புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 87. எம்முளும் உளன்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 87. எம்முளும் உளன்! பாடியவர்: தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் அவ்வையார் என்ற பெயரில் பெண்பாற் புலவர்கள் பலரைக் காண்கிறோம். சங்க காலத்தில் வாழ்ந்து, அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியோடு நெருங்கிய நட்பு கொண்டு அவனைப் புகழ்ந்து பாடிய அவ்வையார் மற்ற அவ்வையார்களைவிடக் காலத்தால் முந்தியவர். இவர் புறநானூறு, அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை என்னும் எட்டுத்தொகை நூல்களில் 59 பாடல்களை இயற்றியவர். இவர் அதியமான், தொண்டைமான், நாஞ்சில் வள்ளுவன், சேரமான் மாரிவெண்கோ, பாண்டியன்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 86. கல்லளை போல வயிறு!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 86. கல்லளை போல வயிறு! பாடியவர்: காவற் பெண்டு (காதற்பெண்டு எனவும் பாடம்.) காவற் பெண்டு என்பவர் மறக்குடியில் பிறந்து மறக்குடியில் மணம் புரிந்து கொண்ட பெண்பாற் புலவர். புறநானூற்றில் இவர் இயற்றிய பாடல் இது ஒன்றே.பாடலின் பின்னணி: ஒரு நாள், ஒரு பெண்மணி காவற் பெண்டுவின் இல்லத்திற்கு வந்து, அவர் மகன் எங்கு உளன் என்று கேட்டாள். அதற்கு, காவற் பெண்டு தன் வயிற்றைக் காட்டி, “ புலி

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 85. யான் கண்டனன்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 85. யான் கண்டனன்! பாடியவர்: பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார். இவரைப்பற்றிய செய்திகளை 83-ஆம் பாடலில் காண்க. பாடப்பட்டோன்: சோழன் போரவைக் கோப்பெரு நற்கிள்ளி. இச்சோழனைப்பற்றிய செய்திகளை 80-ஆம் பாடலில் காண்க.பாடலின் பின்னணி: நற்கிள்ளி ஆமூர் மல்லனோடு மற்போர் புரிந்ததை நக்கண்னையார் நேரில் பார்த்தார். நற்கிள்ளி ஆமுரைச் சார்ந்தவன் அல்லன். போரைப் பார்த்தவர்களில் சிலர் “நற்கிள்ளிக்கே வெற்றி” என்றும் வேறு சிலர் “நற்கிள்ளிக்கு வெற்றியில்லை” என்றும் கூறுவதைக் கேட்ட நக்கண்ணையார்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 84. புற்கையும் பெருந்தோளும்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 84. புற்கையும் பெருந்தோளும்! பாடியவர்: பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார். இவரைப்பற்றிய செய்திகளை 83-ஆம் பாடலில் காண்க. பாடப்பட்டோன் : சோழன் போரவைக் கோப்பெரு நற்கிள்ளி. இச்சோழனைப்பற்றிய செய்திகளை 80-ஆம் பாடலில் காண்க. பாடலின் பின்னணி: நக்கண்ணையார் நற்கிள்ளி இருந்த இடத்திற்கு அருகில் இருந்த போதிலும் அவனோடு நெருங்கிப் பழகவோ அல்லது திருமணம் செய்துகொள்ளவோ வாய்ப்பில்லை. ஆனால், அவர் அவன் மீது கொண்ட காதல் குறையவில்லை. அவர் “ என்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 83. இருபாற்பட்ட ஊர்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் 83. இருபாற்பட்ட ஊர்! பாடியவர்: பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார். நக்கண்ணன் என்னும் ஆண்பாற் பெயரைப் போல் நக்கண்ணை என்பது பெண்பாற் பெயராகும். கோழி என்பது உறையூருக்கு மற்றொரு பெயர். நாய்கன் என்ற சொல்லுக்கு வணிகன் என்று பொருள். ஆகவே, இப்பாடலை இயற்றிய நக்கண்ணையார் என்பவர் உறையூரைச் சார்ந்த வணிக குலத்தில் இருந்த ஒருவரின் மகள். இவர் புறநானூற்றில் மூன்று பாடல்களையும் (பாடல்கள் 83, 84 மற்றும் 85), அகநானூற்றில் 252-ஆம்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

82. ஊசி வேகமும் போர் வேகமும்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் 82. ஊசி வேகமும் போர் வேகமும்! பாடியவர்: சாத்தந்தையார். இப்புலவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை 80-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடப்பட்டோன்: சோழன் போரவைக்கோப் பெருநற்கிள்ளி. இவனைப் பற்றிய குறிப்புகளை 80-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடலின் பின்னணி: கோப்பெரு நற்கிள்ளி போரவையில் நிகழ்த்திய மற்போரின் வேகத்தைப் பாராட்டி இப்பாடலை சாத்தந்தையார் இயற்றியுள்ளார். திணை: வாகை. வாகைப் பூவைத் தலையில் சூடிப் பகைவரைக் கொன்று ஆரவாரித்தலைப் பற்றிய பாடல்கள் வாகைத் திணையில் அடங்கும். துறை: அரசவாகை.

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்-81. யார்கொல் அளியர்?

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் 81. யார்கொல் அளியர்? பாடியவர்: சாத்தந்தையார். இப்புலவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை 80-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடப்பட்டோன்: சோழன் போரவைக்கோப் பெருநற்கிள்ளி. இவனைப் பற்றிய குறிப்புகளை 80-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடலின் பின்னணி: கோப்பெரு நற்கிள்ளி ஆமூரில் இருக்கும் பொழுது போர் தொடங்கியது. அப்போரில் பகைவரை எதிர்த்துப் போரிடும் படைக்குக் கோப்பெரு நற்கிள்ளி தலைமை தாங்கினான். இவனது போர்த்திறமையைப் புகழ்ந்து சாத்தந்தையார் இப்பாடலை இயற்றியுள்ளார். திணை: வாகை. வாகைப் பூவைத் தலையில் சூடிப் பகைவரைக் கொன்று ஆரவாரித்தலைப் பற்றிய

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 78. அவர் ஊர் சென்று அழித்தவன்!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 78. அவர் ஊர் சென்று அழித்தவன்! பாடியவர்: இடைக்குன்றூர் கிழார். இவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை 76 – ஆவது பாடலில் காணலாம்.பாடப்பட்டோன்: பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன். இம்மன்னனைப் பற்றிய விரிவான செய்திகளை 72-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடலின் பின்னணி: முந்திய பாடலில் (புறம் – 77) பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனின் இளமையையும் அவன் பகைவரை வென்றதையும், அவ்வெற்றியினால் வியப்போ பெருமிதமோ அடையாதவனாக அவன் இருந்ததையும் பாராட்டிய புலவர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 79. பகலோ சிறிது!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 79. பகலோ சிறிது! பாடியவர்: இடைக்குன்றூர் கிழார். இவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை 76 – ஆவது பாடலில் காணலாம்.பாடப்பட்டோன்: பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன். இம்மன்னனைப் பற்றிய விரிவான செய்திகளை 72-ஆவது பாடலில் காணலாம். பாடலின் பின்னணி: தலையாலங்கானத்தில் நடைபெறுகின்ற போரில் பாண்டியனின் வீரர்கள் பகைவர்களை அழித்து வருகிறார்கள். பகற்பொழுது கழிந்து கொண்டிருக்கிறது. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் போர்க்களத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான். அதைக் கண்ட புலவர் இடைக்குன்றுர் கிழார், “இப்பொழுதுதானே மன்னன்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 80. காணாய் இதனை!

Posted by - ஏப்ரல் 13, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 80. காணாய் இதனை! பாடியவர்: சாத்தந்தையார். சாத்தந்தையார் என்னும் சொல் சாத்தனின் தந்தை எனப் பொருள்படுமாயினும் சாத்தன் என்பவரைப் பற்றிய குறிப்பொன்றும் காணப்படாததால் சாத்தந்தையார் என்பது இப்புலவரின் இயற்பெயர் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்1,2. இவர் புறநானூற்றில் நான்கு பாடல்களை (80, 81, 82 மற்றும் 287) இயற்றியவர். இவர் சோழன் போரவைக் கோப்பெரு நற்கிள்ளியிடம் இளமைக் காலத்திலிருந்தே பேரன்பும் பெருமதிப்பும் கொண்டவர். கோப்பெரு நற்கிள்ளி தன் தந்தையை வெறுத்து, ஆமூர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம்- 74. வேந்தனின் உள்ளம்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 74. வேந்தனின் உள்ளம் பாடியவர்: சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை. இம்மன்னன் இரும்பொறை மரபைச் சார்ந்தவன். கணைய மரத்தைப் போன்ற வலிய கால்களை உடையவன் என்ற காரணத்தால் இவன் இப்பெயரைப் பெற்றதாகச் சிலர் கருதுகின்றனர்1. இரும்பொறைப் பரம்பரையில் கடைசியாக ஆட்சி புரிந்த சேர மன்னர்களுள் இவனும் ஒருவன் என்றும் இவன் ஆட்சிக் காலம் கி.மு. 3-ஆம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என்றும் வரலாற்று ஆசிரியர் சுப்பிரமணியன் கூறுகிறார்2. பாடலின் பின்னணி: சேரமான் கணைக்கால்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 75. அரச பாரம்!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 75. அரச பாரம்! புறம் 75. அரச பாரம்! புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் Buy Book From amazon: புறநானூறு: புதிய வரிசை வகை by பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா புறநானூறு மூலமும் உரையும் by உ.வே.சாமிநாதையர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 76. அதுதான் புதுமை!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 76. அதுதான் புதுமை! புறம் 76. அதுதான் புதுமை! புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் Buy Book From amazon: புறநானூறு: புதிய வரிசை வகை by பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா புறநானூறு மூலமும் உரையும் by உ.வே.சாமிநாதையர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 77. யார்? அவன் வாழ்க!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 77. யார்? அவன் வாழ்க! புறம் 77. யார்? அவன் வாழ்க! புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் Buy Book From amazon: புறநானூறு: புதிய வரிசை வகை by பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா புறநானூறு மூலமும் உரையும் by உ.வே.சாமிநாதையர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 70. குளிர்நீரும் குறையாத சோறும்

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

  புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம்   புறம் 70. குளிர்நீரும் குறையாத சோறும் 70. குளிர்நீரும் குறையாத சோறும் பாடியவர்: கோவூர் கிழார்:           கோவூர் கிழார் (கோவூர் அழகியார் எனவும் பாடம்). இவர் கோவூரைச் சார்ந்தவர். வேளாண் மரபினர். இவர் புறநானூற்றில் 15 பாடல்களை இயற்றியவர். சோழன் நலங்கிள்ளிக்கும் சோழன் நெடுங்கிள்ளிக்கும் இடையே போர் மூண்ட பொழுது, கோவூர் கிழார், “ ஒருவீர் தோற்பினும், தோற்ப நும் குடியே;

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 71. இவளையும் பிரிவேன்!பாடியவர்: ஒல்லையூர் தந்த ப…

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

  புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம்   புறம் 71. இவளையும் பிரிவேன்! பாடியவர்: ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன். பூதப்பாண்டியன் என்ற பாண்டிய மன்னன் ஒல்லையூரைப் பகைவரிடமிருந்து வென்றதால் ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டான். பூதப்பாண்டியனும் அவன் மனைவி பெருங்கோப்பெண்டு என்பவளும் மிக்க அன்போடு இல்லறம் நடத்தினர். பாடலின் பின்னணி: ஒரு சமயம் பூதப்பாண்டியனுக்கும் சேர சோழ மன்னர்களுக்கும் பகை உண்டாயிற்று. அப்பகையின் காரணத்தால் அவர்கள் பூதப்பாண்டியனோடு போருக்கு வந்தனர். அதை அறிந்த பூதப்பாண்டியன் மிகுந்த சினத்தோடு

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் -72. இனியோனின் வஞ்சினம்!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம்   72. இனியோனின் வஞ்சினம்! பாடியவர்: பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன். பாண்டிய நாட்டை மிகச் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்த மன்னர்களில் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனும் ஓருவன். நிலந்தரு திருவீர் பாண்டியன் என்ற பாண்டிய மன்னன் கடைச் சங்க காலத்துப் பாண்டிய மன்னர்களுள் முதன்மையானவன். அவனுக்குப் பிறகு முடத்திருமாறன் என்பவன் பாண்டிய நாட்டை ஆண்டதாக வரலாறு கூறுகிறது. பாண்டியன் முடத்திருமாறனுக்குப் பிறகு பாண்டிய நாட்டை ஆண்டவன் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முடுகுடுமிப் பெருவழுதி.

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 73. உயிரும் தருகுவன்!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் – 73. உயிரும் தருகுவன்! பாடியவர்: சோழன் நலங்கிள்ளி; ‘நல்லுருத்திரன் பாட்டு’ எனவும் பாடம். சோழன் நலங்கிள்ளிக்கும் அவன் உறவினன் சோழன் நெடுங்கிள்ளிக்குமிடையே பகை இருந்தது. ஒரு சமயம் அவர்களுக்கிடையே போர் மூண்டது. புலவர் கோவூர் கிழார் அவர்களைச் சமாதானப்படுத்திப் போரை நிறுத்தியதைப் புறநானூற்றுப் பாடல் 45-ல் காணலாம். மற்றொரு சமயம் சோழன் நலங்கிள்ளி ஆவூரை முற்றுகையிட்ட பொழுது சோழன் நெடுங்கிள்ளி போரிடாமல் அரண்மனையில் அடைபட்டுக் கிடந்தான். அவனுக்குப் புலவர் கோவூர்

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 69. பொற்றாமரை பெறுவாய்!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 69. பொற்றாமரை பெறுவாய்! பாடல் ஆசிரியர்: ஆலத்தூர் கிழார். இவரைப் பற்றிய குறிப்புகளைப் பாடல் 34- இல் காண்க.பாடப்பட்டோன்: சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவன். இவனைப் பற்றிய குறிப்புகளைப் பாடல் 34- இல் காண்க. பாட்டின் காரணம்: ஒருகால், ஆலத்தூர் கிழார் கிள்ளி வளவனைக் காணச் சென்றார். அவனுடைய படைச் சிறப்பும், கொடைச் சிறப்பும் அவரை மிகவும் கவர்ந்தன. அவனுடைய சிறப்பியல்புகளை எடுத்துக் கூறி, ஒரு பாணனை கிள்ளி

புறநானூறு பாடல் மற்றும் விளக்கம்

புறம் – 68. பிறன்கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே!

Posted by - ஏப்ரல் 11, 2020

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 68. பிறன்கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே! பாடல் ஆசிரியர்: கோவூர் கிழார். இவரைப் பற்றிய குறிப்புகளைப் பாடல் 31- இல் காண்க.பாடப்பட்டோன்: சோழன் நலங்கிள்ளி. இவனைப் பற்றிய குறிப்புகளைப் பாடல் 27- இல் காண்க. பாட்டின் காரணம்: சோழன் நலங்கிள்ளி உறையூரிலிருந்து ஆட்சி செய்த பொழுது, கோவூர் கிழார் அவனைக் காணச் சென்றார். அவன் உயர்ந்த அணிகலன்களை அணிந்து, மகளிரிடம் இனிமையாகப் பழகுவதையும், வீரர்கள் அவனைப் பணிந்து வாழ்வதையும், தன்