2 – ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி | பொன்னியின் செல்வன்

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode