வேளாண்மை கலைசொற்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
வேளாண்மை பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு வேளாண்மை Abaca Rope மணிலாக் கயிறு Abduction புறமிழுத்தல் Abduction கடத்திச்செல்லுகை பிரித்தெடுத்தல்…
Read More

தாவரவியல் கலைச்சொற்கள் Botany terms

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
தாவரவியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு தாவரவியல் கலைச்சொற்கள் Abaxial அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான Abiogenesis முதல் உயிர்த்தோற்றம், உயிரிலிப்பிறப்பு, உயிரிலாப் பொருளிலிருந்தே…
Read More

அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
அமைப்பியல் சார்ந்த கலைச்சொற்கள் அடங்கிய திரட்டு அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள் Ablation நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப்பொருள், (மண்) தேய்மானம். Ablation பாறை,…
Read More

புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள் Statistic terms – தமிழில்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
புள்ளிவிபரவியல் தொடர்ப்பான கலைசொற்கள் புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள் Abscissa கிடைத்தூரம் Abscissa கிடையாயம்/கிடைக்காறு Abscissa மட்டாயம் Abscissa (வடி) கிடையச்சுத்தூரம், மட்டாயம்,.…
Read More