விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – ஐலசாவிரிகடலே பள்ளிக்கூடம் – ஐலசாஅடிக்கும் அலையே நம்தோழன் – ஐலசாஅருமைமேகம் நமதுகுடை – ஐலசாபாயும் புயல் நம்ஊஞ்சல் – ஐலசாபனிமூட்டம் உடல்போர்வை – ஐலசாகாயும் ரவிச்சுடர்கூரை – ஐலசாகட்டுமரம் வாழும் வீடு – ஐலசாமின்னல்வலை அரிச்சுவடி – ஐலசாபிடிக்கும் மீன்கள் நம்பொருட்கள் – ஐலசாமின்னல் இடிகாணும் கூத்து – ஐலசாவெண்மணலே பஞ்சுமெத்தை – ஐலசாமுழுநிலாதான் கண்ணாடி – ஐலசாமூச்சடக்கி நீந்தல் யோகம் – ஐலசாதொழும் தலைவன் பெருவானம் – ஐலசாதொண்டு தொழிலாளர் நாங்கள்

பெண்ணுக்கு அறிவுரை – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

ஆக்கவாணாம் அரிக்கவாணாம் -சுண்டெலிப்பெண்ணேஅறிவிருந்தால் போதுமடி -சுண்டெலிப்பெண்ணே 1காத்திருந்தவன் பொண்டாட்டியைச் -சுண்டெலிப்பெண்ணேநேத்துவந்தவன் கொண்டுபோனான் -சுண்டெலிப்பெண்ணே 2 அதனாலேதான் பயமாஇருக்கு -சுண்டெலிப்பெண்ணேஅக்கம்பக்கம் போகாதேடி ©சுண்டெலிப்பெண்ணே 3 கண்ணடிக்கிற பயலைக்கண்டால் -சுண்டெலிப்பெண்ணேகண்ணெடுத்துப் பார்க்கேதேடி ©சுண்டெலிப்பெண்ணே 4 கடைக்குப்போற பயலைக்கண்டால் -சுண்டெலிப்பெண்ணேகையலைப் பழைக்காதடி -சுண்டெலிப்பெண்ணே 5 காவாலிப் பயலைக்கண்டால் -சுண்டெலிப்பெண்ணேகாலாட்டிக்கிட்டு நிற்காதடி -சுண்டெலிப்பெண்ணே 6 நெற்றியிலே பொட்டுவைச்சு -சுண்டெலிப்பெண்ணேநெருங்கிநிண்ணு பேசாதேடி ©சுண்டெலிப்பெண்ணே 7 புருவத்திலே மையைவச்சு -சுண்டெலிப்பெண்ணேபொய்ஒண்ணுமே சொல்லாதேடி -சுண்டெலிப்பெண்ணே 8 ஜோட்டிலே மாட்டல்வச்சு -சுண்டெலிப்பெண்ணேஜோக்குநடை நடக்காதேடி -சுண்டெலிப்பெண்ணே 9 வெற்றிலைபாக்குப் போட்டுகிட்டுச்-சுண்டெலிப்பெண்ணேவெறும்பயலைப்

மழையை நம்பி ஏலேலோ – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

மழையை நம்பி ஏலேலோ மண் இருக்க ஐலசாமண்ணை நம்பி ஏலேலோ மரம்இருக்க ஐலசாமரத்தை நம்பி ஏலேலோ கிளைஇருக்க ஐலசாகிளையை நம்பி ஏலேலோ இலைஇருக்க ஐலசாஇலையைநம்பி ஏலேலோ பூவிருக்க ஐலசாபூவைநம்பி ஏலேலோ பிஞ்சிருக்க ஐலசாபிஞ்சைநம்பி ஏலேலோ காயிருக்க ஐலசாகாயைநம்பி ஏலேலோ பழம்இருக்க ஐலசாபழத்தைநம்பி ஏலேலோ மகன்இருக்க ஐலசாமகனை நம்பி ஏலேலோ நீஇருக்க ஐலசாஉன்னைநம்பி ஏலேலோ நான்இருக்க ஐலசாஎன்னைநம்பி ஏலேலோ எமன்இருக்க ஐலசாஎமனைநம்பி ஏலேலோ காடிருக்க ஐலசாகாட்டைநம்பி ஏலேலோ புல்லிருக்க ஐலசா நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA மழையை

விறகொடிக்கும் பெண் – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

வேகாத வெயிலுக்குள்ளே -ஏதில்லலோ லேலோவிறகொடிக்கப் போறபெண்ணே -ஏதில்லலோ லேலோ 1 காலுனக்குப் பொசுக்கலையோ -ஏதில்லலோ லேலோகற்றாழைமுள்ளுக் குத்தலையோ -ஏதில்லலோ லேலோ 2 காலுப் பொசுக்கினாலும் -ஏதில்லலோ லேலோகற்றாழைமுள்ளுக் குத்தினாலும் -ஏதில்லலோ லேலோ 3 காலாக் கொடுமையாலே -ஏதில்லலோ லேலோகஷ்டப் படக் காலமாச்சு -ஏதில்லலோ லேலோ 4 கஞ்சிக் கலயங்கொண்டு -ஏதில்லலோ லேலோகாட்டுவழி போறபொண்ணே -ஏதில்லலோ லேலோ 5 கல்உனக்குக் குத்தலையோ -ஏதில்லலோ லேலோகல்லளுத்தி வந்திடாதோ -ஏதில்லலோ லேலோ 6 கல்எனக்குக் குத்திட்டாலும் -ஏதில்லலோ லேலோகல்லளுத்தி வந்திட்டாலும் -ஏதில்லலோ

சந்தனத் தேவன் பெருமை – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

எல்லாரு காடுதானும் -ஏலங்கிடி லேலோஏழைக்கேற்ற கரட்டுக்காடு- ஏலங்கிடி லேலோ 1 சந்தனம் காடுதானும்-ஏலங்கிடி லேலோசரியான பருத்திக்காடு – ஏலங்கிடி லேலோ 2 எல்லாரு வீடுதானும்-ஏலங்கிடி லேலோஏழைக்கேற்ற குச்சுவீடு – ஏலங்கிடி லேலோ 3 சந்தனம் வீடுதானும் – ஏலங்கிடி லேலோசரியான மச்சுவீடு – ஏலங்கிடி லேலோ 4 எல்லாரும் கட்டும்வேட்டி-ஏலங்கிடி லேலோஏழைக்கேற்ற மல்லுவேட்டி – ஏலங்கிடி லேலோ 5 சந்தனம் கட்டும்வேட்டி – ஏலங்கிடி லேலோசரியான சரிகைவேட்டி- ஏலங்கிடி லேலோ 6 எல்லாரும் போடும்சட்டை-ஏலங்கிடி லேலோஏழைக்கேற்ற நாட்டுச்சட்டை

ஆள் தேடுதல் – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

தெருத்தெருவாய் தேடி வாறான் – ஏலங்கிடி லேலோதிண்ணை திண்ணையாத் தாண்டிவாரான் -ஏலங்கிடி லேலோ 1 சந்திலே பொந்திலே சாஞ்சுபார்த்து – ஏலங்கிடி லேலோசயிக்கினையும் செஞ்சுவாறான் -ஏலங்கிடி லேலோ 2 முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் பார்த்துப் பார்த்து -ஏலங்கிடி லேலோமுணுமுணுன்னு பேசிவாறான் -ஏலங்கிடி லேலோ 3 ஆளுப் பிடிக்க ஏழுமணிக்கு -ஏலங்கிடி லேலோஆலாப் பறந்து வாறான் -ஏலங்கிடி லேலோ 4 அறுப்பறுக்க ஆளுக்கெல்லாம் -ஏலங்கிடி லேலோஅட்டுவான்சும் கொடுத்துவாறான் -ஏலங்கிடி லேலோ 5 ஆளுக்கொரு அரிவாள்தானும் -ஏலங்கிடி லேலோஆறுமுகக் கயிறுரெண்டும் -ஏலங்கிடி

எங்கும் நெல் – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

களத்துக்குள்ளே காலைவைத்து -ஏலங்கிடி லேலோகிழட்டுமாடும் மிதிக்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 1 கிழக்கத்திமா டெல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி லேலோகீழேபார்த்து மிதிக்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 2 மேற்கத்திமா டெல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி லேலோமேலேபார்த்து மிதிக்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 3 வடக்கத்திமா டெல்லாங்குடி-ஏலங்கிடி லேலோவாரிவாரி மிதிக்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 4 தெற்கத்திமா டெல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி லேலோதிரட்டித் திரட்டி மிதிக்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 5 நாட்டியக் குதிரைபோல – ஏலங்கிடி லேலோநாலுகாதில் ம’த’க்குதையா – ஏலங்கிடி லேலோ 6

முளைப்பாரிப் பாடல் – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

தானானை தானானை தானானை தானானை வேளாருகிட்டச் சொல்லி கோளாறா ஓடொடச்சுவட்டவட்ட ஓடொடச்சு குட்டமுள்ள முளைப்பயறுஆட்டாந்தொழு தெறந்து ஆட்டெருவு அள்ளிவந்துமாட்டாந்தொழு தெறந்து மாட்டெருவு அள்ளிவந்து கடுகுலயுஞ் சிறுபயறு காராமணிப் பயறுமிளகுளயுஞ் சிறுபயறு முத்தான மணிப்பயறுமொளபோட்ட ஒண்ணா நாளு ஓரெலையாம் முளைப்பாரிஓரெலைக்குங் காப்புக் கட்டி ஒருபானை பொங்கலிட்டுமுளைப்பாரி போடுங்கம்மா முத்தாலம்மனைப் பாடுங்கம்மாதானானை போடுங்கம்மா தையலரே ஒருகுலவை நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA முளைப்பாரிப் பாடல்

நிற்கட்டுமா போகட்டுமா – நாட்டுப்புற பாடல்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

செக்கச் சிவந்திருப்பாள் செக்கச் சிவந்திருப்பாள் – குட்டி ..செட்டிமகள் போலிருப்பாள் வாரி முடிஞ்சிருப்பாள்- குட்டி …வந்திருப்பாள் சந்தைக்கடை சந்தையிலே மருக்கொழுந்து – குட்டி … சரசமாத்தான் விற்குதடி! கையிலொரு காசுமில்லை-குட்டி … கடன்கொடுப்பார் யாருமில்லை! வட்டவட்டப் பாறையிலே- குட்டி … வரகரிசி தீட்டையிலே ஆர்கொடுத்த சாயச்சீலை – குட்டி … ஆலவட்டம் போடுதடி! மஞ்சள் புடவைக்காரி- குட்டி … மாதுளம்பூக் கூடைக்காரி! மஞ்சள் புடவையிலே-குட்டி … மருக்கொழுந்து வீசுதடி! கானக் கரிசலிலே … களையெடுக்கும் பெண்மயிலே! நீலக்

தொடர் வண்டி – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

நீண்ட வண்டி தொடர் வண்டி நீண்ட வண்டி தொடர் வண்டி நீண்ட தூரம் போகும் வண்டி தண்டவாளத்தில் அது போகும் தட தட வென்று விரைந்தோடும் ‘கூ’…. என ஒலிப்பது புகை வண்டி ‘பாம்’…. என ஒலிப்பது மின் வண்டி பச்சை, சிவப்பு கொடி இரண்டை நிலையத் தலைவர் காட்டிடுவார் சிவப்பைக் காட்டினால் நின்றுவிடும் பச்சையைக் காட்டினால் பாய்ந்தோடும்     நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA தொடர் வண்டி