தமிழில் ஒரு கட்டுரைக்கு 1,000 ரூபாய் சம்பாதியுங்கள்

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode