அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020

அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் பட்டியல் . Name Numerology No Total Name Numerology No Total Arna அர்னா 9 9 Arputa அற்புதா 4 22 Arputha அற்புதா 9 27 Arthika ஆர்திகா 7 16 Arudchelvi அருட்செல்வி 9 36 Arudkodai அருட்கொடை 1 28 Arudkodi அருட்கொடி 9 27 Arularasi

க கா கி கு கே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

க கா கி கு கே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - ஜூலை 10, 2020

க கா கி கு கே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்கள் செல்ல பெண் குழந்தைகளுக்கு , க கா கி கு கே வரிசை பெண் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ Name Numerology No Total Name Numerology No Total Gajaani கஜானி 4 13 Ganga கங்கா 4 13 Gangai கங்கை 5 14 Gaya காயா 6 6 Gayathiri காயத்ரி 1 19 Geerhana கீர்த்தனா