சிட்டுக்குருவி

பாரி வள்ளலின் குடும்பத்தின் பசியைப் போக்கிய சிட்டுக்குருவிகள் இன்று பட்டினியில்

Posted by - அக்டோபர் 5, 2018
சிட்டுக்குருவி (Sparrow) பறம்புமலையை, மூவேந்தர்களும் முற்றுகை இட்டிருந்தபோது பாரி வள்ளலின் குடும்பத்தின் பசியைப் போக்க நெற்கதிர்களைக் கொண்டு.... இதன் அழிவிற்கு…
Read More