்
Ebam
Electron Beam Addressed Memory- என்பதன் குறுக்கம்: ஈபிஎஎம் electron beam addressed memory
Echo
எதிரொளி எதிரொலி
Echo
எதிரொலி, மீள்ஒளி, எதிரலை, எதிரதிர்வு, பின்அடுக்கொலி, கூறியதுகூறல், செய்ததுசெய்தல், எதிர்நினைவு, பின்தொடர்வு, பின்தொடுப்பு, பாட்டில் அடி இறுதி ஒலி இயையு, பேரிசைப்பேழையில் எதிரொலிக்கும் சிற்றமைவு, சீட்டாட்ட வகையில் சீட்டுக்களைப் பற்றிக் கூட்டாளிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்படும் குழுஉக் குறிப்பு, அணுக்கப்போலி, மிகஒத்திருப்பது, குருட்டுத்தனமாகப் பின் பற்றுபவர், தலையாட்டி இசைபவர், சொல்வதைத் திரும்பச் சொல்பவர்.
Echo Check
எதிரொளிச் சரிபார்ப்பு எதிரொலிச் சரிபார்ப்பு
Echo Suppressor
எதிரொலி ஒடுக்கி
Ecom
Electronic Computer Originated Mail- என்பதன் குறுக்கம்: ஈகாம் electronic computer originated mail
Edge
விளிம்பு விளிம்பு
Edge
விளிம்பு, வக்கு, முனை, கோடி, ஓரம், அருகு, கருவியின் கூரியபக்கம், கூர், கூர்மை, காயப்படுத்தும் கருவி முனை, பாறையின் முனைவிளிம்பு, முகடு, பிழம்புருவில் இருபரப்புகளின் சந்திப்புவரை, பரப்பின் எல்லைக்கோடு, மதிக்கூர்மை, உணர்ச்சிக்கூர்மை, கூரிய சுவையுணர்ச்சி, உள்ளக்கூர்மை, சிடுசிடுப்பு, எளிதில் எரிச்சலுட்டும் நிலை, (வினை) தீட்டு, கூராக்கு, விளிம்பாக அமை, ஓரங்கட்டு, கரை அமை, கரை இணை, உணர்ச்சி கூர்மைப் படுத்து, நகர்த்து, சிறிதுசிறிதாக மெல்ல நப்ர், மெல்லப்புகுத்து, தூண்டு, சாட்டிக்கூறு, மறைமுகமாகக் குறிப்பீடு, கூர்விளிம்பால் தாக்கு.
Edge
ஓரம்
EDGE
Enhanced Data rates for GSM Evolution
Edge Card
விளிம்பு அட்டை விளிம்பு அட்டை
Edge Connection Socket
விளிம்புத் தொடுப்புக்கான் குழி விளிம்பு இணைப்புப் பொருத்துவாய்
Edge Connector
விளிம்பு இணைப்பி விளிம்பு இணைப்பி
Edit
பதிப்பு/பதிப்பி/உள்ளீடு செய் தொகுப்பு
Edit
பதிப்பி, பதிப்புக்கு வேண்டிய முறையில் எட்டை உருவாக்கு, வகுத்துத்தொகுத்தமை, தேர்ந்து திரட்டியமை, திருத்தியமை, பத்திரிகைப் பதிப்பாசிரியராயிருந்து பணியாற்று.
Edit
திருத்து
Edit Data Source
மூலத்தரவுப் பதிப்பு மூலத் தரவைத் தொகு
Edit Key
தொகுப்பு விடைக்குறிப்பு
Edit Keys
பதிப்பு விசை
Edit Line
பதிப்பு வரி வரியைத் தொகு
Edit Mode
பதிப்பு பாங்கு தொகுப்புப் பாங்கு
Edit Play List
இயங்கு பட்டியலைத் தொகு
Edit Programme
தொகுப்பு நிரல்
Edit Query
வினவல் தொகு
Editing
பதிப்பித்தல் தொகுப்பாக்கம்
Editing Terminal
பதிப்புமுனையம் தொகுப்பாக்க முனையம்
Editor
பதிப்பாளர் தொகுப்பி/திருத்தி
Editor
பதிப்பாசிரியர், இதழாசிரியர், செய்தித்தாள் முதலிய வற்றை அல்லது அவற்றின் ஒரு பிரிவினை நடத்துபவர்.
Edp
Electronic Data Processing- என்பதன் குறுக்கம் ஈடிபீ electronic data processing
Eeprom
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory- ஈஈபீராம் electrically erasable
Effect
விளைவு, பயன்
Effect
விளைவு
Effect
பலன், விளைவு, விளைபடன், பண்புவிளைவு, உளத்தில் ஏற்படும் மாறுதல், முகத்தோற்ற மாறுதல், முகபாவனை மாறுதல், மெய்ந்நிலை, மெய்ப்பாடு, செயல் திட்பம், பயனுரம், உட்கருத்து, சாயல் நுட்பம், தோற்றச்செவ்வி, (வினை) செயலுருப்படுத்து, செயல் வெற்றி காண், செய்து முடி, செயலுருவாக்கு, தோற்றுவி.
Effective Data Transfer Rate
பயன்படு தரவு மாற்று வீதம் திறன்மிகு தரவுப் பரிமாற்ற வீதம்
Effects
விளைவு
Effects
விளைவுகள்
Efficiency
திறமை, திறன்
Efficiency
வினைத்திறன் செயல்திறன்
Efficiency
வினைத்திறன்
Eft
Electronic Fund Transfer- என்பதன் குறுக்கம் ஈஎஃப்டி electronic fund transfer
Eft
பல்லி வகை.
Egoless Programming
ஆணவம் இல் செய்நிரலாக்கம் ஆணவம் இல்லா நிரலாக்கம்
Eight Bit Chip
எட்டுத் துணுக்குச் சில்லு எட்டு பிட் சில்லு
Eighty Column Display
எண்பது நெடுக்கைக் காட்சி
Eighty-Column Display
எண்பது பத்திக் காட்டகம் column display
Electro Beam Deflection System
மின்கற்றை விலகல் முறைமை
Electro Mechanical
மின் பொறிமுறை மின்பொறி முறை
Electro Mechanical Relay
மின்பொறி முறை அஞ்சல்
Electro Sensitive Paper
மின் உணர் தாள் மின்உணர் தாள்
Electro Sensitive Printer
மின் உணர் அச்சுப்பொறி மின்உணர் அச்சுப்பொறி
Electro Static Printer
நிலைமின் அச்சுப்பொறி நிலைமின் அச்சுப்பொறி
Electro Thermal Printer
மின்வெப்ப அச்சுப்பொறி மின்வெப்ப அச்சுப்பொறி
Electromagnetic Delay Line
மின்காந்த சுணக்கச் சுற்று
Electromagnetic Radiation
மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு
Electromechanical
மின் வலியைப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ள இயந்திர வேலை முறைக்குரிய.
Electromechanical
மின்பொறிமுறை
Electron
மின்னணு, எதிர்மின்மம், எதிர்மின் ஆற்றலுடன் அணுவின் கருவுளைச் சுற்றிச் சுழலும் உள்ளணுத்துகள்களில் ஒன்று, பண்டைக்காலத்தவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட இயல்பான பொன் வெள்ளிக்கலவை.
Electron
இலத்திரன்
Electron
இலத்திரன்
Electron
மின்னணு
Electron
எதிர்மின்னி; எதிர்மின்னி
Electron Beam
மின்னணுக் கற்றை
Electron Beam Deflection System
மின்னணுக் கற்றை விலகல் முறைமை
Electronic
மின்மம் சார்ந்த, மின்ம இயக்கத்துக்குரிய.
Electronic
மின்னணுசார் மின்னணுசார்
Electronic Blackboard
மின்னணுக் கரும்பலகை மின்னணுக் கரும்பலகை
Electronic Bulletin Board
மின்னணு அறிக்கைப் பலகை மின்னணு அறிக்கைப் பலகை
Electronic Content
மின்னணுசார் தொகுப்பு
Electronic Cottage
மின்னணுக் குடில் மின்னணுக் குடில்
Electronic Data Change
மின்னணுத் தரவு மாற்றி மின்னணுத் தரவு மாற்றி
Electronic Data Interchange
மின்னணுத் தரவுப் பரிமாற்றம் (edi) மின்னணுத் தரவுமாறுகொள்ளல் (edi)
Electronic Data Processing
மின்னணுத் தரவுச் முறைவழியாக்கம்/ மின்னணுத் தரவுச் செயலாக்கம்
Electronic Device
மின்னணுச் சாதனம்
Electronic Diagram
மின்னணு வரிப்படம்
Electronic Dictionary
மின்னகராதி
Electronic Document Distribution
மின்னணு ஆவணம் வழங்கல் மின்னணு ஆவணம் வழங்கல்
Electronic Filing
மின்னணுக் கோப்பிடல் மின்னணுக் கோப்பிடல்
Electronic Fund Transfer
மின்னணு நிதி மாற்றம் மின்னணு நிதிப் பரிமாற்றம்
Electronic Journal
மின்னணு ஆய்விதழ் மின்னணு ஆய்விதழ்
Electronic Magazine
மின்னணு இதழ்/மின்னணுச் சஞ்சிகை மின்னணு இதழ்
Electronic Mail
மின் அஞ்சல் மின்னஞ்சல்
Electronic Mail Address
மின்னணு அஞ்சல் முகவரி மின்னணு அஞ்சல் முகவரி
Electronic Messaging
மின்னணுச் செய்தி விடுப்பு மின்னணுச் செய்தி விடுப்பு
Electronic Music
மின்னணு இசை மின்னணு இசை
Electronic Office
மின்னணு அலுவலகம் மின்னணு அலுவலகம்
Electronic Pen
மின்னணு பேனா மின்னணுப் பேனா
Electronic Point Of Sale
மின்னணு விற்பனைப்புள்ளி (epos) ஈபீஓஎஸ் (epos)
Electronic Power Supply
மின்னணு வலு வழங்கி மின்னணு மின்வழங்கி
Electronic Printer
மின்னணு அச்சுப்பொறி மின்னணு அச்சுப்பொறி
Electronic Publishing
மின்னணு முறைப் பிரசுரிப்பு மின்னணுப் பதிப்பகம்
Electronic Shopping
மின்னணுக் கடைச்செலவு மின்னணுக் கடைச்செலவு
Electronic Station
மின்னணுவியல் நிலையம்
Electronic Tablet
மின்னணுச் சிறுபலகை மின்னணு வரைபட்டிகை
Electronic Wand
மின்னணு மாத்திசைக்கோல் மின்னணு மாத்திசைக்கோல்
Element
தனிமம், தனிப்பொருள், மூலப்பொருள், ஆக்கக்கூறு, மூலகத்துவம், மூலதத்துவங்களாக முற்காலங்களில் கருதப்பட்ட மண்-நீர்-காற்று-அனல் ஆகிய நாற்பெரும் பூதங்களில் ஒன்று, கடல், வான், வானகோளகை, வளிமண்டல இயற்கை ஆற்றல் கூறுகளில் ஒன்று, அறுதிசெய்யும் கூறு, மின் அடுப்பிலுள்ள தடுப்புப் கம்பி, மின்வாய், அடிப்படைக்கூறு, இயல்பான வாழ்விடம், இயல்பான சூழல், இயற்கையான இயக்க ஊடுபொருள்.
Element
உறுப்பு/மூலகம்/தனிமம் மூலகம்/உறுப்பு
Element
மூலகம்
Element
தனிமம்,தனிமம்,தனிமம்
Element
தனிமம்
Element Active
செயற்படு தனிமம்
Element And
உம் தனிமம் உம் உறுப்பு
Elementary Diagram
ஆரம்ப வரைபடம்
Elementary Item
ஆரம்ப உருப்படி தொடக்கநிலை உருப்படி
Elite
(பிர.) மிகச்சிறந்ததாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கூறு, இனக்கொழுந்து, உயர்ந்தோர் குழாம்.
Elite
மேலோங்கி மேல்தட்டு
Eliza
‘எலிசா’ எலிசா
Ellipse
நீள் வட்டம்
Ellipse
முட்டை வடிவம், நீள்வட்டம்.
Ellipse
நீள்வளையம் நீள் வட்டம்
Ellipse
நீள்வளையம், நீள்வட்டம்்
Embedded Command
உட்பொதி ஆணை உட்பொதி கட்டளை
Embedded Object
உட்பொதி பொருள் உட்பொதி பொருள்
Embedded System
உட்பொதி முறைமை
Embedded System
உட்பொதி முறைமை உட்பொதி முறைமை
Embedding
உட்பொதித்தல் உட்பொதித்தல்
Embedding
பதித்தல்
Embedding Styles
உட்பொதி பாணிகள்
Emboss
புடைப்புருப்படச்செதுக்கு, மேல்வந்து முனைப்பாயிருக்கச்செய், துருத்திநிற்கச் செய், உந்துவி.
Emboss
புடைப் படப்பதி படப்பதிவு
Emitter
விடுப்பி/உமிழி உமிழி
Emitter
உமிழ்வாய்
Emitter Character
எழுத்துரு விடுப்பி/உமிழி எழுத்து உமிழி
Emitter Coupled Logic
விடுப்பி/உமிழி இணைப்புத் தர்க்கம் உமிழி பிணைப்புத் தருக்கம்
Emoticons
உணர்ச்சிக் குறியீடுகள்
Emphasis
உரம்பெறச்செய்தல், அசையழுத்தம், உணர்ச்சிப்பெருக்கில் விடாப்பிடியாகப் பேசுதல், சொல்வன்மை, குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு இன்றியமையாமை தந்துநிற்றல், முதன்மை.
Emphasis
அழுத்தம்
Empty Shell
வெற்று உரு வெற்று உறையகம்
Empty String
வெற்றுச் சரம் வெற்றுச்சரம்
Emulate
போலச்செய் போலச்செய்
Emulate
மேம்படும் முயற்சிகொள், போட்டியிடு, முன்மாதிரியாகக்கொள்.
Emulation
போலாக்கம்
Emulation
போன்மம் போலச்செய்தல்
Emulation
முன்மாதிரியாகக் கொள்ளுதல், போட்டி.
Emulation
போன்மம்
Emulator
போலாக்கி
Emulator
போன்மி போன்மி
Enable
இயலச்செய், அதிகாரம் கொடு.
Enable
இயலுமைப்படுத்து செயல்படச்செய்
Encapsulated Post Script
பொதியுறைப்படுத்திய பின்குறிப்பு (eps)
Encapsulation
பொறிமுறைப் படுத்துகை உறைபொதியாக்கம்
Encipher
குறிமுறையாக்கம் மறை எழுத்தாக்கம்
Enclosure
கூடு மூடுறை
Enclosure
வேலியடைப்பு, அடைப்பு, முடங்கலை உறையிலிட்டு மூடுதல், உள்ளடக்கம்.
Encode
குறிமுறைப்படுத்து குறியாக்கு
Encoder
குறிமுறையாக்கி குறியாக்கி
Encrypt
மறையாக்கு
Encryption
குறிமுறையாக்கம் மறையாக்கம்
Encryption
மறையாக்கம்
Encryption Algorithm
மறைகுறியாக்க நெறிமுறை மறையாக்கப் படிமுறை
Encyclopedia
கலைக்களஞ்சியம் கலைக்களஞ்சியம்
End
இறுதி
End
இறுதி/முடிவு இறுதிப்பயனர் முறைமை user system
End Capture
பிணைப்பை விடு
End Key
இறுதிச் சாவி இறுதி விசை
End Mark
முடிவுக் குறி முடிவுக் குறி
End Note
முடிவுக் குறிப்பு
End Of Block
தொகுதி முடிவு (eob) தொகுதி முடிவு (eob)
End Of File
கோப்பு முடிவு கோப்பு முடிவு
End Of File Label
கோப்பு முடிவு முகவடையாளம்
End Of File Lable
கோப்பு முடிவுச் சிட்டை
End Of File Marker
கோப்பு முடிவுக் குறிப்பான கோப்பு முடிவுக் குறி
End Of File Routine
கோப்பு முடிவு நடைமுறை கோப்பு முடிவு நிரல்கூறு
End Of Page Halt
பக்க முடிவு நிறுத்தம் பக்க முடிவு நிறுத்தம்
End Of Page Routine
பக்க முடிவு நடைமுறை பக்க முடிவு நிரல்கூறு
End Of Reel Block
சுருள் தொகுதி முடிவு சுருள் தொகுதி முடிவு
End Of Reel Label
சுருள் முகவடையாள முடிவு
End Of Reel Lable
சுருள் முடிவுச் சிட்டை
End Of Tape Marker
நாடா முடிவுக் குறி நாடா முடிவுக் குறி
End Of Text
பாட் முடிவு உரை முடிவு
End Of Transmission
செலுத்தல் முடிவு பரப்புகை முடிவு
End Of Transmission Block
செலுத்துத் தொகுதி முடிவு (etb) ஈடீபி (etb)
End Page
முடிவுப்பக்கம் முடிவுப் பக்கம்
End Statement
முடிவுக் கட்டளை
End User
இறுதிப் பயனர் இறுதிப் பயனர்
End-To-End- Control
ஆதியந்தக்கட்டுப்பாடு toend control
End-User Computing
இறுதிப்பயனர் கணிப்பு user computing
End-User System
இறுதிப் பயனர் முறைமை user system
Endless Loop
முடிவிலாத் தடம் முடிவிலா மடக்கி
Endnote
கடைக்குறிப்பு
Endnote
முடிவுக்குறிப்பு நிறைவுக்குறிப்பு
Engineering Workstation
பொறியியல் நிலையம் பொறியியல் பணி நிலையம்
Enhanced Graphics Adapter
மேம்பாடுடை துறையியல் இசைவாக்கி (ega) மேம்படுத்திய வரைகலைத் தகவி (ega)
Enhanced Small Device Interface
மேம்பாடுடை சிறு சாதன இடைமுகம் மேம்படுத்திய சிறு சாதன இடைமுகம் (esdi)
Enhancements
மேம்படுத்துகைகள் மேம்பாடுகள்
Enlarge Font
பெரிய எழுத்து
Enlarge Font
பெரிய எழுத்துரு வகை பெரிய எழுத்துரு
Enquiry
விசாரணை விசாரணை
Enquiry
விசாரனை.
Enquiry Character
விசாரணை எழுத்துரு விசாரணை எழுத்து
Ensure Capacity
கொள்திறன் உறுதி செய்
Enter
நுழை/உள்வழி நுழை / பதி
Enter
புகு, நுழை, உட்செல், ஊடுருவு, துணை, தொடங்கு, மேற்கொள், மேடையில் வந்துதோன்னு, பெயரைப் பதிவு செய், குறிப்பிடு, எழுது, எழுதவி, பதிவு செய்வி, குழுவில் சேர்த்துக்கொள், குழுவில் சேர், போட்டியில் இடம்பெறு, தொடர்புகொள், ஈடுபடு, ஆழ்ந்துசெல், உள்ளுணர்வுகொள், உள்ளீடுபாடுகொள், நாய்பயிற்று, குதிரை பழக்கு.
Enter Key
நுழைவுச் சாவி பதிவு விசை
Enter-Return Key
ஏகு மீள் சாவி return key
Enterprise Model
முயற்சி மாதிரியம்/படிவம் தொழிலக மாதிரி
Enterprise Schema
முயற்சித் திட்ட முறை தொழிலகத் திட்டமுறை
Entire Column
நெடுக்கை முழுதும்
Entire Row
கிடக்கை முழுதும்
Entity
உளதாந்தன்மை, உள்பொருள்.
Entity
உருபொருள்
Entity
உள்பொருள் உருபொருள்
Entity Life History
உள்பொருள் சீவிய வரலாறு உருபொருள் வாழ்க்கை வரலாறு
Entity Model
உள்பொருள் மாதிரியம்/படிமம்
Entity Relationship Model
உள்பொருள் உறவு மாதிரியம்/படிமம் உருபொருள் உறவுமுறை மாதிரி
Entity Subtype
உள்பொருள் உபவகை உருபொருள் உள்வகை
Entry Point
நுழைவிடம்/நுழை புள்ளி நுழைவிடம்
Enumerate
கணக்கிடு, எண்ணிக்கையிடு.
Enumerate
கணக்கீடு
Envelope
உறை, கடித உறை.
Envelope
உறை/கடித உறை கடித உறை
Envelopes And Labels
உறைகள் க்ஷீ விவரக்குறிப்புகள்
Envelopes And Labels
உறைகளும் முகப்படையாளங்களும் உறைகளும் சிட்டைகளும்
Environment
பின்னணிச் சூழல் சூழ சுற்றுப்புறம்ம சூழ்நிலைகள்
Environment
சுற்றுச்சூழல்
Environment
சூழல் சூழல்
Environment
சுற்றுப்புறம், சூழ்நிலை,சூழல்
Environment Devision
சூழல் பகுதி
Environment Division
சூழல் பகுதி
Eof
End of File- என்பதன் குறுக்கம்: கோப்பு முறை ஈஒஎஃப் end of file
Eof Exception
ஈஒஎஃப் விதி விலக்கு
Epo
Emergency Power Off- என்பதன் குறுக்கம்: அவசர மின் ஈபீஒ emergency power off
Eprom
Erasable Programmable Read Only Memory- என்பதன் ஈபீராம் erasable programmable read only
Equal
ஈடானவர், நிகரானவர், சமமானது, சன வயதினர், சமநிலையாளர், (பெ.) ஒப்பான, எண்ணிக்கையிலோ அளவிலோ நிலையிலோ மதிப்பிலோ படியிலோ ஒத்த, ஈடு செலுத்தவ்ல, வலிமையிலோ வீரத்திலோ திறத்திலோ சூழ்நிலைக்கு வேண்டிய தகுதியுடைய, ஒரு சீரான ஏற்றத்தாழ்வற்ற என்றும் எங்கும் ஒரே நிலையில் நடைபெறுகிறது, சாயாத, நடுநிலையுடைய, வீத அளவொத்த, நேர்மை வாய்ந்த, (வினை) சமமாயிரு.
Equal
நிகர்
Equal Sign
நிகர் எழுத்து
Equalization
சரிநிகராக்கம்
Equate Directive
சமவாக்கு பணிப்பு சமனாக்கு பணிப்பு
Equation
சமன்பாடு,சமன்பாடு
Equation
சமமாக்கல், சமநிலை, இருபக்க மொப்பச் சரி நிலைப்படுத்தல், சரிஒப்புநிலை, சரியீடு, சிறு வழுக்களுக்குரிய எதிர்க்காப்பீடு செய்தல், ஒப்புக்காண்டல், ஒப்புப்படுத்தல், ஒப்புநிலைவாசகம்.
Equation
நிகர்ப்பாடு
Equation
சமன்பாடு
Erasable Optical Storage
அழிபடு ஒளியியற் தேக்ககம்/களஞ்சியம் அழித்தெழுது ஒளிவச் சேமிப்பகம்
Erasable Storage
அழிக்கக் கூடிய தேக்ககம்/களஞ்சியம் அழிதகு சேமிப்பகம்
Erase
அழி அழி
Erase
தேய்த்தழி, துடைத்தழி, தட்மில்லாமல் அழி.
Erase
அழி
Erase Head
அழிதலை அழி முனை
Erase-Delete-Remove
அழி/ நீக்கு/ அகற்று
Eraser
துடைப்பான், வரைவு துடைத்தழிக்க உதவும் தொய்வகத்துண்டு.
Eraser
அழிப்பி அழிப்பி
Erasing Head
அழி முனை
Ergonomics
பணிச்சூழ் இயல்
Ergonomics
பணித் திறனியல் பணிச்சூழலியல்
Erlang
ஏர்லாங் எர்லாங்
Error
தவறு, பிழைபாடு, தவறு செய்தல், தவறான செயல், தவறான கருத்து, கருத்துப் பிழைபட்ட நிலை, நெறி பிறழ்ச்சி, மெய்ம்மையிலிருந்து விலகுதல், கணிப்பீட்டுக்கும் மெய்நிலைக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு.
Error
வழு பிழை
Error
பிழை
Error Absolute
முற்றுறு வழு முற்றுப் பிழை
Error Ambiguity
இரட்டுறு வழு மயக்குறு பிழை
Error Analysis
வழுப் பகுப்பாய்வு பிழைப் பகுப்பாய்வு
Error Code
வழுக் குறிமுறை பிழைக் குறிமுறை
Error Control
வழுக் கட்டுப்பாடு பிழைக் கட்டுப்பாடு
Error Correcting Code
வழு திருத்து குறிமுறை பிழை திருத்து குறிமுறை
Error Detecting Code
வழு அறி குறிமுறை பிழை அறி குறிமுறை
Error Diffusion
பிழை பரவல்
Error File
வழு கோப்பு பிழைக் கோப்பு
Error Free
வழு நீக்கு பிழையற்ற
Error Handling
பிழை கையாள்கை
Error Handling
வழு கையாளல் பிழை கையாளல்
Error Inherited
பேற்று வழு மரபுவழிப் பிழை
Error List
வழுப் பட்டியல் பிழைப் பட்டியல்
Error Logical
தர்க்க வழு தருக்கப் பிழை
Error Message
பிழைசுட்டுச் செய்தி
Error Message
வழுச் செய்தி பிழைச் செய்தி
Error Rate
வழு வீதம் பிழை வீதம்
Error Ratio
வழு விகிதம் பிழை விகிதம்
Error Register
வழுப் பதிவேடு பிழைப் பதிவகம்
Error Report
வழு அறிக்கை பிழை அறிக்கை
Error Routine
பிழை கையாள் நிரல்கூறு
Error Routine
வழுநடைமுறை பிழைத் துணைநிரல்
Error Run Time
ஒடு நேர வழு/இயங்கு நேர வழு இயக்கநேரப் பிழை
Error Single Bit
தனிபிட் வழு ஒற்றைபிட் பிழை
Error Transmission
வழுச் செலுத்தம் பிழை பரப்புகை
Error Truncation
துண்டியல் வழு துணிப்புப் பிழை
Escape Key
விடுபடு சாவி (esc) விடுபடு விசை (esc)
Escape Character
விடுபடு எழுத்துரு விடுபடு எழுத்து
Escape Code
விடுபடு குறிமுறை விடுபடு குறிமுறை
Escape Key
விடுபடு விசை
Escape Sequence
விடுபடு வரு தொடர் விடுபடு தொடர்
Esprit Programme
எஸ்பிறிற் செய்நிரல் எஸ்பிரித் நிரல்
Etching
அரிப்பொறிப்பு
Etching
செதுக்கல்
Etching
செதுக்குருவக்கலை, செதுக்குருவம்.
Etching
செதுக்கல்/பொறித்தல் பொறித்தல்
Ethernet
ஈதர்நெற்/அண்மை வலை ஈதர்நெட்
Ethernet
தூயவெளியம், தூயவெளி வலை
Ethics
ஒழுக்கவியல், அறவியல் ஆய்வேடுட, நன்னெறிக் கோட்பாடுகளின் தொகுதி, மனிதப்பண்பாடு நடத்தைகள் பற்றி ஆராயும் மெய்விளக்கத்துறை, நடை ஒழுங்கு முறை முழுப்பரப்பாய்வியல்.
Ethics
ஒழுக்கவியல்
Ethics
ஒழுக்காற்றியல் ஒழுக்காறு
Eureka Programme
ஒழுக்காற் செய்நிரல்
European Article Numbering Code
ஐரோப்பிய பொருள் எண் குறிமுறை ஐரோப்பிய பொருள் எண் குறிமுறை
Evaluation
மதிப்பிடல்/மதிப்பீடு மதிப்பாய்வு
Even Parity Check
இரட்டைச்சமநிலை சரிபார்ப்பு இரட்டைச் சமன் சரிபார்ப்பு
Event
நிகழ்ச்சி, முக்கியமான நிகழ்ச்சி, பந்தயம் கட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி, விளைவு, பயன், ஊசல் நிலைக்கணிப்பில் கூடுநிலை மாற்று நடப்பு.
Event
நிகழ்வு
Event
நிகழ்ச்சி நிகழ்வுக் கையாளி handler
Event
நிகழ்ச்சி
Event-Driven Environment
நிகழ்ச்சி உந்து சூழல் driven environment
Event-Driven Language
நிகழ்ச்சி உந்து மொழி driven language
Event-Driven Program
நிகழ்ச்சி உந்து செய்நிரல் driven program
Event-Handler
நிகழ்ச்சிக் கையளிப்பு handler
Events
நிகழ்வுகள்
Evolutionary Refinement
கூர்ப்பியர்ந்த செம்மையாக்கம் பரிணாமச் சீராக்கம்
Exception
விதிவிலக்கு, விதிவிலக்கான பொருள், வழக்க மீறிய செய்தி, இயல்புமீறிய ஒன்று, தடை எதிர்ப்பு.
Exception
விதிவிலக்கு
Exception Reporting
புறநடைத் தெரிவிப்பு விதிவிலக்கு தெரிவிப்பு
Exchange
பரிமாற்றம், கொடுக்கல்வாங்கல் முறை, பண்டமாற்று, அடிதடிச்சச்சரவுகளில் இருதிறக் கைகலப்பு, சொல்வீச்சுவாதங்களில் இருபுற இடைக்கலப்பு, கொள்வினை கொடுப்புவினை, செயல் எதிர்ச்செயல், கைதிகள் கைமாற்றம், படைக்குப் படை படைவீரர் பரிமாற்ற ஏற்பாடு, நாணயமாற்று, அயல்நாடுகள் நாணயப் பரிமாற்ற ஏற்பாடு, நாணயமாற்று, இடங்களிடையே பணமதிப்பு வேறுபாடு, பரிமாற்றப்பொருள், பரிமாற்றத்தில் மாற்றப்பட்ட பொருள், நாணயச் செலாவணித்துறை, நாணயச் செலாவணித்தொழில், இடையீட்டலுவலகம், பங்குக் களப் பணிமனை, தொலைபேசி இணைப்பகம், (வினை) பரிமாறிக்கொள், கொடுத்து வாங்கு, பண்டமாற்றாகக்கொள், பண்டமாற்றாகக் கொடு, நாணயப் பரிவர்த்தனை செய், கைதிகளைப் பரிமாற்றாகக் கொடு, நாணயப் பரிவர்த்தனை செய், கைதிகளைப் பரிமாறிக்கொள், சொற்களைப் பரிமாறிக்கொள், வாதாட்டத்தில் இருபுறமும் கைகலந்துகொள், சச்சரவில் இருபுறமும் இடைகலந்துகொள், இருபுறமும் மாறிமாறிச் செயலாற்று, சரிமாற்றாக நாணயம் பெறு, சரிமாற்றாக வழங்கு, படைக்குப்படை பரிமாற்ற முறையில் மாமறிச்செல்.
Exchange
மாற்றுதல்
Exchange
பரிமாற்றம் பரிமாற்றம்/இணைப்பகம்
Exchange
பரிவர்த்தனை
Exchange Buffering
மாற்று இடையகம்
Exchangeable Disk
பரிமாற்றத்தகு வட்டு பரிமாற்றத்தகு வட்டு
Exclusive
தனிக் குத்தகைச்சரக்கு, வேறு எங்கும் கிடைக்காத பொருள், பிறரை விலக்கிவைக்க விரும்புபவர், (வினை) விலக்கிவைக்கிற, நுழைவு தடுக்கிற, ஒதுக்கித்தள்ளும் பாங்குடைய, நுழைவுரிமை கொடுக்க விரும்பாத, குறுகிய மனப்பான்மை உடைய, சமுதாயத்துடன் பழகாது ஒதுங்கி வாழ்கிற, தேர்ந்தெடுத்த சிலருக்குரியதாகக் கட்டுப்பட்ட, பிறரால் அணுக முடியாத, தனிப்பட்ட, பிறிது விலக்கிய, தனி ஒன்றான, தனிஒரே, சரக்குகள் வகையில் தனி உரிமைத்தன்மையுடைய, வேறு எங்கும் கிடைக்காத.
Exclusive
தனித்த
Exclusive Or
விலக்கிய அல்லது தனித்த அல்லது
Executable File
நிறைவேற்றுத்தகு கோப்பு நிறைவேற்றத்தகு கோப்பு
Executable Program
நிறைவேற்றுதகு செய்நிரல் நிறைவேற்றத்தகு நிரல்
Executable Statement
நிறைவேற்றுக் கூற்று நிறைவேற்றத்தகு கூற்று
Executation Units
நிறைவேற்று அலகுகள்
Execute
செயலாற்று, செய்துமுடி, செயல்முற்றுவி, திட்டத்தை நிறைவேற்று, கையொப்பமிட்டு முத்திரை வைத்துப் பத்திரத்தை முற்றுப்பெறுவி, ஆணையை நடைமுறைப்படுத்து, தீர்ப்பினைக் கொண்டு செலுத்து, சட்டத்தைச் செயற்படுத்து, உடைமை உரிமை மாற்றிக்கொடு, கடமை நிறைவுறுத்து, பணிதீர், இசை இயக்கு, தூக்கிலிடு.
Execute
நிறைவேற்று நிறைவேற்று
Execute Cycle
நிறைவேற்று சுழற்சி வட்டம் நிறைவேற்று சுழற்சி
Execution
செய்துமுடித்தல், நிறைவேற்றம், செயல்முறை, செயற்பாங்கு, இசை இயக்குதிறம், படைக்கலத்தின் அழிவாற்றல் திறம், செப்ப அழிதிறம், தூக்குத்தண்டனை, உடைமைக் கைப்பற்றீடு, கடன்பட்டவர் கைப்பற்றீடு, வேலைப்பாட்டுத் திறம், கைத்திறம்.
Execution
நிறைவேற்றுகை நிறைவேற்றுகை
Execution Interface
விரிவாக்க இடைமுகம்
Execution Slots
விரிவாக்கத் துளைகள்
Execution Time
நிறைவேற்று நேரம் நிறைவேற்று நேரம்
Execution Units
விரிவாக்கு அலகுகள்
Executive
நிறைவேற்றுனர் நிறைவேற்றுநர்
Executive
சட்டநிறைவேற்ற ஆட்சித்துறை, தீர்ப்பு நிறைவேற்றத்துறை, செயல் நிறைவேற்றத்துறை, செயலாட்சித்துறை, செயலாட்சிக்குழு, நிறைவேற்றக்குழு, செயற்குழு, செயல் ஆட்சித்துறையினர், செயற்குழுவினர், செயலாட்சித் தலைவர், (பெ.) செயலாட்சித்துறை சார்ந்த, நிறைவேற்றத்துறைக்குரிய, ஆட்சியரங்கத்துறை சர்ர்ந்த, செயல் திறமைக்குகந்த, செயல்சார்ந்த, செயலாட்சிததொடர்புடைய, செயல் புரிந்து, செயலாட்சி செய்கிற, நிறைவேற்றுகிற, சட்டத்தைச் செயற்படுத்தும் தகுதியுடைய, சட்ட நிறைவேற்றத் தொடர்புடைய.
Executive Information System
நிறைவேற்று தகவல் முறைமை நிறைவேற்று தகவல் அமைப்பு
Executive Program
நிறைவேற்று செய்நிரல் நிறைவேற்று நிரல்
Exit
வெளியேறல்/செயலேகு/வெளியீடு வெளியேறு/ முடிவு
Exit
முடிவு
Exit
செல்வழி, வெளிவழி
Exit
நீங்கு
Expand
விரி விரிவாக்கு
Expand
பரப்பு, பரவுறு, விரித்துரை, விளக்கு, விரிவுபடுத்தி எழுது, பருமையாக்கு, விரிவாக்கு, விரி, அகலமாகு, பெரிதாகு, பெருகு, விரிவடை, பருமை மிகு, உருவாகிவளர், பழகுநலம் உடையவராகு, தனிப்பட்ட ஒதுங்கியிருப்பதை விட்டொழி.
Expand
விரிதல்
Expandability
விரிதிறன் விரிவாக்கத் திறன்
Expanded Memory
விரிவாக்க நினைவகம்
Expanded Memory Specification
விரிவுபடுத்திய நினைவுக் குறிவரையம் விரிவாக்க நினைவக வரன்முறை
Expanded Storage
விரிவாக்கு நினைவகம்
Expansion Board
விரிவாக்கப் பலகை
Expansion Bus
விரிவாக்கப் பாட்டை
Expansion Card
விரிவாக்க அட்டை/விரிவு அட்டை விரிவாக்க அட்டை
Expansion Interface
விரிவாக்க இடைமுகம்
Expansion Slot
விரிவு துளை விரிவாக்கச் செருகுவாய்
Expansion Slot
விரிவாக்கச் செருகுவாய்
Expansion Slots
விரிவாக்கச் செருகுவாய்கள்
Expansion Unit
விரிவாக்க அலகு
Expert Support System
வல்லுநர் துணை முறைமை வல்லுநர் துணை முறைமை
Expert System
வல்லுநர் முறைமை வல்லுநர் முறைமை
Expert System Shell
வல்லுநர் முறைமை உறைபொதி வல்லுநர் முறைமை உறைவகம்
Explicit Address
வெளிப்படை முகவரி வெளிப்படை முகவரி
Exploded View
தெறிப்புத் தோற்றம் வெடிப்புறு தோற்றம்
Explore
ஆய்வுப்பயணம் செய், நாடிப்புறப்படு, நாடியறி, புத்தாய்வு செய், (மரு.) காயத்தைத் தொட்டுப்பரிசோதனை செய்.
Explore
முழுதும் தேடு
Explorer Bar
எக்ஸ்புளோரர் பட்டை
Exponent
அடுக்குக்குறி/படிக்குறி அடுக்குக்குறி
Exponent
அடுக்கு
Exponent
விளக்குபவர், விளக்கும்பொருள், இசை முதலிய வற்றில் நுட்பத்திறமைமிக்கவர், வகை, மாதிரி, (கண.) விசைக்குறி எண்.
Exponential Notation
அடுக்குக் குறிமானம் அடுக்குக் குறிமானம்
Exponential Smoothing
அடுக்கேற்ற சீர்மயமாக்கம் அடுக்கை சீராக்கு
Exponentiation
அடுக்கேற்றம்/படியேற்றம் அடுக்கேற்றம்
Export
ஏற்றுமதி செய்/ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி
Export
ஏற்றுமதி
Export
ஏற்றுமதி
Expression
கோவை/ வெளிப்படுத்தல் தொடர்
Expression
கோவை
Expression
சொல்லுதல், தெரிவித்தல், சொல்லமைப்பு, சொல் உணர்ச்சி, முனைப்புப்பாங்கு, சொல்திறம், மொழிநடை, சொல், சொற்றொடர், தோற்றம், முகபாவம், தொனி, (இசை) உயிர்ப்பண்பு, பாட்டின் உணர்ச்சி வெளிப்படுமாறு பாடும் பாங்கு, (கண.) எண்ணுருக்கோவை, ஓர் அளவைத் தெரிவிக்கும் குறியீடுகளின் தொகுதி சாறெடுப்பு, அழுத்தித்தள்ளுதல்.
Extended Board
நீட்டிப்புப் பலகை
Extended Memory
மீட்டிய நினைவு நீட்டிப்பு நினைவகம்
Extended Memory
நீட்டிப்பு நினைவகம்
Extender Board
நீட்டிப்புப் பலகை
Extensible Language
நீட்டிப்பு மொழி நீட்டுறு மொழி
Extension
நீட்சி, நீளவிரிவு
Extension
நீட்டிப்பு நீட்டிப்பு
Extension
நீட்டல்,நயன்பரப்புதல்
Extension
நீட்டுதல், பரப்புதல், விரிவுபடுத்துதல், நீளல், பரவுதல், விரிவுறுதல், நீட்டித்த நிலை, நீட்சி, நீட்டிப்பு, பரப்பு, விரிவு, பொருள்களின் இடங்கொளற்பண்பு, நீட்டித்த பகுதி, விரிவுபடுத்தப்பட்ட ஒன்று, புதுமிகை, பழைய கட்டிடத்தின் தொடர்பான புதிய கட்டிடப்பகுதி, புதுவிரிவு, பழைய ஒன்றன் தொடர்விரிவான புதியத ஒன்று, தொடர்ச்சி, தொடர்பகுதி, கால நீட்டிப்பு, எல்லை நீட்டிப்பு, எல்லை விரிவு, (அள,) சொல்லின் சுட்டுப்பரப்பு, (இலக்.) எழுவாய்-பயனிலை முதலிய வாசக உறுப்புக்களின் அடைவிரி.
Extension File
கோப்பு வகைப்பெயர்
Extent
பரவெல்லை பரவெல்லை
Extent
பரவெல்லை, பரப்பு, பரப்பளவு, அளவு, (சட்.) நில மதிப்பீடு, நிலக் கைப்பற்றல், கைப்பற்றலுக்கான கட்டளை.
Extent File
கோப்புப் பரவெல்லை
External Data File
புறத் தரவுக் கோப்பு புறத் தரவுக் கோப்பு
External File
புறக் கோப்பு
External Memory
புற நினைவகம் புற நினைவகம்
External Reference
புற மேற்கோள் புறக் குறிப்பு
External Report
புறநிலை அறிக்கை
External Schema
வெளிவாரி அமைப்பு முறை புறத் திட்டமுறை
External Sort
புறநிலைப் பிரிப்பு
Extract
எடு பகுதி சாரம்
Extract
வடிமம்
Extract
உறைசத்து, பொருளினை நீர்மத்தில் கரைந்து ஆவியாகும்படி விட்டபின் உறைந்த பசைக்களிம்புக் கூறு, கருச்சத்து, பொருளின் கருநிலை ஆற்றல் கூறுகளைச் செறிவடிவில் கொண்ட செய்முறை விளைவான சரக்கு, வடிசாறு, சத்து, புத்தகத்தினின்று எடுக்கப்பட்ட பகுதி.
Extrapolation
புறச்செருகல்
Extrapolation
புற இடுகை புற இடுகை
Extrapolation
வெளிக்கணிப்பு
Extrapolation
மிகை நீட்டம்
Extrapolation
புறமிருந்து சேர்த்தல்
Extrapolation
புறவைப்பு, புறமதிப்பிடல்
Fabricated Language
கட்டுருவாக்க மொழி கட்டுருவாக்க மொழி
Fabrication
கட்டுருவாக்கம் கட்டுருவாக்கம்
Fabrication
கட்டுதல், கட்டுமானம், செய்துருவாக்குதல், படைப்பாக்கம், கட்டுக்கதை, பொய், புனைசுருட்டு, பொய்ப்பத்திரம்.
Fabrication
கட்டுருவாக்கம்
Face
முகம் முகம்/ முகப்பு
Face
முகம்
Face
முகம், முகத்தோற்றம், முகமாறுபாடு, முகபாவம், பார்வை, முகப்பு, முன்புறம், முன்பகுதி, மணிப்பொறிமுகப்பு, பாறை பிளப்பு முகம், ஆட்டச்சீட்டில் படமுள்ள புறம், சுரங்கவாயில், வெட்டுவாய், வெட்டுக் கருவியின் முனை, மணிக்கல்லின் பட்டைமுகம், குழிப்பந்தாட்ட மட்டையின் அடிக்கும் பக்கம், புற அமைப்பு, புறத்தோற்றம், பரப்பு, மேற்பரப்பு, பிழம்புருவின் பக்கத்தளம், அச்சுருவின் எழுத்து வடிவப்பாணி, துணிச்சல், துடுக்குத்தனம், (வினை) முன்னிலைப்படு, எதிர்ப்படு, சந்தி, பார், எதிராக நில், தடுத்து நில், வீரத்துடன் தாங்கு, உறுதியாயிரு, திறமையுடன் நின்று சமாளி, முகம்திருப்பு, முப்ம் திரும்பு, நோக்கியிரு, நோக்கித்திருப்பு, நோக்கித்திரும்பு, நேராயிரு, எதிர்ப்புறமாயிரு, சீட்டு வகையில் முகம் மேலாகக் காட்டு, முன்னே திரையாயமை, முகப்பாயமை, மேலுறையிடு, மேற்பூச்சிடு, பரப்புமீது ஒப்பனை செய், விளிம்புசித்தரி, விளிம்பு இணை.
Facilities Management
வசதிகள் மேலாண்மை
Facility
வசதி வசதி
Facility
எளிமை, இக்கட்டின்மை, தட்டுத்தடங்கலின்மை, விரைந்தியங்கும் திறம், எளிமை நயம், முயற்சியற்ற உடனடிச் செயல்திறம், இழைவு, ஒழுகு நயம், இணக்க நயம், வாய்ப்பு நலம், துணை நலம், துணைநலப்பொருள்.
Facility Management
வசதி முகாமை
Facing Pages
முகப்புப் பக்கங்கள் முகப்புப் பக்கங்கள்
Facsimile
நகல் தொலைநகல் (fa x)
Facsimile
உருவ நேர்படி, எழுத்து மட்டுமன்றி வரிவடிவின் தோற்றமும் நிழற்படுத்திக் நேர்படி உருப்பகர்ப்பு, படத்தின் நேர்படி உருமாதிரி, (வினை) சரி மாதிரிசெய், உருவநேர்படி எடு.
Facsimile Transceiver
நகல் செலுத்துறு கருவி நகல் அனுப்புபெறு கருவி
Facsimile Transmission
நகல் செலுத்தம் நகல் பரப்புகை
Fact Template
நிகழ்வு படிம அச்சு நிகழ்வு வார்ப்புரு
Factor
காரணி
Factor
காரணி காரணி
Factor
காரணி
Factor
காரணி
Factor
வாணிகத்துறை ஆட்பேர், உரிமைப்பேராள், தரகு வணிகர், காரணக்கூறு, ஆக்கக்கூறு, துணையாக்கக்கூறு, துணைக்கூறு.
Factor Analysis
காரணி பகுப்பாய்வு காரணி பகுப்பாய்வு
Factor Blocking
தடு காரணி தடுப்புக் காரணி
Factor Scale
அளவீட்டுக் காரணி அளவீட்டுக் காரணி
Factorial
இயல்எண் தொடர்பெருக்கம் தொடர்பெருக்கு
Factorial
காரணியம்
Factorial
தொடர்பெருக்கு
Factorial
படிவரிசைப் பெருக்கப் பேரெண், வரிசை முறைப்படியுள்ள எண்களின் பெருக்கம், படியிறக்கப்பெருக்கப் பேரெண், முழு எண்ணை இறங்கு வரிசையில் அவ்வெண்ணடுத்து ஒன்றுவரையுள்ள எல்லா முழு எண்களாலும் பெருக்கிய தொகை, (பெ.) காரண எண் சார்ந்த.
Fail Safe System
நொடிப்பு காப்பு/ஏற்பு முறைமை தோற்புக் காப்பு முறைமை
Failsafe
நொடிப்புக் காப்பு/ஏற்பு தோற்புக் காப்பு
Failure
செயலிழப்பு தவறுகை /தோல்வி
Failure
உருக்குலைவு, குலைவு, நொடிப்பு
Failure
தோல்வி, வெற்றிபெறாமை, வெற்றிபெறாதவர், தோல்வியுறுபவர், குறைபாடு, தளர்வு, சோர்வு, அழிவு, நொடிப்பு, செயலொழிவு, நிகழாமை, தொடர்பறவு, வராமை, கடனிறுக்க மாட்டாமை.
Failure Predication
நொடிப்பு முன்கூறல்
Failure Prediction
தோல்வி முன்கூறல்
Fairness
நயமை நயமை
Fall Back
பின் சார்தல் பின் சார்தல்
Fallout
விழுபாடு விழுபாடு
Family Of Computers
கணினிக் குடும்பம் கணிப்பொறிக் குடும்பம்
Fan In
உள்வீச்சு வீச்சு சுருக்கு
Fan Out
வெளி்வீச்சு வீச்சு விரிப்பு
Fan Out
வீச்சு விரிப்பு
Fanfold Paper
விசிறிமடிப்புத் தாள் விசிறிமடிப்புத் தாள்
Faq
எஃப்ஏகியூ
Fast Access Storage
விரைவு அணுகு சேமிப்பகம்
Fast Forward
வேகமாய் முன்நகர்த்து
Fast-Access Storage
வேகப் பெறுவழி தேக்ககம்/களஞ்சியம் access storage
Fat Bits
பருத்த துணுக்குகள் பருத்த பிட்டுகள்
Fatal
சாவுக்குரிய, உயிர்போக்கிவிடத்தக்க, சாவு தருகிற, அழிவார்ந்த, இறுதிக்கட்டமான, காலக்கேடான, இடரார்ந்த, கேடார்ந்த, ஊக்ஷ்ல் வகுக்கப்பட்ட, முடிவான, விதிவசமான, ஊழ்முடிவை முன்னறிவிக்கிற, ஊழ்போன்ற, தவிர்க்கமுடியாத, முக்கியமான.
Fatal
பழுது
Fatal Error
கொல் வழு உயிர்நாடிப் பிழை
Father File
தந்தைக் கோப்பு தந்தைக் கோப்பு
Fault
பழுது பழுது
Fault
குற்றம், குறை, குறைபாடு, கறை, அமைப்புக்கோளாறு, பண்புக்கேடு, தோற்றக்கேடு, தவறு, தவறுகை, மீறுகை, குற்றச்செயல், தவறான செய்கை, குற்றப்பொறுப்பு, தீங்கின் காரணமாக குறைபாடு, வரிப்பந்தாட்டத்தில் பந்து சரியான இடத்தில் விழாமற் செய்யும் பிழைபட்ட பந்தடி, வேட்டை மோப்பக்கேடு, மோப்பக்கேட்டால் ஏற்படும் தடை, தந்தி இணைப்பில் மின்தடையூடாக ஏற்படும் இடைக்கசிவு வழு, (மண்.) பாறைத்தளங்களில் இடைமுறிவு, (வினை) குற்றங்காண், தவறிழை, குறைபடு, (மண்.) இடைமுறிவு உண்டுபண்ணு.
Fault
பிளவுப்பெயர்ச்சி
Fault
பிளவுப் பெயர்ச்சி
Fault Tolerance
பழுதுப் பொறுதி பழுதுச் சகிப்பு
Fault Tolerance Level
பழுதுப்பொறிமட்டம் பழுதுச் சகிப்பு நிலை
Favourites
பிரிய
Favourities
கவர்வுகள்
Fax
தொலை நகலி தொலை நகல்
Fax
தொலை எழுதி, தொலை நகல், தொலை நகலி
Fax Program
தொலைநகல் செய்நிரல் தொலைநகல் நிரல்
Fax Server
தொலைநகல் வழங்கன்
Fdd
எஃடிடி floppy disk drive
FDMA
frequency-division multiple access
Feasibility Study
இயலுமை ஆய்வு இயலுமை ஆய்வு
Feature Extraction
பண்புக்கூறு பிரித்தெடுத்தல் பண்புக்கூறு பிரித்தெடுத்தல்
Feed
ஊட்டு
Feed
ஊட்டு செலுத்து
Feed
அருத்துகை, உண்பித்தல், தீனி கொள்வித்தல், மேய்த்தல், மேய்ப்பு, ஊண், தீனி, மேய்ச்சல், ஊட்டு ஒரு தடவை உண்ணும் உணவு, ஒரு முறைத்தீனி, புல்லுணவு, தழையுணவு, குதிரைக்கு அளிக்கப்படும் உணவுப் பொருள் அளவு, இயந்திரதுக்குரிய எரிபொருள், துப்பாக்கிக்குரிய மருந்து, நடிகருக்கு நடிப்பு வாய்ப்பு அளிப்பவர், (வினை) உணவளி, தீனியளி, அருத்து, உண்பி, ஊட்டு, மேயவிடு, உண்ணு, உணவுகொள், மேய், குழந்தைக்குப் பாலுட்டு, உணவாகப்பயன்படு, ஊட்டமளி, பேணிவளர், கொழுக்க வை, இயந்திரங்களுக்கு எரிபொருளுட்டு, தீக்கு விறகூட்டிக்கொண்டிரு, தலைமை நடிகருக்கு நடிப்புத் தூண்டுதல் பகுதி நினைவூட்டு, உதைபந்தாட்டத்தில் பந்து கைமாறிக் கொடு, மனநிறைவூட்டு, அவா நிறைவுபடுத்து, தற்பெருமைக்கு நிறைவளி, அவாஆர்வத்தைத் தளாராமற் பேணு.
Feed
தீனி,தீனி
Feed Horizontal
கிடையூட்டு
Feed Card
அட்டையூட்டு அட்டை செலுத்து
Feed Friction
உராய்வூட்டு உராய்வுச் செலுத்து
Feed Holes
ஊட்டு துளைகள் செலுத்து துளைகள்
Feed Horizontal
கிடைமட்டச் செலுத்து
Feed Vertical
நிலைக்குத்து ஊட்டு செங்குத்துச் செலுத்து
Feedback
பின்ஊட்டு நிலையறிதல்
Feedback
பின்னூட்டம்
Feedback Circuit
பின்ஊட்டுச் சுற்று நிலையறி மின்சுற்று
Feep
அகவி
Female Connector
பெண் இணைப்பு துளை இணைப்பி
Female Connector
துளை இணைப்பி
Ferrite Core
ஃபெனறைற் உள்ளகம் ஃபிரைட் உள்ளகம்
Fetch
கொணர் கொணர்
Fetch
தொடர் நீர்ப்பரப்பு, விரிகுடா தொடர்புடைய கடல் நீரின் நீளம்
Fetch
கொணர்தல், தட்டிக்கழிப்பு, சூழ்ச்சி முறைச்செயல், விரிகுடா முதலியவற்றின் வகையில் தொடர்வரை நீளம், நெடுந்தொலை முயற்சி, சுற்று முயற்சி, (வினை) சென்று கொணர், போய் மீட்டுக்கொண்டுவா, இங்குமங்கும் கொண்டு செல், தருவி, விளையாகத் தருவி, கொண்டு கொடு, எடு, வருவி, வெளிக்கொணர், மெய்ப்பாடுகளைத் தோற்றுவி, மகிழ்வு உண்டுபண்ணு, குருதி கசியவிடு, மூச்சுவெளி வரச்செய், படுவி, அடி முதலியவற்றில் ஏற்கச்செய், மயக்கத்தினின்றும் மீள்வி, செய், செய்து முடி, செய்து காட்டு, பெறுவி, முயன்று பெறு, நெடுமூச்சுவெளியிடு, சென்றடை, செல், திறம்படச் செயலாற்று.
Fetch Cycle
கொணர் சுற்று கொணர் சுழற்சி
Fetch Cycle
கொணர் சுழர்ச்சி
Fetch Instruction
அறிவுறுத்தற் கொணர் கொணர் ஆணை
Fetch Instruction
கொணர் ஆணை
Ff
படிவ ஊட்டல்/படிவ ஊட்டி-form feed படிவச் செலுத்தி
Fiber Optics
இழை ஒளியியல் இழை ஒளிவம்
Fibre Distributed Data Interface
இழைபரப்பிய தரவு இடைமுகம் (fddi) ஒளிவப் பரவல் தரவு இடைமுகம் (fddi)
Fibre Optic Cable
இழை ஒளியியல் வடம் இழை ஒளிவ வடம்
Field
புலம்
Field
புலம் புலம்சார் தேடல் based search
Field
வயல், விளைநிலப்பரப்பு, வேலியால் சூழப்பட்ட மேய்ச்சல்நிலம், கனிப்பொருள் வளம்தரும் பரப்பு, போர்க்களம், போர் நடைபெறும் இடம், போர்க்காட்சியிடம், போர்நடவடிக்கை, செயற்களம், செயல் எல்லை, நடவடிக்கை எல்லை, ஆற்றல் எல்லை, செல்வாக்கெல்லை, மின்காந்த ஆற்றல்களம், சூழ்காட்சியெல்லை, சந்திப்பிடம், தொலைநோக்காடி நுண்ணோக்காடி காட்சிப்பரப்பெல்லை, விளையாட்டுக்களம், ஆடுபவர் நீங்கலான கள ஆட்டக்காரர் தொகுதி, ஆட்டக்களநிலை, வேட்டையில் கலந்து கொள்பவர் தொகுதி, கேடயமுகப்பு, கேடயப்பரப்பின்தொகுதி, படம்-நாணயம்-கொடி ஆகியவற்றின் பின்னணித்தளப் பரப்பு, அகல்வெளி, கடல்-வான்-பனிப்பாறை போன்றவற்றின் திருப்பி அனுப்பு, பந்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டோடு, தடுக்கும் நிலையில் நில், பிடிக்கும் நிலையில் நில், கள ஆட்டக்காரராகச் செயலாற்று, களத்தில் இறக்கு, கள ஆட்டக்காரர் நீங்கலாகப் பிறர் பக்கமாகப் பந்தயம் வை.
Field
வயல்
Field Card
அட்டைப் புலம் அட்டைப் புலம்
Field Delimiter
புலவரைவு/புல எல்லைக்குறி
Field Effect Transistor
புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (fet) எஃப்இடி (fet)
Field Effect Transistor
(FET) புலவிளைவுத் திரிதடையம்
Field Emission
புல வெளி தோன்றல் புல உமிழ்வு
Field Engineer
புலப் பொறியியலாளர் புலப் பொறியாளர்
Field List
புலப் பட்டியல்
Field Menu
புலப்பட்டி
Field Name
புலப் பெயர்
Field Of View
காட்சிப் புலம் புலத் தோற்றம்
Field Separator
புலப்பிரிப்பான் புலப் பிரிப்பி
Field Size
புல அளவு
Field Updatable
மாற்றத்தகு புலம்
Field Upgradable
மேற்தரப்படுத்தகு புலம்
Field Variable
மாறுபுலம் மாறுபுலம்
Field-Record
புலம்/ ஏடு
Fifth Generation Computers
ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணினிகள் ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகள்
Figure
புறவுரு, உருவம், வடிவம், தோற்றம், உடலுரு அமைதி, அங்கவடிவமைப்பு, ஆள்வடிவம், ஆள், கருத்துருவம், பண்புருவம், சிறப்பியல்பு, சிறப்புத் தன்மை, உருவப்படிவம், சிலை, சித்திரம், உருமாதிரி, மாதிரிச்சின்னம், உருவரைப்படிவம், உருவரைப்படிமம், உருவரைப்படம், விளக்கப்படம், பிறப்புப்பட்டி, சாதகம், எண் இலக்கம், ஒப்பனைப் படிவம், உவம உருவக அணிவகை, பேச்சுத்திற அணி, சொற்சித்திரம். (இசை.) சுரவரிசைக் சித்திர அணி, ஆடல் முறை வகுப்பணி, பனிச்சறுக்காட்ட வகையில்மைய நோக்கிய அணி இயகக்ப்போக்கு, (அள.) வாய்பாட்டுத் தலைச்சொல் அமைதி, (வினை)உருவகப்படுத்திக்காட்டு, கருத்தில் உருப்படுத்திக்காண், கற்பனைசெய், புனைந்துருவாக்கிக் காட்டு, சின்னமாயமை, உருமாதிரியாயமை, உருவமைதி வேலைப்பாட்டுடன் ஒப்பனை செய், எண் இலக்கமிடு, விலை குறிப்பிடு, கணி, கணக்கிடு, தொகைப்படுத்து, தோன்று, முனைப்பாகக் காட்சியளி, உருக்கொண்டு இயலு, பண்போவிய உருக்கொண்டு நடி.
Figure
உரு உருப்படம்
Figure Shift
எண்ணுறு நகர்வு
File
கோப்பு
File
அரம், அராவுவதற்குரிய எஃகுக்கருவி, பளபளப்பாக்கும் வகைமுறை, செப்பமிக்க இலக்கிய அமைக்கும் வழிமுறை, ஆழ்ந்த சூழ்ச்சித்திறமுள்ளவர், ஏமாற்றுபவர், ஏய்ப்பவர், ஆள், திருட்டுப்போர்வழி, (வினை) அராவு, அராவி மழமழப்பாக்கு, சமப்படுத்து, தேய்த்துக்குறை, அராவிக்குறுக்கு, இலக்கியநடையைச் செப்பமாக்கு.
File
கோப்பு கோப்பு
File Allocation Table
கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை
File Allocation Table
(FAT) கோப்பு பிரிப்பு அட்டவணை
File Arbitrarily Sectioned
எழுமான பகுப்புக்கோப்பு
File Archived
காப்புக் கோப்பு காப்பகக் கோப்பு
File Attachment
கோப்பு இணைப்பு
File Backup
கோப்புக் காப்பு கோப்புக் காப்புநகல்
File Codes
கோப்புக் குறிமுறைகள் கோப்புக் குறிமுறைகள்
File Conversion
கோப்பு மாற்றம் கோப்பு மாற்றம்
File Conversion Utility
கோப்பு மாற்றுப் பயன்பாடு கோப்பு மாற்றுப் பயன்கூறு
File Deletion
கோப்பு நீக்கு
File Destination
கோப்புச் செல்லிடம் இலக்குக் கோப்பு
File Dump
கோப்புக் கொட்டல் கோப்புத் திணிப்பு
File End Of
கோப்பு முடிவு கோப்பு முடிவு
File Extension
கோப்பு நீட்சி கோப்பு வகைப்பெயர்
File Extent
பரவுக் கோப்பு நீட்டிப்புக் கோப்பு
File Gap
கோப்பு இடைவெளி கோப்பு இடைவெளி
File Handling
கோப்புக் கையாளல் கோப்புக் கையாளல்
File Handling Routine
கோப்பு கையாள் நடைமுறை கோப்பு கையாளும் நிரல்கூறு
File Identification
கோப்பு இனங்காணல் கோப்பு இனங்காணல்
File Index Sequential
சுட்டித் தொடர் கோப்பு சுட்டுத் தொடரியல் கோப்பு
File Label
கோப்பு அடையாளம் கோப்புச் சிட்டை
File Layout
கோப்புத்தளக் கோலம் கோப்பு உருவரை
File Level Model
கோப்பு நிலைப் படிமம்
File Librarian
கோப்பு நூலகர் கோப்பு நூலகர்
File Locking
கோப்புப் பூட்டல் கோப்புப் பூட்டல்
File Maintenance
கோப்புப் பேணுகை கோப்புப் பராமரிப்பு
File Maintenance Updating And
இற்றைப் படுத்தலும் கோப்பு பேணுகையும்
File Management
கோப்பு மேலாண்மை
File Management
கோப்பு முகாமை கோப்பு மேலாண்மை
File Manager
கோப்பு முகாமையாளர் கோப்பு மேலாளர்
File Marker End Of
கோப்பு முடிவுக் குறிப்பி கோப்பு முடிவுக்குறி
File Multi
பல்சுருள் கோப்பு reel
File Multi-Reel
பல்சுருள் கோப்பு reel
File Name
கோப்புப் பெயர்
File Name
கோப்புப் பெயர் கோப்புப் பெயர்
File Name Extension
கோப்புப் பெயர் நீட்டம் கோப்பு வகைப்பெயர்
File Open
திற
File Open
கோப்புத் திறவு கோப்புத் திற
File Organisation
கோப்பு அமைவாக்கம் கோப்பு அமைவாக்கம்
File Processing
கோப்பு முறைவழியாக்கம் கோப்புச் செயலாக்கம்
File Protect Ring
கோப்புக் காப்பு வளையம் கோப்புக் காப்பு வளையம்
File Protection
கோப்புக் காப்பு கோப்புக் காப்பு
File Recovery
கோப்பு மீட்பு கோப்பு மீட்பு
File Routine End Of
கோப்பு நடைமுறை முடிவு
File Sequential
தொடர் கோப்பு தொடரியல் கோப்பு
File Server
கோப்புச் சேவகர் கோப்பு வழங்கன்
File Server
கோப்பு வழங்கி
File Sharing
கோப்புப் பகிர்வு கோப்புப் பகிர்வு
File Sharing
கோப்புப் பகிர்வு
File Size
கோப்பு அளவு கோப்பு அளவு
File Storage
கோப்புத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் கோப்புச் சேமிப்பகம்
File Store
கோப்பு சேமிப்பு
File Structure
கோப்புக் கட்டமைப்பு கோப்புக் கட்டமைப்பு
File Transfer
கோப்பு மாற்றம் கோப்புப் பரிமாற்றம்
File Transfer Access And Management
கோப்புமாற்ற பெறுவழியும் முகாமையும் (ftam) கோப்புப் பரிமாற்ற அணுக்கமும் மேலாண்மையும்
File Transfer Protocol
கோப்பு மாற்று செம்மை நடப்பொழுங்கு கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறை
File Type
கோப்புவகை
File Type
கோப்பு வகை கோப்பு வகை
File Update
கோப்பு இற்றைப்படுத்தல் கோப்பு இற்றைப்படுத்தல்
File Virus
கோப்பு நச்சுநிரல் கோப்பு நச்சுநிரல்
Files Of Type
இவ்வகைக் கோப்புகள்
Filespec
கோப்புக்குறிவரையறை கோப்பு வரன்முறை
Filestore
கோப்புக்களஞ்சியம்
Fill
நிரப்பு
Fill Color
நிரப்பு நிறம்
Fill Color
நிறம் நிரப்பு
Fill Colour
நிரப்பு வண்ணம்
Filling
நிரப்பல்
Filling
நிரப்புவதற்கோ தொளையடைப்பதற்கோ நிறைவுசெய்வதற்கோ பயன்படும் ஒன்று, வழங்குதல்.
Filling
நிரப்பல் நிரப்பல்
Film
மென்தாள், மெல்லிய சவ்வு, மென்தோல், மென்படலம், மென்பூச்சு, நீரில் மிதக்கும் மென்புரை, கண்ணை மறைக்கும் மென்திரை, பார்வை மங்கல், மென்திரை முகமூடி, மெல்லிழை, மென்பசை பூசப்பட்ட நிழற்படத்தகடு, திரைப்படச் சுருள் தகடு.
Film
படலம் படலம்
Film
படலம், சொட்டு
Film Developer
படலத் துலக்கி படல உருவாக்கி
Film Reader
படல வாசிப்பி படலப் படிப்பி
Filo
First In Last Out – என்பதன் குறுக்கம் முதல்புகு first in last out
Filter
வடிகட்டி
Filter
வடிகட்டும் அமைவு, கசடகற்றி நீர்மம் கடந்து செல்லவிடும் மணல்-கரிப்படுகையமைவு, (வினை) வடிகட்டு, ஊறிச்செல், ஊடாகச்செய், துப்புரவாக்கு, தூய்மையாக்கு, செய்தி முதலியவற்றின் வகையில் கசிவுறு, வெளிப்படு.
Filter
வடிகட்டி, வடிப்பி
Filter
வடிகட்டி/சல்லடை வடிகட்டி
Filter
வடி
Filter
வடிகட்டி,வடுகட்டு
Filter By Form
படிவவழி வடிகட்டல்
Filter By Selection
தேர்வு மூலம் வடிகட்டல்
Filter Excluding Selection
தேர்ந்ததைத் தவிர்த்து வடிகட்டல்
Finalize
முடிவுறுத்து
Finalize
நிறைவேற்று, முடிவுக்குக்கொண்டுவா.
Finalizer
முடிவுறுத்தி
Finally
முடிவாக
Find
கண்டுபிடிப்பு, கண்டுபிடித்த பொருள், புதையல், கனிப்பொருள் முதலியவற்றின் அடிநிலத்தடக்காட்சி, வேட்டையில் நரி இருக்கும் இடம் கண்டுபிடித்தல், (வினை) கண்டுபிடி, தேடி எடு, முயன்று காண், கண்டுனர், ஆய்ந்து முடிவுசெய், நேரிட்டறி, பட்டறி கண்டுகொள், எதிருறு, கண்ணுறு, நேர்பட்டுக்காண், காண், அடை, எய்தப்பெறு, தேடிக்கொடு, அறியப்பெறு, தெரியப்பெறு.
Find
கண்டு பிடி கண்டறி
Find
கண்டறி
Find All Files
அனைத்துக் கோப்புகளையும் கண்டறி
Find And Replace
கண்டு பதிலிடு/தேடி மாற்று கண்டறிந்து மாற்று
Find And Replace
கண்டறிந்து மாற்றிடு
Find Duplicates
போலிகளைக் கண்டறி
Find Entire Cells
அனைத்து கலங்களையும் கண்டறி
Find Next
அடுத்தது கண்டறி
Find Now
இப்போது கண்டறி
Find Unmatched
பொருந்தாதன கண்டறி
Finder
இலக்கடைவுக்கருவி, பெரிய தொலைநோக்காடியைப் பொருள்மீது பொருத்த உதவும்படி அதனுள் அமைந்த சிறு தொலைநோக்காடி, உருப்பெருக்கியின் குறியடைவு அமைவு, நிழற்படக்கருவியின் இலக்கடைவு அமைவு.
Finder
காணி/தேடி கண்டுபிடிப்பி
Fine
தரமான
Fine
இறுதி, தண்ட வரி, தண்டனைக்கீடான கட்டணம், அபராதம், வினைமுறை ஈடான சிறப்பு வேளைக்கட்டணம், மரபுரிமைக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தப்புவதற்கான போலி வழக்கு நடவடிக்கை, (வினை) தண்டணைத் தீர்ப்புக் செய், தண்டனைக்கீடான வரிசுமத்து, அபராதம்விதி, பதவி உரிமைகளுக்கீடான கட்டணம் செலுத்து.
Fine Print
தரமான அச்சு
Finite
முடிவுடைய, எல்லையுடைய, வரையறைக்குட்பட்ட, அளவிற்குட்பட்ட (கண.) எண்வகையில் வரைநிலையான, (இலக்.) வினைவகையில் முற்றான.
Finite
அறுதி/சிறு/வரம்புக்குட்பட்ட அறுதி
Finite Element Method
சிறுகூறு முறை அறுதி மூலக வழிமுறை
Firewall
தீச்சுவர்
Firmware
நிலைபொருள்
Firmware
நிலைபொருள் நிலைபொருள்
First
முதல்
First
முதலாவது, முதன்மையானது, முதல்வர், வரிசையில் முதன்மையானவர், முதல்வரிசை சார்ந்தவர், தேர்வில் முதல் வகுப்பிடம், உச்சநிலைவரிசை வகுப்பு, போட்டியில் முதலிடத்தவர், காலத் தொடக்கம், வரிசையில் தொடக்கம், (பெ.) முதலாவதான, காலத்தால் மிக முந்திய, வரிசையில் முதன்மையான, மிக முற்பட்ட, தலைமைச் சிறப்புடைய, அனைவரிலும் முதன்மை வாய்ந்த, அனைத்திலும் முந்திய, தொடக்கத்தைச் சார்ந்த, மேம்பட்ட, அடிப்படையான, மூலாதாரமான, (இலக்.) பேசுபவரைக் குறித்த தன்மை இடத்துக்குரிய, (வினையடை) முதலில், முதலாவதாக, எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக, முந்தி, முற்பட, குறித்த காலத்துக்கு முற்பட்டு மற்றொன்றினைக் காட்டிலும் முற்படு சிறப்பு முறையாக.
First Generation Computers
முதல் தலைமுறைக் கணினிகள் முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகள்
First Order Predicate Logic
முதற்படி பயனிலைத் தர்க்கம்
First-In-First-Out
முதல்- வந்து- முதல்- வெளியேறல் infirstout
First-In-Last-Out
முதல்- வந்து- கடைசி- வெளியேறல் inlastout
Fitting
பொருத்தமான, இசைவான, ஏற்ற, தக்க, சரியான.
Fitting
பொருத்துதல் பொருத்துதல்
Fixed
நிலையான, உறுதியான, நிலைப்பட்ட, திடமான.
Fixed
வரையறுக்கப்பட்ட/மாறா மாறா அளவு ஏடு size record
Fixed Area
குறிப்பிட்ட பரப்பு வரையறுத்த பரப்பு
Fixed Block Length
நிலையுறு தொகுதி நீளம் மாறாத் தொகுதி நீளம்
Fixed Length Record
மாறா நீள பதிவேடு மாறா நீள ஏடு
Fixed Numeric Format
மாறா எண்வகை வடிவம்
Fixed Point
மாறாப் புள்ளி மாறாப் புள்ளி
Fixed Point Arithmetic
மாறாப் புள்ளி எண்கணிதம் மாறாப் புள்ளிக் கணக்கீடு
Fixed Point Representation
முன்நிகழ்ச்சித் சித்திரிப்பு
Fixed Program Computer
மாறா நிரல் கணிப்பொறி
Fixed Spacing
மாறா இடைவெளி மாறா இடைவெளி
Fixed Storage
நிலைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் நிலைத்த சேமிப்பகம்
Fixed Word Length
மாறாச் சொல்நீளம் வரையறுத்த சொல் நீளம்
Fixed-Head Disk Unit
மாறா தலை வட்டு அலகு head disk unit
Fixed-Program Computer
மாறா செய்நிரல் கணினி program computer
Fixed-Size Record
மாறா அளவுப் பதிவேடு size record
Flag
துகிற்கொடி, படைச்சிறப்புக்கொடி, விருதுக்கொடி, அழகொப்பனைக்கொடி, விளம்பரக்கொடி, குறிப்படையாளக்கொடி, கொடிக்கப்பல், நாய்வகையில் சடை நிறைந்த வால் (வினை) கொடிகளால் ஒப்பனை செய், கொடியை முகட்டிற் கட்டு, கொடி அடையாளவழியே செய்தி அறிவி, குறிப்படையாளக் கொடிச்சின்னம் நாட்டு.
Flag
கொடி கொடி/குறி
Flash Bios
அதிவிரைவு பயாஸ்
Flat
தட்டை
Flat
அறைக்கட்டு, குடியிருப்புத்தட்டு, குடிவாழ்வுக்கு அமைந்த பல அறைகளின் தொகுதி, கடற்படை சார்ந்த கப்பலில் அறைமுகப்புக்களுடன் இணைந்த தட்டுக்கூடம்.
Flat
மட்டநிலம்
Flat
தட்டை
Flat File System
தட்டைக் கோப்பு முறைமை
Flat Pack
சமதளப் பொதி தட்டைப் பொதி
Flat Panel Display
தட்டைப் பலகக் காட்சி
Flat Panel Display
(FPD) தட்டைப் பலகக் காட்சி
Flat Panel Display Terminal
தட்டப் பலகக் காட்சியகம் தட்டைப் பலகக் காட்சி முனையம்
Flat Screen
தட்டைத் திரை தட்டைத் திரை
Flat Square Monitor
தட்டைச்சதுரத் திரையகம்
Flat-Panel Display
சமதளப் பலகக் காட்சியகம் panel display
Flatbed Plotter
சமதளப்படுகை வரைவி தட்டை வரைவி
Flatbed Scanner
சமதளப்படுக்கை வருடி தட்டைப் படுகை வருடிபொறி
Flexible Disk
நெகிழ் வட்டு நெகிழ் வட்டு
Flicker
சுடர்நடுக்கம், மினுக்குமினுக்கென ஒளிவிடுதல், (வினை) நடுங்கு, துடி, அதிர்வுறு, ஊசலாடு, சிறகுவகையில் பட படவென்றடித்துக்கொள், சுடர்வகையில் இமைத்திமைத்து ஒளிகால்.
Flicker
மினுக்கல்/சிமிட்டல் மினுக்கல்
Flight Computer
பறத்தல் கணினி பறத்தல் கணிப்பொறி
Flight Simulator
பறத்தல் பாவனமாக்கி/ஒப்பாக்கி
Flip Flop
எழு
Flip-Flop
ஏற்றம்- இறக்கம்/எழு- விழு flop
Floating
மிதவைப் புள்ளி குறிமானம்
Floating
மிதத்தல், மிதக்கவிடல், தொடங்கிவதல், சுவரில் சாந்துப்பூச்சு, (பெ.) மிதக்கிற வாணிகச்சரக்கு வகையில் கடலிற் செல்கிற, மாறும் இயல்புள்ள, நிலைத்திராத, ஏற்றத்தாழ்வுடைய, புழுக்கத்திலுள்ள. பரிமாற்றமுள்ள.
Floating Decimal Arithmetic
மிதவை தசம எண்கணிதம் மிதவைப் புள்ளிக் கணக்கீடு
Floating Point
மிதப்புப் புள்ளி
Floating Point
மிதவைப் புள்ளி மிதவைப் புள்ளி
Floating Point Arithmetic
மிதவைப் புள்ளிக் கணக்கீடு
Floating Point Constant
மிதவைப் புள்ளி மாறிலி
Floating Point Notation
மிதவைப் புள்ளி குறிமானம்
Floating Point Operation
மிதவைப் புள்ளி செயல்பாடு
Floating Point Representation
மிதவை புள்ளி சித்திரிப்பு மிதவைப் புள்ளி உருவகிப்பு
Floating Point Routine
மிதவைப் புள்ளி நிரல்கூறு
Floating- Point Arithmetic
மிதவைப் புள்ளி எண்கணிதம் point arithmetic
Floating- Point Constant
மிதவைப் புள்ளி மாறிலி point constant
Floating- Point Operation
மிதவைப் புள்ளி செய்பணி point operation
Floating- Point Routine
மிதவைப் புள்ளி நடைமுறை point routine
Floppy Disk
நெகிழ்வட்டு
Floppy Disk
நெகிழ் வட்டு நெகிழ்வட்டு
Floppy Disk Case
நெகிழ் வட்டுறை நெகிழ் வட்டுறை
Floppy Disk Controller
நெகிழ் வட்டுக் கட்டுப்படுத்தி நெகிழ் வட்டுக் கட்டுப்படுத்தி
Floppy Disk Unit
நெகிழ் வட்டு அலகு நெகிழ் வட்டகம்
Flops
FLoating-point Operations Per Second- என்பதன் குறுக்கம் ப்ளாள்ஸ் floatingpoint operations per
Floptical Disk
நெகிழ் ஒளிவ வட்டு
Floptical Drive
நெகிழ் ஒளிவ இயக்ககம்
Flow
ஓட்டம், தொடர்திரிவு
Flow
பாய்வு
Flow
ஒழுக்கு, நீரோட்டம், ஒழுகியக்கம், குருதியோட்டம், வேலையேற்றம், பாய்ந்துசெல்லும் பொருள், பாய்ந்து சென்றுள்ள பொருள், ஒழுக்கியல்பு, ஒழுகுமுறை, ஒழுகிச்சென்ற அளவு, ஆடை முதலியவற்றின் அலைநெகிழ்வு, ஒழுக்குவளம், பொங்குவளம், (வினை) ஒழுகு, குருதி ஓட்டமுறு, ஒழுகும் இயல்புடையதாயிரு, வேலையேற்றமுறு, ஆற்றெழுக்காகச் செல், வழுக்கிச்செல், நழுவிச்செல், தட்டுத்தடங்கலின்றிச் செல், பேச்சுவகையில் தடைபடாது தொடர், எழுத்துநடை வகையில் சரளமாக முயற்சியின்றித் தொடர், ஆடை-கூந்தல் வகைகளில் அலையலையாகப் பரவு, இழைந்து வீழ்வுறு, குருதி வகையில் வடி, கசிவுறு, சிந்து, ஊறு, கிளர்ந்தெழு, பெருக்கெடு, பெருகியெழு, பொங்கு, குறையாவளங்கொழி, பொங்கிவழி, மக்கள்-பொருள்கள் வகையில் திரள்திரளாகப் பெயர்ந்துசெல், (கண.) எண்கள் வகையில் சிறுகச்சிறுக நுணுக்கமாகக் கூடிக்கொண்டே செல், சிறுகசிறுக நுணுக்கமாகக் குறைவுற்றுக்கொண்டே செல்.
Flow
பாய்ச்சல்/பாய்கை பாய்வு
Flow Diagram
ஓட்ட வரிவரை
Flow Diagram
பாய்ச்சல் வரைபடம் பாய்வு வரிப்படம்
Flowchart
பாய்ச்சற்படம் பாய்வு நிரல்படம்
Flowchart Detail
பாய்ச்சற்பட விவரம் விவரப் பாய்வு நிரல்படம்
Flowchart Symbol
பாய்வுநிரல்படக் குறியீடு
Flowchart System
பாயச்சற்பட முறைமை
Flowchart Systems
முறைமைப் பாய்வு நிரல்படம்
Flowchart Template
பாய்ச்சல் படிம அச்சு
Flowchart Text
பாய்ச்சற் பாடம் பாய்வு நிரல்பட உரை
Flowcharting Symbol
பாய்ச்சற் படக்குறியீடு
Flowline
பாய்வுக்கோடு பாய்வுக் கோடு
Flush
சமப்பொருத்து, இணங்கல்
Flush
வழித்தெடு
Flush
களுவித் தள்ளுதல் வழித்தெடு
Flush
விசையொழுக்கு, கொட்டுநீர்விசை, பீற்றுவிசைத்தாரை, நீரோட்டத்திடீர்வேகம், அலைச்சக்கரத்திலிருந்து வரும் நீரோடை, விசைநீரலம்பல், திடீர்வளம், பொங்கு மாவளம், உணர்ச்சியின் திடீரெழுச்சி,. வெற்றி இறும்பூது, எக்களிப்பு, இறுமாப்பு, மலர்ச்சி, பொங்கு கிளர்ச்சி, புத்தூக்கம், காய்ச்சலில் திடீர் இடைவெப்பு எழுச்சி, பின் வளர்ச்சி, புல்லின் புதுவளர்ச்சி, மறுமலர்ச்சி, புதுவளர்ச்சி, புதுவளம், முகத்தின் நரம்பு நாளங்களில் குருதிப்பாய்வு, செம்மாப்பு, சிவந்த முகத்தோற்றம், முகமலர்ச்சி, சனிவப்பு, ஒளிப்பகட்டு, நிறப்பகட்டு, ஊற்றடுத்த நீர் தோய்ந்த இடம், நீர்மலிந்த குட்டை, (பெ.) பொங்கி வழிகிற, வழிந்தோடுகிற, ஏராளமான, குறையாநிறைவளமுடைய, வற்றா ஊற்று வளமிக்க, செல்வ வளமுடைய, தடைப்படா நேர்தளப் பரப்பு வாய்ந்த, கப்பல் தளவகையில் கோடியிலிருந்து கோடியாகச்சரிசம நேர்தளமான, (வினை) விசையுடன் நீர் பீற்றியடி, வேகமாகப் பாய்ந்து மேற்சென்று கொட்டு, விசையுடன் ஒழுகு, விசையுடன் ஒழுகித் துப்புரவுசெய், விசைநீர்க்கொட்டுதலால் துப்புரவு செய்வி, நீர்ப்பெருக்கு, வெள்ளக்காடாக்கு, புதுவளமூட்டு, புத்தரும்புவிடச் செய், ஊக்கு, உணர்ச்சியூட்டு, இறும்பூது எய்துவி, இறுமாப்பு ஊட்டு, முகத்தின் நாடிநரம்புகளில் குருதி பாய்ச்சு, முகஞ்சிவக்க வை, முகஞ்சிவப்பாகு, காற்று விசையால் வீசியடி, சரிசமமாக்கு, (வினையடை) தள வகையில் கப்பலின் கோடியிலிருந்து கோடிவரை சரிநேர்தளப் பரப்பாக.ள
Flush Left
இடது நோக்கிய அடித்துத் தள்ளுதல் இடது வழித்தெடு
Flush Right
வலது நோக்கிய அடித்துத் தள்ளுதல் வலது வழித்தெடு
Focus
குவிமையம், ஒளிமுகப்பு, கண்ணாடிச் சில்லிலிருந்து குவிமையத் தொலைவு, தௌிவான உருத்தோற்றம் பெறக் கண் அல்லது கண்ணாடிச்சில் இருக்கவேண்டிய தூரம், ஒலி அலைகள் குவிந்து சென்றுசேருமிடம், நோயின் மூல இருப்பிடம், நோயின் முனைப்பிடம், (கண.) வளைகோட்டின் எல்லாப் புள்ளிகளிலிருந்தும் சரி இசைவான தொலைவுடையபுள்ளி, (இய.) தெறிகோட்டத்தின் பின்னும் பிறழ் கோட்டத்தின் பின்னும் கதிர்கள் மீண்டும் இணையுமிடம், (வினை) கதிர் குவியச்செய், கதிர் குவி, கண்-கண்ணாடிச்சில்லு ஆகியவற்றைக் குவிமையத்துக்கியையச் சரிசெய், குவிமையயத்துக்கியையச் சரியாயமை, குவிமையம் படும்படி கொண்டியக்கு.
Focus
நில அதிர்ச்சிக் (குவியம்)
Focus
முன்னிறுத்து
Focus
குவியம்
Focusing
குவியப்படுத்தல்
Focusing
குவித்தல்/குவிவு முன்னிறுத்தல்
Focusing
குவிமையப்படுத்த உதவுகிற.
Folder
கோப்புறை
Folder
உறை
Folder
உறை உறை / கோப்புறை
Folder Options
கோப்புறை விருப்பத் தேர்வுகள்
Folders
கோப்புறைகள்
Folders
மடக்கவல்ல மூக்குக்கண்ணாடி.
Folio
கணக்கேட்டில் எதிரேதிரான இரு பக்கங்கள், இருபுற இணைப்பக்கம், இருமடி, ஒருதடவை மடித்த தாள், ஒரு மடிப்புடைய புத்தகம், பேரகல அளவான புத்தகம் ஹ்2 அல்லது ஹீ0 சொற்களை அளவாகக்கொண்ட பத்திர நீள அலகு, அச்சடித்த புத்தகத்தாள் எள், முன்புறம் மட்டுமே எண் குறிக்கப்பட்ட தாள், (பெ.) ஒரு மடிப்புடைய.
Folio
மடிப்புப் பக்கம்
Font
எழுத்துரு
Font
எழுத்துருவகை எழுத்துரு
Font Cartridge
எழுத்துரு பொதியுறை
Font Family
எழுத்துரு குடும்பம்
Font Family Property
எழுத்துரு குடும்பப் பண்பு
Font Metric
எழுத்துரு தசமம்
Font Size Property
எழுத்துரு அளவுப் பண்பு
Font Style
எழுத்துருவடிவு
Font Style
எழுத்துரு வகை வடிவு எழுத்துரு பாணி
Font Style Property
எழுத்துருப் பாணிப் பண்பு
Font Type
எழுத்துருவகை
Font Type
எழுத்துரு வகை எழுத்துரு இனம்
Font Utility
எழுத்துரு பயன்கூறு
Fonts
எழுத்துருக்கள்
Footer
அடிக்குறிப்பு முடிப்பி
Footer
முடிப்பி
Footnote
அடிக்குறிப்பு
Footnote
அடிக்குறிப்பு அடிக்குறிப்பு
Footprint
அடிச்சுவடு அடிச்சுவடு
For Loop
ஃபார் மடக்கி
Force
விசை,விசை
Force
வலிமை, பலம், உடல்வலு, பொருளின் ஆற்றல், இயற்கை ஆற்றல், விசை வேகம், இயக்குந்திறம், உந்துவலி, ஒருமுக ஆற்றல், முனைத்த முயற்சி, தாக்காற்றல், மோதுவலி, படைவலிமை, படைவீரர் குழு, படைப்பிரிவு, படை, காவலர் தொகுதி, மனவுறுதி, உளத்திட்பம், ஆட்சித்திறம், துணைவலி, சூழல்வலி, பயன்நிறைவுத் திறம், கலைவண்ண முனைப்பு, வாதவலிமை, நேர்மை வலு, சட்ட உரிமை வன்மை, நடமுறைதிறம், நடப்புநிலை, உயிர்க்கூறு, உட்கோள், இயற்கை ஆற்றல்கூறு, இயற்பண்பாற்றல், இயல்திறம், விசைத்திரம், (வினை) வற்புறுத்து, கட்டாயப்படுத்து, கற்பழி, வலிந்து செயற்படுத்து, வலிந்து வழி உண்டுபண்ணிச் செல், திணி, வலிந்து புகுத்து, முழு வலுக்கொண்டு இழு, முழு ஆற்றலுடன் தள்ளு, எகிறித்தள்ளு, தடைமீறிச் செல், உரிமை மீறு, வலிமையால் தகர்த்தெறி, முழு ஊக்கம் செலுத்தி உழைக்கச் செய், மட்டுமீறி உழைக்கச் செய், மட்டுமீறி விரைவுபடுத்து, செயற்கையாகக் கனிவி, விருப்பத்துக்கெதிராகச் செயலாற்றச் செய், சொல் வகையில் வலிந்து பொருள்கொள், சீட்டாட்டத்தில் வலிந்து துருப்புசீட்டு வெளியிடும்படி செய், வன்கண்மையால் வெற்றிபெறு, வேறு வழியில்லாதாக்கு, நிர்பந்தப்படுத்து, போக்குமுட்டச் செய், அடக்கியாளு, வன்முறைப்படுத்து.
Force
வலிந்து செய்/விசை வலியுறுத்து/ விசை
Fore Ground Task
முன்புலப் பணி
Forecast
முன் கணிப்பு
Forecast
முன் மதிப்பீடு, முன் ஆய்வு, உய்த்துமுன்னுணர்வு, வானிலை முன் கணிப்பு.
Forecast
முன்கணிப்பு முன்கணிப்பு
Forecasting
முன்பணித்தல் முன் கணித்தல்
Foreground Job
முன்னணி வேலை/முன்புல வேலை முன்புலப் பணி
Foreground Processing
முன்புல முறைவழியாக்கம் முன்புலச் செயலாக்கம்
Foreground Program
முன்னணி செய்நிரல்
Foreground Task
முன்புலப் பணி
Forest
காடு, புதர்மரப் பரப்பு, இயற்கைப் பெருவளம், இயல்பான பெருந்திரள், மேய்ச்சற்காடு, வேட்டைக்காடு, (சட்.) காவற்காடு, (பெ.) காட்டுக்குரிய, (வினை) காடாக்கு.
Forest
காடு காடு
Form
உருவம்
Form
உருவம், வடிவம், உருப்படிவம், தோற்றம், இனம் தௌியவராத ஆள் உருவம், இளந்தௌியப்படாவிலங்கு உரு, இனம் தௌியவராத் தோற்றம், தோற்ற வகை, வகைவடிவம், உருவகை, வகுப்பு, பள்ளிப்பபடிவம், நீள் மணையிருக்கை, அமைப்பு, உடலமைப்பு, உறுப்பமைதி, முறை, முறைமை, உருவமைதி, ஒழுங்கு மொழி நடை அமைதி, கலைவடிவமைப்பு, இலக்கியக் கட்டுக்கோப்பமைதி, வக்கணை, சொல்வகுப்புக் கட்டளை, வினைமுறை, சடங்கு, மாதிரிச்சட்டம், முன்மாதிரி, அச்சுப் பதிப்புச் சட்டம், மணியுருப்படிக நிரலின் திரள் தொகுதி, தகுதி நிலை, உடல் நன்னிலை, சொல்லின் புறவுரு, ஒலிவடிவம், எழுத்துமுறை வடிவம், வேற்றுமை வடிவம், திரிவுவகை வடிவம், அகப்படிவம், பொருள் பற்றிய கருத்துப்படிவம், பொருண்மை, பொருளின் உள்ளார்ந்த இயல்பு, முயல்வளையின் கிடக்கைப் படிவு, (வினை) குறிப்பிட்ட வடிவம் கொடு, வகுத்தமை, அமைப்பாக உருவாக்கு, திட்டமாக அமை, கட்டமை, நிறுவனஞ் செய், கூட்டுக் கழகமாக அமை, சொல்லை ஒலியுருவப்படுத்து, சொல்லாக்கு, சொல் மூலத்திலிருந்து வருவி, கற்பனை செய், வேற்றமை வடிவம் கொள்வி, கருத்துருவாக்கு, ஒப்பந்தம் வகு, பயிற்றுவித்து உருப்படுத்து, பண்புருவாக்கு, அணிவகு, உருவாகு, வடிவம் மேற்கொள், அணிவகுப்பாக அமைவுறு, சொல்லாக உருப்படு, திட்பப் பொருளாகப் படிவுறு, படிக உரு ஆகு, செய்பொருள், ஆக்கு, மூலப்பொருளாய் உதவு, மூலப்பொருளின் கூறாய் அமை, செய்பொருள் முற்றுவிக்க உதவு.
Form
படிவம் படிவம்
Form Background
படிவப் பின்புலம்
Form Backround
படிமப்பின்புலம்
Form File
படிவக் கோப்பு
Form Letter Program
படிவக் கடித செய்நிரல் படிவக் கடித நிரல்
Form Wizard
படிவ வழிகாட்டி
Formal Language
முறைசார் மொழி முறைசார் மொழி
Format
(பிர.) புத்தகத்தின் வடிவமும் அளவும்.
Format
வடிவமைப்பு வடிவம்/ சீரமை/ வடிவமை
Format
வடிவூட்டு / வடிவூட்டம்
Format Address
முகவரி வடிவமைப்பு முகவரி வடிவம்
Format Addressless Instruction
முகவரி இல் அறிவுறுத்தல் வடிவமைப்பு முகவரியில்லா ஆணை வடிவம்
Format Card
அட்டை வடிவமைப்பு அட்டை வடிவம்
Format Painter
வடிவம் தீட்டி
Format Print
அச்சு வடிவமைப்பு அச்சு வடிவம்
Format Record
பதிவெட்டு வடிவமைப்பு ஏட்டு வடிவம்
Formating
வடிவமைத்தல்
Formatted Display
வடிவுறு காட்சி வடிவமை காட்சி
Formatter
வடிவூட்டி வடிவமைப்பி
Formatting
வடிவமைத்தல்
Formatting
வடிவமைத்தல்
Formatting Bar
வடிவமைப்பட்டை
Formatting Bar
வடிவமைப்பு பட்டை வடிவமைப்புப் பட்டை
Formatting Tool Bar
வடிவமைப்புக் கருவிப் பட்டை வடிவமைப்புக் கருவிப் பட்டை
Forms
படிவங்கள்
Forms Capable Browser
படிவம் காண்தகு உலாவி
Forms Design
வடிவ வடிவமைப்பு படிவ வடிவமைப்பு
Formula
வாய்ப்பாடு வாய்ப்பாடு
Formula
சூத்திரம், வாய்பாடு,சூத்திரம், வரைவிதி
Formula
வாய்பாடு
Formula
வாய்ப்பாடு, சுருக்க விதிமுறை, விளக்க நுற்பா, கட்டளைச் சொல், வக்கணை வாசகம், குறிப்புச் சொல், நினைவுக் குறிப்பு, மருந்துமுறைப் பட்டியல்குறிப்பு, வகை முறைமை, சமயமரபு முறை, குருட்டு விதிமுறை, கொள்கை முறை வகுப்பு, (கண.) கட்டனை விதி.
Formula Bar
வாய்பாட்டுப் பட்டை
Formulas
வாய்பாடுகள்
Forth
கணினி மொழிகளில் ஒன்று ஃபோர்த்
Forth
முன், முன்னால், காலத்தில் முன்னோக்கி, புறத்தே, தொலைவாக, மிகுதியாக.
Fortran
FORmula TRANslation: என்பதன் குறுக்கம் ஃபோர்ட்ரான் formula translation
Forward
பிந்தையது
Forward
பந்தாட்டத்தில் முன்வரிசை ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவர், (பெ.) முன்னோக்கிய, முந்திச் செல்கிற, முன்னேற்றம் வாய்ந்த, முன்னேற்றம் நாடிய, முற்போக்குடைய, முனைத்த கருத்துடைய, கப்பலின் முற்பகுதி சார்ந்த, முற்பகுதி அருகிலுள்ள, முந்தி வளர்கிற, முந்தி நிறைவுபெற இருக்கிற, காலத்தில் முந்துகிற, முன்னதாக வந்துற்ற, செயல் முனைப்பான, செயலார்வமுடைய, ஆர்வத்துடிப்பான, துடுக்குத்தனமிக்க, முந்து முதிர்வுற்ற, பருவத்துக்கு மேற்பட்ட அறிவுடைய, வாணிகத்துறையில் வருங்கால விளைவை அடிப்படையாகக் கொண்ட, (வினை) பேணிமுன்னேற்றுவி, ஆதரவுகாட்டி வளர், முன்னேற்றத்துக்குத் துணைசெய், வளர்ச்சியை ஊக்கு, கடிதம் முதலியவற்றை உரிய இடத்துக்கு அனுப்பிவை, சரக்குகளை அனுப்பு, (வினையடை) முன்னோக்கி, மேன்மேலும், தொடர்ந்து முன்னேறிக் கொண்டு, முன்னதாக, முன்கூட்டி, முன்னா, தனி முனைப்பாக, வருங்காலத்தில், இனிமேலெல்லாம், கப்பல் முன்பக்கத்தில், முன்பக்கம் நோக்கி, முன்பகுதிக்கு.
Forward Chaining
முன்னோக்கு பிணைப்பு முன்னோக்கு பிணைப்பு
Forward Pointer
முன்னோக்கு சுட்டி முன்னோக்கு கட்டு
Fotmat Bar
வடிவமை பட்டை
Four Address Instruction
நான்கு முகவரி ஆணை
Four Outofeight Code
எட்டில் நான்கு குறிமுறை
Four-Address Instruction
நான்கு முகவரி அறிவுறுத்தல் address instruction
Four-Out-Of-Eight Code
எட்டில் நான்கு குறிமுறை outofeight code
Fourth Generation
நாலாம் தலைமுறை நாலாம் தலைமுறை
Fourth Generation Computer
நான்காம் தலைமுறைக் கணினி
Fourth Generation Computers
நான்காம் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகள்
Fractals
பகுவியல் பகுவியல்
Fragmentation
துண்டாக்கம்/துண்டாடல் சிதறல்
Fragmentation
சிறு கூறுகளாகப் பிரித்தல், கூறுபாடு, உயிரணுக் கூறுபாட்டுக்குரிய படிவளர்ச்சிகளில்லாமலே பிரிவுறுதல்.
Fragmentation
நிலத்துண்டாக்கம்
Fragmentation
கூறுபாடு முறை,துண்டாக்கல்
Fragmentation
கூறுபடுத்தல்
Frame
சட்டம் சட்டம்
Frame
கட்டுமானம், அமைப்பு, கட்டமைதி, நிலவர ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், அடிப்படைத் திட்டம், முறைமை, மனத்தின் தற்கால நிலை, கட்டமைந்த உரு, உடலமைப்பு, உறுப்பிணைவமைதி, என்புச்சட்டம், இணைவரிக்கூடு, கட்டிட உருவரைச் சட்டம், உள்ளுறைச் சட்டம், அடிப்படைச்சட்டம், ஆதார அடிப்படை, புறவரிச்சட்டம், சித்திரவேலைத் துணை வரிச்சட்டம், துன்னல் வேலைப் பொறிச்சட்டம், செயற்கைத் தேன்கூட்டுச் சட்டம், சுரங்க மூலப்பொருளை அலம்புவதற்குரிய சாய்வுப்பலகை, ஆட்டவகை, ஆட்டக் காய்களின் முக்கோன வடிவ அடுக்குச் சட்டம், அடுக்கிலுள்ள காய்கள் தொகுதி, திரைத்தகட்டு ஒற்றைத்தனிப்படம், தொலைக்காட்சியில் ஒரே உருப்படிவத்துக்குரிய வரைத்தொகுதி, (வினை) பொருத்து, இணைத்தமை, வகுத்தமை, கலந்து உருவாக்கு, திட்டமிட்டு இயற்று, ஒலி உருப்படுத்து, இயக்கு, நடத்து, சட்டமிடு, சட்டத்தில் அமை, சட்டத்துக்கு உட்படுத்தி அமை, பொறிச்சட்டத்தில் மாட்டுவி, வழிவகுத்துச்செல், நாடிச்செல், இடம்பெயர்வுறு, முன்னேற்றத்துக்குரிய குறி காட்டு, சூழ்ந்துருவாக்கு, திறங்கொண்டியற்று, புனைந்துருவாக்கு, பாவனைசெய்.
Frame
சட்டகம்
Frame Main
முதன்மைச் சட்டக்கணினி (computer ) பெருமுகக் கணிப்பொறி (computer)
Frame Buffer
சட்டக தாங்ககம் சட்ட இடையகம்
Free Form
கட்டிலா வடிவம் கட்டறு வடிவம்
Free Form Text Chart
கட்டறு படிவ உரைநிரல் படம்
Free Net
கட்டறு பிணையம்
Free Of Cost
செலவின்றி செலவின்றி
Free Software
இலவச மென்பொருள் கட்டறு மென்பொருள்
Free Software
கட்டறு மென்பொருள்
Free-Form Text Chart
வடிவப்பாட விளக்குபடம் form text chart
Freenet
இலவச வலையம்
Freeware
இலவசப் பொருள் இலவச மென்பொருள்
Freeware
இலவச மென்பொருள்
Freeze Columns
நெடுக்கைகனை நிலைப்படுத்து
Freeze Panes
பாளங்களை நிலைப்படுத்து
Frequency
அலைவெண்
Frequency
அலைவு எண் அதிர்வலை / அதிர்வெண்
Frequency
அடுக்குநிகழ்வு, விட்டுவிட்டு அடிக்கடி நிகழும் தன்மை, அடுத்தடுத்து நிகழும் நிலை, பொதுமுறை நிகழ்வு, அடுக்கு விரைவெண், நாடித்துடிப்பு விசையெண், (இய.) அலை அதிர்வெண்.
Frequency
மீடிறன்
Frequency
அதிர்வெண், நிகழ்மை, அலைவெண்
Frequency Counter
அலைவு எண் எண்ணி அதிர்வலை எண்ணி
Frequency Ultra High
உயர் அதிர்வெண் மீவுயர் அதிர்வலை
Friction Feed
உராய்வுச் செலுத்தி
Friction-Feed
உராய்வு ஊட்டல் feed
Friendly Interface
நட்பு இடைமுகம் தோழமை இடைமுகம்
Friendly User
நட்புடைப் பயனர் பயனர் தோழமை
Frob
குடைதல் ஃப்ராப்
From Scanner
வருடியிலிருந்து
Front End Processor
முன்னிலைச் செயலாக்கி
Front Panel
முகப்புப் பலகம்
Front-End Processor
முன்னனிச் முறைவழியாக்கி end processor
Frontpanel
முகப்புப் பலகம்
Fry
வறு/கலாரி வறு
Fry
முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த மீன்குஞ்சுத் திரள், இரண்டாவது ஆண்டிலுள்ள கடல்மீன் வகை, தேனீ தவளை போலப் பெருவாரியான இனப்பெருக்கமுள்ள உயிரினங்களின் குஞ்சுகள், குஞ்சுகுறுவாலிகள் தொகுதி, சிற்றின்த்திரள்.
Ftp
கோப்பை அனுப்பி/பெறுவதற்கான ப்ரோடோகால் file transfer protocol
Full Adder
முழுக்கூட்டி
Full Adder
முழுமை கூட்டி முழுக்கூட்டி
Full Duplex
முழு இருவழிப்போக்கு முழு இருதிசைப் போக்கு
Full Frame
முழுமைச் சட்டகம் முழுமைச் சட்டம்
Full Page Display
முழுப்பக்கக் காட்சி
Full Screen
முழுத் திரை முழுத்திரை
Full Screen Application
முழுத்திரைப் பயன்பாடு
Full Screen Editing
முழுத்திரைத் தொகுப்பு
Full Text Searching
முழுஉரைத் தேடல்
Full Version
முழு வடிவம் முழுப் பதிப்பு
Full-Page Display
முழுப்பக்கக் காட்சி page display
Full-Screen Application
முழுத்திரைப் பிரயோகம் screen application
Full-Screen Editing
முழுத்திரைப் பதிப்பு screen editing
Full-Text Searching
முழுப்பாடத் தேடல் text searching
Fully Formed Characters
முழுவடிவ எழுத்துருக்கள் முழுவடிவ எழுத்துக்கள்
Function
(MATHEMATICAL) சார்பு; (SUBROUTINE, SUBPROGRAM) துணைநிரல்
Function
சார்பலன்
Function
செயல்கூறு/சார்பு/செயற்பாடு/பயன்பாடு செயல்கூறு /பணி
Function
செயல்கூறு
Function
சார்பு
Function
செயற்பாடு, சார்பலன்
Function
வினை, வினைசெயல், செய்கடமை, சமயவினைமுறை, நடைமுறைச்சடங்கு, நிகழ்ச்சிமுறை, (கண.) சார்பு முறை எண், உறுப்பெண் மதிப்பைச் சார்ந்து மாறுபடும் இயல்புடைய எண்தொடர், (வினை) செயற்படு, செயலாற்று, கடனாற்று.
Function Codes
செயல் குறிமுறைகள் செயல்கூறு குறிமுறைகள்
Function Key
பணிவிசை
Function Key
செயல் சாவி பணி விசை
Function Key
செயல்விசை
Function Key User Defined
பயன்படுத்துனர் வரைப்படுத்து/தொழிற்படுச் சாதனம் பயனர் வரையறு பணி விசை
Function Subprogram
செயல்கூற்றுத் துணைசெய்நிரல் துணைநிரல் செயல்கூறு
Functional Description
செயல் விவரிப்பு பணிமுறை விவரிப்பு
Functional Design
செயல் வடிவமைப்பு பணிமுறை வடிவமைப்பு
Functional Programming
செயல் செய்நிரலாக்கம் பணிமுறை நிரலாக்கம்
Functional Specification
செயற் குறிமுறைப்படுத்தல் பணிமுறை வரன்முறை
Functional Units
செயல் உறுப்பு அலகுகள் செயல்படு உறுப்புகள்
Funware
கேளிக்கை பொருள் நகைப் பொருள்
Fuse
மின்காப்பு எரியிழை, எல்லை மீறிய மின் வலியில் உருகி இடாதடுத்துக்காக்கும் மின் இடையிணைப்பான உருகுகம்பி, (வினை) கடுவெப்பினால் உருக்கி இளக்கு, கடுவெப்பினால் உருகி இளகு, கலந்தொன்றாக்கு, கலந்திணைவுறு, திரித்தறிய முடியாமல் ஒன்றுபடுத்து, திரித்தறிய முடியாமல் ஒன்றாகு.
Fuse
உருகி உருகி
Fuse
உருகி
Fuse
உருகி
Fusibile Link
உருகுத் தொடுப்பு
Fusible Link
உருகுப் பிணைப்பு
Fuzzy Logic
இடைநிலை தருக்கம், இடைநிலை ஏரணம்
Fuzzy Logic
மங்கல் தர்க்கம்
G
Giga: என்பதன் குறுக்கம் ஜி giga
Gain
பெருக்கம்
Gain
பெருக்கம் பெருக்கம்
Gain
பேறு, ஊதியம், இலாபம், செல்வப் பேறு, உடைமைப்பெருக்கம், வருவாய்பெருக்கம், (வினை) பெறு, ஈட்டு, ஆதாயம் பெறு, வெற்றியடை, கெலி, கெலிப்புப் புள்ளிகள் பெறு.
Gallium Aresinide
காலியம் ஆர்சினைடு
Gallium Arsenide
காலியம் ஆர்சினைடு
Game Controllers
விளையாட்டுக் கட்டுப்படுத்திகள்
Game Theory
விளையாட்டுக் கொள்கை விளையாட்டுக் கொள்கை
Games
விளையாட்டுக்கள்
Games
பண்டை ரோமபுரியில் உடற்பயிற்சிப் பொதுக்காட்சிகள், மற்போர் வாட்போர் அரங்குகள், இசைநாடகக் காட்சிகள், ஏய்ப்பு முறைகள், சூழ்ச்சிமுறைகள், தட்டிக் கழிப்பு முறைகள்.
Games Computer
கணிப்பொறி விளையாட்டுகள்
Gamut
வண்ணக் களம் வண்ணக் களம்
Gamut
(வர.) ஏழிசைத்தொகுதி, நிறைசுரத்தொகுதி, மக்களினத்தின் முழுச்சுரவட்டம், காலப்பிரிவின் நிறைசுர வட்டம், இடைநிலைக் காலச்சுரத் தொகுதி, இடைநிலைக்கால அடிச்சுரம், குரல் இசைச்சுர முழு ஏற்றவிறக்க நிலை, இசைக்கருவி முழு எற்றவிறக்க வீச்சு, ஆற்றல் முழு எல்லை, செயல்திற முழுவீச்சு.
Gantt Chart
கான்ட் விளக்குபடம் கான்ட் நிரல்படம்
Gap
இடைவெளி இடைவெளி
Gap
இடைவெளி
Gap
பிளவு, வெடிப்பு, கீறல், உடைப்பு, தொடர்ச்சியில் இடை முறிவு, இடையீடு, இடைவெளி, இடுங்கிய வழி, மலையிடைக் கணவாய், மலைக்குவடுகளின் இடைப்பாளம், வேலி இடைவெளி, இடைவாயில், பள்ளம், விடர், கருத்திக்களிடையே வேறுபாடு, பண்புகளிடையே அகல்முரண்பாடு, ஆட்களிடையே ஒப்புணர்வின்மை, (வினை) பிளவு உண்டுபண்ணு.
Gap Interblock
தொகுதி இடைவெளி தொகுதி இடைவெளி
Garbage
குப்பை குப்பை
Garbage
கழிவுப் பொருள், குப்பை, கூளம், பயனற்ற பொருள், விலங்கின் கழிபொருள் இரை.
Garbage Characters
குப்பை எழுத்துகள்
Garbage Collection
குப்பை திரட்டல் நினைவகச் சேகரிப்பு
Garbage Collection
நினைவக விடுவிப்பு
Gas Display
வாயுத் திரை வாயுத் திரைக்காட்சி
Gate
கடவை
Gate
வாயில்; (Gate IN F.E.T.) வாயில்வாய் (புலவிளைவு திரிதடையத்தில்)
Gate
வாயில், கோட்டை முன்வாயில், வாயில் முகப்பு, முகப்பு வளைவு, வாயிற் கதவம், வாயிற் கதவுச்சட்டம், செல்வழி, இடுக்கமான மதகு, மடைவாய்க்கதவு, மலைக்கணவாய், நகரின் அல்லது கோயிலின் வாயிலில் அமைந்திருந்த பண்டை முறைகூறு மன்றம், ஆட்டத்தளங்களில் வாயில் கடந்து செல்லும் மக்கள் தொகை, வாயிற் கட்டணப் பிரிவுத்தொகை, (வினை) வாயில் அமைத்து இணை, குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வாயிலடைப்புச் செய்து மாணவரைத் தண்டி.
Gate
வாயில்/படலை வாயில்
Gate And
உம் படலை உம் வாயில்
Gate Nand
இல் உம் வாயில்
Gate Nor
NOR படலை இல் அல்லது வாயில்
Gate One
ஒரு படலை
Gate Or
அல்லது படலை அல்லது வாயில்
Gateway
நுழைவாயில்
Gateway
நுழைவாயில், நுழைவாயிலண்டையிலுள்ள கட்டுமானம்.
Gateway
நுழைவாயில் நுழைவாயில்
Gateway
நுழைவி
Gathering Data
தரவு சேகரிப்பு தரவுச் சேகரிப்பு
Gb
Giga Byte: என்பதன் குறுக்கம்: கிகா பைட்டு கிகா பைட்டு giga byte
Geek
கற்றுக் குட்டி கற்றுக் குட்டி
General
பன்னிறமான (பொது)
General
பொது
General
படைப்பெருந்தலைவர், ஆன்மிக வீடுபேற்றுப்படை அமைப்பு முதல்வர், போர்ப்பாண்ட வருக்கே பொறுப்புடைய சமயப் பணியமைப்பு முதல்வர், பொதுமுறைப்பணி முதல்வர், துறையரங்க முதல்வர், படைத்தலைமைத் திறமுடையவர், போத்துறை நயத்திற முடையவர், செயலாட்சித் திறமுடையவர், பலவகைக் கிளைகளையுடைய இனக்குழு, (பெ.) இனம் முழுவதற்கும் உரிய, பல்வேறுவகைகளை உள்ளடக்கிய, தனித்துறை சாராத, வரையறையற்ற, தனிநிலை அற்ற, முழு மொத்தமான, அனைவர்க்குமுரிய, எல்லாவற்றையும் பாதிக்கிற, பெரும்பான்மைக்குரிய, பொருதுநிலையான, பொதுப்படையான, பெருவழக்கான, பொது நடைமுறையிலுள்ள, பொது வாழ்வு சார்ந்த, பொதுமக்களுக்குரிய, எங்கும் பரவியுள்ள, விளக்கமற்ற, தௌிவற்ற, ஐயத்துக்கு இடமான, முதன்மையான, மேல்நிலைப்பட்ட, பலதுறைத்தலைமையான, (வினை) தலைமை ஏற்று நடத்து, தலைவராகச் செயலாற்று.
General
பொது
General Field
பொதுப் புலம்
General Purpose
பொதுநோக்கு பொதுப் பயன்
General Purpose Computer
பொதுநோக்கு கணினி பொதுப்பயன் கணிப்பொறி
General Purpose Register
பொதுப்பயன் பதிவகம்
General Purpose Register
பொதுநோக்குப் பதிவகம் பொதுப்பயன் பதிவகம்
Generality
பொதுமை பொதுத்தன்மை
Generality
பொதுநிலை, பொதுத்தன்மை, எடுத்துக்காட்டுகளின் முழுமைக்கும் பொருந்தும் நிலை, தௌிவற்ற நிலை, பொதுச்செய்தி, பொதுக்கோட்பாடு, பொதுவிதி, பொது அறிக்கை, முக்கியமான பகுதி, பெரும்பகுதி, பெரும்பான்மைம, முழுப்பெரும்பகுதி மக்கள், முழுப்பெரும்பகுதிச்செய்திகள், பெரும்பான்மையினர், பெரும்பான்மையான.
Generalized Routine
பொதுமை நடைமுறை பொதுநிலைத் துணைநிரல்கூறு
Generate
பிறப்பி/உண்டாக்கு இயற்று
Generate
தோற்றுவி, பிறப்பி, உண்டாக்கு, உற்பத்தி செய், உருவாக்கு, மலர்வி, (கண,) இயக்கத்தால் படியுருவாக்கு.
Generation
தலைமுறை/உண்டாக்கல் தலைமுறை
Generation
பிறப்பித்தல், தோற்றுவித்தல், உண்டாக்குதல், இனப்பெருக்கம், ஈனுதல், ஈனப்பெறுதல், இயற்கை அல்லது செயற்கை முறையினால் உண்டாக்குதல், தலைமுறை, வழிவழி மரபில் ஒருபடி, தலைமுறையினர், ஏறத்தாழ ஒரே காலத்தில் பிற்ந்தவர் அனைவரின் தொகுதி, ஒத்தகாலத்தவர், தலைமுறைக்காலம், தலைமுறை இடையீட்டுக்காலம், 30 அல்லது 33 ஆண்டுகள்.
Generation
தலைமுறை,தலைமுறை
Generation Computer First
முதல்தரமுறைக் கணினி முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறி
Generation Computer Fourth
நான்காம் தலைமுறைக் கணிப்பொறி
Generation Fourth
நான்காம் தலைமுறைக் C2713கணினி
Generator
மின்னியற்றி
Generator
ஆக்கி/உண்டாக்கி/புறப்பாக்கி இயற்றி
Generator
மகப்பெறுபவர், ஆவி வகைகளையும் மின் ஆற்றலையும் விளைவிக்கும் அமைவு, மின் ஆக்கி, மின் ஆற்றல் உண்டாக்கும் பொறி, பொறிவிசையை மின்விசையாக்கும் பொறி.
Generator
பிறப்பாக்கி
Generator Clock Signal
கடிகாரச் சமிஞ்சைப் புறப்பாக்கி கடிகாரக் குறிகை இயற்றி
Generator Number
எண்புறப்பாக்கி எண் இயற்றி
Generator Report
பதிவேடு உண்மையகம் அறிக்கை இயற்றி
Generic Model
பொதுநிலை மாதிரியம் பொதுநிலை மாதிரி
Geometry
கேத்திர கணிதம் வடிவக் கணிதம்
Geometry
வடிவியல், நிலக்கணக்கியல்.
Geometry
வடிவவியல்
Germanium
சேமானியம்
Germanium
ஜெர்மானியம் ஜெர்மானியம்
Germanium
எளிதில் முறிவுறும் வெண்ணிற உலோகத்தனிமம்.
Gert
Graphical Evaluation and Review Technique- என்பதன் குறுக்கம் ஜெர்ட் graphical evaluation and review
Get
பெறு பெறு
Get
உழைப்பின் விளைவு, ஈன்றெடுத்த குஞ்சுகுட்டித் தொகுதி, (வினை) கொள், விலைக்குப்பெறு, வாங்கு, விலையாக அடை, அடையும்படி செய், அடை, ஈட்டு, நாடிப்பெறு, தேடிப்பெறு, பெற்றுக்கொடு, பெற்றெடு, ஊதியமாகப்பெறு, ஆதாயமாய்ப் பெறு, நன்கொடையாகப் பெறு, கொடுக்கப் பெறு, எய்தப்பெறு, நோய்வரப்பெறு, தண்டனையாகப் பெறு, துய்க்கப் பெறு, விளைவாகப் பெற, கைக்கொள், பிடிகைப்பற்று, சென்றுசேர், சென்றடை, வென்றடை, வென்று கீழ்ப்படுத்து, விஞ்சிப்மேம்படு, தொல்லைப்படுத்து, திகைக்க வை, உணர்ச்சிமூலம் வசப்படுத்தி, கவர்ச்சிக்கு ஆளாக்கு, சுவையுணர்வு கண்டு பயன்படுத்திக்கொள், புரிந்து கொள், பொருளுணர்ந்துகொள், கற்றுனர், மறவாமல் நினைவில் வைத்துக் கொள், திடுமென நினைவுபடுத்திக்கொள், கணித்துக்காண், காண், கண்டுணர், கம்பியில்லாத் தந்தியில் தொடர்பு கண்டுபிடி, தொடர்புகண்டு மேற்கொள், தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கொள், தூண்டு, இயங்குவி, ஆகுவி, செயல் முற்றுவி. வென்றுகொள், அமர்வி, ஆகு, பெற்றிரு, கடவதாயிரு, வேண்டியதாயிரு.
Get External Data
புறத் தரவு பெறு
Gibberish
பயனிலாத் தகவல் பயனிலாத் தகவல்
Gibberish
தௌிவற்ற பேச்சு, புரியா மொழி, பொருளற்ற ஒலி, இலக்கண வழுவுடைய குற்றம் செறிந்த பேச்சு.
Gif Animation
ஜிஃப் அசைவூட்டம்
Gif Animator
ஜிஃப் அசைவூட்டி
Giga Bit
கிகாபிட் கிகா பிட்
Giga Byte
கிகா பைட்டு/கிகாபைட் கிகாபைட்டு
Giga Hertz
கிகா ஹெர்ட்ஸ் கிகா ஹெர்ட்ஸ்
Gigo
Garbage In Garbage Out- என்பதன் குறுக்கம்: குப்பையிடக் குப்பை வரும் குப்பையிடக் குப்பை வரும் garbage in garbage out
Glare
கூசொளி, கடுவெயில் வெக்கை, படரொளி வெப்பு, வெறிப்புப் பேரொளி, பளபளக்கும் பனிப்பரப்பு, பளபளக்கும் கண்ணாடிப் பரப்பு, வெறித்த நோக்கு, குத்திட்டபார்வை, (வினை) கூசு பேரொளி வீசு, கண்ணை உறுத்தும் ஒளிகாலு, முனைப்பான காட்சியளி, வெறித்த தோற்றமனி, அச்சந்தோன்றப் பார், குத்திட்டுப்பார், உறுத்த நோக்கினால் கடுவெறுப்பினைக் காட்டு.
Glare
கண் கூசுதல் கூசொளி
Glitch
தடுமாற்றம்
Glitch
தடுமாற்றம் தடுமாற்றம்
Global
முழுமை முழுதளாவிய
Global
கோள வடிவமான, உலகெங்கும் பரவியுள்ள, மிகப் பரந்த, முழு உலகளாவிய, அமைத்துலகையும் பாதிக்கிற, மக்களனைவரையும் கருத்திற்கொண்ட, இன எல்லை முழுதளாவிய.
Global Character
முழுமை எழுத்துரு முழுதளாவிய எழுத்துரு
Global Operation
முழுமை செய்பணி முழுதளாவிய செயல்பாடு
Global Search And Replace
முழுமை தேடலும் மாற்றலும் முழுதளாவிய தேடலும் மாற்றலும்
Global Variable
முழுமை மாறி முழுதளாவிய மாறி
Go
செல் செல்
Go
போக்கு, போதல், புகல், வழிவகை, செய்தி, தெம்பு, உரம், ஊக்கம், விசை, வரிசையான செயல் முறை, திருப்பமுயற்சி, முயற்சி, உணவுகுடியின் படையல்கூறு, சீட்டாட்ட வகையில் ஆட்ட ஏலாமை முறை, ஏலாமுறைக்குரிய எதிர்ப்பக்க மதிப்பெண், (பே-வ.) இக்கட்டுநிலை, இயலுந்திறம், இயற்செயல், செயற்பண்பு, இயக்கநிலை, (வினை) போ, செல், ஏகு, இடம்மாறு, அப்பாற்செல், பயணஞ்செல், புறப்படு, திசைப்படு, கிட, கொண்டுசெல், பரவியிரு, எல்லையளாவியிரு, முன்னேறு, இயங்கு, நடைபெறு, நடப்புறு, நடைமுறையிலிரு, நடைமுறை வழக்கமாயிரு, நடைமுறைப்படு, துறைப்படு, பொதுநிலையாக அமை, மொத்தநிலையாக அமை, காலத்தில் இயங்கு தொடர்புறு, தொடர்ந்து செல், காலங்கழிவுறு, செல்லாகு, காலங்கழி,ர செயல்விரவி நில், செயற்படு, செயலைக்கொண்டு செல், செயல் மேற்கொள், தொழில்நாடு, நாடி மேற்கொள், செலவு ஆகு, விற்கப்பெறு, பின்பற்று, கடைப்பிடி, சார், சேர், இணை, சொல் தொடர்புறு, பொதுக் கருத்துப் போக்குக்கொள், நடைஉடையதாயிரு, ஓசைபெறு, மணி வகையில் அடிக்கப்பெறு, துப்பாக்கி குண்டு வகைகளில் வெடிக்கப்பெறு, வேட்டிடப்பெறு, கணிப்புறு, அழைக்கப்பெறு, தெரியப்பெறு, பரவலாயிரு, எங்கும் பேசப்பெறு, செல்லுபடியாயிரு, கருக்கொண்டிரு, ஆகு, ஆகுநிலைபெறு, சார்பு அமைவுறு, மாறுபட்டமை, விளைவுறு, விளைவில் ஒருகூறாயுதவு. பங்குகொள், உள்ளடக்கமாகக் கொள், இயல்வுறு, வழிசெய், பிளவுறு, இறு, தகர், தளர், அழி, தோல்வியுறு, ஒழி, இற, எடு, கொள், புகு, உரியதாகு, உரிமையாகச் செல், மரபாகச் செல், சென்றெட்டு, தாவிக்கட, புகு, ஊடுருவிச்செல், பந்தயம் வை, ஆட்டங்கேள்.
Go Down
கிட்டங்கி
Go To Page
செல்லும் பக்கம் பக்கம் போ
Go To Page
செல்லும்பக்கம்
Go Top
மேல் செல்
Go-To
செல்க to (v) (v)
Goal Seek
குறிக்கோள் தேடு
Godown
கிடங்கு
Godown
கிடங்கு, கிட்டங்கி
Gopher
வளைதோண்டும் அமெரிக்க கொறிவிலங்கு வகை, வடஅமெரிக்க நில அணில், வளைதோண்டும் நில ஆமை வகை, (வினை) வளைதோண்டு, சிறு அளவில் அடிநிலச்சுரங்கம் அறு.
Gopher
கொதிப்பான் கோஃபர்
Goto
அங்கு செல் அங்கு செல்
Goto
அங்குச் செல்
Gp
Graphic Programing- என்பதன் குறுக்கம் ஜிபீ graphic programming
Gps
General Purpose Service- என்பதன் குறுக்கம் ஜிபீஎஸ் general purpose service
Gpss
General Purpose Systems Simulator- என்பதன் குறுக்கம் ஜிபீஎஸ்எஸ் general purpose systems
Grabber
பறிப்பி/கவர்வி பறிப்பி
Grabber
பேரவாவுடன் பறிப்பவன், பேராசைக்காரன்.
Grade
தரம்
Grade
தரம்
Grade
தரப்படி படிநிலை
Grade
படிநிலை, படித்தரம், பண்பின் தரநிலை, மதிப்பின் படி, வளர்ச்சிபடி, முன்னேற்றப்படியின் ஒரே தளத்திலுள்ள ஆட்கள் அல்லது பொருள்களின் தொகுதி, படி உயர்வின் தரம், அளவுகருவியின் படியளவு நிலை, வகை பிரிவு, வகை பிரிவின் உட்படித்தரம், சரிவு, சாய்வு வீதம், ஏற்ற வீதம், இறக்க வீதம், பள்ளி வகுப்பு, பள்ளிப்படிவம், கால்நடைகளில் தூய உயரினக் கலப்பால் ஏற்படும் உயர்திரிபு வகை, (கண,) செங்கோணத்தில் நுறில் ஒரு கூறு. (மொழி) உள்ளுயிர் மாற்றத்தின் ஒரு படி, (வில.) ஒரே வளர்ச்சித் தசையில் தாய்க் குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து போன தாகக் கருதப்படும் விலங்கு வகைகளின் தொகுதி, (பெ.) இனக்கலப்பால் உண்டான, (வினை).இனக்கலப்பால் உண்டான, (வினை) தரப்படுத்து, வகைப்படுத்து, தரங்களாக வரிசைப்படுத்து, வகைப்படுத்தி ஒழுங்குசெய், தர அறுதிசெய்,படிநிலைத் தரமாக வகைப்படும்படிம உரிய வீதத்திற் கல, இடைநிலைச் சாயல்கள் மூலம் வண்ணத்துடன் வண்ணம் இழையும் படி செய், வாட்டங்கொடு, பாதைக்குப் படிநிலை ஏற்ற இறக்கம் கொடு, கால்வாய்க்குப் படிநிலைச்சாய்பு அளி, வேறுபட்ட சாய் வுகளைச் சரிசெய்து ஒரு சீர்ப்படுத்து, ஒருசீர்ப்படு, கால்நளடைவகையில் உயர்படி தூய இனத்துடன் கலப்புச் செய், (மொழி.) உள்ளுயிர் மாற்றம்படி வேறுபாடு செ
Grade
சரிவு
Gradient
படித்திறன்
Gradient
சரிவு,சாய்வுவிகிதம்
Gradient
படித்திறன்/காப்புவிகிதம் படிநிலைத்திறன்
Gradient
சரிவு, வாட்டம்
Gradient
சரிவு வாட்டம், பாதை இருப்புப்பாதை முதலிய வற்றின் வகையின் சம தளத்திலிருந்து ஏற்ற இறக்கமாக ஏற்படும் சாய்வளவு வீதம், ஏற்ற இறக்க வாட்டம், வெப்பமானி அழுத்தமானி முதலிய வற்றின் வகையில் இடத்துக்கு இடம் ஏற்படும் அளவை ஏற்ற இறக்க மாறுபட்டு வீழ்ம்.
Gradient
சரிவு
Grammar
இலக்கணம் இலக்கணம்
Grammar
இலக்கணம், மொழிவழிக்கற்ற கலை, இலக்கண விதிகளைக் கையாளும் முறை, இலக்கண விதி முறைப்படி அமைந்த எழுத்துநடை, இலக்கண விதிமுறைப்படி அமைந்த பேச்சுநடை, மொழிப்படிவ மரபு அமைதி, கலைத்துறையின் அடிப்படைக் கூறுகள், இயல்துறையின் தொடக்கக் கூறுகள், அடிப்படைத் தொடக்க ஏடு.
Grammar Checker
இலக்கணச் சரிபார்ப்பி இலக்கணச் சரிபார்ப்பி
Grammar Checker
இலக்கணத்திருத்தி
Grammatical Error
இலக்கண வழு இலக்கணப் பிழை
Grammatical Mistake
இலக்கணத் தவறு இலக்கணத் தவறு
Grammer
இலக்கணம்
Grammer Check
இலக்கணச் சரிபார்ப்பு இலக்கணச் சரிபார்ப்பு
Grammer Checker
இலக்கணச் சரிபார்ப்பி
Grandfather File
பாட்டன் கோப்பு பாட்டன் கோப்பு
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைப்படம்
Graph
வரைபடம் வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph Chart
வரைய விளக்கபடம் வரை நிரல்படம்
Graph Chart
வரைபடநிரல்
Graph Theory
கோலக் கொள்கை வரைகலைக் கொள்கை
Graphic Data Structure
வரைவியல் தரவுக் கட்டமைப்பு வரைகலைத் தரவுக் கட்டமைப்பு
Graphic Digitizer
வரைவியல் இலக்கமாக்கி வரைகலை இலக்கமாக்கி
Graphic Display Mode
வரைவியல் காட்சிப் பாங்கு வரைகலைக் காட்சிமுறை
Graphic Display Resolution
வரைவியல் காட்சிப் பிரிதிறன் வரைகலைக் காட்சித் தெளிவு
Graphic Display Terminal
வரைவியல் காட்சி முனையம் வரைகலைக் காட்சி முனையம்
Graphic Field
வரைகலைப் புலம்
Graphic Input Device
வரைவியல் உள்ளீட்டுச் சாதனம் வரைகலை உள்ளீட்டுச் சாதனம்
Graphic Input Hardware
வரைவியல் உள்ளீட்டு வன்பொருள் வரைகலை உள்ளீட்டு வன்பொருள்
Graphic Limits
வரைவியல் எல்லைகள் வரைகலை வரம்புகள்
Graphic Mode
வரைவியல் பாங்கு வரைகலை முறை
Graphic Object
வரைகலைப் பொருள்
Graphic Output
வரைவியல் வருவிளைவு வரைகலை வெளியீடு
Graphic Output Device
வரைவியல் வருவிளைவுச் சாதனம் வரைகலை வெளியீட்டுச் சாதனம்
Graphic Output Hardware
வரைவியல் வருவிளைவு வன்பொருள் வரைகலை வெளியீட்டு வன்பொருள்
Graphical Design
வரைய வடிவமைப்பு வரைகலை வடிவமைப்பு
Graphical Device Interface
வரைகலைச் சாதன இடைமுகம்
Graphical Terminal
வரைவியல் முனையம் வரைகலை முனையம்
Graphical User Interface
வரைவியல் பயனர் இடைமுகம் (gui) ஜியூஐ (gui)
Graphics
வரைகலை
Graphics
வரைவியல் வரைகலை
Graphics
எழுத்து வரைகலை
Graphics Computer
கணினி வரைவு கணிப்பொறி வரைகலை
Graphics Mode
வரைவியற்பாங்கு வரைகலைப் பாங்கு
Graphics Printer
வரைவியல் அச்சுப்பொறி வரைகலை அச்சுப்பொறி
Graphics Program
வரைவியற் செய்நிரல் வரைகலை நிரல்
Graphics Resolution
வரைவியல் பிரிதிறன்
Graphics Screen
வரைவியல் திரை வரைகலைத் திரை
Graphics Spreadsheet
வரைகலை விரிதாள்
Graphics Tablet
வரைவியல் இலக்க விவரமாக்கி/வரைவியல் சிறு மேசை வரைகலைச் சிறுமேசை
Graphics Terminal
வரைவியல் முனையம் வரைகலை முனையம்
Graphics View
வரைவியல் காட்சி வரைகலைத் தோற்றம்
Grateful Degradation
படிப்படியாகச் தரம் இழத்தல் படிப்படியாகத் தரம் இழத்தல்
Gray Code
சாம்பல் குறிமுறை சாம்பல் குறிமுறை
Gray Scale
சாம்பல் அளவீடு சாம்பல் அளவீடு
Grayscale Monitor
சாம்பல் அளவீட்டுத் திரையகம்
Grayscale Scanner
சாம்பல் அளவீட்டு வருடி
Greater Than
விட மிகு விடப்பெரிது
Greater Than Or Equal To
மிகுதியான அல்லது நிகரான
Grid
விட்டப் பின்னல்
Grid
(ELECTRIC) மின்தொகுப்பு
Grid
வலைவாய்
Grid
அரைதிறன்காட்டி
Grid
இணையம்
Grid
பன்னிலைய இணைப்பு
Grid
கட்டம்/நெய்யரி கட்டம்
Grid
கட்டம்
Grid Chart
கட்டவடிவ விவரப்படம் கட்ட நிரல்படம்
Grid Layout
கட்ட உருவரை
Grid Sheet
கட்டத் தாள் கட்டத் தாள்
Gridding
கட்டமாக்கம் கட்டமாக்கம்
Grounding
நிலமிடுதல்
Grounding
தரை இணைப்பு தரைப்படுத்தல்
Grounding
அடிப்படை, பொருள் பற்றிய ஆழ்ந்த பொது அறிவு, பூ வேலையின் பின்னணி வண்ணம், நிலத்தைப் பண்படுத்திச் சுத்தம் செய்யும் முறை, நிலத்தளத்தைச் சீர் செய்யும் செயல், நிலந்தட்ட வைத்தல், நிலந்தட்டுதல்.
Group
குழு
Group
கூட்டம், தொகுதி, பிரிவு, வகுப்பு, ஒருங்கிணைந்து ஒருருவாயமையும் குழு, (வினை) கூட்டமாகக் கூட்டு, தொகுதியில் சேர், இனமாக இணை, இனமாகப் பிரி, தரப்படி பிரி, இசைவிணக்கமுடைய முழுமையாக்கு, இணைகுழுவில் இடம்பெறு, இனமாக இணைவுறு, இனமாகப் பிரிவுறு, தரப்படி பிரிவுறு.
Group And Outline
குழுவும் சுற்றுக்கோடும்
Group Band
குழுப் பட்டை
Group Coding
குழுக் குறிமுறையாக்கம்
Group Footer Band
குழு முடிப்புப் பட்டை
Group Header Band
குழுத் தலைப்புப் பட்டை
Group Mark
தொகுதிக் குறி குழுக் குறி
Group Printing
தொகுதி அச்சிடல் குழு அச்சிடல்
Grouping
குழுக்கள்
Grouping
கலைத்துறையில் தொகுதியாகப் பிரித்தல்.
Grouping Data
தரவுக் குழுக்கள்
GSM
Global System for Mobile Communications
Guest Computer
விருந்துக் கணினி விருந்துக் கணிப்பொறி
Guest Page
விருத்தினர் பக்கம் விருந்தினர் பக்கம்
Guide
வழிகாட்டி, வழித்துணைப்பணியாளர், ஊதியம், பெற்றுப் பிரயாணிகளுடன் செல்லுபவர், ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டில் மலையேறுதலைத் தொழிலாக கொண்டவர்கள், படைத்துறை வேவுப் பணியாளர்கள், கடற்படைக் கப்பல்கள் இயங்க மூலமாதிரியாயியங்கும் கலம், முன்மாதிரி, தலைவர், வாழ்க்கை வழிகாட்டி, அறிவுரையாளர், ஆசிரியர், பெண்சாரண இயக்கத்தினர், பெண் சாரணர், வழிகாட்டுவது, வழிகாட்டும் தத்துவம், வழிகாட்டும் நுல், பயண வழி விளக்க நுல், மூலக் கோட்பாடுகளடங்கிய சுவடி, யையேடு, இயந்திர வகையில் இயக்கும் தண்டு, இயக்கம் தூண்டும் உறுப்பு, குறித்துக்காட்டும் அடையாளம், நிலை சுட்டிக் காட்டும் குறி, (வினை) வழிகாட்டு, வழிகாட்டியாகச் செயலாற்று, வழித்துணை செல், இட்டுக்கொண்டு செல், முன்செல், நடத்து, செயற்படுத்து, தூண்டு, முறைப்படுத்து, வழிப்படுத்து, நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடாயமை, கடைத்தேற்றம் இலக்காயமை, தூண்டுதற் காரணமாயியங்கு, தலைமை ஏற்று ஆட்சி நடத்து.
Guide
காட்டித்தண்டு
Guide
வழிகாட்டி
Gulp
பேராவலோடு விழுங்குதல், விழுங்க முயலுதல், பெருங்கவனம், (வினை) அவசரமாக விழுங்கு, பேராவலோடு உண், பெருமுயற்சி செய்து உட்கொள், இடர்ப்பட்டு விழுங்கு.
Gulp
மிடக்கு மிடக்கு
Gun
விசை அடிப்பான்
Gun
துப்பாக்கி, சுழல்துப்பாக்கி, பீரங்கி விசைப்பீற்று கருவி, பூச்சிகளைக் கொல்வதற்காகத் தூவப்படும் மருந்து, துப்பாக்கி வேட்டு அடையாளம், துப்பாக்கி தாங்கிச் செல்பவர், துப்பாக்கி தாங்கி வேட்டையாடச் செல்பவர்களில் ஒருவர், (வினை) வேட்டிடு, குறிபார்த்துச்சுடு, துப்பாக்கிகளைத் தருவித்துக்கொடு, வெடிநீர், துப்பாக்கி தாங்கி வேட்டையாடச் செல்.
Gun
வீச்சுப் பொறி பீச்சுபொறி
Gutter
நீர்த்தாரை
Gutter
சாக்கடை, தெரு ஓரக்கால்வாய், வடிநீர்க்கால், நீர்ப்பொருள் வழிந்தோடுவதற்கான திறந்த குழாய், வாரி நீரோடை, இறப்பிடையில் மழைநீர் ஓடும் பள்ளம், சால்வரி, நீள்வரிப்பள்ளம், ஓரவெட்டு வரிப்பள்ளம், அச்சுத்துறையில் வரிச்சட்டத்தில் பக்கங்களை இடைப்பிரிக்கும் வெட்டு வரிப்பள்ளமிட்ட பட்டிகை, சேரிவாழ்வு, சமுதாய இழிநிலை, (வினை) வடிகால் உருவாக்கு, சால்வரியிடு, வரிப்பள்ளமிடு, பள்ளமாக அகழப்பெறு, ஓடையாக ஒழுகு, வடிகால் வழி ஓடு, துளித்துளியாய் விழு, விளக்கில் மெழுகுதிரி உருகிச் சொட்டுக்களாக விழு.
Gutter
வடிகட்டல் வடிகட்டல்
Hacker
குறும்பர் குறும்பர்
Half Adder
அரைக்கூட்டி
Half Adder
அரைக் கூட்டி அரைக்கூட்டி
Half Adder Binary
இரும அரைக் கூட்டி இரும அரைக் கூட்டி
Half Duplex
அரை இரு வழிப்போக்கு அரை இருதிசைப்போக்கு
Half Subtractor
அரைக் கழிப்பி அரைக்கழிப்பி
Half Toning
அரைத்தொனியிடல் அரைத்தொனியிடல்
Half Word
அரைச் சொல் அரைச்சொல்
Halt
நிறுத்தல்/நிறுத்துகை/நிறுத்து நிறுத்து
Halt Instruction
நிறுத்து அறிவுறுத்தல் நிறுத்து ஆணை
Halting Problem
நிறுத்துச் சிக்கல்/நிறுத்தற் பிரச்சினை நிறுத்தற் சிக்கல்
Hamming Code
ஹேமிங் குறிமுறை ஹேமிங் குறிமுறை
Hand Calculator
கைக் கணிப்பான்/கைக்கணிப்பி கைக் கணிப்பான்
Hand Device
கைச் சாதனம்
Hand Held Computer
கையடக்கக் கணினி/கைதாக்கு கணினி கையடக்கக் கணிப்பொறி
Hand Shaking
கை குலுக்குதல்
Hand Writing Recognition
கையெழுத்துக் கண்டறிகை கையெழுத்து உணர்தல்
Handler
கையாளர்/கையளி கையாளி
Hands On
செயல்சார் செய்முறைப் பயிற்சி
Handshaking
கைகுலுக்கல் கைகுலுக்கல்
Handwriting Recognition
கையெழுத்து அறிதல்
Hang Up
தொங்க வை/தொங்கி விடு தொங்க வை
Hard Clip Area
தாளின் வரைபரப்பு/படவரைப் பரப்பு தாளின் வரைபரப்பு
Hard Configuration
வன் அலைவடிவம் நிலை உள்ளமைவு
Hard Contact Printing
வன்தொடு அச்சிடல்/தொடுமுறை அச்சிடல் வன் தொட்டச்சிடல்
Hard Copy
தாள் படி/வன்பிரதி அச்சுநகல்
Hard Disk
நிலைவட்டு
Hard Disk
வன் வட்டு நிலைவட்டு
Hard Disk Backup Program
நிலைவட்டுக் காப்புநிரல்
Hard Disk Controller
நிலைவட்டுக் கட்டுப்படுத்தி
Hard Error
கருவிப் பிழை/வன் வழு கருவிப்பிழை
Hard Failure
கருவிப் பழுது/வன் தவறு கருவிப்பழுது
Hard Hyphen
வன் இணைகுறி வன் இணைக்குறி
Hard Page Break
வன்பக்க முறிப்பு வன்பக்க முறிப்பு
Hard Sector
வன் பகுதி/வன் பிரிவுகள் வன் பிரிவுகள்
Hardware
வன்பொருள்
Hardware
வன்பொருள் வன்பொருள்
Hardware Cache
வன்பொருள் இடைமாற்றகம்
Hardware Configuration
வன்பொருள் உருவமைப்பு வன்பொருள் உள்ளமைவு
Hardware Conflict
வன்பொருள் முரண்பாடு
Hardware Dependent
வன்பொருள் சார்ந்த வன்பொருள் சார்ந்த
Hardware Description Language
வன்பொருள் விவரிப்பு மொழி வன்பொருள் விவரிப்பு
Hardware Dump Automatic
தன்னியக்க வன்பொருட் கொட்டல் தானியங்கு வன்பொருள்
Hardware Flow Control
வன்பொருள் பாய்வுக்
Hardware Key
வன்பொருள் சாவி வன்பொருள் விசை
Hardware Reset
வன்பொருள் மீட்டமை
Hardware Resources
வன்பொருள் வளம் வன்பொருள் வளங்கள்
Hardware Specialist
வன்பொருள் வல்லுநர்/விற்பன்னர் வன்பொருள் வல்லுநர்
Hardware Windowing
வன்பொருள் சாளரமாக்கம்
Hardwired
கம்பிவழி/வன்கம்பியிட்ட நிலையிணைப்பு
Harness
வடக்கட்டு/பணியிருப்புநிலை வடக்கட்டு
Hasci
Human Application Standard Computer Interface- என்பதன் குறுக்கம் ஹாஸ்கி human application
Hash Totals
புல எண்ணிக்கைகள் சுட்டுமுகவரித் தொகை
Hashing
தற்சார்பு முகவரியாக்கம் சுட்டுமுகவரியாக்கம்
Hatching
நேர்த்தியான கோடுகள் மூலம் நிழல் வண்ணங்காட்டுதல்.
Hatching
வரிவேய்தல் வேய்தல்
Hdbms
Hierarchical Data Base Management System- என்பதன் குறுக்கம் ஹெச்டிஎம்எஸ் hierarchical data base management system
Head
தலை, முகடு, மேடு
Head
தலை தலை / முனை
Head
நிலைமட்டம்
Head Read
வாசிப்புத்தலை
Head Access Aperture
முனையணுகு துளை
Head Cleaning Device
தலை துலக்குச் சாதனம் முனைத் துடைப்பு சாதனம்
Head Combined
இணை தலை இணைந்த முனை
Head Crash
தலை மோதல் முனை மோதல்
Head Erase
அழிதலை அழிமுனை
Head Positioning
தலை இருத்தம் முனை இடமிருத்தல்
Head Read
படிப்பு முனை
Head Read- Write
எழுது/வாசிப்புத் தலை write
Head Read-Write
எழுது/ படிப்பு முனை
Head Slot
தலைத் துளை முனை செருகுவாய்
Head Switching
தலை நிலைமாற்றம் முனை நிலைமாற்றம்
Head Write
எழுது தலை எழுது முனை
Header
குறுக்கிடைக்கல்
Header
தலைப்பு தலைப்பி
Header
தலையி
Header
முகப்பி
Header And Footer
தலைப்பி / முடிப்பி
Header Card
தலைப்பு அட்டை தலைப்பு அட்டை
Header Label
தலைப்புச் சிட்டை
Header Lable
தலைப்புமையம்
Header Record
தலைப்புப் பதிவேடு தலைப்புப் பதிவேடு
Heap
குவியல் குவியல்
Heap Sort
குவியல் வரிசையாக்கம்/ வரிசைப்படுத்தல் குவியல் வரிசையாக்கம்
Heat Sink
வெப்பக் கவர்வி
Heavy Client
பருத்த கிளையன்
Height
உயரம், உயர்வு, உயர்த்தின் அளவு, தலைக்கு மேலுள்ள தொலை, மேல்நோக்கிய தொலை, மீகோணம், உயர்ந்த இடம், உயரத்திலிருக்கும் பொருள், குன்று, மேடு, ஏற்றம், மேல் நோக்கிய சரிவு, உச்சி, உச்சநிலை, உச்ச அளவு, உயர்சிறப்பு, உயர்தகுதி, மேம்பாடு.
Height
உயரம்
Height
உயரம்
Helical Wave Guide
சுருள் அலை வழிப்படுத்தி சுருள் அலை வழிப்படுத்தி
Help
உதவி
Help
உதவி/துணை உதவி
Help Topics
உதவித் தலைப்புகள்
Helper Applet
உதவிக் குறுப்பயன்
Helper Application
உதவிப் பயன்பாடுகள்
Henry
மின்தூண்டல் அலகு மின்தூண்டல்
Hertz
அதிர்வெண் அலகு அதிர்வெண்
Heterogeneous Network
பல்படி வலையமைப்பு கதம்பப் பிணையம்
Heuristic
பட்டறிவுசார் பட்டறிவுசார்
Heuristic Learing
பட்டறிவு வழிக்கற்றல்
Heuristic Learning
பட்டறிவு வழிக்கற்றல்
Hexadecimal Number
பதின்அறும எண் பதின்அறும எண்
Hexadecimal Point
பதின்அறுமப் புள்ளி பதின்அறுமப் புள்ளி
Hi Res Graphics
உயர்தெளிவு வரைகலை
Hi-Res Graphics
உயர் பிரிதிறன் வரையி res graphics
Hidden Character
மறைநிலை எழுத்து
Hidden Codes
ஒளி குறிமுறைகள் மறைநிலை குறிமுறைகள்
Hidden Line
மறைகோடு மறைநிலைக் கோடு
Hidden Line Removal
மறைகோடு நீக்கம் மறைநிலைக் கோடு அகற்று
Hidden Object
ஒளிப் பொருள் மறைநிலைப் பொருள்
Hidden Surface
ஒளிப்புப் பரப்பு மறைநிலைப் பரப்பு
Hide
மறை
Hide
விலங்கின் தோல், பதனிட்ட தோல், (வி.) தோலுரி, கசையாலடி.
Hide Column
நெடுக்கை மறை
Hide Window
சாளரம் மறை
Hierarchical
அதிகாரப்படி/நிலைப்பட்ட படிநிலை முறை
Hierarchical Data Base Management System
அதிகாரப் படிநிலைத் தரவுத் தள முகாமை முறைமை
Hierarchical Database
அதிகாரப் படிநிலை தரவுத்தளம் படிநிலைத் தரவுத்தளம்
Hierarchical Database Management
படிநிலைத் தரவுத்தள
Hierarchical File System
படிநிலைக் கோப்பு முறைமை
Hierarchical Network
அதிகாரப் படிநிலை வலையமைப்பு படிநிலைப் பிணையம்
Hierarchical Structure
அதிகாரப் படிநிலைக் கட்டமைப்பு படிநிலைக் கட்டமைப்பு
Hierarchy
அதிகாரப் படிநிலை படிநிலை
High Bandwidth
உயர் பட்டை அகலம் உயர் அலைக்கற்றை
High Density
உயர் அடர்த்தி உயர் அடர்த்தி
High Level Language
உயர்நிலை மொழி
High Level Language
உயர்நிலை மொழி உயர்நிலை மொழி
High Level Network
உயர்மட்டப் பிணையம்
High Order
உயர் மதிப்பு நிலை உயர் மதிப்பு
High Order Column
உயர் மதிப்பு பத்தி/நிரல் உயர் மதிப்பு நெடுக்கை
High Persistence Phosphor
உயர் நிலைபேற்றுப் பாஸ்பரஸ் உயர்நிலைபேற்றுப் பாஸ்பரஸ்
High Resolution
உயர் பிரிதிறன் உயர்தெளிவு
High Speed Printer
உயர் வேக அச்சுப்பொறி (hsp) உயர் வேக அச்சுப்பொறி (hsp)
High Storage
உயர் தேக்ககம் உயர் சேமிப்பகம்
High Volatility
வேக அழிதிரிபு உயர் வேக முடுக்கும்
High-Level Network
உயர்மட்ட வலையமைப்பு level network
Highlight Changes
மாற்றங்கள் முனைப்புறுத்து
Highlighting
முனைப்புறுத்தல் முனைப்புறுத்தல்
His
Hospital Information System- என்பதன் குறுக்கம் ஹிஸ் hospital information system
Histogram
பட்டை வரைபடம் பட்டை வரைபடம்
Histogram
அலைவெண் செவ்வகப் படம்
Histogram
கால்படம்
History
வரலாறு (முன்பார்த்த
History
வரலாறு, சென்றகால அறிவு, இனவளர்ச்சி பற்றிய ஆய்வு, மனித உலக வாழ்வு நிகழ்ச்சிகளின் தொடர் கோவை, நிகழ்ச்சிக்கோவை, பொதுமுறை நிகழ்ச்சிகளின் முறைப்பட்ட தொடர்ப் பதிவீடு, இறந்தகாலச் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் தொகுதி, நாட்டு நிகழ்ச்சித் தொடர்பு விளக்கம், மனித வாழ்க்கை நிகழ்ச்சித் தொடர்பு, பொருள் தோற்ற வளர்ச்சித் திரிபு விளக்கம், இயல்கலைத் தோற்ற வளர்ச்சி விளக்கம், இயற்கை நிகழ்ச்சிகளின் முறையான விளக்கம்.
History List
வரலாற்றுப் பட்டியல்
History Settings
வரலாற்று அமைப்புகள்
Hit
கிடைத்தல்/அடித்திடுதல் (cache) கிடைத்தல் / அடித்தல் (cache)
Hit
அடி, தட்டு, வெட்டு, குறிதவறாத எறி, வெற்றிகரமான இலக்குப் பிழையாத வேட்டு, வேட்டு எறிதல், அடித்தல், வேட்டு எறிவாய்ப்பு, வசைத் தாக்குதல், வாய்ப்பு, நல்வாய்ப்பு, குருட்டடி, யோகம், வாய்ப்பான திடீர்த்துணுக்கு, உணர்ச்சிக் கௌவுகை, விருப்பம் கப்புதல், கெலிப்பு, (வி.) அடி, வெட்டு, தட்டு, குத்து, இலக்குவைத்தெய், குறிநோக்கி வேட்டுச் செலுத்து, குறியில்படும்படி செய், இலக்கு நிறைவேறப் பெறு, தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கு, சென்று மோது, மோதி வீழ்த்தி, காயப்படுத்து, புண்படுத்து, திடீர் உணர்வுகொளுத்து, சேதத்துக்குள்ளாக்கு, வசைத்தாக்குதல் செய், மீதுபடு, சென்றெட்டு, சென்றடை, நேர்வெற்றிபெறு, வாய்ப்பாகப்பெறு. வாய்ப்பாயமை, தகுதியாயிரு, பொருந்துறு, திடீரென்று நினை, சுற்றி வளையாது நேரடியாகக் கருத்தில் தோன்றப்பெறு.
Hit Rate
அடிவீதம் பார்வை வீதம்
Hold
பிடித்திரு பிடித்திரு
Holding Time
வைத்திருப்பு நேரம் வைத்திருப்பு நேரம்
Holes Sprocket
பை ஓட்டைகள் வழிபடுத்து துளைகள்
Hollerith Card
ஹோலரித் அட்டை ஹோலரித் அட்டை
Hollerith Code
ஹோலரித் குறிமுறை ஹோலரித் குறிமுறை
Hologram
முப்பரிமாண படிமம்
Holography
ஒளிப்படவியல்
Holography
முப்பரிமாண படிமவியல்
Home
தொடக்க நிலை/அகம்/இல்லம் அகம்/ இல்லம்/ முகப்பு
Home Computer
இல்லக் கணினி வீட்டுக் கணிப்பொறி
Home Grown Software
இல்லற் செய் மென்பொருள் வீட்டில் செய் மென்பொருள்
Home Key
தொடக்கச் சாவி தொடக்க விசை
Home Management Software
வீட்டு முகாமை மென்பொருள் வீட்டு மேலாண்மை
Home Page
தொடக்கப் பக்கம் முகப்புப் பக்கம்
Home Raw
முதன்மை வரிசை
Home Record
தொடக்கப் பதிவேடு தொடக்க ஏடு
Home Row
ஓய்வுக் கிடக்கை
Home Server
முதன்மை வழங்கன்
Homunculus
மூளை/இயக்கப் படிமம் மூளை/ இயக்கப் படிமம்
Hopper
தத்துவான் தத்தி
Hopper
தத்துப்பூச்சி
Hopper Card
அட்டைத் தத்துவான் அட்டைத் தத்தி
Horizontal Feed
கிடை ஊட்டு கிடைமட்டச் செலுத்தி
Horizontal Scrolling
கிடை சுருளல் கிடைமட்டச் சுருளல்
Host
விருந்தோம்புநர் புரவன்
Host
விருந்தோம்பி
Host
ஆதார உயிரி, ஊன் வழங்கி, ஓம்பு உயிரி
Host
பெருங்கூட்டம்
Host Adapter
புரவன் தகவி
Host Computer
விருந்துக் கணினி/ஏற்புக் கணினி புரவன் கணிப்பொறி
Host Language
விருந்தோம்புநர் மொழி/ஏற்பு மொழி புரவன் மொழி
Host Name
புரவன் பெயர்
Hot Zone
வெம்மை மண்டலம் வெப்ப மண்டலம்
House Keeping
இல்லப் பேணுகை தூய்மையாக்கம்
Housing
வீட்டிடைப் படுத்தல்
Housing
வீடு, தங்குவதற்கான வசதி, குடியிருப்பு வசதி, தங்குமிடம், வீடளிப்பு, வீட்டு வசதியளிப்பு ஏற்பாடு, மரத்துண்டு சென்று அடைக்கக்கூடிய துளை.
Hsdpa
High-Speed Downlink Packet Access
Hspa
High Speed Packet Access அதிவேக பொட்டலம் பெறுவழி
HSPA+
Evolved High Speed Packet Access புனைவுரு-அதிவேக பொட்டலம் பெறுவழி
HSUPA
High Speed Uplink Packet Access அதிவேக பதிவேற்ற பொட்டலம் பெறுவழி
Html
Hyper Text Markup Language- என்பதன் குறுக்கம்: மீஉரை சுட்டுமொழி
Html Document
எச்.டி.எம்.எல் ஆவணம் எச்.டி.எம்.எல் ஆவணம்
Html Hyper Text Markup
மீ உரைக் குறிமொழி இணைய வலைப் பக்கங்களை உருவாக்க பயன்படும் மொழி(html)
Hub
குவியன்
Hub
குடம், முக்கிய மையம்
Hub
குவியம்
Hub Remote Access
குவிய தொலைப் பெறுவழி குவியத் தொலை அணுக்கம்
Hue
வண்ணச் சாயல் வண்ணச் சாயல்
Hue
வண்ணச்சாயல்
Huffman Tree
ஹஃமன் மரம் ஹஃப்மன் மரம்
Human Engineering
மனிதப் பொறியியல் மனிதப் பொறியியல்
Human Machine Interface
மனிதன்- பொறி இடைமுகம் மனிதன் பொறி இடைமுகம்
Hybrid Computer
கலப்புக் கணினி கலப்பினக் கணிப்பொறி
Hybrid Computer System
கலப்பினக் கணினி முறைமை கலப்பினக் கணிப்பொறி
Hyper Media
மீ ஊடகம் மீஊடகம்
Hyper Media
மீவூடகம்
Hyper Tape
மீ நாடா மீநாடா
Hyper Terminal
ஹைப்பர் டெர்மினல்
Hyper Text
மீ உரை மீஉரை
Hyper Text
மீவுரை
Hyper Text Markup Language
மீ பாடக் குறி மொழி (html) மீஉரைக் குறி மொழி
Hyper Text Transfer Protocol
மீ பாட மாற்று செய்மை நடப்பொழுங்கு (http) மீஉரைப் பரிமாற்ற (http)
Hyperlink
மீ இணை மீத்தொடுப்பு
Hyperlink
மீத்தொடுப்பு
Hypertext
மீஉரை
Hyphenation
சொல்பிரிகை
Hyphenation
ஒட்டுக்குறி
Hyphenation
இணை/தொடராக்கம்/இணைதொடராக்குகை சொல்பிரிகை
Hysteresis
தயக்கம்/பின்னடைவு பின்னடைவு
Hysteresis
(இய.) காந்த ஆற்றலுக்குக் காந்தத்தின் தூண்டுதல் இயக்கம் பிற்படும்நிலை.
I-O
Input/ Output- என்பதன் குறுக்கம்: உள்ளீடு/வருவிளைவு o
I-O Bound
உ/வ பட்ட o bound
I-O Channel
உ/வ வாய்க்கால் o channel
I-O Control System
உ/வ கட்டுப்பாட்டு முறைமை o control system(iocs) (iocs)
I-O Device
உ/வ சாதனம் o device
I-O Instructions
உ/வ அறிவுறுத்தல்கள் o instructions
I-O Ports
உ/வ துறைகள் o ports
I-O Processor
உ/வ முறைவழிபடுத்தி o processor
I-O Symbol
உ/வ குறியீடு o symbol
Ibm
Information Business Machine- என்பதன் குறுக்கம்: தகவல் செய்தொழில் யந்திரம் ஐபிஎம் information business machine
Icon
படவுரு சின்னம்
Icon
சின்னம்
Icon
உருவம், உருவச்சிலை, புனிதமாகக் கருதப்படும் தெய்வ வடிவம், புனிதச் செதுக்குவண்ண ஓவியம்.
Identification
அடையாளங்காணல் இனங்காட்டல்
Identification Division
அடயாளப் பகுதி இனங்காட்டல் பகுதி
Identification File
அடையாளங்காணல் கோப்பு இனங்காட்டல் கோப்பு
Identifier
அடயாளக்காணி இனங்காட்டி
Identifier Label
சிட்டை இனங்காட்டி
Identifier Lable
முகப்படையாளம் காண்பி
Identity Of Server
வழங்குநர் அடையாளம் வழங்கன் இனங்காட்டு
Idle Character
செயலில் வரியுரு
Idle Characters
செயல்படா எழுத்து
Idle Time
செயலில் நேரம் செயல்படா நேரம்
If-Then Operation
இருப்பின் செய்பணி then operation
If-Then-Else
இருப்பின்- இன்றேல் thenelse
Ignore
பொருட்படுத்தாமல் விடு., புறக்கணி, சிறைக்கணி,. கண்டும் காணாததுபோல் இருந்துவிடு, பொதுச்சான்றாளர் வகையில் ஆதாரமில்லையெனத் தள்ளிவிடு.
Ignore
புறக்கணி புறக்கணி
Ignore
புறக்கணி
Ignore All
அனைத்தும் தவிர்
Ignore All
அனைத்தும் புறக்கணி அனைத்தும் புறக்கணி
Ignore Character
புறக்கணி வரியுரு புறக்கணி எழுத்து
Iimport
இறக்குமதி
Illegal Character
ஏற்பிலா வரியுரு முறையற்ற எழுத்து
Illuminate
வளக்கேற்று, வெளிச்சம் காட்டு, ஒளி விளக்கம் செய்,ங மூளை தௌிவி, மயக்கநீக்கு, விளக்கம் அளி, பொருளை விளக்கு, ஒளிரச்செய், விழாக்கோல ஒளிவிளக்க ஒப்பனை செய், கையெழுத்துச் சுவடியின் முதலெழுத்து முதலியவை வகையில் பொன் வெள்ளி மெருகிடு, வண்ண மெருகூட்டு.
Illuminate
ஒளிஊட்டு ஒளி ஊட்டு
Illustration Software
விளக்க மென்பொருள்
Ilug
Indian LINEUX User Group- என்பதன் குறுக்கம்
Image
படிமம்
Image
உருவம், படிவம், உருவச்சிலை, படிமம், புனிதர் திருவுருவச்சிலை, ஒத்த வடிவம், உருவச்சாயல், உருமாதிரி, எதிர் உரு, எதிர் படிவம், பளிங்கில் தெரியும் நிழலுரு, உவம ருவக அணி, கருத்துரு, கருத்துப்படிவம், மனச்சாட்சித் தோற்றம, (வினை) உருவங்கொடு, படந்தீட்டு, மனத்தில் உருவங் கறிபித்துக்காண்,. நிழலுருப்படுத்திக்காட்டு., உரு மாதிரியாய் அமை, மாதிரி எடுத்துக் காட்டாகப் பயன்படு, விளங்க விரித்துரை.
Image
படிமம் படிமம்
Image
படிமை, தேற்றம்
Image Area
படிமப்் பரப்பு
Image Base Visual Serving
படிமத் தள கட்புல வழங்குகை படிமத் தள காட்சி வழங்கல்
Image Converter
படிம மாற்றி படிம மாற்றி
Image Editing Software
படிமத் தொகுப்பு
Image Enhancement
படிம மேம்படுத்துகை படிம மேம்படுத்தல்
Image Processing
படிம முறைவழியாக்கம் படிமச் செயலாக்கம்
Image System
படிம முறைமை
Images
படிமங்கள்
Imaging
இமேஜிங்
Imaging System
படிமவாக்கு முறைமை
Immediate Access
உடனடிப் பெறுவழி உடனடி அணுகல்
Immediate Address
உடனடி முகவரி உடனடி முகவரி
Immediate Modecommands
உடனடி பாங்குக் கட்டளைகள்
Immediate-Mode-Commands
உடனடிப் பாங்குக் கட்டளைகள் modecommands
Impact Printer
தாக்க அழுத்த அச்சுப்பொறி தொட்டச்சுப் பொறி
Impedance
(மின்) மாற்று மின்னோட்டத்துக்கு ஏற்படும் புறத்தோற்றத்தடை.
Impedance
தடங்கல் மின் தடுப்பு
Implement
கருவி, துணைச்சாதனம், தட்டுமுட்டுப் பொருள், (வினை) ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்று, செயல்முற்றுவி, செயல்துறை நிறைவுசெய்.
Implement
செய்முறைப்படுத்து
Implement
கருவி
Implementation
செய்முறைப்படுத்தல்
Implied Address
தொக்கிய முகவரி உள்ளுறை முகவரி
Implimentation
செய்முறைப்படுத்தல்
Import
உட்பொருள், தொக்கு, நிற்கும் கருத்து, உட்கருத்து, சுட்டுப்பொருள், முக்கியத்துவம், சிறப்புக்கூறு, இறக்குமதி.
Import
இறக்குமதி
Import
இறக்குமதி
Importing Class
இறக்குமதி வகுப்பு
Impulse
கணத்தாக்கம்
Impulse
கண உந்துகை உந்துகை
Impulse
தூண்டுதல், தூண்டுவிசை, உந்துவேகம், தாக்குவிசை, தூண்டுவிசையின் விளைவு, உந்து விசையாற்றல், திடீரியக்கம், கணநேர ஆற்றல், தள்ளல், தாக்கு, அடி, நாடி, நரம்களில் அலை எழுப்ம் புறத் தூண்டுகதல், மனத்தின் புறத்தூண்டுதல் திடீர்ட உணர்ச்சி, மனக்கிளர்ச்சி, ஆராயாத் திடீர்ச்சயெல்.
Impulse
கணத்தாக்கு
In Line Coding
உள்ளமை குறிமுறைகள்
In Line Processing
உள்ளமை செயலாக்கம்
In Line Subroutine
உள்ளமை துணைநிரல்கூறு
In-Line Coding
உள்ளமை குறிமுறைகள் line coding
In-Line Processing
உள்ளமை முறைவழியாக்கம் line processing
In-Line Subroutine
உள்ளமை துணை நடைமுறை line subroutine
Inactive
செயற்படா செயற்படா
Inactive Windows
செயற்படா சாளரம் செயற்படா சாளரம்
Incidence Light
படு ஒளி படுஒளி
Incidence Matrix
படு அமைவுரு படுஒளி அணி
Include Sub Folders
உள் உறைகளிலும் தேடு
Inclusive Or
உட்படுத்து அல்லது உட்சேர் அல்லது
Increase Indent
ஓரச் சீர்மை / மிகு
Increase Speed
வேகம் கூட்டு
Increase Volume
ஒலியளவு கூட்டு
Increment
ஏறுமானம் அதிகரி / மிகுப்பு
Increment
எளிதில் நம்பாத, அவநம்பிக்கைவாய்ந்த.
Increment Compiler
மிகுப்புத் தொகுப்பி
Incremental Compiler
ஏறுமானத் தொகுதி
Incremental Plotter
ஏறுமான வரைவி மிகுப்பு வரைவி
Incremental Spacing
ஏறுமான இடைவெளியிடல் மிகுப்பு இடவெளியிடல்
Incrementing
மிகுத்தல்
Indefinite Iteration
வரையிலா மீள்செயல் முடிவிலா மடக்குச்செயல்
Indegree
உட்புகு எண் உட்புகு கிளைகள்
Indenation
உள்தள்ளல்
Indent
உள்தள்ளல்
Indent
உள்தள் உள்தள்
Indent
வடு, உள் வெட்டுத்தடம், சிறுபள்ளம்.
Indentation
உள்தள்ளல் உள்தள்ளல்
Indentation
விளிம்பு வெட்டுதல், ஓரவெட்டு, சிறு வெட்டு, சிறுபிளவு, வக்கரிப்பு, வக்கரித்த வரை, கரயோர உள்வளைவு.
Independent
சார்பிலா
Independent
சார்பிலி சார்பிலா
Independent
தனித் திருக்கோயில் தன்னாட்சியுரிமை வற்புறுத்தும் கோட்பாடுடைய கிறித்தவ சமயக்கிளையினர், (பெயரடை) தனித்திருக்கோயில் தன்னாட்சியுரிமைக் கோட்பாடுடைய.
Independent Machine
சார்பிலி யந்திரம் பொறிச் சார்பின்மை
Index
குறி எண்
Index
குறியீடு
Index
சுட்டு சுட்டுவரிசை
Index
சுட்டுவிரல், ஆள்காட்டி விரல், கருவிகளின் அளவை முதலியவற்றைக் காட்டும் முள், வழிகாட்டும் கொள்கை, அகரவரிசைத் தொகுப்பு அட்டவணை, பொருளடக்க அட்டவணை, (கண) பெருக்க அடுக்குக்குறி, (வினை)புத்தகங்களுக்கு அகரவரிசை அட்டவணை, கொடு, பொருளடக்க அகரவரிசை அட்டவணை அமை.
Index Address
சுட்டு முகவரி சுட்டுவரிசை முகவரி
Index Hole
சுட்டுத் துளை சுட்டுவரிசைத் துளை
Index Hole Sensor
சுட்டுத் துளை உணரி சுட்டுவரிசைத் துளை உணரி
Index Register
சுட்டுப் பதிவகம் சுட்டுவரிசைப் பதிவகம்
Index Sequential Access
சுட்டு தொடர்வரி பெறுவழி சுட்டுவரிசைத் தொடரியல்
Index Sequential File
சுட்டு தொடர்வரி கோப்பு சுட்டுவரிசைத் தொடரியல்
Index Variable
சுட்டு மாறி சுட்டுவரிசை மாறி
Indexed
சுட்டுவரிசைப்பட்டது
Indexed File
சுட்டு கோப்பு சுட்டுவரிசைக் கோப்பு
Indexer
சுட்டாக்க நிரல் சுட்டுவரிசையாக்கி
Indexing
சுட்டுகையாக்கம்
Indexing
அகரவரிசைப்படுதல்
Indexing
சுட்டு இணைப்பு முறை சுட்டுவரிசையாக்கம்
Indicator
காட்டி
Indicator
குறியீடு, மானி
Indicator
காட்டி சுட்டிக்காட்டி
Indicator
காட்டொளி
Indicator
சுட்டிக்காட்டுபவர், பொருளளவு விசைவேகம் தொலை முதலியவற்றினைப் பதிவுசெய்து சுட்டிக் காட்டும் கருவி.
Indirect Addressing
மறைமுக முகவரியாக்கம் மறைமுக முகவரியாக்கம்
Induce
தூண்டு, இணக்குவி, தூண்டிச் செயலாற்றுவி, உண்டுபண்ணு, தோற்றுவி., கருத்து எழும்படிசெய், ஊகிக்கும்படி செய், உய்த்துணர்வி, கிளர் மின்னோட்டத்தை உண்டாக்,கு.
Induce
தூண்டு தூண்டு
Inductance
தூண்டுதிறன்/தூண்டல் மின்தூண்டல்
Induction
தூண்டல்
Induction
தொகுப்பு வாதம்
Induction
தூண்டல் தூண்டல்
Induction
புகுமுகம், செய்தல், தொட்ங்கிவைப்பு, முன்னுரை, முகப்பு வாசகம், தூண்டுதல், உய்த்துணரவைப்பு, (அள) விதிவருமுறை, தொகுப்பாய்வு முடிவு, தனிச்செய்திகளை விரிவாக வகுத்துத் தொகுத்தாய்வதன் மூலம் பொது மெய்களை வருவிக்கும் முறை, (கண) பொதுமுடிவின் வகை தேர்வு, ஒருவகைக்குப் பொருந்துவது மறு வகைக்கும் இசைவது காட்டி மெய்ம்மையின் பொதுமைநிலை எண்பித்தல், (இயற்) அணுக்கநிலை மன்பாய்வு.
Industrial Robot
தொழிலக யந்திரன் தொழிலக எந்திரன்
Inequality
சமனின்மை சமனின்மை
Infection
தொற்று, காற்று நீர் மூலமான நோய்த்தொற்று, தொற்றுநோய், ஒட்டிப்பரவும் பொருள், படர்ந்து கறைப்படுத்தும் பொருள், பற்றிப்பரவும் பாங்குடைய, தொற்றிக்கொள்ளுகிற.
Infection
நோய்ப்பற்றல், நோய்த் தொற்றல்,(நோய்) தொற்றுதல்
Infection
தொற்று, அழற்சி
Infection
தொற்றுகை தொற்று
Inference
ஊகம், ஊகித்தல், அனுமானம், கருத்தளவை, தேற்றப்பாடு, முடிவு, முடிவாகப்பெற்ற பொருள், கோள்.
Inference
உய்த்துணர்வு
Inference
உய்த்துணர்தல் உய்த்தறி
Inference Program
உய்த்துணர் செய்நிரல் உய்த்தறி நிரல்
Inference Rule
உய்த்துணர் விதிமுறை உய்த்தறி விதி
Infield
மனையணைநிலம், குடும்ப மனையகத்தைச் சுற்றி அல்லது அதற்கு அண்மையிலுள்ள பண்ணைநிலம், உழ்த்தகுந்த நிலம், ஒழுங்காக எருவிட்டுப் பயிரிடப்படும் நிலம், மரப்பந்தாட்ட வகையில் பந்திலக்குக் கட்டைக்கு அண்மையிலுள்ள ஆட்டக்களப்பகுதி.
Infield
புலத்துளை உள்புலம்
Infinite Loop
முடிவிலா தடம் முடிவிலா மடக்கி
Infinite Loop
முடிவிலா மடக்கி
Infix Notation
இடையமை குறிமானம் இடையமை குறிமானம்
Informatics
தகவலியல் தகவலியல்
Information
தெரிவிப்பு, தகவலறிவிப்பு, தகவல், செய்தி, (சட்) நீதிமன்றத்தில் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டு.
Information
தகவல் தகவல்
Information Banks
தகவல் வங்கிகள் தகவல் வங்கிகள்
Information Bit
தகவல் பிட்
Information Bits
தகவல் துணுக்கு தகவல் பிட்டு
Information Channel
தகவல் வாய்க்கால் தகவல் தடம்
Information Explosion
தகவல் மீள்வெடிப்பு தகவல் வெடிப்பு
Information Hiding
தகவல் மறைப்பு
Information Network
தகவல் வலையமைப்பு தகவல் பிணையம்
Information Overload
தகவல் மிகுசுமை
Information Processing
தகவல் முறைவழியாக்கம் தகவல் செயலாக்கம்
Information Processing Centre
தகவல் முறைவழி+C3055யாக்கு மையம் தகவல் செயலாக்க மையம்
Information Provider
தகவல் வழங்குநர் தகவல் வழங்குநர்
Information Resources Management
தகவல் வள முகாமை தகவல் வள மேலாண்மை
Information Retrival
தகவல் மீட்பு தகவல் மீட்பு
Information Revolution
தகவற் புரட்சி தகவல் புரட்சி
Information Science
தகவல் அறிவியல் தகவல் அறிவியல்
Information Services
தகவற் சேவைகள் தகவல் சேவைகள்
Information Storage
தகவல் களஞ்சியம்/தேக்ககம் தகவல் சேமிப்பகம்
Information Storage And Retrival
தகவல் களஞ்சிய/தேக்ககப் படுத்தலும் மீட்பும் தகவல் சேமிப்பும் மீட்பும்
Information Super Highway
தகவல் பெரும் பாட்டை தகவல் நீள்நெடுஞ்சாலை
Information System
தகவல் முறைமை தகவல் முறைமை
Information System Management
தகவல் முறைமை மேலாண்மைத் தகவல்
Information Technology
தகவல் தொழில்நுட்பம்
Information Theory
தகவல் கொள்கை தகவல் கொள்கை
Information Utility
தகவல் பயன்நிரல்/தகவல் பயனமைப்பு தகவல் பயன்கூறு
Inherent Error
உள்ளுறைப் பிழை/பேற்றுவழு உள்ளுறைப் பிழை
Inhibit
தடைக்கட்டுச் செய், திருச்சபைச் சமயப்படி குறிப்பிட்ட ஆளைக்குறிப்பிட்ட செயல் செய்யக்கூடாதென்று தடைசெய், தடுப்பாணையிடு, திருச்சபைப் பணியாளர் பணிக்கடமைகளைச் செயற்படுத்தக் கூடாதென்று கட்டளையிடு, தடுத்து நிறுத்து, விலக்கி வை.
Inhibit
தடைக்கட்டுக்கல் தடைக்கட்டு
Init
தொடங்கு
Initial Base Font
தொடக்கத்தள எழுத்துரு வகை தொடக்கத்தள எழுத்துரு
Initialise
தொடக்கு நிலைப்படுத்து தொடக்கி விடு / தொடக்க மதிப்பிருத்து
Initialization
முன்னமைவு
Initialization
தொடக்கநிலைப்படுத்தல் தொடக்க மதிப்பிருத்தல்
Initialization String
தொடங்கும் சரம்
Initiate
தீக்கை பெற்றவர், சமயக்கூட்டில் சேர்க்கப்பட்டவர், (பெயரடை) தீக்கை செய்யப்பட்ட.
Initiate
தொடக்கிவிடு (v)
Ink Cartridge
மைப்பொதியுறை மைப் பொதியுறை
Ink Character Reader Magnetic
காத்தமை எழுத்துரு வகை வாசிப்பி காந்த மைஎழுத்துப் படிப்பி
Ink Jet Printer
மையச்சுப்பொறி
Ink Jet Printer
மை பீச்சு அச்சுப்பொறி மை பீச்சு அச்சுப்பொறி
Inkjet
மை அச்சுப்பொறி
Inline Function
உள்ளமை செயல்கூறு மொழியில்)
Input
உட்பாடு
Input
இடுகை
Input
உள்ளீடு
Input
உள்ளீடு உள்ளீடு
Input -Output Channel
உள்ளீட்டு / வெளியீட்டு தடம்
Input Area
உள்ளீட்டுப் பகுதி உள்ளீட்டுப் பரப்பு
Input Data
உள்ளீட்டுத் தரவு உள்ளீட்டுத் தரவு
Input Device
உள்ளீட்டுச் சாதனம் உள்ளீட்டுச் சாதனம்
Input Job Stream
உள்ளீட்டுப் பணித்தொடர் உள்ளீட்டுப் பணித் தாரை
Input Mask
உள்ளீட்டு மறைப்பு
Input Media
உள்ளீட்டு ஊடகங்கள் உள்ளீட்டு ஊடகம்
Input Stream
உள்ளீட்டு தொடர் உள்ளீட்டுத் தாரை
Input Unit
உள்ளீட்டலகு உள்ளீட்டகம்
Input-Output Channel
உள்ளீட்டு/வருவிளைவு வாய்க்கால் output channel
Inputting
உள்ளிடல் உள்ளிடல்
Inquiry
உசாவல், விசாரணை, கேள்வி, ஆய்வாராய்வு.
Inquiry
வினவல்/உசாவல் வினவல்
Inquiry Processing
உசாவல் முறைவழியாக்கம் வினவல் செயலாக்கம்
Inquiry Station
உசாவல் நிலையம் வினவல் நிலையம்
Insert
செருகு, இடையில் சேர், நுழைத்துவை, இடைக்குறிப்பாகப் புகுத்து.
Insert
செருகு
Insert Key
செருகு சாவி (ins) செருகு விசை (ins)
Insert File
கோப்பைச் செருகு
Insert Menu
செருகு பட்டி செருகு பட்டி
Insert Mode
செருகு பாங்கு
Insert Page
பக்கத்தைச் செருகு
Insert Page
பக்கத்தைச் செருகு பக்கம் செருகு
Insertion Method
செருகு முறை செருகு வழிமுறை
Insertion Point
செருகுப் புள்ளி செருகு புள்ளி
Inset Mode
செருகு பாங்கு
Install
நிறுவு
Install
நிறுவு நிறுவு
Installation
நிறுவல்
Installation
அமர்த்தல், வினைமுறைகளுடன் அமர்த்துவினை நிறைவேற்றம், பயனுறுநிலை இணைப்பு, முழுநிறை கருவிகல அமைவு.
Installation
நிறுவல் நிறுவல்
Installation Program
நிறுவு நிரல்
Installation Time
நிறுவல் நேரம் நிறுவல் நேரம்
Installing Software
நிறுவு மென்பொருள்
Instant Message
உடனடிச் செய்தி
Instant Print
உடனடி அச்சு உடனடி அச்சு
Instantaneous
உடனடியான, கணத்தில் நிகழ்கிற, உடனடியாகச் செயற்படுகிற.
Instantaneous
உடனடியாக/அக்கணவேளை உடனடியாக
Instruction
ஆணை
Instruction
கற்பித்தல், அறிவுறுத்துதல், அறிவூட்டல், போதனை.
Instruction
அறிவுறுத்தல் ஆணை
Instruction Address
அறிவுறுத்தல் முகவரி
Instruction Arithmetical
எண்கணித அறிவுறுத்தல் கணக்கீட்டு ஆணை
Instruction Branch
அறிவுறுத்தல் கிளை கிளை ஆணை
Instruction Breakpoint
முறிபுள்ளி அறிவுறுத்தல் முறிபுள்ளி ஆணை
Instruction Code
அறிவுறுத்தல் குறிமுறை ஆணைக் குறிமுறை
Instruction Computer
கணினி அறிவுறுத்தல் கணிப்பொறி ஆணை
Instruction Conditional Branch
நிபந்தனை சேர் கிளை அறிவுறுத்தல் நிபந்தனைக் கிளை ஆணை
Instruction Counter
அறிவுறுத்தல் எண்ணி ஆணை எண்ணி
Instruction Cycle
அறிவுறுத்தல் சுழல் ஆணைச் சுழற்சி
Instruction Data Manipulation
தரவுக் கையாளுகை அறிவுறுத்தல் தரவுக் கையாளல் ஆணை
Instruction Fetch
அறிவுறுத்தல் எடுக்கை
Instruction Format Addressless
முகவரியிலி அறிவுறுத்தல் வடிவமைவு முகவரியிலா ஆணை வடிவம்
Instruction Halt
நிறுத்த அறிவுறுத்தல் நிறுத்தல் ஆணை
Instruction Jump
தாவு/பாய் அறிவுறுத்தல் தாவல் ஆணை
Instruction Machine
யந்திர அறிவுறுத்தல் பொறி ஆணை
Instruction Null
இல்் அறிவுறுத்தல் வெற்று ஆணை
Instruction Register
அறிவுறுத்தல் பதிவேடு ஆணைப் பதிவகம்
Instruction Register Current
நடப்பு அறிவுறுத்தல் பதிவேடு நடப்பாணைப் பதிவகம்
Instruction Set
ஆணைத் தொகுதி
Instruction Set
அறிவுறுத்தல் தொகுதி ஆணைக் கணம்
Instruction Time
அறிவுறுத்தல் நேரம் ஆணை நேரம்
Instruction Unconditional Branch
நிபந்தனையில் கிளை அறிவுறுத்தல் நிபந்தனையிலா கிளை
Instruction Word
அறிவுறுத்தல் சொல் ஆணைச் சொல்
Instrument
கருவி
Instrument
செயற்கருவி, துணைக்கலம், துணைப்பொருள், கருவியாக உதவும் சாதனம், கருவியாககப் பயன்படுபவர், கையாள், இசைக்கருவி, இசையொலி எழுப்பும் சாதனம், ஒப்பந்தப்பத்திரம், பதிவேடு, பத்திரம், (வினை) இசைக்கருவிக்குரிய பாடற்பகுதி அமை.
Instrument
கருவி
Instrument
கருவி
Instrument Input
கருவி உள்ளீடு
Instrumental Input
கருவியூட்டு உள்ளீடு கருவியூட்டு உள்ளீடு
Integer
முழு எண்
Integer
முழுமை அளவை, அடக்ககூறுகளின் முழு மொத்தம், முழுமைத் தொகையீடு, (பெயரடை) முழுமையான, முழுமைவாய்ந்த, முழு எண்ணான,. முழு எண்ணுக்குரிய.
Integer
முழு எண் முழு எண்
Integer Attribute
முழு எண் உரி முழு எண் பண்புக்கூறு
Integer Type
முழு எண் இனம்/முழுவெண் வகை முழு எண் இனம்
Integer Variable
முழுஎண் மாறி/மாறு முழு எண் வகை முழு எண் மாறி
Integrate
பகுதிகளாலான, முழுமையான, முழுநிறைவான, (வினை) முழுமையாக்கு, குறைப்பகுதி சேர்த்து முழுமையாக்கு, பகுதிகளை இணைத்து நிறைவாக்கு, மொத்தத் தொகை குறிப்பிடு, முழுச்சராசரி கூறு.
Integrate
ஒருங்கிணை/தொகையிடு ஒருங்கிணை
Integrated Circuit
ஒருங்கிணை சுற்றமைப்பு/ சுற்று ஒருங்கிணை மின்சுற்று
Integrated Computer Package
ஒருங்கிணை கணினித் தொகுப்பு/ பொதி ஒருங்கிணைக் கணிப்பொறித் தொகுப்பு
Integrated Data Processing
ஒருங்கிணை தரவு முறைவழியாக்கம் ஒருங்கிணைத் தரவுச்
Integrated Learning System
ஒருங்கிணைக் கற்றல்
Integrated Programs
ஒருங்கிணைச் செய்நிரல்கள் ஒருங்கிணை நிரல்கள்
Integrated Software
ஒருங்கிணை மென்பொருள் ஒருங்கிணை மென்பொருள்
Integration
முழுமையாக்க, ஒருமைப்பாடு, வெள்ளையரும் பிறவண்ண மக்களும் அடங்கிய பல்வேறுபட்ட சமுதாயத்தை ஒரே முழு அமைப்பாக வகுத்தமைக்கும் செயல்.
Integration
ஒருங்கிணைப்பு/ ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைப்பு
Integrator
ஒருங்கிணைப்பி ஒருங்கிணைப்பி
Integrity
முழுமை கூறுபடாநிலை நேர்மை வாய்மை நாணயம் ஒழுங்கு
Integrity
சீர்மை/இணக்கம்/நெறிமை/ஒருங்கமைவு ஒருங்கமைவு
Integrity Class
ஒருங்கிணை/ சீர்மைத்தரம் ஒருங்கமைவு வகுப்பு
Integrity Confinement
சீர்மை வரையறுப்பு ஒருங்கமைவு வரையறுப்பு
Integrity Context
சீர்மைச் சூழ்வு ஒருங்கமைவுச் சூழல்
Integrity Control
சீர்மைக்கட்டுப்பாடு ஒருங்கமைவுக் கட்டுப்பாடு
Integrity Label
சீர்மை அடையாள முகப்பு ஒருங்கமைவுச் சிட்டை
Integrity Tower
சீர்மைக்கோபுரம் ஒருங்கமைவுக் கோபுரம்
Integrity Upgrading
சீர்மை உயர்தரப்படுத்தல் ஒருங்கமைவு மேம்படுத்தல்
Intelligence
நுண்ணறிவு
Intelligence
அறிவுத்திறம், கூர்மதி, விவேகம், ஆறறிவுயிர், அறிவுரு, தகவல், செய்தி, வேவுத்தகவல்.
Intelligence
நுண்மதி/ நுண் அறிவு நுண்ணறிவு
Intelligent Device
நுண்மதிச் சாதனம்
Intelligent Language
நுண்ணறிவு மொழி/ நுண்மதி மொழி நுண்ணறிவு மொழி
Intelligent Terminal
நுண்ணறி முனையம் நுண்ணறி முனையம்
Intelligent Terminal Intensity
நுண்மதி முனையச் செறிவு நுண்ணறிவு முனையச் செறிவு
Intelsat
இன்ரல்சற் இன்டல்சாட்
Intensity
செறிவு செறிவு
Inter Block Gap
தொகுதி இடைவெளி (ibg) தொகுதி இடைவெளி (ibg)
Inter Connected Network
இணைதொடர் வலையமைப்பு சேர்த்திணைத்த பிணையம்
Inter Process Communication
பணியிடைத் தகவல் தொடர்பு
Inter Record Gap
ஏட்டிடைவெளி (irg) ஏட்டிடைவெளி
Interactive
ஊடாடு ஊடாடு
Interactive Graphics
ஊடாடு வரைவியல் ஊடாடு வரைகலை
Interactive Graphics System
ஊடாடு வரைவியல் முறைமை ஊடாடு வரைகலை முறைமை
Interactive Link
ஊடாட்ட இணைப்பு ஊடாட்ட தொடுப்பு
Interactive Processing
ஊடாட்ட முறைவழியாக்கம் ஊடாட்டச் செயலாக்கம்
Interactive Program
ஊடாடு செய்நிரல் ஊடாடு நிரல்
Interactive Query
ஊடாடு உசாவல் ஊடாடு வினவல்
Interactive System
ஊடாடு முறைமை ஊடாடு முறைமை
Interactive Video Disk
ஊடாட்ட ஒளித்தோற்ற வட்டு ஊடாட்ட ஒளித்தோற்ற வட்டு
Interconnected Ring
இணைதொடர் வளையம்
Interconnection
இடைப்பிணைப்பு சேர்த்திணைப்பு
Interface
(api)
Interface
இடைமுகம்
Interface Card
இடைமுகம் அட்டை இடைமுக அட்டை
Interface Message Processor
இடைமுக தகவல் முறைவழி (imp) இடைமுக செய்திச் செயலி (imp)
Interference
குறுக்கீடு இடையீடு
Interference
இடையீடு
Interference
தலையிடுதல், குறுக்கீடு.
Interlace
இடைப்பின்னல்
Interlace
தொடர்பின்னல்
Interlace
இடையிடையே கோத்துப்பின்னு, இணைத்துப்பின்னு, ஒன்றோடொன்று கல, ஒன்றோடொன்று மாறிமாறிப் பின்னிச்செல்.
Interleaving
இடைப்பின்னிய இடைப்பின்னிய
Interlock
இடப்பூட்டு இடைப்பூட்டு
Internal Clock
உள்ளமை கடிகாரம் அகநிலைக் கடிகாரம்
Internal Data Representation
அகநிலைத் தரவுச் சித்திரிப்பு அகநிலைத் தரவு உருவகிப்பு
Internal Document
அகநிலை ஆவணம்
Internal Documentation
உள்ளமை விளக்கம்
Internal Fragmentation
அகநிலைத் துண்டிப்பு அகநிலைச் சிதறுகை
Internal Memory
உள்ளமை நினைவகம் அகநிலை நினைவகம்
Internal Modem
உள்ளமை மோடெம் அகநிலை மோடம்
Internal Report
அகநிலை அறிக்கை அகநிலை அறிக்கை
Internal Scheme
உள்ளமைத் திட்டமுறை அகநிலைத் திட்டமுறை
Internal Sort
அகநிலை வரிசையாக்கம் அகநிலை வரிசையாக்கம்
Internal Storage
உள்ளமைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் அகநிலை சேமிப்பு
Internal Storage
அகநிலைச் சேமிப்பு
Internal Timer
உள்ளமை நேரக்கணிப்பி அகநிலை நேரங்காட்டி
Internet Address
இணைய முகவரி
Internet As Business
செய்தொழில் வியாபார இணையம்
Internet Business
இணைய வணிகம்
Internet Call
இணைய அழைப்பு
Internet Connection
இணையத் தொடர்பு/தொடுப்பு இணைய இணைப்பு
Internet Connection Wizard
இணைய இணைப்பு
Internet Draft
இணைய வரைவு
Internet Language
இணைய மொழி இணைய மொழி
Internet Options
இணைய விருப்பத் தேர்வுகள்
Internet Phone
இணையப் பேசி
Internet Phone
இணையத் தொலைபேசி
Internet Protocol
இணைய நெறிமுறை
Internet Service Provider
இணையச் சேவையாளர்
Internet Time
இணைய நேரம்
Internet Tools
இணையக் கருவிகள்
Internic
இன்டர்நிக்
Interpolation
இடைக் கணிப்பு இடைக் கணிப்பு
Interpolation
இடைச்செருகல்
Interpolation
இடைக்கணிப்பு
Interpretation
விளக்கம்/வியாக்கியனிப்பு
Interpretation
பொருள்விளக்கம், தரப்பட்ட பொருள் விளக்கம், கருத்து விளக்கக்காட்சி, கருத்துவகை.
Interpreter
வரி மொழிமாற்றி
Interpreter
ஆணைபெயர்ப்பி
Interpreter
மொழிபெயர்ப்பாளர், மொழிபெயர்த்துக்கூறுபவர், பொருள் விளக்குபவர்.
Interprocess Communication
முறைவழியிடைத் தொடர்பாடல் (ipc)
Interrupt
இடைமறி குறுக்கீடு
Interrupt
குறுக்கிட்டுத்தடு, திடீரெனக் குறுக்கிடு, திடுமெனத தொடர்பறு, தடுத்துமறி, இடைத்தடுததுப்பிரி, காட்சியை மறை, குறுக்கீடுசெய்.
Interrupt
குறுக்கீடு
Interrupt Automatic
தன்னியக்க இடைமறிப்பு தானியங்கு குறுக்கீடு
Interrupt Controller
குறுக்கீடு கட்டுப்படுத்தி
Interrupt Driven
இடைமறிப்பால் தூண்டல் குறுக்கீடு முடுக்கம்
Interrupt Mask
இடைமறிப்பு திரை குறுக்கீட்டு மறைப்பு
Interrupt Priority
இடைமறிப்பு முன்னுரிமை குறுக்கீட்டு முன்னுரிமை
Interrupt Vector
இடைமறிப்பு நெறியம்/காவி குறுக்கீட்டு நெறியம்
Interrupted Exception
குறுக்கீட்டு விதிவிலக்கு
Interruption
இடைமறிப்பு குறுக்கீடு
Interruption
தடை, இடையீடு
Interruption Machine
யந்திர இடைமறிப்பு பொறிக் குறுக்கீடு
Interstate
இடைநிலை
Interstate
அரசுகளுக்கிடையே நிகழ்கிற, அரசுகட்கிடைப்பட்ட.
Interval
இடைவெளி
Interval
இடைவெளி, இடைநேரம், இடை ஓய்வு, இடைப்பிளவு, இடைநிறுத்தம், (இசை)மூ இரு ஒலிகளுக்கிடையே உள்ள குரலெடுப்பு வேற்றுமை. பண்பு வகையில் இருவருக்கிடைமயே அல்லது இருபொருள்களுக்கிடையே உள்ள வேற்றுமை.
Interval Timer
இடைவெளி நேர அளவி இடைவெளி நேரங்காட்டி
Interview
நேர்காணல் நேர்காணல்
Interview
காண்பு, நேரிடைக்காட்சி, (வினை) நேருக்குநேர் சந்தி, பேட்டிகாண், சந்தித்துப்பேசு.
Intranet
இணைய அகம் அக இணையம்
Intranet
அக இணையம்
Invalid Media
செல்லா ஊடகம்/ஆற்றலில் ஊடகம் செல்லாத ஊடகம்
Inventory Control
இருப்புக் கட்டுப்பாடு இருப்புக் கட்டுப்பாடு
Inventory Management
இருப்பு முகாமை இருப்பு மேலாண்மை
Inverse Video
எதிர்மறை ஒளித்தோற்றம் எதிர்மறை ஒளித்தோற்றம்
Invert
தலைகீழ் வளைவுக் கட்டுமானம், (உள) பால் உணர்ச்சிகள் தலைமாற்றமாயுள்ளவர்.
Invert
புரட்டு புரட்டு
Invert Selection
ஏணையவற்றைத் தேர்வுசெய்
Inverted File
புரண்ட கோப்பு புரண்ட கோப்பு
Inverted Structure
புரண்ட கட்டமைப்பு புரண்ட கட்டமைப்பு
Inverter
புரட்டி புரட்டி
Inverter
மாறுதிசையாக்கி – ஒருதிசை மின்னோட்டத்தை மாறுதிசையாக மாற்றும் சாதனம்
Invisible Refresh
புலனாகா புதுக்கம் புலனாகா புதுப்பித்தல்
Io
உள்ளீடு/வெளியீடு input/output
Io Bound
உ/வெ பட்ட
Io Channel
உ/வெ தடம்
Io Device
உ/வெ சாதனம்
Io Exception
உ/வெ விதிவிலக்கு
Io Instructions
உ/வெ ஆணைகள்
Io Ports
உ/வெ துறைகள்
Io Processor
உ/வெ செயலி
Io Symbol
உ/வெ குறியீடு
Iocs
உ/வெ கட்டுப்பாட்டு-io control system
Ip Address
IP முகவரி ஐபீ முகவரி
Isolation
தனிமைப்படுத்தல் தனிமை
Isolation
தனிமையாக்கம் – குறிகைகள், சாதனங்கள் ஆகியவை இடையே மின் அல்லது காந்த தொடர்பை தடுத்தல்
Isolation
தனிமை, ஒதுக்கநிலை, தொடர்பின்மை.
Isolation Item
ஒதுக்கித் தொடர் உருப்படி தனிமை உருப்படி
Isp
Internet Server Provider- என்பதன் குறுக்கம் இணையச் சேவையாளர் internet server provider
It
அது, அதனை.
It
தகவல்தொழில்நுட்பம்
Italics
சாய்வு
Italics
சாய்வு சாய்வு
Italics
வற்புறுத்துவதற்காக அல்லது வேறு பிரிததுக்காட்டுவதற்காகக் கையாளப்படும் வலப்பக்கம் சாய்ந்த எழுத்துக்கள்.
Item
உருப்படி உருப்படி
Item
உருப்படி, இனம், வகை, எண்ணிக்கைக்குரிய ஒன்று, எண்ணிக்கைப் பிரிவு, குறிப்பெண், பத்திரிகைச் செய்தி குறிப்பு விவரம், (வினையடை) இதுபோலவே,. இன்னும் மேலும், கூட.
Iterate
பல் செயலாற்றல் திரும்பச்செய்
Iterate
திரும்பச்செய்
Iterate
கூறியது கூறு, மீண்டும் மீண்டும் செய்.
Iteration
பல் செயலாற்றல்/பல் செயலாற்றம் மடக்குச்செயல்
Iteration
இரட்டுறுத்தல், கூறியது கூறல், செய்தது செய்தல்.
Iterative
பல் செயலாற்று
Jack
பளுத்தூக்கி
Jack
முளை முளை
Jack
பொதுநிலை ஆடவர் பெயர்க்குஜீப்பு, ஆள், சிறு பணியாள், பொதுநிலைக் கப்பலோடி, சீட்டு வகையில் ஒன்று, அகப்பைக்கோல் திருகுபொஜீ, பாரந்தூக்கிப் பொஜீ, வண்டி தூக்கிப்பொஜீ, புதைமிதியகற்ஜீ, இயந்திரப் பகுதி, மீன் வகையின் குஞ்சு, ஆட்டக்காரர் குஜீயாக வைக்கும் பந்து, (வினை.) பளுத்தாங்கும் கருவிப் பொஜீயால் உயர்ந்து, பாரந்தூக்கியால் மேலே ஏற்று.
Jack
பலா,பலா
Jacket
உறை/மேலுறை மேலுறை
Jacket
உறை
Jacket
கைப்பகுதியுள்ள புறச்சட்டை, சிறுசட்டை, கச்சு, வெப்பாலையின் உள்வெப்பக் காப்பு மேலுறை, புத்தகத்தின் வண்ண அட்டைப் பொதியுறை. விலங்கின் மேல்தோல், உருளைக்கிழங்கு மேல்தோல், (வினை) அட்டைப் பொதியுறையால் மூடு.
Jacquard Loom
ஜெக்கார்டு தறி ஜெக்கார்டு தறி
Jacquard Loom
சித்திரப் பூவேலைக்குரிய இசைவுவாய்ப்பு அஷீக்கும் அமைவுடன் இணைக்கப்பட்ட தஜீவகை.
Jaggies
பிசிறுகள்
Jam
நெரிசல் நெரிசல்
Jam
நெரிசல்
Jam
நெருக்கடி, மிகு நெருக்கத்தால் செயலற்ற நிலை, நெருக்கத் தொகுதி, (வினை.) நெருக்கு, திணி, இடையிட்டு அழுத்து, அடர்த்தியாக நெருக்கப்பெறு, ஆப்புப்போல் திணிக்கப்பட்டு இறுகு, வானொலி அல்லது தந்தியில்லாக் கம்பி வகையில் வேறு இடத்திற் செயலாற்றுவதன் மூலம் செய்தி
Jam
பழக்கூட்டு
Java
ஒரு கணினி மொழி ஜாவா
Java Applet
ஜாவா குறுபயன்
Java Application
ஜாவா பயன்பாடு
Java Database Connectivity
ஜாவா தரவு இணைப்பாக்கம்
Java Virtual Machine
ஜாவா மெய்நிகர் பொறி
Javabean
ஜாவா பீன்
Javascript
ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்
Javasoft
ஜாவா ஸாப்ட்
Job
விவிலிய நூல் பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ள ‘ஜாப் ஏட்டின்’ கதைத் தலைவர், பொறுமை மிக்கவர், பொறுமையுடன் கடுஞ்சோதனைகளைத் தாங்குபவர்.
Job
பணி/வேலை/தொழில் பணிக்குப் பணி இடைமாற்றம் tojobtransition
Job
பணி
Job Batch
தொகுதிப் பணி திரள் பணி
Job Control Card
பணிக் கட்டுப்பாட்டு அட்டை பணிக்கட்டுப்பாட்டு அட்டை
Job Control Language
பணிக் கட்டுப்பாட்டு மொழி பணிக் கட்டுப்பாட்டு மொழி
Job Control Statement
பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
Job Number
பணி எண் பணி எண்
Job Oriented Terminal
பணிமுக முனையம் பணிநோக்கு முனையம்
Job Queue
பணி வரிசை பணிச் சாரை
Job Scheduler
பணி முறைப்படுத்தி பணி முறைப்படுத்தி
Job Stream
பணி ஓடை பணித் தாரை
Job Turnaround Time
பணிமுடிப்பு நேரம் பணிமுடிப்பு நேரம்
Job-To-Job- Transition
பணி இடைமாற்றம் tojob transition
Joggle
ஆட்ட அசைவு, (வினை.) ஆட்ட அசைவுடன் செல்.
Joggle
குழை குழை
Join
கூடல் மையம், கோடுகள் கூடும் புள்ஷீ, கூடல் வரை, தளங்கள் கூடும் கோடு, (வினை.) ஒன்றுசேர்த்து வை, இணை, சேர்த்துக் கட்டு, கட்டி இறுக்கு, சேர்த்து வை, இரண்டு புள்ஷீகளை நேர்வரையினால் இணை, மண உறவால் விணைவி, நட்பில் இணைவி, மணத்தொடர்பால் ஒருங்கிணை, நட்பில் ஒன்றுசேர், செயலில் உல்ன் பங்குகொள், சந்தி, சென்று கூடு, கழகம் முதலியவற்ஜீல் சேர், உறுப்பினராகு, படை-கப்பல் முதலியவற்ஜீல் பதவி ஏற்றுக் கொள், படை-கப்பல் முதலியவற்ஜீல் மீண்டும் போய்ச் சேர், ஆறு முதலியஹ்ற்ஜீன் வகையில் சென்றுகல.
Join
சேர் சேர்
Join Condition
சேர்ப்பு நிபந்தனை
Josephson Junction
ஜோஸப்சன் சந்தி ஜோஸப்சன் சந்தி
Journal
தாளிகை/ஆய்விதல் ஆய்விதழ்
Journal
நாட்குஜீப்புச் சுவடி, அன்றாட நடப்புக் குஜீப்பு, தொஸீற்கணக்கு முறையில் நாளேடு, செய்தித்தாள், பத்திரிகை, (கப்.) குஜீப்புப் புத்தகம்.
Jovial
Jule’s Own Version of International Algorithmic Language-
Jovial
கஷீப்பான, மகிழ்ச்சி விளைவிக்கிற, விருந்துக் கொண்டாட்டத்துக்குரிய.
Joystick
இயக்குப்பிடி
Joystick
இயக்கப் பிடி/இயக்குபிடி இயக்குபிடி
Joyswitch
நிலைமாற்றுப்பிடி நிலைமாற்றுப் பிடி
Jpeg
Joint Photographic Experts Group- என்பதன் குறுக்கம் ஜெஃபாக் joint photographic experts group
Juke Box
ஜுக் பாக்ஸ்
Julian Number
ஜூலியன் எண் ஜுலியன் எண்
Jump
தாவு
Jump
தாவல்/தாவு தாவு
Jump
குஜீப்பு, துள்ளல், எழும்புதல், தாவல், தாண்டுதல், குலுக்கம், திடீர் அசைவு, அதிர்ச்சி, கிளர்ச்சிக் குதியாட்டம், திடீர் ஏற்றம், பெரும்படி உயர்வு, திடீர் மாறுபாடு, இடையறவு, தொடர்பறவு, இடைப்பிளவு, (வினை.) துள்ஷீக்குதி, திடீரென எழும்பு, குலுங்கு, திடீர் அசைவுறு, அதிர்ச்சியினால் தடீரெனத் துள்ளு, கிளர்ச்சியினால் குலுக்குறு, விலை வகையில் திடுமென உயர்வுறு, தாவிக்குதி, தாவிமேற்குதி, தாண்டு, தாவிக்கடந்து செல், படியாமலே விட்டு மேற்கடந்து செல், மேற்போக்காகத் தொட்டுத் தடவிச்செல், இருப்பூர்தி வகையில் பாதையை விட்டு விலகிச் செல், குழந்தையைக் குதிக்கவை, துள்ளவை, திடுக்கிடவை, திகைக்கச் செய், திடீரெனப் பாய்ந்து பிடி, ஆவலுடன் கைப்பற்று, விட்டுச்சென்றதைத் தனதாக்கிக் கொள், கைவிட்டதைத் திடுமெனக் கைக்கொள், இடைவிட்டு விட்டுச்செல், அவசர முடிவுக்கு வா, திடீரெனத்தாக்கு, திடீரென ஏற்றுக்கொள், முற்ஜீலும் இசைவுறு, சரியொத்து உடன்படு, உருளைக்கிழங்கு முதலியவற்றை வாணலியிலிட்டுக் கிளஜீவறு. நெட்டுஷீயால் பாறையைத் துளைசெய்.
Jump Conditional
நிபந்தனை தாவல் நிபந்தனைத் தாவல்
Jump Instruction
தாவு அறிவுறுத்தல் தாவல் ஆணை
Junk
கூளம் கூளம்
Junk
பழங்கயிற்றுத் துண்டுகள், கஸீக்கப்பட்ட பொருள், குப்பை கூளம், மொத்தை, கட்டி, பருந்துண்டு, உப்புக்கண்டம், கொழுப்புத்தரும் திமிங்கல வகையின் தலையில் மொத்தையாகக் காணப்படும் இழைமம், (வினை.)துண்டுக் கயிறுகளாக வெட்டு.
Junk Mail
கூள மின்னஞ்சல்
Justification
ஒரு சீர்படுத்தல்/நேர்ப்படுத்தல் ஓரச்சீராக்கம்
Justification
எண்பிப்பு, சரியென நிறுவுவகை, உரிமை மெய்ப்பிப்பு, நேர்மை எனக் காட்டுதற்குரிய அடிப்படை நியாயம், பாவமன்னிப்பு, உரிமைக்காப்பு விளக்கம், போதிய காரணமிருக்கிறதென்னும் வாதம்.
Justified Left
இடப்புற ஒருசேர்ப்பு இட ஓரச்சீர்மை
Justified Right
வலப்புற ஒருசேர்ப்பு வல ஓரச்சீர்மை
Justify
ஓரச்சீர்மை
Justify
ஒரு சீர்படுத்து/நேர்ப்படுத்து
Justify
எண்பி, நிறுவு, நேர்மையென விளக்கு, சரியெனக் காட்டு, உரிமை மெய்ப்பி, உரிமைக்கு ஆதரவஷீ, நிகழ்ச்சிகள் வகையில் சரியானவையெனச் சொல்லத்தக்கவையாயிரு, நடத்தை-உரிமை முதலியவற்ஜீன் வகையில் போதிய காரணங்கள் காட்டு, கமய சித்தாந்தத்துறையில் குற்றம் அல்லது பஸீயை மன்னித்து விடு, இறையருஷீன் பாற்படுத்துக் கழுவாய் செய்துவிடு, அச்சுத்துறையில் வரியைச் சரிக்கட்டு.
K
Kilo- என்பதன் குறுக்கம்: கே kilo
Karnaugh Map
கார்னா வரைபடம் கார்னா இயல் படம்
Kb
Kilo Bite- என்பதன் குறுக்கம் கேபி kilo byte
Keep
தவிர் பரப்பு out area
Keep
காவற்கூண்டு, கோட்டைக்கோபுரம், கோட்டை, அரண்காப்புடைய இடம், பாதுகாப்பு, பராமரிப்புக்குரிய உணவு, (வினை) வை, வைத்திரு, மறைத்து வை, அடக்கி வை, தனக்கென வைத்துக் கொள், பேணி வை, பேணிக் காத்துக் கொள், உடைமையாக வைத்துக் கொள், இழவாது வைத்திரு, பிற்றைநாளைக்கென்று சேமித்து வை, ஒழுங்கு பேணு, பொறுப்பு மேற்கொண்டு நடத்து, நிர்வகி, வைத்து நடத்து, கணக்குப்பதிவு செய்து ஒழுங்காகப் பேணு, கணக்குவைத்துப் பேணு, வைத்தாதரி, வைப்பாகக் கொண்டு பேணு, விடாது தொடர்வி, மாறாது நீடித்துத் தொடர்வி, தொடர்ந்திரு, விடாது தொடர், பின்பற்று, தொடர்ந்து பின்பற்றிச் செல், தங்கியுரு, எதிர்ப்பிடையே உறுதியாயிரு, பிடி விடாதிரு, விட்டுவிடாதிரு, அகலாதிரு, அசையாதிரு, மாறாதிரு, வெளியே செல்லாதிரு, பதனழியாது வை, கெடாதிரு, நீடித்துழை, நலமாறாதிரு, அடக்கிக்கொள், விலகியிரு, செயல்தவிர், தடு.தடுத்துநிறுத்திவை, காவலில் வை, கட்டுப்படுத்தி வை, மதிப்புக்கொடு, மீறாது பின்பற்று, நிறைவேற்று, கொண்டாடு.
Keep-Out Area
தவிர் பரப்பு out area
Kernel
கொட்டைக்குள்ளிருக்கும் பருப்பு, கூலத்தினுள் இருக்கும் அரிசி, கருமூலப் பகுதி, உருவாக்க மையம்.
Kernel
உமி நீங்கிய தானியம்
Kernel
கரு/உருமையம் கருவகம்
Kernel
பருப்பு
Kerning
நெருக்கல் நெருக்கல்
Key
திறவுகோல், மனநிறைவு, வாயில் துணை, புதுமுக வழித் துணை, வழிகாட்டுங் குறிப்பு, விடைக் குறிப்பு, புதிர் விளக்கக் குறிப்பு, விளக்க வரைப்படம், மொழி பெயர்ப்புத் துணைக் குறிப்பு, விடைக் குறிப்பேடு, தளமையம், உயர்மைய இடம், வாயில் தளம், இமைமுகத்தளம், தலைக்கல், கட்டிட வளைவு முகட்டுக்கல், ஆப்பு, இருசாணி, கருவிகளின் விசைக் கட்டை, தட்டச்சுப் பொறியின் விரற்கட்டை, மணிப்பொறியின் முறுக்குக் கட்டை, கயிற்றுப்புரி முறுக்குக் கட்டை, மின் ஓட்டத் திருப்பாணி, அல்லிக்கொத்துவிதை வகை, பூவேலைப் படிவம், சுவர் வகையில் முழ்ல் மேற்பூச்சு, இசையில் கிளைச்சுரத் தொகுதி, கருத்துத் தொனி, போக்கின் முனிமுகம், அடிப்படையான உயர்க்கருத்து, வெற்றியின் உயரிநிலை, ஆட்சிநிலையின் உயிர்நாடி, இயக்கும் உயிர் மூலம், (வினை) திறவுகோலாற் பூட்டு, திருழூக் கட்டையால் திருக்கி இறுக்கு, இசைக்கருவியை முடுக்கு, விடை விளக்கம் அளி, முறுக்கிவிடு, தூண்டு, எழுச்சியூட்டு, விளம்பரத்தில் தனி அடையாளக்கூறு இணை.
Key
சாவி, பிணைப்பி
Key
சாவி விசை totape unit
Key
சாவி
Key Bounce
விசைத் துள்ளல்; சாவித் துள்ளல், விசைத் துள்ளல்
Key Bounce
சாவி/விசைத் துள்ளல் விசைத் துள்ளல்
Key Command
கட்டளைச் சாவி கட்டளை விசை
Key Disk
மென்பூட்டு/திறவு வட்டு
Key Pad
சாவி எண்தளம் (numeric) விசைத் தளம் (numeric)
Key Punch
சாவி துளைப்பான் விசை துளைப்பான்
Key Punching
சாவி துளையிடுதல் விசை துளையிடல்
Key Recovery
விசை மீட்டல்
Key Shift
பெயர்ப்புச் சாவி பெயர்ப்பு விசை
Key Stations
சாவி உள்ளீட்டு முனையங்கள் விசை உள்ளீட்டு முனைகள்
Key Stroke
சாவி அடி விசை அழுத்தல்
Key Switch
சாவி
Key User Defined Function
பயனர் வரைப்படுத்து தொழிற்படு சாவி பயனர் வரையறு பணி விசை
Key Verification
சாவி சரிபார்ப்பு விசைச் சரிபார்ப்பு
Key Verifier
சாவி சரிபார்ப்பி விசைச் சரிபார்ப்பி
Key Verify
பதிவு சரிபார்த்தல் விசை சரிபார்
Key-To-Address
தற்காப்பு முகவரியாக்கம் toaddress
Key-To-Disk Unit
சாவி- வட்டு இயக்கி/அலகு todisk unit
Key-To-Tape Unit
சாவி- நாடா இயக்கி/அலகு totape unit
Keyboard
விசைப்பலகை
Keyboard
இசைக்கருவிகளில் ஆணிப்பட்டை.
Keyboard
(COMPUTER, TYPEWRITER) விசைப்பலகை; (MUSIC) இசைப்பலகை
Keyboard
சாவி பலகை விசைப் பலகையிலிருந்து totape system
Keyboard Punch
சாவி பலகைத்துளை விசைப் பலகைத் துளை
Keyboard Terminal
சாவி பலகை முனையம் விசைப் பலகை முனையம்
Keyboard-To-Disk System
சாவி todisk system
Keyboard-To-Tape System
சாவி totape system
Keyboards
விசைப்பலகைகள்
Keying
விசை அழுத்தல் தவறு விகிதம் error rate
Keying
இணைத்தல்
Keying-Error Rate
கழுத்து வழு error rate
Keys Function
பணி விசைகள்
Keystroke Buffer
விசை அழுத்தல் இடையகம்
Keyword
திறவுச் சொல் இடம் சார் திறவுச் சொல் incontex
Keyword Search
திறவுச் சொல் தேடு
Keyword-In-Context
இடம் சார் திறவுச் சொல் incontext
Keywords
சிறப்புச் சொற்கள்
Kill
கொல்லுஞ் செயல், கொலை, வேட்டையிற் கொல்லப்பட்ட உயிரினம், சொல்லப்ப்ட இரை, புல்வெளிப்பந்தாட்டத்தில் மீட்டு வாராத பந்தடி, (வினை) கொல்லு, நோய்வகை உயர்ப்போக்கு, கொலைசெய், தூக்குலிடு, செடிகொடி உரங்குன்றச் செய், வலுவழி, உணர்ச்சி இல்லாதாக்கு, எதிர்மாற்று வண்ணத்தால் முனைப்பழி, நேரத்தை வீணாகக்கழி, மட்டுமீறிப் போற்தலுக்கு ஆளாக்கு, மட்டு மீறிக் களிப்பூட்டு, மட்டுமிஞ்சிக் கவர்ச்சி செய், சட்டப் பகர்ப்பை முற்றிலும் தோல்வியுறச் செய் உதை பந்தாட்டத்தில் பந்தை அசைவின்றி நிறுத்து, புல்வெளிப் பந்தாட்டத்தில் பந்து மீண்டுவராபடி அடி, மறுத்தொதுக்கு, தள்ளு, களை, கரைசலை நீராளமாக்கு, செறிவு கெடு, உணவுக்குரிய உயிரின வகையில் கொன்றபின் கொழுவிய இறைச்சி தருவதாயிரு, புனைகதையில் பாத்திரஞ் சாவதாகத்தீட்டு.
Kill
கொல் அழி
Kilobaud
கிலோபாடு கிலோபாடு
Kilobyte
கிலோபைற்
Kinematics
இயங்கியல்
Kinematics
பருப் பொருள் இயக்கவியல்
Kinematics
இயக்கிசைபியல் இயக்கிசைபியல்
Kinematics
இயக்கவியல், ஆற்றல் தொடர்பில்லாத இயக்கம்பற்றிய ஆய்வியல்.
Kinetics
இயக்க விசையியல்
Kinetics
இயக்கியல் இயக்கியல்
Kinetics
விசை இயக்க இயல்
Kinetics
(இய.) இயக்கத்தாக்கியல், பொருள்களின் இயக்கங்களுக்கும் அவற்றின் மீது செயற்படுகிற ஆற்றல் தாக்குகளுக்குமுள்ள தொடர்புகளைப் பற்றிய ஆய்வியல்.
Kiosk
கணிப்பொறியகம்
Kiosk
எளிய கட்டமைப்புடைய திறந்த கூடாரம், செய்தித்தாள் முதலியவை விற்பதற்கான எளிய கட்டமைப்பு வாய்ந்த வெளிப்புறக்கடை, பொதுத்தொலைபேசிக்கான வெளிப்புறக் கட்டமைப்பு, பொதுத் தொலைபேசி அமைவு.
Kiosk Mode
கணிப்பொறியகப் பாங்கு
Kludge
ஒப்பேற்று ஒப்பேற்று
Knowledge Acquisition
அறிவு ஈட்டல் அறிவு ஈட்டல்
Knowledge Base
அறிவுத் தரம் அறிவுத் தளம்
Knowledge Based System
அறிவுறுத் தர முறைமை அறிவுத் தள முறைமை
Knowledge Domain
அறிவுப்புலம் அறிவுக் களம்
Knowledge Engineer
அறிவு பொறியாளர்
Knowledge Engineering
அறிவுப் பொறியியல் அறிவுப் பொறியியல்
Knowledge Information Processing System
அறிவுத் தகவல் முறைவழி முறைமை அறிவுத் தகவல் செயலாக்க முறைமை
Knowledge Representation
அறிவுச் சித்திரிப்பு அறிவு உருவகிப்பு
Label
பேர்த்துண்டு
Label
தாள் நறுக்கு, முகப்புவரிச்சீட்டு, பொருட்பெயர்-பண்பு-வகை-உடையவர் பெயர்-செல்லுமிடம் முதலிய இன்றியமையா விவரங்களைத் தாங்கிய அடையாளத் துண்டுக்குறிப்பு, வகை விவரத்துணுக்கு, தற்குறிப்பு அடை மொழிப்பெயர், ஒட்டுப்பொறிப்புத்தலை, தலைச்சின்னம், (வினை) பொருட்களின் மேல் பெயர் விவரச்சீட்டை இணை, தலைச்சின்னத்தை ஒட்டு, இனவாரியாகப் பிரித்து ஒதுக்கிக் குறிப்பிடு.
Label
சிட்டை
Label
முகப்பு அடையாளம் சிட்டை
Label Header
தலை தலையான முகப்பு தலைப்புச் சிட்டை
Label Identifier
அடையாள முகப்பு இனங்காணி சிட்டை இனங் காட்டி
Label Prefix
முகப்படையான முன்னொட்டு சிட்டை முன்னொட்டு
Label Trailer
ஈற்று அடையாள முகப்பு ஈற்று அடையாளச் சிட்டை
Lag
இயக்கப்பின்னடைவு, ஒழுக்கின் பின் தங்கல், தடங்கல் நிலை, சுணக்கம், தாமதம், ஒன்றனுக்கு மற்றொன்று பின தங்கிய அளவு, பின்கோடி, கடைக்கோடி, கடைக்கோடியான, தாமதமான, சுணங்கிய, (வினை) பின்னடை, பிந்து, பின்தங்கு.
Lag
பின்னிடுதல்
Lag
பின்னடைவு பின்னடைவு
Land
நிலம்
Land
நிலம், நிலப்பரப்பு, நிலவுலகின் கூறு, கரை, தரை, உலகு, தேசம், நாடு, அரசுப்பகுதி, மாவட்டம், வட்டாரப்பகுதி, நில உடைமை, விளைநிலம், வயல் வரப்புக்களாற் பிரிக்கப்பட்ட விளைநிலக்கூறு, பீரங்கியல் குழாய்வரைகளினிடைப்பகுதி, (வினை) கப்பலிலிருந்து கரையில் இறக்கு, ஊர்தியிலிருந்து இறக்கு, மீனைக் கரைக்குக் கொண்டு சேர், இறக்குமதி செய், கீழே இறக்கு, தரைமீது வை, கப்பலிலிருந்து இறங்கு, விமான வகையில் நிலத்தில் இறங்கு, குதித்து இறங்கு, விமான வகையில் கடற்பரப்பில் இறங்கு, சரக்கு வகையில் இறக்கப்பெறு, கீழிடு, நிலத்தில் ஊன்று, நிலைநாட்டு, கொண்டுசேர், கைப்பற்று, கைக்கொள், தன்னலத்துக்குப் பயன்படுத்திக்கொள், சென்றுசேர், வந்திறங்கு, தன்னலத்துக்குப் பயன்படுத்திக்கொள், சென்றுசேர், வந்திறங்கு, நிலைக்கு ஆளாகு, அடிகொடு, தாக்கு, பரிசு வகையில் வென்று பெறு, பந்தயக்குதிரையை முதல்நிலைக்குக் கொணர், பந்தயக்குதிரை வகையில் முதல்நிலையடை, மண்ணை வெட்டிக்கிளறு, தோண்டியெடு, மண்கொண்டு அடை, முடிவாகப் பெறு.
Land
பொருத்து பரப்பு/தரையிறக்கு தரை
Land Scape
தரைக்காட்சி/நிலத்தோற்றம்
Landscape
அகன்மை
Landscape
நிலத் தோற்றம்
Landscape
நிலத்தோற்றம்
Landscape
இயற்கை நிலக்காட்சி, இயற்கைக்காட்சி வனப்புடைய சூழ்நிலம், இயற்கைக்காட்சி ஓவியம்.
Landscape
அகலவாக்கு / அகண்மை
Landscape Format
நிலத்தோற்ற அமைவுரு அகலவாக்கு வடிவம்
Landscape Printing
அகலவாக்கில் அச்சிடுதல்
Language
மொழி மொழி
Language
மொழி
Language Assembly
ஒருக்கு கோப்பு மொழி சில்லு மொழி
Language Basic
அடிப்படை மொழி பேசிக் மொழி
Language Checker
மொழிச் சரிபார்ப்பி மொழிச் சரிபார்ப்பி
Language Checker
மொழித்திருத்தி
Language Common
பொது வணிகநோக்கு மொழி
Language Common Business Oriented
பொதுச்செல் தொழில் நோக்கிய மொழி
Language High Level
உயர்மட்ட மொழி உயர்நிலை மொழி
Language Low Level
கீழ் மட்ட மொழி அடிநிலை மொழி
Language Machine
யந்திர மொழி பொறி மொழி
Language Object
விடய மொழி
Language Processor
மொழி முறைவழிப்படுத்தி் மொழிச் செயலாக்கி
Language Query
விளைவு மொழி வினவு மொழி
Language Source
மூலமொழி மூல மொழி
Language Statement
மொழிக் கூற்று மொழிக் கூற்று
Language Subset
மொழி உட்கணம் மொழி உட்கணம்
Language Translation
மொழி பெயர்ப்பு மொழி பெயர்ப்பு நிரல்
Language Translation Program
மொழி பெயர்ப்புச்செய்நிரல்
Lap Computer
மடிக் கணினி
Lap Top Computer
மடிக் கணினி
Laptop Computer
மடிக் கணிப்பொறி
Laptop Computer
மடிமேல் கணினி மடிக் கணிப்பொறி
Large Icons
பெரிய சின்னங்கள்
Large Scale Integration
பேரளவு ஒருங்கிணைப்பு பேரளவு ஒருங்கிணைப்பு
Laser
ஊடொளி
Laser
லேசர் – என்பதன் குறுக்கம் லேசர் light amplification
Laser Font
லேசர் எழுத்துரு
Laser Printer
லேசர் அச்சுப்பொறி
Laser Printer
ஒளியச்சுப்பொறி
Laser Printer
லேசர் அச்சுப்பொறி லேசர் அச்சுப்பொறி
Laser Storage
லேசர் தேக்ககம்/களஞ்சியம் லேசர் சேமிப்பகம்
Last
இறுதி
Last
கடைசிஆள், இறுதியில் குறிப்பிடப்பட்டவர், கடைசிப்பொருள், இறுதியில் குறிப்பிடப்பட்டது, இறுதிநாள், இறுதி நேரம், கடைசி, இறுதி, சாவு, இறப்பு, இறுதியான ஒன்று, கடைசிச்செயல், (பெ.) கடைசியான, முடிவான, எல்லாவற்றிற்கும் பின்னான, இறுதியாக வரகிற, வாழ்க்கையின் முடிவான, உலகத்தின் முடிவான, அடுத்துமுந்திய, மிக அணிமைக் காலத்திய, மிகவுங்கீழான, மிகத் தாழ்ந்துள்ள, மிகக்குறைவான பதவியிலுள்ள, மிகக் குறைந்த மதிப்புள்ள, இறுதியாக எஞ்சியுள்ள, முடிவான, தீர்மானமான, புறக்கோடியான, முனைக்கோடியான, (வினையடை) கடைசியாக, எல்லாவற்றிற்கும் பிந்தி, மிக அணிமையாகக் கடைசியில், முடிவாக, அறுதியாக.
Last Modified
இறுதியாகத் திருத்தப்பட்டது
Last-In First-Out
கடைபுகு – முதல்விடு in firstout
Latch
தாழ்ப்பாள்
Latch
தாழ்ப்பாள் தாழ்ப்பாள்
Latch
புறவிசைக் கொண்டி, பொறித்தாழ்ப்பாள், புற விசைப்பூட்டு, கதவின் விசையடைப்பு, (வினை) பொறித்தாழ்ப்பாளிடு, விசைத் தாழ்ப்பாளிட்டுப் பூட்டு.
Latency
சுணக்கம்
Latency
உள்மறை உள்மறைவு
Latest
மிகப்பிந்திய அண்மை
Layer
வைப்பவர், கிடத்துபவர், இடுபவர், முட்டை முதலியன இடுவது.
Layer
அடுக்கு
Layer
படுகை, படுவம், ஏடு
Layer
அடுக்கு/படை அடுக்கு
Layered Pane
அடுக்குப் பாளம்
Layering
பதியம் போடுதல்,பதியம்
Layering
அடுக்குதல்/படையாக இருத்தல் அடுக்குதல்
Layout
திட்டம், திட்ட ஏற்பாடு, அமைப்புத் திட்டம், நிலத்திட்டவிடுப்பு, மனைத்திட்ட அமைப்பு.
Layout
(IC, PCB) மனையமைவு
Layout
தளக்கோலம் உருவரை
Layout Character
தளக்கோல வரியுரு உருவரை எழுத்து
Layout Sheet
தளக்கோலத் தாள் உருவரைத்தாள்
Leader
தலைவர், முதல்வர், வழிகாட்டிக்கொண்டு முன்னால் செல்பவர், நடத்திச்செல்பவர், வழக்கில் முதன்மையான வழக்கறிஞர், மந்தையில் முதன்மையான குதிரை, மரத்தில் மேல்நோக்கி வளரும் முதன்மையான கவை, சதைப்பற்றை இயக்கும் தசைநார், செய்தித்தாளின் தலையங்கம், (அச்சு.) விழிக்கு வழிகாட்டும் புள்ளிகளால் அல்லது கோடுகளால் ஆன வரை.
Leader
தலைப்பு தலை / முந்தி
Leading
வழிகாட்டுதல், வழிகாட்டும் பண்பு, தலைமை, ஆன்மிகத் துணை, பயிர் வளைவைக் களஞ்சியஞ்கொண்டு சேர்ப்பு, (பெ.) தலைவராகச் செயலாற்றுகிற, செயலாட்சி செய்கிற, கட்டுப்படுததியான்கிற,. முனைப்பான, முதன்மையான, முந்திச்செல்கிற, முனைத்த, முன்னேற்றம் வாய்ந்த.
Leading
முந்து/முன்னேறுதல் முந்து
Leading Edge
தலைப்பு முனை முந்து முனை
Leaf
இலை
Leaf
இலை, இலைத்தொகுதி, பூவிதழ், தழை, புகையிலை, தேயிலை, சுவடித்தாள், தாளின் இரண்டு பக்கங்கள், பொன்-வெள்ளி ஆகியவற்றின் மிக மெல்லிய உலோகத் தகடு, சீவினகொம்பு-சலவைக்கல்-அபிரகம் முதலியவற்றின் மிக மெல்லிய தகடு, மடிப்புக் கதவுகளின் தனி மடிப்புக்கூறு, நெட்டிழுப்பு மேசையின் இழுப்புப் பகுதி, இழுப்புப்பாலத்தின் மடிப்பலகு, கதவின் சீப்புச் சட்டத்தின் ஒரு பட்டிகை, பற்சக்தரத்தின் பல்.
Leaf
இலை இலை
Leased Line
குத்தகைத் தொடுப்பு குத்தகை இணைப்பு
Leased Lines
குத்தகை இணைப்புக்கள்
Least Significant
சிறும மதிப்பு எழுத்து
Least Significant Character
குறை முக்கியத்துவ வரியுரு
Least Significant Digit
சிறும மதிப்பு இலக்கம் (lsd) சிறும மதிப்பு இலக்கம்
Led
நடத்திச் செல்லப்படுகிற, தன்செயலற்ற.
Led
Light Emitting Diode- என்பதன் குறுக்கம் எல்இடி light emitting
Left
இடது
Left
இடது இடது
Left Arrow
இடது அம்பு இடது அம்புக்குறி
Left Justified
இடதுச்சீர்ப்பு இடது ஓரச்சீரமை
Left Justify
இடப்புற ஒருசீர்ப்படுத்து இடதுப்புற சீர்ப்படுத்து
Legacy Hardware
பேற்று வன்பொருள்
Legacy System
பேற்று முறைமை பேற்று முறைமை
Legend
புராணக்கதை, மக்களால் ஆர்வமாக நம்பப்படும்மரபுவழிக் கதை, கட்டுக்கதை, புராணக்கதை இலக்கியம், பழங்கதை மரபு, நாணயங்களின் எழுத்துப் பொறிப்பு.
Legend
குறி விளக்கம் குறி விளக்கம்
Length
நீளம், பிழ்புருவின் மூவளவையில் கழிமிகையான அளவகூறு,. நீட்சி, நீளமாயிருக்கும் தன்மை, கோடியிலிருந்து எதிர்க்கோடிக்கு உள்ள தொலை, உச்ச நிள எல்லை, அளவு, தொலைவு, படி, கால நீட்சி, கால அளவு, குறிப்பிட்ட நீள அளவு, துணிக்கச்சை அளவு, உயிர்மாத்திரை நீட்சி, மாத்திரை அளவு, மரப்பந்தாட்டத்தில் முளைக் குறியிலிருந்து பந்தின் தெறித்தொலை.
Length
நீளம் நீளம்
Length Block
தொகுதி நீளம் தொகுதி நீளம்
Length Fixed Block
நிலைத்தொகுதி நீளம் நிலைத்தொகுதி நீளம்
Length Record
பதிகை நீளம் ஏட்டு நீளம்
Length Record Fixed
நிலை/நீள் பதிவேடு நிலை நீள ஏடு
Less Than
விடக்குறைவு விடக்குறைவு
Letter
எழுத்து/ மடல் எழுத்து / மடல்
Letter
எழுத்து, வரிவடிவ ஒலிக்குறி, வரிவடிவின் ஒலிக்குறி, வரிவடியின் ஒலிக்குறிப்பு, அச்சுத்துறையில் எழுத்துரு, முடங்கல், கடிதம், பத்திரம், எழுத்துமூலம், சொற்சுட்டுப் பொருள், நேர் சொற்பொருள் நுணுக்கம், நேர் சொற்பொருண்மை, (வினை) எழுத்துப் பொறிப்பிடு, எழுத்துக்களால் குறிப்படையாளமிடு.
Letter Quality
மடல் தரம் எழுத்துத் தரம்
Letter Quality Printer
மடல் தர அச்சுப்பொறி எழுத்துத் தர அச்சுப்பொறி
Letter Translation
எழுத்து மொழிமாற்றம்
Level
மட்டம்
Level
மட்டம்,மட்டம்
Level
மட்டம் நிலை
Level
சரிமட்டம், சமதளம், தளமட்டம், மட்டம் பார்க்கும்கருவி, தன்மட்டம், சமதளநிலை, படித்தளம், உயர்வுப்படிநிலை, சமுதாயப் படிநிலை, ஒழுக்கப் படிநிலை, அறிவுப்படி நிலை, சமதளப் பரப்பு, சமதளப் பரப்பான நாட்டுப்பகுதி, (பெ.) நிரப்பான, கிடைமட்டமான, நிலம்படிந்த, நுல்குண்டுக்குச் செவ்வான, ஒத்த உயரமுடைய, ஒப்பான, ஒருநிலைப் பட்ட, சமநிலையான, சரிசமமான, உயர்வுதாழ்வற்ற, ஒரேதரமான, ஒரே பாணியிலமைந்த, ஒத்த தருண்முடைய, (வினை) சமதளப் படுத்து, ஒரநிலைப்படுத்து, ஒரேமட்டமாக்கு, உயர்வுதாழ்வகற்று, நிலமட்டமாக்கு, தாக்கிவீழ்த்து, இலக்குக் குறிவை, நோக்கி நீட்டு, குறியாகக் கொண்டு வசையால் தாக்கு.
Level Access
பெறுவழி மட்டம் அணுகு நிலை
Level Address Zero
பூச்சியமட்ட முகவரி சுழிநிலை முகவரி
Level Language High
உயர்மட்ட மொழி உயர்நிலை மொழி
Level Language Low
கீழ்மட்ட மொழி அடிநிலை மொழி
Lexicon
சொற்களஞ்சியம், அகராதி.
Lexicon
பேரகராதி பேரகராதி
Librarian
நுலகர், ஏடகக்காப்பாளர், புத்தகசாலையின் பொறுப்பு வாய்ந்த அலுவலர்.
Librarian
நூலகர் நூலகர்
Library
நுல் நிலையம், ஏடகம், பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்குரிய புத்தகசாலை, வீட்டிற் படிக்க எழுதப்பயன்படுத்தப்படும் அறை, பொதுமக்களுக்கான புத்தகத்தொகுதி, தனித் துறையினருக்கான நுலகம், உறுப்பினர்களுக்கான புத்தகக்கூடம், தனி மனிதர் ஏட்டுத்தொகுதி,வெளியீட்டாளர் ஒரே கோப்பாக வெளிவிடுந் தொகுதி, ஏட்டாசிரியர் பயன்படுத்தும் ஏட்டுத்தொகுதி, ஏட்டாசிரியர் பயன்படுத்தும் ஏட்டுத்தொகுதி, ஏட்டாசிரியருக்குப் பழக்கமான புத்தகத்தொகுதி.
Library
நூலகம் நூலகம்
Library Function
நூலகத் தொழிற்பாடு நூலகச் செயல்கூறு
Library Manager
நூலக முகாமையாளர் நூலக மேலாளர்
Library Routine
நூலக நடைமுறை நூலக நிரல்கூறு
Life Cycle
வாழ்க்கைச் சுழற்சி
Life Cycle
ஆயுள் வட்டம் ஆயுள் சுழற்சி
Lifo
Last In First Out- என்பதன் குறுக்கம் கடைபுகு முதல்விடு last in first out
Light Emitting Diode
ஒளி உமிழ் இருமுனையம்
Light Emitting Diode
ஒளி உமிழ் இருமுனையம் ஒளி உமிழ் இருமுனையம்
Light Guide
ஒளிவழிப்படுத்தி ஒளிக் கையேடு
Light Pen
ஒளிப் பேனா ஒளிப் பேனா
Lightest
மிகுஒளிர்மை / மென்மை
Lighting
மின்னல்
Lighting
ஒளியூட்டு ஒளியூட்டு
Lightness
நொய்ம்மை, கனமின்மை, கவலையின்மை, அகமகிழ்வு, ஒழுக்கக்கட்டின்மை.
Lightness
வெளிர்மை ஒளிர்மை
Limit
வரம்பு, எல்லைக்கோடு, எல்லைக்கோடிமுனை, கடத்தலாகாத எல்லை, கடக்கக்கூடாத வரம்பு, (வினை) வரம்புக் குட்படுத்து, வரையறு, கட்டுப்படுத்து, எல்லை ஏற்படுத்து, மட்டுப்படுத்து.
Limit
வரம்பு, எல்லை
Limit
எல்லை
Limit Check
வரம்புச் சரிபார்ப்பு வரம்புச் சரிபார்ப்பு
Limit To Lists
வரம்புப் பட்டியல்
Limiter
வரைபடுத்து வரம்பி
Limiting Operation
மட்டுப்படுத்து இயக்கம் வரம்பிடு செயல்பாடு
Line
வரை, கோடு, வரம்பு, எல்லைக்கோடு, வரிசை, படை அளிநிரை, அகழி, மடிப்புவரை, அடையாளக் கோடு, திரைப்பு, சுரிப்பு வரி, முகத்தோற்றம், ஒளிக்கீற்று, கீற்று வரி, ஏட்டின் வரி, பாவின் அடி, செய்யுள், சுருக்கக் குறிப்பு, சிறுகடிதம், வாணிகக் கட்டளை, கட்டளைச் சரக்கு, நுல், இழை, கயிறு, கயிற்றுத் துண்டு, ஆழம் பார்க்கும் குண்டுநுல், அளவு இழைக்கச்சை, தூண்டில், துணி தொங்கவிடும் கொடிக்கயிறு, வழிகாட்டும் கயிறு, வழியறிவிப்புக் கோடு, கம்பி, தந்திக்கம்பி, கம்பிவடம், தந்திப்பாதை, வழி, போக்கு, திசை, நடைமுறை, நெறி, ஒழுங்கு, ஒழுங்குமுறை, விதி, படித்தரம், தொகுப்பு, கோப்புத் தொகுதி, கோவை, தொடர், குடும்பக் கால்வழி, மரபு, வழிமரவு, மரபு வரிசை, துறை,கூறு, தொழில் முறை, வாணிகத்துறைச் சரக்கு, வாழ்க்கைத் துறை, விருப்பத் துறை, ஆற்றல் பாங்கு, கைவரை, அங்குலத்தில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கான நுண்ணளவை, நுண்கூறலகு, தொலைக்காட்சியில் பக்கவாட்டில் கீற்று கீற்றாக எடுக்கும் நிழற்காட்சிக் கூறுகளில் ஒன்று, (வினை) கோடிடு, வரிவரியாயிரு, வரியிட்டு, நிரப்பு, வரியிட்டுக் குறி, கோடிட்டு அடி, வரிசைப்படுத்து, வரிசைப்படு, வரிசையாக உருவாக்கு, வரியாக உருவாகு, படைக்காவல் வை, காவல்நிலைகளில் நிறுத்து, வரிசையில் நில், சம எடையில் நில், ஒழுங்கு முறையில் அமைந்திரு, பாடலை அடியடியாகப் படும்படி வழங்கு.
Line
கோடு
Line
வழி,மரபு,கோடு
Line
கோடு/வரி இணைப்பு நேர் கோட்டுப் பரப்புகை of sight
Line Adapter
வரி இணக்கி இணைப்புத் தகவி
Line Art
கோட்டு ஓவியம்
Line Balancing
வரி சமன் செய்தல் இணைப்பு சமனாக்கம்
Line Chart
வரி வரைவு கோட்டு நிரல்படம்
Line Drawing
வரைகோட்டுப் படம் கோட்டுப் படம்
Line Editor
வரிப்பதிப்பாளர் வரித்தொகுப்பி
Line Feed
வரி ஊட்டி (lf) வரிச் செலுத்தி
Line Filter
தொடரமை வடிப்பி இணைப்பு வடிகட்டி
Line Generator
வரி ஆக்கி வரி இயற்றி
Line Height
வரி உயரம் வரி உயரம்
Line Number
வரி எண் வரி எண்
Line Of Code
நிரல் வரி நிரல் வரி
Line Plot
வரி வரைவு கோட்டு வரைவு
Line Printer
வரி அச்சு வரி அச்சுப்பொறி
Line Printer Controller
வரி அச்சுக் கட்டுப்படுத்தி வரி அச்சுக்கட்டுப்படுத்தி
Line Printing
வரி அச்சிடல் வரி அச்சிடல்
Line Segment
வரித் துண்டம் வரித் துண்டம்
Line Spacing
வரி வெளி வரி வெளி
Line Speed
வரி வேகம் வரி வேகம்
Line Style
வரிப்பாணி வரிப் பாணி
Line Surge
வரி கலாக்குகை மின்தடத் துள்ளல்
Line Voltage
வரி அழுத்தம் இணைப்பு மின்அழுத்தம்
Line Width
வரித் தடிப்பு வரி அகலம்
Line-At-A-Time Printer
வரி அச்சுப்பொறி atatime printer
Line-Of Sight Transmission
நேர் கோட்டுச் செலுத்தி of sight transmission
Linear Ic
நேரியல் ஒருங்கிணைச்சுற்று
Linear Ic
நேரியல் ஒருங்கிணைப்புச் சுற்று நேரியல் ஐசி
Linear List
நேர்செல் பட்டியல் நேரியல் பட்டியல்
Linear Program
நேர்செல் செய்நிரல் நேரியல் நிரல்
Linear Programming
நேரியல் செய்நிரலாக்கம் நேரியல் நிரலாக்கம்
Linear Search
வரிசைமுறைத் தேடல் வரிசைமுறைத் தேடல்
Linear Structure
வரிசைமுறை கட்டமைப்பு/ கட்டமைவு வரிசைமுறைக் கட்டமைப்பு
Lines Per Minutes
நிமிட வரிவேகம் (lpm) நிமிட வரிவேகம் (lpm)
Lineup Icons
சின்னங்களை வரிசைப்படுத்து
Link
இணைப்பு இணைப்பு
Link
இணைப்பு
Link
தொடரலைப் பின்னிலம்
Link
கண்ணி, சங்கிலியின் தனி வளையம், கண்ணியிழை துன்னலிழையின் தனிப்பின்னல் இணைப்பு, தொடர் கோவையின் தனி உறுப்பு, கொக்கி, கொளுவி, இடையிணைப்புக்கருவி, இடையிணைப்புப் பொருள், இடை இணைப்பாளர், இடைநிரப்பீடு, நில அளவையில் ஏறத்தாழ க்ஷ் அங்குலமுள்ள நீட்டலளவைக் கூறு, (வினை) கொக்கியால் பொருத்து, இடையில் சோத்திணை, ஒன்று சேர், ஒட்டவை, கைகளைக்கோத்துக் கொள், பற்றிப்பிடி, பிணை.
Link
பிணைப்பு
Link
தொடுப்பு
Link Attribute
இணைப்பு பண்பு தொடுப்புப் பண்புக்கூறு
Link Designator
இணைப்புக் குறிசுட்டி தொடுப்பு நியமிப்பி
Link Name
இணைப்புப் பெயர் தொடுப்புப் பெயர்
Link Reference
இணைப்புத் தொடர் குறிப்பி தொடுப்புக் குறிப்பி
Link Register
இணைப்புப் பதிவகம் தொடுப்புப் பதிவகம்
Link Resource
இணைப்பு வளம் தொடுப்பு வளம்
Link Tables
அட்டவணைகளைத் தொடு
Link Type
இணைப்பு வகைமாதிரி தொடுப்பு வகை
Linkage
இணைப்பு தொடுப்புகை
Linkage
இணைப்பு
Linked Object
இணைந்த விடயம் தொடுப்புப் பொருள்
Linked Table Manager
தொடுப்புடைய அட்டவணை
Linker
இணைப்பி தொடுப்பி
Linker
தொடுப்பி
Linking Loader
இணைத்து ஏற்றி தொடுப்பு ஏற்றி
Links
இணைப்புக்கள் தொடுப்புகள்
Links
கடலோரக் கரையிலுள்ள மணற்பாங்கான புற்றரை, குழிப்பந்தாட்டக்களம்.
Linux
லினக்ஸ்
Lips
Logical Interfaces Per Second- என்பதன் குறுக்கம் லிப்ஸ் logical interfaces
Liquid Crystal Display
நீர்மப் படித் திரை நீர்மப் படிகக் காட்சி
Liquid Crystal Display
(LCD) திரவப் படிகக் காட்சி
Lisp
LISt Processing- என்பதன் குறுக்கம்: ஒரு மேல் நிலை கணினி மொழி லிஸ்ப் list processing
Lisp
மழலைச்சொல், தௌிவற்ற ஒலிப்புடைய குழந்தைப் பேச்சு, சகரதகரப்போலி ஒலிப்பு, நீரின் ஒழுகிசை, இலைரகளின் மென்சலசலப்பொலி, (வினை) மழலைச் சொல்லாடு, தௌிவற்ற ஒலிப்புடன் பேசு, குறைபட உச்சரி, சகரத்தினடமாமகத் தகரப்போலி ஒலிப்புடன் பேசு.
List
பட்டியல் பட்டியல்
List
பட்டியல், பெயர்ப்பட்டி, இனக்குறிப்புப் பட்டி, நிகழ்ச்சிக் குறிப்புப்பட்டி, விலைப்பட்டி, துணி ஓரம், கரை, வகைமாறிய துணியாலான ஓரக்கரை, கரை கிழிந்த கச்சை, (வினை) படைவீரனாகச் செல், பட்டியலில் பதிவு செய், கிழித்த ஆடை ஓரத்தை வைத்துக் கதவை இறுக்கிப் பொருத்து.
List Box
பட்டியல் பெட்டி
List Error
பட்டியல் வழு பிழைப் பட்டியல்
List Processing
பட்டியல் முறைவழியாக்கம் பட்டியல் செயலாக்க
List Processing Languages
பட்டியல் முறைவழியாக்க் மொழிகள்
List Rows
பட்டியல் கிடைக்கைகள்
Listing
பட்டியலிடு பட்டியலிடு
Literal
நேர்ப் பொருள் மதிப்புரு
Literal
மதிப்புரு
Literal
அச்சு அல்லது தட்டச்சில் எழுத்துப் பிழை, (பெ.) எழுத்துச் சார்ந்த, எழுத்தியல்பான, எழுத்தைப் பின்பற்றிய, சொல்லுக்குச்சொல் சரியான, சொல்லின் நேர்ப்பொருள் சார்ந்த, சொல்லின் மூலமுதற் பொருள் சார்ந்த, உவம உருவகச் சார்பற்ற, வெளிப்படைப் பொருள் சார்ந்த, உயர்வு நவிற்சியற்ற, நேருண்மையான.
Live Data
நடப்புத் தரவு நடப்புத் தரவு
Liveware
மன்பொருள்/உயிர்ப்பொருள் உயிர்ப்பொருள்
Load
ஏற்று ஏற்று
Load
சுமை, பளு
Load
சுமை
Load
சுமை, பளு, தூக்கிச் செல்லும் பொருள், கண்டி, பார அளவை, எடையாகப் பயன்படும் பொருள் (மின்)மின்விசை ஆக்கப்பொறியால் குறித்தகாலத்தில் வெளியேற்றப்படும் மின்னோட்ட அளவு, மனச்சுமை, கவலை பொறுப்பு, அக்கறை, (வினை) சுமைஏற்று, பாரமேற்று, பளுவால் அழுத்து, ஈயம் வைத்துப் பளுவாக்கு, கப்பல் வகையில் எடையேற்றுக்கொள், பளுத்தாங்கு, எடைப்பொருக்கத்துக்காகக் கலப்படஞ் செய், இன்தேறலுக்கு வலுவூட்ட மட்டப் பொருளைக் கல, தேவைக்குமேல் மட்டுமீறிக் கொடு, துப்பாக்கி முதலியவற்றிற்கு மருந்து திணி, பங்குகளைப் பெரிய அளவிலி வாங்கு, வாழ்க்கைக் காப்பீட்டுத் தவனைகளுக்கு மிகை படக் கட்டணம் விதி.
Load And Go
ஏற்றி இயக்கு ஏற்றி இயக்கு
Load Module
ஏற்றுத் தொகுதி ஏற்றுக் கூறு
Load Point
ஏற்றுப் புள்ளி ஏற்று முனை
Load Sharing
சுமைப் பகிர்வு சுமைப் பகிர்வு
Loader
ஏற்றி ஏற்றி
Loader
வேட்டையாட்களின் துப்பாக்கிகளுக்கு மருந்து திணிக்கும் பணியாள், பளுவேற்றம் பொறி.
Loader Card
அட்டை ஏற்றி அட்டை ஏற்றி
Local Area Network
இடத்துரி வலையமைப்பு குறும்பரப்புப் பிணையம்
Local Intelligence
இடத்துரி நுண்ணறிவு உள்ளிருப்பு நுண்ணறிவு
Local Loop
வரம்புறு மடக்கி
Local Store
இடத்துரி தேக்ககம்/களஞ்சியம் உள்ளிருப்பு சேமிப்பகம்
Local Usenet Hierarchy
உள் யூஸ்நெட் படிநிலை
Local Variable
இடத்துரி மாறி வரம்புறு மாறி
Location
இட அமைவு, இடச்சூழல், சரியான இடம், திரைப்படப்பிடிப்பு வகையில் படத்தின் பகுதி எடுக்கப்படும் வெளியிடம்.
Location
இடம் இருப்பிடம்
Location
இருப்பிடம்
Location Bit
பிட் இடம் பிட் இருப்பிடம்
Lock
மயிர்க்கற்றை, குடுமி, கம்பளிக்கொத்து, பஞ்சுத்திரள்.
Lock
பூட்டு பூட்டு
Lock
பூட்டு
Lock Code
பூட்டுக் குறிமுறை பூட்டுக் குறிமுறை
Locked Up Keyboard
பூட்டிய விசைப்பலகை
Locked-Up Keyboard
பூட்டிய சாவி பலகை up keyboard
Locking A Disk
வட்டினைப் பூட்டல் வட்டினைப் பூட்டல்
Lockout
அடைப்பு அடைப்பு
Lockup
பள்ளி அடைப்பு, கடையடைப்பு, அடைப்பு நேரம், மூலதனக் கட்டப்பாடு, கட்டுப்பட்ட மூலதனம், சிறைக்கூட மனை, கைதிகள் தற்காலத் தங்கலாகப் பயன்படும் மனை, சிறைக்கட்டறை.
Lockup
முடக்கம் முடக்கம்
Log
பதிகை புகுபதிகைப் பெயர் in name
Log
மரக்கட்டை, வெட்டப்பட்ட மரத்துண்டு, வீழ்த்தப் பட்ட மரப்பகுதி, கப்பலின் வேகத்தை அளக்குங் கருவி, தற்காலக் கூலித் தையற்காரனின் வேலைநேர அட்டவனை, (வினை) துண்டுகளாக வெட்டு, கப்பல் சென்ற தூரத்தைக் குறிப்புப் புத்தகத்தில் பதிவுசெய், கப்பல் வகையில் வேகமாக இடம் பெயர்ந்து செல், (கப்.) நாள் விவரக் குறிப்பேட்டில் கப்பலோட்டியின் பெயரையும் செய்த குற்றவிவரத்தையும் பதிவுய, குற்றவாளிக்குத் தண்டப்பணம் விதி.
Log
பதிகை
Log
மடக்கை
Log – In Name
உடன் பதிபெயர்/பெயர் பதிகை in name
Log Off
விடு பதிகை விடுபதிகை
Log On
புகு பதிகை புகுபதிகை
Log-In Name
பதிகைப் பெயர் in name
Logarithm
மடக்கை மடக்கை
Logarithm
(கண.) மடக்கை, எண்ணுக்கு நிகரான மதிப்புடைய கட்டளை விசை எண்ணின் மடங்கெண்.
Logarithm
மடக்கை, அடுக்கு மூலம்
Logarithm
மடக்கை
Logging In
புகுபதிகையாக்கம்
Logging Off
விடுபதிகையாக்கம்
Logging-In
பதிகை புகல் in
Logging-Off
பதிகை விடல் off
Logic
தர்க்கம் தருக்கம்
Logic
ஏரணம், அளவை நுல், தருக்கமுறை, தருக்க முறை ஏடு, வாதமுறை, வாதப்போக்கு, தருக்கத்திறமை, தருக்கம், வாதம், முறைமையாற்றல், மாறா நியதி, விலக்க முடியா நிலை.
Logic
தருக்கம், ஏரணம்
Logic Board
தர்க்க பலகை தருக்கப் பலகை
Logic Card
தர்க்க அட்டை தருக்க அட்டை
Logic Circuits
தர்க்க சுற்றுகள் தருக்க மின்சுற்றுகள்
Logic Diagram
தர்க்க வரைபடம் தருக்க வரிப்படம்
Logic Element
தர்க்க உறுப்பு தருக்க உறுப்பு
Logic Element
தருக்கத் தனிமம்
Logic Gates
தர்க்க வாயில்கள் தருக்க வாயில்கள்
Logic Operator
தர்க்க பணிசெய்யி தருக்கச் செயற்குறி
Logic Programming
தர்க்க செய்நிரலாக்கம் தருக்க நிரலாக்கம்
Logic Seeking
தர்க்க தேடல் தருக்கத் தேடல்
Logic Symbol
தர்க்க குறியீடு தருக்கக் குறியீடு
Logic Theorist
தர்க்க கொள்கைகள்
Logic Theory
தருக்கக் கொள்கை
Logical
நேர்மையான, வாதப் பொருத்தமுடைய, காரண காரியத் தொடர்புடையட, நேர்மைப்பொருத்தமுடைய பொருத்தமாக வாதிக்கப்பட்ட, வருமுறையான, உய்த்துணரும் இயல்புடைய, தருக்கமுறைப்படக்கூடிய, எளிதில் நிலைநாட்டக்கூடிய, எதிர்வாதத்துக்கு நிற்கக்கூடிய, நம்பத்தக்க, சரியான வாதத்திற்கு இடந்தருகிற, பகுத்தறிவுக்குப் பொருத்தமான.
Logical
தர்க்கம் தருக்கமுறை
Logical Data Design
தர்க்க தரவு வடிவமைப்பு தருக்கத் தரவு வடிவமைப்பு
Logical Decision
தர்க்க துணிபு தருக்கத் தீர்வு
Logical Design
தர்க்க வடிவமைப்பு தருக்க வடிவமைப்பு
Logical Error
தர்க்க வழு தருக்கப் பிழை
Logical File
தர்க்க கோப்பு தருக்கக் கோப்பு
Logical Instruction
தர்க்க தருக்க ஆணை
Logical Interface
தர்க்க இடைமுகம் தருக்க இடைமுகம்
Logical Multiply
தர்க்க பெருக்கல் தருக்கப் பெருக்கல்
Logical Network
தருக்கப் பிணையம்
Logical Operations
தர்க்க செய்பணிகள் தருக்கச் செயல்பாடுகள்
Logical Operator
தர்க்க பணிசெய்யி தருக்கச் செயற்குறி
Logical Product
தர்க்க பெருக்கற் பயன் தருக்கப் பெருக்குத்தொகை
Logical Record
தர்க்க பதிவு தருக்க ஏடு
Logical Representation
தர்க்க சித்திரிப்பு தருக்க உருவகிப்பு
Logical Shift
தர்க்க பெயர்வு தருக்கப் பெயர்வு
Logical Sum
தர்க்க கூட்டுத்தொகை தருக்கக் கூட்டுத்தொகை
Logical Unit
தர்க்க அலகு தருக்க அலகு
Logical Unit Number
தர்க்க அலகு இலக்கம் தருக்க அலகு இலக்கம்
Logical Value
தர்க்க பெறுமானம் தருக்கப் பெறுமானம்
Login
புகுபதிகை புகுபதிகை
Login
உள்நுழை
Login Script
புகுபதிகைக் ஆணைத்திரன்
Login Security
புகபதிகை காப்பு புகுபதிகைக் கோப்பு
Logo
சிறுவர் பயன்பாட்டுக்கான ஒரு மேல்நிலை கணினி மொழி/வடிவங்கள் லோகோ
Logoff
விடு பதிகை (v) விடுபதிகை
Logon
விடு பதிகை செல் (v)
Logon File
புகு பதிகை கோப்பு புகு பதிகைக் கோப்பு
Logout
முடி பதிகை விடு பதிகை
Logout
வெளியேறு
Look Alike
தோற்றப் போலி ஒன்றுபோல
Look In
உள்நோக்கு
Lookup
தேடுதல்
Lookup Function
தேடல் தொழிற்பாடு தேடல் செயல்கூறு
Lookup Reference
தேடல் குறிப்பு
Lookup Table
தேடல் அட்டவணை தேடல் அட்டவணை
Loop
வளைவு
Loop
தடம் மடக்கி
Loop
கண்ணி, கயிற்று மடிப்பு வளையம், கொளுவி, உலோகக் கம்பிகளின் மடிகிளை, பிரிந்துசேருங் கிளை, மையவிசை இருப்புப்பாதையின் சுழல் மடி வளைவு, பனிச்சறுக்காட்டத்தில் ஒரு திசைக் சறுக்கு வளையம், (வினை) இழைகயிறு முதலியவற்றால் கண்ணியிடு, மடிப்பு வளையமிடு, கொக்கிபோல் வளையச்செய், கொக்கிபோல் வளை, கொளுவு, வளைந்துமடி, சடைமடி, புனைவி, சூழ், சூழ்ந்துபற்று, வளையங்களால் இணை, கொளுவியால் பொருத்து.
Loop Code
தடக் குறிமுறை மடக்கிக் குறிமுறை
Loop Control
கட்டுப்பாட்டுத் தடம் கட்டுப்பாட்டு மடக்கி
Loop Hole
தட ஓட்டை பிழை ஓட்டை
Loop Nesting
கூட்டுத்தடம் பின்னல் மடக்கி
Loop Ring Network
தட வளைய வலையமைப்பு வளைப்பிணைய மடக்கி
Loop Structure
தடக் கட்டமைப்பு மடக்கிக் கட்டமைப்பு
Loop Technology
தடத் தொழில் நுட்பம் மடக்கித் தொழில்நுட்பம்
Looping
தடவாக்கம் மடக்குதல்
Loss
இழப்பீடு இழப்பீடு
Loss
இழப்பு, நட்டம், இழக்கப்பெற்ற ஆள், இழந்த பொருள், இழப்புத் தொகை, இழப்பிடர், இழப்புக் குறைபாடு.
Lotus 1 23
லோட்டஸ் 1 23
Lotus 1-2-3
மென்பொருள் ஒன்றின் பெயர் 23
Loudspeaker
ஒலி பெருக்கி
Lovelace Ada Augusta
லவ்லேஸ் ஏடா அகஸ்டா: முதல் பெண் செய்நிரலரின் பெயர் லவ்லேஸ் அடா அகஸ்டா : முதல் நிரலரின் பெயர்
Low
குறைதிறன் நுண்செயலி power
Low
தாழ்வானது, தாழ்மட்டம், குறைந்தது, காற்றழுத்தம் குறைந்த பகுதி, குறைந்த எண், (பெ.) தாழ்ந்த, பள்ளமான, மேடல்லாத, தாழ்நிலத்துக்குரிய, உயரங் குறைந்த, குட்டையான, நெட்டையல்லாத, கீழேயுள்ள, சட்டைவகையில் கழுத்துக் கீழாக வெட்டப்பட்டுள்ள, ஆழ்ந்த, புடை செதுக்கு வகையில் திட்பங் குறைந்த, எண் வகையில்குறைந்த, அளவை வகையில் குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய, அளவு குறைந்த, நிறைவற்ற, தொகை குறைந்த, வெப்பநிலை குறைந்த, அழுத்த நிலை குறைந்த, விரைவற்ற, மந்தமான, உயர்ஒழுங்கமைவற்ற, அற்பத்தனமான, கஞ்சத்தனமான, மதிப்பற்ற, சிறப்பற்ற, தன்மதிப்பில்லாத, உயர்வற்ற, பொதுநிலையான, தாழ்நிலையிலுள்ள, பதவியில் குறைந்த, படியில் இழிந்த, தாழ்வு சுட்டிய, குறைந்த பந்தய எல்லையுடைய, மொழிநடை வகையில் கொச்சையான, இழிவழக்கான, தாழ்குரலுடைய, மெல்ல ஒலிக்கிற, அழுத்தவகையில் கனத்தொளி வாய்ந்த, ஒலிவகையில் நாவின் தாழ் நிலையில் எழுகிற, முனைப்புக்குறைந்த, நாகரிகமற்ற, பண்பாட்டிற் குறைந்த, எளிய, சமுதாயப்பிடியில் தாழ்ந்த, வளர்ச்சி குன்றிய, வளங்குன்றிய, உரங்குன்றிய, முன்னேறாத, கிளர்ச்சியற்ற, ஊக்கமற்ற, சோர்வார்ந்த, வலுக்குறைந்த, போதாதம, அருந்தலான, ஊக்காற்றல் குறைந்த, உள்ளுட்டங் குன்றிய, நிகழ் காலத்துடன் அணிமைமிக்க, நிலவுலக நேர்க்கோடு வகையில் நடுவரைக்கு அணித்தான, திருச்சபைத் துறையில் சமய வினைமுறை மிகுதி வேண்டாத, (வினையடை) தாழ்நிலையில், கீழான நிலைக்கு, இழிநிலையில், இழிநிலையில், இழிநிலைக்கு, பணிவாக, எளியநிலையில், ஊடடக்குறைவாக, குறைந்த பந்தய எல்லையுடன், மெல்ல, மௌ்ள, தளர் ஒலியுடன், நிகழ்காலத்துக்கு அணிமையாக, நடுவரைக்கு அணிமையாக, தாழ்வாக, நிலத்தளத்துக்கு அணிமையாக.
Low Activity
குறைந்த செயற்பாடு குறைந்த செயற்பாடு
Low Bandwidth
குறை அலைக் கற்றை அகலம் குறை கற்றை அகலம்
Low Density
குறை அடர்த்தி குறை அடர்த்தி
Low Level Language
அடிநிலை மொழி
Low Level Language
கீழ்நிலை மொழி அடிநிலை மொழி
Low Order
கீழ்நிலை அடிநிலை
Low Order Column
கீழ்நிலைப் பத்தி அடிநிலை நெடுக்கை
Low-Re Graphics
குறைந்த பிரிதிறன் வரைவியல் re graphics
Lower
இருபொருள்களிடையே கீழான, தாழ்ந்த, தாழ்படியிலுள்ள.
Lower
அடிநிலை மேலாண்மை level management
Lower Case
சிற்றெழுத்து/கீழ்த்தட்டு எழுத்து சிறிய எழுத்து
Lower- Level Management
கீழ்நிலை முகாமை level management
Lowest Layer
அடிநிலை அடுக்கு
Lug
LINEUX Users Group- என்பதன் குறுக்கம் எல்யுஜி (linux users group)
Lug
தூண்டில் இரையாகப் பயன்படுத்தப்படும் பெரிய கடற்புழு.
Luminance
ஒளிர்வு ஒளிர்மை
Luminance
ஒளிர்மை
Luminance Decay
ஒளிர்வு தேய்வு/சிதைவு ஒளிர்மை மங்குதல்
Luminosity
ஒளிர்திறன் ஒளிர்திறன்
M
மெகா- என்பதன் குறுக்கம் மெகா என்பதன் குறுக்கம்
Machine Accounting
கணக்கிடு யந்திரம் கணக்கிடு பொறி
Machine Address
யந்திர முகவரி பொறி முகவரி
Machine Code
யந்திர குறிமுறை பொறிக் குறிமுறை
Machine Cycle
யந்திர சுழல் பொறி சுழற்சி
Machine Dependent
யந்திர சார் பொறி சார்
Machine Error
யந்திர வழு பொறி பிழை
Machine Independent
யந்திர சாரா பொறி சாரா
Machine Instruction
யந்திர/ பொறி ஆணை
Machine Intelligence
யந்திர தூண்டேகி பொறி நுண்ணறிவு
Machine Interruption
யந்திர இடைமறி பொறி குறுக்கீடு
Machine Language
யந்திர மொழி பொறி மொழி
Machine Learning
யந்திர கற்றல் பொறி கற்றல்
Machine Operator
யந்திர செய்பணியாள் பொறி இயக்குநர்
Machine Oriented Language
யந்திர நோக்கு மொழி பொறி நோக்கு மொழி
Machine Readable Information
யந்திர வாசித்தகு தகவல் பொறி படிப்புத் தகவல்
Machine Sensible Information
யந்திர உணர் தகவல் பொறி உணர் தகவல்
Machine Time Available
கிடைக்கக்கூடிய யந்திர வேளை கிடைக்கும் பொறி நேரம்
Macro
குறுநிரல்
Macro
பேரளவு
Macro
பெரும் பெரும/ குறுநிரல்
Macro Assembler
பெரும் கட்டளைத் தொகுப்பான் பெருமத் தொகுப்பி
Macro Instruction
பெரும் அறிவுறுத்தல் பெரும ஆணை
Macro Programming
பெரு செய்நிரலாக்கம் பெரும நிரலாக்கம்
Macromedia Flash
மேக்ரொமீடியா ஃப்ளாஷ்
Macros
குறுநிரல்கள்
Macros
ஆணைத்தொகுப்பு
Magazine
படைக்கலக் கொட்டில், போர்க்காலத்தில் படைக்கலன்களையும் போர்த்தளவாடங்களையும் சேர்த்து வைக்குமிடம், துப்பாக்கிமருந்து முதலிய வெடிமருந்துகளைச் சேர்த்து வைக்குமிடம், பருவ இதழ்ச்சுவடி, பல எழுததாளர்களின் கட்டுரைகளடங்கிய பருவ வெளியீடு.
Magazine
சஞ்சிகை/இதழ் இதழ்
Magnetic Bubble
காந்தக் குமிழி காந்தக் குமிழி
Magnetic Bubble Memory
காந்தக் குமிழி நினைவகம் காந்தக் குமிழி நினைவகம்
Magnetic Card
காந்த அட்டை காந்த அட்டை
Magnetic Cartridge
காந்தப் பொதியுறை
Magnetic Cell
காந்தக் கலம் காந்தக் கலம்
Magnetic Character
காந்த எழுத்துரு காந்த எழுத்து
Magnetic Core
காந்த வளையம் காந்த உள்ளகம்
Magnetic Core Bistable
ஈருறுதிக் காந்த அகம் ஈருறுதிக் காந்த உள்ளகம்
Magnetic Core Plane
காந்த உள்ளகத்தளம்
Magnetic Core Storage
காந்த வளையத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் காந்த உள்ளகச் சேமிப்பகம்
Magnetic Coreplane
காந்த வளைய நினைவுத்தளம்
Magnetic Disk
காந்த வட்டு
Magnetic Disk
காந்த வட்டு காந்த வட்டு
Magnetic Disk Unit
காந்த வட்டகம் காந்த வட்டகம்
Magnetic Domain
காந்தக் களம் காந்தக் களம்
Magnetic Drum
காந்த உருளை காந்த உருளை
Magnetic Film Storage
காந்த படலத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் காந்தப் படலச் சேமிப்பகம்
Magnetic Head
காந்தத் தலை காந்த முனை
Magnetic Ink
காந்த மை காந்த மை
Magnetic Ink Character Reader
காந்த மையெழுத்துரு வாசிப்பி காந்த மையெழுத்துப் படிப்பி
Magnetic Media
காந்த ஊடகங்கள் காந்த ஊடகங்கள்
Magnetic Memory
காந்த நினைவகம் காந்த நினைவகம்
Magnetic Printer
காந்த அச்சுப்பொறி காந்த அச்சுப்பொறி
Magnetic Resonance
காந்த எதிர் அதிர்வு காந்த ஒத்ததிர்வு
Magnetic Storage
காந்தக் களஞ்சியம்/தேக்ககம் காந்தச் சேமிப்பகம்
Magnetic Store
காந்தக் களஞ்சியம்/தேக்ககம் காந்தச் சேமிப்பு
Magnetic Strip Card
காந்த வரி அட்டை காந்த வரி அட்டை
Magnetic Tape
காந்த நாடா
Magnetic Tape
காந்த நாடா காந்த நாடா
Magnetic Tape Cartridge
காந்த நாடாப் பொதியுறை காந்த நாடாப் பொதியுறை
Magnetic Tape Cassette
காந்த நாடாப் பேழை காந்த நாடாப் பேழை
Magnetic Tape Code
காந்த நாடாக் குறிமுறை காந்த நாடாக் குறிமுறை
Magnetic Tape Density
காந்த நாடா அடர்த்தி காந்த நாடா அடர்த்தி
Magnetic Tape Driver
காந்த நாடா இயக்கி காந்த நாடா இயக்கி
Magnetic Tape Real
காந்த நாடாச் சுருள்
Magnetic Tape Recorder
காந்த நாடாப் பதிவி காந்த நாடாப் பதிப்பி
Magnetic Tape Reel
காந்த நாடாச் சுருள்
Magnetic Tape Sorting
காந்த நாடாவழி வரிசையாக்கம் காந்த நாடாவழி
Magnification
பெரிதாக்கம்/உருப்பெருக்கம்
Magnification
உருப்பெருக்கம்
Magnification
உருப்பெருக்கம்,உருப்பெருக்கம்
Magnifier
பெரிதாக்கி உருப்பெருக்கி
Magnitude
பருமம், பரும அளவு, பரிமாணம், பெருமை, முதன்மை, முக்கியத்துவம், விண்மீன்கள் வகையில் ஒளிப்பிறக்கம், ஒளிப்பிறக்க நிலை.
Magnitude
வீச்சளவு
Magnitude
பருமன்
Magnitude
பருமை
Mail
அஞ்சல் கட்டு, அஞ்சல்முறை, வெளிநாட்டு அஞ்சல், நாளஞ்சல் தொகுதி, (வினை) அஞ்சல்மூலம் அனுப்பு அஞ்சலிற் சேர்.
Mail
அஞ்சல்
Mail Box
அஞ்சல் பெட்டி அஞ்சல் பெட்டி
Mail Merge
அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பு அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பு
Mail Merge
அஞ்சல் இணை
Mail Recipient
அஞ்சல் பெறுநர்
Mail Server
அஞ்சல் வழங்கன்
Mailing List
முகவரிப் பட்டியல்
Mailing List
அஞ்சல் குழு
Mailing List Manager
அஞ்சல் பட்டியல் மேவாளர்
Mailing List Program
அஞ்சல் பட்டிச் செய்நிரல் அஞ்சல் பட்டியல் நிரல்
Mailing Merging
அஞ்சல் இணைப்பு
Main
பகடை ஆட்டக்கேள்வி எண், சேவற் போட்டிப்பந்தயம்.
Main
முதன்மை
Main Frame
முதன்மைக் கணினி (computer ) பெருமுகக் கணிப்பொறி (computer)
Main Line Program
முதனிலை நிரல்
Main Memory
முதன்மை நினைவகம்
Main Memory
முதன்மை நினைவகம் முதன்மை நினைவகம்
Main Menu
பிரதான பட்டி முதன்மைப் பட்டி
Main Method
முதன்மை வழிமுறை
Main Storage
முதன்மைத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் முதன்மைச் சேமிப்பகம்
Main-Line Program
முதனிலை செய்நிரல் line program
Mainframe
தலைமைக் கணினி
Maintainability
பேணுதிறன் பராமரிப்புத்திறன்
Maintenance
பராமரிப்பு
Maintenance
பேணல்/பராமரிப்பு பராமரிப்பு
Maintenance
பேணுதல்
Maintenance
பேணல்
Maintenance File
கோப்புப் பேணுகை கோப்புப் பராமரிப்பு
Maintenance Programmer
பேணற் செய்நிரலர் பராமரிப்பு நிரலர்
Maintenance Programming
பராமரிப்பு நிரலாக்கம்
Maintenance Routine
பேணற் நடைமுறை பராமரிப்பு நிரல்கூறு
Maintenance Updating And File
இற்றைப்படுத்தலும் கோப்புப் பேணுகையும்
Maintenance Wizard
பராமரிப்பு வழிகாட்டி
Major Sort Key
முதன்மை வரிசையாக்கச் சாவி முதன்மை வரிசையாக்கப்
Make Mde File
எம்டிஇ கோப்பு உருவாக்கு
Make New Connection
புதிய இணைப்பை
Malfunction
பிறழ் தொழிறல்பாடு தவறியக்கம்
Malice Program
தீய செய்நிரல் கெடுநிரல்
Man
மாநகர்ப் பிணையம்
Man
மனிதன், ஆடவன், ஆள்,மனித இனம், மனித உடல், மனித இன உடற்கூறு, வயது வந்தவர், முழு வளாச்சியடைந்த மனிதர், தனிமனனிதர், ஒருவர், கணவர்,துணைவர், (வர) பண்ணையாள், அடிமமை, ஏவலாள், தொழிலாளர், படைவீரர், சதுரங்க ஆட்டக்காய்கள், வகை, (வினை) கோட்டைப் பாதுகாப்புக்கு வேண்டிய ஆட்களைத் திட்டப்படுத்தி அமர்த்து, கப்பிலின் முக்கிய பகுதிகளில் ஆள் அமர்த்து, பணித்துறைகளில் ஆட்களை நிரப்பு, உள்ளத்துக்கு உரமூட்டு, ஊக்கம் வலுப்படுத்து.
Management Graphics
முகாமை வரைவியல் மேலாண்மை வரைகலை
Management Information System
முகாமை மேலாண்மைத் தகவல்
Management Report
முகாமை அறிக்கை மேலாண்மை அறிக்கை
Management Science
முகாமை அறிவியல் மேலாண்மை அறிவியல்
Manager
முகாமையாளர் மேலாளர்
Manager
மேலாளர், செயலாட்சியாளர், வணிகக்குழு இயக்குநர், நிறுவனச் செயலாட்சியர், பர்வையாளர், சட்ட மாமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கடமைகளைக் கவனிக்க நிமிக்கப்ட்ட மாமன்றக் குழுவின் உறப்பினர், (சட்) கடன் கண்காணிப்பாளர், கடன் கொடுத்தவர்களின் நலத்துக்காக வணிக நிலையத்தை மேற்பார்வை செய்வதற்கு நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்.
Manipulating
கையாளுதல் கையாளுதல்
Manipulation Instruction Data
கையாட்ச்சி அறிவுறுத்தல் அறிவு தரவுக் கையாட்சி ஆணை
Manpower Loading Chart
மனிதவலு ஏற்று விளக்கப்படம் மனிதத்திறன் ஏற்று நிரல்படம்
Mantissa
மடக்கையின் பதினமானக் கூறு.
Mantissa
அடிஎண்
Mantissa
அடிஎண் அடிஎண்
Manual
கையேடு, சிறு குறிப்பு ஏடு, கைகளால் வாசிக்கப்படும் இசைக்கருவியின் இசைப் பட்டடை, (வர) சமயவினைச் சடங்கில் திருக்கோயில் குருவால் பயன்படுத்தப்படும் சமயவிதி ஏடு, (பெயரடை) கைகள் சார்ந்த, கைகளால் செய்யப்பட்ட.
Manual
கைமுறை கையேடு
Manual Input
கைமுறை உள்ளீடு கைமுறை உள்ளீடு
Manual Operation
கைமுறை இயக்கப்பணி கைமுறைச் செயல்பாடு
Manual Speed
கையமை வேகம்
Map
நட்டுப்படம், நிலப்படம், உலகப்படம், (வினை) நிலப்படம் வரை, உலகப்படம் வகு, தாளில் நாட்டுப்படம் எழுது, திட்டமிடு.
Map
படம்
Map
படவீட்டு நினைவகம் (memory) படவீட்டு நினைவகம் (memory)
Mapping
படமிடல் படமிடல்
Margin
ஓரவெளி
Margin
எல்லைக்கோடியடுத்த பகுதி, அச்சுத்துறையில் அடிக்காது விடுபடும் பக்க ஓர இடம், ஒதுக்கி விடப்பட்ட ஓரப்பகுதி, விடுமிகை, ஈடு செய்வதற்காக முன்னரே சேர்க்கப்பட்ட மிகைபகுதி, சலுகை மிகை, காலம்-பொருள் முதலியவற்றின் தேவைக்கு மேற்பட்ட அளவு, வாணிகம் வகையில் தற்செயல் இழப்பீடு சரிசெய்வதற்காகப் பங்குத் தரகரிடம் சேமிப்பாக ஒப்படைக்கப்படும் பணம், (வினை) ஓர இடம்விடு, ஓர இடத்தில் குறிப்பு எழுது, பங்குத் தரகரிடம் கணக்கு மாற்றங்களில் ஏற்படும் இழப்பீட்டிற்காகப் பணம் ஒப்படை.
Margin
விளிம்பு
Margin
ஓரம் பக்கஓரம்
Mark
குறி, சின்னம், இலக்கு, தடம், கறை, தழும்பு, அடையாளம், அடையாளக்குறி, உடற்பயிற்சிப் போட்டிகளில் புறப்படும் எல்லைவரை,தர அடையாளக் குறியீடு, தரம், பண்புக் குறியீடு, முத்திரை, கைநாட்டுக் குறி, நடத்தைச் சான்றுக்குறி, இடக்குறிப்படையாளம், மதிப்பெண், தனிச்சிறப்பு, விருப்ப எல்லை, விரும்பிய பொருள், செர்மன் ஊர்ப்பொதுநிலத் தொகுதி, குத்துச்சண்டை வகையில் வயிற்றுத் தொப்பூழ்ப் பகுதி, உதைபந்தாட்டத்தில் சிறப்பாட்டக்காரன், நிலத்திடும் குதிக்காற் குறி, (வினை) குறியிடு, முத்திரையிடு, எழுத்திற்குறி, வடுவிடு, அடையாளமிடு, தடம், பொறி, இயற்குறியாயமைவி, விலைகுறி, எல்லை குறி, திட்டவரையிடு., முன்குறித்து வை, ஒதுக்கி வை, குறித்துக்காட்டு, சுட்டியுணர்த்து, பதிவு செய், தெரியக்காட்டு, பண்பாயுடனிலவு, பண்பாயமை, தாளமிடு, நினைவிற. குறித்துக்கொள், கூர்ந்துகாண், உதைபந்தாட்டத்தில் உன்னிப்போடு உடன்செல்.
Mark
குறி குறி
Mark
குறியிடு
Mark Sensing
அடையாளம் உணர்தல் அடையாளம் உணர்தல்
Mark Tape
நாடாக்குறி நாடாக்குறி
Marker End Of File
கோப்பீற்றுக்குறி கோப்பு முடிவுக் குறி
Marquee
மார்க்கி நகர்தொடர்
Marquee
நகர் உரை
Mask
மாற்றுரு,மூடு, கவசம்
Mask
முகமூடி, முகத்திரை, முகக்காப்புள வலை, பண்டைய கிரேக்க, ரோம நநடிகர்களால் அணியப்பட்ட மனிதத தலைபொம்மை, பொய்முகம் முகத்தைப்போல் செய்யப்பட்ட களிமண் அல்லது மெழுகுருவம், மாறுவேடம், உருமாற்றம், முகமூடியணிந்தவர், நரிமுகம், நாதித்தலை, (வினை) முகமூடி கவி, முகமூடியினால் உருமைற்று பகைவர் பார்க்காமல் மறைத்துவை, பகைவர் படைகள் செயற்படாமல் தடுத்து நிறுத்திவை, நேசப்படையின் பீரங்கி வேட்டு வரிசையில் நின்றுகொண்டு அது செயற்படாமல் தடு, உருமாறு, உணர்ச்சி முதலியவற்றை மறைத்துக்கொள்.
Mask
மறைமுகம் மறைப்பு
Mass Storage Device
திரள் தேக்கக/களஞ்சியச் சாதனம் திரள் சேமிப்பகச் சாதனம்
Master Clear
பெரும் துப்பரவாக்கம் பெரும் துடைப்பு
Master Clock
முதன்மைக் கடிகாரம்
Master Clock
முதன்மைக் கடிகை/கடிகாரம் முதன்மைக் கடிகாரம்
Master Console
முதன்மை இணைமுணையம் முதன்மைப் பணியகம்
Master Data
முதன்மைத் தரவு முதன்மைத் தரவு
Master File
முதன்மைக் கோப்பு முதன்மைக் கோப்பு
Master Volume
முதன்மைத் தொகுதி
Master-Slave Computer System
எஜமான்/அடிமை கணினி முறைமை slave computer system
Master-Slave System
எஜமான்/அடிமை முறைமை slave system
Match
தீக்குச்சி, பீரங்கி கொளுத்துவதற்கான எரிதிரி, எரிகுச்சு.
Match
பொருத்து பொருத்து
Match Case
வடிவப் பொருத்தம் பார்
Matching
பொருத்துதல் பொருத்துதல்
Math Coprocessor
கணித இணைச்செயலி
Math Coprocessor
கணித இணை முறைவழியாக்கம் கணித இணைச்செயலி
Mathematical Functions
கணிதத் தொழிற்பாடுகள் கணித செயல்பாடுகள்
Mathematical Logic
கணித தர்க்கம் கணிதமுறைத் தருக்கம்
Mathematical Model
கணித மாதிரியம் கணிதமுறை மாதிரி
Mathematical Symbols
கணிதக் குறியீடுகள் கணிதச் சின்னங்கள்
Matrix
அணி
Matrix
அணிக்கோவை
Matrix
தளம், அடிப்பொருள்
Matrix
அமைவுரு அணி
Matrix
கருப்பை, உருவாகுமிடம், முதிர்விடம், விலங்குறுப்பில் உரு அமைவூட்டும் கூறு, மணிக்கற்கைள் உள்ளடக்கிய பாறைத்திரள், உயிரணுக்களுக்கிடையே உள்ள பொருள், அச்சுவார்ப்புரு, (உயி) உயிர்ம அடையீட்டடுப் பொருள்.
Matrix Data
அமைவுரு தரவு அணித் தரவு
Matrix Notation
அமைவுரு குறிமானம் அணிக் குறிமானம்
Matrix Printer
அமைவுரு அச்சுப்பொறி அணி அச்சுப் பொறி
Matrix Printer Dot
குற்று அமைவுரு அச்சுப்பொறி புள்ளியணி அச்சுப் பொறி
Maximize
மிகுதியாக்கு, பெரிய அளவு பெருக்கு, கொள்கை முதலியவற்றை ஊக்கமாக விரிவுற விளக்கு.,
Maximize
உச்சப்படுத்து/ உச்சளவுப்படுத்து பெரிதாக்கு
Maximize Button
பெரிதாக்கு பொத்தான்
MC-HSPA
Multi-carrier HSPA
Means
வழி ends analysis
Means
வழிவகை, கருவி வகைதுறை, துணைப்பொருள்.
Means-Ends Analysis
வழி விளைவுப் பகுப்பாய்வு ends analysis
Mechanical Data Processing
எந்திரமுறை தரவு முறைவழியாக்கம் பொறிமுறைத் தரவுச்
Mechanical Translation
பொறிவழி மொழிபெயர்ப்பு பொறிவழி மொழிபெயர்ப்பு
Mechanics
விசையியல்
Mechanics
இயக்கவியல், பிழம்பின்மீது இயக்கத்தாக்குதல் பற்றி ஆயும் ஆய்வியல்துறை.
Mechanics
விசையியல் விசையியல்
Mechanization
எந்திர மயமாக்கல் பொறிமயமாக்கம்
Media
ஊடகம்
Media
நலிந்த தடையொலி வல்லெழுத்தின் மெல்லொலி, குருதிக்குழாயின் இடை மென்றோல்.
Media
ஊடகங்கள் ஊடகங்கள்
Media Access Control
ஊடக அணுகுக் கட்டுப்பாடு
Media Eraser
ஊடகம் அழிப்பி ஊடக அழிப்பி
Medium
(SPIRITUAL) ஊடகர்
Medium
நடுத்தரம், நடுநிலைப்பண்பு, இடைத்தர அளவு, இடையீட்டுப் பொருள், ஊடுபொருள், வழி, வாழ்க்கையின் சூழல், செயற்கருவி, சாதனம், வகைதுறை, பண்டமாற்று இடைப்பொருள், நாணயம், செலாவணி இடையீட்டுப் பொருள், கலவை நீர்மக் கூறு, ஆவியுலக இடையீட்டாளர், (பெயரடை) நடுத்தரமான, இடைப்பட்ட, சராசரியான.
Medium
ஊடகம்,ஊடகம்
Medium
ஊடகம்/இடைநிலை ஊடகம்
Medium Range Computer
இடைநிலைக் கணினி
Medium Scale Integration
இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு இடைநிலை ஒருங்கிணைப்பு
Megabyte
மெகாபைற் மெகாபைட்
Membrane Keyboard
படலச் சாவி பலகை சவ்வு விசைப் பலகை
Memory
(POWER) நினைவாற்றல்
Memory
நினைவகம்
Memory
நினைவுத் திறம், நினைவாற்றல், நினைவாற்றல் எல்லை, நினைவாற்றல் கால எல்லை, மீட்டு நினைவு, நினைவிற் கொணர்தல், இசை எச்சம், புகழ்.
Memory
நினைவகம் நினைவக மேலாண்மை நிரல் management program
Memory Address
நினைவக முகவரி
Memory Address
நினைவக முகவரி நினைவக முகவரி
Memory Allocation
நினைவக ஒதுக்கீடு நினைவக ஓதுக்கீடு
Memory Allocation
நினைவக ஒதுக்கீடு
Memory Associative
இணை நினைவகம் சார்பு நினைவகம்
Memory Board
நினைவகப் பலகை நினைவகப் பலகை
Memory Bubble
குமிழி நினைவு குமிழி நினைவகம்
Memory Capacity
நினைவகக் கொள்திறன் நினைவகக் கொள்திறன்
Memory Check
நினைவகச் சரிபார்ப்பு
Memory Chip
நினைவகச் சில்லு நினைவகச் சில்லு
Memory Core
உள்ளக நினைவகம் உள்ளக நினைவகம்
Memory Cycle
நினைவக வட்டம் நினைவகச் சுழற்சி
Memory Dump
நினைவகக் கொட்டல் நினைவகத் திணிப்பு
Memory External
புற நினைவகம் புற நினைவகம்
Memory Internal
அக நினைவகம் அக நினைவகம்
Memory Magnetic
காந்த நினைவகம் காந்த நினைவகம்
Memory Main
பிரதான நினைவகம் முதன்மை நினைவகம்
Memory Management
நினைவக முகாமை நினைவக மேலாண்மை
Memory Management
நினைவக மேலாண்மை
Memory Map
நினைவகப் படம் நினைவகப் படமிடல்
Memory Power
நினைவக வலு நினைவகத் திறன்
Memory Protection
நினைவக காப்பு நினைவகக் காப்பு
Memory Random Access
எழுமானப் பெறுவழி நினைவகம் குறிப்பிலா அணுகு
Memory Slot
நினைவகச் செருகிடம் நினைவகச் செருகுவாய்
Memory Sniffing
நினைவக முகர்வு நினைவக முகர்வு
Memory Unit
நினைவகம்
Memory Volatile
அழி தகு நினைவகம் நிலையா நினைவகம்
Memory-Management Program
நினைவு முகாமை செய்நிரல் management program
Menu
பட்டி பட்டி முடுக்கம் driven
Menu
உணவு வகைப் பட்டியல்.
Menu
பட்டி
Menu Application
பட்டிப் பயன்பாடு
Menu Bar
பட்டியற் பட்டை/பட்டிப்பட்டை பட்டிப் பட்டை
Menu Bar
பட்டிப் பட்டை
Menu Driven Software
பட்டி வழிஇயங்கு மென்பொருள் பட்டி முடுக்கு மென்பொருள்
Menu Item
பட்டி உருப்படி பட்டி உருப்படி
Menu Item
பட்டி உறுப்பு
Menu-Driven
பட்டிவழி இயக்கி driven
Merge
ஒன்றிணை ஒன்றிணை
Merge
தற்பண்பிழந்து ஒன்றுபடு, தனிநிலைககெட்டுக் கலந்திணை, இரண்டறக் கல, அடங்கி ஒன்றாகு,பட்டம்-பதவி வகையில் இணைந்த கூறாயமைந்துவிடு, நிலப்பரப்பு வகையில் பெரும் பரப்பில் ஒன்றுபட்டிணை.
Merge Cell
ஒன்றுசேர் கலன்/கலன் ஒன்றிணைவு கலம் ஒன்றிணை
Merge Document
ஆவண இணைப்பு
Merge Document
ஆவண ஒன்றிணைப்பு ஆவண ஒன்றிணைப்பு
Merge Print Program
சேர்ப்பு அச்சு செய்நிரல் ஒன்றிணை அச்சு நிரல்
Merge Workbooks
பேரேடுகளை ஒன்றிணை
Mesh
கண்ணி கண்ணி
Mesh
கண்ணி, வலை
Mesh
வலைக்கண், வலைக்கம்பி
Mesh
வலையின் கண்ணி, வலைக்கண், (வினை) வலையிட்டுப்படி, பற்சக்கர வகையில் கொளுவியிணை.
Mesh Network
கண்ணி வலையமைப்பு கண்ணிப் பிணையம்
Message
தூது, தூதுக்குறிப்பு, தூதுரை, சிறுபணித்துறை அலுவல், செய்தி, தகவல், பணிமுறை அறிவிப்பு, அறிவுரைக்கூறு,. (வினை) தூது அனுப்பு, செய்தி அடையாள மனுப்பு.
Message
கைப்படுத்தல்
Message Box
செய்திப் பெட்டி செய்திப் பெட்டி
Message Format
செய்திப்படிமம் செய்தி வடிவம்
Message Header
செய்தித் தலைப்பு செய்தித் தலைப்பு
Message Panes
செய்திப் பலகம்
Message Queuing
செய்திச் சாரையாக்கம் செய்திச் சாரையாக்கம்
Message Retrieval
செய்தி மீட்பு செய்தி மீட்பு
Message Switching
செய்தி மடை திரும்பல் செய்தி இணைப்பு
Message Switching Center
செய்தி இணைப்பு மையம்
Message Switching Centre
செய்தி மடை திருப்பு மையம்
Message Transfer Agent
செய்தி பரிமாற்று முகவர்
Messenger
தகவலர்/தூதுவர் தூதுவர்
Messenger
தூதர், தூதறிவிப்பாளர்,. தகவலாளர், முன்னோடி அறிவிப்பவர், முன்னோடி அறிவிப்பது, புயலர்வர வினை அறிவிக்கும் விரைமுகிற் கீற்று, பறக்கும் காற்றாடியை நோக்கிக் காற்றாடிக்கயிறு மூலம் அனுப்பப்படும் தாள் துண்டு, தந்திவடத்தை மேலிழுப்பதற்கான முடிவில்லாச் சுழல் கயிறு, பறவை வகை.
Messenger For Mail
தபாற் தகவலர்/கடிதத் தூதுவர் அஞ்சல் தூதுவர்
Meta Character
மீ எழுத்துரு மீ எழுத்து
Meta Compiler
மீ தொகுப்பி
Meta Complier
மீ தொகுப்பி
Meta Language
மீ மொழி மீ மொழி
Meta-Metalanguage
மீ- மீமொழி metalanguage
Metallic Oxide Semiconductor
உலோக ஒக்சைடு குறைகடத்தி உலோக ஆக்ஸைடு
Metropolitan Area Network
பெருநகர்ப் பரப்பு வலையமைப்பு மாநகர்ப் பரப்புப் பிணையம்
Micro
நுண் நுண்
Micro Chart
நுண் விளக்கப்படம் நுண் நிரல்படம்
Micro Chip
நுண் சில்லு நுண் சில்லு
Micro Code
நுண் குறிமுறை
Micro Coding
நுண் குறிமுறை நுண் குறிமுறையாக்கம்
Micro Coding Device
நுண் குறிமுறையாக்கி நுண் குறிமுறை சாதனம்
Micro Computer
நுண் கணினி நுண் கணிப்பொறி
Micro Computer Chip
நுண் கணினிச் சில்லு நுண் கணிப்பொறிச் சில்லு
Micro Computer Development System
நுண் கணினி உருவாக்க முறைமை நுண் கணிப்பொறி உருவாக்க முறைமை
Micro Computer System
நுண் கணினி முறைமை நுண் கணிப்பொறி
Micro Controller
நுண் கட்டுப் படுத்தி நுண் கட்டுப்படுத்தி
Micro Electronics
நுண் மின்னணுவியல் நுண் மின்னணுவியல்
Micro Fiche
நுண் படல் அட்டை நுண் சுருள் தகடு
Micro Film
நுண் படலம் நுண் படலம்
Micro Floppy Disk
நுண் நெகிழ் வட்டு நுண் நெகிழ் வட்டு
Micro Form
நுண் படிவம்
Micro Graphics
நுண் C3742வரைவியல் நுண் வரைகலை
Micro Instructions
நுண் அறிவுறுத்தல்கள் நுண் ஆணைகள்
Micro Justification
நுண் சீராக்கம்/ஒருவுடைச் சீராக்கம் நுண் ஓரச்சீராக்கம்
Micro Logic
நுண் தர்க்கம் நுண் தருக்கம்
Micro Maniaturization
நுண் சிற்றளவாக்கம்
Micro Miniaturization
நுண் சிற்றளவாக்கம்
Micro Processor
நுண் முறைவழியாக்கி் நுண் செயலி
Micro Program
நுண் செய்நிரல் நுண் நிரல்
Micro Programmable Computer
நுண் செய்நிரல்படுத்து கணினி நுண் நிரல்படு கணிப்பொறி
Micro Programming
நுண் செய்நிரலாக்கம் நுண் நிரலாக்கம்
Micro Second
மைக்றோ செக்கன் மைக்ரோ செகண்ட்
Micro Spacing
நுண்வெளி இடல் நுண் இடவெளி
Micro Virus
நுண் நச்சுநிரல்
Microcode
நுண்குறிமுறை
Microform
நுண்படிவம்
Microsoft Backoffice
மைக்ரோசாஃப்ட் பேக்
Microsoft Basic
மைக்ரோசாஃப்ட் பேசிக்
Microsoft Internet Explorer
மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்நெட்
Microsoft Internet Information Server
மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்நெட்
Microwave
நுண்அலை நுண்ணலை
Microwave
நுண்ணலை
Microwave Hop
நுண்ணலைத் தாவல் நுண்ணலை இடைத்தொலைவு
Microwave Transmission Line
நுண்ணலை செலுத்தித் தொடர் நுண்ணலை பரப்புத் தடம்
Middleware
இடைப்பொருள்
Migration
பெயர்வு இடப் பெயர்வு
Migration
புலம்பெயர்வு, இருப்பிடமாற்றம், நாடு பெயர்ச்சி, திணைப்பெயர்வு, மண்டலப்பெயர்வு, குழுப்பெயர்ச்சி, குடிபெயர்வகை.
Migration
குடிபெயர்வு
Migration
புலம் பெயர்வு. நாடு பெயர்ச்சி
Mini
சிறு சிறு
Mini Computer
குறுமுகக் கணிப்பொறி
Mini Computer
சிறு கணினி சிறு கணிப்பொறி
Mini Floppy Disk
சிறு நெகிழ் வட்டு சிறு நெகிழ் வட்டு
Miniaturization
சிற்றளவாக்கம்
Minimal
மிகச்சிறய, மிகக்குறைந்த.
Minimal
குறுமம்
Minimal Tree
சிறுமநிலை மரம் குறுமநிலை மரம்
Minimax
சிறுமப் பெருமம் சிறுமப் பெருமம்
Minimize
சிறிதாக்கு சிறிதாக்கு
Minimize
கூடியவரை குறை, இயன்ற அளவு சிறிதாக்கு,. நுண் படித்திறப்படுத்து, கீழ்ப்படிக்கு இறக்கு.
Minimize Button
குறுமப் பொத்தான் சிறிதாக்கு பொத்தான்
Minor Sort Key
வரிசையாக்கத் துணைச் சாவி சார் வரிசையாக்கப் புலம்
Mips
Million Instruction Per Second செக்கனுக்கு பத்து லட்ச அறிவுறுத்தல் மிவ்ஸ் million instruction per
Mirroring
பிரதி பிம்பப்படுத்தல் பிம்பப்படுத்தல்
Mis
தகவல் தள மேலாண்மைத்
Mix With File
கோப்புடன் சேர்
Mixed Number
கலப்பெண் கலப்பெண்
Mnemonic
நினைவுத்துணை நினைவி
Mnemonic Code
நினைவுத்துணை குறிமுறை நினைவிக் குறிமுறை
Mnemonic Language
நினைவுத்துணை மொழி நினைவி மொழி
Modal
முறைக்குரிடிய, வகைதுறை சார்ந்த, (இலக்) வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த, இடைச்சொல் வகையில் வரையமறை குறிக்கிற.
Modal
உருப்படிவம்
Modal Dialog
உருப்படிவ உரையாடல்
Mode
வகை
Mode
முகடு
Mode
பாங்கு பாங்கு
Mode Batch Processing
தொகுவழி முறைவழிப்படுத்து் பாங்கு திரள் செயலாக்கப் பாங்கு
Mode Reset
மீண்டு பாங்கு மீட்டமை பாங்கு
Model
உருப்படிவம், மாதிரிச்சட்டம், முன்மாதிரி எடுத்துக்காட்டு, நிறையுயர் மாதிரியானது, பின்பற்றத்தக்க நிறைசால்பாளர், மூலமுதல், முன்னோடி உருமாதிரி, கட்டளை மாதிரி, கலைஞர்க்கு உருமாதிரியாயமைபவர், சரி எதிர்படிவம், சிற்றுருமாதிரிப்படிவம், அளவொவ்வாது உரு ஒத்தபடிவம், ஆக்கப்பொருள் மாறுபட்ட முற்படிவம், மாதிப் பொம்மையுரு, அறுவட கடைகளில் ஆடையணி மணிகள் இடட்டு விளம்டபரப்படுத்தப்படுவதற்குரிய உடை தாங்கியூரு, (பெயரடை) முன் மாதிரியான, பின்பற்றத்தக்க, பார்த்துப் பின்பற்றி இயற்றுவதற்குரிய, பார்த்துத் தீட்டுவதற்குரிய, (வினை) படிவம் உருவாக்கு, கட்டளைப்படுத்து, ஆவண முதலிவற்றிற்கு உரிய உருவங்கொடு, முன்மாதிரியாகக்கொள், பார்த்டது உருச்சமை, ஓவியரின் காட்சி மாதிரியாகச் செயலாற்று, காட்சி மாதிரியான உருநிலைப்படிவங்கொள்.
Model
படிமம்
Model
மாதிரியம் மாதிரி
Model
மாதிரியுரு
Model Geometric
கேத்திர மாதிரியம் வடிவ மாதிரி
Modeling
மாதிரியமாக்கல் வடிவமாக்கம்
Modem
இணக்கி
Modem
Modulation DE Modulation-என்பதன் குறுக்கம்: மோடெம் மோடம்
Modification
வேறுபாடு
Modification
மாற்றியமைத்தல், உருத்திரிபு, உருமாற்றம், சிறு வேறுபாடு, மாறுபாட்டின் சிறுவிளைவு, திருத்தமைவு, திருந்திய நிலை, திருந்திய உருவம் (உயி) சூழ்நிலை காரணமாக இலவகைகளில் தோன்றும் சிறுதிற மாறுதல்.
Modification
மாற்றியமையவு மாற்றியமைத்தல்
Modification Address
முகவரி மாற்றியமைவு முகவரி மாற்றியமைத்தல்
Modifier
மாற்றியமைப்பு மாற்றியமைப்பி
Modifier Character
வரியுரு மாற்றியமைத்தல் எழுத்து மாற்றியமைப்பி
Modify
மாற்றியமைத்தல் (v) மாற்றியமை
Modify
முனைப்பழி, கடுமையைக்குறை, விசைதணி, மட்டுப்படுத்து, ஒருசார் மாறுபாடு செய், சிறிது மாற்றியமை, (இலகட்) சொற்பொருள் வரையறு, அக ஒத்திசைவுத் திறன் விளைவாகச் சொல்லின் உயிரொலியில் திரிபு உண்டுபண்ணு.
Modular
கூறுநிலைப்பட்ட கூறுநிலை
Modular Coding
கூறுநிலை குறிமுறையாக்கம் கூறுநிலைக் குறிமுறையாக்கம்
Modular Constraint
கூறுநிலைக் கட்டுத்திட்டம் கூறுநிலை இக்கட்டு
Modular Element
கூறுநிலை மூலகம் கூறுநிலை உறுப்பு
Modular Programming
கூறுநிலை செய்நிரலாக்கம் கூறுநிலை நிரலாக்கம்
Modularity
கூறுநிலைமை கூறுநிலைமை
Modulation
(இசை) தான நிலை, வலிவும் மெலிவும் சமனும் என்று சொல்லப்படும் இசைக்கூறுபாடு, வானொலி அலையகல அதிர்வு மாற்றமைப்பு.
Modulation
குறிப்பேற்று பண்பேற்றம்
Modulation
பண்பேற்றம்
Modulation Protocol
கூறுநிலை நெறிமுறை
Modulator
ஒழுங்குபடுத்துபவர், சரிப்படுத்தும் பொருள், வானொலி வகையில் தானநிலையை உண்டுபண்ணுவதற்கான பொறியமைவு, இசைத்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் விளக்கக் குறியீட்டுப்படம்.
Modulator
ஒற்றி
Modulator
குறிப்பேற்றி பண்பேற்றி
Modulator
பண்பேற்றி
Module
அளப்பதற்கான அலகு, (க-க) சிற்ப அளவு, தகவுப் பொருத்தங்களைத் தெரிவிப்பதற்கான நீட்டலளவை அலகு.
Module
மட்டு
Module
கூறு கூறு
Module
கூறுநிரல்
Modulo
மீதி மீதி
Monadic
ஏகம்/தனிநிலை தனிநிலை
Monadic Boolean Operator
ஏக பூலியன் செல்லி தனிநிலைப் பூலியன் செயலி
Monitor
திரையகம்
Monitor
தெரிவிப்பி திரையகம்/ கண்காணி
Monitor
இடித்தெச்சரிப்புரை கூறுபவர், சட்டாம்பிள்ளை, பல்லி வகை, பீரங்கியாற்றல் முனைப்புடடன் ஆழமற்ற நீர்ல் இயங்கவல்ல கப்பல்வகை, வேற்றுநாட்டு வானொலியை மறைந்து ஒற்றுக்கேட்டுச் செய்தி தெரிவிப்பவர், அணுவாற்றல் இயந்திரத் தொழிலாளரிடையே கதிரியக்க விளைவுகளைக் கண்டுணர உதவும் அமைவு, (வினை) வேற்றுநாட்டு வானொலியை மறைந்து ஒற்றுக்கேட்டுச் செய்தி தெரிவி.
Monitor Program
கண்காணிப்பு நிரல்
Monochrome
ஒரு வண்ணம் ஒரு வண்ணம்
Monochrome
ஒரேநிறத்தின் பல சாயல்களின் தீட்டப்பட்ட வண்ணப்டம், ஒரு நிறப்படம், (பெயரடை) ஒரே நிறமுடைய.
Monochrome Card
ஒருநிற அட்டை ஒருநிற அட்டை
Monochrome Monitor
ஒருநிறத் தெரிவிப்பி ஒருநிறத் திரையகம்
Monochrome Printer
ஒருநிற அச்சுப்பொறி
Monolithic
ஒற்றைக் கல்லால் ஆன, வேறுபாடின்றி எங்கும் ஒரு சீராகக் கெட்டிமையாயுள்ள.
Monolithic
ஒற்றைக்கல் சார் ஒருசீரான
Monolithic Integrated Circuit
ஒற்றைக்கல் சார்ந்த ஒருங்கிணப்புச் சுற்று ஒருசீரான ஒருங்கிணைப்பு
Monolithic Kernel
ஒருசீரான கருவகம்
Monte Carlo Method
மொண்றி கார்லோ முறை மாண்டி காரலோ வழிமுறை
More
விஞ்சி மிகையளவான, உறழ்படியில் மிகுதியான, எண்ணிக்கையுடைய, இன்னுங் கூடதலான, (வினையடை) விஞ்சி மிகுதியாக, இன்னும் மேலும், பின்னும்.
More
மேலும்
Morpher
உருவமாற்றி உருமாற்றி
Morphing
உருபவாக்கம் உருமாற்றம்
Morphing
உருமாற்றம்
Mos
Metal Oxide Semiconductor- என்பதன் குறுக்கம் மாஸ் metal oxide semiconductor
Mother Board
தாய்ப் பலகை தாய்ப் பலகை
Motorola
மோட்டோறோலா மோட்டோரோலா
Mouse
சுட்டி
Mouse
சுண்டெலி, எளிதில் அச்ங்கொள்பவர், நாணிக்கோணுபவர், ஒதுங்குகிறவர், பசுங்குகிறவர், உரளை முதலியவற்றின் மீதுள்ள சுற்றுக் கயிறும் பளுவும், (வினை) சுண்டெலி வேட்டையாடு, சுண்டெலி பிடி, சுறுசுறுப்பாகத்தேடு, தேடித்திரி, நாடித்திரி, (கப்) பின்னற் கயிற்றினால் வரிந்து சுற்று.
Mouse
சுட்டி சுட்டி
Mouse Button
சுட்டிப் பொத்தான் சுட்டிப் பொத்தான்
Movable Head Disk Unit
நகருத்தகு தலை வட்டகம் நகர்முனை வட்டகம்
Move
இடம்பெயர்
Move
புடைபெயர்ச்சி, இடப்பெயர்ப்பு, முயற்சி, இயக்கத் தொடக்கம, நடவடிக்கைப்படி., செயற்கூறு, ஆட்டக்காய் பெயர்ப்பு, காய் நகர்த்தீட்டுமுறை, காய் பெயர்ப்பு முயற்சி, செயல்முமைற, செயல்திட்டம், நடவடிக்கை, இடமாற்றம், தொழிலகமனைப்பகுதி, (வினை) அசை, நிலைபெயர் நிலைமாறு, சைவு, நிரலபெயர்வி, நிலைமாற்று, நிலைமாற்று, ஆட்டு, குலுக்கு, கலக்கு, இடம்பெயர், புடைபெர்ந்து, நகர்த்து, கவறாட்டக் காய் இடம்பெயர்த்து, இடத்துக்கிடஞ் செல், முன்னேறு, தங்கிடமாற்று, இயங்கு, இயங்குவி, செயல்தொடங்கு, செயலாற்று, பரபரப்புடன் ஓடித்திரி, தொழில் வகையில் நடமாடு, உயிர்த்துடிப்புடன் இயலு, செயற்படத் தூண்டு, கிளறிவிடு, செயற்படு, நடவடிக்கை எடு, குடல் இளக்கு, குடல் வகையில் இளக்கம் கொள், உணர்ச்சியூட்டு, கணவபி, பேரவையில் முன்மொழி, சட்டமன்றத்தின் நடவடிக்கை கொணர், நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பம் ய்,. கோரு, மன்றாடு.
Move
நகர்வு நகர்த்து
Move-Copy Sheet
தாள் நகர்த்து /நகலெடு
Moving Average
நகரும் சராசரி
Moving Average
நகரும் சராசரி மாறும் சராசரி
Mulitask
பல்பணி
Multi Access Computer
பல் பெறுவழி கணினி பல்அணுகு கணிப்பொறி
Multi Access System
பல் பெறுவழி/ பல் அணுகு முறைமை
Multi Address
பன் முகவரி பல் முகவரி
Multi Computer System
பல்செயல் கணினி முறைமை பல் கணிப்பொறி முறைமை
Multi Dimensional
பன் பரிமான பல்பரிமாணம்
Multi Processor
பன்மை முறைவழியாக்கம் பல்செயலி
Multi Programming
பல் செய்நிரல் பல்நிரலாக்கம்
Multi Reel File
பல் சுருள் சேர்ப்பு பல் சுருள் கோப்பு
Multi User File Processing
பல் பயனர் கோப்பு முறைவழி பல்பயனர் கோப்புச்
Multi User System
பல்பயனர் முறைமை
Multi-User System
பல்பயனர் முறைமை user system
Multicast
பல்பரப்பு
Multicast
பல்முனைப் பரப்பு
Multicast Backbone
பல்பரப்பு முதுகெலும்பு
Multidrop Line
பல் முனையத் தொடர் பல்முனையத் தடம்
Multidrop Network
பல் முனைய வலையமைப்பு பல்முனையப் பிணையம்
Multifile Sorting
பல் கோப்பு வரிசையாக்கம் பல்கோப்பு வரிசையாக்கம்
Multifunction Board
பல் தொழிற்படுப் பலகை பல்செயல் பலகை
Multijob Operation
பல் வேலை செய்பணி பல்வேலை செயல்பாடு
Multilaunching
பல்முனை ஏவல்
Multilayer
பல் அடுக்கு பல்அடுக்கு
Multilevel Addressing
பல்மட்ட முகவரியிடல் பல்நிலை முகவரியிடல்
Multiline Function
பலவரித் தொழிற்பாடு பல்வரிச் செயல்பாடு
Multilink Point
பல்தொடுப்பு முனைக்கு முனை நெறிமுறை topoint protocol
Multilinked List
பல இணைப்புப் பட்டி பல்முனைத் தொடுப்புப் பட்டி
Multimedia
பல்லுடகம்
Multimedia
பல்லூடகம்
Multimedia
பன்னூடகம்
Multimedia
பல் ஊடகம் பல்லூடகம்
Multimedia Conference
பல் ஊடக மாநாடு பல்லூடகக் கலந்துரையாடல்
Multimedia Distributed Parallel
பல்லூடகப் பரவு இணை
Multimedia Distributed Parallel Processing
பல் ஊடக சமாந்தர முறைவழியாக்கம்
Multipass
பல்கடவு பல்முனை நுழைவு
Multipass Sort
பல்கடவு வரிசையாக்கம் பல்முனை நுழைவு
Multiple Access Message
பல் பெறுவழி செய்தி பல் அணுகுச் செய்தி
Multiple Access Network
பல் பெறுவழி வலையமைப்பு பல் அணுகு பிணையம்
Multiple Address Instruction
பன் முகவரி அறிவுறுத்தல் பல் முகவரி ஆணை
Multiple Connector
பல் வழி இணைப்பி பல்வழி இணைப்பி
Multiple Page Preview
பலபக்க முன்காட்சி
Multiple Page Preview
பல பக்க முன்காட்சி பல்பக்க முன்தோற்றம்
Multiple Pass Printing
பல் கடவு அச்சிடல் பல்வழி அச்சிடல்
Multiple Program Loading
பல் ஊடக செய்நிரல் ஏற்றல் பல் நிரல் ஏற்றல்
Multiple Regression
பல் பின்னேகல் பல்முனை சார்பலன்
Multiple Selection
பல் ஊடக செய்நிரல் தெரிவு பல்முனைத் தேர்வு
Multiple User System
பல் பயனர் முறைமை பல் பயனர் முறைமை
Multiplex
பல்வகைத் தன்மையுள்ள, பல் அமைப்புக்கள் ஒன்றாய் இணைத்துள்ள.
Multiplex
பல் சேர் ஒன்றுசேர்ப்பு
Multiplexer
பல் சேர்ப்பி ஒன்றுசேர்ப்பி
Multiplexer Channel
பல் சேர்ப்பி வாய்க்கால் ஒன்றுசேர்ப்புத் தடம்
Multiplexing
பல்சேர்ப்பு ஒன்றுசேர்த்தல்
Multiplexing
சேர்த்திணைப்பு
Multiplexor Data Channel
பல்சேர்ப்பி தரவு வாய்க்கால் தரவுத்தட ஒன்றுசேர்ப்பி
Multiplication
பெருக்கல், ஓர் எண்ணை மற்றோர் எண்ணால் பெருக்கும் கண்க்கியல்முறை.
Multiplication
பெருக்கல் பெருக்கல்
Multiplication Time
பெருக்கல் நேரம் பெருக்கல் நேரம்
Multiplier Digital
இலக்கப் பெருக்கி இலக்கப் பெருக்கி
Multiprocessing
பன் முறைவழியாக்கம்
Multiprocessing Arithmetic
பன் முறைவழியாக்க கணக்கீடு பல் செயலாக்கக் கணக்கீடு
Multireel Sorting
பல்சுருள் வரிசையாக்கம் பல்சுருள் வரிசையாக்கம்
Multistar Network
பல் விண்மீன் வலையமைப்பு பல்நட்சத்திரப் பிணையம்
Multisystem Network
பன் முறைமை வலையமைப்பு பல்முறைமை பிணையம்
Multitask
பல்பணி பல்பணி
Multitask Operation
பல்பணிச் செய்பணி பல்பணிச் செயல்பாடு
Multitasking
பல்பணியாக்கம்
Multitasking
பல்பணிகச் செய்பணி பல்பணியாக்கம்
Multithreaded Application
பல்புரிப் பயன்பாடு
Multithreading
பல்புரியாக்கம்
Multiuser
பல்பயனர் பல்பயனர்
Multiview Ports
பல்காட்சித் துறைமுகங்கள் பல்தோற்றத் துறைகள்
Multivolume File
பல்தொகுதிக் கோப்பு பல்தொகுதிக் கோப்பு
Multiway Branching
பல்வழிப் பிரிதல் பல்வழி கிளைபிரித்தல்
Music Chip
இசைச் சில்லு
Music Synthesiser
இசை இணைத்துருவாக்கி இசை இணைப்பாக்கி
Musical Language
இசைமொழி இசைமொழி
Musicomp
இசையமைப்பு
Mute
ஒலிநிறுத்தம்
Mute
ஊமை, ஊமர், ஊமைக்கூத்து நடிகர், வாய்திறவாதிருப்பவர், ஊமைப்பணியாள், கூலித் துயர்கொண்டாடி, இசைநரம்படக்கும் தண்டு, இசைக்கருவி அதிர்வடக்கிப் பொறி, இசைக்குழல்ட மந்தப்பட்டை, (சட்) வழக்காடா திருப்பவர், (ஒலி) தடைமெய்யொலி,. தடை ஒலி மெய்எழுத்து, ஊமை எழுத்து, ஒலிப்பற்ற எழுத்து, (பெயரடை) ஊமையான, பேசாத, ஓசையற்ற, வேட்டைநாழூ வகையில் குரைக்காத, பேச்சில் தெரிவில்லாத, சைகையால் தெரிவிக்கிற, ஒலிவகையில் உறுப்புத்தடையுடைய, தடை ஒலியான, எழுத்து வகையில் ஒலிக்கப்படாத, (வினை) ஒலி அடக்கு, ஒலித்தடங்கல் செய், இசைக்கருவியின் ஒலியை மந்தமாக்கு.
Mvc Architecture
எம்விசி கட்டுமானம்
Mw
நுண்ணலை
My Computer
என் கணிப்பொறி
My Documents
என் ஆவணங்கள்
Naive User
அப்பாவிப் பயனர் கற்றுக்குட்டிப் பயனர்
Nak
Negative AcKnoledge- என்பதன் குறுக்கம்: எதிர்நிலை பொற்றொப்பு எதிர்நிலை ஏற்புஓப்பு
Name
பெயர், அடைமொழி, பண்பு கட்டியழைக்கும் சொல், பட்டப்பெயர், மதிப்பார்ந்த பெயர் வழக்கு, புகழ், மதிப்பு, சால்பு, குடிப்பெயர், குடும்பம், இனக்குழு, பெயர் மட்டிலுமான நிலை, பொருண்மையற்ற நிலை, சிறப்பின்மை, போலித்தன்மை, மேற்கோள், முறைமை, வேறு ஆட்பெயர்ப்புனைவு, (வினை.) பெயரிடு, பெயரிட்டாழை, பெயர் கூறு, குறி, தனிப்படக் குறிப்பீடு, அமர்வி, பதவிக்கு அமர்த்து பணிக்கெனச் சுட்டிக் குறிப்பீடு, சட்டமன்ற அவையில் முறைகேடான நடத்தை குறித்துப் பெயர் குறிப்பீடு, சான்றாக எடுத்துரை, குறித்து முடிவுறுதி கூறு.
Name
பெயர் பெயர்
Name & Location
பெயரும் இருப்பிடமும்
Name Box
பெயர்ப் பெட்டி
Name File
கோப்புப் பெயர் கோப்புப் பெயர்
Name Server
பெயர் வழங்கன்
Nand
NOT-AND- என்பதன் குறுக்கம்: உம்-இலி இல்
Nano
நூறு கோடியில் ஒன்று என்பதன் முன்னெட்டு நானோ
Nano Acre
கணினிச் சில்லுப் பரப்பைக் குறிக்கும் அலகு நானோ
Nano Computer
நானோ கணினி நானோ கணிப்பொறி
Native Application
தன்னகப் பயன்பாடு
Native Compiler
பிறப்பிடத் தொகுப்பி தன்னகத் தொகுப்பி
Native Language
பிறப்பிட மொழி தன்னக மொழி
Natural Language
இயல் மொழி இயல் மொழி
Natural Language Processing
இயற்கை மொழியாய்வு
Natural Number
இயலெண்
Navigation
வானோடல்
Navigation
கடற்பயணம், நீர்வழித் செலவு
Navigation
கடற் பயணம், நீர்வழிச் செலவு, விமான வகையில் அகல்வெளிச் செலவு, கப்பல் வழிநிலை தெரிமுறை, வானூர்தி நெறிநிலை தெரிமுறை, நீர்வழிச் செலவுத் திறம்.
Navigation
வழிகண்டறிதல் வழிசெலுத்தல்
Navigation Button
வழிசெலுத்து பொத்தான்
Navigator For E
மின்னஞ்சல் வழிசெலுத்தி mail
Navigator For E-Mail
வழிகண்டறி மின் கடிதம் mail
Ndbms
Network DataBase Management System- என்பதன் குறுக்கம்: வலையமைப்புத் தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை என்டிபிஎம்எஸ் network database
Near Letter Quality
அச்சு எழுத்தை ஒத்த தரம் அச்சு எழுத்துத்தரம்
Near Letter Quality Printer
அச்சு எழுத்தை ஒத்த தர அச்சுப்பொறி
Needle Sorting
வரிசையாக்க ஊசி வரிசையாக்க ஊசி
Negate
மறு, இல்லையென்று கூறு, இல்லாததாக்கு.
Negate
எதிர்மறைப் படுத்து மறு
Negative
எதிர்மை, எதிர்
Negative
எதிர்மறை, எதிர்மறைப் பண்பு, அன்மை, இன்மைக் கூறு, மறுப்புரை, எதிர்மறை வாசகம், மறுப்பெதிர் மொழி, மறிநிலை எண், எதிர்மறையான அளவை, நிழற்பட்ததில் மறிநிலைத் தகடு, மின்கலத்தில் எதிர்மின் தகடு, (பெ.) எதிர்மறையான, மறுப்பான, மறுமொழி வகையில் மறுப்புத் தெரிவிக்கிற, தடையான, தடையறிவிக்கிற, வாக்குச் சீட்டு வகையில் எதிரான, அல்லாத, எதிர் பண்பு வாய்ந்த, எதிர் இயல்புடைய, இன்மைக் கூறு தெரிவிக்கிற, எதிர்மறைக் கூறான, எதிர்மறைச் சார்பான, எதிர்மறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட, நிழற்படத்துறையில் மறிநிலைப்படிவமான, எதிர்மின் சார்ந்த, ஆற்றல் வகையில் எதிர் விசையார்ந்த, (அள.) மாறுபாடு வலியுறுத்துகிற, மெய் விலக்குகிற, (கண.) மறுதலையான, கழித்துக் காண வேண்டிய, இழப்புக் குறித்த, (வினை.) மறுந்துரை, மறு, தவறென்று எண்பி, இசைவு மறு, எதிர்த்தழி, செல்லாதாக்கு, பயனற்றதாக்கு.
Negative
எதிர்மறை
Negative True Logic
எதிர்மெய் தர்க்கம் எதிர்மெய் தருக்கம்
Negotiation
ஒப்பந்தம் பேசுதல், பேரப்பேச்சு.
Negotiation
பேரம் பேரம்
Nerd
உப்புச் சப்பிலி உப்புச் சப்பில்லாத
Nest
உள்ளமை பின்னல்
Nest
கூடு, பறவை தங்கி வாழுமிடம், புழுப்பூச்சிக்கூடு, விலங்கின் உறைவிடம், உறையுள், வீடு, ஒதுக்கிடம், தனிவாழ்விடம், தனிக்காப்பிடம், இன்ப வாய்ப்பிடம், இனப் பெருக்கிடம், பேணிடம், திருல்ர் சேம இடம், தீமை தழைப் பிடம், மொய்திரள், இனக்குழு, தொகுதி, திரட்டு, இழுப்பறைத் தொகுதி, (வினை.) கூடுகட்டி வாழ், கூடுகட்டு, கூடமைப்பில் ஈடுபடு, கூட்டைப்பறித்தெடு, கூட்டில் அமைத்துவை, செறித்துவை, ஒன்றுக்குள் ஒன்றாகப் புகுத்தி வை.
Nested Block
உள்ளமைத் தொகுதி பின்னல் தொகுதி
Nested Loop
பின்னல் மடக்கி
Nested Loop
உள்ளமைத் தடம் பின்னல் மடக்கி
Nested Subroutine
உள்ளமைத் துணை நடைமுறை பின்னல் துணைநிரல்கூறு
Nesting
உள்ளமைவு பின்னலாக்கம்
Nesting Loop
உள்ளமைத் தடம் பின்னல் மடக்கி
Net
வலை/இணையம்
Net
வலை, மீன்வலை, பழமுதலியன வைக்கும் வலைப்பை, பந்தாட்ட வலை, சூழ்ச்சி, சிலந்திக்கூடு, வலைபோன்ற அமைப்பு, வலைப்பின்னல் வேலை, (வினை.) வலையால் மூடு, வலையிட்டுப்பிடி, வலையலடை, மீன்பிடி, ஆற்றில் வலை வீசு, வலைப்பின்னல் வேலை செய், பை-படுக்கை முதலியவற்றை வலைப்பின்னலாக முடை, வலைப்படிவத்தில் அமை, வலைப் படிவப்பாணியல் அமை, வலையாரப்பின்னு, வலைபோன்ற பின்னு.
Net
நிகர
Net History
வரலாறு வலை
Net Meeting
இணைப்புக் கூட்டம் நெட் மீட்டிங்
Net Telephone
வலைத் தொலைபேசி
Netiquette
வலை மரியாதை வலைப் பண்பாடு
Netnews
நெட்நியூஸ்
Netpolice
நெட்போலீஸ்
Netscape Communicator
“நெற்ஸ்கேப் “இணையக் காட்சித்தொடர்பாடி நெட்ஸ்கேப் கம்யூனிக்கேட்டர்
Netware
வலைப் பொருள் நெட்வேர்
Network
பிணையம்
Network
வலையமைப்பு பிணையம்
Network
பின்னல் வேலை, பின்னல், வலையமைவு, குறுக்கு மறுக்குக்கட்ட அமைவு, ஆறு-இருப்புபாதை-கால்வாய் முதலியவற்றின் வலைபோன்ற கிளைப்பின்னலமைப்பு, இணை திட்ட ஒலிபரப்பு நிலையக்கோவை.
Network Administrator
பிணைய நிர்வாகி
Network Analysis
பிணையப் பகுப்பாய்வு
Network Analysis
வலையமைப்புப் பகுப்பாய்வு பிணையப் பகுப்பாய்வு
Network Architecture
வலைக் கட்டமைப்பு பிணையக் கட்டுமாணம்
Network Card
பிணைய அட்டை
Network Chart
வலையமைப்பு நிழற்படம் பிணைய நிரல்படம்
Network Client
பிணையக் கிளையன்
Network Diagram
வலை வரைபடம் பிணைய வரிப்படம்
Network Laser Printer
பிணைய லேசர்
Network Neighbourhood
பிணையச் சுற்றம்
Network Operating System
பிணைய இயக்க முறைமை
Network Protocol
பிணைய நெறிமுறை
Network Termination
பிணைய முடிப்பு
Network Theory
வலையமைப்புக் கொள்கை பிணையக் கொள்கை
Network Topology
பிணைய இணைப்புமுறை
Network Topology
வலையமைப்பு இடவியல் பிணைய இடவியல்
Network Transport Protocol
பிணையப் போக்குவரத்து
Network Virtual Terminal
மெய்நிகர் முணையப்
Networking
வலையமைப்பாக்கம் பிணையமாக்கம்
Neural Net
நரம்பணு வலை நரம்பு வலை
Neural Networks
நரம்பணு வலையமைப்புகள் நரம்பணுப் பிணையங்கள்
New
புதிது
New
புதிய, முன்னில்லாத, முதன்முதலாகத் தெரிவிக்கப்படுகிற, முன் உணரப்படாத, தெரியவராத, முன்கேட்டறியாத, முன் கண்டறியாத, அண்மையில் தோன்றிய, புதிதாக ஆக்கப்பட்ட, அணிமையில் செய்துமுடிந்த, புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, புதிதான, பழக்கத்திலில்லாத, மாறிய, மாறுபாடான, புது மாறுதலுடைய, புதுப்பிக்கப்பட்ட, புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட, கெடாத, புதுநிலையிலுள்ள, பழமைப்பட்டுவிடாத, தேய்வுறாத, தளராத, பளபளப்புக்குறையாத, புத்தாக்கம் பெற்ற, புத்துயர்வு பெற்ற, புது வகையான, புதுப்பயனுடைய, வேறு வகையான, அனுபவமற்ற, புதுறறையான, (வினையிடை.) புதிதாக, அண்மையில்.
New Card
புது அட்டை புதிய அட்டை
New Database
புதிய தரவுத் தளம்
New Driver
புதிய இயக்கி
New File
புது கோப்பு புதிய கோப்பு
New Message
புது செய்தி புதிய செய்தி
New Option
புதிய விருப்பத்தேர்வு
New Record
புதிய ஏடு
New Search
புதிய தேடல்
New Window
புதிய சாளரம்
Newbie
புதுசு
News
செய்தி, புதுத்தகவல், புதிய நிகழ்ச்சிகளின் விவரம்,
News
செய்தி
Newsgroup
செய்திக்குழு
Next
அடுத்தவர், அடுத்தது, மிக அணிமை உறவுடையவர், மிக அணிமை உறவுடையது, (பெ.) அடுத்த, ஒட்டி அருகிலுள்ள, உடனடியாகப் பின் தொடர்கிற, மிக அணிமையுடைய, மிக அணிமை ஒப்புடைய, அடுத்துவருகிற, அடுத்தபடியான, மிக அணிமை உறவுடைய, (வினையிடை) அடுத்து,
Next
அடுத்த அடுத்து
Next Page Button
அடுத்த பக்கப் பொத்தான் அடுத்த பக்கப் பொத்தான்
Nibble
கொறித்தல், கொந்துதல், அரித்தல், சிறுகடி, கொறிப்பதற்குப் போதிய புல்லளவு, (வினை.) சிறுகச் சிறுகக் கடித்துத்தின், கொந்து, விளையாட்டாகக் கறித்துக்கொண்டிரு, கொறி, மெல்லப் பற்களால் பிறாண்டு, அரி, கடிந்து கொள், சிறு குற்றங்குறை கூறி நச்சரிப்புச் செய்.
Nibble
நாலெண்
Nibble
அரை பைட்டு நிபுள்
Nil Pointer
இன்மை காட்டி இன்மைச் சுட்டு
Niladic
உறுப்பிலா உறுப்பிலா
Nixie Tube
நிக்ஸி குழல் நிக்ஸி குழல்
Nmos
N-Channel Metal Oxide Semiconductor- என்பதன் குறுக்கம்
No Op
செயல்பாடில்லை-nooperation
No Operation Instruction
செயல்பாடில்லா ஆணை
No-Op
செய்பணி-இன்மை op (nooperation) (nooperation)
No-Operation Instruction
செய்பணி இல் அறிவுறுத்தல் operation instruction
Node
முடிச்சு, குமிழ், புடைப்பு, கரணை, வேர் தடி கிளைகளிலுள்ள திரளை, இலைக்கணு, இலைகள் கிளைக்கும் இடம், கட்டி, கீல்வாதக கழலை, கோளின் சுழற்சி வட்டத்தோடு சந்திக்கும் இடம், அதிர்வுடைய பொருளின் அதிர்வு மையப்புள்ளி, மையமுனை, கண்ணிக்கணு, வளைவுக்கோடு தன்னையே சந்திக்கும் இடம்.
Node
கணு
Node
கணு/முனையம் கணு
Noise
கூச்சல், இரைச்சல், வெறுப்பான ஒலி, கடுமையான ஒலி, (வினை.) பேரொலி செய், பரவலாகத் தெரிவி.
Noise
இரைச்சல்
Noise
இரைச்சல் இரைச்சல் சகிப்பு immunity
Noise Pollution
இரைச்சல் மாசு இரைச்சல் மாசு
Noise- Immunity
இரைச்சல் பொறாமை immunity
Non Conductor
கடத்தாப் பொருள் கடத்தாப் பொருள்
Non Destructive Read
சிதையுறா வாசிப்பு சிதைவுறா படிப்பு
Non Erasable Storage
அழிக்கவிலா தேக்ககம்/களஞ்சியம் அழிக்கவியலா சேமிப்பகம்
Non Executable Statement
நிறைவேற்றா முறைமை கூற்று நிறைவேற்றா முறைமைக்
Non Graphic Character
வரைவிலி உரு வரைகலையில்லா எழுத்து
Non Impact Printer
அழுத்தா அச்சுப்பொறி தொடா அச்சுப்பொறி
Non Linear Programming
நேரிலா செய்நிரலாக்கம் நேரிலா நிரலாக்கம்
Non Numeric Programming
எண் சாரா செய்நிரலாக்கம் எண் சாரா நிரலாக்கம்
Non Overlap Processing
உடன் நிகழா செய்நிரலாக்கம் மேல்கவிழாச் செயலாக்கம்
Non Print
அச்சுத் தவிர்ப்பு அச்சுத் தவிர்ப்பு
Non Procedural Query Language
வழிமுறை சாரா வினவல் மொழி செயல்முறை சாரா வினவல்
Non Reflective Ink
தெறிப்பல மை பிரதிபலிக்கா மை
Non Sequential Computer
வரிசை இல் கணினி வரிசை இல் கணிப்பொறி
Non Switch Line
நிலைமாறாத் தொடர்பு நிலைமாறா இணைப்பு
Non Volatile Storage
அழிவுறாத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் அழியாச் சேமிப்பகம்
None
எதுவுமில்லை
None
யாருமிலார், (பெ.) ஒன்றுமில்லாத, (வினையிடை.) ஒரு சிறிது கூட இல்லாததாக.
Nop
No Operation: என்பதன் குறுக்கம்
Nor
NOT-OR- என்பதன் குறுக்கம்: அல்லது- இல்லை வினைக்குறி இல் அல்லது
Nor
அல்லதூஉம், இல்லாததாக, அல்லதூஉம், இன்றி.
Nor Circuit
NOR சுற்று இல் அல்லது மின்சுற்று
Nor Gate
NOR படலை இல் அல்லது வாயில்
Nor Operation
NOR செய்வழி இல் அல்லது செயல்பாடு
Normal
நடுநிலையான
Normal
இயல்பான
Normal
குத்து, இயல்பு
Normal
இயல்பான நிலை, பொதுமாதிரி, பொதுநிலை அளவு, இயல்பான தளமட்டம், பொதுத்தட்பவெப்பநிலை, உடலின் இயல்பான வெப்பநிலை, சராசரி, பொது நிகர நிலை. (வடி.) செங்குத்துக்கோடு, (பெ.) இயல்பான, பொது முறையான, வழக்கமான, கட்டளைப்படியான, உருமாதிரிக்கியைந்த, வடிவியலான, அமைவியலான, (வடி.) செங்குத்தான.
Normal Size
இயல்பான அளவு
Normal View Button
சாதாரண/இயல்பு பக்கப் பொத்தான் இயல்பு தோற்றப் பொத்தான்
Normalise
இயல்பாக்கு இயல்பாக்கு
Norton Antivirus
நார்ட்டன் ஆன்ட்டி வைரஸ்
Not
இல்லை வினைக்குறி இல்லை
Not
இன்றி, இல்லாது, அல்லாது.
Not Gate
இல்லை வாயில் இல் வாயில்
Notation
குறிமான முறை, கணக்கியலில் இலக்கம், எண்மானம், உருக்கணக்கியலில் உருமானம், இசைத்துறையில் இசைக் குறிமானம், குறிப்பு, குறிப்புரை.
Notation
குறிமானம் குறிமானம்
Notation
குறியீடு
Notation
குறிமுறை
Notation Base
தளக்குறிமானம் தளக் குறிமானம்
Notation Binary Coded Decimal
இரும குறிமுறை தசம குறிமானம் இருமக்குறிமுறை பதின்மக் குறிமானம்
Notation Octal
எண்மக் குறிமானம் எண்மக் குறிமானம்
Notation Radix
எண்முறைக் குறிமானம்/கணிமுறைக் குறிமானம் கணிமுறைக் குறிமானம்
Notebook Computer
ஏட்டுக் கணிப்பொறி
Notebook Computer
ஏட்டுக் கணினி கையேட்டுக் கணிப்பொறி
Notepad
குறிதாள் அட்டை நோட்பேட்
Now-Open-Close
புதிய /திற/ மூடு
Nucleus
உட்கரு உட்கரு
Nucleus
உட்கரு,உட்கரு, கரு
Nucleus
உட்கரு
Nucleus
உட்கரு, அணுக்கரு
Nudge Shadow
தன்னு நிழல்
Null
வெற்று வெற்று
Null
குழூஉக்குறி உட்கொண்ட பயனில் எழுத்து, (பெ.) செல்லும்படியாகாத, மதிப்பில்லாத, கட்டுப்படுத்தாத, பொருளற்ற, வேறு நிலையான, இல்லா நிலைப்பட்ட.
Null
வெற்று
Null Cycle
வெற்றுச் சுழற்சி வெற்றுச் சுழற்சி
Null Instruction
வெற்று அறிவுறுத்தல் வெற்று ஆணை
Null String
வெற்றுச் சரம் வெற்றுச் சரம்
Null String
வெற்றுச் சரம்
Null Value
வெற்றுப் பெறுமானம்/மதிப்பு வெற்றுப் மதிப்பு
Num Lock Key
எண் பூட்டு சாவி
Number
எண் எண்
Number
எண்
Number Base
எண் அடிமானம்
Number Cruncher
எண் உழலி எண் நெரிப்பி
Number Crunching
எண் உழல்தல் எண் நெரித்தல்
Number Generator
எண் உருவாக்கி எண் இயற்றி
Number Lock
எண் பூட்டு எண் பூட்டு
Number Lock Key
எண் பூட்டு விசை
Number Representation
எண் சித்திரிப்பு எண் உருவகிப்பு
Number System
எண் முறைமை எண் முறைமை
Number System Binary
இரும எண் முறைமை இரும எண் முறைமை
Numbers Random
எழுமான எண் குறிப்பிலா எண்கள்
Numeral
எண்உரு எண்உரு
Numeral
எண்குறி, இலக்கம், எண்ணுப்பெயர், எண்குறித்த இலக்கத் தொகுதி, எண்குறித்த தொடர், எண்குறித்த சொல், (பெ.) எண்ணைக் குறிக்கிற, எண் சார்ந்த.
Numeral System
எண்உரு முறைமை எண்உரு முறைமை
Numeralisation
எண்ணாக்கம் எண்ணுருவாக்கம்
Numeric Character
எண்உரு வரிவடிவம் எண்வகை எழுத்து
Numeric Coding
எண் குறிமுறை எண் குறிமுறையாக்கம்
Numeric Constant
எண் மாறிலி எண் மாறிலி
Numeric Data
எண் தரவு எண் தரவு
Numeric Keypad
எண் மேடை எண் விசைத்தளம்
Numeric Value
எண் மதிப்பு
Numerical Analysis
எண்முறை பகுப்பாய்வு எண்முறைப் பகுப்பாய்வு
Numerical Control
எண்முறை கட்டுப்பாடு எண்முறைக் கட்டுப்பாடு
Numerical Expression
எண்முறைத் தொடர்
Numerical Expresssion
எண்முறைக் கோவை
Numerical Indicator Tube
எண் காட்டும் குழல் எண் சுட்டிக்காட்டு குழல்
Obey
கீழ்ப்படி கீழ்ப்படி
Obey
கீழ்ப்படி, பணிந்திணங்கு, சொற்படி நட, பன்பற்றி ஒழுகு, கட்டளை நிறைவேற்று, உணர்ச்சியினால் தூண்டப் பட்டு இயங்கு ஆற்றலினால் இயக்கப்பட்டு இயங்கு.
Object
இலக்குப் பொருள் பொருள் நோக்கு மொழி oriented language
Object
பொருள்
Object
பொருள், பருப்பொருள், காட்சிப்பொருள், ஒளிக் கருவியால் பார்க்கப்படும் பொருள், புறப்பொருள், புலனால் அறியப்படும்பொருள், நானெனும் தன்மைக்கப் புறம்பானது, கருத்துநோக்கம், செயல் இலக்கு, குறிக்கோள், நாடும்பொருள், இலக்கானவர், உரியவர், ஆட்பட்டவர், உட்பட்டவர், இலக்கானது, உரியது, உட்பட்டது, (இலக்) செயப்படுபொருள், வினைப்படு பெயர், முன்வைப்புச் சார்பெயர்.
Object Attribute
இலக்குப் பொருள் பண்பு பொருள் பண்புக்கூறு
Object Base
இலக்குப் பொருள் தளம் பொருள் தளம்
Object Code
இலக்குப் பொருள் நோக்குக் குறிமுறை இலக்கு குறிமுறை
Object Computer
இலக்குப் பொருள் நோக்குக் கணினி
Object Deck
இலக்குப் பொருள் நோக்குத் தளம் இலக்குத் தளம்
Object Designator
இலக்குப் பொருள் நியமிப்பார் பொருள் நியமிப்பர்
Object Language
இலக்குப் பொருள் மொழி இலக்கு மொழி
Object Language Programming
இலக்குப் பொருள் மொழி செய்நிரற் படுத்தல்
Object Orientation
இலக்குப் பொருள் முகநோக்கு பொருள் முகநோக்கு
Object Oriented Computer
பொருள் நோக்குக்
Object Oriented Programming
இலக்குப் பொருள் நோக்கு செய்நிரல் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்
Object Oriented Programming
பொருள்நோக்கு நிரலாக்கம்
Object Program
இலக்குப் பொருள் செய்நிரல் இலக்கு நிரல்
Object Program
இலக்கு நிரல்
Object Reference
இலக்குப் பொருள் மேற்கோள் பொருள் குறிப்பி
Object Resource
இலக்குப் பொருள் வளம் பொருள் வளம்
Object Type
இலக்குப் பொருள் வகை பொருள் வகை
Object Type Inheritance
இலக்குப் பொருள் வகைப்பேறு பொருள் வகை
Object-Oriented Development
இலக்குப் பொருள் நோக்கிய மேம்பாடு oriented development
Object-Oriented Language
இலக்குப் பொருள் நோக்கிய மொழி oriented language
Ocr
Optical Character Recognition- என்பதன் குறுக்கம்: ஒளிவழி எழுத்துரு அறிதல் ஓசிஆர் optical character
Octal
எண்ம எண்மக் குறிமுறை
Octal
எண்மம்
Octal Binary Coded
இரும குறிமுறை எண்மம் இருமக் குறிமுறை எண்மம்
Octal Digit
எண்ம இலக்கம் எண்ம இலக்கம்
Octal Notation
எண்மக் குறிமானம்
Octal Nottion
எண்ம குறிமானம்
Octal Number
எண்ம உரு எண்ம எண்
Octal Point
எண்மப் புள்ளி எண்மப் புள்ளி
Octet
எண்ணெண் எண்ணெண்
Octet
(Octet = BYTE) எண்ணெண்
Odbc
ஓடிபிசி
Odbc Data Sources
ஓடிபிசி தரவு மூலங்கள்
Odd Parity Check
ஒற்றைச்சமநிலைச் சோதனை ஒற்றைச் சமநிலைச்
Off Line
பின்தொடர் தொடர்பிலா
Off Line Processing
பின்தொடர் முறைவழியாக்கம் தொடர்பிலாச்
Off Line Storage
பின்தொடர் தேக்ககம்/களஞ்சியம் தொடர்பிலாச் சேமிப்பகம்
Off Page Connector
பக்கம் இறக்கி தொடர்பிலாப் பக்க
Off The Shelf
பெறு தயார்நிலை
Office Automation
அலுவலகத் தன்னியக்கமாக்கல் அலுவலக
Office Computer
அலுவலகக் கணினி அலுவலகக் கணிப்பொறி
Office Information System
அலுவலகத் தகவல் முறைமை அலுவலகத் தகவல்
Office Links
அலுவலகத் தொடுப்புகள்
Offload
இறக்கு இறக்கு
Offload
பளு அகற்று, சரக்கினை இறக்கு.
Offset
செடியினத்தின் அடிக்கன்று, முளைப்பாற்றலுடைய அடிக்கிளை, வேரடி, கிளைக்ககுருத்து, உயிர்மரபுக் கொழுந்து, பக்கக்கிளை, பக்கச்சிறுமலை, கிளைக்குன்று, குறை நிரப்பீடு, எதிரீடு, ஒப்புறழ்வால் பண்பெடுத்துக்காட்டும் நிலை, குழாயின் திடீர்த்திருப்பம், (க-க) திண்ணக்குறைவு, (க-க) சுவரில் திட்பக்குறைவு உண்டுபண்ணும் பக்க உட்சாய்வு, அச்சுததுறையில் எதிர்ப்பக்கக் கறைப்படிவு, அழுத்தப்பட்ட தொய்வக உருளைமீது மை தடவி எதிர்ப் படியாக எடுக்கப்படும் கல்லச்சுமுறை நில ஆய்வளவையில் ஊடு நேர்வரைக்குச் செவ்வான நேர் குறுக்குக்தொலைவு, (வினை) சரியீடுசெய், குறைநிரப்பு.
Offset
குத்தளவு
Offset
ஒதுக்கிவை/விலக்கிவை எதிரீடு
Offset
நிகரின்்மை, குத்தளவு, எதிரிடை
Offset
குத்து நீட்டம்
Ok
சரி சரி
Ok
சரி
Ok-Cancel
சரி/விடு
Ole-Dde Links
ஒஎல்இ/டிடிஇ தொடுப்புகள்
Omr
Optical Mark Reader- என்பதன் குறுக்கம்: ஒளிவழிக் குறி வாசிப்பி ஒளி வழி குறுக்கு வாசிப்பி optical mark reader
On Board Computer
ஊர்தியமைக் கணினி ஊர்தியமை கணிப்பொறி
On Board Regulation
ஊர்தியமைச் சீராக்கம் ஊர்தியமை முறைப்படுத்தல்
On Line
தொடரறா நிகழ்நிலை
On Line Data Base
தொடரறாத் தரவுத் தளம்
On Line Database
நிகழ்நிலைத் தரவுத் தளம்
On Line Fault Tolerant System
தொடரறா பழுதுப்பொறுதி முறைமை நிகழ்நிலை பழுது சகிப்பு
On Line Help
நிகழ்நிலை உதவி
On Line Information Service
நிகழ்நிலைத் தகவல் சேவை
On Line Problem Solving
தொடரறா சிக்கல் தீர்வு நிகழ்நிலைச் சிக்கல் தீர்வு
On Line Processing
தொடரறா முறைவழியாக்கம் நிகழ்நிலைச் செயலாக்கம்
On Line Service
தொடரறா சேவை நிகழ்நிலைச் சேவை
On Line Storage
தொடரறாத் தேக்ககம்/களஞ்சியம் நிகழ்நிலைச் சேமிப்பகம்
On Web Page
வலைப் பக்கத்தில்
On-Line Help
தொடரறா உதவி line help
On-Line Information Service
தொடரறா தகவல் சேவை line information service
One Address
ஒற்றை முகவரி ஒரு முகவரி
One Address Computer
ஒற்றை முகவரிக் கணினி ஒற்றை முகவரிக் கணிப்பொறி
One Address Instruction
ஒற்றை முகவரி அறிவுறுத்தல் ஒற்றை முகவரி ஆணை
One Chip Computer
ஒற்றைச் சில்லுக் கணினி ஒற்றைச் சில்லுக் கணிப்பொறி
One Dimensional Array
ஒற்றைப் பரிமான அணி/வரிசை ஒற்றைப் பரிமாண கோவை
One Gate
ஒரு படலை/வாயில் ஒரு வாயில்
One Level Memory
ஒரு மட்ட நினைவகம் ஒருநிலை நினைவகம்
One Line Function
ஒரு வரித் தொழிற்பாடு ஒரு வரிச் செயல்பாடு
One Out Of Ten Code
பத்தில் ஒன்றுக் குறிமுறை பத்தில் ஒன்றுக் குறிமுறை
One Pass Compiler
ஒற்றைக் கடவு மொழித்தொகுப்பி ஒற்றைத் திறவுத் தொகுப்பி
One-S Complement
ஒன்றன் நிரப்புகை s complement
Online
நிகழ்நிலை
Online Analytical Processing
நிகழ்நிலைப் பகுப்பாய்வுச்
Online Banking
நிகழ்நிலை வங்கிமுறை
Online Fonts
நிகழ்நிலை எழுத்துருக்கள்
Online Services
நிகழ்நிலைச் சேவைகள்
Online Transaction Processing
நிகழ்நிலை பரிமாற்றச்
Op
Operation Code இயக்கம் ஓபீ operation code
Opacity
ஒளி புகா இயல்பு ஒளிபுகாமை
Opacity
ஒளிபுகாவியல்பு
Opacity
ஒளியை ஊடுருவிச் செல்லவிடாத தன்மை, ஒளியை எதிரிட்டுக் காட்டாத இயல்பு, மழுங்கல்தளம், பொருள்புரிய நிலை, மழுப்பம்.
Opcode
செய்பணிக் குறிமுறை ஆப்கோடு
Open
திற தொடங்கு திற
Open
திறந்த வெளியிடம், தங்குதடையற்ற வான்வெளி, பொதுவிடம், பொதுமக்கள் பார்வைக்குரிய இடம், (பெயரடை) திறந்த, வாயில் மூடப்பெறாத, மூடி பொருத்தப்படாத, புழை அடைக்கப்படாத, பூவகையில் மலர்ந்த, மடிப்பவிழ்ந்த, இடைவெளியுடைய, துளைகளையுடைய, போக்குவழி உடைய, வழிமறிக்கப்படாத, நுழைவு தடுக்கப்படாத, செல்ல வழி விடுகிற, வளைக்கப் பெறாத, அடைப்பற்ற, வேலியிட்டுமத் தடுக்கப்படாத, தடையற்ற, பொதியப்பெறாத, மேலீடற்ற, மூடாக்கற்ற, மேற்கவிவற்ற, மேற்கவிவற்ற, மறைப்பற்ற, திரை நீக்கப்பட்ட, வெளிப்படையான, கள்ளங்கபடமற்ற, மூடிமறைக்காத, தப்பெண்ணமற்ற, முன்முடிபு அற்ற, ஒரு சாய்வு அற்ற, எதையும் எளிதில் ஏற்கும பண்புடைய, வேற்றுமைகளை வரவேற்கிற, பொதுக்காட்சிக்குரிய, எல்லாரும அணுகக்த்தக்க, எல்லாருக்கும் உரிய, தாராள வாய்ப்பளிக்கிற, இடமளிக்கிற, முழு வாய்ப்பின் மீது அமைந்த, பொதுமக்கட்குரிய, பொது உரிமையான, பொது விளம்பரமான, தடைபடாக் காட்சியுடைய, பரந்த, அகன்ற, அகல்விரிவான, இடுக்கமற்ற, குடல் வகையில் மலச்சிக்கலற்ற, தாராளமாகக் கொடுக்கிற, வரையறையற்ற, தனிக்கட்டுப்பாடற்ற, முடிவுகட்டாத, முடிவுறாத, (இசை) சுரவகையில் தடைபடாக் குழலிசைப்புச் சார்ந்த, சுர வகையில் நரப்பிசைப்புச் சார்ந்த, இடைநிறுத்தமற்ற, தொடர்பான இசைப்புடைய, (இலக்) அசைவகையில் உயிரெழுத்துடன் முடிகிற. (ஒலி) உயிர் ஒலிவகையில் அங்காந்தொலிக்கிற, (வினை) திற, திறந்துகொள், திறந்து விடு, திறந்திரு, வாயில் உடையதாயிரு, திசைநோக்கியமை, பூவகையில் மலர்வுறு, வாயில் உண்டுபண்ணு, துளை உண்டுபண்ணு, வழிசெய், போக்குவழியுடையதாயமை, துளையுடையதாய் அமை, செல்வழியாயுதவு, தடைநீக்கு, தடை விலகப்பெறு, தொடங்கு, அலுவல் தொடங்கு, திற்நதுவை, தொடங்கிவை, வழக்கில் தொடக்க நடவடிக்கை எடு, நடவடிக்கை மேற்கொள்,. இயக்கிவை, நிறுவு, பேசத்தொடங்கு, வேட்டைநாய் வகையில் குரைக்கத்தொடங்கு, தோன்று, தோற்றத்தொடங்கு, புதுத்திருப்பக்காட்சிபெறு, முழுக்காட்சிகாண், காட்சிக்குப் புலப்படுத்து, காட்சிக்குப் புலப்படு, வெளிப்படுத்து, வெளியிடு,. அறியும் படி விளக்கு.
Open
திற
Open Access
திறந்த அணுக்கம்
Open An Existing Database
இருக்கும் தரவுத் தளத்தைத்
Open Architecture
திறந்த கட்டட அமைப்பு திறந்த கட்டுமானம்
Open Command
திற ஆணை
Open Containing Folder
உள்கொண்ட கோப்புறை திற
Open Database
தரவுத்தளத்தைத் திற
Open Ended
திறந்த முனையுடைய திறந்த முனையுடைய
Open File
கோப்புத் திற
Open File
திறந்த கோப்பு கோப்பைத் திற
Open Message
திறந்த செய்தி செய்தியைத் திற
Open Option
திற விருப்பத்தேர்வு
Open Software Foundation
திறந்த மென்பொருள் நிறுவனம்
Open Subroutine
திறந்த துணைநடைமுறை திறந்த துணைநிரல்கூறு
Open System Interconnection
திறந்த ் இடைத்தொடுப்பி திறந்த முறைமைக்
Opening A File
கோப்புத் திறத்தல் கோப்புத் திறத்தல்
Operand
தொகுப்பேற்றி செயல்ஏற்பி
Operating Ratio
செயல் நிலை விகிதம்
Operating System
இயக்க முறைமை
Operating System
பணிசெயல் முறைமை இயக்க முறைமை
Operating System Disk
பணிசெய் முறைமை வட்டு இயக்க முறைமை வட்டு
Operation
செய்பணி செயல்பாடு
Operation
நடவடிக்கை, செயற்பாடு, செயல்முறை, வேலைநடைமுறை, வேலைப்பாடு, செயல்வகை, இயக்கம், இயங்குமுறை, சட்டச் செயலாட்சி, சட்டச் செயலாட்சி எல்லை, நடப்புநிலை, செல்லுபடியாயிரக்கும் தன்மை, பகைள்-கப்பற்படைகள் வகையில் போர்த்திற நடவடிக்கை, அறுவை மருத்துவ நிகழ்ச்சி, (கண) எண்களின் செய்மானம்.
Operation Nor
NOR செய்பணி
Operation Analysis
செய்பணி பகுப்பாய்வு செயல்பாட்டுப் பகுப்பாய்வு
Operation And
AND செய்பணி உம் செயல்பாடு
Operation Arithmetical
எண்கணித செய்பணி கணக்கீட்டுச் செயல்பாடு
Operation Binary Arithmetic
இரும எண்கணித செய்பணி இருமக் கணக்கீட்டுச்
Operation Binary Boolean
இருமப் பூலியன் செயல்பாடு
Operation Binay Boolean
இரும பூலியன் செய்பணி
Operation Centre
செய்பணி மையம் செயல்பாட்டு மையம்
Operation Code
செய்பணி குறிமுறை செயல்பாட்டுக் குறிமுறை
Operation Complementary
நிரப்பற் செய்பணி நிரப்பல் செயல்பாடு
Operation Computer
கணினி செய்பணி கணிப்பொறிச் செயல்பாடு
Operation If Then
அவ்வாறெனில் செயல்பாடு
Operation If-Then
அவ்வாறெனில் செய்பணி then
Operation Logical
தர்க்க செய்பணி தருக்கச் செயல்பாடு
Operation Nor
இல் அல்லது செயல்பாடு
Operation Personal
செயல்பாட்டு அலுவலர்
Operation Personnal
செய்பணி வினைஞர் ஆளணி
Operational Management
செய்பணி செயல்பாட்டு மேலாண்மை
Operations Research
செய்பணி ஆய்வியல் செயல்பாட்டு ஆய்வு
Operator
செயற்குறி
Operator
பணி செய்குநர் செயல்பாட்டாளர் / செயற்குறி
Operator Machine
யந்திர செய்பணியர் பொறிச் செயல்பாட்டாளர்
Optical Character
ஒளியியல் எழுத்துரு ஒளிவ எழுத்து
Optical Character Reader
ஒளியியல் எழுத்துரு வாசிப்பி ஒளிவ எழுத்துப் படிப்பி
Optical Communication
ஒளியியல் தொடர்பாடல் ஒளிவத் தொடர்பு
Optical Disk
ஒளி வட்டு
Optical Disk
ஒளியியல் வட்டு ஒளிவ வட்டு
Optical Fibre
ஒளியியல் இழை ஒளிவ இழை
Optical Laser Disk
லேசர் ஒளி வட்டு ஒளிவ லேசர் வட்டு
Optical Mark Reader
ஒளியியல் குறி வாசிப்பி ஒளிவக் குறி படிப்பி
Optical Mark Recognition
ஒளியியல் குறி கண்டறிதல் ஒளிவக் குறி உணர்தல்
Optical Mouse
ஒளிவச் சுட்டி
Optical Page Reader
ஒளியியல் பக்கம் வாசிப்பி ஒளிவப் பக்கப் படிப்பி
Optical Printer
ஒளியியல் அச்சுப்பொறி ஒளிவ அச்சுப்பொறி
Optical Reader
ஒளியியல் வாசிப்பி ஒளிவப் படிப்பி
Optical Reader Wand
ஒளியியல் வாசிக்கும் கோல் ஒளிவப் படிக்கும் கோல்
Optical Recognition Device
ஒளியியல் கண்டறிதல் சாதனம் ஒளிவ உணர்வு சாதனம்
Optical Resolution
ஒளிவத் தெளிவு
Optical Scanner
ஒளியியல் வருடி ஒளிவ வருடி
Optimal Merge Tree
உகப்பு என்தின மரம் உகப்புச் சேர்ப்பு மரம்
Optimisation
உகப்பாக்கம் உகப்பாக்கம்
Optimising Compiler
உகவுறுத்து மொழிதொகுப்பி உகவுறுத்து தொகுப்பி
Optimize
உகப்பாக்கு உகப்பாக்கு
Optimum
உகந்த
Optimum
உகப்புநிலை உகப்புநிலை
Optimum
உயிர்வாழ்வு வளத்துக்குப் பெரிதும் உகந்த சூழ்நிலை, (பெயரடை) பெரிதும் உகந்த, மிகவும் விரும்பத்தக்க, வளர்ச்சி வளங்களுக்கப் பெரிதும் துணைநலமான.
Optimum Programming
உகப்புச் செய்நிரல் உகப்பு நிரலாக்கம்
Optimum Tree Search
உகப்பு மரத் தேடல் உகப்பு மரத் தேடல்
Option Key
விருப்புத் தேர்வுச் சாவி விருப்பத்தேர்வு விசை
Options
விருப்பத்தேர்வுகள்
Options
தேர்வுகள்
Opto Electronics
ஒளி மின்னணுவியல் ஒளிவ மின்னணுவியல்
Or Circuit
அல்லது மின்சுற்று அல்லது மின்சுற்று
Or Gate
அல்லது வாயில்
Or Gate
அல்லது வாயில் அல்லது வாயில்
Or Operator
அல்லது வினைக்குறி அல்லது செயற்குறி
Order
படி, வரிசை
Order
கணம், வரிசை
Order
ஒழுக்கு வரிசை
Order
உத்தரவு, விதிமுறை, கட்டளைமுறை, பணித்துறைச் செயற்கட்டளை, பண வகையில் அளிப்பாணை, சரக்கு வகையில் அனுப்பாணை, உத்தரவுச் சீட்டு, ஒழுங்கு வரிசைமுறை, படையணி, அமைதி, நேர்மை, தகவு, செப்பம், துப்புரவு, மரபொழுங்கு, முறைமை, வகைமுறை, நிறுவனம், அமைப்புக்குழு, நன்மதிப்புக்குப, வீரத்திருத்தகைத தொகுதி, அமைப்புச் சின்னம்,. நன்மதிப்புச் சின்னம், வீரத் திருத்தகைத் தொகுதிச் சின்னம், சமயப் பணித்துறை அமைப்பு, பூர்வாங்கச் செயல்முறை, துப்பாக்கியின் மொட்டைப்பக்கம் நிலத்தூன்றி நிமிர்ந்து நிற்கும் நிலை, (தாவ) இனக்குழுமம், (கண) அடுக்குத் தொடரின் படிமுறை, எண்ணின் மதிப்பளவு,. சேர்மங்களின் இணைவுப்படி, (வினை) ஒழுங்குபடுத்து, முறைப்படுத்து, அமைவி, ஊழ்வகையில் வகுத்தமை, உத்தரவிடு, வகுத்தளி, போகும்படி கட்டளைப்படுத்து, கொண்டு வரும்படி ஏவு, வரவழை, துப்பாக்கியின் அடிப்புறம் நிலத்தூன்றி நிமிர்ந்து நிற்கும்படி ஏவு, ஏவி நடத்து, செயலாணை செய்.
Order Of Operation
செய்பணி வரிசை செயல்பாட்டு வரிசை
Ordinate
குத்தாயம்
Ordinate
குத்துக்கோடு
Ordinate
நிலைக்கூறு நிலைக் க