Lalitha Sahasranamam English Lyrics

Lalitha Sahasranamam English Lyrics

416 0

Lalitha Sahasranamam English Lyrics

Lalitha Sahasranamam English Lyrics are used in the worship of Durga, Parvati, Kali, Lakshmi, Saraswati, Bhagavati, etc. as well. Downloadable free PDF Lalitha Sahasranamam English Lyrics is available at the end of the Post.

Lalitha Sahasranamam

Sri Lalita Sahasranama is a Hindu text from the Brahmanda Purana. The Lalita Sahasranama is 1000 names of the Hindu goddess Lalita. It is a sacred text for the Hindu worshippers of the Goddess Lalita, who considered to be a manifestation of the Shakti.

A principal text of Shakti worshipers, it names the goddess’s various attributes in the form of names organized in a hymn. This sahasranama is used in various modes for the worship of the Divine Mother like parayana (recitations), archana, and homa.

லலிதா சகஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat

Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham

Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim

Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam

Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim

Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhai

Rahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayetpadmasanasdham vikasita

Vadanam padmapatrayatakshim

Hemabham pitavastram karakalita

Lasadhemapadmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim

Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam

Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam

Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham

Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram

Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Lalitha Sahasranamam English Lyrics

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita

Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka

Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha

Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita

Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika

Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita

Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara

Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh

Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala

Karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi

Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita

Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita

Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani

Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama

Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati

Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita

Manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika

Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna

Padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja

Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita

Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika

Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee

Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava

Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita

Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta

Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta

Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita

Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita

Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita

Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita

Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih

Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka

Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih

Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee

Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara

Kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini

Akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini

Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini

Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita

Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika

Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha

Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana

Shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula

Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya

Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara

Niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee

Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini

Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini

Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya

Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita

Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada

Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani

Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini

Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala

Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana

Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini

Mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei

Mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga

Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana

Parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60

Panchapretasanasina panchabramha svarupini

Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita

Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika -62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita

Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari

Sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini

Padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih

Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini

Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika

Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari

Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita

Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana

Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya

Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya

Kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya

Varada vamanayana varunimadavihvala – 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini

Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini

Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala

Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani

Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika

Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini

Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata

Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita

Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini

Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita

Shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini

Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari

Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini

Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih

Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita

Aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika

Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita

Nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh

Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari

Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih

Shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini

Malini hansini mata malayachala vasini – 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika

Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita

Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana

Khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari

Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya

Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100

[wpsm_box type=”download” float=”none” textalign=”left”]

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

Lalitha Sahasæranamam English Lyrics PDF, ePub, Mobi eBooks Free Download From Here

[/wpsm_box]

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya

Mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta

Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa

Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini – 103

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara

Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita

Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita

Ankushadi praharana varadadi nishevita – 106

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini

Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita

Haridranai karasika hakinirupa dharini – 108

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita

Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini

Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana

Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh

Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini

Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha

Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari

Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini

Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata

Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita

Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita

Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika

Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi

Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini

Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini

Sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih

Anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini

Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita

Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari

Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini

Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita

Yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini

Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini

Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini

Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita

Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha

Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari

Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari

Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini

Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata

Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi

Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini

Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140

Chitkala nandakalika premarupa prinankari

Namaparayana prita nandivida nateshvari – 141

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini

Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala

Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha- 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna

Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika -144

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani

Aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini

Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih

Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya

Hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi

Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh

Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara – 150

Satyagynananandarupa samarsya parayana

Kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih

Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara

Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika

Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita

Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini

Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini

Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari

Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini

Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa

Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita

Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini

Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini

Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita

Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini

Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini

Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini

Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini

Samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini

Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya

Sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja

Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava

Manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini

Pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari

Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini

Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini

Lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini

Sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa

Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari

Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga

Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini

Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana

Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika

Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (Lyrics in English)

Lalitha Sahasranamam English Lyrics PDF

Click Here to Download Free Lalitha Sahasranamam English Lyrics in PDF or ePub or Mobi formats.

 

Related Post

lalitha sahasranamam lyrics in tamil

லலிதா சகஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்

Posted by - ஜனவரி 18, 2021 0
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் என்பது இந்து தாய் தெய்வம் லலிதாவின் (லலிதா திரிபுரசுந்தரி) ஆயிரம் பெயர்களை குறிக்கும். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழ் பாடல் வரிகள் படிக்க அல்லது PDF,…
பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை

பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை

Posted by - மார்ச் 18, 2021 0
பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை (piddukku man sumantha kathai) : ஒரு சமயம்  பாண்டிய நாட்டில் பெருமழை பெய்தது.…

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

 1. Slot Online
 2. rtp yang tepat
 3. Slot Gacor
 4. Situs Judi Slot Online Gacor
 5. Situs Judi Slot Online
 6. Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya
 7. SLOT88
 8. Situs Judi Slot Online Gampang Menang
 9. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 10. Slot Gacor 88
 11. rtp Slot Terpercaya
 12. Situs Judi Slot Online Terbaru 2023
 13. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2023 Mudah Menang
 14. Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik
 15. Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 16. Situs Judi Slot Online Resmi
 17. Slot dana gacor
 18. Situs Slot Gacor 2023
 19. rtp slot yang tepat
 20. slot gacor yang tepat
 21. slot dana
 22. harum4d slot