பாரதியார் கவிதைகள்

வசன கவிதை | காட்சி

Posted by - ஆகஸ்ட் 1, 2019
இவ்வுலகம் இனியது இதிலுள்ள வான் இனிமையுடைத்து; காற்றும் இனிது.தீ இனிது. நீர் இனிது. நிலம் இனிது.
Read More