வேளாண்மை

Abaca Rope
மணிலாக் கயிறு
Abduction
புறமிழுத்தல்
Abduction
கடத்திச்செல்லுகை பிரித்தெடுத்தல் ஒருவரைப் பலவந்தமாகக் கடத்திச் செல்லுதல்
Aberration
பிறழ்ச்சி
Aberration
மனக்கோளாறு
Aberration
நிலையினின்று விலகுதல், கோட்டம், வழுவுதல், மனமாறாட்டம், கோள் நிலைமாறிய தோற்றம், பழுது.
Abnormal
வழக்கத்திற்கு மாறான உளவியல் வகையில் நெறி பிறழ்வான திடீரென்று மனமாறும் இயல்புள்ள ஒழுங்கீனமான இயற்கையல்லாத வழக்கத்திற்கு மாறான நிலை அருவருப்பான தோற்றம் மனத்தின் தனிப் போக்கு இயற்கைக்கு மாறாக
Abnormal
இயற்கைக்கு மாறான,அசாதாரணமான
Abnormal
அசாதாரணமான
Abomasum
சமிக்குமிரைப்பை (4ஆம் இரைப்பை)
Abrasion
தேய்த்தல், உராய்தல்
Abrasion
தேய்த்தல், சுரண்டுதல், உராய்வு.
Abrasion
தய்த்தல்
Abrasion
உராய்வு
Abrasion
சிராய்ப்பு
Abrasion
உரோஞ்சல், உராய்வு, தேய்ப்பு
Abrasive
உராய்வுப்பொருள்,உராய்வுப்பொருள்,உரோஞ்சுகின்ற,விறாண்டுகின்ற
Abrasive
உராய்பொருள், தேய்ப்புப்பொருள், (பெ) உராய்கிற.
Abrasive
சாணைக்கல்
Abrasive
சிராய்ப்பொருள், சிராய்ப்பான்
Abrasive
விளக்குப்பொருள், உராய்பொருள்
Absciss Layer
வெட்டுப்படை
Absciss Layer
வெட்டுப்படை
Abscissa
கிடைத்தூரம்
Abscissa
கிடையாயம்/கிடைக்காறு
Abscissa
மட்டாயம்
Abscissa
(வடி) கிடையச்சுத்தூரம், மட்டாயம்,. ஒரு புள்ளியிலிருந்து நிலையச்சுக்குள்ள நேர் தொலைவு.
Absentee Land Lord
தலத்திலில்லா நிலக்கிழார்
Absolute Alcohol
தனிமதுசாரம்,தனியற்ககோல்
Absolute Alcohol
தனி அற்ககோல், தனிவெறியம்
Absolute Humidity
தனியீரப்பதன்
Absolute Humidity
தனி ஈரப்பதம்
Absolute Humidity
சார்பற்ற ஈரப்பதம்
Absolute Module
தனிவழி மீள்நிலை
Absolute Scale
தனியளவுத்திட்டம்
Absolute Temperature
தனிவெப்பநிலை
Absolute Temperature
தனிவெப்பநிலை
Absolute Zone
தனிவலயம்
Absorb
உறிஞ்சு உட்கொள் உட்கிரகி எளிதில் உறிஞ்சத்தக்க, உட்கிரகிக்கத்தக்க உறிஞ்சப்படக்கூடிய தன்மை எளிதில் உறிஞ்சும் தன்மை தன்னை மறந்த உறிஞ்சப்பட்ட உறிஞ்சி ஈர்க்கும் பொருள் உறிஞ்சக்கூடிய ஈர்க்கும் இயல்புள்ள உறிஞ்சும் தன்மை ஈர்க்கும் ஆற்றல் உறிஞ்சுவது உறிஞ்சுகிற உட்கிரகிக்கின்ற மிகவும் கவனத்தைக் கவர்கிற கவனத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் உறிஞ்சுதல், முழு ஈடுபாடு மெய்மறந்த கவனம் உறிஞ்சும் தன்மையுள்ள
Absorb
உறிஞ்சுதல்
Absorb
உறிஞ்சல்
Absorbing Region
உறிஞ்சும் பகுதி
Absorbing Region
உறிஞ்சும்பிரதேசம்
Absorption
உட்கவர்தல்
Absorption
உறிஞ்சுதல், உட்பட்டு மறைதல், சேர்ப்பு, கலப்பு, முழுஈடுபாடு.
Absorption
உட்கவர்வு
Absorption
உறிஞ்சுதல்
Absorption
உறிஞ்சல்
Absorption Coefficient
உறிஞ்சற்குணகம்
Absorption Of Light
ஒளி உட்கொள்ளப்படுதல்
Abstract
சுருக்கம்
Abstract
பிரித்தெடு சொந்த உபயோகத்திற்காக இரகசியமாய் எடுத்துச் செல் களவாடு கவர்ந்துகொள் அப்புறப்படுத்து தள்ளு சுருக்கு கவனத்தைத் திருப்பு சுருக்கம் சாரம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பொருள் கருத்தியலான கோட்பாட்டளவான பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வேறு எண்ணமுள்ள வேறு வகையில் கவனம் செலுத்திய கவனமில்லாத கவனக்குறைவான கவனமில்லாத வகையில் கவனமின்றி பிரித்தெடுத்தல் அனுபவ பூர்வமாகச் சாத்தியமில்லாத எண்ணம் கருத்துப் பொருள் பிரித் தெடுக்கப்பட்ட நிலை களவாடல் ஞாபகமறதி, கவனமின்மை கோட்பாட்டளவில்.
Abstract
கருத்தியலான
Abutment
கரையொட்டுச்சுவர்
Abutment
ஒட்டிக்கிடக்கை, முட்டிடம், உதைவு.
Abutment
முட்டுச்சுவர்
Acaricde
சிலந்திக்கொல்லி
Acaricide
சிலந்திக் கொல்லி
Acarid
சிலந்தி
Accelerated Erosion
தீவிர (மண்) அரிப்பு
Accelerated Soil Erosion
தீவிர மண்ணரிப்பு
Acceleration
முடுக்கம்
Acceleration
விரைவுபடுத்துதல், வளர்விரைவு, முடுக்கம்.
Acceleration
முடுக்கம்
Acceleration Due To Gravity
புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்
Accessories
துணைப்பொருள்கள்
Accessories
பயன்பாடுகள்
Accessory
மேலதிகமான
Accessory
துணையான,மேலதிகமான
Accessory
துணைக்கருவி துணைப்பொருள்கள்.
Accessory
துணை உறுப்பு
Accessory Food
துணையுணவு
Acclimatization
நிலையொத்துப்போதல், இணக்கப்பாடு
Accumulator
சேமிப்புக்கலன்
Accumulator
குவிப்பவர், திரட்டுபவர், பணம் பெருக்குபவர், அடுக்கடுக்கான பட்டங்களை ஒருசேர எடுப்பவர், மின் சேமகலம், மின்னாற்றலைத் தொகுத்து வைத்தற்குரிய கருவி.
Accumulator
திரட்டி/திரளகம்
Accurate
நுட்பமான, துல்லியமான
Accurate
சரிநுட்பமான பிழைகளின்றித் திருத்தமான விழிப்பான சரிநுட்பம் திருத்தம், நுணுக்கம், பிழையின்மை திருத்தமாக பிழையின்றி பிழையின்மை.
Acentric
திரிமையம் அற்றவை
Acentric
மையத்தில் இல்லாத.
Acervulus
பூசண வித்துத்திரள,் வித்துத்திரள்
Acetic Acid
அசற்றிக்கமிலம்
Acetylene
அசற்றலீன்
Acetylene
ஒள்வளி, சுண்ணக்கரியகையும் நீரும் சேர்தலால் உண்டாகும் ஒளியுடை வளி.
Acetylide
அசற்றலைட்டு
Achlamydeous
கவசமில்லாத
Achlamydeous
பூ இதழ்களற்றவை
Achlamydeous
அவர் இதழ் அற்ற. சுற்றுறை இல்லாத,.
Achlamydeous, Apetalous
இதழில்லாத
Acid
அமிலம்
Acid
காடிப்பொருள் அமிலம் புளிப்புத் திராவகம் அமிலமாக்கு அமிலமாக மாற்றத் தகுந்த காடித்தன்மை, புளிப்பு இளம்புளிப்பாக்கு இளம்புளிப்பான இளம் புளிப்பாக்கப்பெற்ற காடிப்பொருள்களின் திறனை அளக்கும் கருவி காடிமானி கடுந்தேர்வு, உரைகல் அமில காரநடுநிலை அமிலகார தரப்படுத்தல் அமிலச்சாயம் சோப்பு எண்ணெய்
Acid Fast
அமிலந்தாங்கி
Acid Fast Fertilizers
அமில உரங்கள்
Acid Fast Soil
அமில மண்
Acid Radical
அமிலமுதல்
Acid Reaction
அமிலத்தாக்கம்
Acid Soil
அமில நிலம்
Acid Strength
அமிலத்திறம்
Acidification
அமிலமாக்கல்
Acidify
அமிலமாக்குதல்
Acidity
அமிலவெண்
Acidity
காடித்தன்மை, காடித் தன்மையளவு, புளிப்பு.
Acidulated
அமிலந்துமித்த
Acidulated
இளம் புளிப்பாக்கப்பட்ட.
Acquifer
நிலத்தடிநீர்நிறை பகுதி
Act
சட்டம்
Act
சட்டகை
Act
நடந்துகொள் செயலாற்று பாசாங்கு செய் நாடகத்தில் நடி வேறொருவருக்குப் பதிலாகப் பணிபுரி செயல் நிகழ்ச்சி பாராளுமன்றச் சட்டம் நாடகக் காட்சி நாடகத்தில் நடித்தல் செய்தல் பாசாங்கு செய்தல் மாற்றாள் வேலை பார்த்தல் தற்காலிகமாகப் பணிபுரிகிற செயல் செயல் தூண்டும் செயற்குறிப்பு வழக்கு நடவடிக்கை இயக்கம் செயலாற்றத் தூண்டு செயற்படுத் தல் சுறுசுறுப்பான செயலாற்றும் திறமையுள்ள விரைவாகச் செல்லும் திறமையுள்ள விழிப்பான சுறுசுறுப்பாக செயல் நடிகன் நடிகை (இலக்கணத்தில்) செய்வினை கொள்கைகளைச் செயற்படுத்து இணங்க நடந்துகொள்.
Actinic Rays
தாக்கக்கதிர்கள்
Actionomycetes
எதிர் உயிரிகள்
Activated
ஊக்குவித்த
Activated Carbon
ஏவப்பட்டகரி
Activated Clay
ஊக்குவிக்கப்பட்ட களிமண்
Activated Sludge
ஊக்குவிக்கப்பட்ட கழிவு
Activator
ஏவி
Activator
செயலூக்கி
Active Absorption
வீரிய உறிஞ்சல்
Active Immunity
நேரடித்தடுப்பாற்றல்
Active Ingredient
வீரிய மருந்து, வீரிய உள்ளடக்கம்,செயற்கூறு, வீரிய மூலக்கூறு
Activity
உயிர்ப்பு,தொழிற்பாடு
Activity
செயற்பாடு
Activity
சுறுசுறுப்பாயிருத்தல், செயல், நடவடிக்கை.
Acute
கூர்மையான
Acute
கூர்ந்த
Acute
எடுப்போசை, (வினை) கூர்மையான, மதி நுட்பமுடைய, முனைப்பான, கடுமையான, எடுப்போசையுடைய, செங்கோணத்திற்குறைந்த.
Adament Creeper
பிரண்டை
Adaptation
இசைவாக்கம்
Adaptation
அனுசரனை, தகவமைவு
Adaptation
வேறுபடுத்தி அமைத்தல், மாற்றி அமைக்கப்பட்டது, தழுவல்.
Adapter
தகவி
Adapter
இணக்கி
Adapter
ஏற்பி தகவி
Adapter
மாற்றி அமைத்துக்கொள்பவர், மாற்றி அமைக்க உதவுவது, ஒருகருவியை வேறோரு விதத்திற்பயன்படுத்துதற்கு உதவும் துணைப்பொறி.
Adaption
ஏற்பு, தகைவு
Adaptive Enzyme
இயற்பு நொதி
Adduction
உள்வாங்கல்
Adduction
மேற்கோள் காட்டுதல், சுரித்தல்.
Adelphous
கற்றையுள்ள
Adelphous
கற்றையான
Adelphy
ஒட்டிணைவுக் கற்றை
Adenoid
சுரப்பிப்போலி
Adenoid
கழலைக்குரிய, சுரப்பி போன்ற.
Adenosine Diphosphate
அடினோசின் இரட்டை எரிகை
Adenosine Monophosphate
அடினோசின் ஒற்றை எரிகை
Adhesion
ஒட்டற்பண்பு, பற்றுதல்
Adhesion
ஒட்டற்பண்பு
Adhesion
ஒட்டுதல்
Adhesion
ஒட்டுமை
Adhesion
பற்றியிருத்தல், ஒட்டுப்பண்பு, (இயற்) பிறிதின்பற்று, அயற்பரப்பொட்டு, ஒருபொருளின் பரப்பிலுள்ள அணுக்கள் பிறிதொரு பொருளின் பரப்பிலுள்ள அணுக்களுடன் மிகுதியாக ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, (மரு) வீங்கிய உறுப்புக்களின் இயற்கைக்கு மாறுபட்ட இணைப்பு, பினைவுற்ற பரப்பு இணைவு, (தாவ) இருவேறு உறுப்பிணைவு.
Adhesive
ஒட்டுந்தன்மையுடைய,ஒட்டுப்பொருள்
Adhesive
பசை, (வினை) பசையான, ஒட்டிக்கொள்கிற.
Adhesive Force
ஒட்டுவிசை
Adhesive Force
ஒட்டுவிசை
Adhesive Trap
ஒட்டுக்கண்ணி, ஒட்டுப்பொறி
Adispose Tissue
கொழுப்புரைத் திசு
Adjuvant
துணை மருந்துப்பொருள்
Adjuvant
உதவிசெய்பவர், துணையாவது, (மரு.) துணை மருந்துச் சரக்கு, (வினை) துணையான, உதவிசெய்கிற.
Adrenal Cortex
அதிரனற்பட்டை
Adrenal Medulla
அதிரனன்மச்சை,அதிரனற்சுரம்
Adsorbed Moisture
ஈர்ப்பு ஈரம்
Adsorbent
மேன்மட்டவொட்டி
Adsorption
புறத்துறிஞ்சல்
Adsorption
மேன்மட்டவொட்டல்
Adsorption
மேன்மட்டவொட்டல்,ஈர்ப்பு
Adsorption
புறக்கவர்தல்
Adult
வயதுவந்தவர், முதிர்வயதுடையவர்.
Adult
முதிரி, முழு வளர்ச்சியடைந்த
Adulterated Milk
கலப்புப்பால்
Adulteration
குழப்புதல், கலப்படம், கலப்படநிலை.
Adulteration
கலந்திளக்கமாக்கல்
Advective Energy
சலன ஆற்றல்
Adventitious Bud
இடமாறிப்பிறந்த அரும்பு
Adventitious Bud
இடமாறிப்பிறந்த மொட்டு
Adventitious Root
இடமாறிப்பிறந்தவேர்
Adventitious Root
சல்லி வேர்,வேற்றிடத்து வேர்
Adverse Condition
கேடான சூழ்நிலை
Adverse Season
கேடான பருவம்
Aedeagus
புணர்ச்சி உறுப்பு
Aeolian Soil
காற்றால் அமைந்த மண்
Aerated Steam
காற்றுகலந்த நீராவி
Aeration
காற்றுட்டல், வளிகலத்தல், வளிசெறித்தல், காற்றாடவிடல், உயிர்ப்புமூலம் குருதியுல்ன் உயிர்வளிகலக்கவிடல்.
Aeration
காற்றூட்டல்
Aeration
காற்றூட்டம்,காற்றூட்டல்
Aeration
காற்றூட்டம்
Aeration
வளி ஏற்றம்
Aerial Dance
காற்றுவெளி நடனம்
Aerial Part Treatment
தழைப்பகுதிச் சிகிச்சை
Aerial Photograph
விண்வெளி ஒளிப்படம்
Aerial Root
விழுது
Aerial Spraying
விமானம் மூலம் மருந்து தெளித்தல்
Aerobe
தனி உயிர்வளியில் உயிர்க்கும் அணுவுயிர்.
Aerobe
காற்றுவாழுயிர்
Aerobe
காற்றுவாழ் அணுவுயிர், காற்றுவாழ் உயிரினம்,
Aerobe
உயிர்வளி உயிரி
Aerobic Bacteria
காற்றுவாழ் பற்றீரியங்கள் (பற்றீரியா)
Aerobic Bacteria
காற்றுவாழ் பற்றீரியா
Aerobic Respiration
காற்றிற்சுவாசம்
Aerobic Respiration
காற்றிலுயிர்த்தல்
Aerosol
தூசிப்படலம்.
Aerosol
தூசிப்படலம்
Aestivation
கோடைக் காலத்தைக் கழித்தல், (தாவ.) அரும்பு நிலை, குருத்து நிலை, (வில.) கோடைக்காலத்திய செறிதுயில்நிலை.
Aestivation
மடிப்பொழுங்கு
Aetiology
நோய்க்காரணவியல்
Aetiology
காரணகரிய ஆஜ்ய்ச்சித்துறை, காரணகாரிய விளக்கக் கோட்பாடு, சற்காறிய வாதம், தோற்றமூலம் பற்றிய ஆய்வு, (மரு.) நோய்க் காரணம் பற்றிய ஆய்வு நுல்.
Aetiology
தாற்ற மூலம் பற்றிய ஆய்வு
Aetiology (Etiology)
நோய்க்காரணவியல்
Aetiology (Etiology)
காரணவியல்
Afferent Fibre
உட்காவுநார்
Affinity
நாட்டம்
Affinity
இணக்கம்
Affinity
இன உறவு, உறவு, சுற்றம், திருமண மூலமான உறவு, இனமொழிகிளடையே காணப்படும் அடிப்படை அமைப்பு ஒப்புமை, பண்பின் ஒருமைப்பாடு, குடும்பப் பொதுச்சாயல், விருப்பம், கவர்ச்சி, (வேதி.) நாட்டம், இணைப்பீர்ப்பு, தனிமங்க்ள வேறு சில தனிமங்களுடன் இணையும் பாங்கு.
Affinity
நாட்டம்
Affinity, Correlation
தொடர்பு
Afflux
நீர்மட்ட உயர்வு
Afforestation
காடுவளர்ப்பு, காடாக மாற்றுதல்.
Afforestation
காடாக்குதல்
Afforestation
வனவளர்ப்பு
Aflatoxin
கரும்பூசன நச்சு
After Cultivation
(விதைத்த) பின் செய்நேர்த்தி
Agaric
காளான் வகைக்குரிய
Agaric
காளான் வகை, (பெ.) காளான் வகைக்குரிய.
Agaricus
முட்டைக்காளான்
Agave
கற்றாழை,கற்றாழை
Agave
அமெரிக்கக் கற்றாழைவகை.
Agent
முகவர்
Agent
கருவி
Agent
முகவர்
Agent
முகவி
Agglutination
ஒட்டுத்திரள்
Agglutination
ஒட்டுதல், ஒட்டி உருவான திரட்சி, (உயி,) அணு உயிர் ஒட்டுத்திரள், குருதியணு ஒட்டுத்திரள்.
Agglutination Test
ஒட்டுத்திரள் சோதனை
Aggregate Fruit
கூட்டுக்கனி
Aggregation
திரளல்
Aggregation
சேருதல்
Aggregation
ஒருங்கிணைத்தல், ஒன்றுசேர்தல், மொத்தமாதல், மொத்தம், திரட்சி.
Agitate
ஆட்டு, அசை, அமைதிகலை, கலக்கு, உணர்ச்சிகிளறு, இயக்கம் உண்டுபண்ணு, கிளர்ச்சிசெய், சூழ், சூழ்ந்து ஆய்வுசெய், விவாதி.
Agitate
கலக்கு
Agrarian Reform
வேளாண்மைச் சீர்திருத்தம்
Agrarian Revolution
விவசாயப்புரட்சி, வேளாண்மைப் புரட்சி
Agricultural Bank
வேளாண்மை வங்கி
Agricultural Biochemistry
வேளாண் உயிர்வதியியல்
Agricultural Botany
வேளாண் பயிரியல்
Agricultural Chemistry
வேளாண் வேதியியல்,வேளாண் இயைபியல், வேளாண் வேதியியல்,விவசாயவிரசாயனவியல்,பயிர்ச்செய்கையிரசாயனவியல்
Agricultural Demonstrator
விவசாய விளக்குநர், வேளாண்மை விளக்குநர்
Agricultural Department
பயிர்ச்செய்கையலுவற்களம்
Agricultural Depot
விவசாயப் பண்டகசாலை
Agricultural Economics
வேளாண்மைப் பொருளாதாரஇயல்,வேளாண் பொருளியல்
Agricultural Economist
வேளாண்மைப் பொருளாதார வல்லுநர்
Agricultural Education
வேளாண்மைக் கல்வி
Agricultural Engineer
வேளாண்மைப் பொறியியலார்
Agricultural Engineering
வேளாண் பொறியியல்
Agricultural Extension
வேளாண் விரிவாக்க இயல்
Agricultural Holding
விவசாய நில உடைமை
Agricultural Legislation
விவசாயச் சட்டங்கள்
Agricultural Machines
வேளாண் இயந்திரங்கள்
Agricultural Maps
பயிர்முறைப்படம்
Agricultural Marketing
வேளாண் வணிகம், விவசாயப் பொருள் வியாபாரம்
Agricultural Meterologist
விவசாய காலநிலை நிபுணர்
Agricultural Officer
பயிர்ச்செய்கையலுவலாளன்
Agricultural Programme
சாகுபடுத்திட்டம்
Agricultural Research Station
விவசாய ஆராய்ச்சிப் பண்ணை, வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம்
Agriculture
வேளாண்மை , விவசாயம்,வேளாண்மை,பயிர்ச்செய்கை
Agriculture
உழவு, வேளாண்மை, விவசாயம்.
Agriculturist
வேளாண்மை செய்பவர,் குடியானவர், விவசாயி, உழவர்
Agriculturist
வேளாண்மை செய்பவர், உழவர், விவய்யி.
Agrobiology
வேளாண் உயிரியல்
Agrobiology
தாவரஊட்டவியல்
Agronomic Method
உழவியல் முறை
Agronomical Process
உழவியல் செய்முறை
Agronomist
உழவியல் வல்லுநர்,உழவியல் வல்லுநர்
Agronomist
நாட்டுப்புறப் பொருளியல் மாணவர், கிராமப் பொருளாதார நுலார்.
Agronomy
உழவியல்,உழவியல்,பயிராக்கவியல்
Agronomy
நாட்டுப்புறப் பொருளியல் வாழ்வு, கிராமப்பொருளாதாரம், உழவுவாழ்க்கை.
Agrostology
புல்லியல்
Agrostology
புல்லியல், புல்லின ஆய்வு
Agrostology
புல்லின ஆராய்ச்சி
Air Borne
காற்றூடான, காற்றில் மிதக்கும்
Air Borne Disease
காற்று மூலம் பரவும் நோய்
Air Chamber
காற்றறை
Air Cleaner
காற்றுத் தூய்மையாக்கி
Air Compressor
காற்றழுத்தி
Air Conditioner
காற்றுச்சீரமைப்பி
Air Curing
காற்றுப்பதனீடு
Air Filter
காற்று வடிப்பி
Air Filter
காற்று வடிகட்டி
Air Layering
விண்பதியம்
Air Lift Pump
காற்று நீரேற்றி
Air Oven
கணப்பு அடுப்பு,காற்றுக்கனலடுப்பு
Air Pocket
காற்றுப்பை
Air Pocket
காற்று வெற்றிடம்
Air Pump
காற்றிறைப்பி
Air Pump
காற்றடுப்பான்,காற்றுப்பம்பி
Air Sinus
காற்றுக்குழி
Air Space
காற்றிடம், காற்று இடைவெளி
Air Tight
காற்றுக்கிறுக்கமான
Air Trap
காற்று முடக்கி
Air Valve
காற்று ஓரதர்
Air Vent
காற்று செல்லும் வழி, காற்றுப்போக்கு
Air Vent
வளித்துளை
Ajowan
ஓமம், அசம்படலம்
Alate
சிறகுடைய
Alate
சிறகுடைய, சிறகு வடிவ எலும்பமைப்புடைய.
Albino
பாண்டு நோய்க்காளானவர், பாண்டு நோய்க்காடபட்ட உயிரினம், வெளிறிய செடி.
Albino
பச்சையமற்ற , வெளிர்த்த
Albuminoid
ஊன்செய் புரதவகை, (பெ.) வெண்கருப்போன்ற.
Albuminoid
வெண்புரதவுரு
Albuminous
வெண்கரு, அல்லது கருப்புரதம் போன்ற
Albuminous
வெண்கருஅல்லது கருப்புரதம் போன்ற, வெண்கரு அல்லது கருப்புரதம் அல்ங்கிய, உப்புச்சப்பற்ற.
Alburnum
உள்மரப்பட்டைக்கும் உட்காழுக்கும் இடையிலுள்ள மென்மரம்.
Alburnum
வெண்வைரம்
Alburnum
வெண்மரவைரம்
Alcohol
நறவம்,அற்ககோல்
Alcohol
வெறியம், சாராயச்சத்து, சர்க்கரைக் சலவைகளிலிருந்து வடித்தெடுக்கப்பட்ட வெறியச்சத்து, சாராயவகை, நீர்க்கரிமக் கலவைவகை.
Alcohol
சாராயம், வெறியம்
Alcohol
ஆல்கஹால்
Alcoholic Fermentation
அற்ககோல் நொதித்தல்
Alcoholic Fermentation
மதுசார நொதித்தல்
Alcoholic Intoxication
மதுசாரத்தால் வெறிகொள்ளல்
Aldrin
ஒருவகைப் பூச்சிக்கொல்லி
Aleurone
புரதமணி
Aleurone Layer
அலிரோன்படை
Alfalfa
மவ்ப்புல்வகை.
Alfalfa
குதிரை மசால்,குதிரைமசால்
Alfalfa Dwarf
குதிரை மசால் குட்டைநோய்
Alfalfa Group
ஆல்ஃபால்ஃபா தொகுதி
Alfalfa Mosaic
குதிரை மசால் தேமல்
Alfisol
சிகப்புமண்
Alga
அல்கா
Alga
கடற்பாசி வகை, பாசிவகை.
Alga
பாசி வகை
Algae
அல்காக்கள்
Algae
பாசி,பாசிகள்,பாசிகள்
Algae
பாசி (ஆல்கா)
Algicide
பாசிக்கொல்லி
Alignment
நேரமைவு
Alignment
ஒழுங்கமை
Alignment
ஒழுங்குப்படுத்துதல்
Alignment
நேர்ப்படுத்தம் சீரமை
Alimentary Absorption
உணவுக்கால்வாயுறிஞ்சல்
Alimentary Secretion
உணவுக்கால்வாய்ச்சுரப்பு
Alimentary Secretion
உணவுச்பாதைச் சுரப்பு
Alimentary System
உணவுக்கால்வாய்த்தொகுதி
Alkali
காரம்
Alkali
காரம்
Alkali
(வேதி.) காரப்பொருள், காடித்தன்மையை எதிர்நின்று சமப்படுத்தும் பொருள், செடியினம் சார்ந்த மஞ்சள் நிறத்தை ஊதாவாகுவம் சிவப்பு நிறத்தை நீலமாகவும்கருஞ்சிவப்பைப் பச்சையாகுவம் மாற்றுந்தன்மையுள்ள சேர்மானவகை.
Alkali
உவர், களர்,காரம்
Alkali
காரம்
Alkali Disease (Cattle)
களர் நோய் (கால்நடை)
Alkali Resistant Crop
களர் தாங்கும் பயிர்
Alkali Soil
கார மண்,களர் நிலம்
Alkaline Land
களர் நிலம்
Alkaline, Pungent
காரமான
Allele
எதிர்ப்பண்பி
Allele, Allelomorph
அலீல்
Allergin
மாற்று வினையூக்கி
Allopolyploid
வேற்று பல நிறத்திரிப்பெருக்கு
Allotetraploid
வேற்று நான்கு நிறத்திரிப்பெருக்கு
Alloy
கலப்புலோகம், திரிலோகம்
Alloy
உலோகக்கலப்பு, மட்ட உலோகக்கலவை, மட்ட உலோகம், பொன் வெள்ளி மாற்று, (வினை) உலோகம் கல, மட்ட உலோகத்துடன் கல, தரங்குறை, கலந்து மதிப்புக்குறை, மட்டாக்கு, மிதப்படுத்து, பண்பு சிறிதுமாற்று, மட்டக்கலவையாகு.
Alloy
கலப்புலோகம்,உலோகக்கலவை (கலப்பு உலோகம்)
Alluvial Soil
வண்டல் மண்
Alluvial Soil
(ஆற்று) வண்டல் மண், வண்டல் சார்ந்த மண்
Alluvium
வண்டல்
Alluvium
வண்டல்மண், ஆறிடுமண்.
Alluvium
வண்டலமண்,வண்டல் மண்
Alluvium
வண்டல் அடைகள்
Almond
வாதுமை மரம், வாதுமைக் கொட்டை, வாதுமைப்பருப்பு, வாதுமைக்கொட்டை வடிவப்பபொருள்.
Almond
பாதாம்
Aloes
சோற்றுக் கற்றாழை
Alpha Ray
ஆல்பாக் கதிர்
Alternate
மாறி மாறி வருகிற, ஒன்றுவிட்டு ஒன்றான, பொழிப்புத்தொடையான, மாறி மாறி அமைத்த, (தாவ.) கணுத்தோறும் எதிரெதிர்ப்பக்கமான இலைகளையுடைய, வரிசைதோறும் முன் வரிசையில் இடைவெமளி நிரப்பும் மலர்க்கொத்துக்களையுடைய, (உயி,.) பால் இனப்பெருக்கம் தளிர் இனப்பெருக்கம் ஆகிய இரண்டும் மாறி மாறி வ தலை முறைகளையுடைய, (வடி.) மாறெதிரான, கோட்டின் இருகோடியிலும் எதிரெதிர்ப்பக்கமான.
Alternate
ஒன்றுவிட்ட
Alternate
ஒன்றுவிட்ட
Alternate Furrow
மாற்றுச்சால்
Alternate Host
மறு ஊனூட்டு,மாற்று ஒப்புப்பயிர்
Alternating Current
மாறு மின்னோட்டம்
Alternating Current
ஆடலோட்டம்
Alternating Current
மாறுதிசை மின்னோட்டம்,ஆடலோட்டம்
Altitude
உயரம், குத்துயரம், ஏற்றக்கோணம், ஆழம்,(வான.) அடிவானத்திற்கு மேலேழும்கோண அளவு (வடி) கோணம் முக்கோணம் ஆகியவற்றின் செவ்வுயர அளவு, உயர்வு, பெருமை, உயர்நிலை.
Altitude
குத்துயரம், ஏற்றக்கோணம்
Altitude
உயரம்
Alumina
அலுமினிய உயிரகை.
Alumina
அலுமினா
Alumina
அலுமினா
Aluminate
அலுமினேற்று
Aluminate
அலுமினேற்று
Aluminium
அலுமினியம்
Aluminium
ஒள்ளியம், அலுமினியம்,அலுமினியம்
Aluminium Hydroxide
அலுமினியமைதரொட்சைட்டு
Aluminium Oxide
அலுமினியமொட்சைட்டு
Aluminium Silicate
அலுமினியஞ்சிலிக்கேற்று
Alumino Silicate
ஒள்ளிய மணச்சிகை, அலுமினோ சிலிகேட்
Aluvial
வண்டலான
Aluvial Clay
வண்டற்களிமண்,வண்டற்களி
Aluvial Deposit, Sediment
வண்டற்படிவு
Aluvial Soil, Alluvium
வண்டன்மண்
Alveary
தன்கூடு
Alveary
தேன்கூடு, பலர் உழைப்பின் தொகுதி, சொல்லாகராதி, (உள்.) குறும்பியடையும் புற்சசெவி,
Alveolar Air
சிற்றறைக்காற்று
Amarauthus
முளைக்கீரை, தண்டுக்கீரை
Ameliorant
(நிலச்) சீர்திருத்தும் பொருள், செம்மைப் படுத்தும் பொருள்
Ameliorents
செவ்வைகள்
Amendment
திருத்தி
Amendment
திருத்தம், சீர்மை, கூட்டத்தில் கொண்டு வரப்படும் பதில் திட்டம், மாற்றுத் தீர்மானம்.
Amine
அமீன்
Amino Acid
அமினோ அமிலம்,அமினோ அமிலம்
Amino Acid
அமினோவமிலம்
Amitosis
நேர்முகப்பிரிவு
Amitosis
இழையுருவில்பிரிவு
Ammoniacal
அமோனியாவுக்குரிய
Ammoniation
அம்மோனியாவாக்குதல்
Ammonium Acetate
அம்மோனியம் அசிடேட்
Ammonium Chloride
அமோனியங்குளோரைட்டு
Ammonium Compound
அமோனியச்சேர்வை
Ammonium Fixation
அம்மோனியம் நிலைப்படுத்தல், நவச்சியம் இருத்தம்
Ammonium Ion
அமோனியவயன்,அம்மோனியம் அயனி, நவச்சியம் அயனி
Ammonium Molybdate
அமோனியமொலித்தேற்று
Ammonium Radical
அமோனியமுதல்
Ammonium Salt
அமோனியவுப்பு
Ammonium Sulphate
அமோனியஞ்சல்பேற்று
Amorphous
படுகமில்லாத, படுகமின்மை
Amorphous
படுகமல்லாத,்தூள் நிலை, பொடிமம்
Amorphous
வடிவமற்ற, ஒழுங்குமற்ற,(வேதி.,) மணிஉருவற்ற.
Amorphous
பளிங்குருவற்ற
Amorphous
உருவற்ற
Ampereage
மின்னோட்டம் (ஆம்பியரில்)
Amphibious
நீரிலும் நிலத்திலும் உள்ள
Amphibious
நிலத்திலும் நீரிலும் வாழ்கிற, நில நீர்த்தொடர்புடைய, இரண்டு வகுப்புக்களோடு தொடர்புகொண்டிருக்கிற, இருவேறு வாழ்வுடைய.
Amphibious Plant
ஈரூடகவாழ்க்கைத்தாவரம்
Amphidiploid
மாற்ற இருநிறத்திரிப்பெருக்கு
Amphitrichoms Flagella
இருபுற ஒற்றை நகரிழைகள்
Amphitropous
பாதிகவிழ்ந்த
Amphitropous
துவிதிருப்பமுள்ள
Amplify
பெருக்குதல்
Amplify
அதிகமாக்கு, பெருக்கு, விரிவாக விளக்கு.
Amylaceous
அமிலேசுக்குரிய
Amylaceous
மாப்பசையுள்ள
Amylaceous
மாச்சத்துக்குரிய, மாச்சத்துப்போன்ற, மாச்சத்துக்கொண்ட.
Anabaena
அனாபினா
Anabolism
வளர் மாற்றம்
Anabolism
உட்சேர்க்கை (தொகுத்தெறிகை)
Anabolism
(உயி.) உயிர்ச்சத்தை அடிப்படைடயாகக் கொண்ட சேர்மான வகைகள் வேதியியல் முறையில் உருவாதல், உயிர்ப்பொருள் கூட்டமைப்பு.
Anaemia
குருதிச்சோகை
Anaemia
(மரு.) இரத்தச்சோகை, குருதியின்மை, இரத்தத்தில் சிவந்த நுண்மங்கள் குறைபடுதல், வெளிறிய தோற்றம்.
Anaerobe
உயிர் வளிவேண்டா உயிரி
Anaerobe
காற்றில்லாமலும் வாழும் நுண்ணுயிரி, காற்றிலிச்சுவாசி
Anaerobe
காற்றின்றிவாழுமுயிர்
Anaerobe
நேரடியாக உயிர்வளயில்லாமல் வாழத்தக்க உயிர்வகை.
Anaerobic Bacteria
காற்றின்றி வாழும் பற்றீரியா
Anaerobic Bacteria
காற்றின்றிவாழ் பற்றீரியங்கள் (பற்றீரியா)
Anaerobic Respiration
காற்றின்றியுயிர்த்தல்
Anaesthetic
உணர்வகற்றி
Anaesthetic
மயக்க மருந்து, உவ்ர்வின்மை ஊட்டும் பொருள், (பெ.) உவ்ர்ச்சி மயக்கமூட்டுகிற, உவ்ர்ச்சியின்மை சார்ந்த.
Anaesthetic
உணர்வு மயக்கி
Anal
குதத்திற்குரிய
Anal
எருவாய்க்கு உரிய, ஆசனவாயை அடுத்த.
Anal Gland
குதச்சுரப்பி
Analogous
தொழிலொத்தவுறுப்புக்குரிய
Analogous
செயலொத்த
Analogous
ஒத்த, ஒப்புமையுடைய, ஒத்திசைவான, இனமொத்த, ஒத்த தோற்றமுடைய, போன்றிருக்கிற, வெப்பத்தால் நேர்மின் ஊட்டப்பட்ட.
Analogue
தொழிலொத்தவுறுப்பு
Analogue
செயலொத்தவுறுப்பு
Analogue
ஒத்த சொல், ஒப்புடைய பொருள், (உயி.) ஒத்த செயல்வகையுடைய உறுப்பு, இனச்சினை.
Analogy
தொழிலொப்புமை
Analogy
ஒப்பு, ஒத்திசைவு, இணையொப்பு, ஒத்த உறவு,(கண.) ஒப்புமை, ஒப்புடைமை.
Analysis
பகுப்பாய்வு
Analysis
பகுப்பு,பகுப்பாய்வு
Analysis
பகுப்பு
Analysis
பகுப்பாய்வு (பகுப்பாய்தல்)
Analysis
பகுப்பு, கூறுபாடு, கருமூலம் காண்டல், பொதுமெய்ம்மை ஆய்ந்து தேர்தல், (வேதி.) பகுப்பாய்வு, கூறுபாட்டாராய்ச்சி, தேர்வாராய்ச்சி,(கண.) தொகை கூறுபடுத்தல், (இலக்.) வாக்கிய உறுப்பாராய்வு, வாக்கிய உறுப்பிலக்கணம்.
Analyst
பகுப்பாய்வாளர்
Analyst
பகுப்போன்
Analyst
பகுப்பாய்வர்
Analyst
மாற்றியல் தேர்வாராய்ச்சியாளர்.
Analytical
பகுத்தன்முறை
Analytical
பகுப்பாராய்ச்சி முறைப பின்பற்றுகிற,(மொழி.) உருபுகளுக்குப் பதில் சொற்களை ஆளுகிற.
Analytical Balance
பகுக்குந்தராசு,பகுமுறைத்தராசு
Analytical Chemistry
பகுமுறையிரசாயனவியல்
Anaphase
துருவநோக்குப்பருவம்
Anaphase
மேன்முகப்பிரிவுநிலை
Anaphase
இனமுனைப்புப்படி, இனக்கீற்றுக்ள இரு கூறாக்ப பிரிந்து குவிவுறும் நிலை.
Anastamosis
பூசன இழைச்சல்லடை
Anatomy
உள்ளமைப்பு,உள்திசு அமைப்பு, உடலமைப்பு
Anatomy
உடலமைப்பியல்
Anatomy
உடல்கூற்றியல்
Anatomy Of Leaf
இலையின் உள்ளமைப்பு
Anatomy Of Ovule
சூலின் உள்ளமைப்பு
Anatomy Of Root
வேரின் உள்ளமைப்பு
Ancestral
மூதாதையரினது
Ancestral
வழிவந்த
Ancestral
முன்னோருக்குரிய, மூதாதையர்களுக்குச் சொந்தமான, முன்னோர் மரபில் வந்த, மூதாதையர் வழியுரிமையான.
Androecium
ஆணுறுப்புத்தொகுதி,ஆணுறுப்பு
Androecium
(தாவ.) பூவிழைத்தொகுதி.
Anemometer
காற்றுவிசைமானி
Anemometer
காற்றுவிசையளவி
Anemometer
காற்றுவேகமானி,காற்றுவேக மானி
Anemometer
காற்று வேகமானி, கருவியில் காற்றழுத்தம் காட்டும் அமைவு.
Aners
ஆண் எறும்புகள்
Aneuploidy
நிறைவில்லாத நிறத்திரிப்பெருக்கம்
Angiosperm
மூடுவிதைச் செடியினம்.
Angiosperm
மூடிய விதைப்பயிர்கள்,வித்துமூடி
Angle
`ட` சட்டம், கோணம்
Angle
ஆங்கிலேயரின் முன்னோரான செர்மானிய இனத்தின் கிளையினத்தைச் சேர்ந்தவர், ‘ஆங்கிள்’ மரபினர்.
Angle
கோணம்,கோணம்
Angle Of Polarisation
முனைவாக்கக்கோணம்
Angular Difference
கோண வேறுபாடு
Angular Flow Pump
கோண ஓட்ட எக்கி
Angular Of Repose
சரிவுக்கோணம்
Angular Spot
காணப்புள்ளி
Angular Velocity
கோண வேகம்
Anhydride
(வேதி.) நீர் நீக்கப்பட்ட காடி.
Anhydride
நீரிலி
Anhydride
நீரிலி
Anhydrous
நீரொழிந்த,நீரற்ற
Anhydrous
(வேதி.) மணியுருநிலையின் நீர் வாங்கப்பட்ட.
Anhydrous
நீரற்ற
Anhydrous Ammonia
நீரற்ற நவச்சியம், நீரற்ற அம்மோனியா
Anicut
அணைக்கட்டு.
Anicut
அணைக்கட்டு
Animal Charcoal
விலங்குக்கரி
Animal Disease
விலங்குநோய்
Animal Dispersal
விலங்காற்பரம்பல்
Animal Dispersal
விலங்காற்பரம்பல்
Animal Husbandry
விலங்குவேளாண்மை
Animal Parasite
விலங்கொட்டுண்ணி
Animal Parasite Nematode
விலங்குகளைச் சார்ந்த நூற்புழு ஒட்டுண்ணி
Animal Power
விலங்கு வளம்
Animal Shed
கால்நடைத்தொட்டில், கால்நடைத்தொழுவம்
Animal Waste
விலங்குக்கழிவு
Anion
எதிர்மின்மம்.
Anion
எதிரயன்,எதிர் அயனி,நேர் அயனி
Anion
எதிர்மின்மம்
Anion
அனயன்
Anion Exchange
நேர் அயனிமாற்றம்,எதிர் அயனிப்பரிமாற்றம்
Aniseed
பெருஞ்சீரகம், சோம்பு விதை.
Aniseed
சாம்பு
Annealed
குளிரவைக்கப்பட்ட
Annual Crop
ஆண்டுப்பயிர்
Annual Mean
ஆண்டுச்சராசரி
Annual Proceedings
ஆண்டு நடவடிக்கை
Annual Rainfall
ஆண்டுமழைவீழ்ச்சி
Annual Range
ஆண்டுவீச்சு
Annual Temperature
ஆண்டு வெப்பநிலை
Annular Ring
சுருள் வளையம்
Anode
நேர் மின்வாய்
Anode
நேர்மின்வாய்
Anode
நேர்முனை
Anode
நேர்மின்வாய், காற்று வாங்கப்பட்ட வெற்றுக்குழாயில் மின்னோட்டம் புகும் நேர்மின்கோடி.
Anode
அனோட்டு
Antagonistic
எதிர்ப்பான, பகையான
Antagonistic
எதிரான, எதிர்ப்பான, மாறான, பகையான.
Antagonistic Organism
எதிர்வினை வினைச் சேர்க்கும் நுண்ணுயிர்கள்
Antenna
உணர்கொம்பு,(தலை) உணர்கொம்பு
Antenna
அலைக்கம்பம் – மின்காந்த வானலையை மின்குறிகையாக அல்லது எதிர்மறையாக ஆக்கும் சாதனம்
Antenna
உணர்கொம்பு, பூச்சிவகையில் உவ்ர்ச்சியுறுப்பு, (தாவ.) செடிவகைகளில் ஊருதல் தர அமைவு, வானலைக்கொடி, கம்பியில்லாத் தந்தியில் வானலை வாங்கவும் பரப்பவும் பயன்படுத்தப்படும் அமைவு.
Antennal Gland
தலை உணர்கொம்புச் சுரப்பி
Anterior
முன்பகுதி
Anterior
காலத்தால் முற்பட்ட, முந்திய, முன்நிகழ்வான, முன்புறமான, முன்பக்கமான, (தாவ.) காம்பின் கவட்டிலிருந்து எதிர்ப்புறமான.
Anther
மகரந்தப்பை
Anther
(தாவ.) பூந்தாதுப்பை, மகரந்தப்பை.
Anther Mould
மகரந்தப்பை பூசணம்
Anther Smut
மகரந்தப்பை கரிப்பூட்டை நோய்
Anthesis
பூமலர்ச்சி
Anthesis
அலர்வு, பூவிதழ்விரிவு, அரும்பவிழ்வு, மலர்வுக்காலம், அலர்ச்சி முதல் விதைபிடிப்பு வரையிலுள்ள மலர்ப்பருவம்.
Antholysis
பூச்சுக்களின் உருமாற்றம்,பூக்களின் உருநிறமாற்றம்
Anthracnose
பறவைக்கண் பழம் அழுகல்
Anthrax
அந்திரட்சுநோய்,அடைப்பான்,அடைப்பான் நோய்
Anthrax
நச்சுப்பரு, கால்நடைகளுக்கு உண்டாகும் ஆபத்தான நச்சுச் சீக்கட்டு.
Anthrecnox
பழ அழுகல் நோய்
Anti-Fungal Antibiotic
பூசண எதிர்ப்பு நுண் உயிர்ப்பகை
Anti-Fungicide
பூஞ்சாணக்கொல்லி முறி
Antibacterial Antibiotic
பேக்ட்டீரிய எதிர்ப்பு எதிர் உயிரிப்பொருள்
Antibiosis
எதிர்மறைத் தாக்குதல்,நுண்ணுயிர்ப்பகைமை, இயல்பான இனப்பகைத் தொடர்பு
Antibiosis
உடன்வாழ்வொவ்வாமை, இயல்பான இனப்பகைத்தொடர்பு, ஓர் உயிரின் இயல்பான வாழ்க்கை விளைவான பொருள் மற்றொர் இன உயிரின் வளர்ச்சிக்குக் கேடாய் இருக்கும் தன்மை.
Antibiotic
நுண்ணுயிர்ப்பகை (மருந்து)
Antibiotic
உயிர் எதிரி, உயிர் வாழ்வுக்கு ஊறு செய்யும் பொருள், (பெ.) உயிர் வாழ்வுக்கு ஊறு செய்கிற, இயல்பான இனப்பகைத் தொடர்புடைய.
Antibiotics
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பொருள்
Antibody
நாய் எதிர்ப்பொருள்
Antibody
(உட்.) நோய் எதிர்ப்பொருள், உயிரின் தற்காப்புப்பொருள், தீங்கு த அயற்பொருளுக்கெதிராக உயிரினத்தின் உடலில் உண்டாகும் பொருள்.
Antichlor
குளோரின் நீக்கி
Anticoagulant
திரளலெதிரி
Antidote
முறிப்பான் முறிப்பி
Antidote
நஞ்சு முறி மருந்து, நச்சு முறி
Antidote
மாற்று, மாற்று மருந்து, முறிவு.
Antidote
நச்சுமுறி
Antifeedant
உணவு வெறுப்புப் பொருள்
Antigen
உயிரின் தற்காப்பு மூலம்
Antigen
‘காப்பு மூலம்’, அஸ்ற் பொருளிலிருந்து உயிரினைக் காக்கும் உயிர்த்தற்காப்புப் பொருளை உண்டுபண்ணும் பொருள் மூலம்.
Antiseptic
எதிர்ப் புரையங்கள், நோய் நுண்மத்தடை
Antiseptic
அழுகலெதிரி
Antiserum
நிணநீர் முரணி
Antitoxin
எதிர்நச்சு, நச்சுமுறி.
Antitoxin
நச்சு எதிரி, நச்சுமுரணி,நஞ்செதிரி
Antitoxin
எதிர்நச்சு
Anxiolytics
ஏக்கமாற்றி மருந்துகள்
Aortic Valve
பெருநாடிவாயில்
Apatite
அப்பட்டைட்டு
Apatite
அபதைற்று
Aperture
துளை, இடைவெளி, ஒளியியல் கருவிகளில் ஒளிக்கதிர் ஊடறுத்துச் செல்லும் இடையிடம்.
Aperture
துவாரப்பருமன்,துவாரம்
Apetaly
இதழின்மை
Apetaly
அல்லியின்மை
Apex, Peak
உச்சி
Aphid
அசுவினி,அசுணி,ஏபிட்டு
Apiarist
தேனீ வளர்ப்பவர், தேனீக்களின் பழக்கவழக்கங்களை ஆய்பவர்.
Apiarist
தேனீ வளர்ப்பான்
Apical Bud
உச்சியரும்பு
Apical Meristem
நுனி திசு ஆக்கி,மேல் வளர் முனை
Apical Meristem
உச்சிப்பிரியிழையம்
Apiculture
தேனீ வளர்ப்பு.
Apiculture
தேனீ வளர்த்தல்,தேனீ வேளாண்மை
Apiculus
உச்சியான
Apodous
கால்களற்ற
Apogeotropism
எதிர்ப்புவித்திரும்பல்
Apparatus
ஆய்கருவி, செய்கருவி, கருவிகலம், இயல்நுல் செய்ம்முறைகள் முதலியவற்றிற்கு வேண்டிய கருவிகாரணங்களின் அமைவு, இயற்கை உறுப்பமைவு, ஆராய்ச்சிக்கு வேண்டும் சாதனங்கள்
Apparatus
ஆய்கருவி
Apparatus
ஆய்கருவி
Appendage
இணைப்பு, பின் ஒட்டு, தொங்கல், தொங்குபவர், பின்சேர்ப்பு, துணையுறுப்பு, சினை, புடை வளர்ச்சி, மிகை ஒட்டுப்பொருள், துணைப்பொருள், சார்பொருள்.
Appendage
புடைவளர்ச்சி,ஒட்டுறுப்புகள்
Appendage
தூக்கம்
Appendix (Verimiform)
குடல்வால்
Apple
ஆப்பிள்பழம்.
Apple
ஆப்பிள்
Apple
ஆப்பிள்
Apple Mosaic
ஆப்பிள் தேமல்
Apple Proliferation
ஆப்பிளின் இயல்பு மீறிய வளர்ச்சி நோய்
Apple Rubbery Wood
ஆப்பிள்மர நெகிழ்வு நோய்
Application
வேண்டுகோள், விண்ணப்பம், மேலேபூசுதல், செயற்படுத்தல், பயன்படுத்துதல், பூசப்படும் சாந்துதைலம் முதலியன, பற்று, பூச்சு, பொருந்தவைத்தல், பொருத்தம், இடைவிடாமுயற்சி.
Application
பிரயோகம்
Appresorium
முளையின் அழுத்தும் பகுதி, ஒட்டும் தட்டு
Apterygota
இறக்கையற்றவை
Aqua Regia
அரசநீர்
Aqua Regia
அரசநீர்
Aquatic Plant
நீர்த்தாவரம்
Aquatic Weeds
நீர் நிலைக் களைகள்
Aqueous Vapour, Vapour
நீராவி
Aquifer
நீர்கொள்படுகை
Aquifer
நீர்த்தேக்கம், நீர்கொள் படுகை
Aquifer
நீர்ப்படுகை
Arabic Gum
கருவேலம்பிசின்
Arabis
கடுகுச்செடி
Arabis
(தாவ.) கடுகுச் செடியினம்.
Arable
விளைவிற்குரிய
Arable
சாகுபடி நிலம், உழுது பயிரிடத்தக்க நிலம், (பெ.) உழுது பயிரிடத்தக்க.
Arable Land
சாகுபடு நிலம், விளைநிலம்
Arachinids
சிலந்தியினம்
Arch
கமான்
Arch
வில்லுரு
Arch
மேல்வளைவு, வில்வளைவு, கவான், பாலம் தளம் முதிலயவற்றைத் தாங்கும் வளைவுக் கட்டுக்கோப்பு, வில்வளைவைப் போன்ற வடிவமுள்ள பொருள், வில்வளைவானகூரை, மேலே கவான் அமைந்த நடை வழி, (பெ.) முதன்மையான, விளங்கித் தோன்றுகிற, தந்திரமுள்ள, சதுரப்பாடுடைய, வேடிக்கைக்காகக் குறும்பு செய்கிற, (வினை.)வில்வளைவு அமை, கவான் ஆக்கு, மேல்வளைவு கட்டு, கரைக்குக் கரை கவான் நீட்டிக் கட்டு, வில் போல்வளை.
Archean Rock
தொல்காலப்பாறை
Archimedian Screw
ஆர்க்கிமீடியன் திருகு
Area
பரப்பு, நிலப்பரப்பு, பரப்பளவு, வெற்றிடம், மேற்பரப்பு, மேற்பரப்பின் பகுதி, பரப்பெல்லை, ஆட்சிஎல்லை, புறஎல்லை, அடித்தள அகழ்வாய், நிலத்தளத்தின் அடியறைகளின் வாயில், பலகணி முகப்புகளுக்கு ஒளியோகாற்றோ செல்லவிடும் குழிவான அணைவாயில்.
Area
பரப்பு
Area
பரப்பு
Area (Mathematical)
பரப்பு
Area Of Cross Section
குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு
Areca Nut
பாக்கு, கமுகு
Arecanut
பாக்கு, கமுகு
Arecapalam (Arecanut)
கமுகு, பாக்கு மரம்
Areolar
சிறு சிறு பரப்புக்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட.
Areolar
சிற்றிடத்திற்குரிய
Arid
உலர்ந்த, வறண்ட, ஒன்றும் விளையாத, வெறுமையான.
Arid
வறண்ட,பாலைநிலம்
Arid Climate
வறண்டகாலநிலை
Arid Region
வறட்சிப்பகுதி
Aridisol
பாலைமண்
Aridity, Drought
வறட்சி
Aril, Arillus
மேல்வளரி
Arista
சூகம், கூலக்கதிர், புல்வார்.
Arista
மேற்கூர்
Arista
விறைப்புக் கொம்பு
Aristolochia
ஆடுதின்னாப்பாளையை உள்ளடக்கிய செடியினம்.
Aristolochia
ஆடுதின்னாப் பாளை
Arm
மேற்கை, புயம், தோள், விலங்கின் முன் சினை,உணர்கொம்பு, மரத்தின்பெருங்கிளை, சட்டைக்கை, கைபோன்ற பொருள், கிளை, பக்கம், கூறு, துணை, நீண்டொடுங்கிய இடம், நிலக்கோடு, கல்ற்கூம்பு, ஆற்றல், படைப்பிரிவு, போர்க்கலங்க்ள, படைக்கல அணிகள், (வினை.) படைக்கலங்கள் பூட்டு, போர்க்கோலங் கொள்ளுவி, மேற்கொள்ளுவி கருவி பொருத்து, கவசம் போர்த்து, காந்தத்துக்கு விசைக்கை இணை.
Arm
கரம்
Arm
கை, கரம்
Armoured Cable
கவசமிட்டக் கம்பி
Army Worm
படைப்புழு,சேனைப்புழு
Aroma
நறுமணம், இன்நறுஞ்சுவை, மனங்கவர் நுண்ணிய பண்பு.
Aroma
மணம்
Aromatic Compound
அரோமாட்டிக் கூட்டுப் பொருள்
Arrangement
ஓழுங்கு செய்தல், ஒழுங்கு, சீர், சீரமைக்கப்பட்ட பொருள், வழக்கு முதலியவற்றிற்குத் தீர்வு காணல், தீர்வு, ஒத்திசைவு.
Arrangement
அமைவு, ஒழுங்கமைவு
Arrow Mark
அம்புக்குறி
Arrowroot
கூவைக்கிழங்கு
Arsenate
ஆசனேற்று
Artesian
வடபிரான்சிலுள்ள ஆர்ட்டாய் என்னும் இடத்துக்குரிய, நீர்கொப்புளிக்கிற.
Artesian
ஆர்ட்டிசியன் ஊற்று
Artesian Well
இயல்புப் பொங்கு கிணறு
Artesian Well
ஆர்ட்டீசியன் கிணறு (பொங்கு கிணறு)
Artesian Well
பொங்கு ஊற்றுக்கிணறு,பொங்குகிணறு
Articular Bone
மூட்டெலும்பு
Artifact
கலைப்பொருள்
Artificial Canal
செயற்கைக் கால்வாய்
Artificial Cell
செயற்கை உயிரணு
Artificial Culture
செயற்கைப் பயிர்கள்
Artificial Manure
செயற்கை உரம்,செயற்கை உரம், செயற்கை எரு
Artificial Medium
செயற்கை ஊடகம்
Artificial Respiration
செயற்கை மூச்சு
Artificial Selection
செயற்கைத்தேர்வு
Artificial Selection
செயற்கைத் தேர்வு
Asafoetida
பெருங்காயம்,பெருங்காயம்
Asafoetida
பெருங்காயம்.
Asbestos
கன்னார், அசுபெத்தோசு
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Asbestos
கல்நார்
Ascospore
குடுவை உள்வித்து
Ascospore
உயிர்மச் சிதல், காளான்வகைத் தாவரத்தில் உண்டாகும் சிதல்.
Ascus
குடுவை உள்வித்துக்கூடு
Ascus
(தாவ.) சிதலுயிர்மம், எட்டுச்சிநல்கள் உருவாக இடந்தரும் நீள் உயிர்மம்.
Aseptate
பிரிசுவரில்லாத
Aseptate
தடுப்புச்சுவர் இல்லாத
Aseptate
இடைவேலியிட்டுப் பிரிக்கப்படாத.
Asexual
கலவியில்முறையான
Asexual
கலவியில்லாத
Asexual
பால்வேறுபாடாற்ற, பாலியக்கமற்ற, பால்சார்பின்றி இனப்பெருக்கம் உடைய.
Asexual Generation
கலவியில்லா தலைமுறை
Asexual Method
பால்சாராமுறை, கலவியில்லா முறை
Asexual Reproduction
கலவியில்லாப்பெருக்கம்,பாலினக்கலப்பில்லா இனவிருத்தி
Ash
சாம்பல்
Ash
அசோக மஜ்ம், தேவதாரு இனத்தைச் சார்ந்த கூட்டுமானத்துக்குச் சிறந்த மரவகை, தேவதாகு வகையின் கட்டை, தேவதாருவகைக்ரர கட்டையாலான ஈட்டி.
Ash Gourd
சாம்பல் பூசணி
Ash Ground
சாம்பல் பூசணி
Asparagus
தண்ணீர்விட்டான்கொடி.
Asparagus
தண்ணீர்விட்டான் கொடி
Aspen
மரவகை, ‘காட்டரசு’, (பெ.) ‘காட்டரசு’ போலக்காற்றில் அதிர்ந்தாடுகிற, நடுங்குகிற, அஞ்சுகிற.
Aspen
காட்டரசுமரம்
Asphalt
புகைக்கீல் போன்ற, புகைக்கீல் சார்ந்த, புகைக்கீல் கலந்த, கருங்காரையிட்ட.
Asphalt
நீலக்கல்
Asphalt
தார்
Asphalt
நிலக்கீல்
Asphyxia
நாடி நிறுத்தம், மூச்சுத் தடைபடல், திணறல்.
Asphyxia
மூச்சடைப்பு
Aspiration
முழு உயிர்ப்புடன் ஒலித்தல், மூச்சொலி கலந்த மெய்யொலி, காற்றை உறிஞ்சியிழுத்தல்.
Aspiration
வளியிழுத்தல்
Aspirator
வளியிழுகருவி, காற்றுறிஞ்சி
Aspirator
காற்றுறிஞ்சி, வணிவாங்கு கலம், காற்றுறைஇடையிலேயுள்ள கலங்கள் வழியாக வரும்படி இருப்பதற்குரிய அமைவு, (மரு.) உடல்நீர்வாங்கி, உடலில் தங்கியுள்ள நீர்மங்களை வாங்கும் ஆற்றலுடைய மருந்து.
Aspirator
வளியிழுகுடுவை
Aspirator
வளியிழுகுடுவை
Aspirator Bottle
காற்றுவாங்கு குப்பி
Associated
சேர்ந்த
Astringent
துவர்ப்பான
Asymmetrical
சமச்சீரின்றிய
Asymmetrical
சமச்சீரில்லாத
Asymptote
தொடர்வரை, வளைகோட்டுடன் இணையாறுஅணுகிக்கொண்டே செல்லும் நேர்க்கோடு.
Asymptote
அணுகுகோடு
Atmosphere
வளிமண்டலம்
Atmosphere
வாவேெளி, வளிமண்டலம், காற்று மண்டலம்
Atmosphere
வளிமண்டலம், பவனம், வளிச்சூழல், ஆவியமுக்கம், படத்தின் பின்னணித் தொலை உணர்வு, சூழ்நிலை.
Atmosphere
வளிமண்டலம்
Atmosphere
காற்றுச்சூழல்,வளிமண்டலம், வளிக்கோளம்
Atmospheric Condition
வளிமண்டல நிலைமை
Atmospheric Moisture
வளிமண்டலவீரம்
Atmospheric Pollutants
வளிமண்டல மாசு உருவாக்கிகள்
Atmospheric Pollution
காற்று மண்டலச் சீர்கேடு, வளிமண்டலத் தூய்மைக்கேடு
Atmospheric Pollution
வளிமண்டல தூய்மைக்கேடு
Atmospheric Precipitation
வளிமண்டலப்படிவுவீழ்ச்சி
Atmospheric Pressure
வாமேண்டல அழுத்தம்
Atmospheric Pressure
வளிமண்டலவமுக்கம்,வளிமண்டலக் காற்றழுத்தம்
Atmospheric Temperature
வளிமண்டலவெப்பநிலை
Atom
அணு
Atom
அணு, பருப்பொருளின் முன்கூறு.
Atom
அணு
Atomic
அணுவைச் சார்ந்த, அணுவினுடைய, அணு இயக்கத்திற்குரிய.
Atomic
அணுநிலை/அணுவுக்குரிய
Atomic
அணுவுக்குரிய
Atomic Energy
அணுச்சத்தி
Atomic Weight
அணுநிறை
Atomic Weight
அணுநிறை
Atomisation
நுண்துகளாக்கல்
Atomiser
நுண் திவலையாக்கி
Atomizer
(மரு.) நீர்மங்களை நுண்திவலைகளாக்கும் கருவி.
Atomizer
நுண்துகளாக்கி
Atrium Of Heart
இதயவறை
Atrium, Chamber
அறை
Atrobotris
மனோரஞ்சிதம்
Atrophy
உடல் மெலிவு, சத்தின்றித் தேய்ந்து போதல், ஆளாமைத் தேய்வு.
Atrophy
நலிவு
Atrophy
மெலிவு
Attachment
இணைப்பு உடனிணைப்பு
Attachment
பிணைக்ருஞ் செயல், பொருத்தும் வழி, அற்புத்தளை, பற்றாசை, (சட்.) முறைப்படிப் பற்றிக் கோடல்.
Attachment
பற்று
Attachment
உடனிணைப்பு
Attachment
இணைப்பு, தொடுப்பு,தொடுப்பு
Attractant
ஈர்க்கும் பொருள்
Attracted Disc Electrometer
கவர்ந்ததட்டுமின்மானி
Attraction
கவர்ச்சி ஈர்ப்பு
Attraction
கவர்ச்சி
Auerbachs Plexus
ஓபாக்கின் நரம்புவலை
Auger
துரப்பணம்
Auger
துரப்பணம், நிலத்தைத் துளைக்கும் கருவி.
Auger
துரப்பணக்கருவி
Auricle Of Heart
இதயச்சோணை
Auricular Systole
சோணையறைச்சுருங்கல்
Auriculo-Ventricular Node
சோணைபம்பறைக்கணு
Australop
ஒத்திரலோப்பு
Autecology
தனியுரிச் சூழலியல்
Autocatalysis
தன்னூக்கம்
Autoclave
கடுவெப்பமும் உஸ்ர் அழுத்தநிலையும் ஏற்கும் வலிமைவாய்ந்த பெருங்கொப்பரை.
Autoclave
தற்சாவியம், அமுக்கவடுகலன்
Autoclave
அமுக்கவடுகலன்
Autoclave
வெப்பமூட்டி,அழுத்தக்கொப்பரை,தற்றிறக்குங்கருவி
Autodigestion
தற்செரிமானம்
Autogamy
தற்கருவுறல்.
Autogamy
தன் கருச்சேர்க்கை
Autolysis
உடலிலுள்ள உயிரணுக்கள் அவ்வுடலினின்று வடியும் ஊன்நீரால் அழிதல்.
Autolysis
தன்கரைவு
Automatic
தானே இயங்குகிற.
Automatic
தன்னியக்கம் தானியங்கு
Automatic
தன்னியக்கமுள்ள
Automatic
தன்னியக்கமுள்ள
Automatic Alignment
தானாக நேர்ப்படுத்துதல்
Automatic Concentration Control
தன்னிய செறிவுக் கட்டுப்பாடு
Automatic Electric Switch
தன்னியக்க மின் இணைப்பி
Autopolyploid
தன் பல நிறத்திரிப்பெருக்கம்
Autosomes
பொதுத்திரிகள்
Autotrophs
தன்னூட்ட உயிர்கள்
Autotrophy
தற்போசணை
Autotrophy
தற்போசணை
Autotropic Plant
தற்போசணைத்தாவரம்
Autotropic Plant
தற்போசணைத்தாவரம்
Autumn
இலையுதிர் பருவம்
Autumn
இலையுதிர் காலம், கூதிர்ப்பருவம், கனிதரும் பருவம்.
Autumn
இலையுதிர்காலம்
Auxanometer
வளர்ச்சிமானி
Auxanometer
செடி வளர்ச்சிமானி.
Auxanometer
வளர்ச்சிமானி
Auxiliary Spray Material
துணைத் தெளிப்புப் பொருள்
Auxin
வளர்ச்சி ஊக்கி
Auxin
ஒட்சின்
Avacado
வெண்ணையம்
Available Nitrogen
பயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் நைட்ரஜன்
Available Phosphorus
பயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் பாஸ்பரஸ், பயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் எரியகம்
Available Potassium
பயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் பொட்டாசியம்
Available Water
பயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் நீர்
Avenue
சாலை
Avenue
நிழற்சாலை, கவின்பாதை, மரம் பயில்சாலை
Average
சராசரி,சராசரி
Average
நிரலளவு, சராசரி, வழக்கமான தொகை, பொதுப்படையான மதிப்பீடு, (பெ.) பொதுவான மதிப்பளவுள்ள, (வினை,) சராசரிக் கணக்கிடு.
Average
சராசரி
Average Rainfall
சராசரி மழைவீழ்ச்சி
Average Temperature
சராசரி வெப்பநிலை
Average Temperature, Mean Temperature
சராசரி வெப்பநிலை
Average Yield
சராசரி விளைச்சல்
Avirulent
வீரியம் ஒடுக்கப்பட்ட
Awn
மேற்கூர்,சிலாம்பு, மணி முள்
Awn
கூல வகைகளின் கதிரலகு.
Axial Flow Pump
இருசோட்ட எக்கி
Axil
கணுச்சந்து, கணு இடுக்கு
Axil
(தாவ.) காம்புக்கவடு, இலைக்கோணம், கிளைக்கவடு.
Axile Placentation
அச்சுசூல் ஒட்டுமுறை
Axile Placentation
அச்சுச்சூல்வித்தமைப்பு
Axillary Bud
கணுக்குருத்து,கக்கமொட்டு
Axillary Bud
கக்கவரும்பு
Axillary Buds
கோணக் குறுத்துக்கள்
Axillary Cob
கோணக் கதிர்கள்
Axiology
தற்புவியியல்
Axiology
அடிவழக்கு நுல், முடிவான மெய்ம்மதிப்பீட்டினை ஆராயும் நுல் துறை.
Axiology
தன்மையியல்
Axis
அச்சு, இருசு,அச்சு
Axis
அச்சு
Axis
ஊடச்சு, கோளம் சுற்றி வருவதாகக் கொள்ளப்படும் கற்பனையான நடு ஊடுவரை, செங்கோடு, உருவத்தை ஒழுங்காகப் பிரிக்கும் நடுக்கோடு, (உட.) விழிநோக்கின்மைவரை, உடலுறுப்புகளின் நடு ஊடுவரை, வல்லரசுகளின் இணைப்புக்கு மூலதளமாகவுள்ள அடிப்படை உடன்படிக்கை.
Axis
அச்சு
Axis
அச்சு
Axis
அச்சு/சுழலச்சு
Axis Of Symmetry
சமச்சீரச்சு
Axis Of Symmetry
சமச்சீரச்சு
Axis Of Symmetry
சமச்சீரச்சு
Axis Vertebra
அச்சுமுள்ளெலும்பு
Ayacut
பாசனப்பகுதி
Ayacut
ஆயக்கட்டு
Backcross
பின்தலைமுறைக்கலப்பு
Backcross
கலப்பினப் பிறவிக்கும் மூல இனங்களில் ஒன்றாகும் இடையேயுள்ள கலப்பு.
Backcross Flow
பின்னோட்டம்
Backcross Pressure
எதிரழுத்தம்
Backwaters
உப்பங்கழி, காயல்
Bacteria
நுண்மம்,பற்றீரியா,பேக்ட்டீரியா, குச்சில்கள்
Bacteria
நுண்ணுயிரி, பாக்டீரியா
Bacteria
நுண்மங்களை, நோய்க்கீடங்கள், நுண்ணுயரிகள்.
Bacteria
பற்றீரியங்கள் (பற்றீரியா)
Bacterial Blight
நுண்ம இலைக்கருகல் நோய்
Bacterial Leaf Blight
இலைக்கருகல்நோய்
Bacterial Nodule
பற்றீரியாச்சிறுகணு
Bacterial Nodule
பற்றீயச்சிறுகணு
Bactericide
பேக்ட்டீரியாக்கொல்லி,நுண்மக்கொல்லி
Bactericide
நுண்மக் கொல்லி, நுண்மங்களை அழிக்கும் பொருள்.
Bacteriology
நுண்மி இயல்
Bacteriology
நுண்ணுயிரியல்
Bacteriology
பற்றீரியவியல்
Bacteriology
நுண்ம ஆய்வுநுல்.
Bacteriophage
நுண்ம நச்சுயிரி,பேக்ட்டீரியாக் கொல்லி, பேக்ட்டீரியா கழிவு நச்சுயிரி
Bacteriophage
நுண்மத் தெவ்வு, ரஇயற்கைப் பரப்பிலும் உயிரினங்களிலும் உள்ள நுண்ம அழிவுக்கூறு.
Bacterium
பேக்ட்டீரியம்
Bacterium
பற்றீரியம்
Bael
வில்வமரம்,வில்வப்பழம்
Bael
கூவிளமரம், வில்வக்கனி.
Baffle Plate
தடுப்புப்பலகை
Baffle Plate
தடுப்புத்தகடு
Baffle Plate
தகதகடு
Bagasse
சர்க்கரை உற்பத்திக் கழிவுக் பொருள்கள்.
Bagasse
கரும்புச்சக்கை
Bait
தூண்டில் இரை, அவாவூட்டும் பொருள், கவர்ச்சிப் இடைத்தங்கல், (வினை) தூண்டில் இரை வை, உணவுத் துணுக்கிட்டுமருட்டு, அவாவூட்டு, கவர்ச்சிசெய்து மருட்டு, இடைத்தங்கல் உணவளி, இடைத்தங்கல் உணவுகொள், உணவுக்காக இடைவழியில் தங்கு, வழிமனையில் தங்கு, தீனிகொடு, தனீகொள், வேட்டை விலங்கின்மீது நாய்களை ஏவி விடு, ஏவிவிட்டுத் தொந்தரவு செய்
Bait
வசிய உணவு, ஆகாரத்தூண்டுல்
Bait Shyness
தூண்டுல் இரை, நெருங்காமை
Bait Trap
ஆகாரப் பொறி, இரைக்கண்ணி
Bakery Waste
அடுமனைக் கழிவு
Balance
துலாக்கோல் நிறைகோல் தராசு ஆய்கனத்தின் எடை நுண்ணளவைப் பொறி கடிகாரத்தின் ஒழுங்கமைப்பு உறுப்பு துலாராசி துலாம் என்னும் வான்மனை சமநிலை அமைதி நிலை சரியீடு வேற்றுமை வேறுபாடு மிச்சக் கையிருப்பு மீதி,(வினை) நிறு எடையிடு எடைபோட்டுப்பார் எதிரெதிர் வைத்துப்பார் ஒப்பிடு சமநிலை உண்டுப்ண்ணு ஒப்படையதாக்கு சமநிலை அடை ஒப்பாகு எதிரீடு செய் சமமாயிரு இருதிறமும் ஒப்புக்காண் துடித்தாடு ஆடியசை
Balance
சமநிலை,சமநிலை,தராசு
Balance Theory
நிகரியக் கெள்கை, சமச்சீர்க் கொள்கை
Balanced Ration
நிறை தீன்பாகம்
Balancing Chamber
சமநிலை அறை
Balancing Nutrition
சமச்சீர் உணவு
Bale
கட்டு
Bale
கேடு, தீங்கு, அழிவு, துன்பம், அஞர்,நோவு.
Bales
கட்டுகள்
Ball Bearing
கோளத்தாங்கி
Ball Bearing
மணித்தாங்கி, மணிப்பொதிகை
Ball Valve
கோள ஓரதர்
Balsam
காசித்தும்பை
Balsam
குங்கிலிய வகை மரம், குங்கிலிய வகை நறுமனப்பிசின், செயற்கை நறுமணக்குழம்பு. நோவு ஆற்றும் பொருள், பண்டு நோயகற்றும் மருந்தாகப் பயன்பட்ட பொன்மெழுகு, காசித்தும்பை, (வினை) குணப்படுத்து.
Bamboo
மூங்கில்
Bamboo
மூங்கில்
Banana
வாழை
Banana
ஏற்றன் வாழை, நேந்திர வாழை, வாழை.
Banana Bunch
வாழைத்தார்
Banana Type
வாழைப்பழ வகை
Bance Erosion
கரை அரிப்பு
Band
அலைவரிசை/தடம்/கற்றை
Band
பட்டை
Band
பட்டை
Band
கட்டு தளை இழைக்கச்சை தளைக்கயிறு கட்டுக்கம்பி இணைப்புத்தகடு புத்தகக்கட்டடத்துக்குரிய மூட்டுவார் அரைக்கச்சை சட்டை-மேற்சட்டை-தலையணி ஆகியவற்றின் சுற்று வரிப்பட்டை வார் சக்கர இணைப்புப்பட்டை வண்ணக்கரை பட்டைக்கோடு அடையாளச்சின்னம் குழு ஒன்றுபாட்டுழைக்கும் கூட்டம் இசைமேளம் இசைக்கருவிக்கூட்டு இசைக்கருவியாளர் குழாம் (வினை) கட்டு இணை வரிந்து கட்டு ஒருங்கு கூட்டு குழுவாக அமை பட்டைப் கோடுகளிடு
Band
பட்டை, பட்டி
Band Application (Fertilizer)
கோட்டில் உரம்போடுதல்
Bandicoot
பெருச்சாளி
Bandicoot
பெருச்சாளி.
Banyan Tree
ஆலமரம்
Barberry
பார்பெரி
Barbs
நுண் எலும்புகள்
Bark
சீரை
Bark
பட்டை
Bark
மரவுரி
Bark
நாய் குரைப்பொலி, நரி ஒநாய்களின் ஊளை ஒலி, அணிலின் கிறீச்சொலி, பீரங்கி அதிர்வேட்டு, இருமல் ஒலி, (வினை) குரை, உறுமு, சள்ளென்று விழு, எரிந்து விழு, சீறு, அதிகாரமாகப் பேசு, திட்டு, நாய்போல் காவல் செய்.
Bark Borer
பட்டைத் துளைப்புழு
Bark Caterpillar
மரப்பட்டைப்புழு
Bark Tissue
பட்டைத் திசுக்கள்,பட்டைத்திசு
Bark Weevil
பட்டைக் கூன்வண்டு
Barley
பார்லி, வாற்கோதுமை
Barn Curing
வெப்பத்தில் பாடம் செய்தல்
Barn Yard
முற்றம்
Barnyard Millet
குதிரைவாலி
Barometer
காற்றழுத்தமமானி, பாரமானி, வானிலை முன்னறிதற்கும் கடல்மட்டத்தின் மேல் உயரங்களைக் கண்டறிதற்கும் பயன்படும் கருவி, மக்கள் கருத்துமாறுதலை மதிப்பிட்டுக் காட்டும் பொருள்.
Barometer
வாயுமானி
Barometer
பாரமானி
Barrage
அணையிட்டுத் தடுத்தல், குறுக்கணை, (படை.) இடைத்தடையிடும் திட்டமிட்ட குண்டுமாரி.
Barrage
நீர் நிலைப்படுத்தி, அணைக்கட்டு
Barrage
நீர்ச்சிறை
Barrage
தடுப்பு, கொரம்பு
Barrel
பீப்பாய், மிடா, உருள்தொட்டி, இயந்திரங்களின் சுழல் உருளை, மிடா அளவு, குதிரை இடுப்புப் பகுதி, உடற்பகுதி துப்பாக்கிக் குழல், கொளாவி, பித்தான், (வினை) மிடாவில் வை, பீப்பாயிலிட்டு அடை.
Barrel
கொள்கலம், நீள்உருள் பீப்பாய்
Barrel
பீப்பா
Barren
தரிசு நிலம், (பெ) மலடான, குழவி ஈனாத, பஷ்ன் தராத, விழைவு அளிக்காத, வெறுமையான, தரிசான, வளமற்ற, வறண்ட, ஊதியந்தாரத, மந்தமான.
Barren
பாழான
Barren
பயனற்ற, கனிபொருளற்ற
Barren Land
பொட்டல்
Barren Soil
மலட்டு நிலம்
Barrier
தடைவேலி, தடையரண், இடைவேலி, வழிமறிப்பு, தட்டி, தடை, தடங்கல், இடையூறு, இடைத்தடுக்கு, எல்லை, சுங்க எல்லை, கம்பி அழி பழைய வண்டியோட்டப்பந்தயங்களில் புறப்படும் இடம் குறித்த கம்பிச்சட்டம், (வினை) தடையிடு, வேலியிட்டு அடை.
Barrier
தடுப்புச்சுவர்
Barrier Crop
தடைப்பயிர்,தடைப்பயிர், வேலிப்பயிர்
Basal Application
அடிஉரமிடல்
Basal Rot
குத்தழுகல்
Basal Stem Rot
அடுத்தண்டழுகல்
Base
தளம்/அடி
Base
அடி அடிப்பகுதி அடிவாரம் ஆதாரம் கடைக்கால் அடித்தளம் நிலத்தளம் கேடயத்தின் நிலவரை அடிப்படை மூலம் மூலமுதல் (க-க) தூணின் அடிக்கட்டு படைத்துறையின் மூலதளம் கடற்படைத் தலைமையிடம் நில அளவையின் பொது மூலவரை கலவையின் தலைக்கூறு மருந்தின் மூலக்கூறு பொதுக்கூறு உறுப்பின் இணைப்பிடம் தலைப்பு புறப்படும்மிடம் (வடி.) அடிமூலவரை அடிமூலத்தளம் (வேதி) உப்பு மூலம் காடியுடனிணைந்து உப்பு வகையாகவல்ல பொருள் (கண) கணிப்புமூலம் தானமூலம் பந்தாட்டங்களின் நிலைத்தளம் (வினை) அடிப்படையாக்கு அடிப்படை மீதெழுப்பு மூலமுதலாகக் கொண்டு செயரலாற்று ஆதாரத்தின் மீது செயற்படுத்து வாதத்துக்கு ஆதாரமாகக்கொள் நிறுவு
Base
அடிமட்டம்
Base
அடிப்பகுதி
Base
அடிப்படை
Base
தளம், அடி, எளிய
Base Exchange
மூலமாற்றம்
Base Exchange Capacity
எதிர் அயனிமாற்ற ஆற்றல்,(மண்ணில்) காரம்-பரி மாற்றத்திறமை
Base Plate
அடித்தகடு
Base Saturation
எதிர் அயனிப்பொந்திகை,தெவிட்டும் அளவு காரம் சேர்தல்
Basement Membrane
தாங்கு சவ்வு
Basic
Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – என்பதன் குறுக்கம்
Basic
மூலமான
Basic
அடிப்படையான, அடிக்குஉரிய, அடியிலுள்ள, அடியாக அமைகிற, (வேதி) உப்பு மூலத்தின் இயல்புடைய, உப்பு மூலம் கொண்ட, கன்மச்சத்துக் கலவாத முறைப்படி உருவாக்கப்பட்ட.
Basic Fertilizers
கார உரங்கள், அடிம உரங்கள்
Basic Slag
அடிமக்கழிவு (இரும்பாலைக்கழிவு உரம்)
Basic Slag
மூலக்கழிசை
Basicity
(வேதி) காரங்கள் உப்பு மூலங்களுடன் கலக்கும் தர. அளவு.
Basicity
காரத்தன்மை
Basil
துளசியினம் சார்ந்த நறுமவ்ச் செடிவகை.
Basil
திருநீற்றுப் பச்சிலை, திருநீற்றுப்பத்திரி
Basin Irrigation
குழிப்பாசனம், நீர்்பாத்திப்பாசனம்,பள்ளமுறைப்பாசனம்
Basin Lister
குழிந்தலம்
Basin Listing
குழியமைப்பு
Basin Method
பள்ளப்பாத்தி முறை
Basophilic Gland
காரம் ஏற்கும் சுரப்பி
Bassia
இலுப்பை
Bast
மரவுரி,மரவுரி
Bast
எலுமிச்சை இனமரத்தின் நாரியல் வாய்ந்த உள்பட்டை, உள்மரப்பட்டை, மென்மரம்.
Batch Process
தொகுமுறை
Battery
கலவடுக்குமுறை,மின்கலம்,மின்கலவடுக்கு
Battery
மின்கலம்
Battery
அடித்தல், (சட்) கைத்தாக்குதல், ஆடை பங்கமுறக் கைநீட்டல், அதட்டிக் கையாளுதல், பீரங்கித்தொகுதி, பீரங்கிப்படை வகுப்பு, பீரங்கிப் படை வீரர்கள், பீரங்கிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இடம், மின்பொறி அடுக்கு, மின்கலம்,அடுக்குச் சமையற்கலம், உணவுக்கல அடுக்கு, விரைவளர்ச்சி முறையில் முட்டையிடும் கோழிகளை அடைத்துவைப்பதற்கான கூண்டுப்பெட்டி வரிசை, தளக்கட்டுப்பந்தாட்டத்தில் பந்தெறிபவரும் ஏற்பவரும் கொண்ட தொகுதி, வாத அடுக்குச்சொல், வாதத அடுக்கு.
Batting Cotton
மெத்தைப் பருத்தி
Beaker
முகவை,முகவை
Beaker
பருகுகலம், கொடுகலம், ஆய்களங்களுக்குரிய மூக்குடைய ஊற்றுகலம், கலஅளவு நீர்மம்.
Beam
ஏர்க்கால், ஒளிக்கற்றை
Beam
(Beam OF LIGHT, ELECTRONS ETC.) கற்றை
Beam
கற்றை ஒளி
Beam
உத்தரம், தூலம், பாவுநுல் வரிந்து சுற்றப்படுமும் தறிக்கட்டை, ஏர்க்கால், துலையின் கோல், நங்கூரத் தண்டு, இயந்திரத்தின் நெம்புகோல்,வண்டியின் நெடுங்கட்டை, கப்பலின் பக்கம், மான்கொம்பின் நடுத்தண்டு, ஒளிக்கதிர், மின்கதிர், ஒளிக்கோடு, மின்கதிர்க்கற்றை, அவிரொளி, சூழ்ஒளி, ஒளி படைத்த நோக்கு, முறுவல், (விவி.) பெருங்குற்றம், (வினை) ஒளிவீசு, கதிருமிழ், முறுவழி, இலங்கு, தோற்று, ஒளிக்கதிர் மூலம்தெரிவி, உத்தரத்தின்மீது வை.
Beam
கோல், கற்றை
Bearing
தாங்கி
Bearing
திசையளவு
Bearing
நடத்தை, ஒழுகலாறு, கோலம், நடையுடைத்தோற்றம், மரபுவழிச் சின்னக் குறிப்பு, தொடர்புக் கூறு, நிலை, திசைக்கூறு, திசைநிலை, தாங்குதளம், (பெ) விளைவு தருகிற, தாங்குகிற.
Beaten Rice
அவல்
Beating Of The Heart
இதயத்துடிப்பு
Bed Irrigation
பாத்திப்பாசனம்,பாத்திப்பாசனம்
Bee Balm
தன்களிம்பு
Bee Bread
வண்டுணர் மலர்த்துகள் உருண்டை
Bee Hive
தேன் கூடு
Bee Keeping
தேனீ வளர்ப்பு
Bee Keeping
தேனீ வளர்ப்பு
Bee Louse
தேனீப்பேன்
Beef Extract
மாட்டிறைச்சிச் சாறு, மாட்டு ஊன் சாறு
Beef Tape Worm
மாட்டிறைச்சி நாடாப்புழு
Beef Wood
சவுக்கு
Beet Root
சுவைக்கிழங்கு, பீட்ருட்
Beet Root Curly Top
செங்கிழங்கின் சுருட்டைத்தலை
Beetle
கொட்டாப்புளி, வல்லீட்டிக்குற்றி, (வினை)கொட்டாப்புள்ளியால் அடி.
Beetle
வண்டு,வண்டு
Beggar Ant
இரவலர் எறும்பு
Beidellite
களி மண்
Bell Jar
மணிச்சாடு
Bell Pepper
குடைமிளகாய்
Bellary Onion
பெரிய வெங்காயம்
Bellow Duster
துருத்தித் துடைப்பத் தூரிகை
Bellows Duster
துருத்தித்தூவி
Belt
மண்டலம்
Belt
பட்டை
Belt
மண்டலம்
Belt
அரைக்கச்சை, கோமான், வீரத்திருத்தகைக்குரிய அரைப்பட்டிகை, மேகலை, வார், இயந்திர உறுப்புகக்கலை இணைத்தியக்கும் தோல்பட்டைவார், பட்டிகை அணிவி, தோல்வகை முதலியவற்றால் கட்டு, வளை, சூழ்.
Belt Driver
பட்டைச் செலுத்தி
Bench Mark
பணி மதிப்பீட்டு அளவை திறனளவு
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
மட்டக்குறி
Bench Mark
குறியீடு, மட்டக்குறியீடு இலக்கு
Bench Terrace
இருக்கைத்தளம்
Bend
வளைவு
Bend
வளைந்த குழாய்
Bend
வளைத்தல், வளைவு, வளைந்தபகுதி, கொக்கி, கொளுவி, குனி, திருப்பம், வணக்கம், (வினை) வளையவை, வளை, சாய்வி, சாய், கோணச்செய், கோணு, குனி, தளர், தொய், புருவம் கோட்டு, திருப்பு, திரும்பு, திணி கீழடங்கு, தாழ்ந்துபோ, அடங்கு, முடிச்சிடு.
Bengal Gram
கொண்டைக்கடலை,கொண்டைக்கடலை
Bengal Jute
சணல்
Benzene
பென்சீன்
Benzene
பென்சீன்
Benzene
பென்சீன்
Benzene
சாம்பிராணி எண்ணெய், நிலக்கரிக் கீலிலிருந்து பெறப்படும் நறுமண நீர்க்கரிமப்பொருள்.
Benzene Hexachloride
பென்சீனறுகுளோரைட்டு
Benzoin
சாம்பிராணியெண்ணெய்
Benzoin
பென்சோயின்
Benzoin
மர நறுமணப் பிசின் வகை, சாம்பிராணி.
Berry
முழுச்சதைக்கனி
Berry
தீங்கனி கொட்டையில்லாப்பழம் (தா.வ.) சதையால் மூடப்பட்ட விதைகளுள்ள பழம் காப்பிக்கொட்டை கூலமணி கோதுமைமணி நண்டுபோன்ற உயிரினங்களின் முட்டை அன்னப்பறவை அலகின் மேலுள்ள குமிழ் (வினை) கனி விளையப்பெறு விளைந்து திரளாருப்பெறு திரிந்து கனிதிரட்டு
Besella
பசலைக் கீரை
Bet
பந்தயம், பந்தயப்பொருள், பணையம், (வினை) பந்தயம் கட்டு, பந்தயம் கூறு, பணையம் வை.
Bet
இலந்தைப்பழம்
Beta Particle
பீற்றாத்துணிக்கை
Beta Particle
பீட்டாத்துகள்
Betel
வெற்றிலை.
Betel
வெற்றிலை
Betel Leaf
வெற்றிலை
Betel Vine
வெற்றிலைக்கொடு
Bhusa
வைக்கோல் பொட்டு
Bicarbonate
கரியகக்காடியின் உப்பு.
Bicarbonate
இருகாபனேற்று
Bicuspid Tooth
இருகூரடிப்பல்
Biennial
இரண்டாண்டு வாழும் செடியினம், ஈராட்டைப் பயிர், (பெ)ஈராட்டை வாழ்வுடைய, இரண்டாண்டிற்கொருமுறை நிகழ்கிற.
Biennial
ஈராண்டுக்கொருமுறையான
Biennial Crop
ஈராண்டுப்பயிர்
Bifid
இரண்டாய்ப்பிளக்கப்பட்ட
Bifid
இருபிளவுள்ள
Big Onion
பெரிய வெங்காயம்
Big Vein
பெருநாளம்
Bilateral Cleavage
இரு பக்கப்பிளவு
Bilateral Symmetry
இரு பக்கச் சமச்சீர்
Bilateral Symmetry
இருபக்கச்சமச்சீர்
Bilaterally Symmetrical
இருபக்கமுஞ்சமர்ச்சீரான
Bilaterally Symmetrical
இருபுடைச்சமச்சீரான
Bill Hook
தொரடு, வாங்கரிவாள்
Bimbi
காவைக்கொடு
Bimodel Transmission
இருவகைப் பரப்பு முறை
Binary Division
இருகூற்றுப்பிரிவு
Binary Division
இருகூற்றுப்பிரிவு
Binary Fission
இரட்டையாகப் பிளத்தல், இருகூறாகப் பிரித்தல்
Binary Fission
இருகூற்றுப்பிளவு
Binaural Audition
இருசெவிப்புலனாகல்
Bind Weed
கட்டுக்கொடு, தழுவு கொடுவகை
Binomial Nomenclature
இரட்டைப் பெயரிடுமுறை
Bio Conversion
உயிரியல் முறை மாற்றம்
Bioassay
உயிரியல் மதிப்பீடு,உயிர் அளவீட்டு முறை
Biochemical
உயிர்வேதியியல் சார்ந்த.
Biochemical
உயிரிரசாயனவியலுக்குரிய,உயிர் இயைபுவழி
Biochemical
உயிரினவிரசாயனத்துக்குரிய
Biochemical Activity
உயிர் வேதிச் செயல்
Biochemistry
உயிரிய வேதியியல்
Biochemistry
உயிர் வேதியியல்,உயிரிரசாயனவியல்
Biochemistry
உயிர்வேதியியல், உயிரினங்களின் உடலில் ஏற்படும் வேதியியல் இயக்கங்களையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் பற்றி ஆயும் நுல்துறை.
Biofertilizers
உயிரின உரங்கள்
Biological
உயிர் நுலைச் சார்ந்த.
Biological
உயிரியல் வழி,உயிரினவியலுக்குரிய (உயிரியலுக்குரிய)
Biological Control
உயிரியல் தடுப்பு முறை,உயிரியல் முறைக்கட்டுப்பாடு,உயிரினவியலாளுகை (உயிரியலாளுகை)
Biological Control
உயிரினவியலாட்சி
Biological Effect
உயிரிவழிவிளைவு
Biological Oxygen Demand
உயிர்சார் உயிர்வளி அளவு
Biological Property
உயிரியல்பு
Biological Tests
உயிர்வழிச் சோதனை
Biological Value
உயிர்வழி மதிப்பீடு
Biometry
உயிரிக்கணிதம்
Biometry
உயிரியற் செய்திகளின் ஆயளவை முறை.
Biometry
உயிரினப்புள்ளிவிவரவியல்
Biotechnology
உயிரியத்தொழில் நுட்ப இயல்
Biotechnology
உயிரின நுட்பவியல்
Biotic Factor
வாழ்வுக்காரணி
Biotic Factor
வாழ்க்கைக்காரணி
Biotic Factors
உயிர்க் காரணிகள்
Biotic Forests
உயிர் காடுகள்
Biotic Potential
உயிர் இயல்திறன்
Biotic Pyramid
உயிர்ப் பட்டைக்கூம்பு
Biotic Units
உயிர் அலகுகள்
Biotunicate
இரட்டு அடுக்கு உறையுடைய
Biotype
உயிரின வகை
Biparous
இரட்டை ஈற்றான, ஒரே தடவையில் இரட்டையாகப் பெறுகிற, (தாவ.) இரு கவர்விட்டுச் செல்கிற.
Biparous
இரட்டைப்பேறுள்ள
Biparous
இரட்டைக்கவருள்ள (முறைக்கிருகவர் கொள்ளுகின்ற)
Bipolar Neuron
இருதுருவ நரம்புச் செல்
Birch
பிர்ச் மரம்
Birch
காட்டு மரவகை, பூர்ச்சமரம், பிரம்பு, (வினை) பிரம்பினால் அடி.
Bird Scarer
பறவை விரட்டி
Birth Pore
பிறப்புத்துளை, ஈன்புழை
Bisexual
இருபால் உறுப்புக்களையும் ஒருங்கே உடைய, இருபால் கூறுள்ள, இருபால் கூறுபாடுடைய.
Bisexual
இருபால் அமைப்பு,இருபால்
Bishop Weed
ஓமம்
Bishops Weed
ஓமம், அசம்படலம்
Bisulphate
இருசல்பேற்று
Bisulphide
இருகந்தகை.
Bisulphide
இருசல்பைட்டு
Biting Insect
கடுத்துத்தின்னும் பூச்சி
Bitter Gourd
பாகற்காய், பாகல்,பாகல்
Bitter Rot
கசப்பழுகல்
Black Alkali Soil
கருங்களர் நிலம், கறுப்புக்களர் நிலம்
Black Ant
கட்டெறும்பு
Black Arm
கருங்கிளை நோய்
Black Babul
கருவேல மரம்
Black Bug
கறுப்புநாவாய்ப்பூச்சி
Black Canker
கருப்புச்சொறி நோய்
Black Chaff
கரும்பதர்
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்
Black Cotton Soil
கரிசல் மண்,கரிசல் மண்
Black Cumin
கருஞ்சீரகம்
Black Gram
உளுந்து
Black Headed Caterpillar
கருந்தலைப்புழு
Black Leg
கருங்கால் நோய்
Black Leg Disease
கருங்கால் நோய்
Black Mustard
சிறுகடுகு
Black Night Shade
மணத்தக்காளி, மணித்தக்காளி
Black Pepper
மிளகு
Black Plum
நாவல்
Black Quarter, Black Leg
கருங்கானோய்
Black Rot
கருமையழுகல்
Black Rust
கருந்துரு நோய்,கருப்புத்துரு நோய், தண்டுத்துரு நோய்
Black Scurf Or Rhizoctonia Canker
கருத்தூரழுகல் நோய்
Black Shank
கருந்தண்டழுகல் நோய்
Black Soil
கரிசல் மண்,கரிசல் மண்
Black Spot
கருப்புப் புள்ளி-கரும்புள்ளி
Black Tip
நுனி கருத்தல்
Black Wort
கரும்பரு
Blackgram
உளுந்து
Bladder
சவ்வுப்பை, மெல்லிய தாள் போன்ற தோற்பை, ஊதற்பை, காற்று நிரம்பிய சவ்வு, நீர் நிரம்பிய பை, பொள்ளல் பொருள், சத்தற்ற பொருள், வெற்று வாயடிப்பவர், வாய்ப்பட்டி, வீங்கிய தோற்பை உறுப்பு.
Bladder
விரிபை
Bladder
சவ்வுப்பை
Bladder Wall
பைச்சுவர்
Bladder Worm
சவ்வுப்பைக்கிருமி
Bladder Worm Or Crysticercus
பைப்புழு
Blade (Motor)
அலகு
Blade Harrow
குண்டகம்
Blast
ஊது, ஊதை, ஊத்தம்
Blast
வன்காற்று, கொடுங்காற்று, வலிமைமிக்க காற்றின் வீச்சு, எக்காளமுழக்கம், ஊதுலை அனற்காற்று, வார்ப்புலையின் வெடிப்பொருள், வெடிப்புக்குரிய அழிவுக்காற்றலை, (வினை) சுரங்கமிட்டு வெடிக்கவை, சுட்டுக் கருக்கு, சாம்பராக்கு, வாட்டு, வதக்கு, பாழாக்கு, தெறுமொழிக்காளாக்கு, அழிவுக் காளாக்கு, கேடுசெய்.
Blast
கொள்ளை நோய். குலை நோய்
Blast (Plant Disease)
செடியெரிக்குநோய்
Blast Disease
கொள்ளை நோய்,நெல்லின் கொள்ளை நோய்
Blast Furnace
ஊதுலை, வல்லூதுலை
Blast Furnace
ஊதுலை
Blast Furnace
ஊதுலை
Blastomere
கருக்கோளச் செல்
Blastopore
கருக்கோளத் துளை
Blastula
குழியுடைக் கருக்கோளம்
Bleaching Action
நிறநீக்குதாக்கம்
Bleaching Agent
நிறநீக்குங்கருவி,வெளிறச்செய்யுங்கருவி,நிறம் நீக்கி
Bleaching Powder
நிறம் நீக்கி உப்பு,நிறநீக்குதூள்
Bleeding Disease
சாறு ஒழுகல் நோய்
Blend
கலத்தல், ஒருங்கிணை செய்
Blend
கலவை,கலப்பு, நுட்பதிட்பம்பட நயமாக இணைக்கப்பட்ட இணைவு, தேயிலையுடன் வெறிச்சத்துக்கள் கலந்த இன்கலவை, (வினை) கல, ஒருங்கிணை, சேர்ந்துஒன்றாகு, இரண்டற ஒன்றுபடு, வேறுபாடின்றித் தழுவி இணை.
Blending
கலப்பு நயம் கொடுத்தல்
Blending
நயக்கலப்பு
Blight
கருகல் நோய், கருகல்
Blight
வெப்பு நோய், செடிகளை ஊறுபடுத்தும் நோய் வகை, செடிப்பேன் வகை, புழுக்கம், கொடும் பழி, அழிவு, கேடு, நலிவு, (வினை) ஊறுபடுத்து, தீமைக்காளருக்கு, அழி.
Blight
வெளிறனோய்
Blind Inlet
மறைமுக உட்போக்கி
Blindness
குருட்டுத்தன்மை
Blindness
குருட்டுத்தன்மை, கண்தெரியாமை, அறியாமை, மடமை.
Blister
கொப்புளம்
Blister
கொப்புளம்
Blister
கொப்புளம், பொக்குளம், உராய்வுக்காயம், நெருப்புப்புண், உலோகத்திலோ மரப்பலகையிலோ சாயப்பூச்சிலோ இலையிலோ ஏற்படும் சிறுகாய்ப்பு, புடைப்பு, பொடிப்பு, பொருக்கு, (மரு.) கொப்புளம் உண்டுபண்ணும் பொருள், கொப்புளப்பற்று, காரச்சீலை, (வினை) கொப்புளம் உண்டு பண்ணு, புண்ணுக்கு, கொப்புளி, கொப்புளமாய் எழு, புண்ணாகு, கொப்புளித்துப் போ.
Blister Beetle
கொப்புள வண்டு
Blister Blight
கொப்புளக்கருகல் நோய்
Blister, Boil, Pustule
கொப்புளம்
Block
தொகுதி
Block
கட்டம்/தொகுதி
Block
பாளம், கட்டி, பிழம்பு, கட்டை, மரத்தடி, செப்பனிடாத்தடி, கட்டித்துண்டு, செங்கற்பாளம், கற்பிழம்பு, அச்சுப்பாளம், பட அச்சுக்கட்டை, செதுக்குவேலைக்குரிய கட்டை, தனி மொத்தம், மொய்திரள், நகர வட்டாரக்கூறு, நப்ர்ப்புற வட்டகைக்கூறு, நான்கு தெருக்களுக்குட்பட்ட வட்டகை, வளாகம், குடியிருப்புக்காக ஒதுக்கி வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு, தடை, தடங்கல், மரப்பந்தாட்டத்தில் ஆட்டக்காரர் பந்தைத்தடுத்து மட்டையுடன் நிற்கும் இடம், உயிரற்ற பொருள், மட்டி, முட்டாள், (வினை) தடு, தடங்கல்இடு, முட்டுக்கட்டைகியடு, தடுத்து நிறுத்து, முடக்கு, பயன் கட்டுப்படுத்து, செயல் கட்டுப்படுத்து, செயலறவை, இடம்வளை, அடைப்பிடு, முற்றுகையிடு, கட்டுப்படுத்து, உருவளி, சமசதுக்கக் கட்டையாக்கு, புடைப்புப் பொறிப்பிடு, உருவரை குறி, சட்டசபையில் எதிர்ப்பறிவி.
Block Structure
தொகுதி அமைப்பு, கட்டிகள் அமைப்பு
Block Structure
கட்ட/தொகுதி கட்டமைப்பு
Blood Coagulability
குருதிதிரள்தன்மை
Blood Meal
இரத்த உரம்,குருதிக்கழிவு, குருதி எரு
Blood Plasma
குருதிப்பிளாசுமா
Blotch
செடிநோய் வகை
Blotch
கொப்புளம், பொக்குளம்ம, கறை, தழும்பு, தடம், பொட்டு, சுட்டி, பட்டை, செடி நோய்வகை, (வினை) கொப்புளத்தால் நிரப்பு, தழும்புகளால் நிரப்பப்பெறு.
Blow Lamp
ஊதுவிளக்கு
Blue Butterfly
நீல வண்ணத்துப்பூச்சி,நீலவண்ணத்துப்பூச்சி
Blue Elephant Aloe
யானைக் கற்றாழை
Blue Green Algae
நீலப்பச்சைப்பாசி
Blue Mould
நீலப் பூசணம்
Blue Vitriol
மயிற்றுத்தம்
Blue Vitriol
மயிற்றுத்தம், துருசு
Blue-Green Vitriol
துருசு
Blue-Green-Algae
நீலப்பச்சையல்காக்கள்
Body Cavity
உடற்குழி
Body Fluid
உடற்பாய்பொருள்
Boil
கொதித்தல்,கொப்புளம்
Boil
பரு, கொப்புளம், குருதிக்கட்டி.
Boil
கொதித்தல்
Boil Worm
காய்ப்புழு
Boiler
கொதிகலன்
Boiler
வேம்பா, வாலை, இயந்திரக் கொதிகலம், வெள்ளாவி விடும் சால், சினம் கொள்பவர், வேகவைப்பதற்கேற்ற காய்கறிவகை.
Boiler
கொதிகலம்
Boiling Point
கொதிநிலை
Boiling Point
கொதிநிலை
Boll
காய்
Boll
புடைப்பு, குமிழ், பருத்தி-சணல்-கசகசா முதலியவற்றின் விதைகள் மதுள்ள உருட்சியான உறைபொதி, (வினை) உருண்டு, திரள், வீங்கு, பருமனாகு.
Boll Rot
காயழுகல்
Boll Worm
(பருத்திக்) காய்ப்புழு
Bolt
மரையாணி
Bolt
மரையாணி
Bolt
அம்பு, குறுக்கை வில்லின் வன்மைமிக்க குறுங்கணை, தாழ், தாழ்ப்பாள், செரூகு குண்டுசி, இடியேறு, துணியின் அளவு வரையறையுடைய சுருள், அச்சகத்தாள், திடீரெனப் புறப்பாடல், (வினை) தாழ்ப்பாளிடு, கதவடை, பூட்டு, தளையிடு, விலங்கிடு, விரைவுடன் தூக்கி எறி, துள்ளு, பாய், திடீரென வெளியேறு, வெடி, வேட்டுவிடு, விரைவில் விழுங்கு, விட்டுவிலகு, செறித்தேடு, கட்டுமீறு, ஆதரவு அளிப்பதை நிறுத்து, (வினையடை) செங்குத்தாக, நேராக.
Bone Ash
எலும்புச்சாம்பல்
Bone Charcoal
எலும்புக்கரி
Bone Manure
எலும்புப்பசளை
Bone Meal
என்புசேருணவு,எலும்புத்தூள், எலும்பு எரு,எலும்புத் தூள்
Bone Tissue
எலும்புத் திசு
Bony Labyrinth (Of Ear)
எலும்புச்சிக்கல்வழி (காதின்)
Book Louse
புத்தகப் பேன்
Boost
அழுத்தப்பெருக்கேற்றுதல்
Boost
புகழ்விளம்பரம், செயற்கையுதவி, (வினை) வீண் விளம்பரஞ்செய், மேலை ஏற்று, மதிப்பை உயர்த்து, (பே-வ) முன்னுக்குத்தள்ளு.
Boot Leaf
கண்ணாடி மடல், கதிர் இலை
Booting Stage
கதிர்த்தாள் பருவம்
Borax
வெண்காரம்
Borax
பொரிகம், நீருடை உவர உப்புவகை.
Borax
போறாட்சு, வெண்காரம்
Bordeaux Mixture
பார்டாக் கலவை
Bordeaux Paste
பூசனக்கொல்லிப்பசை,பார்டாப் பசை
Border Effect
வரம்பு விளைவு, ஓரப்பலன், விளிம்பு விளைவு
Border Strip Irrigation
ஓர நீள்பாத்திப் பாசனம்
Bordered Pits
கரைக் குழிகள்
Bore Well
துளைக்கிணறு, குடைந்த கிணறு
Bore Wells
துளைக் கிணறுகள், குழாய்க் கிணறுகள்
Borer
துளைப்பான்,துளைகருவி
Borer
துளையிடுபவர், துளைக்கருவி, தலையை முந்தி நீட்டும் குதிரை, துளையிடும் பூச்சிவகை.
Boric Acid
போரிக்கமிலம்
Boring Insect
துளைப்பூச்சி
Boring Machine
துளைப்பான்
Boron
போரன்
Boron
உலோகச்சார்பற்ற கருந்தவிட்டுநிறத் தனிப்பொருள்வகை.
Boron
போரன்
Borrow Pit
அயலிடக் குழி
Botanical Extract
தாவரச் சாறு
Bottle
குப்பி, புட்டு
Bottle
புட்டி குப்பி புட்டியிலுள்ள பொருள் சாராயம் குடித்தல் (வினை) புட்டியில் நிரப்பு குப்பியில் அடை
Bottle Gourd
சுரைக்காய்,சுரை (க்காய்)
Bottling
போத்தலிலிடல்
Bottling
கூம்புதல்
Bottling Machine
போத்தலிலிடும்பொறி
Bougain Villa
காகிதப்பூ
Boundary
எல்லை
Boundary
வரம்பு, எல்லைக்கோடு, எல்லைப்புறம், முடிவு, பந்தாட்ட வரம்பு வீச்சடி, வரம்பு வீச்சடியின் மதிப்பெண்.
Bovine
மாட்டுக்குரிய
Bovine
கால்நடைகளைச் சார்ந்த, எருத்தினத்துக்குரிய, எழுச்சியற்ற, மந்தமான போக்குடைய.
Brachiari Mutica
எருமைப்புல்
Brackish
சிறிது உப்பான.
Brackish
சவரான
Bract
(தாவ.) பூ வடிச்சிதல், கவட்டில் பூத்தோற்றுவிக்கும் உருத்திரிந்த இலை.
Bract
பூவடுச் சிற்றிலை,பூ வட்டம், காம்பிதழ்
Bracteole
(தாவ.) பூவடிச்சிதலிலை.
Bracteole
பூவடுச் செதில்,பூவடிச்செதிள்
Brak Horse Power (Bhp)
பயன் குதிரையாற்றல்
Bran
தவிடு, கூலக்குப்பை, குத்துமி.
Bran
தவிடு,தவிடு
Branch
கிளை
Branch
கிளை கொப்பு பகுதி பக்கம் கூறு பிரிவு கிளையாறு கிளையினம் கிளைநிலையம் துணைநிலையம் தலைப்பின் உட்பிரிவு நுல்துறை கலைத்துறை தொழில் துறை (வினை) கிளைகளாகப்பிரி கப்புக் கவர்விடு கிளைவிட்டுப்பரந்துசெல் பிரி விலகு பிரிந்து செல்
Branch
பிரிவு, கிளை
Branch
பிரிதல்/கிளை
Branch Wilt
கிளை காய்தல், கிளை-கருகல் (நோய்)
Branching
கிளைக்கொள்ளல்
Branching
கிளைவிடல், (பெ.)கிளைவிடுகின்ற, பிரிவுப்ள் கொண்ட.
Branching
கிளைத்தல்
Branching
பிரிதல்/கிளைத்தல் கிளை பிரித்தல்
Branding
குறிசுடல்
Branding
குறிசுடல், தழும்பிடல்
Bread
ரொட்டி, அப்பம்
Bread
ஊதப்பம் புளிப்புறையூட்டப்பட்ட மாவில் செய்யப்படும் ரொட்டி அப்பம் உணவு வாழ்க்கைத் தொழில் பிழைப்புச்சாதனம் (பெ.) வாழ்க்கைத்தொழில் சார்ந்த பிழைப்புக்குரிய உயர் நோக்கமற்ற முழுதும் உலகியல் சார்பான இயற்பொருள் வாதம் சார்ந்த முதிரா இளமைக்கூறுடைய உறமற்ற
Bread Fruit
கரிப்பலா, சீமைப்பலா
Breadfruit
கறிப்பலா
Breadfruit
தென்கடல் பகுதியின் மரவகை, ஈ.ரப்பலா மரம்.
Breaking Of Tulip
துளிப்பூ நிறம் முறிதல்
Breather
உயிர்ப்புத் தொட்டி
Breather
உயிர்ப்பவர், வாழ்பவர், சிறுநேரப்பயிற்சி, ஓய்வு.
Breed
இனம் (கால்நடை),வருக்கம்
Breed
இனம், குருதி மரபு, மரபுவகை, வளர்ப்பினம், மரபு, கால் வழி, மரபுப் பண்புகள் செறித்த குடி, கான்முனை, மரபுக் கொழுந்து, (வினை) ஈ.னு, பெறு, பிறப்பி, கருத்தரி, கருவில் பேணிவளர், உண்டாக்கு, உற்பத்திசெய், பயிற்றுவித்துப் புதுவகை உண்டாகச்செய், காரணமாயிரு, தூண்டு, உள்விளைவி, பெருக்கு, தழைப்பி, பிள்ளைகள் பெற்றுப் பெருகு, இனம்பெருக்கு, இனப்பெருக்கமுறு.
Breeder
இனப்பெருக்கவியல் வல்லுநர்,இனக்கலப்பாளர், உற்பத்தியாளர்
Breeder
வளர்ப்வர், பயிற்றுவிப்பார்.
Breeding
வளர்ப்பு,பிறப்பு,பெருக்குதல்,வளர்த்தல்,இனப்பெருக்கவியல்
Breeding
வளர்ப்பு, இனப்பெருக்கம், பயிற்சிப்பண்பு, நடைநயம், நன்னடத்தை, நல்லொழுங்கு.
Breeding Bull
பொலி காளை
Breeding Dormancy
முளைக்கும் தன்மை
Breeding Record
வளர்ப்புப்பதிவு
Breeding Station
வளர்ப்பு நிலையம்,இனப்பெருக்க நிலையம்
Breeding True To Type
மாதிரிக்கொத்த வளர்ப்பு
Brewing
நொதியாதல்
Brewing
இன்தேறல் வடித்தல்.
Bridle
கடிவாளம்,மாற்றுத்தாள் (இரும்புக்கலப்பை)
Bridle
கடிவாளம், தடை, செறுப்பு, தலையைச் சொடுக்கியிழுத்தல், (கப்.) நங்கூரவடம், தளைக்கம்பி வடம், (உட.) உறுப்பியக்கம் தடுக்கும் தசைநார், (வினை) கடிவாளமிடு, பிடித்திழு, அடக்கு, அடக்கிச்செல், எதிர்ப்பைத்தெரிவி, முறைப்புக் காட்டு.
Brinjal
கத்தரி,கத்தரி
Brinjal
கத்திரிக்காய்வகை, வழுதுணங்காய்வகை, கத்தரிச்செடி.
Brinjal Little Leaf
கத்தரி சிற்றிலை நோய்
Brisket
விலங்குகளின மார்புப்பகுதி, மார்புப்பகுதி இறைச்சி.
Brisket
கீழ்மார்பு
Bristle
முள்மயிர்
Brittle
நொறுங்கு
Brittle
எளிதில் உயைக்கூடிய, எளிதில் நொறுங்கத்தக்க, நொய்ம்மையான.
Brittle
நொறுங்கும்,நொறுங்கத்தக்க
Brittle
நொறுங்கத்தக்க
Brittleness
உடையும் தன்மை, நொறுங்கும் இயல்பு, நொய்ம்மை.
Brittleness
நொறுங்கும் தன்மை
Brittleness
நொறுங்குமை
Broad Bed
அகலப்பாத்தி
Broad Last
வீசித்தெளித்தல்
Broad Leaved Forest
அகவிலைக்காடு
Broad Spectrum
பரந்த செயலாற்றல் உள்ள
Broadcasting
ஒலிபரப்பு, விதை தௌிதல், வானொலி வாயிலாகச் செய்தி பரப்புதல், பரப்பறிவிப்பு
Broadcasting
வீசி விதைத்தல்,வீசி விதைத்தல், ஒலிபரப்பு, சிதறல்
Bronchitis
மார்புச்சனி நோய்.
Bronchitis
சுவாசப்பைக்குழாயழற்சி
Bronchus
சுவாசப்பைக்குழாய்
Bronchus
மூச்சுக்கிளைக் குழல்
Brood
ஓர்ஈட்டு முட்டையின் குஞ்சுத்தொகுதி, வளர்ப்பினம், குழந்தைகள், வழித்தோன்றல், பிறப்பு மரபு, இனம், வகை, வளர்ப்பு முறை, மக்கள் தொகுதி, விலங்குக் கூட்டம், பொருள்களின் கோவை, (வினை) அடைகாத்தல் செய், குஞ்சுபொரி, அருகணைத்திரு, நினைவில் ஆழ், நினைந்து நினைந்தேங்கு.
Brood
குஞ்சுகள் அடை
Brood Capsule
குஞ்சுபொரி பொரியுறை
Brooder
குஞ்சுகாக்குமிடம்
Broom Corn Millet
பனிவரகு
Broom Rape
புகையிலைக் காளான்
Brown Eye Leaf Spot
பழுப்புக்கண் இலைப்புள்ளி
Brown Leaf Spot
பழுப்பு இலைப்புள்ளி
Brown Rot
(உருளைக் கிழங்கின்) பழுப்பு அழுகல் நோய்
Brown Rot Disease
பழுப்பழுகல் நோய்
Brucellosis
கருச்சிதைவு நோய்
Brussell Sprouts
கிளைக்கோசு
Brussels Sprout
கிளைக்கோசு
Bryo Phyllum
இரணக்கள்ளி
Buccal Amoeba
வாய்வாழ் அமீபா
Buccal Cavity
வாய்க்குழி
Buck Scraper
சமமாக்கும் கருவி, சமமாக்கி
Bucket Pump
வாளி எக்கி
Bucket Sprayer
வாளித்தெளிப்பான்
Bucket Valve
வாளி ஓரதர்
Bucks Scraper
மண்வாரி
Bud Blight
மொட்டுக்கருகல்
Bud Graft
அரும்பொட்டு
Bud Mutation
மொட்டுமாற்றம்
Bud Rot
குருத்து அழுகல் நோய்,குருத்தழுகல்
Bud Sprout
அரும்புமுளை
Bud Worm
மொட்டுத்துளைக்கும் புழு,மொட்டுப்புழு
Budding
புத்த சமயத்தைச் சார்ந்தவர், பௌத்தர், (பெ.) புத்த சமயத்தைச் சார்ந்த, புத்த சமயத்தைப் பற்றிய.
Budding
அரும்புமொட்டு,குருத்து ஒட்டு, முலை ஒட்டு,மொட்டு ஒட்டுதல், குருத்து ஒட்டுதல், முளை ஒட்டுதல்
Budding, Germination
அரும்புதல்
Buffalo
எருமை,எருமை,எருமை
Buffalo
எருமை, எருது இனத்தைச் சார்ந்த பெரிய விலங்கு, நீர் நில இயக்கமுடைய இயங்கரண்.
Buffalo Grass
நீரடிப்புல் , நீர்ப்புல்,எருமைப்புல், நீரடிப்புல்
Buffalo-Bull
ஆணெருமை
Buffer
நடுப்பி, பொதுப்பி
Buffer
எருமைத்தோலால் பெருகிடுபவர்.
Buffer
இடையகம்/தாங்ககம்
Buffer Capacity
தாங்கற்கொள்ளளவு
Buffer Capacity
நடுப்பாற்றல்
Buffer Solution
நடுப்ப நீர்மம், பொதிப்பு நீர்மம்,தாங்குகரைசல்
Bug
நாவாய்ப்பூச்சி, உறிஞ்சி உண்ணும் பூச்சி
Bug
வழு
Bug
மூட்டுப்பூச்சி, மூட்டுப்பூச்சிபோன்ற பூச்சிவகை. சிறு நோய்க்கீட வகை, அரை வெறியர், புள்ளி, ஆள், (பெ.) அரை வெறி கொண்ட.
Bug
தவறு
Built Together Pump
சேர்த்தமைத்த எக்கி
Bulb
குமிழ்
Bulb
குமிழி, குமிழ் விளக்கு, குமிழ் வடிவான
Bulb
பூடு, பூண்டு,குமிழ்த்தண்டு
Bulb Crop
பூண்டுப்பயிர்கள்
Bulbil
வசுனகம், கரளை
Bulbil
(தாவ.) தனிச்செடியாக வளரக்கூடிய தண்டங்கிழங்கின் குமிழ்மொட்டு.
Bulbils
கரளைகள்
Bulk Density
பரும அடர்த்தி
Bulk Density
பொதி அடர்த்தி
Bulky Manures
பருமமிகு எருக்கள்
Bulky Organic Maunures
பரும கரிம எருக்கள்
Bull Rush Millet (Power Millet)
கம்பு
Bull-Dozer
சமன்செய் இயந்திரம்
Bulldozer
நிலச்சமனி,புரட்டுமேறு
Bulldozer
நிலச்சமன் பொறி, நிலத்தைச் செப்பமாகச் சன்ன் செய்யும் கருவி, அச்சுறுத்துபவர், துப்பாக்கி, அச்சுறுத்தப் பயன்படும் கருவி.
Bulletin
கால அறிவிப்பு வெளியீடு, அரசியல் செய்தி வெளியீடு, நோயாளி நிலை அறிவிப்பு.
Bulletin
அறிக்கை
Bullock
மட்டக்காளை, காயடிக்கப்பட்ட எருது.
Bullock
எருத்துமாடு,எருது
Bulls Heart
இராமசீதாமரம்
Bulrush
நீண்ட நாணற்செடிவகை.
Bulrush
கம்பு
Bunch Variety
கொத்து ரகம்
Bunchy Top
முடுக்கொத்துநோய், தலைக்கொத்துநோய்,முடிக்கொத்து நோய்,கொத்து நுனி
Bund
(செர்.) கூட்டுக்குழு, கூட்டரசுக்குழு.
Bund
வரப்பு,கரை, வரப்பு
Bund
திண்டு
Bund Crop
வரப்போரப்பயிர், வரப்புப் பயிர்
Bund Former
வரப்புகட்டும் கருவி,வரப்புக்கட்டி
Bunding
வரப்பு அமைத்தல்
Bundle End
முடி நுனி
Bunsen Burner
புன்சன் எரிவெட்டி
Bunsen Burner
பன்சன்சுடரடுப்பு
Burette
அளவி
Burette
(வேதி.) சிறுதிற நீர்மம் அளக்கும் கண்ணாடி அளவைக்குழாய், வடியளவைக் குக்ஷ்ய்.
Burette
அளவி
Burmese Settun
சற்றில் தழை மிதிக்கும் கருவி
Burner
விளக்கு, விளக்கில் திரி தாங்கும் பகுதி, தகளி, எரிப்பவர், தடுபவர், எரிவது.
Burner
சிற்றுலை
Burrow
வளை, பொந்து, குறுவிலங்குகள் நிலந்துளைத்து இடும் நிலப்புழை வழி, மரப்பொந்து, கல்விடர், தங்கிடம், புகலிடம், (வினை) வளைதோன்டு, உட்குடை, உட்குடைந்தியற்று, பதுங்கு, துளைத்துச்செல், நிலங்குடைந்து கொண்டு வழி உண்டுபண்ணு, கண் மறைந்துசெல், மறை மெய்ம்மைகள் அகழ்ந்தாராய்.
Burrow
பொந்து, வளை
Burrweed
மருள் ஊமத்தை
Bush
புதர்
Bush
தூறு
Bush
குத்துச்செடி, புதர், குறுங்காடு, சிறுதூறு, சாராயக் கடைகளில் அடையாளத்திற்காகத் தொங்கவிடப்படும் செடிவகையின் கிளை, மரங்களில்லாத பயிரிடப்படாநிலம், தரிசு நிலம், புறக்காடு, சாராயக்கூடை, (வினை) அடர்ந்து வளர், குத்துச்செடி போலாகு, குத்துச்செடிகளை நடு, குத்துச்செடிகளுக்கு ஆதரவளி, பரம்பால் விதைகளை மூடு.
Butter Bean
பெரிய அவரை
Butter Churn
மத்து,வெண்ணெய்மத்து
Butter Milk
வெண்ணெய் நீக்கிய பால்
Butteress Grafting
புதிதாக்கும் ஒட்டு
Butterfly
வண்ணத்துப்பூச்சி,. பட்டுப்பூச்சி,வண்ணாத்திப்பூச்சி
Butterfly
வண்ணத்துப்புச்சி, மேனி மினுக்குநர், பிலுக்குக்காரர், (பெ.) நொய்ம்மையான, நிலையற்ற, துடிப்புள்ள.
Buttress
உதைகால்
Buttress
உதைகால், உதை சுவர்
Buttress
சுவர் தாங்கி, சுவர்அணை, உதைகால், ஆயக்கால், (வினை) முட்டுக்கொடு, அண்டை கொடு, தாங்கு, ஆதரவு கொடு.
Buttress Root
உதைகால்வேர்
Butyrometer
வெண்ணெய்மானி
By Pass
பக்கவழி, மாற்றுவழி
By Product
துணைப்பொருள்
By Valve
மாற்றுவழி ஓரதர்
Byre System
கொட்டில் குழி முறை
Cabbage
கோசுக்கீரை, முட்டைக்கோசு.
Cabbage
முட்டைக் கோசு, இலைக்கோசு,முட்டைக்கோசு
Cacao Swollen Shoot Disease
இலைக்காம்பு நோய்
Cactus
கள்ளிச்செடி வகை, கற்றாழை வகை.
Cactus
கள்ளிச் செடி,கள்ளிக்செடிவகை,கள்ளியினம்
Cadastral Map
நில அளவைப்படம்
Cadastral Map
காணிப்படம்
Caecum
(உள்., வில.) பெருங்குடல் முற்பகுதி, பெருங்குடல் வாய், முட்டு குழாய்.
Caecum
குருட்டுக்குழல்
Caenozoic
சீனோசோயிக்கு
Caenozoic Era
சீனோசோயிக்குக்காலம்
Caesalpined Bonducella
கழற்சிக்காய்
Cage
கூடு, கூண்டு, கண்ணறைப்பெட்டி, சிறை, (சுரங்.) பொறி ஊர்திகளை உயர்த்த அல்லது தாழ்த்த உதவும் சட்டம், கம்பி அடைப்பு, சிறு மணித் தொகுதிக்கான சட்டம், அழிச்சட்டம், (வினை) கூண்டில் அடை, சிறையிடு, சிறையில் வைத்திரு.
Cage
கூண்டு
Cage Bird
கூண்டுப்பறவை
Cake (Oil Cake)
பிண்ணாக்கு
Caking
கெட்டியாதல், உறைதல், சூட்டால் பசை கட்டுதல், (பெ.) கெட்டியாகிற, உறைகிற, சூட்டால் பசை கட்டியாகிற, (தொ.) சூட்டால் பசை கட்டியாகிற நிலக்கரி வகை, ‘பசைநிலக்கரி’.
Caking
திரள்தல், கட்டியாதல்
Calabar Beans
காலபார் பருப்பு
Calcareous Rock
சுண்ணாம்புப்பாறை
Calcareous Rock
சுண்ணாம்புப் பாறை
Calcareous Soil
சுண்ணாம்பு மண்
Calcicole
சுண்ணாம்பு நிலவளரி
Calcicole
சுண்ணாம்புவளரி
Calciferous, Marly
சுண்ணாம்புள்ள
Calcification
சுண்ணகமயமாக்குதல், சுண்ணகமயமாக மாற்றுதல்.
Calcification
சுண்ணாம்புபடிதல்
Calcification
சுண்ணாம்பு ஏற்றுதல்
Calcified Cartilage
சுண்ணாம்பு படிந்த கசியிழையம்
Calcifuge
சுண்ணாம்பில்லா நிலவளரி (சுண்ணாம்பு நீங்கி)
Calcifuge
சுண்ணாம்புநீங்கி
Calcination
நீற்றல்
Calcination
(வேதி.) சுண்ணகநீறாக்குதல், நீற்றுதல், புடமிடல், வறுத்தல், உலர்த்துதல், உணக்கல், சாம்பாராக்குதல்.
Calcination
சுண்ணமாதல்
Calcination
நீற்றுதல்
Calcination
நீற்றுதல், சுடுதல்
Calciphile
சுண்ணாம்புநாடி
Calcium
உலோக வகை, சுண்ணகம், சுண்ணகம்-சுண்ணக்கல்-களிக்கல் ஆகியவற்றில் உள்ள மூல உலோகம்.
Calcium
கல்சியம், சுண்ணம்
Calcium Arsenate
கல்சியமாசனேற்று
Calcium Carbonate
கல்சியம்காபனேற்று
Calcium Cyanamide
கல்சியம் சயனமைட்டு
Calcium Cyanamide
கல்சியஞ்சயனமைட்டு
Calcium Cyanide
கல்சியஞ்சயனைட்டு
Calcium Hydroxide
சுண்ணநீர்,கல்சியமைதரொட்சைட்டு
Calcium Metabalism
சுண்ணக வளர்ச்சிதை மாற்றம்
Calcium Nitrate
கல்சியநைத்திரேற்று
Calcium Phosphate
கல்சியம்பொசுபேற்று
Calcium Sulphate
கல்சியஞ்சல்பேற்று
Calculate, Assay
கணித்தல்
Calculation
கணித்தல், கணக்கீடு, கணித்தாராயும் முறை, மதிப்பீடு, முன்னறிவு, திட்டம், திட்ட முடிவு, தன்னலச் சூழ்ச்சி ஏற்பாடு.
Calculation
கணிப்பு
Calibrate
பண்பாற்றல் அறி, திறமையைக் கண்டுபிடி, குழாயின் உள் குறுக்களவுக் கூடுதல் குறைகளை கணக்கடு.
Calibrate
அளவைக்குறி,அளவையிடுதல்,அளவைதிருத்தல்
Calibrated
அளவைதிருத்திய
Calibration
அளவொப்புமை/அளவொப்புச் செய்தல்
Calibration
அளவையிடுதல்
Calibration
(இய.) மதிப்பாராய்தல், அளவு திருத்துதல்.
Calibration
அளவு பொறித்தல்
Calibration
அளவுக் குறியீடல்
Callipers
இடுக்கிமானி
Callus
தோல் தடிப்பு
Callus
பசைக்கூடு
Callus
தோலின் மேல்தடிப்பு, எலும்பு முறிவு குணமாகும்போது முகிழ்க்கும் என்புப்பொருள், (தாவ.) வெட்டப்பட்ட பரப்பின் மீது படரும் இலைப்பொருள்.
Calotrophis
எருக்கு
Calving
மிதக்கும் பனிப்பாறைத் தோற்றம்
Calving
ஈனல்,ஈலுகின்ற
Calyx
(தாவ.) புல்லிவட்டம், புறவிதழ் வட்டம், (வில.) கிண்ணம் போன்ற உறுப்பு, குஹ்ளை அமைப்பு வகை, பவளத்தின் குழிவு.
Calyx
புல்லிவட்டம்
Cam
இயக்கும் சக்கரத்தின் சுற்றுவட்டம் கடந்த முனைப்பு.
Cam
Computer Aided Manufacturing- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி உற்பத்தி
Cam
இதழ்
Cam Type Pump
இதழ்வகை எக்கி
Cambium
(தாவ.) வளர்படை, ஆக்குபடை, தண்டின் மென்மரத்திற்கும் கடுமரத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிலையிலுள்ள இருவகைகளின் ஆக்கு முதற்கூறு.
Cambium
மாறிழையம்
Cambium
வளர்படைத்திசு,வளர்படை, ஆக்குபடை
Cambrian
வேல்ஸ் கம்பர்லாந்து பகுதிகளில் வாழ்பவர், (மண்) வேல்ஸ் கம்பர்லாந்து பகுதிகளில் காணப்படும் தொல்லுயிரூழிக்குரிய பாறை அடுக்கு, (பெ.) வேல்ஸ் நாட்டுக்குரிய, (மண்) வேல்ஸ்-கம்பர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் உள்ள தொல்லுயிரூழி அடுக்குரிய.
Cambrian
கேம்பிரியாவுக்குரிய
Cambrian Rock
கேம்பிரியப்பாறை
Camellia
கீழை ஆசியாவுக்குரிய அழகிய மலர்களைக் கொண்ட தேயிலையினம் சார்ந்த பசுமை மாறாத குத்துச் செடி வகை.
Camellia
ஆக்கத்திசு
Campanulate
மணிவடிவமான
Campanulate
(தாவ., வில.) மணிவடிவான.
Campanulate
மணிவடுமான,மணியுருவான
Camphor
கற்பூரம், சூடம்.
Camphor
சூடம்
Camphor Tree
கற்பூரமரம்
Camphur
கற்பூரம்
Campylotropous
வளைந்ததிருப்பமுள்ள
Campylotropous
வளைந்து திரும்பியிருக்கின்ற
Campylotropous
வளைந்த சூலகத்தினையுடைய.
Canal
கால்வாய், (தாவ.) நெய்மக்குழாய், பள்ளம்.
Canal
கால்வாய்
Canal
கால்வாய்
Canal Regulator
கால்வாய் நீர்நிலப்பகுதி
Canal Syphon
கால்வாய்வடிமுனை
Canal System
கால்வாய்முறை
Canarium Sikkimens
கோகுல் மரம்
Cancer
புற்றுநோய்
Cancer
கடக இராசி, ஆடி வீடு, விண்மீன் குழு, ஆடிக் கோடு, உணவுக்குரிய நண்டு வகையின் இனம்.
Cancer
கடகம்
Candle Mangrove
அப்பக்கோவை
Candy (Sugar)
தீஞ்சுவைக்கட்டி
Cane Sugar
கரும்புச்சர்க்கரை,கரும்புச்சர்க்கரை
Canker
வாய்ப்புண், அரிப்பு எரிப்பு உடைய அழிசீக்கட்டு, மரஞ்செடியினங்களில் தோன்றும் காளான் நோய்வகை, பழமர நோய்வகை, குதிரைகள் காலில் தோன்றும் வீக்கம், நாயின் காதில் வரும் படைநோய், பறவைகளுக்கு வரும் கட்டி, அரிக்கும்புழு, அழிகேடு, (வி.) உள்ளந்தரி, அரித்தழி, இழிவுக்கு ஆளாக்கு, பழியொட்டு, அழி, கேடுபரப்பு, பண்புகெடு, சீர்குலைவூட்டு, ஊழ்த்துப்போ, கெடு.
Canker
பிளவை, மறு, சொறி
Canning
உணவுப்பொருள்களைத் தகர அடைப்புகளில் அடைக்கும் தொழில், அடைப்புமுறை.
Canning
தகரத்திலடைத்தல்,பதப்படுத்தல்
Canning Of Fruit
தகரத்திற் பழமடைத்தல்
Capacity
கொள்ளளவு கொள்திறன்
Capacity
பரும அளவு, கொள்திறம், உறிஞ்சு திறன், செயல் ஆற்றல், புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல், திறமை, அறிவுத் திறன், செயல்நிலை, இயல் திறம். முறைமை, சட்டத்தகுதி, இயன்ற உச்ச வேலை அளவு, மின் ஏற்றம் மின் அழுத்தம் ஆகியவற்றின் விகிதம்.
Capacity
கொண்மை, கொள்வு
Capacity
கொள்ளவு, கொள்திறன்
Capacity Of Canal
கால்வாய் ஓட்டதிறன்
Capacity Of Pump
எக்கியின் திறன்
Cape Goose
மலைத்தக்காளி
Capillary
தந்துகி, மயிர் குழல்
Capillary
மயிரிழைபோன்ற நுண்குழல், நாடி நாளங்களை இணைக்கும் நுண்புழை நாளம். (பெ.) மயிர் சார்ந்த, மயிரிழைபோன்ற, நுண்புழையுடைய.
Capillary
புழை
Capillary Action
மயிர்த்துளைத் தாக்கம் (இல்லி)
Capillary Action
புழை இயக்கம்
Capillary Blood
மயிர்க்குழாய்க்குருதி
Capillary Force
புழை விசை
Capillary Fringe
புழை நீரேற்றம்
Capillary Pore
புழை நுண்துளை,இழைத்துளை, நாளமுள்ளதுளை
Capillary Rise
மயிர்த்துளையேற்றம்
Capillary Water
மயிர்த்துளை நீர்
Capillary Water
மயிர்த்துளை நீர்,புழைநீர்
Capitulum (Head)
எலும்புமூட்டுக்குமிழி
Capitulum (Head)
தலையுரு
Capon
சேவற்றலை,விதைநீக்கிய
Capon
விதையடித்த சேவல்.
Caprification
அத்திப் பழத்தைச் செயற்கை வகையாகக் கனிவிக்கும் முறை.
Caprification
செயற்கைவழி அத்திப்பழம் கனிவித்தல்
Capsicum
மிளகாய்
Capsicum
சிவப்பு மிளகை உள்ளடக்கிய விதையுறையுடைய செடியினம், பதம் செய்த சிவப்பு மிளகுக்காய்.
Capsular Fruit
வெடிக்கும் பழம்
Capsular Fruit
வில்லைப்பழம்
Capsule
விதைக்கூடு,கச்சூல்,பொதியுறை, வெளியுறை, கூடு
Capsule
(மரு.) மருத்துறை, மாத்திரையின் பொதியுறை, புட்டியின் உலோக அடைப்பு, (தாவ.) உலர்ந்து வெடிக்கும் விதையுறை, நெற்று, பாசிச்சதலுறை, (உயி.) மென்தோல் பொதியுறை, ஆவியாதலை ஊக்கும் பரந்த வட்டில் கலம்.
Capsule Borer
காய்துளைக்கும் புழு
Carambola
ஐவிரலி,தமரட்டை, தமரத்தை, கருங்கண்டல்
Caraway
சீமைச்சோம்பு
Caraway
நறுமணக் கனிவிதைகளுடைய குடைப்பூக் கொத்துள்ள செடி.
Carbohydrate
மாவுப்பொருள்,கார்போ ஹைட்ரேட்டுகள்
Carbohydrate
காபோவைதரேற்று
Carbon
கரிமம்,காபன்
Carbon
கரிமம்
Carbon
(வேதி.) கரியம், உலோகத் தொடர்பற்ற (அணு எண் 6 உள்ள) தனிமம், கரிப்பொருள், (மின்.) ஒருவகை மின்விளக்கில் பயன்படும் கரிமுனைக்கோல், கரித்தாள், கரிய வைரம், (பெ.) கரியம் சார்ந்த.
Carbon
காபன்
Carbon Cycle
கரிமச்சுழற்சி
Carbon Cycle
காபன்வட்டம்
Carbon Dioxide
கரியமிலவாயு
Carbon Dioxide
காபனீரொட்சைட்டு
Carbon Dioxide
காபணிரொட்சைட்டு
Carbon Disulphide
காபனிருசல்பைட்டு
Carbonaceous
கரியுள்ள
Carbonaceous
கரிளே்ள, கரிம
Carbonaceous
கரிபோன்ற, கரிசார்ந்த, நிலக்கரி போன்ற, நிலக்கரிக்குரிய, கரித்தன்மையுள்ள, கரியம் கலந்த.
Carbonate
காபனேற்று
Carbonate
(வேதி.) கரியக்காரியின் உப்பு, (வி.) கரியகை ஆக்கு, கரியக்காடி ஆவி ஊட்டிச் செறிவி, காற்றுட்டு.
Carbonic Acid
கரிம அமிலம்,கார்பானிக் அமிலம்
Carboniferous
நிலக்கரிக்குரிய
Carboniferous
கரியம் உண்டாக்குகிற, நிலக்கரி உண்டு பண்ணுகிற, நிலக்கரி விளைவுக்குரிய, நிலக்கரியை உட்கொண்ட.
Carboniferous Rock
நிலக்கரிப்பாறை
Carcospora Leaf Spot
இலைப்புள்ளி நோய்
Cardamom
ஏலம்
Cardamom
ஏலக்காய்.
Cardamon
ஏலக்காய்
Carica
காரிக்கா (.பப்பாளி மர இனம்)
Carica
பப்பாளி மர இனம்.
Carica Papaya
பப்பாளிச் செடு
Carotene
செம்மியம்
Carotene
செடிகளில் காணப்படும் செம்மஞ்சள் வண்ணப்பொருள் (ஏ-உணவூட்டப் படிவங்களின் முற்பட்ட காலப்பெயர்).
Carotid Artery
தலைநாடி
Carotin (Carotene)
கரோற்றின்
Carotin (Carotene)
கரற்றீன்
Carotinoid
கரத்தினோயிட்டு
Carpel
ஊறுண்ணி, சூல்,சூல்வித்திலை
Carpel
சூல்வித்திலை
Carpel
முசலி மூலம், சூலறை, சூலணு.
Carrot
காரட்,மல்லிக்கிழங்கு, மஞ்சள் முள்ளங்கி
Carrot
சிவப்பு முள்ளங்கிச் செடி, சிவப்பு முள்ளங்கிக் கிழங்கு.
Cartography
நிலப்பட வரைவியல்
Cartography
நிலப்பட வரைவியல்
Cartography
நிலப்படத்துறை, தேசப்படம் வரைதல்.
Cartography
நிலப்படக்கலை
Caruncle
மேல்வளர்சதை,விதைமுண்டு
Caruncle
மேல்வளர்சதை
Caruncle
வான்கோழி முதலிய பறவைகளின் தலையில் அல்லது கழுத்தில் இருப்பதைப் போன்ற தசைத்திரளை, (தாவ.) விதைமுடி, விதையுண்டு.
Caryopsis
கொட்டையுரு
Caryopsis
(தாவ.) உமியுடன் ஒட்டிய தானிய வகை, முதிரை.
Case Worm
கூட்டுப்புழு
Casein
பால்புரதம்
Casein
பால்புரதம், உறைபாற்கட்டியின் அடிப்படைக் கூறு.
Cash Crop
பணப்பயிர்,பணப்பயிர்
Cashew
முந்திரிப்பழம், கொல்லா மாமரம்.
Cashew
முந்திரிமரம்,முந்திரி
Casing
பெட்டியிலடைத்தல், உறையில் செறித்தல், பொதித்தல், பொதியுறை, மேலுறை, கவிகை, புறத்தோடு.
Casing
உறை, மேற்பூச்சு
Casing
உறை
Casing Soil
மேற்பூச்சு மண்
Casparian Strip
கப்பேரிப்பட்டி
Casparian Strip
கப்பாரிப்பட்டி
Cassava
கூவைக்கிழங்குவகை, மரவள்ளிக் கிழங்கினத்தின் வகை, கூவைக்கிழங்கு வகையின் மாவு, கிழங்குவகையின் மாச்சத்து, கூவைக்கிழங்கு வகையின் மாவால் செய்யப்பட்ட அப்பம்.
Cassava
மரவள்ளி, குச்சிவள்ளி, ஏழிலைக்கிழங்கு,மரவள்ளி
Cassave
மரவள்ளி, ஆள்வள்ளி
Cassia Occidentalis
பேயவரை
Cassida Auriculate
ஆவாரை
Cast
வார்ப்பு
Cast
எறிதல், வீச்சு, தூண்டில் எறிவு, எறிபடை வீச்சு, ஆழம் பார்க்கும் குண்டிழை எறிவு, தூண்டில் முனைப்பகுதி, தூண்டிவிடத் தக்க இடம், எறிதொலை, வார்ப்புரு, வார்ப்புருவின் வார்ப்பட அச்சு, உருவம், வடிவம், பொறிப்பு, வண்ணம், நிறத்தின் சாயல், பண்பு, குற்ற அளவு, நாடக உறுப்பினர் நடிப்புப் பாகுபாடு, நடிப்புப் பாகுபாட்டுத் திட்டம். நடிகர் நாடகப் பகுதி, நாடக உறுப்பினர் குழு, நாடகக்காட்சி, மாதிரிக்காட்சி, காட்சித் திருப்பம், வாழ்க்கைப்போக்கின் திருப்பம், காலத்திருப்பம், தற்செயல் நேர்ச்சி, சூதாட்டத்தில் குருட்டுயோக எறி, குருட்டு வெற்றி முயற்சி, பார்வை, நோட்டம், விழிக்கோட்டம், பறவை எச்சம், வண்டியில் சிறிது தொலை ஏற்றியதவுதல் தொகைக்கூட்டிக் கணித்தல், பருந்தின் இணை. (பெ.) வார்த்து உருவாக்கப்பட்ட, எறியப்பெற்ற, விட்டொழிக்கப்பட்ட, ஒதுக்கித்தள்ளப்பட்ட, துறக்கப்பட்ட, வழக்கில் முறியடிக்கப்பட்ட, (வி.) எறி, வீசியெறி, விட்டொழி, நீக்கு, அகற்று, துற, வீழச்செய், விழவிடு, வீழ்த்து, வக்ஷ்க்கில் முறியடி, இடு, போடு, மேலிடு, சீட்டைப்போடு, வாக்குரிமைச் சீட்டிடு, கணி, கூட்டிக்கணி, வார்த்து உருக்கொடு, கலைத்துறையில் பண்போவியம் உருவாக்கு, ஒழுங்குபடுத்து, நடிகரை நடிப்புப் பகுதிக்குத் திட்டம் செய், நடிப்புப்பகுதியை நடிகருக்கு உறுதிச்செய்.
Cast
வார்த்தல்
Cast Iron
வார்ப்பிரும்பு
Cast Iron
வார்ப்பிரும்பு,வார்ப்பிரும்பு
Cast Pump
வார்ப்பிரும்பு எக்கி
Caster
ஆமணக்கு
Caster Oil
விளக்கெண்ணெய்
Castor
உழன்றி, உழலை, இருக்கைகளின் கால்களில் பொருந்திய திருகுசுழல் சக்கரம், தௌிபுட்டில், திவலைகள் கொட்டும் முகடு உடைய கலம், உணவு மேடையில் துணைச்சுவைப் பொருள்களுக்குரிய கலம்.
Castor
ஆமணக்கு
Castor Oil
ஆமணக்கெண்ணெய்
Castor Plant
கொட்டைமுத்துச் செடு
Castrate
நலந்தட்டுதல்
Castrate
விதையடி, ஆண்மைப் போக்கு, இனப்பெருக்க ஆற்றல் அழி, மெலிவி, குறைபடுத்து, அகற்றிக்குறை உண்டுபண்ணு, வெட்டிக்குறை, கத்தரித்துக்குறை, தீமையகற்று, தூய்மைப்படுத்து.
Casurina
சவுக்கு
Catalytic Agent
ஊக்கற்கருவி
Catalytic Agent
கிரியாஊக்கி, வினைஊக்கி
Catalytic Reaction
ஊக்கித்தாக்கம்
Catch Crop
ஊடு பயிர்
Catch Crop
கவர்ச்சிப்பயிர்,இடைப்பயிர்,பற்றுப்பயிர்
Catchment
நீரேந்துகின்ற
Catchment
ஆற்றுநீர் வடிகால் அமைப்பு.
Catchment Area
நீர்பிடு பரப்பு
Catchment Area
நீரேந்து பரப்பு,நீர்ப்பிடுப்பரப்பு,நீர்ப்பிடிப்புப்பகுதி
Catchment Area
நீர்ப்பிடிப்பரப்பு
Catena
சரிவு நிலமண்
Catena
(ல.) சங்கிலித்தொடர், இணைந்த தொடர், கோவை.
Caterpillar
கம்பளிப்புழு,புழுக்கள்,மயிர்கொட்டி
Caterpillar
விட்டிற் பூச்சியினத்தின் முட்டைப் புழு, கம்பளிப்புழு, கம்பளிப் பூச்சி, உழைக்காமல் உண்பவர், உருள்கலங்களின் சுழலுருளை, சக்கரங்கள் பதிந்துருளும் இடையறச் சங்கிலிக் கோவை.
Cation Exchange
நேர் அயனிப் பரிமாற்றம்
Catkin
மஞ்சரி
Catkin
மஞ்சரி, வளைமலர்க்கொம்பு, ஒருபால் மலரிழைச் சிதற் குஞ்சம்.
Cattle
மாடுகள்
Cattle
ஆடுமாடுகள், புல்லார்நிரை, கால்நடை, கன்றுகாலிகள், எருது, குதிரைகள்.
Cattle Dairy
மாட்டுப்பாற்பண்ணை
Cattle Farming
மாட்டுவேளாண்மை
Cattle Feed
மாட்டுணவு
Cattle Manure
கால்நடை எரு
Cattle Ranch
மாட்டுப்பண்ணை
Caudal Region
வாற்பிரதேசம்
Caudal Tuft
வால்குடுமி
Caudal Vesicle
வால்பை
Cauliflower
பூக்கோசு,பூக்கோசு, காலிப்பூ
Cauliflower
பூக்கோசு.
Caustic
சாரமான
Caustic
கடுங்காரம், எரிச்சல் தரும் பொருள், உயிர்ப்பொருளான இழைமங்களை அரித்துத் தின்னும் பொருள், (கண.) கோட்ட ஒளிவரி, கோட்ட ஒளித்தனம், எதிர்நிழல் ஒளிவரை, எதிர்நிழல் ஒளித்தளம், (பெ.) எரிவந்தம் தருகிற, அரித்துத்தின்கிற, வெறுப்புத் தருகிற, கடுமையான, உள்ளத்தைப் புண்படுத்துகிற, குத்தலான, (இய.) நௌிவுப் பரப்பினின்றும் மீளும் அல்லது விலகிச் செல்லும் ஒளிக்கதிர்கள் ஊடறுப்பினால் உண்டாகிற.
Caustic Alkali
எரிகாரம், கடுங்காரம்
Caustic Potash
எரிபொற்றாசு
Caustic Potash
எரிபொற்றாசு
Caustic Soda
எரிசோடா
Caustic Soda
எரிசோடா
Celery
சமைத்துத் தின்பதற்குரிய வெளிறிய தண்டுகளையுடைய செடிவகை.
Celery
சிவரிக்கீரை
Cell
சிறைக்கூடத் தனியறை, மடத்தின் ஒதுங்கிய அறை, புறஞ்சார் துறவி மடம், புறநிலைக் கன்னிமாடம், தனிமாடம், குகை, (செய்.) குச்சு, குடிசை, (செய்.) கல்லறை, தேன் கூட்டிலுள்ள கண்ணறை, சிறு உட்குழிவுடைய உறுப்பின் கூறு, (மின்.) மின்கலம், (உயி.) உயிரணு, உயிர்மம் பொதுவுடைமைக் கொள்கை பரப்புகிறவர்களின் மைய நிலையம்.
Cell
கலம்
Cell
கலம்
Cell
செல், உயிரணு
Cell
சிற்றறை/கலன்
Cell Biology
உயிரணு உயிரியல்
Cell Concentration
உயிரணு அடர்த்தி
Cell Contents
கலக்கொள்ளளவு
Cell Culture
செயற்கை உயிரணு வளர்ப்பு
Cell Division
உயிரணு பகுப்பு,செல்பகுப்பு
Cell Elimination
உயிரணு விலக்கம்
Cell Fractionation
செல் முறித்தாய்தல்
Cell Fusion
உயிரணு இணைவு
Cell Membrane
செல் சவ்வு, செல் படலம்
Cell Nuclei
திசுவறை உட்கரு
Cell Protoplasm
திசுவறை உயிர்ப்பொருள்
Cell Sap
செல்சாறு
Cell Wall
செல் சுவர்
Cellulose
மரக்கூறு, செடியினங்களின் மரக்கட்டைகளுக்கும் பருத்தி போன்ற இழைமங்களுக்கும் உயிர்மங்களின் புறத்தோட்டுக்கும் மூலமான பொருள், (பெ.) கண்ணறைகளுள்ள.
Cellulose
மரநார், செல்லுலோஸ்
Cellulose
மரநார்,மரத்தாது,செல்லுலோஸ்
Cement
பசை மண், சீமைக்காரை, சாந்து, பொருள்களை ஒட்டவைப்பதற்காக மென்பதமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள், இடைப்பிணைப்பு, (மரு.) பல்காரை, பல் இருந்து விழுந்த குழிகளை நிரப்புவதற்கான நெகிழ்பொருள், பல்லடியின் எபுத்தோடு, (வி.) பசைமண் காரையுடன் சேர், உறுதியாக இணை, பசுமண் காரை மேற்பூச்சிடு.
Cement
சீமந்து,சிமிட்டி
Cement
சிமிட்டி
Cement Concrete
சிமிட்டிக்கற்காரை
Cenchrus Ciliaris
கொழுக்கட்டைப்புல்
Censer Mechanism
தூபமுட்டி குலுக்குமுறை
Centella Asiatica
வல்லாரைக் கீரை
Centigrade
சதமவளவை
Centigrade
சதமவளவை
Centigrade
நுறு கூறுகளுள்ள, நுறு பாகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட.
Centimeter
சதமமீற்றர்,செண்டிமீட்டர், கீழ்நூறுகோல்
Central Nervous System
மைய நரம்பு மண்டலம்
Central Nervous System
மைய நரம்புத்தொகுதி
Centre
நடு, மையம், மையப்புள்ளி, மைய முளை, முளையாணி, ஊடச்சு, இருசு, ஒருமிப்பின் கூடுமுகம், புறஞ்செல் போக்கில் பிரிமுப்ம், அணுமையம், உட்கரு, முக்கியஇடம், இடம், தோற்றுவாய், அமைப்பாளர், தலைவர், குறிஇலக்கின் நடுப்புள்ளி, ஆட்டக்கள நடுவிடம், இடையாட்டக்காரர், நடுநோக்கிய பந்தடி, படையிண் நடுவணி, அரசியல் கட்சிகளிடையே நடுநிலை வாதம், மிதவாதம், ஈர்ப்பு ஆற்றல்இலக்கு, (வி.) ஒருமுகப்படுத்து, ஒரிடத்தில் குவி, மையத்தில் வை, மையக் குறிப்பேடு, மையத்தைக் கண்டுபிடி, காற்பந்து அல்லது வளைகோல் பந்தாட்டத்தில் பக்கவாட்டிலிருந்து மையத்திற்குப் பந்தடி.
Centre
மையம்,மையம்
Centre Of Curvature
வளைவுமையம்
Centre Of Gravity
புவியீர்ப்புமையம்
Centre Of Gravity
புவிஈர்ப்புமையம்,ஈர்ப்புமையம்
Centre Of Gravity
ஈர்ப்பு மையம்
Centrifugal
மையவிலக்கு
Centrifugal
மைய விலகு
Centrifugal
வெவ்வேறு எடைச்செறிவுள்ள பொருள்களை விரைவேகச் சுழற்சியினால் பிரிக்கும் இயந்திரம், பாலிலிருந்து பாலேட்டைப் பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம், (பெ.) விரி மையப் போக்குடைய, மையத்திலிருந்து புறநோக்கிச் செல்கிற, (தாவ.) உச்சியிலிருந்து அடிநோக்கி வளர்ச்சியடைந்து செல்கிற, விரிமைய வளர்ச்சி வலிமையைப் பயன்படுத்துகிற, விரிமைய வளர்ச்சி வலிமையினால் உண்டாகின்ற.
Centrifugal
மையநீக்கமான
Centrifugal Force
மைய விலக்கு விசை
Centrifugal Force
மையவிலக்கு விசை,மையநீக்கவிசை
Centrifugal Pump
மையவிலக்கு எக்கி
Centrifugal Pump
மைய விலக்கு எக்கி,மையநீக்கப்பம்பி
Centrifuge
வெவ்வேறு எடைச் செறிவுள்ள பொருள்களை விரைவேகச் சுழற்சியினால் பிரிக்கும் இயந்திரம், பாலிலிருந்து பாலேட்டைப் பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம்.
Centrifuge
மையநீங்கி,விரைவேகச் சுழற்றி,விசைச்சுழற்சி
Centrifuge
மையவிலக்கி –
Centriole
நடுமணித்திரள்
Centripede
பூரான்
Centripetal Force
மையநோக்கு விசை
Centripetal Force
மையநாட்டவிசை
Centripetal Force
மையநாட்டவிசை
Centro Lecithal Egg
மையக் கரு உணவு முட்டை
Centroid
திணிவுமையம்
Centroid
ஈர்ப்புப்புள்ளி
Centromere
திரிமையம்
Centrosomes
இணைப்புமையம்
Century Plant
ரயில் கற்றாழை, சீமைக்கற்றாழை
Cercarial Dermatitis
செர்க்கேரியா தோல் அழற்சி
Cerci
மலவாய்க் கொம்புகள்
Cereal Crops
தானியப்பயிர்கள்
Cereal Disease
தானியப்பயிர்நோய்
Cereals
தானியவகை,தானியப்பயிர்கள்
Cerebellum
சிறு மூளை
Cerebellum
(ல.) தலையின் பின்பக்கத்திலுள்ள சிறு மூளை.
Cerebellum
சிறுமூளை
Cerebrum
(ல.) தலையின் முன்பக்கத்திலுள்ள பெருமூளை.
Cerebrum
பெருமூளை
Certification
தகுதிச் சான்றளிப்பு சான்றளிப்பு
Certification
நற்சான்றளித்தல், நற்சான்றிதழ்.
Certification
சான்றிதழ் வழங்கல்
Cervical
கழுத்துக்குரிய
Cervical
(உட்.) கழுத்தைச் சார்ந்த.
Cervical Gland
கழுத்துச்சுரப்பி
Cestoda
கச்சைறுேப் புழுக்கள் (அ) செஸ்ட்டோடா
Ceylon Spinach
இலங்கைப் பசலை
Chaff
பதர்
Chaff
உமி, வைக்கோல் பதர், கழிபொருள், குப்பை, புல் செத்தை, போலிப் பொருள், பயனற்ற பொருள், ஏளனப் பேச்சு, கேலிப்பேச்சு, நொடிப் பேச்சு, (வி.) ஏளனமாகப் பேசு.
Chaff Cutter
பதர் வெட்டி, தட்டு வெட்டி
Chain
சங்கிலி, தொடர்
Chain
சங்கிலி
Chain
சங்கிலி,சங்கிலி
Chain
சங்கிலி, தொடர், வரிசைத் தொகுதி, நிகழ்ச்சிக் கோவை, மலைத்தொடர், தீவுத்தொடர், கழுத்தணி, அணு இணைப்புத் தொடர், 66 அடி நீள அளவை, இடை நிறுத்தம் இல்லாமல் புகைக்கும் சுருட்டு முறை, பாய் மரத்தை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும்படி இரண்டு பந்துகள் அல்லது அரைப்பந்துகளை முனைகளில் கொண்ட சங்கிலி, பாய்மரக் கயிறுகளின் சேமக்கட்டு, (வி.) கட்டு, தளையிடு, விலங்கிடு, தடைப்படுத்து, கட்டுப்படுத்து.
Chain Basin Irrigation
சங்கிலிக் கிண்ணப் பாசனம்
Chain Drive
சங்கிலியால் இயக்கிச் செலுத்தல்
Chain Pulley Block
சங்கிலி ஏற்றிய கப்பித் தொகுதி
Chain Pump
சங்கிலி எக்கி
Chalaza
சூல்வித்தடி
Chalaza
(வில.) பறவையின் முட்டைக் கருவைப் பிடிப்பில் இருக்கும்படி நிறுத்தும் மெல் இழைமம், (தாவ.) தண்டு முளையின் அடிப்பகுதி.
Chalaza Of Egg
முட்டைச்சூல்வித்தடி
Chalk
கட்டுச் சுண்ணாம்பு
Chalk
சுண்ணம்
Chalk
சோக்கு
Chalk
சீமைச் சுண்ணாம்பு, வெண்சுதைப்பாறை, சுண்ணக் காம்பு, சுண்ண எழுதுகோல், வண்ண ஓவியக்கோல், (வி.) சுண்ணக்கோல் எழுது, குறியிடு, வரைதிட்டம் இடு, சுண்ணமிட்டுத் தேய்த்துத் துலக்கு, சுண்ண உரமிடு.
Chamber
அறை
Chamber
அறை, அரங்கு, கூடம், அறைவீடு, கூட்டம் கூடும் இடம், சட்டமன்றப் பிரிவு, நீதி மண்டபம், வாணிகம் முதலிய தனிநோக்குடன் கூடும் குழாம், உட்பிரிவு, கண்ணறை, உள்ளிடம், உட்பொள்ளல், துப்பாக்கியின் பின்புறப் புழை, சிறு பீரங்கி, நீதிமன்றத்திற்குக் கொண்டுவராத வழக்குகளை விசாரணை செய்யும் நடுவர் தனியறை, (வி.) அறையில் அடைத்து வை, கட்டற்ற களியாட்டமாடு.
Champac
செண்பகம்
Change
மாற்று
Change
மாற்றம்
Change
மாற்றம் மாற்றுதல் மாறுதல் ஆள்மாற்றம் இடமாற்றம் காலமாறுபாடு பொருள்மாறுபாடு பகரமாதல் பதிலாக அமர்த்துதல் வேறுபாடு மாறுபாடு திரிபு விகற்பம் அலைவு உலைவு சில்லறை மாற்றீடுபாடு மாறுபாட்டுணர்வு காசுமாற்றம் செலவாணியிடம் (வி.) மாற்று வேறுபாடு செய் ஒன்றுக்கு மற்றொன்றைக் கொடு நிலைமாற்று பண்டமாற்று கைமாறு கொடுக்கல் வாங்கல் செய் மாறு உடைமாற்று ஊர்தி மாற்று
Channel
நீர்க்கால், வாய்க்கால், கால்வாய், அகல் இடைகழி, கடற்கால், கப்பல் செல்லத்தக்க கடலிடைவழி, நீர் செல்வழி, பள்ளம், சாக்கடை, செலுத்தும் வழி, (வி.) கால்வாய் உண்டுபண்ணு, பள்ளம் வெட்டு, கொண்டு செலுத்து.
Channel
வாய்க்கால்
Channel
கான், பீலி
Channel
வாய்க்கால்/செல்வழி
Channel
வாய்க்கால்
Channel Plate
வாய்க்கால் தகடு
Character
சிறப்பியல்பு, பண்பு, மரபுக்கூறு, நற்குணம், ஒழுக்க உரம், நற்பெயர், நன்மதிப்பு, மதிப்பு, படிநிலை, பண்பு விளக்கம், நற்சான்று, தனிக்குறியீடு, எழுத்து, வரி வடிவு, உருவடிவம், குறிவடிவம், கையெழுத்து, நன்மதிப்புடையவர், பண்புடையவர், பண்புரு, தெரிந்த மனிதர், ஆள், கலைஞர் கற்பனைப் பண்போவிய உரு, பண்போவியம், நடிப்புறுப்பினர், நடிப்புப் பகுதி, குறிப்பிடத்தக்க தனிச் சிறப்புடையவர், (வி.) உருவாக்கு, செதுக்கு, வரை, எழுது, விரித்துக் கூறு.
Character
குறியுரு
Character
வரியுரு/எழுத்து
Character
பண்பு
Characteristic
தனிச்சிறப்புப் பண்பு, வேறுபரத்திக் காட்டும் இயல்பு, பண்புருவாக்கும் அடிப்படைக்கூறு, (கண.) மடர்க்கையின் நேர்க்கூறு, (பெ.) முனைப்பான, தனிச் சிறப்பான, குறிப்பிடத்தக்க, தனிப்பண்பு மூலமான, மரபுக் கூறான, மரபியைவான.
Characteristic
சிறப்பியல்பு
Characteristic
இயைபுறு குணம் இயல்புகள்
Characteristic Curve
சிறப்பியல் வளைவு
Characteristic Curve
சிறப்பியல்புக்கோடு
Charcoal
கரி
Charcoal
கரி, கட்டைக் கரி, தீய்ந்து கரியான மரக்கட்டை.
Charcoal
மரக்கரி
Charcoal Rot
கரியழுகல், கருமையழுகல்
Charge
தாக்குதல், மோதல், குற்றச்சாட்டு, சுமை, பாரம், துப்பாக்கி கொள்ளத்தக்க வெடிமதின் முழு அளவு, பொறுப்பு, பாதுகாப்பு, பொறுப்பாணை, காவற் கட்டளை, காப்புப்பொருள், காப்புக்குரியவர், அறிவுறுஉ, விலை, சத்தம், கட்டணம், கடமை, (வி.) தாக்கு, திடீரென மோது, சுமத்து, பாரம் ஏற்று, திணி, உள்ளிடு, நிரப்பு, அடை, மின் விசை செறிவி, குற்றஞ்சாட்டு, பொறுப்பேற்று, ஒப்படை, காப்பாணையிடு, பொறுப்பாணையிடு, வரி விதி, கட்டணம் கூறு, ஆதாயப் பங்கு எடுத்துக்கொள், விலைகுறி, (கட்.) கேடயத்தில் மரபுச் சின்னம் பொறி, அறிவுறுத்திக் கூறு.
Charge
ஏற்றம்
Charge
ஏற்றம்
Charge
மின்னூட்டு
Charge
ஏற்றம்/மின்னூட்டம்
Chart
நிரல்படம்
Chart
விளக்க வரைபடம்
Chart
மாதிரிப்படம், கடல் பரப்பு விவர விளக்கப்படம், புள்ளி விவர விளக்கக் காட்சிப்படம், விளக்க அட்டவணை, (வி.) விளக்க வரைபடம் அமை.
Chart
விளக்க வரைவு,விளக்கப்படம்
Chart
வரைபடம்/நிரல்படம்
Check Basin
தடுப்புப் பாத்தி
Check Dam
தடுப்பணை
Check Valve
தடுப்பு ஓரதர்
Check Valve
தணிக்கை ஓரதர்
Cheek Bone
தாடையெலும்பு
Cheese
பாளவெட்டு
Cheese
பாற்கட்டி
Cheese
உறைபாலேடு, பாலடைக்கட்டி, அழுத்தப்பட்ட அப்பவகை, காட்டுச் செடிவகையின் கனி, நவதாய ஆட்டத்தில் பயன்படும் தட்டையான மரப்பந்து.
Chekurmanks
தவசுக்கீரை
Chelate
பிடிவை
Chelate
பிடிக்கும் நகங்கள் போன்ற, கொடுக்கினை உடைய.
Chemical Action
இரசாயனத்தாக்கம்
Chemical Affinity
இரசாயனநாட்டம்
Chemical Affinity
வேதியியல் நாட்டம்
Chemical Analysis
இரசாயனப்பாகுபாடு
Chemical Bond
வேதிப்பிணைப்பு
Chemical Calculation
இரசாயனக்கணிப்பு
Chemical Change
இரசாயன மாற்றம்
Chemical Change
இரசாயனமாற்றம்,வேதி மாற்றம்
Chemical Combination
இரசாயனச்சேர்க்கை,வேதி இணைப்பு
Chemical Composition
இரசாயனவமைப்பு
Chemical Compound
இரசாயனச்சேர்வை
Chemical Compound
இரசாயனச்சேர்வை
Chemical Control
வேதிக்கட்டுப்பாடு
Chemical Decomposition
இரசாயனப்பிரிகை,வேதிச்சிதைவு
Chemical Displacement
இரசாயனவிடப்பெயர்ச்சி
Chemical Double Decomposition
வேதி இரட்டைச்சிதைவு,இரசாயனவிரட்டைப்பிரிகை
Chemical Energy
இரசாயனச்சத்தி
Chemical Energy
இரசாயனச்சத்தி
Chemical Equation
இரசாயனச்சமன்பாடு
Chemical Equation
இரசாயனச்சமன்பாடு
Chemical Equilibrium
இரசாயனச்சமநிலை
Chemical Equilibrium
இரசாயனச்சமநிலை
Chemical Formula
இரசாயனச்சூத்திரம்
Chemical Formula
இரசாயனச்சூத்திரம்
Chemical Laboratory
இரசாயனப் பரிசோதனைச்சாலை
Chemical Laws
இரசாயனவிதிகள்
Chemical Process
இரசாயனமுறை
Chemical Properties
இரசாயனத்தன்மைகள்,வேதிப் பண்புகள்
Chemical Substance
இரசாயனப்பொருள்
Chemical Substitution
வேதிமாற்றீடு
Chemical Symbol
இரசாயனக்குறியீடு
Chemical Symbol
இரசாயனக்குறி
Chemical Weathering
வதியச் சிதைவு
Chemical Weathering
இரசாயனமுறையழிதல்
Chemically
வேதியியல் கோட்பாடுகளுக்குத் தக, வேதியியல் வல்லுநர் நோக்கின்படி, வேதியியல் செயல் முறையினால்.
Chemically
வேதி நிலையில்
Chemist
இரசாயனவறிஞன்
Chemist
வேதியியல் வல்லுநர், மருந்து சரக்குகள் செய்பவர், மருந்து கலந்து கொடுப்பவர், மருந்துக்கடைக்காரர்.
Chemistry
வேதியியல்
Chemistry
வேதியியல்,இரசாயனவியல்
Chemistry
வேதியியல், பொருளியைபாராயும் நுல் துறை.
Chemonastic
இரசாயனமுன்னிலையசைவுக்குரிய
Chemoreceptor
வேதித்தூண்டுல்
Chemosterilant
மலடாக்கும் வேதிப்பொருள்
Chemosterilization
இயைபு மலடாக்கம்
Chemotherapy
வேதிமுறை நோய் நீக்கம்,வேதி மருத்துவம்
Chena Cultivation
சேனாப்பயிர்ச்செய்கை
Chengali
தங்கா நார்ப்புல், கொடுப்புல்
Chewing Insect
கடுத்துத் தின்னும் பூச்சி
Chewing Tobacco
வாய்ப் புகையிலை, மெல்லும் புகையிலை
Chiasma
திரிமாற்றகம்.
Chickling Vetch
கேசரிப்பருப்பு
Chickpea
கொண்டைக் கடலை
Chickrassia Tabularis
மலை வேம்பு
Chile Saltpetre
சில்லிவெடியுப்பு
Chile Saltpetre
சில்லிவெடியுப்பு
Chilli
மிளகாய், மிளகாய் வற்றல்.
Chilli
மிளகாய்,மிளகாய்
Chimaera
கைமேரா
China Clay
சீனாக்களி
China Clay
சைனாக்களி
China Dish
பீங்கான் தகழி
China Rose
செம்பருத்தி
Chincona
கொயினா
Chiniarea
நிறக்கதம்பம்
Chipping
கொத்துதல், (பெ.) கொத்துகிற.
Chipping
துண்டாடல், நறுக்கல், பிசிர்தல்
Chipping
உளியால் வெட்டுதல், உளிவெட்டு
Chips
உருளைக்கிழங்கு வட்டுகள், உருளைக்கிழங்கு வற்றல், வற்றல், பணம், படைத்துறைத் தச்சர்.
Chips
சீவல்
Chirata
நிலவேம்பு
Chitin
உயிரினத்தோட்டின் மூலப்பொருள்.
Chitin
கைட்டுன்
Chive
வெங்காய இனப்பூண்டு வகை.
Chive
வெங்காய இனப்பூண்டு
Chlamydospore
திண்தோற்சிதல்.
Chlamydospore
இழை வித்து
Chloride
பாசிகை, வேறொரு தனிமத்துடன் இயைந்த பாசிகம், வண்ணகத்தூள்.
Chloride
குளோரைட்டு
Chlorisis
பயிர் வெளிர்தல்
Chlorophyll
பச்சையம்,பச்சையம்
Chlorophyll In Animal Organism
விலங்குடலில் பச்சையம்
Chloroplast
பாசணு, இலை-தழைகளில் பசுமைக்கும் காரணமான பாசியம் ஆக்கும் கூறு.
Chloroplast
பசுங்கனிகம்
Chlorosis
இளம்பெண்டிரின் பசலைத் தளர்ச்சிநோய், பசுமை நிறம் படரும் சோகை.
Chlorosis
பசுமைச்சோகை
Cholera
வாந்திபேதி.
Cholera
வாந்திபேதி
Chopper
வெட்டுபவர், தறிப்பவர், கைக்கோடரி, வெட்டுக்கத்தி, விட்டுவிட்டு உரக்கப்பாடும் பறவை வகை.
Chopper
வெட்டுக்கத்தி
Chow Chow
மேரக்காய்
Chromatics
நிற ஆய்வியல்.
Chromatics
நிற ஆய்வியல்
Chromatin
இனக்கூறு, எளிதில் நிறம் மாறிக் கறைப்படும் இயல்புடைய உயிர்மத்தின் கருவுட் பகுதி.
Chromatin
குரோமாட்டுன்
Chromatographic Technique
வண்ணப்படுவுப்பிரிகை உத்தி
Chromatography
நிற ஆய்வியல், இயலீர்ப்பாற்றல் மூலம் சேர்மானம் பிரிக்கும் முறை.
Chromatography
நிறப்பதிவியல்
Chromatography
பரப்புக்கவர்ச்சிப்பிரிகை,. வண்ணப்படுவுப்பிரிகை
Chromoplast
பொன் நிறமி, மஞ்சட் கனிகம்
Chromosome
இனக்கீற்று, உயிர்மப் பிளவுப்பருவத்தில் உயிரியலான பங்கு கொண்டு இனமரபுப் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படும் இனக்கூற்றின் கம்பியிழை போன்ற பகுதி.
Chromosome
இனக்கோல், குணக்கீற்று
Chromosomel Sterility
நிறத்திரிகள்
Chromosomes
நிறத்திரிகள்
Chronical
நாட்பட்ட, சீர்கேடுற்ற.
Chronical
நீண்டகால
Chrysalis
கிரிசலிசு
Chrysanthemum
கொத்து மலருடைய செடிவகை.
Chrysanthemum
பங்களூர் கத்தரி,சாமந்திப்பூ, சிவந்திப்பூ
Chun
சாமந்தி
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல், வெண்ணெய் எடுத்தல், ஒரு கடைவு வெண்ணெய்.
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Churning
கடைதல்
Cilia
கண்ணிமை மயிர், இலையில் இமை போன்ற இழை, பூச்சிச் சிறகின் ஓர இழை, (உட.) இழையுறுப்பு, கீழின உயிர்களில் கால்போலப் பயன்படும் இழை உறுப்பு.
Cilia
குறு இழைகள்
Ciliary Body
பிசிர்ப்பொருள்
Ciliary Movement
குறு இழையியக்கம்
Ciliary Pit
குறு இழைக் குழி
Ciliated Epithelium
பிசிர்கொண்ட மேலணி
Cinchona
காய்ச்சல் மருந்துப் பொடிக்குப் பயன்படும் பட்டை, சிங்கானா பட்டை, காய்ச்சல் பொடிக்குரிய பட்டை தரும் தென் அமெரிக்க மரம்.
Cinchona
கொயினா மரம்,சின்கோனா
Cineol
சினியால்
Cinnamon
இலவங்கப் பட்டை, இலவங்க மஜ்ம், மென்மையான மஞ்சள் தவிட்டுநிறம், (பெ.) இலவங்கப் பட்டையைச் சார்ந்த, இலவங்க மரத்தைச் சார்ந்த, மென்மையான மஞ்சள் தவிட்டு நிறமுள்ள.
Cinnamon
இலவங்கப்பட்டை
Circular Canal
சுற்றுக்குழாய் (அ) வளையக்குழாய்
Circular Muscle
சுற்றுத் தசை (அ) வளையத்தசை
Circulate
சுழற்றுதல்,சுற்றுதல்
Circulate
சுற்றிச் செலுத்து, பரப்பு, எங்கும் செல், பரவு, மண்டலி, (கண.) மீண்டும் மீண்டும் இரட்டித்துக் கொண்டு போ.
Circulative Virus
சுழலும் நச்சுயிரி,உட்பரவும் நச்சுயிர்
Circumference
வட்டத்தின் சுற்றுவரை, பரிதி, சுற்றளவு, சுற்றெல்லை.
Circumference
பரிதி
Cirrus Pouch
சுருள் பை (ஆண் குறிப்பை)
Cistus
(தாவ.) பெரிய வெள்ளை அல்லது சிவப்பு மலர்களையுடைய புதர்ச்செடி வகைகள்.
Cistus
புதர்ச்செடி
Citric Acid
நரந்தக் காடி
Citrin
இழைக்குருதி நாளங்களின் முறிவெளிமைப் பண்பை இயக்குவதாகக் கருதப்பட்டு நீரில் எளிதாகக்கரையும் பண்புடைய எலுமிச்சைப் பழ ஊட்டச் சத்து வகை.
Citrin
எலுமிச்சைச் சத்து
Citron
நாரத்தை, துரிஞ்சி, நாரத்தை மரம், எலுமிச்சை நிறம்.
Citron
கடாநாரத்தை, கிடாரங்காய்
Citronella Grass
சித்திரனல்லாப்புல்லு
Citrus
நாரத்தை
Citrus Decline
எலுமிச்சை இன நலிவு நோய்
Citrus Greening
எலுமிச்சை இனமர பச்சை நோய்
Cladode
சப்பைத்தண்டு
Cladode
(தாவ.) இலையின் தோற்றமும் செயற்பாடும் கொண்ட கிளை.
Clamp
பிடிகருவி,பிடிப்பி, இறுக்கி
Clamp
பற்றுக்கட்டை, பற்றிரும்பு, அள்ளு, இறுக்கிப் பிடிக்கும் கருவி, பற்றுக்குருவி, (வி.) இறுகப்பற்று, பிணைத்து முடுக்கு, அள்ளுவைக் கொண்டு பிணி.
Clamp
பற்றி
Clamp
பற்றிறுக்கி, பிடிகருவி
Clarification
தெளிவாக்கல்
Clarification
தௌிவு, தௌிவாக்கல், துப்புரவாக்கல்.
Clasper
அணைப்புறுப்புகள், தழுவிகள்
Clasper
பற்றிப்பிடிப்பவர், பற்றிப்பிடிக்கும் பொருள், (தாவ.) செடியின் தளிர்க்கை, (வில.) பற்றிப் பிடிக்கும் உறுப்பு.
Class
வகுப்பு
Class
பள்ளி வகுப்பு, கல்வி வகுப்பு, ஒரே ஆண்டுப்படியில் பயிலும் மாணவர்குழு, இனவழூப்பு, ஒத்தபொருள்களின் குழு, வகை, உயிர்நுற் பெருங்குழுவின் பிரிவு, சமுதாயப்பிரிவு, ஒத்த பண்புடைய மக்கள் குழு, ஒத்த படிநிலையுடைய சமுதாயக் குழு, ‘மெதடிஸ்டு’ என்ற சமயக்கிளையின் பிரிவு, படைத்துறை உரிமைப் படிநிலை, உரிமைப் படிநிலைக் குழு, படிநிலை, திறமைப்படி, தேறுதல் தரம், பண்பின் தரம், ஊர்தி-நாடகம் முதலியவற்றின் இருக்கைப் படித்தரம், மேன்மை, உயர்தரம், (வி.) வகு, வகுப்புகளாக அமை, வகைப்படுத்து, வகைதேர்ந்து இணை, வகுப்பில் இணை, தரப்படுத்திச் சேர், வகுப்பில் படு, தரக் குழுவில் இடம் பெறு.
Class
இனக்குழு
Class
பிரிவு, வகுப்பு
Classification
வகைப்படுத்துதல், பாகுபாடு,வகையீடு, பாகுபாடு
Classification
வகைப்பாடு
Classification
வகைப்படுத்துதல், வகுப்பு முறை, வகுப்பொழுங்கு.
Classification
வகைப்படுத்தல்
Classification
பிரிவினை, பாகுபாடு
Classification
பாகுபாடு, பகுத்தல்
Clay
களிமண்,களிமண்
Clay
களி
Clay
களிமண்
Clay
களி, களிமண், தூய்மையற்ற அலுமினியக் கன்மக் கலவை மண்வகை, மண், மனித உடல், புகைக்குழல், (வி.) சர்க்கரை முதலியவற்றைக் களிமண் கொண்டு துப்புரவு செய்.
Clay
களி
Clay Crucible
களிமண் மூசை
Clay Loam
களிக்கலப்பு மண்,களி மிகுமண்
Clay Loam
களிமண் கூடுய அடைநிலம்
Clay Mineral
களிமண் தாது
Clean
துப்புரவான, தனித்த
Clean
துப்புரவான, கரைபடியாத, அழுக்குப் போக்கப்பட்ட, உள்ளத் தூய்மையுடைய, களங்கமில்லாத, தவறில்லாத, எழுதப்படாத, தௌிவான, வரையறை செய்யப்பட்ட, முழுமையான, தூண்டில் வகையில் இரைபற்றாத, கதிரியக்கச் சிதறுதல் இல்லாத, (வி.) துப்புரவாக்கு, மாசு துடை, மேசை-தட்டம் முதலியவற்றின் மீதிருப்பன அகற்றி வெற்றிடமாக்கு, ஒழுங்குபடுத்து, மெருகேற்று, ஒப்பனை செய்.
Clearance
இடைவெளி
Clearance
தடை ஒழிப்பு, இட ஒழிப்பு, அகற்றுதல், நீக்குதல், நிலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துதல், மரம்வெட்டித் திறந்த வெளியாக்கல், இடைவெளி, இயங்கும் இயந்திரப் பகுதிகளுள் இரண்டின் இடையில் விடப்படும் இடைவெளி, காசோலை மாற்று மூலமான கணக்குத் தீர்ப்பு, அரசின் அலுவலிலிருந்து விலக இசைவுப்பேறு, சுங்கநிலையத்தில் கப்பல் புறப்பட்டுச் செல்வதற்குரிய இசைவுச்சான்று.
Clearing Nut
தேத்தா விரை
Cleavage
பிளவு
Cleavage
பிளவு
Cleavage
பிளவிப் பெருகல்
Cleavage
பிளத்தல், பிளவு, வேறுபாடு, மனவேறுபாடு, பிரிவினை.
Cleft Grafting
பிளந்தவொட்டு
Cleistogamous Flower
அலரா மலர், மூடுமலர்
Cleistogamy
அலராநிலைப்புணர்ச்சி
Cleistogamy
திறவாமலே தற்கருப்பொலிவுறுதல்.
Climate
தட்பவெப்பநிலை,தட்ப வெப்ப நிலை
Climate
காலநிலை
Climate
தட்பவெட்பநிலை, காலப்போக்கு, சமுதாயச் சூழ்நிலை அமைதி, காலச் சூழ்நிலை அமைதி, பண்பமைதி.
Climatic Condition
கால நிலை, தட்பவெப்பநிலை
Climatic Region
காலநிலைப்பிரதேசம்
Climatic Zone
தட்ப வெப்ப மண்டலம்
Climatological Approach
தட்பவெப்பநிலை
Climber
ஏறுகொடு,ஏறுகொடி
Climber
ஏறுபவர், ஏறிச்செல்பவர், சமுதாயத்தில் தன் முன்னேற்றங் குறிக்கொண்டவர், ஏறிச்செல்வது, தழுவு கொடி, ஏறுவதற்கு வாய்ப்பாகக் காலில் முன்னிரண்டு விரல்களையுடைய பறவை வகை.
Climbing Brinjal
தூதுவேளை
Climbing Plant
ஏறுத்தாவரம்,படரும் தாவரம்
Climbing Ylang Ylang
மனோரஞ்சிதம்
Clip
கவ்வி, நறுக்கு
Clip
கவ்வி
Clip
கத்தரிப்பு, கத்தரியால் வெட்டுதல், கத்திரித்த துண்டு, கத்தரிக்கப்பட்ட கம்பளி அளவு, உறைக்கும் அடி, சாட்டை வீச்சு, (வி.) கத்தரி, கத்தரியால் வெட்டு, துண்டுபடுத்து, மயிர் செடி ஆகியவற்றின் நுனி கத்தரித்து ஒழுங்கு செய், பயன்படுத்திவிட்டதற்கறிகுறியாகப் பயணச் சீட்டு முனை வெட்டிக்கொடு, ஓரத்தைச் சீவு, நுனி குறை, சுருக்கு, தௌிவில்லாது குருங்கப் பேசு, விரைவாகச் செல்.
Clip
Coded Language Information Processing: என்பதன் குறுக்கம்
Clipper
துரட்டிகள், கத்தரிப்பவர்
Clipper
வெட்டுபவர், கத்தரிப்பவர், கத்தரிக்கும் கருவி, விரைந்தியங்குவது, விரைபரி, வேகக்கப்பல், மாகடல் கடக்கும் விரைவு விமானம், முன்புறம் முன் உந்தியும் பாய்மரம் பின்சாய்த்தும் உள்ள பாய்க்கப்பல் வகை.
Clitoris, Pistil
யோனி
Clockwise Rotation
வலஞ்சுழியோட்டம்
Clone
போத்துக்கொத்து,முளைவகை,மூலவகை, குத்துச்செடு
Clone
(உயி.) பால்படப்பிறந்த ஒரே விதையிலிருந்த பால்படாது பிறந்த செடிகளின் முழுத்தொகுதி.
Clone
நகலி/போலிகை
Closed Coupled Impeller
அடைப்பு சுழல்வான்
Closed Coupled Pump
சேர்த்திணைப்பு எக்கி
Clot Blood
குருதியுறைதல்
Clothing Hairs
பார்த்தும் மயிர்கள்
Cloud
புகைமேகம், முகில்
Cloud
முகில் பனிப்படலம் ஆவித்திரள் புகைமேகம் நிலையின்றி விரைந்தோடுகிற பொருள் ஆவி
Cloud
அயன்மை
Cloud Seeding
மகத்தில் மழைக்கரு வித்திடுதல்
Clove
கிராம்பு, இலவங்கம்.
Clove
கிராம்பு
Clover
கால்நடைத் தீவனமாகப் பயன்படும் மணப்புல் வகை.
Clover
சீமை மசால்
Cloves
கிராம்பு
Club Moss
நீலப்பாசி
Club Root Disease
வர்வீக்க நாய்
Clum Rot
குத்தழுகல்
Cluster Bean
கொத்தவரை,கொத்தவரைக்காய்
Co-Ordinated Sorghum Hybrid
கூட்டுக் கலப்புச் சோளம்
Coagulability Blood
குருதிதிரள்தன்மை
Coagulate
கட்டியாகு, உறை, இறுகு, தயிர்போலாகு, குருதிகட்டு, மீளா மாறுதலுறு, உறுதிப்படு.
Coagulate
திரளுதல்
Coagulation
உறைதல், திரள்தல்
Coagulation
உறைதல், குருதிக்கட்டு.
Coal
நிலக்கரி
Coal
நிலக்கரி
Coal
கரி நிலக்கரி நிலக்கரிப்பாறைத் துணுக்கு கங்கு கனல் (வி.) கப்பல் முதலியவைகளில் நிலக்கரியிடு நிலக்கரி நிரப்பு பயன்படுத்துவதற்குரிய நிலக்கரியை ஏற்றிக்கொள் நிலக்கரியாக்கு சுருக்கு
Coal Gas
நிலக்கரிவாயு
Coal Gas
நிலக்கரி வா,ே கரிவாே
Coal Tar
நிலக்கரித்தார்
Coal Tar
நிலக்கரித்தார்
Coarse Adjustment
பெருசீரமைவு
Coarse Sand
பெருமணல்
Coarse Sand
பருமணல,் பரளைக்கற்கள்
Coated Fertilizer
மேற்பூச்சு உரம்
Cobalt
கோபாற்று
Cobalt
கோபாற்று,வெண் உலோகம்
Cobalt
வெண்ணிற உலோக வகை, அணு எண் 2ஹ் உடைய தனிம வகை, உலோக வகையிலிருந்து உருவாக்கப்படும் நீல வண்ணப்பொருள் வகை.
Cobalt
மென்வெள்ளி
Cobweb
நூலாம்படை, ஒட்டடை, சிலந்திவலை
Cobweb
நுலாம்படை, ஒட்டடை, சிலந்தி வலை, நொய்தான கட்டமைப்புள்ள பொருள், நுண்ணிய சூழ்ச்சி நயமிக்க வாதம், தூசு நிறைந்த குப்பை, மாய வலை, கடுஞ்சிக்கல், (பெ.) மெல்லிய, நொய்தான.
Coccyx
குயிலலகுரு
Coccyx
உள்வால் எலும்பு, குத எலும்பு.
Cochlea
நத்தையெலும்பு
Cochlea
சுருள் வடிவப்பொருள், நத்தைத்தோடு, வளைகொடுங்காயுடைய மணப்புல்வகை, வளைந்து ஏறும் படிக்கட்டு, (உள்.) செவியின் சுருள்வளை.
Cochlear Canal
நத்தைக்கால்வாய்
Cochlear Duct
நத்தைக்கான்
Cocks Comb
கோழிக்கொண்டை,காழிக்கொண்டைச் (செடு)
Cocoa
கொக்கோ
Cocoa
கெக்கேயோ மரத்தின் விதை, காக்குலட் செய்யப்படும் கெக்கேயோ விதைத் தூள், கெக்கேயோ விதையிலிருந்து இறக்கப்படும் பானவகை.
Coconut
தென்னை,தென்னை
Coconut Charcoal
சிரட்டைக்கரி
Cocoon
புழுக்கூடு,கிருமிக்கூடு,பட்டுப்பூச்சிக் கூடு
Cocoon
புழுக்கூடு, பட்டுப்பூச்சிக் கூடு, நா ங்கூழ்ப் புழுக்களும் அட்டைகளும் முட்டையிடும் பொதியுறை, (வி.) புழுக்கூடு அமை, கூட்டினுள் புகுந்து போர்த்திக்கொள்.
Code
குறி/குறிமுறைப்படுத்து/குறிமுறை
Code
விதி
Code
குறிமுறை
Code
சட்டத்தொகுப்பேடு, விதிகளின் அடைவு, ஓர் இனத்தினரிடையே அல்லது வகுப்பினரிடையே வழங்கி வரும் ஒழுக்கமுறை, படைத்தறை முதலியவற்றின் குறியீட்டுச் செய்தி முறை, குழூஉக்குறி, (தந்தி.) சுருக்கம் அல்லது மறைபொருளைக் குறிப்பதற்கான இலக்கம்-எழுத்து அல்லது சொற்கோவை, (வி.) தொகு, தொகுப்பு மூலம் வகைப்படுத்து, குழூஉக்குறியாகச் சொல்லு.
Code Of Nomenclature
பெயரிடல் சட்டத் தொகுப்பு, பெயரிடு வரன்முறை
Coefficient
குணகம்
Coefficient
கெழு
Coefficient
கெழு
Coefficient
கெழு
Coefficient
(கண.,இய.) கெழு, குணகம், துணைக்காரணம்.
Coefficient Of Variation
வேறுபாட்டுக்கெழு
Coefficient Of Variation
மாறுபாட்டுக் கெழு
Coenocyte
பொதுக்குழி
Coffea Arabica
நீளக்கொட்டைக் காப்பிச்செடு
Coffea Robusta
உருண்டைக்கொட்டைக் காப்பிச்செடு
Coffee Berry
குளம்பிக்கொட்டை
Cohesion
பற்று
Cohesion
பிணைவு
Cohesion
இணைப்புத்திறன்
Cohesion
பற்றுப்பண்பு
Cohesion
ஏட்டிணைவு
Cohesion
ஒட்டிணைவாற்றல், அணுத்திரள் கவர்ச்சி, ஒன்றியிருக்கும் திறம், வாத இசைவு, காரண காரியத்தொடர்பு, (தாவ.) ஒத்தபகுதிகளின் இணைவளர்ச்சி.
Cohesive Force
இணைப்பு விசை
Coir Waste
தென்னைக் கயிறுக்கழிவு
Cold Blooded Animal
குளிர் ரத்த விலங்கு
Cold Climate
குளிர்காலநிலை
Cold Storage
குளிர்ச்சேமிப்பு,குளிர் சேமிப்பு
Cold Theory
குளிர்க்கோட்பாடு
Coleoptera
வண்டுனம்
Coleoptile
முனைத்தண்டுக்கவசம்
Coliphage
குளிர்காலப்பயிர்கள்
Collar
கழுத்துப்பட்டை சட்டையின் கழுத்துப்பகுதி குதிரை-நாய் முதலியவற்றின் கழுத்துவார் வளையம் சுற்றுப்பட்டை செடியின் தண்டும் வேரும் இணையும் இடம் (வி.) கழுத்துப்பட்டையைப் பற்றிப்பிட கழுத்துப்பட்டை அணிவி உதைபந்து விளையாட்டில் பந்தைப் பிடித்து நிறுத்து
Collar
கழுத்துப்பட்டை
Collar
கழுத்து
Collateral
ஒன்றுபட்ட கிளை மரபினர், அயல்கிளை வழி பொதுமரபுரிமையாளர், ஒன்றுபட்ட கிளை மரபுக்குரியது, இணையுறவினர், சமகாலத்தவர், சமகாலத்து, எதிராளி, சரிசமப்போட்டிக்குரியது, (பெ.) ஒரே மரபின் இரு வேறு கிளையில் தோன்றிய, ஒத்திசைவான, பக்கத்துக்குப் பக்கமான, உடனொத்த, உடனிணைவான, உடனிகழ்ச்சியான, துணைமையான, துணையாதரவான.
Collateral
ஒருங்குகிடக்கின்ற
Collateral Bundle
ஒருங்குகிடக்குங்கட்டு
Collateral Host
பிற ஊன்வழங்கி
Collecting Tubula
சகரிப்புக்குழாய்
Collection Of Neera
பதநீர் இறக்குதல்
Collective Farm
கூட்டுப்பண்ணை
Collective Fruit
கட்டுக்கனி
Collenchyma
ஒட்டுத்தொடை
Collodion
மரக்கூர் காலகைக் கரைசல், நிழற்படத் தொழிலிலும் அறுவை மருத்துவத்திலும் பயன்படும் மரக்கூற்று வெடியகக் கரைசல்.
Collodion
கொல்லோடுயன்
Colloidal Emulsion
கூழ்க்குழம்பு
Colloidal Solution
கூழ்க்கரைசல்
Colloidal State
கூழ்நிலை
Colloidal Suphur
கூழ்மக் கந்தகம்
Colloidal Suspension
கூழ்த்தொங்கல்
Colluvial Soil
மலையடிவார மண்
Colo Casia
சேம்பு, சேப்பங்கிழங்கு
Colonisation
குடியேறுகை
Colony
குடியேற்ற நாடு, குடியேற்றம், புதுக்குடியிருப்பு, கடல் கடந்த குடியமைப்பு, நாடு கடந்த குடியினம், வந்தேறு குடி, நகரின் அயல்நாட்டுக் குடியிருப்பு, தொழிலாளர் தனிக் குடியிருப்பு, தனிக்குடியமைப்பு, குடியமைப்பிடம், ரோமரின் பாயைக் குடியமைப்பு, கிரேக்கக் கடல்கடந்த இனக்குடிப்பகுதி, (உயி.) இன வாழ்வுக் கூட்டமைவு, (உயி.) அணு உயிர்க்குழு.
Colony
குடியேறியகுழு,கூட்டமைவு, கூட்டம், குடும்பம்
Colony
கூட்டமாக வாழ்தல், குடுயிருப்பு
Colony Sociology
குடியேறிய குழுவின் சமுதாயவியல்
Coloration
வண்ணந்தீட்டும் முறை, வண்ண அமைவொங்கு, இயற்கைவண்ண அமைதி, பன்னிற அமைதி.
Coloration
நிறநிலை
Colorimeter
நிறமானி, வண்ணத்தை அளக்கும் கருவி.
Colorimeter
நிறமானி,நிற அளவி
Colorimeter
நிறமானி
Colorimetry
நிறவளவியல்,நிற அளவை
Colostrum
குழவி முதலில் உண்ணும் தாய்ப்பால்.
Colostrum
கடும்புப்பால்
Column Pipe
தூண் குழாய்
Columnar Cell
தூணுருவச்செல்்
Columnar Epithelium
தூணுருவப் புறச்சவ்வு
Columnar Structure
தூண்வடிவ அமைப்பு
Columnar Structure
தூண் வடிவ அமைப்பு
Comb
சிகைப்பூ,சீப்பு
Comb
சீப்பு, சீப்பு போன்ற கருவி, இழைமங்களைத் துப்புரவுப்படுத்தும் பல்வரிசையுள்ள வார்கருவி, பறவைகளின் கொண்டை, அலைஉச்சி, கூரை அல்லது மலையுச்சி, தேன் கூடு, தேனடை, (வி.) சீப்பினால் ஒழுங்குசெய், துப்புரவாக்கு, சீவு, வாரு, குதிரையைத் தேய், முழுவதும் தேடிப்பார், கடுமையாக அலசிப்பார், தேடி ஒழி, அலசித்திரட்டு, சுருண்டு திரள், வெண்ணுரையோடு சிதறு.
Combination
கூடுகை
Combination
இணைதல், ஒன்றுசேர்தல், செயற்கூட்டுறவு, தனிப்பொருள்களின் இணைப்பு, பக்கவண்டி, இணைப்புள்ள இயங்கு மிதிப்பொறி வண்டி, பொதுநோக்கிற்காக ஒன்றுசேர்ந்த குழு, சேர்மானம்.
Combination Spray
கூட்டுத்தெளிப்பு
Combine Harvester
இணை அறுவடை இயந்திரம்
Combining Ability
இணைதிறன்
Combustible
எரியக்கூடுய,தகனமாகத்தக்க
Combustible
தீப்பற்றி எரியக்கூடியபொருள், (பெ.) தீப்பற்றி எரியக்கூடிய, எளிதில் தூண்டிவிடப்படத்தக்க.
Combustion
எரிதல்
Combustion
எரிதல், தீயின் எரிப்பாற்றல், உள்ளெரிதல், கருகுதல், உயிரகக் கலப்பால் மாறுபடல், குமுறல், குழப்பம்.
Combustion
தகனம்
Comidial Layer
காமிடுயல் அடுக்கு
Coming In Heat
புணர்ச்சியவாவல்
Commensal
ஒருத்தலைசார் இணைவாழ்வி
Commensal
உணவுப்பொழுது நண்பன், உடன் உண்ணும் தோழன், கூட்டு வாழ்வு வாழும் உயிரினம், (பெ.) ஒரே மேசையில் உண்ணுகிற, (உயி.) ஒன்றுக்கொன்று உதவிக் கொண்டு இணைந்து வாழ்கிற.
Commercial Agriculture
வாணிக விவசாயம்
Commercial Crop
வணிகப்பயிர், வியாபாரப்பயிர்
Commodity
பண்டம்
Commodity
பயனுடைய பொருள், சரக்கு, விளைபொருள்.
Common Area
பாசன நிலப்பரப்பு
Common Area
பொது இடம்
Common Bead Tree
மலையவேம்பு, துருக்கவேம்பு
Common Millet
பனிவரகு,பனிவரகு
Common Oviduct
பொது அண்டக்குழாய்
Common Physic Nut
காட்டாமணக்கு
Common Pump
பொது எக்கி
Common Salt
கறியுப்பு
Communicable
தெரிவிக்கக்கூடிய, அறிவிக்கத்தக்க, சொல்லத்தக்க, அன்பான.
Communicable
எளிதில் பரவும்
Community
ஓரினக்குழு
Community
பொதுச் சொத்துரிமை, உடைமைகளைப் பொதுவாகக் கொண்டு அனுபவிக்கும் முறைமை, பொதுச் சொத்துரிமைக் குழு, சமுதாயம், பொது உரிமைநலக் குழுமம், பொது குடிவாழ்வுக் குழுமம், பொது அரசியல் அமைப்புக் குழுமம், நகரவை மக்கட் பொதுக் குழுமம், சமயக்கூட்டுக் குழு, பொதுவழிபாட்டுக் குழுமம், தொழிற்கூட்டுக்குழு, பொதுமக்கள் குழு, தனிமுறைக் கூட்டுக் குழு, ஒத்த பொதுப் பண்பு, ஒத்த குழுநலம், தோழமை, பொது உடன்பாடு.
Compact
இறுகிய, சிற்றிடத்து
Compact
திணித்த,கூட்டுத் திணிவு
Compact
நெருக்கமான பொருள், கச்சிதமான பொருள் அல்லது கட்டிடம், கூட்டு, இணைப்பு, சுண்ணச் சிமிழ், கைப்பையில் கொண்டுசெல்லக்கூடிய சிறு முக ஒப்பனைச் சுண்ணப்பெட்டி.
Compact Family Plot Trial
ஒப்பீட்டு விளைவு ஆய்வு
Compaction
கெட்டிப்பு, இறுகல்
Compaction
அடர்த்தி
Compaction
கெட்டிப்பு
Companion Cell
கூட்டுக்கலம்,தோழமை உயிரணு,தாழமை உயிரணு
Companion Crop
துணைப்பயிர்
Comparative Anatomy Of Plants
தாவர உடலமைப்பு ஒப்பியல்
Comparison
ஒப்பீடு
Comparison
ஒப்பீடு
Comparison
ஒப்புமை காண்டல் ஒப்பீடு செய்தல் ஒப்புக் காணும் அளவு ஒப்பீடான மதிப்பீடு ஒப்பிட்டுணர்ந்த மதிப்பீடு இருபொருட்களை ஒத்துக்காட்டும் உவமை உவமை அணி உருவகம் (இலக்.) தரத்தின் வெவ்வேறு தளங்களைக் காட்டுவதற்காக பெயரடை அல்லது வினையடை அடையும் மாறுதல்
Compatibility
இணையும் தன்மை, பொருத்தம்
Compatibility
ஒத்தியல்பு, உடனியைவு, தொலைக்காட்சியில் நிறமிலி அமைவு ஒளிநிழல்வண்ணம் மட்டும் ஏற்கும் நிலை.
Compendium
செறிவடக்கு ஏடு, மணிச்சுருக்கம்
Compendium
செறிவடக்க ஏடு, பெரிய ஏட்டின் சிறு சுருக்கப் பதிப்பு, மணிச்சுருக்கம், பொழிப்பு, சாரம், கருத்துரை.
Compensate
சரியீடு செய், இழப்பீடு அளி, பயன் அளி, ஊதியம் கொடு.
Compensate
ஈடுசெய்தல்
Compensation
இழப்பீடு/ஈடாக்கம்
Compensation
ஈடுசெய்கை
Compensation
சரியீடு செய்தல், இழப்பீடு, சம்பளம், கூலி, ஊதியம், (இய.) எதிரெதிர் ஆற்றல் இணைவால் ஏற்படும் செயலற்ற தன்மை.
Complement
நிரப்புக் கூறு, முழுமையாக்குவது, குறைநிரப்புப் பொருள், இணைநிறைவுப்பொருள், இணைவள நிறைவு, (வடி.) செங்கோண நிரப்புக்கூறு, நிரப்புக்கோணம், செங்கோண அளவாகிய ஹீ0 பாகையில் கோணம் குறைபடும் அளவு, (இலக்.) வினையுடனிணைந்து பயனிலைப்பொருள் நிரப்பும் சொல், (இசை.) சுர இடையீடு பாலையில் குறைபடும் அளவு, வண்ணத்தை வெண்மையாக மாற்றவல்ல எதிர் வண்ணக்கூறு, எதிர் நிரப்பு வண்ணம், எண்மடக்கை பத்தில் குறைபடும் அளவு, முழுமை.
Complement
இட்டு நிரப்பு/நிரப்பு/நிரப்பெண்
Complement
நிரப்பி
Complementary Gene
நிறைவூட்டும் மரபணு
Complete Fertilizer
முழுஉரம்
Complex
வளாகம்
Complex
கூட்டு அமைப்பு,சிக்கலான
Complex Ion
சிக்கல் அயன்
Component
ஆக்கக்கூறு, உள் உறுப்பு, உள்ளடங்கிய பகுதி, (பெ.) ஆக்கக்கூறான, பகுதியாயுள்ள, அங்கமான.
Component
கூறு
Component
கூறு பொருள்கூறு
Component
பகுதிப்பொருள்
Composite Fruits
கூட்டுக்கனிகள்
Composition
இணைப்பாக்கம், கூட்டமைவு, ஆக்க அமைவு, ஆக்க இசைவுப்பொருத்தம், உறுப்பளவமைதி, கூறமைதி, கலவை, கட்டுரை, இசைப்பாட்டு, இசைப்பாட்டுருப்படி, கலைப்படைப்பு, கட்டுரையாக்கம்., கட்டுரையாக்கக் கலை, கூட்டமைதி ஒப்பந்தம், விட்டுக்கொடுப்பு, இருதிசைக்கலப்பு இணைப்பாலேற்படும் ஒருமை, சமரசம், வகையற்றவர்களின் கடன்காரர் பெறும் பங்குவீதம். (கண.) பல்திற ஆற்றல் வேகங்களின் ஒருமுகச் செயல்திற இணைவு.
Composition
அடக்கக்கூறுகள்
Compost
கலப்பு உரம், இணைப்பு, கலவை, (வி.) கலப்பு உரமிடு, கூட்டு உரம் உண்டுபண்ணு.
Compost
மட்குக் குப்பை,மக்குக் குப்பை, கலப்பு உரம்
Compost, Compost Manure
செயற்கைப்பசளை
Compound
அரணகம், சுற்றடைப்பு, சுற்றுச்சுவர்
Compound
சேர்மம்
Compound
கூட்டு
Compound
கூட்டு
Compound
சேர்வை; கூட்டு
Compound Eyes
கூட்டுக்கண்கள்
Compound Fertilizer
கூட்டு உரம்
Compound Fracture
கலப்புமுறிவு
Compound Iorn
கூட்டுக் கம்பிச்சுருள் மின்்சுழற்றி
Compound Leaf
கூட்டுஇலை
Compound Wound Electric Motor
கூட்டுக்கம்பிச்சுருள் மின்் சுழற்றி
Compressed Air
அழுத்தபட்ட காற்று,அஉத்தப்பட்ட காற்று
Compressed Air Sprayer
காற்றழுத்தத் தெளிப்பான்
Compressibility
அமுக்கப்படுதன்மை
Compressibility
அமுக்கப்படுதன்மை; அழுத்துமிய
Compression
அழுத்துதல், அழுத்தம், அழுத்தப்படும் நிலை, அமுக்கம், அடர்த்தி, நெருக்கம், சுருக்கம், அழுத்தத்தால் ஏற்படும் உருத்திரிவு, தட்டையாதல், உள்வெப்பாலையில் வளி அமுக்கும் இயக்கம்.
Compression
அமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Compression
செறிப்பு இறுக்கம்
Compression
காற்றமுக்கம்
Compression
அமுக்கம்
Concave
உட்குழிவான வடிவம், குழிவு, பள்ளம், மேல் வளைவு, வான வளைவு, நிலவறை வளைவு மாடம், (பெ.) உட்குழிவான, பள்ளமான, (வி.) உட்குழிவாக்கு, பள்ளமாக்கு.
Concave
உட்குவிந்த
Concave
குழிவான,குழிவான
Concave Surface
குழிவுமேற்பரப்பு
Concentrated Acid
அடர்காடி, செறிவு அமிலம்,செறியமிலம்
Concentrated Feed
சத்துத்தீனி
Concentrated Food
செறிந்தவுணவு
Concentrated Manure
அடர்த்திமிகு எரு
Concentrated Organic Manure
செரிந்த கரிம எரு
Concentrates
செறியுணவு
Concentration
ஒருமுகப்படுத்துதல், ஒருமுகப்படல், ஒருமுகச் சிந்தனை, கூர் நோக்கு, கருத்தூன்றல், ஒருமித்த கவனம், கெட்டியாக்குதல், திட்பம், அடர்த்தி, செறிவு, பிழம்பளவில் அணுத்திரள் மிகு வீழ்ம்.
Concentration
செறிவு
Concentration
குவித்தல்
Concentration
திட்பம், அடர்த்தி, செறிவு,செறிவு
Concentration
செறிவு
Concentration, Intensity
செறிவு
Concentric
ஒருமைய வட்டம்
Concentric
பொது மைய,ஒருமையமான
Concentric Rings
பொதுமைய வளையங்கள்
Concrete
கற்காரை
Concrete
பருப்பொருள், திரள் பிழம்பு, திரள்வளர்ச்சி, காரைக்கட்டு, திண்காரை, பசைமண் கூழாங்கற்கலவைப் பிழம்பு, (பெ.) பருப்பொருளான, பிழம்புருவான, திண்ணிய, பொருளியலான, புலனீடான, மெய்யான, காரைக்கட்டான.
Concrete
கற்காரை
Concrete
கற்காரை
Concrete
கொங்கிற்று
Condensation
சுருக்குதல், அடக்குதல், செறிவித்தல், செறிவு, உறைவித்தல், உறைவு, வடித்தல், வடிபடல், சுருங்கிய பொருள், சுருக்கம், அடக்கம், செறிமானம், செறி பொருள், உறைமானம், உறைபொருள், வடிமானம், வடிபொருள், சேர்மானத்தில் இடைநீர்மம் நீக்கப்பெற்ற இணைவு, எடைமிகும் சேர்மானம்.
Condensation
சுருங்கல், ஒடுக்கம்
Condensation
சுருங்கிச் செறிதல்
Condense
சுருக்கு, சுருக்கிக்கூறு, சுருங்கு, செறிவி, நீர்மத்தை உறைவி, வளிப்பொருளை வடித்தெடு, செறி, உறை, வடிமானமாக உருவாகு, கெட்டிப்படுத்து, ஒருமுகப்படுத்து, மின்வீறு பெருக்கு, நீர்மநீக்கித் திண்மைப்படுத்து.
Condense
ஒடுங்குதல்
Condensed Milk
ஒடுக்கியபால்
Condenser
வடிகலம், வாலை, நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் பொருளாக மாற்றுவதற்கான அமைவு, (இய.) ஒளிக்கதிர்களை ஒருமுகப்படுத்தும் குவிமுகவில்லை, மின்விசையேற்றி, மின் ஆற்றலின் வீறுபெருக்குவதற்கான அமைவு.
Condenser
ஆற்றுகலம், குளிர்வி,ஒடுக்கி
Condiment
சுவையூட்டுப்பொருள், (வி.) சுவையூட்டு.
Condiment
(கறி) வாசனைப் பொருள், தாளிதப்பொருள்,மணப்பொருள்
Conditioness
உர நேர்த்திப் பொருள்கள்
Conditioning Phase
பக்குவக்கட்டம்
Conduct
நடத்தை, ஒழுகலாறு, வழித்துணை, காப்புதவி, தொழிலின் நடைமுறையாட்சி, செயலாட்சி, கலைத்துறைக் கையாட்சி, கைந்நலம்.
Conduct
கடத்துதல்,கடத்து
Conducting
கடத்துகின்ற
Conduction
(இய.) இகைப்பு, குழாய் முதலியவை மூலமாக நீர்மத்தைக் கொண்டுசெல்லுதல், இகைப்பாற்றல், கொண்டுசெல்லும் ஆற்றல்.
Conduction
கடத்தல்
Conductivity
ஊடுகட்டும் ஆற்றல், இகைப்புத் திறன்.
Conductivity
(மின்) கடத்தும் திறன்
Conductivity
கடத்துதிறன்
Conductor
வழிகாட்டி, வழித்துணை, செயல்முதல்வர், தொழில் ஆட்சியாளர், இசைக்குழு இயக்குநர், ஊர்தி வழித்துணைவர், நெறி காப்பாளர், படைத்துறைத் தடை காவலர், (இய.) வெப்ப ஊடியக்கி, மின் ஊடுகடத்தி.
Conductor
கடத்தி
Conductor Of Electricity
மின்கடத்தி
Conductor Of Heat
வெப்பங்கடத்தி
Conduit
நீர்செல்குழாய், குழாய்க்கால்வாய், மின் கம்பிகளின் காப்புக்குழாய், ஊர்ப்பொது ஊற்றுநீர்க்குழாய், பொது ஊருணி.
Conduit
நீர்க்குழாய்
Condys Fluid
கொண்டியின்பாய்பொருள்
Cone
கூம்பு, குவிகை வடிவு, கூர்ங்குடை உரு, தேவதாரு வகையின் குவி செதிற்கூடு, கடற்கிளிஞ்சில் வகை, கூம்பு வடிவப் பொருள், வானிலை அறிவிப்புக்கருவி, இயந்திரத்தின் குவி முகடு, எரிமலைக்குன்று, சரிவினடியில் அல்லது எரிபகுதி, குளிர்பாலேட்டுக் குவளை, (வி.) கூம்பு வடிவாக்கு, வானில் எதிரி விமானத்தை நீடொளிவிளக்கக் கீற்றுக்களால் கண்டுபிடி, விமானமீது நீடொளி விளக்கம் காட்டு.
Cone
கூம்பு
Cone
கூம்பு
Confined Water
அடைப்பட்ட நீர்
Congenital
பிறப்புடன் அமைந்த, பிறவியலமைந்த
Congenital
பிறவியோடுபட்ட, கருமுதலமைவுடைய, பிறவிக்கூறான.
Conida
தூள் வித்துக்கள்
Conidiophore
வித்துத் தண்டு
Conidium
மணி விதைத்தூள்
Conifer
ஊசியிலைக்குரிய
Conifer
குவிந்த காய் காய்க்கும் மரவகை.
Coniferous
ஊசியிலையுள்ள
Coniferous
குவிந்த காய் காய்க்கிற, குவிந்த காய் காய்க்கிற மரப்பேரினத்தைச் சேர்ந்த.
Coniferous Forest
ஊசிஇலைக்காடுகள்
Coniferous Forest
ஊசியிலைக்காடு
Conjugate Division
இணைப்பகுப்பு
Conjugation
பால்சேர்க்கை
Conjugation
ஒன்று சேர்த்தல், இணைவு, (இலக்.) வினைவிகற்ப வகுப்புப்பட்டி, வினைக்கணம், வினைத்திரிபு அமைவுக்குழு, (உயி.) இனப்பெருக்கத்துக்காக ஒருங்கிய இரு உயிர்ம நிலை.
Conjugation Tube
இணைப்புக்குழாய்
Connecting Rod
இணைப்புக் கம்பி – ஆடுதண்டையும் (piston) வளைவச்சையும் (crank) இணைக்கும் கம்பி
Connecting Rod
இணைப்புத் தண்டு
Connection
இணைப்பு
Connection
தொடுப்பு
Connection
தொடர்பு
Connective Tissue
இணைப்புத்திசு
Connective Tissue Cell
இணைப்புத்திசுச் செல்
Conservation
காப்பு
Constant
மாறிலி மாறிலி
Constant
(கண.) நிலை எண், மாறாமதிப்பளவை, (பெ.) நிலையான, மாறாத, உறுதியான, தொடர்ச்சியுள்ள, திடப்பற்றுடைய.
Constant
மாறா, மாறிலி
Constant
மாறிலி
Constant
மாறிலி, நிலை,மாறாத,மாறாத, மாறிலி,நிலையான
Constant Headpermeameter
நிலை அழுத்த ஊடுருவு அளவி
Constants
மாறிலிகள் மாறிலிகள்
Constants
மாறிலிகள்
Constipation
மலச்சிக்கல்.
Constipation
மலச்சிக்கல்
Constituent
கூறு
Constituent
கூறு
Constituents
ஆக்கக்கூறுகள்
Constitution
அமைத்தல், நிறுவுதல், ஆக்க அமைவு, அமைப்பு, யாக்கை, உடல் கட்டமைவு, மனத்தின் ஆக்க நலம், அரசியல் அமைப்பு, அமைப்பாண்மை, அமைப்பு விதித்தொகுதி.
Constitution
அரசியலமைப்பு
Constitution
இயைபு
Constitution
யாப்பு
Constitutive Dormancy
அமைப்புமுறை உறங்குநிலை
Constriction
சுருக்கு
Construction
கட்டுதல், கட்டிடம், கட்டுமானம், கட்டமைப்பு முறை, அடுக்கமைவு, அடுக்கப்பட்ட பொருள், நாடகக் கட்டுமானம், உருவமைதி, பொருள்கோள் வகை, பொருள் விளக்க வகை, கொள் பொருள், வாக்கியத்திலுள்ள சொற்களின் இலக்கணத் தொடர்பு.
Construction
கட்டுமானம்
Construction, Composition, Structure
அமைப்பு
Consumer
பயனீட்டாளர், பயன்படுத்துபவர்.
Consumer
நுகருநர்
Contact
தொடுநிலை, தொக்கு, தொடக்கு, சந்திப்பு, இணைவு, தொடர்பு, கூட்டுறவு, நெருங்கிய பழக்கம், இணைக்கும் பொருள், மின்தாவுவதற்குப் போதிய நெருக்கம், மின் தொடர்பு, (வடி.) வெட்டி மேற்செல்லாமல் கோட்டுடன் கோடு கூடுகை, (மரு.) தொற்றுக்குரிய நெருக்கம், தொற்றிணைப்பு, தொற்றிணைப்பாளர், (வி.) தொடர்பு கொள், தொடர்பை ஏற்படுத்து, பற்றிணைப்புக்கொள், பற்றிணைப்பு உண்டுபண்ணு.
Contact
தொடுகை
Contact Exchange
தொடர்புமாற்றம், உறவு மாற்றம்
Contact Herbicide
தொடுகளைக்கொல்லி
Contact Poison
தொடுகை நஞ்சு,தொடுநச்சு,தொடு நஞ்சு, தொடு நாசினி
Contact Weed Killers
தொடுகளைக்கொல்லிகள்
Contagious Disease
தொற்றுநோய்
Contagious Disease, Infectious Disease
தொற்றுநோய்
Contamination
கறைப்படுத்தல், தூய்மைக் கேடு, ஒன்று சேர்த்தல், கலத்தல்.
Contamination
மாசுபடுதல், கலப்படமாதல்
Continuous Cropping
தொடர்ப் பயிர்முறை
Contorted
முறுக்கப்பட்ட, திருகிய, வளைந்து நௌிந்த, கோணல்மாணலான, (தாவ.) இதழ்கள் சுற்றுவட்டமாக ஒன்றன்மீது ஒன்று மடிந்து செல்கிற, (மண்.) ஒழுங்கின்றித் திருகி மடிவுற்ற.
Contorted
திருகிய, முறுக்கப்பட்ட
Contour
உருவரை, வடிவ விளிம்புவரை, பொதுத்தோற்றம், முனைத்த மேலீடான பண்பு, உருவரை சார்ந்த கலைப்பண்பு, மேடு பள்ள எல்லைக்கோடு, உயர்வு தாழ்வு எல்லைக்கோடு, நிலப்படத்தின் பண்புகுறித்த எல்லையிணைப்புக் குறி, (வி.) தள வேறுபாட்டெல்லைக் கோடிடு, மட்டநிலைக் கோட்டினைப் பின்பற்றிச்செல்.
Contour
சமஉயரக் கோடு
Contour
சமநிலைக்கோடு
Contour Adjustment Method
சமஉயர் சரிகட்டுமுறை
Contour Bund
சம உயர் வரப்பு
Contour Canal
சம உயரக் கால்வாய்
Contour Cropping
சமகோட்டுப் பண்ணையம்
Contour Ditch
சமமட்டக் கிடங்கு
Contour Drain
சமநிலைக்கோட்டுக்கால்வாய்
Contour Furrow
சம உயர சால்
Contour Line
மட்டக்கோடு
Contour Line
சமமட்டக்கோடு, சமமேட்டுக்கோடு
Contour Ploughing
சமஉயரக் கோட்டு வழி உழுதல்
Contour Ploughing
சம உயர உழவு,சமமட்டக்கோட்டு உழவு
Contour Stone Wall
சம உயர கற்கோட்டை
Contour Trench
சம உயர அகழி
Contour Trenching
சமமட்டக் குழி வெட்டுதல்
Contraction
ஒடுக்கல், ஒடுக்கம்
Contraction
சுருக்கல், சுருங்குதல், சுருக்கம், குறுக்கம், வழக்கில் குறுக்கப்பட்ட சொல், இறுக்கம், செறிவு, குறுக்கக் குறியீடு, முற்காலக் கையெழுத்தின் சுருக்கச் சின்னம், நோய்-கடன் பழக்க முதலியவற்றின் பற்றுகை.
Contraction
சுருக்கம், குறுக்கம்,சுருங்குதல், இறுக்கம்
Contributory Factors
உதவும் கூறுகள், பங்களிக்கும் காரணிகள்
Control
கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்து/ கட்டுப்பாடு/ இயக்குவிசை
Control
கட்டுப்பாடு, கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல், ஆட்சியாற்றல், கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்கு, விதி, ஆட்சி அதிகாரம், தலைமையுரிமை, தடுப்பாற்றல், தடுத்து நிறுத்தும் திறம், தடுத்தியக்கும் ஆற்றல், தடுக்கும் பொருள், தடைப்பண்பு, கட்டுப்படுத்தும் கருவி, சோதனைக்கருவி, கட்டுப்பாட்டு நிலையம், சோதனை நிலையம், கட்டுப்படுத்தும் செயல், செய்முறைக்கட்டுப்பாடு, கட்டளைச சட்டம், ஒப்பீடு மதிப்பீட்டுக்குரிய கட்டளை அளவு, போக்குவரவுக்கட்டுப்பாட்டு விதிகள் செயற்படுவதற்குரிய பாதைப்பகுதி, போக்குவரவுச் சாதனங்களின் கட்டுமானத் துப்புரவு இடைநிலையம், விமான உறுப்புக்களைப் புறநின்றியக்கும் விமானம், ஆவியுலக ஊடு ஆள்மூலம் இயக்குவதாகக் கருதப்படும் உடலற்ற ஆவி, வானுர்தி இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நெம்புகோல், (பெ.) கட்டுப்பாட்டைச் சார்ந்த, (வி.) சட்டுப்படுத்து, தடுத்து நிறுத்து, தடுத்தாள், இயக்கு, செயலாட்சி செய், அடக்கி ஆள், ஆதிக்கம் செலுத்து.
Control
கட்டுப்பாடு
Control Measure
கட்டுப்பாடு முறை, தடுப்பு முறை
Control Measures
அடக்கும் வழிகள்
Conventional Nursery
பழைய முறை நாற்றங்கால்
Converge
குவி, வரைகள் வகையில் ஒரு புள்ளியில் சென்று கூடு, மையத்தை நாடு, ஒருமுகப்படு, நெருங்கு, இணைவுறு, பண்பு ஒப்புமை கொண்டணுகு, குவியச்செய், கூடுவி, இணைவி.
Converge
குவிதல்
Convergence
சங்கமம்
Convergence
குவிவு, கூடுகை.
Convergence
குவிவு
Convergience
குவிவு, கூடுகை
Convex Surface
குவிவுமேற்பரப்பு
Convolute
முறுக்கிய, சுருண்ட, உள்மடுந்த,ஒருங்குமடிந்த
Convolute
சுருள், (பெ.) சுருண்ட, முறுக்கிய, உள் மடிந்த, (தாவ.) பக்கவாட்டில் சுருண்ட, மலர்-அரும்பு வகையில் திருகிய, சங்கு-சிப்பி வகையில் உள் திருகு மறைவுற்றுப் புறங்கவித்து சுருண்ட.
Cool
குளிர்ச்சியாக்குதல்
Cool
குளிர் நலம், சில்லென்ற தன்மை, குளிர் நலமுடையது, குளிர், வானிலை, குளிர்ந்த காற்று, குளிர்ச்சிதரும் இடம், (பெ.) இளங்குளிரான, மட்டான குளிர்ச்சி வாய்ந்த, பரபரப்பற்ற, அடங்கிய, அமைதியான, கிளர்ச்சியற்ற, ஆர்வமற்ற, அசட்டையான, மதிப்புக்கேடான, ஆணவமான, (வி.) குளிர்ச்சியாக்கு, சூடு தணி, சூடு ஆற்று, குளிர்ச்சியாகு, சூடு ஆறு, மட்டுப்படுத்து, அமைதியூட்டு, மிதமாகு, அமைதியுறு, கிளர்ச்சி குன்றவை, ஆர்வமிழ.
Coordination
இணக்கம்
Coorg Orange
குடகு நாரத்தை, குடகு ஆரஞ்சு
Copper
செம்பு,செம்பு
Copper
செம்பு
Copper
செம்பு, தாமிரம், செப்பு நாணயம், செப்புக்காசு, செப்புக்கலம், துணி வெளுப்பதற்குரிய வெள்ளாவிக் கலம், வேம்பா, (பெ.) செம்பாலான, செம்பு நிறமுள்ள, (வி.) கப்பலடியைச் செப்புத் தகட்டால் மூடு, செம்பு பொதி.
Copper Chelate
செம்புப்பிடிவை
Copper Fungicide
தாமிரப் பூசணக்கொல்லி
Copper Sulphate
செப்புச்சல்பேற்று,செம்புக்கந்தகை
Copra
கொப்பரை, தேங்காய்
Copra
கொப்பரைத் தேங்காய்.
Copulation
கலவி, இலக்கணத் தொடர்பு, அளவை இயல் தொடர்பு.
Copulation
புணர்ச்சி
Copulatory Organ
புணர்ச்சி உறுப்பு
Coracoid Process
காக்கையலகுரு முளை
Coral Fungus
பவளப் பூசணம்
Coral Limestone
முருகைக்கற்சுண்ணாம்பு
Corchorus Capularis Jute
சணல் பயிர்
Cordon System
வேலிப்படர்வு முறை
Coriander
கொத்துமல்லி,கொத்தமல்லி
Coriander
கொத்துமலர்ச் செடி.
Cork
தக்கை
Cork
தக்கை, நெட்டி, நெட்டிமரத்தின் பட்டை, தெற்கு ஐரோப்பா-வடக்கு ஆப்பிரிக்கா முதலிய இடங்களிலுள்ள நெட்டிமர வகை, தக்கையால் செய்யப்பட்ட அடைப்பான், மூடி, அடைப்பு வகை, (தாவ.) மர மென்பட்டை, வெளிப்பட்டையை உருவாக்கும் தடித்த உயிராச் சுவருள்ள நெருக்கமான இழைமம், நீர்காப்புடைய அடைப்பு, வளிகாப்புடைய மூடி, தக்கைத் துண்டு, தக்கை மிதவை, (பெ.) தக்கையாலான, தக்கையால் செய்யப்பட்ட, (வி.) தக்கையால் மூடு, மூடி வழியடைத்துவிடு, தக்கைக் கரியால் கருமையாக்கு.
Cork
தக்கை
Cork Borer
தக்கை துளைகருவி,அடைப்பான் துளைப்பி,தக்கையில் துளைப்பான்
Cork Pieces
அடைப்பான் சீவல்கள்
Cork Stopper
தக்கையடைப்பு
Cork Tissue
தக்கைத் திசு
Cork Virus
தக்கை நச்சுயிரி
Corky
தக்கை போன்ற
Corky
தக்கைபோன்ற, நெட்டி போன்ற.
Corm
கருணைககிழங்கு, தண்டுக்கிழங்கு,தண்டுக்கிழங்கு, கந்தம்
Corm
குமிழ்வடிவான அடிநிலத்தண்டு வளர்ச்சி, தண்டுக் கிழங்கு.
Corn
மக்காச்சோளம், கொத்தைச்சோளம்,மக்காச்சோளம், முத்துச்சோளம் மணிகள், கதிர்மணி
Corn
பருப்பு, கொட்டை, பயிர், விதை, தானியம், கதிர்மணி, கூலத்தொகுதி, மக்காச்சோளம், (பெ.) கூலத்துக்குரிய, கூலத்திற்கான, கூலத்தினால் செய்யப்பட்ட, பயிர்களிடையே வளர்கிற, கூலத்தை உணவாகக் கொள்கிற, நுண்மணிகளாலான, (வி.) நுண்மணிகள் போலாக்கு, உப்புத்துணுக்குகளைத் தூவு, உப்பிட்டுக் கெடாமல் வைத்திரு, கூலமாய் உருவாகு, விதையாகு.
Corn Germ Plasm
மக்காச்சோள உயிரியற்பொருள்
Corolla
அல்லிவட்டம்
Corolla
(தாவ.) பூவிதழ் வட்டம், அல்லி வட்டம்.
Corpus
துணுக்கு
Corpus
உடம்பு, பிணம், (உட.) உடம்வில் தனி இயல்பு வாய்ந்த கட்டமைப்பு, இலக்கியத் தொகுப்பு, சட்டத் தொகுதி.
Corpus
விரி தரவு
Correlation
ஒன்றோடொன்றன்றொடர்பு
Correlation
ஒட்டுறவு
Correlation
தொடர்புபடுத்துதல், இடைத்தொடர்பு.
Correlation
உடன்தொடர்பு
Correlation Coefficient
தொடர்புக் கெழு
Correlation Coefficient
உடன்தொடர்புக் கெழு
Correlation Of Growth
ஒப்புமைத் தொடர்புடைய வளர்ச்சி
Corrode
கரம்பு
Corrode
கரம்பு, பையப் பைய அரித்துத்தின்னு, கரை, சிதை, அழிவுறு.
Corrosion
அரிப்பு
Corrosion
அரிப்பு தின்னல்
Corrosion
கரிப்பு
Corrosion
இரசாயன அரிப்பு, அரிமானம்
Corrosion
அரித்தல், கரைத்தழித்தல், கரைதல், துருப்பிடித்து வீணாதல்.
Corrosive Action
அரிக்குந்தாக்கம்,கரைத்தழித்தல், அரித்தல்
Corrsion
அரிப்பு
Corrugated Furrow
சிறுசால்
Cortex
புறணி, உள்ளுரி,மேலுறை
Cortex
உள்ளுரி, செடியினத்தின் உள்மரப்பட்டை, மேலுறை, மூளைமேலுள்ள சாம்பல் நிறப்பொருள், சிறு நீர்ப்பையின் புறப்பகுதி.
Cortolaria Juncea
சணப்பு
Corymb
மட்டநுனிப்பூந்துணர்
Corymb
(தாவ.) சரிமட்ட முகட்டையுடைய மலர்க்கொத்து.
Cosmopolitan
பல்வள இயைபு, பல்வள இயல்புடைய
Cosmopolitan
அகலுவகக் குடிமகார், உலகப் பொதுப்பற்றாளர், பிறநாட்டில் பொதுவுடைமையரல்லாதவரிடமும் ஒத்துணர்வு காட்டும் பொதுவுடைமையாளர், (பெ.) உலகத்தின் எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் தொடர்பான, தனிச்சார்பற்ற.
Costal
வண்டு சிறகின் விளிம்பினுக்கு வலியூட்டும் இலை நரம்புபோன்ற அமைப்பு, (பெ.) விலா எலும்பைச் சார்ந்த, உடலின் பக்கத்திலுள்ள.
Costal
விலாவுருவான
Cotton
பருத்திப்பயிர், பருத்திச்செடி, பஞ்சு, பருத்தி நுல், பருத்தி ஆடை, (பெ.) பருத்தியாலான, (வி.) பஞ்சு இணை, இணங்கு, ஒத்து இயை, ஒன்றி இரு, பற்றுக்கொள், பற்றுக்கொண்டு இணக்கமாயிரு, நட்பாடு.
Cotton
பருத்தி
Cotton Leaf Crumple
பருத்தி இலைச்சுருட்டை நோய்
Cotton Stalk
பருத்தி மாறு
Cotton Wool
நொய்
Cotyledonary
விதையிலைகள்
Cotyledons
விதையிலைகள்,விதைப் பருப்பு, விதையிலை
Couch Grass
மட்டத்தண்டுக் கிழங்கு
Coulter
கலப்பைக் கொழுமுனை
Coulter
ஏர்க்கொழுவின்முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள வெட்டிரும்புத் தகடு.
Count
இழை எண்
Count
(வர.) ரோமாபுரிப் பேரரசின் உயர்பணியாளர், கோமான், உயர் குடிமகன், பெருமகன்.
Count
எண்ணல் எண்ணல்
Counter Bore
ஈடுதுளை
Counter Poise Water Lift
துலா நீரேற்றி
Counter Spring
ஈடுவில்
Counter Weight
ஈடுகட்டு எடை
Counter Weight
சமன் எடை
Counter-Clockwise, Anti-Clockwise
இடஞ்சுழியாக
Country Gooseberry
அருநெல்லி
Country Onion
சின்ன வெங்காயம்
Country Plough
நாட்டுக்கலப்பை,நாட்டுக்கலப்பை, நாட்டு ஏர்
Coupling
இணைப்பு
Coupling
பிணைப்பு
Coupling
பிணைப்பு பிணைத்தல்
Coupling
இணைத்தல், இயந்திரத்தில் இயக்கத் தொடர்பு உண்டுபண்ணும் இணைவமைவு, புகையூர்திப் பெட்டிகளின் இணைப்பு.
Coupling Reaction
இணைப்பு வினை
Couter
கலப்பைக் கத்தி, கொழு
Cover Crop
மூடுபயிர்,மூடு பயிர்
Cover Crops
கவசப்பயிர், மூடுபயிர்
Cover Pipe
மூடு குழாய்
Cover Plate
மூடுதகடு
Cow Bug
நாவாய்ப்பூச்சி
Cow Dung Gas
சாண எரிவாயு
Cow Manure
மாட்டுச் சாண உரம்
Cow Pox
மாட்டம்மை
Cowdung
மாட்டுச்சாணம்
Cowdung Digested Slurry
சாண வளிமக்கசடு
Cowpea
காராமணி,தட்டைப்பயறு, மொச்சை
Cowpers Gland
கூப்பரின் சுரப்பி
Crack
திடீர் வெடிப்போசை, சாட்டை விளாசல் ஓசை, சாட்டையடி, வீச்சு, அடி, இடி, ஓசை, வெடிப்பு, கீறல், வடு, குற்றம், கணம், விடிவு, புலர்ச்சி, பைத்தியம், கிறுக்கு, கிறுக்கர், கோடிக்காரர், வல்லுநர், சிறந்த ஆட்டக்காரர், திருட்டு, திருடர், சிறந்த குதிரை, (பெ.) (பே-வ.) மிகச்சிறந்த, முதல்தரமான, (வி.) திடீர் வெடிப்போசை உண்டுபண்ணு, பிளவுறு, முறிவுறு, நொறுங்கவை, கல்லெண்ணெய் முதலிய வற்றை தனிமூலக் கூறுகளாகப்பிரி, சிரித்து உரையாடு, அழி, கெடு.
Crack
வெடிப்பு, விரிசல்
Crack
விரிசல்
Crack
வெடிப்பு
Cranial Cavity
மண்டையோட்டுக்குழி
Crank
மாற்றச்சு
Crank
வளைவு, கோட்டம், அள்ளு, செந்திரிப்புக்கோட்டம், இயந்திரத்தில் ஊடச்சின் இயக்கத் திசை திருப்பிச் சுற்றித் திரிக்கும் செங்கோணமடக்கான அமைவு, பெரிய மணியைத் தொங்கவிடுவதற்குரிய முழங்கை வடிவான ஆதார உத்திரம், திருகுவிட்டம், குற்றவாளிகள் உடலை வருத்திக் கடுந்தண்டனை தரும் பழங்காலக் கருவி, (பெ.) வளைந்த, இடுக்கப்பட்ட, (வி.) வளை, திருப்பு, கோடு, செந்திரிப்புக்கோட்டமாக இயங்கு, செந்திரிப்புக் கோட்டமூலம் இயக்கு.
Crank
Crank(SHAFT); வளைவச்சு
Crank Shaft
மாற்றச்சுத்தண்டு
Cream Separator
பாற்சாரம்பிரிகருவி
Creeper
படர்கொடு
Creeper
நகருபவர், ஊருபவர், நகருவது, ஊருவது, படர்க்கொடி, பல்ர் கொடி வகை, கடலடித் தூர் வாங்கும் பாதாளக் கரண்டி, மரங்களின்மேல் ஏறும் சிறு பறவை வகை, இடையறாதியங்கு சங்கிலி, இடையறாது பொருள்களைக் கொண்டு செல்லும் சங்கிலி வட்ட அமைவு.
Creeping Coefficient
ஊடுருவல் கெழு
Creeping Length
ஊடுருவல் நீளம்
Creespers
படர் செடிகள்
Crest
முகடு,சூடு,உச்சி
Crest
முகடு
Crest
தலைச்சூட்டு, கொண்டை, சிகையணி இறகு, மயிர் முடி, தலைக்கவசத்தின் உச்சி, கவச முடிச்சூட்டு, மலைக்குடுமி, மலைச்சிகரம், அலைமுகடு, உச்சி, முகடு, குதிரை முதலிய விலங்குகளின் பிடரி, மாலை-கவசம்-பட்டயங்களில் தனிச்சின்னமாக வழங்கப்படும் அணியுருச்சிலை, (உள்.) எலும்பின்மீதுள்ள வரைமுகடு, (கட்.) கேடயச் சின்னம், (வி.) கொண்டை பொருத்து, சூட்டு ஆகப் பயன்படு, முகடு அளாவு, அலைகள் வகையில் முகடெழ எழு.
Crest
உச்சி, கூர், முகடு, மடுப்பின் உச்சப்பகுதி
Crest Gates
மேல்மட்டத் தடுப்பிகள்
Crest Level
மேல்மட்டம்
Crimson Colour
ஆழ்சிவப்பு, செவ்வூதம்
Crinkle Leaf
சுருங்கிய இலை
Criss Cross
குறுக்கும் நெடுக்கும்
Critical
மாறுநிலைக்குரிய
Critical
மாறுநிலை, உய்நிலை
Critical
திரும்புகட்டம் சார்ந்த, தீர்வுகட்டமான, நெருக்கடியான, இடரார்ந்த, திறனாய்வு சார்ந்த, நுண்ணாய்வுடைய, நடுநிலை மதிப்பீட்டாற்றலுடைய, குற்றங்காண்கிற, கண்டிக்கிற, (கண., இய.) மாறுகட்டம் குறித்த, மாறுநிலையிலுள்ள.
Critical Point
மாறுநிலைப் புள்ளி
Critical Point
அவதிப்புள்ளி
Critical Pressure
மாறுநிலையமுக்கம்
Critical Pressure
அவதி அமுக்கம்
Critical Temperature
மாறுநிலைவெப்பநிலை
Critical Temperature
அவதிவெப்பநிலை
Critical Velocity
மாறுநிலை திசைவேகம்
Critical Velocity
மாறுநிலைத் திசைவேகம்
Critical Volume
மாறுநிலைக்கனவளவு
Crop
இரைப்பை, இரை தங்கும்பை, பயிர்,பயிர்
Crop
பயிர் நறுக்கு
Crop
கத்தரிப்பு
Crop
பறவைகளின் தொண்டைப் பை, சாட்டைக்கோல், சாட்டைக் கைப்பிடி, வாருக்குப் பதிலாகக் கண்ணி பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறு சாட்டைக்கோல், பயிர், கூலவளைவு, விளைச்சல், மேனி, பருவத்தின் மொத்த விளைச்சல், பதனிட்ட முழு மாட்டுத்தோல், மயிர் வெட்டுதல், மயிரைக்குறுக வெட்டிக்கொள்ளும் பாணி, வெட்டியெடுக்கப்பட்ட முனை, இறைச்சி வெட்டும் வகை முறைப் பாணி, தெரிபாறை, நிலப்பரப்பில் முனைப்பான பாறை, (க-க.) மோட்டுமுளைத்தழை உருவ ஒப்பனை, உச்சி, தளிர், கிளை, மரங்களின் தழை முகடு, (வி.) வெட்டு, நுனியைக் கத்தரி, விளிம்கைத் தறி, குறுகத் தறி, ஏட்டின் ஓரம்வெட்டு, நுனிப்பகுதியைக் கறித்துத் தின், அறுவடை செய், அறுத்துக்குவி, விதை, நடவுசெய், முளை, பயிர்விளை, மேலிட்டு எழு, (மண்.) மேற்பரப்புக்கடந்து எழுந்து தோன்று, திடீரென்று தோன்று, எதிர்பாராது பேச்சிடையே எழு.
Crop Distribution
பயிர் வியாபகம், பயிர் பகிர்வு
Crop Duration
பயிரின் வயது
Crop Hazards
பயிர்த்தொகுப்பு முறை
Crop Insurance
பயிர்நட்டவீடு
Crop Legging
பயிர்ச்சாய்வு, பயிர்வீழ்வு
Crop Lodging
பயிர் எச்சம்
Crop Period
பயிர்க்காலம்
Crop Period
பயிர்க்காலம்
Crop Protection
பயிர் பாதுகாப்பு, தாவரப்பாதுகாப்பு
Crop Residue
பயிர் உயர்வு
Crop Rotation
பயிர்ச் சுழற்சி,பயிர்ச்சுழற்சி,
Crop Sampling
பயிர்மாதிரி
Crop Sequence
பயிர்த் தொடர்ச்சி
Crop Specialist
பயிர் நிபுணர்
Crop Weather Calendar
பயிர்கால குறிப்பேடு
Crop Yield Competition
பயிர் விளைச்சல் போட்டு
Crop Yield Estimation
பயிர் மகசூல் மதிப்பீடு
Cropping (Relay)
தொடர்புப் பயிர்முறை
Cropping Scheme
பயிர் சாகுபடுத்திட்டம்
Cropping System
பயிர் செயல்முறை
Cross Breed
கலப்பு இனம்,கலப்பு இனம்
Cross Breed Or Breeding
கலப்பினப்பெருக்கம்
Cross Breeding
வெளிக்கலப்பு, அயல்கலப்பு
Cross Current
குறுக்கு நீரோட்டம்
Cross Fertilization
அயல் கருவுறுதல், கருவூட்டல்,கலப்பினச்சேர்க்கை, கலப்பினக்கருவுறுதல்
Cross Introduction Group
மாற்று இன விருத்தித் தொகுப்பு
Cross Linkage
குறுக்கு இணைப்பு
Cross Protection
குறுக்குக் காப்பு,தடைக்காப்பு, எதிர்த்திறக்காப்பு
Cross Section
குறுக்கு வெட்டுமுகம்,குறுக்குவெட்டுமுகம்,குறுக்கு வெட்டு
Cross Section
வெட்டுமுகம்
Cross Section
குறுக்குவெட்டு, ஊடுவெட்டு
Cross Section
குறுக்கு வெட்டு
Cross Sectional Area
குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவு
Cross Streak
குறுக்குக்கோடு
Cross Streak Assay
குறுக்கிழுப்பு அளவீடு
Cross Wall
குறுக்குச்சுவர்
Cross-Pollination
(தாவ.) அயல்மலர்ப் பூந்துகள் சேர்க்கை, ஒருமலரின் சூலகமுகட்டில் மற்றொரு மலரின் பூந்துகள் ஒட்டிப் பொலிவுண்டாதல்.
Cross-Pollination
கடந்து மகரந்தம் வழங்கல்
Crossandra
கனகாம்பரம், பவளக்குறிஞ்சா,கனகாம்பரம்
Crossing
சிலுவைக்குறி போடுதல், குறுக்கே செல்லுதல், பாதைகள் குறுக்கிடுமிடம், திருக்கோயில் குறுக்கிடைகழி, தெருக்கடப்பதற்குரிய இடம், குறுக்கிட்டுப் பாழாக்குதல், இருவேறு இனங்களைக் கலக்கச்செய்தல்.
Crossing
குறுக்கிணைப்பு
Crossing Over (Genetics)
குறுக்கேற்றம்
Croton Oil
குரோட்டன் எண்ணெய்
Croton Sparsiflorus
இரயில் பூண்டு
Crotovena
மண்துளைப்புகள்
Crowbar
கடப்பாறை
Crowbar
அலவாங்கு கடப்பாரை
Crown
அணிமுடி, மகுடம், பொன்மணிகளால் அணி செய்யப்பட்ட அரசர் அரசியரின் கிரீடம், மன்னுரிமைத் தலைக்கவிகை, முடியரசு, முடியாட்சி, முன்னுரிமை, அரசுரிமை, முடியரசர், மன்னர், ஆட்சியுரிமை, பூமுடி, வெற்றி குறித்த வாகை மலர்முடி, முடிவடிவான அணிமணி, தலைசிறந்த பூணணி, முகடு, உச்சி, தலையுச்சி, மண்டை, தொப்பியின் மேற்பகுதி, மலைக்குவடு, சிகரம், கட்டுமான மேன்முகப்பு, வளைவின் மேற்கூம்பு, மணிக்கல்லின் பட்டை முகப்பு, பல்லில் காணத்தகும் மேற்குவடு, குப்பியின் பற்றிக்கொள்ளும் உலோகத்தாலான அழுத்து மூடி, மான் கொம்பின் தலைக்கூம்பு, தண்டு-வேர்ச்சந்திப்பு, தண்டங்கிழங்கு, ஐந்து வெள்ளி கொண்ட பிரிட்டனின் பழைய நாணயம், 15-க்கு 20 அங்குல அளவுள்ள தாள், உயர்தகைமை, நன்முடிபு, இன்ப நிறைவேற்றம், முத்தாய்ப்பு, (வி.) முடி கவி, முடி சூட்டு, அரசபதவி ஏற்று, தலைமீது வை, உச்சிமீது அமை, கட்ட ஆட்ட வகையில் வெறுங்காய்மீது மற்றொருகாய் வைத்து அரசுக்காயாக்கு, அரசுக்குரிய மதிப்பளி, மேன்மைப்படுத்து, அழகு செய், நிறைவு செய், மகிழ்வான மேன்மைப்படுத்து, அழகு செய், நிறைவு செய், மகிழ்வான முடிவுக்குக் கொண்டுவா, வெற்றிகரமாக முடி.
Crown
தலையுச்சி
Crown
மெளலி
Crown Gall
தலைமுண்டு
Crown Pulley
தலையுச்சிக்கப்பி
Crown Rot
முடு அழுகல் நோய்
Crucible
மூசை, புடக்குகை, உலோகங்கள் உருகவைக்கும் மட்கலம், கடுஞ்சோதனை.
Crucible
மூசை, புடக்குகை,புடக்குகை
Crucible
புடக்குகை
Crude
பண்படுத்தாத
Crude
இயற்கை மேனியான, முதிரா முதல் நிலையிலுள்ள, உருவாக்கப்படாத, செப்பமுறாத, பட்டையிடப்படாத, மெருகிடப்பெறாத, செப்பமற்ற, பண்பற்ற, கரடுமுரடான, முரட்டுத்தனமான, கலைநயமற்ற, பக்குவமுறாத, முடிவுறாத, செரிமானமுறாத, மனத்தால் பற்றமுடியாத, ஒழுங்கமைதி அற்ற.
Crump Structure
பொறைப்பு அமைப்பு, குருணைப்பக்குவம்
Crush
கசக்குதல், நெருக்குதல், பிழிதல், பிழிவு, சாறு, பழச்சாறு, பொருள்களின் செறிவு, ஆட்கூட்ட நெருக்கடி, கால்நடைகளை ஒன்றொன்றாக நெருக்கித் தள்ளிவிடும் குவிந்து செல்லும் அடைப்பு, (வி.) நொறுக்கு, கசக்கு, நெருக்கு, நெரி, பிழி, அடக்கு, கீழ்ப்படுத்து, துன்பப்படுத்து, அழி.
Crush
பிழிவு
Crush
நொறுக்கு
Crushing
நசுக்குதல், பிழிதல்
Crushing
நொறுக்கல்
Crust, Incrustation
பொருக்கு
Crustactean
மேலோடுடை கணுக்காலி
Cryptogams
பூவாத தாவரங்கள்
Crystalline Rock
பளிங்குருப்பாறை
Crystalline Rock
படுகப் பாறை
Crystallisation
படுகமாதல்
Crystallization
பளிங்காக்கல்
Crystallization, Crystallize
பளிங்காதல்
Crystalloid
பளிங்குருவப்பொருள்
Crystalloid
படிக அமைப்புடைய பொருள், படிகம் போன்ற பொருள், கரைசலாகிச் சவ்வுகளை ஊடுருவிச் செல்லக்கூடிய நிலையிலுள்ள பொருள், (தாவ.) புரதத்திலுள்ள நுண்படிகத் துகள், (பெ.) படிகம் போன்ற, படிக நிலைப் பொருளின் இயல்புடைய.
Crystalloid
பளிங்குப்போலி
Crystalloids
படுகப்பொருள்கள்
Cubeb
வால்மிளகு
Cubeb
உணவுக்கும் மருந்துக்கும் பயன்படும் மிளகுச் செடி வகையின் காய்.
Cucumber
வெள்ளரி,வெள்ளரிக்காய்
Cucumber
வெள்ளரிக்கொடி, வெள்ளரிக்காய், கத்தரிக்காய்.
Cucumber Mosaic Virus
வெள்ளரித்தேமல் நச்சுயிரி
Cucurbit
பூசணி வகைச்செடு,பூசணி
Cucurbit
சுரைக்காய் வடிவுள்ள வடிகலம், வாலைக்குடுவை.
Culm
கோரைத்தண்டுகள்
Culm
நிலக்கரித்தூள், கல் கரிப்புழுதி, கல் நிலக்கரி, மேலை ஐரோப்பாவின் நிலக்கரியார்ந்த அடிநிலப் பாறை அடுக்கு.
Cultivate
பயிர்செய்தல்
Cultivate
பயிர் செய், பயிர்களுக்காக நிலத்தைப் பண்படுத்து, கவனம் செலுத்திப் பேணு, நாகரிகப்படுத்து, நயமாக்கு, திருத்து, பேணி வளர்த்து உருவாக்கு, மேன்மைப்படுத்து.
Cultivate, Tilling
பண்படுத்தல்
Cultivation
வேளாண்மை
Cultivation
பயிர் செய்தல், பயிர்த்தொழில், வேளாண்மை, நிலத்தைப் பண்படுத்தும் கலை, நாகரிகம், திருத்தம், நய மேம்பாடு.
Cultivation (Tillage)
நிலம்பண்படுத்தல்
Cultivation Sheet
சாகுபடிக்குறிப்பு
Cultivation Type
பயிரிடும் வகை
Cultivator
சிறுகலப்பை
Cultivator
பயிரிடுபவர், உழவர், பண்படுத்துபவர், நிலங்கிளறிக் களையகற்றும் வேளாண்மைக் கருவி.
Cultural Operation
பண்படுத்துசெய்கை
Culture (E.G.Bacteria)
பண்பாட்டுவளர்ப்பு (உ.ம். பற்றீரியா)
Culture Solution
பண்பாட்டு வளர்ப்புக்கரைசல்,வளர்ப்புக்கரைசல்
Cumin
சின்னக்சீரகம்,சீரகம்
Cumin
சீரகச்செடி.
Cumulative Area
கூட்டு மொத்த பரப்பு
Cumulo Nimbus
செங்குத்துவாக்கு மேகங்கள்
Cumulus
மழைமேகம்
Cumulus
திரள்
Cumulus
ஆப்பு வடிவமுடைய.
Cumulus Cloud
திரள்மேகம்
Cumulus Cloud
குவி மேகம்
Cupric Sulphate
குப்பிரிக்குச் சல்பேற்று
Curative Medicine
நாய் தீர்க்கும் மருந்து
Curing
பதப்படுத்தல், பதம் செய்தல்
Curly Top Disease
முடிச்சுருள் நோய்
Currant
விதையற்ற உலர்ந்த கருமுந்திரிப்பழம்.
Currant
களா
Current
ஒழுக்கு, நடப்பு, போக்கு, நிலவரம், நீரோட்டம், காற்றுவீச்சு, மின்னோட்டம், (பெ.) ஓடுகிற, வழக்காற்றிலுள்ள, நிகழ்கிற, நடப்பிலுள்ள, நடைமுறைக்குரிய, நிகழ்காலத்துக்குரிய, இன்றைய, நாளது, மக்களிடையே ஊடாடுகிற, உலவுகிற, பலராலும் ஏற்கப்படுகிற, ஏற்றமைந்ததான.
Current
மின்ஓட்டம், நீர்ஓட்டம்
Current
மின்னோட்டம்/நடப்பு மின்னோட்டம்/நடப்பு
Current
மின்னோட்ட்ம், ஓட்டம்
Current
நீரோட்டம், ஓட்டம்
Current Meter
ஓட்ட அளவி
Current Meter
நீரோட்ட அளவி
Curry Leaf
கறிவேப்பிலை
Curvature
வளைவு, தொய்வு, நேர்க்கோட்டிலிருந்து கோடிய கோட்டம், தொய்வின் நேர்நிலை திறம்பிய அளவு, வட்டத்தின் ஆர எதிர் கூற்றளவு.
Curvature
வளைமை
Curve
கூன்கோடு
Curve
வளைவு, வளைகோடு, வளைபொருள், வளைவடிவம், வளைபரப்பு, (க-க.) வளைமுகடு, மாறுபாடு அல்லது இயக்கப்போக்குக் காட்டும் அளவு கட்டச் சாய்வரை, சமநிலைக் குறிக்கோடு, (வி.) வளைவாக்கு, வளைவாகு, வளைந்து செல், வளை.
Curve
வளைகோடு
Curved Bladed Impeller
வலைந்த தகட்டுச்சுழல்வான்
Custard Apple
சீத்தாப்பழம்,சீதாமரம்
Cusuta
ஒட்டுண்ணிச்செடி, புல்லுருவி
Cut Off
வெட்டலகு
Cut Off
விடுவிப்புநிலை, செயல்தடைநிலை
Cut Trench
தடுப்புக்கால்
Cut Wall
தடைச்சுவர்
Cut Worm
படைப்புழு, இலைப்புழு,வெட்டுப்புழு,வெட்டும்புழு
Cuticle
மேல் தோல், புறந்தோல்
Cuticle
தோலின் மேலீடான புறத்தோல், மென்தோல், (தாவ.) புறத்தொலி, வளிபுகா உறை, செடிகளின் மேல் தோலெடுத்த மெழுகு அல்லது நெட்டி போன்ற பகுதி.
Cuticle
புறத்தோல், மேல்உறை,புறத்தோல்
Cutting
வெட்டல்
Cutting
பிரித்தல், வெட்டுதல், கூர்ங்கருவியால் செதுக்குதல், செதுக்கிய துண்டு, வெட்டுவாய், பிளவு, பத்திரிகைத் துண்டு, பதியம், வேறொரிடத்தில் பதியம் வைத்து வளர்ப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட செடியின் கிளை, சாலை அல்லது இருப்புப் பாதைக்காக வெட்டப்பட்ட அகழ்வு.
Cutting
(துண்டுப்)பதியம்
Cutting Edge
வெட்டுமுனை
Cyanthium
கிண்ணப்பூந்துணர்
Cyclic
வட்டமான,ஆவர்த்தனமான
Cyclone
சுழல்காற்று, சூறை, புயல், குறையளவு காற்றழுத்தமிக்க இடத்தைச் சுற்றியெழும் சிறுதிறப் பரப்பின் வன்றிறற் சூறாவளி, சுழற்சியால் பொருள் பிரித்தெடுக்கும் அமைவு, சக்கரச்சுளகு.
Cyclone
சுழற்காற்று, சூறாவளி
Cyclone
சுழல் சூறாவளி,புயல்
Cyclone
சுழல் காற்று, சூறாவளி
Cylinder
உருளை
Cylinder
வட்டுரு, நீள் உருளை, இருகோடிகளும் இடை வெட்டுப்பரப்புக்களும் வட்டமாகவோ அமையும் நீள்தடி உரு, குழல்வடிவப் பொருள், இயந்திர உருளை, அச்சியந்திர உருளை, நீராவி இயந்திரத்தின் உந்து தண்டு இயங்கும் குழல்வடிவ உருளை, தொல் பொருள் ஆய்வுத்துறையில் பாபிலோனிய அசீரிய கோயில்களில் காணப்படும் ஆப்புவடிவ எழுத்துக்கள் நிரம்பிய சுட்ட களிமண் உருளை, பண்டை அசீரிய மக்கள் பயன்படுத்திய கல்லுருளை முத்திரை.
Cylinder
கலன்
Cylinder
உருளை,உருளை
Cylinder Plate Method
உருளைத்தட்டு முறை
Cylinder Wall
உருளைச்சுவர்
Cyme
இளந்தளிர் முளை, (தாவ.) குவிவடிவ மலர்க் கொத்து, பூங்குலை.
Cyme
நுனிவளரா மஞ்சரி,நுனிவளராப்பூந்துணர்
Cynodon Dactylon
அருகம்புல்
Cynogenetic Glucoside
சயணைட்டுத்தருங்குளூக்கொசைட்டு
Cyperus Rotundus
காரைக்கிழங்கு
Cypsela
குழிவுக்கலனி
Cyst
(உயி.) விலங்குகளில் அல்லது செடிகளில் சுரக்கும் நீர்மம் கொண்டுள்ள உட்குழிவான பை, (மரு.) கெட்ட நீர்-ஒட்டுயிரிகளின் முட்டைப்புழுக்கள் முதலியவை கொண்டுள்ள குடுவை, கரு-முளை முதலியவற்றை உட்கொண்டுள்ள உயிர்மம்.
Cyst
உறை
Cystic Fluid
உறைத்திரவம்
Cystogenous Gland
உரையாக்கச்சுரப்பி
Cytogenetics
கலப்பிறப்புரிமையியல்
Cytokinesis
திசுவறைப்பிரிவு, புறைப்பிரிவு
Cytological Chance
உயிரணுவியல் மாற்றம்
Cytology
உயிர்மியியல்
Cytology
(உயி.) உயிர்மங்களைப் பற்றி ஆயும் உயிர் நுற்பிரிவு.
Cytology
உயிரணுவியல்
D.D.T.
இருகுளோரோலிருபீனைல் முக்குளோரோவீதேன் (இ. இ. மு.)
Daily Consumptive Use
தின நீர்ப்பயன்
Daily Range
நாள்வீச்சு
Daily Range Of Temperature
வெப்பநிலையினது நாள்வீச்சு
Daincha
தக்கைப்பூண்டு,தக்கைப்பூண்டு
Dairy
பால் பண்ணை, பால் சேமித்துப் பாலேடு-வெண்ணெய் முதலியவற்றை ஆக்கிப் பேணுமிடம்.
Dairy
பாற்பண்ணை
Dairy Cattle
பாற்பண்ணை மாடுகள்
Dairy Farm
பால் பண்ணை,பாற்பண்ணைத் தோட்டம்
Dairy Farming, Dairy Husbandry
பாற்பண்ணை வேளாண்மை
Dairy Industry
பால்பண்ணைத் தொழில்
Dairying
பாற்பண்ணை வைத்தல்
Dam
அணை
Dam
அணை,நீர்க்கட்டு,தாய்
Dam
நேரடி நினைவுப் பெறுவழி (direct memory access) டிஎஎம் (direct memory access)
Dam
அணை, அணையால் தடுத்துத் தேக்கப்பட்ட நீர், சவப்பு நில அணைகரைப்பாதை, (வினை) அளையால் நீரைத் தேக்கு, அணையிட்டுத் தடு, தடுத்து நிறுத்து.
Damp
ஈரலிப்பான
Damp
ஆலி, பனி, ஈரஞ்செறிந்த காற்றுத்தௌி, நீர்ததோய்வு. புழுக்கம், ஈரம் ததும்புநிலை, உவ்ர்ச்சியின்மை, கிளாத்ச்சியின்மை, சோர்வு, ஊக்கக்கேடு, சுரங்க நச்சாவி, (பெ) பனிப்படலம் போர்த்த, ஈரம் நிரம்பியஇ ஆதம் தோய்ந்த, (வினை) சிறிது ஈரமாக்கு, ஊக்கங்கெடு, தடு, எழுச்சியடக்கு, ஆற்றல் தணிவி, வீச்சினைகஙகுறை.
Damping Off
நாற்றழுகல், ஈரக்கடு நோய்
Damping-Off
நாற்றழுகல் நோய்
Dampness
ஓதம்
Dampness
ஈரலிப்பு
Damsel Fly
ஊசித்தட்டான்
Danthulu
தந்தலு (விதைக்கும் கருவி)
Dapok Nursery
சுருள்பாய் நாற்றங்கால்
Dark Purple
ஆழ் ஊதா
Date
பேரீச்ச மரம், பேரீச்சம் பழம்.
Date
தேதி / நாள்
Date
போீச்சம்
Date Palm
போீச்சமரம்,பாீச்சை , ஈச்ச மரம்
Daturine
ஊமத்தைச் சத்து, செடிவகையிலிருந்து கிடைக்கும் வெடியக் கலப்புடைய நஞசு வகை.
Daturine
ஊமத்தைச்செடி நச்சு
Daughter Cell
மகவுச்செல், சேய்செல்,பிறவி செல்
Day Neutral Plant
சமநாள் தாவரம்
Deactivation
ஏவல்நீக்கம், நியேவல்
Deactivation
ஏவுதற்றணிக்கை
Dead Heart
அழுகிய குருத்து, கருகிய குருத்து
Deammination
அமினோ நீக்கம்
Deblossoming
மலர்க்கலைப்பு
Debris Remover
பாறை அகற்றி
Decacanth Embryo
பதின்கொக்கி வளர்கரு
Decantation
தெளித்தல்
Decantation
வடிக்கை
Decay
வீழ்ச்சி, பதனழிவு, சிதைவு, அழுகிப்போதல், தேய்வு, உடற்சீர்கேடு. அழுகிய கூறு. கதிரியக்கத் திறமுடைய பொருளின் காலச் சிதைவு, (வினை) அழிவுறு, அழுகிக் கெடு, தரங்கெடு, தரங்கெடச்செய், நலமழி, செப்பமிழ, பண்புஇழ, உரங்கெடு, ஊக்கமழி, செல்வச் சீர்கேடுறு தேய்வுறு,. நலிவுறு.
Decay
அழுகல்
Decay
அழிமானம்
Deccan Hemp
புளிச்சைக்கீரை, காய்ச் சுறுக்கு
Deceam Hemp
புளிச்சை
Deciduous Tree
இலையுதிர் மரம்,இலை உதிர் மரம்
Decline Phase
சிதைவு நிலை, நலிவு நிலை
Decoction
கசாயம்
Decoction
காய்ச்சி இறக்கப்பட்டது, கசாயம், வடிநீர்.
Decomposition
ஆக்கக்கூறுகளாகப் பிரித்தல், தனிப் பொருட்களாக்கல், கூறாக்கச் சிதைவு, சிதைதல், அழுகுதல்.உ
Decomposition
பிரிகை
Decomposition
பிரிக்கை,சிதைவு
Decomposition By Leaves
இலையால் சிதைபடுதல்
Decomposition By Magnesium
மக்னீசியத்தால் சிதைபடுதல்
Decomposition Of Carbonic Acid
கார்பானிக் அமிலத்தின் சிதைவு
Decumbent
படுத்த நிலையிலுள்ள,(வில.,தாவ) நிலத்தின் மீது படிந்து கிடக்கிற, (வில) உடல்மீது நெடுக்காகக் கிடக்கிற, (தாவ) கிளைமீது படிந்துகிடக்கிற.
Decumbent
நுனிநிமிர் படர் தாவரங்கள்
Decussate
ஒன்றுக்கொன்றுகுறுக்கான
Decussate
குறுக்குமறுக்கான, ஒன்றையொன்று வெட்டுகிற, சொற்றொடரில் பின்னுள்ள தொடரை எதிரிணையாகக் கொண்ட அணிநயமுடைய, (தாவ) குறுக்குமறுக்கான, எதிரிணை இலைகள் கொண்ட, (வினை) குறுக்குக்கோடிடு, குறுக்குவெட்டாக வெட்டு.
Deep Furrow
ஆழச்சால்
Deep Placement
ஆழ இடுதல்
Deep Plunger Pump
ஆழ்கிணறு முழுகி எக்கி
Deep Scattering Layer
ஆழச் சிதறல் அடுக்கு
Deep Sluice
ஆழ் மதகு
Deep Structure
அக அமைப்பு
Deep Tillage
ஆழ உழவு
Deep Water Paddy
மடுமூழ்கி நெல்
Deep Well
ஆழ்கிணறு
Defaecation
மலமகற்றல்
Defibrinated
பைபிரினகற்றிய
Deficiency Disease
பற்றாக்குறை நோய், ஊட்டமின்மை நோய்,குறைவுநோய்
Deficiency Symptoms
பற்றாக்குறை அறிகுறி
Definite Host
நிரந்தர மல்லை ஆதாரம்
Definition
வரைவிலக்கணம்,வரை இலக்கணம்
Definition
பொருள் வரையறை, சொற்பொருள் விளக்கம், பொருளின் பண்பு விளக்கம்.
Definition
வரையறை
Definition
வரையறை
Deflection
விலக்கம்
Deflection
முனை மடங்கியுளள நிலை, கீழ்நோக்காக வளைந்துள்ள நிலை, கோட்டம், திருப்பம்.
Deflection
திரும்பல்
Deflection
விலக்கம்
Defloration
பூவுதிர்வு
Defloration
பூவுதிர்வு பூப்புடைவு நலங்குலைத்தல்
Deforestation
காடழிப்பு , கானழிக்கும்முறை
Deforestation
காடழித்தல்
Deformity
உறுப்புக்குறை
Deformity
உறுப்புக் கேடு
Deformity
அருவருப்பான தோற்றம், உருத்திரிபு, அழகைப் பாழ்படுத்தும் கூறு, மோசமான பண்பு.
Deglutition
விழுங்குதல்
Deglutition
விழுங்குதல், விழுங்குமாற்றல்.
Degree
பாகை,அளவு
Degree
படி, தரம், சிறு கூறு, சிற்றளவு, சிறு தொலை, போக்கின் நுண்படி, அளவு, சமுதாயப் படிநிலை, மதிப்புப்படி, உறவின் அணுக்கத் தொலைவளவுக்கூறு, மரபுவழியின் தலைமுறைப்படி, மதிப்பின் அளவுப்படி, குற்ற அளவுத் தரம், கணிப்பளவைச்சட்டத்தின் நுண் கூறு, பலகலைக் கழகப் பட்டம், சிறப்புப்பட்டம், பதவி, பணித்துறைத் தரம், பாகை, கோணத்தின் அலகுக்கூறு, வட்டச் சுற்றில் 360-இல் ஒரு பங்கு,. நிலவுலக வட்டத்தில் 60 கல் தொலை அளவு, தட்ப வெப்பமானியின் பாகைக்கூறு, (இலக்) பெயரடை வினையடைகளின ஒப்பீட்டுப்படி, (கண) தொடரளவையில் அளவுருவின் உச்ச விசை எண்,
Degree
பாகை
Degree
பாகை, படி
Degree Of Freedom
கட்டின்மையெண்
Dehiscence
வெடித்தல்
Dehiscent Fruit
வெடிகனி
Dehorning
கொம்பழித்தல்
Dehydrate
நீரகற்றல்
Dehydrate
(வேதி) நீரை அகற்று, நீர்க்கூறகற்று.
Dehydrating Agent
நீர் நீக்கி
Dehydration
நீர் நீக்கம்,நீர் அகற்றல்
Dehydration
நீரகற்றம்
Deletion
ஒதுக்குதல், நீக்குதல்
Delinting
பஞ்சுநீக்கல்
Deliquescence
நீர்மயமாதல்
Deliquescence
நீர்மயமாதல்
Deliquescent
நீர்மயமாகின்ற
Deliquescent
காற்றுவெளியில் ஈரமுறிஞ்சிக் கசிவுறுகிற.
Delivery
விடுத்தல், வெளியேற்றுதல்
Delivery
வழங்கல்/சேர்ப்பித்தல் சேர்ப்பித்தல்
Delivery Head
விடு எதிர்ப்புயரம்
Delivery Head
வழங்கல் உயரம்
Delivery Nozzle
விடுபகுதி, குழாய் மூக்கு
Delivery Pipe
வெளியிடு குழாய், நீர்விடு குழாய்,விடுகுழாய்
Delivery Pipe
வழங்கு புழம்பு – எரிபொருளை விசைப்பொறியின் உள்ளிழு ஓரதருக்கு (intake valve) கொண்டுவரும் புழம்பு
Delivery Pipe
வழங்கல் குழாய்
Delivery Point
பாய்விடம்
Delivery Side
விடுபக்கம்
Delivery Static Head
விடுநிலை எதிர்ப்புயரம்
Delivery Stroke
விடுவீச்சு
Delivery Valve
விடுவாயில்
Delta
கழியகம், கழிமுகம்
Delta
சமவெளி
Delta
ஆற்றின் கழிமுக நடுவரங்கம், கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் முக்கோண வரிவடிவமுடைய நான்காவது எழுத்து.
Delta
ஆற்றிடைத்திட்டு, கழிமுகம்
Deltaic Tracts
கழிமுகப் பகுதிகள்
Demersal
அடிமட்ட உயிரிகள்
Demonstration
செய்துகாட்டல்
Demonstration
சான்று விளக்கம், கண்கூடான தௌிவு, உள்ளுணர்ச்சிகளை உருப்படுத்திக்காட்டல், உணர்ச்சியை உருப்படுத்திக்காட்டல், உவ்ர்ச்சியை வெளிப்படுத்துதல், உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தும் பொது ஆர்ப்பாட்ட நிகழ்ச்சி, ஊர்வலம், பொதுக்கூட்டம், விளம்பர நடவடிக்கை, செய்ம்முறைப்பாடம், சான்று விளக்கக் கல்வி முறை, போர்பற்றிய நினைவு தூண்டுவதற்குரிய படைத்துறை நடவடிக்கை, எதிரிகளை அச்சுறுத்துதற்குரிய படைத்துறைச் செயல்முறை, மாறாட்ட நடவடிக்கை, எதிரிகள் கதில் தம் நோக்கம் பிறிதாகப்படும் எண்ணத்துடன் மேற்கொள்ளப்படும் போர்த்துறை ஏமாற்று நடவடிக்கை, பகட்டாரவாரம், விளம்பரக்காட்சி, கண்காட்சி, சுட்டிக்காட்டல், சுட்டுதல்.
Demonstration Plot
நிரூபண நிலம்
Denaturation
செயலிழத்தல்
Dendrology
மர ஆய்வியல்
Dendrology
மரவியல்
Dendrology
மரங்களைப் பற்றிய ஆய்வுரைத் தனிநுல், மரங்களின் வளர்ச்சிமுறை வரலாறு.
Denitrification
காலக நீக்கம்
Denitrification
வெடியப்க்கூறு நீக்கம்.
Dense
அடர்ந்த,அடர்ந்த,அடர்த்தியான, செறிந்த
Dense
நெருக்கமான, அல்ர்தியான, இடைவெளியில்லாத. ஒரு சேர்வான, தடித்த, மூளையற்ற, மந்தபுத்தியுள்ள.
Density
அடர்த்தி, நெருக்கம்,அடர்த்தி,அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி, நெருக்கம், செறிவு, கழிமடமை, (இய) செறிமானம், பரும அளவுல்ன் எடைமானத்துக்குள்ள விகிதம்.
Density
அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி அடர்த்தி
Density
அடர்த்தி
Density Of Population
மக்கள் அடர்த்தி , மக்கள் பெருக்கம்
Density Of Population
குடியடர்த்தி
Dental Groove
பற்றவாளிப்பு
Dentate
பல்லுள்ள
Dentine
பல்முதல்
Dentine
பற்காழ், பல்லின் பெரும்பகுதியான காழ்க்கூறு.
Deoxy Ribonucleic Acid
டீஆக்சிரைபோ நியூக்ளியிக் அமிலம்
Deposit
படிவம்
Deposit
இட்டுவைப்பு, சேமிப்பு, ஏமவைப்பு, வைப்பீடு
Deposit
வைப்புத்தொகை
Depreciation
மதிப்பிறக்கம், தேய்மானம்
Depreciation
குறைமானம்
Depreciation
விலையிறக்கம், மதிப்பிறக்கம், குறைக்கணிப்பு, அவமதிப்பு, மதிப்புக்குறைவு.
Depreciation
தேய்மானம்
Depress
இறக்கமான
Depress
அமுக்க, தாழ்த்து, கீழ்ப்படுத்து, பணிய வை, ஊக்கங்குறை, சோர்வூட்டு, வாணிக முதலியவற்றை மந்தமாக்கு, குரல் தணிவி.
Depress, Inferior
தாழ்வான
Depression
மனச்சோர்வு
Depression
அழுத்தக் குறைவு
Depression
காற்றழுத்தக்குறைவு
Depression
(LOW PRESSURE) காற்றழுத்தத் தாழ்வு
Depression
அமிழ்வு, தாழ்வு, பள்ளம், குழிவு, தொய்வு, குரல் தாழ்வு, கிளர்ச்சியின்மை, சோர்வு, வாட்டம், காற்றழுத்த இழிபு, காற்றழுத்த இழிபு மையம், விழிவரை இறக்கக் கோணம், அடிவான்கோட்டின் கீழ் இழிகோணம்.
Depressor
இறக்கமுள்ள
Depressor
கொடுமையாளர், செயலவிரைவைக் குறைப்பது, கீழே இபக்கம் தசை, கீழே அற்த்திப்பிடிக்கம் அறுவை மருத்துவக் கருவி.
Depressor Muscle
இறக்கத்தசை
Derivation
வருவி,பெறுதல்
Derivation
மூலத்திலிருந்து வருவிப்பு, மரபு தருவிப்பு, மரபுமுல வரலாறு, மரபு வரவு, கால்வழிமரபு, சொல் மூலத்தினடிப்படையான சொல்லாக்கம், சொல்லாக்க விளக்கம், சொல்மரபு விளக்கம், படி வளர்ச்சிக் கோட்பாடு.
Derivative
பெறுதி
Derivative
வழிப்பொருள்
Derivative
சார்பியம்
Derivative
ஒரு சொல்லின் அடியாகப் பிறந்த மற்றொரு சொல், ஒன்றிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது, (பெயரடை) ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வருவிக்கப்பட்ட, மரபு மூலத்திலிருந்து தோன்றிய, தனி மூலமல்லாத மரபுமுதலல்லாத.
Descending Colon
இறங்குகுடல்
Descent
இறக்கம்
Descent
இறங்குதல், இறக்கல், கீழ்நோக்கிய செலவு, கீழ்நோக்கிய சாய்வு, சரிவு, கால்வழி, மரபுவழி வருகை, மரபுக்கொடி வழியில் ஒருபடி, உடைமையின் மரபுவழிவ உரிமை, பண்பின் மரபுவழி வருகை, பட்டத்தின் கொடிவழி வருகை, ஆற்றின் ஒழுக்குவழிப் போக்கு, கடல்வழித் திடீர்த்தாக்குதல் வீழ்ச்சி, தாழ்வு, நலிவு, தரஇழிவு, அளவில் குறைபடுகை.
Desert Soil
பாலைவன மண்
Desi Variety
நாட்டுரகம்
Desiccate
ஈரமுலர்த்தல்
Desiccate
உலர்த்து, ஈரம் போக்கு, உலர்பதனம் செய், காய்ந்து போ.
Desiccation
நீர் நீக்கம்
Desiccation
உலர்த்தல், உலர்தல்
Desiccator
உலர்த்துக் கருவி.
Desiccator
உலர்த்தும் பாண்டம்,ஈரமுலர்த்தி
Desiccator
உலர்த்தி
Design
உருவரை முன்மாதிரி, முதனிலைத் திட்ட உருவரைப்படம், வகைமாதிரி, வண்ணமாதிரி, தினுசு, பின்னணி வண்ண உருவரைச்சட்டம், திட்ட அமைப்பு, பொதுமை முழுநிலை அமைதி, கதை நிகழ்ச்சியமைப்பு, உள் எண்ணம், உள்நோக்கம், குறிக்கொண்ட தனி இலக்கு, சதி நோக்கம், தாக்குதலுக்கான வகை துநை அமைப்பு, செயல் திட்டம், (வினை) முதனிலை உருமாதிரி தீட்டு, கட்டிடத்துக்கான அமைப்பாண்மை மாதிரி வக, தொழில் துறைக்குரிய பொறியமைப்புத் திட்டம் அமை, காவிய வகையில் அமைப்புத் திடடம் வகு, திட்டமிகு, செயலுக்கான வகைதுறைகள் உருப்படுத்து, உள்ளார எண்ணமிடு, குறிக்கொண்டு முன்னேற்பாடுகள் செய், ஆளுக்கெனப் பொருளை ஒதுக்கீடு செய்தவை, சேவைக்கென ஆளைக் குறித்துவை.
Design
வடிவமைப்பு
Design
வடிவமை / வடிவமைப்பு
Design
கோலம்
Design
வடிவமைப்பு
Design Criteria
வடிவமைப்புக் கோட்பாடுகள்
Desirable Character
விரும்பத்தக்கப் பண்பு
Desmanthus
வேலி மசால்
Desmodium
தீவனப்பயிர்
Destructive Distillation
சிதைத்து வடுத்தல்
Destructive Process
அழிவு வினை
Desuckering (In Banana)
வாழைக்கன்று களைதல்
Detachment
கடடவிழ்த்துவிடுழ்ல், தனிநிலை, பிரிநிலை, சூழல் தொடர்பற்ற தன்மை, ஒவங்கிய நிலை, தனிக்கருத்து நிலை, நடு உணர்வுநிலை, துண்டுபட்ட பகுதி, தனிக்கூறு, சிறப்புப் பணிக்கரிய படைப் பிரிவு.
Detachment
பிரித்தல்
Detailed Soil Survey
தெளிந்த புல ஆய்வு, ஆழ்ந்த புல ஆய்வு
Detection
கண்டுபிடித்தல்
Detection
கண்டறிதல்,கண்டறிதல்
Detergent
துப்புரவு செய்வது, துடைத்துத் துப்புரவு செய்வது, உராய்பொருள், (வேதி) துப்புரவு செய்யும் பொருள், மாச கரைத்துக் கலந்து வேறுபடுத்தும் திறமுடைய பொருள், கலவை திரித்து வேறுபடுத்தும் பொருள், (பெயரடை) தூய்மையாக்குகிற, மலமகற்றுகிற.
Detergent
மாசுநீக்கி
Determinate Cleavage
நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிளவு
Determinate Development
நிர்ணயிக்கப்பட்ட உருவாக்கம்
Development
வளர்ச்சி, பெருக்கம், விரிவு, முன்னேற்றம், வெளிப்படுத்துதல், புதுவளம், வளர்ச்சி உண்டு பண்ணுதல், படிப்படியாக, வளர்தல், சிறிது சிறிதாக வெளிப்படுதல், (கண) தொடர் உருவத்தின் செயல் விளக்கம், விரிவாக்கம், புத்தாக்கம், (இசை) ஆளத்தி சுர ஏற்ற இறக்கம், பின்வரவிருக்கும் புதிய நிலைமை.
Development
உருவாக்கல், வளர்ச்சி, விரிவு
Development Of Embryo
முதலுருவிருத்தி
Development Of Foetus
முதிர் மூலவுரு விருத்தி
Device
சாதனம்
Device
வழி, உபாயம், திட்டம், ஏற்பாடு, கருவி, சூழ்ச்சித் திறம், (கட்) சின்னம், விருது, அடையாளம், மேற்கோள் வாசகம்.
Device
பொறியமைப்பு
Dew
பனி நீர்
Dew
பனித்திவலை, பனி போன்ற ஆவி நுண்திவலை, காலைநேரக் கிளர்ச்சி, புத்தூக்கம், புத்தூக்கந் தரும் தறம், நுண்ணய ஊக்க ஆற்றல், நீர்த்துளி, வியர்வைத்துளி, (வினை) பனித்துளிபோல் உருவாக்க, பனி உருவாக, பனித்துளியால் நனை, ஈரமாக்கு.
Dew
பனி
Dew
படிந்த பனிநீர்
Dew Claw
சுவட்டுநகம்
Dew Gram
நரிப்பயறு, கல்லுப்பயறு, துளுக்கப்பயறு
Dew Point
பனிபடுநிலை
Dew Point
பனிபடுநிலை
Dewgram
பனிப்பயறு
Dextrorse
இடமிருந்து வலமாக முறுக்கிய கொடிகள்
Dextrotropic Cleavage
வலப்பக்கப் பிளவுப் பெருகல்
Dhal
பருப்பு
Dhal
பருப்பு.
Diadelphous
இவிழை முடியுள்ள, பூவிழைகள் இருமுடிகளாய் இணைந்துள்ள.
Diadelphous
இருகற்றை மகரந்தத்தாள்
Diagnostic
நோயியல்பு
Diagnostic
நோய்க்குறி, நோயின் புற அடையாளம், (பெயரடை) வேறுபரத்திக் காண உதவுகிற, நோய்க்கமூலம் நோயறுதி செய்கிற.
Diagnostic
ஆய்ந்தறிதல்
Diagnostic Technique
அறிநிலை உத்தி
Diagonal Flow Pump
குறுக்குப் பாய்ச்சல் எக்கி
Diagram
வரிப்படம்,விளக்கப்படம்
Diagram
விளக்க வரைப்படம், எண்பிப்பு வரையுரு, குறிப்பு விளக்க வளைவு, தானே இயங்கம் சுட்டுமுள் வரைவுப் பதிவு.
Diagram
வரிப்படம், வரிவரை
Diagram
விளக்கப்படம்
Diagrammatic Section
விளக்கப்பட்டவெட்டுமுகம்
Diakinesis
திரிநகர்வுப்பருவம்
Dial
முகப்பி
Dial
கதிரவன் நிழற்சாய்வின் மூலம் மணியறி கருவி, மணிப்பொறியின் முப்ப்பு, அளவை சுட்டுமுகப்பு, சுரங்கத் தொழிலாளரின் திசையறி கருவியுடன் இணைந்த கூர் நோக்காடி, தொலைபேசியின் எண்வட்டு, (வினை) அளவையிட்டுணர், அளவை மதிப்புக்காட்டு, தொலை பேசியின் சுழல்வட்டு இயக்கு, தொலைபேசிமூலம் பேச்சுத் தொடர்பு கொள்.
Dial
தொலைபேசிவழி தகவி up adapter
Dialysis
கூழ் பிரிப்பு
Dialysis
(வேதி) இடைச்சவுவூடானப் பரவச்செய்து பொருள்களைப் பிரித்தல், கலவைப் பிரிப்பு, பிரிவினை, பொருள்களைப் பிரித்தல், (இலக்) இணை உயிரின் இரண்டாம் உயிர் தனி ஒலிப்புடையதென்று காட்ட அதன்மீதிடப்படும் இரு புள்ளி அடையாளம்.
Dialysis
நுகைவு
Diameter
விட்டம்,விட்டம்
Diameter
வட்டத்தின் குறுக்களவு, விட்டம்.
Diameter
விட்டம்
Diapause
ஊடுவளர்ச்சித் தடை
Diaphoretic
வியர்மருந்து
Diaphragm
இடைத்திரை; (CONTRACEPTIVE) மென்சவ்வுறை
Diaphragm
மென்தகடு, இடைத்திரை
Diaphragm
உந்து சவ்வு,. ஈரலுக்கும் குடலுக்கும் நடுவேயுள்ள சவ்வு, இடையீட்டுச் சவ்வுத்திரை, சிப்பி செடியினங்களின் இடையீட்டுத்தாள் திடிரை, ஒளியின் பரவுகதிர் தடுக்கவல்ல மையப்புழையுடைய உலோகத்தகடு, தொலைபேசியிலும் தந்தியில்லாக் கம்பியிலும் பயிலும இடையீட்டுத் தகடு.
Diaphragm
இடைத்திரை
Diaphragm Pump
இடைத்திரை எக்கி
Diarrhoea
வயிற்றுப்போக்கு
Diarrhoea
வயிற்றுப்போக்கு, பேதி.
Diastole, Dilation
விரிவு
Diatom
பாசி, டையாட்டம்
Diatom
ஈரணு உயிரி,டையாட்டம்
Diatom
புதைபடிவங்களிலும் கடலடியிலும் காணப்படும் ஓர் உயிரணு நுண்பாசி வகை.
Dibasic
(வேதி) இருகாடி மூலங்களையுடைய, காடி மூலத்தின் இரு அணுக்களையுடைய.
Dibasic
இருமூலத்துக்குரிய
Dibbling
விதை ஊன்றுதல்,சால்விதைப்பு
Dicentric
இருமையங்கள் உள்ள (நிறத்திரி)
Dichloride
இருகுளோரைட்டு
Dichogamy
இருகாலமுதிர்வு,வேறுபட்ட பருவ முதிர்ச்சி
Dichotomous
இருபிரிவான (கிளை), கவட்டை, கவை
Dicotyledonous
இரட்டை விதையிலாப் பயிர்
Dicotyledonus
இரு விதையிலையுடைய
Die Back
பின்னோக்கிக்காய்தல், நுனிக்கருகல்
Dieback
நுனிதொடங்கிக்கருகல்
Dielectric Oil
இரட்டை மின்எண்ணெய்
Dietetics
உணவியல்
Dietetics
உணவு விதிமுறை.
Differential
பிாத்தறிதல், வேறுபாடு
Differential
வேறபாட்டுநுட்பம், விலை வேறுபாடு, தொழில்கிளடையேயுள்ள கூலி உயர்வுதாழ்வு, ஒரே தொழில் திறமை வாய்த்த அல்லது திறமை வாய்ப்பற்ற தொழிலாளரிடையேயுள்ள கூலி வேறுபாடு, சுழற்சிப் பல் வேறுபாடு, (பெயரடை) வேறுபாட்டுக்குரிய, வேறுபாடு உண்டு பண்ணுகிற, வகைதிரிபுப் பண்புக்குரிய, வகைதிரிபுப் பண்பு உண்டுபண்ணுகிற, வேறுபடுத்துகிற, (கண) வேறுபாட்டு நுட்பத்துக்குரிய.
Differential Host
மாறுபாடுள்ள ஊன் வழங்கி
Differential Piston
வேறுபாட்டுத் தண்டு
Differential Pump
வேறுபாட்டு எக்கி
Diffuser
நீர்ச்சிதற்றி
Diffuser Casing
நீர்ச்சிதற்றி உறை
Diffuser Nozzle
நீர்ச்சிதற்றிக்குழாய் மூக்கு
Diffuser Pump
நீர்ச்சிதற்றி எக்கி
Diffuser Throat
நீர்ச்சிதற்றி மிடறு
Diffuser Vanes
நீர்ச்சிதற்றி இறகுகள்
Diffusion
பரவல்
Diffusion
ஊடுபரவல், கசிந்து பரவுதல்,ஊடுபாய்வு, ஊடுபரவல்
Diffusion
பரப்புதல், சிதறடித்தல், பரவுதல், சிதறலுறல், விரிவுறுதல், விரிவகற்சி, கலந்தூடு பரவுதல், விரவிப் பரவுதல், விரவிப்பரவுதல், விரவி ஒன்றுபடுதல்.
Diffusion
பரவல்
Digestion
செரிமானம்
Digestion
செரிமானம்,செரிப்பி, செரித்தல்
Digestion
செரிமானம், செரிமானத்திறம், ஒழுங்குமுறைப்பாடு, மௌ்ள வெப்ப ஈரச் சூழலிற் புழுக்குதல், வடித்திறக்கல்.
Digestive Gland Cell
செரிப்புச் சுரப்பி செல்
Digestive Juice
செரிப்பு நீர்,சமிப்பிக்குஞ்சாறு
Digestive System
செரிப்பு மண்டலம்
Digital
இலக்க முறை
Digital
துடிமம்
Digital
விரலுக்குரிய
Digital
விரல், இசைக்கருவி வகையின் முறுக்காணி, (பெயரடை) விரல் சார்ந்த.
Digitate
விரலொழுங்குள்ள
Dihybrid
இரட்டைப் பண்புக்கலப்பு
Dihybrid Cross
இரு கலப்புக் கூடல்
Dihybrid Ratio
இருகலப்பு விகிதம்
Dikaryotic
இரட்டைக்கரு அமைந்த
Dilate
விரிதல்
Dilation
விரிதல்
Dilation
விரிவடைதல், அகலுகை, பரத்தல்.
Dill Seed
சதகுப்பை,சதக்குப்பை
Diluent
விளாவும் பொருள்
Diluent
கலவையின் செறிவு தளர்த்துடம் பொருள், குருதியில் நீர்பெருகுவிக்கும் பொருள், (பெயரடை) கலவையின் திட்பம் குறைக்கிற, நீர் கலக்கின்ற.
Dilute (Adj)
ஐதான
Dilute (V)
ஐதாக்குதல்
Dilute Acid
ஐதமிலம்
Dilution
ஐதாக்கல்
Dilution
ஐதாக்கல்
Dilution Method
விளாவும் முறை
Dimensional Proportion
அளவுகளின் விகிதம்
Dimorphic
ஈருருவுக்குரிய
Dimorphic
இனவகையில் இரு திரிபுருப் படிவங்களையுய, பொருள் வகையில் இரு மணியு படிவங்களையுடைய.
Dimorphic
ஈருருவுடைமை
Dimorphism
ஈருருவியல்பு
Dimorphism
இருஉருவ அமைப்பு,ஈரில்லமுள்ள
Dimorphism
(உயி) இனவகையில் இருதிரிபுருப் படிவங்களையுடைமை, (வேதி) இரு மணியு படிவங்களையுடைமை.
Dioecious Plant
இருபால் செடு
Dioscoria
வெற்றிலை, வள்ளிக்கொடி
Dioxide
(வேதி) ஈருயிரகை.
Dioxide
ஈரொட்சைட்டு
Diploid
இரு நிறத்திரி
Diplotene
இரு நூல் அகல்நிலை
Diptera
ஈரிறக்கை இனம்
Direct Connection
நேர் இணைப்பு
Direct Contact
நேரடித்தொடர்பு
Direct Coupling
நேரிணை
Direct Current
நேரோட்டம்
Direct Current
நேர்மின்சாரம்,நேரோட்டம்
Direct Development
நர் உருவாக்கம்
Direct Irrigation
நேரடிப்பாசனம்
Direct Irrigation
நேரடிப் பாசனம்
Direct Proportion
நேர்விகிதசமம்
Direct Supply
நேர்மின் வசதி
Dirt Bed
பழம்புதை மண்
Disaccharide
இரட்டைச் சர்க்கரை
Disc
வட்டு
Disc
வட்டு
Disc Friction
வட்டு உராய்வு
Disc Harrow
வட்டத்தட்டுமுட்கலப்பை,சட்டிநிலக்கிளறி
Disc Plough
சட்டுக்கலப்பை
Disc Valve Discharge
வட்டத்தகடு நீர்விடுத்தல்
Discharge Channel
விடுகால்வாய்
Discharge Column
விடுதண்டு
Discharge Efficiency
பாய்வுத்திறன்
Discharge Flange
விடுசேர்த்தகடு
Discharge Nozzle
விடுகுழாய் மூக்கு
Discharge Pressure
விடு அழுத்தம்
Discoloration
நிறம் வேறாக்குதல்.
Discoloration
நிறத்திரிபு
Disease
நோய, பிணி, நோக்காட்டின் காரணம், செடியினத்தின் நோய்., மனத்தின் சீரழிந்த நிலை, ஒழுக்கத்தின் சீர்குலைவு.
Disease
நோய்
Disease Cycle
நோய்ச்சுழற்சி
Disease Escape
நோய்த்தப்புகை, நோயிலிருந்து தப்புதல்
Disease Forecasting
நோய் முன்னறிவிப்பு
Disease Index
நோய்க்குறியீட்டு எண்,நோய்க்குறியீட்டு எண்
Disease Intensity
நோய்க்கடுமை
Disease Resistance
நோய் எதிர்ப்புத் திறன்
Disease Resistant
நோயெதிர்க்கின்ற
Disease Susceptibility
நோய்தாக்குதன்மை
Disease Symptoms
நோயின் அறிகுறிகள்
Disease, Pest
நோய்
Diseased
நோய்ப்பட்ட, பிணியினாற் பீடிக்கபட்ட, கோளாறுற்ற, சீரழிந்த.
Diseased
நோயுளி
Dish, Basin
கிண்ணம்
Disinfectant
தொற்றுநீக்கி
Disinfectant
நோய்த் தொற்றுமுறி,நுண்மக்கொல்லி, தொற்றுநீக்கி
Disinfection
நோய்த் தொற்று தடைக்காப்பு, தொற்றுநோய் நீக்கி,தொற்றுநீக்குகை,தொற்றுநோய்க் கிருமிக்கொல்லி
Disintegration
தொகைபிரிதல்
Disintegration
பிரிந்தழிதல்
Disintegration
சிதைத்தல்
Disjunction
இயைபறுத்தல், பிரித்தல், இயைபின்மை பிரிநிலை.
Disjunction
பிரிநிறை
Disk
வட்டு, வட்டத்தகடு, பண்டைய கிரேக்க உடற்பயிற்சி வல்லுநர்களால் எறிவதற்கு வழங்கப்பட்ட திகிரி வட்டம், வட்டச்சில்லு, நாணயம் போன்ற வட்டவில்லை, கதிரஹ்ன் ஆழிவட்டம், திங்கள்வட்டம், இசைத்தட்டு, வட்டவடிவப் பொருள், உடலின் தட்டையான வட்ட உறுப்பு, தண்டெலும்புத் துண்டுகளினிடைப்பட்ட மெல்லெலும்புத்தகடு, செடியினத்தின் தட்டையான வட்டுப் பகுதி, மலரின் விரிந்த கொள்வலம், கூட்டுத்தொகுதிச் செடியினத்தில் காம்பில்லாத் தலைப்பின் உட்பகுதி, (வினை) சாய்வான வட்டத் தகட்டமைவுள்ள பரம்பினால் வயலில் பரம்படி.
Disk
வட்டு வட்டு
Disk
வட்டில்
Dispersal
கலைத்தல், அகலப்பரப்புதல்.
Dispersal
பரவுதல்
Disperse
கலைதல், சிதறுதல்
Disperse
சிதறச்செய்., கலையச்செய், பரவலாக்கு, தூவு, எங்கும் பரப்பு, கலை, கலைந்துசெல், பரவு, ஒளிக்கதிர்களைச் சிதைத்து ஆக்கக் கூறுகளாகப் பிரி.
Disperse Phase
பிரிக்கை நிலைமை
Dispersing Agent
சிதறச்செய்யும் பொருள்
Dispersion
கலைவு
Dispersion
கலைத்தல், சிதற அடித்தல், பரப்பீடு, கலைவு, பரவுகை, சிதறுகை, சிதறிய நிலை, ஒளிக்கதிர்ச் சிதைவு, வீக்க நீக்கம், சவ்வூடு செல்லாக் கரைசற் பொருள், சவ்வூடு செல்லாக் கரைசல்நிலை, குறிக்கணக்கில் உருவின் சராசரியிலிருந்து மதிப்புச் சிதறிப்போதல்.
Dispersion
கலைந்து பரவுதல்
Dispersion
சிதறல்
Displacement
இடம் பெயர்த்தல், இடப்பெயர்ச்சி, புடைபெயர்வு, பிறிதொன்றன் தாக்குதலால் பொருள் இடம் பெயர்ந்த அளவு, இடக் கவர்வு, நீர்மத்தில் மூழகும் பொருள்கள் அல்லது கப்பல்போல அமிழ்வுடன் மிதக்கும் பொருள்கள் நீரில் இடங்கொள்ளும் அளவு, இடக் கவர்வால் வெளியேற்றப்படும் நீர்ம எடை.
Displacement
பெயர்ச்சி பெயர்ச்சி
Displacement
பெயர்ச்சி
Displacement
இடப்பெயர்ச்சி
Displacement, Locomotion
இடப்பெயர்ச்சி
Dissociation
கூட்டப்பிரிவு
Dissociation
தொடர்பறுத்தல், தொடர்பறுந்த நிலை, (உள) ஈருணர்வு மைய ஆக்கம், கருத்துத்தொடர்பு நீக்கம், குறிப்பிட்ட கருத்துக்களோ அவற்றோடு தொடர்புகொண்ட உணர்ச்சிகளோ தன்னறிவின்று துண்டிக்கப்படல், (வேதி) சேர்மானச்சிதைவு.
Dissociation
கூட்டுப்பிரிவு,பிரிகை
Dissolution
கரைவு, உருகுதல், சேர்மான ஆக்கச் சிதைவு, பங்காண்மைக் கூட்டுப்பிரிவு, கட்டவிழ்வு, மண உறவு முறிப்பு, நேசஉறவு கலைப்பு, அவைக்கலைப்பு, பொதுத் தேர்தலுக்கு முற்பட்ட சட்டமன்றக் கலைப்பு.
Dissolution
கரைத்தல்
Dissolve
கரையச்செய், கரை, பனிக்கட்டி வகையில் உருகச்செய், உருகு, நீரியலாக்கு, நீரியலாகு, நீர்பெருக்கு, நீரில் தோய்வுறு, கூட்டுச் சிதைவி, சேய்மானம் பிரிவுறு. அவையினைக்கலை, அவைகலைவுறு, தேய்ந்துமறை, படிப்படியாக மறை, மறைவுறு, முடிவுறு, தள்ளுபடி,செய், தளர்வுறச் செய், தசைநார்கள் தளர்வுறவிடு.
Dissolve
கரைதல்,கரை, கரைதல்
Distillate
வடி
Distillate
வடித்திறக்கப்பட்ட பொருள், வடிநீர்மம்.
Distillate
காய்ச்சிவடித்தபொருள்
Distillation
வடித்தல்
Distillation
வடித்திறக்கல், வாலைவடித்தல், சாராய வகை இறக்குதல்.
Distillation
காய்ச்சி வடுத்தல்
Distilled Water
ஆவி வடிநீர்,வாலை வடுநீர்
Distillery
வடிசாலை, வடிமனை, சாராயம் வடிக்குமிடம்.
Distillery
வடிசாலை
Distorted
உருத்திரிந்த
Distortion
திரிபு திரிபு
Distortion
உருத்திரிவு, வடிவச்சிதைவு, குலைவு, கோட்டம், கோணல், நெறிபிறழ்வு, வானொலியிலும் தந்தியிலாக் கம்பியிலும் அலைக்கோட்டங்களால் ஏற்படும் ஒலிக்கோளாறு.
Distortion
உருக்குலைவு, திரிபு
Distributaries
கிளைக்கால் வாய்கள்
Distribution
பங்கீடு, பரம்பல்
Distribution
பாத்தீடு, எங்கும் பரப்பி வழஙகுதல், பங்கீடு, பகிர்ந்தளித்தல், பரப்பீடு, பரவலாகச் சிதறுதல், வகுத்தமைவு வகைப்படுத்தி ஒழுங்கீடு செய்தல், பிரிப்பீடு, அச்சில் எழுத்துருக்களைச் சிதைத்துத் தனித்தனி அறைகளிற் பிரித்திடுழ்ல், பரவற் பயனீடு, பயனீட்டாளர்களில் எல்லாத் தனிமனிதரும் வகையினரும் ஒருங்கே பங்கு கொள்ளும்படி செய்பொருள்களைப் பரப்பி வழங்கம் முறைமை, சொல்லின் பரப்புறழ்வு வழங்கு, (அள) சுட்டும் எல்லை முழுதும் பொருள் சென்று கூறுகூறாய்த் தனித்தனி பரவி உறழும் முறையிற் சொல்லை வழங்குதல்.
Distribution
பரம்பல்,பங்கீடுசெய்தல்
Distribution
பகிர்வு, பரவுதல்
Distribution
பரவல்
Distribution Work
பங்கீட்டுப் பணி
Distyly
இருசூலி
Diuresis
சிறுநீர்போக்கு, மிகு சிறுநீர்ப்போக்குக் கோளாறு.
Diuresis
சிறுநீர்நனிகழிதல்
Diuretic
சிறுநீர்க் கழிவினைத் தூண்டும் மருந்துச்சரக்கு, (பெயரடை) சிறுநீர்க் கழிவினைத் தூண்டுகிற.
Diuretic
சிறுநீர்ப்பெருக்கி
Diurnal
தினசரி பகற்கால மாற்றம்
Diurnal
நாட்குறிப்பேடு, நாள் வழிபாட்டு வேளைக் குறிப்பு, (பெயரடை) நாண்முறையான, நாளுக்குரிய, நாளினுள் செய்யப்படுகிற, (வான்) ஒரு நாளளவில் இயங்குகிற. நாளியக்கமுடைய, பகலுக்கரிய.
Diurnal
நாள்முறை
Diurnal
நாளுக்குரிய,நாடோறுமுள்ள
Diurnal Insect
பகலில் உண்ணும் பூச்சி
Divalent
இருவலுவுள்ள
Divalent
ஈரிணைதிற அணு, ஈரிணைதிறத் தனிமம், இரண்டு ஈரக அணுக்களுடனோ அவற்றிற்குச் சரியாக இரு திறங்களுடனோ இணையும் ஆற்றலுடைய தனிமம் அல்லது அணு, இணைதிறமுடைய இருதிற உருப்படிவங்கயடைய தனிமம், (பெயரடை) ஈரிணை திறமுடைய, இரண்டு நீரக அணுக்களுடனே இணையும் ஆற்றலுடைய, இணைதிறமுடைய இருதிற உருவப்படிவங்கள் போன்ற.
Divalent
இருவலுவுள்ள
Diversion Weir
திருப்புச் சிற்றணை
Diveticulum
பிதுக்கம், பிதுக்க நீட்சி
Division
வகுப்பு வகுத்தல்
Division
வகுப்பு
Division
பிரிதழ்ல், பிரிபு, பிரிக்கப்பட்ட, நிலை, பிரிவினை, ஒற்றுமைக்கேடு, உட்பிளவு, வேற்றுமை, பங்கிடுதல், பங்கீடு, பங்கு பாசம்,. பாகுபாடு, கூறுபாடு, பகுதி, கூறு, வகைப்படுத்தல், வகை, இனப்பிரிவு, கிளை, துறை, படைப்பிரிவு, நாட்டுப்பிரிவு, மண்டலம், வட்டாரத் தொகுதி, சட்ட மாமன்றத்துக்குரிய தேர்தல் தொகுதி, தரவகுப்பு, வகுப்புப்படி இடையெல்லை, இடைவரம்பு, இடைவேலி, இடைத்தட்டி, வாக்கறிவிப்புக்காகச் சட்ட மாமன்றத்தில் மன்றத்தினர் இரண்டாகப் பிரிதல், மாமன்றப் பிரிவீட, (கண) எண்ணெ மற்றொரு எண்ணால் வகுத்தல், வகுத்தல்முறை.
Division Of The Cell
உயிரணுப்பிளவு
Divison
பிரிவு, கூறுபாடு
Doder
சடதாரி, கொடியகூந்தல்
Dog Bee
ஆண் தேனீ, சோம்பேறித் தேனீ
Dog Rose
காட்டு ரோஜா
Domestic Animal
வீட்டுவிலங்கு
Domestication
பழக்கல்
Domestication
வேளாண்மையிற்பயன்படுத்தல்,கொல்லைப்படுத்தல்
Dominance
ஓங்கிநிற்கும் தன்மை, ஓங்கு பண்பு
Dominance Of Head
தலை ஓங்கு நிலை
Dominant
இசையில் ஐந்தாவது சுரம், திருச்சபை ஒதுமறையின் அடிச்சுரம், மரபாய்வியலிலர் விஞ்டசுமரபுக்கூறு, கலப்பின முதல்தலைமுறையில் மேம்பட்டு நிற்கும் ஒருவழிப்பெற்றோர் பண்புக்கூறு, செடியினத்தில் மேம்பட்டு நிலையுறும் வகை, மரக்கூடடில் உயர்மரம், (பெயரடை) ஆதிக்கம் வசிக்கிற, ஆட்சியிலிருந்து, முதன்மையான., மேம்பட்ட விஞ்சிய ஆற்றலுடைய, முனைப்பான, விஞ்சிநிற்கிற, கவிதது, நடப்பாட்சியிலுள்ள, ஆட்சிவழக்கிலுள்ள பெருவழக்காறடைய, கலப்பினங்களின் இருவழிமூல இனப்பண்புக் கூறுகளிடையே முதல் தலைமுறையிலேயே முந்துறத்தோற்றுகிற.
Dominant
ஆளுமை, மேலோங்கிய
Dormancy
செயலடங்கிய நிலை, செறிதுயில் நிலை,முடக்குநிலை
Dormant Mycelium
உறங்கு நிலை பூசண இழை
Dormant Stage
உறங்குநிலை
Dorsal
மீனின் முதுகுத் தடுப்பு, முதுகுத்தண்டிலுள்ள முள்ளெலும்பு, திருக்கோயில் கிழக்குச் சிறகின் பக்கத்திரைச் சீலை, (பெயரடை) பின்புறத்தைச்சார்ந்த, முதுகைச்சார்ந்த, கூர் விளிம்பு வரையுடைய.
Dorsal
முதுகுப்புற, முதுகுவாட்ட
Dorsal Pore
முதுகுப்புறத்துளை
Dorsal Side
முதுகுப்புறம்
Dorso Lateral Ganglion
முதுகுப்புற பக்கவாட்டு நரம்பணுத்திரள்
Dorso Ventral Muscle
முதுகு மற்றும் வயிற்றுவாட்டத்தசை, மேற்கீழ்த் தசை
Dosage
மருந்தளவு,. வேளாவேளைக்கு மருந்து கொடுத்தல், வேளாவேளைப்பழக்கம், (வினை) மருந்துகொடு, கல, வேளை அளவுகளாகக் கொடு, வேளையளவுகளாகக் கொடுக்கும்படி கட்டளையிடு.
Dosage
ஊட்டு அளவு
Dose
ஒருவேளை மருந்து, ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படும் மின்விசை, நுண் அலை ஒளிக்கதிர் முதலியவற்றின் அளவு, சிறிதளவு, மென்புகழ்ச்சிக்கூறு, படிப்படியாக அடுக்கப்படும் தண்டனையின் கூறு, அளவிட்டுக் கொடுக்கப்பட்ட கூறு, அளந்து சேர்க்கப்பட்ட பகுதி, உட்கொள்ள வேண்டிய வெறுப்பூட்டும் மருந்து, விரும்பாத பொருள்.
Dose
மூலகக்கணியம்
Double Acting Pump
இருபக்க இயங்கு எக்கி
Double Bean
லைமா அவரை
Double Diffusion Test
இரட்டைப் பரவல் சோதனை,இரட்டைப்பரவல் சோதனை
Double Entry Pump
இரட்டை வாய் எக்கி
Double Flower
இரட்டைப் பூ
Double Helix
இரட்டை வடம்
Double Mould Board Plough
இரட்டை இறக்கைப் கலப்பை
Double Planting
இரட்டை நடவு
Double Row Of Vanes
இரட்டை வரிசை இறகுகள்
Double Strand
இருபுரியிழை
Double Suction Impeller
இரட்டை உறிஞ்சும் கூழல்வான்
Double Suction Pump
இரட்டை உறிஞ்சும் எக்கி
Double Throw Pump
இரட்டை வீச்சு எக்கி
Double Wearing Ring
இரட்டைத்திருப்பு வளையம்
Doubling
இரட்டிப்பாகுதல்
Doubling
இரட்டையாக்கல்
Down Stream
நீரோட்டத்தின் கீழ்நிலை
Downy Mildew
அடிச்சாம்பல் நோய்,அடுச்சாம்பல் நோய், கீழ்ச்சாம்பல் நோய்
Dragon Fly
தட்டாம்பூச்சி
Drain
வடிகால்
Drain
நீர்க்கால், வடிகால், கால்வாய், சாக்கடை, குழி, பள்ளம், இடைவிடாத செலவழிவு, ஓஸ்ப்புறப்போக்கு, வலுக்கேடு, அறுவையில் கட்டி முதலியவற்றிலிருந்து சீழ் அழுக்குநீர் ஆகியவற்றை வடிப்பதற்கான குழல், (வினை) படிப்படியாக வடித்தெடு, வடிகட்டு, குழாய், வழியாக வடி, நீர் முதலியவற்றைப் பருகு, கலத்தை வெறுமையாக்கு, நிலம் முதலியவற்றில் நீர்போக்கு, மிகைநீரை வெளியே கொண்டு செல், உடைமை இழக்கச்செய், கசிந்தொழுகு, ஆற்றல் இழக்கச் செய், பிலிற்று, பாய், ஈரம், போக்கு, நீர்ப்பொருள் வடிவதற்குத் துணைசெய்.
Drain
வடி
Drain
வடிகால் வடிகால்
Drain Plug
வடிகுழாய் அடைப்பு
Drainage
வடிகாற்றொகுதி,வடிகால்
Drainage
வடிமானம், வடிகால்களின் அமைப்பு, நீர்த்தாரை ஏற்பாடு, வடிக்கப்படும் பொருள், சாக்கடை நீர்.,
Drainage
கழிகால்
Drainage
வடிகால்
Drainage Area
வடிகாற்பிரதேசம்
Drainage Coefficient
வடிகால் கெழு
Drainage Gallery
வடிகால் சுரங்கம்
Drainage Methods
வடிகால் முறைகள்
Drainage Pattern
வடிகான்மாதிரியுரு
Drains
வடுகால்கள்
Draught
இழுவைச் சக்தி
Draught
இழுப்பு, பாரம் இழுப்பு, ஈர்ப்பு, கவர்ச்சி, இழுக்கும் பார அளவு, இழுக்கப்படும் பொருள், வலை இழுப்பு, இழுவை, ஒரு தடவை வலையில் விடித்த மீன் அளவு, மிடாவைத்திறக்கும் செவ்விநிலை, மிடாவிலிருந்து சாராய வடிப்பு, பருகுதல், குடி, ஒரு தடவை குடிப்பளவு, ஒருமிடறு, வாயளவு நீர், ஒரு மடக்கு. வேளை அருந்தும் சாராய அளவு, ஒரு வேளை மருந்தளவு, காற்றின் ஒரு வீச்சு, கப்பல் செல்லும் ஆழம், கப்பல் அமிழ்வளவு, தேர்ந்தெடுத்த படைப்பிரிவு, சரவைக் குறிப்பு, படத்தின் முதல் உருவரைப் படிவம், முதற்படித் திட்டம், இருவர் சதுரங்க ஆட்டவகை வட்டு, (வினை) படைப்பணிக்கு ஆட்களைப் பொறுக்கியெடு, தேர்ந்தெடு, தரைப்படம் எழுது, முதற்படியான வரிவடிவம் வரை.
Draught
காற்றூதல், காற்றோட்டம்
Draught
இழுப்பு
Draught Animal
இழுவைவிலங்கு
Draught Cattle
இழுவைமாடுகள்
Draw Down
நீர் இறங்கு நிலை
Dried Grass
உலர்த்த புல்
Dried Milk
நீரகற்றியபால்
Drilling Seed
வரிசையில்விதைத்தல்
Drip Irrigation
சொட்டுப்பாசனம்
Drip Irrigation
சொட்டுநீர்ப்பாசனம்
Dripping Pipe
சொட்டுக்குழாய்
Drone
ஆண் தேனீ
Drone
வேலைசெய்யாத ஆண் தேனீ, சோம்பேறித்தேனீ, சோம்பேறி, பிறர் உழைப்பில் வாழ்பவர், பொம்மென்ற இரைச்சல் ஒலி, சலிப்புத்தரும் பேச்சு, சலிப்பு உண்டு பண்ணும்படி பேசுபவர், தோற்பை இசைக்கருவி வகையின் படுத்தலோசைக் குழலினின்றும் வெளிவரும் ஒத்தூதல் போன்ற மாறாநிலையுடைய ஓசை, (வினை) தேனீப்போல இரைச்சலிடு, இரைந்து முரலு, சலிப்புத்தோன்றும்படி பேசு.
Drone Excluder
ஆண்தேனீ நீக்கி
Drone Trap
ஆண்தேனீப் பொறி, ஆண்தேனீக் கண்ணி
Drop In Pressure
அழுத்தக்குறைவு
Drop Let
சிறுதுளி
Dropper
விதைவீழ்த்தி
Dropsy
உடனீர்த்திரனோய்
Dropsy
(மரு) நீர்க்கோவை, மகோதரம், உடலின் புழையிடங்கள் தோறும் நீர்திரண்டு தேங்குவிக்கும் நோய்.
Drought
வறட்சி,வறட்சி
Drought
வறட்சி
Drought
வறட்சி, கருப்பு, நீடித்த பஞ்சநிலை, மழையின்மை, நீரின்மை, காய்வு, வெப்பு, நீர்வேட்கை.
Drought Resistant
வறட்சியெதிரி,வறட்சியெதிர்க்கின்ற
Drougt Relief
வறட்சி நிவாரணம்
Drug Resistance
மருந்து எதிர்ப்புத்தன்மை
Drum
பறை/உருளை உருளை
Drum
உருளை
Drum
முரசு, முரசொலி, முரசடிப்பவர், முரசொலி போன்ற நாரையினக் கூக்குரல்,முரசொலி போன்ற ஒலி எழுப்பும் அமெரிக்க மீன் வகை, உட்செவியுறுப்பு,காதுக் குருத்து, ஊளையிடும், குரங்கினத்தின் உண்ணாக்கெலும்பு முரசு வடிவப் பொருள், மிடா, இயந்திரத்தின் சுழல் வட்டுருளை, இழைகளைச் சுற்றிவைக்கப்பயன்படும் குக்ஷ்ல் வட்டு, மாலை அல்லது பிற்பகல் தேநீர் விருந்து, (க.க) கிவகைமாடத்தின் செங்குத்தான பகுதி, கொரிந்திய பாணித் தூண் தலையுறுப்பின் கெட்டியான பகுதி, (வினை)முரசு முழக்கு, முரசொலி எழுப்பு கைவிரல்களால் தாளங்கொட்டு, காலாலட் மேளங்கொட்டு, முரசொலிப்புப் போன்று இரை, இடைவிடாதடி, தட்டு, கொட்டு, பறவைகள் பூச்சிகள் வகையில் முரசடிப்பது போல இறக்கைகளை அடித்து ஒலியெழுப்பு, முரசு முழக்கி வெளியேற்று, முரசொலி மூலம் அழைப்புவிடு, அடித்தடித்து உருவேற்று, அடுத்தடுத்துச் சொல்லிப் புகட்டு, விடாது செய்து வெறுப்பூட்டு.
Drumstick
முருங்கை
Drumstick Tree
முருங்கைமரம்
Drupe
உள்ளோட்டுச் சதைக்கனி
Drupe
கொட்டையுடைய இன்தசைச்சாறு, கொண்ட கனி.
Dry
உலர்ந்த,உலர்ந்த
Dry
மதுவிலக்கக் கோட்பாட்டாளர், (பெயரடை) வறண்ட, வற்றிப்போன, நீர்ப்பசையற்ற ஈரமில்லாத, ஈரம் குறை சாறு குறைவான, மழையில்லாத, மழைகுறைவான, நீர்வேட்கையுள்ள, நில வகையில் புன்செயான, பயிர்வகையில் புன்செய் வகை சார்ந்த, மழையின்றி உலர்ந்த, நீர்நிலையினின்றம் மொலைவான, நீர்வராத, கால்நடை வகையில் பால் தராத, கெட்டிப் பொருளான, பழக்கத்தில் சதைப்பற்றில்லாத, நீர்ப்பொருளாயிராத, நீரியல்லாப் பொள்களைஅளப்பதற்குரிய, பசுமையற்ற, சாரமற்ற, அப்பவகையில் வெண்ணெய் தடவப்பெறாத, சாவு வகையில் நீரினால் அல்லது குருதி சிந்தப்பெற்று வராத, காசவகையில் கபமற்ற, மது வகைகளில் இனிப்போ பழத்துக்குரிய நறுமணமோ அற்ற, நாடு-நாட்டுப்பகுதி முதலியவற்றின் வகையில் மதுபான வாணிகத்தைச் சட்டப்படி தடை செய்கிற, மதுவிலக்கினைச் செயலாற்றுகிற, மதுவிலக்குக்கு உட்பட்ட, எழுச்சியற்ற, கவர்ச்சியற்ற, சுவையற்ற, பயனற்ற, அன்பற்ற, உணர்ச்சியற்ற, கண்டிப்பான, கடுமையான, ஒத்துணர்வற்ற, கனிவற்ற, பராமுகமான, கரிசனையற்ற, வெறுமையான, புனையப்படாத, காய்தலுவத்தலில்லாத, சிறப்பற்ற, பொதுப்படையான, (வினை) உலர்ந்து, நீர்ப்பசையற்ற, வறு, வறட்டு, வாட்டு, வற்றலாக்கு, வாடு, வற்று.
Dry Climate
உலர்ந்தகாலநிலை
Dry Cow
பால்வற்றிய பசு
Dry Crop
புஞ்சைப்பயிர், மானாவாரிப்பயிர்
Dry Earth System
மண்தளத்தொழுமுறை
Dry Farming
மானாவாரிப் பண்ணையம்,உலர்முறைப்பயிர்ச்செய்கை,புன்செய்ப் பண்ணையம், வறண்ட நிலைப்பயிர் பண்ணையம்
Dry Farming
புன்செய் வேளாண்மை
Dry Fodder
உலர்தீன்,உலரிரை
Dry Fruit
உலர்கனி
Dry Land
புன்செய் நிலம்
Dry Matter
உலர் பொருள்
Dry Nursery
புழுதி நாற்றாங்கால்
Dry Root Rot
உலர் வேர் அழுகல்
Dry Rot
உலர் அழுகல்
Dry Seed Treatment
உலர் விதை நேர்த்தி
Dry Zone
உலர்வலயம்
Drying Agent
உலர்த்துகருவி,உலர்த்தி
Dual Purpose
இரட்டைப்பயன்
Duct
நாளம்
Duct
நுண்புழை, நாளம்,நாளம்
Duct
கசிவுநீர் கொண்டுசெல்லும் உயிரின உடலின் இழை நாளம்,நீரும் காற்றும் உடகொண்டிருக்கும் செடியினத்தின் நுண்புழை, மின்கம்பிவடிக்குழாய். வளி செல்வழி.
Duct Of Sweat Gland
வியர்ச்சுரப்பிக்கான்
Dunes
மணல் மேடுகள்
Duplicate
இருமடிப் பகர்ப்பின் மறுபடிவம், பார்த்தெழுதிய எதிர்ப்படி, இருமடிப்படிவக் கட்டுப்பாடு, இருமடித்குதி, (பெயரடை) இரட்டடிப்பான, இருமடங்கான, முதலதுபோன்ற, நிகர் ஒத்த, ஒற்றை மாற்றான, (வினை) இரண்டுபடுத்து, இரட்டிப்பாக்கு, மடி, இரண்டாற் பெருக்கு, இருமடியாக்கு, இருபடியெடு, படியெடு.
Duplicate
இரட்டை இருமடி படியெடு
Duplicate
இரட்டிப்பு
Duplicate
இரட்டிப்பான
Duplicate Gene
இரட்டிப்பாக்கும் பண்பகம்
Duration
காலத்தொடர்ச்சி, கால நீட்சி, கால வரையறை, வரையறைப்படாக்காலம், தொடர்ந்திருக்கும் ஆற்றல்.
Duration
கால அளவு, வயது,காலநீட்சி
Durian
கெட்ட நாற்றமும் நறுஞ்சுவையுமுள்ள பழவகை, பழமரவகை.
Durian
புனுகு, துரியன் பழம்
Dust
துகள், பொடி, அணு, தூசி, மலர்த்துகள், தூளிப்படலம், தூள், தூசு, மண், நிலம், கல்லறை, இறந்தோர் உடல், மனித உடல், மனிதன், மாசு, குப்பை, இழிவு, தாழ்நிலை, பொன்துகள், பணம், விரைவு, சச்சரவு, குழப்பம், (வினை) தூசிதுடை, தூசியடித்து நீக்கு, தூசி, துடைத்துத் துலக்கு, தூள் தூவு, தூசியை மேலேதூவிக்கொள், தூசியில் முழுகு, தூசி படிய வை.
Dust
தூள், மாவு,தூசி
Dust Storm
புழுதிப் புயல்
Dust Storm
புழுதிப்புயல்,புழுதிப்புயல்
Duster
தூசி துடைக்கும் துணி, துடைப்பத் தூரிகை,
Duster
தூவும் கருவி, தூவுவான்,தூசிக் கருவி
Dusting
தூவுதல்
Dusting Machine
தூவுபொறி
Duty Of Pump
எக்கியின் செய்திறன்
Duty Of Water
பாசன வீதம்
Duty Of Water
நீர்ப்பாசன ஆற்றல், நீர்த்தேவை
Dyad
இரண்டன் தொகுத்தி, இணை, இரட்டை, சோடி, (வேதி), நீரக ஈரணுவுடன் இயையும் தனிம அணு, நீரக ஈருணுவுடன் இயையும் மூலப்பொருள் அணு.
Dyad
இருக்கூட்டு, இரட்டிமை
Dye
வண்ணச்சாயம், சாயப்பொருள், சாயநீர், வண்ணம், சாயல், (வினை) சாயந்தோய்வி, வண்ணந்தீட்டு, நிறங்கொடு, வண்ணக் கறைப்படுத்து, வண்ணம் பெறு, நிறம் எளிதில் தோயப்பெறு.
Dye
சாயம்
Dyes
சாயப்பொருட்கள்
Dynamic Head
ஊக்குவிசை எதிர்ப்புயரம்
Dynamic Pressure Pump
ஊக்குவிசை அழுத்த எக்கி
Dynamic Suction Head
ஊக்குவிசை உறிஞ்சு எதிர்ப்புயரம்
Dynamic Suction Lift
ஊக்குவிசை உறிஞ்சு உயர்த்தி
Dynamo
மின் ஆக்கப்பொறி, காந்தச் சூழுறவில் செப்புக்கம்பிகளைச் சுழற்றுவழ்ன் மூலம் இயக்க ஆற்றலை மன் ஆற்றலாக மாற்றும் இயந்திரக் கருவி.
Dynamo
சிறு மின் ஆக்கி
Dynamo
மின்னாக்கி
Dynamo
தைனமோ
Dynamo Meter
ஆற்றல் அளவி, திறன் அளவி
Dysentery
வயிற்று அளைச்சல், சீதபேதி.
Dysentery
வயிற்றுக்கடுப்பு
Dyspnoea, Suffocation
மூச்சுத்தடை
Ear
காது, புறச்செவி, செவிப்புலம், இசைநுட்பம் உணரும் திறம், செவிகொடுப்பு, கவனம், இலை முதலிய வற்றின் காதுவடிவ விளிம்புப்பகுதி, துருத்திநிற்கும் ஆதாரம், புற ஒட்டுப்படி.
Ear
செவி
Ear
செவி
Ear Rot
கதிர் அழுகல்
Earhead
தானியக்கதிர்
Early Blight
முன்பருவ இலைக்கருகல்
Early Leaf Spot
முன்பருவ இலைப்புள்ளி
Early Season
முன்பருவம்
Early Shoot Borer
இளங்குருத்துப் புழு
Early Soil
விரைவில் பண்படுத்தத்கூடுய நிலம்
Earth Pressure
மண் அழுத்தம்
Earth Pressure
மண் அழுத்தம்
Earth Work
மண் வெட்டுவேலை
Earth Work
மண்வேலை
Earth Worm
மண்புழு,மண்புழு
Earth Worm
மண்புழு சிற்றுயிர் இழிஞர் கடையர்
Earthead Bug
கதிர் நாவாய்ப்்்பூச்சி
Earthern Dam
மண் அணை
Earthing Up
மண் அனைத்தல், முட்டணைத்தல்
Easy Curvature
இலகுவான வளைவு
Ebracteate
பூவடிச் செதில்களற்றவை
Ebracteolae
பூக்காம்படிச் செதில்களற்றவை
Eccentric
பிறழ்மைய
Eccentric
மையம் விலகிய
Eccentric
உறழ்வட்டம், மையத்தை வேறாகக்கொண்ட வட்டம், சுழலியக்கத்தை முன்பின் அல்லது மேல் கீழான நேர்வரை இயக்கமாக மாற்றும் இயந்திர அமைவு, இயற்கைக்கு மாறுபட்டவர், விசித்திரன்னவர், கோட்டிக்காரர், (பெ.) உறழ்வட்டமான, வட்டமான, வட்டங்கள் வகையில் மைய வேறுபாடுடைய, ஊடச்சுடைய, கோணெறி வகையில் உறழ்வட்டமான, கோள் வகையில் வட்டந்திரிந்த பாதையில் செல்கிற, இயற்கைக்கு மாறுபட்ட, இயல்பு திரிந்த, விசித்திரமான, பொது முறை விதிகளுக்குக் கட்டுப்படாத, தனிப்போக்குடைய.
Eccentricity
மையப் பிறழ்ச்சி
Eccentricity
மையவிலக்கம்
Eccentricity
மைய உறழ்வு, உறழ்மையமுடைமை, பொதுவிலிருந்து விலகிய நடத்தை, தனிப்போக்கு, விசிகிதிரப்பாங்கு.
Eccentricity
மையவகற்சித்திறன்
Echinoderm
முட்தோலி,முள்தோலி
Echinoderm
முட்கள் செறிந்த முட்டை வடிவன்ன கூட்டினையுடைய பேரினம் சார்ந்த உயிர்வகை.
Echo Sounder
எதிரொலி ஆழமானி
Echo Sounder
எதிரொலி
Ecology
சூழ்நிலையியல், சூழலியல்,சூழ்நிலை இயல்
Ecology
உயிரின வாழ்க்கைச் சூழல் ஆய்வுநுல்.
Ecology
சூழ்நிலையியல்
Economic Planting
சிக்கன நடவு
Economic Unit
பொருளாதாரவலகு
Economical Pumping Rate
இலாபகரமான இறைக்கும் வீதம்
Ectocommensal
ஒரு தலைசார்புற இணை வாழ்வு
Ectocyst
புறவுறை
Ectoderm
புறப்படை, புறஅடுக்கு
Ectolecithal Development
புறக்கரு உணவு உருவாக்கம்
Ectomere
புறச் செல்
Ectomesoderm
புற-இடையடுக்கு
Ectoparasite
வெளி ஒட்டுண்ணி
Eczema
சருமக் கரப்பான்,கரப்பன்
Eczema
தோல் தடிப்பு நோய் வகை, கரப்பன் புண், பற்று, படை.
Eddy
சுழிப்பு, சுழி
Eddy
சிறுநீர்ச்சுழி, சுழல்காற்று, நீர்ச்சுழல்போல் இயங்கும் மூடுபனித்திரை, புகையின் சுழலை, (வினை) சுழன்று சுழன்று இயங்கு.
Eddy
எதிர்சுழிப்பு
Eddy
நீர்ச்சுழல்
Eddy Chamber
நீர்ச்சுழல் தொட்டி
Eddy Current
நீர்ச்சுழலோட்டம்
Eddy Current
சுழலோட்டம்
Edible
உண்ணத்தக்க
Edible
உணவாகக்கொள்ளத்தக்க பொருள், தின்றி, (பெ.) தின்னற்குரிய, உண்ணத்தக்க.
Edible Mushroom
சாற்றுக்காளான், உணவுக்காளான்
Edible Yam
சேம்பு, சேப்பன் கிழங்கு
Eel Worm
நூற்புழு
Eelworm
வட்டப்புழு
Effective Head
பயன்படும் எதிர்ப்புயரம்
Effective Rainfall
பயன்பாட்டு மழை வீழ்ச்சி
Effective Rainfall
பயனுறு மழையளவு
Efferent
வெளிச்செல் நரம்பு
Efferent
(உட.) நாடிநரம்புகளில் வெளிநோக்கிச் செல்கின்ற கொண்டு செலுத்துகின்ற.
Efferent
வெளிக்காவுகின்ற
Efferent Duct
வெளியேற்றுக்குழாய்
Efferent Fibre
வெளிக்காவுநார்
Effervescence
நுரைத்தெழல்
Efficiency
திறமை, திறன்
Efficiency
வினைத்திறன் செயல்திறன்
Efficiency
வினைத்திறன்
Efficiency Curve
திறன் கோடு
Efficient
வினைத்திறனுள்ள
Efficient
பயனுறுதி, குறிப்பிட்ட பயனை நிறை வேற்றும் ஆற்றல், தகைநிறம், தேவைக்குப்போதுமான தகுதி, இயக்குதிறம், இயந்திரத்தின் இயக்காற்றல்மீது விளைவாற்றலுக்குரிய விழுக்காடு.
Effloresce
பூத்துக்குலுங்கு, பொங்குமாவளமுறு, மலர்ச்சியுறு, பொடியார்ந்த தோட்டால் மூடப்பெறு, பொடியார்ந்த தோடாக உருப்பெறு, (வேதி.) பொருட்களின் மணி உருவகையில் திறந்த வெளிக்காற்றுப்பட்டுப் பொடிப்பொடியாகு, உப்புக்கள் வகையில் கலவையின் மேற்பரப்புக்கு வந்து மணி உருப்பெறு, நிலஞ்சுவர்ப்பரப்புக்கள், வகையில் உப்புப் பொலிவுறு.
Effloresce
நீர்க்கக்கிப்பொடியாகுதல்,மலர்தல்
Efflorescence
கக்கிப்பூத்தல்
Efflorescence
அளப்பற்றுகை
Efflorescence
நீர்கக்கிப்பொடியாதல்,மலர்காலம்
Efflorescent
நீர்கக்கிப்பொடியாகின்ற,மலருகின்ற
Egg Capsule
முட்டைப் பொதிேைற
Egg Nest
முட்டைக்கரு
Egg Nucleus
முட்டைக்கரு
Egg Or Ovum
அண்டணு
Egg Plant
கத்தரி
Ejactulatory Duct
பீச்சுநாளம், வெளியேற்றுக்குழாய்
Ejection
வெளிப்படுத்துதல், வெளியேற்றம், வெளிப்படுத்தப்பட்டநிலை, வாந்தியெடுத்தல், வெளியேற்றப்பட்ட பொருள்.
Ejection
கக்கல்,வெளியேற்றம் , வெளியேற்றல்
Ejector
வெளிப்போக்கி, வெளியேற்றி
Elastic Fibre
மீளுநார்
Elasticity
மீளுமை, மீண்மை (மீள்சத்தி)
Elasticity
நெகிழ்திறம்.
Elasticity
மீள்மையியல், மீள்மை
Elasticity
மீள்மை
Elbow
முழங்கை, கைமுட்டு, வளைவு அல்லது திருப்பு முனை, (வினை) முழங்கையால் தள்ளு, நெருக்கித்தள்ளு.
Elbow
முழங்கை
Elbow
குழாய் மூட்டு
Electrical Analogue
மீன் ஒப்புமை
Electrical Charge
மின்னேற்றம்
Electrical Conductivity
மின்கடத்துதிறன்,மின்கடத்துதிறன்
Electrical Conductivity
மின்கடத்துதிறன்,மின் கடத்தாற்றல்
Electrical Dynamometer
மின் ஆற்றல் அளவி
Electrical Motor
மின்னியக்கி, மின் சுழற்றி
Electrical Potential
மின்னிலைப்பண்பு
Electrical Power
மின் சக்தி
Electrical Resistance
மின்தடை
Electrical Resistance
மின் தடைமுறை
Electrical Wire
மின் கம்பி
Electro Positive
மின்னேரான
Electro Pump
மின் எக்கி
Electro-Negative
மின்னெதிரான
Electrocardiogram
மின்முறையிதயத்துடிப்புப்பதிகருவி
Electrode
மின்வாய்
Electrode
மின்வாய்
Electrolyte
மின்பிரி, மின்பகுப்புக்கு உதவும் நீர்மப்பொருள், மின்னோட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் கரைசல் நீர்மம்.
Electrolyte
மின்பகுபொருள்
Electrolyte
மின்பகுபொருள்
Electron
மின்னணு, எதிர்மின்மம், எதிர்மின் ஆற்றலுடன் அணுவின் கருவுளைச் சுற்றிச் சுழலும் உள்ளணுத்துகள்களில் ஒன்று, பண்டைக்காலத்தவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட இயல்பான பொன் வெள்ளிக்கலவை.
Electron
இலத்திரன்
Electron
இலத்திரன்
Electron
மின்னணு
Electron
எதிர்மின்னி; எதிர்மின்னி
Electron Acceptor
மின்னணு வாங்கி
Electron Donor
மின்னணு வழங்கி
Electron Microscope
இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி
Electron Microscope
எலெக்ட்ரான் உருப்பெருக்கி,மின்னணு நுண்ணோக்கி
Element
தனிமம், தனிப்பொருள், மூலப்பொருள், ஆக்கக்கூறு, மூலகத்துவம், மூலதத்துவங்களாக முற்காலங்களில் கருதப்பட்ட மண்-நீர்-காற்று-அனல் ஆகிய நாற்பெரும் பூதங்களில் ஒன்று, கடல், வான், வானகோளகை, வளிமண்டல இயற்கை ஆற்றல் கூறுகளில் ஒன்று, அறுதிசெய்யும் கூறு, மின் அடுப்பிலுள்ள தடுப்புப் கம்பி, மின்வாய், அடிப்படைக்கூறு, இயல்பான வாழ்விடம், இயல்பான சூழல், இயற்கையான இயக்க ஊடுபொருள்.
Element
உறுப்பு/மூலகம்/தனிமம் மூலகம்/உறுப்பு
Element
மூலகம்
Element
தனிமம்,தனிமம்,தனிமம்
Element
தனிமம்
Elementary Composition Of A Plant
தாவரத்துத் தனிமங்கள் அடங்கல்
Elements
தனிமங்கள், கூறுகள்
Elements
மூலகங்கள்
Elements
நாற்பெரும் பூதங்கள், அடிப்படைக்கல்விக்கூறுகள், அடிப்படைக்கலைக்கூறுகள், திருக்கோயில் இறுதி உணவுத் திருவினைக்குரிய திரு அப்பத் திருத்தேறல் கூறுகள்.
Elephant Food Yam
சேனைக்கிழங்கு, காரா கருணை
Elevating
விலகிய
Elevation Head
மேல் எதிர்ப்புயரம்,இணைப்பு சங்கிலி
Ellipsoidal
நீள் வட்ட
Elliptic
நீள்வட்ட வடுவ
Elongating Region
நீளும்பிரதேசம்
Elongation
நீட்சி
Elongation
நீட்சி
Elvevase
உயர்தாள்மட்டம்
Emasculated Flowers
ஆணகம் நீங்கிய மலர்
Embankment
கட்டுக்கரை
Embankment
மேட்டுக்கரை
Embedding
உட்பொதித்தல் உட்பொதித்தல்
Embedding
பதித்தல்
Embroyosac
கருப்பை
Embryo
கருமுளை, முட்டைக்கருவுயிர், முதிர்வுறாக்கருவுருவியிர், தொடக்கநிலை, (பெ.) தொடக்கநிலையிலுள்ள, முதிராத.
Embryo
முளைக்கரு, வளர்கரு,கரு
Embryo Sac
கருப்பை
Embryo-Sac
முளைப்பை,முதலுருப்பை
Embryology
கருவியல் நுல், கரு உருவாகி வளர்ச்சியடைவது பற்றிய ஆய்வு நுல்.
Embryology
கருவியல்
Embryonic Cell
வளர்கருச்செல்
Embryonic Membrane
வளர்கருச் சவ்வு
Embryonic Phase
முளைநிலைமை,முதலுருநிலைமை
Embryophore
வளர்கரு தாங்கி
Emetic
(மரு.) வாந்தி மருந்து, (பெ.) வாந்தியுண்டாக்குகிற.
Emetic
கக்கற்றூண்டி
Emigration
குடியேறல்
Emigration
குடுயேற்றம் (பிறநாட்டுக் குடுயேற்றம்)
Emigration
குடுயேற்றம்
Empirical Formula
அனுபவ நூற்பா
Empirical Method
அனுபவ வழிமுறை
Emulsifiable Concentrate
குழம்பாக மாறும் திரட்டு
Emulsifier
குழம்பாகச் செய்யப்பயன்படும் துணைக்கருவி.
Emulsifier
குழம்பாக்கும் பொருள்
Emulsifying Agent
குழம்பாக்கி, பால்மமாக்கு
Emulsion
பால்நிறக் குழம்பு
Emulsion
பால்மம்
Emulsion
குழம்பு,திரவக்குழம்பு, பால்மம்,குழம்பு
Emulsion Concentrate
குழம்புத்திரட்டு
Enamel (Of Teeth)
மிளிரி பூசுதல்,எனமல்
Enation
வெளிவளர்ச்சி, புறவளர்ச்சி
Encrustation
படிந்த ஏடு
Encyst
பையில் அடை.
Encyst
பையினால் மூடப்பட்ட
Encytsment
கூடாகிவிடுதல்
End Product
விளைபொருள்
End Thrust
இறுதி இறுக்கம்
End-Point
முடிவுநிலை
Endemic
இடத்திற்குரிய
Endemic
திணையின் முறைப்பட்ட நோய், (பெ.) நோய் வகையில் திணையின முறைப்பட்ட, குறிப்பிட்ட சில இடச்சூழல்கள் மக்கட்சூழல்கள் சார்ந்து முறையாகக் குறிப்பிட்ட காலங்களில் தோன்றுகிறது.
Endemic
ஆற்றல் வாங்கி,குறித்த இடத்தில் தோன்றும் கொள்ளைநோய்
Endemic Disease
பிரதேசநோய்
Endless Chain
முடிவிலா இணைப்புச் சங்கிலி
Endocarditis
குலையணைச் சவ்வின் வீக்கம்.
Endocarditis
இதய நோய்
Endocarp
விதைத்தோட்டின் கடைசி உள்ளேடு.
Endocarp
உள்ளோடு, உள்சுவர்
Endocrine Gland
அகஞ்சுரக்குஞ் சுரப்பி
Endodermis
உள்தோல், அகஅடுக்கு
Endogenous
தண்டக வளர்ச்சியுடைய, உள்ளீடான தண்டு வளர்பகுதி வாய்ந்த.
Endogenous
அகத்தோன்றிய
Endogenous Bun
அகமுகிழ்ப்பு., உள்முகிழ்ப்பு
Endogenous Cyst
உள்முகிழ்ப்பு உறை
Endolecithal Development
அகக்கரு உணவு உருவாக்கம்
Endolecithal Egg
அகக்கரு உணவு முட்டை
Endorhizosphere
வேர்சூழ் உள் மண்டலம், வேர் சூழ் உட்புறம்
Endosparasite
அக ஒட்டுயிர்
Endosperm
முட்டையில் வெண்கரு, கருவில முளைசூழ்தசை, வதையில் முளை சூழ்ந்த அரிசிப்பகுதி.
Endosperm
சூழ்தசை
Endosphore
உள்விதை
Endospore
சிதல் விதையின் உள்மூடித்தோல், தாய் உயிர்மத்தினுள் உருவான உயிர்மக்கரு.
Endospore
உள்வித்து
Endosymbiont
உள்ளுறைக் கூட்டுயிர்
Energetics
ஆற்றல் ஆய்வியல் துறை.
Energetics
ஆற்றலியல்
Energy
ஆற்றல்
Energy
ஊக்கம், ஆற்றல், வலிமை, உரம், வீரியம்.
Energy
ஆற்றல்
Energy Dissipating Device
ஆற்றல் சிதறிடும் பொறியமைப்பு
Energy Dissipation
ஆற்றல் சிதறல்
Engine
பொறி
Engine
விசைப்பொறி
Engine
பொறி
Engine
எந்திரம்
Engine
பொறி, இயந்திரம், பல்வேறு பகுதிகளுள்ள இயந்திர அமைப்பு, போர்க்கருவி, கருவி, துணைக்கலம் வகைதுறை, சூழ்ச்சிப்பொறி, சூழ்ச்சி, திறமை, உள ஆற்றல், (வினை) கப்பல் முதலிய வற்றுக்கு இயந்திர அமைப்புப்பொருத்து, வகைதுறை காண்.
Engine Efficiency
எந்திரத்திறன்
Enlargement
பெருக்கம்
Enlargement
பெரிதாக்குதல், பெரிதாக்கப் பெறுதல், மிகை, பரப்பீடு, அளவுப்பெருக்கம், உரைப்பெருக்கம், சொற்பரந்துபடல், பெரிதாக்கப்பட்ட நிழற்படம், விடுவிப்பு, (இலக்.) சொற்பொருள் விரிவுத்தொடர், பண்புவிரி.
Enrich
செல்வம் பெறச்செய், செல்வராக்கு, செல்வம்பெருக்க, வளமூட்டு, செழிப்பாக்கு, ஏடு-தொகுப்பு-காட்சிச்சாலை முதலிய வற்றில் வளம் பெருக்கு, பயன்பெருக்கு, சுவைமிகுதிப்படுத்து, மதிப்புயர்த்து, ஆக்கப்பொருள்களில் மதிப்பேறிய கூறுகளின் வீத அளவு பெருக்கு.
Enrich
ஊட்டமாக்கு
Ensilage
பசுந்தீவனத்தை உலராமல் பாதுகாக்கும் காற்றுப்புகாக குழிபதனமுறை, குழிபதனமுறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட பசுந்தீவனம், (வினை) குழிபதனமுறையில் பசுந்தீவனத்தைப் பாதுகாத்து வை.
Ensilage
இரைபேணி
Enteric Disorder
குடல் ஒழுங்கீனம்
Enterobacter
குடல்வாழ் நுண்ணுயிர்
Entisols
இதர மண்
Entomogenous
பூச்சியினம் சார்ந்த
Entomogenous Fungus
பூச்சிகளைச் சார்ந்த பூசணம்
Entomologist
பூச்சியியல் வல்லுநர், பூச்சியியல் நிபுணர்,பூச்சி இயலர்
Entomology
பூச்சி நுல்.
Entomology
பூச்சியியல்
Entomology
பூச்சி இயல்
Entrance
நுழைவு, மேடைக்கு வருதல், நுழைவுரிமை, வாயில், புகுவழி, தொடக்கம், (வினை) பரவசப்படுத்து, பெருமகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கு, மெய்மறக்கச்செய்.
Entrance
வாயில்
Entrance
வாயில்
Entrance Loss
வாயில் இழப்பு
Environment
பின்னணிச் சூழல் சூழ சுற்றுப்புறம்ம சூழ்நிலைகள்
Environment
சுற்றுச்சூழல்
Environment
சூழல் சூழல்
Environment
சுற்றுப்புறம், சூழ்நிலை,சூழல்
Environmental Condition
சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை
Enzyme
செரிமானப்பொருள்வகை.
Enzyme
நொதி, நொதிப்பொருள்,நொதியம்
Enzyme Activity
நொதியச் செயற்பாடு
Enzyme Analogue
நொதிய இனப்பொருள்
Enzyme Test
நொதிச்சோதனை
Enzyme Theory
நொதிப்பொருட் கொள்கை
Eolian Soil
காற்றடு மண்
Eolian Soil
காற்றடு மண்
Epicalyx
வெளிப்புல்லிவட்டம்
Epicarp
வெளிச்சுவர்
Epidemic
வெளிப்பரவல்,பெருவாரியாகப்பரவும் தொற்றுநோய்,பரவலுக்குரிய
Epidemic
கொள்ளை நோய், தொத்து நோய், (பெ.) நோய் வகையில் பெருவாரியாகப் பரவியுள்ள.
Epidemiology
கொள்ளைநோயியல்,நோய்ப்பரவு இயல்
Epidemiology
கொள்ளைநோய் நுல்.
Epidermis
புறத்தோல், மேல்புறத்தோல்,புறத்தோல்
Epidermis
மேந்தோல்.
Epidiascope
மேலிருமைகாட்டி
Epidiascope
படம் திரையில் விழும்படி செய்யும் விளக்கு.
Epidiascope
மேலிருமைகாட்டி
Epigeal
முளையின் கீழ்த்தண்டு
Epigynous
சூலகத்துக்குமேலான
Epilepsy
விழுநோய்
Epilepsy
காக்கை வலிப்பு
Epilepsy
காக்காய் வலிப்பு.
Epimorphosis
இழந்ததை யாக்கல்
Epiphyte
தொத்துச்செடு, செடுமேற்செடு,ஒட்டிவளரி
Epiphyte
ஈரினச் செடி ஒட்டு, ஓரினச் செடியில் மற்றோர் இனச்பெசடி சேர்ந்து விளைதல், விலங்கின் உடலில் ஒட்டுகின்ற புல்லுருவி, நாயுருவி.
Epiphytic
ஒட்டிவளருகின்ற
Epiphytic Root
ஒட்டிவளரிவேர்
Epiphytotic
தாவரப்பரவனோய்
Epistasis
மறைவாண்மை
Epithelium
மல் தாலிழைமம்
Epithelium
சளிச்சவ்வின் மேல்தோலிழைமம்.
Epizootic
விலங்குப்பரவனோய்
Epizootic
விலங்குகளிடத்தில் அவ்வப்போது நிலவுகின்ற நோய், (பெ.) விலங்குகளிடத்தில் தற்காலிகமாக நிலவுகின்ற.
Eplianchna Beetle
புள்ளிவண்டு
Equal Time Interval
சமகால இடைவெளி
Equal Velocity
சமதிசைவேகம்
Equation
சமன்பாடு,சமன்பாடு
Equation
சமமாக்கல், சமநிலை, இருபக்க மொப்பச் சரி நிலைப்படுத்தல், சரிஒப்புநிலை, சரியீடு, சிறு வழுக்களுக்குரிய எதிர்க்காப்பீடு செய்தல், ஒப்புக்காண்டல், ஒப்புப்படுத்தல், ஒப்புநிலைவாசகம்.
Equation
நிகர்ப்பாடு
Equation
சமன்பாடு
Equator
புவிநடுக்கோடு, நிலநடுக்கோடு,மத்தியகோடு
Equator
நிலநடுக்கோடு, நிலவுலகநடுவட்டவரை, கோளங்களில் இருதுருவங்களுக்கு இடையிலுள்ள நடுவட்டக்கோடு.
Equatorial Climate
மத்தியகோட்டுக்காலநிலை
Equatorial Region
மத்தியகோட்டுப்பிரதேசம்
Equatorial Region
நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதி
Equatorial Vegetation
மத்திய கோட்டுத் தாவரம்
Equilibrium
சமனிலை
Equilibrium
சமனிலை
Equilibrium
நடுநிலை அமைதி, சரி அமைதிநிலை.
Equilibrium
சமநிலை
Equipment
தளவாடம்
Equipotential
சம விசை கொண்ட
Equipotential
விசைவகையில் எல்லாத் திறங்களிலும் சரிசம இயரலாற்றலெல்லையுடைய.
Equipotential Line
சம விசைக்கோடு, சம அழுத்தக்கோடு
Equipotential Line
சம அழுத்தக்கோடு
Equipotential Surface
சம விசை மேல் முட்டம்
Equipotential Surface
சம அழுத்தப் பரப்பு
Equivalent
சமவலுவுள்ள
Equivalent
இணைமாற்று, மாற்று மதிப்பு, சமமதிப்புள்ள பொருள், சரிசமத் தொகை, சரிமாற்றுச் சொல், (பெ.)சமமதிப்புள்ள, சம விலையுள்ள, ஒரே பயனுள்ள, மாற்றிணையாயுள்ள, சரி ஒத்திருக்கின்ற, (வேதி) சரிநிகர் இணைவு மதிப்புடைய.
Eradicant
நாய் நீக்கும் மருந்து
Eradication
நீக்குதல், அழித்தல்
Erect
செங்குத்தான, நேரான
Erect
நிமிர்ந்த, செங்குத்தான, நேரான, வளையாத, சாயாத, தொங்கலாயில்லாத, கிடைநிலையிலிராத், சிலிர்த்துள்ள, மேல் நோக்கிய உயர்த்திய நிலையிலுள்ள, விம்மிதமான, (வினை) நிமிர்த்து, உயர்த்து, நேரானதாக்கு, செங்குத்தாக்கு, கட்டிடம் எழுப்பு, நிறுவு, உருவாக்கு, வகுத்தமை.
Ergot
தன் ஒழுகல் நாய்
Ergot
காளான் வகையால் ஏற்படும் கூலநோய், மருந்தாகப் பயன்படும் நோயுற்ற கம்புக் கூலவிதை.
Eroded Valley
அரித்தபள்ளத்தாக்கு
Erosion
அரிப்பு,அரித்தல்
Erosion
அரிப்பு
Erosion
அரித்துத் தின்னுதல், அரித்தழிப்பு, உள்ளரிப்பு, (மண்.) மழை வெப்பங் குளிர்காற்று முதலிய இயலாற்றல் களால் பாறைகளடையும் அரிப்புத் தேய்மான அழிவு.
Erosion
அரிப்பு, அரிமானம்
Erosion
அரித்தல்
Eruption
புறப்பாடு
Eruption
எரிமலைவெடிப்பு, பொக்குளம், பரு, திடீர்உணர்ச்சியெழுச்சி, திடீர் ஊற்று எழுச்சி, போரின் திடீர்த்தொடக்கம், நோயின் திடீர்த்தோற்றம், திடீர்ச்சிரிப்பு, எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி.
Erythrose
எதிரத்துரோசு சர்க்கரை
Escape
தப்புவன, தப்பிப்பவை
Escape
தப்பியோடுதல், தப்பிப்பிழைத்தல், இட்ர்பிழைப்பு, மறைந்தோடுதல், தப்பியோடும் வகைதுறை, தப்பியோடியநிலை, கைநழுவிச் செல்லல், நழுவல், வெளியேற்றம், ஒழுக்க, கசிவு, ஒழுக்கு குழாய், கசிபுழை, வெளிப்படுவழி, வெடித்து வெளியேறல், நெறிபிறழ்ச்சி, தற்செயலான தவறு, சிறு குற்றம், மன்னிக்கத்தக்க வழு, குறும்புச்செயல் சோர்வகற்றும் வகைமுறை, நேரம் போக்கும் முறை, பணிமாற்று ஈடுபாடு, இலக்கியத்தில் மெய்ம்மை விட்டோடும் போக்கு, தப்பியோடியஹ்ர், தப்பியோடியது, காடாக வளர்ந்து தோட்டத்திலிருந்து வெளிப்படரும் செடி வகை. (பெ.) இலக்கியத்தில் வாழ்வின் மெய்ம்மை யிலிருந்து தப்பியோடுகிற, ஒப்பந்த வாசகத்தில் கட்சிக்காரர் கடப்பாட்டுத் தளர்வுக்குரிய சூழ்நிலை குறித்த, (வினை) தப்பிச்செயல், பிழைத்தோடு, இடரிலிருந்து தப்பிப்பிழை, தண்டனைக்கு விலகிச்செய், சிறையிலிருந்து தப்பியோடு, மறைந்தோடு, கட்டிலிருந்து வெளியேறு, பாதுகாப்புடன் வெளியே செல், தட்டிக்கழி, தவிர், அகப்படாமல் தப்பு, நழுவி-செல், நழுவு, கசி, ஒழுகு, வெளிச்செல்.
Essence
சாரம்
Essence
சாறு, சாரம், உள்ளியல்பு, பிழிவு, உள்ள பொருள், தனிச்சிறப்புள்ள பொருள், இன்றியமையாத பொருள், நறுமணப்பொருள்.
Essential Aminoacids
இன்றியமையா அமினோ அமிலங்கள்
Essential Elements
முக்கியத் தனிமங்கள்
Essential Oil
வாசனை எண்ணெய்,சத்துள்ள வெண்ணெய்
Esters
மணமியங்கள்
Estimate
மதிப்பீடு
Estimate
மதிப்பீடு, மதிப்பீட்டுப்பட்டியில், (வினை) மதிப்பிடு, அளவிடு, கணக்கிடு.
Estimate
மதிப்பீட்டெண்
Estimation
மதிப்பிடுகை
Estimation
மதிப்பீடு
Estimation
மதிப்பிடுதல், கணக்கிடுதல், ஊகம்.
Estimation
மதிப்பீடு
Ether
ஈதர்
Ether
முகில் மண்டலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தூய வான வெளி, விசும்பு, இயலுலகெங்கணும் இடையற நிரம்பி மின்காந்த அலைகளின் இயக்கத்துக்குரியதாகக் கருதப்படும் ஊடுபொருள், மயக்க மருந்தாகப் பயன்படுகிற எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய சேர்மநீர்மவகை.
Ethyl Acetate
ஈதைலசற்றேற்று
Ethyl Alcohol
ஈதைலற்ககோல்
Ethylene
எதிலீன்
Etiolation
பச்சையம் அற்ற வளர்ச்சி
Etiology
நோயாய்வியல்
Etiology
நாய்வழித்தாற்றம்
Eucalyptus
யூக்கலிப்ட்டஸ்,நீலகிரித்தைலமரம்
Eucalyptus
யூக்காலிப்ட்டஸ்
Eucaryotic
நிறைவு நிலை பெற்ற
Evaporating Disc
ஆவியாக்கற்கிண்ணம்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evaporation
ஆவியாதல்
Evapotranspiration
மண் செடியிலிருந்து ஆவியாதல்
Evapotranspiration
ஆவிஊட்டளவு
Evening Queen
மாலை ராணி
Ever Green
பசுமைமாறா, இலையுதிரா
Evergreen
ஆண்டு முழுதும் பச்சையாகவே இருக்கும் செடியின் வகை, (பெ.) எப்போதும் பச்சையாகவே இருக்கின்ற, என்றும் புதிதாக உள்ள.
Evergreen
என்றும் பசுமையான
Evergreen Forest
என்றும் பசுமையான காடு
Evergreen Forest
பசுமை மாறாக் காடுகள், பசுமை இலைக்காடுகள்
Evolution
அலர்தல், இதழவிழ்தல், விரிவுறுதல், சுருளவிழ்வு, படிப்படியாக விரிந்து செல்லும் வளை கோட்டுத்தொகுதி, நிகழ்ச்சிகளின் படிப்படியான தொடர்ச்சி, வளியலைத் தொகுதி, வெப்ப அலைத் தொகுதி, உயிர்மலர்ச்சி, உள்ளது சிறத்தல், உயிர் இனங்களும் இன வகைகளும் படிமுறை வளர்ச்சியடைந்தே தொகைவளமும் வகைவளமும் வளர்ச்சி மாறுபாடுகளும் உயர்வும் பெற்றன என்ற உயிரியல் கோட்பாடு.
Evolution
படிமலர்ச்சி,பரிணாமம்,வெளிப்படுதல்
Evolution Of Gas
வாயுவெளிப்படுதல்
Evolve
அலர்வி, மலர்வுறு, இதழவிழ், படிப்படியாகத்தோற்றுவி, முறையாக வெளிப்படச்செய், படிவளர்ச்சியுறுவி, உருமலர்ச்சியுறுவி, முதிர்வுறுவி, படிப்படியாகத் தோன்று, முறையாக வெளிப்படு, படிவளர்ச்சியுறு, உருமலர்ச்சியுறு, முதிர்வுறு, வெப்பஒளி வகைகளில் அலை அலையாக இயங்குவி, உணரப்பட்டவற்றிலிருந்து வருவி, உய்த்துணரவை, புனைவுருவாக்கு, புனைவுருவாகு.
Evolve
வெளிப்படுத்தல்,சிறத்தல்
Exalbuminous Seed
வெண்ணிழையமில்வித்து
Exchange
பரிமாற்றம், கொடுக்கல்வாங்கல் முறை, பண்டமாற்று, அடிதடிச்சச்சரவுகளில் இருதிறக் கைகலப்பு, சொல்வீச்சுவாதங்களில் இருபுற இடைக்கலப்பு, கொள்வினை கொடுப்புவினை, செயல் எதிர்ச்செயல், கைதிகள் கைமாற்றம், படைக்குப் படை படைவீரர் பரிமாற்ற ஏற்பாடு, நாணயமாற்று, அயல்நாடுகள் நாணயப் பரிமாற்ற ஏற்பாடு, நாணயமாற்று, இடங்களிடையே பணமதிப்பு வேறுபாடு, பரிமாற்றப்பொருள், பரிமாற்றத்தில் மாற்றப்பட்ட பொருள், நாணயச் செலாவணித்துறை, நாணயச் செலாவணித்தொழில், இடையீட்டலுவலகம், பங்குக் களப் பணிமனை, தொலைபேசி இணைப்பகம், (வினை) பரிமாறிக்கொள், கொடுத்து வாங்கு, பண்டமாற்றாகக்கொள், பண்டமாற்றாகக் கொடு, நாணயப் பரிவர்த்தனை செய், கைதிகளைப் பரிமாற்றாகக் கொடு, நாணயப் பரிவர்த்தனை செய், கைதிகளைப் பரிமாறிக்கொள், சொற்களைப் பரிமாறிக்கொள், வாதாட்டத்தில் இருபுறமும் கைகலந்துகொள், சச்சரவில் இருபுறமும் இடைகலந்துகொள், இருபுறமும் மாறிமாறிச் செயலாற்று, சரிமாற்றாக நாணயம் பெறு, சரிமாற்றாக வழங்கு, படைக்குப்படை பரிமாற்ற முறையில் மாமறிச்செல்.
Exchange
மாற்றுதல்
Exchange
பரிமாற்றம் பரிமாற்றம்/இணைப்பகம்
Exchange
பரிவர்த்தனை
Excitability (Irritability)
அருட்டுதன்மை
Exclusion
விலக்கல், தவிர்ப்பு, நீக்கம், புறந்தள்ளுதல், வெளியேற்றுதல்.
Exclusion
விலக்கல், தவிர்த்தல், வெளியேற்றுதல்
Excreta
கழிவுகள்
Excreta
மலசலம், கழிவுப்பொருள்.
Excretory Canal
கழிவுநீக்கக் குழாய்
Excretory Duct
கழிவுநீக்க நாளம்
Excretory Pore
கழிவுநீக்கத் துளை
Excretory System
கழிவுத்தொகுதி,கழிவுநீக்க மண்டலம்
Exhalation By Seeds
விதைகளால் மூச்சு வெளிவிடப்படுதல்
Exhaust
வெளிப்போக்கு
Exhaust
புறம்போக்கி, கழிவுநீர், ஆவி வளி முதலிய வற்றை வெளியேற்றும் இயந்திரப்பொறியமைவு, உள்வெப்பாலை வெளியேற்றமைவு, வெளிச்செல் நீர்மம், நீர்மம், வெளிச்செல்வதற்குரிய நேர அளவு, புறஞ்செல்காற்றோட்டம், புறஞ்செல் வளியொழுக்கமைவு, ஆய்கல வளிவெளியேற்று முறை, (வினை) காற்று வளி நீர்மங்களை வெளிவாங்கு, ஆய்கல முதலிய வற்றை வெறுமையாக்கு, தேக்கம் வடித்துத் தீர், செலவு செய்தழி, பயன்படுத்தித் தீர், பணம் கரையவை, உரம் அழியச் செய், முற்றிலும் சோர்வுறுத்து, சொல்வனயாவும் சொல்லிதீர், செய்திகள் யாவும் தீர், தெரிந்து கொள்ள வேண்டுவன எல்லாம் சொல்லு, தெரிந்து கொள்ள வேண்டுவன எல்லாம் கண்டுபிடி, ஆற்றல் இழக்கச் செய், வளம் வறக்கப்பண்ணு, சோர்வடைவி.
Exhaust
(SYSTEM) வெளியேற்றகம்
Exine
பூந்துமணிச்சுவர், வெளியுறை,வெளியுறை
Exit
வெளியேறல்/செயலேகு/வெளியீடு வெளியேறு/ முடிவு
Exit
முடிவு
Exit
செல்வழி, வெளிவழி
Exit
நீங்கு
Exit Gradient
வெளிமுனைச்சரிவு
Exit Gradient
வெளிமுனைச்சரிவு
Exit Velocity
வெளிவேகம்
Exoccipital Bone
பக்கப்பிடரெலும்பு
Exocrine Gland
புறஞ்சுரக்குஞ்சுரப்பி
Exocxine
புற வெளிச்சுவர்
Exoded Soil
அரிக்கப்பட்ட மண்
Exogenous
புற வழிப் பெருக்கம்,புறத்தோன்றிய
Exogenous
(தாவ.) தண்டின் புறவளர்ச்சியுடைய இருகதுப்பு விதைச்செடியினம் சார்ந்த.
Exogenous Bud
வெளிமுகிழ்ப்பு
Exogenous Daughter Cyst
வெளிமுகிழ்ப்புப் பிறவி உறை
Exotoxin
புற நச்சு
Expand
விரி விரிவாக்கு
Expand
பரப்பு, பரவுறு, விரித்துரை, விளக்கு, விரிவுபடுத்தி எழுது, பருமையாக்கு, விரிவாக்கு, விரி, அகலமாகு, பெரிதாகு, பெருகு, விரிவடை, பருமை மிகு, உருவாகிவளர், பழகுநலம் உடையவராகு, தனிப்பட்ட ஒதுங்கியிருப்பதை விட்டொழி.
Expand
விரிதல்
Expanding Passage
விரிந்த செல்வழிகள்
Expectorant
சளிகக்குவிக்கின்ற
Expectorant
கபம் வெளிக்கொணரும் மருந்து, (பெ.) கபம் வெளிக்கொணர உதவுகிற.
Expediency Of Organisms
உயிர்களின் நோக்கப் பொருத்தம்
Experiment
பரிசோதனை
Experiment
செய்முறை, தேர்முறை, தேர்வாய்வு, சோதனை, செயல்தேர்வு, முடிவுகாண்பதற்குரிய தற்காலிக முயற்சி, (வினை) தேர்முறையாற்று, செய்முறையால் தேர்ந்து பார், சோதனை செய், செய்துபார், பலதடவை விழுந்தெழுந்து முயல்.
Experiment With A Glass Bell
மணிச்சாடுப் பரிசோதனை
Experimental Plot
சாதனைப் பாத்தி
Experimental Science
பரிசோதனை விஞ்ஞானம்
Experimental Station
பரிசோதனைத்தானம்
Explosive Mechanism
வெடித்தற்பொறிமுறை
Exponent
அடுக்குக்குறி/படிக்குறி அடுக்குக்குறி
Exponent
அடுக்கு
Exponent
விளக்குபவர், விளக்கும்பொருள், இசை முதலிய வற்றில் நுட்பத்திறமைமிக்கவர், வகை, மாதிரி, (கண.) விசைக்குறி எண்.
Exponential
அடுக்கேற்ற
Exponential Phase
அடுக்கேற்ற வளர்பருவம்
Extension
நீட்சி, நீளவிரிவு
Extension
நீட்டிப்பு நீட்டிப்பு
Extension
நீட்டல்,நயன்பரப்புதல்
Extension
நீட்டுதல், பரப்புதல், விரிவுபடுத்துதல், நீளல், பரவுதல், விரிவுறுதல், நீட்டித்த நிலை, நீட்சி, நீட்டிப்பு, பரப்பு, விரிவு, பொருள்களின் இடங்கொளற்பண்பு, நீட்டித்த பகுதி, விரிவுபடுத்தப்பட்ட ஒன்று, புதுமிகை, பழைய கட்டிடத்தின் தொடர்பான புதிய கட்டிடப்பகுதி, புதுவிரிவு, பழைய ஒன்றன் தொடர்விரிவான புதியத ஒன்று, தொடர்ச்சி, தொடர்பகுதி, கால நீட்டிப்பு, எல்லை நீட்டிப்பு, எல்லை விரிவு, (அள,) சொல்லின் சுட்டுப்பரப்பு, (இலக்.) எழுவாய்-பயனிலை முதலிய வாசக உறுப்புக்களின் அடைவிரி.
Extension Service
விரிவாக்கப்பணி
Extensive
விரிவான, பரந்தகன்ற, பல இடங்களிலும் படர்ந்த, பரவலான, பெரிய, மிகுதியான, தொலைவளாவிய, நெடுங்காலப் பரப்புடைய, விரிவடங்கலான, விரிவகற்சி சார்ந்த, சொற்சுட்டுப்பரப்புச் சார்ந்த, விரிதிற இயலான, வேளாண்மை வகையில் நிலப்பரப்பு மிகுதி மூலமே விளைவு பெருக்கும் இயல்புடைய.
Extensive
பரந்த
Extensive Cultivation
விரிவாக்கப்பயிர் செய்தல்
Extensive Cultivation
விரிவான வேளாண்மை
External
வெளிப்புறமான
External
வெளிப்புறம், (பெ.) புறவியலான, புறத்தேயுள்ள, வெளியிலிருந்து வருகிற, புறம்பான, புறவுடல் சார்ந்த, புறநோக்கிய, புறவினைகளாலான, செயல் சார்ந்த, புறப்பொருளுலகு சார்ந்த, அகநிலை உணர்வுக்குப் புறம்பான, புறக்காட்சிக்குரிய, காணத்தக்க, கருமெய்ம்மை சாராத, சிறதிறக்கூறான, தற்செயல் ஒட்டான, அயலான, சான்றுகள் வகையில் புறமிருந்து வலியுறவு தருகிற, தொடர்பற்ற புதுத்தௌிவு தருகிற.
External Aperture
புறத்துளை
External Jugular Vein
புறக்கழுத்துநாளம்
External Secretion
வெளிச்சுரத்தல்
External Spur Gear
புறத்தூண்டுப் பல்லிணை
External Stimuli
வெளித்தூண்டல்
External Symptom
வெளிப்புற அறிகுறி
Externally Seed Borne
விதை வெளிப்புறத் தொற்று
Extra Cellular Digestion
செல்வெளிச் செரிப்பு
Extra Cellular Enzyme
புற உயிரணு நொதி
Extract
எடு பகுதி சாரம்
Extract
வடிமம்
Extract
உறைசத்து, பொருளினை நீர்மத்தில் கரைந்து ஆவியாகும்படி விட்டபின் உறைந்த பசைக்களிம்புக் கூறு, கருச்சத்து, பொருளின் கருநிலை ஆற்றல் கூறுகளைச் செறிவடிவில் கொண்ட செய்முறை விளைவான சரக்கு, வடிசாறு, சத்து, புத்தகத்தினின்று எடுக்கப்பட்ட பகுதி.
Extraction
பிரித்தெடுப்பு
Extraction
பிரித்தெடுத்தல்
Extraction
பிழிந்தெடுத்தல்,பிரித்தெடுத்தல்
Extraction
பிரித்தெடுத்தல், பிழிந்தெடுத்தல், வலிந்து பிடுங்குதல், வடித்திறக்குதல், பிறப்பு மரபு, இனக்கூறு.
Extrapolation
புறச்செருகல்
Extrapolation
புற இடுகை புற இடுகை
Extrapolation
வெளிக்கணிப்பு
Extrapolation
மிகை நீட்டம்
Extrapolation
புறமிருந்து சேர்த்தல்
Extrapolation
புறவைப்பு, புறமதிப்பிடல்
Exudate
கசிவுநீர், வடுநீர்
Exudation
கசிவு,பொசிவு,சாறுகசிதல், சாறுவடுதல்
Eye Socket
கண்டாங்குகுழி
Eyespot
ஒளிணேர்பகுதி, கண்வடுவப் புள்ளி
F1
முதலாம் தலைமுறை
F2
இரண்டாம் தலைமுறை
F3
மூன்றாம் தலைமுறை
Face
முகம் முகம்/ முகப்பு
Face
முகம்
Face
முகம், முகத்தோற்றம், முகமாறுபாடு, முகபாவம், பார்வை, முகப்பு, முன்புறம், முன்பகுதி, மணிப்பொறிமுகப்பு, பாறை பிளப்பு முகம், ஆட்டச்சீட்டில் படமுள்ள புறம், சுரங்கவாயில், வெட்டுவாய், வெட்டுக் கருவியின் முனை, மணிக்கல்லின் பட்டைமுகம், குழிப்பந்தாட்ட மட்டையின் அடிக்கும் பக்கம், புற அமைப்பு, புறத்தோற்றம், பரப்பு, மேற்பரப்பு, பிழம்புருவின் பக்கத்தளம், அச்சுருவின் எழுத்து வடிவப்பாணி, துணிச்சல், துடுக்குத்தனம், (வினை) முன்னிலைப்படு, எதிர்ப்படு, சந்தி, பார், எதிராக நில், தடுத்து நில், வீரத்துடன் தாங்கு, உறுதியாயிரு, திறமையுடன் நின்று சமாளி, முகம்திருப்பு, முப்ம் திரும்பு, நோக்கியிரு, நோக்கித்திருப்பு, நோக்கித்திரும்பு, நேராயிரு, எதிர்ப்புறமாயிரு, சீட்டு வகையில் முகம் மேலாகக் காட்டு, முன்னே திரையாயமை, முகப்பாயமை, மேலுறையிடு, மேற்பூச்சிடு, பரப்புமீது ஒப்பனை செய், விளிம்புசித்தரி, விளிம்பு இணை.
Factor
காரணி
Factor
காரணி காரணி
Factor
காரணி
Factor
காரணி
Factor
வாணிகத்துறை ஆட்பேர், உரிமைப்பேராள், தரகு வணிகர், காரணக்கூறு, ஆக்கக்கூறு, துணையாக்கக்கூறு, துணைக்கூறு.
Factor Of Safety
பாதுகாவற்காரணி
Factor Of Safety
காப்புக்காரணி
Facultative
இசைவு தருகிற, விருப்பத்துக்குரிய, தேர்வுரிமையுள்ள, மேலே நேரிடத்தக்க, கலைத்திறக் குழுவினைச் சார்ந்த.
Facultative
நிலைமாறி, தன்விரும்பி,அமையத்திற்கேற்ற
Fahrenheit Scale
பரனைற்றளவுத்திட்டம்
Fall
வீழ்ச்சி, நீர்வீழ்ச்சி, மழைபெயல் அளவு, இலையுதிர்வு, இலையுதிர்ப்பருவம், தாழச்சி, ஆட்டின் ஈற்றெண்ணிக்கை, இறக்கம், இறக்க அளவு, தாழ்ச்சியளவு, மற்போர், மற்போரில் தள்ளப்பட்டு விழுதல், மீன்பிடி வலைக்கயிறு, வெட்டி வீழ்த்தப்பட்ட கட்டைஅளவு, ஒழுக்கநிலை வீழ்ச்சி, (வினை) விழு, தவறிக் கீழே இடப்பெறு, கீழ்நோக்கி வீழ்வுறு, கீழ்நோக்கிச்செல், கீழே வீழ்வுறு, கீழே இறக்கப்பெறு, தடையின்றிக் கீழே இறங்கு, நிலத்தின்மீது படிந்து கிட, கீழே படிவுறு, நிலைதடுமாறு, இடறி விழு, சரி, சாய், கீழ்நோக்கிச் சாய்வுறு, கீழ்நோக்கி ஒழுகு, ஓழுகிச் சென்று விழு, அற்றுவிழு, உதிர்ந்து விழு, போரில் மடிவுறு, மாள், சிறபடுத்தப்பெறுத, தோல்வியெய்து, அழிவெய்து, மேன்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் செல், இறக்கமடை, தாழ், அமிழ், உள்ளடக்கு, உயரம் குறை, அளவில் குறை, குறைபடு, மட்டமாகு, பணி, வளை, குனி, தணி, தளர்வுறு, மலைவுத்தோற்றமளி, படிப்படியாகக் குறைவுறு, பதவி இழ, புகழ்இழ, மதிப்பிழ, வீழ்ச்சியுறு, இழிவடை, ஒழுக்கந்தவறு, நெறி பிறழ், கற்புநிலை தவறு, ஒழுக்கங்கெடு, தரத்தில் இழி, எதிர்பாராது நடைபெறு, நிகழ், விளைவுறு, உண்டாகு, உரியதாகு, பங்காக உரிமையாக்கப் பெறு, கடமையாக அமை, இடங்கொள், இடத்தில் அமைவுறு, படு, வந்தடை, தோய்வுறு, ஈடுபடு, தலைப்படு, மருட்சிக்கு ஆட்படு, சிக்குறு, காலக்கெடு தீர்ந்துவிடப்பெறு, முடிவுறு, மீள்வுறு, வீழ்த்து, விழவிடு.
Fall
வீழ்ச்சி
Fall
வீழ்ச்சி
Falling Flood
வடியும் வெள்ளம்
Fallow
தரிசு நிலம், உழுது பரம்படிக்கப்பட்டபின் ஓர் ஆண்டு பயிரிடப்படாத நிலம், (பெ.) பயிரிடப்படாத, உழுது பரம்படிக்கப்பட்டபின் ஓராண்டு பயிரிடப்படாது விடப்பட்டுள்ள, (வினை) விதைப்பதற்கு நிலத்தை உழுது கிளறு, விதைக்குமுன் களையழிப்பதற்காக உழு.
Fallow
தரிசு,தரிசு,தரிசு
Fallow Land
தரிசு நிலம்
Fallowing
தரிசு போடுதல்,தரிசுவிடல்
False Fruit
பொய்ப்பழம்
False Septum
பொய்ப்பிரிசுவர்
Family
குடும்பம், பெற்றோர்-குழந்தைகள்-பணியாட்கள் உட்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் தொகுதி, ஒருவருக்குரிய குழந்தைகளின் தொகுதி, ஒருவருடைய குழந்தைகள், குடும்பங்கள் ஒருங்கினைந்து வாழும் சமுதாயம், முனைத்த பொதுப்பண்புகளைக் கொண்ட தனிச்சிறப்புக் குழு, இனம், நேசத்தொடர்புகொண்ட இனத்தொகுதி.
Family
குடும்பம்
Family
குடும்பம்
Fanning Bee
விசிறும் தேனீ
Farm
பண்ணை, தனி மனிதன் மேலாட்சியிலுள்ள விளைநிலப்பரப்பு, விளைநிலம் மேய்ச்சல், குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள் உட்கொண்ட பண்ணைவளாகம், விலங்கு-புள்-மீனினங்கள் வளர்ப்புப்பண்ணை, குழந்தைகளின் பொறுப்பாண்மைப் பேணகம், வரி வாடகைக் கட்டணங்களைத் திரட்டும் உரிமைக்கீடான குத்தனைப்பணம், குறிப்பிட்ட தொகைக்கீடாக வரி வாடகைக்கட்டணம் பிரித்துக்கொள்ளும் குத்தகை உரிமை, செயல்தீர்வகம், பொருள்களைத் திரட்டி வைத்துப்பேணிச் செய்ய வேண்டுவனசெய்து பயன் முற்றுவிப்பதற்கான நிலையம், (வினை) வரிவாடகைக் கட்டணக் குத்தகைவிடு, வரிவாடகைக் கட்டணக் குத்தகையெடு, ஆள்வேலையை வாடகைக்கு விடு, குழந்தைபேணும் உரிமையைக் குத்தகையாக ஒப்படை, உழு, பயிரிடு, நிலத்தைப் பண்படுத்து, வேளாண்மை செய்.
Farm
பண்ணை
Farm Commodity
பண்ணைப் பொருள்
Farm Garden
பண்ணைத் தோட்டம்
Farm Labour
பண்ணையாள்
Farm Pond
பண்ணைக்குட்டை
Farm Produce
பண்ணை விளைபொருள்
Farm Work
பண்ணை மராமத்து, பண்ணைச் செப்பினிடுவேலை
Farm Yard Manure
தொழுஎரு, தொழு உரம்
Farming System
பயிர் வளர்ப்பு முறை, பண்ணைய முறை
Fasicle
பூங்கொத்துத்திரள்
Fat Body
கொழுப்பு உறுப்பு
Fat Globule
கொழுப்புச்சிறுகோளம்
Fat Globules
கொழுப்புத் திவலைகள்
Fat Metabolism
கொழுப்புச்சேர்க்கையெறிகை,கொழுப்புப் பொருள் ஆக்க மாறுபாடு
Fat Mobilisation Activity
கொழுப்புச் செயலாக்கம்
Fat Soluble
கொழுப்பிற்கரைகின்ற
Fats Analysis
கொழுப்புப் பகுப்பாய்வு
Fattening
கொழுக்கச்செய்தல்,கொழுத்தல்
Fatty Acid
கொழுப்பு வகை அமிலம்,கொழுப்பு அமிலம்
Fatty Degeneration
கொழுப்பு நசிவு
Fatty Tissue
கொழுப்புத் திசு
Favourable Environment
ஏற்ற சூழல், ஏற்ற சூழ்நிலை
Feasibility
சாத்தியமான
Feather
இறகு, பறவையினச் சிறகின் தூவி, இறகமைதி, இறகு வண்ணம், பண்பமைதிநிலை, வேட்டைக்குரிய புள்ளினம், அம்பின் இருபுறமுள்ள இழைமுள், கணையின் பின்புறம், தொப்பிமீதுள்ள இறுகுச்சூட்டு, இலேசான பொருள், சிறப்பற்ற சிறு செய்தி, முனைத்து மெலெழுந்து நிற்கும் நீள்வரை விளிம்பு, அலையின் நுரைவரை விளிம்பு, இறகணி, நிமிர்மயிர் வரிசை அணி ஒப்பனை, மணிக்கல்லின் வரை விளிம்புக்கறை, இறகின் அலைபொத்த படகின் மிதப்பியக்கம், ஆப்புவடிவான பலகைக் கூர்முனை, (வினை) இறகிணை, இறகுகளால் மூடு, இறகு உள்வரியிடு, கணைக்கு இழை முள் இறகு இணை, இறகுபோன்ற ஒப்பனைசெய், இறகுச் சூட்டணிவி, இறகு போல் மிதக்கவிடு, இறகுபோல் இயங்குவி, இறகுபோல் அலை, காற்றோட்டத்தில் தடைப்படாமல் துடுப்பை விளிம்புமுகமாகத் திருப்பு, பறவையைக் கொல்லாமல் இறகுப்ளைக் கீழே வீழ்த்து, மோப்பம் நாடி உடலையும் வாலையும் விதிர் விதிர்க்கச் செய்.
Feather
இறக்கை,சிறகு
Features
சிறப்புக்கூறுகள்
Features
முகத்தோற்றக் கூறுகள், முகத்தோற்றம்.
Febrile
காய்ச்சல் சார்ந்த, காய்ச்சலின் தன்மையுடைய.
Febrile
காய்ச்சனோய்க்குரிய
Feed
ஊட்டு
Feed
ஊட்டு செலுத்து
Feed
அருத்துகை, உண்பித்தல், தீனி கொள்வித்தல், மேய்த்தல், மேய்ப்பு, ஊண், தீனி, மேய்ச்சல், ஊட்டு ஒரு தடவை உண்ணும் உணவு, ஒரு முறைத்தீனி, புல்லுணவு, தழையுணவு, குதிரைக்கு அளிக்கப்படும் உணவுப் பொருள் அளவு, இயந்திரதுக்குரிய எரிபொருள், துப்பாக்கிக்குரிய மருந்து, நடிகருக்கு நடிப்பு வாய்ப்பு அளிப்பவர், (வினை) உணவளி, தீனியளி, அருத்து, உண்பி, ஊட்டு, மேயவிடு, உண்ணு, உணவுகொள், மேய், குழந்தைக்குப் பாலுட்டு, உணவாகப்பயன்படு, ஊட்டமளி, பேணிவளர், கொழுக்க வை, இயந்திரங்களுக்கு எரிபொருளுட்டு, தீக்கு விறகூட்டிக்கொண்டிரு, தலைமை நடிகருக்கு நடிப்புத் தூண்டுதல் பகுதி நினைவூட்டு, உதைபந்தாட்டத்தில் பந்து கைமாறிக் கொடு, மனநிறைவூட்டு, அவா நிறைவுபடுத்து, தற்பெருமைக்கு நிறைவளி, அவாஆர்வத்தைத் தளாராமற் பேணு.
Feed
தீனி,தீனி
Feed Back
மறு ஊட்டம்
Feed Method
உணர் முறை
Feeding
ஊட்டல்
Feeding
ஊட்டல், தீற்றுதல், உண்ணல், எரிபொருளுட்டுதல், அவா நிறைவேற்றுதல், மேய்ச்சல் தீனி, உணவு, அச்சுக்கு ஆயத்தமாக, ஒழுங்கு நிலையுடன் வைத்துள்ள தாள்.
Feeding
ஊட்டல்
Feeding Standards
ஊட்டு நியமங்கள்
Feeding Stuffs
ஊட்டும் பொருள்கள்
Feeling Knife
வெட்டரிவாள்
Fehlings Solution
பிலிங்கின்கரைசல்
Felspar
களிமம், பாறையின் பெரும்பான்மைக்கூறு.
Felspar
களிமண் பாறை
Female Phase
பெண்மலராக்கம்
Femur
தொடை எலும்பு
Femur
துடைக்கண்டம், துடை எலும்பு
Femur
துடையெலும்பு, பூச்சிகளின் கால்துடைப்பகுதி.
Fennel
பெருஞ்சீரகம்,பெருஞ்சீரகம்
Fennel
சதகுப்பை, குழம்பு வகையில் பயன்படுத்தப்படும் குகைப்பூக்கொத்து மஞ்சள் மலருடைய நறுமவ்ப் பூண்டு வகை.
Fenugreek
வெந்தயம்,வெந்தயம், வெந்தயக்கீரை
Fenugreek
வெந்தயம், குதிரை மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பயற்றினச் செடிவகை.
Ferment
நொதி
Ferment
புளிப்பு, புளிப்புமா, புளிக்கச்செய்யும் பொருள், புளித்தல், பொங்குதல், கிளர்ச்சி, கொதிப்பு, கலகம்.
Fermentation
நொதித்தல்
Fermentation
நொதித்தல்
Fermentation
நொதித்தல்,புளித்தல், புளித்துப் பொங்குதல்
Fermentation
புளித்தல், புளித்தெழும்புதல், பொங்குதல், மனக்கலக்கம், கிளர்ச்சி.
Fermentation Processes
நொதிக்கவைக்கும் முறைகள்
Fermented Juice
நொதித்த சாறு
Fermentor
நொதிகலம்
Ferns
பெரணி
Ferric
பெரிக்கு
Ferric
இரும்புசார்ந்த, மூவிணை இரும்பு அடங்கிய.
Ferric
பெரிக்கு
Ferrosoferric Oxide
பெரோசோபெரிக்கொட்சைட்டு
Ferrosoferric Oxide
பெரசோபெரிக்கொட்சைட்டு
Ferrous
ஈரிணைதிற இரும்பு கொண்ட, இரும்பு அடங்கிய.
Ferrous
பெரசு
Ferrous
பெரசு
Fertility
வளம்,வளம்
Fertility
செழுமை
Fertility
செழுமை, வளப்பம், நிறைவு, வளச்செறிவு, பொலிவு, கருவளம்.
Fertility Management
வளப்பாதுகாப்பு
Fertilization
கருவுறுதல்,கருவுறுதல், கருத்தரித்தல், உரமிடுதல்
Fertilization
கருவுறல், கருக்கொள்ளச் செய்தல், சினைப்படுத்தும் முறை, உரமூட்டல், உரவளம்.
Fertilizer
வளம்படுத்தி,உரம்,உரம்
Fertilizer
கருக்கொள்ளச் செய்பவர், சினைப்படுத்தும் பொருள், நல்வள உரம், எரு.
Fertilizer Complex
கூட்டு உரம்
Fertilizer Control Act
உரக்கட்டுப்பாட்டு விதி
Fertilizer Formula
உரசூத்திரம்
Fertilizer Grade
உரத்தரம்
Fertilizer Mixture
உரக்கலவை
Fertilizer Ratio
உரவிகிதம்
Fertilizer Schedule
உரமிடு அட்டவணை, உரமிடுவரிசை
Ferula Foetida
பெருங்காயச் செடு
Fibre
சிம்பு நாருரி, நார்ப்பொருள், விலங்கு செடியினப்பகுதியான நாரியற்பொருள், நுலிழை அமைப்பு, இழைமவகை, இழையமைதித் திறம், சிறு வேர்த்துய், சல்லிக் கிளைச்சுள்ளி.
Fibre
இழை
Fibre
நார், நாருரு
Fibre
நார்
Fibre Crop
நார்ப்பயிர்,நார்ப்பயிர்
Fibre Crops
நார்ப் பயிர்கள்
Fibre Extractor
நார் உரிக்கும் கருவி
Fibre Glass
நார்க்கண்ணாடி
Fibre Glass
நாரிழைக்கண்ணாடி
Fibrous
நார்த்தன்மைய,நாருருவான
Ficus
அத்தி
Field
புலம்
Field
புலம் புலம்சார் தேடல் based search
Field
வயல், விளைநிலப்பரப்பு, வேலியால் சூழப்பட்ட மேய்ச்சல்நிலம், கனிப்பொருள் வளம்தரும் பரப்பு, போர்க்களம், போர் நடைபெறும் இடம், போர்க்காட்சியிடம், போர்நடவடிக்கை, செயற்களம், செயல் எல்லை, நடவடிக்கை எல்லை, ஆற்றல் எல்லை, செல்வாக்கெல்லை, மின்காந்த ஆற்றல்களம், சூழ்காட்சியெல்லை, சந்திப்பிடம், தொலைநோக்காடி நுண்ணோக்காடி காட்சிப்பரப்பெல்லை, விளையாட்டுக்களம், ஆடுபவர் நீங்கலான கள ஆட்டக்காரர் தொகுதி, ஆட்டக்களநிலை, வேட்டையில் கலந்து கொள்பவர் தொகுதி, கேடயமுகப்பு, கேடயப்பரப்பின்தொகுதி, படம்-நாணயம்-கொடி ஆகியவற்றின் பின்னணித்தளப் பரப்பு, அகல்வெளி, கடல்-வான்-பனிப்பாறை போன்றவற்றின் திருப்பி அனுப்பு, பந்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டோடு, தடுக்கும் நிலையில் நில், பிடிக்கும் நிலையில் நில், கள ஆட்டக்காரராகச் செயலாற்று, களத்தில் இறக்கு, கள ஆட்டக்காரர் நீங்கலாகப் பிறர் பக்கமாகப் பந்தயம் வை.
Field
வயல்
Field Bean
மொச்சை
Field Bodhies
வயற்போதிகள்
Field Bund
வரப்பு
Field Capability Of Soils
மண்ணின் நீர் நிறைவு நிலை
Field Capacity
வயல் கொள்திறன், வயலின் நீர் ஈர்ப்புத்திறன்
Field Channel
வயல் கால்வாய்
Field Ditch
வயல் குழி
Field Plan
வயலமைப்புத்திட்டம்
Field Sanitation
நிலத் துப்புரவு, விளைபுலத்தூய்மை
Fig
அத்திமரம், அத்திப்பழம், பயனற்ற சிறுபொருள், ஒருசிறிது.
Fig
அத்தி
Fig Mosaic
அளுத்தித் தேமல்
Filament
இழை, நார்வடிப் பொருள், (தாவ. உயி.) நுல் போன்ற உறுப்பு, உருகாது அழலொளிவிடும் மின் குமிழ் இழை, நீரோட்டத் துகள் வரிசையில் கற்பனையாகக் காணப்படும் வரியிழை, தூசிழை வரி.
Filament
இழை, படலம்
Filament
இழை
Filament
மெல்லிழை,நூல் இழை
Filamentous
இழை வடுவமுடைய, இழை வடுவமுடையவை
Filial Generation
புத்திரச்சந்ததி
Filiform Papilla
இழையுருச்சிம்பி
Filing
அராவுதல்.
Filing
அரவடிவ
Filler
நிரப்பி
Filler
நிரப்பி
Filler
அரத்தினால் உராய்தல்,நிரப்புப்பொருள்
Filler Crop
நிரப்புப்பயிர்
Film Of Water
நீர்ப் படலம்
Filter
வடிகட்டி
Filter
வடிகட்டும் அமைவு, கசடகற்றி நீர்மம் கடந்து செல்லவிடும் மணல்-கரிப்படுகையமைவு, (வினை) வடிகட்டு, ஊறிச்செல், ஊடாகச்செய், துப்புரவாக்கு, தூய்மையாக்கு, செய்தி முதலியவற்றின் வகையில் கசிவுறு, வெளிப்படு.
Filter
வடிகட்டி, வடிப்பி
Filter
வடிகட்டி/சல்லடை வடிகட்டி
Filter
வடி
Filter
வடிகட்டி,வடுகட்டு
Filter Bed
வடிகட்டும்பலகை
Filter Paper
வடுதாள்,வடிதாள்
Filter Point Well
வடிமுனைக்கிணறு
Filter Pressmud
கரும்பாலைக் கழிவு, கரும்பாலை மண்
Filter, Drain, Decant
வடித்தல்
Filtrate
வடிகட்டிய நீர்மம், (வினை) வடிகட்டு, ஊறிச்செல்.
Filtrate
வடி திரவம்
Filtrate
வடிந்ததிரவம்
Filtration
வடிகட்டுதல், வடிகட்டுமுறை.
Filtration
வடிக்கட்டுதல்
Fimbriate
நுண்புற இழைகள், புற நுண் இழைகள்
Fine Millet
கேழ்வரகு
Fine Sand
நுண் மணல்
Fine Texture
குறு நயம்
Finger
விரல், கட்டை விரலல்லாத மற்ற நான்கு விரல்களுள் ஒன்று, கையுறையின் விரற்பகுதி, விரல் வடிவமான பொருள், விரலகலம், ஊறுணர்ச்சி, காலுறை செய்வதற்குரிய தடித்த கம்பளி நுல் வகை, (வினை) விரலால் தொடு, விரலால் தடவிப்பார், விரலால் உருட்டிப்பார், இசைக்கருவிமீட்டு, இசைமானத்தில் மீட்டுதற்குரிய விரலைக்குறியிட்டுக்காட்டு, கையாடு, மோசடிசெய், கைக்கூலியாகப்பெறு.
Finger
கைவிரல்
Finger Millet
ஆரியம், கேழ்வரகு, கேப்பை
Finish
இறுதிக்கட்டம், நரிவேட்டையின் இறுதிப்படி, முடிவு, முடிவுற்றநிலை, முழுநிறைவு, நிறைதிட்பம், செயல் தீர்ந்த செப்பம், நிறைவளிப்பது, நிறைவளிக்கும் கூறு, (வினை) முடித்து விடு, முடிவுக்குக் கொண்டுவா, அழி, செய்து முடி, இறுதிவரை தீட்டு, கடைசிப்பூச்சுக்கொடு, முடிதிறமகூட்டு, பயிற்சி முற்றுவி, முத்தாய்ப்பளி, முடிவடை, தொடர்பறு, நின்றுவிடு, ஓய்ந்து விடு, முடிவாக நிகழ்வுறு, முடிவாகு.
Finish
முடிப்பு, ஒப்பம்
Finish
முடிவு வெட்டு
Fire Blight
தீக்கருகல், செந்தீசல்
Fire Clay
உலைமண், உலைக்களிமண்
Fire Clay
சூளைக்களிமண்
Fire Fly
மின்மினி
Firmness
திண்மை
Fish Guano
மீன்கழிவு எரு, மீன் எரு
Fish Manure
மீன் எரு
Fish Meal
மீன்சேருணவு,மீன் கழிவு, மீன் உணவு,கருவாட்டுப்பொடு
Fission
(உயி.) புது உயிரணுக்களின் தோற்றத்திற்காக உயிரணுக்களைப் பிளத்தல், இன்பப்பெருக்கத்துக்காக உயிரணு வெடித்தல், அணுப்பிளப்பு, அணுவின் கருவுள் பிளப்பு.
Fission
பிளத்தல்
Fittings
பொருத்துறுப்புகள்
Fittings
இணைப்புகள்
Fix
இக்கட்டுநிலை, சிக்கல்நிலை, வான்கோள்-வானுர்தி ஆகியவற்றின் இயக்கநிலைப் பதிவுக்குறிப்பீடு, (வினை) பதியவை, ஒட்டு, அடித்திறக்கு, கட்டியிறுக்கு, இணை பொருத்து, நிலைநாட்டு, அசையாது நிலைநிறுத்து, உறுதிப்படுத்து, இடவுறுதி செய், திட்பமாக்கு, கால அறுதிசெய், நிலவரமாக்கு, நிலைத்திருக்கச் செய், மாறாதிருக்கச் செய், மாறுதல் தடுத்து நிறுத்து, முடிவு செய், மனத்தில் ஊன்றவை, நிழற்பட உருநிறம் நிலைப்படுத்து, கெட்டியாக்கு, உறையவை, இறுகவை, கட்டிவை, முகத்தோற்றம் ஒருநிலைப்படுத்து, விறைப்பாக்கு, முறைக்க வை, பார்வை நேராகப் பதியவை, பார்வையால் தனிப்படக் குறித்தொதுக்கு, கவர்ச்சிசெய்து நிறுத்தியவை, மயக்கி நிறுத்தி, ஒழுங்குபடுத்தி அமை, ஏற்பாடுசெய், நிழற்படம் எடுக்கச் சித்தமாக அமைப்பைத்திட்டப்படுத்திவை, திருத்து, சீர்ப்படுத்து.
Fix
பொருத்து
Fixation
பொருத்துதல், பொருத்தப்படல், கெட்டியாகும்படி செய்தல், இறுகுதல், உறைவு, உறுதிப்பாடு, அறுதி, நிலைப்பு, மாறாநிலை, திடப்பொருளோடு வளிப்பொருளை இணைக்கும் முறைமை, ஆவியாகா நிலை, வளி மண்டல வெடியம் கலந்த மாற்ற மெய்ம்முறை, மனவளர்ச்சி தடைப்பட்ட நிலை, வளர்ச்சிதடைப்பட்டு முதிராநிலை, இயல் உணர்ச்சி வழிச்செல்லும் நிலை.
Fixation
நிலைப்படுத்தல், நிலைக்க வைத்தல்
Fixation Of Nitrogen
நைதரசனிலைப்படுத்தல்
Fixed Alkali
கட்டுக்காரம்
Fixing
பொருத்தல்
Flag Leaf
கதிர்த்தாள்
Flag Smut
கொடுக்கரிப்பூட்டை
Flagella
நகரிழைகள்,புற இழைகள்
Flagellate
சவுக்குமுளையான
Flagellate
கசையால் அடி, அடித்துநொறுக்கு, கசையடித் தண்டனையளி.
Flagellum
நகரிழை, நீள்இழை
Flagellum
கசை. (தாவ.) தாவுகொடி, வேர்விட்டுக் கொண்டே நீண்டு தாவிப்படரும் கொடி, (உள்.) கசை போன்ற உறுப்பு.
Flamboyant
வண்ணப் பகட்டான, அழல்வண்ண பூம்பகட்டு
Flamboyant
தீக்கொழுந்து நிறமுள்ள மலர்வகைகளில் ஒன்று, (பெ.) அலையெழுந்து வீசியெறியும் தீக்கொழுந்து போன்ற, (க-க.) அலைத்தெழும் தழல்போன்ற தோற்றம் வாய்ந்த வேலைப்பாடுடைய, அழல்வண்ணப் பூம்பகட்டு ஒப்பனையுடைய, வண்ணப்பகட்டான, வீணாரவாரமிக்க, ஆர்ப்பாட்டமான.
Flame
சுவாலை
Flame
அனற்கொழுந்து, தீநாக்கு, எரிதல் ஆவி, ஒளிப் பிழம்பு, சுடரொளி, ஒளிவண்ணம், ஆர்வக்கனல், பற்றார்வம், கருத்துவேகம், சீற்றம், கடுஞ்சினம், முனைத்தெழும் காதல், ஆர்வக்காதலர், அந்துப்பூச்சி வகைகளில் ஒன்று, (வினை) பிழம்பாக வீசு, தழலாகப் பரவு, எரிதழல் ஒளிச்சின்ன வழியாகச் செய்தி அறிவி, எரிதழல் வெப்பத்துக்கு உட்படுத்து, உணர்ச்சிகொந்தளித்தெழு, சினந்தெழு, எழுச்சியூட்டு, சினமூட்டு, காதல் வெறியூட்டு.
Flame Photometry
தழல் ஒளியளவீட்டம்
Flange
சேர்த்தகடு, விளிம்பு
Flange
தட்டையான விளிம்பு, நீட்டிக்கொண்டுள்ள கழுத்துப்பட்டை வகை, விலாவெலும்பு, (வினை) நீட்டிக்கொண்டுள்ள கழுத்துப்பட்டை வகையை அணி.
Flange
விளிம்புப்பட்டை
Flange
மருங்கு
Flange Coupling
விளிம்பு இணைப்பு
Flanged Balancing Drum
விளிம்புறு சமநிலை உருளை
Flap
சோப்பி
Flap
மடி
Flap
மொத்துதல், தட்டல், சிறகடிப்பு, திண்வார்த்தொங்கல், ஆடல்விளிம்பு, தொங்கற்பகுதி, சட்டைப்பையின் மூடு விளிம்பு, தொப்பியின் கவிதைவிளிம்பு, பொறிக்கதவம், ஒருபுற அடைப்பிதழ், தடுக்கிதழ், அறுவையில் தளரவிட்ட தோல் தொங்கல், காளாண் குடையின் திறந்த மேற்பகுதி, (பே-வ.) கொந்தளிப்பு நிலை, (வினை) சிறகடித்துக்கொள், சிறகுபோன்ற அகல் தொங்கல் பகுதியை அடித்துக்கொள், படபட என்று அடி, மேலும் கீழும் ஆட்டு, முன்பின் ஊசலாட்டு, படபட என்று அடிக்கப்பெறு, ஆடு, ஊசலாடு.
Flape Gate
இதழ்க்கதவு
Flask
குடுவை
Flask
குடுவை, எண்ணெய்க்குடுவை, வேட்டைப்பையுறை, தோல் அல்லது உலோகத்தாலான வேட்டைக்காரரின் வெடிமருந்துக்குரிய பெட்டி, பிரம்பினால் வரிந்து பின்னப்பட்ட குறுகிய கழுத்தையுடைய எண்ணெய்க்கு அல்லது தேறலுக்கு உரிய இத்தாலியப் புட்டி வகை, பயணக்குடுக்கை, பயணம் செல்பவர்கள் தேறல்-சாராய வகைகள் கொண்டுசெல்லும் உலோகத்தாலான அல்லது தோலுறையுடன் கூடிய கண்ணாடியாலான புட்டி.
Flask
(குப்பி) கோள்படல்
Flat Belt
தட்டைப்பட்டி
Flat Bladed Impeller
தட்டைக்கட்டுச் சுழல்வான்
Flat Can
புறமாறுதலற்ற அடைப்பான்
Flat Curve
தட்டை வளைகோடு
Flax
ஆளிவிதை
Flax
ஆளிவிதைச்செடி மென்னயச்சணல் தரும் நீலமலர்ச்செடி வகை பட்டுச் சணல் சணல் நார் ஆளி விதை
Flea
Flea
தௌ்ளுப்பூச்சி, உண்ணி, வெறுக்கத்தக்க இழிவான சிறிய உயிரினம்.
Flea Beetle
தத்தும் வண்டு, தெள்ளுப்பூச்சி,தத்து வண்டு
Flecks
மேற்றளப்பழுது
Flecks
பொட்டுகள், புள்ளிகள,் வண்ணக்கீற்று
Flesh
சதை
Flesh
தசை, உடலின் ஊன்முழுத்தொகுதி, விலங்கின் எலும்பைச் சுற்றியுள்ள மென்தசைப்பொருள், இறைச்சி மாமிச உணவு, விலங்கின் உடல், உடம்பு, பருவுடல், விலங்கு, விலங்கியல்பு, விலங்குக்கூறு, மனிதனின் உடல் சார்ந்த இயல்பு, மனித இனம், உடலுறவு, உறவினர் பாசம், உடல்சார்ந்த ஆசைகளின் தொகுதி, பழத்தின் சதைப்பற்று, தின்னும் களைப்பகுதி, கொழுப்பு, தசை வளம், உடலோடு கூடிய உயிர், தோலின தசைப்பக்கம், (வினை) வேட்டைநாயைக் குருதிச்சுவைமூலம் தூண்டி வெறியூட்டு, குருதிசிந்தும் முறையில் பழக்கிவிடு, வெற்றியின் முன்சுவைகாட்டிக் கிளர்ந்தெழச்செய், வாளை முதன்முதலாகத் தசைமீது பதம்பார், அறிவுத்திறத்தை வழங்கித் தொடக்கப்பதம்பார், மைக்கோலை வழங்கிப் பதம்பார், தசை பரிசாக வழங்கு, பழகித்தேறும்படி செய், திணி, கொழுக்கவை, தசையூட்டு அவா நிரப்பு, தசைகொழுக்க வை, தசையைச் சுரண்டி எடு.
Fleshy
சதையான
Fleshy
கொழும்புள்ள, தசைப்பற்றுள்ள, கொழுத்த, உருண்டு திரண்ட, பருமனான, சதைசார்ந்த, எலும்பில்லாத, பழவகையில் சதைப்பற்றுள்ள, சதைபோன்ற.
Fleshy Fruit
சதைக்கனி
Flexibility
இளக்கம்
Flexibility
இளக்கம்
Flexible
இணைக்கமுள்ள
Flexible
இளக்கமான
Flexible
உடையாமல் வளைகிற, வளையத்தக்க, துவள்கிற, நெகிழ்வான, எளிதில் கையாளத்தக்க, எளிதில் பின்பற்றுகிற, இசைவிணக்கமுடைய, எளிதில் வழிக்குக் கொண்டுவரத்தக்க, எளிதில் இசைந்து கொடுக்கிற, பலதிறப் பயிற்சியுள்ள.
Flexible Coupling
இளக்க இணைப்பு
Flight Period
பறக்கும் காலம்,பறக்கும் காலம்
Float
மிதப்புவெட்டு (சதுரவெட்டு)
Float
மிதவை
Float
மிதக்கும்நிலை, மிதப்பு, மிதக்கும் வண்டல் தொகுதி, மிதவைப்பாசிக் கூளம், மிதக்கும் பனித்திரள்வண்டல், தெப்பம் தக்கையால் அல்லது இறகினாலான தூண்டில் மிதவை. வலையின் மிதப்புக்கட்டை, அலை, மீனின் உடலினுட்பட்ட காற்றுப்பை யுறுப்பு, நீர்த்தெர்டியின் மிதவை அடைப்பு, படுக்கையறை அடங்கொளி விளக்கு, நாடக மேடையடிக்குரிய திரைவிளக்கு, டயடித்திரைவிளக்குத் தொகுதி, கொல்லறு, இழைப்புக்கரண்டி, மெருகூட்டுக்கருவி, நீறாற்றல் இயந்திரத்தின் சக்கர அலகு, தாழ்வான கட்டை வண்டி, ஒற்றைத்துளைத் தாளிணைப்புக் கோவை, ஊடிழையுடன் பின்னாது செல்லும் பாவிழைப்பகுதி, (வினை) மிதக்கவிடு, மித, மிதக்கச்செய், தரைதட்டிய கப்பலைப் போதிய ஆழத்தில் மிதக்கவிடு, போதிய ஆழத்தில் மிதக்கும் நிலைபெறு, மிதப்புக்கு ஆதாரமாயமை, மிதக்கவிட்டுச்செல், மிதவைகளில் ஏற்றிச்செல், மிதந்துசெல், மிதப்பதுபோலத் தோற்றமளி, தவழ், இழைந்தியங்க, காற்றில் மித, கண்முன் வட்டமிடு, செய்தியை எங்கும் பரவச்செய், நோக்கமின்றித் திரி, பாவிழையை ஊடிழையுடன் பின்னாமல் மெற்படிய விடு, மிதப்புத்துணையைப் பயன்படுத்து, நீர்பெருக்கி அமிழ்வி, மிதப்பாற்றலால் கூறுபிரி, மிதப்பாற்றலால் வகை வேறுபடுத்து, வழவழப்பாக்கு, முதிர்வளைவு எதிர்போக்கிப் பழக்கத்தில் ஊடாடு, நிறுவனத்திக்கு ஆதரவளித்து இயங்கவிடு, திட்டத்துக்கு ஆதரவளித்துத் தொடங்கிவை, தொடங்கி வைக்கப்பெறு.
Float Valve Stand
மிதவை ஓரதர் தாங்கி
Floatation
மிதத்தல்
Floatation
மிதக்கும் நிலை, மிதக்கவிடுதல், வாணிக நிறுவணம் தொடங்கி வைத்தல்.
Floating Plant
மிதக்கும் தாவரம்
Flocculation
திரட்சி
Floccules
இழைக்கற்றைகள்
Flood
வெள்ளம்
Flood
வெள்ளப்பெருக்கு, ஆற்றுப்பெருக்கு, திடீரெனப்புரண்டாடிவரும் வெள்ளம், நிலமீது பரவும் பெருவெள்ளம், ஊழிவெள்ளம், சோனைமாரி, கண்ணீர்ப்பெருக்கு, கூட்டம், திரள், (வினை) வெள்ளப்பெருக்கெடு, வெள்ளத்தில் மூழ்குவி, பெருவெள்ளமாக்கு, பாசன வளம் பரப்பு, மழைவகையில் ஆறுவழிந்தோடும் படி நிரப்பு, மலிவுபெறு பேரளவில்வந்து அடை, நிரம்பு, குவி, பிள்ளைப்பேற்றுக்குப்பிறகு குருதிபெருகி ஒழுகு.
Flood Control
வெள்ளத் தடுப்பு, வெள்ளக் கட்டுப்பாடு
Flood Irrigation
பரவல் பாசனம்,வெள்ளமாகப்பாய்ச்சல்
Flood Irrigation
வெள்ளப்பாசன முறை
Floral
பூவுக்குரிய
Floral
மரவடை சார்ந்த, மலர்களுக்குரிய.
Floral Diagram
பூவெட்டுமுகப்படம்
Floral Envelope
பூமூடி
Floral Leaf
பூவிதழ்
Florescence
மலர்ச்சிப் பருவம்
Florescence
மலர்ச்சி, முகை நெகிழ்ந்து மலராகும் நிலை, (தாவ.) மலர்ச்சிப்பருவம்.
Florets
மலர்ப்பிரிவு
Floriculture
மலரியல்
Floriculture
மலர்ச்செடி வளர்ப்பு.
Flourescence
உறிஞ்சியொளிவீசல்
Flourescence
கிளர் ஒளிர்வு
Flow Irrigation
பாய்வுப்பாசனம்
Flow Irrigation
பாய்வுப் பாசனம்
Flow Net
பாய்வு வலை
Flow Net
பாய்வு வலை
Flower
பூ
Flower
மலர், மலர்ச்சிநிலை, பூஞ்செடி, மலருக்காகப் பேணி வளர்க்கப்படுஞ் செடி, வாழ்வின் கட்டிளம்பருவம், மலர்ச்சிப்பருவம், இனத்திற் சிறந்தது, தனிச்சிறப்புடையவர், தனிச் சிறப்புடையது, மிகச்சிறந்த கூறு, உயிர்ச்சத்து, நிறைவளத்தின் திருவுரு, பொங்கல் சின்னம், சொல்லணி, நடையணி, (வினை) மலர்களைத் தோற்றுவி, அலர்வுறு, மலர்ச்சியுறு, வனப்புடன் விளங்கு, தோட்டச்செடி பூக்கவிடு, செடியில் மலர் தோன்றச்செய், பூக்கும் படிபயிற்று, பூவேலை செய், மலர்வடிவங்களால் ஒப்பனை செய்.
Flower (Floral) Bud
பூமொட்டு
Flower Bud
முகை, மொட்டு
Flower Decoration
மலரால் அழகுசெய்தல்
Flower Garden
பூந்தோட்டம், பூங்கா
Flower Production
முகை ஆக்கம், மொட்டுவிடல்
Flower Sheding
பூவுதிர்வு
Flower Webber
பூவிணைக்கும் புழு
Flowering Parasite
பூத்தாவர ஒட்டுண்ணி
Flowering Plants
மலர்ச் செடுகள்
Flowerless Plant
பூக்காத்தாவரம்
Flowers Of Sulphur
கந்தகப்பூ
Fluctuation Pump
மாறுபட்ட வெளிவிடு எக்கி
Flue-Curing Of Tobacco
வெப்பக்காற்றாற் புகையிலையுணர்தல்
Fluid
பாய்பொருள்
Fluid
நெகிழ்ச்சிப்பொருள், நெய், ஒழுகியற பொருள், வளி-நீர் போன்ற எளிதான புடை பெயர்ச்சியுடைய பொருள், கசிவுநீர், ஊறல்நீர், (பெ.) ஒழுகியல்புடைய, நெகிழ்வுடைய, கெட்டிமையற்ற, நிலையுறுதியற்ற, எளிதில் மாறுபடுகிற, கசிவான, மசிவான.
Fluid Film
நீர்ப் படலம்
Fluid Spray
பாய்மத் தெளிப்பு
Flume
செய்கான்
Flume
குறுகிய நீர்ப்பாதை, குறுகிய போக்குவழி
Flume
தொழிலின் பொருட்டு நிழ் கொண்டு செல்வதற்காண செயற்கை நீர்க்கால், சிற்றாறு பாயும் குறுகிய மலையிடுக்கு, (வினை) செயற்கை நீர்க்கால்கள் ஏற்படுத்து, செயற்கை நீர்க்கால் வழியே கடத்திச் செல்.
Flush Escape
கழுவிய வெளியேற்றி
Flush Inlet
கழுவிடும் உள்வழி
Flute Budding
குழல் ஒட்டு
Flux
இளக்கி
Flux
இறக்கி, ஒழுக்கு
Flux
இளக்கி, பாயம்
Flux
குருதிக் கழிச்சல், பேதி, மலம், எச்சம், சீழ்க்கசிவு, சீழ், எளிதில் உருகும் பொருள், எளிதில் உருகுவதற்காக உலோகத்துடன் சேர்க்கப்படும் கலவைப்பொருள், ஒழுக்கு, பாய்வு, வெளியேற்றம், வெளியேறிய பொருள், கரைநோக்கிய கடல்வேலி ஏற்றம், குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்கடந்து செல்லும் நீர்ம அளவு, குறிப்பிட்ட இடங்கடந்து செல்லும் நீர்மத்தின் வேகவீதம், பேச்சுப்பெருக்கு, இடைவிடாப்பேச்சு, தொடர்ந்த மாறுபாடு, கணக்கியலில் இடைவிடாத்தொடர், பெயர்ச்சி இயக்கம், (வினை) உருக்கு, உருகு, பாய், பெருகியோடு, இடைவிடாது இயங்கு.
Fly
Fly
ஈ, பூச்சியின வகைகளில் ஒன்று, தூண்டில் இரையாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஈ, தூண்டில் இரையாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை ஈ.
Foaming Agent
நுரைப்பான்
Focussing
குவித்தல்
Fodder
தீவனம், கால் நடைத் தீனி, விலங்குணவு, (வினை) தீவனம்கொடு.
Fodder
தீவனம்,தீவனம்,இரை,விலங்குணவு
Fodder Crop
தீவனப்பயிர்
Fodder Grass
தீவனப்புல்
Foetal Membrance
முதிர்மூலவுருச்சவ்வு
Fog
மூடுபனி,. தௌிவின்மை, மங்கலான நிலை, மப்புநிலை, இருளடைந்த இயற்சூழ்நிலை, நிழற்படத்தகட்டில் புகைபோன்ற படலம், (வினை) மூடுபனியால் மூடிமறை, பனி மூடாக்கிடு, குழப்பமாக்கு, மலைக்க வை, பனியால் வாடு, நிழற்படத் தகட்டை மங்கலாக்கு, இருப்புப்பாதையில் மூடுபனியறிவிப்பு அடையாளமிடு.
Fog
மூடுபனி, அடர்மூடுபனி
Fog
மூடுபனி
Foil
பலகணி விளிம்புகளிடைப்பட்ட பள்ள வளைவு செதுக்கு வேலையின் குழிவுப்பள்ளம், அடித்துத் துவைக்கப்பட்ட உலேராகத்தால் சுருள், முகக்கண்ணாடியின் முற்படபதிக்கப்பட்ட உலோகத்தாள் தகடு, முகக்கண்ணாடியின் பின்னனித்தளமான வெள்ளீயப் பாதரசக் கலவைப் பூச்சு, பதிக்கப்படும் மணிக்கல்லின் பின்னணியான உலோகத்தகடு, உலோக மெருகூட்டப்பட்ட தாள், தோற்றத்தை எடுத்துக்காட்டும் பின்னனி, (வினை) விளிம்படை வளைவுப்பள்ளம் உருவாக்கி ஒப்பனைசெய், பின்னனி உலோகத்தகட்டு மெருகிட்டு ஒளிபகட்டிக் காட்டு, எதிர்வண்ணப் பின்னனி மூலம் தோற்றத்தைப் பகட்டாக எடுத்துக் காட்டு.
Foil
உலோகத்தகடு
Foil
மென்தகடு
Foliage
இலைத்தொகுதி, இலைகளின் திரள், கலையில் சித்திரிக்கப்பட்ட இலைத்தொகுதி.
Foliage
தழை, இலைச்செறிவு
Foliar Feeding
இலைவழி ஊட்டம்
Foliar Fertilization
இலைவழி உரமிடுதல்
Foliocellosis
இலைசெல் மடுதல் நோய்
Foliose Lichen
இலைப்பாசி
Follicle
அடிப்புறமாக மட்டும் பிளக்கும் ஒரு தோட்டுக்காய், மயிர் மூட்டுப்பை, சிறு பை, புழுக்கூடு.
Follicle
ஒருபுற வெடுகனி
Fomites
தொடுபொருட்கள்
Food And Mouth Disease
கோமாறிநோய்
Food Crop
உணவுப பயிர்
Food Processing Industry
பக்்குவப்படுத்தும் தொழில், உணவு பதனிடும் தொழில்
Food Storage
உணவுச்சேமிப்பு
Food Supplement
உணவுச்சேர்க்கைப்பொருள்
Foot And Mouth Disease
குளம்புவாய்களின் வியாதி
Foot Cell
பாதச்செல்
Foot Pad
பாதத் திட்டு
Foot Piece
அடிதுண்டு
Foot Rot
தூர் அழுகல்
Foot Valve
அடி ஓரதர்
Foot Valve
அடி ஓரதர்
Foot-Candle
அடிமெழுகுதிரி
Foramenmagnum Ovale
நீள்வளையக்குடையம்
Force
விசை,விசை
Force
வலிமை, பலம், உடல்வலு, பொருளின் ஆற்றல், இயற்கை ஆற்றல், விசை வேகம், இயக்குந்திறம், உந்துவலி, ஒருமுக ஆற்றல், முனைத்த முயற்சி, தாக்காற்றல், மோதுவலி, படைவலிமை, படைவீரர் குழு, படைப்பிரிவு, படை, காவலர் தொகுதி, மனவுறுதி, உளத்திட்பம், ஆட்சித்திறம், துணைவலி, சூழல்வலி, பயன்நிறைவுத் திறம், கலைவண்ண முனைப்பு, வாதவலிமை, நேர்மை வலு, சட்ட உரிமை வன்மை, நடமுறைதிறம், நடப்புநிலை, உயிர்க்கூறு, உட்கோள், இயற்கை ஆற்றல்கூறு, இயற்பண்பாற்றல், இயல்திறம், விசைத்திரம், (வினை) வற்புறுத்து, கட்டாயப்படுத்து, கற்பழி, வலிந்து செயற்படுத்து, வலிந்து வழி உண்டுபண்ணிச் செல், திணி, வலிந்து புகுத்து, முழு வலுக்கொண்டு இழு, முழு ஆற்றலுடன் தள்ளு, எகிறித்தள்ளு, தடைமீறிச் செல், உரிமை மீறு, வலிமையால் தகர்த்தெறி, முழு ஊக்கம் செலுத்தி உழைக்கச் செய், மட்டுமீறி உழைக்கச் செய், மட்டுமீறி விரைவுபடுத்து, செயற்கையாகக் கனிவி, விருப்பத்துக்கெதிராகச் செயலாற்றச் செய், சொல் வகையில் வலிந்து பொருள்கொள், சீட்டாட்டத்தில் வலிந்து துருப்புசீட்டு வெளியிடும்படி செய், வன்கண்மையால் வெற்றிபெறு, வேறு வழியில்லாதாக்கு, நிர்பந்தப்படுத்து, போக்குமுட்டச் செய், அடக்கியாளு, வன்முறைப்படுத்து.
Force
வலிந்து செய்/விசை வலியுறுத்து/ விசை
Force Pump
விசை எக்கி
Forceps
இடுக்கி,சாவணம்
Forceps
பற்று குறடு, சாமணம் போன்ற இடுக்கி உறுப்பு.
Fore Quarter
முன்னங்காற்பகுதி
Forearm
முன்கை
Forearm
முன்னங்கால்
Forearm
முன் கை, முழங்கை முதல் மணிக்கட்டு அல்லது விரல் நுனிவரையுள்ள பகுதி, விலங்கின் முன்கால், பறவையின் சிறகு.
Foregut
முற்குடல்
Forest Soil
காட்டுமண்
Forged
காய்ச்சி வடித்த
Forged
புனைந்து கொள்ளப்பட்ட
Forged Alloy Steel
காய்ச்சி வடித்த எஃகுக்் கலவை
Fork
நிலங்கிண்டி
Fork
கவர்
Fork
சுவைமுள், கவைக்கோல், கவடு, கவர்படு பிளவு, பிளவுபடும் இடம், கவர், கிளை, மண்வாரி, மண்ணைத்தோண்டவும் வாரி எறியவும் பயன்படும் உழவர் கருவி, இசைச்சுரம் எழுப்பும் கோல், கவைபடும் அம்புமுனை, முந்திரிக்கொடிக்குத் தாங்கலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கவருடைய உதைகோல், மிதிவண்டிச் சட்டத்தில் சக்கரம் இணைக்கப்படும் இடம், சுரங்கத்தில் நீர்மம் படும் பள்ளத்தின் அடிப்பகுதி, கிளையிடை வளைவு, பாதைப்பிளவு, ஆற்றுப்பிரிவு, மின்வீச்சு, (வினை) கவடுபடு, கவர்பட்டுக் கிளைவிடு, மண்வாரி எடுத்துக்கொண்டு செல், கிளைவழித் திரும்பிச் செல், கவட்டுக்கோல் கொண்டு இயக்கு, கவைமுள் கொண்டு குத்து, படுபள்ள நீர்வாங்கி வற்றவை, சதுரங்க ஆட்டத்தில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களிலிருந்து நெருக்கு.
Forked
கவர்முள் வடிவுடைய, கவடுபட்ட, கவைத்த, பிளவுபட்ட, வேறுவேறுபட்டுச் செல்கிற, இருகால்களுடைய.
Forked
சுவையான, பிளவுபட்ட
Forked Branches
கவைக்கிளைகள்
Form Pond
பண்ணைக்குட்டை
Form Resource
பண்ணை வள வாய்ப்பு
Form Yard Manure
பண்ணைத் தொழு உரம்
Formative Tissue
ஆக்கத்திசு
Formic Acid
போமிக்கமிலம்
Formula
வாய்ப்பாடு வாய்ப்பாடு
Formula
சூத்திரம், வாய்பாடு,சூத்திரம், வரைவிதி
Formula
வாய்பாடு
Formula
வாய்ப்பாடு, சுருக்க விதிமுறை, விளக்க நுற்பா, கட்டளைச் சொல், வக்கணை வாசகம், குறிப்புச் சொல், நினைவுக் குறிப்பு, மருந்துமுறைப் பட்டியல்குறிப்பு, வகை முறைமை, சமயமரபு முறை, குருட்டு விதிமுறை, கொள்கை முறை வகுப்பு, (கண.) கட்டனை விதி.
Fornix
விதானம்
Foundation
கடைக்கால்
Foundation
நிறுவனம்
Foundation Bolts
கடைக்கால் ஆணிகள் (திருகுகள்)
Four O Clock Plant
அந்திமந்தாரை, அந்திமல்லிகை
Fox Tail Millet
தினை
Fractional
பின்னத்துக்குரிய பின்னத்தின் இயல்பு வாய்ந்த.
Fractional
பகுதிபட்ட
Fractional Crystallization
பகுதிபடப்பளிங்காக்கல்
Fractional Crystallization
பகுதிபடப்பளிங்காக்கல்
Fractional Distillation
வடுத்துப் பகுத்தல்
Fractional Distillation
பகுதிபடவடித்தல்
Fracture
உடைவு, முறிவு, எலும்புமுறிவு, கனிப்பொருளின் உடைந்த விளிம்புப்பகுதி, அடுத்துவரும் மெய்யெழுத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரெழுத்துக்குப் பதிலாக இணையுயிர் அமைதல், (ஒலி) உயிரெழுத்துக்குப் பதிலாக அமையும் இணையுயிர், (வினை) முறிவு உண்டாக்கு, தொடர்ச்சியிகெடு. பிள, வெடிப்புறு.
Fracture
முறிவு
Fracture
முறிவு, உடைவு
Fracture
முறிவு
Fracture Of Bone
எலும்புமுறிவு
Fragmentation
துண்டாக்கம்/துண்டாடல் சிதறல்
Fragmentation
சிறு கூறுகளாகப் பிரித்தல், கூறுபாடு, உயிரணுக் கூறுபாட்டுக்குரிய படிவளர்ச்சிகளில்லாமலே பிரிவுறுதல்.
Fragmentation
நிலத்துண்டாக்கம்
Fragmentation
கூறுபாடு முறை,துண்டாக்கல்
Fragmentation
கூறுபடுத்தல்
Fragrant Sirissa
கருவாகை
Fraternal Twins
சகோதரவிரட்டைகள்
Freckle Eye Leaf Spot
குறுணை நோய்
Freckle Leafspot
குறுணை இலைப்புள்ளி
Freezing Mixture
உறைகலவை
Freezing Point
உறையுநிலை
Freezing Point
உறைநிலை
French Millet
பனிவரகு
Fresh Water
புதுநீர்
Fresh Water Organism
ஆற்றுநீரில் வாழ்வன
Friction
உராய்வு
Friction
தேய்ப்பு, உராய்வு, மருத்துவத்தேய்ப்புமுறை, பரப்புக்களிடையேயுள்ள இயக்கத் தடையாற்றல், பண்பு முரண்பாடு, கொள்கைப்பிணக்கு.
Friction
உராய்வு
Friction
உராய்வு
Friction
உராய்வு
Frigid Zone
உறைபனி மண்டலம்
Frigid Zone
குளிர்ப் பிரதேசம்
Frog Eye Leaf Spot
தவளைக்கண்் இலைப்புள்ளி
Frog Eye Spot
தவளைக்கண் புள்ளி
Frontal Gland
நெற்றிச் சுரப்பி
Frost
உறைபனி
Frost
உறைபனி
Frost
உறைபனி, உறைவு, பனியின் உறைநிலை, நீரின் உறைநிலையில் உள்ள அல்லது உறைநிலைக்குக்கீழ்ப்பட்ட தட்ப நிலை, குளிர்விக்கும் ஆற்றல், ஊக்கங்கெடுக்கும் திறம், விறைக்கவைத்துச் சாம்பல் நிறமாக்கும் கூறு, (வினை) உறைபனியால் அழி, சேதப்படுத்து, உறைபனியால் மூடு, மிகு குளிரால் உறைபனிபோன்ற வெண்பொடியால் மூடு, சர்க்கரையை மேலே துவு, கண்ணாடி உலோக வகைகளின்மேற்பரப்பைச் சொரசொரப்பாக்கு, மேற்பரப்பில் நுண்துகளிட்டுப் பரபரப்பாக்கு, நரைக்கச் செய், முடியை வெண்மையாக்கு, குதிரையின் இலாடங்கள் கீழே விழாமல் ஆணியடித்துப் பாதுகாப்புச் செய்.
Fructification
வித்துக்கலன், காய்கனி விளைவு
Fructification
பலனளித்தல், காய்கனி விளைவு, சூரல் முதலிய செடியினங்களின் இனப்பெருக உறுப்புக்களின் தொகுதி.
Fructose
பிறற்றோசு
Fructose
பழச்சர்க்கரை, கனிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் சர்க்கரைப்பொருள்.
Fruit
கனி, பழம்
Fruit
பழம், பலன், விளைவு, ஆதாயம், பழங்கள், பழங்களின் தொகுதி, வழித்தோன்றல், செயல் விளைவு, முடிவு, பயன், (வினை) கனிகளைத் தாங்கு, பழங்களைத் தாங்கச்செய்.
Fruit Borer
காய்த் துளைப்பான், பழம் துளைப்பான்
Fruit Canker
பழச்சொறி
Fruit Culture
பழப் பண்ணை
Fruit Fly
காய், ஈ, பழ ஈ,பழவீ
Fruit Rot
பழம் அழுகல்
Fruit Sucking Moth
பழச்சாறு உறிஞ்சும் இராப்பூச்சி
Frutification
வித்துகலன்
Fuel Element
எரிபொருள,் உலை எரிபொருள்
Fulgiorid
புகையான் பூச்சி
Fume Cupboard
தூமவறை
Fumes
தூமம்
Fumigant
புகைமூட்டம்,தூமமாக்கி
Fumigant
புகையுண்டாக்கும் பொருள்.
Fumigate
தூமமூட்டுதல்
Fumigate
புகையூட்டு, புகையூட்டித் தூய்மைசெய், நறுமணப் புகையூட்டு.
Fumigation
தூமமூட்டல்
Fumigation
புகையூட்டித் தூய்மை செய்தல்.
Function
(MATHEMATICAL) சார்பு; (SUBROUTINE, SUBPROGRAM) துணைநிரல்
Function
சார்பலன்
Function
செயல்கூறு/சார்பு/செயற்பாடு/பயன்பாடு செயல்கூறு /பணி
Function
செயல்கூறு
Function
சார்பு
Function
செயற்பாடு, சார்பலன்
Function
வினை, வினைசெயல், செய்கடமை, சமயவினைமுறை, நடைமுறைச்சடங்கு, நிகழ்ச்சிமுறை, (கண.) சார்பு முறை எண், உறுப்பெண் மதிப்பைச் சார்ந்து மாறுபடும் இயல்புடைய எண்தொடர், (வினை) செயற்படு, செயலாற்று, கடனாற்று.
Fundamental Tissue
அடுப்படைத் திசு
Fungi
காளான் வகை. பூஞ்சை
Fungi
பூசணங்கள்
Fungicide
பூசணக்கொல்லி,பங்கசுகொல்லி
Fungicide
காளான் கொல்லி.
Fungus
பூசணம்
Fungus
காளான், நாய்க்குடை, (தாவ.) மட்கிய உயிரிப்பொருள்மீது வளரும் பாசியமற்ற குறிமறையினச் செடியினம், திடீரெனத் தோன்றி வளருஞ் செடியினம், (மரு.) கடற்பஞ்சு போன்ற நோய்த்தன்மையான வளர்ச்சி, மீனின் தோல் நோய்.
Funicle
சூல்வித்திழை
Funicle
சிறு கயிறு.
Funnel
பெய்குழல், புகைவாயில்.
Funnel
புனல்
Furnace
உலை, உலைக்களம், சூளை, வெப்பமான இடம், வெப்பக் குழாய்கள் மூலம் கட்டிடத்தைச் சூடாக்குவதற்கான மூடப்பட்ட கணப்பு அடுப்புள்ள இடம், கடுஞ்சோதனை, (வினை) உலைக்களத்திற் சூடாக்கு.
Furnace
உலை
Furrow
உழுசால், கப்பல் செல்தடம், சக்கரம் சென்று தேய்ந்த வண்டித்தடம், சுவடு, மடிப்பு, ஆழ்வடு, விளிம்புப் பல் வடு, சுரிப்பு, மலைத்தொடர்களுக்கிடையேயுள்ள பள்ளத்தாக்கு, (வினை) உழு, வரிசையாக நீண்ட பள்ளங்களாக்கு, சுரிப்புப்படச் செய்.
Furrow
சால்
Furrow Design
சால் வடிவமைப்பு
Furrow Irrigation
சால் பாசனம்
Furrow Irrigation
உழுசால் பாசனம்
Furrow Treatment
உழவுசால் பக்குவம், உழவுசால் நேர்த்தி
Fuse, Melt
உருகல்
Fused
உருகிய,ஒன்றாய
Fusion
உருகியிளகுதல், உருகிய நிலை, உருகியிளகிய பிழம்பு, கூட்டுக்களவை, கலந்து முற்றிலும் ஒன்றுபட்ட பொருள், கூட்டிணைவு.
Fusion
பிணைதல், கூடல்,புணரிச்சேர்க்கை
Fusion
உருகல்
Fusion Proteins
இணைப்புப் புரதங்கள்
Gadget
இயந்திர நுணுக்கப் பகுதி, சிறு பொறியமைப்பு, சிறு சூழ்ச்சித்திறம்.
Gadget
சிறுகருவி
Galactose
பாற்சர்க்கரைப் பொருள்.
Galactose
கலற்றோசு
Gall
கல்லீரலின் சுரப்பு, கீழ்த்தர விலங்குகளின் பித்தநீர், கசப்புப் பொருள், கசப்பு, உள்ளடங்கலுடன் கூடிய பித்த நீர்ப்பை, கடுமை, காழ்ப்பு, தீராப்பகை.
Gall
காழ்ப்பு, கொப்புளம,் கரணை,திரட்சி, முடிச்சி
Gall Bladder
பித்தப் பை
Gall Bladder
பித்தச்சவ்வுப்பை
Gall Midge
ஆனைக்கொம்பன் ஈ, சோளக்கதிர் ஈ
Gall Mite
கொப்புளச் சிலந்தி
Galvanometer
கல்வனோமானி
Galvanometer
மின்னோட்டமானி.
Galvanometer
மின்னோட்டமானி
Galvanometer
கல்வனோமானி
Gametangium
பாலணுப்பை
Gamete
பாலணு, இனப்பெருக்கவகையில் இருபால்களின் சார்பாகவும் இணைந்துகலந்து ஒன்றையொன்று பொலிவுபடுத்தும் பாலினச்சார்பான ஊன்மத் துகட்கூறு.
Gamete
பால் அணு
Gametogenesis
புணரிப்பிறப்பு,இனச்செல் ஆக்கம்
Gamma
கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் மூன்றாவது எழுத்து, அந்துப்பூச்சி வகை.
Gamma
காமா
Gamma Rays
காமாக்கதிர்கள்,காமாக்கதிர்கள்
Gamma Rays
காமாக்கதிர்கள்
Gamopetalous
புறவிதழ் இணைவுடைய.
Gamopetalous
அல்லி இணைந்த
Gamosepalous
புல்லி இணைந்த
Ganglion
நரப்புக்கணு, நரப்பு மண்டல மையப்பிழம்பு, மங்கிய சாம்பல்நிற மாப்பொருள் நிரம்பிய நரம்புமண்டல மையம், ஆற்றல் மையம், செயல் மையம், உயிர் மையம், முக்கிய கூறு.
Ganglion
நரம்பணுத்திரள்
Gangrene
தரையழுலுடன் கூடிய உடலின் உட்கூற்றழிவு, மரத்துப்போதல், (வினை) அழுகிக்கெட வை, மரத்துப்போ.
Gangrene
சதையழுகல்
Gap
இடைவெளி இடைவெளி
Gap
இடைவெளி
Gap
பிளவு, வெடிப்பு, கீறல், உடைப்பு, தொடர்ச்சியில் இடை முறிவு, இடையீடு, இடைவெளி, இடுங்கிய வழி, மலையிடைக் கணவாய், மலைக்குவடுகளின் இடைப்பாளம், வேலி இடைவெளி, இடைவாயில், பள்ளம், விடர், கருத்திக்களிடையே வேறுபாடு, பண்புகளிடையே அகல்முரண்பாடு, ஆட்களிடையே ஒப்புணர்வின்மை, (வினை) பிளவு உண்டுபண்ணு.
Gap Filling
சந்து நிரப்பல்
Garden Bean
அவரை,அவரை
Garden Land
இரசை நிலம், இரவைப் புலம்
Garden Land Cultivation
தாட்டக்கால் சாகுபடு
Garden Shear
மரம்வெட்டும் கத்தரி
Garden Shears
செடு வெட்டும் கத்தரிக்கோல்
Garet
மடுப்பு மண்
Garlic
பூண்டு, வெள்ளைப்பூண்டு,உள்ளிப் பூண்டு, வெள்ளைப் பூண்டு
Garlic
வெள்ளைப்பூண்டு.
Gas Injury
வாயுக் கேடு
Gaseous Diffusion
வளிம ஊடுருவுதல்
Gaseous Interchange
வாயுமாற்றம்
Gases
வளிமங்கள்
Gasket
இணைத்தகடு, பொருந்துபொறி
Gasohol
எரிசாராயம்
Gastric Absorption
இரைப்பையுறிஞ்சல்
Gastric Juice
இரைப்பை நீர்
Gastric Juice
வயிற்றுச்சுரப்பு நீர்
Gastrocnemius Muscle
கணைக்காற்பெருந்தசை
Gastrula
ஈரடுக்குக் கருக்கோளம்
Gate Stand
செல்வழித்தாங்கி
Gate Valve
வாயில், ஓரதர்
Gate Valve
முழுமை ஓரதர்,கதவு ஓரதர்
Gatherin (Ploughing)
சேர்த்து உழுதல்
Gauge
மானி வீக்கம்
Gauge
அளவெல்லை, தரமதிப்பு, மதிப்பீடு, மதிப்பீட்டு வகைமுறை அமைவு, தேர்வு வகைதுறை அமைவு, தேர்வு மூல அளவை, கட்டளை அளவை, முகத்தற் படியளவை, குண்டின் விட்ட அளவு, வெடிக்குழாயின் உள்வாய்த் தரஅளவு, இருப்புத்தகட்டின் திட்ப வரையளவு, கம்பிகளின் குறுக்குவிட்ட அளவு, இருப்பூர்திப் பாதையின் அகலத்தரம், கட்டளைக்கிசையச் சரிசெய்யும் வகை முறை, பதிவளவைக்கருவி, மழையளவு வீதத்தையும் காற்றோட்ட நீறோட்ட வேலை ஏற்ற இறக்க வேக ஆற்றல்களையும் அளந்து பதிவு செய்து காட்டும் நுண்ணளவைப் படிகள் குறித்த கருவிகளில் ஒன்று, தச்சரின் இணைதளச் சறுக்குச் சறுக்குச் சட்டக் கருவி, அச்சகத் துறையில் ஒர ஒழுங்குமுறைச் சறுக்குச்சட்டக் கருவி, கொள் கல நீர்ம ஆழங் காட்டும் அமைவு, திசைத் தொடர்புநிலை,காற்றோட்டம் பிற கப்பல்கள் ஆகியவற்றின் நிலைக்குத் தொடர்பான கப்பலின் சார்பமைவுநிலை, (வினை) சரிநுட்பமாக அளவை மதிப்பெடு, அளவிட்டுக் காண், ஆழக்கோலால் அளவையிட்டுக் கணிந்து நீர்மப்பரும அளவு காண், ஆழக்கோலால் அளவையிட்டுக் கணித்து நீர்மப்பரும அளவு காண், ஆழக்கோலால் அளவையிட்டுக் கணித்து நீர்மப்பரும அளவு காண், ஆளின்பண்பாற்றல்களை மதிப்பிட்டறி, ஒருநிலைப்பட வரிசைப்படுத்து, கட்டளைத்தரப்படுத்து, கட்டளையுல்ன் சரிசெய்.
Gauge
அளவி
Gauge
அளவுமானி
Gauze
மெல்லிழைவலை
Gear
இழுவை விலங்குகளின் சேணம், துணைக்கலம், துணைப்பொருள், துணை அமைவு, துணைக்கருவி, கப்பல் பாய்மரக்கருவிகளின் தொகுதி, கருவிதளவாடங்களின் குவை, சக்கரங்கள்-நெம்புகோல்கள் முதலிய தட்டுமுட்டுப் பொருள்களின் தொகுதி, சக்கர நெம்புகோல் இணைப்பு, பற்கள் முதலியவற்றால் ஒன்றையொன்று இயக்கும் சக்கரங்கள், இயந்திரப் பொறியையும் அதன் துணைப்பொறிகளையும் இணைக்கும் வகைமுறைகள், கப்பல்பாய் இழுப்புக் கயிறுகள், வீடடுத் தட்டுமுட்டுப் பொருள்கள், (வினை) இழுவை விலங்குக்குச் சேணம் பூட்டு, இயந்திரம் இயங்குவதற்கு ஆயத்தப்படுத்து, தளவாடம் பொருத்து, பற்சக்கரம் வகையில் சரியாகப் பொருந்து, தொழில்களில் அல்லது தொழிற்சாலைகளில் ஒன்றை மற்றொன்றுக்குக் கீழ்ப்பட்டதாக்கு அல்லது துணையான தாக்கு, பெருந்திட்டத்தின் கீழ்க் கொண்டுவா.
Gear
பல்லிணை
Gear
பல்லிணை
Gear Drive
பல்லிணைச் செலுத்தி
Gear Motor Pump
பல்லிணைச் சுழற்றி எக்கி
Geiger Counter
கைகரெண்ணி
Gel
கூழ்ப்போலியான அரைத் திண்மக்கரைச்சல், (வினை) அரைத்திண்மக் கரைசலாகு.
Gel
கூழ்ப்பொருள்,கட்டிக்கூழ்
Gelatin
ஊன்பசை,ஊண்பசை
Gelatinous Lichen
பசைப்பாசி
Geledium
கடற்பாசி
Gene
(உயி.) உயிர்மத்தின் இணைமரபுக் கீற்று.
Gene
மரபணு,பண்பலகு
Gene Mutation
மரபணுமாற்றம்
Gene Splicing
மரபணுப்பிளப்பு
Generation
தலைமுறை/உண்டாக்கல் தலைமுறை
Generation
பிறப்பித்தல், தோற்றுவித்தல், உண்டாக்குதல், இனப்பெருக்கம், ஈனுதல், ஈனப்பெறுதல், இயற்கை அல்லது செயற்கை முறையினால் உண்டாக்குதல், தலைமுறை, வழிவழி மரபில் ஒருபடி, தலைமுறையினர், ஏறத்தாழ ஒரே காலத்தில் பிற்ந்தவர் அனைவரின் தொகுதி, ஒத்தகாலத்தவர், தலைமுறைக்காலம், தலைமுறை இடையீட்டுக்காலம், 30 அல்லது 33 ஆண்டுகள்.
Generation
தலைமுறை,தலைமுறை
Generation Time
தலைமுறைக்காலம், இனப்பெருக்கக்காலம்
Generator
மின்னியற்றி
Generator
ஆக்கி/உண்டாக்கி/புறப்பாக்கி இயற்றி
Generator
மகப்பெறுபவர், ஆவி வகைகளையும் மின் ஆற்றலையும் விளைவிக்கும் அமைவு, மின் ஆக்கி, மின் ஆற்றல் உண்டாக்கும் பொறி, பொறிவிசையை மின்விசையாக்கும் பொறி.
Generator
பிறப்பாக்கி
Genetic
தோற்றம் பற்றிய, பிறப்பு மூலத்துக்குரிய, மரவு வழிப் பண்பியல் சார்ந்த.
Genetic
மரபியல்சார்ந்த
Genetic Change
மரபியல் மாறுபாடு
Genetic Code
மரபியல் குறியீடு
Genetic Distance
மரபியல் தூரம்
Genetic Diversity
மரபியல் வேறுபாடு
Genetic Engineering
மரபுப்பொறியியல்
Genetic Message
மரபியல் செய்தி
Genetic Predisposition
மரபியல் முற்காப்பு
Genetic Recombination
மரபியல் மறுசேர்க்கை
Genetics
மரபுவழிப்பண்பியல், பரம்பரை உள்ளிட்ட உயிர்நுல் ஆராய்ச்சி.
Genetics
பாரம்பரிய இயல், மரபியல்,மரபியல், கால்வழியியல்
Genital Atrium
இனப்பெருக்கப் பொதுவறை
Genital Opening
இனப்பெருக்கத்துளை
Genital Papilla
இனப்பெருக்க அரும்பு
Geno Type
மரபுவழி அமைப்பு
Genome
மரபுத்தொகுதி
Genus
வகை
Genus
(உயி., வில., தாவ.) இனம், ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கிய தொடர்புடைய பலவகைகள் கொண்ட முழுநிறை குழு, (அள.) பலவகைக் கிளைகளாயுள்ள பொருள்களின் தொகுதி.
Genus
பரினம்,பொது இனம் (பேரினம்)
Geographical Erosion
(நில) இயற்கை அரிப்பு
Geographical Survey
புவியியல் ஆராய்வு, புவியியலாய்வு
Geographical Survey
நிலவியல் ஆய்வு
Geography
புவியியல்
Geography
நில இயல், நில இயல் செய்திகளின் தொகுதி, நில அமைப்பொழுங்கு முறைமை, நில இயல் பற்றிய ஏடு.
Geography
புவிப்பரப்பியல்
Geography
பூதத்துவ இயல்
Geological
புவிச்சரிதவியலுக்குரிய
Geology
புவி வளர் இயல்
Geology
நிலவியல், நிலப்பொதியியல்
Geology
மண்ணுல், நிலவுலக மேல்தோட்டின் அடுக்கு வளர்ச்சி மாறுபாடுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சித் துறை, மண்ணியல் ஆராய்ச்சிக் கூறுகள், நாட்டுப்பிரிவுக்குரிய மண்ணியல் கூறுகள்.
Geology
புவிப்பொதியியல், புவியியல்
Geology
புவிச்சரிதவியல்,நிலவியல்,புவிப்பொதியியல்
Geometric Progression
விரைவுப்பெருக்கமுறை
Geophysical
புவியமைப்பியல்
Geotrophism
புவிநாட்டம்
Gerbers Apparatus
சேபரினாய்கருவி
Gerbers Test
சேபரின் பரிசோதனை
Germ
முளை, கிருமி, நுண்மம்
Germ
கிருமி
Germ
நுணமம், நோய் நுண்மம், செடி உயிரினங்களின் கருமூல வடிவம் முதிரா உறுப்பின் செயற்படாத் தொடர்ச்சின்னம், இளங்கருமுளை, மொக்கு, தளிர், மொட்டு, கருஉயிர்மம், கரு உயிர்மங்களின் தொகுதி, விதை மூலமான பொருள், மூல முதல் தோற்றப் பொருள், (வினை) முளை விடு, தளிர்விடு, அரும்பு.
Germ Ball
மூலச்செல் கூட்டம்
Germ Cell
கருநிலை உயிர்மம்,முளைமை முறை, முளைமை செல்
Germ Layer
மூலவுயிர்ப்படை
Germ Mother Cell
மூலவுயிர்த்தாய்க்கலம்
Germ Plasm
முளைமைக்குழம்பு
Germ Pore
முளைத்துவாரம், முளைப்புழை,துரளத்துளை
Germ Theory Of Infection
கிருமிகள் தொற்றுக் கொள்கை
Germ Tube
முளைக்குழாய்,முளைக்குழல்
Germicide
கிருமி நாசினி, நுண்மக்கொல்லி,கிருமிக்கொல்லி
Germicide
நுண்மக் கொல்லி, நோய் நுண்மமழிக்கும் மருந்து.
Germinal Epithelium
மூலவுயிர்மேலணி
Germinal Layer Or Germ Layer
கருவின் மூல அடுக்கு
Germination
முளை வளர்ச்சி, தண்டு முளைக்கும் தன்மை
Germination
முளைத்தல்
Germination Of Seeds
விதைகளின் முளைக்கும் திறன்
Germination Percentage
முளைப்பு விழுக்காடு
Germination Tray
முளைப்புத்தட்டு
Gestation Period
சினைக்காலம், சூல்நிலை
Giberrellic Acid
பூசன அமிலம்
Gill
செவுள், மீன் முதலிய நீர்வாழ் உயிர்களின் கன்னத்தினருகேயுள்ள உயிர்ப்பு உறுப்பு, கோழியின உயிர்களின் தொங்குதாடை, காளான் தலைப்பின் அடியிலுள்ள சுற்றுக்கீற்றுத்தொகுதி, மனிதர் காதருகில் தாடையிலுள்ள கீழள்ள தசை, (வினை) செவுள் அகற்று, நாய்ககுடையின் தலையடிக்கீற்றுத் தொகுதியை வெட்டு, வெவுளினைப் பற்றும் வலையையிட்டு மீன் பிடி.
Gill
செவிள்
Gingelly
எள்,எள்
Ginger
இஞ்சி,இஞ்சி
Ginger
இஞ்சி, இஞ்சிக்கிழங்கு, எழுச்சி, கிளர்ச்சி, ஊக்கம், சுறுசுறுப்பு, தூண்டுதல், மங்கிய செம்மஞ்சள் நிறம், (பெ.) மங்கிய செம்மஞ்சள் நிறமான, (வினை) இஞ்சியிட்டு மணமும் சுவையுமுண்டாக்கு, இஞ்சிதிணி, குதிரையில் மூலத்தில் இஞ்சியிட்டுச் சுறுசுறுப்புக்கொள்ளச்செய், எழுச்சியூட்டு.
Ginger Grass
இஞ்சிப் புல், தினைப் புல்,இஞ்சிப்புல்
Ginnery
பருத்தியரைக்கும் கூடம்
Ginning
வித்துநீக்கல்,(பருத்திக்)கொட்டை நீக்குதல்
Ginning Percentage
கட்டுமால்
Gizzard
அரைப்புப்பை,அரைவைப்பை
Gizzard
பறவைகளின் குடற்பைகளுள் இரண்டாவதான அரைவைப்பை, கற்குடல், மீன்-பூச்சி-நத்தை வகைகளின் சதைப்பற்றுள்ள இரைப்பை.
Glacier
பனி ஆறு
Glacier
சறுக்கு பனிக்கட்டிப்பாளம், சறுக்கு பனிக்கட்டியாறு, பனிக்கட்டிக்குவியல்.
Glacier
பனியாறு
Gland
சுரப்பி,சுரப்பி
Gland
(உட.) சுரப்பி, கழலை, (தாவ.)செடியினத்தின் புறம்பேயுள்ள உயிர்மத் தொகுதி.
Gland Cell
சுரப்பி உயிர்மம்
Glandular Pouch
சுரக்கும்பை, சுரப்பிப்பை
Glass
கண்ணாடி
Glass
பளிங்கு, கண்ணாடி, கண்ணாடி போன்ற பொருள், கண்ணாடியின் இயல்பும் பண்பும் உடைய பொருள், மணிஉரு அமைப்பற்ற பாறை வகை, மணிஉரு அமைப்பற்ற பாறைத்துண்டு, கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட பொருள், கண்ணாடிக் குவளை, கண்ணாடிக் குவளை நீர்ம அளவு,கண்ணாடிக் குவளையிலுள்ள குடிவகை,கண்ணாடிக் குவளைப்பானம், கண்ணாடிக் கலம், முகக் கண்ணாடி, மூக்குக் கண்ணாடி வில்லை, கடிகார முகப்புவட்டில், முற்கால நாழிகை வட்டில், வானிலை வட்டில், தொலை நோக்காடி, தொலை ஆடி, நுண்ணோக்காடி, காற்றழுத்தமானி, வண்டியின் கண்ணாடிப் பலகனி, கண்ணாடிக் கருவிகலத்தொகுதி, பலகணிக் கண்ணாடித்தொகுதி, (பெ.) கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட, (வினை) பளபளப்பாக்கு, மெருகிடு, கண்ணாடியில் மாட்டு, கண்ணாடிக்குள் வைத்தமை, கண்ணாடியின் கீழ்வை, கண்ணாடிக்குப் பின்னால் வை, கண்ணாடியோடு, கண்ணாடி அமைத்துக்கொடு, ஒளி கண்ணாடியில் பட்டு மீளச்செய், எதிர்உருக்காட்டு, நிழலிடு.
Glass Pump
கண்ணாடி எக்கி
Glass Rod
கண்ணாடுத் தண்டு
Glass Slide
கண்ணாடுத் தகடு
Gley
இரும்புக்கரி அடர்ந்த
Gliding
வழுக்குதல்
Gliding
நழுவிச் செல்கை, பொறியற்ற வானவூர்தியிற்பறத்தல்.
Globe Amaranth
வாடாமல்லி
Globulin
குளோபியூனின்
Globulin
உப்புநீரில் கரையும் இயல்புடன் உயிரினத்தசைக்கூறுகளில் காணப்படும் புரத வகை.
Glory Lily
கலப்பைக் கிழங்கு
Glossal
(உள்.) நாவுக்குரிய.
Glossal
நாவுக்குரிய
Glume
கொம்மை,உமி,உமியடிச்செதில்
Glume
(தாவ.) உமி, கதிர்த்தாள்.
Gluten
பசைப்பொருள்
Gluten
ஒட்டிக்கொள்ளும் பொருள், பசைப்பொருள், விலங்குகளிலிருந்து சுரக்கும் பசைப்பொருள், மாப்பிசின், மாப்புரதம்.
Glutten
குளூட்டென்
Glycogenic Function
கிளைக்கோஜென் சேர்மப்பணி
Glycolysis
கிளைக்கால் பகுப்பு
Gneiss
பளிங்கடுக்குப்பாறை
Gneiss
நைஸ், உருமாறிய கருங்கல்
Gneiss
வரிப்பாறை இணைவு
Goat
வெள்ளாடு,வெள்ளாடு
Goat
வெள்ளாடு, தகர்மனை, மேடராசி, ஒழுக்க வரம்பற்றவர்.
Goats Beard
ஆட்டுத்தாடுச் செடு
Gobar Gas
சாணவாயு
Golden Nematode
பொன்நூற்புழு
Gootee
பதியம்
Gooteeing
பானைப்பதியம், சீனப்பதியம்
Grade
தரம்
Grade
தரம்
Grade
தரப்படி படிநிலை
Grade
படிநிலை, படித்தரம், பண்பின் தரநிலை, மதிப்பின் படி, வளர்ச்சிபடி, முன்னேற்றப்படியின் ஒரே தளத்திலுள்ள ஆட்கள் அல்லது பொருள்களின் தொகுதி, படி உயர்வின் தரம், அளவுகருவியின் படியளவு நிலை, வகை பிரிவு, வகை பிரிவின் உட்படித்தரம், சரிவு, சாய்வு வீதம், ஏற்ற வீதம், இறக்க வீதம், பள்ளி வகுப்பு, பள்ளிப்படிவம், கால்நடைகளில் தூய உயரினக் கலப்பால் ஏற்படும் உயர்திரிபு வகை, (கண,) செங்கோணத்தில் நுறில் ஒரு கூறு. (மொழி) உள்ளுயிர் மாற்றத்தின் ஒரு படி, (வில.) ஒரே வளர்ச்சித் தசையில் தாய்க் குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து போன தாகக் கருதப்படும் விலங்கு வகைகளின் தொகுதி, (பெ.) இனக்கலப்பால் உண்டான, (வினை).இனக்கலப்பால் உண்டான, (வினை) தரப்படுத்து, வகைப்படுத்து, தரங்களாக வரிசைப்படுத்து, வகைப்படுத்தி ஒழுங்குசெய், தர அறுதிசெய்,படிநிலைத் தரமாக வகைப்படும்படிம உரிய வீதத்திற் கல, இடைநிலைச் சாயல்கள் மூலம் வண்ணத்துடன் வண்ணம் இழையும் படி செய், வாட்டங்கொடு, பாதைக்குப் படிநிலை ஏற்ற இறக்கம் கொடு, கால்வாய்க்குப் படிநிலைச்சாய்பு அளி, வேறுபட்ட சாய் வுகளைச் சரிசெய்து ஒரு சீர்ப்படுத்து, ஒருசீர்ப்படு, கால்நளடைவகையில் உயர்படி தூய இனத்துடன் கலப்புச் செய், (மொழி.) உள்ளுயிர் மாற்றம்படி வேறுபாடு செ
Grade
சரிவு
Grades
படுத்தரம்
Gradient
படித்திறன்
Gradient
சரிவு,சாய்வுவிகிதம்
Gradient
படித்திறன்/காப்புவிகிதம் படிநிலைத்திறன்
Gradient
சரிவு, வாட்டம்
Gradient
சரிவு வாட்டம், பாதை இருப்புப்பாதை முதலிய வற்றின் வகையின் சம தளத்திலிருந்து ஏற்ற இறக்கமாக ஏற்படும் சாய்வளவு வீதம், ஏற்ற இறக்க வாட்டம், வெப்பமானி அழுத்தமானி முதலிய வற்றின் வகையில் இடத்துக்கு இடம் ஏற்படும் அளவை ஏற்ற இறக்க மாறுபட்டு வீழ்ம்.
Gradient
சரிவு
Grading
தரப்படுத்தல்
Graduated
நுண்படிகளாக அளவுக்கூறுகள் குறிக்கப் பெற்ற.
Graduated
அளவுகோடிட்ட, அளவு குறிக்கப்பட்ட,அளவுகோடிட்ட
Graffian Follicle
கிராபின் சிற்றுறையம்
Graft
ஒட்டுதல்,ஒட்டு
Graft
ஒட்டுச்சினை, (மரு.) அறுவையில் இடம் மாற்றிப் பொருத்திவைக்கப்பட்ட உயிரிழைமம், ஒட்டுமுறை, ஒட்டுச்சினை, செருகப்படுமிடம், (வினை) ஒட்டுச் சினையைச் செருகிவை, பொருத்தி இணை, இரண்டறப் பிணை, (மரு.) அறுவையில் உயிரிழைமத்தை இடம் மாற்றிப் பொருந்தவை, (கப்,) தாழ்ப்பாள் வளையத்தை இழைக்கயிறு வரிந்து இறுக்கு.
Grafted Plant
ஒட்டுச்செடி
Grafting
ஒட்டுமுறை,கிளை ஒட்டுதல்
Grafting
ஒட்டு, ஒட்டவைத்தல்.
Grafting Wax
ஒட்டு மெழுகு
Grain
மணி
Grain
தானியம், மணி,மணி
Grain
(1)
Grain
கருங்கல்
Grain Smut
மணிக்கரிப்பூட்டை நோய்,மணிக்கரிப்பூட்டை, தானியக்கரிப்பூட்டை
Gram
பயறு, பயறு வகை,கிராம்,கடலை
Gram
கிராம்
Gram
காராமணி, பருப்பு வகைப் பொது, கொள்ளு, குதிரைத்தீனியாகப் பயன்படும் பயறுவகை.
Gram Molecule
கிராமூலக்கூறு
Gram Molecule
கிராம்மூலக்கூறு
Gram Negative
கிராம் எதிர்விளைவு,கிராம் ஒப்பாத
Gram Positive
கிராம் நேர்விளைவு,கிராம் ஒப்பும்
Gramineae
கிரேமினே புல் இனம்,புல் இனம்
Gramineae
புல் இனம்.
Granary
களஞ்சியம்
Granary
கூலக்களஞ்சியம், தானிய உற்பத்தி நிறைவுப் பகுதி.
Granite
கருங்கல், கரும்பாறை,கருங்கல்
Granite
கருங்கல்
Granite
கருங்கல், கட்டிடத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் திண்பாறை வகை, (பெ.) கருங்கல்லாலான, கருங்கல் போன்று கடினமான.
Granite
சிறுகற்காரை தரைப்பூச்சு
Granular
குருணை
Granular Fertilizer
குருணை உரம்
Granular Structure
குருணை அமைப்பு
Granulation Of Fertilizer
குருணையாக்கம்
Granule
குருணை,குறுணை, சிறுதுணுக்கு
Granule
சிறு மணி, சிறு துகள், நுண்பொடி,
Grape Sugar
திராட்சைச்சர்க்கரை
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைப்படம்
Graph
வரைபடம் வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph
வரைபடம்
Graph Paper
வரைபடத்தாள்
Graphic
சித்திரம் வாய்ந்த, ஓவியம் சார்ந்த, செதுக்குக் கலை சார்ந்த, எழுத்துருவமான, எழுதும் கலை சார்ந்த, விளக்கவுரை சார்ந்த, குறிவரைக்குரிய, உயிர்ச்சித்திரம் போன்ற, விரிவிளக்கமான, கனிப்பொருள் வகையில் மேற்பரப்பில் எழுத்துருப்போன்ற வரைத் தடங்கள் உள்ள, கனிப்பொருள் வகையில் வெட்டுவாயில் வரைத்தடங்களையுடைய.
Graphic
வரைப்படத்துக்குரிய
Graphical Method
வரைப்படமுறை
Graphite
பென்சிற்கரி
Graphite
பென்சிற்கரி, கோற்கரி, காரீயம்
Graphite
கிராஃபைட்டு
Graphite
காரீயகம், கனிப்பொருள் வகை.
Graphite Rope
கரியங்கக்கயிறு
Grass Agriculture
புல்வேளாண்மை, புல் விவசாயம்
Grass Hopper
வெட்டுக்கிளி
Grass Juice
புல் சாறு
Grass Land
புல்வெளி, புல் நிலம்
Grass Rat
புல்வெளி எலி
Grass Sponge
புல் ஸ்பாஞ்சு, கடற்பாசி
Grass-Hopper
வெட்டுக்கிளி,தத்துக்கிளி
Grassy Shoot
புற்றழை நோய், புல் தோகைநோய்
Grassy Stunt
புல்குட்டைநோய்
Gravel
கப்பி
Gravel
சரளைக்கல், (மண்.) சரளைப்படுகை அடுக்கு, பொன் உட்கொண்ட பரற்கல்லடுக்கு, (மரு) கல்லடைப்பு, சிறுநீர்ப்பையில் மணிக்கற் கட்டல் (வினை) சரளையிடு, பாற்கல் கொண்டு பாவு, திகைப்பூட்டு, மலைக்கச் செய்.
Gravel
சரளை
Gravel
பரல் கற்கள் , சரளை(க்கல்)
Gravelly
பரல்செறிந்த
Gravid Or Ripe Proglottis
பழுத்த கண்டம்
Gravimetric Analysis
நிறையறிபகுப்பு,நிறையறி பகுப்பு
Gravimetric Analysis
நிறைமானப்பகுப்பு
Gravitational Water
புவிஈர்ப்பு நீர்
Graze
மேலீடான உராய்வு, தோலுராய்வு, (பெ.) மெல்ல உராய்ந்துசெல், தடவலாகச் செல், தோலுராயவிடு, மேற்பரப்பு உராய்வுறு.
Graze
மேய்ச்சல்
Grease
கொழுப்பு, பசையுள்ள, எண்ணெய்ப்பொருள், மான் கொழுப்பு, வேட்டை விலங்குகளின் கொழுப்பு, இறந்த விலங்குகளின் உருக்கியெடுக்கப்பட்ட கொழுப்பு, மசகெண்ணெயாகப் பயன்படும் பொருள், தூய்மைப்படுத்தப்படாத கம்பளியிலுள்ள எண்ணெய்ப் பசைப்பொருள், குதிரைக் குளம்புகளிலுள்ள நோய் வகை.
Grease
மசகு
Grease Chamber
மசகு அறை
Grease Cup
மசகுக்குப்பி
Greasy Spot
எண்ணெய்ப்பசைப் புள்ளி
Great Millet
சாளம்
Greater Galangal
பரத்தை
Greater Tuberosity
பெருங்கழலை
Greater Yam
பெருவள்ளிக்கிழங்கு
Green Ear
பசுங்கதிர் நோய், பசுங்கதிர்
Green Fodder
பைந்தீன்,பச்சிரை
Green Gram
பச்சைப்பயறு, பாசிப்பயறு,பாசிப்பயறு, பச்சைப்பயறு
Green House
செடி, கொடி வளர் இல்லம், பசுமையகம்,கண்ணாடு அறை, (தாவரம் வளர்க்கும்)
Green House Crops
கண்ணாடுக்கூடப் பயிர்கள், தாவரங்கள்
Green Leaf Hopper
பச்சைத் தத்துப்பூச்சி
Green Leaf Manure
பசுந்தழை உரம்
Green Looper
பச்சைக்காவடுப்புழு
Green Manure
தழை உரம்,பசும்பசளை,பசுந்தாள் எரு
Green Manure
பசுந்தாள் உரம்
Green Mosaic
பச்சைத்தேமல்
Green Mould
பச்சைப்பூசணம் சாம்பல் பூசணம்
Green Patches
பச்சைநிறப் பகுதிகள்
Green Petal Stunt
பச்சை புல்லிதழ் குட்டை நோய்
Green Revolution
பசுமைப்புரட்சி
Green Ring Mottle
பச்சை மோதிர நெளிநோய்
Green Scale
செதில் பூச்சி,பச்சை செதிள்பூச்சி
Green Stick Fracture
பச்சைத்தடிமுறிவு
Gregariously
கூட்டமாக, கும்பலாக, மந்தையாக
Grey Ear Rot
சாம்பல் கதிர் அழுகல்
Grey Leaf Blight
சாம்பல் நிற இலைக்கருகல்
Grey Mildew
சாம்பல் நோய்
Grey Mould
சாம்பல் பூசணம்
Grid
விட்டப் பின்னல்
Grid
(ELECTRIC) மின்தொகுப்பு
Grid
வலைவாய்
Grid
அரைதிறன்காட்டி
Grid
இணையம்
Grid
பன்னிலைய இணைப்பு
Grid
கட்டம்/நெய்யரி கட்டம்
Grid
கட்டம்
Grooming
சீர்ப்படுத்தல்
Grooved Ring
பள்ளவெட்டு வளையம்
Gross Head
மொத்த நிலைமட்டம்
Ground Beetle
நிலவண்டு
Ground Glass
தேய்த்த கண்ணாடி
Ground Level
தரைமட்டம், நிலமட்டம்
Ground Water
நிலநீர்
Ground Water
நிலத்தடி நீர்
Ground Water
வளர்ச்சி
Ground Water Level
நிலநீர் மட்டம்
Ground Water Level
நிலநீர்மட்டம்
Ground Water Level
அடுநில நீர் மட்டம்
Groundnut
நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை,நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை, மணிலாப்பயறு
Grout
புரை அடைப்பான்
Grout
சிமிட்டிப்பால், அரைசாந்து
Grout
அரைசாந்து, கட்டிட இரைடவெளிகளை நிரப்புதற்கான நீராளமான நீறு, (வினை) அரைசாந்து பூசி இடைவெளிகளை நிரப்பு.
Growing
உளர்கிற, மிகுகிற.
Growing
வளருகின்ற
Growing Point
வளர்முனை, வளர் நுனி
Growing Region
வளரும் பிரதேசம்
Growth
குறூப்புமுறை
Growth
வளர்ச்சி
Growth
வளர்த்தி, வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், மிகுதி, பயிர் விளைச்சல், விளைபொருள், நோயினால் உடலில் ஏற்படும் சதை வளர்ச்சி, வளர்ந்தது, வளர்வது.
Growth Cycle
வளர்ச்சி வட்டம்
Growth Factor
வளர்ச்சிக்கூறு
Growth Promoting Substance
வளர்ச்சி ஊக்கப்பொருள்
Growth Promotion
வளர்ச்சி ஊக்கம்
Growth Rate
வளர்ச்சி வேகம்
Growth Regulator
வளர்ச்சி ஊக்கி
Growth Retardant
வளர்ச்சிக்குறைப்பான்
Growth, Substance
வளர்ச்சித்திரவியம்
Grub
வண்டுனப்புழு
Grub
பூச்சிகளின் முட்டைப்புழு, அறிவிலா ஊழியவேலை செய்பவர், இலக்கிய வகையில் சிறு கூலிக்கு மட்டுமிஞ்சிய உழைப்புச் செய்பவர், ஒழுங்கற்றவர், தூய்மையற்றவர், குறுகிய நோக்கமும், தற்பெருமையுமுடையவர், மட்டைப்பந்தாட்டத்தில் தரையோடு சேர்ந்தாற்போல் வீசப்படும் பந்து, உணவு, உண்டி, (வினை) தோண்டு, மேலீடாகக் கிளறு, நிலத்தினின்று வேர் முதலிய வற்றைப் பறித்தெறி, தோண்டி யெடு, கிளறித் தேடு, ஓயாது உழை, துன்பப்பட்டு வேலைசெய், உணவளி, உணவு ஏற்பாடு செய்.
Guano
உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் கடற்கோழியின் எச்சம், மீனிலிருந்து செய்யப்படும் செயற்கை உரம்.
Guano
பறவை எச்சப்படிவு
Guano
பறவைகளின் எச்சம்,பறவை எச்சம், பறவை எரு
Guano
பறவை எச்சம்
Guarantee
உத்தரவாதம், பொறுப்புறுதி, உறுதியுரை, ஈடு, பிணையப்பொருள், உத்தரவாதம் கொடுப்பவர், பிணையம் நிற்பவர், ஈடுகட்டுபவர் செயல் ஒப்பந்தம் செய்பவர், உத்தரவாதி, செயற்பொறுப்பு ஏற்பவர், உறுதியுரை கொடுக்கப் பெறுபவர், (வினை) பிணைப்படு, உத்தரவாதம் செய், ஒப்பந்தப் பொறுப்புறுதி ஏற்றுக்கொள், நிகழ்ந்தது அல்லது நிகழ இருப்பது பற்றிச் சான்றுறுதி கூறு, செயலுறுதி கூறு, பெற்றுத் தரும் உறுதி கூறு, காப்புறுதி செய்.
Guarantee
உத்தரவாதம்
Guard Cell
காவல் பிறை, காப்பு உயிரணு
Guava
கொய்யாமரம், கொய்யாப்பழம்.
Guava
கொய்யா,கொய்யா
Guide Bank
வழிபடுத்து கரை
Guide Bank
நெறிக்கரை
Guide Vanes
நீர்த்திருப்பு இறகுகள்
Guide Wheel
நெறிச்சக்கரம்
Gullet
உணவுக் குழல்
Gullet
உணவுக்குழாய், இரைக்குழல், தொண்டை, மிடறு, நீர்க்கால், கடல் இடுக்கு, இடுமுடுக்கு, ஒடுக்கமான வழி.
Gullet
உணவுக்குழல், நீர்க்கால்,உணவுக்குழல்
Gully Erosion
ஓடை அரிமானம்
Gully Erosion
நீர்பள்ள அரிப்பு
Gullying
சிற்றோடை அமைத்தல்
Gum Arabic
கருவேலம் பிசின்
Gum Arabica
கருவேலம் பிசின்
Gum Pocket
காந்துப்பை
Gummosis
பிசின் ஒழுகல் நோய்,பிசின்வடுதல் நோய், பிசின் வடுதல்
Gun Cotton
வெடி பஞ்சு
Guntaka
குந்தலம்
Gustatory Receptor
சுவை உணரி
Guttation
கசிவு,நீர்த்துளிப்பு
Gymnosperm
திறந்த விதைத்தாவரம்
Gynoecium
பெண்பாகம்
Gyposium Block
சுதைய வார்ப்பி
Gypsum
null
Gypsum
கனிக்கல், மருத்துவர் பயன்படுத்தும் கட்டுகாரைக்குரிய மூலக்கனிப்பொருள் வகை.
Gypsum
வார்ப்புச் சுண்ணம்,உறைகளிக்கல்
Gyrus
மூளைப் படுகை
Gyrus
இரு பள்ளங்களிடையேயுள்ள வரை முகடு, மூளையின் மடிப்புச்சுருள்.
Habitat
வாழ்விடம்
Habitat
(இயற்கையாக) வாழுமிடம்
Habitat
வாழ்விடம்
Habitat
தாவரம் அல்லது விலங்கின் இயற்கையான இருப்பு, மனை.
Haematozoa
இரத்த ஒட்டுண்ணிகள்
Haemocytometer
இரத்த அணு அளவி
Haemolysis
குருதிச்சிதைவு
Haemolytic
சிவப்பணுக்கரைப்பி
Haemorrhagic Septicemea
தொண்டையடைப்பான்
Haemostasis
குருதிதேங்குநிலை
Haemostatic
குருதிதேங்குநிலைக்குரிய
Hail Storm
ஆலங்கட்டி மழை
Hail Storm
கல்மாரி
Hail Storm
பனிப்புயல்
Hair Hygrometer
மயிரீரமானி
Hair Papilla
மயிர்ச்சிம்பி
Hairy Caterpillar
கம்பளி்ப்புழு
Halo
ஒளிவட்டம்
Halo
பரிவேடம்
Halo
ஒளிவட்டம், வெளிறிய வட்டம்
Halo Length
தனி நீளம்
Halophyte
உவர்நிலத்தாவரம்
Ham
உப்பிட்ட பன்றித் தொடை
Hand
கை
Hand Gin
கை அரவை, பருத்தி விதை நீக்கி,கைப்பருத்தி மணை
Hand Hoe
களைக்கொத்து,களைக்கொத்து, கொத்து
Hand Net
கைவலை
Hand Operated Sprayer
கைத்தெளிப்பான்
Hand Operated Vacuum Pump
கை இயக்கு வெற்றிட எக்கி
Hand Rotary Duster
கைச் சுழல் தூவுவான்
Hand Spinning
கை நூற்பு
Hand Tractor
கைஇழுவை
Handle
கைப்பிடி
Handle
மேழி
Handsprayer
கைத்தெளிப்பான்
Hank
குஞ்சம்்
Haplo Biontic
ஒற்றைச் சந்ததிச்சுழல்
Haploid
ஒருதொகுதி,ஒருமையம்
Hard Bast (Phloem Fibre)
உரியநார்
Hard Pan
கடினத்தட்டு
Hard Rubber
கடின ரப்பர்
Hard Soil
கடுமண், கட்டாந்தரை
Hard Water
கடின நீர்
Hardness
கடினத் தன்மை
Hardness
கடுனத்தன்மை
Hardness
வண்மை
Hardness
வன்மை
Hardness Of Water
நீரின் வன்மை
Hardy, Sclerotic
வன்மையான
Hari Cot
ஃபிரெஞ்ச்சு அவரை
Hariali
அறுகம்புல்
Hariyali
அருகம்புல்
Harrow
முட்கலப்பை,கிளறி
Harrowing
பெரு மனவேதனை தருகிற.
Harrowing
கிளர்வு,முட்கலப்பையுழவு
Harvest
அறுவடை
Harvest Index
அறுவடைக்குறிப்பு
Harvesting Season
அரிவிக்காலம்
Hatch
குஞ்சு பொரித்தல்்
Haustoria
உறிஞ்சு உறுப்புக்கள்
Hautorium
உறிஞ்சி, உறிஞ்சுறுப்பு
Hay
உலர்புல், உலர்ந்த புல்,உலர்புல்
Hay Stack
புல்போர், வைக்கோல் போர்
Head
தலை, முகடு, மேடு
Head
தலை தலை / முனை
Head
நிலைமட்டம்
Head Capacity
நிலைமட்டத்திறன்
Head Land
மேட்டு நிலம்
Head Land
தலைமடை நிலம்
Head Loss
நிலைமட்ட இழப்பு
Head Mould
கதிர்ப்பூசணம்
Head Smut
கதிர்க்கரிப்பூட்டை, தலைக்கரிப்பூட்டை
Head Variation
நிலைமட்ட வேறுபாடு
Head Works
நீர்த்தேக்கப் பணிகள்
Health, Sanitation
உடனலம்
Healthy Plant
நலச்செடு
Heap System
குவியல் முறை
Heart Rot
மைய அழுகல், தலைப்பாகம் அழுகல்
Heart Wood
உண்மரவைரம்
Heat Duration
வெப்பக்காலவெல்லை
Heat Energy
வெப்பச் சக்தி
Heat Energy
வெப்ப ஆற்றல்
Heat Energy Treated
வெப்ப வினையேற்ற
Heat Index
வெப்ப குறியீட்டு அட்டவணை
Heat Of Hydration
நீராதல்வெப்பம்
Heat Of Hydration
நீர்ச்சேர்க்கை வெப்பம்
Heat Radiation
வெப்பக்கதிர்வீசல்
Heavy Milker
மிகுபாற்கறவை
Heavy Soil
கடின மண்
Hedge
வலி
Heel
குதி
Heel
குதிக்கால்
Heifer
ஈனாப்பெற்றம், கன்றுபோடாத இளம்பசு.
Heifer
நாகு,கடாரி
Height
உயரம், உயர்வு, உயர்த்தின் அளவு, தலைக்கு மேலுள்ள தொலை, மேல்நோக்கிய தொலை, மீகோணம், உயர்ந்த இடம், உயரத்திலிருக்கும் பொருள், குன்று, மேடு, ஏற்றம், மேல் நோக்கிய சரிவு, உச்சி, உச்சநிலை, உச்ச அளவு, உயர்சிறப்பு, உயர்தகுதி, மேம்பாடு.
Height
உயரம்
Height
உயரம்
Helicoid
சுருளியுரு
Helicoid Cyme
சுருளியுருப்பூந்துணர்
Helicoidal
சுருள் பல்லிணை
Heliotrope
பரிதிநோக்கி
Heliotrope
மணமிக்க கருஞ்சிவப்பு மலர்களையுடைய செடிவகை, கருஞ்சிவப்பு மலர்வகையின் மணம், குருதிநிற மணிக்கல் வகை.
Helix
சுருள் வளையம்
Helix
திருகு சுழல், திருகுசுழல் வட்டம், புறச்செவி விளிம்பு, நத்தைப் பேரினம், (க-க.) திருகுசுழல் ஒப்பனைச் சிற்பம்.
Hemiptera
சுருள் வளைய அறை இறக்கையினம்
Hemp
கற்சணல்,சணல்
Hen
காழி
Henna
மருதாணி, மருதோன்றி
Hepatic Duct
ஈரற்கான்
Herb
சிறுசெடு,மூலிகை
Herbaceous Cutting
இளம்போத்தல்
Herbage
இலைகுழை
Herbarium
பூண்டு உணக்கக் கொட்டுல்
Herbarium
பூண்டு உணக்கக் கொட்டில்.
Herbicide
சிறுசெடு கொல்லி,களைக்கொல்லி
Herbivorous
இலைகுழையுண்ணுகின்ற
Herd Book
மந்தையேடு
Hereditary
பரம்பரையான
Heredity
மரபு
Heredity
பரம்பரைப் பண்பு
Heritable
பரம்பரையாய்வருமியல்புடைய
Hermaphrodite
இருபாலி,இருபாலி
Hermaphrodite, Neuter (Neutral)
அலி
Herring Bone Gear
இருசுருள் பல்லிணை
Heterocyst
நிலை பிறழ்ந்த புறை, நிலை மாறிய புறை
Heterogamete
பல்லினப்புணரி
Heterogamous
ஒவ்வாப பாலணு முறை
Heterogamy
பல்லினப்புணர்ச்சி
Heterogeneous
பலவகைப்பட்ட, கலப்பான
Heterogeneous
பலபடித்தான
Heterogenous
பல்லினமான
Heteromorphic Spacies
உருவம் ஒவ்வாத இனங்கள்
Heteromorphosis
மாறுபட்ட புறத்தோற்றம்
Heterosis
பல்லினப்பிறப்புரன்
Heterostyle
பொருந்தா சூல்தண்டு
Heterothalism
கலப்பு எழுச்சி
Heterotrophic
சார்ந்துண்ணும் தன்மைளே்ள
Heterozygosity Hypothesis
வேறுபடுகருநிலைக் கோட்பாடு
Heterozygote
வேறுபடு கருமுட்டை
Heterozygous
வேறுபடு கருநிலை,பல்லினப்புணரிதருகின்ற
Hetrotrophs
சார்பூட்ட உயிர்கள்
Hexogon
அறுகோணம்
Hibernate
அசைவற்ற நிலையில் இருத்தல்
Hibernation
மாரிகழித்தல்
Hibiscus
செம்பருத்தி
Hibiscus
பண்படுத்தப்பட்ட தோட்டச்செடி வகை.
Hibiscus Cannabinus
புளிமஞ்சி, புளிச்சைக் கீரை
Hidden Hunger
மறைபசி
High Analysis
உயர் ஆய்வு
High Fertility Strain
நிறை வளர்திசு, செழிப்புராசி
High Land
மட்டுநிலம்
High Land
உயர்ந்த திட்டு, மேட்டுநிலப்பகுதி
High Latitude
உயர் அட்சாம்சம்
High Lift
உயர்ந்த உயர்த்தி
High Power Objective
உயர்வலுப்பொருள்வில்லை
High Pressure
உயரமுக்கம்
High Speed Electric Motor
அதிவேக மின் சுழற்றி
High Volume Spraying
அதிகக் கொள்ளளவு மருந்து தெளித்தல்
High Yield
அதிக விளைச்சல்
High Yielding Variety
உயர் விளைச்சல் வகை
Hill Banana
மலை வாழை
Hilum
விதைத்தழும்பு,வித்துத்தழும்பு,விதைத்தழும்பு
Hindquarter
பின்காற்பகுதி
Hispa
முள்வண்டு
Histology
உயிர்த்திசு நூல், உடற்கூறியல்
Histology
மெய்ம்மியியல்
Histology
உயிர்த்தசைமங்கள் பற்றிய ஆய்வுநுல்.
Hitch
ஒன்றோடொன்று இணைத்தல்
Hitch
வெட்டியிழுப்பு, திடீர் உந்தல், குலுக்கு, திடீர் அதிர்ச்சி, இடைத்தடங்கல், இடக்கு, சிக்கல், முட்டுப்பாடு, தடங்கல் காரணமாக இடைத்தாமதம், வண்டியுடன் வண்டி இடைக்கொளுவுதல், இடையிணைப்பு, நடப்பவர்க்கு இடையே ஊர்திகளில் அளிக்கப்படும் ஏற்றுதவி, (கப்.) முடிச்சுக் கண்ணிவகை, (வி.) வெட்டி வெட்டிச் செல், வெட்டியிழுத்துக் கொண்டு செல், தட்டுத் தடங்கலுறு, பட்டுத்தடைபடு, முடிச்சிட்டு இணை, கொளுவி இணை, இணைக்கப்பெற்றிரு, இடையே ஊர்தியிலேறிச் செல்லும் உதவிபெறு, வெட்டித்தாக்கு, மூட்டை முடிச்சுக்களுடன் நட, கதையில் இடைச்செருகு.
Hitching
பொருத்துதல்
Hoe
மண்வெட்டி
Hoeing
களை எடுத்தல்
Hog Millet
பனிவரகு
Hold Fast
பற்றுக்கால்
Hold Fast
கதவுப் பிடிமானம்
Hold Fast Organ
விரைவுப்பிடு உறுப்பு
Holding Back
தடைப்பண்ணி
Hollow Drum
உள்ளீடற்ற தொட்டி
Holly Hock
சீமைத்துத்தி
Holoenzyme
முழுமை நொதி
Holy Milk Hedge
இலைக்கள்ளி
Homogeneous
ஒருபடித்தான
Homogeneous
ஒருபடித்தான
Homogenicing
சீர்கலத்தில்
Homogeniser
துகளாக்கி, குழம்பாக்கி
Homolecithal Egg
கரு உணவு பரவிய முட்டை
Homologous
ஒப்பான
Homologue
அமைப்பொத்தபொருள்
Homologue
ஒப்பான
Homothallism
ஒத்த உடல்முறை
Homozygote
ஒன்றுபடு கருமுட்டை
Homozygous
ஓரினப்புணரிதருகின்ற
Honey
தேன்
Honey Bee
தேனீ,தேனீ
Honey Comb
தேனடை, தேன்கூடு
Honey Dew Stage
தேன்துளி நிலை
Honey Extractor
தேன் இறக்கும் கருவி
Honey Glands
தேன் சுரப்பிகள்
Hoof Meal
குளம்புத்தூள், குளம்பு எரு
Hook
கொக்கி
Hook
வளைந்த மணல் திட்டு
Hook Climber
கொக்கிப்கொடு
Hopper
தத்துவான் தத்தி
Hopper
தத்துப்பூச்சி
Horizon
அடிவானம், வான விளிம்பு, தொடுவான், காட்சி எல்லை, அறிவெல்லைக்கோடு, அனுபவ எல்லை, பற்றெல்லை, அக்கறை கொள்ளும் பொருள் தொகுதி எல்லை.
Horizon
தொடுவானம்
Horizon
தொடுவானம்
Horizon
தொடுவானம்
Horizons Of Soil
மண்வெட்டுத் தோற்ற அடுக்குகள், மண்கண்டங்கள்
Horizontal
கிடைக்கோடு, கிடைநிலை, கிடைநிலையிலுள்ள பொருள், (பெ.) அடிவானம் சார்ந்த, அடிவானத்திலுள்ள, அடிவானத்துக்கு ஒருபோகு ஆன, செங்குத்துக் கோட்டிற்குச் செங்கோணத்திலுள்ள, மட்டமான, படுமட்டமான, கிடையான, இயந்திரங்கள் முதலியன வகையில் கிடைப்போக்கில் இயங்கும் உறுப்புகளையுடைய.
Horizontal
கிடைமட்டம்
Horizontal
கிடை கோடு
Horizontal
கிடைநிலை,கிடைமட்டமான, படுக்கை வாட்டமான,கிடையான
Horizontal Split Casing
கிடைநிலைப்பிளவு உறை
Hormone
ஓமோன்,ஹார்மோன்
Hormone Secretion
ஹார்மோன் சுரப்பு
Horn Meal
கொம்புத்தூள்
Horn Shavings
கொம்புச்சீவல்
Horned Caterpillar
கொம்புப்புழு
Hornet
மலைக்குளவி
Horny
கொம்புப்பொருளுள்ள
Horse Dung
குதிரைச்சாணம்
Horse Gram
கொள்ளு, சாணம்,கொள்ளு
Horse Power
பரிதிறன்
Horse Power
குதிரைத்திறன்
Horse Power
குதிரைத்திறன்
Horse Radish
குதிரை முள்ளங்கி
Horse Radish Tree
முருங்கை மரம்
Horse Tail
குதிரை வாலி
Horticulture
தோட்டக்கலை, காய்-கனி-மலர் முதலியவற்றைப் பயிராக்கும் தோட்ட வேளாண்மை.
Horticulture
தாட்டக்கலை,தோட்டவியல்
Horticulture
தாட்டக்கலை
Host
விருந்தோம்புநர் புரவன்
Host
விருந்தோம்பி
Host
ஆதார உயிரி, ஊன் வழங்கி, ஓம்பு உயிரி
Host
பெருங்கூட்டம்
Host Plant
ஓம்புப்பயிர்
Host Range
ஊன் வழங்கிகள் வரிசை
Host Specificity
ஊனூட்டு அறிதலில் திட்டவட்டதன்மை
Hot Air Oven
கனப்பு அடுப்பு
Hot Climate
வெப்பக்காலநிலை
Hot Water Treatment
வெந்நீர் சிகிச்சை
House Bee
வீட்டுத் தேனீ
House Rat
வீட்டு எலி
Hovering Flight
கவிழ்ந்து பறத்தல், தாழப்பறத்தல்
Hull
உமி
Hulling
உமிநீக்கல்
Humid
ஈரமான, ஈரக் கசிவான.
Humid
ஈரத்தன்மை
Humidity
ஈரம், நீர்நயப்பு.
Humidity
ஈரப்பதம்
Humidity
வானீரப்பசை, காற்றின் ஈரப்பசை
Humidity
ஈரப்பதம்
Humidity Receptor
ஈரப்பதன் உணரி
Humiodity
ஈரப்பதம்
Hump
ஏரி
Humus
மக்கிய தாவரமண்
Humus
மட்கிய எரு,மக்கல்,மக்கு, இலைமக்கு
Hunger
பசி
Hunger Sign
பசிக்குறி, பற்றாக்குறை அறிகுறி
Hurricane
சூறாவளி, புயற்காற்று, மேலை இந்தியத் தீவுகளுக்குரிய சுழல் காற்று, கொந்தளிப்பான செய்தி.
Hurricane
சூறாவளி,புயல்காற்று
Hurricane
பெரும்புயல், சூறாவளி
Husk
உமி
Husky
உமியொத்த, உமிகொண்ட
Hyaline
படிகநிறப் பரப்பு, அமைதியான கடற்பரப்பு, நீல வான்பரப்பு, (பெ.) படிகவியலான, கண்ணாடிபோன்ற, தௌிவான, ஒளி ஊடுருவுகின்ற.
Hyaline
பளிங்குருவான,ஒலி ஊடுருவுகிற, தெளிவான, நிறமற்ற
Hybrid
கலப்பு உயிர்,கலப்பினம்
Hybrid Maize
கலப்பின மக்காச்சோளம்
Hybrid Sorghum
கலப்பினச் சோளங்கள்
Hybrid Vigour
கலப்பின வீரியம்,கலப்பு வீரியம், கலப்பு எழுச்சி,கலப்புப்பிறப்புரன்
Hybridisation
கலப்பினமாக்கல்
Hybridisation
இனக்கலப்பு, இன ஒட்டு
Hybridization
கலப்புப்பிறப்பாக்கல்,கலப்பு முறை
Hydathodes
இலை நீர்ச் சுரப்பிகள், நீர்ச்சுரப்பிகள்
Hydatid Cyst
நாய் நீர்ப் பை உறை
Hydatid Sac
நாய் நீர்ப் பை
Hydnocarpus Oil
மரோட்டி எண்ணெய்
Hydra
ஹைட்ரா
Hydrated
நீர்சேர்ந்த
Hydration
நீரால் இறுகுதல்
Hydration
நீர்ச்சேர்க்கை,நீரூட்டம்
Hydraulic
குழாய் வழி செல்லும் நீர்சார்ந்த, கால்வாய் நீருக்குரிய, நீராற்றலால் இயக்கப்படுகிற, இயக்க ஆற்றலுக்குரிய நீர்பற்றிய ஆய்வுத்துறை சார்ந்த.
Hydraulic
நீரழுத்த
Hydraulic Balance
நீரழுத்தச் சமநிலை
Hydraulic Balancing Disc
நீரழுத்தச் சமநிலைத் தட்டு
Hydraulic Conductivity
நீரழுத்தக் கடத்துமை
Hydraulic Gradient
நீரியல் மட்டு
Hydraulic Gradient
நீரழுத்தசசரிவு
Hydraulic Head
நீர் நிலை மட்டம்
Hydraulic Lift
நீரியல் உயர்த்தி
Hydraulic Lift
நீரழுத்த உயர்த்தி
Hydraulic Loss
நீரழுத்தச் சேதம்
Hydraulic Pressure
நீர்ம அழுத்தம்
Hydraulic Principle
நீரழுத்தக் கோட்பாடு
Hydraulic Radius
நீர்ம ஆரம்
Hydraulic Ram
நீர்த்திமியம்
Hydraulic Ram
நீரியக்கத்தாக்கி
Hydraulics
நீரியல் ஆய்வுத்துறை, குழாய்வழி இட்டுச்செல்லும் நீர்பற்றிய ஆய்வுத்துறை, இயக்க ஆற்றலுக்குரிய குழாய் நீர் பற்றிய ஆய்வுத்துறை.
Hydraulics
நீர்ம விசையியல்
Hydraulics
நீர் விசையியல்
Hydrocarbon
ஐதரோக்காபன்
Hydrocone
நீரழுத்தக் கூம்பு
Hydrocone Pump
நீரியக்கக்கூம்பு எக்கி
Hydrodynamic Force
நீரியக்க விசை
Hydrogen
நீரியம்
Hydrogen Cyanide
ஐதாசன்சயனைட்டு
Hydrogen Ion Concentration
ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு
Hydrology
நீர் வள இயல்
Hydrology
நீரியல்
Hydrology
நீர்வள இயல்
Hydrolysis
நீரிடைச் சேர்மப் பிரிப்பு, நீர் இயல்பின் துணைகொண்டு நீர்கலந்த சேர்மத்தில் நீர்க்கூறு சேர்மக்கூறுகள் சிதைவுற்றுக் கூறுபடும் நிலை.
Hydrolysis
நீர்ப்பகுப்பு,நீராற்பகுப்பு,நீரால் பகுத்தல்
Hydrolysis
நீராற் பகுப்பு
Hydrometer
நீரடர்த்திமானி
Hydrometer
நீர் அடர்த்திமானி
Hydrophilous
நீர்நாட்டமான
Hydrophobia
நீர் வெறுப்பு, வெறிநாய்க்கடியின் சின்னமாகத் தோற்றும் நீர் உவர்ப்பு, வெறிநாய்க்கடி, மனிதரின் வெறிநாய்க்கடிக் கோளாறு.
Hydrophobia
விசர்நாய்க்கடிநோய்
Hydrophyte
நீர்த்தாவரம்
Hydroponics
நீர் வளர்ப்பியல்
Hydroponics
மண்ணிலி வேளாண்மை.
Hydroponics
மண்ணில்லாச் செடுவளர்ப்பு
Hydrotropism
நீர்நோக்கிய அல்லது நீர்விட்டு விலகுகின்ற செடிகளின் இயற்பாங்கு.
Hydrotropism
நீர்தூண்டுதிருப்பம்
Hydroxide
தனிமங்களுடன் நீரில்லாமலே நீரகமும் உயிரகமும் கொண்ட சேர்மானப்பொருள்.
Hydroxide
ஐதரொட்சைட்டு
Hygrometer
ஈரப்பத அளவி
Hygrometer
ஈரமானி
Hygroscopic Moisture
நீர் வரையறுக்கப்பட்ட ஈரப்பதம்
Hygroscopic Water
உறிஞ்சப்பட்ட நீர், நுண்புழை நீர்
Hygroscopy
நீர்ப்படலமை
Hymen
யோனிச்சவ்வு
Hyper Sensitive Type
மிகை உணர்வுள்ளவை
Hyper Trophy
செல் உருப்பெருக்கம்
Hyperparasite
ஒட்டுண்ணியைத் தாக்கும் ஒட்டுண்ணி
Hyperplasia
திசுவறைப் பெருக்கம் மிகுதியாதல்,செல் எண் பெருக்கம்
Hypersensitive
அதிவுணர்வுள்ள
Hypersensitive Reaction
அதிவுணர்வு மறிவினை
Hypersensitivity
அதிக உணர்வு எதிர்ப்புத்தன்மை,மிகை உணர்கை
Hypertension
மட்டுமீறிய மிக உயர்ந்த குருதி அழுத்தம்.
Hypertension
அதிபரவிழுவிசை
Hypertonic Medium
தீவிர இயல்பு ஊடகம்
Hypertrophy
தீவிர வளப்பம்
Hypha
பூசண இழை,பூசண இழை
Hypnospore
பூசண வித்து
Hypogastric
இரைப்பைக்குக்கீழான
Hypogynous
சூலகத்துக்குக்கீழான
Hypoplasia
திசுவறைப் பெருக்கம் குறைதல்
Hypotension
தாழ்ந்த குருதியழுத்தநிலை.
Hypotension
குறையிழுவிசை
Hypothesis
எடுகோள்
Hypothesis
கருதுகோள்
Hypothesis
புனைவுகோள், வாத ஆதாரமாகத் தற்காலிகமாய்க் கொள்ளப்பட்ட கருத்து, மெய்மைக்கோள், மேலாராய்வுக்கு அடிப்படையான தற்காலிகப் பொதுவிளக்கக் கோட்பாடு.
Hypothesis
கருதுகோள்
Ice
உறைநீர், பனிக்கட்டி, அப்பம் முதலியவற்றின் மேலுள்ள சர்க்கரைப் பொருக்கு, இனிப்பூட்டிய குளிர்ட பாலேடு, இனிப்பூட்டிய குளிர்பழச்சாறு, (பெயரடை) உறைநீழ் அல்லது பனிக்கட்டியில் வைத்துக் குளிர்ச்சி உண்டுபண்ணு, அப்பம் முதலியவற்றைச் சர்டக்கரைக் கட்டியினால் மூடு.
Ice
பனிக்கட்டி
Ice Pressure
பனியழுத்தம்
Ideal Gear
வெற்றுப்பல்லிணை
Identical
அதுவேயான, வேறு அல்லாத, முழுதொத்த, எல்லாக் கூறுகளிலும் ஒப்பான, இரட்டைக் குழவிகள் வகையில் சினைப்பட்ட ஒரே கருமுனையிலிருந்து வளர்ச்சி அடைந்த, (அள) வேறன்மைசுட்டுகிற, (கண) முழுதுமொத்த நிலையைக்குறிப்பு.
Identical
ஒத்த
Identical Twins
ஒத்தவிரட்டைகள்
Igneous Rock
அழற்பாறை, தீப்பாறை
Igneous Rock
எரிமலைப் பாறை, அனற்பாறை
Igneous Rock
அனற்பாறை,தீப்பாறை
Ignition
தீப்பற்றவைப்பு, தீப்பற்றுகை, தீப்பிடித்துள்ள நிலை, அழல்மூட்டும் வகைமுறை, உள்வெப்பாலையில் தீக்கொளுவும் ஏற்பாடு.
Ignition
தீமூட்டல்
Ignition
எரிபற்றல்
Ignition Point
எரிபற்றுநிலை
Ileo-Caecal Valve
சுருள்குடற் குருட்டுக்குழலிடைவாயில்
Iliac Artery
இடைநாடி
Illife
செங்களி
Imbalance
சமநிலையற்ற
Imbibitional Moisture
உள்ளீர்க்கப்படும் ஈரம்
Imbricate
கவிந்து பாவு, மோட்டில் ஓடுகள் போன்று ஒன்றன் மேற் சென்று ஒன்று கவியும்படியாகப் பரப்பி அடுக்கு, இலைகள் மீன் செதிள்கள் போன்று பரவலாக அமைவி.
Imbricate
தழுவிய
Immature
முதிராத, இளமையான
Immature Proglottis
முதிராக்கண்டம்
Immiscible
கலக்க முடியாத, கலப்பதற்கு இடந்தராத.
Immiscible
கலக்குமியல்பில்லாத
Immisciblity
கலவாமை
Immobile
இயங்காத, அசைவற்ற, நகர்த்த முடியாத.
Immobile
பெயரலாற்றா
Immobilization
பெயர்ச்சி முடுக்கம்
Immovable Joint
அசையாமூட்டு, அசைவில்லாமூட்டு
Immune
பிணிகளினின்று முழுநிறை தடைகாப்புப் பெற்றவர், (பெயரடை) நஞ்சு தொற்றுநோய் முதலியவற்றினின்றும் விடுபாடு உடைய, தடைகாப்புறுதி பெற்ற.
Immune
பாதிப்பில்லாத
Immunisation
நாய் எதிர்ப்புச் சக்தியூட்டல், எதிர்ப்புச் சக்தியூட்டல்
Immunity
(சட்) காப்புடிவமை, (சட்) விடுபாட்டுரிமை, (மரு) தடைகாப்புநிலை.
Immunity
பாதிப்பின்மை,முழுதடுப்பாற்றல்,நாய் பற்றாநிலை, தடைக்காப்பு நிலை
Impeller
சுழல்வான்
Impeller Valve
சுழல் ஓரதர்
Impeller Vane
சுழல்வானின் இறகு
Imperfect Flower (Unisexual Flower), Incomplete Flower
நிறைவில்பூ
Imperfect Fungus
முழுமை பெறாப் பூசணம்
Imperfect Stage
முழுமையற்ற நிலை
Impermeable Cut Off Wall
நீர் ஊடுருவாத் தடுப்புச்சுவர்
Impermeable Strata
நீர் ஊடுருவாப்படிவம்
Impervious
புக வழியளிக்காத, துளைக்கமுடியாத,. செவிவழி நுழைய இடங்கொடாத, மூளையில் ஏற்றுக்கொள்ளாத.
Impervious
உட்புகவிடாத்தன்மையுடைய
Impervious Apron
கசிவறு தரைத்தளம்
Impervious Blanket
கசிவறு போர்வை
Impervious Rock
வழி விடாப் பாறை
Impervious Rock
உட்புகவிடாப்பாறை
Implement
கருவி, துணைச்சாதனம், தட்டுமுட்டுப் பொருள், (வினை) ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்று, செயல்முற்றுவி, செயல்துறை நிறைவுசெய்.
Implement
செய்முறைப்படுத்து
Implement
கருவி
Implement, Apparatus
உபகரணம்
Implements
.துணைக்கருவிகளின் தொகுதி, கருவிகலக்கோப்பு.
Implements
கருவி, சாதனம்
Import
உட்பொருள், தொக்கு, நிற்கும் கருத்து, உட்கருத்து, சுட்டுப்பொருள், முக்கியத்துவம், சிறப்புக்கூறு, இறக்குமதி.
Import
இறக்குமதி
Import
இறக்குமதி
Improved Iron Plough
திருந்திய இரும்புக்கலப்பை
Improved Seed
பொறுக்கு விதை
Improved Strain
திருந்திய வகை
In-Breeding
உட்குழுவளர்ப்பு
Inanimate
உயிரற்ற, சடப்பொருளான, உயிர்வளம் இல்லாத, உயிர்வாழ்வு அற்ற, மந்தமான.
Inanimate
உயிரற்ற
Inanimate Pathogen
உயிரற்ற நோய்க்காரணி
Inarching
நெருக்கு ஒட்டு, உள்வளைவு ஒட்டு,வளைத்துப்பதியம் கட்டுதல்
Inbreeding Depression
உட்கலப்பு வீழ்ச்சி
Incandescence
வெள்ளொளி.
Incandescence
வெள்ளொளிர்வுத்தன்மை
Incandescent
வெண்சுடர் வீசி எரிகிற, வெப்பத்தோடு ஒளிவிடுகிற., பளபளப்பாக ஒளிவீசுகிற, மின்விளக்கு முதலியவற்றின் வகையில் இழைகள் சூடாவதால் ஒளிவீசுகிற.
Incandescent
வெள்ளொளிர்வுள்ள
Incident Light
படு கதிர்
Incineration
கூடத்து எரித்தல்
Incision
வெட்டுதல், செதுக்குதல், அறுத்தல், வெட்டு, கீறல், வெட்டுப் பள்ளம், ஆழமான காயம்.
Incision
வெட்டல்
Incisor Teeth
வெட்டும் பற்கள்
Inclusion
உட்படுத்துதல்.
Inclusion
உட்செருகல்
Inclusion Body
செருகற்பொருள்,நச்சுயிரி நுணுக்குச் சேர்க்கை
Incombustible
தீப்பற்றாத, எரியும் தன்மையற்ற.
Incombustible
எரிக்கமுடியாத
Incompatibility
ஒவ்வாமை, ஒத்திசையாமை.
Incompatibility
ஒவ்வாமை,தகவின்மை
Incomplete Dominance
நிறைவுறா ஆளுமை
Incomplete Fracture
முடிவின் முறிவு
Incomplete Lacination
நிறைவுறா குறுக்கம்
Incomplete Virus
முழுமைபெறா நச்சுயிரி
Incubation
நோயரும்பல்
Incubation
அடைகாத்தல், அடைகாப்பு, குஞ்சுபொரிப்பு, அடைகாப்பு முறை, வேண்டுதல் நோன்புத்துயில், தெய்வங்களிடம் கனவு மூலமான அருள்வேண்டிப் புனிதத்திருவிடத்தில் துயிலுதல், தன்னைமறந்த ஆழ்நினைவு, தற்சிந்தனை, தூய ஆவியின் தற்சிந்தனை நிலை, ஆழ்ந்த திட்ட ஆய்வாராய்வு, (மரு) நோய் நுண்மப்பெருக்க நிலை, நோய்க்குறிகள் தோன்றுமுன் நுண்மங்கள் ஆக்கம் பெறும் நிலை.
Incubation Period
உள்வளர் காலம், அடைகாக்கும் காலம்,உள்ளுறை காலம்
Incubator
உறையுள்,வெப்பப்பெட்டு,அடைகாக்கும் பொறி
Incubator
அடைகாப்புக்கருவி, செயற்கை முறையில் குஞ்சு பொரிக்க முட்டைகளை அடைகாக்கும் கருவி, கருமுதிர்ச்சிக்கருவி, முழுவளர்ச்சியுறாது காலத்திற்கு முன்பே பிறந்த குழந்தைகளவளர்க்கும் அமைவு, (மரு) மருத்துவ முறைகட்கான நோய்நுண்மப்பெருக்க அமைவு.
Indefinite
வரையறாத
Indefinite
எல்லையற்ற, வரையறைப்படாத, தௌிவற்ற, அறதியற்ற, திட்பமல்லாத, (இலக்) பொருளிடங் கால வகைளில் பொதுக் கட்டான.
Indehiscent
வெடிக்காத
Indehiscent
(தாவ) வெடிக்காத.
Indehiscent Fruits
வெடியாக் கனிகள்
Independent Assortment
தனித்தொதுங்குதல்
Indeterminate Plant
மாறுபடாத செடி
Index
குறி எண்
Index
குறியீடு
Index
சுட்டு சுட்டுவரிசை
Index
சுட்டுவிரல், ஆள்காட்டி விரல், கருவிகளின் அளவை முதலியவற்றைக் காட்டும் முள், வழிகாட்டும் கொள்கை, அகரவரிசைத் தொகுப்பு அட்டவணை, பொருளடக்க அட்டவணை, (கண) பெருக்க அடுக்குக்குறி, (வினை)புத்தகங்களுக்கு அகரவரிசை அட்டவணை, கொடு, பொருளடக்க அகரவரிசை அட்டவணை அமை.
Indexing Procedures
குறியீட்டு முறைகள்
Indian Ash Tree
ஒதிய மரம்
Indian Atees
அதிவிடயம்
Indian Balsam
முள்ளுக்கிளுவை
Indian Barberry
முள்ளுக்களா, ஊசிக்களா
Indian Birth Wort
ஈசுவர மூலி, கருடக்கொடி
Indian Bowstring Hemp
மருள்
Indian Coral
முள் முருங்கை, கல்யாண முருங்கை
Indian Corn, Maize
சோளம்
Indian Dill
சதகுப்பை
Indian Fir
அசோகமரம், நெட்டுலிங்கம்
Indian Hemp
கஞ்சா
Indian Jalab
சிதைவேர்
Indian Laburnam
சரக் கொன்றை
Indian Mast
அசோகமரம், நெட்டுலிங்கம்
Indian Penny Wort
வல்லாரை
Indian Privet
மருதாணி,மருதாணி, மருதோன்றி
Indian Senna
நிலவாகை
Indian Shot
கல்வாழை, பூவாழை
Indicator
காட்டி
Indicator
குறியீடு, மானி
Indicator
காட்டி சுட்டிக்காட்டி
Indicator
காட்டொளி
Indicator
சுட்டிக்காட்டுபவர், பொருளளவு விசைவேகம் தொலை முதலியவற்றினைப் பதிவுசெய்து சுட்டிக் காட்டும் கருவி.
Indicator Bacteria
இனங்காட்டும் அணுஉயிரிகள்
Indicator Plant
குறியறிச் செடி, குறிகாட்டும் தாவரம்
Indiffusion
அயனி ஊடுபரவல்
Indigenous
நிலத்துக்குரிய தொன்முதற்குடியான, நாட்டுப் பழங்குடி சார்ந்த, திணைநிலைக்குரிய, திணைத் தோன்றலான.
Indigenous
சுதேசி, நாட்டு, உள்நாட்டுக்குரிய
Indigestion
சமியாமை
Indigestion
உணவுச்செரிமானமின்மை, வயிற்றுமந்தம், மப்புநோய், உணவு செரியாநிலை, ஏற்றமையாநிலை, புறப்பண்புகளையோ கருத்துக்களையோ ஏற்றுத் தன்வயப்படுத்திக் கொள்ளமுடியாமை.
Indigo
நீலம், அவுரி,அவரி,கருநீலம்
Indigo
நீலச்சாயம், அவுரிச்செடி.
Indigo Plant
அவுரித்தாவரம்
Indistinguishable
பிரித்தறிய முடியாத
Indistinguishable
வேறு பிரித்தளிக்க முடியாத, பங்கீடு செய்ய இயலாத, விரிவாகப்ட பரப்ப இயலாத.
Individual
தனித்தம்
Individual
தனித்த
Individual
தனி மனிதன், தனி ஒருவர், (பெயரடை) தனியான, தனிப்பட்ட,. தன்மையுடைய, தனிச்சிறப்பான, குறிப்பிட்ட ஒரு, தனிப்பண்புவாய்ந்த.
Induced Mutation
தூண்டப்பட்ட சடுதிமாற்றம்
Induction
தூண்டல்
Induction
தொகுப்பு வாதம்
Induction
தூண்டல் தூண்டல்
Induction
புகுமுகம், செய்தல், தொட்ங்கிவைப்பு, முன்னுரை, முகப்பு வாசகம், தூண்டுதல், உய்த்துணரவைப்பு, (அள) விதிவருமுறை, தொகுப்பாய்வு முடிவு, தனிச்செய்திகளை விரிவாக வகுத்துத் தொகுத்தாய்வதன் மூலம் பொது மெய்களை வருவிக்கும் முறை, (கண) பொதுமுடிவின் வகை தேர்வு, ஒருவகைக்குப் பொருந்துவது மறு வகைக்கும் இசைவது காட்டி மெய்ம்மையின் பொதுமைநிலை எண்பித்தல், (இயற்) அணுக்கநிலை மன்பாய்வு.
Industrial Crop
கைத்தொழிற்பயிர்
Industry
விடாமுயற்சி, கடும் உழைப்பு, பயன்தரும் வேலை ஈடுபாடு, வாணிக முயற்சி, தொழில்துறை.
Industry
கைத்தொழில்,பெருந்தொழில்
Inert
சடத்தன்மையுள்ள
Inert
சடமான, செயலாற்றலற்ற, இயக்க ஆற்றலில்லாத, எதிர்ச்செயலற்ற, உள்ளார்ந்த தனியாற்றலற்ற, வேதியியல் விளைவுகளற்ற, செயற்பண்புகள் அற்ற, மந்தமான, மிகமெதுவான.
Inert
வினையொடுங்கு
Inert Gas
மந்த வாயு
Inert Matter
உறழ்வுப் பொருள்
Infection
தொற்று, காற்று நீர் மூலமான நோய்த்தொற்று, தொற்றுநோய், ஒட்டிப்பரவும் பொருள், படர்ந்து கறைப்படுத்தும் பொருள், பற்றிப்பரவும் பாங்குடைய, தொற்றிக்கொள்ளுகிற.
Infection
நோய்ப்பற்றல், நோய்த் தொற்றல்,(நோய்) தொற்றுதல்
Infection
தொற்று, அழற்சி
Infection
தொற்றுகை தொற்று
Infection Hypha
தொற்று இழை, தாக்கும் இழை
Infection Thread
தாக்குக்குழாய், வேர்முடிச்சு, அணு உயிரிழை
Infectious
தொற்றும் தன்மை
Infectious
தொற்றுகிற, நோய்பரப்புகிற, கொள்ளை நோய்த் தன்மைவாய்ந்த, நோய்வகையில் நீர் அல்லது காற்று மூலமாகப் பரவக்கூடிய, உணர்ச்சி முதலியவற்றின் வகையில் பரவும் பாங்குடைய, தொற்றிக்கொள்ளுகிற.
Infective Centre
தொற்றும் இடம்
Inferior
கீழோர், தரத்தில் அல்லது நிலையில் மற்றவரை விடத் தாழ்ந்தவர், (பெயரடை) கீழ் உள்ள, தரம்-நிலை முதலியவற்றில தாழ்ந்த, மட்ட வகையான, கோள்கள் வகையில் நிலவுலகின் பாததைக்கு உள்ளடக்கிய பாதையுடைய, அச்சு வகையில் பொது எழுத்துவரி மட்டத்துக்குக்கீழே இடப்படுகிற, (தாவ) புல்லிவட்டம் வகையில் கருவகத்துக்குக் கீழள்ள, கருவகம் வகையில் புல்லிவட்டத்துக்குக் கீழள்ள.
Inferior
கீழான
Inferior Vena Cava
கீழ்ப்பெருநாளம்
Infiltration
ஊடுருவல்
Infiltration
இறுத்தல், வடித்தல், இறுப்புமுறை, வடிப்புமுறை, ஊடுபரவல், படிப்படியாக உள்சென்று தோய்ந்து பரவுதல், இறுத்தமண்டி, வடிநீர்ப்படிவம், இறுத்தலுக்குரிய பொருள், படை மக்கள் தொகை வகையில் புதுவரவின் படிப்படியான ஊடுபரவல்.
Infiltration
தோய்ந்து பரவுதல், உள்ளோட்டம்
Infiltration
வடிதல்
Inflammable
எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளும் பொருள், (பெயரடை) எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளக்கூடிய, எளிதில் அல்லது விலைவில் சினங்கொள்ளுகிற.
Inflammable
தீப்பற்றும்,எளிதிற்றீப்பற்றுகின்ற
Inflammation
அழன்றெழல், கொழுந்து விட்டெரிதல், எரிவு, கொதிப்பு, கிளர்எழுச்சி, வீக்கம், அழற்சி.
Inflammation
வீக்கம், அழற்சி,அழற்சி, வீக்கம்
Inflammation
தாபிதம்
Inflorescence
(தாவ) பூங்கொத்தொழுங்கு, இணர், பூங்கொத்து, மலர்ச்சி.
Inflorescence
பூங்கொத்து,பூங்கொத்து, பூந்தார்
Influenza
சளிபிடிசுரம்
Influenza
சளிக்காய்ச்சல், கடு நீர்கட்கோப்புடன் கூடிய காய்ச்சல். கடுமையான நீர்க்கோப்பு.
Infra-Red
செந்நிறக்கீழ்
Infrared Ray
அகச்சிவப்புக்கதிர்
Infrared Ray
அகச்சிவப்புக் கதிர்
Infundibulum
புனலுரு
Infusion
வடுசாறு
Infusion
ஊற்றல், புகுந்து பரவவிடல், அறிவு புகட்டல், ஊறிக் கலத்தல், அகத்தூண்டுதல், உள்ளுயிர்ப்பண்பு, ஊறல் சான்றெடுக்க நீர் ஊற்றல், சேர்க்கப்பட்ட கலவைக்கூறு, கரைசல், உயரிச்சாறு, வடிசாறு, வடிசாற்றுத்தேறல், சாற்றுக்கூறு.
Inhaled Poison
சுவாசிக்கப்பட்ட நஞ்சு
Inhalent Siphon
உள்ளிழுக்கும் வக்கிர நாளி
Inheritance
மரபுரிமை அமைதல்,மரபுவழிபெறும் தன்மை
Inheritance
மரபுரிமையாக அடைதல், பரம்பரை உடைமை, வழிவழிச் சொத்து.
Inheritance
மரபுரிமம்
Inherited Character
தலைமுறையாகப்பெற்றவியல்பு
Inhibition
செயல் தடுப்பு,வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தல்
Inhibition
தடைக்கட்டுச் செய்தல், தடைக்கட்டு, தடுப்பாணை, விலக்கி வைப்பு, (உள) பயிர்ப்புத் தடை, நீடித்த பழக்கம் அல்லது பயிற்சி காரணமான செயலவாக்களின் உள்ளார்ந்த தடைபுணர்ச்சி.
Inhibitor
தடுப்பு
Inhibitory Gene
கட்டுப்படுத்தும் மரபணு
Initial Cost
தொடக்கச்செலவு, முதல் செலவு
Inject
உட்செலுத்துதல், பீச்சுதல்
Inject
உட்செலுத்து, மருந்து ஊசிபோடுதல், உட்புகுத்திப் பள்ளம் நிரப்பு.
Injurious
புண்படுத்துகிற, தீங்கிழைக்கின்ற
Inland Drainage
உள்நாட்டு நீர்வடுப்பு
Inland Navigation
உள்நாட்டு நீர்ப்போக்குவரத்து
Inland Navigation
உள்நாட்டு நீர்ப் போக்குவரத்து
Inlet
நுழைவாய்
Inlet
கடற்கூம்பு, கடற்கழி, நீள்குடா., வாயில், நுழைவிடம்,
Inlet
உள்விழி
Inner Ear
உட்செவி
Innominate Bone
நிருநாமவெலும்பு
Inoculation
உட்புகுத்தல்,உட்பாய்ச்சுதல்
Inoculation Needle
நீர்மம் செலுத்தும் ஊசி, விதைக்கும் ஊசி
Inoculation Threshold
உட்புகுத்தும் காலம்
Inoculum
மூல நுண்ணுயிர், நுண்ணுயிர் மூலவித்து
Inoperculate
மூடியற்ற
Inorganic
கரிமமற்ற, கனிம,கனிம,அசேதனமான
Inorganic
உயிரியல், உறுப்பமைதியற்ற, உயிர்ப்பொருள் சார்பில்லாத, ஒழுங்கமைவில்லாத, இயல்பான அகவளர்ச்சியற்ற, புறவளர்ச்சியான, தற்செயல் வளர்ச்சியான, உயிர் வளர்ச்சியற்ற, (வேதி) கரியமற்ற, கனிப்பொருள் தோற்றமுடைய.
Inorganic Form Of Nutrients
பயிருணவுக் கனிமவடிவம்
Inorganic Material
அசேதனவுறுப்புத்திரவியம்
Inorganic Matter
அசேதனப்பொருள்
Input
உட்பாடு
Input
இடுகை
Input
உள்ளீடு
Input
உள்ளீடு உள்ளீடு
Insect
பூச்சி
Insect
புழுப்பூச்சியினம், சிற்றுயிர், அற்பர், பொருட்படுத்தத் தகாதவர்.
Insect Pollination
பூச்சியினால் மகரந்தம் வழங்குகை
Insect Species
பூச்சி இனங்கள்
Insecticide
பூச்சிகொல்லி,பூச்சிக்கொல்லி
Insecticide
புழுப்பூச்சி கொல்லி, புழுப்பூச்சிகளை அழிப்பதற்குரிய மருந்து.
Insectivorous Plants
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள்
Insemination
விந்துபுகுத்தல்
Insertion (Of Muscle)
இணைப்பு (தசையின்)
Inside Diameter
உள்விட்டம்
Insoluble
கரையுந்தன்மையில்லாத,கரையாத
Insoluble
கரைக்கமுடியாத, விடை கண்டறியமுடியாத.
Install
நிறுவு
Install
நிறுவு நிறுவு
Installation
நிறுவல்
Installation
அமர்த்தல், வினைமுறைகளுடன் அமர்த்துவினை நிறைவேற்றம், பயனுறுநிலை இணைப்பு, முழுநிறை கருவிகல அமைவு.
Installation
நிறுவல் நிறுவல்
Instar
வளர்நிலை
Instrument
கருவி
Instrument
செயற்கருவி, துணைக்கலம், துணைப்பொருள், கருவியாக உதவும் சாதனம், கருவியாககப் பயன்படுபவர், கையாள், இசைக்கருவி, இசையொலி எழுப்பும் சாதனம், ஒப்பந்தப்பத்திரம், பதிவேடு, பத்திரம், (வினை) இசைக்கருவிக்குரிய பாடற்பகுதி அமை.
Instrument
கருவி
Instrument
கருவி
Insulation
காப்பீடு
Insulation
காப்பு
Integument
சூல் உறை
Integument
புறப்போர்வை, தோல்,. மேந்தோல்.
Intensive Agriculture
செறிந்த வேளாண்மை
Intensive Cultivation
செறிந்த விவசாயம்,செறிவான வேளாண்மை
Intensively
தீவிரமாக
Inter Breeding
இனக்கலப்பு
Inter Crop
ஊடுபயிர்
Inter Cropping
ஊடுபயிர்முறை, ஊடுபயிர் வளர்த்தல்
Inter Cultivation
ஊடு சாகுபடு, உடன் சாகுபடு
Inter Cultivator
ஊடு கலப்பை
Inter Culture
ஊடு சாகுபடி, இடைச்சாகுபடி
Inter Flow
இடை நீரோட்டம்
Inter Veinal Portion
நரம்பு இடைப்பகுதி
Inter-Monsoonal Rain
பருவ இடைமழை
Interaction
இடைவிளைவு
Interaction
உள்வினை
Interaction
இடைவினை
Interaction
இடையீட்டு வினை
Intercalary Meristem
இடைப்புகுந்தபிரிகலம்
Intercellular
கலனிடையிலுள்ள,செல்களிடையில்
Intercellular Space
கலனிடையிலுள்ளவெளி
Interception Drain
தடுப்பு வடிகால்
Interchange
இடமாறல்
Interchange
மாறுகொள்
Interchange
இடைப்பரிமாற்றம், பண்டமாற்று, கொடுக்கல்வாங்கல், ஒற்றை மாற்றுமுறை, ஒன்றுவிட்டொன்றான முறை.
Intercostal
பழுவுக்கிடையான
Intercultivate
இடையிற்பண்படுத்தல்
Intercultivator
இடையிற்பண்படுத்தி
Intergeneric
பண்புக்குழுவிடையே
Interkinesis
நடுமைப் பருவம்
Interlobular
சிறுசோணைக்கிடையான
Interlobular
இரு பிரிவுகளுக்கிடையேயுள்ள.
Intermediate
இடைப்பட்ட
Intermediate
இடைவருபொருள், இடைப்பட்டபொருள், நடுத்தரமான பொருள், (பெயரடை) இடைவந்த, இடைப்பட்ட, நடுத்தரமான, இடையீடான, இடையிலள்ள, (வினை) இடைநின்று செயலாற்று, சந்து செய்வி.
Internal
உட்புற
Internal Disorder
உட்சீர்கேடு
Internal Gear Pump
உள்ளிட்ட பல்லிணை எக்கி
Internal Jugular Vein
அகக்கழுத்து நாளம்
Internal Spur Gear
உள்ளகத்தூண்டு பல்லிணை
Internal Structure
உள்ளமைப்பு
Internal Symptom
உட்புற அறிகுறி
Internally Seed Borne
விதையினுள்ளே ஒட்டியுள்ள, விதையினுள் இணைதல்
Internode
கணு இடை, இடைக்கணு,கணுவிடைப்பகுதி
Internode
கணுவிடைப்பகுதி, இருகணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தண்டுப்பகுதி.
Internode Borer
இடைத்தண்டுப்புழு,கணுவிடைத் துளைப்பான்
Interocellular
செல்லிடை
Interphase
இடைநிலை, நடுமைப்பருவம்
Interploughing
இடை உழவு
Interspecific
இனங்களிடை
Intervertebral
முள்ளெலும்பிடையான
Intervertebral Cartilage
முள்ளெலும்பிடைக்கசியிழையம்
Intoxication
வெறிகொள்ளல்
Intoxication
வெறி, குடிமயக்க வெறி, மட்டுமீறிய கிளர்சட்வசி, நஞ்சூட்டல்.
Intracellular
உயிரணுக்குள்ளே, உயிரணுவாக
Intracellular Digestion
செல்லுள் செரிப்பு
Intracellular Dust
செல்லகக்குழாய்
Intracranial
மண்டையோட்டகத்தான
Intravascular
குருதிக்கலனகத்தான
Inundation
வெள்ளம்
Inundation
வெள்ளப்பெருக்கு
Inundation Canal
வெள்ளக் கால்வாய்
Inundation Irrigation
வெள்ளப்பாசனம்
Invaeness
ஆக்கிரமிப்புத்திறன்
Invagination
உள்பிதுக்கம்
Inverse Proportion
நேர்மாறுவிகிதம்,நேர்மாறுவிகிதசமம்
Inversion
தலைகீழ்த்திருப்புதல், எதிர்மாறாக்குதல், நிலை ஒழுங்கு உறவு முதலியவற்றின் எதிர்மாறாகப் புரட்டுதல், (இலக்) சொற்களின் அமைப்பைத் தலைகீழ்ப்புரட்டுதல், தலைகீழ்த்தகவு, மாற்று வீதம், (இசை) தலைகீழாகத் திருப்பும் முறை,எதிர்மாற்றத்தின் விளைவு.
Inversion
தலைகீழ் திருப்பம்
Inversion
நேர்மாறல்
Inversion
திருப்புதல்
Invertase
நொதிச்சத்து
Inverted Siphon
கவிழ் தூம்பு
Inverted Siphon
கவிழ் வடிகுழாய்
Investigation
சோதனைசெய்தல்
Ion
இயனி, மின்மயத்துகள், நீர்க்கரைசலிலும் சேண்வெளியிலும் அணு அமைதிக்குலைவால் ஏற்படும் மின் செறிவூட்டப்பட்ட துகள்.
Ion
மின்னணு – மின்னூட்டமுடைய அணு; எதிர் மின்னணுக்களில் எதிர்மின்னிகள் (electrons) மிகையாகவும் நேர் மின்னணுக்ளில் எதிர்மின்னிகள் குறைபாடாக அமையும்
Ion
அயனி
Ion Exchange
அயனிமாற்ற
Ion Uptake
அயனி எடுப்பு, அயனி எடுத்தல்
Ionic Charge
அயனேற்றம்
Ionic Theory
அயன்கொள்கை
Ionisation
அயனாதல்
Ions
அயன்கள்
Ipomea
தழையுறும்
Iron
இரும்பு, இரும்புக்கருவி, படைக்கலம், இரும்புத் தட்டுமுட்டு., இருப்புத்தலைப்புடைய குழிப்பந்தாட்ட மட்டை, வலிமை, வலிமைதரும் இரும்புச்சத்துள்ள மருந்து, சூட்டுக்கோல், சூடு போடும் கருவி, சலவைப்பெட்டி, (பெயரடை) இரும்பாலான, இரும்பினாலியன்ற, வலிமையுள்ள, உரமான, உறுதியான, வளையாத, மிகுகண்டிப்பான, இரக்கமற்ற, (வினை) இரும்பிணை, இரும்புத்தகட்டால் பொதி, விலங்குமாட்டு, சலவைப்பெட்டியிடு, சலவைப்பெட்டியினால் தேய்த்துச் சமன்படுத்து, சமன்படுத்து.
Iron
இரும்பு
Iron Chloriss
இரும்புப்பற்றாக்குறை, வெளிர்நிலை
Iron Ore
இரும்புத்தாது
Irradiation
பிரகாசித்தல், ஒளிப்பிறக்கம், இருண்ட பின்னணியில் ஒளியார்ந்த பொருளின் விளிம்பு பெரிதாகத் தெரியும் நிலை, அவிரொளிக்காட்சி.
Irradiation
வீசுகதிர் வீழல்
Irreversible
மாற்ற முடியாத, திருப்பிமறிக்க முடியாத.
Irreversible
மீளாத்தன்மையுள்ள
Irrigated Area
பாசனப்பரப்பு
Irrigated Area
பாசனப் பரப்பு
Irrigated Crop
பாசனப்பயிர்
Irrigation
நீர்ப்பாசனம்.
Irrigation
நீர்ப்பாசனம், பாசனம்,நீர்பாய்ச்சல்
Irrigation
நீர்ப்பாசனம், பாசனம்
Irrigation Canal
பாசனக் கால்வாய்
Irrigation Channal
பாசன வாய்க்கால்
Irrigation Culvert
பாசனச் சிறுபாலம்
Irrigation Depth
பாசன ஆரம்
Irrigation Efficiency
பாசனத்திறமை
Irrigation Intervel
பாசன இடைவெளி
Irrigation Method
பாசன முறை
Irrigation Pipeline
பாசனக் குழாய் அமைப்பு
Irrigation Principle
பாசன நெறிமுறை
Irrigation Requirement
பாசன நீர்த்தேவை
Irrigation Schedule
பாசன அட்டவணை
Irrigation Structure
பாசனக் கட்டமைப்பு
Irrigation Terminology
பாசனக் கலைச்சொல்
Irrigation Water Quality
பாசன நீர்த்தரம்
Irrigation Work
பாசனப்பணி
Irritation
உறுத்தல்
Irritation
சினமூட்டல், அழற்சி, உறுத்தல், தினவு, நமை, நமைச்சல்.
Irritation
உறுத்துணர்வு
Isoelectric Point
சமமின்புள்ளி
Isogamous
ஒத்த பாலணு
Isohyetal Method
சமமழை வரைகோட்டுமுறை
Isolated
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
Isomer
ஒருகூற்றுத்தொகுதி
Isomerism
சமபகுதித்தன்மை
Isomorphic
உரு ஒத்த
Isotonic
சமபரவலமுக்கமுள்ள
Isotope
(வேதி., இய) ஓரகத்தனிமம் ஒரேபொருண்மையுடன் எடைமட்டும் வேறுபாடுடைய தனிமவகை.
Isotope
ஓரிடமூலகம்
Isotopic Elements
ஓரிடமூலகங்கள்
Italian Millet
திணை
Itch
சிரங்கு, தோலில் அரிப்புக்காணும் தொற்றுநோய் வகை, நமைச்சல், அமைதியற்ற பேரவா, ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் அல்லது அடையவேண்டுமென்னும் துடிதுடிப்பு, (வினை) தோலில் அரிப்புணர்ச்சி கொள், ஒன்றைச் செய்யவேண்டும் அல்லது ஒன்றை அடையவேண்டுமென அமைதியற்ற ஆர்வங்கொள்.
Itch
சொறி
Jack
பளுத்தூக்கி
Jack
முளை முளை
Jack
பொதுநிலை ஆடவர் பெயர்க்குஜீப்பு, ஆள், சிறு பணியாள், பொதுநிலைக் கப்பலோடி, சீட்டு வகையில் ஒன்று, அகப்பைக்கோல் திருகுபொஜீ, பாரந்தூக்கிப் பொஜீ, வண்டி தூக்கிப்பொஜீ, புதைமிதியகற்ஜீ, இயந்திரப் பகுதி, மீன் வகையின் குஞ்சு, ஆட்டக்காரர் குஜீயாக வைக்கும் பந்து, (வினை.) பளுத்தாங்கும் கருவிப் பொஜீயால் உயர்ந்து, பாரந்தூக்கியால் மேலே ஏற்று.
Jack
பலா,பலா
Jaggery
வெல்லம், பனைவெல்லம், கருப்புக்கட்டி.
Jaggery
வெல்லம், நாட்டுச்சர்க்கரை,வெல்லம்
Jam
நெரிசல் நெரிசல்
Jam
நெரிசல்
Jam
நெருக்கடி, மிகு நெருக்கத்தால் செயலற்ற நிலை, நெருக்கத் தொகுதி, (வினை.) நெருக்கு, திணி, இடையிட்டு அழுத்து, அடர்த்தியாக நெருக்கப்பெறு, ஆப்புப்போல் திணிக்கப்பட்டு இறுகு, வானொலி அல்லது தந்தியில்லாக் கம்பி வகையில் வேறு இடத்திற் செயலாற்றுவதன் மூலம் செய்தி
Jam
பழக்கூட்டு
Jambolam
நாவல்
Jar
சாடி
Jar
சாடி, குடுவை, கைப்பிடியுள்ள கண்ணாடிக்குவளை, கைப்பிடியற்ற கண்ணாடிக்குவளை, சாடியளவு, (வினை.) சாடியிலடை.
Jasmine
மல்லிகை,முல்லை, மல்லிகை
Jassid
இலைத்தத்துப்பூச்சி,தத்துப்பூச்சி
Jatropha Curcas
காட்டு ஆமணக்கு
Jaundice
மஞ்சள் காமாலை
Jaundice
செங்கண்மாரி,மஞ்சள் காமாலை
Jaundice
மஞ்சட் காமாலைநோய், பார்வைக்கோளாறு, (வினை.) மஞ்சட் காமாலைநோயால் தாக்கு, பொறாமைக்கு ஆளாக்கு, தீர்ப்பு வகையில் பொறாமையூட்டி மாறுபடுத்து.
Jelly
கூழ்க்கட்டி,பழச்சாற்று
Jelly
பாகு, இழுது, பாகுக் கஜீயுணவு, எலும்புத்தோல்களைக் கொதிக்கவைத்தாற்ஜீய கொழுங்குழம்பு, வடிசாறு, பழச்சாற்ஜீன் வடிகுழம்பு, (வினை.) வடிசாற்றுக் குழம்பு செய், பாகாய் வடித்து இறுக வை.
Jet
கருநிமிளைக்கல், ஆழ்ந்த பளபளப்பான கருநிறம், (பெ.) கருநிமிளை சார்ந்த, பளபளப்பான கருநிறம் உடைய.
Jet
தாரை
Jet
தாரைப் பறனை
Jet
தாரை,தாரை
Jet Combination
தாரைத்தொகுதி
Jet Nozzle
தாரைக்குழாய் முனை
Jet Pump
தாரை எக்கி
Jewel Beetle
ஆபரண வண்டு, பொன் வண்டு
Johnson Grass
காட்டுச் சோளம்
Joint
இணைப்பு, மூட்டு
Joint
மூட்டு, இணைப்பு
Joint
பொருத்து, இரண்டு பொருள்கள் இணைக்கப்படுமிடம், கீல் முட்டு, எலும்புப் பிணைப்பு, கணு, இலை அல்லது கிளை வளரும் தண்டின் பகுதி, மூட்டிணைப்பு, இரு கூறுகஷீன் செயற்கையான உறுதி இணைப்பு, இயக்கச் சந்து, வேண்டிய வஸீயல் மட்டும் இயங்கும்படியாக மூட்டப்பட்ட இணைப்பு, (மண்.) பெரும்பாறையில் பிளவு, வெடிப்பு, பொருஷீன் ஆக்கக்கூறு, தசைக் கண்டம், இறைச்சித் துண்டம், (பெ.) கூட்டான, இணைந்த, ஒகிணைவான, கூட்டுடைமையான, கூட்டுடைமையாளரான, ஈரிணைவான, பொதுவான, உடன்பங்காஷீயான, உடன் பங்கான, பொதுக் கூட்டான, (வினை.) பொருத்துக்களால் இணை, இடையே சாந்திட்டுப் பூசி இணை, இடம் நிரப்பி இணை, பலகைகளை இழைத்து ஒருசீராக்கிச் சேர், கணுக்கணுவாகப் பிரி, கூறுகூறாகப் பிரி.
Joint
மூட்டு
Joint
இணைப்பு
Joint Farm
கூட்டுப் பண்ணை
Jointed Leg
இணைக்கப்பட்டகால், மூட்டுக்கால்
Juice
சாறு, சத்து, உயிர்க்கூறு, விலங்குடம்பின் நீர்க்கூறு.
Juice
சாறு
Jump Height Curve
நீர்த்துள்ளல் வளைகோடு
Junction Box
இணைப்புப்பெட்டி
Juniper
ஜுனிப்பர் மரம்
Juniper
உதிரா ஊசியிலைகளையுடைய புதர்ச்செடி வகை.
Juniper
ஜுனிப்பர்
Jute
ஐந்தாம் ஆறாம் நூற்றாண்டுகஷீல் இங்கிலாந்துமீது படையெடுத்த செர்மன் இனத்தவர்கஷீல் ஒருவர், செர்மன் தாழ்நிலை மக்கள் குழுவினம்.
Jute
சடைச்சணல்,சணல்,சணல்
Juvenilehormone
இளநிலைப் ச்சி
Juxtaposition
அடுத்தடுத்து வைத்தல், அடுத்தடுத்து வைக்கப்பெறுதல், பக்க அணிமைநிலை.
Juxtaposition
அண்மை நிலை
Kakhi Weed
முள்பொன்னாங்காணி, தேவடுயாள் முள்
Kankar
ஓடைக்கல், சுக்கான்கல்
Kankar
சுண்ணாம்புச்சால் படிவம்
Kanker Nodules
சுண்ணாம்புக்கற்கள்
Kantakari
கண்டங்கத்தரி
Kaolin
வெண்களிமண்
Kaolin
வெண்களிமண்
Kaolin
பீங்கான் செய்யும் மென்மையான வெண்ணிறக் களிமண்வகை.
Kaolin
வெண் களிமண்,கயோலின்,வெண்களி
Kaolinite
வெண்களிப்பாறை
Kaolinite
இளஞ்செல்கள்
Kapok
இலவம்பஞ்சு, மிகச்சிறந்த மென்மையான பஞ்சுவகை.
Kapok
இலவு, இலவம்,இலவம்பஞ்சு,இலவம் பஞ்சு
Karyogamy
உட்கரு இணைதல்
Katabolism
சிதைமாற்றம்
Katabolism
ஊன்மச் சிதைவு, உயிர்ச்சத்தின் கட்டழிவு.
Kathode (Cathode)
எதிர்மின்வாய்
Kation (Cation)
நேரயன்
Katte Disease
ஏலத் தேமல் நோய்,ஏதல்தேமல் நோய்
Keel Patel
தானியிதழ்
Keel Petal
படகு அல்லி இதழ்
Kena Sag
காணாவாழை, காணாங்கீரை
Kernal
பருப்பு, கொட்டை
Kernel
கொட்டைக்குள்ளிருக்கும் பருப்பு, கூலத்தினுள் இருக்கும் அரிசி, கருமூலப் பகுதி, உருவாக்க மையம்.
Kernel
உமி நீங்கிய தானியம்
Kernel
கரு/உருமையம் கருவகம்
Kernel
பருப்பு
Ketone
கரிமச்சேர்ம வகைகளில் ஒன்று.
Ketone
கீற்றோன்
Key
திறவுகோல், மனநிறைவு, வாயில் துணை, புதுமுக வழித் துணை, வழிகாட்டுங் குறிப்பு, விடைக் குறிப்பு, புதிர் விளக்கக் குறிப்பு, விளக்க வரைப்படம், மொழி பெயர்ப்புத் துணைக் குறிப்பு, விடைக் குறிப்பேடு, தளமையம், உயர்மைய இடம், வாயில் தளம், இமைமுகத்தளம், தலைக்கல், கட்டிட வளைவு முகட்டுக்கல், ஆப்பு, இருசாணி, கருவிகளின் விசைக் கட்டை, தட்டச்சுப் பொறியின் விரற்கட்டை, மணிப்பொறியின் முறுக்குக் கட்டை, கயிற்றுப்புரி முறுக்குக் கட்டை, மின் ஓட்டத் திருப்பாணி, அல்லிக்கொத்துவிதை வகை, பூவேலைப் படிவம், சுவர் வகையில் முழ்ல் மேற்பூச்சு, இசையில் கிளைச்சுரத் தொகுதி, கருத்துத் தொனி, போக்கின் முனிமுகம், அடிப்படையான உயர்க்கருத்து, வெற்றியின் உயரிநிலை, ஆட்சிநிலையின் உயிர்நாடி, இயக்கும் உயிர் மூலம், (வினை) திறவுகோலாற் பூட்டு, திருழூக் கட்டையால் திருக்கி இறுக்கு, இசைக்கருவியை முடுக்கு, விடை விளக்கம் அளி, முறுக்கிவிடு, தூண்டு, எழுச்சியூட்டு, விளம்பரத்தில் தனி அடையாளக்கூறு இணை.
Key
சாவி, பிணைப்பி
Key
சாவி விசை totape unit
Key
சாவி
Key Point
முக்கியப்புள்ளி
Kharif
காடைப் பருவம், காடைகாலம்
Khus Khus
வெட்டு வேர்
Kiln
சூளை, காளவாய்
Kiln
சுண்ணாம்புக் காளவாய், செங்கற் சூளை, சூட்ட சூடு, சூட்டடுப்பிற் காயும்படி செய்.
Kiln
சூளை
Kinetic Energy
இயக்கவாற்றல்
Kinetic Energy
இயக்க ஆற்றல்
Kinetic Energy
இயக்காற்றல்
Kinetic Energy
இயக்க ஆற்றல்,இயங்கு சக்தி
Kist
நிலவரி
Kitchen Garden
வீட்டுக்காய்கறித் தோட்டம்
Knee Joint
முழங்கான்மூட்டு
Knob
குமிழ்
Knob
குமிழ்
Knob
குமிழ், முளையுருளை, உருள்புடைப்பு, கொம்மை, குமிழ்வடிவக் கைப்பிடி, சர்க்கரை-நிலக்கரி முதலியவற்றின் சிறு கட்டி, (வினை.) குமிழ் இணைவி, புடை, வீங்கு, உப்பு
Knot
முடிச்சு
Knot
கடல் மைல், முடிச்சு
Knot
கப்பல் வேக அடுப்படை அளவு
Knot
முடிச்சு, சிக்கல், நெருடு, இடர், புதிர், பிரச்சனை, உடுப்பின் ஒப்பனை இழைக்கச்சை, (கப்.) வேகமக்குங் கருவியல் முடிச்சுக்களால் குறிப்பிடப்படும் பிரிவு, 60க்ஷ்0 அடி கொண்ட கடல்துறை நீட்டலளவை அலகு, விரச்சினை-கதை நிகழ்ச்சி முதலியவைகளின் மையம், விலங்கினது உடம்பிலுள்ள கெட்டியான மொத்தைக்கட்டி, செடியின் காம்பு-கிளை அல்லது வேரில் காணப்படும் புடைப்பு, அடிமரத்தில் கிளை தோன்றுமிடத்தில் உண்டாகுங் கெட்டியான திரட்சி, அறுக்கப்பட்ட பலகையில் இத் திரட்சியினால் ஏற்படும் எதிரிழைப்பகுதி, செடிக்காம்வின் கணு, தொகுதி, கூட்டம், கணம், குலை, கொத்து, சுமைகளைத் தூக்கிச் செல்வதற்கான இரட்டைத்தோள் சும்மாடு, (வினை) கயிறு முடிச்சிடு, முடிச்சாகக் கட்டு, ஆடை ஓர முடிச்சுக்களிடு, முடிச்சுக்களிட்டு ஆடைக்கரைகளுண்டாக்கு, புருவம் நெரி, நெருக்கமாக ஒன்றுபடுத்து, சிக்கவை, சிக்கப்படுத்து.
Knot Disease Of Olive
ஆலீவ்மர முடுச்சு நோய்
Kodo Millet
வரகு
Koleroga
கொலை அழுதல் நோய்
Koo-Babul
கல்துருஞ்சி, சவண்டல்
Label
பேர்த்துண்டு
Label
தாள் நறுக்கு, முகப்புவரிச்சீட்டு, பொருட்பெயர்-பண்பு-வகை-உடையவர் பெயர்-செல்லுமிடம் முதலிய இன்றியமையா விவரங்களைத் தாங்கிய அடையாளத் துண்டுக்குறிப்பு, வகை விவரத்துணுக்கு, தற்குறிப்பு அடை மொழிப்பெயர், ஒட்டுப்பொறிப்புத்தலை, தலைச்சின்னம், (வினை) பொருட்களின் மேல் பெயர் விவரச்சீட்டை இணை, தலைச்சின்னத்தை ஒட்டு, இனவாரியாகப் பிரித்து ஒதுக்கிக் குறிப்பிடு.
Label
சிட்டை
Label
முகப்பு அடையாளம் சிட்டை
Labiate
உதடனைய
Labiate
(தாவ.) உதடனைய இதழ்களுடைய மலர்வகை, உதடு போன்ற இருபிரிவாகப் பிரிந்த புற இதழ்வட்டமுடைய செடிவகை, (பெ.) உதடனைய இதழ்களுடைய, உதடு போன்றபுல்லிவட்டங் கொண்ட, இதழ்கள் போன்ற.
Labiate Flowers
ஈருதட்டுப் பூக்கள்
Laboratory
ஆய்சாலை
Laboratory
ஆய்வகம், ஆய்வுக்கூடம்
Labour
நோக்காடு
Labour
உழைப்பு, கடுமுயற்சி, சமுதாயத் தேவை நிறைவேற்றும் உடலீடுபாட்டு வேலை, முயற்சியாற்றல், உழைப்பாற்றல், தொழிலாளர் தொகுதி, தொழில் வகுப்பு, தொழிலாளர் இன ஆற்றல், ஆற்றல் சான்ற முயற்சி, மூளை வேலை, பிள்ளைப் பேற்றுவலி, கப்பலின் புயற்காலப் பெரும் பிறழ்வுப்போக்கு, (வினை) உழை, கடுமுயற்ச்சி செய், கடு உழைப்பில் ஈடுபடு, முனைந்து முயல், கடுந்துயருறு, துன்பம் அனுபவி, பிள்ளைப்பேற்று நோவுறு, கப்பல் வகையில் உழல், இடரெதிர்த்துப் போராடு, நுணுகி விரிவுபட எடுத்துரை, கடும் உழைப்புக்காட்டு, பேருழைப்பாற்செயற்கைவிளைவு உண்டுபண்ணு, இடர்ப்பட்டுமெல்ல மெல்லஇயங்கு, (செய்.) நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழப்பாடுபடு.
Labour Saving Implement
உழைப்புக் குறைப்புச் சாதனம்
Lac Gland
அரக்குச் சுரப்பி
Lac Insect
அரக்குப் பூச்சி
Lace Wing Bug
கண்ணாடி இறக்கைப் பூச்சி
Lactase
பானொதிச்சத்து
Lactation
பால்சுரத்தல்,பால் சுரத்தல்
Lactation
பால்கொடுத்தல், பால்சுரப்பு.
Lactation Yield
பால் கறவை அளவு
Lactic Acid
இலற்றிக்கமிலம்
Lactiferous
பால்கடத்துகின்ற
Lactiferous
பால் சுரப்பிக்கிற, பால்போன்ற நீம்த்தை உண்டாக்குகிற.
Lactiferous Duct
பாற்கான்
Ladle
துடுப்பு
Ladle
அகப்பை, சட்டுவம், (வினை) அகப்பையால் எடுத்து ஊற்று.
Lads Love
மரிக்கொழுந்து, தவணம்
Lady Bird Beetle
தம்பலப் பூச்சி
Ladys Finger
வெண்டை
Lag Phase
ஒடுக்கப்பருவம்
Lamellae
அடுக்குகள்
Lamelle
அடுக்குகள்
Lamina
இலைத்தாள்,தகட்டுரு,இலைப்பரப்பு
Lamina
குழந்தைகளையும் மனிதர்களையுங் கொன்று தின்னும் பெண்பேய் உரு.
Lanceolate
வேல்வடிவான,ஈட்டி வடுவ
Lanceolate
ஈட்டித்தலை போன்ற வடிவுடைய, அடியகன்று இருபுறமும் முனைநோக்கிக் குவிகின்ற.
Land Breeze
நிலக்காற்று
Land Breeze
நிலக் காற்று
Land Capability
நிலத்திறன்
Land Evaluation
நில மதிப்பீடு
Land Lord
நிலக்கிழார்
Land Mark
நிலக்குறி
Land Mortgage Bank
நில அடமான வங்கி
Land Revenue
நிலத்தீர்வை
Land Side
நிலப்பக்கம்
Land Slid
நிலச்சரிவு
Land Slide
வழுக்கியமண்டிணிவு
Land Slide
நிலச்சரிவு
Land Tenure
நில உரிமை முறை
Land Tenure
நில உரிமைமுறை
Land Use Capability
நிலப்பயன்பாட்டுத்திறன்
Land Utilization Map
நிலப்பயன்பாட்டுப்படம்
Landslide
நிலவழுக்குகை
Landslide
நிலச்சரிவு, எதிர்பாராப் பெருவெற்றி, தேர்தலில் மிக்க பெரும்பொன்மையான வாக்குகள் ஒரு கட்சிக்கே கிடைத்த நிலை.
Lantern Slide
கண்ணாடிவழுக்கி
Lappet
தொங்கல், மடு, தசை மடுப்பு
Lappet
தொங்கல், மடி, காதின் மடல், தசைமடிப்பு, மற்றொன்றின்மீது படிந்திருக்கும் பகுதி, மேற்சட்டையின் மார்புப்புறப் பின்மடிப்பு, பெண்டிர் தலையணி ஆடையோடு இணைந்த நீண்ட கொடி போன்ற தொங்கல் துணி.
Large Scale Production
பெரும்படியாக்கம்
Larva
குடம்பி,குஞ்சு, புழு
Larva
முட்டைப்புழு, முட்டையினின்று வெளிவந்த புழு, கம்பளிப்புழு, அரைகுறை உருமாற்றமடையும் மற்ற விலங்குகளின் முதிரா வடிவம்.
Larvae
குஞ்சுகள், புழுக்கள், லார்வா, இளம் உயிரி
Larval
குடம்பிக்குரிய
Larval Period
புழுப்பருவம்
Larviside
புழுக்கொல்லி
Late Blight
பின்பருவ இலைக்கருகல்
Late Season
பின்பட்டம்
Latent Heat
உள்ளுறை வெப்பம்
Latent Heat
உள்ளுறை வெப்பம்
Latent Infection
உள்ளுறைவுத் தொற்றல்
Latent Period
உள்ளுறை காலம்,உள்ளுறை காலம்
Lateral Roots
கிளை வேர்கள்
Laterisation
செம்பூரான்கல்லாதல்
Laterisation
செம்பூராங்கல்லாதல், லேட்டரைட்டாதல்
Laterite
செம்பூரான்கல்,செம்பாறை, செம்புரைக்கல்
Laterite
செம்புரைக்கல்
Laterite
செம்பூராங்கல், துருக்கல்
Laterite
வெப்பமண்டலச் சாலையமைப்பிற் பயன்படுத்தப்படும் செவ்வண்ண இரும்பகக் களிமண்.
Laterite Soil
செம்புரை மண், குறுமண்,புரசல் நிலம், செம்புரை மண்
Laterite Soil
செம்மண்
Laterite Soil
செம்புறை மண்
Lateritic
செம்பூரான்கல்லுக்குரிய
Laterization
செம்புரையாக்கம்,செம்புரையாக்கம்
Latex
தாவரப்பால்,மரப்பால்,மரப்பால்
Latex
(தாவ.) இரப்பர் மரப்பால்.
Latex Tubes
மரப்பால் குழாய்கள்
Lathe
கடைச்சலெந்திரம்
Lathe
கடைசல் பொறி
Lathe
கெண்ட கோட்டத்தின் ஆட்சித்துறை வட்டங்களின் ஒன்று.
Lathurus
கேசரிப்பருப்பு
Laticiferous
மரப்பால் கடத்துகின்ற
Latitude
விரிவகலம், வீச்செல்லை, ஆற்றலெல்லை, வாய்ப்புக்கலம், வாய்ப்பெல்லை, இடவாய்ப்புரிமை, வாய்ப்பெல்லையுரிமை, தாராள மனப்பான்மை, கட்டுப்பாடின்மை, நெகிழ்வு, தளர்வு, தளர்வுரிமை, பொருள்கோள் விரிவெல்லையுரிமை, (நில.) குறுக்கையளவு, நடுவரைகடந்துள்ள கோண அளவு, (வான்) கதிர் வீதியிலிருந்துள்ள கோணஅளவு.
Latitude
அகலக்கோடு,குறுக்கை
Latitude
குறுக்கை
Latitude
நில நேர்க்கோடு, அச்சரேகை, குறுக்குக் கோடு
Latitude
அகலாங்கு
Lattice
பின்னல் தட்டி, வரிச்சல், அல்லது தும்பிகளின் பின்னலால் அமைந்த மறைப்பு, பின்னல் வேலைப்படாமைந்த பொருள், பின்னலமைப்புடைய பிழம்புரு, குறுக்குப்பின்னல் கம்பி வலையிட்ட பலகணி, (வினை) வலைப்பின்னலுருவாக்கு, பின்னல் தட்டியமைத்துப் பொருத்து.
Lattice
கூடமைப்பு
Lattice
உருபொருள்
Lattice
அணிச் சட்டகம்
Launcing Apron
செலுத்துதளம்
Lavage
கழுவல்
Lavender
நறுமணச் செடிவகை, ஆடைகளை மணமூட்ட வைக்கப்படும் நறுமணச் செடிவகையின் மலர்க்காம்புகள், செஞ்சாயலுடைய மென்னீல நிறம், (வினை) துணி முதலியவற்றில் நறுமணச் செடியின் மலர்ப்பூக்காம்புகளை வை.
Lavender
சுகந்தி
Law Of Independent Assortment
தன்னிச்சைப்பிரிப்பு விதி
Law Of Segregation
தனிப்படுத்தல் விதி
Lawn
புல்வெளி, புல்நிலப் பரப்பு, ஒட்ட வெட்டப்பட்ட புல்கரண் பரப்பு, பூம்பொழில், இன்பப் புல்வெளித் தோட்டம்.
Lawn
புல்தரை,புல்வெளி,புல்தரை
Lawn
புல்வெளி
Lawn Grass
அழகுத்தரைப்புல்
Lawn Mover
புல்தரைச் செதுக்கி
Laxative
குடவிளக்க மருந்து, இளம் பேதிமருந்து, (பெ.) குடலை இளக்குகிற.
Laxative
மலமிளக்கி,இளக்கி
Lay Out
அமைப்புத்திட்டம்,பாத்தி அமைப்பு
Lay Out
அமைவுப்படம்
Layering
பதியம் போடுதல்,பதியம்
Layering
அடுக்குதல்/படையாக இருத்தல் அடுக்குதல்
Laying Of Crops
பயிர்கள் காப்பது , பயிர் வைத்தல்
Leaching
பொசிவு, பொசிதல்,அரிப்பு ஓட்டம், கழுவுதல், நீர்க்கசிவு
Leaching
ஊடுருவல்
Leaching
சுவருதல்
Lead
ஈயம், வங்கம், நீராழம் பார்ப்தற்கான ஈய நுல் குண்டு, அச்சுவேலை வகையில் இடைவரிக் கட்டை, வரிகளின் இடைவெளியை அகலமாக்குவதற்கான உலோகத்தகட்டுப்பாளம், (வினை) ஈயம் பூசு, ஈயம் பொதி, ஈயத்தைக் கொண்டு பளுவேற்று, கண்ணாடித்தகடுகளுக்கு ஈயச் சட்டமிடு, அச்சவேலையில் வரித் தகடுகளிட்டு வரிகளைப் பிள, துப்பாக்கிக் குழல் வகையில் ஈயப்பூச்சினால்கறைப்படு.
Lead
ஈயம், காாீயம்
Lead
காாீயம்
Lead Arsenate
ஈயவாசனேற்று
Lead Poisoning
ஈயநஞ்சூட்டல்
Leaf
இலை
Leaf
இலை, இலைத்தொகுதி, பூவிதழ், தழை, புகையிலை, தேயிலை, சுவடித்தாள், தாளின் இரண்டு பக்கங்கள், பொன்-வெள்ளி ஆகியவற்றின் மிக மெல்லிய உலோகத் தகடு, சீவினகொம்பு-சலவைக்கல்-அபிரகம் முதலியவற்றின் மிக மெல்லிய தகடு, மடிப்புக் கதவுகளின் தனி மடிப்புக்கூறு, நெட்டிழுப்பு மேசையின் இழுப்புப் பகுதி, இழுப்புப்பாலத்தின் மடிப்பலகு, கதவின் சீப்புச் சட்டத்தின் ஒரு பட்டிகை, பற்சக்தரத்தின் பல்.
Leaf
இலை இலை
Leaf Beetle
இலை வண்டு
Leaf Blade
இலைப்பரப்பு
Leaf Blight
இலைக் கருகல்,இலைக்கருகல் நோய்
Leaf Caterpiller
இலைப்புழு
Leaf Contact
இலை உராய்வு, இலைத் தொடர்பு
Leaf Crinkling
இலைப்பரப்பு நெளிவு நோய்
Leaf Curb Disease
இலைச்சுருட்டு நோய்
Leaf Curl
இலைச்சுருட்டை
Leaf Cushions
இலை அதைப்புகள்
Leaf Cutting Ant
இலை வெட்டும் எறும்பு
Leaf Cuttings
இலைத்துண்டுகள்
Leaf Disc
இலைவட்டத் தகடு
Leaf Gall
இலைக் கொப்புளம், இலை வீக்கம்
Leaf Hopper
தத்துப்பூச்சி,தத்துப் பூச்சி
Leaf Miner
இலைத் துளைப்பான்
Leaf Mould
இலையுக்கல்,இலைப் பூசணம்
Leaf Mutch
இலைநெகிழ்மங்கள், இலை ஈரக்காப்பு
Leaf Nematode
இலை நூற்புழு
Leaf Perfumes
வாசனை இலைகள்
Leaf Primordium
இலைமுன் வளர்ச்சி
Leaf Roll
இலைச்சுருள்
Leaf Roller
இலை சுருட்டும் புழு,இலையுருட்டி,சுருள் பூச்சி
Leaf Rot
இலையழுகல்
Leaf Rust
இலைத்துரு நோய்,இலைத் துரு
Leaf Scar
இலைத் தழும்பு
Leaf Sheath
இலையுறை,இலையுறை
Leaf Shipe
வரியிலை
Leaf Skipper
இலை பிணைக்கும் புழு
Leaf Smut
இலைக்கரிப்பூட்டை
Leaf Spot
இலைப்புள்ளி
Leaf Streak
இலைக்கீற்று
Leaf Stripe
இலைப்பட்டை
Leaf Thrip
இலைப்பேன்
Leaf Twister
இலைச்சுருட்டி
Leaf Variegation
இலை நிறமாறுகை
Leaf Vein
இலை நரம்பு
Leaf Webber
இலை பிணைக்கும் புழு
Leaf-Hopper
இலைத்தத்தி
Leak
ஒழுக்கு, கசிவு, இல்லி, பொத்தல், கலத்தில் உள்ளிருந்து வெளியிலோ வெளியிலிருந்து உள்ளாகவோ நீர்மம் ஊறுவதற்குரிய சிறு பிளவு அல்லது துளை, தகா நுழைவழி, தகாச் செல்வழி, மின்மிகை அடர்ப்பிடம், (வினை) கல வகையில் புறத்தே ஒழுகவிடு, உள்ளே கசியவிடு, ஒழுகச்செய், நீர்ம வகையில் புறத்தே ஒழுகு, உட்கசி, மறைசெய்தி வகையில் வெளிவரப் பெறு, மெல்லப் புறஞ்சென்றுவிடு, வெளிப்பட்டுப் பரவு.
Leak
கசிவு
Leakage
ஒழுகல், ஒழுகும் பொருள், சில்லிமூலமாக உள்ளே ஏறும் பொருள், ஒழுகலுக்கு மாற்றீடு, மறைவெளிப்படுதல், முறையிலா இரகசியங்கள் வெளியீடு, அறியவராச் செலவு, விளக்கமுடியாப் பண மறைவு.
Leakage
கசிவு
Leakage
ஒழுக்கு
Leakage Chamber
கசிவு அறை
Lease
கட்டுக் குத்தகை, குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அனுபவ உரிமையளிக்கும் ஒப்பந்தக் கட்டுக்பாட்டு முறை, நிலக்குத்தகை, பாட்டம், மண்ணக்குத்தகை, கட்டுக் குத்தனை உரிமை, கடடுக குத்தகை முறை, கட்டுக் குத்தகைக் கால எல்லை, அனுபவக் காப்புரிமை எல்லை, உரிமைக்காப்புக் கால நீடிப்பு, (வினை) கட்டுக் குத்தகை உரிமை வழங்கு, நிலம் அல்லது மனையைக் கட்டுக் குத்தகைக்கு விடு, நிலம் அல்லது மனையைக் கட்டுக் குத்தகையில் எடு.
Lease
குத்தகை
Leavening
புரையூட்டல்
Lecithin
வெண்கருக்கொழுப்பு
Leech
அட்டை
Leech
அடடை, குருதி உறிஞ்சும் உயிரினம், ஒட்டுணி, பிறரை ஒட்டிக்கொண்டு சுரண்டிப் பிழைப்பவர்.
Leek
வெங்காய இனப்பூண்டு
Leek
வேல்ஸ் நாட்டின் தேசியச் சின்னமான வெங்காய இனச் சமையற் பூண்டுவகை.
Legume
பயறின நெற்று,இருபுற வெடிகனி
Leguminous
அவரையத்துக்குரிய
Leguminous
பயற்றினஞ் சார்ந்த, பயற்றினம் போன்ற, பயற்றினத் தாவரக் குடும்பத்துக்குரிய.
Leguminous Plants
முதிரைத் தாவரங்கள், பயறின தாவரங்கள்
Lemma
பூச்செதில்
Lemma
முற்கோள், பூர்வாங்க வாசகம், வைப்புக்கோள், தற்பொழுதைக்கு வாதத்தை முன்னிட்டு மெய்யாகக் கொள்ளப்பட்ட வாசகம், எண்கோள், முன்னரே எண்பிக்கப்பட்டுவாத ஆதாரமாக மேற்கொள்ளப்படும் செய்தி, தலைவரி, தலைப்பு வாசகம், கோள்வரி, மேற்கோள் வாசகம், சுட்டுவரி, படங்களின் கீழ்த் தரப்படும் மேற்கோளுரை, ஊடிழைவரி, கட்டுரை விரிவுரை பொருளுரை முதலியவற்றில் சுருக்கத் தலைப்புக் குறிப்பாகத் தரப்படும் மேல்வரிப் பகுதி.
Lemongrass
எலுமிச்சைப்புல்
Lenticel
பட்டைத் துளை,பட்டைத்துளை
Lepidoptera
செதில் இறக்கை இனம்
Leprosy
தொழுநோய்
Leprosy
தொழுநோய், குட்டம், ஒழுக்கக்கேடு, நடத்தைக்கேடு பரப்பும் பண்பு.
Leptonema
மெல்லிழைப்பருவம்
Lesion
நைவுப் புண்
Lesion
நைபுப்புண், (மரு.) உறுப்புக்கள் சிதைவு, உறுப்புக்கோளாறு.
Lesser Galangal
சித்தரத்தை
Lesser Tuberosity
சிறுகழலை
Lesser Yam
சிறுவள்ளிக்கிழங்கு
Lethal Gene
மரணச்சந்ததிச்சுவடு,நச்சு மரபணு
Lethal Mutation
மரணவிகாரம்
Lettuce
பச்சடுக்கீரை,சுருள்கோசு
Lettuce
கீரை வகை, பச்சடிக்கீரை.
Level
மட்டம்
Level
மட்டம்,மட்டம்
Level
மட்டம் நிலை
Level
சரிமட்டம், சமதளம், தளமட்டம், மட்டம் பார்க்கும்கருவி, தன்மட்டம், சமதளநிலை, படித்தளம், உயர்வுப்படிநிலை, சமுதாயப் படிநிலை, ஒழுக்கப் படிநிலை, அறிவுப்படி நிலை, சமதளப் பரப்பு, சமதளப் பரப்பான நாட்டுப்பகுதி, (பெ.) நிரப்பான, கிடைமட்டமான, நிலம்படிந்த, நுல்குண்டுக்குச் செவ்வான, ஒத்த உயரமுடைய, ஒப்பான, ஒருநிலைப் பட்ட, சமநிலையான, சரிசமமான, உயர்வுதாழ்வற்ற, ஒரேதரமான, ஒரே பாணியிலமைந்த, ஒத்த தருண்முடைய, (வினை) சமதளப் படுத்து, ஒரநிலைப்படுத்து, ஒரேமட்டமாக்கு, உயர்வுதாழ்வகற்று, நிலமட்டமாக்கு, தாக்கிவீழ்த்து, இலக்குக் குறிவை, நோக்கி நீட்டு, குறியாகக் கொண்டு வசையால் தாக்கு.
Level Crossing
இருப்புப் பாதை சாலை சந்தி
Level Crossing
சமமட்ட இருப்புப்பாதைச் சந்தி
Level Of Liquid
திரவமட்டம்
Level Of Water
நீரின் மட்டம்
Leveller
மட்டமாக்கி,சமனி
Leveller
சமப்படுத்துபவர், சமப்படுத்துவது, சமுதாய வேறுபாடுகளை ஒழிக்க விரும்புபவர், சமத்துவ வாதி.
Levelling
சமன்படுத்தல்
Levelling Board
பரம்புப் பலகை
Levels
வெள்ளக்கரைகள்
Lever
நெம்புகோல்
Lever
நெம்புகோல்,நெம்புக்கோல்
Lever
நெம்புகோல், துப்பாக்கிக் குழலைத்திறக்கும் விசைக்கோல், (வினை) நெம்புகோலினால் உயர்த்து, நெம்புகோலைப்பயன்படுத்து, நெம்புகோலை இயக்குவி.
Levotropic Cleavage
இடஞ்சுழிப் பிளவு
Levy
வரிவிதிப்பு, வரிப்பிரிப்பு, வரித்திரட்டு, படைத்திரட்டு, படைக்கு ஆள் திரட்டு, பிரித்த வரித்தொகை,திரட்டிய படை வீரர் தொகுதி, (வினை) வரிவிதி, சுங்கம் விதி, வரி திரட்டு, பணம் தண்டு, சட்ட நடைமுறை நிறைவேற்ற மூலம் சரக்கு மீது பணம் பிரி, கொள்ளை தவரி கைப்பற்று, அச்சுறுத்துப் பணம் பறி, படைக்கு ஆள்சேர், படைக்கு ஆள்திரட்டு, பொருக்கான படைதிரட்டு, போர்ச்சாதனங்கள் திரட்டு.
Levy
வரிவிதிப்பு
Leys
புல்வயல்கள்
Lice
பேன்
Lichen
மரப்பாசி, கற்பாசி, சிவப்புப் பருக்களுடன் கூடிய தோல் நோய் வகை.
Lichen
மரப்பாசி,கற்பாசி
Life Cycle
வாழ்க்கைச் சுழற்சி
Life Cycle
ஆயுள் வட்டம் ஆயுள் சுழற்சி
Life History
வாழ்க்கை வரலாறு
Life Irrigation
உயிர்ப்பாசனம்
Lift
Lift (FORCE) தூக்கு(விசை)
Lift
தூக்குதல், மேல் நோக்கி உயர்த்துதல், மேலே எழுப்புதல், தூக்காற்றல், தூக்கும் செவ்வுயரம், தூக்கும் கருவி, பாரந்தூக்கி, இயங்கேணி, தளங்களிடையே ஏற்ற இறக்கங்களுக்குரிய கருவி, இயங்கேணிக்குரிய புழைக்கூடு, விமானக் காற்றழுத்தத்தின் செந்தூக்கான ஆற்றல் கூறு, உயர்வு, பதவிமேம்பாட்டுப் படி, மேலாக்கப்படி, உயர்வுதவி, மேம்பாட்டாதரவு, உந்துலத்தில் சிறிது தொலைவு ஏற்றிச் செல்லும் உதவி, (வினை) தூக்கு, உயர்த்து, தாங்கியெட, மேல்தளத்துக்குக் கொண்டுசெல், எடுத்துக் கொண்டுசெல், திருடி எடுத்துச்செல், ஆனிரை சுவர், தூக்கி நிமிர்த்து, எடுத்து நிற்கவை, உயர்வுடையதாகக் கொள், உயர்த்தப் பெறு, வீங்கு, புடை, எழு, அலையில் மிதந்தெழு, மகிழ்வூட்டு, அகற்று, அகல், விலகு, பந்தினை மேல்நோக்கி எறி, உருளைக்கிழங்கினைத் தோண்டி எடு.
Lift
உயர்த்தி, இறைப்பு
Lift
ஏற்றுதல்
Lift Irrigation
இறைப்புப்பாசனம்
Lift Irrigation
நீரேற்றுப்பாசனம்
Lifting Power
ஏற்றும்திறன்
Light Absorption
ஒளி உட்கிரகித்தல்
Light Brown
வெளிர்ப் பழுப்பு
Light Intensity
ஒளிச்செறிவு
Light Microscope
ஒளி நுண்ணோக்கி,ஒளி உருப்பெருக்கி
Light Soil
இளக்க மண், இளக்க நிலம்
Light Trap
ஒளிப்பொறி, விளக்குப் பொறி,ஒளிப்பொறி
Lighting
மின்னல்
Lighting
ஒளியூட்டு ஒளியூட்டு
Lightning Stroke
மின்னடிப்பு
Ligulate
நாக்குவடிவ அல்லிவட்டம்,சிறுநாவடிவமான
Ligulate
(தாவ.) நாக்கு வடிவமான, இழைக்கச்சை யுருவான, சிலிர்களையுடைய.
Ligule
சிலிர்
Lily
அல்லிமலர், தூவெண் மேனியர், தூவெண்ணிற முடையது, தூய்மையுடைவர், தூய்மையுடையது, வெண்ணிற மரபுரிமை மலர்ச்சின்னம், மென்மையான வெள்ளை நிறம்.
Lily
அல்லி,ஆம்பல்
Lima Bean
மா அவரை
Limb
அங்கம், அவயவம்
Limb
சினை, பக்க உறுப்பு,கைகால் அல்லது சிறகு, கொப்பு, பெருங்கிளை, சிலுவைக் கை, வாசகக் கூறு, மலையின் பக்கக்கிளை, (வினை) உறுப்பு அகற்று, உடல் முண்டமாக்கு, முடமாக்கு, செயலற்றவராக்கு.
Limb
உறுப்பு
Limb
உறுப்பு,கிளை
Lime
சுண்ணாம்பு, சுண்ணாநீறு, சுண்ணக உயிரகை, பறவைகளைப் பிடிப்பவர் பயன்படுத்தும் பட்டைப்பசை, (வினை) தோலைச் சுண்ணநீரில் இட்டு ஊறுபதஞ் செய், கிளைகளில் பட்டைப் பசைவைத்துப் பறவைகளைப்பிடி, பட்டைப்பசை தேய்.
Lime
சுண்ணாம்பு
Lime
எலுமிச்சை,சுண்ணாம்பு,சுண்ணாம்பு, எலுமிச்சை (மரம்)
Lime Stone
சுண்ணாம்புக்கல்
Lime Stone
சுண்ணாம்புக்கல்
Lime Sulphur
சுண்ணாம்புக் கந்தகம்
Lime Water
சுண்ணாம்புத் தெளிவு நீர்,சுண்ணாம்புக் தெளிவு
Liming Soil
சுண்ணமிடல்
Limiting Factor
எல்லைப்படுத்துங்காரணி
Line
வரை, கோடு, வரம்பு, எல்லைக்கோடு, வரிசை, படை அளிநிரை, அகழி, மடிப்புவரை, அடையாளக் கோடு, திரைப்பு, சுரிப்பு வரி, முகத்தோற்றம், ஒளிக்கீற்று, கீற்று வரி, ஏட்டின் வரி, பாவின் அடி, செய்யுள், சுருக்கக் குறிப்பு, சிறுகடிதம், வாணிகக் கட்டளை, கட்டளைச் சரக்கு, நுல், இழை, கயிறு, கயிற்றுத் துண்டு, ஆழம் பார்க்கும் குண்டுநுல், அளவு இழைக்கச்சை, தூண்டில், துணி தொங்கவிடும் கொடிக்கயிறு, வழிகாட்டும் கயிறு, வழியறிவிப்புக் கோடு, கம்பி, தந்திக்கம்பி, கம்பிவடம், தந்திப்பாதை, வழி, போக்கு, திசை, நடைமுறை, நெறி, ஒழுங்கு, ஒழுங்குமுறை, விதி, படித்தரம், தொகுப்பு, கோப்புத் தொகுதி, கோவை, தொடர், குடும்பக் கால்வழி, மரபு, வழிமரவு, மரபு வரிசை, துறை,கூறு, தொழில் முறை, வாணிகத்துறைச் சரக்கு, வாழ்க்கைத் துறை, விருப்பத் துறை, ஆற்றல் பாங்கு, கைவரை, அங்குலத்தில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கான நுண்ணளவை, நுண்கூறலகு, தொலைக்காட்சியில் பக்கவாட்டில் கீற்று கீற்றாக எடுக்கும் நிழற்காட்சிக் கூறுகளில் ஒன்று, (வினை) கோடிடு, வரிவரியாயிரு, வரியிட்டு, நிரப்பு, வரியிட்டுக் குறி, கோடிட்டு அடி, வரிசைப்படுத்து, வரிசைப்படு, வரிசையாக உருவாக்கு, வரியாக உருவாகு, படைக்காவல் வை, காவல்நிலைகளில் நிறுத்து, வரிசையில் நில், சம எடையில் நில், ஒழுங்கு முறையில் அமைந்திரு, பாடலை அடியடியாகப் படும்படி வழங்கு.
Line
கோடு
Line
வழி,மரபு,கோடு
Line
கோடு/வரி இணைப்பு நேர் கோட்டுப் பரப்புகை of sight
Line Of Force
விசைக்கோடு
Line Planting
வரிசை நடவு
Line Shaft
ஒட்டுத்தண்டு
Line Sowing
வரிசை விதைப்பு,வரிசை விதைப்பு, சால் விதைப்பு
Line Spotting
காட்டுப் புள்ளி
Linear
நீண்ட, நீளமான,கோட்டுக்குரிய
Linear
வரிபற்றிய, கோடுகள் அடங்கிய, நேரான, நீளமான, (கண., இய) நீடடலளவை சார்ந்த, ஒரே அளவாக ஒடுங்கி நீண்ட.
Linear Equation
நேரியச் சமன்பாடு
Lined Canal
உட்பூச்சுக்கால்வாய்
Lining
உட்பூச்சு
Lining
உள்வரிப் பூச்சு,உள்வரித் துணி, அணைசிலை, அக உறை.
Lining
உட்பூச்சு, உட்புறவுரை, அகத்திரை,கோடிடல்,உட்புறவுறை
Linkage
இணைப்பு தொடுப்புகை
Linkage
இணைப்பு
Linkage Group
இணைப்புக்கூட்டம்
Linkage Map
பண்பக இணைப்பு வரைபடம்
Linseed
ஆளிவிதை
Linseed
ஆளிவிதை.
Linseed
ஆளி விதை,ஆளி விதை
Lint
காயங்களுக்கும் புண்களுக்கும் கட்டும் பஞ்சுத்துணி வகை, கட்டுத்துணி.
Lint
பஞ்சுத்துண்டு,பஞ்சு
Lipoid
கொழுப்புரு
Lipoysis
கொழுப்பு சிதைத்தல்
Liquefaction
திரவமாக்கல்
Liquefy
கெட்டிப்பொருள் அல்லது வளிப்பொருளை நீர்மமாக்கு, திண்மம் அல்லது வளிமம் வகையில் திரவமாகு.
Liquefy
திரவமாக்குதல்
Liquid
நீர்மம், திரவவடிவுடைய பொருள், ஒழுகியல் ஒலி, (பெ.) நீரியலான, நீர்ப்பொருளின் தன்மையுடைய, நீர்போன்ற, ஒழுகியலான, பளிங்கியலான, எளிதில் ஒளி ஊடுருவும் தன்மைவாய்ந்த, நிலையற்ற, அடிக்கடி மாறும் இயல்புடைய, சொத்துக்கள் வகையில் எளிதில் பணமாக மாற்றக்கூடிய, ஓழுகிசையான, முரணோசையற்ற. (ஒலி.) மிடற்றொலியல்லாத, உயிரொலி போன்ற.
Liquid
நீர்மம்
Liquid Culture Media
நீர்ம ஊடக வளர்கலவை
Liquid Fertilizer
நீர்ம (செயற்கை) உரம்,திரவ உரம்
Liquid Fertilizers
நீர்ம உரங்கள்
Liquid Medium
திரவ ஊடகம்
Liquid Membranes
நீர்ம சவ்வுகள்
Liquid Mulches
நீர்ம நெகிழ்வங்கள், நீர் ஈரக்காப்பு
Liquorice
அதிமதுர வேரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மருந்தாகவும் தின்பண்டமாகவும் பயன்படும் கருநிறப்பொருள், அதிமதுரம், அதிமதுர வேரையுடைய செடிவகை.
Liquorice
அதிமதுரம்
Litchi
சீனப் பழமர வகை, சீனப் பழவகை.
Litchi
விழுதி (பழம்)
Litmus
பாசிச்சாயம்
Litmus
கற்பாசி வகையிலிருந்து கிடைக்கும் வேதியியல் நிறமாற்ற இயல்புடைய வண்ணப்பொருள்.
Litre
இலீற்றர்
Litre
பதின்மான முகத்தலளவை அலகு, ‘லிட்டர்’ பத்துசெண்டிமீட்டர் பக்கமுள்ள கன சதுரத்தின் பரிமாணம்.
Litter
கூளம், விலங்கினக் குட்டுகள்
Litter
சிவிகை, நோயாளிகளுக்கான தூக்கு கட்டில், சேக்கை, சிறு விலங்குகளின் வைக்கோற் படுக்கை, ஓரீற்றக் குட்டிகளின் தொகுதி, சருகு சாணக்கூளம், குப்பை கூளம், தாள் செத்தை சவறு, துண்டுதூசுக் குவை, துப்புரவற்ற நிலை, (வினை) வைக்கோல் சேக்கையிடு, வைக்கோல் கூளம் தூவிப் பரப்பு, இடத்தை ஒழுங்கின்றி வைத்திரு, பொருளைத் தாறுமாறாகப் போட்டுவைத்திரு, தாறுமாறான தோற்றமளி, பரவலாகச் சிதறியிடு, குட்டிகளை ஈனு.
Litter Fungus
இலைமட்குப் பூசணம்
Little Gourd
காவை (கொடு)
Little Leaf Disease
சிற்றிலை நோய்,சிற்றிலைநோய்
Little Millet
சாமை,சாமை
Live Fence
செடு வேலி, முட்செடுவேலி
Liver Fluke
ஈரற்றட்டையன்
Livestock
கால்நடை,கானடை
Living
வாழுகின்ற
Living
பிழைப்பு, வாழ்க்கைத் தொழில், வாழ்க்கைத்தேவை, வாழ்க்கைமுறை, திருக்கோயில் மானியம், (பெ.) வாழ்கிற, உடனிணை வாழ்வுயை, இப்பொழுதுள்ள, ஒத்தகால வாழ்வுடைய, முழுதொத்த, சரியொத்த, வழக்காற்றிலுள்ள.
Load
ஏற்று ஏற்று
Load
சுமை, பளு
Load
சுமை
Load
சுமை, பளு, தூக்கிச் செல்லும் பொருள், கண்டி, பார அளவை, எடையாகப் பயன்படும் பொருள் (மின்)மின்விசை ஆக்கப்பொறியால் குறித்தகாலத்தில் வெளியேற்றப்படும் மின்னோட்ட அளவு, மனச்சுமை, கவலை பொறுப்பு, அக்கறை, (வினை) சுமைஏற்று, பாரமேற்று, பளுவால் அழுத்து, ஈயம் வைத்துப் பளுவாக்கு, கப்பல் வகையில் எடையேற்றுக்கொள், பளுத்தாங்கு, எடைப்பொருக்கத்துக்காகக் கலப்படஞ் செய், இன்தேறலுக்கு வலுவூட்ட மட்டப் பொருளைக் கல, தேவைக்குமேல் மட்டுமீறிக் கொடு, துப்பாக்கி முதலியவற்றிற்கு மருந்து திணி, பங்குகளைப் பெரிய அளவிலி வாங்கு, வாழ்க்கைக் காப்பீட்டுத் தவனைகளுக்கு மிகை படக் கட்டணம் விதி.
Load Coefficient
சுமைக்கெழு
Load Determination
சுமை வரையறை
Loam
களிச்சேற்று வண்டல், செங்கல் செய்வதற்கான களிமணல் செத்தைக் கலவை, மக்கிய பொருள் கலந்த வளமிக்க வண்டல் உரம்.
Loam
இருபொறை மண், குருமண், களிச்சேற்று வண்டல்
Loam
குறுமண்
Loam
கலப்புமண்,நன்மண்,தோட்டமண்,ஈரக்களிமண்
Loamy Soil
இருமண்பாடான நிலம்
Loamy Soil
பொறைமண்
Lobe
மடல், தொங்குசதை, இதழ் தட்டை வட்டாகத்தொங்கும் பகுதி, அலகு, ஓரப்பிளவுக்கூறு.
Lobe
சோணை
Lobe Of Ear
செவிச்சோணை
Lobed
சோணையுள்ள
Lobule
காதின் சிறமடல், சிறு இதழ்.
Lobule
சிறுசோணை
Local Leision
உள்ளிட்ட நோய்க்குறி
Local Lesion
தனி இடம் சார்ந்த புள்ளிகள், தனித்த புள்ளிகள
Lock Jaw
தாடைப்பூட்டு
Locomotion
புடைபெயர்வு, இடம்விட்டு இடம் பெயர்வு, இடம் பெயரும் ஆற்றல், பயணம், செயற்கை இடமாற்ற முறை.
Locomotion
சலனம், நகர்ச்சி
Locomotory
இயங்குகிற, ஓரிடத்தில் நிலைத்திராத, இடம் பெயர்வுடைய.
Locomotory
இயங்குகிற, இடப்பெயர்வுடைய
Locule
சூலறை,சிற்றறை
Loculicidal
சிற்றறைவெடிக்கின்ற
Locus
இடம், குறிப்பிடம், நிலையிடம், (கண.) புள்ளிவரைதளம் ஆகியவற்றின் திரிபடிவம்.
Locus
நியமாப்பாதை
Locus
மரபணு இருக்கை
Locust
வெட்டுக்கிளி, அழிகேடன், சால் விழுங்கி, நடு நிலக் கடலக மரவகையின் கனி, இலவங்க வகை மரக்கொட்டை, இலவங்க மரவகை நெற்று.
Locust
வெட்டுக்கிளி,வெட்டுக்கிளி,வெட்டுக்கிளி
Lodging
வாடகை அறை, வாடகை விடுதி, தங்குமிடம், குடியிருப்பிடம்.
Lodging
படுத்தல்
Lodicule
மீச்சிறு செதில் இலை
Lodoicea
கப்படத் தேங்காய்
Loess
காற்றடு மண், காற்றடு வண்டல்
Loess
ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளில் படியும் களிமண்கலந்த சாம்பல் மஞசள் நிறமான வண்டல் படிவு.
Loess
காற்றடிவண்டல்
Log
பதிகை புகுபதிகைப் பெயர் in name
Log
மரக்கட்டை, வெட்டப்பட்ட மரத்துண்டு, வீழ்த்தப் பட்ட மரப்பகுதி, கப்பலின் வேகத்தை அளக்குங் கருவி, தற்காலக் கூலித் தையற்காரனின் வேலைநேர அட்டவனை, (வினை) துண்டுகளாக வெட்டு, கப்பல் சென்ற தூரத்தைக் குறிப்புப் புத்தகத்தில் பதிவுசெய், கப்பல் வகையில் வேகமாக இடம் பெயர்ந்து செல், (கப்.) நாள் விவரக் குறிப்பேட்டில் கப்பலோட்டியின் பெயரையும் செய்த குற்றவிவரத்தையும் பதிவுய, குற்றவாளிக்குத் தண்டப்பணம் விதி.
Log
பதிகை
Log
மடக்கை
Log Phase
அடுக்கேற்ற பருவம்
Logarithm
மடக்கை மடக்கை
Logarithm
(கண.) மடக்கை, எண்ணுக்கு நிகரான மதிப்புடைய கட்டளை விசை எண்ணின் மடங்கெண்.
Logarithm
மடக்கை, அடுக்கு மூலம்
Logarithm
மடக்கை
Logarithmic
மடக்க
Loin
கடி
Loin, Pelvis
இடுப்பு
Long Headed Flour Beetle
பெருந்தலை மாவு வண்டு
Long Pepper
திப்பிலி,திப்பிலி
Long Smut
நீள் கரிப்பூட்டை
Long Stroate
நீள் சேமிப்பு
Longevity
நீண்ட வாழ்காலம், நெடுங்காலம் வாழ்தல்
Longevity
பன்னாள் வாழ்வு, நீள்வாணாள்.
Longitude
நெடுங்கோடு,நெடுக்கை
Longitude
நிரைகோடு, தீர்க்காம்ச ரேகை, நீளப்பாங்கு.
Longitude
நெட்டாங்கு
Longitude
நிலைகோடு, தீர்க்கரேகை
Longitude
நெடுக்கை
Longitudinal
நெடுங்கோட்டுக்குரிய
Longitudinal (Vertical) Section
நீளப்பக்கவெட்டுமுகம்
Longivity
வாழ்நாள்
Loop
வளைவு
Loop
தடம் மடக்கி
Loop
கண்ணி, கயிற்று மடிப்பு வளையம், கொளுவி, உலோகக் கம்பிகளின் மடிகிளை, பிரிந்துசேருங் கிளை, மையவிசை இருப்புப்பாதையின் சுழல் மடி வளைவு, பனிச்சறுக்காட்டத்தில் ஒரு திசைக் சறுக்கு வளையம், (வினை) இழைகயிறு முதலியவற்றால் கண்ணியிடு, மடிப்பு வளையமிடு, கொக்கிபோல் வளையச்செய், கொக்கிபோல் வளை, கொளுவு, வளைந்துமடி, சடைமடி, புனைவி, சூழ், சூழ்ந்துபற்று, வளையங்களால் இணை, கொளுவியால் பொருத்து.
Looper
கொக்கிப்புழு , காவடுப்புழு
Looper
கம்பளிப்புழு, உடலை வில்போல் வளைத்துச் சுருக்குவதன்மூலம் நகர்ந்து செல்லும் புழுவகை, கொக்கி அல்லது கண்ணி போடுவதற்கான கையற்பொறி அமைவு.
Loose Box System
தொட்டித்தொழுமுறை
Loose Jacket Orange
அம்லா ஆரஞ்சு, குடகு ஆரஞ்சு
Loose Part
உதிரிப் பகுதி
Loose Pulley
தளர் கப்பி
Loose Smut
உதிரிக்கரிப்பூட்டை, தளர்க் கரிப்பூட்்டை
Lopping
கிளைவெட்டுதல்
Loss In Head
நிலைமட்ட இழப்பு
Lotus
தாமரை
Lotus
தாமரை, அல்லியன வகை, சோம்பல் வாழ்வில் ஈடுபாடு உண்டாக்குவதாகக் கருதப்பட்ட கிரேக்க பழங்கதை மரபுச் செடிவகை.
Louat
இலக்கு (பழம்)
Low Diversion Weir
குறுமட்டத் தேக்கம்
Low Lift
குறைந்த ஏற்றம்
Low Power Objective
தாழ்வலுப்பொருள்வில்லை
Low Pressure
தாழமுக்கம்,குறைந்த அழுத்தத் தொகுதி
Low Pressure Grouting
தாழழுத்தப் பாய்ச்சுதல்
Low Volume Spraying
குறைந்த கொள்ளளவு மருந்து தெளித்தல்
Low Water Level
கீழிறங்கிய நீர்மட்டம்
Lower Reach
கீழ்ப்பகுதி
Lubric
உயவு
Lubricant
மசகுப்பொருள்,உயவுப்பொருள்
Lubricant
மசகுப் பொருள், உராய்வுகாப்புப் பொருள். (பெ.) மசகியலான, உராய்வுதடுக்கிற.
Lubricate
உராய்வுநீக்குதல்
Lubricate
மசகிடு, உயவிடு, இயந்திரங்களில் உண்ணெய் பூசி உராய்வைக் குறைவாக்கு.
Lubricating Oil
உயவு எண்ணெய்
Lubrication
உராய்வுநீக்கல்
Lubrication
மசகிடல், உராய்வுத்தடை.
Lubrication
உயவு, உயவிடல்
Lucerne
குதிரை மசால்,குதிரை மசால்
Lumen
உட்குழி
Luxury Consumption
மிகை உள்ளெடுப்பு
Lymphatic Node
நிணநீர்க்கணு
Lymphatic Space
நிணநீரிடைவெளி
Lymphocyte
நிணநீர்க் குடமம்
Lymphocyte
நிணநீரகம்
Lymphoid Tissue
நிணநீரிழையம்
Lyophilizer
பனிப்பதம் செய் கருவி
Lyrate
நுனி சிற்றிலை
Lyrate
(வில., தாவ.) யாழ் வடிவமுள்ள.
Lysis
கரைத்தல், கரைந்துபோதல்,அழிவு
Lysogenic Pathwat
நோய் தொற்றல் வழிமுறை
Lysol
நோய்தொத்தல் தடுப்புநெய், நச்சுத்தடை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் நீரில் கரையத்தக்க சவர்க்கார நெய்க்கலவை வகை.
Lysol
இலைசோல்
Lytic Phage
சிதைக்கும் நச்சுரி
Machete Granule
மாசெட் களைக்கொல்லி குறுணை
Machine
பொறி,பொறி
Machine
இயந்திரம், விசைப்பொறி, இயற்பியல் விசை யைச் செலுத்துவதற்கான அமைவு, விசையைக் கொண்டு செலுத்தும் கருவி, விசையைப் பயன்படுத்தும் கருவி, இருசக்கர மிதிவண்டி, முச்சக்கர மிதிவண்டி, இயந்திரம் போல வேலைசெய்பவர், அறிவைச் செலுத்தாமல் செயலாற்றுபவர், சற்றும் பிசகாமல் ஒழுங்காகச் செயலாற்றுபவர், மேலாண்மை இயக்கும் அரசியல் அமைப்பு, (வினை) இயந்திரத்தினால் செய், இயந்திரத்தின் உதவியால் வினையாற்று, இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்து.
Machine
எந்திரம், பொறி
Macro
குறுநிரல்
Macro
பேரளவு
Macro
பெரும் பெரும/ குறுநிரல்
Macro Climate
பெருவாரி காலநிலை
Macrocyclic
நீண்ட கால வாழ்க்கைச் சுழலுடைய
Macrogyne
கொழுத்த பெண் எறும்பு
Macromere
கருக்கோளப் பெருஞ்செல்
Macropore Face
பெருந்துளையிடம்
Macropore Space
பெருந்துளைவெளி
Madar
எருக்கு
Madar Fibre
எருக்கு நார்
Magic Lantern
விளக்குப்படம்
Magma
தீக்குழம்பு, மலைக்குழம்பு
Magma
(மண்) கற்குழம்பு.
Magma
கற்குழம்பு
Magma
கற்குழம்பு, பாறைக்குழம்பு
Magnesium
மகனீசியம்
Magnesium
வெளிமம், உலோகத்தனிம வகை.
Magnifying Glass
உருப்பெருக்கி, உருப்பெருக்காடு
Mahali Disease
குலையழுகல் நோய்
Mahua
இலுப்பை
Mahua Tree
இலுப்பை மரம்
Main Stalk Rot
குலைக்காம்பு அழுகல், நடுத்தண்டு அழுகல்
Mainapron
மூலத்தளம்
Mainapron Bearing
முதன்மைத் தாங்கி
Mainapron Canel
முதன்மைக் கால்வாய்
Mainapron Plot
மூலப்பாத்தி
Maintenance
பராமரிப்பு
Maintenance
பேணல்/பராமரிப்பு பராமரிப்பு
Maintenance
பேணுதல்
Maintenance
பேணல்
Maintenance Ration
பாலனத்தீன்பாகம்
Maize
மக்காச்சோளம்,மக்காச்சோளம் , முத்துச்சோளம் துளுக்கச்சோளம்
Maize
சோளம், மக்காச்சோளம்,. சோளக் கதிர்மணி.
Maize Sheller
மக்காச்சோள உலர்த்தி
Major Adjustment
பெருசீரமைவு
Major Distributory
பங்கீட்டுப்பெருவாய்க்கால்
Major Distributory
பங்கீட்டுப் பெருவாய்க்கால்
Mal Nutrition
ஊட்டப்பற்றாக்குறை
Malathion
மாலத்தியான்
Male Calf
ஆண்கன்று
Male Sterility
ஆண்மலடு
Maleic Acid
மலேயிக்கமிலம்
Malformation
உருமாற்ற நோய்
Malformation
பொருத்தமில்லாமத உருவ அமைப்பு, செப்பக்கேடு.
Malleus
சம்மட்டியுரு
Malleus
காதின் சுத்தி எலும்பு, காதுச்சவ்வின் அதிர்ச்சியை உட்காதுக்குள் ஊடுபரவவிடும் எலும்புப் பகுதி.
Malpighian
மல்பீசிக்குரிய
Malt
தானிய முளைச்சர்க்கரை, முளைவிட்டதானியம்
Malt
வடிப்பதற்கான மாவூறல், (வினை) மாவூறரலாக்கு., மாவூறவை, வித்து வகையில் வெப்பால் கெடு, மாவூறலாகு,
Maltose
தானியச்சர்க்கரை, மால்ட்டோஸ்
Maltose
(வேதி) மா வெல்லம், மாவூறலிலிருந்து எடுக்குஞ் சர்க்கரை.
Mamma
பான்மடி
Mamma
அம்மா, தாய்.
Mammal
பாலூட்டு
Mammal
பாலுட்டி, கருப்பை உயிர்.
Mammary Gland
பான்மடிச்சுரப்பி
Mammitis (Mastitis)
முலைவாதை
Mandarin Orange
குடகு நரந்தம், குடகு ஆரஞ்சு,அம்லா ஆரஞ்சு, குடகு ஆரஞ்சு
Mandible
தாடை, வெட்டும் தாடை
Mandible
கீழ்த்தாடை
Mandible
தாடை, பாலுட்டி உயிரினங்களின் கீழ்த்தாடை, பறவைகளின் அலகு, பூச்சியினங்களின் மேல் தாடையின் இரு பாதிகளில் ஒன்று.
Mandibular
சிபுகத்துக்குரிய
Manger
குதிரை இலாயத தொட்டி, மாட்டுக் கொட்டில், தொட்டி.,
Manger
காடி
Mango
மாங்காய், மாங்கனி.
Mango
மா, மாம்பழம்,மா (மரம்)
Mango Ginger
மாங்காய் இஞ்சி
Mango Hopper
மாமரத் தத்துப்பூச்சி
Mango-Hopper
மாத்தத்தி
Mangrove
மருந்துக்கும் தோல் பதனிடுவதற்கும் பயன்படும் பட்டையினையுடைய வெப்பமண்டலச் சதுப்புநிலப் படர் தாவர வகை.
Mangrove
சதுப்புநிலம்,மாங்குரோவு
Mangrove Plants
சதுப்புநிலத் தாவரங்கள்
Mangrove Swamp
கண்டற்சதுப்புநிலம்,மாங்குரோவுச்சதுப்புநிலம்
Mangrove Tree
மாங்கிரோவ் மரம்
Manhole
புதைச்சாக்கடை வாயிற்புழை, புதைசாக்கடைக்குத் தெருவின்மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் திறப்பு.
Manhole
ஆளிறங்குத்துளை
Manhole
ஆள்துளை
Manila Hemp
மனிலாச்சணல்
Manometer
வாயுவமுக்கமானி,அழுத்த அளவி
Manometer
அழுத்தமானி, அழுத்த அளவி
Manometer Head
அழுத்த அளவி மட்டம்
Manosaccharide
தனிச்சர்க்கரை
Manufacture
ஆக்கத்தொழில், செய்தொழிலாக்கம்,. செய்தொழில் துறை, ஆக்கிக்குவிப்பு, (வினை) ஆக்கு, பயனோக்கி மிகதியாகப் படை, விளைவி, உழைத்துருவாக்கு, கற்பனை இலக்கிய வகையில் இணைந்துருவாக்கு., செயற்கையாகப் படை.
Manufacture
உண்டாக்கல்
Manure
எரு, நில, உரம், மக்கிப்போன எரு, நிலவளச் சத்து, (வினை) எருவிடு, உரமிட்டுச் செழிப்பாக்கு.
Manure
உரம், எரு,உரம்,எரு, இயற்கை உரம்
Manure Pit
எருக்குழி
Manuring
எருவிடுதல்
Marble Disease
ஏலத்தேமல்
Margin
ஓரவெளி
Margin
எல்லைக்கோடியடுத்த பகுதி, அச்சுத்துறையில் அடிக்காது விடுபடும் பக்க ஓர இடம், ஒதுக்கி விடப்பட்ட ஓரப்பகுதி, விடுமிகை, ஈடு செய்வதற்காக முன்னரே சேர்க்கப்பட்ட மிகைபகுதி, சலுகை மிகை, காலம்-பொருள் முதலியவற்றின் தேவைக்கு மேற்பட்ட அளவு, வாணிகம் வகையில் தற்செயல் இழப்பீடு சரிசெய்வதற்காகப் பங்குத் தரகரிடம் சேமிப்பாக ஒப்படைக்கப்படும் பணம், (வினை) ஓர இடம்விடு, ஓர இடத்தில் குறிப்பு எழுது, பங்குத் தரகரிடம் கணக்கு மாற்றங்களில் ஏற்படும் இழப்பீட்டிற்காகப் பணம் ஒப்படை.
Margin
விளிம்பு
Margin
ஓரம் பக்கஓரம்
Margosa Tree
வேப்பமரம்
Marine Soil
கடலோரமண்
Market
சந்தை
Market
அங்காடி, சந்தை, சந்தைக்கூட்டம், சந்தைக் களம், சந்தை கூடும் பருவம், கால்நடைத்தாமணி, தாமணிக்களம், வாணிகக்களம், கொடுக்கல் வாங்கல், கொடுக்கல் வாங்கல் வாய்ப்பு, தேவைப்பாட, தேவைப்பாடுள்ள இடம், விற்பனை, பேரம், விலைப்படு நிலை, விற்குநிலை, விலை வீதம், விரைமதிப்பு,(வினை) விற்பனைக் களப்படுத்து, விலைப்படுத்து, சந்தைக்கனுப்பு, சந்தையில் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்.
Market Gardening
சந்தைப்பொருட்பயிரிடல்
Market Inactivation
குறிவிளக்கச் செயலிழப்பு
Marketing
விற்பனை
Marketing
சந்தைப் பொருள் விற்பனை
Marsh
சதுப்பு நிலம்,சதுப்புநிலம்,சதுப்புநிலம், சேற்றுப்பூமி
Marsh
சதுப்புத் தாழ்நிலம்.
Marsh
சதுப்பு நிலம்
Marsh Mint
பொதினாக்கீரை
Martix (Of Tissue)
தாயம்
Mary Gold
துலக்கசாமந்தி
Mash
அரையல்,துகைத்தல்
Mash
கூழாகும்பொருட்டு வெந்நீருடன் கலக்கப்பட்ட அரைத்த மாவு, குதிரைகள் முதலியவற்றிற்குச் சூடாகக் கொடுக்கப்படும் வெந்த கூலம் தவிடு முதலியவற்றின் கலவை, மசியல், குழப்பமான கதம்பும், (வினை) அரைத்தமாவை வெந்நீரில் கல, மசியலாக்கு, உருளைக்கிழங்கு முதலியவற்றைப் பிசைந்து மொத்தையாக்கு.
Mask
மாற்றுரு,மூடு, கவசம்
Mask
முகமூடி, முகத்திரை, முகக்காப்புள வலை, பண்டைய கிரேக்க, ரோம நநடிகர்களால் அணியப்பட்ட மனிதத தலைபொம்மை, பொய்முகம் முகத்தைப்போல் செய்யப்பட்ட களிமண் அல்லது மெழுகுருவம், மாறுவேடம், உருமாற்றம், முகமூடியணிந்தவர், நரிமுகம், நாதித்தலை, (வினை) முகமூடி கவி, முகமூடியினால் உருமைற்று பகைவர் பார்க்காமல் மறைத்துவை, பகைவர் படைகள் செயற்படாமல் தடுத்து நிறுத்திவை, நேசப்படையின் பீரங்கி வேட்டு வரிசையில் நின்றுகொண்டு அது செயற்படாமல் தடு, உருமாறு, உணர்ச்சி முதலியவற்றை மறைத்துக்கொள்.
Mask
மறைமுகம் மறைப்பு
Masked Symptom
வெளித்தோன்றா அறிகுறி, மறைந்திருக்கும் அறிகுறி
Masonry
கல்கட்டட வேலை
Masonry
கட்டுமான வேலை, கொல்லத்துவேலை, கல்தச்சு வேலைப்பாடு.
Masonry
கொத்துவேலை
Mass
திணிவு
Mass
நிறை
Mass
ரோமன் கத்தோலிக்கக் கோயில்களில் இயேசு நாதரின் இறுதி உணவுவிழா, இறுதி உணவு விழாவில் பயன்படுத்தப்படும் வழிபாட்டுச்சுவடி, இறுதி உணவு விழாப்பாடல்களின் இசைமெட்டமைவு.
Mass
பொருண்மை
Mass Cultivation
பரந்த அளவில் பயிரிடுதல்
Mass Emasculation
பெருமளவு ஆணகச் சிதைப்பு
Mass Flow
மொத்த ஓட்டம்
Mass Selection
கூட்டுத்தேர்வு,சிறப்புத்தோற்றத் தேர்வு
Mass Spectrograph
பொருண்மை நிறமாலை வரை
Mass Spectrograph
திணிவுநிறமாலை பதிகருவி
Mass Spectrum
திணிவுநிறமாலை
Massive Structure
பேரமைப்பு
Material, Object, Matter
பொருள்
Maternal
தாய்வழி
Maternal
தாய்சார்ந்த, தாய்குரிய, தாய்போன்ற, தாய்போன்ற பாமுடைய, தாய்வழி உறவுடைய.
Mathematical Analysis
கணித ஆய்வு
Mating Type
இணையும் வகை
Matrix
அணி
Matrix
அணிக்கோவை
Matrix
தளம், அடிப்பொருள்
Matrix
அமைவுரு அணி
Matrix
கருப்பை, உருவாகுமிடம், முதிர்விடம், விலங்குறுப்பில் உரு அமைவூட்டும் கூறு, மணிக்கற்கைள் உள்ளடக்கிய பாறைத்திரள், உயிரணுக்களுக்கிடையே உள்ள பொருள், அச்சுவார்ப்புரு, (உயி) உயிர்ம அடையீட்டடுப் பொருள்.
Matter
பொருண்மம், பருப்பொருள்
Matter
பதார்த்தம்
Matter
பருப்பொருள், சடப்பொருள், சீ, கசிபொருள், செய்தி, காரியம், நிகழ்வு, பேச்சுக்குரிய செய்திமூலம், எழுதிரதுமூலம், கருத்துமூலம், பொருண்மை, பொருட்கூறு, கருப்பொருள், சுருக்கம், (அள) வாசக் கருத்துக்கூறு, (வினை) குறிப்பிடத்தக்கதாயிருர, கவனத்துக்குரியதாயிரு, முக்கியத்துவமுடையதாயிரு, சீக்கசியவிடு.
Maturation
சீக்கட்டுப் பழுப்பு, கொப்புளம் பழுத்தல், சீக்கட்டு பழக்கவைத்தல், பழம் பழுத்தல், முதிர்கை, வளர்ச்சி.
Maturation
முதிர்தல்
Mature Proglottis
முதிர்ந்த கண்டம்
Maturity
நிறை முதிர்ச்சி, பருவ நிறைவு, குதிர்வு, பணமுறி தவணைமுதிர்வு.
Maturity
முதிர்ச்சி
Maximum
பெருமம்
Maximum
பெருமம், பெரிய அளவு, உச்சவரம்பு, (பெயரடை) எல்லாவற்றிலும் பெரிய, மிகப்பெரிய அளவான, இயன்ற வரையில் மிகப்பெரிய, உச்ச அளவான.
Maximum
பெருமம், உச்சம்
Maximum
உச்சம்,உயர்வு
Maximum Discharge
பெரும நீர் வெளியேற்றம்
Maximum Discharge
உச்சப்பாய்வு
Maximum Temperature
உயர்வெப்பநிலை
Maximum Thermometer
உயர்வுவெப்பமானி
Maximum Water Holding Capacity
உச்ச நீர்க் கொண்மை
Meadow Plantain
நீர்வளநில வாழை
Mealy Bug
வெண்மூட்டைப்பூச்சி,மாவுப்பூச்சி, சூரை,மாப்பூச்சி
Mean Annual Rainfall
ஆண்டுச்சராசரிமழை
Mean Sea Level
சராசரிக்கடன்மட்டம்
Mean Sea Level
சராசரி கடல் மட்டம்
Measles
தட்டம்மை, புட்டாளம்மை, அம்மைக் கொப்புளங்கள், பன்றியின் நோய்வகை.
Measles
மணல்வாரி அம்மை, தட்டம்மை
Measure
அளவு, அளவை, அளவு முறை, அளவெல்லை, அளவெண், பருமன்,. முகத்தலளவைக்கூறு, படியளவு, நீர்ம அளவு கலம், அளவுக்கருவி, அளவுப்பட்டை, அளவு கோல்., வரையளவு, படிக்கூறு, யாப்பமைதி, சந்தம்வ, தாளம், நடவடிக்கை, சட்டமன்றச் செயல்முறை, (கண) மடங்டகெண், (வினை) அள, அளவிடு, அளந்தறுதி செய், பருமன் மதித்தறி, நீள-அகல-உயரங்கள் கண்டுணர், மதித்துணர், மேலுங் கீழும் பார்த்துத் தர மதிப்பிட்டறி, பாத்திடு, அளந்து வழங்கு, குறித்து அளவு பிரித்தெடு., அளவொப்பிடு, போட்டியிடு, கடந்துசெல்.
Measure
அளவை
Measure
அளவை
Measuring Cylinder
அளவையுருளை
Meatus
நாடிக்குழாய், செல்குழாய்.
Meatus
குழி
Mechanical
பொறிமுறைக்குரிய
Mechanical
இயந்திரத்துக்குதிய, சிறு கைத்தொழில் சார்ந்த, இயந்திர நுட்பம் சார்ந்த, இயந்திரப்பொறியால் இயக்கப்படுகிற, இயந்தரங்களால் ஆக்கப்படுகிற, இயந்திரத்தின் தன்மையுடைய, தானே இயுரகுகிற, இயல்நிலை இயக்கமுடைய, உயிர்ப்புத்திறமற்ற, அறிவுத்திறமற்ற, தன் முதன்மையற்ற, தன் செயலற்ற, மாறாத, கண்மூடி மரபான, மரபுவழிப்பட்டியங்குகிற, இயக்கஞ் சார்ந்த, உள்நரப்பியக்கம் சார்ந்த, இயக்கவியல் துறை சார்ந்த, இயக்கவியல் துறை சார்ந்த, இயந்திர நுட்பத்திறமை வாய்ந்த, இயலியக்கவாதமுறையில் விளக்குகிற.
Mechanical Efficiency
எந்திரத் திறன்
Mechanical Efficiency
எந்திரத்திறன்
Mechanical Loss
எந்திரச்சேதம்
Mechanical Power
எந்திர ஆற்றல்
Medial
இடையான
Medial
இடையிலுள்ள, மையத்திலுள்ள, மட்டான பருமனுள்ள, நடுத்தரமான, இடைநிலையான, சொலிலிடை நிகழ்வான, சராசரிக்குரிய.
Medium
(SPIRITUAL) ஊடகர்
Medium
நடுத்தரம், நடுநிலைப்பண்பு, இடைத்தர அளவு, இடையீட்டுப் பொருள், ஊடுபொருள், வழி, வாழ்க்கையின் சூழல், செயற்கருவி, சாதனம், வகைதுறை, பண்டமாற்று இடைப்பொருள், நாணயம், செலாவணி இடையீட்டுப் பொருள், கலவை நீர்மக் கூறு, ஆவியுலக இடையீட்டாளர், (பெயரடை) நடுத்தரமான, இடைப்பட்ட, சராசரியான.
Medium
ஊடகம்,ஊடகம்
Medium
ஊடகம்/இடைநிலை ஊடகம்
Medium (Culture)
உணவுப்பொருட்கலவை
Medulla
மச்சை, எலும்பின் பித்து, தண்டெலும்பு உட்சோறு, உறுப்பு வகைகளின் உட்கூறு, குண்டிக்காய் உட்கரு, பாலுட்டிகளின் மயிர் உட்கூறு, மரவினப்பித்து.
Medulla
உட்சோறு, மையச்சோறு
Medulla Oblongata
நீள்வளையச்சுரம்
Medullary Rays
உட்சோற்றுக்கதிர்,சுரத்துக்குரிய கதிர்கள்
Medullated
சுரமாக்கப்பட்ட
Megaspore
பெரும்விதை
Meiosis
மென்னயச் சாட்டுக் குறிப்புரை, குறைத்துச் சொல்லி மிகை தெரிவிக்கும் நயவங்சக உரை, கருமள அணுக்களில் அணு இயக்க மாற்றக்கூறு.
Meiosis
குன்றல் பிரிவுமுறை, குறைவுப் பருவம்
Melanin
கருநிறம்வழங்கி,கருநிறப்பசை
Melon
முலாம்பழம்.
Melon
முலாம்பழம்
Melting Point
உருகுநிலை
Membrane
சவ்வு
Membrane
சவ்வு, மெல்லிய தோல், நோய் வகைளில் மேலடைக் கோளாறு, பழங்கால எழுதும் தாள் சுருள் பகுதி.
Membrane
சவ்வு,மென்றகடு,சவ்வு
Membrane Filter
சவ்வு வடிகட்டி
Membranous
மென்றகட்டுக்குரிய
Mendelian Character
மெந்தல்கண்ட குணங்கள்
Mendelian Inheritance
மெந்தல்கண்ட தலைமுறையுரிமை
Meninges Of Brain
மூளைச்சருமம்
Meninges Of Spinal Cord
முள்ளந்தண்டுச்சருமம்
Mercurial Fungicide
பாதரசப்பூசணக்கொல்லி
Mercuric
மேக்கூரிக்கு
Mercuric
(வேதி) ஈரிணை திறப் பாதரசமடங்கிய.
Mercury
இதள், பாதரசம்
Mercury
இரசம்,பாதரசம்
Mercury
பாதரசம்.
Mericlinal
முழுச்சூழ்வு
Meridional Cleavage
நீள்மைய மட்டப் பிளவு
Meristem
பிரியிழையம்
Meristem Tip Culture
வளர்நுனி வளர்ப்புமுறை
Mero Blastic Cleavage
முழுமையற்ற பிளவு
Mesenchymal Cell
இடைநுழைத் திசுச்செல்
Mesenchyme
இடைநுழைத்திசு
Mesentery
ஊனீர்ச்சவ்வு (அ) குடல் தாங்கி,சுற்றுமடிப்பு
Mesentoblast
இடையகக் கருக்கோளச்செல்
Mesh
கண்ணி கண்ணி
Mesh
கண்ணி, வலை
Mesh
வலைக்கண், வலைக்கம்பி
Mesh
வலையின் கண்ணி, வலைக்கண், (வினை) வலையிட்டுப்படி, பற்சக்கர வகையில் கொளுவியிணை.
Mesocarp
இடையோடு,(கனி) நடுச்சுவர்,மத்திய கனி அடுக்கு
Mesoderm
இடையடுக்கு
Mesophile
இடைவெப்பநிலை, விரும்பி
Mesophyll
இலைநடுச்சோற்றணு,சோற்றுத்திசு
Mesophyll
இலையின் உள்ளிழைமம்.
Mesophyll Tissue
சாற்றுத்திசு
Mesquite Bean
சீமைக்கருவேல், வேலிக்கருவேல்
Mesta
புளிச்சைக்கீரை, காய்ச்சுறுக்கு
Metabilites
வளர்சிதைப்பிகள்
Metabisulphite
அலுவிருசல்பைற்று
Metabolic Changes
வளர்சிதை மாற்றங்கள்
Metabolic Waste
வளர்சிதை மாற்றக்கழிவு
Metabolism
வளர்சிதை மாற்றம்
Metagenesis
பால்-பாலிலா சுழற்சி மாற்றம்
Metagenesis
ஒற்றைமாற்றுத் தலைமுறை, பால் சார்ந்த இனப்பெருக்கத்துடன் பால்சாரா இனப்பெருக்கம் தலைமுறை தோறும் மாறி வருதல்.
Metal
உலோகம், உலோகம்போன்ற வேதியியல் பண்புடைய பொருள், கீழ்த்தர உலோகக் கலவைக்கூற, போர்க்கப்பல் பீரங்கி, படைத்துறைக் கவசக் கலன், இயங்கு கோட்டை, உருகிய நிலையில் கண்ணாடி செய்வதற்குரிய பொருள், இயற்பாறை, பாதைபோடுவதற்குரிய, சரளைக்கல் இருப்பூர்திப்பாதை போடுவதற்குரிய சரளை, உள்ளார்ந்த பண்பு, உள்ளுரம், (பெயரடை) உலோகத்தாலான, (வினை) உலோக மூட்டு, உலோகத்தினால் கவிந்து பொதி, பாதைக்குச் சரளையிடு.
Metal
கலப்பி உலோகம்
Metal
உலோகம், மாழை
Metal
உலோகம்,உலோகம் மாழை
Metamere
சீரமைப்புக்கண்டம்
Metamere
ஒருசீராயமைந்த உடலின் கூறு.
Metamerism
சீரமைப்பிலாக்கம்
Metamerism
(வில) ஒருசீராயமைந்த உடற் கூறுபாடு, (வேதி) ஆக்க எடை மாறுபாடின்றி மைய அணுவைச்சுற்றி வேறுபட்ட ஒழுங்கமைவு.
Metamorphic
உருமாறிய
Metamorphic
உருமாறாட்டஞ் சார்ந்த, உருத்திரிபுடன் கூடிய, (மண்) இயன் மாறுபாடு அடைந்த.
Metamorphic Rock
உருமாற்றப் பாறை
Metamorphic Rock
உருமாறிப்பாறை,மாற்றுருவப்பாறை,உருமாறுபாறை
Metamorphic Rock
உருமாற்றுப் பாறை
Metamorphosis
உருமாற்றம், உருவமாறுதல்,உருமாறல்
Metamorphosis
உருமாற்றம், மாய உருத்திரிபு, மாறிய வடிவம், இயன் மாறுபாடு, பண்பு மாறுபாடு.
Metaphase
கடைப்பிரிவு நிலை,கடைப்பிரிவுநிலை
Metaxylem
பின்தோன்று தாரு
Meteor Shower
எரிகல் பொழிவு, வீழ் நட்சத்திரப் பொழிவு
Meteorological Data
வளிமண்டலவியற்றரவு
Meteorological Society
வானிலை ஆராய்ச்சிக் கழகம்
Meteorologists
வானிலை இயல் வல்லுனர்
Meteorology
விண்வெளியியல்
Meteorology
புவிவெளியியல்
Meteorology
வளிமண்டலவியல்,வானிலை இயல்
Meteorology
வானிலையாய்வு நுல், வருங்குறி அறிவிக்கும் நோக்குடைய வானிலை நிகழ்வியக்க ஆராய்ச்சித்துறை.
Meter
அளவி
Meter
அளப்பவர், அளப்பது, அளவு கருவி.
Meterology
காலநிலை இயல்
Methane
மீதேன்,கொள்ளிவாயு
Methane
(வேதி) சதுப்புநில வளி, நிறமணங்களில்லாத வெடிநீரகக் கரிய வளி.
Methanol
எரிசாராயம்
Method Of Measuring Growth
வளர்ச்சியை அளக்கும் முறை
Methyl Alcohol
மீதைலற்ககோல்
Methylated Spirit
மெதனோல்சேர் மதுசாரம்
Mexican Prickly Poppy
வீமன் தண்டு, பிரம்மந்தண்டு, குடுயோட்டுப் பூண்டு
Mezozoic
இடை உயிர் உழிக்காலம்
Mhote
கமலை, கவலை,கமலை
Mhote Bucket
கமலைச்சால், கவலைச்சால்
Mica
அபிரகம்
Mica
அபிரகம்
Mica
மைக்கா, அப்ரகம்
Micelle
களிமண் துகள்
Micro Aerophilic
மிகக்குறை காற்று விரும்பு
Micro Analysis
நுண் பகுப்பாய்வு
Micro Biology
நுண் உயிரியல்
Micro Biostatic
நுண் உயிர் வளர்ச்சி நிறுத்தி
Micro Climate
நுட்ப கால நிலை
Micro Manipulator
நுண் அடைப்புக்கருவி
Micro Meter
நுண் அளவி
Micro Nutrient
நுண் சத்து, நுண் ஊட்டச் சத்து
Micro Nutrition
நுண் ஊட்டகம்
Microbial Technology
நுண்ணுயிரிய தொழில் நுட்பம்
Microcyclic
குறுகிய வாழ்க்கைச் சுழலுடைய
Microgyne
பெண் சிற்றெறும்பு
Micromere
கருக்கோளச் சிறு செல்
Micron
பதின்மான நீட்டலளவை அலகில் பத்து இலட்சத்தில் ஒரு கூறு.
Micron
மைக்கிரன்
Micronutrient
நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள்
Micropyle
விதைத்துளை,விதைத்துளை
Microscope
நுண்ணோக்காடி, பூதக்கண்ணாடி.
Microscope
நுண்ணோக்கி, உருப்பெருக்கி
Microscope
உருப்பெருக்கி, நுண்பெருக்கி
Microscopic Investigation
உருப்பெருக்கி கொண்டு செய்மே் ஆராய்ச்சி
Microsomes
நுண் நிறத்திரி
Microspore
சிறு நுண் சிதல்களையுடைய ஒட்டுணிக் காளான் வகை.
Microspore
நுண்வித்தி
Midrib
இலையின் நடுநரம்பு.
Midrib
நடுநரம்பு
Migration Of Ions
அயன்குடியேற்றம்,அயன்குடியேறல்
Milch Breed
பால்வருக்கம்
Milch Cow
பாற் பசு,கறவை
Mild Alkali
மென்காரம்
Mild Climate
உவப்பானகாலநிலை
Mild Strain
மந்தவகை, மிதவகை, தீவிரமற்ற வகை
Milk
பால்
Milk
பால், மரப்பால், பூண்டுகளிலிருந்து வயத்தபால் செடிகளின் பால்போன்ற சாறு, (வினை) பால் கற, ஒருவரிடமிருந்து பணம் கற, ஒருவரைத் தன்னலத்திற்குப் பயன்படுத்திக்கொள்,. சாறு இறக்கு, பாம்பிலிருந்து நஞ்சு இறக்கு.
Milk Cow
கறவைப் பசு
Milk Fever
பாற்காய்ச்சல்
Milk Of Lime
சுண்ணாம்புப்பால்
Milk Strainer
பால்வடி
Milk Vein
பானாளம்
Milk Well
பாற்குழி
Milking
பால்கறத்தல்
Milking Capacity
கறப்புத்திறன்
Milking Machine
கறப்புப்பொறி
Milking Shed
கறவைக் கொட்டில்
Millet
சிறுதானியம்
Millet
திணை, சாமை, தினைச்செடியின் விதை.
Millets
சிறு தானியங்கள்
Millingtonia
மரமல்லி
Millipede
மரவட்டை
Millipedes
மரவட்டை
Mimosa
தொட்டாற் சுருங்கி
Mimosa
‘தொட்டாற் சுருங்கி’ யை உள்ளடங்கிய துவரை இனக் குத்துச் செடிவகை.
Mineral
கனிமம்
Mineral
கனிமம்
Mineral
கனிப்பொருள்
Mineral
கனிப்பொருள், சுரங்கத்திலிருந்து கிடைக்கும் தாதுப்பொருள், உயிர்மச் சார்பற்ற பொருள்களின் வகை, இயற்பொருள், கருப்பொருள், உலாகத் தாது, (பெயரடை) கனிப்பொருள் சார்ந்த, சுரங்கத்திலிருந்து கிடைக்கிற, இயற்பொருளான, உயிர்மச் சார்பற்று இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கிற.
Mineral
கனிமம்
Mineral Acid
கனிப்பொருளமிலம்
Mineral Acid
கனிப்பொருளமிலம்
Mineral Aggregate Method
கனிமத் தொகுப்பு வேளாண்மை
Mineral Deficiency
கனிப்பொருள் பற்றாக்குறை, மாழைச்சாரப் பற்றாக்குறை
Mineral Food
கனிப்பொருளுணவு
Mineral Matter
கனிமப்பொருள்
Mineral Nutrition
கனிப்பொருள் ஊட்டம்,கனிம ஊட்டம்
Mineral Oil
கனிம எண்ணெய்,கனிம எண்ணெய்
Mineral Oil
கனிம எண்ணெய்
Mineralogist
கனிப்பொருளறிஞன்
Mineralogy
கனிப்பொருளியல்
Mineralogy
கனிப்பொருளியல்
Mineralogy
கனிமவியல்
Mineralogy
கருப்பொருளியல், கனிப்பபொருள் இயல்.
Minimum
இழிவு,குறைமம்
Minimum
சிறுமம்
Minimum
சிறுமம்
Minimum
குறுமம், மிகக்குறைந்த அளவு, குறைவெல்லை, (பெயரடை) மிகக் குறைந்த, குறைவெல்லையான.
Minimum Temperature
இழிவுவெப்பநிலை
Minimum Thermometer
இழிவுவெப்பமானி
Minor Element
சிற்றளவு மூலகம்
Minor Irrigation
சிறுபாசனம்
Minor Millets
சிறு தானியங்கள்
Mint
புதினா
Mint
அக்கசாலை, நாணயக் கம்பட்டக்கூடம், புதுப்புனைவுக்குரிய மூல இடம், பெருஞ்செல்வம், (வினை) நாணயமடி, முத்திரையிடு, புதுப்புனைவு செய், புத்தாக்கம்செய், சொல்தொடர் முதலியவற்றைப் புதிதாக உருவாக்கு.
Minual
படுகை
Miracle Drug
அதிசய மருந்து
Miry Soil
சற்று நிலம்
Miscarriage
கருவழிவு
Mist
மென்பனி, மூடுபனி
Mist
புகைப்பனி
Mist Blower
நுண்துளித் தெளிப்பான்
Mist Chamber
பனிப்படல அறை
Mite
சிறு செப்புக்காசு, பிளாண்டர்ஸ் மாநிலத்தடியின் பழைய சிறு செப்புத்துட்டு, ஆங்கில நாட்டு அரைச்காசு, நன்கொடையில் சிறு துணைக்கூறு. சிறுதுகள், தூசு, சிறிதளவு, சிறுபொருள், மதலை, குழந்தை, சிறுபூச்சி வகை.
Mite
சிலந்தி
Mites
சிலந்திப்பேன்
Mitosis
(உயி) உயிர்மப் பிளவியக்கம, உயிரணு நுண்ணிய இழைகளாகப் பிரியும் செய்கை.
Mitosis
மறைமுகப்பிரிவு, குன்றாப்பிரிவுமுறை
Mixed Crop
கலப்புப்பயிர்
Mixed Farming
கலப்புப் பண்ணையம்,கலப்புவேளாண்மை
Mixed Fertilizer
கலப்பு உரம்,கலப்பு உரம்
Mixed Fungicides
கலப்புப் பூசணக்கொல்லிகள்
Mixture
கலப்பு, தனிப்பண்புமாறா இயற்கூட்டு, கலவை, கலக்கப்பட்ட பொருள், மருந்துக்கூட்டு, உள்வெப்பாலையில் வெடிக்கும் ஆற்றலாக உள்ள காற்றுடன் கலந்த ஆவி எண்ணெய்.
Mixture
கலவை
Mobile
இயங்குகிற, அசையக்கூடிய, நிலையாககப் பொருத்தப் பெற்றிராத, தங்குதடையற்று அசைவதற்குரிய, மிக எளிதில் மனம் மாறுதலடைகிற, படைப்பகுதி வகையில் எளிதில் இடம் விட்டு இடம் பெயரக்கூடிய.
Mobile
இடப்பெயர்ச்சித் தன்மையுள்ள
Mode
வகை
Mode
முகடு
Mode
பாங்கு பாங்கு
Mode Of Action
செயற்படும் விதம்
Mode Of Inheritance
தாயமாகும் முறை
Modification
வேறுபாடு
Modification
மாற்றியமைத்தல், உருத்திரிபு, உருமாற்றம், சிறு வேறுபாடு, மாறுபாட்டின் சிறுவிளைவு, திருத்தமைவு, திருந்திய நிலை, திருந்திய உருவம் (உயி) சூழ்நிலை காரணமாக இலவகைகளில் தோன்றும் சிறுதிற மாறுதல்.
Modification
மாற்றியமையவு மாற்றியமைத்தல்
Modifying Gene
திருந்தும் மரபணு
Modulus Of Rupture
சிதைவு குணகம்
Modulus Of Rupture
சிதைவுக் குணகம்
Moisture
ஈரம்,ஈரம்,ஈரம்
Moisture
ஈரம், கசிவு, நீர்நயப்பு.
Moisture
பசுமை, ஈரப்பற்று, ஈரிப்பு
Moisture Stress
ஈர அழுத்தம்
Molasses
கரும்புவெல்லப்பாகு,கரும்புச்சர்று கழிவு
Mole
நீர்த்தடை ( வகை)
Mole
அகழெலி
Mole
மறு,. தோலில் காணப்படும் மச்சம்.
Mole
மூலக்கூறு
Mole Drain
வளை வடிகால்கள், செய்கரை வடிகால்கள்
Mole Drain
மூலக்கூறு கழிவு
Mole Drains
குறுகிய வடுகால்கள்
Mole Plough
வங்குக்கலப்பை
Molecular
மூலக்கூற்றுக்குரிய
Molecular Biology
மூலக்கூறு உயிரியல்
Molecular Biology
மூலக் கூறு உயிரியல்
Molecular Concentration
மூலக்கூற்றுச்செறிவு
Molecular Concentration
மூலக்கூற்றுச்செறிவு
Molecule
மூலக்கூறு
Molecule
மூலக்கூறு,மூலக்கூறு
Molecule
மூலக்கூறு
Molecule
(இய.,வேதி) அணுத்திரண்மம், பொருளின் பண்பு மாறுபடா மிகச்சிறிய நுண்கூறு, இம்மி, சிறுதுணுக்கு.
Molecule
மூலக்கூறு
Mollisols
கரிமமண்
Mollusca
மெல்லுடலி
Molybdate
மொலித்தேற்று
Molybdenum
மொலித்தனம்
Molybdenum
மொலித்தினம்
Molybdenum
முறிவெள்ளி, தகர்வியல்புடைய வெள்ளி நிறம் வாய்ந்த உலோக வகை.
Momentum
உந்தம்
Momentum
உந்தம்
Momentum
(இயந்) இயங்குவிசை, மோதாற்றல், இயக்க ந்துவிசை.
Momentum Equation
உந்தச் சமன்பாடு
Monadelphous
(தாவ) ஒரே மலரிழையுடைய.
Monadelphous
ஒருகற்றையுள்ள
Mono Block Pump
ஒற்றை வார்ப்பு எக்கி
Mono Karyotic
ஒற்றைக் கருநிலை
Monocarpellary
ஒற்றைச்சூல்வித்திலையுடைய
Monoclinal Fold
ஒற்றைச்சரிவு மடிப்பு
Monocline
ஒருசாய்மடுப்பு, ஒரு சரிவு வளைவு
Monocline
ஒற்றைச்சரிவு
Monocotyledonous
(தாவ) ஒரு முளையிலையுடைய.
Monocotyledonous
ஒற்றை விதையிலைப் பயிர்,ஒருவித்திலையுடைய
Monoculture
ஒரு பயிர் சாகுபடி,ஒரே வகைப் பயிர்
Monoecious
(தாவ) இருபாலிய, ஆணுறுப்புக்களும் பெண்ணுறுப்புக்களும் ஒரே செடியிலுள்ள, (வில) இருபால் கூறுகளும் ஒரே உயிரில் உள்ள.
Monoecious
ஓரில்லமுள்ள,ஓரகத்தன, ஆண்-பெண் பூக்கும்
Monohaploid
ஓரெண் ஒற்றை நிறத்திரி
Monohybrid
ஒற்றைப் பண்பகக் கலப்பினம்
Monohybrid Cross
ஒற்றைப் பணபகக்கலப்பி
Monohybrid Ratio
ஒற்றைப் பண்பகக் கலப்பு விகிதம்
Monokaryotic
ஒற்றை உட்கருவுடைய
Monosonic
ஒரு நிறத்திரி இழந்த
Monotrichous Flagella
ஒருபுற ஒற்றை நகரிழைகள்
Monsoon
பருவக்காற்று
Monsoon
பருவக் காற்று, பருவ மழை
Monsoon
பருவக்காற்று
Monsoon
இந்துமாகடற் பருவமுறைக் காற்று பருவக்காற்று, மழைக்காலம்.
Monsoon Climate
பருவக்காற்றுக்காலநிலை
Monsoon Rain
பருவமழை
Monsoons
பருவக் காற்றுகள்
Monster
பெரும் உருவம்
Monster
கோர உரு, அஞ்சுவரு பேருரு, அருவருப்புருவம், அருவருப்புருவினர், அரக்கர், அஞ்சுவரு பேருருவினர், இயல்மீறிய அறிவுத்திறலாளர், மயன்மா, இயல்திரி விலங்கு-புள்ளுரு, திரிபுருச் செடிகொடியினம், முரண்மா,. பூத வேதாள உரு, முரணுறுப்பிணைவுகளையுடைய கற்பனை விலங்கு-புள்ளுருவம், கொடியவர், இரக்கமற்றவர், மனித இயல்பற்றவர், (பெயரடை) மாப்பெரிய.
Monstrosity
சீர்கேடுகள்
Moor
முட்புதர்க்காடு
Moor
கரம்பைநிலம்
Moor
முட்புதர்க்காடு, பொட்டல், பெருவெளி, இங்கிலாந்தில் கார்ன்வால் மாவட்ட வெள்ளீயச் சுரங்கவெளி.
Morbid
பிணி இயல்புடைய, நாய் சார்ந்த, நோய்நிலையுடைய, கோளாறான, மனநிலை திரிந்த, எண்ணங்களின் வகையில் தீமையிலேயே ஈடுபடுகிற.
Morbid
நாற்ற, நோயின் தன்மைளே்ள
Mordant Dye
சார்புச் சாயம்
Morinda
நுணா, மஞ்சநாரி
Moringa
முருங்கை
Morphallaxis
பழைய (உறுப்பு) புதுவதாதல்
Morphine
மோபீன்
Morphological
உருவவியலுக்குரிய
Morphological Characters
உருவ இயல் குணங்கள்
Morphological Differentiation
உருவவியல்வேறுபாடு
Morphological Factor
உருவக அமைப்பு
Morphology
(உயி) விலங்கு-தாவர வடிவ அமைப்பியல், (மொழி) சொல்வடிவ அமைப்பியல்.
Morphology
உருவமைப்பியல்
Morphology
இயற்கை உருவ இயல், உருவ இயல்,புறத்தோற்றவியல்
Morphology
மாவியல்
Mortar
கல்வம், குழியம்மி, சிறு பீரங்கி, வாணவேடிக்கைக் காட்சிக் குண்டுகளை வெடிக்கும் இயந்திர அமைப்பு, காரை, சுண்ணாம்பும் மணலுங் கலந்த சாந்து, (வினை) காரைபூசு, சுண்ணச் சாந்தோடு, சேர், சிறு பீரங்கிக் குண்டுகள் கொண்டு எதிர்த்துத் தாக்கு, கோட்டையைச் சிறு பீரங்கிக் குண்டுகளால் தாக்கு.
Mortar
காரை
Mortar
உரல், கல்வம், குழியம்மி,காரை
Mosaic
பல்வண்ணக் கல், வண்ண வழவழப்புக் கல், பளபளப்புக் கல்
Mosaic
பல்லடுக்கு
Mosaic
தேமல் நோய், தேமல்
Mosaic Disease
தேமல் நோய்,பன்னிறப்படுநோய்
Mosquito
கொசு
Moss
பருவம், புதைசேற்று நிலம், மட்கரி செறிந்த புதை சதுப்பு நிலம், பாசி.
Moss
பாசி,சேற்றுப்பாசி,மலைப்பாசி
Moth
அந்துப்பூச்சி, விட்டில், அழிமருட்சிக்கு ஆளாகுபவர், கவர்ச்சிப்பொருளைச் சுற்றி வட்டமிடுபவர்.
Moth
அத்துப்பூச்சி, விட்டில் பூச்சி,இராப் பூச்சி
Moth Bean
மாத அவரை
Mother Cell
தாய்புறை, தாய்செல்்
Mother Hydatid Cyst
தாய் நோய் நீர்ப்பை உறை
Mother Liquor
தாய்த்திரவகம்
Mother Liquor
தாய்த்திரவம்
Motility
இயக்கம், நகர் திறன்
Motion
அசைவு, இயக்கம், இயங்குமுறை, இயங்கு நிலை,இடமாற்றம், நுண்பெயர்ச்சி, நிலைமாற்றம், சாடை வைகை, இயங்குபாணி, இயக்க ஆற்றல், இயக்கும் மனவெழுச்சி, உணர்ச்சி, திடீர்விசை, தூண்டுதல் விசை, இயந்திரரப்பகுதி, வயிற்றுப்போக்கு, மன்றத் தீர்மானக்கோரிக்கைமுறை, முறைமன்றக் கட்டளைக் கோரிக்கை, (வினை) சாடைகாட்டித் தெரிவி, சைகைமூலஞ்ட செயல் தூண்டு, சாடைமூலம் ஏவு, தீர்மானக் கட்டளைமுறை கொணர், ஆலோசனை கூற.
Motion
இயக்கம்
Motion
அசைவு
Motor
விசைப்பொறி, இயந்திரத்துக்கு இயக்க ஆற்றலளிக்கும் பகுதி, (உள்) இயக்குதசை, கட்.டளை நரமபு, தசை இயக்கத்தைத் தூண்டுவதற்கான நரம்பமைவு, (வினை) உந்து வண்டியிற் செல், விசை வண்டியிற் கொண்டுசெல்.
Motor
பின்னோடி, இயக்கி
Motor
சுழற்றி,இயக்கம்
Motor
மின்னோடி
Motor Area
இயக்கப்பிரதேசம்
Motor Cell
இயக்கவிசைச் செல்
Motor Nerve
இயக்கநரம்பு
Mottle Leaf
பல்வண்ண இலை, பல்வண்ணப்புள்ளி இலை
Mould
மாதிரி அச்சு, கட்டளைச்சட்டம், வார்ப்படம்., கட்டிடம்-மரவேலை முதலியவற்றில் உருக்கொடுக்க உதவும் துணைக்கருவி, உருக்குக் குகை, பிட்டுக் குழல், அப்பம் உருவாக்கும் உரு அச்சு, குழல்பிட்டு, உரு அப்பம், (வினை) மாதிரி அச்சில் வார், கட்டளைச் சட்டதத்தில் உருவாக்கு, அச்சிலிட்டு அப்பம் உருவாக்கு, உருக்குக் குகையில் உருக்கி வார்.
Mould
அச்சு, வார்ப்படம்
Mould
உருவாக்கி
Mould
மால், அச்சு (மாதிரி அச்சு)
Mould Board
அச்சுத்தகடு
Mould Board
அச்சுபலகை
Mould Board Plough
வார்ப்பு இறக்கைக்கலப்பை,அச்சுத்தகட்டுக்கலப்பை
Moulds
பூஞ்சணங்கள்
Moult
உருமாற்றம்
Moult
(கவசங்) கழற்றல்
Moulting
தால் உரிதல், சட்டை உரித்தல்
Mound Layering
முழுப்பதியம்
Mountain
மலை, பெருங்குவியல்.
Mountain
மலை
Mountain Range
மலைத்தொடர்
Mountain Range
மலைத்தொடர்
Mounted
ஏற்றப்பட்ட
Mouth Part
வாயின் பாகங்கள்
Movable Joint
அசைவு மூட்டு
Movable Joint
அசையத்தக்கமூட்டு
Movement
அசைவு, இயக்கம், படைப் புடைபெயர்ச்சி, இயந்திர இயங்குபகுதி, இயந்திர இயங்கு பகுதிகளின் தொகுதி, மன எழுச்சி, உள்ளத்தூண்டுதல், இலக்கியப் பகுதியின் கதை நடை, கவிதைநடை, கருத்துநடை, இசை இலக்கியத்தின் தனி அமைப்புக்கூறு, பொதுக்கிளர்ச்சி, பொது இயக்கம், வாணிகக்களப் போக்கு.
Movement
அசைவு
Mower
புல்வெட்டு
Mowing
செதுக்கல் (புல்வெட்டல்)
Mucilage
தாவரப்பசைப்பொருள், பிசின், கோந்து சளி.
Mucilage
சளியம்
Mucous Cell
காழைச் செல்
Mucous Gland
சீதச் சுரப்பி
Mucous Gland
சீதச்சுரப்பி
Mucous Membrane
சளிச்சவ்வு
Mucous Membrane
சிலேட்டுமப்படலம், சளிச்சவ்வு
Mucronate
கூர்நுனியுள்ள
Mud Pump
சேற்று எக்கி
Mud Wasp
சற்றுக் குழவி
Muddy Water
சேற்றுநீர்
Mulberry
பட்டுப்புழுக்கள் உண்ணும் இலைகளையுடைய முசுக்கட்டை மரம், அதன் கனி.
Mulberry
முசுக்கட்டை
Mulch
இளநடவுமர வேர் காப்புக்கான ஈர வைக்கோல் தழைக்கூளம், (வினை) இளநடவுகமர வேர்காப்புக்கான ஈர வைக்கோல் தழைக்கூளப்பரப்பு.
Mulch
பத்திரக்கலவை
Mulches
நெகிழ்வங்கள், ஈரக்காப்புகள்
Mulching
ஈரப் பாதுகாப்பு மூட்டம்
Multicellular
பல உயிரணு உடைய,பலசெல் கொண்ட
Multilocular
பலவறையுள்ள
Multiple Allele
பல்லலீல்
Multiple Cropping
பலபயிர் சாகுபடு
Multiple Factor Hypothesis
பல காரணிக் கோட்பாடு, பல காரணி எடுகோள்
Multiple Fruit
கட்டுக்கனி
Multiple Gene
பல கூட்டு மரபணு
Multiple Resistance
பல்நிலை தடுப்பாற்றல்
Multiple Throw Pump
பல்விடு எக்கி
Multiplication Of Organism
உயிரிகளின் பெருக்கம்
Multistage Pump
பன்மைக்கட்ட எக்கி
Multistage Pump
பல அடுக்கு எக்கி
Mumps
பொன்னுக்கு வீங்கி
Mumps
புட்டாளம்மை, கடுமூஞ்சித்தனம்.
Mungbean
பச்சைப்பயறு, பாசிப்பயறு
Muriate Of Potash
பொற்றாசியங்குளோரேற்று
Murrum
இறுகிய மண்பகுதி
Muscular Layer
தசையடுக்கு
Muscular Movement
தசையியக்கம்
Muscular Papilla
தசையரும்பு
Muscular Sac
தசைப்பை
Mushroom
காளான்,காளான்
Mushroom
நாய்க்குடை, காளான், உணவுக்குரிய மழைக்குடைத்தாவரம், குடைவடிவப் பூஞ்சையின வளாச்சி, திடீர் வளர்ச்சிப் பொருள், புதுச் செல்வர், புத்துயர்வுற்றவர், கீழ்நோக்கி வளைந்த அருகுடைய மகளிர் வைக்கோல் தொப்பி வகை, (வினை) உணவுக்கான காளான்களைத் திரட்டு, துப்பாக்கித்தோட்டா வகையில் விரிவுற்றுத் தட்டையாக்கு.
Mushroom Bed
காளான் படுகை,காளான் படுகை
Mushroom Button
காளான் மொட்டு
Mushroom Cultivation
காளான் வளர்ப்பு
Mushroom Farm
காளான் பண்ணை
Mushroom Preservation
காளான் சேமிப்பு
Mushroom Processing
காளான் பதப்படுத்தம்
Mushroom Shed
காளான் வளர்ப்புக் கொட்டுல்
Musk Melon
முலாம் பழம்
Mustard
கடுகு,கடுகு
Mustard
கடுகு, சுவைமிக்க பொருள், ஆர்வ ஊக்கமுள்ளவர்,
Mustard Oil
கடுகு எண்ணெய்
Mutant
சடுதிமாறி
Mutation
சடுதி மாற்றம்,சடுதி மாற்றம்
Mutation
மாற்றம், மாறுபாடு, (உயி) வகைமாற்றம், மாறுதலடைந்து புது உயிரினந் தோன்றுதல்.
Muzzle
மூஞ்சி
Muzzle
மூஞ்சி, விலங்கின் மூக்கின் வாயுமுள்ள முற்பகுதி, துப்பாக்கி வாய்முகப்பு, விலங்கின் வாரினாலான முகவாய்க் கட்டு, கம்பியாலான விலங்கின். வாய்மூடி. (வினை) வாய்மூடியிடு. பேசாதிருக்கும்படி செய், பாய்மரத்தை உள்வாங்கு.
Mycelium
பூசண இழைத்தொகுதி
Mycelium
(தாவ) பூசணவலை, பூஞ்சைக்காளானின் வெண்மையான நாரியற் பொருள்.
Mycologist
பூசணவியல் நிபுணர், பூசணவியல் வல்லுநர்
Mycology
காளானியல்
Mycology
பூசண இயல்,கவகவியல்,பூசணவியல்
Mycology
காளானுல், பூஞ்சைக்காளானைப் பற்றிய ஆய்வுநுல்.
Mycoplasma
புறைசசுவரற்ற அணு உயிரி, செல்சுவரற்ற நுண் உயிரி
Mycorhiza
வேர்ப்பூஞ்சை, உள்வளர் பூஞ்சை
Mycorhizic
வேர் உறிஞ்சிப் பூஞ்சை, உள்வளர் பூஞ்சையியல்புள்ள
Mycorrhiza
வேர்சூழ் பூசணம், வேர்ப்பூசணம்
Mycosis
பூசண நோய்கள்
Mycosis
ஒட்டுயிர்க்காளானுள்ள நிலை, ஒட்டுயிர்க் காளானால் தோன்றும்நோய்.
Mycotoxin
பூசண நச்சுப்பொருள்
Myronic Acid
மிரானிக் அமிலம்
Mysophyts
வளநிலைத் தாவரம்
Nadular Worm
பருப்புழு
Naffe
நீர்த்தாரை
Nail
நகம், கால்நகம், உகிர், விலங்கு-புட்களின் கொடுநகம், மெல்லலகுடைய பறவைகள் வகையின் மேலலகு மீதுள்ள காழ்ப்புடைப்பு, முற்கால நீட்டல் அளவைச் சிற்றலகு, இரண்டேகால் அங்குலம், (வினை.) ஆணி அடி, வரிசையாக ஆணி அடித்திறுக்கு, ஊசியால் பிணை, உறுதியாகப் பற்று, வலிந்து பிடி, பற்றி நிறுத்து, கவனத்தை அசையாது நிறுத்து.
Nail
ஆணி
Naked Bud
காப்பில்லாமொட்டு
Naked Bulb
உறையற்ற குமிழம்
Napier Grass
ஆணைப்புல்
Napiform
குதிர்வடிவம்
Narcotic
மரமரப்பூட்டும் மருந்து, நோவுணர்ச்சி அகற்றும் பொருள், மயக்க மருந்து, துயிலூட்டும் பொருள், (பெ.)மரமரப்பூட்டுகிற, ஊறுணர்ச்சியகற்றுகிற, மயக்கமூட்டுகிற, துயிலூட்டுகிற, நோவுணர்ச்சியற்ற நிலை சார்ந்த.
Narcotic
பாதைப் பொருள்
Narcotic Crop
போதைப் பயிர்
Nasolachrymal
நாசிகண்ணீருறுப்புக்களுக்குரிய
Natural Boundary
இயற்கையெல்லை
Natural Drainage System
இயற்கை வடுகால் முறை
Natural Escape
இயற்கை வெளியேற்றி
Natural Forces
இயற்கைவிசைகள்
Natural Immunity
இயற்கைத் தடைக்காப்பு
Natural Laws
இயற்கைவிதிகள்
Natural Manure
இயற்கை எரு
Natural Mutation
இயற்கைப் பண்புத்திரிபு
Natural Selection
இயற்கையான தேர்வு
Natural Selection
இயற்கைத் தேர்வு
Natural Vegetation
இயற்கைத்தாவரங்கள்
Natural Vegetational Region
இயற்கைத்தாவரப்பிரதேசம்
Natural Weathering
இயற்கைச்சிதைவு
Neck Infection
தகிர் காம்பு நோய்
Necrosis
உடற்பகுதி இழைம அழுகல், எலும்புடன் உடற்பகுதி இழைமம் அழுகல்.
Necrosis
அழுகிக்காய்தல்
Necrotic Spot
காய்ந்த புள்ளி
Necrotic Spots
தீய்வுப் புள்ளிகள்
Nectar
அமிழ்தம், சாவா மருந்து, இன்சுவைப்பானம், தேன், வளியூட்டப்பட்ட பான வகை.
Nectar
மது,தேன்
Nectar Dance
மலர்த்தேன் நடனம்
Nectaries
தேன் சுரப்பிகள்
Nectary
மலரின் தேன் தடம்.
Nectary
மதுசுரப்பி,தன் சுரப்பி
Neem
வேம்பு
Neem
வேம்பு, வேப்பமரம்,வேம்பு
Negative Geotropism
எதிர் புவிநாட்டம்
Negative Pole
எதிர்முனைவு
Negative Pressure
எதிரழுத்தம்
Negative Strand
எதிர்புரிஇழை
Negatively Geotropic
எதிர் நில நாட்டம்,எதிர்முறைப்புவிதூண்டுதிருப்பமுள்ள
Negatively Heliotropic
எதிர் ஒளி நாட்டம்
Negro Coffee
தகரை, பொன் ஆவாரை, பேய் ஆவாரை
Neium
மஞ்சள் அரளி
Nema
நூற்புழு
Nematicide
நூற்புழுக்கொல்லி,நூற்புழுக்கொல்லி
Nematoda
உருளைப்புழு
Nematode
நீண்டுருண்ட வடிவுடைய புழுவகை, (பெ.) நீளுருள் வடிவுடைய.
Nematode
நூற்புழு,நூற்புழு
Nematode Larvae
நூற்புழுக்குஞ்சு
Neoteny
லார்வா இனப்பெருக்கம்
Nerve Centre
நரம்புமையம்
Nerve Plexus
நரம்பு வலை
Nesslers Reagent
நெஸ்லர் வினைபொருள்
Nest Box
வலைப் பெட்டி
Net
வலை/இணையம்
Net
வலை, மீன்வலை, பழமுதலியன வைக்கும் வலைப்பை, பந்தாட்ட வலை, சூழ்ச்சி, சிலந்திக்கூடு, வலைபோன்ற அமைப்பு, வலைப்பின்னல் வேலை, (வினை.) வலையால் மூடு, வலையிட்டுப்பிடி, வலையலடை, மீன்பிடி, ஆற்றில் வலை வீசு, வலைப்பின்னல் வேலை செய், பை-படுக்கை முதலியவற்றை வலைப்பின்னலாக முடை, வலைப்படிவத்தில் அமை, வலைப் படிவப்பாணியல் அமை, வலையாரப்பின்னு, வலைபோன்ற பின்னு.
Net
நிகர
Net Radiation
நிகர கதிரியக்கம்
Nettle
பூனைக்காஞ்சொறிச் செடி வகை, (வினை.) முட்செடிகளால் அடி, காஞ்சொறிமுத்துப் போலக் குத்து, எரிச்சலுண்டாக்கு, சினமூட்டு, தொந்தரவு செய்.
Nettle
செந்தொட்டு, பூனைக்காஞ்சொறிச் செடு வகை
Neutral
நடுநிலை
Neutral
கார அமில சமநிலை, நடுநிலையான
Neutral
நடுநிலை அரசு, போரில் நடுநிலை வகிக்கும் நாடு, நடுநிலையாளர், நடுநிலை வகிப்பவர், நடுநிலை நாட்டுக் குடிமகன், நடுநிலை நாட்டுக் கப்பல், விசையூக்க இயந்திரத்தில் இயக்கம் ஊட்டாது இயங்கும் பகுதியின் நிலை, (பெ.) பொரில் ஈடுபடாத, நடுநிலையான, விலகிநிற்கிற, விலகி நிற்கும் உரிமை அளிக்கப்பட்ட, பாதத்தில் சார்பற்ற, கருத்து வேறுபாடுகளில் கலக்காத, தனினிலையான, சார்புறுதியற்ற, தௌிவான, நிலையற்ற, திட்டவட்டமான பண்பற்ற, வகைப்படுத்த முடியாத, தனிமுனைப்புப்பண்பில்லாத, முடியுறுதியற்ற, சுவைமுனைப்பற்ற, வண்ண உறுதியற்ற, பூச்சியினத்தில் பெண்பாலில் பாலின பளர்ச்சியற்ற, பெண்மலடான, தாவரத்தில் பாலுறுப்புக்களற்ற, மின்னாற்றலில் நொதிமின்னான, வேதியியலில் காடி-காரச் செயல்கள் இரண்டுமற்ற.
Neutralization
நடுநிலையாக்கல்
Neutralization
கார-அமிலச் சமநிலையாக்கம்
Neutralize
மட்டுப்படுத்து, முனைப்பழி, மாறான விளைவால் பயனற்றதாக்கு, ஈடுகட்டு, சரிக்கட்டு, இட வகையில் போர் எல்லையிலிருந்து விலக்கிவை.
Neutralize
நடுநிலையாக்கம்
Neutron Scattering
நியூட்ரான் சிதறல் முறை
Nick
வடு, கணிப்புக்குறி, குறியாட்டத்தில் முதலடிக் கெலிப்பெறி, தேறல் அளவு கலத்தில் கள்ள அடித்தட்டு, குறிக்கொண்ட புள்ளி, குறித்த கணம், சரியான தறுவாய், காலங்கடந்துவிடுவதற்கு முற்பட்ட கடைசிக்கணம், (வினை.) வடுப்படுத்து, வடுக்குறியீடு, குதிரை வாலை உயர்த்தி வைத்துக் கொள்ளும்படி வாலடியில் வடுவிடு, குறியாட்டத்தில் கெலிப் பெண் அடை, வேட்டையில் குறுக்குவெட்டிச்செல், பந்தயத்தில் மூலை வெட்டிச்செல், சரியாக ஊகித்துவிடு, வண்டி தவறுமுன் எட்டிப்பிடித்துவிடு, காலங் கடந்துவிடு முன் கைப் பற்று.
Nick
வடு
Niger
பேயெள்,பேய் எள்
Night Soil
மல எரு
Night Soil
மலம்,மலக்கழிவு, மல எரு
Night Soil Depot
மலக்கிடங்கு
Nipple
சிபுகம்
Nipple
முலைக்காம்பு, முலைக்காம்பு பாதுகாப்புக் கவிகை, குழந்தைப் பால்புட்டிக் காம்பு, தோல்-கண்ணாடி-உலோகம் முதலியவற்றின் மீதுள்ள குமிழ் முளை, மலைமீதுள்ள சிறு முகடு, துப்பாக்கி விசைமீது மூடிப் பொருத்தப்படும் துளையிட்ட முனைப்பு.
Nit
பேன் முட்டை
Nit
ஈர் ஒட்டுயிரின வகைகளின் முட்டை, பேண்முட்டை.
Nitric Acid
நைத்திரிக்கமிலம்
Nitric Acid
நைத்திரிக்கமிலம்
Nitrification
காலகமாக்கல்,நைட்ரஜன் ஏற்றம்
Nitrite
நைத்திரைற்று
Nitrite
வெடியகக் காடியின் உப்புச் சத்து.
Nitrogen
காலகம், தழைச்சத்து
Nitrogen
நைதரசன்
Nitrogen
வெடியம், வளிமண்டலத்தில் ஐந்தில் நான்கு கூறான வளித்தனிமம்.
Nitrogen Fixation
நைட்ரஜனை இருத்துதல்
Nitrogen Fixing Bacteria
நைட்ரஜன் இருத்தும், பேக்ட்டீரியா நைட்ரஜனைக் கிரகிக்கும் நுண்ணி
Nitrogen Nutrition
நைட்ரஜன் ஊட்டம்
Nocturnal
இரவுக்குரிய
Nocturnal
இரவுக்குரிய, இரவிலுள்ள, இரவிற் செய்யப்பட்ட, இரவில் நடமாடுகிற.
Nocturnal Insect
இரவுநேரப்பூச்சி
Nodule
முண்டு, முடுச்சு, வேர்முடுச்சுகள்
Nodule
திரளை, சிறு உருண்டை, செடியில் சிறு கணு, புடைப்பு, முனைப்பு
Nodules
முடிச்சு, வேர்முண்டுகள்
Nomenclature
பெயிரிடு முறை
Nomenclature
இடுபெயர்த் தொகுதி, துறைப்பெயர்த் தொகுதி, துறை வழக்காறு, துறைச்சொல் வழக்கு, முறைப்படுத்தப்பட்ட துறை வழக்குச்சொல்.
Nomograph
கனிவரைபடம்
Non Aromatic Compound
அரோமாட்டுக் அல்லாத கூட்டுப்பொருள்
Non Automatic
தானியங்கா
Non Capillary Pore
இழையற்ற துளை, நாளமில்லாத் துளை
Non Circulative Virus
சுழற்சி இல்லாத நச்சுயிரி
Non Clogging
கட்டியாகாத
Non Competitive Inhibition
போட்டியற்ற செயல் தடுப்பு
Non Corresive Alloy
அரிக்கப்படாத உலோகக்கலவை
Non Corresive Sleeves
அரிக்கப்படாத உறைகள்
Non Edible
உண்ணா
Non Functional Gland
பணியற்ற (அ) பணியிலாச் சுரப்பி
Non Infectious
தொற்றாத
Non Irritant
உறுத்தாத
Non Latent Infection
உள்ளுறைவில்லாத தொற்றல்
Non Lepromatous
தொற்றாத் தொழுநோய்
Non Modular Outlet
சார் வெளிவழி
Non Motile
இயங்கும் தன்மையில்லாத,இயக்கமில்லா
Non Parasitic
ஒட்டுண்ணியில்லாத
Non Persistent Viruses
தங்கி நிற்கா நச்சுயிரிகள்
Non Return Valve
பின்தடுப்பு, ஓரதர்
Non Return Valve
திருப்பா ஓரதர்
Non Saline Soil
உப்பில்லா மண்
Non Symbiosis
நலமில்லா இணை வாழ்க்கை
Non Symbiotic
துணை நலமில்லாது கூடு வாழும,் நலமில்லாது இணைந்து வாழும்
Non Visible Pollen
கண்ணுறா பூந்துகள்கள்
Non-Descript
வகைப்படுத்தமுடியாத
Non-Porous Rock
நுண்டுளையில்பாறை
Normal
நடுநிலையான
Normal
இயல்பான
Normal
குத்து, இயல்பு
Normal
இயல்பான நிலை, பொதுமாதிரி, பொதுநிலை அளவு, இயல்பான தளமட்டம், பொதுத்தட்பவெப்பநிலை, உடலின் இயல்பான வெப்பநிலை, சராசரி, பொது நிகர நிலை. (வடி.) செங்குத்துக்கோடு, (பெ.) இயல்பான, பொது முறையான, வழக்கமான, கட்டளைப்படியான, உருமாதிரிக்கியைந்த, வடிவியலான, அமைவியலான, (வடி.) செங்குத்தான.
Normal Forest
இயல்பான காடு
Normal Pressure
பொதுவமுக்கம்
Normal Salt
நேருப்பு
Normal Solution
நேர்க்கரைசல்
Normal Solution
நேர்க்கரைசல்
Normal Temperature
பொதுவெப்பநிலை
Normality
நியமத்திறன்
Normality
நேர்திறன், நேர்வலு
North East Monsoon
வடகிழக்குப் பருவக்காற்று,வடகிழக்குப் பருவக்காற்று, வடகிழக்குப் பருவமழை
North-East Monsoon
வடகீழ்ப்பருவக்காற்று
Nose
நாசி
Nose
மூக்கு
Nose
மூக்கு, அலகு, அலகுப்பகுதி, நீள் கூம்பு, துருத்து முனை, குழாய்-துருத்தி-வாலை முதலியவற்றின் திறந்த முன்புறக் கூம்புப்பகுதி, கப்பல் முகப்பு, கூர்ங்குவடு, படி முதலியவற்றின் கொடுமுனை. (க-க.) சுவரின் புடை கூம்பணி, முகர்வுணர்வு, வைக்கோல்-தேயிலை முதலியவற்றின் மணம், மோப்பம், முகர்வாற்றல், புலங்கண்டுபிடிக்கும் தனி இயல்திறம், (வினை.) முகர், முகர்ந்தறி, மணத்தால் கண்டுணர், மோப்பம்பிடி, கூர்ந்து கண்டறி, புலங்காண், ஒற்றாடு, துழாவித்தேடு, மூக்கால் துடை, மூக்குகொண்டு தேய், மூக்கை நுழை, தலையிடு, புறந் துருத்து, உள்ளே துளைத்துச் செல், கப்பல் வகையில் நெருக்கி வழி உண்டு பண்ணிக் கொண்டு முன்னேறு.
Nosology
நோய்வகையியல்
Nosology
நோய்ப் பகுப்பியல்
Nosology
நோய் வகுப்பாய்வு நூல்.
Nostril
மூக்குத்துவாரம்
Nostril
மூக்குத்துளை.
Notch
வடு, வெட்டுத்தடம், வெட்டுக்குறி, இடுக்கமான விடர்ப்பாதை, மரப்பந்தாட்டத்தில் கெலிப்புக்குறி, (வினை.) வடு உண்டுபண்ணு, வெட்டுக்குறியீடு, மரப்பந்தாட்டத்தில் ஓட்ட எண்கள் எடு, படிக்கட்டு வரிசையில் படிகளைப் புகுத்து.
Notch
காடி
Notch
காடி
Notillage
உழவின்மை
Noxious Weeds
கொடுங்களைகள்
Nozzle
குழாய் முனை, தூம்புவாய், நீள்குழாய்க் கூம்பலகு.
Nozzle
தூம்புவாய்,தெளிப்பு மூக்கு, தெளிமூக்கு
Nozzle
மூக்கு, சோங்கு
Nozzle
நுனிக்குழல் – எரிபொருளை அணுவாக்கவும் கலனுக்குள் வழங்கச் செய்யும் கட்டகம்
Nozzle
நுனிக்குழல்
Nucellus
கருப்பை சூழ்திசு,முளைப்பையகம்,சூல்மூலம், சூல் உள்ளறை
Nuclear
கருவிற்குரிய
Nuclear Sap
கருக்குழம்பு
Nucleic Acid
கரு அமிலம், நியூக்ளியிக் அமிலம்,உட்கரு அமிலம்
Nucleoli
உட்கரு
Nucleoplasma
கருக்குழம்பு
Nucleoprotein
கருப்புரதம்,கருப்புரதம், உட்கருப்புரதம்
Nucleus
உட்கரு உட்கரு
Nucleus
உட்கரு,உட்கரு, கரு
Nucleus
உட்கரு
Nucleus
உட்கரு, அணுக்கரு
Nucleus Of The Cell
உயிரணுக் கரு
Nucleus Seed Plot
கருவிதை வயல்
Numerator
கீழ்வாய் இலக்கத்தில் பகுதி, பின்னத்தின் மேல் இலக்கக்கூறு, எண்ணுபவர், கணக்கிடுபவர்.
Numerator
தொகுதி
Nuptial Flight
கலவிப்பறப்பு
Nurse Cells
செவிலிச் செல்கள்
Nursery
நாற்றங்கால்,நாற்றுமேடை,நாற்றங்கால்
Nursery
குழந்தை வளர்ப்பரங்கம், குழந்தையர் காப்பறை, நாற்றுப்பண்ணை, நாற்றங்கால், பண்பின் வளர்ப்பிடம், பண்புடையர் தாயகம்.
Nut
வித்து,கொட்டை,சுரை, மரைவில்லை
Nut
கொட்டை, கொட்டைவகை, உட்பருப்புடைய ஒற்றை விதை, தலை, கடுமிண்டன், கடுநிரடு, இளமை முறுக்குடையவன், நூற்புக்கதிரின் பல்வட்டு, திருகு மரை, சுரையாணி இறுக்கும் புரி வட்டு, இசைக்கருவியின் மீட்டுவில் நாணிறுக்கி, பிரடை, வில்யாழின் திவவுக்கட்டை, நிலக்கரிக்கலம, (வினை.) கொட்டைகளைச் சேகரி, கொட்டைகளைத் தேடிப் பொறுக்கு.
Nut Grass
கோரைப்புல்,காரைப்புல்
Nut Palm
விதைப்பனை
Nut Weevil
கொட்டைக் கூன்வண்டு
Nutmeg
ஜாதிப்பத்திரி,ஜாதிக்காய்
Nutmeg
சாதிக்காய்.
Nutrient
ஊட்டச் சத்தாகப் பயன்படுகிற, ஊட்டம் அளிக்கிற.
Nutrient
போசணைப்பதார்த்தம்,சத்துப்பொருள், ஊட்டப்பொருள்
Nutrient Agar Medium
கடற்பாசி, ஊட்ட ஊடகம்
Nutrient Carrier
ஊட்டக்கடத்தி
Nutrient Fixation
பயிருணவு இருத்தம்
Nutrient Mobility
பயிருணவு நகர்வு
Nutrient Translocation
பயிருணவு இடப்பெயர்ச்சி
Nutrient Uptake
பயிருணவு உள்ளெடுப்பு
Nutrition
ஊட்டச்சத்து
Nutrition
ஊட்டம்
Nutritive Value
ஊட்ட மதிப்பு
Nux Vomica
காஞ்சுரங்காய்,எட்டிக்காய்
Nux Vomica
எட்டிக்காய்.
Nymph
இளம்பூச்சி
Nymph
கொல்லிப்பாவை, அரமகள், நீர்நங்கை, வன தெய்வம். எழில் மடமாது, முட்டைப்புழுவின் கூடு.
Oats
ஓட்ஸ்
Oats
மனிதர்களுக்கும் குதிரைகளுக்கும் உணவாகப் பயன்படும் புல்லரிசிக் கூலவகை, புல்லரிசித் தாளினின்றும் செய்யப்படும் இசைக்குழல்.
Objective
பொருள்வில்லை
Objective
பொருள்வில்லை
Objective
பொருள்வில்லை, காட்சிக்கருவியில் ஆய்பொருளை அடுத்துள்ள முனைப்பகுதி, படைத்துறைக் குறியிலக்கு, கொள்குறி, (இலக்) இரண்டாம் வேற்றுமை, இரண்டாம் வேற்றுமை, இரண்டாம் வேற்றுமைப் பெயர்ச்சொல், (பெயரடை) (மெய்) புற உலகுக்குரிய, புறப்பொருளுக்குரிய, மனத்துக்குப் புறம்பான, புலனால் அறிக்கூடிய, தன்னின் வேறான, மெய்யான, (மரு) நோயாளி உணர்ச்சிசாராமல் பிறரால் காணப்படுகிற, உணர்வுக்குப் புறம்பாக நிகழ்கிற, (இலக்) இரண்டாம் வேற்றுமை சார்ந்த, செயப்படுபொருளுக்குரிய.
Oblanceolate
தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம்
Obligate Parasite
கட்டாய ஒட்டுயிரி
Obligatory Parasite
கட்டாயத்தேவைக்காக ஒட்டுயவை
Oblong
செவ்வகவுருவுள்ள,நீள் வட்ட வடிவம்
Oblong
நீள்சதுரம், நீள்வட்டம், நீள்சதுர உருவம் நீள் சதுர உருவுடைய பொருள், நீள் வட்டவடிவம், நீள்வட்ட வடிவுடைய பொருள், (பெயரடை) நீள்சதுரமான, நீள்வட்டமான, உருண்டை வகையில் நீளச்சுள்ள, தாள்-ஏடு-அஞ்சல்தலை முதலியவற்றின் வகையில் உயரத்தைவிடக் குறுக்ககலம் மிகுதியாகவுடைய.
Obovate
தலைகீழ், முட்டைவடுவமான,தலைகீழ் முட்டை வடிவம்
Observation
நோக்கல்
Observation
கண்டறிதல்
Observation
காட்சியளவீடு
Observation Plot
அளவைப்பாத்தி
Observation Well
அளவைக் கிணறு
Obstructed Crest
தடைப்பட்ட மட்டம்
Obtuse
மழுங்கிநுனி
Ochrea
குழல் செதில் உறை
Ochreate
குழல் செதில் உறையுடைய
Octamerous
எட்டடுக்கு மலர்
Octant
எட்டு செல்கள்
Octant
அரைக்கால் வில்வரை, வட்டச் சுற்றுவரையின் எட்டிலொரு கூறான வில்வரை, அரைக்கால் வட்டக்கூறு, இரண்டு ஆரங்களுக்கிடைப்பட்ட வட்டப்பரப்பின் எட்டிலொரு கூறு, அரைக்கால் வாளகம், முத்தசை செங்குறுக்கீட்டால் ஏற்படும் இடவெளியின் எண்கூறுகளில் ஒன்று. வானியலிலும் கடற்செலவிலும் பயன்படுத்தப்படும் எண்ம வட்டமானி, (வான்) கோள் நெறி வட்டத்தின் 45 பாகைக் கூறு, (வான்) மதி நெறிவட்டத்தில் 45 பாகைக் கோணத்திலுள்ள குறிப்பிடம்.
Odour
மணம்
Odour
நறுமணம், நாற்றம், வாடை, அறிகுறி, சாயல், தடம்.
Off Centre
விலகியமையம்
Off Season Bearing
பருவம் மாறிக்காய்த்தல்
Off Spring
பின் பேறுகள்
Oil
நெய்ப்புப்பொருள், எண்ணெய், எண்ணெய்ச்சாயம், இயைபௌிமையுடன் இயங்குவி, எண்ணெய்போரலாக்கு, எண்ணெய் பேலாகு, எண்ணெயூட்டு, எண்ணெய் உண்ளுறித்தோயாச்செய்.
Oil
எண்ணெய்,எண்ணெய்,எண்ணெய்
Oil Cake
பிண்ணாக்கு
Oil Cake Crusher
பிண்ணாக்கு நொறுக்கி
Oil Cakes
புண்ணாக்குகள்
Oil Immersion Lens
எண்ணெய் அமிழ்த்தி வில்லைகள்
Oil Palm
எண்ணெய்த்தாலம்,எண்ணெய்பனை
Oil Pump
எண்ணெய் எக்கி
Oil Seed
எண்ணெய்வித்து,எண்ணெய்வித்து
Oil Seed Crop
எண்ணெய்வித்துப்பயிர்,எண்ணெய்வித்துப்பயிர்
Oil Seperator
எண்ணெய் பிரிக்கும் கருவி
Oil Tube
எண்ணெய்க்குழாய்
Okra
வெண்டைவகை.
Okra
வெண்டை
Oleander
அலரி.
Oleander
அரளி
Oleri Culture
காய்கறியியல்
Olfactory Cell
மணநுகர்ச்சிக்கலம்
Omentum
குடல்போன்ற பிற வயிற்று உறுப்புக்களோடு இரைப்பபையை இணைக்கும் வபை மடிப்பு.
Omentum
சுற்றுவிரிமடிப்பு
Omum
ஓமம்
Onchosphere
அறுக்கொக்கி உருண்டை
Onion
வெங்காயம், உள்ளிப்பூண்டு, (வினை) வெங்காயத்தைக் கண்ணில் தேய்த்து நீர் வரச்செய்.
Onion
வெங்காயம், ஈருள்ளி,வெங்காயம்
Ontogenetically
தனி உறுப்பு வளர் முறை
Ontogeny
வியத்திவரலாறு
Oocyte
பெண்தாய் இனச்சொல்
Oogenesis
கரு அணுவின் தோற்ற வளர்ச்சி வரலாறு.
Oogenesis
முட்டை முதிர்வழி
Oogonia
மூல முட்டைச்செல்
Oothecum
முட்டைக்கூடு
Opacity
ஒளி புகா இயல்பு ஒளிபுகாமை
Opacity
ஒளிபுகாவியல்பு
Opacity
ஒளியை ஊடுருவிச் செல்லவிடாத தன்மை, ஒளியை எதிரிட்டுக் காட்டாத இயல்பு, மழுங்கல்தளம், பொருள்புரிய நிலை, மழுப்பம்.
Opaque
ஒளியை ஊடுருவிச் செல்லவிடாத, ஒளியை எதிரிட்டுக் காட்டாத, ஒளிவிடாத, கண்ணுக்குப் புலப்படாத, தௌிவற்ற, மழுங்கலான, அறிவுக்கூர்மையற்ற.
Opaque
ஒளிபுகாத
Open Bundle
திறந்தகட்டு
Open Centre
அகன்ற வளாமுறை
Open Channel
திறந்த வாய்க்கால்
Open Channel
திறந்த வாய்க்கால்
Open Ditch
திறந்த குழி
Open Ditch
திறந்த கழிகால்
Open Head
திறந்த தலைமைமுனை
Open Impeller
திறந்த சுழல்வான்
Open Well
திறந்த கிணறு
Operating
இயக்குதல்
Operating Characteristic
இயக்குச் சிறப்பியல்பு
Operating Theatre
இரணவைத்தியமேசை
Operculate
மூடுயுடைய
Opisthaptor
பின்முனைவட்டு
Opium
அபின்
Opium
அபினி, கம்புகம், (வினை) அபினி மருந்திடு, அபினுட்டிப் பண்டுவஞ்செய்.
Opium Poppy
அபினி
Opposing Impeller
எதிர்சுழல்வான்
Optic
(உள்) கண் சார்ந்த, கட்வுலனுக்குரிய.
Optic
ஒளிக்குரிய
Optic Disc
ஒளித்தட்டு
Optimum
உகந்த
Optimum
உகப்புநிலை உகப்புநிலை
Optimum
உயிர்வாழ்வு வளத்துக்குப் பெரிதும் உகந்த சூழ்நிலை, (பெயரடை) பெரிதும் உகந்த, மிகவும் விரும்பத்தக்க, வளர்ச்சி வளங்களுக்கப் பெரிதும் துணைநலமான.
Optimum Speed
உகந்த வேகம்
Optimum Temperature
உகந்த வெப்பம்
Oral Cone
வாய்்கூம்பு
Oral Sucker
வாய்ஒட்டுறுப்பு
Orange
ஆரஞ்சு
Orange
ரோன் ஆற்றின் கரையிலுள்ள நகரம், (பெயரடை) ‘ஆரஞ்சு இளவரசர்கள்’ குடும் சார்ந்த, ஆலந்திலும் பிரிட்டனிலும் அயர்லாந்திலும் ‘ஆரஞ்சு இளவரசர்’ கட்சியை ஆதரிக்கிற, ஆரங்சுக் கழகஞ் சார்ந்த, ஆரஞ்சுக் கழகத்தை ஆதரிக்கிற, அயர்லாந்தில் முனைத்த புரோடஸ்டண்டு ஆதிக்கக் கொள்கையுடைய.
Orchard
பழத்தோட்டம்
Orchard
பழத்தோட்டம்.
Orchards
பழத்தோட்டம்
Order
படி, வரிசை
Order
கணம், வரிசை
Order
ஒழுக்கு வரிசை
Order
உத்தரவு, விதிமுறை, கட்டளைமுறை, பணித்துறைச் செயற்கட்டளை, பண வகையில் அளிப்பாணை, சரக்கு வகையில் அனுப்பாணை, உத்தரவுச் சீட்டு, ஒழுங்கு வரிசைமுறை, படையணி, அமைதி, நேர்மை, தகவு, செப்பம், துப்புரவு, மரபொழுங்கு, முறைமை, வகைமுறை, நிறுவனம், அமைப்புக்குழு, நன்மதிப்புக்குப, வீரத்திருத்தகைத தொகுதி, அமைப்புச் சின்னம்,. நன்மதிப்புச் சின்னம், வீரத் திருத்தகைத் தொகுதிச் சின்னம், சமயப் பணித்துறை அமைப்பு, பூர்வாங்கச் செயல்முறை, துப்பாக்கியின் மொட்டைப்பக்கம் நிலத்தூன்றி நிமிர்ந்து நிற்கும் நிலை, (தாவ) இனக்குழுமம், (கண) அடுக்குத் தொடரின் படிமுறை, எண்ணின் மதிப்பளவு,. சேர்மங்களின் இணைவுப்படி, (வினை) ஒழுங்குபடுத்து, முறைப்படுத்து, அமைவி, ஊழ்வகையில் வகுத்தமை, உத்தரவிடு, வகுத்தளி, போகும்படி கட்டளைப்படுத்து, கொண்டு வரும்படி ஏவு, வரவழை, துப்பாக்கியின் அடிப்புறம் நிலத்தூன்றி நிமிர்ந்து நிற்கும்படி ஏவு, ஏவி நடத்து, செயலாணை செய்.
Ordinate
குத்தாயம்
Ordinate
குத்துக்கோடு
Ordinate
நிலைக்கூறு நிலைக் கூறு
Ordinate
(வடி) குவிகை நடுவிட்டத்துக்கு இணையான நாண்வரை, (கண) வரைவிளக்கப் படத்தில் நடுச்சுட்டு வரையிலிருந்து மற்ற நடுச்சுட்டுக்கு இணையான வர.
Ordinate
ஆயம்
Ordure
பூனைப்பிழுக்கை, பூனை எச்சம்
Ordure
பிழுக்கை, எச்சம், கொச்சைப் பேச்சு.
Ore
தாதுப்பொருள்
Ore
தாது
Ore
கனிப்பொருள்
Ore
கனிமம்
Ore
உலோகக்கரு, கனியிலிருந்து எடுக்கப்படும் இயற்கை உலோகக் கலவை, (செய்) உலோகம், தங்கம்.
Organelles
சிற்றுறுப்புகள்,சிற்றுறுப்புகள்
Organic
உறுப்புக்குரிய, உறுப்புப்போன்ற, உறுப்புவிளைவான, உறுப்புக்களாலமைந்த, உறுப்பாக்கமுடைய, உறுப்பமைதி வாய்ந்த, உடலமைப்புக்குரிய, உடற் கூறிளார்டந்த, அமைப்பியல் சார்ந்த, கூட்டிணைப்பியல் சார்ந்த, உறுப்பாக்கம் குலைக்கிற, (வேதி) உயயிர்பொருட் கூறான, உயிராக்க விளைவான, கரியச் சேர்க்கைப் பொருள்கலான, கரியச் சேர்மானமுடைய.
Organic
கரிம
Organic Acid
சேதனவுறுப்பமிலம்
Organic Acids
கரிம அமிலங்கள்
Organic Carbon
கரிமக்கரி
Organic Chemistry
சேதனவுறுப்பிரசாயனம்
Organic Chemistry
சேதனவிரசாயனவியல்
Organic Chemistry
கரிம வேதியியல்
Organic Forms Of Nutrients
கரிமப்பயிருணவு
Organic Manure
சேதனப்பொருட்பசளை
Organic Manures
கரிம எருக்கள்
Organic Material
சேதனவுறுப்புத்திரவியம்
Organic Matter
கரிமப்பொருள்,கரிமப்பொருள்
Organic Matter
கரிமப்பொருள்
Organic Nitrogen Compounds
கரிம நைட்ரஜன் கூட்டுப்பொருள்கள்
Organic Rock
உயிரடுப்பாறை
Organic Solvent
கரிமக்கரைப்பான்
Organic Substance
கரிமப்பொருள்
Organic Tin Compounds
கரிமத் தகரச் சேர்மங்கள்
Organism
உயிரி
Organism
உயிரி, நுண்ணுயிர்
Organism
உறுப்பாண்மை, உறுப்பமைதி, உறுப்பமைதியுடைய உயிர், விலங்குதாவ இன உயிர்களல் ஒன்று, உயிர்ப்பொருள், கூட்டிணைவமைப்பு, முழுமொத்த உரு, ஓருயிர்போல் இயங்கும் அமைப்பு.
Organo Mercurials
கரிமப் பாதரச மருந்துகள்
Organogenesis
உறுப்பாக்கம், உறுப்பு உண்டாகுதல்
Orifice
துளை, துவாரம், புழைவாய்.
Orifice
துளைபுழை
Orifice
புழைவாய்
Orifice
துளை
Origin
முதல்நிலை, தோற்றம், பிறப்பு, தோற்றுவாய், தொடக்கம், மரபுமூலம், மூலமுதல், மூல முதலிடம், பிறப்பிடம், ஆற்றின் தலைமுதல், சொல்மூலம், (கண) அளவின் தொடக்க முதல்.
Origin
மூலம்
Origin
தொடக்கம்/மூலம் தொடக்கம் / மூலம்
Origin
தாற்றம், மூலம், பிறப்பிடம்
Origin
ஆய மையம்
Origin Of Species
இனத்தோற்றம்
Ornamental Gardening
அலங்காரப் பூந்தோட்டச்செய்கை
Ornamental Plant
எழில் செடு, அலங்காரச்செடு
Orthoptera
நேர் இறக்கையினம்,வெட்டுக்கிளி வகுப்பு
Os–
எலும்பு
Oscillate
அலைதல்
Oscillate
ஊசலாடு, இருமுனைகளுக்கிடையே, இங்குமங்கும் அசைவுறு, முன்னும பின்னுமாக ஆடு, கருத்து செயல்நிலை முதலியவற்றுள் இருதிறக் கோடிகளுக்கிடையே தயங்கி ஊசலாடு, (மின்) மின் அலைகள் வகையில் மாறி மாறிப் பாய், கம்பியில்லாத் தந்தியின் அலைவாங்கி வகையில் தவறான கையாளுதலினால் மின்காந்த அலைகளை வெளிவிடு.
Osmoregulatory System
சவ்வூடுப் பரவல் சீராக்க மண்டலம்
Osmosis
படலவூட்டுப்பரவல்
Osmosis
சவ்வூடுபரவல், பிரசாரனம்
Osmosis
சவ்வூடுபரவல்,ஊடமை, சவ்வூடு பரவல்
Osmotic Concentration
ஊடமைச் செறிவு
Osmotic Phenomena
சவ்வூடு பரவுதல்
Osmotic Pressure
படலவூட்டு அழுத்தம்
Osmotic Pressure
ஊடுபரவலமுக்கம்
Osmotic Pressure
ஊடுகலப்பு அழுத்தம், சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம்,ஊடமை அழுத்தம்
Osmotic Stress
ஊடமைத் தகைவு
Osseous
எலும்பாலான, எலும்பு உட்கொண்ட, எலும்புக் கூடுடைய, எலும்பாகிவிட்ட, புதைபடிவ எலும்புகள் நிறைந்த.
Osseous
எலும்பாலாய,எலும்பைப்போன்ற
Ossicle Ear
செவிச்சிற்றெலும்பு
Ossification
எலும்பாக்கம்
Ossification
என்பாக்கம்
Osteoblast
என்பாக்குகலம்
Osteole
நுண் துளை
Osteoscleroids
எலும்பு கல்நார்கள்
Out Flow
வெளிப்பாய்வு
Out Growth
வெளிவளர்ச்சி
Out Let
வெளி வழி, விடுவழி
Out Sluices
பாய்ச்சல் மதகுகள்
Outcrop
பாறைப்பொலிவு
Outcrop
பாறை வெளித்தோன்றுதல், தெரிபாறை, கிளர்ச்சி, எதிர்ப்பு.
Outcrop
வெளிப்படுபாறை
Outcrop
வெளியரும்புபாறை
Outer Layer
புற அடுக்கு
Outer Matrix
புற அடுக்கு
Output
வெளியீடு
Output
வெளிப்பாடு
Output
செய்பொருள் ஆக்க அளவு, விளைவளவு, வேலையளவு.
Output
வருவிளைவு வெளியீடு
Output
உற்பத்தி அளவு விளைவு,வெளியீடு, கொடு சக்தி
Outward Sloping Bench Terrace
வெளிச்சரிவு அடுக்குத்தளம்
Oval
முட்டை வடிவம், நீள் உருண்டை, நீள் உருளைவடிவுடைய, முட்டைபோன்ற வெளிவரையுடைய.
Oval
முட்டையுருவான,முட்டை வடிவம்
Ovary
கருவகம், சினைப்பை
Ovary
பெண் கருப்பை, கருவகம், முட்டைப்பை, மலரின் சூலக அடிப்பகுதிக் கூறு, கருமுளை.
Ovary
கருப்பை, அண்டச்சுரப்பி,சூலகம்
Ovate
(தாவ) முட்டை வடிவான.
Ovate
முட்டை வடிவ
Oven-Hot Air
காற்றுச்சூடு அடுமனை
Oven, Burner
சுடரடுப்பு
Over Flow
வழிவு
Over Flow
வழிவு
Over Head Irrigation
தூவல் பாசனம்
Over Head Tank
மேல்நிலைத் தொட்டி
Over Load
மிகைப்பளு
Over Pipe
வழிகவுகுழாய்
Over Ripening
அதிகனிவு, அதிமுதிர்ச்சி
Over Summering
வேனிற்காலத்தில் உயிர் பிடித்திருத்தல்
Over Wintering
குளிர்காலத்தில் உயிர் பிடித்திருத்தல்
Overall Efficiency
மொத்தத்திறமை
Overdominance
பேராளுமை
Oviduct
முட்டைத் தூம்பு.
Oviduct
அண்டக்குழாய்
Ovipositor
முட்டையிடும் உறுப்பு.
Ovipositor
(பூச்சியின்) முட்டையிடும் உறுப்பு
Ovo Vitelline Duct
அண்டக்கரு உணவுக்குழாய்
Ovovivipary
தாயுள் முட்டை வளர்ச்சி
Ovule
(தாவ) பெண்பாலின் பொலிவுறாக் கருவனு,. கருநிலை விதை, கருவுறா முட்டை.
Ovule
சூல், பெண் முட்டை,சூல் , சூல் தண்டு,சூல்வித்தகம்
Ovum
கருமுட்டை
Ovum
அண்டம்,அண்டம், அண்டவணு
Oxalic Acid
ஒட்சாலிக்கமிலம்
Oxidation
ஒட்சியேற்றம்
Oxidation
உயிர்வளி ஏற்றம்
Oxidation
உயிரகத்தோடிணைப்பு, உயிரகத்தோடிணைவு, உயிரக இணைவு.
Oxidative
ஒட்சியாக்குகின்ற
Oxide
ஒட்சைட்டு
Oxide
உயிரகை, தனிமம்அல்லது உயிர்ம அடிச்சேர்மத்துடன் உயிரகம் இணைந்த வேதிப்பொருள்.
Oxide
ஒட்சைட்டு
Oxidising Agent
ஒட்சியேற்றுங்கருவி
Oxisols
தீய்ந்த மண்
Oxygen
உயிரகம்
Oxygen
ஒட்சிசன்
Oxygen
ஒட்சிசன்,உயிரியம்
Oxygen
உயிரகம், உயிர்களுக்கு இன்றியமையா உள்ளுயிர்ப்புக் கூறாக இயலும் வளி.
Oyster Mushroom
சிப்பிக்காளான்
Pachynema
இருதிரிப் பருவம்
Pack Ice
பனிப்பாதைத் தொகுதி
Pack Ice
பனிப்பாதைத் தொகுதி
Pack Ice
நெருங்கியபனிக்கட்டி
Packing
வரிநதுகட்டல், மூட்டைகட்டல், பொதிவு, கட்டுமானம், கட்டுமானப்பொருள், கட்டுமான இடநிரப்புப்பொருள், பொறியின் சுழல்பகுதி அடைப்பு நிரப்புப்பொருள், மசகடைப்பு.
Packing
பொதி செய்தல் சேர்த்துக்கட்டுதல்
Packing
சிப்பமிடுதல்
Packing Industry
பொதிகட்டுங்கைத்தொழில்
Packing Ring
இடநிரப்பிவளையம்
Paddle
நீள்தண்டு, படகின் அகல் துடுப்பு, வண்டிச்சக்கரத்தின் சுற்றுவரைச் சட்டப்பகுதி, மீனின் துடுப்பு, துடுப்பியக்கம், துடுப்பியக்கத் தவணை, (வினை.) துடுப்பை இயக்கு, படகினைத் தண்டுகைத்துச் செலுத்து, நீரில் தவழ்ந்துசெல், மெல்லச்செல்.
Paddle
மத்து
Paddle
துடுப்பு
Paddle Wheel
தள்ளுச்சக்கரம்
Paddy
அயர்லாந்து நாட்டவர்.
Paddy
நெல்
Paddy Bin
நெற்குதிர்
Paddy Breeding Station
நெல் அபிவிருத்தி நிலையம்
Paddy Fly (Paddy Bug)
நெல் ஈ
Paddy Pentatomid Bug
நெல் ஐங்கோண ஈ
Paddy Stem Borer
நெற்றண்டு துளைப்பான்
Paddy Stem Fly
நெற்றண்டு ஈ
Paddy Straw Mushroom
வைக்கோற்காளான்
Pail
வாளி, மரத் தூக்குதொட்டி, வாளி அளவு.
Pail
வாளி
Paint
வண்ணம் பூச்சு
Paint
சாயம், முகப்பூச்சு வண்ணப்பொருள், (வினை.) வண்ணந்தீட்டு, ஓவியந்தீட்டு, அணிசெய், ஒப்பனை செய், உருவகப்படுத்திக் காட்டு, சொல்லோவியந் தீட்டு, சாயம்பூசு, வண்ணந் தோய்வி, முகத்துக்குச் சாயமிடு.
Paint
பெயின்ட்
Pair Of Tongs
குறடு
Pairing
இணைதல், இணைசேருதல்
Palaeo-Geography
பண்டைப்புவியியல்
Palaeography
பண்டையெழுத்துமுறை
Palaeography
தொல்லெழுத்துக்கலை.
Palaeolithic Age
பலேயோலிதுக்காலம்
Palaeozoic Era
பலேயோசொயீயுகம்
Palaeozoic Era
தொல்லுயிர்கேம், முதல் ஊழி
Pale
வெளுத்த
Pale
வேலிக்கான கூர்முனையுடைய மரத்துண்டு, மரமுளை, கிராகுக்கம்பு, வேலி, எல்லை, (கட்.) கேடயத்தின் மையத்திலுள்ள செங்குத்தான கோடு.
Palisade Cell
வலிக்கால் உயிரணு
Palm
பனை வகை மரங்கள்
Palm
புல்லின மரம், தென்னை-பனை போன்ற ஒற்றைத்தடி மரவகை, வெற்றிக்கு அடையாளமான பனைவகைக் குருத்து, நயநேர்த்தி, பரிசு, வெற்றியில் கிடைத்த பொருள், கிறித்தவர்களுக்குச் சிறப்பான விழாக்களிற் பயன்படுத்தப்படம் குருத்தோலை.
Palm Oil
தாலவெண்ணெய்
Palmate Sect
கை வெட்டுள்ளவை
Pampas
பம்பசு
Pampas
பாம்பாஸ் புல்வெளி
Pampas
தென் அமெரிக்காவில் அமேசான் ஆற்றின் தென் பகுதியிலுள்ள மரங்களற்ற பரந்த சமவெளிப்பகுதி.
Pan
நகர்ப்பு நகர்வு
Pan
கடுவல்
Pan
உலோகத்தட்டு, மட்கலத்தாலம், கொதிகலத் தட்டம், தட்டுப்போன்ற கொதிகலம், துப்பாக்கியின் பற்றுவாய், நிலப்பள்ளம், மண்ணின் கீழாயுள்ள கெட்டியான படுகை, (வினை,) தாலத்திலிட்டுப் பொற்சன்னங்களைக் கழுவு, தங்கம் தோன்றப்பெறு, வெற்றியடை, நன்றாக நடைபெறு, நல்லபடி இயங்கு.
Panama Wilt
பனாமா வாடல் நோய், (வாழை) வாடல் நோய்
Pancreatic
சதையக்கானுக்குரிய
Pancreatic
கணையஞ் சார்ந்த.
Panicle
குஞ்சம்,பூங்கொத்து,பூங்கொத்து
Panicle
(தாவ.) பல்கவர் மலர்க்கொத்து, கலப்பு மஞ்சரி.
Panicum Miliaceum
பனிவரகு
Papaya
பப்பாளி,பப்பாளி
Papayin
பப்பாளிப்பால்
Paper Chromotography
காகித பரப்பு ஒட்டல் பிரிகை வரைவியல்
Paper Pulp
தாட்கூழ்
Pappus
கனிக்குடுமி
Pappus
(தாவ.) துய்ச்சிறை.
Para Grass
நீரடுப்புல், நீர்ப்புல்
Parabola
பரவளையம் பரவளையம்
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளைவு
Parabola
பரவளையம்
Parabola
சாய்மலை வட்டம், குவிகை வடிவின் சாய்பக்கங்கள் ஒன்றற்கிணைவான குறுக்குவெட்டிற்படும் நீள்வட்டவடிவம்.
Paracentric
திரிமையப்பக்கமாற்றம்
Parallel
சமாந்தரம் இணை
Parallel
இணை, இணையான
Parallel
இணையான, ஒருபோகு
Parallel
இணைதொலைவுக்கோடு, ஒருபோகு, (பெ.) கோடுமுதலியன வகையில் இணைவான, ஒருபோகுடைய, இணைதொலைவான, இணையொத்த, இசைவுப் பொருத்தமான.
Parallel Venation
சமாந்தரநரம்பமைப்பு
Parallels Of Latitudes
அகலக்கோட்டுச்சமாந்தரங்கள்
Parameter
சாராமாறி
Parameter
சாராமாறி
Parameter
அளபுரு சாராமாறி அளபுரு
Parameter
கட்டளவுகள், துணையலகு
Parameter
முழுமைத் தொகுதியின் அளவை
Parameter
அளபுரு
Parameter
கூறளவு
Parameter
(கண.) திணையியல் நிலையளவுரு, பொதுவாக மாறுபட்டுக் குறிப்பிட்ட தறுவாயில் மட்டும் நிலையான மதிப்புடைய அளபுரு.
Parasalene (Mock Moon)
மதிப்போலி
Parasite
ஒட்டுண்ணி, மல்லை,ஒட்டுண்ணி
Parasite
சுரண்டி வாழ்பவர், அண்டி வாழ்பவர், அட்டை, புல்லுருவி, ஒட்டுயிர், செடி அல்லது சுவரின் மேல் பற்றி வளருங் கொடிவகை.
Parasitic Cone
ஒட்டுண்ணிக்கூம்பு
Parasitic Plant
ஒட்டுண்ணிச்செடு, செடுமல்லை
Parasitism
ஒட்டுண்ணி வாழ்வு
Parboiled Rice
புழுங்கல் அரிசி
Parenchyma
(உள்.) சுரப்பிக்கருப்பொருள், உறுப்புக்கருப்பொருள், (தாவ.) இலை-பருப்பு-பழச்சதை போன்ற மென்பகுதிகளின் உயிர்மங்களில் அருகரகாகக் காணப்படும் சமசதுர மென்பதக் கூறு.
Parenchyma
பாரெங்க்கைமா
Parenchymatous Cells
சாற்றணுத் திசுவறைகள்
Parent Canal
மூலக்கால்வாய்
Parent Cyst
பெற்றோர் உறை
Parent Rock
மூலப்பாறை
Parent Rock
அடுத்தளப் பாறை, மூலப்பாறை
Paripinate
சமச்சிறையுருவான
Park Land
சோலைநிலம்
Parsley
வேர்க்கோசு
Parsley
சமையலில் நறுமணத்திற்காகச் சேர்க்கப்படும் இலைகளையும் வெள்ளை மலர்களையுமுடைய செடிவகை
Parthenocarpy
சூலக வளர்ச்சிக் காய்ப்பு,வித்தில்லாப்பழம் ஆக்குமியல்பு
Parthenogenesis
கன்னிப்பேறு,கன்னி இனப்பெருக்கம்
Parthenogenesis
(உயி.) பாலினக் கூட்டற்ற இனப்பெருக்கம்.
Partial Drought
பகுதிவறட்சி,குறைவறட்சி
Partial Eclipse
குறைக்கிரகணம்
Partial Parasite
பகுதி ஒட்டுண்ணி
Partial Root Parasite
பகுதிவேர் ஒட்டுண்ணி
Particle
துணிக்கை,துகள்
Particle
துகள்
Particle
துகள், பொடி, சிறுதுண்டு, துணுக்கு, அணுக்கூறு, இடைச்சொல், முன்னிணைவு, பின்னிணைவு.
Passion Fruit
தாட்பூட்பழம்
Passive Absorption
உயிர்ப்பற்ற உறிஞ்சல்
Passive Immunity
உயிர்ப்பற்ற தடுப்பாற்றல்
Paste
பசை, சாந்து
Paste
ஒட்டு ஒட்டு
Paste
பிசைந்த ஈர மாவு, கூழ், களி, பசைக்குழம்பு, இனிப்புத் தின்பண்ட வகை, மீன்பிட்டு, பற்று, மாப்பாசை, பிசின், இனக்கமான மென்கலவை வகை, போலி மணிக்கல் செய்வதற்கான நேர்த்தியான கண்ணாடிவகை, (வினை.) பசையினால் ஒட்டு, நாடக முதலியவற்றின் விளம்பரத்தைப் பசை தடவிச் சுவரில் ஒட்டு, தாள் முதலியவை ஒட்டி மூடு.
Paste
ஒட்டு
Pastern
குளம்புமூட்டு
Pastern
குதிரையின் காற்குழைச்சு.
Pasteurisation
சடுதி வெப்பமூட்டி, சடுதி குளிர்விப்பி
Pasteurization
பாச்சர்முறை வழங்கல்
Pasteurize
பாச்சர்முறை வழங்குதல்
Pasteurize
பிரஞ்சு விஞ்ஞானியான லுயி பாஸ்டர் முறைப்படி பாலைச் சூடாக்கித் துப்புரவு செய், ஊசிகுத்தி மருந்தேற்றி நோய்க்கு மருத்துவஞ்செய்.
Pasteurized
பாச்சர்முறை வழங்கப்பட்ட
Pasteurized Milk
பாச்சர்முறைவழங்கியபால்
Pasteurizer
பாச்சர்முறைவழங்கி
Pastoral Farming
ஆயர்வேளாண்மை
Pastoral Farming
மய்ச்சல் பண்ணை
Pastoral Industry
ஆயர்கைத்தொழில்
Pastoral Industry
மய்ச்சல் தொழில்
Pastoral Nomads
ஆயர்நாடோடிகள்
Pasture
மேச்சனிலம்
Pasture
கால்நடைத் தீவனம், மேய்ச்சல் பசும்புல் தரை, பசும்புல் நிலம், (வினை.) கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்குக் கொண்டு போ, கால்நடைகளை மேயவிடு, ஆடுகள் முதலியவை வகையில் புல்மேய், ஆள்வகையில் ஆட்கள் முதலியவற்றைப் புல்தரையில் மேயவிடு.
Patana
பத்தனை நிலம்
Patent Product
உரிமைபெற்ற பொருள்
Pathogen
நோய்க்கிருமி,நோயாக்கி
Pathogenesis
நோய்த் தோற்ற வகை
Pathogenesis
நோய்த்தோற்ற வகை.
Pathogenic
நோயாக்குகின்ற
Pathogenicity
நோய் உண்டாக்கும் திறன்
Pathogenicity Test
நோய்க்கூறுச் சாதனை
Pathologist
நோயியலார்
Pathologist
நோய்க் குறியாய்வு வல்லுநர், நோயக்குணநுல் வல்லுநர்.
Pathology
நோயியல்
Pathology
நோயியல்
Pathology
நோய்க்கூற்றியல்
Pathology
நோய்க்குண நுல், நோய்க்குறி நுல், உணர்ச்சியாய்வு நுல்.
Pea
பட்டாணி
Pea
பயறு, பட்டாணி, பயற்றினம், பயற்றுச்செடி, பயற்றினச் செடி.
Peaberry
பீபெர்ரி
Peach
கம்பளிப்பேரி,குழிப்பேரி
Peach
பழவகை, கனிமரவகை.
Peak Period Consumptive Use
உச்ச காலப் பயன்பாடு
Peak Runoff
உச்ச வெள்ள வடிவு
Peanut
நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை
Peanut
நிலக்கடலைச் செடிவகை, நிலக்கடலைவகை.
Pear
பேரி,பரி (மரம்)
Pear Oil
பரிக்காய் எண்ணெய்
Pearl Millet
கம்பு
Peas
பட்டாணி
Peat
புல்கரி, தூள் நிலக்கரி.
Peat
இலைமக்கு மண், புல்கரி
Peat
முற்றா நிலக்கரி
Peat Culture
மண்மட்கு வளர்கலவை
Pebble
கூழாங்கல், மூக்குக் கண்ணாடிச் சில்லுகளுக்குப் பயன்படும் படிகப் பாறைப்பாளம், மூக்குக் கண்ணாடிச் சில்லு, மணிக்கல்ளவகை.
Pebble
கூழாங்கல்
Pebble
பரல்
Pebble
கூழாங்கல்
Pectin
பழப்பசைச் சத்து.
Pectin
பெற்றின்
Ped
மண்பொருள்
Pedda Madaka
பெரிய மரக்கலப்பை
Pedical
பூக்காம்பு
Pedicel
பூக்காம்பு
Pedicellate
சிற்றடியுள்ள
Pedigree
குடிவழி, மரபுக் கால்வழி அட்டவணை, வம்சாவளி, விலங்கின் மரபுக் கால்வழி, மரபுக் கால்வழியுடையது.
Pedigree
வமிசம்,பேறுவரிசை
Pedigree Record
வமிசவட்டவணை,பேறுவரிசைப்பேரேடு
Pedology
மண்வகை ஆய்வுநுல்.
Pedology
மண்ணியல்
Pedology
மண்ணியல்,மண்தோற்றவியல்,மண்ணியல்
Pedon
மண் அலகு
Peduncle
(தாவ.) பூங்கொத்தில் தலைப் பூக்காம்பு, தனிநுனிப் பூக்காம்பு, (வில.) காம்பு போன்ற உடற் பகுதிஅமைவு.
Peduncle
பூங்கொத்துத்தண்டு,பூந்தார் தண்டு, பூங்கொத்து
Peepul Tree
அரசமரம்
Pelagic Deposit
கடற்படிவு
Pellet
குறும் பந்து, குளிகை, இரவைக்குண்டு, நாணயங்கள் முதலியவற்றின் மீதுள்ள சிறு குமிழ் வடிவம், (வினை.) தாள் உருண்டையால் அடி, தாள் சுருட்டி எறி.
Pellet
சிறுநிரல்,அடர் துகள்,குளிகை,சிறுதுண்டு, சிறுஉருண்டை
Peltate
கேடைய வடிவம்
Pelvic Cavity
இடுப்புக்குழிவு
Pen
தொழுவம், பட்டி, வேலியடைப்பு, சூழ்பட்டி, (வினை.) பட்டியில் அடை, தொழுவத்திற் கட்டு, கிடை மறி.
Pen
பட்டி,பண்ணை
Pencillium
பூஞ்சாணம்
Peneplain
(மண்.) குறிஞ்சி மருதத்திரிபு.
Peneplain
ஆறுதின்றசமவெளி
Peneplain
அரிப்புச் சமவெளி
Penetration
துளைத்தல்
Penetration
ஊடுருவல், ஊடுபுகல்
Penetration
உட்புகுவு, ஊடுறுவல்.
Penetration
உட்செலுத்துதல்
Penetrometer
ஊடுபுகல்மானி,) வன்மைசோதியி
Penetrometer
உட்புகும் அளவி
Peninsula
தீபகற்பம்
Peninsula
தீவக்குறை,தீவகற்பம்,ஒட்டரங்கம்.
Peninsula
குடாநாடு,தீபகற்பம்
Peninsula
குடாநாடு
Peninsula
தீபகற்பம்
Peninsular
தீவக்குறைவாணர், (பெ.) தீவக்குறை உருவான, ஒட்டரங்கஞ் சார்ந்த, பிரஞ்சுக்காரருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் (1க்ஷ்0க்ஷ் முதல் 1க்ஷ்14 வரை) நடந்த போர்குறித்த.
Peninsular
தீபகற்பத்துக்குரிய
Penumbra
நிறைவு அணுகு நிழல்
Penumbra
அரைநிழற் கூறு, நிலவுலகு திங்கள் இணை நிழலான திண்ணிழற்பகுதி சூழ்ந்த அரைநிழல் வட்டம், கதிரவன் கறைப் பொட்டுச் சூழ்ந்த இளங்கரும் பகுதி.
Pepper
மிளகு,மிளகு
Pepper
மிளகு, (வினை.) மிளகுப்பொடி தூவு, மிளகுகலந்துசெய், எறிபடைகளால் தாக்கு, கடுமையாகத் தண்டி.
Pepsin
பெப்சின்
Pepsin
இரைப்பையில் ஊறுஞ் சாற்றிற் கலந்துள்ள ஊன் கரைக்கும் ஆற்றலடைய காடிச்சத்து.
Peptise
கூழ்க்கரைசலாக்குதல்
Peptone
பெப்ட்டோன்
Peptone
கரிநீரகைகளின் புத்துருவாகச் செரிமான நீரிலுள்ள எளிதிற் கரையும் உறையாப்பொருள்.
Percentage
சதவீதம்,நூற்றுவீதம்
Percentage
நுற்று விழுக்காடு, சதவீதம்.
Percentage Composition
நூற்றுவீதவமைப்பு,சதவீதவமைப்பு
Perched Block
ஐயநிலைப்பாறை
Perched Water
தங்கிய நீர்
Percolation
உள் சுவறல்
Percolation
கீழ்வடிதல்,நீர் ஊடுருவல், உட்கசிவு, ஓதம்
Percolation Pond
கழிவுநீர்க் குட்டை
Percussion
கலங்கல்
Percussion
மோதுதல், மோதல் அதிர்ச்சி, தண்ணமை, (மரு.) நோய்த்தன்மை ஆராய்வதற்காக விரல் அல்லது கருவியின் மூலந் தட்டுதல், (இசை.) இசைக்கருவி வகையில் தட்டுதலால் இசை எழுப்புதல்.
Perennation
பல்லாண்டு வாழுமியல்பு
Perennial
தொடர், வற்றா
Perennial
பல்லாண்டு மரவடை, ஆண்டுக்கணக்கில் வாழவல்ல தாவரம், (பெ.) என்றுமுள்ள, எப்பொழுதும் இகிற, நிலைத்திருக்கிற, நெடுநாளிருக்கிற, நீர்வழி வகையில் ஆண்டின் எல்லாப் பருவங்களிலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற, தாவர வகையில் பல்லாண்டு உயர்வாழ்கிற.
Perennial Canal
வற்றாக் கால்வாய்
Perennial Irrigation
வற்றாப்பாசனம்
Perennial Plant
பல்லாண்டுச் செடு, பல்லாண்டு வாழ்செடு
Perennial River
வற்றா ஆறு
Perennial Vegetables
தொடர் விளை காய்கறிகள்
Perfect Stage
முழுமை நிலை
Perforate
நுண்டுளையாக்குதல்
Perforate
துளைத்துச்செல், துளை, தாளில் முத்திரைகளுக்கான சூழ்வரிசைத் துளைகளிடு, பொத்தல் இடு, வெட்டிவழிசெய், ஊடுசெல்.
Perforated
துளைசெறி
Perforated Pipes
துளைசெறிக் குழாய்கள்
Performance
ஆற்றுகை செயல் திறன்
Performance
செயலமை
Performance
செயல் நிறைவேற்றம், செயல்காட்சி, செய்தல், செய்துமுடித்த்ல், செயற்கரிய செயல், நாடகம் அல்லது பொதுக்காட்சி நிகழ்ச்சி.
Performance Curve
செயலமைக்கோடு
Pericarp
கனிச்சுவர்
Pericarp
விதையுறை, நெற்று.
Pericentric
திரிமையச் சூழ்மாற்றம்
Pericyst
சுற்றுறை
Periderm
சுற்றுப்பட்டை
Perimeter
சுற்றளவு,சுற்று
Perimeter
சுற்றுவட்ட அளவு, புற எல்லை, வட்டமான உருவின் சுற்றுவரை, வட்டச்சுற்றுவரை நீளம், சுற்றுக்கட்ட நீளம், காட்சிப்பரப்பை அளப்பதற்கான கருவி.
Period
காலம்
Period
ஊழி, வானியற்பொருத்தங்கள் திரும்பத்திரும்ப நிகழ்வதால் குறிக்கப்படும் காலக்கூறு, கோள்வட்டம், வானக்கோள் சுழற்சியின் காலம், பருவம், நோய் நீட்டிக்குங்காலம், காலவட்டம், வரலாறு-வாழ்க்கை முதலியவற்றின் பகுதி, காலக்கூறு, முழுவாக்கியம், வாக்கியத்தின் கடைசியிலுள்ள நிறுத்தம், வாசகமுழு நிறுத்தம்,(கண.) முற்றுப்புள்ளிக்குறி, பதின்பகுப்புத் தனிக்குறிப்புப்பகுதி, குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி, (பெ.) குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி சார்ந்த, இறந்தகாலத்திற்குரிய பண்புடைய.
Period Bound Crop
பட்டப்பயிர்
Period Of Germination
முளைக்கும் காலம்
Period Sound
கால வரம்பு, காலக்கட்டுப்பாடு
Periodical Rain
ஆவர்த்தனமழை
Periodical Winds
ஆவர்த்தனக்காற்றுக்கள்
Periodicity
ஆவர்த்தனம்
Periodicity
பருவ நிகழ்வு, இடையீட்டொழுங்கு, விரைவதிர்வு.
Peripheral
வட்டப் புற
Peripheral
சுற்றயலான
Peripheral Pump
விளிம்பு எக்கி
Peripheral Vanes
விளிம்பு இறகுகள்
Peripheral, Land
சுற்றுநிலம்
Perishable Goods
அழுகுபொருள்கள்
Peristaltic Contraction
சுற்றுச்சுருங்கல்
Perithesia
வித்துக்குடுவை
Peritoneal Cavity
சுற்றுவிரிக்குழிவு
Peritrichous
புறச்சுற்று
Peritrichous Flagella
சுற்று நகரிழைகள்
Permanent Divide
நிலையான பிரிநிலம்
Permanent Hardness
நிலை நீட்சி
Permanent Hardness
நிலையானவன்மை
Permanent Population
நிலையான குடித்தொகுதி
Permanent Stream
நிலையான அருவி
Permanent Wilting
நிலையான வாடல்
Permanent Wilting Point
நிலையான வாடல் நிலை
Permanent Wind
நிலையான காற்று
Permanganate
பரமங்கனே்றறு
Permanganate
(வேதி.) பரமங்கனிகக்காடியின் உப்பு.
Permeable
புரை
Permeable
உட்புகவிடுகின்ற
Permeable Layer
ஊடுருவு படிவம்
Permeable Rock
புகவிடும் பாறை
Permeable Rock
உட்புகவிடுபாறை
Permian Rock
பேம்பாறை
Peroxide
பேரொட்சைட்டு
Peroxide
பரவொட்சைட்டு
Peroxide
(வேதி.) பர உயிரகை, (பே-வ.) நீரகப் பரஉயிரகை, நச்சரியாவும் மயிரை வெளுப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் பிசுபிசுப்பான நிறமற்ற நீர்மம், (வினை.) நீரகப் பர உயிரகையைக்கொண்டு மயிரை வெளுப்பாக்கு.
Perpendicular
செங்குத்து,செங்குத்தான,செங்குத்தான
Perpendicular
குத்துக்கோட்டினை அறுதி செய்வதற்கான கருவி, செங்குத்துக்கோடு, (பெ.) தொடுவானத் தளத்திற்குச் செங்கோணத்திலுள்ள, செங்குத்தான, நிலைக்குத்தான, சாயவற்ற, நிற்கிற நிலையிலுள்ள, (வடி.) குறிப்பிட்ட கோடு-தளம்-அல்லது பரப்பிற்குச் செங்கோணத்திலுள்ள.
Perpendicular Earth Movement
செங்குத்துப்புவியசைவு
Persimmon
அமெரிக்க வகை ஈச்சம்பழம்.
Persimmon
சீமைப் பனிச்சை
Persion Wheel
பாரசீகச் சக்கரம்
Persistent Viruses
தங்கி நிற்கும் நச்சுக் கிருமி
Perspective Projection
பார்வையெறியம்
Pest Act
பூச்சி நோய் தடுப்புச் சட்டம்
Pest Control Act
பூச்சித் தடுப்புச் சட்டம்
Pest Insect
பெருவாரிநோய்ப்பூச்சி
Pest Resistant Strain
பூச்சித்தடை உயிரினம்
Pesticide
பூச்சிக்கொல்லி மருந்து
Pesticide
பூ.ச்சிக்கொல்லி
Pesticide Law
பச்சி-பூசணக்கொல்லிச்சட்டம்
Pesticide Residue
பூச்சிக்கொல்லி எச்சம்
Pestle
கலுவக் குழவி, உலக்கை, (வினை.) கலுவத்தில் அரை.
Pestle
உலக்கை
Pet Cock
திறப்புத்திருகி
Petal
பூவிதழ், அல்லி, மடல், தளம்.
Petal
அல்லி இதழ்,இதழ்
Petaloid
பூவிதழின் தோற்றமுடைய.
Petaloid
சிற்றிதழ்,அல்லிபோன்ற
Petel
பூவிதழ்
Petiole
(தாவ.) இலைக்காம்பு.
Petiole
இலைக்காம்பு,இலைக்காம்பு
Petridish
கண்ணாடி வட்டில்
Petrography
கற்பாறைகளின் அமைப்பு-உருவாக்கம் முதலியவற்றைப்பற்றிய இயலாய்வு விளக்கம்.
Petrography
பாறைவகுப்பியல்
Petrography
பாறைவகுப்பியல்
Petrol
கல்லெண்ணெய், பொறிவண்டிகளுக்கும்-விமானம் முதலியவற்றிற்கும் பயன்படும் தூய்மையாக்கப்பட்ட நில எண்ணெய், தூய்மைப்படுத்திய பெட்ரோலியம்.
Petrol
பெற்றோல்
Petroleum
பாறை எண்ணெய், உள்வெப்பாலையிலும் பிற பொறிகளிலும் எரிபொருளாகப் பயன்படும் நில மேற்படுக்கைக்கரிய தாது எண்ணெய்.
Petroleum
பெற்றோலியம்
Petroleum Mulch
பெட்ரோலிய ஈரக்காப்பு
Petrology
கல்லாய்வு நுல், கற்பாறைகளின் தோற்றம், அமைப்பு முதலியவை பற்றிய நுல்.
Petrology
பாறை அமைவியல்
Petrology
பாறை இயல்
Petrology
பாறையியல்
Petrology
பாறை இயல்
Petrology
பாறையியல்
Ph
காரகாடி நிலை, உவர்-அமில நிலை
Ph.Value
pH. பெறுமானம்
Phalanx
(வர.) கிரேக்கரிடையே மாசிடோனியரின் செறிவுமிக்க காலாட்படையணி, பொதுவழ்வு முறைக்குழு, பூரியர் என்பவரால் நிறுவப்பட்ட 1க்ஷ்00 பேரடங்கிய பொதுவாழ்வு முறைக் குழாம், (உள்.) கைகால் விரல்களின் தனி எபு, பூவிழைக்கொத்து.
Phalanx
பூவிழைக்கொத்து
Phalsa
தாடச்சை
Phanerogam
(தாவ.) ஆண்பெண் கூறுகளையுடைய மலர்ச்செடிவகை.
Phanerogam
பூப்பது,தெளிவு மணத்தாவரம், பூக்கும் தாவரம்
Phanerogamic Parasite
பூத்தாவர ஒட்டுண்ணி
Pharmacognosy
தாவர மருந்தியல்
Pharyngeal
மிடற்றுக்குரிய
Pharynx
முன் தொண்டை
Pharynx
மிடறு
Phase
கட்டநிலை படி
Phase
திங்களின் கலை, மதி வட்டத்தின் ஒளிவிளக்கக்கூறு, கோள் ஒளிக்கலை மாறுபாட்டுப்படி, வளர்ச்சிப் படி, (இய.) மாறுபாட்டாலை இயக்கத்தின் அலையிடைப்படி, (இய.) மாற்று மின்னோட்ட இயக்கப் படிநிலை, பொருளின் நிலை மாறுதல், இடைப்பிடி, தோற்றவேறுபாடு, பண்பு வேறுபாடு.
Phase
அவத்தை, கலை, நிலைமை
Phase
கூறு
Phase
(ANGULAR) கட்டம்; (EG. 3-PHASE CIRCUIT) தறுவாய்
Phase
நிலைமை
Phaseolus
உளுந்து
Phaseolus Aconitifolius
நரிப்பயறு
Phases Of Moon
மதிநிலைமைகள்
Phenol Coefficient
கிருமிக்கொல்லி கெழு
Phenotype
புறத்தோற்றம்
Pheromonetrap
மயக்கப்பொறி
Phloem
(தாவ.) மென்மரம் சூழ்பகுதி, வளரும் மரப்பகுதியும் அதனுடன் இணைந்த இழைமங்களும் சேர்ந்த தொகுதி.
Phloem
புறக்காள், சல்லடைக்குழாய் திசு,சல்லடைக்குழாய்த்திசு
Phloem Vessels
சல்லடைக்குழாய்த்திசு நரம்புகள்
Phosphate
எரியகி, எரியகிக்காடியின் உப்புக்களில் ஒன்று, சுண்ண எரியகி-இரும்பு எரியகி-அலுமினிய எரியகி ஆகியவற்றுள் ஒன்று.
Phosphate
பொசுபேற்று,எரிகை
Phosphorus Metabolism
பாஸ்பரஸ் வளர்சிதைமாற்றம்
Phosphorylation
மணிச்சத்தேற்றம்
Photo Period
ஒளி (படு) நேரம்
Photo-Relief Map
ஒளியியற்றரைத்தோற்றப்படம்
Photographic
ஒளிப்படத்துக்குரிய
Photoperiod
ஒளிக்காலம்
Photoperiod Sensitive
ஒளிக்காலவுணர்ச்சியுள்ள
Photoperiodism
ஒளிக்காலப்பேறு
Photoreceptor
ஒளிப்பெறுதி
Photosensitivity
ஒளிணேர்வு
Photosphere
ஞாயிறு-விண்மீன் முதலிய வான்கோளங்களைச் சூழ்ந்துள்ள ஒளிக்கோசம்.
Photosphere
ஒளிமண்டலம்
Photosphere
ஒளிக்கோளம்
Photosynthesis
(தாவ.) ஒளி இயைபாக்கம்.
Photosynthesis
ஒளிச்சேர்க்கை,ஒளிச்சேர்க்கை
Photosynthetic Bacteria
ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியா
Phototaxis
ஒளிச்சார்பியக்கம்
Phycmidium
விதைத்திறன்
Phyco Virus
பூசண நச்சுரி
Phyllamthus Maderaspatensis
மேலாநெல்லி
Phylloclade
இலைத்தொழிற்றளிர்
Phyllode
தட்டை இலைக்காம்பு
Phyllody
பச்சைப்பூ நோய்
Phyllogeny
இலை வளர்ச்சி, இலை வரலாறு
Phyllosphere
இலைவெளி மண்டலம்
Phyllotaxy
இலை அலைவு
Phylogenetic
மூலத்தொகுப்பியல்,சாதிவரலாற்றுக்குரிய
Phylum
(உயி.) விலங்கு அல்லது செடிவகையின் இனப்பெரும்பிரிவு.
Phylum
தொகுதி
Phyopathology
தாவர நோயியல்
Physalis Minima
சிறு தக்காளி
Physic Nut
கழற்சிக்கொட்டை, கழற்சிக்காய்
Physical
பெளதீக பருநிலை
Physical
இயற்பொருள் சார்ந்த, சடப்பொருள் தொடர்பான, இயற்பியல் சார்ந்த, இயற்பியல் விதிகளுக்கிணங்கிய, உடல்சார்ந்த.
Physical
இயல்பியல் வழி, பெளதிக
Physical Change
பெளதிகமாற்றம்
Physical Change
பெளதிகமாற்றம்
Physical Exclusion
தவிர்த்தல்
Physical Features
பெளதிகத்தோற்றம்
Physical Features Map
பெளதிகத்தோற்றப்படம்
Physical Geography
பெளதிகப்புவியியல்
Physical Geology
பெளதிகப்புவிச்சரிதவியல்
Physical Map
பெளதிகவுருவப்படம்
Physical Properties
பெளதிகவியல்புகள்
Physical Properties
பெளதிகக்குணங்கள்,பெளதிகப்பண்புகள், இயற்பியல் பண்புகள்
Physical Structure
பெளதிகவமைப்பு
Physics
இயற்பியல், இயற்பொருள் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் இயல்புகளைப்பற்றி ஆயும் நுல்துறை.
Physics
இயற்பியல்
Physics
பெளதிகவியல்
Physics
பெளதிகவியல்
Physiographic Processes
புவிப்பெளதிகவுறுப்பியற்செயல்கள்
Physiography
நிலக் கூற்றியல்
Physiography
இயற்கையமைப்பின் விளக்கம், இயற்கைத் தோற்றங்களின் வருணனை, பொருட்டொகுதிகளின் விவரக் குறிப்பு, இயற்கையமைப்புக்களைப் பற்றிக் கூறும் நிலவியல்.
Physiography
இயற்கைத்தோற்றப்பாட்டு விவரணம்
Physiologic Race
உடற்றொழிலியற்குலம்
Physiological
உடலியல் குணங்கள், வினையியல் (சார்ந்த) குணங்கள்
Physiological Drought
வினையியல் வறட்சி
Physiological Function
வினையியல் செயல்பாடு,உடற்றொழிற்பாடு
Physiological Process
உடற்றொழின்முறை
Physiology
உடலியல்,வினையியல்
Physiology
உயிர்ப்பொருளியல்
Physiology
உடல்நுல், விலங்குகளும் தாவரங்களும் உள்ளிட்ட உயிரினங்களின் இயற்கைச் செயற்பாடுகளையும் தோற்றங்களையும் கூறும் நுல்.
Phytoflagellate
புற இழையுள்ள
Phytology
தாவரவியல்
Phytology
பயிரியல்
Phytology
தாவரவியல்.
Phytoplankton
தாவரக் குற்றுயிர்கள்
Phytosanitary Certificate
தாவர நலச்சான்று
Phytosanitary Method
பயிர்ச்சுகாதார முறை தாவர நலம் காத்தல்
Phytosanitation
பயிர்த்தூய்மை
Phytotoxin
தாவர நஞ்சு
Pick-Axe
இருநாக்கோடரி,குந்தாலி
Pickle
ஊறவைப்பதற்குரிய நீர்மம், ஊறல் உப்புநீர், ஊறற் புளியங்காடி, ஊறற் சிறுதேறல், துப்புரவாக்குவதற்கான காடிக் கரைசல், குறும்புக்குழந்தை, (வினை.) உவர்நீர் முதலியவற்றில் ஊறவைத்துப் பதனமிடு, புளிக்காடியில் ஊறுகாய் போடு, உப்புநீர் முதலியவை ஊட்டிப் பக்குவஞ்செய், (கப்.) ஆளைக் கசையாலடித்த பிறகு அவன் முதகில் உப்பு அல்லது புளிக்காடி தடவித் தேய்.
Pickle
ஊறுகாய்
Picottah
ஏற்றம், துலா
Picottan
ஏற்றம்
Piedmont
மலையடிக்குரிய
Piedmont Glacier
மலையடிப்பனிக்கட்டியாறு
Piedmont Glacier
அடுவாரப் பனியாறு
Piedmont Plain
மலையடிச்சமவெளி
Piedmont Plateau
மலையடிமேட்டுநிலம்
Piedmont Route
மலையடிவழி
Piedmont Town
மலையடிப்பட்டினம்
Piezometer
அழுத்தமானி
Piezometer
அமுக்கமானி.
Piezometer
அழுத்த அளவி
Piezometer
திரவமுக்கமானி
Pig Farming
பன்றி வளர்த்தல்
Pig Iron
பன்றியிரும்பு
Pig Iron
பன்றியிரும்பு
Pig Manure
பன்றி உரம், பன்றி எரு,பன்றி எரு
Pig Weed
பருப்புக்கீரை, சக்கரவர்த்திக்கீரை
Pigeon Pea
துவரை
Pigment
நிறமி,நிறமி,நிறம்வழங்கி
Pigment
வண்ணப்பொருள், சாயப்பொருள், நிறமி, இயற்கை நிறப்பொருட்கூறு.
Pigment
நிறமி
Pigment Cell
நிறமிச்செல்
Pilea
(காளான்) குடை
Pillipesara
பனிபயறு, பில்லிப்பயறு, நரிப்பயறு,கரும்பயறு
Pilot Project
மாதிரித்திட்டம், சிற்றளவுச்செயல் திட்டம்
Pine
பைன் மரம்
Pine
தேவதாரு, பசுமைமாறா ஊசியிலை மரவகை.
Pink
இளஞ்சிவப்பு
Pink
பல நிறவகைகளையுடைய மலர்ச்செடிவகை, இளஞ்சிவப்பு நிறம், உச்ச உயர் நிறைவு, உச்ச நிறை நலம், நரிவேட்டையாளர் அணியும் செஞ்சட்டை, நரிவேட்டையாளர், நரிவேட்டையாளரின் செஞ்சட்டைக்குரிய துகில், (பெ.) இளஞ்சிவப்பான, அரசியல் துறையில் சிவப்புப் பக்கச்சாய்வான.
Pink Bollworm
பருத்திக்காய்ச் செம்புழு
Pink Disease
இளஞ்சிவப்பு நோய்
Pinnatifid
இறகு பிளப்புள்ளவை
Pip
பீழைநோய்
Pip
தொண்டைகட்டி நாவில் வெண்மைபடரும் இயல்புள்ள கோழி-பருந்துகளின் நோய்வகை.
Pipe
குழாய்
Pipe
குழாய், குழல், வேய்ங்குழல், இசை மேளத்தின் தனிக்குழல், மிடற்றிசைக்குரல், புள் இசைப்பொலி, பறவைப்பாட்டு, படகோட்டியின் சீழ்க்கை, சீழ்க்கையடிப்பு, உடலில் குழல் வடிவ உறுப்பு, புகைபிடிக்குங் குக்ஷ்ய், சுரங்கக் கனிவள வேர், காட்டுக்கோழியைப் பொறியில் பிடிப்பதற்கான வாய்வழி, (வினை), குழலுது, வேய்ங்குழல் வாசி, குழலிற் பாடு, குழலிசைத்து வருவி, சீழ்க்கையடித்துக் கப்பலோட்டிகளை உணவுக்கு வரவழை, சீழ்க்கையடி, கீச்சுக் குரலிடு, குழாய்கள் இணைத்தமை, ஆடை கத்தரித்துத் திருத்தி ஒப்பனைசெய், அப்பங்களை அழகுபடுத்தி ஒப்பனை செய், மலர்ச்செடிவகைக் கணு வெட்டி வைத்துப் பயிர் பெருக்கு.
Pipe
குழல்
Pipette
குழாயி
Pipette
வடிகுக்ஷ்ல், சிறு அளவான நீர்மங்களை அளவாக ஊற்றப் பயன்படும் ஆய்களக் கூர்முகக் குழாய்க்கலம்.
Pistil
முகலி, சூலறை,சூலகம்
Pistil
மலர்ச்சூலகம், மலரின் பெண்மை உறுப்பு.
Pistilate Flower
யோனிப்பூ
Pistillate
யோனியுள்ள
Piston
ஆடுதண்டு
Piston
உந்துதண்டு, குழலச்சுத் தண்டு.
Pitch
கரிப்பிசின்,உட்சோறு,அச்சுச்சாய்வு
Pitch
குனிவு
Pitch
புரி அடர்த்தி எழுத்து அடர்
Pitch
நிலக்கீல், சூட்டில் களியாயிளகும் கரும்பசைக் கட்டிப்பொருள், (வினை) நிலக்கீல் கொண்டு பொதி, நிலக்கீல் பூச்சிடு, நிலக்கீல் தடவு.
Pitch
நிலக்கீல், கரிப்பிசின்
Pitch In Share
கொழுவின் நெளிவு
Pitch Of Fold
மடிப்பினச்சுச்சாய்வு
Pith
சுரம்,உட்சோறு, தக்கை
Pith
தாவரங்களின் உள்ளீடான மென்சோறு, பழவகைகளின் தோட்டு உள்வரி மரப்பொருள், மைய இழைமம், நடுநாடி, நடுத்தண்டின் மச்சை, உட்கரு, உள்ளீட்டுப்பகுதி, உயிர்க்கூறு, கருச்சத்து, ஆற்றல், வல்லமை, தனிச்சிறப்பு, சுருக்கம், சாரம், கருப்பொருள், உயிர்க்கூறான பொருள், நெட்டி, (வினை.) தண்டெலும்பகற்றி விலங்கினைக் கொல்.
Pituitary Gland
கபச்சுரப்பி
Pituitary Gland
கபச் சுரப்பி
Pivot Joint
சுழற்சித்தானமூட்டு
Pivot Joint
முளை மூட்டு
Placentation
சூல்வித்தமைப்பு
Plain
சமவெளி
Plain
அமைவுப்படம், கிடைப்படம்
Plain
சமநிலம், சமவெளி, புறவெளி, திறந்த இடம், தாழ்நிலம், ஆற்றுப்படுகை, (பெ.) தௌிவான, எளிய, எளிதில் உணரக்கூடிய, சிக்கலற்ற, வண்ணந்தோய்விக்கப்பெறாத எளிமை வாய்ந்த, பகட்டற்ற, உயரின்ப வாய்ப்பு வளங்களற்ற, கரவடமற்ற, ஒளிவுன்றைவற்ற, நேரடியாகப் பேசுகிற, நாட்டுப்புற நடையுடை தோற்றமுடைய, அழகற்ற, கவர்ச்சியற்ற, மிகப்பொதுப்படையான தோற்றம்வாய்ந்த, (வினையடை.) தௌிவாக.
Plan
மாதிரிப்படம்,திட்டம்
Plan
திட்டம், வரைவு, ஒழுங்கமைப்பு, கால-இட அட்டவணை, நகரம்-நகரப்பகுதி-நிலம் முதலியவற்றின் நிலவரைப் படிவம்,கட்டிட உருவரைப்படிவம், (வினை.) திட்டமிட்டு உருவாக்கு, திட்டமிடு, முன்னேற்பாடுசெய், கருத்துரு அமை, உருவரைப்படிவம் வரை, நிலவரைப்படிவம் உருவாக்கு.
Plane Equator
மத்தியகோட்டுத்தளம்
Plane Of Ecliptic
வான்கோளப்பெருவட்டத்தளம்
Plane Table
தளபீடம்
Plane Table
அளக்கைத் தளப்பலகை
Plane Table Survey
தளபீடவளவை
Planet
(வான்.) கோள், (சோதி.) கிரகம்.
Planet
கோள்
Planet
கோள்
Planet
காள், காளம்
Planetary Circulation
கோட்சுற்றோட்டம்
Planetary System
கோட்டொகுதி
Planetary Winds
கோட்காற்றுக்கள்
Planetoid
குறுங்கோள், செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையே கதிரவனைச் சுற்றிவரும் ஆயிரக்கணக்கான சிறு கோளங்களில் ஒன்று.
Planetoid
கோளுரு
Planimeter
தளமட்டமானி.
Planimeter
பரப்புமானி
Planimeter
பரப்பளவி
Planimeter
பரப்புமானி
Plank Buttress
பலகையுதைப்பு
Plankton
(உயி.) மிதவியம், கடல் முதலிய நீர்ப்பரப்பின் மேல்-அடித்தள ஆழங்களில் உள்ள மிதவை நுண்ம உயிரினத் தொகுதி.
Plankton
அலையுமுயிர்
Plant
பயிர்,செடு, தாவரம்
Plant
இயந்திரகம்
Plant Analysis
செடுப்பகுப்பு,தாவரப்பகுப்பாராய்வு
Plant Approach
பயிர்வழிநோக்கு
Plant Association
தாவரக்கூட்டம்
Plant Breeder
பயிர் இனவிருத்தி வல்லுநர்
Plant Breeding
தாவரயின ஆராய்ச்சி, தாவர அபிவிருத்தி
Plant Community
தாவரக்குடும்பம்
Plant Cytology
தாவர உயிரணுவியல்
Plant Density
செடு அடர்வு
Plant Food
தாவர உணவு
Plant Gall
தாவர வீக்கம்
Plant Geography
தாவரப்புவியியல்
Plant Growth Factor
பயிர் வளர்ச்சிக் காரணி
Plant Hopper
தத்துப்பூச்சி
Plant Lice
செடிப்பேன்,செடுப்பேன்கள், தாவரப்பேன்கள்
Plant Life
தாவரவாழ்க்கை
Plant Nematode
தாவர நூற்புழு
Plant Nematology
தாவர நூற்புழுவியல்
Plant Nutriuent
பயிர் ஊட்டச்சத்து
Plant Parasite
தாவர ஒட்டுண்ணி, செடுமல்லை
Plant Parasitic Nematode
தாவரத்தைத் சார்ந்து வாழும் நூற்புழு
Plant Pathologist
தாவர நோயியல் வல்லுநர்
Plant Pathology
பயிர் நோயியல்
Plant Propagation
பயிர்ப் பரப்புதல்
Plant Protection
பயிர்ப் பாதுகாப்பு,பயிர்ப்பாதுகாப்பு
Plant Protection Equipment
தாவரப்பாதுகாப்புச் சாதனம்
Plant Quarantine Act
தாவர தொற்றுநோய்த் தடுப்புச்சட்டம்
Plant Region
தாவரப்பிரதேசம்
Plant Retardant
பயிர்வளர்ச்சிக் குறைப்பிகள்
Plant Surgery
பயிர் அறுவை முறை
Plant Tissue Culture
செடுத்திசு வளர்ப்பு முறை
Plant Virologist
தாவர நச்சுயிரியியல் வல்லுநர்
Plantation
தோப்பு, பண்ணை, பருத்திவிளை, புகையிலைத் தோட்டப்பண்ணை, (வர.) குடியேற்றம், குடியேறுகை.
Plantation
பெருந்தோட்டம்
Plantation Agriculture
பெருந்தோட்டப்பயிர்ச்செய்கை
Plantation Crop
தோட்டப்பயிர்,பெருந்தோட்டப்பயிர்
Planting
நடுகை
Plantlet
சிறுசெடு
Plasma
பசும்படிக்கக் கல் வகை, நிணநீர், குருதியில் நுண்ணிழைமங்கள் மிதப்பற்குரிய அடிப்படை ஊனீர்க்கூறு, உயிர்மத்தின் ஊன்மக்கூறு.
Plasma
அறைக்குழம்பு
Plasma
மின்மம்
Plasma Gene
அறைக்குழம்பு மரபணு
Plasma Spray Process
பிளாஸ்மா தெளிப்பு முறை
Plasmolysis
ஊன்ம உலர்வு, நீரிழப்பால் ஏற்படும் ஊன்மச்சுருக்கம், தாவர உயிர்மச்சுரிப்பு, விஞ்சிய செறிவார்ந்த நீர்மத்தோய்வு காரணமான தாவர உயிர்மச்சுருக்கம்.
Plasmolysis
புரோட்டோப் பிளாசத்தின் சுருக்கம்
Plaster Of Paris
விரி சுதை
Plaster Of Paris
பாரிசுச் சாந்து
Plaster Of Paris
பரிசுச்சாந்து
Plastic Paper
ஒட்டவத்தாள்
Plasticity
குழைவியல்பு, எளிதில் உருமாறுந் தன்மை.
Plasticity
குழைமை
Plasticity
இளகுதன்மை
Plastids
கனிகங்கள்
Plateau
மேட்டுநிலம், நிலமேடு, பூவேலைப்பாடுடைய தட்டம், அணியொப்பனைப் பட்டயச் சின்னம், தட்டை முகட்டினையுடைய பெண்டிர் தொப்பி.
Plateau
மேட்டுநிலம்
Plateau
உயர்நிலம், பீடபூமி, மேட்டுநிலம்
Plateau Of Erosion
அரிப்புமேட்டுநிலம்
Plateau Of Uplift
உயர்ச்சிமேட்டுநிலம்
Platform
பேச்சுமேடை, தாளமேடை, கலையரங்கமேடை, தனித்துறை மேடையரங்கம், மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர், மேடைத்தளம், மேட்டுநிலம், தொடர்வண்டி நிலையத்தின் பரப்பு மேடை, பீரங்கிமேடு, பாதையோர நடைமேடை, மேடைப்பேச்சுத்துறை, கட்சிக்கோட்பாட்டடிப்படை, கட்சித்தேர்தலறிவிப்பு, விவாத அடிப்படை, (வினை.) மேடைமீது வை, மேடைமீது தோன்று, மேடைமீது பேசு, மேடையமைத்துக்கொடு, திட்டமமை.
Platform
பணித்தளம்
Platform
மேடை
Platform
மேடை பனித்தளம் சார்ந்த dependent
Platform
மேடை
Platinum
விழுப்பொன், அணு எடை ஹ்க்ஷ் கொண்ட விலைமிக்க ஒண் சாம்பர்நிற உலோகத்தனிமம், (பெ.) விழுப்பொன்னாலான, விழுப்பொன்னுக்குரிய.
Platinum
பிளாற்றினம்
Platinum
வெண்தங்கம்
Platyhelminthes
தட்டைப்புழுக்கள்
Playa
வற்றும்பள்ளம்
Pleiotropic Gene
பன்முக மரபணு
Pleiotropism
பண்புகளின் அடக்கம்
Pleomorphic
பல்வேறு வடுவமுடையவை
Pliestocene Period
பிளீத்தொசீன் காலம்
Pliocene
(மண்.) நில அடுக்கின் மூன்றாவது பிரிவின் புத்தம் புதிய பிரிவு, (பெ.) (மண்.) நில அடுக்கின் மூன்றாவது படிவின் புத்தம் புதிய பிரிவு சார்ந்த.
Pliocene
பிளேயோசீன்
Plot
பாத்தி
Plot
மனையிடம், நிலக்கூறு, கதையமைப்பு, கதையின் நிகழ்ச்சிக்கூறு, சூழ்ச்சி, மறைசதி, மறைபொறித்திட்டம், (வினை.) மனைப்படம் எழுது, சதித்திட்டமிடு, மறைசூழ்ச்சிசெய்.
Plot
வரைவு/வரை வரை
Plotting
குறித்தல்
Plough
ஏர், கலப்பை, உழுத நிலம், கலப்பை போன்றுள்ள கருவி வகைகளில் ஒன்று, தேர்வில் மாணவனைத் தள்ளிவிடுதல், (வினை.) உழு,சாலிடு, புரட்டு, நிலம்பறி,கிளறு, கலப்பையைக் கொண்டு மேற்புறத்தைக் கீறு, கல்லியெறி, சால்வரியிடு, நெற்றியில் திரைவிழச் செய், மிகு உழைப்போடு முன்னேறிச்செல், கப்பல் வகையில் தண்ணீரைக் கிழித்துக்கொண்டு செல், வழி உண்டுபண்ணிக் கொண்டுசெல், தேர்வில் மாணவனைத் தோல்வியுறச்செய்.
Plough
ஏர்,கலப்பை
Plough Bottom
ஏரின் அடுப்பாகம், கலப்பையின் அடுப்பாகம்
Plough Handle
மழி
Plough Share
கலப்பைக் கொழு
Plough Type
ஏர் வகைகள், கலப்பை வகைகள்
Ploughing Methods
உழும் முறைகள்
Ploughing-Hoeing
உழவு கிளர்வு
Plum
ஆள்பக்கோடாப்பழம், கொத்துப்பேரி
Plum
இனிய சதைப்பற்றுள்ள பழவகை, பழமர வகை, உலர்ந்த கொடிமுந்திரிப்பழம், நல்லபொருள், தொகுதியில் மிகச் சிறந்த ஒன்று, வாழ்க்கையில் நற்பேறு.
Plumb Line
குண்டுநூல்
Plumbago
காரீயம்
Plumbago
காரீயம், வரையி, எழுதுகோலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஈயத்தைப் போன்ற கரிவகை, நடுநிலக்கடல் சார்ந்த ஒப்பனைச்செடி வகை.
Plumemoth
புடலைப்புழு, துவரைப்புழு
Plumose Antenna
தூவி உணர் கொம்பு
Plumule
முளைக்குருத்து,இலைக்குறுத்து
Plumule
முளைக்குருத்து, பறவைகளின் சிறு மென்தூவி.
Plutonic Rock
ஆழப்பாறை
Plutonic Rock
பாதாளப் பாறைகள்
Pluvial Denudation
மழையுரிவு
Pluviometric Coefficient
மழைமானக்குணகம்
Pneumatic
வாயுவுள்ள
Pneumatic
காற்றுப்பட்டை, காற்றடைந்த குழாய்ப் பட்டை, காற்றடைத்த குழாய்ப்படை வாய்ந்த மிதிவண்டி, (பெ.) வளி சார்ந்த, காற்றுக்குரிய, வளி இயக்கத்தால் செயற்படுகிற, பறவைகளின் எலும்புகள் வகையில் காற்றுக் குழிவுகள் கொண்ட, காற்றுக் குழிவுகள் சார்ந்த, ஆன்மிக உயிர்நலஞ் சார்ந்த.
Pneumatophore
மூச்சுவேர்
Pneumatophore
(தாவ.) மூச்சு வேர், சதுப்புநிலச் செடிகளில் காற்று உறிஞ்சுவதற்காக மேல்நோக்கி வளரும் வேர்.
Pod
காய், நெற்று
Pod
துளையிடுஞ் சுழல்கருவிக்கான குழிப்பொருத்து.
Pod Borer
காய்துளைப்பான்
Podzol
சாம்பல் வனமண்
Point
புள்ளி
Point
சுட்டி
Point
புள்ளி விற்பனையில் உள்ள of sale software
Point
இருப்புப்பாதை சந்தி
Point
முனை, கருவியின் கூர்நுதி, விளிம்பு, துளைக்கருவி, செதுக்கூசி, மான் கொம்பின் முனைக்கவர், தார்முள், மின்தாங்கி முளை, குத்துச்சண்டையில் முகவாய்க்கட்டை, தண்டவாள இணைப்பின் புடைசாய்வுடைய முனைப்புப்பகுதி, முனைக்கோடி, முடிவு, நிலமுனை, நிலக்கூம்பு, புள்ளி, (வடி.) நீள அகல அமைவற்ற இடக்குறிப்பு, நிறுத்தப்புள்ளி, செமித்திய வரிவடிவின் ஒலி வேறுபாட்டுக் குறி, குறியிட்ட இடம், துல்லிய இடம், சரிநுட்பநிலை, பதின்மானப் புள்ளி, பதின்மானக் கூறு, அச்செழுத்துரு அலகு (.013க்ஷ் அங்குலம்), அளவைக்கூறு, அளவைப்படிநிலை, பங்கீட்டுமுறை அலகு, பங்குகளின் விலைமதிப்பளவு, தர மதிப்பளவை, முன்னேற்றத்தரம், தட்பவெப்பநிலை அளவுக்கூறு, மிகுதிப்பாட்டின் கூறு, துன்னாசிப் பின்னால், மகளிர் உட்கச்சு-உள்ளாடைக்குரிய உலோகக் கலப்பையுடைய பூவே பின்னல் நாடா, ஆட்ட மிகைக் கெலிப்பெண், கட்ட ஆட்டக் குறுங்கட்டம், சீட்டாட்ட வகையில் உச்சக்கேள்வி, உச்சக்கேள்விக்குரிய சீட்டுத்தொகுதி, உச்சக் கேள்விக்குரிய கெலிப்பெண், கள ஆட்டக்காரர், மரப் பந்தாட்ட வகையில் ஆட்டக்காரர்களின் வலப்பக்கத்தில் நிறுத்தப்படுபவர், கள ஆட்டக்காரர் நிலை, வாட்போர், வேட்டை வகையில் நேர்குறி இலக்கு, நேர்குறி இலக்குப் போக்கு, வேட்டைநாய் வகையில் குறிவிலங்குச் சுட்டுதல், (கட்.) கேடயத்தில் இட அறுதிக்குரிய ஒன்பது குறியிடங்களில் ஒன்று, (படை.) படைத்துறை இசையில் கடையான ஒலி, (படை.) முன்னணிக்காவற் குழு, (கப்.) கப்பற்பாயின் கீழ் விளிம்புத் தும்புக்கயிறு, திசைக்கூறு, திசைகாட்டு கருவியின் முப்பத்திரண்டு திசைச் சாய்வுக் கூறுகளில் ஒன்று, பகுதி, நுணுக்கம், நுட்பம், தகுதி, பொருத்தம், விறுவிறுப்பு, பயன்செறிவு, தனிப்பண்புத்திறம், சிறப்புக்கூறு, தனி அடையாளக்கூறு, தனியன், தனியுரு, சிறப்பியல்பு, தனி அடையாளக்கூறு, தனியன், தனியுரு, சிறப்பியல்பு, கதையின் முக்கியக்கூறு, கட்டம், தறுவாய், கணநேரம், குறித்த கணம், நடப்புச்செய்தி, வாத மையக்கூறு, விவரக்கூறு, செய்திக்கூறு, வாதச்செய்திக்கூறு, பொருத்தமானகூறு, சரியான செய்தி, உட்கோள், உறுதிப்பாடு, (வினை.) சுட்டிக்காட்டு, குறித்துக்காட்டு, பார்வைசெலுத்து, கவனிப்புக்கு உரியதாகக் குறி, திசைமுகமாக்கு, முகப்பைத் திசைநோக்கித் திருப்பி நீட்டு, விரஷ்ற் காட்டு, எடுத்துக்காட்டு, வேட்டைநாய் வகையில் குறிவிலங்கின் திசை நோக்கிக் காட்டு, இலக்குக் குறிக்கொள், திசை நோக்கிச் சாய்வுறு, எழுதுகோல் முதலியவற்றின் முனைதீட்டு, கூர்மையாக்கு, வழிபாட்டுப் பாடல்களுக்கு இசைக்குறிமானம் இடு, பாடலுக்கேற்ப அசை வகுத்து எழுது, சொற்களுக்கு அழுத்த முனைப்புக் கொடு, படமூலம் குறித்துக்காட்டு, பண்பு முனைப்புக்கொடு, புள்ளிகளிடு, புள்ளி அடையாளமிடு, மண் கொத்தியர்ல குத்து, கொத்தி மண்புரட்டு, மென்மயிர்த் தோலில் இடையே வெண்மயிர் குத்திவை, சந்துபூசு, கட்டுமானத்தில் பழைய இணைப்புக்காரை அப்ற்றிப் புதுக்காரை இடை திணித்துப் பூசு, பாத்தீட்டலகுப்படி பங்கீடு செய், நோக்கித் திருப்பியிடு, நோக்கித் திரும்பிய நிலைகொள்.
Point, Locus
நிலை
Pointers
காட்டிகள்,சுட்டிகள்
Pointers
சப்தரிஷி மண்டலத்திலுள்ள முதல் இரண்டு விண்மீன்கள்.
Points Of Compass
திசைகாட்டித்திக்குக்கள்
Poison Apparatus
நச்சு உறுப்பு
Poison Bait
நச்சிரை,நச்சுக்கண்ணி, நச்சுப்பொறி
Poison Bulb
விஷ மூங்கில்
Poison Pool
நச்சுப் பொய்கை
Polar Axis
துருவ அச்சு,முனை அச்சு
Polar Bear
முனைவுக்கரடி
Polar Cap
முனைவுக்கவிப்பு
Polar Circle
முனைவுவட்டம்
Polar Climate
முனைவுக்காலநிலை
Polar Compression
முனைவமுக்கம்
Polar Distance
முனைவுத்தூரம்
Polar Front
முனைவுமுகப்பு
Polar Front
முனைய முகப்பு
Polar Front Theory
முனைவுமுகப்புக்கொள்கை
Polar Projection
முனைவெறியம்
Polar Region
முனைவுப்பிரதேசம்
Polarimeter
முனைவாக்கமானி
Polarimeter
முனைவாக்கமானி – ஒளி அல்லது மின்காந்த அலையின் முனைவாக்க நிலையை கண்டறியும் சாதனம்
Polarimeter
வக்கரிப்பு மானி, ஒளிக்கதிர் வக்கரிப்புக் கோட்டமானி.
Polarisation
முனைவாக்கம்
Polarity
முனைவுத்தன்மை
Polarity
முனைமை, முனை கொள்ளல்,முனைமை
Polarity
முனைமை
Polarity
காந்தப்போக்கு
Polarity
(POSITVE/NEGATIVE; NORTH/SOUTH) கதிர்வு
Polarity
துருவமுனைப்பு, இருகோடிகளும் நிலவுலக முனைக்கோடிகளை நோக்கி முனைத்து நிற்கும் காந்தக்கல்-காந்தஊசி முதலியவற்றின் இயல்பு, மின்னுட்டு முனைக்கோடி இயல்பு, இருகோடி எதிரெதிர்நிலை, காந்த ஈர்ப்பு.
Polarized
முனைவாக்கிய